PROJEKT HISTORICKÉ LETECKÉ CENTRUM KARLA KUTTELWASCHERA. MUZEUM LETCŮ RAF Z VYSOČINY pracovní verze duben 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT HISTORICKÉ LETECKÉ CENTRUM KARLA KUTTELWASCHERA. MUZEUM LETCŮ RAF Z VYSOČINY pracovní verze duben 2010"

Transkript

1 PROJEKT HISTORICKÉ LETECKÉ CENTRUM KARLA KUTTELWASCHERA MUZEUM LETCŮ RAF Z VYSOČINY pracovní verze duben 2010 bojovali jsme za pravdu, právo, lidskost a budeme neúprosně bojovat proti lži a násilí. Jménem našich padlých druhů, kteří nám tento odkaz dali a kteří pro tyto ideály položili své životy, slibujeme, že jich nezradíme. brigádní generál i.m. Karel Kuttelwascher Strana 1 (celkem 15)

2 OBSAH: 1. ZÁMĚR 1.1 VIZE 1.2 MISE 1.3 CÍLE 2. VÝCHODISKA 2.1 VÝCHOVA A EMOČNÍ PŮSOBENÍ 2.2 UCHOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 2.3 LETECKÁ TECHNIKA 2.4 VOLBA NÁZVU 3. ČINNOST 3.1 ZPŮSOB ČINNOSTI MUZEA CENTRA 3.2 STRATEGIE 3.3 AUTOŘI PROJEKTU 3.4 AKCE A ČINNOSTI REALIZOVANÉ OBČANSKÝM SDRUŽENÍM 3.5 CÍLOVÁ SKUPINA 4. PROGRAM 4.1 ORGANIZOVANÉ NÁVŠTĚVY 4.2 SPECIALIZOVANÝ PROGRAM 5. EKONOMIKA 5.1 NÁKLADY NA VYBUDOVÁNÍ 5.2 SPOUFINANCOVÁNÍ PŘI VYUŽITÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ 5.3 EXPONÁTY A SBÍRKY 5.4 ZAJIŠTĚNÍ CHODU 6. PROJEKT 6.1 PŘIMĚŘENOST NÁKLADŮ 6.2 VARIATNÍ ŘEŠENÍ 6.3 OČEKÁVANÉ ZÁVAZNÉ VÝSLEDKY 6.4 PODKLADY PRO OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY 6.5 POTŘEBNOST 6.6 UDRŽITELNOST PROVOZNÍ 6.7 UDRŽITELNOST EKONOMICKÁ 6.8 SOCIOEKONOMICKÉ MONITOROVACÍ INDIKÁTORY 6.9 ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍ ROZVOJE 6.10 DALŠÍ EFEKTY, SOUVISEJÍCÍ PROJEKTY 6.11 CELOSPOLEČENSKÉ HLEDISKO 6.12 VYTIPOVÁNÍ RIZIK A JEJICH ELIMINACE 6.13 STUDIE PROVEDITELNOSTI 6.14 STAVEBNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY ÚPRAV BUDOVY 6.15 KOMPLEXNOST PROJEKTU 6.16 REALIZACE PROJEKTU POSTUPNÉ KROKY RESUMÉ Strana 2 (celkem 15)

3 Strana 3 (celkem 15) PROJEKT ZPRACOVALO O.S. CZECH SPITFIRE CLUB

4 1. ZÁMĚR 1.1 VIZE Vybudovat v krajském městě Jihlavě Muzeum letců RAF z Vysočiny, kteří bojovali a umírali za druhé světové války v řadách britského královského letectva RAF. Půjde o muzeum - centrum, které se bude aktivně zabývat připomínáním těch, kterým vděčíme za svoji svobodu. Centrum bude připravovat přednášky, besedy, prezentace a výstavy. Bude aktivně spolupracovat se školami. Bude se podílet na vzdělávání a výchově poutavou formou s využitím multimédií i třírozměrných modelů, exponátů a interaktivních zařízení (např. PC simulátor, nebo kokpit s ovládacími prvky). Bude zahrnuta nejen historie, ale také srdečné vlastenectví, vysoká morálka, odvaha a další výrazné kladné charakterové vlastnosti našich válečných letců, kteří tak mají potenciál stát se výraznými pozitivními vzory zejména pro naši mládež. Půjde nejen o klasickou muzejní expozici, ale také o centrum, které bude aktivně připomínat tyto naše hrdiny. 1.2 MISE Letecké muzeum bude připomínat památku všech letců, kteří se zde narodili, nebo měli jiný blízký vztah k Jihlavě a Vysočině. Ponese jméno našeho nejúspěšnějšího stíhače v RAF brigádního generála in memoriam Karla Kuttelwaschera, rodáka ze Svatého Kříže u Havlíčkova Brodu. Snahou bude vyzdvihnout důležité kladné morální hodnoty spojené s odkazem našich letců. V naší společnosti je nezbytné podporovat aktivity, které budují a udržují historickou paměť národa. Mimo jiné také proto, že celých čtyřicet let minulého komunistického režimu byla tato otázka zatlačována do pozadí a tito naši hrdinové byli z politických důvodů perzekuováni. Bohužel ani dnes není tomuto tématu věnována potřebná pozornost. Mimo jiné o tom svědčí také nárůst sympatií nezanedbatelné části naší mládeže s nebezpečným neonacismem a dalšími formami extremismu. 1.3 CÍLE Připomínat oběti a účastníky bojů za svobodu českého národa, popularizovat naše hrdinné letce, vyzdvihnout jejich pozitivní odkaz. S využitím vzdělávání, emocionálního působení i nabídkou volnočasových aktivit vzbudit zájem mládeže a vzdálit ji tak od asociálních činností a od sympatizování s neonacisty. Pomáhat důležitou část našeho kulturního dědictví dokumenty, fotografie, uniformy, vyznamenání a další památky na tyto letce. Vyhledávat, restaurovat, uchovávat a vystavovat dobové exponáty. Přinášet obyvatelům a návštěvníkům Jihlavy a Vysočiny zajímavou formou poznatky o naší minulost a o našem letectví. Zvýšit zájem o letectví jako o obor, který má u nás bohatou minulost a velkou tradici. Zvýšit zájem o uplatnění v technickém oboru, zvýšit možnosti uplatnění na trhu práce. Strana 4 (celkem 15)

5 Zvýšit zájem o návštěvu Jihlavy vybudování atraktivního cíle výletů škol i soukromých osob. Udržovat přátelskou spolupráci s britskou stranou. Strana 5 (celkem 15)

6 2. VÝCHODISKA 2.1 VÝCHOVA A EMOČNÍ PŮSOBENÍ Připomínání válečných hrůz a utrpení jednotlivců i národů je v dnešní době, kdy ubývá přímých účastníků bojů a pamětníků té doby vůbec, důležité zejména pro mladé lidi. Bohužel extremismus sílí a extrémisté dokáží výklad historie deformovat a oslovovat řadu lidí. Proto je důležité připomínat historii pravdivě a objektivně. Je nezbytné ukazovat jak zhoubné režimy byly fašismus a nacismus. Nesmíme zapomínat na ty, kteří položili své životy, abychom my mohli žít ve svobodě. Nechceme přece, aby se historie opakovala. Vedle zprostředkovávání poznatků z historie se počítá i s využitím emočních zážitků. Působení na emoce a fantazii návštěvníků je dnes nezanedbatelnou součástí prezentací, výstav i jiných populárněnaučných programů. Aby se oblast letectví neprezentovala jen v čistě technické či historicky popisné rovině, počítá se také s propojením s audiovizuálními ukázkami a interaktivními prezentacemi. Téma válečných hrůz bude přiblíženo výňatky z dobových dokumentů, předmětů z koncentračních táborů a podobně. Obecně bude kladen důraz na bezprostřednost a hluboký emocionální zážitek, tak aby byla zvýrazněna naléhavost předávaných informací a probuzena potřebné uvědomění si souvislostí. 2.2 UCHOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Expozice budou z velké míry postaveny na autentických exponátech, na předmětech po válečných letcích. Ty se naše občanské sdružení snaží shromažďovat, zachránit před znehodnocením, či dokonce zničením, nebo prodejem do zahraničí. Sbírky mají nezanedbatelnou tržní, ale zejména historickou hodnotu. V nejzazším případě hrozí, že se tyto cenné předměty navždy ztratí. 2.3 LETECKÁ TECHNIKA Letectví je dnes mnoha mladými lidmi chybně vnímáno jako těžko dostupná a tudíž málo zajímavá oblast, kde až na výjimky nevidí perspektivu. Někdy ale jenom proto, že o letectví vlastně nic neví. Přitom letectví a příbuzné obory mají v naší vlasti bohatou tradici. Jde o obory nenáročné na suroviny, ale přitom vysoce specializované, vyžadující vysokou míru duševní práce, zručnosti a umu. Letectví má tak pro Českou republiku vysoký potenciál, přičemž zahrnuje širokou oblast zejména technických oborů. Centrum si klade za cíl ukázat tyto oblasti co nejnázorněji a nejpochopitelněji, aby byly atraktivní zejména pro mládež, která se rozhoduje o svém budoucím zaměření a volbě zaměstnání. 2.4 VOLBA NÁZVU Název budoucího interaktivního muzea je symbolický Historické letecké centrum Karla Kuttelwaschera je symbolické. Mezi největší postavy našeho letectví a současně celého zahraničního protinacistického odboje rozhodně patří rodák z vesničky na Vysočině Svatého Kříže, brigádní generál Karel Kuttelwascher i.m. Proto chceme navázat na jeho Strana 6 (celkem 15)

7 odkaz a vzdát hold jeho památce tím, že centrum ponese jeho jméno. Jde o formu poděkování jak jemu, tak i dalším hrdinům boje za svobodu, a to nejen z našeho regionu. Válečným letcům patří za nevšední odvahu, odhodlání, obětavost, vytrvalost a vlastenectví náš dík. Tito výjimeční lidé zaujímají významné místo v nedávné historii. Přesto se na ně často zapomíná. Prezentování těchto osobností jako kladných vzorů naší široké veřejnosti, zejména pak mládeži, podtrhne význam tohoto centra. Strana 7 (celkem 15)

8 3. ČINNOST 3.1 ZPŮSOB ČINNOSTI MUZEA - CENTRA Hlavním charakteristickým a výrazným rozdílem plánovaného centra oproti klasické stálé expozici v muzeu je aktivní forma práce s partnery. Tedy pouze nečekat až přijdou návštěvníci, ale kooperací s radnicemi, školskými úřady, základními, středními i vysokými školami nabízet nevšední zážitky a vzdělávání pro celé pozvané skupiny či třídy. Způsobem jeden den - jedna třída lze dosáhnout velkého počtu zúčastněných mladých lidí a dává šanci předat jim řadu důležitých pozitivních sdělení. S tímto typem provozu a kooperace se školami má již naše sdružení pozitivní zkušenost z akce Čs. letci v boji proti fašismu konané v Jihlavě v zimě Pro laickou i odbornou veřejnost jsou připraveny volné návštěvní hodiny odpoledne, o víkendech a o prázdninách. Důraz je kladen na poutavou formu, bezprostřednost, moderní audiovizuální techniku, 3D modely a interaktivitu. Centrum poskytne zázemí rovněž pro uchovávání sbírek, opravy, údržbu a archivní a badatelskou činnost a nabídne i malou knihovnu s leteckou válečnou literaturou 3.2 STRATEGIE: V souladu s INTEGROVANÝM PLÁNEM ROZVOJE MĚSTA chceme spojit potenciál jednotlivců i organizací pro vybudování stabilního muzea, které bude pracovat desítky let. Snaha je vytvořit dobře fungující muzeum - centrum, které poutavými, názornými, účinnými a moderními metodami bude oslovovat obyvatele a návštěvníky Jihlavy, Vysočiny a České republiky. Poznatky získané prostřednictvím centra mají význam pro organizování volnočasových aktivit mládeže, pro výchovu k vlastenectví a demokracii, pro boj proti extremismu, ale také pro i případné studijní či profesní zaměření návštěvníků a jejich uplatnění na trhu práce v perspektivní oblasti. 3.3 AUTOŘI PROJEKTU Hlavním organizátorem centra je občanské sdružení Czech Spitfire Club se sídlem v Jihlavě. Má sedm řádných a čtyři čestné členy. Mezi další organizace, které přislíbily pomoc a již v minulosti s občanským sdružením spolupracovali je Svaz letců České republiky, Armáda České republiky, Muzeum Vysočiny, Klub leteckým modelářů Jihlava a Český svaz bojovníků za svobodu. Spolupracuje také se sdělovacími prostředky a s odbornými pracovišti, Britskou ambasádou v Praze, Vojenským leteckým muzeem v Praze Kbelích, Národním technickým muzeem a řadou dalších institucí. V neposlední řadě patří mezi aktivní pomocníky přímo i rodina Karla Kuttelwaschera a to především jeho dvě dcery Vee Darlington a Mari Rowe. Mezi další rodiny z Jihlavy či Vysočiny patří například rodina pana Götha (příbuzného válečného stíhací letce Viléma Götha), s nimiž rovněž úzce spolupracujeme. Mezi další patří válečný veterán plk. v.v. Imrich Gablech a další. Významná je také spolupráce s firmou Jihlavan Airplanes. Tato jihlavská společnost vyrábí ultralehká letadla a díly letadel pro firmu Boeing a navázala na podnik Jihlavan, známý dodávkami komponentů pro nadzvukovou stíhačku JAS 39 Gripen. Jihlava se tak může pochlubit velkou tradicí v oblasti letecké výroby a průmyslu. Spoléháme také na podporu města Jihlavy a kraje Vysočina. Strana 8 (celkem 15)

9 3.4 AKCE A ČINNOSTI REALIZOVANÉ OBČANSKÝM SDRUŽENÍM V MINULOSTI Spolupráce s firmou MIDOFILM příprava videofilmu II. světová válka. Výstava Čs. letci v boji proti fašismu (leden a únor 2009) (celkem přes 2700 návštěvníků). Pamětní deska Karlovi Kuttelwascherovi a související akce (srpen 2009, 200 hostů, za účasti jeho dcer). Prezentace o čs. letcích, Karlu Kuttelwascherovi, letecké technice, výstroji RAF a holocaustu zakončená besedou ve Svatém Kříži (leden 2010) Příprava pomníku Karlovi Kuttelwascherovi ve Svatém Kříži (k 95. výročí narození v roce 2011). Články v tisku, rozhovory v TV a vlastní webové stránky. Vlastní webové stránky s prezentací čs. letců, letounu Spitfire, výstroje RAF, součástí je i odkazník na instituce s podobným tématem svazy, kluby, muzea, Spolupráce s leteckými modeláři. Návštěvy leteckých dnů a muzeí, pamětních desek a hrobů čs. letců. Pátrání po památkách na čs. letce. Tvorba vlastního archivu předmětů a památek. Tvorba vlastního archivu knih, map, časopisů a publikací. Mapování historie leteckého průmyslu v Jihlavě. Přednášky k boji proti extremismu ve spolupráci s Kr.Ú. Vysočina. Spolupráce s britským vojenským ataché. Vzdělávací a propagační akce v rámci boje proti extremismu Sv. Kříž. Zkoumání zápisníku letů Karla Kuttelwaschera a jeho další pozůstalosti. Spolupráce s účastníkem bojů RAF plk. v.v. Imrichem Gablechem. Aktivní prezentace historických uniforem používaných našimi letci během válečného působení v RAF. Prezentace dobové výstroje RAF prostřednictvím figurín. 3.5 CÍLOVÉ SKUPINY - školy všech stupňů - ostatní vzdělávací instituce - návštěvníci města Jihlavy - volno časové aktivity mládeže - besedy k výročím a akce pro seniory (den veteránů, akce seniory, pro domovy důchodců, ) - oficiální hosté kraje či města - sdělovací prostředky Část expozice je mobilní a bude prezentována na leteckých dnech v ČR. Strana 9 (celkem 15)

10 4. PROGRAM 4.1 ORGANIZOVANÉ NÁVŠTĚVY: Každá skupina organizovaných návštěv bude mít nabídnut tento optimální program (5 bodů) s průvodcem: a) audiovizuální pořady či prezentace (individuálně zaměřené podle zájmu návštěvníků, nebo zaměřené tématicky např. pro základní školy) b) prohlídka expozic: - historie ČSR - fašismus a nacismus, - 2. světová válka - holokaust - poválečné uspořádání - historie čs. letectví - naši letci, zejména účastníci 2. války v řadách RAF - Karel Kuttelwascher - základní typy letadel používaných v RAF během 2. války - konstrukce letadel, konstrukce motorů, technologie výroby letadel - pilotáž, taktika leteckého boje a simulátory - mapy a navigace - uniformy, kombinézy a výstroj - odznaky a vyznamenání - audiovizuální ukázky z dokumentů c) beseda s průvodcem u záznamů a archívu fotografií. d) nabídka upomínkových předmětů, knih, plakátů, CD, DVD, e) možnost vyfotit se s figurínami v dobové výstroji 4.2 SPECIALIZOVANÝ PROGRAM (PRO ZÁJEMCE) Zprostředkování kontaktů či rady o možném studiu či jiném uplatnění v této oblasti (letectví, historie, ). Ve spolupráci s technickými školami poskytování informací o studiu. Ve spolupráci s výrobci letadel a poskytovateli služeb v oblasti letectví předávat informace o uplatnění na trhu práce. Ve spolupráci s Úřady práce zprostředkování nabídky volných míst a rekvalifikačních programů v oblasti letectví. Podpora informační společnosti v oblasti celoživotního vzdělávání založením vlastního depozitáře, který slouží k shromažďování, ukládání, ochraně a zpřístupňování materiálů mající historický charakter. Pro zájemce o hlubší poznání problematiky je připraveno využití odborné knihovny časopisů, periodik, knih, audio-video. Rovněž je možno provézt detailnější seznámení s exponáty, či domluvit individuální konzultace. Strana 10 (celkem 15)

11 5. EKONOMIKA: 5.1 NÁKLADY NA VYBUDOVÁNÍ BUDE ZPRACOVÁNO PODLE KONKRÉTNÍCH PODMÍNEK 5.2 SPOLUFINANCOVÁNÍ PŘI VYUŽITÍ STRUKTURÁLNÍHO FONDU BUDE ZPRACOVÁNO PODLE KONKRÉTNÍCH PODMÍNEK 5.3 EXPONÁTY A SBÍRKY Počet exponátů, které může občanské sdružení vystavit, jde do stovek kusů. Zahrnují následující komodity (položky): - dobové dokumenty - fotografie - mapy - modely - uniformy - části výstroje - vyznamenání a řády - přístroje - součásti a části letadel - výzbroj 5.4 ZAJIŠTĚNÍ CHODU Při otevření muzea se počítá se vznikem dvou pracovních míst průvodců. Ostatní činnosti by zajišťovali členové o.s. Centrum bude dále plně ekonomicky soběstačné. Strana 11 (celkem 15)

12 6. PROJEKT 6.1 PŘIMĚŘENOST NÁKLADŮ Většina nákladů je dána pořízením potřebné budovy odpovídající velikosti. Její hodnota vychází ze znaleckého posudku. Dispozice musí odpovídat našim potřebám, přičemž provozní náklady, náklady na opravy a nutné úpravy budou v přijatelné výši. 6.2 VARIATNÍ ŘEŠENÍ a) Novostavba b) Půjčování (pronájem) prostor 6.3 OČEKÁVANÉ ZÁVAZNÉ VÝSLEDKY Předpoklad minimální roční návštěvnosti centra 3500 osob, z toho minimálně 2500 ze škol, po dobu minimálně 5 let a počet hodin otevřených pro veřejnost ročně 500. Prezentace a ukázky na leteckých dnech s účastí cca osob ročně. Předpokládá se spolupráce s médii vč. televizí. Spolupráce se školským úřadem a dalšími institucemi. Vydávání publikací a popularizace v rámci republiky, zejména pak kraje Vysočina. Vedení kroniky. 6.4 PODKLADY PRO OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY Vycházíme z našich zkušeností z minulých (již uskutečněných výše uvedených) akcí, z počtu žáků a studentů v kraji Vysočina a z počtu návštěvníků Jihlavy v rámci cestovního ruchu. 6.5 POTŘEBNOST V současné době chybí v kraji obdobná osvětová instituce, resp. interaktivní informační centrum s uvedeným zaměřením trvalá expozice, s mládeží se v oblasti historie a prevence extremismu (vysvětlování fašismu a nacismu) systematicky nepracuje. Povědomí o významném působení našich letců za druhé světové války je nízké a znalosti o těchto úctyhodných osobnostech jsou u veřejnosti většinou malé. Otevření centra by přineslo významné zlepšení současného stavu, kdy jsou organizovány pouze ad hoc výstavy, nebo je nutno jet na jiná místa v republice nebo v Evropě. Jihlava má z tohoto pohledu velmi výhodnou geografickou polohu nejen v rámci kraje, ale i z hlediska dopravní dostupnosti z celé ČR. 6.6 UDRŽITELNOST PROVOZNÍ Toto je jedna z hlavních priorit činnosti občanského sdružení. Význam má uchování a zpřístupnění sbírek pouze (především) v dlouhodobém horizontu. Spolupráce se Svazem letců ČR (založen 1918) a orgány místní správy a samosprávy dávají záruku dlouhodobosti uvedeného záměru v řádu desítek let. Strana 12 (celkem 15)

13 6.7 UDRŽITELNOST EKONOMICKÁ Zdroje financování pro další provoz vychází z příspěvků od členů a sponzorů, ze vstupného, a z prodej prodeje vlastních propagačních materiálů (v souladu se zákonem o neziskových organizacích). 6.8 SOCIOEKONOMICKÉ MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Pro grant by se sledovaly následující ukazatele: Počty hodin otevírací doby doloženo výkazem. Seznamy zúčastněných škol, tříd a počtů žáků. Prodané vstupenky a zanesení do účetnictví o.s. doklady. Další dokumenty - spolupráce s Vysočina Tourism. Spolupráce s medii dokladovat počet zpráv. 6.9 ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍ ROZVOJE Kvalitativní ukazatele spolupráce s muzei, studium některých členů sdružení v oblasti muzejnictví a archivnictví. Kvantitativní ukazatele zvyšování počtu oslovených osob, případně rozšiřování mobilní (putovní) části výstavy DALŠÍ EFEKTY, SOUVISEJÍCÍ PROJEKTY Zvyšování povědomosti o centru ve městě Jihlavě, v regionu i v rámci celé ČR povede ke snazšímu získávání finančních zdrojů od sponzorů. To umožní další rozšiřování zejména expozic a depozitáře CELOSPOLEČENSKÉ HLEDISKO Záměr vybudování a provozování centra je v souladu s celospolečenskými zájmy v následujících oblastech: Vzdělávání (historie, osobnosti, technika). Seznámení se s významným obdobím naší historie a s příkladnými osobnostmi. Propagace letecké techniky. Boje proti extremismu. Pozitivní a společensky prospěšné volnočasové aktivity. Uchovávání historicky cenného materiálu. Rozvoj informační struktury kraje a státu. Rozvoje cestovního ruchu. Spolupráce a přátelství mezi státy a národy VYTIPOVÁNÍ RIZIK A JEJICH ELIMINACE Rozpad o.s. dle zákona lze předat nástupnické organizaci. Nebudou finanční zdroje vstupné, podpora granty, příspěvky sponzorů. Vyhoření, poškození pojištění budovy i expozic, zabezpečovací systém. Strana 13 (celkem 15)

14 6.13 STUDIE PROVEDITELNOSTI Nejsou známy okolnosti, které by v případě získání finančních prostředků znemožnili projekt realizovat STAVEBNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY ÚPRAV BUDOVY Budova by odpovídala všem normám v oblasti bezpečnosti, požárního zabezpečení. Úpravy spočívají v odstranění stávajícího vybavení, drobné stavební údržby, vymalování a úpravy sociálního zařízení. Bude doplněno pouze zabezpečení objektu alarmem, požární hlásiče a připojení na internet. Bude doložena žádost o změnu užívání. Finanční prostředky by se věnovaly přednostně na vybudování audio-videoprojekce a instalaci vitrín pro exponáty KOMPLEXNOST PROJEKTU Součástí projektu jsou veškeré kroky i činnosti potřebné pro dosažení závazných výsledků. Jsou to: Materiální zdroje. Finanční zdroje - investiční. Finanční zdroje provozní. Personální zdroje a materiál do expozic - občanské sdružení REALIZACE PROJEKTU POSTUPNÉ KROKY Činnost občanského sdružení vč. plánování, účetnictví apod. Stanovení vize, mise a cílů. Příprava projektu. Získání finančních prostředků. Nákup budovy, zápis u KÚ. Smlouvy dodávky elektřiny, plynu, vody, povolení parkování, odvoz odpadů. Úprava budovy. Příprava expozic. Příprava programu a personální a materiální zajištění. Stanovení a instalace adekvátního zabezpečení objektu. Pojištění budovy a expozic. Spolupráce s radnicí a krajem. Stanovení provozního řádu, hygieny a bezpečnosti práce. Stanovení návštěvní doby. Sjednání konkrétních termínů návštěv tříd z jednotlivých škol. Strana 14 (celkem 15)

15 RESUMÉ Žádost o grant je motivována potřebou získat finanční prostředky na vybudování muzea-centra pro činnost sdružení v oblastech výše popsaných. Tím se výrazně zvýší objem činností, osloví se nesrovnatelně větší skupina osob, zejména mládeže, odpadne závislost na zapůjčování prostorů od jiných subjektů, a omezí se poškozování exponátů při dopravě. Další činnost již ekonomicky vychází ze sponzorských darů, ze vstupného, z podpory kraje či města, případně z příjmů z vlastní činnosti např. z prodeje propagačních materiálů, které umožňuje zákon o neziskových organizacích. Centrum bude dále ekonomicky soběstačné a je opodstatněné tvrzení, že může fungovat další desítky let. Současně vznikne prostor pro umístění historických předmětů, konstrukcí, technologických vzorků a podobně, které by jinak byly buď v depozitech, nebo by se nezachovaly vůbec. Strana 15 (celkem 15)

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY 2014-2018 Muzeum romské kultury (MRK)... 5 1. Stručná charakteristika současného stavu organizace... 7 1.1 Sbírkotvorná činnost... 7 1.1.1 Evidence sbírkových

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 USNESENÍ I. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 Vláda I. schvaluje Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta

Více

Ministerstvo kultury České republiky

Ministerstvo kultury České republiky Ministerstvo kultury České republiky Věc : Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003-2008 (koncepce rozvoje muzejnictví) 1 Předmluva Usnesením vlády České republiky

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 x Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 Vydalo: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1 Published by: The Ministry of Culture of the Czech Republic,

Více

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014. Vydalo: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014. Vydalo: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1 STÁTNÍ KULTURNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2014 MINISTERSTVO KULTURY PRAHA, 2009 MINISTERSTVO KULTURY Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 Vydalo: Ministerstvo kultury

Více

Ministerstvo kultury. Kulturní politika

Ministerstvo kultury. Kulturní politika Ministerstvo kultury Kulturní politika Praha, únor 2001 Úvodní slovo ministra kultury Vážení čtenáři, usnesením ze dne 28. dubna 1999 č. 401 mi vláda mj. uložila předložit v termínu do 31. prosince 2000

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

Program - Kulturní dědictví a současné umění

Program - Kulturní dědictví a současné umění Program - Kulturní dědictví a současné umění CZ 06 1. Shrnutí Program Kulturní dědictví a současné umění je, v souladu s Memorandem o porozumění, zaměřen na dvě prioritní oblasti: I. Programová oblast

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

Marketingová strategie města Kopřivnice

Marketingová strategie města Kopřivnice Marketingová strategie města Kopřivnice Zadavatel: Město Kopřivnice Městský úřad Kopřivnice Štefánkova 1163/12 742 21 Kopřivnice Zhotovitel: Enterprise plc, s. r. o. Jeremenkova 485/13 703 00 Ostrava Vítkovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. MOTTO: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe. Zásady našeho počínání

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Kulturní politika města - srovnání statutárních měst Ostrava, Brno, Liberec a Plzeň

Kulturní politika města - srovnání statutárních měst Ostrava, Brno, Liberec a Plzeň Kulturní politika města - srovnání statutárních měst Ostrava, Brno, Liberec a Plzeň Pro potřeby statutárního města Ostravy zpracovala Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra kulturologie

Více

srpen 2009 Otevřená společnost o. p. s. Seifertova 47 130 00 Praha 3 http://www.proculture.cz

srpen 2009 Otevřená společnost o. p. s. Seifertova 47 130 00 Praha 3 http://www.proculture.cz Analýza stávajících strategických dokumentů České republiky a jednotlivých programů strukturálních fondů z pohledu jejich využití pro oblast kulturních a kreativních průmyslů realizovaná v rámci projektu

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

FOND MIKROPROJEKTŮ. Žádost o finanční příspěvek

FOND MIKROPROJEKTŮ. Žádost o finanční příspěvek FOND MIKROPROJEKTŮ Žádost o finanční příspěvek Název mikroprojektu SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY Celkové oprávněné výdaje mikroprojektu (EUR) 25 771,31 Požadovaná výška FP z ERDF (EUR) 20 000,00 Počet partnerů

Více

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Koncepce rozvoje. veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Koncepce rozvoje. veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Koncepce rozvoje veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020 Hradec Králové 2013 Obsah Vize knihoven našeho kraje Role

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016

Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016 Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016 1 Poslání a východiska muzea (místo muzea ve společnosti a vize dalšího rozvoje stanovením vlastních cílů) Poslání

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více