PROJEKT HISTORICKÉ LETECKÉ CENTRUM KARLA KUTTELWASCHERA. MUZEUM LETCŮ RAF Z VYSOČINY pracovní verze duben 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT HISTORICKÉ LETECKÉ CENTRUM KARLA KUTTELWASCHERA. MUZEUM LETCŮ RAF Z VYSOČINY pracovní verze duben 2010"

Transkript

1 PROJEKT HISTORICKÉ LETECKÉ CENTRUM KARLA KUTTELWASCHERA MUZEUM LETCŮ RAF Z VYSOČINY pracovní verze duben 2010 bojovali jsme za pravdu, právo, lidskost a budeme neúprosně bojovat proti lži a násilí. Jménem našich padlých druhů, kteří nám tento odkaz dali a kteří pro tyto ideály položili své životy, slibujeme, že jich nezradíme. brigádní generál i.m. Karel Kuttelwascher Strana 1 (celkem 15)

2 OBSAH: 1. ZÁMĚR 1.1 VIZE 1.2 MISE 1.3 CÍLE 2. VÝCHODISKA 2.1 VÝCHOVA A EMOČNÍ PŮSOBENÍ 2.2 UCHOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 2.3 LETECKÁ TECHNIKA 2.4 VOLBA NÁZVU 3. ČINNOST 3.1 ZPŮSOB ČINNOSTI MUZEA CENTRA 3.2 STRATEGIE 3.3 AUTOŘI PROJEKTU 3.4 AKCE A ČINNOSTI REALIZOVANÉ OBČANSKÝM SDRUŽENÍM 3.5 CÍLOVÁ SKUPINA 4. PROGRAM 4.1 ORGANIZOVANÉ NÁVŠTĚVY 4.2 SPECIALIZOVANÝ PROGRAM 5. EKONOMIKA 5.1 NÁKLADY NA VYBUDOVÁNÍ 5.2 SPOUFINANCOVÁNÍ PŘI VYUŽITÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ 5.3 EXPONÁTY A SBÍRKY 5.4 ZAJIŠTĚNÍ CHODU 6. PROJEKT 6.1 PŘIMĚŘENOST NÁKLADŮ 6.2 VARIATNÍ ŘEŠENÍ 6.3 OČEKÁVANÉ ZÁVAZNÉ VÝSLEDKY 6.4 PODKLADY PRO OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY 6.5 POTŘEBNOST 6.6 UDRŽITELNOST PROVOZNÍ 6.7 UDRŽITELNOST EKONOMICKÁ 6.8 SOCIOEKONOMICKÉ MONITOROVACÍ INDIKÁTORY 6.9 ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍ ROZVOJE 6.10 DALŠÍ EFEKTY, SOUVISEJÍCÍ PROJEKTY 6.11 CELOSPOLEČENSKÉ HLEDISKO 6.12 VYTIPOVÁNÍ RIZIK A JEJICH ELIMINACE 6.13 STUDIE PROVEDITELNOSTI 6.14 STAVEBNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY ÚPRAV BUDOVY 6.15 KOMPLEXNOST PROJEKTU 6.16 REALIZACE PROJEKTU POSTUPNÉ KROKY RESUMÉ Strana 2 (celkem 15)

3 Strana 3 (celkem 15) PROJEKT ZPRACOVALO O.S. CZECH SPITFIRE CLUB

4 1. ZÁMĚR 1.1 VIZE Vybudovat v krajském městě Jihlavě Muzeum letců RAF z Vysočiny, kteří bojovali a umírali za druhé světové války v řadách britského královského letectva RAF. Půjde o muzeum - centrum, které se bude aktivně zabývat připomínáním těch, kterým vděčíme za svoji svobodu. Centrum bude připravovat přednášky, besedy, prezentace a výstavy. Bude aktivně spolupracovat se školami. Bude se podílet na vzdělávání a výchově poutavou formou s využitím multimédií i třírozměrných modelů, exponátů a interaktivních zařízení (např. PC simulátor, nebo kokpit s ovládacími prvky). Bude zahrnuta nejen historie, ale také srdečné vlastenectví, vysoká morálka, odvaha a další výrazné kladné charakterové vlastnosti našich válečných letců, kteří tak mají potenciál stát se výraznými pozitivními vzory zejména pro naši mládež. Půjde nejen o klasickou muzejní expozici, ale také o centrum, které bude aktivně připomínat tyto naše hrdiny. 1.2 MISE Letecké muzeum bude připomínat památku všech letců, kteří se zde narodili, nebo měli jiný blízký vztah k Jihlavě a Vysočině. Ponese jméno našeho nejúspěšnějšího stíhače v RAF brigádního generála in memoriam Karla Kuttelwaschera, rodáka ze Svatého Kříže u Havlíčkova Brodu. Snahou bude vyzdvihnout důležité kladné morální hodnoty spojené s odkazem našich letců. V naší společnosti je nezbytné podporovat aktivity, které budují a udržují historickou paměť národa. Mimo jiné také proto, že celých čtyřicet let minulého komunistického režimu byla tato otázka zatlačována do pozadí a tito naši hrdinové byli z politických důvodů perzekuováni. Bohužel ani dnes není tomuto tématu věnována potřebná pozornost. Mimo jiné o tom svědčí také nárůst sympatií nezanedbatelné části naší mládeže s nebezpečným neonacismem a dalšími formami extremismu. 1.3 CÍLE Připomínat oběti a účastníky bojů za svobodu českého národa, popularizovat naše hrdinné letce, vyzdvihnout jejich pozitivní odkaz. S využitím vzdělávání, emocionálního působení i nabídkou volnočasových aktivit vzbudit zájem mládeže a vzdálit ji tak od asociálních činností a od sympatizování s neonacisty. Pomáhat důležitou část našeho kulturního dědictví dokumenty, fotografie, uniformy, vyznamenání a další památky na tyto letce. Vyhledávat, restaurovat, uchovávat a vystavovat dobové exponáty. Přinášet obyvatelům a návštěvníkům Jihlavy a Vysočiny zajímavou formou poznatky o naší minulost a o našem letectví. Zvýšit zájem o letectví jako o obor, který má u nás bohatou minulost a velkou tradici. Zvýšit zájem o uplatnění v technickém oboru, zvýšit možnosti uplatnění na trhu práce. Strana 4 (celkem 15)

5 Zvýšit zájem o návštěvu Jihlavy vybudování atraktivního cíle výletů škol i soukromých osob. Udržovat přátelskou spolupráci s britskou stranou. Strana 5 (celkem 15)

6 2. VÝCHODISKA 2.1 VÝCHOVA A EMOČNÍ PŮSOBENÍ Připomínání válečných hrůz a utrpení jednotlivců i národů je v dnešní době, kdy ubývá přímých účastníků bojů a pamětníků té doby vůbec, důležité zejména pro mladé lidi. Bohužel extremismus sílí a extrémisté dokáží výklad historie deformovat a oslovovat řadu lidí. Proto je důležité připomínat historii pravdivě a objektivně. Je nezbytné ukazovat jak zhoubné režimy byly fašismus a nacismus. Nesmíme zapomínat na ty, kteří položili své životy, abychom my mohli žít ve svobodě. Nechceme přece, aby se historie opakovala. Vedle zprostředkovávání poznatků z historie se počítá i s využitím emočních zážitků. Působení na emoce a fantazii návštěvníků je dnes nezanedbatelnou součástí prezentací, výstav i jiných populárněnaučných programů. Aby se oblast letectví neprezentovala jen v čistě technické či historicky popisné rovině, počítá se také s propojením s audiovizuálními ukázkami a interaktivními prezentacemi. Téma válečných hrůz bude přiblíženo výňatky z dobových dokumentů, předmětů z koncentračních táborů a podobně. Obecně bude kladen důraz na bezprostřednost a hluboký emocionální zážitek, tak aby byla zvýrazněna naléhavost předávaných informací a probuzena potřebné uvědomění si souvislostí. 2.2 UCHOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Expozice budou z velké míry postaveny na autentických exponátech, na předmětech po válečných letcích. Ty se naše občanské sdružení snaží shromažďovat, zachránit před znehodnocením, či dokonce zničením, nebo prodejem do zahraničí. Sbírky mají nezanedbatelnou tržní, ale zejména historickou hodnotu. V nejzazším případě hrozí, že se tyto cenné předměty navždy ztratí. 2.3 LETECKÁ TECHNIKA Letectví je dnes mnoha mladými lidmi chybně vnímáno jako těžko dostupná a tudíž málo zajímavá oblast, kde až na výjimky nevidí perspektivu. Někdy ale jenom proto, že o letectví vlastně nic neví. Přitom letectví a příbuzné obory mají v naší vlasti bohatou tradici. Jde o obory nenáročné na suroviny, ale přitom vysoce specializované, vyžadující vysokou míru duševní práce, zručnosti a umu. Letectví má tak pro Českou republiku vysoký potenciál, přičemž zahrnuje širokou oblast zejména technických oborů. Centrum si klade za cíl ukázat tyto oblasti co nejnázorněji a nejpochopitelněji, aby byly atraktivní zejména pro mládež, která se rozhoduje o svém budoucím zaměření a volbě zaměstnání. 2.4 VOLBA NÁZVU Název budoucího interaktivního muzea je symbolický Historické letecké centrum Karla Kuttelwaschera je symbolické. Mezi největší postavy našeho letectví a současně celého zahraničního protinacistického odboje rozhodně patří rodák z vesničky na Vysočině Svatého Kříže, brigádní generál Karel Kuttelwascher i.m. Proto chceme navázat na jeho Strana 6 (celkem 15)

7 odkaz a vzdát hold jeho památce tím, že centrum ponese jeho jméno. Jde o formu poděkování jak jemu, tak i dalším hrdinům boje za svobodu, a to nejen z našeho regionu. Válečným letcům patří za nevšední odvahu, odhodlání, obětavost, vytrvalost a vlastenectví náš dík. Tito výjimeční lidé zaujímají významné místo v nedávné historii. Přesto se na ně často zapomíná. Prezentování těchto osobností jako kladných vzorů naší široké veřejnosti, zejména pak mládeži, podtrhne význam tohoto centra. Strana 7 (celkem 15)

8 3. ČINNOST 3.1 ZPŮSOB ČINNOSTI MUZEA - CENTRA Hlavním charakteristickým a výrazným rozdílem plánovaného centra oproti klasické stálé expozici v muzeu je aktivní forma práce s partnery. Tedy pouze nečekat až přijdou návštěvníci, ale kooperací s radnicemi, školskými úřady, základními, středními i vysokými školami nabízet nevšední zážitky a vzdělávání pro celé pozvané skupiny či třídy. Způsobem jeden den - jedna třída lze dosáhnout velkého počtu zúčastněných mladých lidí a dává šanci předat jim řadu důležitých pozitivních sdělení. S tímto typem provozu a kooperace se školami má již naše sdružení pozitivní zkušenost z akce Čs. letci v boji proti fašismu konané v Jihlavě v zimě Pro laickou i odbornou veřejnost jsou připraveny volné návštěvní hodiny odpoledne, o víkendech a o prázdninách. Důraz je kladen na poutavou formu, bezprostřednost, moderní audiovizuální techniku, 3D modely a interaktivitu. Centrum poskytne zázemí rovněž pro uchovávání sbírek, opravy, údržbu a archivní a badatelskou činnost a nabídne i malou knihovnu s leteckou válečnou literaturou 3.2 STRATEGIE: V souladu s INTEGROVANÝM PLÁNEM ROZVOJE MĚSTA chceme spojit potenciál jednotlivců i organizací pro vybudování stabilního muzea, které bude pracovat desítky let. Snaha je vytvořit dobře fungující muzeum - centrum, které poutavými, názornými, účinnými a moderními metodami bude oslovovat obyvatele a návštěvníky Jihlavy, Vysočiny a České republiky. Poznatky získané prostřednictvím centra mají význam pro organizování volnočasových aktivit mládeže, pro výchovu k vlastenectví a demokracii, pro boj proti extremismu, ale také pro i případné studijní či profesní zaměření návštěvníků a jejich uplatnění na trhu práce v perspektivní oblasti. 3.3 AUTOŘI PROJEKTU Hlavním organizátorem centra je občanské sdružení Czech Spitfire Club se sídlem v Jihlavě. Má sedm řádných a čtyři čestné členy. Mezi další organizace, které přislíbily pomoc a již v minulosti s občanským sdružením spolupracovali je Svaz letců České republiky, Armáda České republiky, Muzeum Vysočiny, Klub leteckým modelářů Jihlava a Český svaz bojovníků za svobodu. Spolupracuje také se sdělovacími prostředky a s odbornými pracovišti, Britskou ambasádou v Praze, Vojenským leteckým muzeem v Praze Kbelích, Národním technickým muzeem a řadou dalších institucí. V neposlední řadě patří mezi aktivní pomocníky přímo i rodina Karla Kuttelwaschera a to především jeho dvě dcery Vee Darlington a Mari Rowe. Mezi další rodiny z Jihlavy či Vysočiny patří například rodina pana Götha (příbuzného válečného stíhací letce Viléma Götha), s nimiž rovněž úzce spolupracujeme. Mezi další patří válečný veterán plk. v.v. Imrich Gablech a další. Významná je také spolupráce s firmou Jihlavan Airplanes. Tato jihlavská společnost vyrábí ultralehká letadla a díly letadel pro firmu Boeing a navázala na podnik Jihlavan, známý dodávkami komponentů pro nadzvukovou stíhačku JAS 39 Gripen. Jihlava se tak může pochlubit velkou tradicí v oblasti letecké výroby a průmyslu. Spoléháme také na podporu města Jihlavy a kraje Vysočina. Strana 8 (celkem 15)

9 3.4 AKCE A ČINNOSTI REALIZOVANÉ OBČANSKÝM SDRUŽENÍM V MINULOSTI Spolupráce s firmou MIDOFILM příprava videofilmu II. světová válka. Výstava Čs. letci v boji proti fašismu (leden a únor 2009) (celkem přes 2700 návštěvníků). Pamětní deska Karlovi Kuttelwascherovi a související akce (srpen 2009, 200 hostů, za účasti jeho dcer). Prezentace o čs. letcích, Karlu Kuttelwascherovi, letecké technice, výstroji RAF a holocaustu zakončená besedou ve Svatém Kříži (leden 2010) Příprava pomníku Karlovi Kuttelwascherovi ve Svatém Kříži (k 95. výročí narození v roce 2011). Články v tisku, rozhovory v TV a vlastní webové stránky. Vlastní webové stránky s prezentací čs. letců, letounu Spitfire, výstroje RAF, součástí je i odkazník na instituce s podobným tématem svazy, kluby, muzea, Spolupráce s leteckými modeláři. Návštěvy leteckých dnů a muzeí, pamětních desek a hrobů čs. letců. Pátrání po památkách na čs. letce. Tvorba vlastního archivu předmětů a památek. Tvorba vlastního archivu knih, map, časopisů a publikací. Mapování historie leteckého průmyslu v Jihlavě. Přednášky k boji proti extremismu ve spolupráci s Kr.Ú. Vysočina. Spolupráce s britským vojenským ataché. Vzdělávací a propagační akce v rámci boje proti extremismu Sv. Kříž. Zkoumání zápisníku letů Karla Kuttelwaschera a jeho další pozůstalosti. Spolupráce s účastníkem bojů RAF plk. v.v. Imrichem Gablechem. Aktivní prezentace historických uniforem používaných našimi letci během válečného působení v RAF. Prezentace dobové výstroje RAF prostřednictvím figurín. 3.5 CÍLOVÉ SKUPINY - školy všech stupňů - ostatní vzdělávací instituce - návštěvníci města Jihlavy - volno časové aktivity mládeže - besedy k výročím a akce pro seniory (den veteránů, akce seniory, pro domovy důchodců, ) - oficiální hosté kraje či města - sdělovací prostředky Část expozice je mobilní a bude prezentována na leteckých dnech v ČR. Strana 9 (celkem 15)

10 4. PROGRAM 4.1 ORGANIZOVANÉ NÁVŠTĚVY: Každá skupina organizovaných návštěv bude mít nabídnut tento optimální program (5 bodů) s průvodcem: a) audiovizuální pořady či prezentace (individuálně zaměřené podle zájmu návštěvníků, nebo zaměřené tématicky např. pro základní školy) b) prohlídka expozic: - historie ČSR - fašismus a nacismus, - 2. světová válka - holokaust - poválečné uspořádání - historie čs. letectví - naši letci, zejména účastníci 2. války v řadách RAF - Karel Kuttelwascher - základní typy letadel používaných v RAF během 2. války - konstrukce letadel, konstrukce motorů, technologie výroby letadel - pilotáž, taktika leteckého boje a simulátory - mapy a navigace - uniformy, kombinézy a výstroj - odznaky a vyznamenání - audiovizuální ukázky z dokumentů c) beseda s průvodcem u záznamů a archívu fotografií. d) nabídka upomínkových předmětů, knih, plakátů, CD, DVD, e) možnost vyfotit se s figurínami v dobové výstroji 4.2 SPECIALIZOVANÝ PROGRAM (PRO ZÁJEMCE) Zprostředkování kontaktů či rady o možném studiu či jiném uplatnění v této oblasti (letectví, historie, ). Ve spolupráci s technickými školami poskytování informací o studiu. Ve spolupráci s výrobci letadel a poskytovateli služeb v oblasti letectví předávat informace o uplatnění na trhu práce. Ve spolupráci s Úřady práce zprostředkování nabídky volných míst a rekvalifikačních programů v oblasti letectví. Podpora informační společnosti v oblasti celoživotního vzdělávání založením vlastního depozitáře, který slouží k shromažďování, ukládání, ochraně a zpřístupňování materiálů mající historický charakter. Pro zájemce o hlubší poznání problematiky je připraveno využití odborné knihovny časopisů, periodik, knih, audio-video. Rovněž je možno provézt detailnější seznámení s exponáty, či domluvit individuální konzultace. Strana 10 (celkem 15)

11 5. EKONOMIKA: 5.1 NÁKLADY NA VYBUDOVÁNÍ BUDE ZPRACOVÁNO PODLE KONKRÉTNÍCH PODMÍNEK 5.2 SPOLUFINANCOVÁNÍ PŘI VYUŽITÍ STRUKTURÁLNÍHO FONDU BUDE ZPRACOVÁNO PODLE KONKRÉTNÍCH PODMÍNEK 5.3 EXPONÁTY A SBÍRKY Počet exponátů, které může občanské sdružení vystavit, jde do stovek kusů. Zahrnují následující komodity (položky): - dobové dokumenty - fotografie - mapy - modely - uniformy - části výstroje - vyznamenání a řády - přístroje - součásti a části letadel - výzbroj 5.4 ZAJIŠTĚNÍ CHODU Při otevření muzea se počítá se vznikem dvou pracovních míst průvodců. Ostatní činnosti by zajišťovali členové o.s. Centrum bude dále plně ekonomicky soběstačné. Strana 11 (celkem 15)

12 6. PROJEKT 6.1 PŘIMĚŘENOST NÁKLADŮ Většina nákladů je dána pořízením potřebné budovy odpovídající velikosti. Její hodnota vychází ze znaleckého posudku. Dispozice musí odpovídat našim potřebám, přičemž provozní náklady, náklady na opravy a nutné úpravy budou v přijatelné výši. 6.2 VARIATNÍ ŘEŠENÍ a) Novostavba b) Půjčování (pronájem) prostor 6.3 OČEKÁVANÉ ZÁVAZNÉ VÝSLEDKY Předpoklad minimální roční návštěvnosti centra 3500 osob, z toho minimálně 2500 ze škol, po dobu minimálně 5 let a počet hodin otevřených pro veřejnost ročně 500. Prezentace a ukázky na leteckých dnech s účastí cca osob ročně. Předpokládá se spolupráce s médii vč. televizí. Spolupráce se školským úřadem a dalšími institucemi. Vydávání publikací a popularizace v rámci republiky, zejména pak kraje Vysočina. Vedení kroniky. 6.4 PODKLADY PRO OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY Vycházíme z našich zkušeností z minulých (již uskutečněných výše uvedených) akcí, z počtu žáků a studentů v kraji Vysočina a z počtu návštěvníků Jihlavy v rámci cestovního ruchu. 6.5 POTŘEBNOST V současné době chybí v kraji obdobná osvětová instituce, resp. interaktivní informační centrum s uvedeným zaměřením trvalá expozice, s mládeží se v oblasti historie a prevence extremismu (vysvětlování fašismu a nacismu) systematicky nepracuje. Povědomí o významném působení našich letců za druhé světové války je nízké a znalosti o těchto úctyhodných osobnostech jsou u veřejnosti většinou malé. Otevření centra by přineslo významné zlepšení současného stavu, kdy jsou organizovány pouze ad hoc výstavy, nebo je nutno jet na jiná místa v republice nebo v Evropě. Jihlava má z tohoto pohledu velmi výhodnou geografickou polohu nejen v rámci kraje, ale i z hlediska dopravní dostupnosti z celé ČR. 6.6 UDRŽITELNOST PROVOZNÍ Toto je jedna z hlavních priorit činnosti občanského sdružení. Význam má uchování a zpřístupnění sbírek pouze (především) v dlouhodobém horizontu. Spolupráce se Svazem letců ČR (založen 1918) a orgány místní správy a samosprávy dávají záruku dlouhodobosti uvedeného záměru v řádu desítek let. Strana 12 (celkem 15)

13 6.7 UDRŽITELNOST EKONOMICKÁ Zdroje financování pro další provoz vychází z příspěvků od členů a sponzorů, ze vstupného, a z prodej prodeje vlastních propagačních materiálů (v souladu se zákonem o neziskových organizacích). 6.8 SOCIOEKONOMICKÉ MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Pro grant by se sledovaly následující ukazatele: Počty hodin otevírací doby doloženo výkazem. Seznamy zúčastněných škol, tříd a počtů žáků. Prodané vstupenky a zanesení do účetnictví o.s. doklady. Další dokumenty - spolupráce s Vysočina Tourism. Spolupráce s medii dokladovat počet zpráv. 6.9 ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍ ROZVOJE Kvalitativní ukazatele spolupráce s muzei, studium některých členů sdružení v oblasti muzejnictví a archivnictví. Kvantitativní ukazatele zvyšování počtu oslovených osob, případně rozšiřování mobilní (putovní) části výstavy DALŠÍ EFEKTY, SOUVISEJÍCÍ PROJEKTY Zvyšování povědomosti o centru ve městě Jihlavě, v regionu i v rámci celé ČR povede ke snazšímu získávání finančních zdrojů od sponzorů. To umožní další rozšiřování zejména expozic a depozitáře CELOSPOLEČENSKÉ HLEDISKO Záměr vybudování a provozování centra je v souladu s celospolečenskými zájmy v následujících oblastech: Vzdělávání (historie, osobnosti, technika). Seznámení se s významným obdobím naší historie a s příkladnými osobnostmi. Propagace letecké techniky. Boje proti extremismu. Pozitivní a společensky prospěšné volnočasové aktivity. Uchovávání historicky cenného materiálu. Rozvoj informační struktury kraje a státu. Rozvoje cestovního ruchu. Spolupráce a přátelství mezi státy a národy VYTIPOVÁNÍ RIZIK A JEJICH ELIMINACE Rozpad o.s. dle zákona lze předat nástupnické organizaci. Nebudou finanční zdroje vstupné, podpora granty, příspěvky sponzorů. Vyhoření, poškození pojištění budovy i expozic, zabezpečovací systém. Strana 13 (celkem 15)

14 6.13 STUDIE PROVEDITELNOSTI Nejsou známy okolnosti, které by v případě získání finančních prostředků znemožnili projekt realizovat STAVEBNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY ÚPRAV BUDOVY Budova by odpovídala všem normám v oblasti bezpečnosti, požárního zabezpečení. Úpravy spočívají v odstranění stávajícího vybavení, drobné stavební údržby, vymalování a úpravy sociálního zařízení. Bude doplněno pouze zabezpečení objektu alarmem, požární hlásiče a připojení na internet. Bude doložena žádost o změnu užívání. Finanční prostředky by se věnovaly přednostně na vybudování audio-videoprojekce a instalaci vitrín pro exponáty KOMPLEXNOST PROJEKTU Součástí projektu jsou veškeré kroky i činnosti potřebné pro dosažení závazných výsledků. Jsou to: Materiální zdroje. Finanční zdroje - investiční. Finanční zdroje provozní. Personální zdroje a materiál do expozic - občanské sdružení REALIZACE PROJEKTU POSTUPNÉ KROKY Činnost občanského sdružení vč. plánování, účetnictví apod. Stanovení vize, mise a cílů. Příprava projektu. Získání finančních prostředků. Nákup budovy, zápis u KÚ. Smlouvy dodávky elektřiny, plynu, vody, povolení parkování, odvoz odpadů. Úprava budovy. Příprava expozic. Příprava programu a personální a materiální zajištění. Stanovení a instalace adekvátního zabezpečení objektu. Pojištění budovy a expozic. Spolupráce s radnicí a krajem. Stanovení provozního řádu, hygieny a bezpečnosti práce. Stanovení návštěvní doby. Sjednání konkrétních termínů návštěv tříd z jednotlivých škol. Strana 14 (celkem 15)

15 RESUMÉ Žádost o grant je motivována potřebou získat finanční prostředky na vybudování muzea-centra pro činnost sdružení v oblastech výše popsaných. Tím se výrazně zvýší objem činností, osloví se nesrovnatelně větší skupina osob, zejména mládeže, odpadne závislost na zapůjčování prostorů od jiných subjektů, a omezí se poškozování exponátů při dopravě. Další činnost již ekonomicky vychází ze sponzorských darů, ze vstupného, z podpory kraje či města, případně z příjmů z vlastní činnosti např. z prodeje propagačních materiálů, které umožňuje zákon o neziskových organizacích. Centrum bude dále ekonomicky soběstačné a je opodstatněné tvrzení, že může fungovat další desítky let. Současně vznikne prostor pro umístění historických předmětů, konstrukcí, technologických vzorků a podobně, které by jinak byly buď v depozitech, nebo by se nezachovaly vůbec. Strana 15 (celkem 15)

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU Nevyužívané, nerekonstruované 3.NP v objektu na Masarykově nám. 45 v Novém Jičíně Riziko částečně chátrající kulturní památky na

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Možnosti spolupráce KK a dalších subjektů. Mgr. Tomáš Gec Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě

Možnosti spolupráce KK a dalších subjektů. Mgr. Tomáš Gec Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě Možnosti spolupráce KK a dalších subjektů Mgr. Tomáš Gec Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě Spolupráce KK a krajského úřadu I. Koncepční - Příprava koncepce systému veřejných knihoven a koncepce

Více

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016 Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 Vydává: Organizační výbor výstavy Projednáno ve výboru KF 06-10. Žďár nad Sázavou 13. července 2015 2. Záměr výstavy: Úvod: Projekt

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

ZACHOVÁNÍ ODKAZU PAMÁTEK REFORMACE DOBA UDRŽITELNOSTI A UKONČENÍ PROJEKTU

ZACHOVÁNÍ ODKAZU PAMÁTEK REFORMACE DOBA UDRŽITELNOSTI A UKONČENÍ PROJEKTU ZACHOVÁNÍ ODKAZU PAMÁTEK REFORMACE DOBA UDRŽITELNOSTI A UKONČENÍ PROJEKTU O PROJEKTU Cílem projektu byla propagace památek reformace a jejich zpřístupnění široké veřejnosti, a to z řad turistů a návštěvníků

Více

Tisková zpráva SZM č. 2/2015 z 21. 1. 2015. První ředitelku Slezského zemského muzea v řadě jmenoval ministr kultury Daniel Herman

Tisková zpráva SZM č. 2/2015 z 21. 1. 2015. První ředitelku Slezského zemského muzea v řadě jmenoval ministr kultury Daniel Herman Tisková zpráva SZM č. 2/2015 z 21. 1. 2015 První ředitelku Slezského zemského muzea v řadě jmenoval ministr kultury Daniel Herman Vedení Slezského zemského muzea v Opavě se dne 16. 1. 2015 ujala Jana Horáková.

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu?

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Metodický pokyn NPÚ Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy Jak chránit sbírky Jak vést evidenci Jaké jsou sankce za porušení povinností Co je to

Více

Muzeologie Muzeum a komunikace s veřejností

Muzeologie Muzeum a komunikace s veřejností Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Muzeologie Muzeum a komunikace s veřejností přednášející: Ing. Mgr. Ivana Havlíková Úvod Návštěvník Komunikace Muzejní komunikace Marketingová

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Opatření Vize B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Liberecký kraj bude vytvářet a poskytovat podmínky pro plnohodnotný život podporou činností, které přispívají

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Způsoby financování Domů přírody. a spol. Dita Tesařová

Způsoby financování Domů přírody. a spol. Dita Tesařová Způsoby financování Domů přírody a spol. Dita Tesařová OPŽP Investice Oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity Obnova a výstavba návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech,

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary ODDĚLENÍ PREVENCE A DOHLEDU MĚSTSKÉ POLICIE K.VARY Historie a vývoj Vize a cíle Programy zaměřené na děti a mládež

Více

Akční plán na období Turistická oblast Opavské Slezsko Příloha č. 13

Akční plán na období Turistická oblast Opavské Slezsko Příloha č. 13 1. Síťování, destinační management Rozvoj kompetencí a podpora spolupráce (síťování) aktérů cestovního ruchu z veřejného, soukromého i neziskového sektoru v TO Opavské Slezsko. Organizace školení, seminářů

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY

KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY Bc. Anna Frantalová Občanské sdružení Boii o. s., Nasavrky Porada ředitelů základních škol, samostatných školních jídelen a pracovníků ORP 14. 15. 11.

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod Číslo 0OnVDPM01001 1. Údaje o projektu Prioritní osa: 11.2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu Oblast

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Koncepce rozvoje knihoven včeské republice na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. schválena vládou ČR dne 11. ledna 2012

Koncepce rozvoje knihoven včeské republice na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. schválena vládou ČR dne 11. ledna 2012 Koncepce rozvoje knihoven včeské republice na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven schválena vládou ČR dne 11. ledna 2012 6 základních oblastí koncepce Digitalizace knihovních fondů, ochrana a

Více

KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK

KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK cíl obsah předpokládaná cílová skupina metody výuky technologie

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015 Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince 2015 2017 ROK 2015 Plán rozvoje rodinné politiky města Třince na léta 2015 2017 byl schválen Zastupitelstvem města Třince na jeho 3. zasedání

Více

Strategie vztahu muzea k veřejnosti

Strategie vztahu muzea k veřejnosti Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Strategie vztahu muzea k veřejnosti Alexandra Brabcová metodika přednášky Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání STRATEGIE MUZEA VE VZTAHU K VEŘEJNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11. Pro koho?

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11. Pro koho? Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008 Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 Pro koho? (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro děti z křesťanských rodin Pro děti respektující křesťanský

Více

21. výzva IROP - Muzea

21. výzva IROP - Muzea 21. výzva IROP - Muzea 8. 3. 2016 Ing. Romana Valentová Centrum pro regionální rozvoj České republiky 21. výzva IROP Muzea Vyhlášení: 10. 2. 2016 Příjem žádostí: 29. 2. 2016-31. 7. 2016 Kolová výzva vyhodnocení

Více

SWOT ANALÝZA. 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení

SWOT ANALÝZA. 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení SWOT ANALÝZA 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení Zkušenosti s přípravou projektů a čerpáním dotací na nejrůznějších úrovních (EU, celostátní, krajské, městské apod.). Vysoká podpora

Více

MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2015

MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2015 2014 MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA V Brně 01/2015 Obsah 1. Základní informace str. 2 2. Profil spolku str. 2 3. Vyhodnocení uplynulého roku 2014 str. 5 4. Exponáty

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE SPOLEK České umění skla The Czech Art of Glass IČ 016 41 417, se sídlem : Praha 5 Klamovka, Plzeňská 113/155 a jeho hlavní marketingový nástroj CONCERTO GLASSICO SPOLEK České

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohou, pomocí nichž se žáci seznámí s největší leteckou bitvou průběhu

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Pardubickým krajem

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Pardubickým krajem Partnerství pro rozvoj cestovního ruchu na území Pardubického kraje Základní informace o významu a aktivitách nově vznikající Destinační společnosti Východní Čechy Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky

Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky POSPOLU pilotáž Registrační číslo projektu: CZ.1.07/4.1.00/33.0015 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p. o. Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky Zpracoval: Ing. Pavel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: A Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74 PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno č. 2015FaF/3110/74 PRVNÍ ETAPA PŘÍPRAVY A REALIZACE FARMACEUTICKO-HISTORICKÉ EXPOZICE NA FAF VFU BRNO Veronika Deáková, PharmDr.

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Nové možnosti prezentace předmětů kulturního dědictví METODICKÁ CENTRA MINISTERSTVA KULTURY ČR 1 Metodické pracoviště pro otázky evidence a inventarizace sbírek

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Vzor anotace prezentace schváleného projektu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é

Více

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y Z Á M E C K Ý A R E Á L C T Ě N I C E B o h d a n e č s k á 2 5 9 / 1, 1 9 0 1 7 P r a h a 9 V i n o ř H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Elektronická bezpečnost v Kraji Vysočina. Lucie Časarová, Kraj Vysočina

Elektronická bezpečnost v Kraji Vysočina. Lucie Časarová, Kraj Vysočina Elektronická bezpečnost v Kraji Vysočina Lucie Časarová, Kraj Vysočina Pracovní skupina el. bezpečnosti 2010: vznik pracovní skupiny (zástupci Kraje Vysočina, Policie ČR, Krajské hospodářské komory Kraje

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Jméno a příjmení účastníka: Adéla Chlumecká Jméno a příjmení

Více

Obsah. Sdružení přátel Gymnázia Kadaň Charakteristika Základní údaje o hospodaření SPGK Aktivity roku 2012/

Obsah. Sdružení přátel Gymnázia Kadaň Charakteristika Základní údaje o hospodaření SPGK Aktivity roku 2012/ Obsah Sdružení přátel Gymnázia Kadaň... 3 Charakteristika... 3 Základní údaje o hospodaření SPGK... 4 Aktivity roku 2012/2013... 5 2 Sdružení přátel Gymnázia Kadaň IČO: 26585472 Sídlo: 5. května 620, 432

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Vědecká knihovna v Olomouci červen 2007 Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová Model SRS pro mateřská centra Sympozion Praha 18. 5. 2015 Linda Pačesová Obsah prezentace Model SRS pro mateřská centra: Řetězec řešení Cílová skupina MC Jaké oblasti sociálních problémů řeší MC? Využití

Více

INTERAKTIVNÍ EXPOZICE, která splňuje nároky návštěvníků v 21.STOLETÍ. Viktor Plass, AV MEDIA, a.s. Jan Buriánek, AV MEDIA, a.s.

INTERAKTIVNÍ EXPOZICE, která splňuje nároky návštěvníků v 21.STOLETÍ. Viktor Plass, AV MEDIA, a.s. Jan Buriánek, AV MEDIA, a.s. INTERAKTIVNÍ EXPOZICE, která splňuje nároky návštěvníků v 21.STOLETÍ Viktor Plass, AV MEDIA, a.s. Jan Buriánek, AV MEDIA, a.s. PROČ TO DĚLÁME? POTŘEBA ZMĚNY EXPOZICE, KTERÉ VYPRÁVĚJÍ PŘÍBĚHY ZAPOJUJEME

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

MINIMUZEUM československého opevnění , z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2017

MINIMUZEUM československého opevnění , z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2017 2016 MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA V Brně 01/2017 Obsah 1. Základní informace str. 2 2. Profil spolku str. 2 3. Vyhodnocení uplynulého roku 2015 str. 5 4. Členská

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: B Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

KrajVysoana FORMULÁŘ - ŽÁDOST O PODPORU AKCE a) b) c) KB Třebíč č. ú.: /0100.

KrajVysoana FORMULÁŘ - ŽÁDOST O PODPORU AKCE a) b) c) KB Třebíč č. ú.: /0100. KrajVysoana KUJIP00YPF4A 1. Základní informace o akci FORMULÁŘ - ŽÁDOST O PODPORU AKCE Název akce: Stručný popis akce: W. KRAJ VYSOČINA Pořat Uíti došio o i -05-2012 dne: Oprava rodného domu Jana Kubiše

Více

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více

MORAVSKÁ GALERIE BRNO. Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace. Obsah

MORAVSKÁ GALERIE BRNO. Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace. Obsah MORAVSKÁ GALERIE BRNO Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace Obsah 1. Úvod 2. Cíle, rozvoj a poslání MG dle státní kulturní politiky 3. Analýza současného stavu 4. Návrhy dalšího rozvoje pro

Více

Vystoupení na 4. konferenci o lázeňství

Vystoupení na 4. konferenci o lázeňství Vystoupení na 4. konferenci o lázeňství Ing. Karel Nejdl, CSc. Česká centrála cestovního ruchu 4. října 2001 Mezinárodní salon lázeňství K. Vary 1 Podíl lázeňských turistů na celkovém počtu zahraničních

Více

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Vít Richter Seminář CASLIN 2004 7.9. 2004 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Mobil: 603 223 627 1 Hlavní témata Definice knihovního

Více