2. Nejstarší civilizace - starověk nejstarší starověké civilizace Egypt, Řecko, Řím informativně obecné znaky a jejich kulturní odkaz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Nejstarší civilizace - starověk nejstarší starověké civilizace Egypt, Řecko, Řím informativně obecné znaky a jejich kulturní odkaz"

Transkript

1 Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Dále směřuje žáky k tomu, aby poznali dějinné, sociální a kulturně historické aspekty života lidí v jejich rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech vývoj společnosti, společenské jevy a procesy, které se promítají do každodenního života a mají vliv na utváření společenského klimatu, utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjení vědomí k EU aj. Důležitou součástí je vzdělávání v oblasti prevence rasistických, xenofobních a extrémistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv, k rovnosti mužů a žen a výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních hodnot. Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není uzavřená minulost a historické problémy jsou konkretizovány na regionálních dějinách. Podmínkou úspěšného vzdělávání je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. Tím dochází k propojení vzdělávací oblasti s reálným životem. 2. stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni základního vzdělávání výuka dějepisu poskytuje základní poznatky o dějinném vývoji lidstva i vlastního národa. Důležité je seznámení s významnými historickými událostmi a osobnostmi, které ovlivnily život v minulosti a mají význam pro současnost. Vede žáky k poznání, že historie není pouze výčet dat a událostí, ale obohacuje náš život a dává nám příklady pro jednání i v současnosti. Učí používat získané vědomosti v praktických činnostech. Je rozdělen na 5 tématických okruhů: 1. Počátky lidské společnosti historické prameny získávání informací o dějinách; pravěk život v pravěku 2. Nejstarší civilizace - starověk nejstarší starověké civilizace Egypt, Řecko, Řím informativně obecné znaky a jejich kulturní odkaz 3. Středověk a křesťanství středověk ( Slované, Sámova říše, Velkomoravská říše, příchod Cyrila a Metoděje na Moravu, počátky českého státu,

2 románská kultura, rozmach českého státu za vlády Přemyslovců a Lucemburků, husitství 4. Novověk počátek novověku, objevné cesty a jejich důsledky, poznávání nových civilizací, humanismus, vynález knihtisku, vynálezy; České země za vlády Habsburků, osvícenství, národní obrození 5. Nejnovější dějiny 1. Světová válka, 2. Světová válka, poválečný vývoj Učivo uvedené v učebních osnovách je v rámci školy závazné. Zařazení rozšiřujícího učiva zváží vyučující s ohledem na specifika konkrétní třídy a individuální potřeby žáků. Do výuky jsou průběžně zařazována průřezová témata v souvislosti s aktuálními situacemi a problémy současného světa. Přínos těchto průřezových témat k rozvoji osobnosti žáka je uplatňován průběžně pomocí následujících tematických okruhů: Osobnostní a sociální výchova (OSV): Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání; Kreativita; Výchova demokratického občana (VDO): Občan, občanská společnost a stát, Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování, Formy participace občanů v politickém životě Multikulturní výchova (MKV): Etnický původ Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS): Evropa a svět nás zajímá; Objevujeme Evropu a svět; Jsme Evropané Environmentální výchova (EV): Vztah člověka k prostředí; Lidské aktivity a problémy životního prostředí Mediální výchova (MV): Tematické okruhy receptivních činností Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení; Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Časové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis se realizuje v ročníku 2. stupně ZŠ v této hodinové dotaci: 2. stupeň Ročník Počet hodin

3 Organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis je vyučován v kmenových učebnách, mimo školu na odborných exkurzích a tematických zájezdech. Standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut. Během výuky dějepisu jsou žákům nabízeny rozšiřující aktivity: soutěže, programy podporující zájem žáků o dějepis (interaktivní výstavy, exkurze, krátkodobé projekty apod.). Výchovné a vzdělávací strategie Vzděláváním žáků v dějepise lze významně přispět k utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků. Učitelé k tomu používají následující postupy, metody a formy práce: Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení - vede žáky k vyhledávání a třídění z různých zdrojů a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě - učí žáky pracovat s obecně užívanými termíny, sestavuje je do logických celků s porozuměním pro jejich dobovou podmíněnost - učí žáky propojovat do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy - předkládá žákům praktické příklady s historickou tématikou a s tématy současnosti a vysvětluje na nich smysl a cíl učení - Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů - podporuje samostatnost, tvořivost, logické myšlení a práci v týmu - nabízí žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích předmětů i využití praktických dovedností z oblasti lidské činnosti - učí žáky využívat metody analýzy, brainstormingu - vytváří podnětné situace, které žáky vedou k tomu, aby o daném problému přemýšleli, řešili jej a zaujali kritický postoj k historickým skutečnostem - učí žáky srozumitelně vyjadřovat svůj názor, respektovat názor druhého, jak přijat konstruktivní kritiku

4 Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní - důslednou kontrolou podporuje u žáků dodržování pravidel, vyžaduje prezentaci výsledků žákovi práce s využitím komunikačních dovedností - cíleně využívá příležitosti k tomu, aby se žáci vyjadřovali srozumitelně verbálně i písemně - vede žáky ke srozumitelné formulaci svých myšlenek a názorů - učí žáky naslouchat druhým, zapojovat se do diskuze, obhajovat svůj názor, uvažovat o alternativních řešeních Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální - organizací a kontrolou skupinové práce vede žáky k tomu, aby si rozdělili úlohy podle znalostí a dovedností jednotlivých členů skupiny - organizuje vyučovací hodiny tak, aby v případě, že zadanou úlohu žáci rychle vyřeší, nabídli svoji pomoc pomalejšímu spolužákovi - učí ohleduplnému a uctivému jednání s druhými lidmi ( poskytnout nebo požádat o pomoc) - vede žáky ke vzájemnému respektu a oceňování práce druhých - učí žáky netolerovat projevy xenofobie, rasismu, nacionalismu Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské - povzbuzováním a odpovídajícím hodnocením učí žáky rozumět základním lidským právům, znát existenci zákonů a jejich funkci a postihy při jejich porušení - vede žáky ke kladnému vztahu ke svému okolí a kulturnímu dědictví národa, ochraně státu a státních symbolů, podporuje u žáků vlastenectví - vede žáky ke kultivaci historického vědomí jedince, k uchování historické paměti - vede žáky k chápání a uvědomování si práv a povinností především formou diskusí, rozhovorů a her - umožňuje aktivně se zapojovat do kulturních akcí a života obce Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní - důkladným procvičováním a důslednou kontrolou vede žáky ke kladnému vztahu k práci ( samostatné i týmové) - vede žáky ke správnému a bezpečnému užívání digitálních nástrojů

5 - vhodnou volbou úkolů různé obtížnosti a jejich následným rozborem vede žáky k tomu, aby si efektivně naplánovali plnění úkolů - doporučuje žákům využívat různé zdroje informací a učí je hodnotit výsledky své i cizí práce z hlediska kvality - umožňuje žákům organizovat akce pro jiné třídy, rodiče a veřejnost 2.stupeň Ročník: šestý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV DJ-6-1 DJ-6-2 DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: Charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní kulturu Objasní význam zemědělství, dobytkářství Objasní význam zpracování kovů pro lidskou společnost Uvede příklady archeologických kultur na našem území v jednotlivých obdobích Vysvětlí rychlejší vývoj nejstarších starověkých civilizací na základě přírodních podmínek Uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví UČIVO POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI Člověk a lidská společnost v pravěku Vývoj člověka lovec, zemědělec, řemeslník Vývoj náboženských představ Faktory, které ovlivnili vývoj společnosti poloha, podnebí. TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU MV- lidské vztahy, princip sociálního smíru a solidarity EV základní podmínky života NEJSTARŠÍ CIVILIZACE - STAROVĚK Starověké civilizace Egypt, EGS jsme Evropané Řecko, Řím Kulturní odkaz nejstarších starověkých civilizací VDO občan, občanská společnost a stát, principy demokracie PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY VV- pravěké malby VV-řecké a římské umění Čj řecké báje a pověsti, římské báje, řečnictví

6 DJ-6-3 Demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury Popíše podstatnou změnu evropské situace po příchodu nových etnik Vymezí úlohu víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám Objasní situaci Velkomoravské říše, vývoj českého státu Zkusí charakterizovat postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti Uvede příklady románské kultury STŘEDOVĚK A KŘESŤANSTVÍ Nový etnický obraz Evropy stěhování národů Utváření států ve východoevropském a západoevropském kulturním okruhu a jejich specifický vývoj Velká Morava příchod Cyrila a Metoděje Český stát vývoj a postavení v Evropě Románská kultura středověké společnosti EGS jsme Evropané VDO občan, občanská společnost a stát, principy demokracie MKV etnický původ EGS jsme Evropané VV byzantské a arabské umění, románské a gotické umění 2.stupeň Ročník: sedmý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV DJ-7-3 DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: Popíše podstatnou změnu evropské situace po příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států Porovná základní rysy UČIVO STŘEDOVĚK A KŘESŤANSTVÍ Nový etnický obraz Evropy stěhování národů Utváření států ve východoevropském a TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU MKV etnický původ EGS jsme Evropané PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY VV byzantské a arabské umění, románské a gotické umění

7 západoevropské, byzantskoslovanské a islámské kulturní oblasti Charakterizuje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti Orientuje se ve vývoji českého státu za doby Přemyslovců a Lucemburků Seznámí se s obdobím rozkvětu českého státu v době vlády Karla IV. Uvede příklady gotické a renesanční kultury Dokáže charakterizovat husitství a zná osobnosti tohoto období západoevropském kulturním okruhu a jejich specifický vývoj Rozmach českého státu za vlády Přemyslovců a Lucemburků změny společnosti, rozvoj měst Karel IV. život v době jeho vlády, rozvoj kultury a vzdělání, Praha Gotika, renesance Husitství příčiny, důsledky, osobnosti, Jiří z Poděbrad ORV národ, vlast čeští církevní patroni Čj první písemné památky, kroniky a pověsti 2.stupeň Ročník: osmý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV DJ-8-4 DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: Ví o důsledcích objevných cest a poznávání nových civilizací Dokáže se orientovat a rozpoznat způsob života společnosti jednotlivých etap historického vývoje Má přehled o zásadních historických událostech našich dějin UČIVO NOVOVĚK Počátek novověku objevné cesty a jejich důsledky Kryštof Kolumbus poznávání nových civilizací, objevení Ameriky České země za vlády Habsburků Rudolf II., bitva TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU VDO principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY VV,HV, ČJ - baroko

8 Zná význačné osobnosti našich dějin osobnosti na Bílé hoře a její důsledky Baroko Osvícenství vláda a reformy Marie Terezie a Josefa II., selské rebelie, hospodářský a kulturní rozvoj J.A. Komenský- politik, vědec, humanista Národní obrození novodobý český národ, František Palacký, rok 1848, politika a kultura na konci 19. století NEJNOVĚJŠÍ DĚJINY DJ-8-5 Seznámí se s příčinami, politickými, sociálními a kulturními důsledky 1. Světové války Na příkladech demonstruje zneužití techniky ve válce a důsledky Má základní poznatky o vzniku samostatné Československé republiky Zhodnotí postavení ČSR v evropských souvislostech a její vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí 1. Světová válka příčiny a důsledky Vznik Československého státu T.G. Masaryk Hospodářská krize a 30. Léta v ČR VDO občan, občanská společnost a stát EGS jsme Evropané ČJ-národní obrození

9 2.stupeň Ročník: devátý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: DJ-9-5 Zná příčinu, průběh a důsledky 2. Světové války a politický vývoj v Evropě Na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a důsledky Rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů, charakterizuje poválečný vývoj v Československu Seznámí se s událostmi po roce 1968 Chápe význam událostí v roce1989 a vítězství demokracie v naší vlasti Má základní poznatky o vzniku samostatné České republiky Charakterizuje totalitní systémy, příčiny nastolení a důsledky existence pro svět Na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv Je seznámen s významem EU UČIVO NEJNOVĚJŠÍ DĚJINY Totalitní systémy komunismus, fašismus, nacismus důsledky pro ČSR a svět 2. světová válka příčiny a vznik Mnichovská zrada, protektorát Čechy, Morava, Slovenský stát Holocaust Situace v našich zemích domácí a zahraniční odboj Důsledky války politické, ekonomické mocenské odsun německého obyvatelstva z pohraničí Únor 1948 boj o demokracii Totalitní režim a odpor proti němu pražské jaro 1968 a invaze vojsk Varšavské smlouvy srpen 1968 Listopad 1989 a jeho význam Rok 1993 vznik TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU VDO principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování MKV-etnický původ OSV-mezilidské vztahy EGS- jsme Evropané PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY

10 samostatnosti České republiky Vstup ČR do EU

11 Člověk a společnost Předmět: Občanská a rodinná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Dále směřuje žáky k tomu, aby poznali dějinné, sociální a kulturně historické aspekty života lidí v jejich rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech vývoj společnosti, společenské jevy a procesy, které se promítají do každodenního života a mají vliv na utváření společenského klimatu, utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjení vědomí k EU aj. Důležitou součástí je vzdělávání v oblasti prevence rasistických, xenofobních a extrémistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv, k rovnosti mužů a žen a výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních hodnot. Podmínkou úspěšného vzdělávání je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. Tím dochází k propojení vzdělávací oblasti s reálným životem. 2. stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni základního vzdělávání je výuka občanské a rodinné výchovy zaměřena na formování osobnosti žáků po stránce mravní, citové a volní tak, aby jejich začleňování do společenských vztahů bylo co nejúspěšnější. Cílem je vybavit žáky základními vědomostmi o podstatě a fungování společnosti, o právech a povinnostech občanů, poskytnout jim základní orientaci v právních předpisech a normách potřebných v běžném životě a vytvářet u nich základy právního vědomí a občanské odpovědnosti. Je rozdělena na 4 tématické okruhy: 1. Člověk ve společnosti naše škola, obec, region, kraj, vlast, rodina a škola, mezilidského vztahy ve společnosti 2. Stát a právo právní základy státu, státní správa a samospráva, lidská práva, člověk a právo 3. Péče o občana školství v ČR, pracovní uplatnění, peníze a jejich funkce, zdravotní a sociální péče, člověk a volný čas

12 4. Mezinárodní vztahy evropská integrace, mezinárodní spolupráce Učivo uvedené v učebních osnovách je v rámci školy závazné. Zařazení rozšiřujícího učiva zváží vyučující s ohledem na specifika konkrétní třídy a individuální potřeby žáků. Do výuky jsou průběžně zařazována průřezová témata v souvislosti s aktuálními situacemi a problémy současného světa. Přínos těchto průřezových témat k rozvoji osobnosti žáka je uplatňován průběžně pomocí následujících tematických okruhů: Osobnostní a sociální výchova (OSV): Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání; Kreativita; Výchova demokratického občana (VDO): Občan, občanská společnost a stát, Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování, Formy participace občanů v politickém životě Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS): Evropa a svět nás zajímá; Objevujeme Evropu a svět; Jsme Evropané Multikulturní výchova (MKV): -Kulturní diference, princip sociálního smíru a solidarity, Lidské vztahy, Etnický původ, Multikulturalita současného světa Environmentální výchova (EV): Vztah člověka k prostředí; Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Ekosystémy Mediální výchova (MV): Tematické okruhy receptivních činností Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení; Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Časové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Občanská a rodinná výchova se realizuje v ročníku 2. stupně ZŠ v této hodinové dotaci: 2. stupeň Ročník Počet hodin Organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Občanská a rodinná výchova je vyučován v kmenových učebnách, mimo školu na odborných exkurzích a tematických zájezdech. Standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut.

13 Během výuky občanské a rodinné výchovy jsou žákům nabízeny rozšiřující aktivity: soutěže, programy podporující zájem žáků o občanskou a rodinnou výchovu (interaktivní výstavy, exkurze, besedy s odborníky Policie ČR, kurátoři OSPOD aj., krátkodobé projekty). Výchovné a vzdělávací strategie Vzděláváním žáků v občanské a rodinné výchově lze významně přispět k utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků. Učitelé k tomu používají následující postupy, metody a formy práce: Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení - vede žáky k vyhledávání a třídění informací z různých zdrojů a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě - učí žáky pracovat s obecně užívanými termíny, sestavuje je do logických celků s porozuměním pro jejich dobovou podmíněnost - učí žáky propojovat do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na společnost - předkládá žákům informační zdroje s tématikou zdraví člověka a vede je k jejich využívání, k pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní a sociální pohody - formou her a dotazníků vede žáky k sebehodnocení a umožňuje jim ve vhodných případech realizovat vlastní nápad a náměty - Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů - podporuje samostatnost, tvořivost, logické myšlení a práci v týmu - nabízí žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích předmětů i využití praktických dovedností z oblasti lidské činnosti - učí žáky využívat metody analýzy, brainstormingu - vytváří podnětné situace, které žáky vedou k tomu, aby o daném problému přemýšleli, řešili jej a byli zodpovědní za svá rozhodnutí - učí orientaci v názorech na to, co je zdravé a zdraví prospěšné, co zdraví ohrožuje a poškozuje - učí žáky srozumitelně vyjadřovat svůj názor, respektovat názor druhého, jak přijat konstruktivní kritiku

14 Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní - důslednou kontrolou podporuje u žáků dodržování pravidel, vyžaduje prezentaci výsledků žákovi práce s využitím komunikačních dovedností - cíleně využívá příležitosti k tomu, aby se žáci vyjadřovali srozumitelně verbálně i písemně - vede žáky ke srozumitelné formulaci svých myšlenek a názorů, učí rozvíjet slovní zásobu o termíny a názvosloví z oblasti zdravovědy a občanství - učí netolerovat agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků i zaměstnanců školy - podporuje společnými akcemi přátelskou komunikaci mezi žáky různých věkových kategorií - připravuje žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích - učí uplatňovat bezpečné a odpovědné sexuální chování s ohledem na zdraví a etické partnerské vztahy - učí žáky naslouchat druhým, zapojovat se do diskuze, obhajovat svůj názor, uvažovat o alternativních řešeních Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální - organizací a kontrolou skupinové práce vede žáky k tomu, aby si rozdělili úlohy podle znalostí a dovedností jednotlivých členů skupiny - organizuje vyučovací hodiny tak, aby v případě, že zadanou úlohu žáci rychle vyřeší, nabídli svoji pomoc pomalejšímu spolužákovi - učí ohleduplnému a uctivému jednání s druhými lidmi ( poskytnout nebo požádat o pomoc) - vede žáky ke vzájemnému respektu a oceňování práce druhých - učí žáky netolerovat projevy xenofobie, rasismu, nacionalismu Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské - povzbuzováním a odpovídajícím hodnocením, formou sezení v kruhu, diskusí a her učí žáky rozumět základním lidským právům, znát existenci zákonů a jejich funkci a postihy při jejich porušení - vede žáky ke kladnému vztahu ke svému okolí a kulturnímu dědictví národa, ochraně státu a státních symbolů, podporuje u žáků vlastenectví, úctě k etnikům - pomocí projektů vede žáky k aktivnímu zapojování do činnosti podporující zdraví - vede žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích a poskytování první pomoci - umožňuje aktivně se zapojovat do kulturních akcí a života obce

15 Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní - důkladným procvičováním a důslednou kontrolou vede žáky ke kladnému vztahu k práci ( samostatné i týmové), přizpůsobováním se různým pracovním podmínkám, ve kterých chrání zdraví své i druhých - Vede žáky k sebepoznání, k rozpoznání svého nadání a k rozhodování se o dalším profesním zaměření - vede žáky ke správnému a bezpečnému užívání digitálních nástrojů - vhodnou volbou úkolů různé obtížnosti a jejich následným rozborem vede žáky k tomu, aby si efektivně naplánovali plnění úkolů - doporučuje žákům využívat různé zdroje informací a učí je hodnotit výsledky své i cizí práce z hlediska kvality - umožňuje žákům organizovat akce pro jiné třídy, rodiče a veřejnost

16 2.stupeň Ročník: šestý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV ORV-6-1 DÍLČÍ VÝSTUPY UČIVO Žák: ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Posoudí na příkladech a doloží přínos Naše škola život ve škole, spolupráce lidí při řešení konkrétních práva a povinnosti žáků, úkolů a dosahování některých cílů společenská pravidla a v rodině, ve škole, v obci normy, vklad do vzdělání pro Respektuje pravidla soužití a zaujímá život postoj k plnění práv a povinností Pravidla ve třídě vztahy ve žáků škole a třídě Chápe důležitost vzdělání pro život Rodina funkce, struktura Zná důležité instituce, respektuje rodiny, zákon o rodině, úplná pravidla chování při komunikaci a neúplná rodina, náhradní v různých institucích péče, odpovědnost rodičů za Umí uvést památná místa obce a výchovu dětí, práva a regionu, vysvětlí k jakým povinnosti žáků osobnostem či událostem se vážou Naše obec, region, kraj Chová se šetrně ke kulturním zajímavosti a významné památkám a přírodním objektům osobnosti obce, regionu, kraje, kulturní památky, národní zvyky a obyčeje, přírodní zajímavá místa TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU VDO:O Občanská společnost a škola EV: Ekosystémy PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY Spolupráce s orgány v obci Účast žáků na životě školy a obce Životní prostředí v obci PÉČE O OBČANA ORV- 6-3 Chápe význam vzdělávání Školství v ČR právo na OSV: Osobnostní rozvoj Výchova ke

17 Rozezná nebezpečí ohrožení sociálně patologickými jevy Rozpozná charakterové vlastnosti u sebe i druhých a kriticky hodnotí a koriguje chování a jednání Posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních a společných cílů Dokáže popsat, jak usměrňuje a kultivuje charakter a volní vlastnosti, rozvíjí přednosti a překonává osobní překážky, posiluje sebedůvěru Usiluje o aktivní podporu zdraví pravidla životního stylu, pohyb, otužování, relaxace Projevuje odpovědný postoj k uplatňování svého denního režimu vzdělání, význam vzdělání Člověk a volný čas volnočasové aktivity, zájmové a sportovní organizace, význam kultury v životě člověka, nevhodné využívání volného času, nebezpečí drog Osobní rozvoj životní cíle, plány, perspektiva, adaptace, změna, sebekázeň, seberozvoj, motivace, vůle Zdravý způsob života a péče o zdraví zásady zdravého stravování, tělesná a duševní hygiena, režim dne Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence autodestruktivní závislosti návykové látky ( alkohol, kouření, drogy) Rozvoj schopností poznávání; Kreativita EV: Vztah člověka k prostředí zdraví

18 2.stupeň Ročník: sedmý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV ORV-7-1 DÍLČÍ VÝSTUPY UČIVO Žák: ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Posoudí na příkladech a doloží přínos Naše škola život ve škole, spolupráce lidí při řešení konkrétních práva a povinnosti žáků, úkolů a dosahování některých cílů společenská pravidla a v rodině, ve škole, v obci normy, vklad do vzdělání pro Respektuje pravidla soužití a zaujímá život postoj k plnění práv a povinností Pravidla ve třídě vztahy ve žáků škole a třídě Respektuje hodnoty přátelství Naše obec, region, kraj Chápe důležitost vzdělání pro život zajímavosti a významné Zná důležité instituce, respektuje osobnosti obce, regionu, pravidla chování při komunikaci kraje, kulturní památky, v různých institucích národní zvyky a obyčeje, Zná základní údaje o obci, regionu, přírodní zajímavá místa kraji, kde žije Naše vlast Umí uvést památná místa obce a Mezilidské vztahy ve regionu, vysvětlí k jakým společnosti pravidla osobnostem či událostem se vážou společenského chování, Chová se šetrně ke kulturním komunikace, úcta k člověku, památkám a přírodním objektům národnostní menšiny, mravní hodnoty jedince, člověk a svoboda, náboženství a nebezpečí náboženských sekt TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU VDO: Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát EV: Člověk a životní prostředí PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY Spolupráce s orgány v obci Účast žáků na životě školy a obce Životní prostředí v obci

19 STÁT A PRÁVO ORV- 7-3 Má základní znalosti o podstatě a fungování demokratické společnosti Chápe státoprávní uspořádání České republiky a institucí státní správy Dokáže vyjmenovat symboly našeho státu a zná způsoby jejich užívání Právní základy státu Ústava a zákony ČR Prezident republiky Vláda, ministerstva, parlament Volby do zastupitelských úřadů Obecní a krajské úřady Státní symboly užívání a jejich význam OSV: Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání; Kreativita EV: Vztah člověka k prostředí Výchova ke zdraví 2.stupeň Ročník: osmý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV ORV-8-1 DÍLČÍ VÝSTUPY UČIVO Žák: ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Posoudí na příkladech a doloží přínos Mezilidské vztahy ve spolupráce lidí při řešení konkrétních společnosti pravidla úkolů a dosahování některých cílů společenského chování, v rodině, ve škole, v obci komunikace, úcta k člověku, Respektuje pravidla soužití a zaujímá národnostní menšiny, mravní postoj k plnění práv a povinností hodnoty jedince, člověk a TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU VDO občanská společnost a škola EV- ekosystémy PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY Spolupráce s orgány v obci Účast žáků na životě školy a obce

20 členů rodiny Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích a dokáže rozlišit nepřiměřené chování a porušování lidských norem Rozpozná hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi, učí se být ohleduplný ke starým, nemocným a postiženým lidem svoboda, náboženství a nebezpečí náboženských sekt Rodina- význam, funkce, manželství, zákon o rodině Zákon o rodině STÁT A PRÁVO Životní prostředí v obci ORV- 8-2 ORV-8-3 Má základní znalosti o podstatě a fungování demokratické společnosti Zná základní práva a povinnosti občanů Uvědomuje si rizika porušování právních ustanovení a důsledky protiprávního jednání Seznámí se s Listinou lidských práv a svobod Zvládá běžnou komunikaci s úřady Chápe význam vzdělávání v souvislosti s profesním uplatněním Dokáže vyřizovat osobní záležitosti a v případě potřeby požádat o radu a Člověk a právo práva a povinnosti občana. právní řád, orgány právní ochrany, soudy, právní dokumenty občana( občanský průkaz, oddací list, pas, úmrtní list aj.) Styk s úřady ověřování listin, pořizování kopií aj. Lidská práva základy demokracie, základní lidská práva( Listina základních lidských práv a svobod) Práva dítěte a jejich ochrana Rodinné právo PÉČE O OBČANA Školství ČR Pracovní uplatnění Peníze funkce a podoby peněz, rozpočet rodiny OSV: Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání; Kreativita EV: Vztah člověka k prostředí VDO občan, občanská společnost a stát Výchova ke zdraví

21 pomoc Uvědomuje si význam sociální péče o potřebné občany Dodržuje zásady hospodárnosti, uvede jejich příklady Popíše a objasní způsoby zacházení s penězi a správného hospodaření v rodině Daně význam daní Zdravotní a sociální péče 2.stupeň Ročník: devátý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: UČIVO STÁT A PRÁVO TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY ORV- 9-2 Má základní znalosti o podstatě a fungování demokratické společnosti Zná základní práva a povinnosti občanů Uvědomuje si rizika porušování právních ustanovení a důsledky protiprávního jednání Seznámí se s Listinou lidských práv a svobod Zvládá běžnou komunikaci s úřady Člověk a právo práva a povinnosti občana. právní řád, orgány právní ochrany, soudy, právní dokumenty občana( občanský průkaz, oddací list, pas, úmrtní list aj.) Styk s úřady ověřování listin, pořizování kopií aj. Lidská práva základy demokracie, základní lidská práva( Listina základních lidských práv a svobod) OSV: Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání; Kreativita EV: Vztah člověka k prostředí MKV: Etnický původ, kulturní diference, lidské vztahy, princip soc. smíru a solidarity

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis.

Více

13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ

13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ 13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ 1 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho

Více

V.5 Člověk a společnost

V.5 Člověk a společnost 1/24 V.5 Člověk a společnost V.5. II 2. stupeň V.5.II. 1 Charakteristika oblasti Oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost stanovených RVP ZV. Na 2. stupni

Více

4.4. Člověk a společnost

4.4. Člověk a společnost 4.4. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem výuky dějepisu je: - rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření

Více

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka je zaměřena především na poznávání

Více

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu:

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu: Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Filozofie integrovaného vyučovacího předmětu

Více

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 1 5.5.1 DĚJEPIS 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho

Více

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a společnost na 2. stupni ZŠ. Výuka vede žáky k získání potřebných znalostí a dovedností, které mu usnadní aktivní zapojení do života v demokratické společnosti.

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost, směřuje k postupnému formování

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. V 9. ročníku jsme využili disponibilní hodinu a vyučujeme též 1 hodinu týdně.

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. V 9. ročníku jsme využili disponibilní hodinu a vyučujeme též 1 hodinu týdně. Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Člověk a společnost Výchova k občanství Výchova k občanství Časové vymezení předmětu:

Více

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků:

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků: Příloha č. 10 5.4.2.2. Výchova k občanství (VO) a) Obsahové vymezení Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je vyučován v 6. 9. ročníku. Vzdělávání v hodinách

Více

4.5.2 Výchova k občanství

4.5.2 Výchova k občanství 4.5.2 Výchova k občanství A) Charakteristika předmětu Výuka předmětu výchova k občanství probíhá v kmenových učebnách, v počítačové učebně, v učebnách, které jsou vybaveny přehrávači videa nebo DVD. V

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy:

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy: Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Naukový vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.9 Společenské vědy Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy vychází ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VO

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VO I. název vyučovacího předmětu: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ (VO) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obor (vyučovací předmět) Výchova k občanství spadá do vzdělávací oblasti Člověk

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Dějepis koordinoval Mgr. Miroslav Florík. Časová dotace: Nižší gymnázium:

Více

6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis

6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis 6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis Obecné cíle výuky Dějepisu Předmět Dějepis a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k hlubšímu pochopení dění ve světě. Jeho hlavním cílem je vytvořit a

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Jazyk český Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. U žáků rozvíjí

Více