MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ ŠKOLA: Základní škola Loučná nad Desnou Šk. rok : 2014/2015 Garant programu (lektor) : Mgr. Jitka Taklová 1. Organizace MPP Seznámení ředitelky školy s programem a dohodnutí základních pravidel realizace programu: - proběhlo , byly stanoveny cíle MPP pro tento školní rok. Seznámení kolegů s programem MPP: - proběhlo , učitelé byli seznámeni s návrhem MPP a souhlasí s jeho podobou, byly rozděleny dílčí úkoly v rámci prevence rizikového chování: třídní učitelé průběžně informují ŠMP a vedení školy o vzniklých problémech, ve spolupráci s nimi je řeší a evidují ŠMP poskytuje průběžně ostatním učitelům potřebné informace v oblasti prevence rizikového chování, sleduje na základě informací od třídních učitelů vývoj této problematiky ve škole výchovná poradkyně sleduje problematiku záškoláctví a ve spolupráci s třídními učiteli, vedením školy, rodiči a dalšími orgány vzniklé problémy řeší ŠMP a výchovná poradkyně se dohodly na zajištění bezodkladného postupu při řešení problematiky rizikového chování. Cíle MPP ZŠ Loučná nad Desnou pro letošní školní rok: Hlavním cílem je posílit pozitivní klima školy. Dílčí cíle: a) podpora výchovy ke zdraví zaměřená na rozvoj pohybových dovedností a tělesné zdatnosti žáků - pobyty venku, relaxační aktivity, výjezdy, TV chvilky během vyučování b) prevence školní neúspěšnosti - jasná a jednotná pravidla pro hodnocení výsledků žáků, účinná prevence a dobrá

2 spolupráce s rodiči předcházení vzniku neomluvené absence, využívání školního řadu jako účinného prostředku pro úpravu vzájemných vztahů Ž-U-R c) posilování vztahů mezi žáky a učiteli, mezi žáky navzájem, a to pomocí OSV kurzů, zážitkových aktivit a besed zaměřených mj. na vztahy Ž - U a Ž Ž, záškoláctví, školní neúspěšnost, šikanu, prevenci raného kouření, užívání alkoholu a drog d) podpora aktivního učení projektové učení 2. Aktivity pro žáky Příroda v okolí školy, pobyt venku, relaxační aktivity, výjezdy, TV chvilky učitelé školy zařazují co nejčastěji během školního vyučování a mimoškolních aktivit, kroužků, Spolupráce s rodiči kompetentní osoby - učitelé školy, její vedení, ŠMP či VP (dle situace) - kontaktují, v případě vzniku podezření či zjištění problémů s neomluvenou absencí, bezodkladně rodiče, příp. další orgány. S rodiči žáků jsou v pravidelném kontaktu na třídních schůzkách a o problematice je informují. Prevence záškoláctví a školní neúspěšnosti žáci jsou motivováni ke školní práci, je věnována pozornost školním vztahům, škola poskytuje bohatou nabídku zájmových kroužků. Jsou prováděny testy KEA, které ukazují obraz výsledků vzdělávání žáka a zároveň mapují vztahy ve škole. Vyučující sledují individuální nadání žáků. Žáci 8. a 9. tříd pracují v rámci výuky na tématech volby povolání, účastní se prezentace středních škol v Šumperku. Schránka důvěry - žáci mohou své problémy svěřit schránce důvěry, která je nedílnou součástí prevence, tak jako nástěnka s aktualitami, zajímavostmi, nabídkou volnočasových aktivit a Školní vrbě, která je umístěná na školním webu. OSV kurzy lektorují učitelé školy název akce třída počet žáků Adaptační kurz: Expedice OUKYT Adaptační kurz Jak si zdravým způsobem zlepšit náladu a být svěží Jak zlepšit vztahy v naší třídě 6. Efektivní učení 1. část 8.

3 Efektivní učení 2. část 9. Mapování stylu žákova učení 5. Stužkování prvňáčků Kroužky probíhající na naší škole název akce třída počet žáků Keramika I Keramika II Klubíčko Loučňáček Tvořítko I Tvořítko II Přípravný zpěv Florbal I Florbal II Náboženství Gymnastika I, II Angličtina I, II Besedy a zážitkové aktivity lektoři institucí zapojených v KPPŠ, lektoři Poradny zdraví Šumperk název akce třída počet žáků Úraz není náhoda 1. Zdravá výživa Učíme se odmítat 5. Klima v naší třídě 6. Sociální sítě 6. Práva a povinnosti 6. Výchova k toleranci Poruchy příjmu potravy Subkultury naší společnosti 8. Právo a morálka 8. Nemoc si nevybírá 8.,9. Hra o ne-závislost 5.,6., Rizikové sexuální chování 9.

4 Trestně právní odpovědnost 9 Pravidla tříd - třídy pracují s pravidly chování, kdy třídní učitelé společně se žáky stanoví pevná a funkční pravidla, která vytvoří jasné hranice pro chování žáků, zároveň podpoří otevřený prostor komunikace, spolupráce a partnerství. Po celý rok se aktualizují dle potřeby třídních kolektivů. Pravidla užívání internetu - v INFO učebně jsou vyvěšeny zásady bezpečného užívání internetu a na nástěnce na chodbě je vyvěšeno desatero proti kyberšikaně. Tématické bloky v návaznosti na učební osnovy a školní vzdělávací program zařazují učitelé ve svých hodinách tématické bloky z prevence rizikového chování. Kyberšikana Desaterem proti kyberšikaně Od 4. ročníku Vztah k sobě a k druhým, agrese, násilí, násilí v rodině, sexuální obtěžování, zneužívání, šikana, tolerance, záškoláctví Škola, domov, cesta do školy, významná telefonní čísla, důležitá místa v obci, moje rodina, lidé kolem nás. Třída o přestávce, sebeobsluha, sebekázeň, formy vhodného chování, pravidla slušného chování (poděkování, prosba, omluva, odpuštění, tolerance), principy demokracie, práva a povinnosti žáků školy. 1. Prv Postavení jedince v rodině, život a funkce rodiny, práva a povinnosti členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy. Kamarádské vztahy v třídním kolektivu, tolerance, pomoc člověka člověku ve vyhrocené situaci i v běžném životě, vandalismus, šikana. Chování ve škole, po cestě do školy. Zásady zdravého způsobu života. Hodnota lidského života, pomoc nemocným a sociálně slabým, úcta k životu, lidské rasy, rasismus, základní lidská práva. Šikana Naše tělo, části těla člověka, vnitřní orgány, smysly. Nemoc a úraz, hygiena a čistota, potraviny a výživa člověka. Návykové látky, hodnota lidského života, úcta k životu. Osobní bezpečí žáka, krizové situace (šikana, týrání, sexuální zneužívání), služby odborné pomoci. 2. Prv 3. Prv 1., 2., 3, Člověk 4. Přv Prv

5 Hodnota lidského život Úcta k životu Týrané, zneužívané, zanedbané děti, dětská krizová centra, CAN syndrom, odmítací techniky. Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence (bezpečné chování a dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví). Soužití lidí, právo a spravedlnost. 5., 8., 9. Soužití lidí, chování lidí. 4., 5. Vl Vztahy mezi lidmi Zásady lidského soužití Sebepoznávání a sebepojetí Moje vztahy k druhým lidem Můj domov, moje rodina Naše třída Pravidla soužití v komunitě Spolupráce, kooperace, naslouchání Týrání, sexuální zneužívání dětí Brutalita a jiné formy násilí v médiích Linky důvěry a krizová centra Porovnává a přiměřeně hodnotí kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál, bariéry jednotlivých světadílů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových ) států. Jaký jsem hledáme sami sebe Rozvoj osobnosti Kultura osobního projevu Já a ti druzí Komunikace verbální a neverbální Společenské chování Hledáme sami sebe a rozvoj osobnosti Projevy násilí Řeč lidských skutků Pomáhající a prosociální chování Manželství Rizika při volbě partnera Kamarádství, přátelství, láska Rizikové chování v dopravě, rizikové sporty Škola, domov, cesta do školy, významná telefonní čísla, důležitá místa v obci,, 8., 8 Z 8., 9., Vl Ov Ov Ov, VkZ Ov 1., 2., 3. Prv Dopravní kurz 4. Vl Bezpečnost při pohybových činnostech Tv Přenosné choroby

6 Partnerství, Rodičovství, základy sexuální výchovy- rodina a partnerství, biologické a psychické změny v dospívání, etická stránka sexuality, HIV Aids (cesty přenosu) 5. 6., 8. Orgány, orgánové soustavy, přenosné choroby 8. Př Přv Př Závislostní chování, užívání návykových látek, netolismus, gambling Péče o zdraví, zdravá výživa, návykové látky Návykové látky a zdraví - odmítání návykových látek, hrací automaty a počítače Autodestruktivní závislost Negativní účinky kouření a alkoholu Způsoby odmítnutí návykových látek Přv Př Přv Př 6., VkZ Spektrum poruch příjmu potravy Zásady zdravého stravování Sestavování jídelníčku a výživová doporučení Stravovací a pitný režim Výživová hodnota potravy Reklama a zdravý životní styl Sexuální rizikové chování Předčasná sexuální zkušenost a její rizika Sexuální orientace Lidské tělo, rozdíly mezi mužem a ženou Základy anatomie a fyziologie pohlavních orgánů Změny v období dospívání Rizika ohrožující reprodukční zdraví Předčasný sex a jeho rizika Promiskuita, pornografie Choroby přenosné pohlavním stykem Plánované rodičovství, antikoncepce Početí, vývoj dítěte před narozením, předčasné ukončení těhotenství Těhotenství, porod Základní péče o novorozence Antisemitismus, negativní působení sekt Porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti 6., VkZ VkZ VkZ Př. Př D Vandalismus, rasismus, extremismus, xenofobie, netolerance,homofóbie.

7 Revoluce 19. století jako prostředek řešení politických, sociálních a národnostních problémů Politické proudy (konzervativismus, liberalismus, demokratismus, socialismus), ústava, politické strany, občanská práva 8. D 8. D Druhá světová válka, holocaust 9. D Problémy současnosti 9. D 3. METODIKA Konzultační hodiny pro setkání se školní metodičkou prevence: - po domluvě. Metodické pomůcky, knihy k tématům rizikového chování a ostatní materiály: - jsou uloženy v knihovně ve sborovně školy. Postupy školy v případě neomluvené absence, výskytu zneužívání návykových látek a postup při řešení šikany: - jsou uloženy v ředitelně školy a také vyvěšeny na nástěnce u sborovny - pedagogičtí pracovníci byli informováni o postupech v případě řešení šikany a zneužívání návykových látek a jsou zavázáni k jejich dodržování. Stálá nástěnka pro žáky: V 2. mezipatře je nástěnka s důležitými kontakty např. Linka bezpečí apod.. Schránka důvěry - žáci mohou své problémy napsat a vložit do schránky důvěry, která je součástí prevence nebo mohou využít Školní vrbu umístěnou na webových stránkách školy. Informování rodičů o záměrech a způsobech realizace MPP: - rodiče jsou informováni prostřednictvím webových stránek školy, osobních konzultací a školního zpravodaje školní řád, kroužky, akce, besedy aj..

8 Spolupráce s orgány státní správy a místní samosprávy a institucemi zabývající se využitím volného času dětí a mládeže: spolupracujeme s OS Rodiče dětem při ZŠ Loučná n. D., OÚ Loučná n.d., Lesní správa Loučná n. D., SVČ a zařízení pro DVPP Doris Šumperk, Pontis Šumperk, Středisko výchovné péče Dobrá Vyhlídka, Poradna zdraví Šumperk, Městský úřad Šumperk odbor sociálních věcí, odd.sociálně-právní ochrany dětí a prevence, PPP a SPC Ol. kraje, pracoviště Šumperk a s příslušnými dětskými lékaři. Vzdělávání pedagogických pracovníků: - dle aktuální nabídky během školního roku. MPP zpracovala: Mgr. Jitka Taklová MPP schváleno ředitelkou školy: Mgr. Věra Turková.

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program Škola: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, Chabařovice Školní rok: 2012/2013 Zaměření minimálního preventivního

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA, GEN. PÍKY 13 A, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zpracovala: Mgr. Jitka Magincová metodik prevence Mgr. Jarmila Michalíková V Ostravě

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU Školní preventivní program vychází

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 V naší škole při řešení sociálně patologických jevech spolupracují učitelé, popřípadě se radí výchovný poradce, školní metodik prevence, vedení školy,

Více

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Kontakty: Mgr. Dita Homolková PaedDr. Petr

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176 5.6.2 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví na 2. stupni ZŠ navazuje na výuku Prvouky, Přírodovědy a Tělesné výchovy na stupni prvním. Svým vzdělávacím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OBSAH 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Název a adresa školy Předkladatel programu

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TEPLICE, U NOVÝCH LÁZNÍ 1102 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obsah: I. Úvod II. Charakteristika školy III. Analýza současného stavu ve škole z hlediska sociálně patologických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovaný dle platných dokumentů z oblasti primární prevence. NAŠE ZDRAVÁ ŠKOLA - Příloha ŠVP ZV - Školní rok 2014/2015 Školní metodik

Více

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 1. Charakteristika Školní strategie je v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání,

Více

Roční plán Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace. Obsah:

Roční plán Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace. Obsah: Obsah: Roční plán Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace 1. Cíle a priority plánu VaV pro školní rok 2012/2013... 2 1.1.Vývojové trendy- dlouhodobé priority...

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví 5.25. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví přináší žákům základní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Program proti šikanování ve škole ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Vlastimil Říha Telefon

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 1 Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 okres Bruntál, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Jitka Klimenková školní metodik prevence 2 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

Základní škola Údlice, okres Chomutov. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 2015

Základní škola Údlice, okres Chomutov. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 2015 Základní škola Údlice, okres Chomutov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 2015 prevence sociálně patologických jevů Zpracovala: Schválil:. Mgr. Margita Puchingerová metodik primární prevence...

Více

Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov. Preventivní program. na školní rok 2013/2014

Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov. Preventivní program. na školní rok 2013/2014 Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov Preventivní program na školní rok 2013/2014 v oblasti zneužívání návykových látek a prevence sociálně patologických jevů Vypracovala: Mgr. Helena

Více

Minimální preventivní program 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová

Minimální preventivní program 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny Praha 5, Trávníčkova 743, PSČ 55 00 Minimální preventivní program 204/205 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová 0 . ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa

Více