Lunární Sabat: Základ proroctví 2300 dnů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lunární Sabat: Základ proroctví 2300 dnů"

Transkript

1 Lunární Sabat: Základ proroctví 2300 dnů A řekl mi: Až do dvou tisíc a tří set večerů a jiter, a přijdou k obnovení svému svaté služby. (Daniel 8,14) Toto proroctví, obsahující nejdelší časové období v Bibli, bylo hlavním prvkem velkého Milleritského hnutí v letech okolo 1840 a stalo se základem k vytvoření Církve adventistů sedmého dne. Tři data tohoto proroctví jsou bezpečně ukotvena. Začalo to na podzim roku 457 Př.n.l. s příkazem k obnovení a výstavbě Jeruzaléma. Prvních sedmdesát týdnů let dosáhlo do podzimu roku 34 n.l., což byl počátek hlásání evangelia pohanům po ukamenování Štěpána. Uprostřed posledního sedmiletého týdne byl Spasitel zabit při Jeho ukřižování. Dalších 1810 let sahá do roku To jsou jednoduché počty, se kterými je většina členů CASD dobře seznámena: , (je třeba odečíst, protože to bylo Př.n.l.), + 1 (protože nebyl žádný rok nula) a dojdeme k Takto je nalezen rok 31 n.l. jako rok ukřižování. Ale jak došli Millerité k 22. říjnu jako přesnému konečnému datu tohoto proroctví? Millerité chápali, že svatyně byla každý rok očištěna v Den smíření. Leviticus 23 udává za datum pro Den smíření desátý den sedmého měsíce. Na Gregoriánském kalendáři je desátým dnem sedmého měsíce 10. červenec a ne 22. říjen! A přesto Millerité věděli, že aby mohli najít pravý Den smíření a tím i přesné konečné datum pro proroctví 2300 let, musí použít Biblický kalendář.

2 Nejprve v dubnu, pak v červnu a prosinci 1843 a v únoru došli [vedoucí Milleritští učenci] k definitivnímu závěru. Rozluštění Danielova proroctví bylo závislé na starodávné či původní formě lunisolárního času, a ne na upraveném moderním rabínském židovském kalendáři. (L. E. Froom, Prophetic Faith of our Fathers, Vol. 4, p. 796) Aby bylo možné najít přesné datum Dne smíření, bylo nutné obnovit Biblický kalendář. Při hledání tohoto kalendáře učinili Millerité udivující objev: Židé sami už nepoužívali původní Biblický kalendář! To je velmi důležitý bod, protože v roce 1844 zachovávali židé jako Den smíření den 23. září. Millerité si toho byli vědomi, a přesto byli neoblomní v tom, že jejich tvrzení je správné a moderní židé jsou v omylu. Článek publikovaný 21. června 1843 vysvětluje jejich rostoucí poznání: Existuje rozepře mezi rabínskými a karaitskými židy, co se týče správného času zahájení roku.... [Rabínští židé] určují počátek roku skrze astronomické výpočty a začínají první den nového měsíce nejblíže k jarní rovnodennosti... Karaitští židé se naopak stále drží Mojžíšova zákona a začínají s novým měsícem, který je nejblíže sklizni ječmene v Judeji; což je o měsíc později než začíná Rabínský rok. (Signs of the Times, June 21, 1843) To byl neobvykle odvážný postoj. V roce 1844 bylo mnoho těch, kteří se vysmívali lunárnímu výpočtu, který nebyl založen na moderním židovském kalendáři. Zpětná odpověď zněla: Každý učenec ví, že máme pravdu ohledně Karaitského sedmého měsíce. Millerité si byli dobře vědomi rabínského sedmého měsíce v září 1844 a tato věc se často objevovala v jejich výtiscích. Zároveň však byli důrazní v jejich postoji, že se oddělili od moderního židovského kalendáře, protože nebyl v souladu se zákony Mojžíše. (Grace Amadon, Millerite Computation of the October 22 Date, Collection 154, Andrews University) Nebe použilo toto mocné prorocké hnutí, aby světu umožnilo obnovení poznání původního kalendáře. Doprovázející porozumění o očištění svatyně se stalo základní naukou Církve adventistů sedmého dne, která vznikla z Milleritského hnutí. Avšak již po méně než 100 letech Církev adventistů sedmého dne zcela zapomněla, jak Millerité dospěli ke dni 22. října jako Dni smíření v roce 1844 a konečnému datu proroctví 2300 dní.

3 V roce 1938 určil prezident Generální konference, J. L. McElhaney, výzkumný výbor, aby prostudoval tuto záležitost. V tomto výboru byli: Dr. Leroy Froom, předseda; Dr. Lynn Harper Wood, sekretář; Dr. M. L. Andreasen a starší F. C. Gilbert, mezi jinými dobře známými vůdci v církvi ASD. Jejich důkladné studium Milleritských metod a Karaitského kalendáře je přivedlo ke zcela neočekávanému a nevítanému odhalení:když se Sabat počítá podle Biblického kalendáře, pak nespadá na sobotu! Když důkladně prozkoumávali prorocké linie proroctví o 2300 dnech, došli k dalšímu šokujícímu zjištění: I když Písmo jasně udává, že Yahushua byl ukřižován na Pesach, šestý den týdne, nebyl to pátek v roce 31 n.l.! Důsledky těchto skutečností jsou obrovské a dalekosáhlé. Počáteční datum 457 Př.n.l. pro výpočet proroctví 2300 dní je nepohnutelné. A proto jen jediný rok je možný jako rok Mesiášova ukřižování: 31 n.l. Když se však aplikuje Biblický kalendář k pohybům měsíce v roce 31 n.l., je zjištěno, že k ukřižování došlo podle moderního kalendáře ve středu, 25. dubna, a ne v pátek 27. dubna. Problém byl jasný: Je-li rok 31 n.l. zavržen jako rok ukřižování, pak proroctví 2300 dní nezačalo v roce 457 Př.n.l. a tím ani nekončí 22. října Navíc ani týdenní cyklus Biblického kalendáře nekoresponduje s týdenním cyklem moderního kalendáře, protože není vůbec možné, aby byl Yahushua ukřižován v pátek v roce 31 n.l., přestože byl ukřižován v šestý den Biblického týdne. Dodatečný průzkum potvrdil toto nevítané odhalení. Většina z tohoto výzkumu byla uchována v Grace Amadon Collection, v centru pro výzkum adventistů na Andrews univerzitě. Další dokumenty jsou umístěny v Department archívů a statistik Generální konference adventistů sedmého dne. Tento výzkumný výbor byl na pochybách, co dále dělat. Studovali důsledky prezentace Biblického kalendáře církvi. M. L. Andreasen napsal několik dopisů, které doporučují, aby církev nepřijala Biblický kalendář se svým týdenním cyklem a Sabaty řízenými Novým Měsícem. Většina těchto dopisů není dostupná běžnému adventistovi. Nicméně směr Andreasenových argumentů je dobře shrnut v nedatovaném dopise, který poslal Grace Amadon, spolučlenu výboru:

4 Nebylo by jednoduché vysvětlit lidem, že Bůh [Yahuwah], který obhajoval a ustanovil takové uspořádání, by se znepokojoval ohledně pravého sedmého dne. Kdyby vysvětlení bylo možné, a lidi by se nakonec přizpůsobili změně svátečního dne a stabilitě sedmého dne, možná by si přivykli tomuto uspořádání. Ale než by se tomu přizpůsobili, přišla by další změna... A pak další změna a další a další... Není v tom žádná jednotnost a jakmile by si lidé zvykli na určité uspořádání, den by se opět změnil. Něco takového je více, než běžný člověk dokáže pochopit, a když půjdeme nyní k lidem s takovým návrhem, musíme očekávat, že výsledkem bude zmatek.... Pokud bychom v novém kalendářním schématu, o jehož přijetí zvažujeme, připustili, aby místní komunity měly právo samy provádět svá vlastní pozorování [Měsíce]... zůstává otázka, zdali by byli k mání správní a kompetentní lidé pro takováto pozorování.... Pokud by lidé zachovávající Sabat také obhajovali nové schéma M. L. Andreasen kalendace, výsledný zmatek by nám nebyl ku pomoci... Bezvýhradné schválení tohoto plánu před námi se mi zdá... se svými důsledky tak naloženo dynamitem, s TNT, že se musíme mít hodně na pozoru. S největší vážností varuji výbor v této záležitosti. Obávám se následků.... (M. L. Andreasen, Grace Amadon Collection, Andrews University, Box 2, Folder 4) Evangelisté CASD poukazují na nauku o očištění svatyně, které bylo zahájeno 22. října 1844, jako na jedinečný přínos adventismu k protestantské pravdě. Tato nauka je neoddělitelná od Biblického luni-solárního kalendáře a a ovlivňuje to, kdy je Sabat. Skutečnost, že Církev adventistů sedmého dne zachovávala Sabat v sobotu po mnohá léta, není důkazem toho, že sobota je Biblický Sabat. Neexistuje žádná omluva pro kohokoliv, zaujme-li postoj, že už není více pravdy, aby byla zjevena, a že všechny naše výklady Písma jsou bez omylu. Skutečnost, že jisté nauky byly naším lidem považovány za pravdu po mnoho let, není důkazem toho, že naše představy jsou bezchybné. Délka let neučiní z omylu pravdu a pravda si může dovolit být jasná. Žádná pravá nauka neztratí nic podrobným průzkumem. (E. G. White, Review & Herald, Dec. 20, 1892) Ti, kdo lpí na starých zvycích a otřepaných omylech, ztratili ze zřetele skutečnost, že světlo je stále rostoucí na cestě všech, kdo následují Ježíše; pravda je neustále odkrývána lidu Božímu. Musíme neustále pokračovat vpřed, pokud chceme následovat

5 našeho Vůdce. Jedině když chodíme ve světle, které na nás svítí, když posloucháme pravdu, která se otevřela našemu chápání, tak přijmeme větší světlo. Nemůžeme být omluveni, pokud přijmeme jen světlo, které přijali naši otcové před sto lety. Pokud by naši bohabojní otcové viděli to, co vidíme my, a slyšeli, co slyšíme my, přijali by to světlo a chodili by v něm. Pokud toužíme po tom imitovat jejich věrnost, musíme přijmout pravdy, které nám jsou otevřeny, tak jako oni přijali pravdy jim předložené; musíme učinit to, co by učinili oni, kdyby žili v našich dnech. (E. G. White, Historical Sketches, 1891, p. 197) Světlo narůstá. Je nutné se rozhodnout. Buď se vzdáš soboty jako sedméno dne Sabatu a přijmeš pravý Biblický Sabat vypočítaný podle původního luni-solárního kalendáře, nebo se budeš držet soboty a vzdáš se proroctví o 2300 dnech, 22. října 1844 a nauky o svatyni. To jsou dvě vzájemně se vylučující nauky. Světlo narůstá. Budeš ho následovat? Když upřímný mýlící se člověk uslyší pravdu, přestane se mýlit nebo přestane být upřímným. (Richard Humpal, JD) Klikni zde a shlédni video!

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne Církevní řád Církevní řád Církve adventistů sedmého dne 18. revidované vydání z roku 2010 CÍRKEVNÍ ŘÁD Vydala Církev adventistů sedmého dne Česko-Slovenská unie Londýnská 30, Praha 2-Vinohrady Praha 2011

Více

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l.

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. VÝVOJ KŘESŤANSTVÍ OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. 1. Poznámky: Mnohé časové a encyklopedické údaje jsou založeny na publikaci Hlubší pochopení Písem, kterou vydali svědkové Jehovovi. Tyto údaje rámcově

Více

Výboru pro víru a řád Světové rady církví

Výboru pro víru a řád Světové rady církví Dokumenty Výboru pro víru a řád Světové rady církví o povaze, poslání a směřování církve World Council of Churches Publications Obsah Proč studovat tyto texty 3 (poznámka překladatelky) Povaha a poslání

Více

ZPŮSOB PAVLOVA ZVĚSTOVÁNÍ

ZPŮSOB PAVLOVA ZVĚSTOVÁNÍ Týden od 6. do 12. července 2008 ZPŮSOB PAVLOVA ZVĚSTOVÁNÍ Biblické texty na tento týden: Sk 11,19 26; 13,16 42; 17,18 34 Základní verš Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem

Více

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF PRAHA 2013 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH LITERATURA...

Více

Kritická analýza současných teorií

Kritická analýza současných teorií Tajemství vzniku života Kritická analýza současných teorií Charles B. Thaxton Walter L. Bradley Roger L. Olsen Tajemství vzniku života bylo přeloženo v roce 1995 z originálu The Mystery of Life s Origin

Více

Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu

Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu www.biblickaknihovna.cz Obsah Ve třetím tisíciletí.................................... 1 Pohled zevnitř....................................... 2 Byl Kristus

Více

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP)

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Rozpory v Písmu a jak je lze vysvětlit Petr Doušek Úvod: Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Tato kniha by se dala nenapsat, aby nikdo neměl vůbec dojem, že

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

Čas ČAS. Později se lidé pustili do měření kratších časových úseků hodin, minut a dokonce i sekund. Nyní už měříme čas opravdu přesně.

Čas ČAS. Později se lidé pustili do měření kratších časových úseků hodin, minut a dokonce i sekund. Nyní už měříme čas opravdu přesně. EDUKATIVNÍ PROGRAM NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA Čas Od nepaměti se lidé snažili změřit a zaznamenat běh času. Zprvu šlo hlavně o počítání dnů, měsíců a ročních období. Začaly tak vznikat první kalendáře.

Více

CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? /Karel Řežábek/

CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? /Karel Řežábek/ CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? Co je to vlastně církev? Ano, víme, že Písmo říká, že církev je Tělo Kristovo a každý z nás jsme jedním z jeho údů. Co to ale znamená? Na našich

Více

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce?

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Jaroslav Jirásek Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Prof. ThDr. Václav Wolf PRAHA 2002 Obsah: 1

Více

Deset dnů modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015 Deset dnů modliteb 2015 2 Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval

Více

KAPITOLA 2. Kvalitativní struktura času

KAPITOLA 2. Kvalitativní struktura času KAPITOLA 2. Kvalitativní struktura času 68 Angelologie dějin Duch času a duch místa Alfons Mucha: Denní doby. Probuzení jitra. Člověk, který mnoho cestoval, může říci, že každé místo, každý kout země má

Více

Po většinu dvacátého století byly Spojené státy osamoceny v kvalitě svého

Po většinu dvacátého století byly Spojené státy osamoceny v kvalitě svého Čtvrtá kapitola JAK USPĚT 1. Univerzitní oříšek Po většinu dvacátého století byly Spojené státy osamoceny v kvalitě svého systému vyššího vzdělávání a procentuálním podílu mladých lidí, kteří jím úspěšně

Více

Katedra křesťanské výchovy. Diplomová práce

Katedra křesťanské výchovy. Diplomová práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské výchovy Diplomová práce 2010 Konzalová Rita Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra

Více

Přirozeně dokonalý stav

Přirozeně dokonalý stav v Chögjal Namkhai Norbu Přirozeně dokonalý stav CIIÖGIAL Cliogjal Namkhai Norbu se narodil y ehodníni Tibetu a prošel kompletním v oborech historie a kultury lib Tato kniha obsahuje vynikající uvedení

Více

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí 15. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 17,15 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Uvedení do bohoslužby A Drazí bratři a sestry, kdybych si dovolil

Více

Danielovy dvorské příběhy jako vzor chování Žida uprostřed pohanské společnosti (Dan 1 6) *

Danielovy dvorské příběhy jako vzor chování Žida uprostřed pohanské společnosti (Dan 1 6) * 42 Danielovy dvorské příběhy jako vzor chování Žida uprostřed pohanské společnosti (Dan 1 6) * Kniha Daniel, jak je všeobecně známo, se skládá ze dvou částí. První (kap. 1 6) obsahuje příběhy z babylonského

Více

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY,

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KTERÝ MŮŽE KAŽDÝ VELMI SNADNO POUŽÍVAT A S JEHO POMOCÍ DOSÁHNOUT V KRÁTKÉ DOBĚ VYSOKÉHO STUPNĚ DOKONALOSTI JEANNE GUYON Tato kniha je v anglickém originálu zdarma

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6

John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6 John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6 Stručné výpisky OBSAH Část první osoba Ježíš Krista 1. Správný přístup...3 1.1 Bůh jednal...3 1.2 Reakce lidí...3 2. Co Kristus

Více

SPOLEČNÝ PROJEKT. Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko)

SPOLEČNÝ PROJEKT. Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko) SPOLEČNÝ PROJEKT Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko) Zdroj: KORMAN, H. The common project. 2004. Dostupné na: Překlad: Leoš Zatloukal a Lenka Tkadlčíková ZAČÁTEK SEZENÍ Začínám

Více

Praktická příručka o e-participaci

Praktická příručka o e-participaci Praktická příručka o e-participaci www.eparticipation.eu Tato příručka je výsledkem projektu ecitizen II směrem k egovernmentu zaměřenému na občany v evropských městech a regionech inancovaného z programu

Více

12. ročník celostátní soutěže Komenský a my

12. ročník celostátní soutěže Komenský a my 12. ročník celostátní soutěže Komenský a my Autor: Jana Lubojacká Název práce: Lidé a čas Kategorie C Postupný ročník: V5.A Věk: 17 let Gymnázium Hranice Zborovská 293 Hranice 753 01 Pedagog: PhDr. Věra

Více