MCR: 6. přednáška Management cestovních kanceláří a agentur (1. část). Eva Štichhauerová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MCR: 6. přednáška Management cestovních kanceláří a agentur (1. část). Eva Štichhauerová"

Transkript

1 MCR: 6. přednáška Management cestovních kanceláří a agentur (1. část). Eva Štichhauerová 1

2 Obsah přednášky 1. Historický vývoj CK a CA. 2. Legislativní rámec pro podnikání CK a CA: Živnostenský zákon. Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti CR. 3. Legislativní úprava vztahů CK/A vůči spotřebitelům. Občanský zákoník. Zákon o ochraně spotřebitele. Zákon o ochraně osobních údajů. Informační povinnost CK/CA vůči cestujícím při dopravě. 4. Sdružení CK/A v ČR. 2

3 Historický vývoj CK a CA ve světě stol. dostavníkové lístky Thomas Cook (VB), 1. hromadná organizovaná cesta vlakem cestovní kancelář (T.C.), 1. zájezd do Liverpoolu zahraniční zájezd na Světovou výstavu v Paříži. 3

4 Historický vývoj CK a CA ve světě Okružní jízdenky po zemích (Belgie, Německo, Francie, Švýcarsko, Rakousko, Itálie ad.). Cesty do Ameriky. Blanketové úvěrové listy (1868; dnešní voucher). Oběžné akreditivy (1874; předchůdce cestovního šeků). 1. cesta kolem světa. 4

5 Historický vývoj CK a CA ve světě 1871 zal. spol. Thomas Cook & Son; noviny The Excursionist s nabídkami zájezdů a předch. turistických průvodců. 2x znárodněna a zprivatizována. Od r daleké cesty. 1 z největších CK světa v současnosti. 5

6 Historický vývoj v České republice 1920 Československá cestovní a dopravní kancelář (Praha, Brno, Kar.Vary, Františkovy Lázně). Prodej žel. lístků do uhel. dolů a lodních lístků do Ameriky pobočky v Paříži, Londýně, Bratislavě, Vídni. Pol. 20. let zapojení sítě autokarů a leteckých spojů. 6

7 Historický vývoj v České republice Autokary: okružní cesty po Praze, cesty dálkovými autobusy. Letadla: zámořské cesty do Egypta a Maroka, okružní lety po IT, FR, ŠP název Čedok. 1.ucelené katalogy skup.zájezdů Naše cesty. Vlastní cestovní šeky. 7

8 Historický vývoj v České republice Během 2. sv. v. Čedok členem něm. CK Mehr (1denní výlety vlakem a cesty na tuzemské rekreace dělníků) tuzemské rekreace ROH a lázeňské pobyty pro obnovu síly; vánoční dárkové poukazy obnovena zahraniční zájezdová činnost (Bulharsko, NDR, SSSR, Maďarsko). 8

9 Historický vývoj v České republice Pol. 60. let: specializované CK (Cestovní kancelář mládeže, Rekrea a Tatratur, Balena a Slovakoterma, Sportturist a Slovakoturist, Autoturist) útlum CR, domácí turistika a výjezdy do tzv. spřátelených zemí charterový let z ČSSR do Dillí. 9

10 Historický vývoj v České republice Po r počtu CK. 90. léta: zájem o cestování do zahraničí rozvoj CR krachy CK (konkurence, úpadky leteckých společností, kurz koruny). Tlak na regulaci zákon 159/1999Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti CR. Rozlišení CK/CA. Nejhustší síť CK v Evropě. ( ev aktivních CK - (zdroj: MPO, MAG CONSULTING. Dostupné z: 10

11 Legislativní rámec pro podnikání CK a CA Spec.: zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti CR. Obecné zákony: 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání; 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, 89/2012 Sb., občanský zákoník; 526/1990 Sb. o cenách; 235/2004 Sb., o DPH; 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů; 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb; 262/2006 Sb., zákoník práce; 563/1991 Sb., o účetnictví; 372/2001 Sb., o zdravotních službách. 11

12 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (Viz dřívější přednáška MCR.) V žádosti o koncesi (CK) kromě dokladů o odborné způsobilosti nesmí chybět též: smlouva s pojišťovnou o pojištění pro případ úpadku CK, podnikatelský záměr, prohlášení o datu zahájení činnosti, prohlášení, že nedošlo v posledních 5 letech ke zrušení ŽO k provozu CK či CA z důvodu porušení zákonných povinností či kvůli úpadku. 12

13 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech. Platnost od 1. ledna Viz dřívější přednáška MCR. 13

14 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti CR Cestovní kancelář = podnikatel, který je na základě koncese oprávněn nabízet a prodávat zájezdy. 14

15 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti CR Činnosti CK např.: nabízení a prodej zájezdů, nabízení, prodej a zprostředkování prodeje jednotlivých služeb cestovního ruchu organizování, nabízení, prodej a zprostředkování prodeje kombinací jednotlivých služeb cestovního ruchu. prodej věcí souvisejících s CR. 15

16 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti CR Pojištění záruky pro případ úpadku CK u oprávněné pojišťovny Právo na plnění, pokud CK z důvodu úpadku: neposkytne dopravu ze zahraničí do ČR, je-li doprava součástí zájezdu, nevrátí zálohu či cenu zájezdu v případě jeho neuskutečnění, nevrátí rozdíl mezi zaplacenou a cenou částečně poskytnutého zájezdu. 16

17 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti CR Cestovní agentura = podnikatel, který je oprávněn na základě příslušného oboru volné živnosti nabízet a prodávat jednotlivé služby CR a ty kombinace, které nesplňují definici zájezdu. CA smí zájezd pouze zprostředkovat pro CK s platným oprávněním podnikat. 17

18 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti CR Činnosti CA např.: zprostř. prodeje zájezdů pro CK; prodej vlastních jednotlivých služeb a komb., které nejsou zájezdem; zprostředkování prodeje jednotlivých služeb CR pro jinou CK, CA aj. osoby; organizování, nabízení, prodej kombinací jednotlivých služeb cestovního ruchu CK; prodej věcí souvisejících s CR. 18

19 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti CR Zprostředkování zájezdu pro CK se sídlem mimo ČR (CK i CA) Informovat MMR a zájemci předložit doklad o oprávnění k provozování zahraniční CK a informovat o rozsahu pojištění záruky pro případ úpadku CK. CA nesmí zprostředkovávat prodej zájezdů pro CK ze zemí mimo EU. 19

20 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ), platný od 1. ledna

21 Smlouva o zájezdu SoZ nahrazuje cestovní smlouvu dle zákona č. 40/1964 Sb. Smlouvou o zájezdu se pořadatel zavazuje pro zákazníka obstarat předem připravený soubor služeb cestovního ruchu (zájezd) a zákazník se zavazuje zaplatit souhrnnou cenu ( 2521 NOZ). 21

22 Smlouva o zájezdu Pořadatelem je osoba, která sama nebo prostřednictvím třetí osoby nabízí veřejnosti nebo skupině osob zájezd podnikatelským způsobem ( 2523 odst. 1 NOZ). + také zprostředkovatel jednotlivých služeb CR, pokud vyvolává dojem, že služby poskytuje jako zájezd na vlastní odpovědnost (např. zprostředkovatel letenek, ubytování). 22

23 Smlouva o zájezdu Zájezd = soubor služeb CR, pokud je uspořádán na dobu delší než 24 h. či zahrnuje-li přenocování a obsahuje alespoň dvě z následujících plnění: ubytování, dopravu, jinou službu CR, která není doplňkem dopravy nebo ubytování, a tvoří významnou část souboru nabízených služeb ( 2522 odst. 1 NOZ). 23

24 Smlouva o zájezdu Zájezdem nejsou např.: fakultativní služby zakoupené v místě ubytování, 1denní výlety bez ubytování do 24h., prodej ubytování CA a nabídka zprostředkování prodeje pravidelné dopravy bez vzájemné kompletace, kombinace ubytování a dopravy, je-li doprava doplňkem ubytování, léčebný pobyt v lázeňském zařízení za léčebným či rehabilitačním účelem. ad. 24

25 Písemné Potvrzení o zájezdu Náležitosti: ( 2525n. NOZ) a) označení smluvních stran, b) termín zahájení a ukončení zájezdu a všech služeb CR zahrnutých do ceny zájezdu; uvedení místa jejich poskytnutí a doby jejich trvání, c) cena zájezdu včetně časového rozvrhu plateb a výše zálohy, poplatky nezahrnuté do souhrnné ceny, 25

26 Písemné Potvrzení o zájezdu d) způsob, jakým má zákazník uplatnit své právo z porušení povinnosti pořadatele včetně lhůty k uplatnění práva, a e) výše odstupného, které zákazník pořadateli uhradí, v případech stanovených v 2536, f) další služby, jejichž cena není zahrnuta v ceně zájezdu (vč. plateb), 26

27 Písemné Potvrzení o zájezdu g) ubytování (poloha, turistická kategorie, stupeň vybavenosti, hlavní charakteristické znaky), h) doprava (druh dopravního prostředku, trasa cesty), i) stravování (způsob a rozsah), j) pasové a vízové požadavky pro občany ČR a nutné zdravotní formality, 27

28 Písemné Potvrzení o zájezdu k) min. počet zákazníků pro zájezd a nejpozdější termín oznámení o nenaplnění a zrušení zájezdu zákazníkovi, l) rozsah a podmínky pojištění zákazníka (pojišťovna, rozsah plnění), popř. možnost uzavřít individuální pojištění zák. pro cesty a pobyt, 28

29 Písemné Potvrzení o zájezdu m) lhůta na oznámení, že se místo zák. zúčastní jiná osoba. n) případné podmínky, které účastník zájezdu musí splňovat, a lhůta ke splnění. 29

30 Smlouva o zájezdu Def. obecné vlastnosti* zájezdu a zakládá odpovědnost pořadatele za vady. (*o kterých poř. ujistil zák-a, či které zák. vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával) Zájezd nemá vlastnosti poř. ve lhůtě zjedná nápravu. Po lhůtě popřípadě vadu odstraní zák. na náklady poř. Vytkne-li zák. bez zbytečného odkladu vadu zájezdu (nejpozději však do 1 měs. od skončení) u poř. či zprostř. smlouvy právo na slevu z ceny. 30

31 Smlouva o zájezdu Náhrada za narušení dovolené = poř. nahradí zák. újmu, pokud porušil povinnosti, za které odpovídá (či se zavázal zodpovídat), zejména pokud byl zájezd zmařen či podstatně zkrácen. Pouze v případě, že účelem zájezdu je dovolená a odpočinek cestujícího. Bez ohledu na zákazníkovo případné odstoupení od SoZ. 31

32 Smlouva o zájezdu Povinnost pořadatele zájezdu: poskytnout neprodlenou pomoc zákazníkovi, který se ocitne v nesnázích. Nesnáze ani jejich důvody nedefinovány. Při výskytu podstatné vady zájezdu po odjezdu a neprovedení nápravných opatření k umožnění pokračování, pořadatel zajistí na své náklady přepravu zákazníka na místo odjezdu, případně na jiné ujednané místo. 32

33 Smlouva o zájezdu Zákazník může před zahájením zájezdu od smlouvy odstoupit vždy, avšak pořadatel jen tehdy, byl-li zájezd zrušen, anebo porušil-li zákazník svou povinnost ( 2533 NOZ). Při zrušení zájezdu z jiného důvodu než pro porušení povinnosti zák. nabídne poř. dle možností zákazníkovi náhradní zájezd celkově odpovídající původnímu. 33

34 Smlouva o zájezdu Zahraniční školní pobyt Je-li předmětem zájezdu pobyt žáka u hostitelské rodiny v jiném státě spojený s pravidelnou návštěvou školy ujednaný alespoň na dobu 3 měs., zajistí poř. za součinnosti žáka jeho vhodné ubytování v hostitelské rodině, jakož i dohled nad ním a péči o něho podle obvyklých poměrů v zemi školního pobytu. Zároveň žákovi vytvoří předpoklady, aby mohl pravidelně navštěvovat školu. ( 2545 NOZ). Účel: ochrana žáka (ZŠ, SŠ, VŠ), možnost odstoupení od smlouvy před zahájením pobytu bez povinnosti platit odstupné. 34

35 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Pro CK a CA zejména ustanovení týkající se klamání spotřebitele, zákazu diskriminace spotř., uvádění cen a reklamací. Kontrola: Česká obchodní inspekce. 35

36 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Zákaz nekalých obchodních praktik: klamavých: údaj nepravdivý či schopný uvést v omyl; opomenutí uvést důležitý údaj (=mj. všechny údaje dle 159/1999 Sb.) či uvedení nejednoznačné a nesrozumitelné; nabídka způsobem vedoucím k záměně s produktem jiného podnikatele; agresivních: např. nákupní zájezdy - agresivní nucení účastníků k nákupu výrobků a služeb. 36

37 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Informace o ceně nesmí vzbudit dojem, že je cena nižší než ve skutečnosti, a že zahrnuje výrobky či služby placené ve skutečnosti zvlášť. Dle zákona o cenách CK povinny uvádět u zájezdů konečnou (souhrnnou) cenu. 37

38 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Uplatnění odpovědnosti dodavatele za vady (reklamace spotřebitelem) Prodávající je povinen: přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně; vydat písemné potvrzení o přijetí reklamace; vyřídit reklamaci do 30 dnů od jejího uplatnění (CK může dohodnout individuální prodloužení lhůty např. u zahraničních zájezdů). 38

39 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Zákaz diskriminace, např. odmítnutí zákazníka na základě špatných zkušeností a vztahů. (x možnost ze zájezdu vyloučit, narušuje-li výrazně jeho průběh. 39

40 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Osobní údaj= jakákoliv informace týkající se určitelného subjektu. Citlivý OÚ (požívající vyšší ochrany) taxativně uveden; např. zdravotní údaje, náboženství, biometrické údaje. COÚ zpracovávány* s výslovným souhlasem subjektu. (*systematické operace jako shromažďování, ukládání, používání, výměna, likvidace) 40

41 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Správce OÚ (CK či CA) určí důvody ke zpracování a prostředky; odpovídá za zpracování. Zpracovatelem OÚ - správce, nebo písemně pověřený subjekt. CK : správcem při organizaci zájezdů, zpracovatelem při zprostředkování pojištění, prodeji letenek, ubytování aj. 41

42 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Povinnosti správce: zpracovávat Ú v nezbytném rozsahu, uchovávat po nezbytnou dobu, zpracovávat v souladu s účelem shromáždění, shromažďovat otevřeně, učinit opatření proti nahodilému či neoprávněnému přístupu, změně, zničení, zpracování, CK zpracovává OÚ bez souhlasu, je-li to nutné k dodržení právní povinnosti (učetnictví) či pro plnění smlouvy. 42

43 Informační povinnost CK/CA vůči cestujícím leteckou dopravou CK/A jako smluvní let.dopravce. Nař. ES 2111/2005 o vytvoření seznamu uvádějícího let.dopravce, kteří podléhají zákazu provozování let.dopravy v ES, a o informování o totožnosti provozujícího let.dopravce Black List (černá listina), s tím spojené povinnosti CK/A. Nař. ES 261/2004 pravidla náhrad a pomoci cestujícím v případě odepření nástupu na palubu, zrušení a významného zpoždění letů. 43

44 Povinnosti CK/A při prodeji přepravních dokladů na železnici Návazně na nař. ES o právech a povinnostech cestujících v žel.přepravě vydán zákon 377/2009 Sb., kterým se mění zákon č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Správní deliktem je: požadovat při prodeji dopravních dokladů po ZP úhradu dodatečných nákladů nepožadovanou v obdobných případech; neoprávněně nepřijmout rezervaci či vystavit přepravní doklad ZP či neoprávněně požadovat doprovod jinou osobou; 44

45 Povinnosti CK/A při prodeji přepravních dokladů na železnici Správní deliktem je: neposkytovat info o přepr.podmínkách ZP a přístupnosti drážních vozidel; nevyrozumět na požádání do 5 dnů písemně, proč odmítl ZP osobě přijmout rezervaci, vystavit přepr.doklad nebo požadoval doprovod jiné osoby; neinformovat při prodeji jízdních dokladů cestující o právech a povinnostech vyplývajících z předpisu ES. 45

46 Profesní sdružení v ČR Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK ČR) - 1.profesní sdružení svého druhu(1990), CK/A a navazující obory Asociace českých cestovních kanceláří a agentur AČCKA) , malé CK/A. Cíl obou: zastupování a ochrana hospodářských zájmů členů, podpora jejich informovanosti, rozvíjené jejich činnosti a profesní prestiže. Unie cestovních agentur 2006, činnost nyní? Žádoucí by bylo spojení do jednotné asociace. 46

47 Použité zdroje PALATKOVÁ, M. a kol. Management cestovních kanceláří a agentur. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN Náhled: q=ob%c4%9b%c5%ben%c3%a1+akreditiva&source=bl&ots=hx3bew493l &sig=cfyc6wfbnokcwbildmg_snxk26y&hl=cs&sa=x&ei=hrpyvjgqbddqak 7OgKgF&ved=0CCAQ6AEwAA#v=onepage&q=ob%C4%9B%C5%BEn%C3%A 1%20akreditiva&f=false RYGLOVÁ, K., BURIAN, M. a VAJČNEROVÁ, I. Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN Příslušné právní normy. 47

159/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999

159/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 159/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Management. kanceláří a agentur

Management. kanceláří a agentur M. Palatková, E. Mráčková, M. Kittner, O. Kašťák, J. Šesták Management kanceláří a agentur legislativní úprava činnosti cestovních kanceláří a agentur a ochrana spotřebitele funkční a procesní management

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře DELUXEA a.s. Příloha Smlouvy o zájezdu dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu

Více

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o 1. Úvodní ustanovení Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Skalla CZ, s.r.o., IČ 25961292, se sídlem Hradec Králové 2, Ulrichovo nám.

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře SPARK AIRTICKETS s. r. o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře SPARK AIRTICKETS s. r. o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře SPARK AIRTICKETS s. r. o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře SPARK AIRTICKETS s. r. o. (dále jen SPARK AIRTICKETS ) jsou

Více

., : 265212041/300 ČSOB

., : 265212041/300 ČSOB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB Praha 2,

Více

Management. kanceláří a agentur. M. Palatková, E. Mráčková, M. Kittner, O. Kašťák, J. Šesták

Management. kanceláří a agentur. M. Palatková, E. Mráčková, M. Kittner, O. Kašťák, J. Šesták M. Palatková, E. Mráčková, M. Kittner, O. Kašťák, J. Šesták Management kanceláří a agentur legislativní úprava činnosti cestovních kanceláří a agentur a ochrana spotřebitele funkční a procesní management

Více

Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku

Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra práva Diplomová práce Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku Vypracovala: Bc. Kristýna Mrvíková Vedoucí práce: JUDr. Rudolf Hrubý

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. Tyto Smluvní podmínky pořadatele CK Aquarius Adriatic (dále CK nebo Aquarius Adriatic ) spolu s Důležitými informacemi uvedených na webových stránkách

Více

Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Orbis Link, s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, jejichž pořadatelem je cestovní

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy o zájezdu (dále jen

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. se sídlem Praha 3, Vinohrady, Korunní 1961/109,

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK pro PROVOZOVÁNÍ CESTOVNÍ AGENTURY Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen podmínky) společnosti Zájezdy pro děti, s. r. o. jsou platné pro

Více

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Ing. Karel Topič CK Australia Puzzle, Viva Travel, dovolenánapřání.cz, zapsaným v živnostenském rejstříku (pořadatelem zájezdu-dovolené,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX ZIMA 2013/2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX ZIMA 2013/2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX ZIMA 2013/2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti CK ALEX, s.r.o.

Více

Obchodní (všeobecné) podmínky CK TopFly platné pro rok 2011.

Obchodní (všeobecné) podmínky CK TopFly platné pro rok 2011. Obchodní (všeobecné) podmínky CK TopFly platné pro rok 2011. 1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TopFly s.r.o., se sídlem Vodičkova 791/41, Praha 1, 110 00 (dále jen TopFly

Více

PROVOZ A ČINNOST CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ

PROVOZ A ČINNOST CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Katedra regionální ekonomie a správy PROVOZ A ČINNOST CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ Alexander Hampel 2005 RNDr. Alexander Hampel Tento studijní text byl vypracován

Více

Všeobecné obchodní podmínky CK RIVIERA TOUR

Všeobecné obchodní podmínky CK RIVIERA TOUR 1.Smluvní vztah 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří RIVIERA TOUR s. r. o., se sídlem Lidečko 31,756 15, IČO 25911741, DIČ CZ 25911741 dále jen RIVIERA TOUR ),dále jen cestovní kancelář nebo RIVIERA

Více

LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Občanské sdružení přátel povodí Labe (žadatel) Kongresové centrum ILF, a.s. (vzdělávací subjekt) LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

SLOVO ÚVODEM. Vážené spotřebitelky, vážení spotřebitelé, milí čtenáři,

SLOVO ÚVODEM. Vážené spotřebitelky, vážení spotřebitelé, milí čtenáři, SLOVO ÚVODEM Vážené spotřebitelky, vážení spotřebitelé, milí čtenáři, dostává se Vám do rukou brožura, která byla vytvořena poradci Sdružení obrany spotřebitelů Jihomoravského kraje zejména v návaznosti

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu

Více

CESTOVNÍ SMLOUVA A FIRO-tour a.s.

CESTOVNÍ SMLOUVA A FIRO-tour a.s. 1. SMLUNÍ STRANY Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku CESTONÍ SMLOUA A yplněnou cestovní smlouvu, prosím, doručte cestovní kanceláři, S Číslo pasu Státní příslušnost Počet cest s CK FIRO-tour vč.

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 Zájezdy

Více

CK PEŘEJ tours s.r.o. IČ: 28568061 Tř. Svobody 39, Olomouc DIČ: CZ28568061 tel/fax: 585 313 176 mob.: 603 11 33 44

CK PEŘEJ tours s.r.o. IČ: 28568061 Tř. Svobody 39, Olomouc DIČ: CZ28568061 tel/fax: 585 313 176 mob.: 603 11 33 44 CK PEŘEJ tours s.r.o. IČ: 28568061 Tř. Svobody 39, Olomouc DIČ: CZ28568061 tel/fax: 585 313 176 mob.: 603 11 33 44 Všeobecné podmínky cestovní kanceláře PEŘEJ tours s.r.o. -zapsané v Obchodním rejstříku

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří CK BL Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě a) přihlášky na zájezd odeslané zákazníkem (příp.

Více

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců.

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců. Všeobecné smluvní podmínky CK Best Reisen CZ, s. r. o. na rok 2015 ve smyslu zákona č.: 89/2012/1999 Sb., občanský zákoník a o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu pro cestovní kanceláře

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. se sídlem Praha 2, Vinohrady, Kunětická 2534/2,

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 Zájezdy

Více