Endversion des Antrages Finální verze žádosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Endversion des Antrages Finální verze žádosti"

Transkript

1 Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko Projektantrag Ziel 3-Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik Projektová žádost Program Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko Wichtige Verfahrenshinweise für den Antragsteller (Lead-Partner) Der Projektantrag ist zweisprachig (Deutsch und Tschechisch) vollständig elektronisch auszufüllen und in Printversion in 2 Exemplaren mit rechtsgültiger Originalunterschrift im Gemeinsamen Technischen Sekretariat (GTS) in der Sächsischen Aufbaubank Förderbank, Dresden, einzureichen. Tschechische Lead Partner haben auch die Möglichkeit, ihren Antrag beim zuständigen Bezirksamt in der Tschechischen Republik einzureichen. Erfüllen die Antragsunterlagen die formalen Voraussetzungen und ist das Projekt fachlich förderfähig, erfolgt beim GTS die offizielle Antragsregistrierung. Důležitá upozornění pro žadatele (lead partnera) Projektovou žádost je potřeba kompletně elektronicky vyplnit dvojjazyčně (v češtině a v němčině) a v tištěné podobě podat ve 2 vyhotoveních s právoplatným podpisem na Společný technický sekretariát (JTS) při Saské rozvojové bance - dotační bance - v Drážďanech. Čeští lead partneři mohou své žádosti podat i na příslušný krajský úřad v České republice. Oficiální registrace žádosti probíhá na JTS v případě kladného výsledku kontroly formálních náležitostí a v případě vystavení kladného odborného stanoviska. Wichtige Ausfüllhinweise für den Antragsteller (Lead-Partner) Das Projekt ist im Projektantrag in kurzer und aussagekräftiger Form darzustellen. Die Angaben im Projektantrag sind konkret (z. B. welche Partner, welche ) zu fassen. Důležitá upozornění pro vyplnění žádosti žadatelem (lead partnerem) V projektové žádosti je třeba projekt popsat stručně a výstižně. V projektové žádosti je třeba uvádět konkrétní údaje (např. jací partneři, jaké ). Žádost byla finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: :37. BENEFIT klíč: Ø2PdØPØØØ3 Verze PSSA 05/08 Strana 1 z 35 Der Antrag wurde im IS BENEFIT7 am: :37 gespeichert. BENEFIT-Schlüssel: Ø2PdØPØØØ3 Version PSSA 05/08 Seite 1 von 35

2 Nicht vom Antragsteller auszufüllen. / Nevyplňuje žadatel. Evidence žádosti příslušným krajským úřadem (jen v případě českého lead partnera) Datum podání Číslo žádosti Datum Podpis/razítko Registrierung des Projektantrages durch das Gemeinsame Technische Sekretariat Eingangsdatum Antragsnummer Datum Unterschrift/Stempel Žádost byla finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: :37. BENEFIT klíč: Ø2PdØPØØØ3 Verze PSSA 05/08 Strana 2 z 35 Der Antrag wurde im IS BENEFIT7 am: :37 gespeichert. BENEFIT-Schlüssel: Ø2PdØPØØØ3 Version PSSA 05/08 Seite 2 von 35

3 Sitz des Antragstellers (Lead-Partners) Endversion des Antrages Sídlo žadatele (lead partnera) CZ Ich beantrage die Gewährung einer Zuwendung aus dem Ziel 3-Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik sowie, sofem im Antrag mit aufgeführt, aus Landesmitteln des Freistaates Sachsen (für deutsche Lead-Partner und Projektpartner) bzw. Mitteln aus dem Staatshaushalt der Tschechischen Republik (für tschechische Lead-Partner und Projektpartner) zur Kofinanzierung der EU-Fördermittel für das im Folgenden beschriebene Projekt. 1. Allgemeine Angaben zum Projekt Žádám tímto o poskytnutí dotace z Programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko a, pokud je to v žádosti uvedeno, o poskytnutí prostředků na spolufinancování prostředků EU ze státního rozpočtu České republiky (v případě českého lead partnera a projektových partnerů) resp. ze zemských prostředků Svobodného státu Sasko (v případě německého lead partnera a projektových partnerů) pro dále popsaný projekt. 1. Všeobecné údaje o projektu 1.1 Projekttitel 1.1 Název projektu Bitte geben Sie dem Projekt einen kurzen, aussagekräftigen Titel. Bitte ordnen Sie Ihr Projekt zuerst einer Prioritätsachse und dann einem Vorhabensbereich gemäß dem Umsetzungsdokument zu. Bezeichnung der Prioritätsachse: Entwicklung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen im Fördergebiet Bezeichnung des Vorhabensbereiches: Kooperative Maßnahmen in den Bereichen Humanressourcen, soziokulturelle Entwicklung und partnerschaftliche Zusammenarbeit Uveďte prosím stručný a výstižný název projektu. Projekttitel: Internationaler Tag der Zwiebelverkäufer Název projektu: Mezinárodní den prodavačů cibule 1.2 Projekteinordnung 1.2 Zařazení projektu Prioritätsachse: 1 Číslo prioritní osy: 1 Rozvoj společenských rámcových podmínek v dotačním území Vorhabensbereich: 1.2 Číslo oblasti podpory: 1.2 Zařaďte prosím Váš projekt nejprve do jedné prioritní osy a poté do oblasti podpory podle Realizačního dokumentu. Název prioritní osy: Název oblasti podpory: Kooperativní opatření v oblasti lidských zdrojů, sociokulturního rozvoje a partnerské spolupráce Žádost byla finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: :37. BENEFIT klíč: Ø2PdØPØØØ3 Verze PSSA 05/08 Strana 3 z 35 Der Antrag wurde im IS BENEFIT7 am: :37 gespeichert. BENEFIT-Schlüssel: Ø2PdØPØØØ3 Version PSSA 05/08 Seite 3 von 35

4 1.3 Projektstandort Räumlicher Wirkungsbereich des Projektes Endversion des Antrages 1.3 Umístění projektu Územní dopad projektu Geben Sie bitte den Wirkungsbereich Ihres Projektes an. Mehrere Angaben sind möglich. Uveďte prosím územní dopad Vašeho projektu. Můžete uvést více údajů. auf der sächsischen Seite Landkreis Bautzen (mit den Gemeinden d. ehem. Lkr. Kamenz) auf der tschechischen Seite auf der Ebene der Euroregionen Ústecký kraj Euroregion Neisse-Nisa-Nysa na saské straně na české straně na úrovni euroregionů Landkreis Bautzen (mit den Gemeinden d. ehem. Lkr. Kamenz) Ústecký kraj Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Durchführungsort des Projektes (1) Místo realizace projektu (1) Geben Sie bitte den Durchführungsort beim Antragsteller (Lead-Partner) und den einzelnen Projektpartnern an. LP Varnsdorf LP Varnsdorf Uveďte prosím místo realizace projektu u žadatele (lead partnera) a jednotlivých projektových partnerů. im Fördergebiet außerhalb des Fördergebietes v dotačním území mimo dotační území PP001 Bautzen, Stadt PP001 Bautzen, Stadt (1) Der Durchführungsort kann vom Sitz des Antragstellers (Lead-Partners) bzw. des Projektpartners abweichen. (1) Místo realizace a sídlo žadatele (lead partnera), popř. projektového partnera se mohou lišit. 1.4 Projektzeitraum 1.4 Doba realizace projektu Bitte geben Sie den zur Umsetzung des Projektes geplanten Zeitraum (Tag/Monat/Jahr) an. Der Projektzeitraum soll in der Regel drei Jahre nicht überschreiten. Zadejte prosím plánovanou dobu realizace projektu (den/měsíc/rok). Doba realizace projektu by zpravidla neměla být delší jak tři roky. Projektbeginn (2) Projektabschluss (3) Datum zahájení projektu (2) Datum ukončení projektu (3) (2) Tag, an dem die erste Ausgabe für dieses Projekt entstanden ist (ausgenommen davon Projektvorbereitungskosten). (2) Den vzniku prvního výdaje projektu (s výjimkou nákladů na přípravu projektu). (3) Tag, an dem die letzte Ausgabe für dieses Projekt geplant ist. (3) Den plánovaného posledního výdaje projektu. Žádost byla finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: :37. BENEFIT klíč: Ø2PdØPØØØ3 Verze PSSA 05/08 Strana 4 z 35 Der Antrag wurde im IS BENEFIT7 am: :37 gespeichert. BENEFIT-Schlüssel: Ø2PdØPØØØ3 Version PSSA 05/08 Seite 4 von 35

5 2. Angaben zum Antragsteller (Lead-Partner) 2. Údaje o žadateli (lead partnerovi) 2.1 Name 2.1 Název Name, Vorname / Firma / Einrichtung: Handelsregister- bzw. Vereinsregisternummer: Gymnázium Varnsdorf Firma / Instituce: Gymnázium Varnsdorf 2.2 Rechtsform 2.2 Právní forma Rechtsform: Školská právnická osoba Právní forma: Školská právnická osoba 2.3 Gründungsdatum (bei Vereinen und Unternehmen) bzw. Geburtsdatum (bei Einzelunternehmen) und Handelsregister- bzw. Vereinsregisternummer Gründungs- bzw. Geburtsdatum: Datum založení: Identifikační číslo: Tätigkeitsfeld/Branche 2.4 Obor činnosti/odvětví Tätigkeitsfeld/Branche: Ausbildung Obor činnosti/odvětví: vzdělávání 2.5 Anschrift Sitz des Antragstellers (Lead-Partners) 2.5 Adresa sídla žadatele (lead partnera) Strasse Střelecká Ulice Střelecká Hausnummer 1800 Číslo popisné 1800 Ort Varnsdorf Místo Varnsdorf PLZ PSČ Zustellungsfähige Adresse (betrifft nur die tschechischen Antragsteller) 2.6 Adresa pro doručování písemností Strasse Střelecká Ulice Střelecká Hausnummer 1800 Číslo popisné 1800 Ort Varnsdorf Místo Varnsdorf PLZ PSČ Datum založení (u sdružení a podniků) a identifikační číslo Žádost byla finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: :37. BENEFIT klíč: Ø2PdØPØØØ3 Verze PSSA 05/08 Strana 5 z 35 Der Antrag wurde im IS BENEFIT7 am: :37 gespeichert. BENEFIT-Schlüssel: Ø2PdØPØØØ3 Version PSSA 05/08 Seite 5 von 35

6 2.7 Vertretungsberechtigte Person des Antragstellers (Lead-Partners) 2.7 Statutární zástupce žadatele (lead partnera) Titel vor ThMgr. Titel nach Titul před ThMgr. Titul za Name Čunát Vorname Jiří Příjmení Čunát Jméno Jiří Position Schulleiter Pozice ředitel Telefon Telefax Telefon Telefax Ansprechpartner für das Projekt 2.8 Kontaktní osoba projektu Geben Sie bitte die Person an, die mit dem Projektmanagement beauftragt ist. Uveďte prosím údaje k osobě pověřené řízením projektu. Titel vor ThMgr. Titel nach Titul před ThMgr. Titul za Name Čunát Vorname Jiří Příjmení Čunát Jméno Jiří Position Schulleiter Pozice ředitel Telefon Telefax Telefon Telefax Vorsteuerabzugsberechtigung des Antragstellers (Lead-Partners) 2.9 Oprávnění k odpočtu daně žadatele (lead partnera) Der Antragsteller (Lead-Partner) ist für sein Projekt zum Vorsteuerabzug: nicht berechtigt und hat die Projektausgaben mit MwSt. Ausgewiesen Žadatel (lead partner) je v případě svého projektu k odpočtu daně: není oprávněn a výdaje projektu uvedl s DPH Žádost byla finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: :37. BENEFIT klíč: Ø2PdØPØØØ3 Verze PSSA 05/08 Strana 6 z 35 Der Antrag wurde im IS BENEFIT7 am: :37 gespeichert. BENEFIT-Schlüssel: Ø2PdØPØØØ3 Version PSSA 05/08 Seite 6 von 35

7 3. Angaben zu Projektpartnern Endversion des Antrages 3. Údaje o projektových partnerech Welche Projektpartner (keine Nachauftragnehmer) sind an dem Projekt beteiligt? Bitte beachten Sie, dass ein Kooperationsvertrag zwischen dem Antragsteller (Lead- Partner) und allen am Projekt beteiligten, hier aufgeführten Projektpartnern dem Antrag beizulegen ist. Bitte vergeben Sie für jeden Projektpartner fortlaufend eine Nummer, die mit PP beginnt. Kteří partneři (nikoli dodavatelé) se podílejí na projektu? Dbejte prosím na to, aby byla k žádosti přiložena Smlouva o spolupráci uzavřená mezi žadatelem (lead partnerem) a všemi projektovými partnery podílejícími se na projektu, kteří jsou uvedeni v této žádosti. Každému projektovému partnerovi zadejte prosím pořadové číslo, které začíná písmeny PP. laufende Nummer des Projektpartners (PP) pořadové číslo projektového partnera (PP) Herkunftsland des Projektpartners země původu projektového partnera Name, Vorname / Firma / Einrichtung příjmení, jmého / firma / instituce PP001 DE Landkreis Bautzen / Sorbisches Gymnasium Bautzen Rechtsform právní forma datum založení (u sdružení a podniků) Anst. öff. Rechts (kein Unt.) Handels- / Vereinsnummer identifikační číslo Tätigkeitsfeld /Branche obor činnosti/odvětví Ausbildung und Erziehung / vzdělávání a výchova Adresse - Sitz des Projektpartners Straße, Hausnummer, PLZ, Ort adresa sídla projektového partnera ulice, číslo popisné, PSČ, místo Bahnhofstraße, 9, 02625, Bautzen Gründungsdatum (bei Vereinen und Unternehmen) bzw. Geburtsdatum (bei natürlichen Personen und Einzelunternehmen) Zustellungsfähige Adresse (betrifft nur die tschechischen Partner) Straße, Hausnummer, PLZ, Ort adresa pro doručování písemností ulice, číslo popisné, PSČ, místo Ansprechpartner für das Projekt Titel vor, Vorname, Name, Titel nach, Telefon/Telefax, , Position kontaktní osoba projektu titul před, jméno, příjmení, titul za, telefon/fax, , pozice Theresia Schön, / , sorbisches.gymna Schulleiterin / ředitelka Vorsteuerabzugsberechtigung des Projektpartners oprávnění k odpočtu daně projektového partnera Nicht berechtigt und hat die Projektausgaben mit MwSt. ausgewiesen / Není oprávněn a výdaje projektu uvedl s DPH Žádost byla finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: :37. BENEFIT klíč: Ø2PdØPØØØ3 Verze PSSA 05/08 Strana 7 z 35 Der Antrag wurde im IS BENEFIT7 am: :37 gespeichert. BENEFIT-Schlüssel: Ø2PdØPØØØ3 Version PSSA 05/08 Seite 7 von 35

8 4. Detaillierte Projektdarstellung 4. Detailní popis projektu 4.1 Projektinhalt 4.1 Obsah projektu Bitte stellen Sie die Ausgangssituation für das Projekt dar und gehen Sie auf den Bedarf für das Projekt ein. Ausgangssituation für das Projekt und Projektbedarf In vergangenen Schuljahren haben wir mehrere kleinere gemeinsameprojekte durchgeführt. An beiden Schulen wird die Partnersprache als Fremdsprache angeboten. Das vorliegende Projekt ermöglicht eine längerfristige gemeinsame Arbeit, längerfristige Arbeitsgruppen können gebildet und so gemeinsame Ziele über einen längeren Zeitraum verfolgt werden. Es können Themen bearbeitet werden, die eine Intensivierung der Partnerschaft ermöglichen. Durch ein Geschichtsprojekt kann die eigene Geschichte und die des Nachbarn in der jüngeren Generation gemeinsam aufgearbeitet und Zukunftsziele benannt werden. Beschreiben Sie bitte den Inhalt ihres Projektes. Projektbeschreibung Ausrichtung auf die gemeinsame Geschichte Die Projektpartner bilden mehrere Projektgruppen und untersuchen drei herausragende Daten oder Zeiträume - was ist geschehen, was geschieht, was könnte geschehen-. Dabei werden in scheinbar zusammenhanglosen Erscheinungen Zusammenhänge entdeckt: 1. Der zweite Weltkrieg - drei verschiedene Sichten und Schicksale (CZ, DE, SOR) 2. Die Nachkriegszeit - Schicksale Einzelner, die die Zeit wiederspiegeln werden durch die Projektgruppen im Heimatgebiet untersucht und miteinander verglichen 3. Kunst in der Geschichte einer Stadt: Untersuchung von Skulpturen und weiteren Kunstgegenständen und ihre Wirkung im öffentlichen Raum 4. Kalender: Gemeins. Vergleich von Geschichtskalendern, wichtige Tage werden hervorgehoben, ein gemeinsamer Tag wird gefunden "Tag der Zwiebelverkäufer"- Phantasien. Es ist die Suche nach eigenen Wurzeln, Entdeckung der Zusammenhänge, generation- und grenzübergreifende Vergleiche, Schlussfolgerungen und Erkenntnisse. Popište prosím výchozí situaci projektu a potřebnost projektu. Výchozí situace projektu a potřebnost projektu V minulosti jsme uskutečnili několik společných projektů. Na obou školách se vyučuje partnerská řeč. Předkládaný projekt umožňuje dlouhodobější spolupráci, pracovní skupiny lze vytvořit na delší dobu a tak sledovat společné cíle v delším časovém úseku. Mohou být zpracovávána témata, která umožní zintenzivnění partnerství. V dějepisném projektu může mladší generace společně zpracovávat historii vlastní i sousední země a uvést cíle pro budoucnost. Popište prosím obsah svého projektu. Popis projektu Zaměření na společnou historii Partneři vytvoří více skupin a budou zkoumat tři významná data nebo časové úseky - co se stalo, stane, mohlo by se stát. Přitom odhalí další souvislosti ve zdánlivě nesouvisejících jevech: 1.Druhá světová válka - tři různé pohledy (CZ, DE, Luž. Srbové) 2.Poválečné období - projektové skupiny se budou na svém území zabývat osudy jednotlivců, odrážejících tehdejší dobu, a vzájemně je porovnají. 3.Umění v dějinách města: Jak sochy a sousoší ovlivňují veřejný život. 4.Kalendář - porovnání historie v kalendářích, vyzdvihnout důležité dny, najít společný fiktivní den?prodavačů cibule?. Jde o hledání vlastních kořenů, objevování souvislostí, mezigenerační a přeshraniční porovnávání, poznatky a důsledky. Žádost byla finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: :37. BENEFIT klíč: Ø2PdØPØØØ3 Verze PSSA 05/08 Strana 8 z 35 Der Antrag wurde im IS BENEFIT7 am: :37 gespeichert. BENEFIT-Schlüssel: Ø2PdØPØØØ3 Version PSSA 05/08 Seite 8 von 35

9 Bitte geben Sie an, wie Sie mit dem Projekt dem Bedarf entsprechen wollen und stellen Sie die Neuerungen und den zusätzlichen Nutzen dar. Neuerungen und Mehrwert aus dem Projekt Aufarbeitung der teils gleichen teils verschiedenen Geschichte mit Hilfe neuer Medien und Informationswege durch die jüngere Generation E-learning - Softwareinstrument als Möglichkeit, weitere Interessenten in das Projekt einzubinden. Erstellung einer DVD und Druckmaterialien aus den Ergebnissen der gemeinsamen Schülertreffen dient der Publizität des Projektes und ist gleichzeitig Motivierung für Kinder in anderen Schulen. Das Material kann als zusätzliches Unterrichtsmaterial weiteren Schulen zur Verfügung gestellt werden. Lernmaterial aus Regionalgeschichte existiert nicht. Bitte erläutern Sie konkret, welche Ergebnisse und welche Zielgruppen mit dem Projekt erreicht werden. Ergebnisse und Zielgruppen des Projektes Entwicklung von Lernmaterialien aus Projektergebnissen (DVD, Kalender, Graphische Vorschläge, Arbeitsblätter, e-learning) in deutscher, tschechischer u. sorbischer Sprache. Verstehen der eigenen Geschichte und die des Nachbarn. Erweiterung und Festigung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit beider Schulen und deren Schüler. Bewusstwerden der Bedeutung internationaler Arbeitsgruppen und der Fähigkeit zur Teamarbeit. Produktpräsentation beim jeweiligen Projektpartner (DVD, gedruckte Materialien). Zielgruppe: 10 u.11. Klassen des BGV u. des SG Bautzen, die Lehrer. Uveďte prosím, jak projektem naplníte jeho uvedenou potřebnost a popište inovace a dodatečný užitek projektu. Inovace a přidaná hodnota projektu Mladší generace zpracuje zčásti shodnou a zčásti rozdílnou historii pomocí nových medií a informačních cest. E-learning - softwarový nástroj jako možnost zapojit do projektu další zájemce. Zhotovení DVD a tištěných materiálů z výsledků společných setkávání žáků přispěje publicitě projektu a zároveň bude motivací pro děti z jiných škol. Učební materiál může být použit jako doplňkový pro jiné školy. Učební materiál k regionální historii neexistuje. Uveďte prosím, jakých konkrétních výsledků bude dosaženo a jaké cílové skupiny budou projektem ovlivněny. Výsledky a cílové skupiny projektu K daným tématům vzniknou učební materiály (DVD, kalendář, grafické návrhy, pracovní listy, e-learning) v Čj, Nj a lužickosrbštině. Porozumění dějinám vlastním i souseda. Pokračování a upevnění přeshraniční spolupráce obou škol. Uvědomění si významu mezinárodních pracovních skupin a schopnosti týmové práce. Prezentace projektu u partnerů (DVD, tištěné materiály). Cílová skupina: V. a VI. BGV, resp. 10. a 11. SG Bautzen, učitelé. 4.2 Projektbeitrag zur Erreichung der Programmziele 4.2 Příspěvek projektu k dosažení cílů programu Die Ergebnisse müssen dem Fördergebiet zugute kommen. Bitte berücksichtigen Sie bei den folgenden Ausführungen die kurz- und langfristigen Auswirkungen des Projektes. Výsledky musejí pozitivně ovlivnit dotační území. Při jejich popisu nezapomeňte zohlednit krátkodobé a dlouhodobé dopady projektu Projektbeitrag zur Erreichung der spezifischen Programmziele Příspěvek projektu k dosažení specifických cílů programu Wählen Sie bitte das auf das Projekt zutreffende spezifische Programmziel aus. Förderung von grenzüberschreitenden Kooperation im Bereich von Bildung und Wissenschaft Zvolte prosím vhodný specifický cíl programu. Podpora přeshraniční kooperace v oblasti vzdělávání a vědy Žádost byla finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: :37. BENEFIT klíč: Ø2PdØPØØØ3 Verze PSSA 05/08 Strana 9 z 35 Der Antrag wurde im IS BENEFIT7 am: :37 gespeichert. BENEFIT-Schlüssel: Ø2PdØPØØØ3 Version PSSA 05/08 Seite 9 von 35

10 Stellen Sie bitte dar, welchen Beitrag Ihr Projekt zur Erreichung des spezifischen Programmzieles leistet. regelmäßige deutsch - tschechische Treffen der Schüler und ihrer Lehrer Planung und Durchführung gemeinsamer Projekte Verbesserung der Sprachkenntnisse und -interessen als langfristige Wirkung Optimierung des Sprach- und Sachunterrichts und der Fähigkeitsentwicklung der Schüler durch Erfahrungsaustausch Erweiterung der freundschaftlichen Beziehungen, Förderung von gegenseitiger Toleranz durch gegenseitiges Kennenlernen der Geschichte und der Gegenwart der Menschen von beiden Seiten der Grenze gegenseitige Förderung bei der Entwicklung weiterer gemeinsamer Projekte Endversion des Antrages Popište prosím, jak Váš projekt přispěje k naplnění specifického cíle programu Quantitative Projektergebnisse Kvantitativní výsledky projektu Bitte machen Sie nur Angaben zu den Projektergebnissen, die das Projekt betreffen. - pravidelná společná česko-německá setkání žáků a jejich učitelů - plánování a realizace společných projektů - cílené intenzivní zlepšení jazykových znalostí a dovedností - výměnou zkušeností se optimalizuje výuka jazyků i odborných předmětů a rozvoj schopností žáků - rozvíjení přátelských vztahů, podpora vzájemné tolerance díky oboustrannému poznávání historie i současnosti lidí z obou stran hranice při tvorbě dalších společných projektů Údaje prosím uveďte jen u těch výsledků projektu, které se týkají projektu. Indikator Wert Indikátor Hodnota Anzahl der Personen, die am Projekt teilnehmen 300 Počet osob, které se účastní projektu 300 Anzahl der Einrichtungen, die am Projekt beteiligt sind 2 Počet subjektů, které se na projektu podílejí 2 Žádost byla finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: :37. BENEFIT klíč: Ø2PdØPØØØ3 Verze PSSA 05/08 Strana 10 z 35 Der Antrag wurde im IS BENEFIT7 am: :37 gespeichert. BENEFIT-Schlüssel: Ø2PdØPØØØ3 Version PSSA 05/08 Seite 10 von 35

11 4.2.3 Informations- und Publizitätsmaßnahmen Informační a propagační opatření Geben Sie bitte an, welche Informations- und Publizitätsmaßnahmen gemäß den EU- Vorgaben im Rahmen des Projektes vom Antragsteller (Lead-Partner) und den Projektpartnern geplant sind. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Maßnahmen nehmen Sie bitte in Punkt 5.1 vor. Bitte verwenden Sie zur Kennzeichnung der Projektpartner die im Punkt 3 vergebenen lfd. Nr. Uveďte prosím, jaká informační a propagační opatření podle předpisů EU v rámci projektu plánuje realizovat žadatel (lead partner) a jednotliví partneři. Detailní popis jednotlivých opatření uveďte v bodě 5.1. Pro označení projektových partnerů prosím používejte pořadová čísla jim přiřazená v bodě 3. Beteiligte Partner Maßnahme Příslušný partner Opatření LP Internet - Seiten des Projektes - ein direkter Verweis auf die Webadresse und eigene Webseiten des Projektes. Eine Angabe in den Ausbildungsmaterialien - Logo und Text auf den methodischen Materialien, Arbeitsblättern, in dem e-learning - Umfeld. Extra Presse- und Mediennachrichten - für lokale und regionale Zeitungen, für die Webseiten der Schulministerien, des kirchlichen Schulwesens der ČR und der sorbischen Medien Andere: z.b. ein DVD-Sammelbuch Nach den Regeln der Publizität von Ziele 3 LP Internetové stránky projektu - přímý odkaz na a gymnazij.de, vlastní stránky projektu. Oznámení ve všech vzdělávacích materiálech - logo a text na metodických materiálech, pracovních listech, v e-learningovém prostředí Tiskové a mediální zprávy - Hlas severu, Deníky Bohemia, Zdislavu, ACEL, na webové stránky MŠMT a stránky církevního školství ČR, srbských médií další - např. DVD, sborník. Dle pravidel publicity Cíle3. PP001 Es werden Internetseiten des Gesamtprojektes erstellt und gegenseitige Verweise auf die Web-Adressen der Projektpartner und Presse- und Mediennachrichten: MDR, SZ, Sorbische Medien, sächsische pädagogische Fachzeitschriften, Andere: DVD, Nach den Regeln der Publikation von Ziele 3 PP001 Internetové stránky projektu a odkaz na webové stránky projektového partnera - přímý odkaz na Tiskové zprávy a média: MDR, SZ, Lužickosrbská média, saský pedagogický odborný časopis. další - např. DVD, sborník. Dle pravidel publicity Cíle Umfang der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 4.3 Rozsah přeshraniční spolupráce Bitte geben Sie den Umfang der grenzübergreifenden Zusammenarbeit im Fördergebiet an. Mindestens zwei der vier Kriterien müssen erfüllt sein. Die dazugehörigen stellen Sie bitte konkret im Punkt 5.1 dar. Zadejte prosím rozsah přeshraniční spolupráce v dotačním území. Je potřeba splnit minimálně dvě ze čtyř uvedených kritérií. Příslušné konkrétní popište prosím v bodě 5.1. Gemeinsame Planung: JA Společné plánování: ANO Bitte erläutern Sie in kurzer Form die gemeinsame Planung des Projektes. Popište prosím stručně společné plánování projektu.. Žádost byla finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: :37. BENEFIT klíč: Ø2PdØPØØØ3 Verze PSSA 05/08 Strana 11 z 35 Der Antrag wurde im IS BENEFIT7 am: :37 gespeichert. BENEFIT-Schlüssel: Ø2PdØPØØØ3 Version PSSA 05/08 Seite 11 von 35

12 Die Projektleiter kennen sich schon und beide Partnerschulen haben in den letzten Jahren mehrere kleinere gemeinsame Projekte durchgeführt. Es wurde gemeinsam ein grober Rahmen des Projektes geplant, der materielle,personelle und zeitliche Umfang als auch die Zielstellung Wir haben Vorlagen für den Ausgaben- und Finanzierungsplan geschaffen. Die genannten Punkte wurden direkt und auf elektronischem Wege diskutiert. Beide Partner haben gemeinsam den elektronischen Antrag Benefit 7 ausgefüllt. Endversion des Antrages Gemeinsame Durchführung: JA Společná realizace: ANO Bitte erläutern Sie in kurzer Form die gemeinsame Durchführung des Projektes. Vedoucí projektu se již znají a obě partnerské školy realizovaly společně řadu menších projektů. Naplánovali jsme si co, kdy, kde a jak budeme realizovat, které materiální, personální a časové zabezpečení a stanovení cíle je potřeba. Vytvořili jsme podklady pro plán výdajů a financování. Výsledky jsme uložili a prodiskutovali přímo i elektronicky. Oba partneři společně vyplňovali elektronickou žádost Benefit7. Popište prosím stručně společnou realizaci projektu. Die Schüler sowie die Lehrer werden in gemeinsamen Treffen die zusammen vorbereiten und durchführen, wobei zur Diskussion und gesprächsvorbereitend auch der elektronische Weg genutzt wird. Einzelne Arbeitsphasen werden in gemischten Arbeitsgruppen abwechselnd beiderseits der Grenze verlaufen. Andere Arbeitsphasen werden am Heimatort durchgeführt und deren Ergebnisse in gemeinsamen Konferenzen oder anderen Treffen gegenseitig vorgestellt und diskutiert. Regelmäßige gemeinsame Auswertung und Evaluation der erreichten Zielstellungen werden durch die Projektleiter vorgenommen. Žáci i učitelé budou při vzájemných setkáních společně připravovat a realizovat, využije se i elektronické komunikace. Jednotlivé pracovní fáze budou probíhat ve smíšených skupinách střídavě na obou stranách hranice. Další pracovní fáze budou realizovány v domácím prostředí a výsledky vzájemně představeny při společných setkáních či konferencích. Vedoucí projektů budou pravidelně společně provádět vyhodnocení a evaluaci dosažených cílů. Gemeinsame Finanzierung: JA Společné financování: ANO Bitte erläutern Sie in kurzer Form die gemeinsame Finanzierung des Projektes. Popište prosím stručně společné financování projektu. Beide Kooperationspartner haben für die einzelnen Aktivitäten im Rahmen des Projektes einen Finanzierungs- und Ausgabenplan erstellt. Die Ausgaben des Lead Partners bilden ca 70 % der Ausgaben, die restlichen 30 % der Ausgaben sind die des Projektpartners. Oba kooperační partneři mají na jednotlivé aktivity v rámci projektu vytvořený výdajový rozpočet. Velikost rozpočtu lead partnera tvoří cca 70% výdajů, zbylých cca 30 % výdajů jde za projektovým partnerem. Gemeinsames Personal: JA Společný personál: ANO Bitte erläutern Sie in kurzer Form, inwieweit in dem Projekt gemeinsames Personal eingesetzt wird. Schulleiter des Varnsdorfer Gymnasiums, statutarischer Vertreter des Antragstellers, leitet das ganze Projekt seitens des Lead-Partners. Seitens des Projektpartners leitet es die Schulleiterin des Sorbischen Gymnasiums.Sie werden über den Verlauf des Projektes die Lehrerkollegien beständig informieren. In das Projekt sind Lehrer und weitere Fachpersonen beider Partner integriert. Vierteljährlich werden gemeinsame Beratungen des Projektteams stattfinden. Popište prosím stručně, jak se na projektu podílí společný personál. 4.4 Grenzübergreifender Charakter des Projektes 4.4 Přeshraniční charakter projektu Ředitel Gymnázia Varnsdorf, statutární zástupce žadatele, vede celý projekt z pozice lead - partnera. Na straně kooperačního partnera ho řídí ředitelka Srbského gymnázia.oba budou o průběhu projektu informovat své pedagogické sbory. Do projektu jsou zapojeni učitelé a další odborníci obou partnerů. Čtvrtletně se budou konat porady společného projektového týmu. Bitte erläutern Sie für die folgenden Fragestellungen kurz die wesentlichen Auswirkungen des Projektes. Pomocí odpovědí na níže uvedené otázky popište prosím stručně hlavní dopady projektu. Žádost byla finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: :37. BENEFIT klíč: Ø2PdØPØØØ3 Verze PSSA 05/08 Strana 12 z 35 Der Antrag wurde im IS BENEFIT7 am: :37 gespeichert. BENEFIT-Schlüssel: Ø2PdØPØØØ3 Version PSSA 05/08 Seite 12 von 35

13 In welcher Form unterstützt das Projekt die Angleichung der Lebensbedingungen / Stärkung des gemeinsamen Lebensraumes? Durch die Verbesserung der Sprachkenntnisse und Sprachfähigkeiten werden Schranken beseitigt, die oft aus mangelhafter Kommunikation entstehen. Für die Zukunft werden in der jüngeren Generation sprachliche und emotionale Voraussetzungen geschaffen, Arbeitsmöglichkeiten beiderseits der Grenze zu suchen und ein Zusammenwachsen im europäischen Gedanken wird gefördert. Durch gegenseitiges Kennenlernen der gemeinsamen Kultur und Geschichte werden Vorurteile abgebaut und Möglichkeiten geschaffen, an die unterbrochenen Traditionen anzuknüpfen. Welchen konkreten Beitrag leistet das Projekt zur Verbesserung der Identifikation der Bevölkerung mit dem gemeinsamen Fördergebiet? Wir bemühen uns, das Interesse für die deutsche, tschechische und sorbische Sprache zu erwecken. Durch die gemeinsame Arbeit am Geschichtsprojekt wird Interesse am Grenzgebiet geweckt und die Ergebnisse werden bei den Projektteilnehmern, ihren Verwandten und Bekannten direkt ihre emotionale Bindung an das Gebiet vertiefen Durch die aus dem Projekt hervorgehenden vielfältigen tschechisch-deutschen / sorbischen Beziehung unter den Jugendlichen und durch die öffentliche Publikation des Projektes wird der Vorteil des Zusammenlebens im Grenzgebiet bewusst zu machen. Welchen konkreten Beitrag leistet das Projekt zur Stärkung des gemeinsamen Wirtschaftsraumes? - die Verbesserung der sprachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten der Kinder trägt ihrer besseren Durchsetzung auf dem Arbeitsmarkt bei (z. B. im Kundenservice der Banken, in den Schulen, Kindergärten, bei Behörden, Agenturen usw.); - Die Empfänger der Zahlungen bei der Projektdurchführung sind meistens kleine Lokalfirmen im Fördergebiet, wodurch ihre wirtschaftliche Entwicklung unterstützt wird (Verkehr, Hotelwesen und Gastronomie, Erzeugung der Werbematerialien). Welchen konkreten Beitrag leistet das Projekt zum Abbau der infrastrukturellen und/oder soziokulturellen Hemmnisse und Barrieren? Jak projekt přispívá k vyrovnání životních podmínek / posílení společného životního prostoru? Zlepšením jazykových znalostí, schopností, dovedností se odbourají překážky, které mnohdy pramení z nedostatečné komunikace. Do budoucna se vytvoří pro mladou generaci jazykové a emocionální předpoklady, pracovní možnosti na obou stranách hranice a bude podporováno evropské myšlení. Vzájemným poznáváním společné kultury a historie budou odbourány předsudky a vytvořeny možnosti navázání na zpřetrhané tradice. Jak konkrétně projekt přispívá ke zlepšení identifikace obyvatelstva se společným dotačním územím? Snažíme se vzbudit zájem o německý, český a lužickosrbský jazyk. Společnou prací na historickém tématu vzbudíme zájem o pohraničí a výsledky prohloubí u účastníků, příbuzných a známých přímé emociální spojení s územím. Vytvořením vztahů mezi mládeží a díky veřejným publikacím projektu si uvědomíme přednost společného soužití v pohraničí. Jak konkrétně projekt přispívá k posílení společného hospodářského prostoru? - zlepšení jazykových znalostí a dovedností žáků budoucnu přispěje k jejich lepšímu uplatnění na trhu práce (např. v zákaznickém servisu bank, ve školkách, školách, na úřadech a v agenturách) - zakázky z projektu získají většinou malé firmy ze společného hospodářského prostoru (např. místní dopravci, ubytovací a stravovací služby, výrobci propagačních materiálů) Jak konkrétně projekt přispívá k odbourání infrastrukturních a/nebo sociokulturních překážek a bariér? Žádost byla finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: :37. BENEFIT klíč: Ø2PdØPØØØ3 Verze PSSA 05/08 Strana 13 z 35 Der Antrag wurde im IS BENEFIT7 am: :37 gespeichert. BENEFIT-Schlüssel: Ø2PdØPØØØ3 Version PSSA 05/08 Seite 13 von 35

14 Der Deutsch- und Tschechischunterricht und der allgemeine Fremdsprachenerwerb wird effektiver. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Schulen und Schülern wird fortgesetzt. Internationale Schüler - Arbeitsgruppen enstehen, die Teamarbeit wird entwickelt und die Bedeutung grenzübergreifender Zusammenarbeit wird bei Schülern und Lehrern gehoben. Sprach- und emotionale Barrieren werden abgebaut und soziokulturelle Hemmnisse werden durch die gemeinsame Arbeit beseitigt. In welcher Form kommen der Nutzen / die Ergebnisse des Projektes dem sächsischen und dem tschechischen Fördergebiet während der Umsetzung des Projektes zugute? Vertieftes Kennenlernen der gemeinsamen regionalen Geschichte - mehrsprachige Materialien aus den Projektergebnissen stehen der Öffentlichkeit und anderen Schülern zur Verfügung Der gemeinsame Kalender entsteht - eine Zeitachse der Ereignisse in unserer Grenzregion (CZ, DE / SOR) Endversion des Antrages Zefektivní se výuka německého a českého jazyka. Zajistí se pokračování, utužování přeshraniční spolupráce škol a dětí. Vzniknou mezinárodní pracovní skupiny, rozvine se týmová práce a žáci (i učitelé) si uvědomí význam spolupráce. Jazykové a emocionální bariéry a sociokulturní zábrany budou odbourány. Jaký pozitivní užitek / výsledky přináší projekt českému a saskému dotačnímu území v průběhu realizace projektu? - hlubší poznání společné historie regionu - žákům a veřejnosti stojí k dispozici vícejazyčný materiál vytvořený v rámci projektu - vznikne společný kalendář - časová osa,událostí v našem příhraničním regionu (Česko, Německo,Lužice) Welchen dauerhaften Nutzen sollen die Projektergebnisse nach Abschluss des Projektes für das sächsische und das tschechische Fördergebiet haben? Mit der Realisierung des Projektes wird die Grundlage für eine tschechischdeutsche Zusammenarbeit, gute Beziehungen und freundschaftliche Kontakte in der jüngeren Generation gelegt. Die Ergebnisse werden in näherer und fernerer Zukunft sichtbar werden, wenn die heutigen Schüler als Erwachsene selbst in ihrem Berufsleben aktiv in die Gestaltung des Projektgebietes eingreifen. Mit welchen Partnern und konkreten soll die grenzübergreifende Zusammenarbeit nach Abschluss des Projektes fortgesetzt werden? Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit wird in ähnlichen Projekten mit den gleichen Koordinationspartnern fortgesetzt Schüler, die an den vorgeschlagengen Aktivitäten teilnehmen werden, verlassen die Schule und gehen ins Studien- und Berufsleben. Andere Schüler wachsen heran. Ähnliche Projektformen wie Teamarbeit, Schüleraustausch, Sprachpraktika und pädagogischer Erfahrungsaustausch werden genutzt und auf neue Inhalte angewendet. Dazu werden gemeinsame Absprachen und weitere Aktivitäten organisiert. Jaký dlouhodobý užitek přinesou výsledky projektu českému a saskému dotačnímu území po ukončení projektu? Realizací projektu bude položen základ pro budoucí česko-německou spolupráci, dobré vztahy a přátelství v mladé generaci. Výsledky budou vidět postupně a až po několika letech, kdy dnešní děti vyrostou a budou samy aktivně realizovat vlastní projekty a aktivity, které budou mít pozitivní dopad na dotační území. S jakými konkrétními a se kterými partnery bude pokračovat přeshraniční spolupráce po ukončení projektu? Přeshraniční spolupráce bude pokračovat v obdobných popř. inovovaných aktivitách se stejnými kooperačními partnery. Děti, žáci škol, které se budou navržených aktivit účastnit, budou jiné. Konkrétní pro pokračování přeshraniční spolupráce jsou týmová práce, výměna pedagogických zkušeností, vytváření a utužování přátelství dětí a škol. Prostředkem k tomu budou jednotlivá společná setkání, společné aktivity a práce na společných projektech. Žádost byla finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: :37. BENEFIT klíč: Ø2PdØPØØØ3 Verze PSSA 05/08 Strana 14 z 35 Der Antrag wurde im IS BENEFIT7 am: :37 gespeichert. BENEFIT-Schlüssel: Ø2PdØPØØØ3 Version PSSA 05/08 Seite 14 von 35

15 In welcher Form trägt das Projekt zur Erhaltung und Verbesserung der Jak projekt přispívá k zachování a ke zlepšení životního prostředí? Umwelt bei? Bezüglich der Umwelt ist das Projekt Umweltneutral Bei der Planung von Veranstaltungen und bei der Anschaffung von Materialien und Geräten wird auf Sparsamkeit und ökologische Parameter geachtet. Im Rahmen des Unterrichts widmen sich die Schüler auch der Thematik der Umwelt, betont wird die Verflechtung der Zusammenhänge der Wirkung eines Menschen auf den anderen, auf die Gegend und auf allgemeine Orientierung in der Beziehung zu den umweltbedingten Problemen. In welcher Form fördert das Projekt die Chancengleichheit von Frau und Mann und/oder die Integration benachteiligter Personengruppen? Bezüglich der Chancengleichheit /Integration ist das Projekt hinsichtlich der Chancengleichheit/Integration neutral Am Projekt beteiligen sich Personen weiblichen und männlichen Geschlechts. Behinderten ist die Teilnahme möglich. Im Rahmen des Unterrichts und der Projektaktivitäten wird Raum aufrechter Behandlung gewidmet? ob von der Sicht der Vergangenheit, der Gegenwart oder der Zukunft. Es werden nichtdiskriminierende Stellungen gefördert, sowie auch Betonung der Suche nach Zusammenhängen, Verständnis von Grundlagen und Folgen der Ungleichheit, Verständnis davon, dass in der Vielfalt liegt die Kraft und die Schönheit. Ve vztahu k životnímu prostředí (ŽP) je projekt neutrální k ŽP Při plánování akcí a obstarávání materiálu a přístrojů bude dbáno ekologických parametrů a hospodárnosti. V rámci výuky se žáci věnují i tematice životního prostředí, je kladen důraz na prolínání a propojování souvislostí působení člověka na člověka, na krajinu a na své prostředí. Tímto se zároveň posiluje slovní zásoba k danému tématu a všeobecná orientace ve vztahu k environmentálním problémům. Jak projekt podporuje rovnost příležitostí mužů a žen a/nebo integraci znevýhodněných skupin osob? Ve vztahu k rovnosti příležitostí/integraci je projekt neutrální ohledně rovnosti příležitostí/integrace Projektu se zúčastní osoby ženského a mužského pohlaví ve vyváženém poměru. Tělesně postižení se mohou projektu také zúčastnit. V rámci výuky a aktivit projektu je věnován prostor rovnému zacházení? z historického i současného či budoucího pohledu na tuto problematiku. Je podporován nediskriminační postoj a důraz na hledání souvislostí, pochopení příčin a následků nerovnosti, pochopení toho, že v rozmanitosti je síla a krása. Žádost byla finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: :37. BENEFIT klíč: Ø2PdØPØØØ3 Verze PSSA 05/08 Strana 15 z 35 Der Antrag wurde im IS BENEFIT7 am: :37 gespeichert. BENEFIT-Schlüssel: Ø2PdØPØØØ3 Version PSSA 05/08 Seite 15 von 35

16 5. Umsetzungskonzept des Projektes Endversion des Antrages 5. Koncept realizace projektu 5.1 In welchen abgeschlossenen Arbeitspaketen wird das Projekt umgesetzt? Bitte teilen Sie das Projekt in Arbeitspakete auf. Das Arbeitspaket "Projektvorbereitung" ist dann zwingend auszufüllen, wenn im Punkt 4.3 die gemeinsame Planung angegeben wird und/oder wenn im Punkt 6.1 die Projektvorbereitungkosten geltend gemacht werden. Sollte ein Projekt länger als drei Jahre dauern, schränken Sie bitte die Dauer eines Arbeitspaketes auf max. drei Jahre ein. Bitte stellen Sie bei jedem Arbeitspaket die und den darauf entfallenden Zeitaufwand (durch Ankreuzen der zutreffenden Felder) jeweils für den Antragsteller (Lead-Partner) und die beteiligten Projektpartner dar. Bitte verwenden Sie zur Kennzeichnung der Projektpartner die in Punkt 3 vergebenen lfd. Nr. Die in den enthaltenen Personalaufwendungen des Antragstellers (Lead- Partners) und der Projektpartner sind in Punkt 5.2 detaillierter darzustellen. 5.1 V jakých kompaktních pracovních celcích bude projekt realizován? Rozdělte prosím projekt na pracovní celky. Pracovní celek "příprava projektu" je nutno vyplnit tehdy, pokud je v bodě 4.3 uvedeno společné plánování a/nebo pokud jsou v bodě 6.1 uplatňovány náklady na přípravu projektu. Trvá-li projekt déle jak tři roky, omezte prosím dobu trvání pracovního celku na max. tři roky. U každého pracovního celku prosím popište a s nimi spojenou časovou náročnost (označtě příslušná pole) žadatele (lead partnera) a příslušných projektových partnerů. Pro označení projektových partnerů prosím používejte průběžná čísla jim přiřazená v bodě 3. Osobní výdaje žadatele (lead partnera) a projektových partnerů, které jsou spojené s plněním úkolů, je potřeba detailněji popsat v bodě 5.2. Arbeitspaket Nr.1 Pracovní celek č.1 Jahr rok Quartal čtvrtletí Bezeichnung des Arbeitspaketes Nr.1 : název pracovního celku č.1 : LP PP001 Vorbereitung des Projektantrages Příprava projektu Projektvorbereitung Příprava projektu Projektvorbereitung Příprava projektu Žádost byla finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: :37. BENEFIT klíč: Ø2PdØPØØØ3 Verze PSSA 05/08 Strana 16 z 35 Der Antrag wurde im IS BENEFIT7 am: :37 gespeichert. BENEFIT-Schlüssel: Ø2PdØPØØØ3 Version PSSA 05/08 Seite 16 von 35

17 Arbeitspaket Nr.2 Pracovní celek č.2 Jahr rok Quartal čtvrtletí Bezeichnung des Arbeitspaketes Nr.2 : název pracovního celku č.2 : LP PP001 Organisierung des technisches Bereiches (Computerkabinett) Zajištění technického zázemí (počítačová učebna) Nutzen technisches Bereiches für die Verarbeitung der Unterlagen und Auftreten (Texte, Fotos, Videos, Graphe u.a.) Ankauf von Sachliteratur, Geräten und Material zur Literaturrecherche, Zeitzeugenund weiterer Personenbefragung, Videoaufnahmen und deren Bearbeitung Nutzung der Literatur, der Geräte und des Materials in Projektgruppen Lieferantenausschreibung výběrové řízení na dodavatele Einkauf technischer Einrichtung nákup technického zařízení využívání technického zázemí pro zpracování podkladů a výstupů (texty, fotky, videa, grafy apod.) nákup odborné literatury, přístrojů a materiálu pro literární rešerše, dobové svědky a ostatní osoby, video a jeho zpracování užití literatury, přístrojů a materiálu v projektových skupinách Žádost byla finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: :37. BENEFIT klíč: Ø2PdØPØØØ3 Verze PSSA 05/08 Strana 17 z 35 Der Antrag wurde im IS BENEFIT7 am: :37 gespeichert. BENEFIT-Schlüssel: Ø2PdØPØØØ3 Version PSSA 05/08 Seite 17 von 35

18 Arbeitspaket Nr.3 Pracovní celek č.3 Jahr rok Quartal čtvrtletí Bezeichnung des Arbeitspaketes Nr.3 : název pracovního celku č.3 : LP PP001 Koordinierung der Aktivitäten und der Projektleitung Koordinace aktivit a vedení projektu gemeinsame Treffen des Projektteams (12x) - 8x in Varnsdorf, 4x in Bautzen gemeinsame Treffen des Projektteams (12x) - - 8x in Varnsdorf, 4x in Bautzen společná setkání projektového týmu (12x) - 8x ve Varnsdorfu, 4x v Bautzenu společná setkání projektového týmu (12x) - 8x ve Varnsdorfu, 4x v Bautzenu Arbeitspaket Nr.4 Pracovní celek č.4 Jahr rok Quartal čtvrtletí Bezeichnung des Arbeitspaketes Nr.4 : název pracovního celku č.4 : Arbeitspakete (drei Schwerpunkte für das Thema "2. Weltkrieg" und Nachkriegszeit), Projektarbeit an den Partnerschulen Pracovní celky (tři hlavní body na téma "2. světová válka" a poválečné období), projektová výuka na partnerských školách Žádost byla finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: :37. BENEFIT klíč: Ø2PdØPØØØ3 Verze PSSA 05/08 Strana 18 z 35 Der Antrag wurde im IS BENEFIT7 am: :37 gespeichert. BENEFIT-Schlüssel: Ø2PdØPØØØ3 Version PSSA 05/08 Seite 18 von 35

19 LP PP001 Schülerauswahl (etwa Schüler aus Tschechien, Schüler aus Deutschland), ihre Motivation, Bildung der Projektgruppen Material, Belege, Informationen sammeln (www, Archive, Museen, Zeitzeugen) Arbeit in Workshops, Schüleraustausch in Tschechien (2x), Projektunterricht bei dem LP Materialsichtung, Arbeit in den Heimatschulen Auswahl der Zeitzeugen und Fachleute, Vertriebenen, Immigraten (Video- Dokumentation) Schülerauswahl (etwa Schüler aus Tschechien, Schüler aus Deutschland), Motivation, Bildung der Projektgruppen Material, Belege, Informationen sammeln (Bibliothek, www, Archive, Museen, Kunstzeugnisse Stadt Bautzen, Zeitzeugen) Arbeit in Workshops, Schüleraustausch in Sachsen (2x), Projektunterricht bei dem PP1 Materialsichtung, Arbeit in den Heimatschulen Auswahl der Zeitzeugen, Fachleute, Stadtansichten (Videodokumentation, Sprechaufnahmen) Endversion des Antrages výběr studentů (cca studentů z Česka a studentů z Německa), jejich motivace, rozdělení do dílen (skupin) sběr materiálů, podkladů, informací (www, archívy, muzea, pamětníci) práce v dílnách, výměnné pobyty studentů v ČR (2x), projektová výuka u LP třídění materiálů, práce v domovských školách výběr pamětníků, odborníků dané tématiky, vysídlenců, přistěhovalců (video dokumentace) výběr studentů (cca studentů z Česka a studentů z Německa), jejich motivace, rozdělení do dílen (skupin) sběr materiálů, podkladů, informací (www, archívy, muzea, umělecké památky v Budyšíně, pamětníci) práce v dílnách, výměnné pobyty studentů v Sasku (2x), projektová výuka u PP1 třídění materiálů, práce v domovských školách výběr pamětníků, odborníků dané tématiky, městkých památek (video dokumentace, zvukové nahrávání) Žádost byla finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: :37. BENEFIT klíč: Ø2PdØPØØØ3 Verze PSSA 05/08 Strana 19 z 35 Der Antrag wurde im IS BENEFIT7 am: :37 gespeichert. BENEFIT-Schlüssel: Ø2PdØPØØØ3 Version PSSA 05/08 Seite 19 von 35

20 Arbeitspaket Nr.5 Pracovní celek č.5 Jahr rok Quartal čtvrtletí Bezeichnung des Arbeitspaketes Nr.5 : název pracovního celku č.5 : LP PP001 Kalender (liturgisch, tschechisch, deutsch, sorbisch, jüdisch, muslimisch, christlich, persönlich) Kalendáře (liturgický, český, německý,lužickosrbský, židovský, muslimský, křesťanský, osobní) Schülerauswahl (etwa Schüler aus Tschechien, Schüler aus Deutschland), Motivaton, Verteilung in Gruppen Arbeit in Gruppen, Schüleraustausch in Tschechien (2x) Material, Unterlagen, Informationen sammeln (www, Archive, Museen, Zeitgenossen) Materialklassifizierung, Arbeit in den Heimatschulen Schülerauswahl (etwa Schüler aus Tschechien, Schüler aus Deutschland), Motivation, Bildung der Projektgruppen Workshops, Schüleraustausch in Sachsen, BRD (2x) Material, Unterlagen, Informatione sammeln (www, Archive, Museen, Zeitzeugen) Materialsichtung, Arbeit in den Heimatschulen Výběr studentů (cca studentů z Česka a studentů z Německa), jejich motivace, rozdělení do dílen (skupin) práce v dílnách, výměnné pobyty studentů v ČR (2x) sběr materiálů, podkladů, informací (www, archívy, muzea, pamětníci) třídění materiálů, práce v domovských školách výběr studentů (cca studentů z Česka a studentů z Německa), jejich motivace, rozdělení do dílen (skupin) práce v dílnách, výměnné pobyty studentů v Sasku, DE (2x) sběr materiálů, podkladů, informací (www, archívy, muzea, pamětníci) třídění materiálů, práce v domovských školách Žádost byla finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: :37. BENEFIT klíč: Ø2PdØPØØØ3 Verze PSSA 05/08 Strana 20 z 35 Der Antrag wurde im IS BENEFIT7 am: :37 gespeichert. BENEFIT-Schlüssel: Ø2PdØPØØØ3 Version PSSA 05/08 Seite 20 von 35

Liberec, 25.4.2014. Ansprechpartner kontaktní osoba

Liberec, 25.4.2014. Ansprechpartner kontaktní osoba Ort, Datum místo, datum Liberec, 5.4.014 Auszahlungsantrag Žádost o platbu 1. Angaben zum Projektträger bzw. Lead-Partner und Projektpartner Údaje k nositeli projektu resp. lead-partnerovi a projektovému

Více

Endversion des Antrages Finální verze žádosti

Endversion des Antrages Finální verze žádosti Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným

Více

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 124

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 124 Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern Tschechische Republik Ziel ETZ 2014-2020 / Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Rahmenvertrag

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY

5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY 12 5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY 5.1 OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY - MITTEILUNG EINER PHYSISCHEN PERSON o dočasném nebo příležitostném výkonu

Více

Datum přijetí/stát (uveďte CZ nebo D)/ místo Aktenzeichen ERN-CZ-0906.00 Spisová značka

Datum přijetí/stát (uveďte CZ nebo D)/ místo Aktenzeichen ERN-CZ-0906.00 Spisová značka Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2007-2013 Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a

Více

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1.

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1. Česko-německá konference v rámci r projektu Integrovaný přeshranip eshraniční rozvoj Královsk lovského hvozdu Deutsch-tschechische tschechischekonferenz im Rahmen vom Projekt Integrierte grenzüber berschreitendeende

Více

Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich

Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich Odmalička Von klein auf Česko-německá spolupráce předškolních zařízení Rückblick und Ausblick Ohlédnutí a plány do budoucna

Více

Datum přijetí/stát (uveďte CZ nebo D)/ místo Aktenzeichen ERN-0224.01 Spisová značka

Datum přijetí/stát (uveďte CZ nebo D)/ místo Aktenzeichen ERN-0224.01 Spisová značka Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2007-2013 Program na podporu přeshraniční spolupráce

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich

Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich Možnosti financování česko-německé spolupráce předškolních zařízení Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich Marktredwitz, 29. 11. 2008 Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer

Více

Datum přijetí/stát (uveďte CZ nebo D)/ místo Aktenzeichen ERN-CZ-0839.00 Spisová značka

Datum přijetí/stát (uveďte CZ nebo D)/ místo Aktenzeichen ERN-CZ-0839.00 Spisová značka Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2007-2013 Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a

Více

PŘÍPRAVNÉ JEDNÁNÍ/ VORBEREITUNGSBESPRECHUNG 19. 1. 2015

PŘÍPRAVNÉ JEDNÁNÍ/ VORBEREITUNGSBESPRECHUNG 19. 1. 2015 ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO SASKÉM/BAVORSKÉM REGIONU / ENTWICKLUNG DER GEMEINSAMEN PARTNERSCHAFTLICHEN ZUSAMMENARBEIT DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG IN DER TSCHECHISCH-SÄCHSISCHEN/BAYERISCHEN

Více

Grenzüberschreitendes Hochwasserrisikomanagement im Elbeeinzugsgebiet

Grenzüberschreitendes Hochwasserrisikomanagement im Elbeeinzugsgebiet Grenzüberschreitendes Hochwasserrisikomanagement im Elbeeinzugsgebiet Přeshraniční management povodňových rizik v Povodí Labe Kristina Rieth Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Více

Seminar / Seminář. Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově

Seminar / Seminář. Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově Seminar / Seminář Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově Görlitz, 26. Februar 2013 Görlitz, 26. Februar 2013 Foto: CSB Ablauf / Průběh 10:00 Uhr Begrüßung

Více

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar Schüleraustausch

Více

Projekt č. 192 Projekt Nr. 192

Projekt č. 192 Projekt Nr. 192 Projekt č. 192 Projekt Nr. 192 Obsah Inhalt Partneři projektu Cíle projektu Koncept projektu 5 modulů Realizace Kontakty Dotazy Projektpartner Projektziele Konzept 5 Wahlmodule Realisation Kontakte Frage

Více

Projekt Projekt Gefahrenabwehrsystem und Systém odvracení ohrožení a die Hilfeleistung poskytování pomoci in der Euroregion Neiße v Euroregionu Nisa

Projekt Projekt Gefahrenabwehrsystem und Systém odvracení ohrožení a die Hilfeleistung poskytování pomoci in der Euroregion Neiße v Euroregionu Nisa Projekt Gefahrenabwehrsystem und die Hilfeleistung in der Euroregion Neiße Projekt Systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa Anlage zum Zuwendungsvertrag Nr. 100012302 Příloha ke

Více

Prosím vezměte na vědomí, že v současné době nelze z technických důvodů podávat žádost jak v elektronické tak i v papírové formě.

Prosím vezměte na vědomí, že v současné době nelze z technických důvodů podávat žádost jak v elektronické tak i v papírové formě. Ziel ETZ l Cíl EÚS Freistaat Bayern Tschechische Republik Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 (INTERREG V) Europäische Union Evropská unie Europäischer Fonds für regionale Entwicklung Evropský

Více

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management - Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě EUROPEAN UNION European Regional Development Fund - IMPRESSUM - LEAD PARTNER Regionalmanagement Niederösterreich A- 3500 Krems, Gaswerkgasse 9

Více

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa.

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa. Spolupráce ekologických sdružení v česko-saském povodí Labe druhé sympozium 02. listopadu 2010 v Ústí nad Labem Zusammenarbeit von Umweltverbänden im sächsisch-böhmischen Elbraum Zweites Symposium am 02.

Více

Deutsch-Tschechische Studien (BA) Regionalkompetenzen für die bayerisch-tschechische Grenzregion

Deutsch-Tschechische Studien (BA) Regionalkompetenzen für die bayerisch-tschechische Grenzregion (BA) Regionalkompetenzen für die bayerisch-tschechische Grenzregion Bohemicum Dr. Max Mustermann Regensburg-Passau Referat Kommunikation & Marketing Verwaltung Česko-německá studia Kompetence pro česko-bavorský

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

JSDH Krásná Studánka - JSDH Herrnhut-Berthelsdorf

JSDH Krásná Studánka - JSDH Herrnhut-Berthelsdorf Abschlussbericht zu Kleinprojekten im Rahmen des Kleinprojektefonds Závěrečná zpráva k malým projektům v rámci fondu malých projektů Zielsetzung der Berichterstattung / stanovený cíl předkládané zprávy

Více

Datum přijetí/stát (uveďte CZ nebo D)/ místo Antragsnummer 0678.03/120312/CZ.4/2/03 Registrační číslo

Datum přijetí/stát (uveďte CZ nebo D)/ místo Antragsnummer 0678.03/120312/CZ.4/2/03 Registrační číslo Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2007-2013 Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a

Více

Operationelles Programm Ziel Europäische Territoriale Zusammenarbeit Österreich-Tschechische Republik

Operationelles Programm Ziel Europäische Territoriale Zusammenarbeit Österreich-Tschechische Republik Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Česká republika-rakousko 2007-2013 Operationelles Programm Ziel Europäische Territoriale Zusammenarbeit Österreich-Tschechische Republik 2007-2013 ---------------------------------------------------------

Více

Bildungssystem in Deutschland

Bildungssystem in Deutschland Wir leben und sprechen Deutsch II Bildungssystem in Deutschland Předmět Německý jazyk Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Kód sady NJ/ZA/03+04/02 Kód DUM NJ/ZA/03+04/02/10-20 Autor Mgr.

Více

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz Národní park České Švýcarsko NP České Švýcarsko im NLP Böhmische návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko (nicht nur) im NLP Böhmische NP České Švýcarsko im NLP Böhmische NP České Švýcarsko NLP Böhmische

Více

BOHEMIA Troppau, o. p. s. IdNr 25838288

BOHEMIA Troppau, o. p. s. IdNr 25838288 Antrag auf zinsbegünstigten Kredit / Žádost o zvýhodněný úvěr (Muster gültig seit 12.06.2014 / Vzor platný od 12.06.2014) Im Rahmen der BMI-Maßnahme "Förderung kleiner und mittlerer Gewerbebetriebe in

Více

Grenzüberschreitende Aktivregion/ Přeshraniční aktivní region Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

Grenzüberschreitende Aktivregion/ Přeshraniční aktivní region Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Grenzüberschreitende Aktivregion/ Přeshraniční aktivní region Euroregion Neisse-Nisa-Nysa (Region Českolipsko und Landkreis Görlitz) Projektvorstellung /Prezentace projektu Maja Daniel-Rublack Entwicklungsgesellschaft

Více

Stammesheimat Sudetenland

Stammesheimat Sudetenland Stammesheimat Sudetenland Pán Bůh buď pozdraven, vážení čeští vystavovatelé Buďte vítáni; Vystavovatelé z České republiky, těší nás, že zde v Augsburgu ukazujete krásy našeho domova na Sudetoněmeckém dnu.

Více

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Vorteile & Stand grenzüberschreitender Tourismuskooperationen Výhody & stav přeshraniční spolupráce v cestovním ruchu 15.11.2011

Více

Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013

Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013 Chancen und Möglichkeiten für die Umweltbildner in Sachsen und Böhmen im Rahmen des Projektes Neue Wege für die Umweltbildung in Sachsen und Böhmen Rahmenprojekt des Trinationalen Netzwerkes Umweltbildung

Více

RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz. Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti

RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz. Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti RECOM CZ-AT Regional Cooperations Management Regionalmanagement NÖ / LP Projektoví partneři / Projektpartner : Jihočeský

Více

KICK-OFF Prioritätsachse 1 Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation

KICK-OFF Prioritätsachse 1 Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation KICK-OFF 09.03.2016 Prioritätsachse 1 Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation Prioritní osa 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Investitionspriorität 1a/Investiční

Více

KICK-OFF Prioritätsachse 2 Umwelt und Ressourcen Prioritní osa 2 Životní prostředí a zdroje

KICK-OFF Prioritätsachse 2 Umwelt und Ressourcen Prioritní osa 2 Životní prostředí a zdroje KICK-OFF 09.03.2016 Prioritätsachse 2 Umwelt und Ressourcen Prioritní osa 2 Životní prostředí a zdroje Investment priority 6c Investitionspriorität 6c: Bewahrung, Schutz, Förderung und Entwicklung des

Více

Industrie 4.0 Ausbildung und Fachkräfte ŠKODA Akademie C. Brandes

Industrie 4.0 Ausbildung und Fachkräfte ŠKODA Akademie C. Brandes Industrie 4.0 Ausbildung und Fachkräfte ŠKODA Akademie C. Brandes 16.09.2015 Mangelhaftes Interesse an der Technik Auswirkungen auf die Industrie Im Jahr 2030 werden in der CZ über 420 000 qualifizierte

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014 Projekt č. 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige

Více

Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013

Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2007-2013 Program na podporu přeshraniční spolupráce

Více

Datum přijetí/stát (uveďte CZ nebo D)/ místo Antragsnummer /090913/CZ.4/1/02 Registrační číslo

Datum přijetí/stát (uveďte CZ nebo D)/ místo Antragsnummer /090913/CZ.4/1/02 Registrační číslo Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2007-2013 Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a

Více

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum:

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: Výukový materiál Název projektu: Číslo projektu: Šablona: Sada: Škola pro život CZ.1.07/1.4.00/21.2701 III/2 VY_32_INOVACE_63 Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: 20.6.2012 Předmět: Německý jazyk Ročník:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

INTERREG / Ziel 3-Projekt Kultur ohne Grenzen Kultura bez hranic

INTERREG / Ziel 3-Projekt Kultur ohne Grenzen Kultura bez hranic INTERREG / Ziel 3-Projekt Kultur ohne Grenzen Kultura bez hranic 01.11.2008 31.10.2011 Gebäude Budova Kommunbräuhaus der Stadt Schönsee Älteste Teile aus dem 17. Jhd., Erweiterungen aus dem 19. Jhd. Das

Více

Vorname: č. /Hausnr.: PSČ / PLZ: E-mail:

Vorname: č. /Hausnr.: PSČ / PLZ: E-mail: Číslo žádosti / Antragsnummer: Datum přijetí / Empfangsdatum: Ž á d o s t o poskytnutí rehabilitačního pobytu v lázeňském zařízení v České republice v roce 2015 / A n t r a g zur Gewährung eines Rehabilitationsaufenthaltes

Více

Mezinárodní závody Zpívající fontány

Mezinárodní závody Zpívající fontány Plavecký klub Mariánské Lázně Vás srdečně zve na Mezinárodní závody Zpívající fontány Internationales Jugendwettschwimmen VI. ročník / V. Jahrgang Memoriál Jiřího Urbance Datum konání / Datum: 01.10. 2011

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval tř. Družby německý jazyk

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

Posilování městského úřadu Litoměřice a Dráţďany v oblasti udrţitelné mobility

Posilování městského úřadu Litoměřice a Dráţďany v oblasti udrţitelné mobility PROJEKT E- FEKTA Posilování městského úřadu Litoměřice a Dráţďany v oblasti udrţitelné mobility Stärkung der Stadtverwaltung Litoměřice und Dresden im Bereich der nachhaltigen Mobilität OBSAH / INHALT

Více

KG 51R F K. 1 Údaje o žádající osobě. 2 Údaje o manželovi, resp. životním partnerovi žádající osoby

KG 51R F K. 1 Údaje o žádající osobě. 2 Údaje o manželovi, resp. životním partnerovi žádající osoby Příjmení a jméno žadatele Name und der antragstellenden Person Přídavky na děti č. F K Kindergeld-Nr. KG 51R Příloha Zahraničí k žásti o německé přídavky na děti ze d.. pro osoby, které pobírají důch bo

Více

ZÁVĚREČNÉ JEDNÁNÍ / ABSCHLUSKONFERENZ

ZÁVĚREČNÉ JEDNÁNÍ / ABSCHLUSKONFERENZ ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO SASKÉM/BAVORSKÉM REGIONU / ENTWICKLUNG DER GEMEINSAMEN PARTNERSCHAFTLICHEN ZUSAMMENARBEIT DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG IN DER TSCHECHISCH- SÄCHSISCHEN/BAYERISCHEN

Více

IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice

IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice International and Comparative Law Review No. 13/2005 IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice Mgr. Alena Hálková, JUDr. Václav Novotný V České republice existuje soustava

Více

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu.

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. NĚMČINA Geocaching V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor:

Více

INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU LABE

INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU LABE INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU LABE Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe

Více

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. die Adventszeit. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. die Adventszeit. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Wir leben und sprechen Deutsch II die Adventszeit Předmět Německý jazyk Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Kód sady NJ/ZA/03+04/02 Kód DUM NJ/ZA/03+04/02/16-20 Autor Mgr. Eva Gapková Datum

Více

Qualität aus erster Hand! Sie haben sich für ein Markenprodukt der Firma Zangenberg entschieden.

Qualität aus erster Hand! Sie haben sich für ein Markenprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Qualität aus erster Hand! Sie haben sich für ein Markenprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Die Zukunft von Streuobstwiesen im sächsisch-böhmischen Grenzraum Budoucnost smíšených ovocných luk v česko-saském pohraničí

Die Zukunft von Streuobstwiesen im sächsisch-böhmischen Grenzraum Budoucnost smíšených ovocných luk v česko-saském pohraničí Die Zukunft von Streuobstwiesen im sächsisch-böhmischen Grenzraum Budoucnost smíšených ovocných luk v česko-saském pohraničí Zweiter Workshop am 20. Oktober 2010 in Dresden druhý workshop 20. října 2010,

Více

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Co jsme dělali ve čtvrtek? Was wir am Donnerstag gemacht haben? Poznávací hry Prezentace Nástěnku na chodbě Výuku češtiny Viděli jsme převoz lebky do kostela a

Více

Abschlussbericht zu Kleinprojekten im Rahmen des Kleinprojektefonds. Závěrečná zpráva. k malým projektům v rámci fondu malých projektů

Abschlussbericht zu Kleinprojekten im Rahmen des Kleinprojektefonds. Závěrečná zpráva. k malým projektům v rámci fondu malých projektů EUROREGION ELBE/LABE Abschlussbericht zu Kleinprojekten im Rahmen des Kleinprojektefonds Závěrečná zpráva k malým projektům v rámci fondu malých projektů Zielsetzung der Berichterstattung / stanovený cíl

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Jednotková cena (v Kč) Einheitspreis (Kč) Počet jednotek Zahl der Einheiten

Jednotková cena (v Kč) Einheitspreis (Kč) Počet jednotek Zahl der Einheiten Soupis veškerých nákladů / Auflistung aller Ausgaben Název žadatele/projekträger: Město Hrádek nad Nisou Název projektu/projektname: Spolupráce hasičů v Trojzemí 212 / Kooperation der Feuerwehr im Dreiländereck

Více

Publicita. Společný technický sekretariát

Publicita. Společný technický sekretariát Publicita Společný technický sekretariát Obsah 1. Všeobecné požadavky EK 2. Publicita na úrovni projektu 3. Publicita na úrovni programu 1. Všeobecné požadavky EK veřejnost musí být informována o podpoře

Více

Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách

Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách 01.08.2013 Lenka Šolcová Období: 03.06. 16.06.2013 Počet dotázaných: 600 německých a českých výrobních firem Počet účastníků: 48

Více

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt der Firma Zangenberg entschieden.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise

Více

Odborná konference k projektu Gemini Liberec

Odborná konference k projektu Gemini Liberec Odborná konference k projektu Gemini 25.10.2016 Liberec Jméno přednášejícího: Jiří Zahradník Název příspěvku: Představení Kontaktního centra pro sasko-českou hospodářskou spolupráci Obchodní a průmyslové

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

(1) Uveď během 30 sekund tolik řek, kolik jich znáš. Zähle in 30 Sekunden alle Flüsse auf, die du kennst.

(1) Uveď během 30 sekund tolik řek, kolik jich znáš. Zähle in 30 Sekunden alle Flüsse auf, die du kennst. (1) Uveď během 30 sekund tolik řek, kolik jich znáš. Zähle in 30 Sekunden alle Flüsse auf, die du kennst. (2) Uveď během 1 minuty tolik přísloví na téma VODA, kolik jich znáš. Nenne in 1 Minute alle Sprichwörter

Více

1. Allgemeine Angaben zum Projekt 1. Všeobecné údaje o projektu

1. Allgemeine Angaben zum Projekt 1. Všeobecné údaje o projektu Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen Tschechische Republik 2014 2020 Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020 Projektantrag Projektová žádost Ich beantrage die Gewährung einer

Více

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS EINUNWEISUNG FÜR SCHLLÄMM-SET WS/WS MONTÁŽNÍ NÁVO PRO ZVUKOVĚ IZOLČNÍ SOUPRVY WS/WS Wichtige Hinweise - unbedingt beachten! ůležitá upozornění bezpodmínečně dodržujte! Schalldämm-Set muss vollständig und

Více

INTERKLIM Klimakooperation für den böhmisch-sächsischen Grenzraum INTERKLIM klimatologická spolupráce pro česko-saský příhraniční prostor

INTERKLIM Klimakooperation für den böhmisch-sächsischen Grenzraum INTERKLIM klimatologická spolupráce pro česko-saský příhraniční prostor INTERKLIM Klimakooperation für den böhmisch-sächsischen Grenzraum INTERKLIM klimatologická spolupráce pro česko-saský příhraniční prostor 1 Bildnachweis/řazení obrazky: 1 Jan Machalik (panoramio), 2 goreini

Více

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 Milí hosté, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V den vašeho příjezdu je váš pokoj k dispozici od 14:00. Při ukončení pobytu opusťte prosím

Více

Veranstaltungen. Oktober - Dezember Kalendář akcí říjen - prosinec 2017

Veranstaltungen. Oktober - Dezember Kalendář akcí říjen - prosinec 2017 Veranstaltungen Oktober - Dezember 2017 Kalendář akcí říjen - prosinec 2017 www.archaeocentrum.eu 04.10.2017, 10:00-16:00 Uhr 4. 10. 2017 10.00-16.00 h Workshops Metalle in der Menschheitsgeschichte und

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 4 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

2013 Operationelles Programm Ziel Europäische Territoriale Zusammenarbeit Österreich - Tschechische Republik

2013 Operationelles Programm Ziel Europäische Territoriale Zusammenarbeit Österreich - Tschechische Republik Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika 2007-2013 2013 Operationelles Programm Ziel Europäische Territoriale Zusammenarbeit Österreich - Tschechische Republik 2007-2013

Více

Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk. eském m kraji. Freistadt 17.3.2011

Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk. eském m kraji. Freistadt 17.3.2011 Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk eském m kraji Freistadt 17.3.2011 Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce

Více

ŽÁDOST O DOTACI. (pro žadatele z Kraje Vysočina) v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007-2013.

ŽÁDOST O DOTACI. (pro žadatele z Kraje Vysočina) v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007-2013. ŽÁDOST O DOTACI z Fondu malých projektů Vysočina - Dolní Rakousko (pro žadatele z Kraje Vysočina) v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007-2013 Název projektu Zvýšení

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová Implementace finanční gramotnosti Výuková část ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss-cheb.cz) Sparen, sparen, sparen Irena Erlebachová 3 Výuková část Obsah Výuková část...

Více

EdTWIN. (Education Twinning for European Citizenship)

EdTWIN. (Education Twinning for European Citizenship) EdTWIN (Education Twinning for European Citizenship) Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wien 10 Pernerstorfergasse 77, 1100 Wien und Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola,

Více

Žádost o poskytnutí dotace

Žádost o poskytnutí dotace Žádost o poskytnutí dotace Přednášející: Marek Liebscher Společný technický sekretariát (JTS) Evropský fond regionálního rozvoje - investice do Vaší budoucnosti Podání žádosti Vypracování projektové žádosti

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Sächsisch-böhmische Beziehungen im 16. Jahrhundert (Sasko-české vztahy v 16. Století)

Sächsisch-böhmische Beziehungen im 16. Jahrhundert (Sasko-české vztahy v 16. Století) Das 6. Agricola-Gespräch hatte den Charakter einer Wissenschaftlichen Konferenz und wurde vom Agricola-Forschungzentrum Chemnitz, der Sächsischen Landesstelle für Volkskultur Schneeberg und dem Karlovarské

Více

Ing. Vlastimil Černý,MBA, Managing Director Ing. Věra Sedakovová, Economics Consultant

Ing. Vlastimil Černý,MBA, Managing Director Ing. Věra Sedakovová, Economics Consultant EKONOMICKÁ STUDIE PROVEDITELNOSTI PŘESHRANIČNÍ POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE WIRTSCHAFTLICHE MACHBARKEITSSTUDIE DER GRENZÜBERSCHREITENDEN GESUNDHEITSVERSORGUNG Ing. Vlastimil Černý,MBA, Managing Director

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Berlin Vypracoval:

Více

Je to hezký umět česky!

Je to hezký umět česky! Je to hezký umět česky! Čeština pro gymnázia 3 Tematická textová učebnice Je to hezký umět česky! Čeština pro gymnázia 3 Tematická textová učebnice Antošová * Jäger * Pazderová I m p r e s s u m AUTORINNEN

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_138 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Předmět.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Předmět. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Mendelova 9.

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en)

Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en) 080404/EU XXV. GP Eingelangt am 16/10/15 Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en) 12854/15 COPEN 265 EUROJUST 174 EJN 83 VERMERK Absender: Herr Dr. Martin Povejšil, Botschafter,

Více

BASIMET. Facharbeiterausbildungen Oberösterreich Südböhmen Vzdělávání odborných pracovních sil v Horním Rakousku a Jižních Čechách

BASIMET. Facharbeiterausbildungen Oberösterreich Südböhmen Vzdělávání odborných pracovních sil v Horním Rakousku a Jižních Čechách BASIMET Facharbeiterausbildungen Oberösterreich Südböhmen Vzdělávání odborných pracovních sil v Horním Rakousku a Jižních Čechách Arbeitsplan 01.04.2009 31.03.2011 Folie 3 Partnerübersicht Lead-Partner

Více

Jméno, třída: In der Stadt Wiederholung. VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL. Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111

Jméno, třída: In der Stadt Wiederholung. VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL. Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111 In der Stadt Wiederholung VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111 Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU, Česká Lípa Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a

Více

Umweltüberwachung / Monitoring

Umweltüberwachung / Monitoring Strategische Umweltprüfung für die Regionalplanung Entwicklung eines transnationalen Prüf- und Verfahrenskonzeptes für Sachsen, Polen und Tschechien Umweltüberwachung / Monitoring Lars Stratmann Abschlusskonferenz

Více

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft Plošné znečištění ze zemědělstv lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft zatížen ení vod živinami a pesticidy v české části mezinárodn rodní oblasti povodí Labe / Belastung mit Nährstoffen N und

Více

Mezinárodní odborné praxe v oborech zemědělství a zahradnictví pro žáky středních odborných škol a učilišť ze severních Čech v Sasku Internationale Fachpraktika in den Bereichen Gartenbau und Landwirtschaft

Více

Touristisches Destinationsmanagement Bayerischer Wald Sumava. Turistický destinační management Bavorský les Šumava

Touristisches Destinationsmanagement Bayerischer Wald Sumava. Turistický destinační management Bavorský les Šumava Herzlich Willkommen zur Projekt Präsentation Srdečnĕ Vás vítáme na prezentaci projektu Touristisches Destinationsmanagement Bayerischer Wald Sumava Turistický destinační management Bavorský les Šumava

Více

TKGN6. Pružiny a výkres součásti. Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT"

TKGN6. Pružiny a výkres součásti. Projekt Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Pružiny a výkres součásti TKGN6 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR 1 Pružiny Pružiny jsou strojní součásti

Více