Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Muzeum Těšínska, příspěvková organizace"

Transkript

1 Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Hlavní třída 115/15, Český Těšín tel , Nabídka přednášek pro ZŠ a SŠ 2014/2015 Zřizovatelem Muzea Těšínska je Moravskoslezský kraj

2 Vážení pedagogové, letité zkušenosti odborných pracovníků Muzea Těšínska nás utvrzují, že pořádání přednášek pro školy má smysl. S mnohými z Vás jsme navázali spolupráci a můžeme říci, že se naše přednášky pro Vaše žáky a studenty staly tradicí. Někteří z Vás o nás zatím nevěděli nebo neměli dostatek informací o námi poskytovaných službách. Proto si Vám všem dovolujeme nabídnout aktuální program přednáškové činnosti z oblasti historické, etnografické, archeologické aj. Přednášky jsou doprovázeny obrazovým materiálem, powerpointovou prezentací a v mnohých případech i názornými či sbírkovými předměty vztahujícími se k danému tématu. Nabízíme Vám dvě varianty realizace přednášek: 1. Přednáška se uskuteční ve Vaší škole vyučující pouze zajistí místnost (třídu, aulu apod.), případně dataprojektor dle potřeb přednášejícího. Přednáška je bezplatná. 2. Přednáška se uskuteční v některé z výstavních síní Muzea Těšínska nebo v Klubu Muzea Těšínska v Českém Těšíně (kapacita 35 osob). Studenti mohou zároveň zhlédnout probíhající výstavu či expozici. Zde studenti zaplatí obvyklé vstupné, tzn. 10 Kč za žáka, pedagogický doprovod zdarma. Přednášky objednávejte s dostatečným časovým předstihem. Bližší informace a rezervace termínů přednášek v Klubu Muzea Těšínska, tel ,

3 Oblast historická PhDr. Jan Al Saheb, Ph.D., historik První slezská válka a její průběh na Těšínsku Seznámení s širším kontextem tzv. slezských válek, jejichž důsledkem byla ztráta většiny historického území Slezska ve prospěch Pruska. Následně výklad průběhu válečných událostí z let na území Těšínska. Sirotčí péče v období století Seznámení s problematikou sociální stratifikace raně novověké společnosti. Následně přiblížení sociálního postavení sirotků ve městech a na venkově a výklad fungování mechanismu sirotčí péče v uvedeném období. Těšínská barokní historiografie aristokratické provenience Seznámení s problematikou tzv. ego dokumentů, jejich obecné vřazení do kontextu doby. Pozornost bude věnována přednostně osobnosti Kryštofa Bernarda Skrbenského z Hříště a jeho knize Pamětí. Těšínsko za vlády Habsburků Seznámení s hospodářskými a sociálními poměry na Těšínsku v 17. a 18. století, akcent bude kladen na fenomén valašské a na ni navazující pasekářské kolonizace. Kurucké války a obrana moravsko slezsko uherského pomezí Seznámení s problematikou uherských stavovských povstání, jejich příčinami a důsledky, a to s přihlédnutím k obraně hranic Moravy a Slezska proti vpádům uherských vzbouřenců. Mezi Olomoucí a Vratislaví. Církevně správní konflikty o území jihovýchodního Těšínska Seznámení s problematikou raně novověké církevní správy s přihlédnutím k olomoucké a vratislavské církevní provincii. Pozornost bude věnována rovněž některým sporům o hranice obou diecézí, a to na příkladu jihovýchodního Těšínska. Slezsko v dějinách zemí Koruny české Geografický a historický kontext vývoje území Slezska do roku 1740, s přihlédnutím k vývoji této historické země a jejím vazbám ke komplexu zemí Koruny české. Moravští nekatolíci a Těšínsko v předtolerančním období Moravskoslezské pomezí lze chápat jako prostor, v němž náboženské poměry během 17. a 18. století determinovala odlišnost mocenskopolitického vývoje obou zemí (Moravy a Slezska). Morava reprezentovala území, jehož náboženský profil byl svázán ustanoveními obnoveného zřízení zemského z roku 1628, zatímco v sousedním Slezsku panovaly ve srovnání s tím o poznání liberálnější poměry. Jurisdikci římskokatolických správních úřadů zde totiž do značné míry omezovala ustanovení tzv. saského akordu z roku 1621 a posléze tzv. altranstädtské konvence a exekučního recesu z let 1707 respektive Konfrontace nesmířlivého rekatolizačního kurzu (na Moravě) a prototolerance (na Těšínsku) zapříčinila mj. vlnu konfesně podmíněné imigrace moravských nekatolíků na Těšínsko, přičemž tento projev nebyl zdaleka jediným důsledkem uvedeného vývoje. Cílem přednášky bude obeznámit posluchače s problematikou vzájemných vazeb a vztahů nekatolického obyvatelstva obou zemí, a to v retrospekci od konce 17. století až do vyhlášení tolerančního patentu v roce 1781.

4 PhDr. Radim Jež, historik Velcí těšínští Piastovci (1332/ ), Kazimír II. ( ), Václav III. Adam ( ) Osudy těšínských Piastovců ve století jsou úzce svázány s politickým a společenským vývojem v zemích Koruny české. Ve službách Lucemburků a Habsburků se jim podařilo dosáhnout výrazných úspěchů, kterými se natrvalo zapsali do starších dějin středoevropských států. Manželky Těšínských Piastovců soužití z rozumu, či lásky? Postavení manželek posledních těšínských Piastovců v 16. a první polovině 17. století nebylo vždy ideální. Sňatkové strategie knížat, politické a ekonomické pozadí uzavíraných manželství vedly v nejednom případě k neshodám a konfliktním situacím v jejich soužití. Slavnosti na dvorech těšínských Piastovců Svatby, přínosy manželek, křtiny novorozeňat a smuteční hostiny patřily mezi důležité životní okamžiky posledních těšínských Piastovců. Tyto slavnosti pořádané v průběhu 16. a první poloviny 17. století měly výraznou politickou, společenskou a reprezentační funkci, při níž se odráželo postavení zdejších knížat v okruhu nejvyšší aristokracie ze zemí Koruny české. O víně v Těšíně Pěstování vinné révy a výroba vína má v českých zemích více než dvoutisíciletou tradici. Lahodný nápoj se stal součástí církevních obřadů a oblíbeným pitím zejména urozenějších vrstev středověké společnosti. Přestože klimatické podmínky území Těšínského knížectví nebyly příliš vhodné k pěstování vinné révy, známe doklady o tom, že se zde na přelomu středověku a raného novověku v menší míře vinohrady prosadily. V Těšíně fungovalo od konce 16. do 18. století vinařské bratrstvo, které prosperovalo z distribuce moravských a uherských vín. Rezidenční sídla těšínských Piastovců Se vznikem samostatného Těšínského knížectví na konci 13. století je spjat rovněž rozvoj opevněných sídel, která měla střežit zemské hranice (Frýdek, Slezská Ostrava, Bílsko) a poskytovat kvalitní zázemí knížecí rodině (Těšín, Fryštát, Skočov). S nástupem renesanční architektury byly dramaticky přestavovány tak, aby splňovaly vyšší nároky na kulturu bydlení a společenskou prestiž. Okázalé piastovské rezidence se však vlivem historických okolností nedochovaly až do postmoderní doby (Těšín, Skočov), či svou podobu změnily k nepoznání (Bílsko, Fryštát). Nejstarší plány Těšína a Českého Těšína Nejstarší plány Těšína začaly vznikat na počátku 18. století. První z nich schematickým způsobem zachycovaly podobu městského celku, členění zástavby, síť ulic a opevnění. Později autoři plánů začali využívat přesnějších měření a technik, plány se tiskly ve větších nákladech a staly se nezbytnou orientační pomůckou. Dochované plány města představují výborný pramen k poznání urbanistického, historického a hospodářského vývoje Těšína, jakožto zemského centra, i jeho předměstí, kde se zrodilo nové město Český Těšín. Mgr. Martin Krůl, historik Pevnostní stavitelství na příkladu fortifikací Těšínského Slezska Jablunkovské šance Systém opevnění Jablunkovského průsmyku představoval významné obranné dílo pro celé Slezsko budované na ochranu jihovýchodní hranice proti Horním Uhrám a Polsku. Doba

5 největšího rozsahu opevnění spadá do 17. a 18. století. Na příkladu Jablunkovských šancí a jednotlivých, do současnosti zachovaných, prvků bude představeno raně novověké fortifikační stavitelství. Těšínsko v letech Přednáška je zaměřena na základní představení sporu mezi Československem a Polskem o území Těšínského Slezska po skončení první světové války. Zabývá se tímto konfliktem v rovině mezinárodní i regionální, jeho příčinami, průběhem a řešením, které ovlivnilo vzájemné česko polské vztahy i v následujících desetiletích. Těšínsko v letech Přednáška se zaměří na základní orientaci ve složité mezinárodní, správní a národnostní problematice v předvečer a během druhé světové války. V této době byla větší část Těšínska odstoupena Polsku a poté obsazena Německou říší. Pozornost bude věnována tomu, jakým způsobem se tyto změny projevily na životě ve zdejším regionu. Těšínské Slezsko ve světle platebních prostředků Přednáška nastíní vývoj platebních prostředků od předmincovních platidel po novověké mincovnictví tolarového období. Geograficky je tento vývoj zaměřen na území Těšínského Slezska, které bylo po větší část sledovaného období součástí zemí Koruny české. Pozornost bude zaměřena rovněž na vlastní mincovní produkci v Těšínském knížectví. Inter arma silent musae. Těšínsko ve víru válečných konfliktů 17. století Přednáška se věnuje neklidnému 17. století a roli, jakou sehrálo území Těšínského Slezska v soudobých válečných konfliktech, mezi které patří třicetiletá válka, turecké ohrožení země a vpády uherských povstalců. Kromě vojenskopolitické situace bude pozornost zaměřena také na raně novověké vojenství a vojenskou každodennost sledovaného období. Československý pohraniční pevnostní systém na Těšínsku v letech Československá republika přistoupila v letech k výstavbě systému pohraničního opevnění, který měl sloužit jako ochrana proti Německé říši. Po zhoršení vztahů mezi Československem a Polskem byla tato pohraniční opevnění budována rovněž na území československé části Těšínského Slezska a s jejími relikty se můžeme setkat i v současnosti. Přednáška se věnuje výstavbě a lokalizaci jednotlivých prvků v kontextu soudobých politických událostí. Významné sbírkové předměty z fondů militaria a numizmatika Muzejní fondy ukrývají nejedny sbírkové artefakty, které představují svou specifickou vypovídací hodnotou trojrozměrného předmětu důležitou součást poznání minulosti. Přednáška představí nejzajímavější a nejvýznamnější předměty ze sbírkových fondů Militária a Numizmatika Muzea Těšínska, na kterých bude přiblížena historie nejen našeho regionu. Mgr. Ilona Pavelková, historička Řemeslná výroba v Těšínském Slezsku do 19. století Vymezení oblasti, charakteristika hospodářské situace, počátky řemesel na vesnici, vznik měst, formování řemeslné výroby, vznik cechů a cechovní organizace, cechovní atributy, výčet řemesel, charakteristika a výroba, ukončení cechovní organizace a nástup živností.

6 Z minulosti muzejnictví na Těšínsku a historie Muzea Těšínska Tradice muzejnictví se na Těšínsku odvíjí od roku Ovlivnila vznik muzeí v Orlové a Jablunkově. Kromě muzeí v regionu působili také soukromí sběratelé. V Českém Těšíně se podařilo na muzejní tradici navázat až v roce O vznik muzea v Českém Těšíně se zasloužil kulturní a osvětový pracovník Ladislav Báča. Na základech, které byly jeho snažením položeny, dodnes staví dnešní Muzeum Těšínska. Kouzlo ohýbaného dřeva Seznámí s počátky tovární výroby nábytku z ohýbaného dřeva a firmami, které se touto výrobou zabývaly, především Gebrüder Thonet a J. a J. Kohn. Představí produkty těšínské továrny J. a J. Kohn na muzejních sbírkových předmětech, které se dochovaly do dnešních dnů. Hospodářský obraz města Českého Těšína v meziválečném období Hospodářská situace nového města Český Těšín po roce Rozvíjel se především průmysl polygrafický, dřevařský, stavební, strojírenský a potravinářský. K významným firmám patřily Prochaskova tiskárna, továrna na výrobu nábytku z ohýbaného dřeva Mundus Kohn, stavitelská firma E. Fuldy. Důležité byly i drobné živnosti a obchodní síť. Žena a móda v období první republiky Nástin společensko kulturního klimatu mladého československého státu a základních cílů snažení československých žen (vzdělání, uplatnění v zaměstnání, změna v názorech na ideál ženské krásy). Představení dobové módy a stylu odívání. Módní tvorba v tomto období staví na produkci modelových zakázkových domů, návrhářské činnosti, módním tisku, žurnalistice a reklamě. Lázně ve Slezsku od konce 19. století do 30. let 20. století Druhá pol. 19. století je obdobím, kdy se lázeňství rozvíjí obecně spolu s novým vědním oborem balneologie. Lázně Gräfenberg (Jeseník), Dolní Lipová, sanatorium v Cukmantlu (Zlaté Hory), lázně Karlova Studánka, Darkov a lázničky v Komorní Lhotce, které se nacházely na vytýčeném teritoriu, vznikaly za odlišných podmínek a v jednotlivých lokalitách byly aplikovány jiné metody léčby. Učňovská škola v Českém Těšíně Učňovské školství se začalo formovat od 80. let. 19. století. Vývoj po druhé světové válce v Českém Těšíně navazuje na živnostenské školy pokračovací. Zdejší učňovská škola vznikla v roce Vývoj školy má za sebou několik zajímavých etap. Vývoj organizace učňovského školství, zastoupení oborů a působení školy v jednotlivých objektech budov školy ve městě. Klášter alžbětinek v Jablunkově Přednáška přiblíží vznik a vývoj kláštera Alžbětinek v Jablunkově. Zmíní jeho zakladatele, okolnosti vzniku Starého kláštera (1853), osobnost první matky představené, potřebu výstavby Nového kláštera (1926), období výstavby. Poslání kláštera a jeho činnost do druhé světové války, válečné období a osud řeholnic po válce.

7 Mgr. Pavlína Badurová, historička Známý a neznámý Český Těšín ve fotografiích V depozitářích Muzea Těšínska najdeme více než 200 tis. sbírkových předmětů, doklady k historii města a širšího okolí, národopisné sbírky i sbírky archeologické, botanické a mineralogické. Nezanedbatelnou, hojně využívanou a oblíbenou částí muzejního dědictví, tvoří ikonografické sbírky, které dokumentují vývoj regionu v nejrůznějších oblastech zejména od 2. poloviny 20. století. Ikonografické sbírky jsou rozděleny do několika fondů pohlednice, negativy a fotografie. Zveme vás na přednášku Český Těšín ve fotografii známý i neznámý, jejíž náplní bude prezentace části fotografických sbírek MT, které dokumentují historii města Český Těšín. Můžete se těšit na pohledy známé i méně známé. Přijďte potěšit svůj zrak a zavzpomínat na město před 10, 20, 30, 40 léty Historie Těšínského Slezska do roku 1918 Seznámení s okolnostmi vzniku Těšínského knížectví, představení dynastii těšínských Piastovců a připomenutí významných těšínských knížat a členů habsburského rodu, kteří po vymření Piastovců převzali správu nad Těšínskem. Nástin hospodářských a politických dějin území ve sledovaném období. Těšín a Český Těšín od předměstí k samostatnému městu První světová válka přinesla rozpad Rakousko Uherska a vznik nových tzv. nástupnických států, mezi kterými bylo také Československo a Polsko. Mezi oba státy bylo rozděleno i město Těšín, ze kterého vznikly dvě města Český Těšín a Těšín. Přednáška seznámí s historií budování nového města Český Těšín, jehož rozkvět je kladen do 20. a 30. let 20. století. Pomocné vědy historické Cílem přednášky je seznámit studenty se základními pomocnými vědami historickými (paleografie, diplomatika, kodikologie, genealogie, chronologie, metrologie, sfragistika, heraldika, numizmatika, epigrafika), jejich rozdělením, definicemi, základním pojmoslovím a pracovními metodami. Na základě obrazového materiálu bude ukázán jejich přínos pro poznání naší minulosti. PhDr. David Pindur, Ph.D., historik Nejstarší dřevěné kostely na Těšínsku Historické území Těšínského knížectví představuje prostor, na němž se do dnešních dnů dochovala řada půvabných dřevěných kostelů. Přednáška je zaměřena na nejstarší ze souboru těchto staveb, představí kostel Božího Těla v Gutech, sv. Mikuláše v Nýdku, sv. Michaela archanděla v Řepištích a Všech svatých v Sedlištích. Stranou pozornosti nezůstane dřevěný kostel na hoře Prašivá, jenž patří k nejvýznamnějším poutním místům na Těšínsku. Objekty kladou svůj původ do druhé poloviny 16. st. či první poloviny 17. st. a patří k cennému kulturnímu a historickému dědictví Těšínska. Reformace a počátky rekatolizace v Těšínském knížectví (SŠ) Ústředním tématem přednášky jsou počátky evangelické (luterské) církve v prostoru Těšínského knížectví. Luterské vyznání se zde v polovině 16. století stalo většinovým. Od počátku 17. století začala nabývat ztracených pozic opět katolická církev. Rozvoj katolicismu byl však až do smrti těšínské kněžny Alžběty Lukrécie, tolerantní katoličky,

8 velmi pozvolný. Přednáška vysvětluje kořeny pozdější pestrosti náboženského života. Přibližuje rovněž některé významné osobnosti spjaté s touto problematikou. České jazykové vlivy na Těšínsku do konce 18. Století (SŠ) Přednáška je zaměřena na období od první poloviny 14. století, kdy se Těšínské knížectví stalo integrální součástí zemí Koruny české až do období osvícenského absolutismu a nástupu tuhé germanizace ve druhé polovině 18. století. Připomene dominantní úlohu českého jazyka, který se zde (vedle latiny a němčiny) zhruba od poloviny 15. století používal v běžném úředním i osobním styku. Přednáška mj. představí i nejstarší polskojazyčné písemné a literární památky. Významní rodáci a osobnosti z Těšínska období středověku a raného novověku (SŠ) Představena bude řada osobností, které se na Těšínsku narodily nebo jsou s tímto hornoslezským prostorem spjaty a významně již v době svého života či posmrtně vstoupily do širších politických či kulturních dějin zemí Koruny české. Nebudou chybět někteří významní představitelé rodu těšínských Piastovců (Přemysl I. Nošák, Semovít, Fridrich), šlechty (Fridrich Jiří Vlček z Dobré Zemice, Kryštof Bernard Skrbenský z Hříště), řada učenců z řad katolického i evangelického duchovenstva (Jiří Třanovský, Jiří Johanides Frýdecký, Jan Josef Božan, Daniel Nitsch, Jan Muthann, Leopold Jan Šeršník) či uctívaní mučedníci (sv. Jan Sarkander, sv. Melichar Grodecký). Stopy barokní kultury na Těšínsku (SŠ) Výklad si klade za cíl představit baroko a kulturu 17. a 18. století a vystopovat podíl této epochy na dochovaném hmotném dědictví Těšínska. Prezentováni budou nejvýznamnější reprezentanti barokní architektury (zámky, paláce, radnice, městská i venkovská obydlí, sakrální objekty), umění (sochařské, malířské), literatury či hudby, stejně jako dochované artefakty každodenního života Těšínska této epochy. Opomenuty nezůstanou rovněž významné osobnosti Těšínska spjaté s barokní kulturou. Mgr. Kateřina Stenchlá, historička Hrací strojky ve sbírkách Muzea Těšínska Od nejstarších dob lidé usilovali o mechanizaci techniky hry a sestrojení takových hudebních nástrojů, jejichž ovládání nevyžaduje zručnost a hudební znalosti. Tyto nároky splňují automatofony (mechanické hudební nástroje), které se pohybují zdánlivě samočinně. Jejich vývoj, hudební skladatelé, kteří pro tento typ nástrojů skládali melodie, obliba a jejich užití v interiérech a mnoho dalších zajímavostí je možno se dozvědět na přednášce, která takto představuje jednu ze zajímavých sbírek Muzea Těšínska. Součástí přednášky jsou ukázky melodií a hudebních nástrojů (polyfon, symfonion, fonograf, polyfonové desky či mechanický gramofon aj.). Historie školství na Těšínsku Vývoj školství a školského vzdělávání od nejstarších dob sahajících od středověku až k současnosti. Život žáků i učitelů v běhu staletí, zájem o vzdělávání zvláště v období první republiky. Nejvýznamnější školy, osobnosti a další zajímavosti ze školství na Těšínsku. Tradice černouhelného hornictví na Karvinsku Černouhelné hornictví, které ovlivňuje už více než dvě století život v regionu. Počátky těžby uhlí, osobnosti, které stály u zrodu dolů a těžebních společností. Vliv těžby uhlí na krajinu, obydlí, zánik tradičních sídelních center a budování nových, rozvoj průmyslových podniků. Těžba černého uhlí v současnosti, hornické tradice a mnohé další.

9 Lázně Darkov v kontextu historie města Karviné Světoznámé jodobromové Lázně Darkov léčí pacienty již téměř sto padesát let. Jejich historie a vývoj je spojen s těžbou uhlí a s městem Karvinou. Jsou připomenuty počátky léčby ve druhé polovině 19. století, budování lázeňských domů, rozkvět lázní v době 1. republiky i poválečný vývoj, osobnosti, které se zasloužily o rozvoj lázní. Lázně Darkov v současnosti. Oblast etnologie Mgr. Eva Hovorková, etnografka, folkloristka Lidový oděv na Těšínsku Lidový oděv na Těšínsku v 19. století zastupují čtyři krojové typy těšínský, jablunkovský, goralský a orlovský. Odlišnosti střihů, jednotlivých krojových součástek, doplňků, způsoby úvazů vdaných žen. Obrazová prezentace a ukázka jednotlivých součástek krojů ze sbírek Muzea Těšínska. Tradice Vánoc vánoční zvykoslovný cyklus na Těšínsku Přednáška seznamuje s vánočním zvykoslovným cyklem na Těšínsku. Lidové zvyky a obyčeje se vázaly k různým činnostem v domácnosti i v hospodářství, kdy se z mnoha úkonů věštila úspěšnost života v příštím roce. Zvlášť bohaté byly úkony v předvánočním období, tzv. adventu a o Vánocích. Těšínská lidová výšivka Jednotlivé techniky těšínské lidové výšivky, obrazová prezentace, možnost vidět pracovní postup techniky v nákresu paní Králové, následně na textilním vzorníku a sbírkovém předmětu, kde výšivka dosáhla své nejvyšší kvality. Názorná ukázka (životek, čepec, část pleny, rozkres, vzorník apod.) Oblast přírodovědná Mgr. Daniela Podstawková, Mgr. Jana Strakošová, Ing. Jana Byrtusová, přírodovědkyně Biologické invaze aneb vetřelci útočí (ZŠ, SŠ) Příroda našeho regionu skrývá mnoho zajímavých zástupců z rostlinné i živočišné říše. Stále častěji se však setkáváme s pojmem invazní druh, který je spojován s potenciálem nekontrolovatelného šíření na úkor druhů původních. Cílem přednášky je seznámit studenty s tématem biologických invazí, s nebezpečím, které mohou představovat pro krajinu i každého z nás, i ukázat různé možnosti boje proti nim. Problematika je nastíněna z různých úhlů pohledu, takže si každý student může vytvořit vlastní názor. Podle sezónních okolností bude doplněna i o demonstraci živých přírodnin. Obrana před predátory (ZŠ, SŠ) Veškeré organismy žijí v souladu se svým okolím. Ve skutečnosti se však v přírodě každodenně odehrávají kruté boje nejen o potravu a teritorium, ale také o samotné přežití. Druhy jsou nuceny se přizpůsobovat jak krajinným podmínkám, ve kterých žijí, stejně tak je na ně vyvíjen tlak ze strany jiných živočišných či rostlinných zástupců. Jeden zbrojí, aby nebyl sežrán, druhý se snaží tuto bariéru pokořit. Během přednášky budou vysvětleny

10 základní pojmy týkající se nekonečné války mezi predátorem a kořistí, i různé druhy mechanismů jejich obrany, které budou popsány na konkrétních příkladech. Bioindikace a biomonitoring (ZŠ 2. stupeň, SŠ) Výskyt jednotlivých rostlinných či živočišných druhů na konkrétním stanovišti je výsledkem adaptačních schopností vyvinutých v průběhu evoluce. Znalost těchto specifických vlastností nám umožňuje prakticky je využívat k hodnocení stavu životního prostředí. Přednáška představuje několik zajímavých zástupců z řad rostlin i zvířat, pomocí nichž je schopen i naprostý laik určit základní charakteristiky místa, ve kterém je nalezne. Opomíjena není ani druhá stránka věci ekologické katastrofy místního i globálního charakteru s nastíněním možností, jak se takovýmto situacím vyhnout v budoucnu. O stromech a jejich osudech (ZŠ, SŠ) Přednáška přibližuje posluchačům nepostradatelnost a význam stromů v přírodě. Ukazuje jejich nenahraditelnou funkci pro člověka, krajinu a jiné organismy. Zmiňuje důležitost doupných stromů jakožto domova mnoha druhů vzácných živočichů a přibližuje význam druhové skladby stromů na kvalitu lesa. Zábavným způsobem je zde nastíněn význam stromů v různých kulturách i historických obdobích. V přednášce je diskutována i základní legislativní problematika, se kterou se každý z nás může v životě setkat. Např. Co je památný strom? Můžu vedle něj stavět dům? Můžu si na své zahradě kácet stromy, jak se mi zachce? Během přednášky se posluchači seznámí s vybranými zvířaty, která jsou se stromy na Těšínsku spjata. Mutualismus když dva se rádi (ne)mají (ZŠ 2. stupeň, SŠ) Vztahy v přírodě jsou velmi komplikované. Organismy se v průběhu vývoje svého druhu neustále přizpůsobují a formují nejen v závislosti na prostředí, ve kterém se vyskytují. Neméně podstatnou složku tvoří schopnost soužití s mnoha sousedy jiných druhů. Mutualismus tak umožňuje lepší živobytí ve prospěch obou zúčastněných stran. Přednáška se snaží vysvětlit nejen propojenost všech živých organismů a jejich vzájemnou závislost, ale ukazuje také, jak tenká může být v přírodě hranice mezi přátelstvím a nepřátelstvím. Kočkovité šelmy u nás a ve světě (ZŠ, SŠ) Kočkovité šelmy jsou již mnoho let velmi populárním a vyhledávaným zvířetem. Jejich obliba roste nejen mezi vědci a chovateli, ale bohužel stále také mezi ilegálními překupníky a pytláky. Přesto, že v dnešní době je známo mnoho jednotlivých druhů o různé velikosti, barvě srsti či způsobu lovu, po celou dobu si kočky uchovaly svou eleganci i duši nezkrotné a zejména nezávislé šelmy. Přednáška poskytuje přehled o rozšíření jednotlivých druhů na naší planetě (včetně představení situace v České republice), vysvětluje způsob a styl života s důrazem na vzácné druhy a problematiku jejich ochrany. V další části je prostor pro seznámení s procesem domestikace kočky člověkem a vnímání jejího postavení v současné společnosti. Domácí mazlíčci (ZŠ, SŠ) Domestikace divokých zvířat začala probíhat již v dávné minulosti. Jednalo se zejména o druhy vhodné k hospodářskému chovu. Dalo by se zjednodušeně říct, že vztahy mezi

11 člověkem a zvířetem prošly zásadní změnou s příchodem psa. V dnešních domácnostech je chov zvířete jako lidského společníka již přirozenou součástí života, a nejedná se jen o již zmiňované psy. Na žebříčku popularity rostou zejména hlodavci, drobné šelmy, ptáci i hmyz. Přednáška se pokusí odpovědět zejména na otázky, proč jsou mazlíčci v domácnostech tak nepostradatelní, jakou úlohu plní v soužití s člověkem i jakým způsobem probíhal proces domestikace u konkrétních druhů. Mechorosty malé organismy velkého významu (ZŠ 2. stupeň, SŠ) Mechorosty jsou velmi rozšířenou skupinou rostlin vyskytující se téměř na celém světě. Ačkoli patří z hlediska velikosti mezi menší organismy, jejich ekologická funkce v přírodě je nenahraditelná. V posledních letech roste jejich význam také jako bioindikátorů životního prostředí. Přednáška seznámí posluchače se základními skupinami, se kterými se lze v našem regionu setkat, zmíní se o několika zajímavých či chráněných druzích a představí význam mechorostů v přírodě i pro člověka. Parazitismus (ZŠ 2. stupeň, SŠ) Parazitismus je vztah dvou živých organismů, při kterém parazit žije na úkor svého hostitele a škodí mu. O výhodnosti této životní strategie vypovídá i fakt, že více než polovina všech druhů je parazitická. Různé strategie parazitů budou prezentovány na konkrétních případech z naší i celosvětové bioty a budou doplněny názornými ukázkami přírodnin. Prostor bude věnován také společné diskuzi, jelikož klady, zápory a samotná existence parazitismu se u některých druhů jeví jako velmi sporné. Oblast archeologicko přírodovědná Mgr. Daniela Podstawková, přírodovědkyně, Mgr. Eva Teuerová, archeolog Domestikace zvířat a zkulturnění rostlin (ZŠ 2. stupeň, SŠ) Zvířata a rostliny sehrály důležitou roli v procesu rozvoje mnoha civilizací. Ke zdomácňování byly vhodné pouze některé z nich. Co muselo splňovat zvíře či rostlina, aby prošli zmíněným výběrem? Přednáška má seznámit posluchače s postupným cílevědomým přetvářením divoce žijících druhů organismů, počátky tohoto procesu a jeho výsledky odrážející se v našem každodenním životě. Domestikace je dlouhodobý proces trvající zpravidla po celé generace a změní divoce žijícího tvora či rostlinu v souputníka lidské populace. Změna genetické informace v organismu přizpůsobí daný druh tak, aby mohl být člověkem využit co nejefektivněji. Mgr. Daniela Podstawková, přírodovědkyně, Ing. Jana Byrtusová, přírodovědkyně Karbonští giganti (ZŠ, SŠ) Karbon, éra ležící v časové ose prvohor, byla obdobím plným změn. V průběhu svého trvání došlo k vytvoření superkontinentu Pangea, zintenzivnění vulkanické činnosti i několika klimatickým oscilacím. Část pevniny ovládly tropické lesy tvořené zejména výtrusnými rostlinami, které za několik miliónu let vytvořily základní složku černého uhlí. Největšího rozvoje dosáhli členovci i hmyz, kterým specifické podnebí umožnilo dorůst do dnes

12 nepředstavitelných velikostí. Výklad představuje nejzajímavější živočišné i rostlinné organismy karbonu, objasňuje pravděpodobné příčiny jejich vzniku i zániku. Oblast archeologická Mgr. Eva Teuerová, archeolog Archeologie jako obor zastoupený v muzeu Účelem prezentace je seznámit posluchače s postupy a metodami práce archeologa v muzeu. Změřena je nejen na metodiku bádání v terénu, např. nalézání nových lokalit, jejich dataci či postupy odkrývání archeologických situací, ale i na práci s nálezy, základní konzervaci, rekonstrukci a dokumentaci sbírek. Kromě jiného jsou zmiňovány i postupy a podmínky prezentace archeologických památek veřejnosti. Slovanské osídlení na hradisku v Chotěbuzi Podoboře Jedná se o shrnutí výsledků dlouholetého systematického archeologického výzkumu prováděného na hradisku v Chotěbuzi Podoboře v období raného středověku. Účelem je seznámit posluchače s metodami bádání, vývojem opevnění a osídlení, konstrukčními prvky fortifikací i sídlištních objektů a především s hmotnou kulturou. Prezentace je zaměřena jak na odborné aspekty problematiky, tak i na tématiku života v minulosti a jeho rekonstrukci. Pozdně bronzové a halštatské osídlení na hradisku v Chotěbuzi Podoboře Souhrnná přednáška o vývoji osídlení a opevnění na konci doby bronzové a ve starší době železné na hradisku v Chotěbuzi Podoboře, spojená s nástinem metodiky výzkumu a dějin bádání. Návštěvníci budou seznámeni s nejvýznamnějšími a nejčastějšími archeologickými situacemi, konstrukčními prvky fortifikací i sídlištních objektů a hmotnou kulturou. Prostřednictvím archeologických nálezů budou moci také nahlédnout do života v pozdní době bronzové a starší době železné.

Nabídka přednášek pro ZŠ a SŠ 2016/2017

Nabídka přednášek pro ZŠ a SŠ 2016/2017 Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje Masarykovy sady 103/19, Český Těšín tel. +420 558 761 211, muzeum@muzeumct.cz Nabídka přednášek pro ZŠ a SŠ 2016/2017 Vážení pedagogové,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY leden červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Můj český svět 4. a 5. ročník, 2016/2017

Můj český svět 4. a 5. ročník, 2016/2017 Můj český svět 4. a 5. ročník, 2016/2017 časově-tematický plán Učebnice a materiály: Lidé a čas (Dějepis) Vlastivěda 5, Významné události nových českých dějin, Nová Škola, s.r.o., 2011(VLD) Vlastivěda

Více

NABÍDKA AKREDITOVANÝCH PROGRAMŮ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. ~ podzim 2014 ~

NABÍDKA AKREDITOVANÝCH PROGRAMŮ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. ~ podzim 2014 ~ NABÍDKA AKREDITOVANÝCH PROGRAMŮ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ pořádaných Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského ~ podzim 2014 ~ Přihlásit se můžete do 9. 10. 2014 na

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Doprovodné a edukační programy

Doprovodné a edukační programy Doprovodné a edukační programy Historická výstavní budova Velikonoční edukační programy Slezské zemské muzeum připravilo pro zájemce dva Velikonoční edukační programy, které se budou konat od 1. do 30.

Více

Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám

Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám Jarní obyčeje na Šumpersku. Přednáška je zaměřená na lidovou obyčejovou kulturu a prezentaci zvyků praktikovaných

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Dějepis. Člověk a společnost

Dějepis. Člověk a společnost Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 Povinný Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

Velká města Kraje Vysočina

Velká města Kraje Vysočina Velká města Kraje Vysočina Vypracování: o Krátké informace k velkým městům Kraje Vysočina Třebíči, Havlíčkovu Brodu, Žďáru nad Sázavou o Kontrolní úkoly: 1) Multiple Choice 2) Informační prospekt pro turisty

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět Vlastivěda Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

Vývoj Polska, vývoj hranic

Vývoj Polska, vývoj hranic Vývoj Polska, vývoj hranic 3 velké etapy ději: Polsko do dělení (do konce 18. stol.) období národní nesvodový (do začátku 20. stol.) obnovení Polska (od r. 1918) Ad 1 etapa: formování etnického státu (piastovská

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 pro organizované skupiny, příměstské tábory, DD, kolektivy dětí a mládeže atd. www.muzeumhk.cz Stezky muzejní budovou 1) Stezky po muzeu Účastníci tohoto putování muzejní

Více

II. Demografické a hospodářské poměry 207 II/1 Populační vývoj 207 II/2 Poddanský venkov, pozemkové vrchnosti a stát 213 Postaveni poddaných po roce

II. Demografické a hospodářské poměry 207 II/1 Populační vývoj 207 II/2 Poddanský venkov, pozemkové vrchnosti a stát 213 Postaveni poddaných po roce OBSAH Hlava první BAROKNÍ VELMOC ŘÍMSKÝCH CÍSAŘŮ A ČESKÝCH KRÁLŮ I. Odvrácení osmanské ofenzivy (1683 1699) 11 I/1 Vítězství křesťanských vojsk před hradbami Vídně a jejich tažení do Uher 11 Vysvobození

Více

Něco málo k historii:

Něco málo k historii: Něco málo k historii: 2001: vojenské cvičiště, převod městu - snaha o vytvoření koncepce údržby a rozšíření turistické lokality Mařatice-Vinohrady 2005: díky vzácnému motýlovi lokalita součástí soustavy

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států - určí časově příchod nových etnik na evropské

Více

ETNOGRAFIE a GEOGRAFIE

ETNOGRAFIE a GEOGRAFIE ETNOGRAFIE a GEOGRAFIE Petra Vašutová (studentka etnografie na FF, absolventka předmětu v r. 2007) Upravil a doplnil M. Culek ETNOGRAFIE = Národopis Studuje: Kultura vlastní společnosti v jejím přirozeném

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Muzeum Mladoboleslavska hrad: Paměť města kapitoly z dějin Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století Venkov v proměnách času Muzejní herna Muzeion Dlouhodobá

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Za tajemstvím lesních kostelů

Za tajemstvím lesních kostelů 1. Přečti si krátký text o reformaci na Těšínsku a vyber správný údaj z dvojice výrazů psaných kurzívou. 2. Reformace se dostala na Těšínsko již v roce 1528 1628 a měla zde poklidný a konzervativní ráz.

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Právní dějiny na území Slovenska

Právní dějiny na území Slovenska Právní dějiny na území Slovenska Ladislav Vojáček I. Úvod, periodizace Vznik státu na území Slovenska Prameny práva Vyučující Doc. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. Literatura

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická. KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická. KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc. 15. 16. KRAJINA STŘEDOVĚKU a NOVOVĚKU Pole a obecní pastviny Rybník u zaniklé středověké vesnice Změna hustoty

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro MATEŘSKÉ ŠKOLY 2016 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Dějepis pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ O P O M Í J E N Á S O U Č Á S T V Z D Ě L Á VA C Í C H P R O G R A M Ů P R O Š KO LY NEMOVITÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD)

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Vznik moderní občanské společnosti Předmětem zájmu VKD je vývoj moderní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Školská, Karviná - Ráj Určeno pro 6. ročník? Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

10 x 10 příběhů. Sto let příběhu České republiky. Severní Morava a Slezsko. Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. David Karčmář.

10 x 10 příběhů. Sto let příběhu České republiky. Severní Morava a Slezsko. Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. David Karčmář. 10 x 10 příběhů Sto let příběhu České republiky Severní Morava a Slezsko Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. David Karčmář Zpracoval(a): David Karčmář Datum: 30.11.2017 Komunikační téma Czech Tourism2016

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie

Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie Nejstarší osídlení-keltové,pak germáni 5.-6.st.-Slované-9.st- Velkomoravská říše-první stát 10.st.-sjednocování kmenů-český stát Sčítání

Více

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky 1913-2013 Muzeum Sbíráme Vaše vzpomínky Muzeum východních Čech v Hradci Králové Sbíráme Vaše vzpomínky V roce 2013 oslavíme sto let od otevření královéhradeckého muzea. Budova muzea je považována za nejvýznamnější

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky

Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky Muzeum T. G. Masaryka v Lánech Muzeum T. G. Masaryka v Lánech Zámek Lány Objekty a místa spjaté s osobností T. G. Masaryka v Lánech

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Vzdělávací obor Dějepis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací obor dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č.1

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č.1 ČESKÝ TĚŠÍN ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č.1 Urbanistické, architektonické, kulturní a krajinářské hodnoty území pro správní obvod obce s rozšířenou působností města Český Těšín Zhotovitel: Mgr.

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ČLOVĚK V DĚJINÁCH RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

Metodika vzdělávacího programu k expozici Příroda a krajina Ostravska

Metodika vzdělávacího programu k expozici Příroda a krajina Ostravska Metodika vzdělávacího programu k expozici Příroda a krajina Ostravska Příroda a krajina Ostravska seminář pro pedagogy Metodika vzdělávacího programu a spolupráce se školami Obsah Muzeum a vzdělávání Cíle,

Více

Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015!

Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015! Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015! V termínu od 22. do 23. října 2015 se na výstavišti v pražských Holešovicích uskuteční 4. ročník mezioborového veletrhu obnovy, financování, využití

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

Návrh témat bakalářských prací pro studenty SP Řízení environmentálních rizik pro akademický rok 2016/2017. RNDr. Jakub Trojan MSc.

Návrh témat bakalářských prací pro studenty SP Řízení environmentálních rizik pro akademický rok 2016/2017. RNDr. Jakub Trojan MSc. Poř. č. Téma Vedoucí práce Student/ka 1 Vnímání environmentálních rizik malými dětmi předškolního věku 2 Vnímání environmentálních rizik malými dětmi školního věku 3 Analýza účinnosti realizovaných protipovodňových

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Klášter Plasy aedificivm hoc sine aqvis rvet

Klášter Plasy  aedificivm hoc sine aqvis rvet Klášter Plasy www.klaster-plasy.cz aedificivm hoc sine aqvis rvet CO? KDY? KDE? JAK? PRO KOHO? Hlavním cílem projektu je vytvoření moderního depozitáře s adekvátními podmínkami pro uložení předmětů mobiliárních

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

5. workshop aktivity A2

5. workshop aktivity A2 5. workshop aktivity A2 Aplikace ICT v archeologické praxi II Témata: 1. Interdisciplinárny výzkum a aplikácia moderných ICT metód při výzkume Kostolianskej kotliny (Borza, M. Borzová, Z. - Bisták, P.,

Více

ARCHIVNICTVÍ ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ *

ARCHIVNICTVÍ ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ * ARCHIVNICTVÍ ARCH ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ * I. cyklus 201. Historický proseminář Hojda -/2 -/2 Hrdina 002. Svět. jazyk (spol. základ) němčina Hřebíčková 1/1 1/1 Zk 203. Proseminář PVH Bláhová

Více

WORKSHOPY A VÝTVARNÉ DÍLNY V MUZEU PAPÍROVÝCH MODELŮ

WORKSHOPY A VÝTVARNÉ DÍLNY V MUZEU PAPÍROVÝCH MODELŮ WORKSHOPY A VÝTVARNÉ DÍLNY V MUZEU PAPÍROVÝCH MODELŮ Program je určen všem věkovým skupinám, pro všechny typy škol. Náročnost techniky a programu bude přizpůsobena věku skupiny. Cena všech programů 30,-

Více

ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče. Král, který létal

ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče. Král, který létal ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče Král, který létal Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského Památková péče (inovace studijních programů)

Více

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA.

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Průřezová témata vstupují do vzdělávání jako aktuální zajímavé odkazy k pochopení správnému vnímání různých procesů v současné společnosti. Mají především ovlivňovat postoje,

Více