Uvítali bychom, kdybyste posílali náměty pro obě tyto rubriky. Pokračujeme v rubrice Mezi námi. Tentokrát vás seznámíme s úspěšnou vzpěračkou.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uvítali bychom, kdybyste posílali náměty pro obě tyto rubriky. Pokračujeme v rubrice Mezi námi. Tentokrát vás seznámíme s úspěšnou vzpěračkou."

Transkript

1 Vážení čtenáři, s příchodem zimy otevíráte již čtvrté číslo Občasníku. Ve škole se rychle rozkoukali žáci prvních ročníků (mnozí si už připadají jako staří mazáci), čtvrťáci (někteří) začínají podléhat mírné nervozitě v souvislosti s maturitními zkouškami. Jedinou jistotu mají v tom, že nebudou těmi prvními, kteří složí tzv. státní maturitu. Kdopak bude tedy ten šťastný a premiérově tento typ zkoušek složí? Kdoví? Toto číslo občasníku přináší nové rubriky. Myslíme si, že je dobré, abyste se vy žáci navzájem podělili o zkušenosti, které jste získali při různých příležitostech, které nějak souvisí s výukou, praxemi,.... Zavedli jsme tedy rubriku My se ptáme, vy odpovídáte. Další novinkou je rubrika Ukaž, co víš. Zde máte možnost ukázat, jaké všeobecné znalosti máte. Uvítali bychom, kdybyste posílali náměty pro obě tyto rubriky. Pokračujeme v rubrice Mezi námi. Tentokrát vás seznámíme s úspěšnou vzpěračkou. Uzávěrka čísla byla , akce proběhnuvší po tomto termínu budou zmíněny v dalším čísle. 1

2 EXKURZE Stmelovací a poznávací pobyt Baldovec Ve dnech se zúčastnili ţáci tříd VP1 a IT1 společně se svými třídními učiteli MVDr. Hanou Kuběnovou a Mgr. Petrem Novotným a metodičkou sociálněpatologických jevů Mgr. Radoslavou Pospíšilovou stmelovacího a poznávacího pobytu v Baldovci. Tento pobyt byl organizován v rámci minimálního preventivního programu a byl určen k tomu, aby se třídní kolektivy poznaly mimo školní prostředí. Ţáci se účastnili sportovních aktivit a absolvovali stmelovací psychologické hry. Tato akce splnila svůj účel, neboť byla velkým přínosem pro fungování vztahů v třídních kolektivech. Výstava ovoce a zeleniny Dne se třída AP1 zúčastnila regionální výstavy ovoce a zeleniny v areálu podniku Šmelcovna v Boskovicích. Výstava byla velmi dobře naaranţovaná a obeslána velmi hodnotnými vzorky ovoce, zeleniny a ukázkou konzervace výpěstků. Pro ţáky byla velkým přínosem, protoţe tolik ovoce a zeleniny pohromadě ještě neviděli. Některé druhy zeleniny viděli poprvé. Ţáci obdivovali také velmi vtipné maskoty vytvořené figury v jednotlivých odděleních výstavy. Gaudeamus Dne vyuţili mnozí ţáci čtvrtých ročníků moţnosti navštívit kaţdoročně probíhající veletrh Gaudeamus. Jednotlivé vysoké a vyšší odborné školy zde prezentují moţnosti studia, podávají informace případným zájemcům o studium atd. Mezi účastníky byla i M. Dobešová z OA4, jejíţ postřehy si přečtete v části Příspěvky ţáků. AKCE Nedej drogám šanci Dne se ţáci tříd IT1, VP1, AP1 a HT1 zúčastnili přednášky Nedej drogám šanci, kterou pořádala Preventivně informační skupina Policie ČR Blansko. Ţáci získali informace z oblasti návykových látek - legálních či nelegálních. Byla jim vysvětlena problematika vzniku závislosti na těchto látkách a základní terminologie. Poté byli ţáci 2

3 seznámeni s činností kriminální policie v oblasti vyšetřování zneuţívání návykových látek, s činností Městské policie Boskovice, s činností Okresního státního zastupitelství Blansko a s činností kurátora pro mládeţ. Svého zástupce vyslalo i sdruţení Podané ruce. Závěrem vystoupila ţena, která prošla léčbou závislosti na drogách. Ţáci měli moţnost pokládat této ţeně své dotazy. Na závěr čekal ţáky znalostní test. Nejlepší řešitelé byli vyhlášeni a obdrţeli dárky od Policie ČR. Hodnocení akce zúčastněných ţáků: Líbilo se mi to. Nejlepší ze všeho byl rozhovor přímo s osobou, která si tím vším prošla, to byla podle mě nejzajímavější část z celého dne Já si o přednášce myslím, ţe byla velice zajímavá a poučná. Pan kurátor Kvapil je velmi příjemný pán, který pomůţe ve špatných situacích. Bylo velmi dobré, ţe nám povykládali o drogách, a určitě si myslím, ţe odradili některé od braní návykových látek. Účast na celostátním semináři SOČ Dne 5. aţ 7. listopadu 2009 se ţákyně VP3 Tereza Psohlavcová zúčastnila celostátního semináře SOČ, který se konal na Střední škole informatiky a spojů v Brně. Program semináře byl velmi náročný, ale poučný a zajímavý. Účastníci měli moţnost navštívit různé přednášky, např. Téma mé práce a co dál, Jak vyplnit elektronickou přihlášku, Informační zdroje internetu, Získávání a prezentace dat, Prezentace a obhajoba práce, Základy asertivního chování, Seminář společenské výchovy atd. Tereziny postřehy si můţete přečíst v části Příspěvky přímých účastníků. Den otevřených dveří se v naší škole uskutečnil prvních z plánovaných dnů otevřených dveří. Ačkoliv ţáci naší školy neměli výuku, panoval zde čilý ruch. Na velmi zajímavé prezentaci jednotlivých oborů se podíleli jak vyučující, tak ţáci. Ujali se role průvodců a návštěvníkům dne otevřených dveří podávali potřebné informace o chodu školy, náplni výuky, moţnostech apod. V rámci dne otevřených dveří navštívilo naši školu 355 lidí. Postřehy M. Dobešové v části Příspěvky ţáků. 3

4 Setkání s našimi partnerskými školami Gemeinsam mehr erreichen Společně dosáhneme více V pátek se na naší škole konal Den otevřených dveří. Kromě ţáků základních škol a jejich rodičů k nám zavítala i vzácná návštěva z Vídně. Jednalo se o 2 ředitele a 2 učitele z našich partnerských škol. Navštívil nás ředitel Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wien 22, Mag. Christian Posad se dvěma učiteli, kteří se starají o projekt s naší školou. Druhým ředitelem byl Mag. Peter Slanar z Bundeshandelsakademie Wien 10. S touto školou teprve začínáme spolupracovat. Spolupráce se bude týkat oborů informační technologie a budou do ní zahrnuty třídy IE2 a IE3. Na programu bylo např. navázání spolupráce, projednání a zhodnocení stávající spolupráce nebo naplánování nových společných aktivit. Nechyběla ani společná prohlídka školy a účast na módní přehlídce v sokolovně, kterou pro DOD připravily ţákyně oboru Oděvní technik. Rakouským kolegům se u nás velmi líbilo. Zvláště je zaujalo pojetí Dne otevřených dveří a prezentace jednotlivých oborů. Věříme, ţe toto setkání přispělo k upevnění naší spolupráce. Veletrh fiktivních firem V úterý se studenti OA4 se svými fiktivními firmami - Alfa sport, s. r. o., DUHA Boskovice, s. r. o. a Afrodita, s. r. o. zúčastnili veletrhu fiktivních firem v Brně Chrlicích, kde tentokrát obchodovalo 20 fiktivních firem. Alfa sport, s. r. o. se zabývá prodejem sportovních potřeb, DUHA Boskovice, s. r. o. prodává hračky a Afrodita, s. r. o. nabízí krásné společenské šaty. Všechny fiktivní firmy naši školu důstojně reprezentovaly a uzavřely plno obchodů, přičemţ firma DUHA Boskovice, s. r. o. se ve znalostní soutěţi o městě Brně umístila na 4. místě a firma Afrodita, s. r.o. se v soutěţi o nejlepší prezentaci na počítači umístila na 2. místě. ZKOUŠKY Kurz studené kuchyně Ve dnech proběhl na naší škole jiţ tradiční kurz studené kuchyně. Akci, které se zúčastnilo 19 ţáků tříd HT4, HT3 a KC3, odborně vedl Mistr kuchař Vladimír Picek. Tento kurz byl zakončen rautem, kde ţáci prezentovali výsledky své práce. Zde jim byly předány certifikáty platné v celé EU. 4

5 MIMOŠKOLNÍ ČINNOST Výtvarný krouţek V polovině měsíce listopadu opět zahájil v budově na ulici Havlíčkova svoji činnost výtvarný krouţek. Ţáci zhotovovali šperky na krk a náušnice z materiálu cernit nebo drátků a korálků. Krouţek vedly Markéta Kučerová a Barbora Holková. Za tuto činnost zodpovídala Ing. Jarmila Holková. KULTURA Divadelní představení Mozart ţáci tříd OA2, IE2, IE3 a OA3 zhlédli muzikálové divadelní představení v Městském divadle v Brně. Jednalo se o rockový muzikál známého autora S. Levaye Mozart. Ţáci měli moţnost se přitaţlivou formou seznámit s ţivotními osudy tohoto významného skladatele. Projekt Film a škola Naše škola se tímto zapojila do celorepublikového projektu, jehoţ cílem je usnadnit cestu k filmovému umění ţákům středních škol a probudit v nich zájem o filmové umění. Letos jiţ proběhla filmová představení Máj a Jánošík (budova Hybešova), Náš vůdce a Protektor (budova Komenského a Havlíčkova) Plán pro letošní školní rok pro budovu Hybešova: 5 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Jánošík Máj Náš vůdce Náš vůdce Česká rapublika Juno Jánošík Protektor 27.1 Home 2.2. Home 2.2. Valčík s Bašírem Spalovač mrtvol Plán pro letošní školní rok pro budovy Komenského a Havlíčkova: 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Náš vůdce Home 1.6. Náš vůdce Home 1.6. Divadelní představení v anglickém jazyce Protektor Juno 5.4. Protektor Dne se někteří ţáci 3. ročníků střední školy zúčastnili divadelního představení v anglickém jazyce. Jednalo se o hru od Williama Goldwina - The Lord of the flies. Představení sehráli v blanenském Dělnickém domě studenti tamního gymnázia. Postřehy P. Zoubkové si přečtete v části Příspěvky přímých účastníků. Juno 5.4.

6 Divadelní představení Bláznivé nůţky navštívili ţáci (z budov na Komenského a Havlíčkově ul.) divadelní představení Bláznivé nůţky. Jak uţ z názvu vyplývá, jednalo se o komedii. Diváci ji zhlédli v Městském divadle v Prostějově. SPORT Okresní soutěţe v basketbalu se druţstvo chlapců zúčastnilo okresní soutěţe v basketbalu. Turnaj se konal v Boskovicích ve sportovní hale SOŠ a SOU A. Citroëna. Také druţstvo našich dívek sehrálo obdobný turnaj. Ten se uskutečnil v hale OA a SZdŠ Blansko. Naše druţstva se velmi silné konkurenci neztratila. Konečné pořadí druţstev chlapců: 6 1. SPŠ Jedovnice 2. SOU André Citroëna Boskovice 3. Gymnázium Boskovice 4. SOŠ a SŠ Boskovice Hybešova 5. SPgŠ Boskovice Naši školu reprezentovali: Alexa Jakub MG3, Hrdlička Tomáš MG3, Novotný David IE4, Korčák Filip OA4, Řezníček Jan IE3, Prchal Vojtěch IE3, Jurka Pavel AP3, Kompres Josef AP3 Konečné pořadí druţstev dívek: 1. Gymnázium Blansko 2. OA a SZdŠ Blansko 3. Gymnázium Boskovice 4. VOŠ a SŠ Boskovice 5. SPgŠ Boskovice Naši školu reprezentovaly: Peigerová Michaela - OA3, Čermáková Martina - HT3, Čermáková Petra - VP2, Vašíčková Jaroslava - EP1, Adámková Kateřina - EP1, Vespalcová Renata - EP1, Havlíčková Marie - IE4, Havlíčková Pavla - IE4, Musilová Klára - HT1 Okresní kolo ve volejbale dívek Datum: Místo: SOŠ a SOU Blansko Konečné pořadí druţstev: 1. Gymnázium Boskovice 2. OA a SZdŠ Blansko 3. VOŠ a SŠ Boskovice Druţstvo VOŠ a SŠ Boskovice: Mikulová Michaela - OA3, Šafářová Jana - OA3, Přichystalová Petra - OA3, Janíková Miroslava - OA3, Palbuchtová Petra - HT1, Gerlichová Edita - OA2, Trčková Kateřina - OA2, Kříţová Nikola - OA2, Mísařová Iveta - VP4, Dočekalová Veronika - VP4. Tento turnaj, ač se ho zúčastnila jen tři druţstva, měl výbornou úroveň. Všechny zápasy byly vyrovnané a bojovalo se o kaţdý míč. Naše děvčata podala výborný výkon, i kdyţ stačil pouze na třetí místo.

7 MEZI NÁMI Tato rubrika je věnovaná osobnostem, které jsou svým způsobem něčím neobvyklé. Zjistili jsme, ţe Michaela Páralová z IE2 se věnuje ţenskému vzpírání. To nás nesmírně zaujalo a honem jsme jí poloţili několik následujících otázek. 1) Míšo, kdy a proč jsi začala vzpírat? Měla jsi nějaký vzor, nebo na něčí popud? Začala jsem vzpírat ve 13 letech, takţe vzpírám uţ 4 roky. Dostala jsem se k tomu přes kamarádku, která taky vzpírala (teď hraje fotbal za ţenský tým SPARTA Praha) a chtěla jsem to zkusit uţ jen kvůli tomu, ţe ve Ţďárné (kde bydlím) je silná vzpěračská základna a většina mých kamarádů a spoluţáků vzpírala. 2) Není tak obvyklé, aby vzpírala ţena / dívka. Jak se cítíš mezi ostatními muţi při trénincích? Ano, pro holky je to neobvyklý sport, ale na závodech jsem zjistila, ţe vzpírání se věnuje hodně holek, jako jsem já. Na kluky jsem si zvykla stejně rychle jako oni na mě a dnes uţ je to pro mě samozřejmost. 3) Jak často trénuješ a jak tvůj trénink probíhá? Trénuji dvakrát týdně, ale před závody trénuji denně. V létě kombinuji trénink s jízdou na kole. Trénink probíhá tím způsobem, ţe se musím nejprve pořádně rozcvičit (strečink). A pak postupuji podle tréninkového plánu nebo jdu do posilovny. 4) Jsou pro ţeny nějaké speciální závody? Pro ţeny jsou stejné závody jako pro muţe - je to Mistrovství ČR a Liga ţen. Liga ţen se skládá ze tří závodů. Zde bojujeme v několikačlenných druţstvech. Já hostuji v druţstvu TJ Zlín. 5) Jakých nejlepších výsledků jsi dosáhla? Slyšela jsem o tvém posledním vítězství Největšího úspěchu jsem dosáhla na mistrovství ČR 2006, kde jsem získala zlatou medaili. V roce 2008 jsem získala na mistrovství ČR dvě stříbrné medaile a jednu bronzovou. V letošním roce jsem byla nominována na mezinárodní závody Visegradské čtyřky, kterých jsem se zúčastnila. Konaly se v červnu v Příboře. Jsou to závody talentů z Polska, Maďarska, Slovenska a Česka. Zde se vybírají adepti na příští olympijské hry. 7

8 Naposledy jsem se zúčastnila Mistrovství ČR v Havířově, které se konalo Tam jsem získala 2. místo v kategorii juniorek a 3. v kategorii ţen. 8 6) Jaký je tvůj vysněný cíl? Můj nevětší cíl je vyhrát Mistrovství ČR Ale vzpírám pro radost a kaţdý úspěch mě potěší. P. Zoubková a L. Vaňková IE3 MY SE PTÁME, VY ODPOVÍDÁTE aneb STUDENTI ZPOVÍDAJÍ STUDENTY Praxe v Řecku Někteří ţáci třetího ročníku oboru hotelnictví a turismus a kuchař číšník vycestovali na začátku června 2009 do Řecka za zahraniční praxí. Byli rozděleni na ostrov Rhodos a Kréta do různých luxusních hotelů, kde pracovali v barech, restauracích a kuchyních. Pro naši školu i ţáky to byla první velká zkušenost s praxí v zahraničních hotelích. Pro krátký rozhovor jsem si vybrala Blanku Ferusovou, Honzu Dračku a Barboru Struţkovou ze třídy HT4. 1) Co Vás všechny přimělo přijmout tuto nabídku zahraniční praxe? Všichni odpověděli stejně: Lákalo nás poznání přímořské země, její kultura a tradice, získání odborné praxe a zlepšení se v angličtině a němčině. 2) Odkud jste nabídku dostali? Blanka: Nabídku jsme dostali přes školu od řecké delegátky Romany Chatzinikity. 3) Jaké to bylo po příletu do úplně cizí země? Honza: Moje pocity po příletu byly smíšené, letiště vypadalo jako hlavní nádraţí v Brně, ale mně se to líbilo. Delegátka nás čekala v příletové hale, kde nám dala potřebné papíry a zavedla nás do autobusu. Barča: Před letištěm na mě a 3 další kolegyně čekal taxikář, který nás zavezl na hotel. Tam jsme dvě hodiny čekali, neţ se nás někdo ujme. Poté jsme dostali klíče od apartmánu, základní informace, pracovní oblečení a večer jsme nastoupili do práce. 4) Ve kterém hotelu jste pracovali, co jste tam dělali a co Vaše ubytování? Barča: Pracovala jsem v hotelu Mikri Poli na Krétě v restauraci jako číšnice. Ubytování bylo v pěkných, prostorných apartmánech s balkonem a kuchyňkou. Blanka: Já pracovala v hotelu Amathus v restauraci jako servírka. Ubytování bylo ze začátku horší, ale pak mě přestěhovali do jiného hotelu. Honza: Pracoval jsem v hotelu Atlantica Aegon Blue v kuchyni. S ubytováním jsem byl spokojený. Bydlel jsem v bytě s dvěma českými děvčaty.

9 5) Jaké negativní a pozitivní záţitky jste si z Řecka dovezli? Honza: V mých záţitcích převládá nadšení a ty negativní nezdůrazňuji. Blanka: Negativní záţitky se týkaly delegátky, která se o nás ve všech směrem vůbec nezajímala. A ta pozitiva jsou ve vydělaných penězích, zlepšení jazyka a poznání Řecka. Barča: U mě jsou to spíše negativní záţitky hlavně s přístupem delegátky a jejím totálním nezájmem. Také policejní razie nebyla zrovna příjemná (nepříliš standardní kontrola pracovních povolení pozn. redakce). Snad jediné pozitivum je, ţe jsem byla u moře. 6) Přinesla Vám tahle praxe něco do ţivota a zlepšili jste se v něčem? Blanka: Zlepšila jsem se v oboru a trochu v jazyce. Do ţivota jsem si odnesla cenné zkušenosti, jak se má člověk o sebe postarat, kdyţ se ocitne někde úplně sám. Honza: Určitě mi tahle praxe přinesla spoustu zkušeností. Člověk se zlepší v oboru, osamostatní se, pozná lidi z celé Evropy. 7) A moje poslední otázka: Pokud bude moţnost, pojedete příští rok znovu? Honza: Samozřejmě. Nezahálel jsem a v Řecku si začal shánět kontakty, abych se mohl vrátit. Příští rok se chystám znovu, ale tentokrát jiţ na vlastní pěst. Barča: Za sebe v téhle situaci říkám rozhodně ne! A to především kvůli delegátce. Ale pokud by se v budoucnu můj názor změnil, tak bych jela, ale s jinou agenturou. Nikola Vránová (HT4) UKAŢ, CO VÍŠ Tímto číslem bychom chtěli zahájit tradici anket, které tak trochu prověří všeobecné znalosti našich spoluţáků. Napoprvé jsme naše otázky, které zabrousily do českých dějin 20. století, poloţili ve třídách OA3 a IE3. Zde jsou otázky, odpovědi a celkové vyhodnocení. 1) co se stalo? a) Skončila druhá světová válka. b) Byly uzavřeny české vysoké školy. c) Byl spáchán atentát na říšského protektora Heydricha. OA3 IE3 Správné odpovědi 16 Správné odpovědi 16 Špatné odpovědi 10 Špatné odpovědi 4 9

10 10 2) proč si připomínáme tenhle den? a) Začala tzv. Sametová revoluce. b) Rozpad ČSSR a vznik samostatného státu ČR. c) Zemřel T.G. Masaryk. OA3 IE3 Správné odpovědi 26 Správné odpovědi 20 3) Co byla tzv. Sametová revoluce? a) Oslava vynalezení sametu. b) Změny v ČSSR, které vedly k pádu komunistického reţimu. c) Den, kdy Edvard Beneš podepsal Benešovy dekrety. OA3 IE3 Správné odpovědi 26 Správné odpovědi 20 4) Kdy vznikla Česká republika? OA3 IE3 Správné odpovědi 23 Správné odpovědi 19 Špatné odpovědi 3 Špatné odpovědi 1 5) Uveď jméno prvního československého prezidenta OA3 IE3 Správné odpovědi 25 Správné odpovědi 19 Špatné odpovědi 1 Špatné odpovědi 1 6) Kdo byl Jan Opletal? OA3 IE3 Správné odpovědi 8 Správné odpovědi 9 Špatné odpovědi 18 Špatné odpovědi 11 Vyhodnocení: OA3 Ze 156 moţných bodů získáno ,48% IE3 Ze 120 moţných bodů získáno ,83% Perličky: Kdo to byl Jan Opletal? Tohle jméno slyším poprvé. Student, který byl zabit při Sametové revoluci. Byl to student, který se nechal upálit. Vynálezce. Správné odpovědi: 1 - b, 2 - a, 3 - b, 4-1. ledna 1993, 5 - T. G. Masaryk, 6 Student, jenţ zemřel při demonstraci proti okupaci roku Anketu sestavila a výsledky zhodnotila M. Dobešová (OA4)

11 PŘÍSPĚVKY ŢÁKŮ Gaudeamus Snad kaţdý ţák posledního ročníku střední školy řeší otázku co teď?, další studium nebo práce? Rozhodování nelehké, čas ale stále utíká. Proto jsme se všichni vydali do Brna na Gaudeamus 2009, kde se konal jiţ 16. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoţivotního vzdělávání Gaudeamus Po vyčkání docela dlouhé fronty a zaplacení vstupného 70 Kč jsme se odebrali ke vchodu. Po cestě jsem si prohlédla, co všechno jsem vlastně u pokladny dostala do ruky. Kromě vstupenky to byla broţurka popisující celý areál včetně různých seminářů. Na konci měla cédečko. Letos nabídku vzdělávání na veletrhu představilo 205 českých i zahraničních univerzit, vysokých, vyšších odborných a jazykových škol, agentur zajišťujících vzdělávání v zahraničí a institucí zabývajících se přípravou na přijímací zkoušky a poradenstvím. Na kaţdém stánku byli ochotní lidé, kteří poradili, doporučili a plně zásobili informačními materiály. Zastavovala jsem se jen u škol, o které bych měla eventuální zájem. Přesto mi návštěva veletrhu trvala skoro dvě hodiny. Mně osobně veletrh velmi pomohl v mém rozhodování a objasnil mi formu přijímacích řízení a jiné podstatné věci. I proto věřím, ţe mnohým studentům veletrh (stejně jako mně) dal mnoho cenných informací k rozhodnutí, které bude nadále ovlivňovat jejich ţivot. Monika Dobešová (OA4) Divadlo v anglickém jazyce jsem měla moţnost spolu s ostatními ţáky 3. ročníků navštívit divadlo v anglickém jazyce. Jednalo se o hru od Williama Goldwina - The Lord of the flies. Představení se konalo v Blansku v Dělnickém domě. Ráno v 8 hodin jsme nasedli do autobusu, který na nás uţ před školou čekal, a jeli jsme k Dělnickému domu. Někdo byl v tu dobu ještě rozespalý, jiný zvědavý na to, co nás čeká, jiný měl zase obavy, zda vůbec bude rozumět. Já osobně jako nadšenec angličtiny jsem se na divadlo neuvěřitelně těšila. Konečně něco záţivného, říkala jsem si. Dojeli jsme na místo, usadili se a divadlo začalo. Na jevišti se objevila drobná postava, která pronesla úvodní slovo. Zde se mimochodem zmínila o tom, ţe studenti s tímto představením budou prezentovat Českou republiku v Londýně. To mě velice překvapilo. Kdyţ však všichni tito studenti začali hrát, uţ jsem tak překvapená nebyla. Samotné představení chvílemi připomínalo spíše pantomimu a celkový herecký výkon některých z nich by podle mě mohl být lepší, ale jiní to zase zvládli na výbornou. Dále mě trochu znepokojovala výslovnost některých herců. Tak česká výslovnost mi opravdu rvala srdce, ale moţná to také bylo záměrně, aby ti slabší z nás lépe rozuměli. Bohuţel toto divadlo moje očekávání nesplnilo. P. Zoubková (IE3) 11

12 Účast na celostátním semináři SOČ Dne 5. aţ 7. listopadu 2009 jsem se zúčastnila celostátního semináře SOČ, který se konal na Střední škole informatiky a spojů v Brně. Program semináře byl velmi náročný, ale poučný a zajímavý. Po příjezdu na střední školu jsem se šla ubytovat. Poté následoval oběd a od 13:00 hodin bylo zahájení a přivítání nás, účastníků v přednáškovém sále. Druhý den jsme začali v 8:00 hodin. Tento den byl velmi náročný. Přednášky trvaly okolo dvou hodin, mezi nimi jsme měli jen desetiminutovou přestávku. Ve druhé polovině dne jsme se věnovali hlavně základům asertivního chování a semináři společenské výchovy. Byla to příprava na večerní raut, kde jsme se učili společenskému vystupování (viz. fotografie). Po rautu následovala tisková konference, která trvala do 21:00 hodin. Na ní jsme mohli pokládat otázky a dotazy dvěma studentkám, které se účastnily zahraničních soutěţí a dostaly ocenění Českých hlaviček. Třetí den bylo ukončení celostátního semináře, opět v přednáškovém sále. Ze semináře jsem si odnesla mnoho poznatků, informací a podnětů, které se budu snaţit vyuţít ve své ročníkové práci, kterou právě dokončuji. Seznámila jsem se s novými lidmi, kteří mě velmi překvapili svými rozsáhlými vědomostmi. Věřím, ţe budu schopna poradit spoluţákům a podělit se s nimi o nové poznatky se sestavováním ročníkové práce. Tereza Psohlavcová (VP3) Den otevřených dveří Pátek byl pro mnoho studentů znamením ředitelské volna, neboť tento den se konala prohlídka naší školy neboli den otevřených dveří. Ne všichni však zůstali doma. Přišli do školy pomoci s organizací a přípravami. Obchodní akademie představila svoje fiktivní firmy, naaranţovala nástěnky, plyšáky, kníţky, bonbony, katalogy. Studenti hotelnictví a turismu nabízeli míchané nápoje, předváděli ukázky vyřezávání ovoce, číšníci a kuchaři podávali chlebíčky, jednohubky, čaj či kávu. Oděvní technici šaty a jiné oděvní výrobky, informatici předváděli práci na PC. Ţáci agropodnikání nabízeli produkty vyrobené z biopotravin koláče, bramboráky, Kaţdý obor se pochlubil svými dovednostmi a uměním. Základní školy, potencionální budoucí studenti, rodiče, ti všichni se přišli podívat na naši školu. V kaţdé třídě měli moţnost získání informací o objektu svého zájmu. Vystavené práce, popřípadě názorné ukázky pomohly lépe pochopit, co přesně lze od zvoleného oboru očekávat. Celkem přišlo 355 návštěvníků. To je podle mého názoru krásné číslo. Budu doufat, ţe jsem i já svými informacemi pomohla ke správnému rozhodnutí. 12

13 Během dne jsem provedla malou minianketku. 1) Jak se ti líbí na naší škole, popřípadě co? 2) Máš jasno, kam jít, popřípadě který obor tě zaujal? Petra: 1)Jo, je hezká. 2)Ještě nevím, kam půjdu. Míša: 1)Hezká, dobře vybavená. 2)Ano, mám, obchodní akademie. Lucka: 1)Líbí se mi tu. 2)Buď obchodní akademie, nebo hotelnictví a turismus. Lenka: 1)Je tu to dobré. 2)Jen se tak dívám. Ještě nevím, kam půjdu. Monika Dobešová (OA4) Odpoledne v dětském domově Nastává nám adventní období, čas, kdy si více uvědomujeme potřebu lásky, vzájemnosti a lidského tepla. Také v Dětském domově v v Boskovicích se na vánoční čas jiţ připravují. Ve středu 25. listopadu se zde konala předvánoční besídka, na kterou děti mohly pozvat svého hosta. I já jsem přijala pozvání od ţáka naší školy Oldřicha Chudy, který v domově ţije. Vyzdobená místnost, občerstvení, které připravily děti, a báječná atmosféra to vše nás zaujalo hned po vstupu do budovy. Dojalo mě vystoupení dětí, které si připravily divadelní scénku, básničky a také pěkné písničky. Po přivítání a vlídných slovech paní ředitelky následovala prohlídka areálu budovy. Byla jsem překvapena pěkným prostředím a vybavením pokojů, kuchyněk i společenských místností. Děti, různého věku, které zde ţijí, se musí samy o sebe postarat uvařit, uklidit, vyprat, samozřejmě za pomoci a pod dohledem vychovatelů. Při posezení u bábovky a čaje jsem se od chlapců dozvěděla, co chtějí v ţivotě dělat. Moc jim přeji, aby se jim vše splnilo a proţívali plnohodnotný ţivot. Děti v domově nestrádají po stránce ekonomické, určitě jim však chybí rodičovská láska a pohlazení. Vím jistě, ţe moje návštěva v dětském domově nebyla poslední, za dětmi se budu ráda vracet. Mgr. Jitka Kučírková 13

14 Výzva Adély Luňáčkové Sbírka dárků pro psí útulek v Boskovicích V předvánočním rozjímání jsem se rozhodla uspořádat sbírku potřebných věcí a krmení pro psí útulek v Boskovicích. Domnívám se, ţe např. brněnské útulky mají především ve vánočním čase spoustu dobrých duší, které pejskům pomáhají. Proto bych si přála, abychom společně pomohli i našemu útulku. Prosíme Vás o tyto nezbytné věci: - piškoty - různé pamlsky pro pejsky (ţvýkací kosti, botičky z buvolí kůţe, uzené uši, atd.) - deky (ne péřové, protoţe ty by mohli pejsci rozkousat) - psí konzervy jakékoliv značky Dále útulek samozřejmě nepohrdne hračkami pro pejsky, vodítky apod. Granule má útulek vlastní, stále stejnou značku, střídání granulí by pejskům spíše uškodilo. Pokud můţete darovat třeba i jen jeden balíček piškotů nebo jednu psí kost, budu opravdu vděčná a pejsci určitě ještě víc. Sbírka bude probíhat do v tento den od 15 hodin v horní části Masarykova náměstí budou dárky pro pejsky ukázány. Jako poděkování všem, kdo pomohli, bude probíhat zábavný program hry pro děti či ukázky výcviku psů a tance se psem. Poté všechny dárky dopravíme do útulku. Jakékoli dotazy směřujte přímo na mě. Zároveň prosím, dejte o sbírce vědět i známým a přátelům, kteří by byli ochotni pomoci. Dárky pro pejsky můţete nosit od pondělí do pátku do Domu dětí a mládeţe v Boskovicích, 17. listopadu 1, v době 8:00 11:00 a 11:30 19:00. Předem děkuji všem a doufám, ţe pejsci dostanou pod stromeček co nejvíce věcí. Adéla Luňáčková, tel.: , Naše škola by se ráda ke sbírce připojila. Své dárky můţete nosit paní Kuběnové do ošetřovny v budově C. Vybrané dárky budou předány Adéle Luňáčkové. Děkujeme SRPŠ při Vyšší odborné škole ekonomické a zdravotnické a Střední škole, Boskovice za zakoupení laserové tiskárny pro potřeby ţáků. Bude vyuţita pro tisk našeho Občasníku. Redakční rada přeje všem zaměstnancům i ţákům naší školy krásné a veselé Vánoce, mnoho štěstí a zdraví v novém roce. 14

15 15

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2009/10 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013 Listí padá, rána jsou mlhavá, chladno je nám všem... Podzimní příroda je přesto

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi

Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi Tisková zpráva Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi Ve dnech 14. a 15. listopadu 2013 soutěžila v Hotelové škole ve Frenštátě pod Radhoštěm více než stovka žáků z 26 gastronomických středních

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou Sportovní oddíly TJ START Bělá nad Radbuzou V následujících řádcích se dozvíte několik informací z historie jednotlivých oddílů bělské tělovýchovy popsané od vzniku Tělocvičné jednoty Sokol Bělá nad Radbuzou

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Historie zahraniční spolupráce a projektů zahraničních stáží

Historie zahraniční spolupráce a projektů zahraničních stáží 1993 Historie zahraniční spolupráce a projektů zahraničních stáží Wirtschaftsakademie Dr.P.Rahn, GmbH (SRN) Navázán prvotní písemný kontakt s paní König (ředitelkou školy) Následně v červenci uskutečněna

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 www.vassboskovice.cz 1 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 VÝROČNÍ

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE. Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013

XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE. Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013 XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013 Krajské olympiády se zúčastnilo : 35 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.382 startujících Regionálních

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Plán akcí na školní rok 2010/2011

Plán akcí na školní rok 2010/2011 Plán akcí na školní rok 2010/2011 Měsíc Zaměření Zodpovídá Září 2010 30. 8. 3. 9. 2010 - Startovací týden 1. C Týden bez hranic Mgr. Škoda PhDr. Grégrová 30. 8. 6. 9. 2010 - Exkurze Anglie Mgr. Řezáčová

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Vyhodnocení dotazníku a závěry:

Vyhodnocení dotazníku a závěry: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ NA GYMNÁZIU A SOŠ RÁJEC-JESTŘEBÍ. V průběhu ledna 2010 proto proběhlo dotazníkové šetření za účelem zmapování vnímání kariérního poradenství studenty maturitních

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 NADACE GREEN FIELDS, obecně prospěšná společnost Vyškov, Komenského 7 Výroční zpráva za rok Datum zápisu: 12. února 1998 Spisová značka: O 45 vedená u Krajského soudu v Brně Název: NADACE GREEN FIELDS,

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ZŠ SLOVAN slaví 40. výročí ze Slovanu 2013/2014 Třetí číslo k oslavám ZŠ Slovan Pár řádků k zamyšlení..od patnáctileté žákyně naší školy Dětství a dospělost. Co bylo ve škole,

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku. Základní údaje o studentovi Jméno: Vojtěch Příjmení: Hanzal Název domácí školy: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Obor studia: hotelnictví Ročník

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB,

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

STUDIUM ANGLIČTINY NA MALTĚ. Chamber College

STUDIUM ANGLIČTINY NA MALTĚ. Chamber College Jazyková škola Elvis, Karlínské náměstí 8, 186 00 Praha 8 tel./fax: 241 405 628, tel.: 241 409 001; Vodafone: 602 350 632, 731 570 807 http://www.elvis.cz; e-mail: elvis@elvis.cz STUDIUM ANGLIČTINY NA

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Bc.Tereza, DiS. Absolvovala r. 2010 Obor: Sociální péče sociálněsprávní činnost Další studium:

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku To ten čas ale rychle utíká. Před chvílí jsme si ještě užívali letní prázdniny a teď už můžeme pomalu kupovat vánoční dárky. Listy padají a kolem nás je příjemné prostředí a spoustu barviček. I počasí

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Zvonek 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Oboz. tohle slovo mi jeden čas znělo jako tajemné zaklínadlo. Tenkrát jsem

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

30. 10. 2010, Konferenční centrum CITY, Praha 4. Závěrečná zpráva z konference

30. 10. 2010, Konferenční centrum CITY, Praha 4. Závěrečná zpráva z konference 30. 10. 2010, Konferenční centrum CITY, Praha 4 Závěrečná zpráva z konference Závěrečná zpráva Outsourcing v IT Datum: 30. 9. 2010 Místo: Konferenční centrum CITY, Praha 4 Pořadatel: DCD Publishing, vydavatel

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 5 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více