Uvítali bychom, kdybyste posílali náměty pro obě tyto rubriky. Pokračujeme v rubrice Mezi námi. Tentokrát vás seznámíme s úspěšnou vzpěračkou.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uvítali bychom, kdybyste posílali náměty pro obě tyto rubriky. Pokračujeme v rubrice Mezi námi. Tentokrát vás seznámíme s úspěšnou vzpěračkou."

Transkript

1 Vážení čtenáři, s příchodem zimy otevíráte již čtvrté číslo Občasníku. Ve škole se rychle rozkoukali žáci prvních ročníků (mnozí si už připadají jako staří mazáci), čtvrťáci (někteří) začínají podléhat mírné nervozitě v souvislosti s maturitními zkouškami. Jedinou jistotu mají v tom, že nebudou těmi prvními, kteří složí tzv. státní maturitu. Kdopak bude tedy ten šťastný a premiérově tento typ zkoušek složí? Kdoví? Toto číslo občasníku přináší nové rubriky. Myslíme si, že je dobré, abyste se vy žáci navzájem podělili o zkušenosti, které jste získali při různých příležitostech, které nějak souvisí s výukou, praxemi,.... Zavedli jsme tedy rubriku My se ptáme, vy odpovídáte. Další novinkou je rubrika Ukaž, co víš. Zde máte možnost ukázat, jaké všeobecné znalosti máte. Uvítali bychom, kdybyste posílali náměty pro obě tyto rubriky. Pokračujeme v rubrice Mezi námi. Tentokrát vás seznámíme s úspěšnou vzpěračkou. Uzávěrka čísla byla , akce proběhnuvší po tomto termínu budou zmíněny v dalším čísle. 1

2 EXKURZE Stmelovací a poznávací pobyt Baldovec Ve dnech se zúčastnili ţáci tříd VP1 a IT1 společně se svými třídními učiteli MVDr. Hanou Kuběnovou a Mgr. Petrem Novotným a metodičkou sociálněpatologických jevů Mgr. Radoslavou Pospíšilovou stmelovacího a poznávacího pobytu v Baldovci. Tento pobyt byl organizován v rámci minimálního preventivního programu a byl určen k tomu, aby se třídní kolektivy poznaly mimo školní prostředí. Ţáci se účastnili sportovních aktivit a absolvovali stmelovací psychologické hry. Tato akce splnila svůj účel, neboť byla velkým přínosem pro fungování vztahů v třídních kolektivech. Výstava ovoce a zeleniny Dne se třída AP1 zúčastnila regionální výstavy ovoce a zeleniny v areálu podniku Šmelcovna v Boskovicích. Výstava byla velmi dobře naaranţovaná a obeslána velmi hodnotnými vzorky ovoce, zeleniny a ukázkou konzervace výpěstků. Pro ţáky byla velkým přínosem, protoţe tolik ovoce a zeleniny pohromadě ještě neviděli. Některé druhy zeleniny viděli poprvé. Ţáci obdivovali také velmi vtipné maskoty vytvořené figury v jednotlivých odděleních výstavy. Gaudeamus Dne vyuţili mnozí ţáci čtvrtých ročníků moţnosti navštívit kaţdoročně probíhající veletrh Gaudeamus. Jednotlivé vysoké a vyšší odborné školy zde prezentují moţnosti studia, podávají informace případným zájemcům o studium atd. Mezi účastníky byla i M. Dobešová z OA4, jejíţ postřehy si přečtete v části Příspěvky ţáků. AKCE Nedej drogám šanci Dne se ţáci tříd IT1, VP1, AP1 a HT1 zúčastnili přednášky Nedej drogám šanci, kterou pořádala Preventivně informační skupina Policie ČR Blansko. Ţáci získali informace z oblasti návykových látek - legálních či nelegálních. Byla jim vysvětlena problematika vzniku závislosti na těchto látkách a základní terminologie. Poté byli ţáci 2

3 seznámeni s činností kriminální policie v oblasti vyšetřování zneuţívání návykových látek, s činností Městské policie Boskovice, s činností Okresního státního zastupitelství Blansko a s činností kurátora pro mládeţ. Svého zástupce vyslalo i sdruţení Podané ruce. Závěrem vystoupila ţena, která prošla léčbou závislosti na drogách. Ţáci měli moţnost pokládat této ţeně své dotazy. Na závěr čekal ţáky znalostní test. Nejlepší řešitelé byli vyhlášeni a obdrţeli dárky od Policie ČR. Hodnocení akce zúčastněných ţáků: Líbilo se mi to. Nejlepší ze všeho byl rozhovor přímo s osobou, která si tím vším prošla, to byla podle mě nejzajímavější část z celého dne Já si o přednášce myslím, ţe byla velice zajímavá a poučná. Pan kurátor Kvapil je velmi příjemný pán, který pomůţe ve špatných situacích. Bylo velmi dobré, ţe nám povykládali o drogách, a určitě si myslím, ţe odradili některé od braní návykových látek. Účast na celostátním semináři SOČ Dne 5. aţ 7. listopadu 2009 se ţákyně VP3 Tereza Psohlavcová zúčastnila celostátního semináře SOČ, který se konal na Střední škole informatiky a spojů v Brně. Program semináře byl velmi náročný, ale poučný a zajímavý. Účastníci měli moţnost navštívit různé přednášky, např. Téma mé práce a co dál, Jak vyplnit elektronickou přihlášku, Informační zdroje internetu, Získávání a prezentace dat, Prezentace a obhajoba práce, Základy asertivního chování, Seminář společenské výchovy atd. Tereziny postřehy si můţete přečíst v části Příspěvky přímých účastníků. Den otevřených dveří se v naší škole uskutečnil prvních z plánovaných dnů otevřených dveří. Ačkoliv ţáci naší školy neměli výuku, panoval zde čilý ruch. Na velmi zajímavé prezentaci jednotlivých oborů se podíleli jak vyučující, tak ţáci. Ujali se role průvodců a návštěvníkům dne otevřených dveří podávali potřebné informace o chodu školy, náplni výuky, moţnostech apod. V rámci dne otevřených dveří navštívilo naši školu 355 lidí. Postřehy M. Dobešové v části Příspěvky ţáků. 3

4 Setkání s našimi partnerskými školami Gemeinsam mehr erreichen Společně dosáhneme více V pátek se na naší škole konal Den otevřených dveří. Kromě ţáků základních škol a jejich rodičů k nám zavítala i vzácná návštěva z Vídně. Jednalo se o 2 ředitele a 2 učitele z našich partnerských škol. Navštívil nás ředitel Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wien 22, Mag. Christian Posad se dvěma učiteli, kteří se starají o projekt s naší školou. Druhým ředitelem byl Mag. Peter Slanar z Bundeshandelsakademie Wien 10. S touto školou teprve začínáme spolupracovat. Spolupráce se bude týkat oborů informační technologie a budou do ní zahrnuty třídy IE2 a IE3. Na programu bylo např. navázání spolupráce, projednání a zhodnocení stávající spolupráce nebo naplánování nových společných aktivit. Nechyběla ani společná prohlídka školy a účast na módní přehlídce v sokolovně, kterou pro DOD připravily ţákyně oboru Oděvní technik. Rakouským kolegům se u nás velmi líbilo. Zvláště je zaujalo pojetí Dne otevřených dveří a prezentace jednotlivých oborů. Věříme, ţe toto setkání přispělo k upevnění naší spolupráce. Veletrh fiktivních firem V úterý se studenti OA4 se svými fiktivními firmami - Alfa sport, s. r. o., DUHA Boskovice, s. r. o. a Afrodita, s. r. o. zúčastnili veletrhu fiktivních firem v Brně Chrlicích, kde tentokrát obchodovalo 20 fiktivních firem. Alfa sport, s. r. o. se zabývá prodejem sportovních potřeb, DUHA Boskovice, s. r. o. prodává hračky a Afrodita, s. r. o. nabízí krásné společenské šaty. Všechny fiktivní firmy naši školu důstojně reprezentovaly a uzavřely plno obchodů, přičemţ firma DUHA Boskovice, s. r. o. se ve znalostní soutěţi o městě Brně umístila na 4. místě a firma Afrodita, s. r.o. se v soutěţi o nejlepší prezentaci na počítači umístila na 2. místě. ZKOUŠKY Kurz studené kuchyně Ve dnech proběhl na naší škole jiţ tradiční kurz studené kuchyně. Akci, které se zúčastnilo 19 ţáků tříd HT4, HT3 a KC3, odborně vedl Mistr kuchař Vladimír Picek. Tento kurz byl zakončen rautem, kde ţáci prezentovali výsledky své práce. Zde jim byly předány certifikáty platné v celé EU. 4

5 MIMOŠKOLNÍ ČINNOST Výtvarný krouţek V polovině měsíce listopadu opět zahájil v budově na ulici Havlíčkova svoji činnost výtvarný krouţek. Ţáci zhotovovali šperky na krk a náušnice z materiálu cernit nebo drátků a korálků. Krouţek vedly Markéta Kučerová a Barbora Holková. Za tuto činnost zodpovídala Ing. Jarmila Holková. KULTURA Divadelní představení Mozart ţáci tříd OA2, IE2, IE3 a OA3 zhlédli muzikálové divadelní představení v Městském divadle v Brně. Jednalo se o rockový muzikál známého autora S. Levaye Mozart. Ţáci měli moţnost se přitaţlivou formou seznámit s ţivotními osudy tohoto významného skladatele. Projekt Film a škola Naše škola se tímto zapojila do celorepublikového projektu, jehoţ cílem je usnadnit cestu k filmovému umění ţákům středních škol a probudit v nich zájem o filmové umění. Letos jiţ proběhla filmová představení Máj a Jánošík (budova Hybešova), Náš vůdce a Protektor (budova Komenského a Havlíčkova) Plán pro letošní školní rok pro budovu Hybešova: 5 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Jánošík Máj Náš vůdce Náš vůdce Česká rapublika Juno Jánošík Protektor 27.1 Home 2.2. Home 2.2. Valčík s Bašírem Spalovač mrtvol Plán pro letošní školní rok pro budovy Komenského a Havlíčkova: 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Náš vůdce Home 1.6. Náš vůdce Home 1.6. Divadelní představení v anglickém jazyce Protektor Juno 5.4. Protektor Dne se někteří ţáci 3. ročníků střední školy zúčastnili divadelního představení v anglickém jazyce. Jednalo se o hru od Williama Goldwina - The Lord of the flies. Představení sehráli v blanenském Dělnickém domě studenti tamního gymnázia. Postřehy P. Zoubkové si přečtete v části Příspěvky přímých účastníků. Juno 5.4.

6 Divadelní představení Bláznivé nůţky navštívili ţáci (z budov na Komenského a Havlíčkově ul.) divadelní představení Bláznivé nůţky. Jak uţ z názvu vyplývá, jednalo se o komedii. Diváci ji zhlédli v Městském divadle v Prostějově. SPORT Okresní soutěţe v basketbalu se druţstvo chlapců zúčastnilo okresní soutěţe v basketbalu. Turnaj se konal v Boskovicích ve sportovní hale SOŠ a SOU A. Citroëna. Také druţstvo našich dívek sehrálo obdobný turnaj. Ten se uskutečnil v hale OA a SZdŠ Blansko. Naše druţstva se velmi silné konkurenci neztratila. Konečné pořadí druţstev chlapců: 6 1. SPŠ Jedovnice 2. SOU André Citroëna Boskovice 3. Gymnázium Boskovice 4. SOŠ a SŠ Boskovice Hybešova 5. SPgŠ Boskovice Naši školu reprezentovali: Alexa Jakub MG3, Hrdlička Tomáš MG3, Novotný David IE4, Korčák Filip OA4, Řezníček Jan IE3, Prchal Vojtěch IE3, Jurka Pavel AP3, Kompres Josef AP3 Konečné pořadí druţstev dívek: 1. Gymnázium Blansko 2. OA a SZdŠ Blansko 3. Gymnázium Boskovice 4. VOŠ a SŠ Boskovice 5. SPgŠ Boskovice Naši školu reprezentovaly: Peigerová Michaela - OA3, Čermáková Martina - HT3, Čermáková Petra - VP2, Vašíčková Jaroslava - EP1, Adámková Kateřina - EP1, Vespalcová Renata - EP1, Havlíčková Marie - IE4, Havlíčková Pavla - IE4, Musilová Klára - HT1 Okresní kolo ve volejbale dívek Datum: Místo: SOŠ a SOU Blansko Konečné pořadí druţstev: 1. Gymnázium Boskovice 2. OA a SZdŠ Blansko 3. VOŠ a SŠ Boskovice Druţstvo VOŠ a SŠ Boskovice: Mikulová Michaela - OA3, Šafářová Jana - OA3, Přichystalová Petra - OA3, Janíková Miroslava - OA3, Palbuchtová Petra - HT1, Gerlichová Edita - OA2, Trčková Kateřina - OA2, Kříţová Nikola - OA2, Mísařová Iveta - VP4, Dočekalová Veronika - VP4. Tento turnaj, ač se ho zúčastnila jen tři druţstva, měl výbornou úroveň. Všechny zápasy byly vyrovnané a bojovalo se o kaţdý míč. Naše děvčata podala výborný výkon, i kdyţ stačil pouze na třetí místo.

7 MEZI NÁMI Tato rubrika je věnovaná osobnostem, které jsou svým způsobem něčím neobvyklé. Zjistili jsme, ţe Michaela Páralová z IE2 se věnuje ţenskému vzpírání. To nás nesmírně zaujalo a honem jsme jí poloţili několik následujících otázek. 1) Míšo, kdy a proč jsi začala vzpírat? Měla jsi nějaký vzor, nebo na něčí popud? Začala jsem vzpírat ve 13 letech, takţe vzpírám uţ 4 roky. Dostala jsem se k tomu přes kamarádku, která taky vzpírala (teď hraje fotbal za ţenský tým SPARTA Praha) a chtěla jsem to zkusit uţ jen kvůli tomu, ţe ve Ţďárné (kde bydlím) je silná vzpěračská základna a většina mých kamarádů a spoluţáků vzpírala. 2) Není tak obvyklé, aby vzpírala ţena / dívka. Jak se cítíš mezi ostatními muţi při trénincích? Ano, pro holky je to neobvyklý sport, ale na závodech jsem zjistila, ţe vzpírání se věnuje hodně holek, jako jsem já. Na kluky jsem si zvykla stejně rychle jako oni na mě a dnes uţ je to pro mě samozřejmost. 3) Jak často trénuješ a jak tvůj trénink probíhá? Trénuji dvakrát týdně, ale před závody trénuji denně. V létě kombinuji trénink s jízdou na kole. Trénink probíhá tím způsobem, ţe se musím nejprve pořádně rozcvičit (strečink). A pak postupuji podle tréninkového plánu nebo jdu do posilovny. 4) Jsou pro ţeny nějaké speciální závody? Pro ţeny jsou stejné závody jako pro muţe - je to Mistrovství ČR a Liga ţen. Liga ţen se skládá ze tří závodů. Zde bojujeme v několikačlenných druţstvech. Já hostuji v druţstvu TJ Zlín. 5) Jakých nejlepších výsledků jsi dosáhla? Slyšela jsem o tvém posledním vítězství Největšího úspěchu jsem dosáhla na mistrovství ČR 2006, kde jsem získala zlatou medaili. V roce 2008 jsem získala na mistrovství ČR dvě stříbrné medaile a jednu bronzovou. V letošním roce jsem byla nominována na mezinárodní závody Visegradské čtyřky, kterých jsem se zúčastnila. Konaly se v červnu v Příboře. Jsou to závody talentů z Polska, Maďarska, Slovenska a Česka. Zde se vybírají adepti na příští olympijské hry. 7

8 Naposledy jsem se zúčastnila Mistrovství ČR v Havířově, které se konalo Tam jsem získala 2. místo v kategorii juniorek a 3. v kategorii ţen. 8 6) Jaký je tvůj vysněný cíl? Můj nevětší cíl je vyhrát Mistrovství ČR Ale vzpírám pro radost a kaţdý úspěch mě potěší. P. Zoubková a L. Vaňková IE3 MY SE PTÁME, VY ODPOVÍDÁTE aneb STUDENTI ZPOVÍDAJÍ STUDENTY Praxe v Řecku Někteří ţáci třetího ročníku oboru hotelnictví a turismus a kuchař číšník vycestovali na začátku června 2009 do Řecka za zahraniční praxí. Byli rozděleni na ostrov Rhodos a Kréta do různých luxusních hotelů, kde pracovali v barech, restauracích a kuchyních. Pro naši školu i ţáky to byla první velká zkušenost s praxí v zahraničních hotelích. Pro krátký rozhovor jsem si vybrala Blanku Ferusovou, Honzu Dračku a Barboru Struţkovou ze třídy HT4. 1) Co Vás všechny přimělo přijmout tuto nabídku zahraniční praxe? Všichni odpověděli stejně: Lákalo nás poznání přímořské země, její kultura a tradice, získání odborné praxe a zlepšení se v angličtině a němčině. 2) Odkud jste nabídku dostali? Blanka: Nabídku jsme dostali přes školu od řecké delegátky Romany Chatzinikity. 3) Jaké to bylo po příletu do úplně cizí země? Honza: Moje pocity po příletu byly smíšené, letiště vypadalo jako hlavní nádraţí v Brně, ale mně se to líbilo. Delegátka nás čekala v příletové hale, kde nám dala potřebné papíry a zavedla nás do autobusu. Barča: Před letištěm na mě a 3 další kolegyně čekal taxikář, který nás zavezl na hotel. Tam jsme dvě hodiny čekali, neţ se nás někdo ujme. Poté jsme dostali klíče od apartmánu, základní informace, pracovní oblečení a večer jsme nastoupili do práce. 4) Ve kterém hotelu jste pracovali, co jste tam dělali a co Vaše ubytování? Barča: Pracovala jsem v hotelu Mikri Poli na Krétě v restauraci jako číšnice. Ubytování bylo v pěkných, prostorných apartmánech s balkonem a kuchyňkou. Blanka: Já pracovala v hotelu Amathus v restauraci jako servírka. Ubytování bylo ze začátku horší, ale pak mě přestěhovali do jiného hotelu. Honza: Pracoval jsem v hotelu Atlantica Aegon Blue v kuchyni. S ubytováním jsem byl spokojený. Bydlel jsem v bytě s dvěma českými děvčaty.

9 5) Jaké negativní a pozitivní záţitky jste si z Řecka dovezli? Honza: V mých záţitcích převládá nadšení a ty negativní nezdůrazňuji. Blanka: Negativní záţitky se týkaly delegátky, která se o nás ve všech směrem vůbec nezajímala. A ta pozitiva jsou ve vydělaných penězích, zlepšení jazyka a poznání Řecka. Barča: U mě jsou to spíše negativní záţitky hlavně s přístupem delegátky a jejím totálním nezájmem. Také policejní razie nebyla zrovna příjemná (nepříliš standardní kontrola pracovních povolení pozn. redakce). Snad jediné pozitivum je, ţe jsem byla u moře. 6) Přinesla Vám tahle praxe něco do ţivota a zlepšili jste se v něčem? Blanka: Zlepšila jsem se v oboru a trochu v jazyce. Do ţivota jsem si odnesla cenné zkušenosti, jak se má člověk o sebe postarat, kdyţ se ocitne někde úplně sám. Honza: Určitě mi tahle praxe přinesla spoustu zkušeností. Člověk se zlepší v oboru, osamostatní se, pozná lidi z celé Evropy. 7) A moje poslední otázka: Pokud bude moţnost, pojedete příští rok znovu? Honza: Samozřejmě. Nezahálel jsem a v Řecku si začal shánět kontakty, abych se mohl vrátit. Příští rok se chystám znovu, ale tentokrát jiţ na vlastní pěst. Barča: Za sebe v téhle situaci říkám rozhodně ne! A to především kvůli delegátce. Ale pokud by se v budoucnu můj názor změnil, tak bych jela, ale s jinou agenturou. Nikola Vránová (HT4) UKAŢ, CO VÍŠ Tímto číslem bychom chtěli zahájit tradici anket, které tak trochu prověří všeobecné znalosti našich spoluţáků. Napoprvé jsme naše otázky, které zabrousily do českých dějin 20. století, poloţili ve třídách OA3 a IE3. Zde jsou otázky, odpovědi a celkové vyhodnocení. 1) co se stalo? a) Skončila druhá světová válka. b) Byly uzavřeny české vysoké školy. c) Byl spáchán atentát na říšského protektora Heydricha. OA3 IE3 Správné odpovědi 16 Správné odpovědi 16 Špatné odpovědi 10 Špatné odpovědi 4 9

10 10 2) proč si připomínáme tenhle den? a) Začala tzv. Sametová revoluce. b) Rozpad ČSSR a vznik samostatného státu ČR. c) Zemřel T.G. Masaryk. OA3 IE3 Správné odpovědi 26 Správné odpovědi 20 3) Co byla tzv. Sametová revoluce? a) Oslava vynalezení sametu. b) Změny v ČSSR, které vedly k pádu komunistického reţimu. c) Den, kdy Edvard Beneš podepsal Benešovy dekrety. OA3 IE3 Správné odpovědi 26 Správné odpovědi 20 4) Kdy vznikla Česká republika? OA3 IE3 Správné odpovědi 23 Správné odpovědi 19 Špatné odpovědi 3 Špatné odpovědi 1 5) Uveď jméno prvního československého prezidenta OA3 IE3 Správné odpovědi 25 Správné odpovědi 19 Špatné odpovědi 1 Špatné odpovědi 1 6) Kdo byl Jan Opletal? OA3 IE3 Správné odpovědi 8 Správné odpovědi 9 Špatné odpovědi 18 Špatné odpovědi 11 Vyhodnocení: OA3 Ze 156 moţných bodů získáno ,48% IE3 Ze 120 moţných bodů získáno ,83% Perličky: Kdo to byl Jan Opletal? Tohle jméno slyším poprvé. Student, který byl zabit při Sametové revoluci. Byl to student, který se nechal upálit. Vynálezce. Správné odpovědi: 1 - b, 2 - a, 3 - b, 4-1. ledna 1993, 5 - T. G. Masaryk, 6 Student, jenţ zemřel při demonstraci proti okupaci roku Anketu sestavila a výsledky zhodnotila M. Dobešová (OA4)

11 PŘÍSPĚVKY ŢÁKŮ Gaudeamus Snad kaţdý ţák posledního ročníku střední školy řeší otázku co teď?, další studium nebo práce? Rozhodování nelehké, čas ale stále utíká. Proto jsme se všichni vydali do Brna na Gaudeamus 2009, kde se konal jiţ 16. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoţivotního vzdělávání Gaudeamus Po vyčkání docela dlouhé fronty a zaplacení vstupného 70 Kč jsme se odebrali ke vchodu. Po cestě jsem si prohlédla, co všechno jsem vlastně u pokladny dostala do ruky. Kromě vstupenky to byla broţurka popisující celý areál včetně různých seminářů. Na konci měla cédečko. Letos nabídku vzdělávání na veletrhu představilo 205 českých i zahraničních univerzit, vysokých, vyšších odborných a jazykových škol, agentur zajišťujících vzdělávání v zahraničí a institucí zabývajících se přípravou na přijímací zkoušky a poradenstvím. Na kaţdém stánku byli ochotní lidé, kteří poradili, doporučili a plně zásobili informačními materiály. Zastavovala jsem se jen u škol, o které bych měla eventuální zájem. Přesto mi návštěva veletrhu trvala skoro dvě hodiny. Mně osobně veletrh velmi pomohl v mém rozhodování a objasnil mi formu přijímacích řízení a jiné podstatné věci. I proto věřím, ţe mnohým studentům veletrh (stejně jako mně) dal mnoho cenných informací k rozhodnutí, které bude nadále ovlivňovat jejich ţivot. Monika Dobešová (OA4) Divadlo v anglickém jazyce jsem měla moţnost spolu s ostatními ţáky 3. ročníků navštívit divadlo v anglickém jazyce. Jednalo se o hru od Williama Goldwina - The Lord of the flies. Představení se konalo v Blansku v Dělnickém domě. Ráno v 8 hodin jsme nasedli do autobusu, který na nás uţ před školou čekal, a jeli jsme k Dělnickému domu. Někdo byl v tu dobu ještě rozespalý, jiný zvědavý na to, co nás čeká, jiný měl zase obavy, zda vůbec bude rozumět. Já osobně jako nadšenec angličtiny jsem se na divadlo neuvěřitelně těšila. Konečně něco záţivného, říkala jsem si. Dojeli jsme na místo, usadili se a divadlo začalo. Na jevišti se objevila drobná postava, která pronesla úvodní slovo. Zde se mimochodem zmínila o tom, ţe studenti s tímto představením budou prezentovat Českou republiku v Londýně. To mě velice překvapilo. Kdyţ však všichni tito studenti začali hrát, uţ jsem tak překvapená nebyla. Samotné představení chvílemi připomínalo spíše pantomimu a celkový herecký výkon některých z nich by podle mě mohl být lepší, ale jiní to zase zvládli na výbornou. Dále mě trochu znepokojovala výslovnost některých herců. Tak česká výslovnost mi opravdu rvala srdce, ale moţná to také bylo záměrně, aby ti slabší z nás lépe rozuměli. Bohuţel toto divadlo moje očekávání nesplnilo. P. Zoubková (IE3) 11

12 Účast na celostátním semináři SOČ Dne 5. aţ 7. listopadu 2009 jsem se zúčastnila celostátního semináře SOČ, který se konal na Střední škole informatiky a spojů v Brně. Program semináře byl velmi náročný, ale poučný a zajímavý. Po příjezdu na střední školu jsem se šla ubytovat. Poté následoval oběd a od 13:00 hodin bylo zahájení a přivítání nás, účastníků v přednáškovém sále. Druhý den jsme začali v 8:00 hodin. Tento den byl velmi náročný. Přednášky trvaly okolo dvou hodin, mezi nimi jsme měli jen desetiminutovou přestávku. Ve druhé polovině dne jsme se věnovali hlavně základům asertivního chování a semináři společenské výchovy. Byla to příprava na večerní raut, kde jsme se učili společenskému vystupování (viz. fotografie). Po rautu následovala tisková konference, která trvala do 21:00 hodin. Na ní jsme mohli pokládat otázky a dotazy dvěma studentkám, které se účastnily zahraničních soutěţí a dostaly ocenění Českých hlaviček. Třetí den bylo ukončení celostátního semináře, opět v přednáškovém sále. Ze semináře jsem si odnesla mnoho poznatků, informací a podnětů, které se budu snaţit vyuţít ve své ročníkové práci, kterou právě dokončuji. Seznámila jsem se s novými lidmi, kteří mě velmi překvapili svými rozsáhlými vědomostmi. Věřím, ţe budu schopna poradit spoluţákům a podělit se s nimi o nové poznatky se sestavováním ročníkové práce. Tereza Psohlavcová (VP3) Den otevřených dveří Pátek byl pro mnoho studentů znamením ředitelské volna, neboť tento den se konala prohlídka naší školy neboli den otevřených dveří. Ne všichni však zůstali doma. Přišli do školy pomoci s organizací a přípravami. Obchodní akademie představila svoje fiktivní firmy, naaranţovala nástěnky, plyšáky, kníţky, bonbony, katalogy. Studenti hotelnictví a turismu nabízeli míchané nápoje, předváděli ukázky vyřezávání ovoce, číšníci a kuchaři podávali chlebíčky, jednohubky, čaj či kávu. Oděvní technici šaty a jiné oděvní výrobky, informatici předváděli práci na PC. Ţáci agropodnikání nabízeli produkty vyrobené z biopotravin koláče, bramboráky, Kaţdý obor se pochlubil svými dovednostmi a uměním. Základní školy, potencionální budoucí studenti, rodiče, ti všichni se přišli podívat na naši školu. V kaţdé třídě měli moţnost získání informací o objektu svého zájmu. Vystavené práce, popřípadě názorné ukázky pomohly lépe pochopit, co přesně lze od zvoleného oboru očekávat. Celkem přišlo 355 návštěvníků. To je podle mého názoru krásné číslo. Budu doufat, ţe jsem i já svými informacemi pomohla ke správnému rozhodnutí. 12

13 Během dne jsem provedla malou minianketku. 1) Jak se ti líbí na naší škole, popřípadě co? 2) Máš jasno, kam jít, popřípadě který obor tě zaujal? Petra: 1)Jo, je hezká. 2)Ještě nevím, kam půjdu. Míša: 1)Hezká, dobře vybavená. 2)Ano, mám, obchodní akademie. Lucka: 1)Líbí se mi tu. 2)Buď obchodní akademie, nebo hotelnictví a turismus. Lenka: 1)Je tu to dobré. 2)Jen se tak dívám. Ještě nevím, kam půjdu. Monika Dobešová (OA4) Odpoledne v dětském domově Nastává nám adventní období, čas, kdy si více uvědomujeme potřebu lásky, vzájemnosti a lidského tepla. Také v Dětském domově v v Boskovicích se na vánoční čas jiţ připravují. Ve středu 25. listopadu se zde konala předvánoční besídka, na kterou děti mohly pozvat svého hosta. I já jsem přijala pozvání od ţáka naší školy Oldřicha Chudy, který v domově ţije. Vyzdobená místnost, občerstvení, které připravily děti, a báječná atmosféra to vše nás zaujalo hned po vstupu do budovy. Dojalo mě vystoupení dětí, které si připravily divadelní scénku, básničky a také pěkné písničky. Po přivítání a vlídných slovech paní ředitelky následovala prohlídka areálu budovy. Byla jsem překvapena pěkným prostředím a vybavením pokojů, kuchyněk i společenských místností. Děti, různého věku, které zde ţijí, se musí samy o sebe postarat uvařit, uklidit, vyprat, samozřejmě za pomoci a pod dohledem vychovatelů. Při posezení u bábovky a čaje jsem se od chlapců dozvěděla, co chtějí v ţivotě dělat. Moc jim přeji, aby se jim vše splnilo a proţívali plnohodnotný ţivot. Děti v domově nestrádají po stránce ekonomické, určitě jim však chybí rodičovská láska a pohlazení. Vím jistě, ţe moje návštěva v dětském domově nebyla poslední, za dětmi se budu ráda vracet. Mgr. Jitka Kučírková 13

14 Výzva Adély Luňáčkové Sbírka dárků pro psí útulek v Boskovicích V předvánočním rozjímání jsem se rozhodla uspořádat sbírku potřebných věcí a krmení pro psí útulek v Boskovicích. Domnívám se, ţe např. brněnské útulky mají především ve vánočním čase spoustu dobrých duší, které pejskům pomáhají. Proto bych si přála, abychom společně pomohli i našemu útulku. Prosíme Vás o tyto nezbytné věci: - piškoty - různé pamlsky pro pejsky (ţvýkací kosti, botičky z buvolí kůţe, uzené uši, atd.) - deky (ne péřové, protoţe ty by mohli pejsci rozkousat) - psí konzervy jakékoliv značky Dále útulek samozřejmě nepohrdne hračkami pro pejsky, vodítky apod. Granule má útulek vlastní, stále stejnou značku, střídání granulí by pejskům spíše uškodilo. Pokud můţete darovat třeba i jen jeden balíček piškotů nebo jednu psí kost, budu opravdu vděčná a pejsci určitě ještě víc. Sbírka bude probíhat do v tento den od 15 hodin v horní části Masarykova náměstí budou dárky pro pejsky ukázány. Jako poděkování všem, kdo pomohli, bude probíhat zábavný program hry pro děti či ukázky výcviku psů a tance se psem. Poté všechny dárky dopravíme do útulku. Jakékoli dotazy směřujte přímo na mě. Zároveň prosím, dejte o sbírce vědět i známým a přátelům, kteří by byli ochotni pomoci. Dárky pro pejsky můţete nosit od pondělí do pátku do Domu dětí a mládeţe v Boskovicích, 17. listopadu 1, v době 8:00 11:00 a 11:30 19:00. Předem děkuji všem a doufám, ţe pejsci dostanou pod stromeček co nejvíce věcí. Adéla Luňáčková, tel.: , Naše škola by se ráda ke sbírce připojila. Své dárky můţete nosit paní Kuběnové do ošetřovny v budově C. Vybrané dárky budou předány Adéle Luňáčkové. Děkujeme SRPŠ při Vyšší odborné škole ekonomické a zdravotnické a Střední škole, Boskovice za zakoupení laserové tiskárny pro potřeby ţáků. Bude vyuţita pro tisk našeho Občasníku. Redakční rada přeje všem zaměstnancům i ţákům naší školy krásné a veselé Vánoce, mnoho štěstí a zdraví v novém roce. 14

15 15

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2009/10 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Zápis ze závěrečné hodnotící konference Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001 Datum konání: dne 25. června 2010

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul Pondělí 3. 5. 2010 Do Istanbulu jsme vyrazili v pondělí, letadlo nám odlétalo v pravé poledne. Po příjemných dvou a půl hodinkách strávených

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

Vánoční besídka IV. A

Vánoční besídka IV. A Vánoční besídka IV. A Svazek 1, Vydání 1 Prosinec 2015 Základní škola a Gymnázium Vodňany Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech Uvnitř tohoto vydání: Nejdůležitější body: Hedvábná stezka

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Vyhodnocení dotazníku a závěry:

Vyhodnocení dotazníku a závěry: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ NA GYMNÁZIU A SOŠ RÁJEC-JESTŘEBÍ. V průběhu ledna 2010 proto proběhlo dotazníkové šetření za účelem zmapování vnímání kariérního poradenství studenty maturitních

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

Zpráva z pracovní cesty

Zpráva z pracovní cesty Zpráva z pracovní cesty Projekt: Erasmus +, 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 6. 2. 10. 2. 2017 Místo: Obchodní akademie, SOŠ a JŠ Hradec Králové Název akce: mezinárodní vzdělávací aktivita v Česku V týdnu

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Míra spokojenosti účastníků s akcí

Míra spokojenosti účastníků s akcí Evaluace veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit Lidé lidem Ve dnech 20.-21.9.2007 se konal veletrh sociálních služeb a volnočasových aktivit s názvem Lidé lidem. Tato akce se uskutečnila v

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA ZÁŘÍ 2016 ŠKOLNÍ DRUŽINA Po prázdninách jsme se všichni setkali a natěšeně v naší školní družině zahájili novou celoroční

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

ERASMUS Ing. Marek Záboj, Ph.D.

ERASMUS Ing. Marek Záboj, Ph.D. ERASMUS+ 2016 Ing. Marek Záboj, Ph.D. Místo: Viana do Castelo (Portugalsko) Instituto Politécnico de Viana do Castelo (Escola Superior de Tecnologia e Gestão) Termín: 12. 6. 2016 18. 6. 2016 Důvod: Učitelská

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam 9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam dojeli, měli jsme přibližně hodinu volno a potom jsme se vypravili na exkurzi. Byl

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

HODNOCENÍ PROJEKTU NAJÍT CESTU K SOBĚ JE BÁJEČNÉ. Základní škola Třebíč Benešova 585

HODNOCENÍ PROJEKTU NAJÍT CESTU K SOBĚ JE BÁJEČNÉ. Základní škola Třebíč Benešova 585 HODNOCENÍ PROJEKTU NAJÍT CESTU K SOBĚ JE BÁJEČNÉ Základní škola Třebíč Benešova 585 Grantový systém Zdravého města Třebíč 2009 Grantový program Prevence kriminality a drogové problematiky Zpracovala: Mgr.

Více

2. zahraniční pracovní stáž Švýcarsko St. Gallen 27.9. 3.10.2015

2. zahraniční pracovní stáž Švýcarsko St. Gallen 27.9. 3.10.2015 2. zahraniční pracovní stáž Švýcarsko St. Gallen 27.9. 3.10.2015 SŠGaS Liberec měla možnost opět v letošním roce se zúčastnit pracovní stáže v gastrokomplexu kantonské nemocnice v St. Gallen ve Švýcarsku

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání 2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání KOMBINOVANÝ KURZ PRO UČITELE NĚMČINY HORIZONTE INSTITUT FÜR SPRACHE, KOMMUNIKATION

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Newsletter Gymnázia Thomase Manna

Newsletter Gymnázia Thomase Manna Newsletter Gymnázia Thomase Manna 2/2016 www.gtmskola.cz www.facebook.com/gtmskola Vážení rodiče, v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z ledna 2016, důležité informace týkající se nejbližších

Více

MISTROVSTVÍ EVROPY - seniorů

MISTROVSTVÍ EVROPY - seniorů RYBAŘENÍ NA LETIŠTI 7. - 11. září se v polském městě Leszno, za účasti 13 států, konalo Mistrovství Evropy seniorů v rybolovné technice. ČR na ME vyslala dvě družstva, jedno mužů 6 členné a jedno žen 3

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 8. číslo prosinec 2010 Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, co že komu dobrého neseš na památku. Vánoce, Vánoce

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková STUDIJNÍ POBYT Místo: Richard Language College Bournemouth Jméno: Šárka Kurková Spolupráce před výjezdem Aby se uskutečnila tato cesta, byla potřeba spolupráce řady lidí. Organizační tým, poskytl dostatečný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2012/13. Výroční zpráva aktivity Skupiny J&G Společnosti za školní rok 2012/13. Skupina J&G Společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2012/13. Výroční zpráva aktivity Skupiny J&G Společnosti za školní rok 2012/13. Skupina J&G Společnost Skupina J&G Společnost Středisko aktivity Základní škola, Dr. E. Beneše 1, Šumperk 787 01 E-mail info@jagspolecnost.de.vu www.jagspolecnost.de.vu VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2012/13 Výroční zpráva aktivity

Více

Hager Electro s.r.o. Poděbradská 186/56 180 66 Praha 9 - Hloubětín. Tel: +420 281 045 735 Fax: +420 266 107 310 vypinace@hager.cz

Hager Electro s.r.o. Poděbradská 186/56 180 66 Praha 9 - Hloubětín. Tel: +420 281 045 735 Fax: +420 266 107 310 vypinace@hager.cz Bombastické, prvotřídní, špičkové! Slova nadšení a překvapení se ozývala každou chvíli Šestnáctý ročník tradiční mezinárodní přehlídky designu a módy, který se letos konal na 65 výstavních místech, navštívilo

Více

Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město

Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město Každý z nás se musí mnohokrát vydat ve svém životě na úřad za úředníky např. vyřídit si cestovní pas, občanský průkaz, řidičský průkaz, stavební povolení,

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation Září 1. Zahájení školního roku 2016/2017 5. 7. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 12. Opravná maturitní zkouška 12. 14. Seznamovací pobyt žáků

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2006 Co o této soutěži víme a jak probíhala? ENERSOL 2006 je soutěž, která byla vyhlášena MŠMT. Regionálním vzdělávacím centrem (RVC) pro obnovitelné

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Sedlčanské psaní na klávesnici PC

Sedlčanské psaní na klávesnici PC Vážení přátelé, začal nový školní rok a s ním přichází další ročník školního časopisu Isšáček. V tomto úvodním čísle se setkáte s informacemi, které je třeba sdělit na začátku. Představíme vám nové učitele,

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 44 prosinec 2016

školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 44 prosinec 2016 školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 44 prosinec 2016 www.zssv.cz Foto: Lenka Zemanová Jako každoročně proběhlo u nás školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Zúčastnilo se celkem

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na UNIVERZITU, VŠ, (bakalářské studium) VOŠ (?) nebo se zatím ještě nedokáţete

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi

Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi Tisková zpráva Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi Ve dnech 14. a 15. listopadu 2013 soutěžila v Hotelové škole ve Frenštátě pod Radhoštěm více než stovka žáků z 26 gastronomických středních

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU ZŠ - CHLAPCI

OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU ZŠ - CHLAPCI [1] OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU ZŠ - CHLAPCI Rakovník, pondělí 21. 11. 2011 GZWR RAKOVNÍK JESENICE 1. ZŠ RAKOVNÍK MŠEC SKÓRE BODY MÍSTO GZWR RAKOVNÍK 4 : 1 2 : 1 11 : 0 17 : 2 9 1. JESENICE 1 : 4 2 : 0 1

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

ARS Poetica Puškinův památník

ARS Poetica Puškinův památník ARS Poetica Puškinův památník 50. ročník Je to k nevíře, ale v pátek 8. 4. 2016 v Bohumíně proběhl již 50. ročník krajské přehlídky ARS Poetica Puškinův památník. Jubilejního ročníku se zúčastnilo téměř

Více

Zajímá tě pohled na projekt Talnet z pohledu účastníka? Neváhej a přečti si rozhovor s Robertem Jonathanem Šimonem, věrným účastníkem Talnetu!

Zajímá tě pohled na projekt Talnet z pohledu účastníka? Neváhej a přečti si rozhovor s Robertem Jonathanem Šimonem, věrným účastníkem Talnetu! Zajímá tě pohled na projekt Talnet z pohledu účastníka? Neváhej a přečti si rozhovor s Robertem Jonathanem Šimonem, věrným účastníkem Talnetu! Robert Jonathan Šimon je studentem 1. ročníku Fakulty elektrotechnické

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Krajská dějepisná soutěž v Opavě

Krajská dějepisná soutěž v Opavě Krajská dějepisná soutěž v Opavě V pátek dne 27. ledna 2012 proběhl v budově Slezské univerzity v Opavě 6. ročník krajské dějepisné soutěže. Soutěž organizují Mendlovo a Slezské gymnázium v Opavě ve spolupráci

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 Přátelé a kamarádi! Druhé číslo hudebně-mládežních novin je tu! Dočtete se, jak proběhl náš hlavní festival Mladá Smetanova Litomyšl a co vás čeká na podzimním

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více