Uvítali bychom, kdybyste posílali náměty pro obě tyto rubriky. Pokračujeme v rubrice Mezi námi. Tentokrát vás seznámíme s úspěšnou vzpěračkou.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uvítali bychom, kdybyste posílali náměty pro obě tyto rubriky. Pokračujeme v rubrice Mezi námi. Tentokrát vás seznámíme s úspěšnou vzpěračkou."

Transkript

1 Vážení čtenáři, s příchodem zimy otevíráte již čtvrté číslo Občasníku. Ve škole se rychle rozkoukali žáci prvních ročníků (mnozí si už připadají jako staří mazáci), čtvrťáci (někteří) začínají podléhat mírné nervozitě v souvislosti s maturitními zkouškami. Jedinou jistotu mají v tom, že nebudou těmi prvními, kteří složí tzv. státní maturitu. Kdopak bude tedy ten šťastný a premiérově tento typ zkoušek složí? Kdoví? Toto číslo občasníku přináší nové rubriky. Myslíme si, že je dobré, abyste se vy žáci navzájem podělili o zkušenosti, které jste získali při různých příležitostech, které nějak souvisí s výukou, praxemi,.... Zavedli jsme tedy rubriku My se ptáme, vy odpovídáte. Další novinkou je rubrika Ukaž, co víš. Zde máte možnost ukázat, jaké všeobecné znalosti máte. Uvítali bychom, kdybyste posílali náměty pro obě tyto rubriky. Pokračujeme v rubrice Mezi námi. Tentokrát vás seznámíme s úspěšnou vzpěračkou. Uzávěrka čísla byla , akce proběhnuvší po tomto termínu budou zmíněny v dalším čísle. 1

2 EXKURZE Stmelovací a poznávací pobyt Baldovec Ve dnech se zúčastnili ţáci tříd VP1 a IT1 společně se svými třídními učiteli MVDr. Hanou Kuběnovou a Mgr. Petrem Novotným a metodičkou sociálněpatologických jevů Mgr. Radoslavou Pospíšilovou stmelovacího a poznávacího pobytu v Baldovci. Tento pobyt byl organizován v rámci minimálního preventivního programu a byl určen k tomu, aby se třídní kolektivy poznaly mimo školní prostředí. Ţáci se účastnili sportovních aktivit a absolvovali stmelovací psychologické hry. Tato akce splnila svůj účel, neboť byla velkým přínosem pro fungování vztahů v třídních kolektivech. Výstava ovoce a zeleniny Dne se třída AP1 zúčastnila regionální výstavy ovoce a zeleniny v areálu podniku Šmelcovna v Boskovicích. Výstava byla velmi dobře naaranţovaná a obeslána velmi hodnotnými vzorky ovoce, zeleniny a ukázkou konzervace výpěstků. Pro ţáky byla velkým přínosem, protoţe tolik ovoce a zeleniny pohromadě ještě neviděli. Některé druhy zeleniny viděli poprvé. Ţáci obdivovali také velmi vtipné maskoty vytvořené figury v jednotlivých odděleních výstavy. Gaudeamus Dne vyuţili mnozí ţáci čtvrtých ročníků moţnosti navštívit kaţdoročně probíhající veletrh Gaudeamus. Jednotlivé vysoké a vyšší odborné školy zde prezentují moţnosti studia, podávají informace případným zájemcům o studium atd. Mezi účastníky byla i M. Dobešová z OA4, jejíţ postřehy si přečtete v části Příspěvky ţáků. AKCE Nedej drogám šanci Dne se ţáci tříd IT1, VP1, AP1 a HT1 zúčastnili přednášky Nedej drogám šanci, kterou pořádala Preventivně informační skupina Policie ČR Blansko. Ţáci získali informace z oblasti návykových látek - legálních či nelegálních. Byla jim vysvětlena problematika vzniku závislosti na těchto látkách a základní terminologie. Poté byli ţáci 2

3 seznámeni s činností kriminální policie v oblasti vyšetřování zneuţívání návykových látek, s činností Městské policie Boskovice, s činností Okresního státního zastupitelství Blansko a s činností kurátora pro mládeţ. Svého zástupce vyslalo i sdruţení Podané ruce. Závěrem vystoupila ţena, která prošla léčbou závislosti na drogách. Ţáci měli moţnost pokládat této ţeně své dotazy. Na závěr čekal ţáky znalostní test. Nejlepší řešitelé byli vyhlášeni a obdrţeli dárky od Policie ČR. Hodnocení akce zúčastněných ţáků: Líbilo se mi to. Nejlepší ze všeho byl rozhovor přímo s osobou, která si tím vším prošla, to byla podle mě nejzajímavější část z celého dne Já si o přednášce myslím, ţe byla velice zajímavá a poučná. Pan kurátor Kvapil je velmi příjemný pán, který pomůţe ve špatných situacích. Bylo velmi dobré, ţe nám povykládali o drogách, a určitě si myslím, ţe odradili některé od braní návykových látek. Účast na celostátním semináři SOČ Dne 5. aţ 7. listopadu 2009 se ţákyně VP3 Tereza Psohlavcová zúčastnila celostátního semináře SOČ, který se konal na Střední škole informatiky a spojů v Brně. Program semináře byl velmi náročný, ale poučný a zajímavý. Účastníci měli moţnost navštívit různé přednášky, např. Téma mé práce a co dál, Jak vyplnit elektronickou přihlášku, Informační zdroje internetu, Získávání a prezentace dat, Prezentace a obhajoba práce, Základy asertivního chování, Seminář společenské výchovy atd. Tereziny postřehy si můţete přečíst v části Příspěvky přímých účastníků. Den otevřených dveří se v naší škole uskutečnil prvních z plánovaných dnů otevřených dveří. Ačkoliv ţáci naší školy neměli výuku, panoval zde čilý ruch. Na velmi zajímavé prezentaci jednotlivých oborů se podíleli jak vyučující, tak ţáci. Ujali se role průvodců a návštěvníkům dne otevřených dveří podávali potřebné informace o chodu školy, náplni výuky, moţnostech apod. V rámci dne otevřených dveří navštívilo naši školu 355 lidí. Postřehy M. Dobešové v části Příspěvky ţáků. 3

4 Setkání s našimi partnerskými školami Gemeinsam mehr erreichen Společně dosáhneme více V pátek se na naší škole konal Den otevřených dveří. Kromě ţáků základních škol a jejich rodičů k nám zavítala i vzácná návštěva z Vídně. Jednalo se o 2 ředitele a 2 učitele z našich partnerských škol. Navštívil nás ředitel Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wien 22, Mag. Christian Posad se dvěma učiteli, kteří se starají o projekt s naší školou. Druhým ředitelem byl Mag. Peter Slanar z Bundeshandelsakademie Wien 10. S touto školou teprve začínáme spolupracovat. Spolupráce se bude týkat oborů informační technologie a budou do ní zahrnuty třídy IE2 a IE3. Na programu bylo např. navázání spolupráce, projednání a zhodnocení stávající spolupráce nebo naplánování nových společných aktivit. Nechyběla ani společná prohlídka školy a účast na módní přehlídce v sokolovně, kterou pro DOD připravily ţákyně oboru Oděvní technik. Rakouským kolegům se u nás velmi líbilo. Zvláště je zaujalo pojetí Dne otevřených dveří a prezentace jednotlivých oborů. Věříme, ţe toto setkání přispělo k upevnění naší spolupráce. Veletrh fiktivních firem V úterý se studenti OA4 se svými fiktivními firmami - Alfa sport, s. r. o., DUHA Boskovice, s. r. o. a Afrodita, s. r. o. zúčastnili veletrhu fiktivních firem v Brně Chrlicích, kde tentokrát obchodovalo 20 fiktivních firem. Alfa sport, s. r. o. se zabývá prodejem sportovních potřeb, DUHA Boskovice, s. r. o. prodává hračky a Afrodita, s. r. o. nabízí krásné společenské šaty. Všechny fiktivní firmy naši školu důstojně reprezentovaly a uzavřely plno obchodů, přičemţ firma DUHA Boskovice, s. r. o. se ve znalostní soutěţi o městě Brně umístila na 4. místě a firma Afrodita, s. r.o. se v soutěţi o nejlepší prezentaci na počítači umístila na 2. místě. ZKOUŠKY Kurz studené kuchyně Ve dnech proběhl na naší škole jiţ tradiční kurz studené kuchyně. Akci, které se zúčastnilo 19 ţáků tříd HT4, HT3 a KC3, odborně vedl Mistr kuchař Vladimír Picek. Tento kurz byl zakončen rautem, kde ţáci prezentovali výsledky své práce. Zde jim byly předány certifikáty platné v celé EU. 4

5 MIMOŠKOLNÍ ČINNOST Výtvarný krouţek V polovině měsíce listopadu opět zahájil v budově na ulici Havlíčkova svoji činnost výtvarný krouţek. Ţáci zhotovovali šperky na krk a náušnice z materiálu cernit nebo drátků a korálků. Krouţek vedly Markéta Kučerová a Barbora Holková. Za tuto činnost zodpovídala Ing. Jarmila Holková. KULTURA Divadelní představení Mozart ţáci tříd OA2, IE2, IE3 a OA3 zhlédli muzikálové divadelní představení v Městském divadle v Brně. Jednalo se o rockový muzikál známého autora S. Levaye Mozart. Ţáci měli moţnost se přitaţlivou formou seznámit s ţivotními osudy tohoto významného skladatele. Projekt Film a škola Naše škola se tímto zapojila do celorepublikového projektu, jehoţ cílem je usnadnit cestu k filmovému umění ţákům středních škol a probudit v nich zájem o filmové umění. Letos jiţ proběhla filmová představení Máj a Jánošík (budova Hybešova), Náš vůdce a Protektor (budova Komenského a Havlíčkova) Plán pro letošní školní rok pro budovu Hybešova: 5 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Jánošík Máj Náš vůdce Náš vůdce Česká rapublika Juno Jánošík Protektor 27.1 Home 2.2. Home 2.2. Valčík s Bašírem Spalovač mrtvol Plán pro letošní školní rok pro budovy Komenského a Havlíčkova: 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Náš vůdce Home 1.6. Náš vůdce Home 1.6. Divadelní představení v anglickém jazyce Protektor Juno 5.4. Protektor Dne se někteří ţáci 3. ročníků střední školy zúčastnili divadelního představení v anglickém jazyce. Jednalo se o hru od Williama Goldwina - The Lord of the flies. Představení sehráli v blanenském Dělnickém domě studenti tamního gymnázia. Postřehy P. Zoubkové si přečtete v části Příspěvky přímých účastníků. Juno 5.4.

6 Divadelní představení Bláznivé nůţky navštívili ţáci (z budov na Komenského a Havlíčkově ul.) divadelní představení Bláznivé nůţky. Jak uţ z názvu vyplývá, jednalo se o komedii. Diváci ji zhlédli v Městském divadle v Prostějově. SPORT Okresní soutěţe v basketbalu se druţstvo chlapců zúčastnilo okresní soutěţe v basketbalu. Turnaj se konal v Boskovicích ve sportovní hale SOŠ a SOU A. Citroëna. Také druţstvo našich dívek sehrálo obdobný turnaj. Ten se uskutečnil v hale OA a SZdŠ Blansko. Naše druţstva se velmi silné konkurenci neztratila. Konečné pořadí druţstev chlapců: 6 1. SPŠ Jedovnice 2. SOU André Citroëna Boskovice 3. Gymnázium Boskovice 4. SOŠ a SŠ Boskovice Hybešova 5. SPgŠ Boskovice Naši školu reprezentovali: Alexa Jakub MG3, Hrdlička Tomáš MG3, Novotný David IE4, Korčák Filip OA4, Řezníček Jan IE3, Prchal Vojtěch IE3, Jurka Pavel AP3, Kompres Josef AP3 Konečné pořadí druţstev dívek: 1. Gymnázium Blansko 2. OA a SZdŠ Blansko 3. Gymnázium Boskovice 4. VOŠ a SŠ Boskovice 5. SPgŠ Boskovice Naši školu reprezentovaly: Peigerová Michaela - OA3, Čermáková Martina - HT3, Čermáková Petra - VP2, Vašíčková Jaroslava - EP1, Adámková Kateřina - EP1, Vespalcová Renata - EP1, Havlíčková Marie - IE4, Havlíčková Pavla - IE4, Musilová Klára - HT1 Okresní kolo ve volejbale dívek Datum: Místo: SOŠ a SOU Blansko Konečné pořadí druţstev: 1. Gymnázium Boskovice 2. OA a SZdŠ Blansko 3. VOŠ a SŠ Boskovice Druţstvo VOŠ a SŠ Boskovice: Mikulová Michaela - OA3, Šafářová Jana - OA3, Přichystalová Petra - OA3, Janíková Miroslava - OA3, Palbuchtová Petra - HT1, Gerlichová Edita - OA2, Trčková Kateřina - OA2, Kříţová Nikola - OA2, Mísařová Iveta - VP4, Dočekalová Veronika - VP4. Tento turnaj, ač se ho zúčastnila jen tři druţstva, měl výbornou úroveň. Všechny zápasy byly vyrovnané a bojovalo se o kaţdý míč. Naše děvčata podala výborný výkon, i kdyţ stačil pouze na třetí místo.

7 MEZI NÁMI Tato rubrika je věnovaná osobnostem, které jsou svým způsobem něčím neobvyklé. Zjistili jsme, ţe Michaela Páralová z IE2 se věnuje ţenskému vzpírání. To nás nesmírně zaujalo a honem jsme jí poloţili několik následujících otázek. 1) Míšo, kdy a proč jsi začala vzpírat? Měla jsi nějaký vzor, nebo na něčí popud? Začala jsem vzpírat ve 13 letech, takţe vzpírám uţ 4 roky. Dostala jsem se k tomu přes kamarádku, která taky vzpírala (teď hraje fotbal za ţenský tým SPARTA Praha) a chtěla jsem to zkusit uţ jen kvůli tomu, ţe ve Ţďárné (kde bydlím) je silná vzpěračská základna a většina mých kamarádů a spoluţáků vzpírala. 2) Není tak obvyklé, aby vzpírala ţena / dívka. Jak se cítíš mezi ostatními muţi při trénincích? Ano, pro holky je to neobvyklý sport, ale na závodech jsem zjistila, ţe vzpírání se věnuje hodně holek, jako jsem já. Na kluky jsem si zvykla stejně rychle jako oni na mě a dnes uţ je to pro mě samozřejmost. 3) Jak často trénuješ a jak tvůj trénink probíhá? Trénuji dvakrát týdně, ale před závody trénuji denně. V létě kombinuji trénink s jízdou na kole. Trénink probíhá tím způsobem, ţe se musím nejprve pořádně rozcvičit (strečink). A pak postupuji podle tréninkového plánu nebo jdu do posilovny. 4) Jsou pro ţeny nějaké speciální závody? Pro ţeny jsou stejné závody jako pro muţe - je to Mistrovství ČR a Liga ţen. Liga ţen se skládá ze tří závodů. Zde bojujeme v několikačlenných druţstvech. Já hostuji v druţstvu TJ Zlín. 5) Jakých nejlepších výsledků jsi dosáhla? Slyšela jsem o tvém posledním vítězství Největšího úspěchu jsem dosáhla na mistrovství ČR 2006, kde jsem získala zlatou medaili. V roce 2008 jsem získala na mistrovství ČR dvě stříbrné medaile a jednu bronzovou. V letošním roce jsem byla nominována na mezinárodní závody Visegradské čtyřky, kterých jsem se zúčastnila. Konaly se v červnu v Příboře. Jsou to závody talentů z Polska, Maďarska, Slovenska a Česka. Zde se vybírají adepti na příští olympijské hry. 7

8 Naposledy jsem se zúčastnila Mistrovství ČR v Havířově, které se konalo Tam jsem získala 2. místo v kategorii juniorek a 3. v kategorii ţen. 8 6) Jaký je tvůj vysněný cíl? Můj nevětší cíl je vyhrát Mistrovství ČR Ale vzpírám pro radost a kaţdý úspěch mě potěší. P. Zoubková a L. Vaňková IE3 MY SE PTÁME, VY ODPOVÍDÁTE aneb STUDENTI ZPOVÍDAJÍ STUDENTY Praxe v Řecku Někteří ţáci třetího ročníku oboru hotelnictví a turismus a kuchař číšník vycestovali na začátku června 2009 do Řecka za zahraniční praxí. Byli rozděleni na ostrov Rhodos a Kréta do různých luxusních hotelů, kde pracovali v barech, restauracích a kuchyních. Pro naši školu i ţáky to byla první velká zkušenost s praxí v zahraničních hotelích. Pro krátký rozhovor jsem si vybrala Blanku Ferusovou, Honzu Dračku a Barboru Struţkovou ze třídy HT4. 1) Co Vás všechny přimělo přijmout tuto nabídku zahraniční praxe? Všichni odpověděli stejně: Lákalo nás poznání přímořské země, její kultura a tradice, získání odborné praxe a zlepšení se v angličtině a němčině. 2) Odkud jste nabídku dostali? Blanka: Nabídku jsme dostali přes školu od řecké delegátky Romany Chatzinikity. 3) Jaké to bylo po příletu do úplně cizí země? Honza: Moje pocity po příletu byly smíšené, letiště vypadalo jako hlavní nádraţí v Brně, ale mně se to líbilo. Delegátka nás čekala v příletové hale, kde nám dala potřebné papíry a zavedla nás do autobusu. Barča: Před letištěm na mě a 3 další kolegyně čekal taxikář, který nás zavezl na hotel. Tam jsme dvě hodiny čekali, neţ se nás někdo ujme. Poté jsme dostali klíče od apartmánu, základní informace, pracovní oblečení a večer jsme nastoupili do práce. 4) Ve kterém hotelu jste pracovali, co jste tam dělali a co Vaše ubytování? Barča: Pracovala jsem v hotelu Mikri Poli na Krétě v restauraci jako číšnice. Ubytování bylo v pěkných, prostorných apartmánech s balkonem a kuchyňkou. Blanka: Já pracovala v hotelu Amathus v restauraci jako servírka. Ubytování bylo ze začátku horší, ale pak mě přestěhovali do jiného hotelu. Honza: Pracoval jsem v hotelu Atlantica Aegon Blue v kuchyni. S ubytováním jsem byl spokojený. Bydlel jsem v bytě s dvěma českými děvčaty.

9 5) Jaké negativní a pozitivní záţitky jste si z Řecka dovezli? Honza: V mých záţitcích převládá nadšení a ty negativní nezdůrazňuji. Blanka: Negativní záţitky se týkaly delegátky, která se o nás ve všech směrem vůbec nezajímala. A ta pozitiva jsou ve vydělaných penězích, zlepšení jazyka a poznání Řecka. Barča: U mě jsou to spíše negativní záţitky hlavně s přístupem delegátky a jejím totálním nezájmem. Také policejní razie nebyla zrovna příjemná (nepříliš standardní kontrola pracovních povolení pozn. redakce). Snad jediné pozitivum je, ţe jsem byla u moře. 6) Přinesla Vám tahle praxe něco do ţivota a zlepšili jste se v něčem? Blanka: Zlepšila jsem se v oboru a trochu v jazyce. Do ţivota jsem si odnesla cenné zkušenosti, jak se má člověk o sebe postarat, kdyţ se ocitne někde úplně sám. Honza: Určitě mi tahle praxe přinesla spoustu zkušeností. Člověk se zlepší v oboru, osamostatní se, pozná lidi z celé Evropy. 7) A moje poslední otázka: Pokud bude moţnost, pojedete příští rok znovu? Honza: Samozřejmě. Nezahálel jsem a v Řecku si začal shánět kontakty, abych se mohl vrátit. Příští rok se chystám znovu, ale tentokrát jiţ na vlastní pěst. Barča: Za sebe v téhle situaci říkám rozhodně ne! A to především kvůli delegátce. Ale pokud by se v budoucnu můj názor změnil, tak bych jela, ale s jinou agenturou. Nikola Vránová (HT4) UKAŢ, CO VÍŠ Tímto číslem bychom chtěli zahájit tradici anket, které tak trochu prověří všeobecné znalosti našich spoluţáků. Napoprvé jsme naše otázky, které zabrousily do českých dějin 20. století, poloţili ve třídách OA3 a IE3. Zde jsou otázky, odpovědi a celkové vyhodnocení. 1) co se stalo? a) Skončila druhá světová válka. b) Byly uzavřeny české vysoké školy. c) Byl spáchán atentát na říšského protektora Heydricha. OA3 IE3 Správné odpovědi 16 Správné odpovědi 16 Špatné odpovědi 10 Špatné odpovědi 4 9

10 10 2) proč si připomínáme tenhle den? a) Začala tzv. Sametová revoluce. b) Rozpad ČSSR a vznik samostatného státu ČR. c) Zemřel T.G. Masaryk. OA3 IE3 Správné odpovědi 26 Správné odpovědi 20 3) Co byla tzv. Sametová revoluce? a) Oslava vynalezení sametu. b) Změny v ČSSR, které vedly k pádu komunistického reţimu. c) Den, kdy Edvard Beneš podepsal Benešovy dekrety. OA3 IE3 Správné odpovědi 26 Správné odpovědi 20 4) Kdy vznikla Česká republika? OA3 IE3 Správné odpovědi 23 Správné odpovědi 19 Špatné odpovědi 3 Špatné odpovědi 1 5) Uveď jméno prvního československého prezidenta OA3 IE3 Správné odpovědi 25 Správné odpovědi 19 Špatné odpovědi 1 Špatné odpovědi 1 6) Kdo byl Jan Opletal? OA3 IE3 Správné odpovědi 8 Správné odpovědi 9 Špatné odpovědi 18 Špatné odpovědi 11 Vyhodnocení: OA3 Ze 156 moţných bodů získáno ,48% IE3 Ze 120 moţných bodů získáno ,83% Perličky: Kdo to byl Jan Opletal? Tohle jméno slyším poprvé. Student, který byl zabit při Sametové revoluci. Byl to student, který se nechal upálit. Vynálezce. Správné odpovědi: 1 - b, 2 - a, 3 - b, 4-1. ledna 1993, 5 - T. G. Masaryk, 6 Student, jenţ zemřel při demonstraci proti okupaci roku Anketu sestavila a výsledky zhodnotila M. Dobešová (OA4)

11 PŘÍSPĚVKY ŢÁKŮ Gaudeamus Snad kaţdý ţák posledního ročníku střední školy řeší otázku co teď?, další studium nebo práce? Rozhodování nelehké, čas ale stále utíká. Proto jsme se všichni vydali do Brna na Gaudeamus 2009, kde se konal jiţ 16. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoţivotního vzdělávání Gaudeamus Po vyčkání docela dlouhé fronty a zaplacení vstupného 70 Kč jsme se odebrali ke vchodu. Po cestě jsem si prohlédla, co všechno jsem vlastně u pokladny dostala do ruky. Kromě vstupenky to byla broţurka popisující celý areál včetně různých seminářů. Na konci měla cédečko. Letos nabídku vzdělávání na veletrhu představilo 205 českých i zahraničních univerzit, vysokých, vyšších odborných a jazykových škol, agentur zajišťujících vzdělávání v zahraničí a institucí zabývajících se přípravou na přijímací zkoušky a poradenstvím. Na kaţdém stánku byli ochotní lidé, kteří poradili, doporučili a plně zásobili informačními materiály. Zastavovala jsem se jen u škol, o které bych měla eventuální zájem. Přesto mi návštěva veletrhu trvala skoro dvě hodiny. Mně osobně veletrh velmi pomohl v mém rozhodování a objasnil mi formu přijímacích řízení a jiné podstatné věci. I proto věřím, ţe mnohým studentům veletrh (stejně jako mně) dal mnoho cenných informací k rozhodnutí, které bude nadále ovlivňovat jejich ţivot. Monika Dobešová (OA4) Divadlo v anglickém jazyce jsem měla moţnost spolu s ostatními ţáky 3. ročníků navštívit divadlo v anglickém jazyce. Jednalo se o hru od Williama Goldwina - The Lord of the flies. Představení se konalo v Blansku v Dělnickém domě. Ráno v 8 hodin jsme nasedli do autobusu, který na nás uţ před školou čekal, a jeli jsme k Dělnickému domu. Někdo byl v tu dobu ještě rozespalý, jiný zvědavý na to, co nás čeká, jiný měl zase obavy, zda vůbec bude rozumět. Já osobně jako nadšenec angličtiny jsem se na divadlo neuvěřitelně těšila. Konečně něco záţivného, říkala jsem si. Dojeli jsme na místo, usadili se a divadlo začalo. Na jevišti se objevila drobná postava, která pronesla úvodní slovo. Zde se mimochodem zmínila o tom, ţe studenti s tímto představením budou prezentovat Českou republiku v Londýně. To mě velice překvapilo. Kdyţ však všichni tito studenti začali hrát, uţ jsem tak překvapená nebyla. Samotné představení chvílemi připomínalo spíše pantomimu a celkový herecký výkon některých z nich by podle mě mohl být lepší, ale jiní to zase zvládli na výbornou. Dále mě trochu znepokojovala výslovnost některých herců. Tak česká výslovnost mi opravdu rvala srdce, ale moţná to také bylo záměrně, aby ti slabší z nás lépe rozuměli. Bohuţel toto divadlo moje očekávání nesplnilo. P. Zoubková (IE3) 11

12 Účast na celostátním semináři SOČ Dne 5. aţ 7. listopadu 2009 jsem se zúčastnila celostátního semináře SOČ, který se konal na Střední škole informatiky a spojů v Brně. Program semináře byl velmi náročný, ale poučný a zajímavý. Po příjezdu na střední školu jsem se šla ubytovat. Poté následoval oběd a od 13:00 hodin bylo zahájení a přivítání nás, účastníků v přednáškovém sále. Druhý den jsme začali v 8:00 hodin. Tento den byl velmi náročný. Přednášky trvaly okolo dvou hodin, mezi nimi jsme měli jen desetiminutovou přestávku. Ve druhé polovině dne jsme se věnovali hlavně základům asertivního chování a semináři společenské výchovy. Byla to příprava na večerní raut, kde jsme se učili společenskému vystupování (viz. fotografie). Po rautu následovala tisková konference, která trvala do 21:00 hodin. Na ní jsme mohli pokládat otázky a dotazy dvěma studentkám, které se účastnily zahraničních soutěţí a dostaly ocenění Českých hlaviček. Třetí den bylo ukončení celostátního semináře, opět v přednáškovém sále. Ze semináře jsem si odnesla mnoho poznatků, informací a podnětů, které se budu snaţit vyuţít ve své ročníkové práci, kterou právě dokončuji. Seznámila jsem se s novými lidmi, kteří mě velmi překvapili svými rozsáhlými vědomostmi. Věřím, ţe budu schopna poradit spoluţákům a podělit se s nimi o nové poznatky se sestavováním ročníkové práce. Tereza Psohlavcová (VP3) Den otevřených dveří Pátek byl pro mnoho studentů znamením ředitelské volna, neboť tento den se konala prohlídka naší školy neboli den otevřených dveří. Ne všichni však zůstali doma. Přišli do školy pomoci s organizací a přípravami. Obchodní akademie představila svoje fiktivní firmy, naaranţovala nástěnky, plyšáky, kníţky, bonbony, katalogy. Studenti hotelnictví a turismu nabízeli míchané nápoje, předváděli ukázky vyřezávání ovoce, číšníci a kuchaři podávali chlebíčky, jednohubky, čaj či kávu. Oděvní technici šaty a jiné oděvní výrobky, informatici předváděli práci na PC. Ţáci agropodnikání nabízeli produkty vyrobené z biopotravin koláče, bramboráky, Kaţdý obor se pochlubil svými dovednostmi a uměním. Základní školy, potencionální budoucí studenti, rodiče, ti všichni se přišli podívat na naši školu. V kaţdé třídě měli moţnost získání informací o objektu svého zájmu. Vystavené práce, popřípadě názorné ukázky pomohly lépe pochopit, co přesně lze od zvoleného oboru očekávat. Celkem přišlo 355 návštěvníků. To je podle mého názoru krásné číslo. Budu doufat, ţe jsem i já svými informacemi pomohla ke správnému rozhodnutí. 12

13 Během dne jsem provedla malou minianketku. 1) Jak se ti líbí na naší škole, popřípadě co? 2) Máš jasno, kam jít, popřípadě který obor tě zaujal? Petra: 1)Jo, je hezká. 2)Ještě nevím, kam půjdu. Míša: 1)Hezká, dobře vybavená. 2)Ano, mám, obchodní akademie. Lucka: 1)Líbí se mi tu. 2)Buď obchodní akademie, nebo hotelnictví a turismus. Lenka: 1)Je tu to dobré. 2)Jen se tak dívám. Ještě nevím, kam půjdu. Monika Dobešová (OA4) Odpoledne v dětském domově Nastává nám adventní období, čas, kdy si více uvědomujeme potřebu lásky, vzájemnosti a lidského tepla. Také v Dětském domově v v Boskovicích se na vánoční čas jiţ připravují. Ve středu 25. listopadu se zde konala předvánoční besídka, na kterou děti mohly pozvat svého hosta. I já jsem přijala pozvání od ţáka naší školy Oldřicha Chudy, který v domově ţije. Vyzdobená místnost, občerstvení, které připravily děti, a báječná atmosféra to vše nás zaujalo hned po vstupu do budovy. Dojalo mě vystoupení dětí, které si připravily divadelní scénku, básničky a také pěkné písničky. Po přivítání a vlídných slovech paní ředitelky následovala prohlídka areálu budovy. Byla jsem překvapena pěkným prostředím a vybavením pokojů, kuchyněk i společenských místností. Děti, různého věku, které zde ţijí, se musí samy o sebe postarat uvařit, uklidit, vyprat, samozřejmě za pomoci a pod dohledem vychovatelů. Při posezení u bábovky a čaje jsem se od chlapců dozvěděla, co chtějí v ţivotě dělat. Moc jim přeji, aby se jim vše splnilo a proţívali plnohodnotný ţivot. Děti v domově nestrádají po stránce ekonomické, určitě jim však chybí rodičovská láska a pohlazení. Vím jistě, ţe moje návštěva v dětském domově nebyla poslední, za dětmi se budu ráda vracet. Mgr. Jitka Kučírková 13

14 Výzva Adély Luňáčkové Sbírka dárků pro psí útulek v Boskovicích V předvánočním rozjímání jsem se rozhodla uspořádat sbírku potřebných věcí a krmení pro psí útulek v Boskovicích. Domnívám se, ţe např. brněnské útulky mají především ve vánočním čase spoustu dobrých duší, které pejskům pomáhají. Proto bych si přála, abychom společně pomohli i našemu útulku. Prosíme Vás o tyto nezbytné věci: - piškoty - různé pamlsky pro pejsky (ţvýkací kosti, botičky z buvolí kůţe, uzené uši, atd.) - deky (ne péřové, protoţe ty by mohli pejsci rozkousat) - psí konzervy jakékoliv značky Dále útulek samozřejmě nepohrdne hračkami pro pejsky, vodítky apod. Granule má útulek vlastní, stále stejnou značku, střídání granulí by pejskům spíše uškodilo. Pokud můţete darovat třeba i jen jeden balíček piškotů nebo jednu psí kost, budu opravdu vděčná a pejsci určitě ještě víc. Sbírka bude probíhat do v tento den od 15 hodin v horní části Masarykova náměstí budou dárky pro pejsky ukázány. Jako poděkování všem, kdo pomohli, bude probíhat zábavný program hry pro děti či ukázky výcviku psů a tance se psem. Poté všechny dárky dopravíme do útulku. Jakékoli dotazy směřujte přímo na mě. Zároveň prosím, dejte o sbírce vědět i známým a přátelům, kteří by byli ochotni pomoci. Dárky pro pejsky můţete nosit od pondělí do pátku do Domu dětí a mládeţe v Boskovicích, 17. listopadu 1, v době 8:00 11:00 a 11:30 19:00. Předem děkuji všem a doufám, ţe pejsci dostanou pod stromeček co nejvíce věcí. Adéla Luňáčková, tel.: , Naše škola by se ráda ke sbírce připojila. Své dárky můţete nosit paní Kuběnové do ošetřovny v budově C. Vybrané dárky budou předány Adéle Luňáčkové. Děkujeme SRPŠ při Vyšší odborné škole ekonomické a zdravotnické a Střední škole, Boskovice za zakoupení laserové tiskárny pro potřeby ţáků. Bude vyuţita pro tisk našeho Občasníku. Redakční rada přeje všem zaměstnancům i ţákům naší školy krásné a veselé Vánoce, mnoho štěstí a zdraví v novém roce. 14

15 15

PŘIJELI JSME, VIDĚLI JSME... 3 BYLI JSME PŘI TOM... 6 NA DOMÁCÍ PŮDĚ... 7. MEZI NÁMI... 10 Stužkovací večírky aneb jak správně je připravit...

PŘIJELI JSME, VIDĚLI JSME... 3 BYLI JSME PŘI TOM... 6 NA DOMÁCÍ PŮDĚ... 7. MEZI NÁMI... 10 Stužkovací večírky aneb jak správně je připravit... PŘIJELI JSME, VIDĚLI JSME... 3 GAUDEAMUS... 3 EXKURZE DO HOTELU SLADOVNA & PANORAMA... 4 Jekyll a Hyde v Městském divadle v Brně... 4 IE4 ve Vídni... 5 HT3 ve Vídni... 5 BYLI JSME PŘI TOM.... 6 Naši veterináři

Více

Kronika školního roku 2011 2012

Kronika školního roku 2011 2012 Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí Kronika školního roku 2011 2012 Junioři reprezentovali ČR v carvingu na mistrovství

Více

Spolupráce mezi ISŠ HPOS Příbram a Domovem Petra Mačkov

Spolupráce mezi ISŠ HPOS Příbram a Domovem Petra Mačkov Spolupráce mezi ISŠ HPOS Příbram a Domovem Petra Mačkov Na naší škole již několik let probíhá úspěšný grantový program spolupráce s Domovem Petra v Mačkově. Domov Petra Mačkov je samostatnou příspěvkovou

Více

BYLI JSME PŘI TOM... 4. HT3 na veletrhu Go & Region Tour... 4. VP3 na městském úřadě... 4. Lyžařský výcvik... 5. Olympiáda z anglického jazyka...

BYLI JSME PŘI TOM... 4. HT3 na veletrhu Go & Region Tour... 4. VP3 na městském úřadě... 4. Lyžařský výcvik... 5. Olympiáda z anglického jazyka... BYLI JSME PŘI TOM... 4 HT3 na veletrhu Go & Region Tour... 4 VP3 na městském úřadě... 4 Lyžařský výcvik... 5 Olympiáda z anglického jazyka... 7 Zájezd do divadla... 7 16. veletrh fiktivních firem... 8

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÝCH OBORŮ Havířov Šumbark MOJE ŠKOLA. Mgr. Marta Sakalová

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÝCH OBORŮ Havířov Šumbark MOJE ŠKOLA. Mgr. Marta Sakalová STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÝCH OBORŮ Havířov Šumbark MOJE ŠKOLA Mgr. Marta Sakalová 1 ZÁŘÍ 1. MĚSÍC START VOLBA CESTA CÍL NEJTĚŢŠÍ JE ZAČÍT... SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ PŮJDEME S TEBOU 1. Vítáme všechny naše i nové

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Výroční zpráva 2010-2011 Redakční rada : Jazyková korektura: Grafická sazba: Mgr. Jana Hošková, Ing. Karel Hajţman Mgr. Jana Müllerová

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!!

VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!! Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postiţením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník III., číslo 3, říjen 2010 VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!! Do posledního místečka vyprodané Divadlo

Více

EXKURZE. Odborná exkurze třídy OT1. Exkurze třídy OA2

EXKURZE. Odborná exkurze třídy OT1. Exkurze třídy OA2 Stránka 1 z 11 EXKURZE Odborná exkurze třídy OT1 Ve dnech 10. 6. a 11. 6. 2010 se třída OT1 vydala na odbornou exkurzi z Boskovic do Poličky. Starobylé město Polička nám nabídlo pohled na hradby ze 14.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Nade Mží 1, 318 00 Plzeň Hotelova-skola-plzen.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Září 2014 Mgr. Jitka Sochorová ředitelka školy Obsah 1. Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s.

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. www.astorieas.cz Zpravodaj MŠ a ZŠ Brozany nad Ohří Srdce pro Matýska (str. 19) 1 5 6 8-9 10-11 14 18 20 21 22-23 STALO

Více

PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE?

PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE? prosinec Váţení občané, dovolte mi, abych Vám popřál klidné proţití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů v novém roce. Současně s tímto přáním umisťujeme na titulní stránku zpravodaje,

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3 Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 podle zákona 561/2004 Sb. ve znění dalších předpisů 10 odst. 3 Obssah:: charakteristika školy o obecně o vybavenost

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

Obsah. Úvodník 3 Ze života školy 4 Exkurze, výlety, školní akce 11 Sport 19 Filmy, seriály, fandom 21 Cestování 22 IX/02

Obsah. Úvodník 3 Ze života školy 4 Exkurze, výlety, školní akce 11 Sport 19 Filmy, seriály, fandom 21 Cestování 22 IX/02 Obsah Úvodník 3 Ze života školy 4 Exkurze, výlety, školní akce 11 Sport 19 Filmy, seriály, fandom 21 Cestování 22 2 IX/02 Úvodník Čas letí jako zblázněný! Ještě stále sami sebe každé ráno přesvědčujeme,

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Strana 1 (celkem 50) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází

Více

Ročenka XVI. 2012-2013

Ročenka XVI. 2012-2013 Ročenka XVI. 2012-2013 Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace 0 Obsah Úvod... 2 1 Seznam žáků... 4 2 Seznam pracovníků... 12 3 Kalendář akcí... 13 4 Klub rodičů při Gymnáziu Vítkov...

Více

Úvodník. Přivítání nových studentů

Úvodník. Přivítání nových studentů 7 8 PaedDr. Karel Kostka ředitel školy Úvodník Milí přátelé, stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přichází první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází ve zmíněném

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

Gymnázium Jana Blahoslava. Ivančice

Gymnázium Jana Blahoslava. Ivančice Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice OBSAH Školní rok v událostech... 5 Přednáška o pomaturitním studiu... 5 Exkurze maturantů do Prahy... 5 Adaptační programy 1.C a primy... 5 Den jazyků 2008... 6 Land

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy název školy Základní škola a mateřská školačeský Těšín Masarykovy sady 104 okres Karviná sídlo školy Masarykovy sady 104, Český Těšín 737 01 Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Číslo: 2 Ročník: 13 Červen 2012

Číslo: 2 Ročník: 13 Červen 2012 Číslo: 2 Ročník: 13 Červen 2012 Adélina esej uspěla v soutěži ekonomické nezávislosti Letos již podruhé se studenti naší Hotelové školy Třebíč zapojili do soutěže, kterou vyhlašuje nakladatelství odborné

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více