Vzdělávací oblast: Člověk a společnost. Charakteristika vzdělávacího oboru:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací oblast: Člověk a společnost. Charakteristika vzdělávacího oboru:"

Transkript

1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací obor se vyučuje v ročníku (3. období základního vzdělávání) v samostatném předmětu Dějepis a v integrovaných předmětech Český jazyk a společenská výchova (6. 7. ročník), Práce a společnost (8. 9. ročník). Týdenní dotace: Vzdělávací oblasti je věnováno 12 hodin týdně ve školním učebním plánu. Dějepis v ročníku 2 hodiny týdně, to je 66 vyučovacích hodin za školní rok v každém ročníku. 4 vyučovací hodiny určené pro výchovu k občanství jsou rozděleny do integrovaných předmětů: Český jazyk a společenská výchova v 6. ročníku má dotaci 6 vyučovacích hodin týdně, z toho 5 z dotace pro Český jazyk, 1 z dotace pro Výchovu k občanství. Český jazyk a společenská výchova v 7. ročníku má dotaci 5 vyučovacích hodin týdně, z toho 4 z dotace pro Český jazyk, 1 z dotace pro Výchovu k občanství (vzdělávací obsah oboru a předmětu je uveden u vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Práce a společnost v 8. a 9. ročníku má dotaci po 2 vyučovacích hodinách týdně, z toho 1 z dotace pro oblast Člověk a svět práce, 1 z dotace pro Výchovu k občanství. Oblast vybavuje žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jejich aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Poznávají dějinné, sociální a kulturně historické aspekty života lidí v jejich rozmanitosti i souvislostech. Učivo oblasti ovlivňuje jejich vztah ke společenskému životu, pokládá základy jejich pozitivních společenských postojů. Žáci se učí rozpoznávat a formulovat společenské problémy v minulosti i současnosti, zjišťovat a zpracovávat informace nutné pro jejich řešení, nacházet řešení a vyvozovat závěry, reflektovat je a aplikovat v reálných životních situacích. Ve výchovně vzdělávacím procesu jsou ve všech předmětech, kde se oblast promítá, mezi oběma hlavními obory (Dějepis, Výchova k občanství) velmi úzké vazby, učivo se může prolínat, zasahovat do integrovaných předmětů oblasti i do učiva z jiných oblastí a oborů. Vyučuje li tyto obory tentýž vyučující, může výuku provádět v blocích v kombinaci s dalšími předměty, zejména s Českým jazykem a literární výchovou, Výtvarnou výchovou, Hudební výchovou, Zeměpisem, nebo může být výuka některého tématu prováděna v rámci realizace některého projektu. Obor vzdělávací oblasti: DĚJEPIS

2 Charakteristika předmětu: Dějepis se vyučuje v 6.-9.ročníku. Týdenní dotace: 2 vyučovací hodiny týdně v každém ročníku, to je 66 hodin ročně v každém ročníku. Výuka vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a zahrnuje hlavní tématické okruhy: Člověk v dějinách. Počátky lidské společnosti. Nejstarší civilizace. Kořeny Evropské kultury. Křesťanství a středověká Evropa. Objevy a dobývání. Počátky nové doby. Modernizace společnosti. Moderní doba. Rozdělený a integrující se svět. Plněny jsou dílčí úkoly z průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova. V celém období bude využíváno přesahů do dalších předmětů: Český jazyk a společenská výchova, Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Práce a společnost, Výtvarná výchova, Hudební výchova, Výchova ke zdraví, Zeměpis, Přírodopis. Žáci získávají základní poznatky o konání člověka v minulosti. Poznávají děje a jevy, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti. Organizace výuky: Výuka probíhá zpravidla v jednohodinových lekcích, může být součástí blokové výuky v kombinaci s jinými předměty nebo součástí výuky v rámci realizace některého projektu. Výuka probíhá ve škole (ve třídě, knihovně, učebně s výpočetní technikou, v kabinetu dějepisu). Součástí výuky jsou návštěvy muzea, historických a kulturních památek. Exkurze napomáhají k realizaci některých výstupů. K doplnění výuky patří i návštěvy kulturních pořadů podle aktuálních nabídek různých institucí. Na povinný předmět lze navázat volitelným nebo nepovinným předmětem Seminář z dějepisu s časovou dotací 1-2 hodiny týdně, to je 33 nebo 66 hodin ročně. Jeho zařazení je závislé na zájmu dostatečného počtu žáků. Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu DĚJEPIS:

3 Učitel vede žáky k osvojení klíčových kompetencí. Kompetence k učení (na výstupu v 9. ročníku): - operovat s obecně užívanými termíny - vytvářet si komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy - samostatně pozorovat, kriticky posuzovat a vyvozovat závěry, uvádět věci do souvislostí - vyhledávat a třídit informace a efektivně je využívat v procesu učení - vybírat a využívat pro efektivní učení vhodné způsoby a metody, plánovat vlastní učení - projevovat ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení - poznávat smysl a cíl učení, mít pozitivní vztah k učení Kompetence k řešení problémů: - hledat paralely mezi minulými a současnými událostmi a porovnávat je s obdobnými jevy a procesy - odhalovat kořeny společenských jevů, promýšlet jejich vzájemnou podmíněnost a souvislosti - rozlišovat mýty a skutečnost - kriticky hodnotit fakta a objektivně posuzovat společenské jevy současnosti i minulosti - vyhledávat informace vhodné k řešení problému - samostatně řešit problémy; volit vhodné způsoby řešení Kompetence komunikativní: - využívat jako zdroj informací různé texty společenského a společenskovědního charakteru, rozumět různým typům textů a obrazových materiálů - využívat i moderní informační prostředky - rozpoznávat názory a postoje ohrožující lidskou důstojnost, odporující základním principům demokratického soužití - uvědomovat si nebezpečí myšlenkové manipulace - uplatňovat vhodné prostředky komunikace k vyjadřování vlastních názorů - formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu - vyjadřovat se výstižně v písemném i ústním projevu - naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagovat, účinně se zapojovat do diskuse

4 Kompetence sociální a personální: - vážit si vlastního národa i národů jiných, respektovat kulturní odlišnosti různých společenství - účinně spolupracovat ve skupině, přispívat k diskusi ve skupině, chápat potřebu efektivně spolupracovat s druhými - oceňovat zkušenosti druhých lidí, respektovat různá hlediska Kompetence občanské: - zájímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství - uvědomovat si přináležitost k evropské kultuře - orientovat se v historických faktech, která souvisejí s každodenním životem - respektovat přesvědčení druhých lidí, odmítat útlak a hrubé zacházení, uvědomovat si povinnost postavit se proti násilí - chápat základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy - respektovat, chránit a ocenit naše tradice a kulturní i historické dědictví - chápat základní ekologické souvislosti Kompetence pracovní: - dodržovat vymezená pravidla, plnit povinnosti - využívat znalosti v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost Vzdělávání v oblasti směřuje k: - rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře - odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, promýšlení jejich souvislostí a vzájemné podmíněnosti v reálném a historickém čase - hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a jejich porovnávání s obdobnými či odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku - utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost - rozlišování mýtů a skutečnosti, rozpoznávání projevů a příčin subjektivního výběru a hodnocení faktů i ke snaze o objektivní posouzení společenských jevů současnosti i minulosti - vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální texty společenského a společenskovědního charakteru - rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních a ekonomických faktů, k poznávání

5 každodenních situací a událostí ve vzájemných souvislostech - úctě k vlastnímu národu i jiným národům a etnikům, respektu k jejich kultuře i jiným odlišnostem - získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě, rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti - utváření vědomí vlastní identity a identity druhých, rozvíjení realistického sebepoznávání a sebehodnocení, akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých - utváření pozitivních vztahů uvnitř školy i mimo ni, chování a úcta k opačnému pohlaví, správné posuzování role žen ve společnosti - rozpoznání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním principům demokratického soužití - odolnosti vůči myšlenkové manipulaci - uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů, k zaujímání a obhajování vlastních postojů a vlastních práv K tomu povede: - osobní příklad a postoje učitele - výběr vhodných studijních materiálů a jejich vhodná prezentace - praktické poznávání historie na základě vycházek, exkurzí, výletů - efektivní organizace výuky a výběr moderních metod a forem práce, které jsou založeny na činnostním aktivním osvojování poznatků, diskusi a výměně názorů K naplnění klíčových kompetencí směřuje obsahové zaměření předmětu: 3. období (6. 9. ročník): Očekávané výstupy Učivo (aplikované klíčové kompetence) 6. ročník: žák - pochopí důležitost a potřebnost dějepisných poznatků - pochopí význam péče o historické památky, uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví Člověk v dějinách Význam zkoumání dějin. Péče o památky. Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) Přesahy do předmětů Český jazyk, Výtvarná výchova Přesahy do předmětu Výtvarná výchova ENV: Základní podmínky života. Lidské aktivity a problémy životního prostředí (ochrana Časové rozvržení IX X (cca 14 vyuč. Poznámky, diferenciace Diferenciace pro ZPŽ: - dyslektici budou pracovat podle zvl. ind. plánu, - po zadání sam. práce si učitel ověří porozumění

6 - uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány (archiv, muzeum, galerie) - orientuje se na časové ose a v historické mapě - řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu - charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců - objasní význam zemědělství, řemesel a zpracování kovů pro lidskou společnost - uvede příklady významných archeologických kultur na našem území - rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací - seznámí se s kulturním přínosem významných mimoevropských civilizací - seznámí se s počátky a významem judaismu - uvede příklady antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci Získávání informací o dějinách. Historické prameny. Historický čas a prostor. Počátky lidské společnosti Člověk a lidská společnost v pravěku. Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury Nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz. Antické Řecko a Řím. Střední Evropa a její styky s antickým Středomořím. kulturních památek). Přesahy do předmětu Český jazyk Přesahy do učiva Zeměpisu OSV: Osobnostní rozvoj - dovednosti pro učení a studium. Morální rozvoj - zvládání učebních problémů. Přesahy do předmětu Český jazyk ENV: Vztah člověka k prostředí. Přesahy do předmětů Přírodopis, Zeměpis, Český jazyk ENV: Vztah člověka k prostředí. Přesahy do předmětů Zeměpis, Český jazyk, Výtvarná výchova XI (cca 8 vyuč. XII I (cca 13 vyuč. II- VI (cca 31 vyuč. úkolu - tolerantně se posuzuje graf. zpracování - ověřování znalostí se provádí převážně přímou ústní formou - tělesně postižení žáci budou pracovat podle zvl. ind. plánu a budou osvobozeni od výuky v terénu, - při hodnocení úkolů bude přihlíženo k druhu a stupni postižení

7 - porovná formy vlády ve starověkých státech, seznámí se s podstatou demokracie, - seznámí se s počátky křesťanství Souhrnné opakování. VEGS: Jsme Evropané - kořeny a zdroje evropské civilizace. VDO: Občan, občanská společnost a stát. využití časové rezervy Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 7. ročník: žák - popíše příchod nových etnik do Evropy - seznámí se se základními rysy západoevropské, slovanské, byzantské a islámské kultury - seznámí se s úlohou křesťanství a víry v životě středověkého člověka - sleduje vývoj na našem území v době Velké Moravy a počátků českého státu Učivo: Křesťanství a středověká Evropa Nový etnický obraz Evropy. Utváření států v Evropě. Islám a islámské říše (Arabové, Turci). Kultura byzantské říše. Příchod Slovanů. Křesťanství. Velká Morava a český stát, jejich vnitřní vývoj a postavení Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) Přesahy do učiva Zeměpisu OSV: Morální rozvoj - zvládání učebních problémů. VDO: Občan, občanská společnost a stát. Přesahy do učiva Českého jazyka VEGS: Jsme Evropané - kořeny a zdroje evropské civilizace. Přesahy do předmětů Výtvarná výchova, Český Časové rozvržení IX XI (cca 20 vyuč. XII III (cca 24 vyuč. Poznámky, diferenciace Diferenciace pro ZPŽ: - dyslektici budou pracovat podle zvl. ind. plánu, - po zadání sam. práce si učitel ověří porozumění úkolu - tolerantně se posuzuje graf. zpracování - ověřování znalostí se provádí převážně přímou ústní

8 - pochopí postavení společenských vrstev ve středověku - uvede příklady románské a gotické kultury - seznámí se s myšlenkami žádajícími reformu církve - vymezí význam husitské tradice - popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky - pozná typické renesanční památky - pochopí význam humanismu v Evropě. Struktura středověké společnosti. Kultura středověké společnosti. Objevy a dobývání, počátky nové doby Reformace v Evropě. Základní poznatky o husitství. Kultura Ameriky před Kolumbem. Zámořské objevy a počátky dobývání světa. Renesanční kultura. Renesanční památky v oblasti. Humanismus, základní znaky. Významné osobnosti kultury v našich zemích. jazyk VEGS: Jsme Evropané - kořeny a zdroje evropské civilizace. VDO: Občan, občanská společnost a stát. Přesahy do předmětů Výtvarná výchova, Český jazyk ENV: Základní podmínky života. Lidské aktivity a problémy životního prostředí - ochrana kulturních památek. Přesahy do učiva Českého jazyka Přesahy do učiva Zeměpisu MKV: Etnický původ -rovnocennost všech etnických skupin a kultur. Přesahy do předmětů Hudební výchova a Výtvarná výchova Přesahy do učiva Českého jazyka OSV: III VI (cca 22 vyuč. formou - tělesně postižení žáci budou pracovat podle zvl. ind. plánu a budou osvobozeni od výuky v terénu, - při hodnocení úkolů bude přihlíženo k druhu a stupni postižení Žáci nadaní a s hlubším zájmem: Budou vedeni k plnění úkolů přesahujících stanovené požadavky.

9 Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 8. ročník: žák - objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy uvnitř habsburské monarchie - objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její důsledky - rozpozná základní znaky barokní kultury a uvede představitele a příklady významných kulturních památek - seznámí se s podstatnými změnami ve vývoji významných států - popíše formy vlády (absolutismus, konstituční monarchie) - pochopí význam rozvoje vědy a techniky pro vývoj ve světě - vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny u nás, které Souhrnné opakování. Učivo Objevy a dobývání, počátky nové doby Český stát a velmoci od počátku 16. století. České stavovské povstání. Významné osobnosti našich dějin. Barokní kultura a osvícenství. Modernizace společnosti Vývoj ve vybraných evropských státech. Vznik a vývoj USA. Industrializace a její důsledky pro společnost. Sociální otázka. Vývoj v našich zemích, významní Osobnostní rozvoj -dovednosti pro učení a studium. Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) OSV: Osobnostní rozvoj - dovednosti pro učení a studium. Morální rozvoj - zvládání učebních problémů. Přesahy do předmětů: Český jazyk, Výtvarná výchova, Hudební výchova VEGS: Jsme Evropané - klíčové mezníky evropské historie. Přesahy do učiva Zeměpisu Přesahy do předmětů: Fyzika, Český jazyk ENV: Lidské aktivity a problémy využití časové rezervy Časové rozvržení IX XI (cca 20 vyuč. XII (cca 6 vyuč. I III (cca 20 vyuč. Poznámky, diferenciace Diferenciace pro ZPŽ: - dyslektici budou pracovat podle zvl. ind. plánu, - po zadání sam. práce si učitel ověří porozumění úkolu - tolerantně se posuzuje graf. zpracování - ověřování znalostí se provádí převážně přímou ústní formou - tělesně postižení žáci budou pracovat podle zvl. ind.

10 charakterizují modernizaci společnosti - pochopí význam francouzské revoluce a napoleonských válek pro změny v Evropě - seznámí se s formováním novodobého českého národa - sleduje význam evropských revolucí pro postavení sociálních skupin - popíše příčiny nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a světa a důsledky, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla - sleduje soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií - seznámí se s rozvojem kultury 19. st. - pochopí příčiny a důsledky 1. světové války - vysvětlí význam vzniku ČSR představitelé politiky, vědy a kultury. Velká francouzská revoluce a napoleonské období, vliv na Evropu a svět. Národní hnutí, utváření novodobého českého národa. Revoluce 19. století. Vývoj v Evropě a ve světě v 2. polovině 19. století. Kultura 19. století základní proudy a významní představitelé. Moderní doba Konflikty mezi velmocemi, kolonialismus. 1. světová válka. Čs. politika v době války, vznik čs. státu. životního prostředí - průmysl, doprava, zemědělství a jejich vliv na životní prostředí, - ochrana přírody a kulturních památek. VDO: Občan, občanská společnost a stát - úloha občana v demokratické společnosti. Přesahy do učiva Českého jazyka Přesahy do učiva Zeměpisu ENV: Lidské aktivity a problémy životního prostředí - průmysl, doprava, zemědělství vliv na životní prostředí, - ochrana přírody a kulturních památek. Přesahy do předmětů: Český jazyk, Výtvarná výchova, Hudební výchova Přesahy do učiva Českého jazyka VDO: Občan, občanská společnost a stát IV VI (cca 20 vyuč. plánu a budou osvobozeni od výuky v terénu, - při hodnocení úkolů bude přihlíženo k druhu a stupni postižení Žáci nadaní a s profesionální orientací na společenské vědy: Budou vedeni k plnění úkolů přesahujících stanovené požadavky.

11 Souhrnné opakování. - úloha občana v demokratické společnosti. využití časové rezervy Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 9. ročník: Žák - orientuje se ve změnách, které přinesla 1. světová válka - zhodnotí postavení ČSR v evropských souvislostech a jeho vnitřní prostředí - rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů - seznámí se s příčinami a důsledky totalitních systémů - rozpozná destruktivní sílu fašismu - na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv - na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky Učivo Moderní doba Nové politické uspořádání Evropy a úloha USA ve světě. ČSR hospodářsko-politický vývoj, sociální a národnostní problémy. Mezinárodně politická a hospodářská situace ve 20. a 30. letech. Totalitní systémy, důsledky pro ČSR a svět. Druhá světová válka, holocaust. Rozdělený a integrující se svět Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) Přesahy do učiva Výtvarné výchovy VDO: Občan, občanská společnost a stát - práva a povinnosti občana, - základní principy demokracie. Přesahy do předmětů: Český jazyk, Výtvarná výchova, Hudební výchova, Práce a společnost, Fyzika MDV: Fungování a vliv médií ve společnosti - vliv médií na společnost. VEGS: Jsme Evropané - klíčové mezníky evropské historie. Časové rozvržení IX (cca 6 vyuč. X (cca 7 vyuč. XI II (cca 26 vyuč. III (cca 6 vyuč. Poznámky, diferenciace Diferenciace pro ZPŽ: - dyslektici budou pracovat podle zvl. ind. plánu, - po zadání sam. práce si učitel ověří porozumění úkolu - tolerantně se posuzuje graf. zpracování - ověřování znalostí se provádí převážně přímou ústní formou - tělesně postižení žáci budou pracovat

12 - vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa - uvede příklady střetávání obou bloků - zhodnotí postavení ČSR v evropských souvislostech, pochopí podstatu totalitního systému - dokáže získat informace o r a pochopí význam přechodu k demokratické společnosti - posoudí postavení rozvojových zemí - vysvětlí důvody hospodářské a vojenské spolupráce mezi evropskými zeměmi - pochopí nutnost mírového řešení mezinárodních problémů - prokáže základní orientaci v problémech současného světa Důsledky války. Studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků reprezentovaných supervelmocemi; soupeření. Vnitřní situace v zemích východního bloku (na vybraných příkladech srovnání s charakteristikou západních zemí). Československo od únorového převratu do r Vznik České republiky. Mimoevropský svět. Vývoj v posledním desetiletí 20. století. Problémy současnosti. Věda, technika a vzdělání jako faktory vývoje. Sport a zábava. Přesahy do učiva Českého jazyka Přesahy do učiva Českého jazyka MDV: Fungování a vliv médií ve společnosti - vliv médií na společnosti. Přesahy do učiva Zeměpisu VEGS: Jsme Evropané - evropská integrace, - Evropská unie, - mezinárodní organizace. Přesahy do předmětů Zeměpis, Český jazyk VDO: Občan, občanská společnost a stát Základní principy demokracie. Formy participace občanů v politickém životě - volební systémy IV VI (cca 21 vyuč. podle zvl. ind. plánu a budou osvobozeni od výuky v terénu, - při hodnocení úkolů bude přihlíženo k druhu a stupni postižení Žáci nadaní a s profesionální orientací na společenské vědy: Budou vedeni k plnění úkolů přesahujících stanovené požadavky.

13 ENV: Vztah člověka k prostředí - principy udržitelnosti rozvoje. MKV: Multikulturalita současného světa. MDV: Fungování a vliv médií ve společnosti - role médií v politických stranách. Závěrečné shrnutí, přínos učiva historie pro život, další možnosti rozšiřování poznatků. využití časové rezervy Volitelný a nepovinný předmět: SEMINÁŘ Z DĚJEPISU Charakteristika předmětu: Vyučovací předmět Seminář z dějepisu vychází z obsahu vzdělávacího oboru RVP ZV. Vyučuje se podle zájmu žáků v ročníku (3. období základního vzdělávání). Týdenní dotace: 1-2 vyučovací hodiny týdně, to je 33 nebo 66 hodin během vyučovacího roku. Výuka může probíhat i při hodinové dotaci ve dvouhodinových lekcích (jednou za dva týdny 2 vyučovací hodiny). Organizace výuky: Seminář je určen pro žáky všech tříd jednoho ročníku nebo pro žáky různých ročníků podle zájmu o tento předmět. Výuka probíhá ve škole (ve třídě, knihovně, učebně s výpočetní technikou, v kabinetu dějepisu). Důležitou součástí výuky jsou návštěvy muzea, historických a kulturních památek v Klatovech i mimo Klatovy. Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu SEMINÁŘ Z DĚJEPISU

14 3. období (výstup pro 9. ročník): Učitel vede žáky k osvojení klíčových kompetencí. Kompetence k učení: - vytvářet si komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy - samostatně pozorovat, kriticky posuzovat a vyvozovat závěry, uvádět věci do souvislostí Kompetence k řešení problémů: - vyhledávat informace vhodné k řešení problému - samostatně řešit problémy; volit vhodné způsoby řešení Kompetence komunikativní: - využívat jako zdroj informací texty různého charakteru - využívat i moderní informační prostředky Kompetence sociální a personální: - účinně spolupracovat ve skupině Kompetence občanské: - zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství - chránit a ocenit naše tradice i historické dědictví - chápat základní ekologické souvislosti Kompetence pracovní: - dodržovat vymezená pravidla, plnit povinnosti - využívat znalosti v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost

15 K tomu jsou využívány především následující postupy: - osobní příklad a postoje učitele - výběr vhodných studijních materiálů a jejich vhodná prezentace - praktické poznávání historie na základě besed s odborníky, vycházek, exkurzí, výletů - efektivní organizace výuky a výběr moderních metod a forem práce, které jsou založeny na činnostním aktivním osvojování poznatků, diskusi a výměně názorů Výstupy Žák - chápe význam studia historie - zajímá se o informace o historii - chápe význam péče o historické památky - dokáže získávat informace z různých historických pramenů Učivo Práce s různými historickými prameny. Význam studia historie. Význam historických památek. Péče o památky. Poznámka: Učivo konkretizuje vyučující v ročním plánu podle složení skupiny žáků, jejich zájmu a aktuálních možností využití regionálních událostí a institucí. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Člověk a svět práce Obor vzdělávací oblasti: PRÁCE A SPOLEČNOST Předmět a jeho charakteristika: Předmět vznikl integrací učiva ze vzdělávacích oborů Výchova k občanství a Člověk a svět práce, vyučuje se v ročníku, výstupy jsou stanoveny pro 9. ročník.

16 Týdenní dotace: 8. ročník 2 vyučovací hodiny týdně (1 h z dotace pro Občanskou výchovu, 1 h z dotace pro Pracovní výchovu) 66 vyučovacích hodin ve školním roce 9. ročník: 2 vyučovací hodiny týdně (1 h z dotace pro Občanskou výchovu, 1 h z dotace pro Pracovní výchovu) 66 vyučovacích hodin ve školním roce Do obsahu předmětu jsou zařazena témata z výchovy k občanství: Člověk jako jedinec (sebepoznání, osobní rozvoj). Stát a hospodářství (výroba, obchod, služby, principy tržního hospodářství). Stát a právo (státní správa, samospráva, principy demokracie, právní řád). Mezinárodní vztahy, globální svět (postavení ČR v EU, probl. globalizace). Do obsahu předmětu jsou zařazena témata z pracovní výchovy: Svět práce (volba povolání sebepoznání, rozhodování, akční plánování, orientace na trhu práce, rovnost příležitosti, adaptace na životní změny). Provoz a údržba domácnosti (diferencovaně pro hochy a dívky). Do předmětu jsou promítnuta průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Organizace výuky: Výuka probíhá ve dvouhodinových lekcích, skládá se z teoretické i praktické části. Teoretická výuka probíhá převážně s celým kolektivem třídy, pro praktické činnosti je třída dělena na skupiny. V rámci teoretické výuky jsou probírána témata Výchovy k občanství doplněná o průřezová témata a příprava na volbu povolání (Svět práce). Výuka je doplněna exkurzemi na pracoviště středních odborných škol a učilišť, na Úřad práce, některých podniků a institucí. V rámci praktické výuky je zařazeno téma Provoz a údržba domácnosti s diferencovaným obsahem pro žáky podle pohlaví. Výuka probíhá v odborných učebnách, je doplněna podle možnosti exkurzemi na pracoviště některých výrobních a jiných organizací.

17 Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu PRÁCE A SPOLEČNOST: Učitel vede žáky k osvojení klíčových kompetencí. Kompetence k učení: - poznávat důležitost učení pro svůj budoucí profesní růst - plánovat svůj čas k efektivnímu učení - zodpovědnosti při rozhodování o využití času pro učení, zaměřit se na budoucí profesní orientaci - vyhledávat a třídit informace důležité pro správný výběr střední školy a kriticky je dávat do kontextu se svými schopnostmi a možnostmi - vyhledávat a hodnotit informace o dění ve světě z oblasti přírody i společnosti - vybírat vhodné způsoby a organizovat postupy své vlastní práce při praktických činnostech Kompetence k řešení problémů: - přemýšlet o svém životě, svých zájmech, předpokladech - pojmenovávat cíle, kterých chce dosáhnout ve svém budoucím životě, a hledat cesty k jejich naplnění - utvářet si pozitivní hodnotový systém opřený o poznání i sebepoznání, sledovat pokroky, kterých dosáhl - kriticky přemýšlet o sobě i o společenském životě - hledat různé cesty plánovitého řešení životních problémů a situací, nést zodpovědnost za svá rozhodnutí, obhajovat své postoje - shromažďovat informace o aktuálním dění v rodině, obci, ČR, EU, ve světě a dávat si je do souvislostí, zaujímat postoje - zajímat se o veřejné problémy, které se dotýkají každého člověka, a hledat správné postoje k těmto problémům, správné způsoby chování a jednání v současném světě - na konkrétních životních situacích a při praktických činnostech hledat cesty k hospodárnosti, šetření penězi, materiálem i svým časem Kompetence komunikativní: - formulovat srozumitelně své myšlenky a názory na dění ve společnosti, ve světě i na své budoucí zařazení v životě - vyslechnout názory druhých nejen na svět, ale hlavně na sebe, snažit se jim porozumět a vhodně na ně reagovat - nebát se požádat o radu a pomoc při svém rozhodování a při pracovních činnostech - využít různých komunikačních prostředků pro orientaci v jednotlivých povoláních, oborech hospodářství, na trhu práce v místě, v ČR, EU, a využít jich při výběru povolání - získané komunikativní dovednosti uplatňovat při společných diskusích, spolupráci ve skupinách i při obhajobě svých názorů, práv a

18 způsobů práce Kompetence sociální a personální: - odhalovat kořeny společenských jevů, dějů a změn, jejich souvislosti a podmíněnosti v čase, hledat paralely s obdobnými i odlišnými jevy a procesy v evropském i světovém měřítku - utvářet si pozitivní představu o sobě samém, získávat zdravou sebedůvěru - ovládat a řídit svoje jednání a chování tak, aby nebylo v rozporu s právním řádem a morálními zvyklostmi a aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty - spolupracovat v týmu, převzít roli vedoucího, organizátora, partnera i podřízeného, pomáhat utvářet příznivou atmosféru při práci, přispívat k diskuzi - učit se asertivnímu jednání a schopnosti hledat kompromis - respektovat starší, rodiče, učitele, umět přijímat jejich rady vyplývající z životní moudrosti a historické zkušenosti a čerpat z toho poučení pro své postoje a činnosti i pro svou profesionální orientaci - zapojit se do společné práce na konkrétním výrobku při praktických činnostech, podle svých schopností pomoci méně zručným žákům Kompetence občanské: - zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství a utvářet si vědomí sounáležitosti k evropské kultuře - respektovat kulturní, sociální i jiné odlišnosti lidí, skupin a různých společenství, utvářet si k nim vlastní postoje - rozpoznávat názory a postoje ohrožující lidskou důstojnost a odporující principům demokratického soužití, odolnosti vůči myšlenkové i jiné manipulaci - respektovat základní právní normy ČR a EU, umět se podle nich řídit a uvědomovat si možné sankce, které vyplývají z jejich nedodržování - základní principy fungování demokratického státu - poznávat základní principy hospodaření státu, organizace, rodiny, jednotlivce - chápat základní ekologické souvislosti a nutnost mezinárodní spolupráce při řešení environmentálních problémů, své chování a jednání korigovat tak, aby odpovídalo požadavkům na ochranu zdraví a životního prostředí - poznávat situace ohrožující zdraví a zachovávat rozvahu při řešení krizových situací Kompetence pracovní:

19 - využívat hospodárně materiály při praktických činnostech důležitých pro domácnost a při pracích technických a elektrotechnických v dílnách - bezpečně používat nástroje a přístroje v dílně i v domácnosti - přistupovat k práci a k jejím výsledkům z hlediska kvality, funkčnosti a uznat přínos práce druhých - šetřit a chránit společný majetek - při práci využívat teoretické znalosti a dovednosti získané v jiných oborech vzdělávání a v každodenní praxi - poradit se, požádat o pomoc při praktických činnostech i při plánování budoucího profesního zaměření - respektovat a dodržovat důležité pokyny pro pracovní činnosti i pro používání přístrojů - reagovat na změněné pracovní podmínky - orientovat se v základních podnikatelských aktivitách a chápat je jako zdroj pro materiální zabezpečení své i své rodiny v budoucnosti - orientovat se v soustavě škol připravujících žáky na budoucí povolání a v nabídkách trhu práce, získat k tomu potřebné informace, vyhodnotit je a správně se rozhodnout - vyplnit přihlášku na střední školu a vytvořit si představu o způsobech přijímacího řízení K jsou využívány následující postupy: - osobní příklad a postoje učitele - výběr vhodných studijních materiálů a jejich vhodná prezentace - organizování besed a využívání komponovaných pořadů se zaměřením na právní vědomí, bezpečnost, mezinárodní vztahy, ekonomiku - vhodné vybavení učeben pro praktické pracovní vyučování (dílna, cvičný byt, atelier a kabinet šití a ručních prací) - praktické poznávání pracovního prostředí na základě vycházek, exkurzí, výletů - efektivní organizace výuky a výběr moderních metod a forem práce, které jsou založeny na činnostním aktivním osvojování poznatků, diskusi a výměně názorů - rozvíjet proces sebepoznání, utváření pozitivního hodnotového systému - jako zdroj informací využívat různorodé verbální texty společenského charakteru a moderní informační zdroje (internet, mediální prezentace,...) - orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních a ekonomických faktů, k poznávání každodenních situací a událostí ve vzájemných souvislostech - vštěpování úcty k vlastnímu národu i jiným národům a etnikům, respektu k jejich kultuře i jiným odlišnostem - orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě, rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti - na základě praktických cvičení a řešení modelových situací utváření vědomí vlastní identity a identity druhých, rozvíjení realistického sebepoznávání a sebehodnocení, akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých

20 Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 8. ročník: Nauková část: žák - chápe význam práva v životě společnosti i jedince - poznává význam právní úpravy důležitých vztahů - umí posoudit své postavení v jednoduchých právních vztazích - rozlišuje typy právních vztahů a jejich subjektů - uvědomuje si hranici a význam trestně právní odpovědnosti - orientuje se v systému právní ochrany ČR - dovede vnímat a hodnotit protispolečenské jevy žák - posuzuje význam začlenění ČR do evropských struktur a poznává konkrétní přínos začlenění do EU - sleduje, které mezinárodní organizace se mohou podílet na rozvoji ČR, Evropy, světa a uvádí konkrétní a aktuální události - posuzuje význam mezinárodní spolupráce a její výhody, uvádí konkrétní argumenty - uvádí příklady některých globálních problémů a snaží se je vyhodnotit z hlediska přínosu i rizik Učivo Stát a právo: Právo a spravedlnost. Právní stát a jeho zákonodárství. Druhy práva: občanské rodinné vlastnické trestní pracovní právo na zdraví a sociální jistoty. Mezinárodní vztahy, globální svět: Evropská integrace podstata, význam, výhody. Mezinárodní spolupráce ekonomická, politická, bezpečnostní, kulturní a její orgány (OSN, RE, NATO, UNESCO, UNICEF, ). Globalizace projevy, klady, zápory. Aktuální globální problémy a Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) VDO: Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - kategorie spravedlnost, řád, norma, zákon, morálka - význam Ústavy a Listiny základních práv a svobod - demokratické principy řešení sporů v životě člověka a společnosti VEGS: Evropa a svět nás zajímá - osobní zkušenosti žáků, spolupráce s partnerskými městy Klatov - Euroregion Šumava, konkrétní a aktuální akce kulturní i hospodářské spolupráce Objevujeme Evropu a svět - naše vlast a Evropa státní a evr. symboly Časové rozvržení 1 pololetí: 1 h týdně září leden (16 vyuč. leden únor (6 vyuč. 2. pololetí: 2 h týdně Poznámky, diferenciace Diferenciace v náplni praktických činností v integrované oblasti Člověk a svět práce (hoši dívky)

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 7 Člověk a společnost. Dějepis Práce a společnost

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 7 Člověk a společnost. Dějepis Práce a společnost Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 7 Člověk a společnost Dějepis Práce a společnost Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence září ČLOVĚK V DĚJINÁCH: uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků, uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce,

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vyučovací předmět dějepis je nedílnou součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je úzce spjat s dalšími předměty - zeměpisem, literaturou a jazyky,

Více

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady.

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady. Dějepis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata ČLOVĚK V DĚJINÁCH Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník)

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Učební plán je přizpůsoben jednohodinové týdenní dotaci. Občanská výchova seznamuje žáky s poznatky, které jim mohou pomoci vytvořit si povědomí

Více

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5. 2 Občanská výchova Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika:

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Cílem výuky dějepisu je: pochopení souvislostí dějinných událostí

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA. 6. 9. ročník. Charakteristika výuky. Obsahové, časové a organizační vymezení

OBČANSKÁ VÝCHOVA. 6. 9. ročník. Charakteristika výuky. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika výuky OBČANSKÁ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Občanská výchova je realizován v 6. až 9. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně. Tento předmět je

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství svým obsahem navazuje na

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky 3. období 9. ročník Mošna, F. a kol: Provoz a údržba domácnosti (Fortuna, 1997) Strádal:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

Člověk a společnost. Výchova k občanství. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a společnost. Výchova k občanství. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a společnost Výchova k občanství 6. 9. ročník 1 hodina týdně třídy besedy s odborníky, exkurze vést

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Výchova k občanství 6. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI rok v jeho proměnách a slavnostech kalendář, letopočty svátky pranostiky, přísloví, pořekadla Zná svá práva a povinnosti Je hrdý na svou školu Posoudí

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících Osobnostní a sociální výchova - (1.-5. ročník) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Předmět: Občanská výchova

Předmět: Občanská výchova 5.5.2 Obor: Výchova k občanství Předmět: Občanská výchova Charakteristika předmětu Občanská výchova 2. stupeň Předmět Občanská výchova spadá do vzdělávací oblasti Člověk a společnost a realizuje výstupy

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Vzdělávací obor Výchova k občanství Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět výchova k občanství směřuje k tomu, aby se žáci: - dokázali orientovat v sociální realitě a začlenit sama sebe do

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 1 1 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 1 1 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací oblast výchova k občanství je zařazena do vzdělávání od 6. do 9. ročníku. Vede žáky k tomu, aby se na základě všech

Více

4.10. Další zavedené povinné a volitelné předměty. 4.10.1. Globální výchova Charakteristika předmětu

4.10. Další zavedené povinné a volitelné předměty. 4.10.1. Globální výchova Charakteristika předmětu 4.10. Další zavedené povinné a volitelné předměty 4.10.1. Globální výchova Charakteristika předmětu Vyučovací obor Globální výchova je zaveden jako povinný v 7. 9.ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem výuky dějepisu je: - rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR DĚJEPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR DĚJEPIS 5.5. 5.5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS: Vyučovací předmět Dějepis vychází ze vzdělávacího oboru. Vybavuje žáka znalostmi

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Člověk a občanský život Člověk a pracovní život Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové)

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

5.5.2 Výchova k občanství

5.5.2 Výchova k občanství 5.5.2 Výchova k občanství Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Zaměřuje se na utváření

Více

Člověk a společnost Výchova k občanství

Člověk a společnost Výchova k občanství Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Výchova k občanství Charakteristika předmětu V předmětu Výchova k občanství je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 6., 7. a 9. ročníku a 1 hodinu

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Člověk a společnost Dějepis

Člověk a společnost Dějepis Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis. Vzdělávání směřuje

Více

Volitelné předměty. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: KOMUNIKACE CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení

Volitelné předměty. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: KOMUNIKACE CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení 503 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Vyučovací předmět: KOMUNIKACE CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+2 0+2 Ročník Povinnost (skupina) volitelný

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Výchova k občanství. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výchova k občanství. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru výchova k občanství vzdělávací oblasti člověk a společnost. Předmět

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4 VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Vlastivěda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Žáci

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Předmět Občanská výchova je povinný pro žáky 2. stupně ZŠ v rozsahu 1hodinu týdně pro žáky 6. - 9. ročníku. Předmět Občanská výchova navazuje na

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Předmět: Člověk a jeho svět

Předmět: Člověk a jeho svět 31 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 34 založí jednoduchý pokus,

Více

Vzdělávací obor Člověk a svět práce Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Oblast Člověk a svět práce škola pojímá jako obor, který by měl vést žáky k získávání základních uživatelských dovedností

Více

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury 7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury Obecné cíle výuky Dějepisu a dějin kultury Předmět Dějepis a dějiny kultury je koncipován tak, aby žáky vedl k hlubšímu pochopení dění ve světě.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis.

Více

4.5.2 Výchova k občanství

4.5.2 Výchova k občanství 4.5.2 Výchova k občanství A) Charakteristika předmětu Výuka předmětu výchova k občanství probíhá v kmenových učebnách, v počítačové učebně, v učebnách, které jsou vybaveny přehrávači videa nebo DVD. V

Více

6.11 Občanská výchova

6.11 Občanská výchova 6.11 Občanská výchova 6.11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Týdenní počet hodin 8 hod z toho 1.stupeň 0 hod 2.stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 8 hod z toho 1.stupeň 0 hod 2.stupeň 8 hod Vyučovací oblast ČLOVĚK A SPOLEČNOST Týdenní počet hodin 8 hod z toho 1.stupeň 0 hod 2.stupeň 8 hod Vyučovací předměty Dějepis Výchova k občanství Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této dané

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Občanská výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Občanská výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Občanská výchova Charakteristika předmětu V předmětu Výchova k občanství je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost,

Více

vzdělávacího předmětu školního projektu O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Národní den (1. -5.) Cvičení v přírodě 1. 5.

vzdělávacího předmětu školního projektu O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Národní den (1. -5.) Cvičení v přírodě 1. 5. 2. Průřezová témata Zařazení průřezových témat na 1. stupni Výstupy žáka O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Uvědomuje si vlastní jednání a jeho důsledky ve vztahu k druhým, podílí se na

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

Člověk v rytmu času Člověk jako součást přírody Orientace v čase, kalendář

Člověk v rytmu času Člověk jako součást přírody Orientace v čase, kalendář Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: 6. chápe závislost člověka na přírodě v návaznosti na vegetační cyklus přírody umí vysvětlit původ a způsoby dodržování

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Dějepis koordinoval Mgr. Miroslav Florík. Časová dotace: Nižší gymnázium:

Více