Vzdělávací oblast: Člověk a společnost. Charakteristika vzdělávacího oboru:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací oblast: Člověk a společnost. Charakteristika vzdělávacího oboru:"

Transkript

1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací obor se vyučuje v ročníku (3. období základního vzdělávání) v samostatném předmětu Dějepis a v integrovaných předmětech Český jazyk a společenská výchova (6. 7. ročník), Práce a společnost (8. 9. ročník). Týdenní dotace: Vzdělávací oblasti je věnováno 12 hodin týdně ve školním učebním plánu. Dějepis v ročníku 2 hodiny týdně, to je 66 vyučovacích hodin za školní rok v každém ročníku. 4 vyučovací hodiny určené pro výchovu k občanství jsou rozděleny do integrovaných předmětů: Český jazyk a společenská výchova v 6. ročníku má dotaci 6 vyučovacích hodin týdně, z toho 5 z dotace pro Český jazyk, 1 z dotace pro Výchovu k občanství. Český jazyk a společenská výchova v 7. ročníku má dotaci 5 vyučovacích hodin týdně, z toho 4 z dotace pro Český jazyk, 1 z dotace pro Výchovu k občanství (vzdělávací obsah oboru a předmětu je uveden u vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Práce a společnost v 8. a 9. ročníku má dotaci po 2 vyučovacích hodinách týdně, z toho 1 z dotace pro oblast Člověk a svět práce, 1 z dotace pro Výchovu k občanství. Oblast vybavuje žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jejich aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Poznávají dějinné, sociální a kulturně historické aspekty života lidí v jejich rozmanitosti i souvislostech. Učivo oblasti ovlivňuje jejich vztah ke společenskému životu, pokládá základy jejich pozitivních společenských postojů. Žáci se učí rozpoznávat a formulovat společenské problémy v minulosti i současnosti, zjišťovat a zpracovávat informace nutné pro jejich řešení, nacházet řešení a vyvozovat závěry, reflektovat je a aplikovat v reálných životních situacích. Ve výchovně vzdělávacím procesu jsou ve všech předmětech, kde se oblast promítá, mezi oběma hlavními obory (Dějepis, Výchova k občanství) velmi úzké vazby, učivo se může prolínat, zasahovat do integrovaných předmětů oblasti i do učiva z jiných oblastí a oborů. Vyučuje li tyto obory tentýž vyučující, může výuku provádět v blocích v kombinaci s dalšími předměty, zejména s Českým jazykem a literární výchovou, Výtvarnou výchovou, Hudební výchovou, Zeměpisem, nebo může být výuka některého tématu prováděna v rámci realizace některého projektu. Obor vzdělávací oblasti: DĚJEPIS

2 Charakteristika předmětu: Dějepis se vyučuje v 6.-9.ročníku. Týdenní dotace: 2 vyučovací hodiny týdně v každém ročníku, to je 66 hodin ročně v každém ročníku. Výuka vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a zahrnuje hlavní tématické okruhy: Člověk v dějinách. Počátky lidské společnosti. Nejstarší civilizace. Kořeny Evropské kultury. Křesťanství a středověká Evropa. Objevy a dobývání. Počátky nové doby. Modernizace společnosti. Moderní doba. Rozdělený a integrující se svět. Plněny jsou dílčí úkoly z průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova. V celém období bude využíváno přesahů do dalších předmětů: Český jazyk a společenská výchova, Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Práce a společnost, Výtvarná výchova, Hudební výchova, Výchova ke zdraví, Zeměpis, Přírodopis. Žáci získávají základní poznatky o konání člověka v minulosti. Poznávají děje a jevy, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti. Organizace výuky: Výuka probíhá zpravidla v jednohodinových lekcích, může být součástí blokové výuky v kombinaci s jinými předměty nebo součástí výuky v rámci realizace některého projektu. Výuka probíhá ve škole (ve třídě, knihovně, učebně s výpočetní technikou, v kabinetu dějepisu). Součástí výuky jsou návštěvy muzea, historických a kulturních památek. Exkurze napomáhají k realizaci některých výstupů. K doplnění výuky patří i návštěvy kulturních pořadů podle aktuálních nabídek různých institucí. Na povinný předmět lze navázat volitelným nebo nepovinným předmětem Seminář z dějepisu s časovou dotací 1-2 hodiny týdně, to je 33 nebo 66 hodin ročně. Jeho zařazení je závislé na zájmu dostatečného počtu žáků. Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu DĚJEPIS:

3 Učitel vede žáky k osvojení klíčových kompetencí. Kompetence k učení (na výstupu v 9. ročníku): - operovat s obecně užívanými termíny - vytvářet si komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy - samostatně pozorovat, kriticky posuzovat a vyvozovat závěry, uvádět věci do souvislostí - vyhledávat a třídit informace a efektivně je využívat v procesu učení - vybírat a využívat pro efektivní učení vhodné způsoby a metody, plánovat vlastní učení - projevovat ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení - poznávat smysl a cíl učení, mít pozitivní vztah k učení Kompetence k řešení problémů: - hledat paralely mezi minulými a současnými událostmi a porovnávat je s obdobnými jevy a procesy - odhalovat kořeny společenských jevů, promýšlet jejich vzájemnou podmíněnost a souvislosti - rozlišovat mýty a skutečnost - kriticky hodnotit fakta a objektivně posuzovat společenské jevy současnosti i minulosti - vyhledávat informace vhodné k řešení problému - samostatně řešit problémy; volit vhodné způsoby řešení Kompetence komunikativní: - využívat jako zdroj informací různé texty společenského a společenskovědního charakteru, rozumět různým typům textů a obrazových materiálů - využívat i moderní informační prostředky - rozpoznávat názory a postoje ohrožující lidskou důstojnost, odporující základním principům demokratického soužití - uvědomovat si nebezpečí myšlenkové manipulace - uplatňovat vhodné prostředky komunikace k vyjadřování vlastních názorů - formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu - vyjadřovat se výstižně v písemném i ústním projevu - naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagovat, účinně se zapojovat do diskuse

4 Kompetence sociální a personální: - vážit si vlastního národa i národů jiných, respektovat kulturní odlišnosti různých společenství - účinně spolupracovat ve skupině, přispívat k diskusi ve skupině, chápat potřebu efektivně spolupracovat s druhými - oceňovat zkušenosti druhých lidí, respektovat různá hlediska Kompetence občanské: - zájímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství - uvědomovat si přináležitost k evropské kultuře - orientovat se v historických faktech, která souvisejí s každodenním životem - respektovat přesvědčení druhých lidí, odmítat útlak a hrubé zacházení, uvědomovat si povinnost postavit se proti násilí - chápat základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy - respektovat, chránit a ocenit naše tradice a kulturní i historické dědictví - chápat základní ekologické souvislosti Kompetence pracovní: - dodržovat vymezená pravidla, plnit povinnosti - využívat znalosti v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost Vzdělávání v oblasti směřuje k: - rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře - odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, promýšlení jejich souvislostí a vzájemné podmíněnosti v reálném a historickém čase - hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a jejich porovnávání s obdobnými či odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku - utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost - rozlišování mýtů a skutečnosti, rozpoznávání projevů a příčin subjektivního výběru a hodnocení faktů i ke snaze o objektivní posouzení společenských jevů současnosti i minulosti - vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální texty společenského a společenskovědního charakteru - rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních a ekonomických faktů, k poznávání

5 každodenních situací a událostí ve vzájemných souvislostech - úctě k vlastnímu národu i jiným národům a etnikům, respektu k jejich kultuře i jiným odlišnostem - získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě, rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti - utváření vědomí vlastní identity a identity druhých, rozvíjení realistického sebepoznávání a sebehodnocení, akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých - utváření pozitivních vztahů uvnitř školy i mimo ni, chování a úcta k opačnému pohlaví, správné posuzování role žen ve společnosti - rozpoznání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním principům demokratického soužití - odolnosti vůči myšlenkové manipulaci - uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů, k zaujímání a obhajování vlastních postojů a vlastních práv K tomu povede: - osobní příklad a postoje učitele - výběr vhodných studijních materiálů a jejich vhodná prezentace - praktické poznávání historie na základě vycházek, exkurzí, výletů - efektivní organizace výuky a výběr moderních metod a forem práce, které jsou založeny na činnostním aktivním osvojování poznatků, diskusi a výměně názorů K naplnění klíčových kompetencí směřuje obsahové zaměření předmětu: 3. období (6. 9. ročník): Očekávané výstupy Učivo (aplikované klíčové kompetence) 6. ročník: žák - pochopí důležitost a potřebnost dějepisných poznatků - pochopí význam péče o historické památky, uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví Člověk v dějinách Význam zkoumání dějin. Péče o památky. Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) Přesahy do předmětů Český jazyk, Výtvarná výchova Přesahy do předmětu Výtvarná výchova ENV: Základní podmínky života. Lidské aktivity a problémy životního prostředí (ochrana Časové rozvržení IX X (cca 14 vyuč. Poznámky, diferenciace Diferenciace pro ZPŽ: - dyslektici budou pracovat podle zvl. ind. plánu, - po zadání sam. práce si učitel ověří porozumění

6 - uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány (archiv, muzeum, galerie) - orientuje se na časové ose a v historické mapě - řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu - charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců - objasní význam zemědělství, řemesel a zpracování kovů pro lidskou společnost - uvede příklady významných archeologických kultur na našem území - rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací - seznámí se s kulturním přínosem významných mimoevropských civilizací - seznámí se s počátky a významem judaismu - uvede příklady antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci Získávání informací o dějinách. Historické prameny. Historický čas a prostor. Počátky lidské společnosti Člověk a lidská společnost v pravěku. Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury Nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz. Antické Řecko a Řím. Střední Evropa a její styky s antickým Středomořím. kulturních památek). Přesahy do předmětu Český jazyk Přesahy do učiva Zeměpisu OSV: Osobnostní rozvoj - dovednosti pro učení a studium. Morální rozvoj - zvládání učebních problémů. Přesahy do předmětu Český jazyk ENV: Vztah člověka k prostředí. Přesahy do předmětů Přírodopis, Zeměpis, Český jazyk ENV: Vztah člověka k prostředí. Přesahy do předmětů Zeměpis, Český jazyk, Výtvarná výchova XI (cca 8 vyuč. XII I (cca 13 vyuč. II- VI (cca 31 vyuč. úkolu - tolerantně se posuzuje graf. zpracování - ověřování znalostí se provádí převážně přímou ústní formou - tělesně postižení žáci budou pracovat podle zvl. ind. plánu a budou osvobozeni od výuky v terénu, - při hodnocení úkolů bude přihlíženo k druhu a stupni postižení

7 - porovná formy vlády ve starověkých státech, seznámí se s podstatou demokracie, - seznámí se s počátky křesťanství Souhrnné opakování. VEGS: Jsme Evropané - kořeny a zdroje evropské civilizace. VDO: Občan, občanská společnost a stát. využití časové rezervy Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 7. ročník: žák - popíše příchod nových etnik do Evropy - seznámí se se základními rysy západoevropské, slovanské, byzantské a islámské kultury - seznámí se s úlohou křesťanství a víry v životě středověkého člověka - sleduje vývoj na našem území v době Velké Moravy a počátků českého státu Učivo: Křesťanství a středověká Evropa Nový etnický obraz Evropy. Utváření států v Evropě. Islám a islámské říše (Arabové, Turci). Kultura byzantské říše. Příchod Slovanů. Křesťanství. Velká Morava a český stát, jejich vnitřní vývoj a postavení Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) Přesahy do učiva Zeměpisu OSV: Morální rozvoj - zvládání učebních problémů. VDO: Občan, občanská společnost a stát. Přesahy do učiva Českého jazyka VEGS: Jsme Evropané - kořeny a zdroje evropské civilizace. Přesahy do předmětů Výtvarná výchova, Český Časové rozvržení IX XI (cca 20 vyuč. XII III (cca 24 vyuč. Poznámky, diferenciace Diferenciace pro ZPŽ: - dyslektici budou pracovat podle zvl. ind. plánu, - po zadání sam. práce si učitel ověří porozumění úkolu - tolerantně se posuzuje graf. zpracování - ověřování znalostí se provádí převážně přímou ústní

8 - pochopí postavení společenských vrstev ve středověku - uvede příklady románské a gotické kultury - seznámí se s myšlenkami žádajícími reformu církve - vymezí význam husitské tradice - popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky - pozná typické renesanční památky - pochopí význam humanismu v Evropě. Struktura středověké společnosti. Kultura středověké společnosti. Objevy a dobývání, počátky nové doby Reformace v Evropě. Základní poznatky o husitství. Kultura Ameriky před Kolumbem. Zámořské objevy a počátky dobývání světa. Renesanční kultura. Renesanční památky v oblasti. Humanismus, základní znaky. Významné osobnosti kultury v našich zemích. jazyk VEGS: Jsme Evropané - kořeny a zdroje evropské civilizace. VDO: Občan, občanská společnost a stát. Přesahy do předmětů Výtvarná výchova, Český jazyk ENV: Základní podmínky života. Lidské aktivity a problémy životního prostředí - ochrana kulturních památek. Přesahy do učiva Českého jazyka Přesahy do učiva Zeměpisu MKV: Etnický původ -rovnocennost všech etnických skupin a kultur. Přesahy do předmětů Hudební výchova a Výtvarná výchova Přesahy do učiva Českého jazyka OSV: III VI (cca 22 vyuč. formou - tělesně postižení žáci budou pracovat podle zvl. ind. plánu a budou osvobozeni od výuky v terénu, - při hodnocení úkolů bude přihlíženo k druhu a stupni postižení Žáci nadaní a s hlubším zájmem: Budou vedeni k plnění úkolů přesahujících stanovené požadavky.

9 Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 8. ročník: žák - objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy uvnitř habsburské monarchie - objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její důsledky - rozpozná základní znaky barokní kultury a uvede představitele a příklady významných kulturních památek - seznámí se s podstatnými změnami ve vývoji významných států - popíše formy vlády (absolutismus, konstituční monarchie) - pochopí význam rozvoje vědy a techniky pro vývoj ve světě - vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny u nás, které Souhrnné opakování. Učivo Objevy a dobývání, počátky nové doby Český stát a velmoci od počátku 16. století. České stavovské povstání. Významné osobnosti našich dějin. Barokní kultura a osvícenství. Modernizace společnosti Vývoj ve vybraných evropských státech. Vznik a vývoj USA. Industrializace a její důsledky pro společnost. Sociální otázka. Vývoj v našich zemích, významní Osobnostní rozvoj -dovednosti pro učení a studium. Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) OSV: Osobnostní rozvoj - dovednosti pro učení a studium. Morální rozvoj - zvládání učebních problémů. Přesahy do předmětů: Český jazyk, Výtvarná výchova, Hudební výchova VEGS: Jsme Evropané - klíčové mezníky evropské historie. Přesahy do učiva Zeměpisu Přesahy do předmětů: Fyzika, Český jazyk ENV: Lidské aktivity a problémy využití časové rezervy Časové rozvržení IX XI (cca 20 vyuč. XII (cca 6 vyuč. I III (cca 20 vyuč. Poznámky, diferenciace Diferenciace pro ZPŽ: - dyslektici budou pracovat podle zvl. ind. plánu, - po zadání sam. práce si učitel ověří porozumění úkolu - tolerantně se posuzuje graf. zpracování - ověřování znalostí se provádí převážně přímou ústní formou - tělesně postižení žáci budou pracovat podle zvl. ind.

10 charakterizují modernizaci společnosti - pochopí význam francouzské revoluce a napoleonských válek pro změny v Evropě - seznámí se s formováním novodobého českého národa - sleduje význam evropských revolucí pro postavení sociálních skupin - popíše příčiny nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a světa a důsledky, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla - sleduje soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií - seznámí se s rozvojem kultury 19. st. - pochopí příčiny a důsledky 1. světové války - vysvětlí význam vzniku ČSR představitelé politiky, vědy a kultury. Velká francouzská revoluce a napoleonské období, vliv na Evropu a svět. Národní hnutí, utváření novodobého českého národa. Revoluce 19. století. Vývoj v Evropě a ve světě v 2. polovině 19. století. Kultura 19. století základní proudy a významní představitelé. Moderní doba Konflikty mezi velmocemi, kolonialismus. 1. světová válka. Čs. politika v době války, vznik čs. státu. životního prostředí - průmysl, doprava, zemědělství a jejich vliv na životní prostředí, - ochrana přírody a kulturních památek. VDO: Občan, občanská společnost a stát - úloha občana v demokratické společnosti. Přesahy do učiva Českého jazyka Přesahy do učiva Zeměpisu ENV: Lidské aktivity a problémy životního prostředí - průmysl, doprava, zemědělství vliv na životní prostředí, - ochrana přírody a kulturních památek. Přesahy do předmětů: Český jazyk, Výtvarná výchova, Hudební výchova Přesahy do učiva Českého jazyka VDO: Občan, občanská společnost a stát IV VI (cca 20 vyuč. plánu a budou osvobozeni od výuky v terénu, - při hodnocení úkolů bude přihlíženo k druhu a stupni postižení Žáci nadaní a s profesionální orientací na společenské vědy: Budou vedeni k plnění úkolů přesahujících stanovené požadavky.

11 Souhrnné opakování. - úloha občana v demokratické společnosti. využití časové rezervy Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 9. ročník: Žák - orientuje se ve změnách, které přinesla 1. světová válka - zhodnotí postavení ČSR v evropských souvislostech a jeho vnitřní prostředí - rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů - seznámí se s příčinami a důsledky totalitních systémů - rozpozná destruktivní sílu fašismu - na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv - na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky Učivo Moderní doba Nové politické uspořádání Evropy a úloha USA ve světě. ČSR hospodářsko-politický vývoj, sociální a národnostní problémy. Mezinárodně politická a hospodářská situace ve 20. a 30. letech. Totalitní systémy, důsledky pro ČSR a svět. Druhá světová válka, holocaust. Rozdělený a integrující se svět Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) Přesahy do učiva Výtvarné výchovy VDO: Občan, občanská společnost a stát - práva a povinnosti občana, - základní principy demokracie. Přesahy do předmětů: Český jazyk, Výtvarná výchova, Hudební výchova, Práce a společnost, Fyzika MDV: Fungování a vliv médií ve společnosti - vliv médií na společnost. VEGS: Jsme Evropané - klíčové mezníky evropské historie. Časové rozvržení IX (cca 6 vyuč. X (cca 7 vyuč. XI II (cca 26 vyuč. III (cca 6 vyuč. Poznámky, diferenciace Diferenciace pro ZPŽ: - dyslektici budou pracovat podle zvl. ind. plánu, - po zadání sam. práce si učitel ověří porozumění úkolu - tolerantně se posuzuje graf. zpracování - ověřování znalostí se provádí převážně přímou ústní formou - tělesně postižení žáci budou pracovat

12 - vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa - uvede příklady střetávání obou bloků - zhodnotí postavení ČSR v evropských souvislostech, pochopí podstatu totalitního systému - dokáže získat informace o r a pochopí význam přechodu k demokratické společnosti - posoudí postavení rozvojových zemí - vysvětlí důvody hospodářské a vojenské spolupráce mezi evropskými zeměmi - pochopí nutnost mírového řešení mezinárodních problémů - prokáže základní orientaci v problémech současného světa Důsledky války. Studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků reprezentovaných supervelmocemi; soupeření. Vnitřní situace v zemích východního bloku (na vybraných příkladech srovnání s charakteristikou západních zemí). Československo od únorového převratu do r Vznik České republiky. Mimoevropský svět. Vývoj v posledním desetiletí 20. století. Problémy současnosti. Věda, technika a vzdělání jako faktory vývoje. Sport a zábava. Přesahy do učiva Českého jazyka Přesahy do učiva Českého jazyka MDV: Fungování a vliv médií ve společnosti - vliv médií na společnosti. Přesahy do učiva Zeměpisu VEGS: Jsme Evropané - evropská integrace, - Evropská unie, - mezinárodní organizace. Přesahy do předmětů Zeměpis, Český jazyk VDO: Občan, občanská společnost a stát Základní principy demokracie. Formy participace občanů v politickém životě - volební systémy IV VI (cca 21 vyuč. podle zvl. ind. plánu a budou osvobozeni od výuky v terénu, - při hodnocení úkolů bude přihlíženo k druhu a stupni postižení Žáci nadaní a s profesionální orientací na společenské vědy: Budou vedeni k plnění úkolů přesahujících stanovené požadavky.

13 ENV: Vztah člověka k prostředí - principy udržitelnosti rozvoje. MKV: Multikulturalita současného světa. MDV: Fungování a vliv médií ve společnosti - role médií v politických stranách. Závěrečné shrnutí, přínos učiva historie pro život, další možnosti rozšiřování poznatků. využití časové rezervy Volitelný a nepovinný předmět: SEMINÁŘ Z DĚJEPISU Charakteristika předmětu: Vyučovací předmět Seminář z dějepisu vychází z obsahu vzdělávacího oboru RVP ZV. Vyučuje se podle zájmu žáků v ročníku (3. období základního vzdělávání). Týdenní dotace: 1-2 vyučovací hodiny týdně, to je 33 nebo 66 hodin během vyučovacího roku. Výuka může probíhat i při hodinové dotaci ve dvouhodinových lekcích (jednou za dva týdny 2 vyučovací hodiny). Organizace výuky: Seminář je určen pro žáky všech tříd jednoho ročníku nebo pro žáky různých ročníků podle zájmu o tento předmět. Výuka probíhá ve škole (ve třídě, knihovně, učebně s výpočetní technikou, v kabinetu dějepisu). Důležitou součástí výuky jsou návštěvy muzea, historických a kulturních památek v Klatovech i mimo Klatovy. Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu SEMINÁŘ Z DĚJEPISU

14 3. období (výstup pro 9. ročník): Učitel vede žáky k osvojení klíčových kompetencí. Kompetence k učení: - vytvářet si komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy - samostatně pozorovat, kriticky posuzovat a vyvozovat závěry, uvádět věci do souvislostí Kompetence k řešení problémů: - vyhledávat informace vhodné k řešení problému - samostatně řešit problémy; volit vhodné způsoby řešení Kompetence komunikativní: - využívat jako zdroj informací texty různého charakteru - využívat i moderní informační prostředky Kompetence sociální a personální: - účinně spolupracovat ve skupině Kompetence občanské: - zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství - chránit a ocenit naše tradice i historické dědictví - chápat základní ekologické souvislosti Kompetence pracovní: - dodržovat vymezená pravidla, plnit povinnosti - využívat znalosti v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost

15 K tomu jsou využívány především následující postupy: - osobní příklad a postoje učitele - výběr vhodných studijních materiálů a jejich vhodná prezentace - praktické poznávání historie na základě besed s odborníky, vycházek, exkurzí, výletů - efektivní organizace výuky a výběr moderních metod a forem práce, které jsou založeny na činnostním aktivním osvojování poznatků, diskusi a výměně názorů Výstupy Žák - chápe význam studia historie - zajímá se o informace o historii - chápe význam péče o historické památky - dokáže získávat informace z různých historických pramenů Učivo Práce s různými historickými prameny. Význam studia historie. Význam historických památek. Péče o památky. Poznámka: Učivo konkretizuje vyučující v ročním plánu podle složení skupiny žáků, jejich zájmu a aktuálních možností využití regionálních událostí a institucí. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Člověk a svět práce Obor vzdělávací oblasti: PRÁCE A SPOLEČNOST Předmět a jeho charakteristika: Předmět vznikl integrací učiva ze vzdělávacích oborů Výchova k občanství a Člověk a svět práce, vyučuje se v ročníku, výstupy jsou stanoveny pro 9. ročník.

16 Týdenní dotace: 8. ročník 2 vyučovací hodiny týdně (1 h z dotace pro Občanskou výchovu, 1 h z dotace pro Pracovní výchovu) 66 vyučovacích hodin ve školním roce 9. ročník: 2 vyučovací hodiny týdně (1 h z dotace pro Občanskou výchovu, 1 h z dotace pro Pracovní výchovu) 66 vyučovacích hodin ve školním roce Do obsahu předmětu jsou zařazena témata z výchovy k občanství: Člověk jako jedinec (sebepoznání, osobní rozvoj). Stát a hospodářství (výroba, obchod, služby, principy tržního hospodářství). Stát a právo (státní správa, samospráva, principy demokracie, právní řád). Mezinárodní vztahy, globální svět (postavení ČR v EU, probl. globalizace). Do obsahu předmětu jsou zařazena témata z pracovní výchovy: Svět práce (volba povolání sebepoznání, rozhodování, akční plánování, orientace na trhu práce, rovnost příležitosti, adaptace na životní změny). Provoz a údržba domácnosti (diferencovaně pro hochy a dívky). Do předmětu jsou promítnuta průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Organizace výuky: Výuka probíhá ve dvouhodinových lekcích, skládá se z teoretické i praktické části. Teoretická výuka probíhá převážně s celým kolektivem třídy, pro praktické činnosti je třída dělena na skupiny. V rámci teoretické výuky jsou probírána témata Výchovy k občanství doplněná o průřezová témata a příprava na volbu povolání (Svět práce). Výuka je doplněna exkurzemi na pracoviště středních odborných škol a učilišť, na Úřad práce, některých podniků a institucí. V rámci praktické výuky je zařazeno téma Provoz a údržba domácnosti s diferencovaným obsahem pro žáky podle pohlaví. Výuka probíhá v odborných učebnách, je doplněna podle možnosti exkurzemi na pracoviště některých výrobních a jiných organizací.

17 Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu PRÁCE A SPOLEČNOST: Učitel vede žáky k osvojení klíčových kompetencí. Kompetence k učení: - poznávat důležitost učení pro svůj budoucí profesní růst - plánovat svůj čas k efektivnímu učení - zodpovědnosti při rozhodování o využití času pro učení, zaměřit se na budoucí profesní orientaci - vyhledávat a třídit informace důležité pro správný výběr střední školy a kriticky je dávat do kontextu se svými schopnostmi a možnostmi - vyhledávat a hodnotit informace o dění ve světě z oblasti přírody i společnosti - vybírat vhodné způsoby a organizovat postupy své vlastní práce při praktických činnostech Kompetence k řešení problémů: - přemýšlet o svém životě, svých zájmech, předpokladech - pojmenovávat cíle, kterých chce dosáhnout ve svém budoucím životě, a hledat cesty k jejich naplnění - utvářet si pozitivní hodnotový systém opřený o poznání i sebepoznání, sledovat pokroky, kterých dosáhl - kriticky přemýšlet o sobě i o společenském životě - hledat různé cesty plánovitého řešení životních problémů a situací, nést zodpovědnost za svá rozhodnutí, obhajovat své postoje - shromažďovat informace o aktuálním dění v rodině, obci, ČR, EU, ve světě a dávat si je do souvislostí, zaujímat postoje - zajímat se o veřejné problémy, které se dotýkají každého člověka, a hledat správné postoje k těmto problémům, správné způsoby chování a jednání v současném světě - na konkrétních životních situacích a při praktických činnostech hledat cesty k hospodárnosti, šetření penězi, materiálem i svým časem Kompetence komunikativní: - formulovat srozumitelně své myšlenky a názory na dění ve společnosti, ve světě i na své budoucí zařazení v životě - vyslechnout názory druhých nejen na svět, ale hlavně na sebe, snažit se jim porozumět a vhodně na ně reagovat - nebát se požádat o radu a pomoc při svém rozhodování a při pracovních činnostech - využít různých komunikačních prostředků pro orientaci v jednotlivých povoláních, oborech hospodářství, na trhu práce v místě, v ČR, EU, a využít jich při výběru povolání - získané komunikativní dovednosti uplatňovat při společných diskusích, spolupráci ve skupinách i při obhajobě svých názorů, práv a

18 způsobů práce Kompetence sociální a personální: - odhalovat kořeny společenských jevů, dějů a změn, jejich souvislosti a podmíněnosti v čase, hledat paralely s obdobnými i odlišnými jevy a procesy v evropském i světovém měřítku - utvářet si pozitivní představu o sobě samém, získávat zdravou sebedůvěru - ovládat a řídit svoje jednání a chování tak, aby nebylo v rozporu s právním řádem a morálními zvyklostmi a aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty - spolupracovat v týmu, převzít roli vedoucího, organizátora, partnera i podřízeného, pomáhat utvářet příznivou atmosféru při práci, přispívat k diskuzi - učit se asertivnímu jednání a schopnosti hledat kompromis - respektovat starší, rodiče, učitele, umět přijímat jejich rady vyplývající z životní moudrosti a historické zkušenosti a čerpat z toho poučení pro své postoje a činnosti i pro svou profesionální orientaci - zapojit se do společné práce na konkrétním výrobku při praktických činnostech, podle svých schopností pomoci méně zručným žákům Kompetence občanské: - zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství a utvářet si vědomí sounáležitosti k evropské kultuře - respektovat kulturní, sociální i jiné odlišnosti lidí, skupin a různých společenství, utvářet si k nim vlastní postoje - rozpoznávat názory a postoje ohrožující lidskou důstojnost a odporující principům demokratického soužití, odolnosti vůči myšlenkové i jiné manipulaci - respektovat základní právní normy ČR a EU, umět se podle nich řídit a uvědomovat si možné sankce, které vyplývají z jejich nedodržování - základní principy fungování demokratického státu - poznávat základní principy hospodaření státu, organizace, rodiny, jednotlivce - chápat základní ekologické souvislosti a nutnost mezinárodní spolupráce při řešení environmentálních problémů, své chování a jednání korigovat tak, aby odpovídalo požadavkům na ochranu zdraví a životního prostředí - poznávat situace ohrožující zdraví a zachovávat rozvahu při řešení krizových situací Kompetence pracovní:

19 - využívat hospodárně materiály při praktických činnostech důležitých pro domácnost a při pracích technických a elektrotechnických v dílnách - bezpečně používat nástroje a přístroje v dílně i v domácnosti - přistupovat k práci a k jejím výsledkům z hlediska kvality, funkčnosti a uznat přínos práce druhých - šetřit a chránit společný majetek - při práci využívat teoretické znalosti a dovednosti získané v jiných oborech vzdělávání a v každodenní praxi - poradit se, požádat o pomoc při praktických činnostech i při plánování budoucího profesního zaměření - respektovat a dodržovat důležité pokyny pro pracovní činnosti i pro používání přístrojů - reagovat na změněné pracovní podmínky - orientovat se v základních podnikatelských aktivitách a chápat je jako zdroj pro materiální zabezpečení své i své rodiny v budoucnosti - orientovat se v soustavě škol připravujících žáky na budoucí povolání a v nabídkách trhu práce, získat k tomu potřebné informace, vyhodnotit je a správně se rozhodnout - vyplnit přihlášku na střední školu a vytvořit si představu o způsobech přijímacího řízení K jsou využívány následující postupy: - osobní příklad a postoje učitele - výběr vhodných studijních materiálů a jejich vhodná prezentace - organizování besed a využívání komponovaných pořadů se zaměřením na právní vědomí, bezpečnost, mezinárodní vztahy, ekonomiku - vhodné vybavení učeben pro praktické pracovní vyučování (dílna, cvičný byt, atelier a kabinet šití a ručních prací) - praktické poznávání pracovního prostředí na základě vycházek, exkurzí, výletů - efektivní organizace výuky a výběr moderních metod a forem práce, které jsou založeny na činnostním aktivním osvojování poznatků, diskusi a výměně názorů - rozvíjet proces sebepoznání, utváření pozitivního hodnotového systému - jako zdroj informací využívat různorodé verbální texty společenského charakteru a moderní informační zdroje (internet, mediální prezentace,...) - orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních a ekonomických faktů, k poznávání každodenních situací a událostí ve vzájemných souvislostech - vštěpování úcty k vlastnímu národu i jiným národům a etnikům, respektu k jejich kultuře i jiným odlišnostem - orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě, rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti - na základě praktických cvičení a řešení modelových situací utváření vědomí vlastní identity a identity druhých, rozvíjení realistického sebepoznávání a sebehodnocení, akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých

20 Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 8. ročník: Nauková část: žák - chápe význam práva v životě společnosti i jedince - poznává význam právní úpravy důležitých vztahů - umí posoudit své postavení v jednoduchých právních vztazích - rozlišuje typy právních vztahů a jejich subjektů - uvědomuje si hranici a význam trestně právní odpovědnosti - orientuje se v systému právní ochrany ČR - dovede vnímat a hodnotit protispolečenské jevy žák - posuzuje význam začlenění ČR do evropských struktur a poznává konkrétní přínos začlenění do EU - sleduje, které mezinárodní organizace se mohou podílet na rozvoji ČR, Evropy, světa a uvádí konkrétní a aktuální události - posuzuje význam mezinárodní spolupráce a její výhody, uvádí konkrétní argumenty - uvádí příklady některých globálních problémů a snaží se je vyhodnotit z hlediska přínosu i rizik Učivo Stát a právo: Právo a spravedlnost. Právní stát a jeho zákonodárství. Druhy práva: občanské rodinné vlastnické trestní pracovní právo na zdraví a sociální jistoty. Mezinárodní vztahy, globální svět: Evropská integrace podstata, význam, výhody. Mezinárodní spolupráce ekonomická, politická, bezpečnostní, kulturní a její orgány (OSN, RE, NATO, UNESCO, UNICEF, ). Globalizace projevy, klady, zápory. Aktuální globální problémy a Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) VDO: Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - kategorie spravedlnost, řád, norma, zákon, morálka - význam Ústavy a Listiny základních práv a svobod - demokratické principy řešení sporů v životě člověka a společnosti VEGS: Evropa a svět nás zajímá - osobní zkušenosti žáků, spolupráce s partnerskými městy Klatov - Euroregion Šumava, konkrétní a aktuální akce kulturní i hospodářské spolupráce Objevujeme Evropu a svět - naše vlast a Evropa státní a evr. symboly Časové rozvržení 1 pololetí: 1 h týdně září leden (16 vyuč. leden únor (6 vyuč. 2. pololetí: 2 h týdně Poznámky, diferenciace Diferenciace v náplni praktických činností v integrované oblasti Člověk a svět práce (hoši dívky)

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence září ČLOVĚK V DĚJINÁCH: uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků, uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce,

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 7 Člověk a společnost. Dějepis Práce a společnost

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 7 Člověk a společnost. Dějepis Práce a společnost Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 7 Člověk a společnost Dějepis Práce a společnost Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ČLOVĚK V DĚJINÁCH RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

DĚJEPIS (6. 9. ročník)

DĚJEPIS (6. 9. ročník) DĚJEPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu dějepis Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně v šestém, sedmém, osmém a devátém ročníku. Výuka probíhá dle možností v odborné učebně dějepisu nebo v běžné

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ. Volitelný předmět Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Historický seminář Hodiny jsou čerpány z disponibilních

Více

18. Člověk a svět práce

18. Člověk a svět práce 18. Člověk a svět práce 208 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předměty: Provoz a údržba domácnosti (prima) Svět práce (tercie, kvarta) Charakteristika

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Dějepis se zaměřuje na rozvíjení vlastního historického vědomí, poznávání společenských

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ. Volitelný předmět Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Historický seminář 7. ročník 2 hodiny týdně

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Výchova k občanství Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Výchova k občanství Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Výchova k občanství Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky Rok v jeho proměnách a slavnostech - kalendář, letopočty -

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací obor Dějepis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací obor dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Dějepis 3. období 9. ročník Kuklík, J., Kocián, J.: Dějepis Nejnovější dějiny (SPN 2000) Mandelová, H. a kol.: Dějiny 20.století (Kartografie Praha 2001)

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 9. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 9. ročník MODERNÍ DOBA D-9-7-01 D-9-7-02 na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky - popíše příčiny, průběh a důsledky první a druhé světové války - uvede příklady zneužití

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Pracovní činnosti průřezová témata 6. ročník

Pracovní činnosti průřezová témata 6. ročník Pracovní činnosti průřezová témata 6. ročník OSV 1: OSV 2 Rozvoj schopností poznávání: cvičení pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení a studium

Více

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vyučovací předmět dějepis je nedílnou součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je úzce spjat s dalšími předměty - zeměpisem, literaturou a jazyky,

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci 3. období 9. ročník Strádel, J.: Praktické činnosti pro 6.-9. ročník ZŠ (Člověk a svět

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 k učení 6 vyhledává a třídí informace efektně je využívá v procesu

Více

Dějepis. Člověk a společnost

Dějepis. Člověk a společnost Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 Povinný Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

Výchova k občanství - Tercie

Výchova k občanství - Tercie - Tercie Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník)

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Učební plán je přizpůsoben jednohodinové týdenní dotaci. Občanská výchova seznamuje žáky s poznatky, které jim mohou pomoci vytvořit si povědomí

Více

Oblast Člověk a jeho svět Předmět Vlastivěda Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata

Oblast Člověk a jeho svět Předmět Vlastivěda Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Vlastivěda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, exkurze, výlety výuka je frontální i skupinová

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států - určí časově příchod nových etnik na evropské

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Cílem výuky dějepisu je: pochopení souvislostí dějinných událostí

Více

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady.

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady. Dějepis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata ČLOVĚK V DĚJINÁCH Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

Dějepis. žák: TÉMATA. vznik historie jako vědy

Dějepis. žák: TÉMATA. vznik historie jako vědy prima Člověk v dějinách Počátky lidské společnosti Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury sám hledá a uvede příklady užitečnosti dějepisných znalostí rozlišuje základní druhy zdrojů informací o

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník)

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast ve 4. a 5. ročníku rozvíjí poznatky z 1. období o významných přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických oblastech

Více

1.1 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1.1 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Občanská výchova se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Předmět: Výchova k občanství Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

Předmět: Výchova k občanství Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Předmět: Výchova k občanství Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společenských cílů,

Více

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5. 2 Občanská výchova Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika:

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Člověk a občanský život Člověk a pracovní život Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové)

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vybírá a užívá vhodné

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Dějepis 3. období 6. ročník Rulf, J., Válková, V.: Dějepis Pravěk a starověk (SPN, 2000) Mandelová, H. a kol.: Pravěk, Starověk (Kartografie Praha 1995)

Více

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): občanská výchova - ročník: KVARTA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): občanská výchova - ročník: KVARTA 5.2.1. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): občanská výchova - ročník: KVARTA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Člověk a pracovní život Příprava na pracovní

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS -7. ROČNÍK Raný středověk Islám Franská říše Vikingové Byzantská říše Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství svým obsahem navazuje na

Více

Výchova k občanství - Prima

Výchova k občanství - Prima - Prima Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 6 (Fraus) Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 7 (Fraus)

Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 6 (Fraus) Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 7 (Fraus) Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Výchova k občanství 3. období 6. ročník Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 6 (Fraus) Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 7 (Fraus)

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Dějepis 3. období 7. ročník Čechura, J. a kol.: Dějepis Středověk (SPN, 1998) Mandelová, H. a kol.: Středověk (Kartografie Praha, 1996) - atlas Mandelová,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Výchova k občanství 3. období 7. ročník Janošková, D.: - Rodinná výchova 6 Janošková, D.: - Rodinná výchova 7 Janošková, D.: - Rodinná výchova 8 Janošková,

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. V návaznosti na vyučovací předmět Prvouka přináší žákům základní poznatky

Více

Výchova k občanství. 3. období 9. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník:

Výchova k občanství. 3. období 9. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Výchova k občanství 3. období 9. ročník Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 7 (Fraus) Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 8 (Fraus)

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: Volba povolání

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: Volba povolání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Volba povolání CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více