Vzdělávací oblast: Člověk a společnost. Charakteristika vzdělávacího oboru:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací oblast: Člověk a společnost. Charakteristika vzdělávacího oboru:"

Transkript

1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací obor se vyučuje v ročníku (3. období základního vzdělávání) v samostatném předmětu Dějepis a v integrovaných předmětech Český jazyk a společenská výchova (6. 7. ročník), Práce a společnost (8. 9. ročník). Týdenní dotace: Vzdělávací oblasti je věnováno 12 hodin týdně ve školním učebním plánu. Dějepis v ročníku 2 hodiny týdně, to je 66 vyučovacích hodin za školní rok v každém ročníku. 4 vyučovací hodiny určené pro výchovu k občanství jsou rozděleny do integrovaných předmětů: Český jazyk a společenská výchova v 6. ročníku má dotaci 6 vyučovacích hodin týdně, z toho 5 z dotace pro Český jazyk, 1 z dotace pro Výchovu k občanství. Český jazyk a společenská výchova v 7. ročníku má dotaci 5 vyučovacích hodin týdně, z toho 4 z dotace pro Český jazyk, 1 z dotace pro Výchovu k občanství (vzdělávací obsah oboru a předmětu je uveden u vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Práce a společnost v 8. a 9. ročníku má dotaci po 2 vyučovacích hodinách týdně, z toho 1 z dotace pro oblast Člověk a svět práce, 1 z dotace pro Výchovu k občanství. Oblast vybavuje žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jejich aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Poznávají dějinné, sociální a kulturně historické aspekty života lidí v jejich rozmanitosti i souvislostech. Učivo oblasti ovlivňuje jejich vztah ke společenskému životu, pokládá základy jejich pozitivních společenských postojů. Žáci se učí rozpoznávat a formulovat společenské problémy v minulosti i současnosti, zjišťovat a zpracovávat informace nutné pro jejich řešení, nacházet řešení a vyvozovat závěry, reflektovat je a aplikovat v reálných životních situacích. Ve výchovně vzdělávacím procesu jsou ve všech předmětech, kde se oblast promítá, mezi oběma hlavními obory (Dějepis, Výchova k občanství) velmi úzké vazby, učivo se může prolínat, zasahovat do integrovaných předmětů oblasti i do učiva z jiných oblastí a oborů. Vyučuje li tyto obory tentýž vyučující, může výuku provádět v blocích v kombinaci s dalšími předměty, zejména s Českým jazykem a literární výchovou, Výtvarnou výchovou, Hudební výchovou, Zeměpisem, nebo může být výuka některého tématu prováděna v rámci realizace některého projektu. Obor vzdělávací oblasti: DĚJEPIS

2 Charakteristika předmětu: Dějepis se vyučuje v 6.-9.ročníku. Týdenní dotace: 2 vyučovací hodiny týdně v každém ročníku, to je 66 hodin ročně v každém ročníku. Výuka vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a zahrnuje hlavní tématické okruhy: Člověk v dějinách. Počátky lidské společnosti. Nejstarší civilizace. Kořeny Evropské kultury. Křesťanství a středověká Evropa. Objevy a dobývání. Počátky nové doby. Modernizace společnosti. Moderní doba. Rozdělený a integrující se svět. Plněny jsou dílčí úkoly z průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova. V celém období bude využíváno přesahů do dalších předmětů: Český jazyk a společenská výchova, Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Práce a společnost, Výtvarná výchova, Hudební výchova, Výchova ke zdraví, Zeměpis, Přírodopis. Žáci získávají základní poznatky o konání člověka v minulosti. Poznávají děje a jevy, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti. Organizace výuky: Výuka probíhá zpravidla v jednohodinových lekcích, může být součástí blokové výuky v kombinaci s jinými předměty nebo součástí výuky v rámci realizace některého projektu. Výuka probíhá ve škole (ve třídě, knihovně, učebně s výpočetní technikou, v kabinetu dějepisu). Součástí výuky jsou návštěvy muzea, historických a kulturních památek. Exkurze napomáhají k realizaci některých výstupů. K doplnění výuky patří i návštěvy kulturních pořadů podle aktuálních nabídek různých institucí. Na povinný předmět lze navázat volitelným nebo nepovinným předmětem Seminář z dějepisu s časovou dotací 1-2 hodiny týdně, to je 33 nebo 66 hodin ročně. Jeho zařazení je závislé na zájmu dostatečného počtu žáků. Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu DĚJEPIS:

3 Učitel vede žáky k osvojení klíčových kompetencí. Kompetence k učení (na výstupu v 9. ročníku): - operovat s obecně užívanými termíny - vytvářet si komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy - samostatně pozorovat, kriticky posuzovat a vyvozovat závěry, uvádět věci do souvislostí - vyhledávat a třídit informace a efektivně je využívat v procesu učení - vybírat a využívat pro efektivní učení vhodné způsoby a metody, plánovat vlastní učení - projevovat ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení - poznávat smysl a cíl učení, mít pozitivní vztah k učení Kompetence k řešení problémů: - hledat paralely mezi minulými a současnými událostmi a porovnávat je s obdobnými jevy a procesy - odhalovat kořeny společenských jevů, promýšlet jejich vzájemnou podmíněnost a souvislosti - rozlišovat mýty a skutečnost - kriticky hodnotit fakta a objektivně posuzovat společenské jevy současnosti i minulosti - vyhledávat informace vhodné k řešení problému - samostatně řešit problémy; volit vhodné způsoby řešení Kompetence komunikativní: - využívat jako zdroj informací různé texty společenského a společenskovědního charakteru, rozumět různým typům textů a obrazových materiálů - využívat i moderní informační prostředky - rozpoznávat názory a postoje ohrožující lidskou důstojnost, odporující základním principům demokratického soužití - uvědomovat si nebezpečí myšlenkové manipulace - uplatňovat vhodné prostředky komunikace k vyjadřování vlastních názorů - formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu - vyjadřovat se výstižně v písemném i ústním projevu - naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagovat, účinně se zapojovat do diskuse

4 Kompetence sociální a personální: - vážit si vlastního národa i národů jiných, respektovat kulturní odlišnosti různých společenství - účinně spolupracovat ve skupině, přispívat k diskusi ve skupině, chápat potřebu efektivně spolupracovat s druhými - oceňovat zkušenosti druhých lidí, respektovat různá hlediska Kompetence občanské: - zájímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství - uvědomovat si přináležitost k evropské kultuře - orientovat se v historických faktech, která souvisejí s každodenním životem - respektovat přesvědčení druhých lidí, odmítat útlak a hrubé zacházení, uvědomovat si povinnost postavit se proti násilí - chápat základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy - respektovat, chránit a ocenit naše tradice a kulturní i historické dědictví - chápat základní ekologické souvislosti Kompetence pracovní: - dodržovat vymezená pravidla, plnit povinnosti - využívat znalosti v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost Vzdělávání v oblasti směřuje k: - rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře - odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, promýšlení jejich souvislostí a vzájemné podmíněnosti v reálném a historickém čase - hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a jejich porovnávání s obdobnými či odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku - utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost - rozlišování mýtů a skutečnosti, rozpoznávání projevů a příčin subjektivního výběru a hodnocení faktů i ke snaze o objektivní posouzení společenských jevů současnosti i minulosti - vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální texty společenského a společenskovědního charakteru - rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních a ekonomických faktů, k poznávání

5 každodenních situací a událostí ve vzájemných souvislostech - úctě k vlastnímu národu i jiným národům a etnikům, respektu k jejich kultuře i jiným odlišnostem - získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě, rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti - utváření vědomí vlastní identity a identity druhých, rozvíjení realistického sebepoznávání a sebehodnocení, akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých - utváření pozitivních vztahů uvnitř školy i mimo ni, chování a úcta k opačnému pohlaví, správné posuzování role žen ve společnosti - rozpoznání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním principům demokratického soužití - odolnosti vůči myšlenkové manipulaci - uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů, k zaujímání a obhajování vlastních postojů a vlastních práv K tomu povede: - osobní příklad a postoje učitele - výběr vhodných studijních materiálů a jejich vhodná prezentace - praktické poznávání historie na základě vycházek, exkurzí, výletů - efektivní organizace výuky a výběr moderních metod a forem práce, které jsou založeny na činnostním aktivním osvojování poznatků, diskusi a výměně názorů K naplnění klíčových kompetencí směřuje obsahové zaměření předmětu: 3. období (6. 9. ročník): Očekávané výstupy Učivo (aplikované klíčové kompetence) 6. ročník: žák - pochopí důležitost a potřebnost dějepisných poznatků - pochopí význam péče o historické památky, uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví Člověk v dějinách Význam zkoumání dějin. Péče o památky. Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) Přesahy do předmětů Český jazyk, Výtvarná výchova Přesahy do předmětu Výtvarná výchova ENV: Základní podmínky života. Lidské aktivity a problémy životního prostředí (ochrana Časové rozvržení IX X (cca 14 vyuč. Poznámky, diferenciace Diferenciace pro ZPŽ: - dyslektici budou pracovat podle zvl. ind. plánu, - po zadání sam. práce si učitel ověří porozumění

6 - uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány (archiv, muzeum, galerie) - orientuje se na časové ose a v historické mapě - řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu - charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců - objasní význam zemědělství, řemesel a zpracování kovů pro lidskou společnost - uvede příklady významných archeologických kultur na našem území - rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací - seznámí se s kulturním přínosem významných mimoevropských civilizací - seznámí se s počátky a významem judaismu - uvede příklady antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci Získávání informací o dějinách. Historické prameny. Historický čas a prostor. Počátky lidské společnosti Člověk a lidská společnost v pravěku. Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury Nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz. Antické Řecko a Řím. Střední Evropa a její styky s antickým Středomořím. kulturních památek). Přesahy do předmětu Český jazyk Přesahy do učiva Zeměpisu OSV: Osobnostní rozvoj - dovednosti pro učení a studium. Morální rozvoj - zvládání učebních problémů. Přesahy do předmětu Český jazyk ENV: Vztah člověka k prostředí. Přesahy do předmětů Přírodopis, Zeměpis, Český jazyk ENV: Vztah člověka k prostředí. Přesahy do předmětů Zeměpis, Český jazyk, Výtvarná výchova XI (cca 8 vyuč. XII I (cca 13 vyuč. II- VI (cca 31 vyuč. úkolu - tolerantně se posuzuje graf. zpracování - ověřování znalostí se provádí převážně přímou ústní formou - tělesně postižení žáci budou pracovat podle zvl. ind. plánu a budou osvobozeni od výuky v terénu, - při hodnocení úkolů bude přihlíženo k druhu a stupni postižení

7 - porovná formy vlády ve starověkých státech, seznámí se s podstatou demokracie, - seznámí se s počátky křesťanství Souhrnné opakování. VEGS: Jsme Evropané - kořeny a zdroje evropské civilizace. VDO: Občan, občanská společnost a stát. využití časové rezervy Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 7. ročník: žák - popíše příchod nových etnik do Evropy - seznámí se se základními rysy západoevropské, slovanské, byzantské a islámské kultury - seznámí se s úlohou křesťanství a víry v životě středověkého člověka - sleduje vývoj na našem území v době Velké Moravy a počátků českého státu Učivo: Křesťanství a středověká Evropa Nový etnický obraz Evropy. Utváření států v Evropě. Islám a islámské říše (Arabové, Turci). Kultura byzantské říše. Příchod Slovanů. Křesťanství. Velká Morava a český stát, jejich vnitřní vývoj a postavení Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) Přesahy do učiva Zeměpisu OSV: Morální rozvoj - zvládání učebních problémů. VDO: Občan, občanská společnost a stát. Přesahy do učiva Českého jazyka VEGS: Jsme Evropané - kořeny a zdroje evropské civilizace. Přesahy do předmětů Výtvarná výchova, Český Časové rozvržení IX XI (cca 20 vyuč. XII III (cca 24 vyuč. Poznámky, diferenciace Diferenciace pro ZPŽ: - dyslektici budou pracovat podle zvl. ind. plánu, - po zadání sam. práce si učitel ověří porozumění úkolu - tolerantně se posuzuje graf. zpracování - ověřování znalostí se provádí převážně přímou ústní

8 - pochopí postavení společenských vrstev ve středověku - uvede příklady románské a gotické kultury - seznámí se s myšlenkami žádajícími reformu církve - vymezí význam husitské tradice - popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky - pozná typické renesanční památky - pochopí význam humanismu v Evropě. Struktura středověké společnosti. Kultura středověké společnosti. Objevy a dobývání, počátky nové doby Reformace v Evropě. Základní poznatky o husitství. Kultura Ameriky před Kolumbem. Zámořské objevy a počátky dobývání světa. Renesanční kultura. Renesanční památky v oblasti. Humanismus, základní znaky. Významné osobnosti kultury v našich zemích. jazyk VEGS: Jsme Evropané - kořeny a zdroje evropské civilizace. VDO: Občan, občanská společnost a stát. Přesahy do předmětů Výtvarná výchova, Český jazyk ENV: Základní podmínky života. Lidské aktivity a problémy životního prostředí - ochrana kulturních památek. Přesahy do učiva Českého jazyka Přesahy do učiva Zeměpisu MKV: Etnický původ -rovnocennost všech etnických skupin a kultur. Přesahy do předmětů Hudební výchova a Výtvarná výchova Přesahy do učiva Českého jazyka OSV: III VI (cca 22 vyuč. formou - tělesně postižení žáci budou pracovat podle zvl. ind. plánu a budou osvobozeni od výuky v terénu, - při hodnocení úkolů bude přihlíženo k druhu a stupni postižení Žáci nadaní a s hlubším zájmem: Budou vedeni k plnění úkolů přesahujících stanovené požadavky.

9 Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 8. ročník: žák - objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy uvnitř habsburské monarchie - objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její důsledky - rozpozná základní znaky barokní kultury a uvede představitele a příklady významných kulturních památek - seznámí se s podstatnými změnami ve vývoji významných států - popíše formy vlády (absolutismus, konstituční monarchie) - pochopí význam rozvoje vědy a techniky pro vývoj ve světě - vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny u nás, které Souhrnné opakování. Učivo Objevy a dobývání, počátky nové doby Český stát a velmoci od počátku 16. století. České stavovské povstání. Významné osobnosti našich dějin. Barokní kultura a osvícenství. Modernizace společnosti Vývoj ve vybraných evropských státech. Vznik a vývoj USA. Industrializace a její důsledky pro společnost. Sociální otázka. Vývoj v našich zemích, významní Osobnostní rozvoj -dovednosti pro učení a studium. Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) OSV: Osobnostní rozvoj - dovednosti pro učení a studium. Morální rozvoj - zvládání učebních problémů. Přesahy do předmětů: Český jazyk, Výtvarná výchova, Hudební výchova VEGS: Jsme Evropané - klíčové mezníky evropské historie. Přesahy do učiva Zeměpisu Přesahy do předmětů: Fyzika, Český jazyk ENV: Lidské aktivity a problémy využití časové rezervy Časové rozvržení IX XI (cca 20 vyuč. XII (cca 6 vyuč. I III (cca 20 vyuč. Poznámky, diferenciace Diferenciace pro ZPŽ: - dyslektici budou pracovat podle zvl. ind. plánu, - po zadání sam. práce si učitel ověří porozumění úkolu - tolerantně se posuzuje graf. zpracování - ověřování znalostí se provádí převážně přímou ústní formou - tělesně postižení žáci budou pracovat podle zvl. ind.

10 charakterizují modernizaci společnosti - pochopí význam francouzské revoluce a napoleonských válek pro změny v Evropě - seznámí se s formováním novodobého českého národa - sleduje význam evropských revolucí pro postavení sociálních skupin - popíše příčiny nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a světa a důsledky, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla - sleduje soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií - seznámí se s rozvojem kultury 19. st. - pochopí příčiny a důsledky 1. světové války - vysvětlí význam vzniku ČSR představitelé politiky, vědy a kultury. Velká francouzská revoluce a napoleonské období, vliv na Evropu a svět. Národní hnutí, utváření novodobého českého národa. Revoluce 19. století. Vývoj v Evropě a ve světě v 2. polovině 19. století. Kultura 19. století základní proudy a významní představitelé. Moderní doba Konflikty mezi velmocemi, kolonialismus. 1. světová válka. Čs. politika v době války, vznik čs. státu. životního prostředí - průmysl, doprava, zemědělství a jejich vliv na životní prostředí, - ochrana přírody a kulturních památek. VDO: Občan, občanská společnost a stát - úloha občana v demokratické společnosti. Přesahy do učiva Českého jazyka Přesahy do učiva Zeměpisu ENV: Lidské aktivity a problémy životního prostředí - průmysl, doprava, zemědělství vliv na životní prostředí, - ochrana přírody a kulturních památek. Přesahy do předmětů: Český jazyk, Výtvarná výchova, Hudební výchova Přesahy do učiva Českého jazyka VDO: Občan, občanská společnost a stát IV VI (cca 20 vyuč. plánu a budou osvobozeni od výuky v terénu, - při hodnocení úkolů bude přihlíženo k druhu a stupni postižení Žáci nadaní a s profesionální orientací na společenské vědy: Budou vedeni k plnění úkolů přesahujících stanovené požadavky.

11 Souhrnné opakování. - úloha občana v demokratické společnosti. využití časové rezervy Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 9. ročník: Žák - orientuje se ve změnách, které přinesla 1. světová válka - zhodnotí postavení ČSR v evropských souvislostech a jeho vnitřní prostředí - rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů - seznámí se s příčinami a důsledky totalitních systémů - rozpozná destruktivní sílu fašismu - na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv - na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky Učivo Moderní doba Nové politické uspořádání Evropy a úloha USA ve světě. ČSR hospodářsko-politický vývoj, sociální a národnostní problémy. Mezinárodně politická a hospodářská situace ve 20. a 30. letech. Totalitní systémy, důsledky pro ČSR a svět. Druhá světová válka, holocaust. Rozdělený a integrující se svět Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) Přesahy do učiva Výtvarné výchovy VDO: Občan, občanská společnost a stát - práva a povinnosti občana, - základní principy demokracie. Přesahy do předmětů: Český jazyk, Výtvarná výchova, Hudební výchova, Práce a společnost, Fyzika MDV: Fungování a vliv médií ve společnosti - vliv médií na společnost. VEGS: Jsme Evropané - klíčové mezníky evropské historie. Časové rozvržení IX (cca 6 vyuč. X (cca 7 vyuč. XI II (cca 26 vyuč. III (cca 6 vyuč. Poznámky, diferenciace Diferenciace pro ZPŽ: - dyslektici budou pracovat podle zvl. ind. plánu, - po zadání sam. práce si učitel ověří porozumění úkolu - tolerantně se posuzuje graf. zpracování - ověřování znalostí se provádí převážně přímou ústní formou - tělesně postižení žáci budou pracovat

12 - vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa - uvede příklady střetávání obou bloků - zhodnotí postavení ČSR v evropských souvislostech, pochopí podstatu totalitního systému - dokáže získat informace o r a pochopí význam přechodu k demokratické společnosti - posoudí postavení rozvojových zemí - vysvětlí důvody hospodářské a vojenské spolupráce mezi evropskými zeměmi - pochopí nutnost mírového řešení mezinárodních problémů - prokáže základní orientaci v problémech současného světa Důsledky války. Studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků reprezentovaných supervelmocemi; soupeření. Vnitřní situace v zemích východního bloku (na vybraných příkladech srovnání s charakteristikou západních zemí). Československo od únorového převratu do r Vznik České republiky. Mimoevropský svět. Vývoj v posledním desetiletí 20. století. Problémy současnosti. Věda, technika a vzdělání jako faktory vývoje. Sport a zábava. Přesahy do učiva Českého jazyka Přesahy do učiva Českého jazyka MDV: Fungování a vliv médií ve společnosti - vliv médií na společnosti. Přesahy do učiva Zeměpisu VEGS: Jsme Evropané - evropská integrace, - Evropská unie, - mezinárodní organizace. Přesahy do předmětů Zeměpis, Český jazyk VDO: Občan, občanská společnost a stát Základní principy demokracie. Formy participace občanů v politickém životě - volební systémy IV VI (cca 21 vyuč. podle zvl. ind. plánu a budou osvobozeni od výuky v terénu, - při hodnocení úkolů bude přihlíženo k druhu a stupni postižení Žáci nadaní a s profesionální orientací na společenské vědy: Budou vedeni k plnění úkolů přesahujících stanovené požadavky.

13 ENV: Vztah člověka k prostředí - principy udržitelnosti rozvoje. MKV: Multikulturalita současného světa. MDV: Fungování a vliv médií ve společnosti - role médií v politických stranách. Závěrečné shrnutí, přínos učiva historie pro život, další možnosti rozšiřování poznatků. využití časové rezervy Volitelný a nepovinný předmět: SEMINÁŘ Z DĚJEPISU Charakteristika předmětu: Vyučovací předmět Seminář z dějepisu vychází z obsahu vzdělávacího oboru RVP ZV. Vyučuje se podle zájmu žáků v ročníku (3. období základního vzdělávání). Týdenní dotace: 1-2 vyučovací hodiny týdně, to je 33 nebo 66 hodin během vyučovacího roku. Výuka může probíhat i při hodinové dotaci ve dvouhodinových lekcích (jednou za dva týdny 2 vyučovací hodiny). Organizace výuky: Seminář je určen pro žáky všech tříd jednoho ročníku nebo pro žáky různých ročníků podle zájmu o tento předmět. Výuka probíhá ve škole (ve třídě, knihovně, učebně s výpočetní technikou, v kabinetu dějepisu). Důležitou součástí výuky jsou návštěvy muzea, historických a kulturních památek v Klatovech i mimo Klatovy. Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu SEMINÁŘ Z DĚJEPISU

14 3. období (výstup pro 9. ročník): Učitel vede žáky k osvojení klíčových kompetencí. Kompetence k učení: - vytvářet si komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy - samostatně pozorovat, kriticky posuzovat a vyvozovat závěry, uvádět věci do souvislostí Kompetence k řešení problémů: - vyhledávat informace vhodné k řešení problému - samostatně řešit problémy; volit vhodné způsoby řešení Kompetence komunikativní: - využívat jako zdroj informací texty různého charakteru - využívat i moderní informační prostředky Kompetence sociální a personální: - účinně spolupracovat ve skupině Kompetence občanské: - zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství - chránit a ocenit naše tradice i historické dědictví - chápat základní ekologické souvislosti Kompetence pracovní: - dodržovat vymezená pravidla, plnit povinnosti - využívat znalosti v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost

15 K tomu jsou využívány především následující postupy: - osobní příklad a postoje učitele - výběr vhodných studijních materiálů a jejich vhodná prezentace - praktické poznávání historie na základě besed s odborníky, vycházek, exkurzí, výletů - efektivní organizace výuky a výběr moderních metod a forem práce, které jsou založeny na činnostním aktivním osvojování poznatků, diskusi a výměně názorů Výstupy Žák - chápe význam studia historie - zajímá se o informace o historii - chápe význam péče o historické památky - dokáže získávat informace z různých historických pramenů Učivo Práce s různými historickými prameny. Význam studia historie. Význam historických památek. Péče o památky. Poznámka: Učivo konkretizuje vyučující v ročním plánu podle složení skupiny žáků, jejich zájmu a aktuálních možností využití regionálních událostí a institucí. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Člověk a svět práce Obor vzdělávací oblasti: PRÁCE A SPOLEČNOST Předmět a jeho charakteristika: Předmět vznikl integrací učiva ze vzdělávacích oborů Výchova k občanství a Člověk a svět práce, vyučuje se v ročníku, výstupy jsou stanoveny pro 9. ročník.

16 Týdenní dotace: 8. ročník 2 vyučovací hodiny týdně (1 h z dotace pro Občanskou výchovu, 1 h z dotace pro Pracovní výchovu) 66 vyučovacích hodin ve školním roce 9. ročník: 2 vyučovací hodiny týdně (1 h z dotace pro Občanskou výchovu, 1 h z dotace pro Pracovní výchovu) 66 vyučovacích hodin ve školním roce Do obsahu předmětu jsou zařazena témata z výchovy k občanství: Člověk jako jedinec (sebepoznání, osobní rozvoj). Stát a hospodářství (výroba, obchod, služby, principy tržního hospodářství). Stát a právo (státní správa, samospráva, principy demokracie, právní řád). Mezinárodní vztahy, globální svět (postavení ČR v EU, probl. globalizace). Do obsahu předmětu jsou zařazena témata z pracovní výchovy: Svět práce (volba povolání sebepoznání, rozhodování, akční plánování, orientace na trhu práce, rovnost příležitosti, adaptace na životní změny). Provoz a údržba domácnosti (diferencovaně pro hochy a dívky). Do předmětu jsou promítnuta průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Organizace výuky: Výuka probíhá ve dvouhodinových lekcích, skládá se z teoretické i praktické části. Teoretická výuka probíhá převážně s celým kolektivem třídy, pro praktické činnosti je třída dělena na skupiny. V rámci teoretické výuky jsou probírána témata Výchovy k občanství doplněná o průřezová témata a příprava na volbu povolání (Svět práce). Výuka je doplněna exkurzemi na pracoviště středních odborných škol a učilišť, na Úřad práce, některých podniků a institucí. V rámci praktické výuky je zařazeno téma Provoz a údržba domácnosti s diferencovaným obsahem pro žáky podle pohlaví. Výuka probíhá v odborných učebnách, je doplněna podle možnosti exkurzemi na pracoviště některých výrobních a jiných organizací.

17 Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu PRÁCE A SPOLEČNOST: Učitel vede žáky k osvojení klíčových kompetencí. Kompetence k učení: - poznávat důležitost učení pro svůj budoucí profesní růst - plánovat svůj čas k efektivnímu učení - zodpovědnosti při rozhodování o využití času pro učení, zaměřit se na budoucí profesní orientaci - vyhledávat a třídit informace důležité pro správný výběr střední školy a kriticky je dávat do kontextu se svými schopnostmi a možnostmi - vyhledávat a hodnotit informace o dění ve světě z oblasti přírody i společnosti - vybírat vhodné způsoby a organizovat postupy své vlastní práce při praktických činnostech Kompetence k řešení problémů: - přemýšlet o svém životě, svých zájmech, předpokladech - pojmenovávat cíle, kterých chce dosáhnout ve svém budoucím životě, a hledat cesty k jejich naplnění - utvářet si pozitivní hodnotový systém opřený o poznání i sebepoznání, sledovat pokroky, kterých dosáhl - kriticky přemýšlet o sobě i o společenském životě - hledat různé cesty plánovitého řešení životních problémů a situací, nést zodpovědnost za svá rozhodnutí, obhajovat své postoje - shromažďovat informace o aktuálním dění v rodině, obci, ČR, EU, ve světě a dávat si je do souvislostí, zaujímat postoje - zajímat se o veřejné problémy, které se dotýkají každého člověka, a hledat správné postoje k těmto problémům, správné způsoby chování a jednání v současném světě - na konkrétních životních situacích a při praktických činnostech hledat cesty k hospodárnosti, šetření penězi, materiálem i svým časem Kompetence komunikativní: - formulovat srozumitelně své myšlenky a názory na dění ve společnosti, ve světě i na své budoucí zařazení v životě - vyslechnout názory druhých nejen na svět, ale hlavně na sebe, snažit se jim porozumět a vhodně na ně reagovat - nebát se požádat o radu a pomoc při svém rozhodování a při pracovních činnostech - využít různých komunikačních prostředků pro orientaci v jednotlivých povoláních, oborech hospodářství, na trhu práce v místě, v ČR, EU, a využít jich při výběru povolání - získané komunikativní dovednosti uplatňovat při společných diskusích, spolupráci ve skupinách i při obhajobě svých názorů, práv a

18 způsobů práce Kompetence sociální a personální: - odhalovat kořeny společenských jevů, dějů a změn, jejich souvislosti a podmíněnosti v čase, hledat paralely s obdobnými i odlišnými jevy a procesy v evropském i světovém měřítku - utvářet si pozitivní představu o sobě samém, získávat zdravou sebedůvěru - ovládat a řídit svoje jednání a chování tak, aby nebylo v rozporu s právním řádem a morálními zvyklostmi a aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty - spolupracovat v týmu, převzít roli vedoucího, organizátora, partnera i podřízeného, pomáhat utvářet příznivou atmosféru při práci, přispívat k diskuzi - učit se asertivnímu jednání a schopnosti hledat kompromis - respektovat starší, rodiče, učitele, umět přijímat jejich rady vyplývající z životní moudrosti a historické zkušenosti a čerpat z toho poučení pro své postoje a činnosti i pro svou profesionální orientaci - zapojit se do společné práce na konkrétním výrobku při praktických činnostech, podle svých schopností pomoci méně zručným žákům Kompetence občanské: - zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství a utvářet si vědomí sounáležitosti k evropské kultuře - respektovat kulturní, sociální i jiné odlišnosti lidí, skupin a různých společenství, utvářet si k nim vlastní postoje - rozpoznávat názory a postoje ohrožující lidskou důstojnost a odporující principům demokratického soužití, odolnosti vůči myšlenkové i jiné manipulaci - respektovat základní právní normy ČR a EU, umět se podle nich řídit a uvědomovat si možné sankce, které vyplývají z jejich nedodržování - základní principy fungování demokratického státu - poznávat základní principy hospodaření státu, organizace, rodiny, jednotlivce - chápat základní ekologické souvislosti a nutnost mezinárodní spolupráce při řešení environmentálních problémů, své chování a jednání korigovat tak, aby odpovídalo požadavkům na ochranu zdraví a životního prostředí - poznávat situace ohrožující zdraví a zachovávat rozvahu při řešení krizových situací Kompetence pracovní:

19 - využívat hospodárně materiály při praktických činnostech důležitých pro domácnost a při pracích technických a elektrotechnických v dílnách - bezpečně používat nástroje a přístroje v dílně i v domácnosti - přistupovat k práci a k jejím výsledkům z hlediska kvality, funkčnosti a uznat přínos práce druhých - šetřit a chránit společný majetek - při práci využívat teoretické znalosti a dovednosti získané v jiných oborech vzdělávání a v každodenní praxi - poradit se, požádat o pomoc při praktických činnostech i při plánování budoucího profesního zaměření - respektovat a dodržovat důležité pokyny pro pracovní činnosti i pro používání přístrojů - reagovat na změněné pracovní podmínky - orientovat se v základních podnikatelských aktivitách a chápat je jako zdroj pro materiální zabezpečení své i své rodiny v budoucnosti - orientovat se v soustavě škol připravujících žáky na budoucí povolání a v nabídkách trhu práce, získat k tomu potřebné informace, vyhodnotit je a správně se rozhodnout - vyplnit přihlášku na střední školu a vytvořit si představu o způsobech přijímacího řízení K jsou využívány následující postupy: - osobní příklad a postoje učitele - výběr vhodných studijních materiálů a jejich vhodná prezentace - organizování besed a využívání komponovaných pořadů se zaměřením na právní vědomí, bezpečnost, mezinárodní vztahy, ekonomiku - vhodné vybavení učeben pro praktické pracovní vyučování (dílna, cvičný byt, atelier a kabinet šití a ručních prací) - praktické poznávání pracovního prostředí na základě vycházek, exkurzí, výletů - efektivní organizace výuky a výběr moderních metod a forem práce, které jsou založeny na činnostním aktivním osvojování poznatků, diskusi a výměně názorů - rozvíjet proces sebepoznání, utváření pozitivního hodnotového systému - jako zdroj informací využívat různorodé verbální texty společenského charakteru a moderní informační zdroje (internet, mediální prezentace,...) - orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních a ekonomických faktů, k poznávání každodenních situací a událostí ve vzájemných souvislostech - vštěpování úcty k vlastnímu národu i jiným národům a etnikům, respektu k jejich kultuře i jiným odlišnostem - orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě, rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti - na základě praktických cvičení a řešení modelových situací utváření vědomí vlastní identity a identity druhých, rozvíjení realistického sebepoznávání a sebehodnocení, akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých

20 Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 8. ročník: Nauková část: žák - chápe význam práva v životě společnosti i jedince - poznává význam právní úpravy důležitých vztahů - umí posoudit své postavení v jednoduchých právních vztazích - rozlišuje typy právních vztahů a jejich subjektů - uvědomuje si hranici a význam trestně právní odpovědnosti - orientuje se v systému právní ochrany ČR - dovede vnímat a hodnotit protispolečenské jevy žák - posuzuje význam začlenění ČR do evropských struktur a poznává konkrétní přínos začlenění do EU - sleduje, které mezinárodní organizace se mohou podílet na rozvoji ČR, Evropy, světa a uvádí konkrétní a aktuální události - posuzuje význam mezinárodní spolupráce a její výhody, uvádí konkrétní argumenty - uvádí příklady některých globálních problémů a snaží se je vyhodnotit z hlediska přínosu i rizik Učivo Stát a právo: Právo a spravedlnost. Právní stát a jeho zákonodárství. Druhy práva: občanské rodinné vlastnické trestní pracovní právo na zdraví a sociální jistoty. Mezinárodní vztahy, globální svět: Evropská integrace podstata, význam, výhody. Mezinárodní spolupráce ekonomická, politická, bezpečnostní, kulturní a její orgány (OSN, RE, NATO, UNESCO, UNICEF, ). Globalizace projevy, klady, zápory. Aktuální globální problémy a Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) VDO: Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - kategorie spravedlnost, řád, norma, zákon, morálka - význam Ústavy a Listiny základních práv a svobod - demokratické principy řešení sporů v životě člověka a společnosti VEGS: Evropa a svět nás zajímá - osobní zkušenosti žáků, spolupráce s partnerskými městy Klatov - Euroregion Šumava, konkrétní a aktuální akce kulturní i hospodářské spolupráce Objevujeme Evropu a svět - naše vlast a Evropa státní a evr. symboly Časové rozvržení 1 pololetí: 1 h týdně září leden (16 vyuč. leden únor (6 vyuč. 2. pololetí: 2 h týdně Poznámky, diferenciace Diferenciace v náplni praktických činností v integrované oblasti Člověk a svět práce (hoši dívky)

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis.

Více

4.4. Člověk a společnost

4.4. Člověk a společnost 4.4. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání

Více

13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ

13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ 13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ 1 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 1 5.5.1 DĚJEPIS 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho

Více

V.5 Člověk a společnost

V.5 Člověk a společnost 1/24 V.5 Člověk a společnost V.5. II 2. stupeň V.5.II. 1 Charakteristika oblasti Oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený

Více

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.9 Společenské vědy Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy vychází ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní

Více

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu:

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Vzdělávací program Základní školy Zadní Třebaň Podtitulek: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Integrovaná střední škola Slaný. Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE

Integrovaná střední škola Slaný. Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE Integrovaná střední škola Slaný Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE OBSAH Identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Pracovní uplatnění absolventa... 2 Výsledky vzdělávání... 2 Způsob ukončení

Více

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu:

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu: Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Filozofie integrovaného vyučovacího předmětu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. V 9. ročníku jsme využili disponibilní hodinu a vyučujeme též 1 hodinu týdně.

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. V 9. ročníku jsme využili disponibilní hodinu a vyučujeme též 1 hodinu týdně. Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Člověk a společnost Výchova k občanství Výchova k občanství Časové vymezení předmětu:

Více

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a společnost na 2. stupni ZŠ. Výuka vede žáky k získání potřebných znalostí a dovedností, které mu usnadní aktivní zapojení do života v demokratické společnosti.

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem výuky dějepisu je: - rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH Identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Pracovní uplatnění absolventa... 2 Výsledky vzdělávání... 2 Způsob ukončení vzdělávání a certifikace

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Mladecko, okres Opava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV 1. Předkladatel: Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Základní škola Mladecko, okres Opava,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Školní vzdělávací program Provozní služby Obor vzdělání: 69-54-E/01 Provozní služby Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost stanovených RVP ZV. Na 2. stupni

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť K Valše 38, 589 21 Třešť

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť K Valše 38, 589 21 Třešť Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť K Valše 38, 589 21 Třešť ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor 29-51-E/01 Potravinářská výroba Zaměření: Cukrářské práce denní studium I. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519 Školní vzdělávací program Základní škola.b y s t r ý a z v í d a v ý Verze V. z 30. 6. 2013 Platnost od 1. 9. 2013 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více