KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ. ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ. ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová"

Transkript

1 KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová

2

3 ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová Předmluva: Podstávkové domy a trvale udržitelný rozvoj 2 Úvod 3 ZÁKLADY 3 Základy z kamenné rovnaniny 4 Základ z pískovcových kvádrů 5 Základ ze žulových kvádrů 5 Řešení rekonstrukce základů a podlah 5 Zpevnění základů z kamenné rovnaniny 5 Tepelné mosty v úrovni podlah a obvodových stěn 6 HYDROIZOLACE ZDĚNÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ 7 Hydroizolace obvodového zdiva 8 DRENÁŽE 10 Zásady navrhování a provádění drenáže 12 Obvodová drenáž 12 Plošná drenáž 13 Používání plastů u drenáží 13 Provádění drenážního zábalu-jádra 15 Použitá literatura 16 Základy podstávkového domu Autor: Jiří Hořínek a Šárka Draxlová Ilustrace: archiv autora Odborná oponentura: Jan Vinař Jazyková úprava: Jiří Chocholoušek Grafická úprava a sazba: Václav Hroch Vydali: Frýdlantsko, z. s., a MAS Frýdlantsko, z. s., Frýdlant, 2015 Tato příručka a všechny související texty (metodika, pre zentace, sborníky) jsou součástí projektu Kvalitní řemeslnická práce při obnově podstávkových domů, podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.01/

4 2 PŘEDMLUVA: PODSTÁVKOVÉ DOMY A TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ Podstávkové domy jsou tradiční venkovské a řemeslnické domy v česko-polsko-německé příhraniční oblasti Trojzemí. Podstávka je historický typ konstrukce domu, základy nejstarších dosud dochovaných se datují až k 16. století. Tato architektura vznikala v návaznosti na podnebí, dostupnost surovin a zkušenost obyvatel, ovlivňovanou okolím. Stavba tak přirozeně odpovídá tomu, co moderní doba formuluje jako principy trvalé udržitelnosti. Podstávkový dům tedy v prostředí česko-polsko-německého Trojzemí vykazuje znaky udržitelné konstrukce, které se promítají i do jednotlivých řemesel a prací uplatňujících se při rekonstrukci. Environmentální rozměr (vazba na životní prostředí): Objekt je postaven z místních, často z obnovitelných surovin, které se mohou při sanaci opět použít. Materiál byl zpravidla získáván v blízkosti stavby, bez nároků na přepravu a může být opět navrácen do přírody. Stavební materiál dřevo je CO 2 neutrální a ekologicky neškodný, zejména pokud je les obhospodařován udržitelným způsobem, popř. podle pravidel FSC (certifikace podle standardu, který zaručuje přírodě blízké a vůči místním lidem šetrné lesní hospodaření a zpracování dřeva: více na Kombinace roubené a hrázděné konstrukce umožnila zvětšení obytného a užitného prostoru při snížení spotřeby dřeva. Objekt je přizpůsoben optimálnímu využití (v podmínkách tradiční venkovské společnosti). Nevytápěné prostory horního podlaží zvyšovaly životní pohodu obyvatel, v návaznosti na sezónní využití. Pro mokré provozy (stáje) se využíval místní kámen a cihly, čímž se oproti dřevu zvyšovala trvanlivost stavby a schopnost akumulace tepla. Roubenka jako obytná a pracovní místnost poskytuje dobrou tepelnou ochranu. Absorpční vlastnosti dřeva a hlíny udržují rovnoměrnou vlhkost, důležitou nejen pro někdejší tkalcovství, ale i současný život. Ekonomický rozměr: Životnost konstrukce (200 a více let) zajišťuje účelnost investovaného kapitálu. Stavební konstrukce je opravitelná, nevyžaduje nákladné zemní práce, nevznikají stavební odpady. Tepelný provoz objektů je převoditelný do současnosti a je variantou ekologického vytápění. Sociální rozměr: Sanace podstávkových domů vyžaduje tradiční řemesla s velkým podílem ruční práce a potřebou specifických technologií. Podporuje zaměstnanost a má potenciál pro zvýšení konkurenceschopnosti mikropodniků ve venkovských oblastech. Rozvíjí manuální a řemeslnou zručnost, důležitou i pro nejmodernější výroby (opracování dřeva, práce s plechem a kovy, keramika apod.). Krajina podstávkových domů je dnes součástí mezinárodního kulturního dědictví česko-polsko-německého Trojzemí. Zachování podstávkových domů je zdrojem rozvoje cestovního ruchu, a tím udržení pracovních míst ve službách, s dopady na udržení životní úrovně obyvatel příhraniční venkovské oblasti. Citlivou otázkou je sanace podstávkového domu pro účely celoročního bydlení v moderním standardu. Důležitá je zkušenost projektanta zejména v oblasti odvlhčení a zateplení, kde jsou kladeny specifické podmínky na instalace. Obecně platí, že u podstávkových domů jsou poněkud omezena energeticky úsporná stavební opatření měnící vzhled nebo konstrukce, protože mohou způsobit závažné stavebně- -technické poruchy a vady při užívání. To samozřejmě limituje využití obnovených podstávkových domů pro moderní komfortní bydlení. Na podobné překážky již ale narazilo i klasické stavebnictví. Na druhou stranu, zejména v Německu, jsou podstávkové domy využívány nejen k bydlení, ale i k nejrůznějším formám podnikání. Příklady vhodně a citlivě zateplených objektů jsou i v České republice. S některými je možné se seznámit v prezentaci z odborného kurzu Vnitřní prostředí v podstávkovém domě. PhDr. Jitka Doubnerová, koordinátorka projektu Kvalitní řemeslnická práce při obnově podstávkových domů

5 ÚVOD Základy stavby musí podle druhu stavby splňovat požadavky na únosnost, vodotěsnost a tepelnou ochranu. U roubených a hrázděných staveb byly základy až do počátků 20. století tvořeny kamennou rovnaninou zakončenou v horní partii kamennými kvádry. Někde byla využita žula nebo znělec a jinde pískovec podle místního výskytu. Na to, aby se z dálky vozil kámen, nebyly peníze. Protože dřevěná stavba je dynamická a kromě výpočtu statika snese všechno, nebylo nutno kopat základy do dnes požadované nezámrzné hloubky. Při vzedmutí zeminy vlivem mrazu si dřevo zaskřípalo zuby a hnulo se. V dřevěných konstrukcích praskliny nevznikaly. V současné době už se nechodí z jizby do černé kuchyně a do chléva v jednom objektu. Nároky na komfort bydlení jsou značně vyšší než v 18. století. Lidé mají vysoké nároky na šetření energiemi, komfort koupelny a WC samozřejmě s neprodyšnou dlažbou. Dříve se postavily necky do jizby, vykoupalo se v nich potomstvo s patřičným zavlhčením prkenné podlahy, část vody protekla do podloží a zbytek se odpařil a s pomocí kamen a komína zmizel z objektu. Dveře a okna byly také těsné jen tak, aby se neřeklo, a nějaká norma na tepelné ztráty, prostupy a podobné nesmysly nikoho netrápila. Podlahy byly dokonce přes léto provětrávané a na zimu se zateplovaly. Dnes nám hospodyňka s rýžákem v ruce nezaklekne, aby vydrhla prkennou podlahu. Všude máme dlažbu, vlhkost v podloží roste a kapilární tlak nám žene vlhko kolem dlažby vysoko do zdiva. Majitel se diví, že to tam nikdy nebylo. Je na čase vysvětlit několik zásadních drobností kolem přestavby a užívání těchto domů. Přivětrání pod podlahu Řez provětrávanou podlahou ZÁKLADY Před realizací oprav památkových objektů a objektů v památkové zóně je nutné Závazné stanovisko příslušného památkového orgánu. Začneme od základů. Jediná hydroizolace známá v Evropě v minulých stoletích se jmenovala jíl. Kůlové stavby, které archeologové nacházejí na našem území, měly kůly přímo vetknuté do země. Protože tento systém podléhal rychlé zkáze, byl opuštěn. Pod dřevo se začal pokládat kámen. Vznikly kamenné základy. Pro dřevěné stavby nebyl nutný základ až do nezámrzné hloubky, protože dřevostavba je dynamická a unese pohyby způsobené zmrzlou vodou v zemině. 3

6 U zděné částí podstávkových domů se stájemi a klenbami byly samozřejmě základy provedeny do větší hloubky. Zde již bylo nutno chránit stavbu proti podmrzání a také zde působily produkty zvířectva na spodní stavbu. U našich podstávkových domů je nutno si uvědomit, že nejstarším známým objektům je 500 let. Běžně dochované objekty jsou mladší 300 let. Samozřejmě, že prošly za tu dobu údržbou, rekonstrukcemi a přestavbami. Rozdíly v základech lze vypozorovat i mezi domy na rovině a ve svahu. Domy ve svahu musely být postaveny na základech odolávajících pohybům zeminy a stékající vodě. Část domu bývala podsklepená valenou klenbou tvořenou tak, že se v zemi napřed vykopala jáma ve tvaru sklepní klenby, do ní se vyskládaly kvádry a sklep pak byl vyhrabán pod kamennou klenbou. Zvýšený základ bez odvodnění tvoří hráz, která promrzá, a led pak základ vytlačuje Základy z kamenné rovnaniny Do vykopané rýhy v zemi byly naskládány kameny a spojovány jílovou maltou, u bohatších majitelů s příměsemi vápna nebo vápennou maltou. Zkosená horní hrana základu mohla být kryta řadou plochých kamenů nebo cihel. 4 Základ z kamenné rovnaniny Zkosení sloužilo k rychlejšímu odtoku vody a usměrňovalo při deštích odtok ostřikové vody od dřevěné stěny. Tento základ sloužil hlavně tomu, aby sloupy podstávky a první trámy roubených stěn neležely přímo na terénu, kde by podléhaly zkáze podstatně rychleji. Druh použitého kamene byl určen výskytem v nejbližším okolí. Kámen pod úrovní terénu byl používán bez opracování. Tento druh základů byl v podstatě nejtrvanlivější a nejlevnější. Nezbytná byla občasná údržba, kdy bylo nutno opětovně vymazat spáry na horní ploše základu.

7 Základ z pískovcových kvádrů V oblasti pískovců byly s výhodou používány přitesané pískovcové kvádry. Vypadaly hezky, daly se dobře vyzdít do řady, ale měly jednu nevýhodu. Pískovec je nasákavý. Vzhledem k životnosti horní stavby však jeho trvanlivost byla dostatečná. Pískovcové kvádry se zešikmením na horní ploše Základ ze žulových kvádrů Stejně jako u pískovce bylo vhodné přitesat žulu do pravidelných tvarů. Podstatně vyšší tvrdost měla za následek horší zpracovatelnost, a tím i vyšší cenu. Má však největší trvanlivost a nejmenší nasákavost. Vlhkost vzlíná pouze spárami mezi kvádry. Řešení rekonstrukce základů a podlah Při rekonstrukci základů je nutné mít na zřeteli: zpevnění základů odvod podpovrchové a dešťové vody odstranění vzlínající vlhkosti odstranění promrzání do vnitřních prostor Zpevnění základů z kamenné rovnaniny Základ je nutno obnažit v celé výšce (nesmí se jít pod základovou spáru, hrozí usmyknutí základu!). Spáry mezi kameny vyškrábnout do hloubky 3 5 cm. Prostor mezi stávajícím základem a ztraceným bedněním vyplnit betonem. Vedle takto upraveného základu je možné položit drenáž v závislosti na druhu podloží a působení vody. Trhání základu způsobené výkopem pro drenáž pod základovou spáru 5

8 Výhodou roubenky je, že je možné ji vzepřít a základ provést nově. V nadzemní části lze provést nové obvodové kamenné zdivo z přitesaných kvádrů z místního kamene se zkosením horních ploch. Při jeho provádění lze do zdiva vložit vrstvu horizontální i vertikální hydroizolce. S touto variantou pak souvisí i možnost zateplení kamene z vnitřní strany (pozor na větší riziko podmrzání základu a nutnost navýšení hloubky základu u kamenné části domu). Ve svahu, kde lze počítat s přívalovou vodou, je nutné položit v blízkosti základů drenáž. Na obrázku je případ, kdy došlo k vyvracení základu a podezdívky směrem do výkopu. Podstávka byla zachráněna na poslední chvíli. Vzepření podstávky bylo využito k vybetonování řádného základu, jeho zateplení a izolaci proti vodě. Nouzová situace tak byla využita pro řádné vyřešení všech problémů se základem. Přizdívka pro zpevnění základu a provedení svislé hydroizolace Tepelné mosty v úrovni podlah a obvodových stěn Podstávkové domy mívaly vždy vnitřní podlahu nad úrovní terénu a do domu vedl jeden nebo více schodů. Kamenná podezdívka pod roubenou stěnou končila pod úrovní podlahy. Polštáře a prkna podlah byly schovány za roubením stěny tedy v teplotní oblasti, kde téměř nebyl rosný bod a dřevo nebylo vystaveno vlhkosti příliš dlouho. Pod prvním stěnovým trámem byl prknem zaklopený přístup pod podlahu. Ten sloužil na zimu k zateplení senem nebo slámou pod podlahou a v průběhu jara bylo zateplení odstraněno a podlaha provětráním zbavena vlhkosti. 6 Zrekonstruovaný základ s původními žulovými kvádry a zkosením proti ostřikové vodě

9 Velkou chybou jsou cihelné a kamenné vyzdívky roubených stěn nad úrovní podlah. Vznikly tak, že uhnívající spodní trámy byly nahrazovány dostupnějším a trvanlivějším materiálem, který však špatně tepelně izoluje. V zimním období jsou na vnitřním povrchu zdiva nízké teploty, dochází zde ke srážení vnitřní vlhkosti na povrchu. V takových prostorách nelze dosáhnout pohodovou teplotu. Studené zdivo doslova vysává teplo z lidí uvnitř. Na těchto domech nacházíme různá nouzová řešení, která přispívají pouze k tomu, že rosný bod posouvají více do interiéru a podporují rychlejší uhnívání dřevěné konstrukce zbylé ve stěnách. Je v zájmu majitele provádět opravy pro zachování objektu a udržení vnitřní pohody. To lze jen vybouráním nového cihelného zdiva a kompletním doplněním původní dřevěné konstrukce. Existuje pravidlo, které nám říká, že když je povrchová teplota zdiva o 3 C nižší, než je teplota vzduchu v prostoru, pak se již člověk necítí v takové místnosti dobře. HYDROIZOLACE ZDĚNÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Vzlínání vlhkosti z podloží je možné zabránit vodorovnou a svislou hydroizolací. Původním izolačním materiálem byl jíl, který byl v 19. století nahrazen dehtovou lepenkou. Ta měla malou životnost. Podobně tomu bylo s asfaltovými lepenkami s nosnou papírovou nebo hadrovou vložkou. Jejich malá životnost nemohla trvale zabránit vzlínání vlhka z podloží. Odstřikující vodě se naši předkové bránili umístěním dřevěné části stavby nad terén. To dokazuje i známé pravidlo u současných dřevostaveb, které říká, že všechny dřevěné konstrukce musí být umístěny 0,3 m nad úrovní terénu. U podstávkových domů se jedná o svislou a vodorovnou hydroizolaci obvodového i vnitřního kamenného nebo cihelného zdiva. S tím souvisí i vodorovná hydroizolace podlah. Současně se jedná o vodorovnou hydroizolaci pod dřevěnými roubenými stěnami a prkennými podlahami. Dodatečnou hydroizolaci zdiva a podlah lze provádět následujícími způsoby: Provedením svislé jílové izolace pod úrovní terénu a vodorovné izolace podlah. Je nutné ověřit složení místního jílu. Pro správnou funkci musí být zajištěn trvalý přísun vlhkosti. Zdivo izolované jílovou vrstvou musí být soudržné. Při opravách je vhodné co nejvíce zachovávat původní jílové izolace podlah. Provedením svislé izolace z bentonitových rohoží pod úrovní terénu. Provádí se v případě, že v místě není vhodná jílová zemina. Rohože musí být zatíženy přilehlou zeminou. Lze je s výhodou používat pro vodorovnou hydroizolaci podlah. Musí však být přitíženy betonovou mazaninou. Izolace je trvalá a nedochází k jejímu stárnutí. Provedením vzduchové izolace podlah a svislých stěn pod úrovní terénu. Hydroizolace podlah natavováním pásů z modifikovaného asfaltu na podklad z betonu. Ručním podřezáním zdiva s dodatečným vkládáním asfaltových pásů je proveditelné u cihelného zdiva s vodorovnou ložnou spárou. Svislou hydroizolaci zdiva pod úrovní terénu lze provádět hydroizolačními stěrkami na asfaltové nebo cementové bázi. Injektáž zdiva silan-siloxanovými emulzemi je možné provádět pouze při soudržném zdivu. Používá se jen v případech, kdy nelze použít žádnou z výše uvedených metod. Nejsou možné žádné výkopy a prostory jsou trvale užívány. Provedení injektáže je rychlé a čisté. Zpravidla vždy v kombinaci s ostatními způsoby. 7

10 Vysoušení zdiva trvá několik let u všech systémů. K zakrytí povrchu vysoušeného zdiva slouží sanační omítky. Svou pórovitostí zajišťují jeho vysychání. Pohledově jsou tyto omítky bezvadné a bez vlhkostních map. Ideální je používat izolační systémy, při nichž použité materiály nepodléhají stárnutí. Ne vždy je to možné. Mnohdy rozhodují i ekonomická hlediska. Tradiční jílové materiály jsou při plné obnově náročné na pracnost. Novodobější bentonitové rohože zase musí být přitíženy. Vzduchové izolace musí mít zajištěn přívod a odvod větraného vzduchu. Nejlépe se jeví kombinace systémů. Téměř vždy je však nutné okolo objektů snižovat terén a provádět obvodovou drenáž. Dodatečná hydroizolace dřevěných konstrukcí Položením pásu z modifikovaného asfaltu pod dřevěný práh roubené stěny. Položením desek z pěnového skla potaženého asfaltovým papírem pod dřevěný práh chrání dřevo před vzlínající vodou a současně tepelně izolují. Pod dřevěné prahy na cihelném nebo kamenném zdivu pokládat rohož z kokosových vláken. Dřevěné sloupky na kamenné nebo cihelné podezdívce podkládat tzv. obětním prkénkem z tvrdého dřeva. Hydroizolace obvodového zdiva Ideální řešení je oddělit kamenné zdivo od dřevěných trámů nenasákavým kamenem, jako je např. žula. Vlhkost z podloží se nedostane k trámům, zkosená plocha odvádí srážkovou vodu od trámů, obětní prkénko pod sloupem z tvrdého dřeva je snadněji vyměnitelné než celý sloup. Nenasákavý kámen není nutné dále opticky upravovat a celek působí přirozeně. Je-li místním kamenem pískovec, pak je dobré rovinu mezi kamenným zdivem a pískovcem zarovnat a zaizolovat. Základ z kamenné rovnaniny lze oboustranně zpevnit vodonepropustným betonem. Zůstane jen sací plocha v místě, kde stojí základ na zemině. Skutečné provedení Možnosti konstrukční ochrany spodních trámů (prahů) Zešikmením horní plochy obvodového zdiva základu dosáhneme rychlejšího odtoku vody a sjíždění sněhu. Za deště se dopadající kapky odrážejí na stěnu v podstatně menší míře. Pro svislé hydroizolace základového zdiva pod úrovní terénu lze s výhodou použít stěrky na cementové nebo asfaltové bázi, protože je lze provádět i na nerovný podklad. 8

11 Injektáž základů Nutno zde upozornit, že nopová fólie není hydroizolace! Nopová fólie je ochrana hydroizolace před mechanickým poškozením při zásypu. Při zateplování základů je nutno používat pouze nenasákavé materiály jako extrudovaný polystyren nebo pěnové sklo. Zateplení zvedne vnitřní povrchovou teplotu na pohodovou mez. Je nutné dbát na rozestavení nábytku. Kolem obvodových stěn by měl vždy volně proudit vnitřní vzduch a ohřívat jejich povrch. V opačném případě dojde k tvorbě plísní a ze zdravého bydlení bude zdroj nemocí. Ideální řešení ochrany proti vlhku a promrzání zateplením zvenku. Poněkud pracnější řešení se však vyplatí. Zvýší se vnitřní povrchová teplota soklového zdiva a spodní trám leží v suchu a teple 9

12 Uvedené možnosti k řešení opravy základového zdiva jsou jen výběrem z možných řešení. Univerzální řešení neexistuje a je nutno všechny izolace řešit pro každý objekt individuálně. Záleží na druhu zeminy a její propustnosti, na umístění objektu, na výšce hladiny spodní vody, na stavu základového zdiva, na nadmořské výšce a způsobu užívání objektu. Řešení hydroizolací a zateplení základu z vnitřní strany. Výhoda: spodní trám leží na teplém podkladu z pěnového skla Hydroizolace a tepelná izolace podlah a příček Pěnové sklo slouží k přerušení kapilár a vzlínání vlhka z podloží a současně jako tepelná izolace. Uzavřená struktura buněk zaručuje nenasákavost a zabraňuje vnikání vodní páry do bublinek. Zůstává otázkou, jak se chová vodní pára v podloží. Často se bere v úvahu pouze voda v tekuté podobě, ale zapomíná se na plynný stav tohoto média. 10 DRENÁŽE Mezi léty 1960 a 1985 se téměř u všech starších rodinných domů a chalup přestala používat pitná voda z přilehlých studní a začala se přivádět z veřejných vodovodů. Tím, že není čerpána voda v bezprostřední blízkosti domů, dochází ke zvyšování hladiny spodní vody a zvýšenému vzlínání vody zdivem i jejich roubenými stěnami. Současně u všech domů dochází během let k postupnému navyšování zeminy okolo objektu. A tak se nezřídka stává, že podstávka má svou dřevěnou část během let téměř v úrovni terénu. Zde je nutné provést terénní úpravy okolo objektu tak, aby dřevěná část domu byla pokud možno 0,3 m nad terénem. Současně je nutné upravit terén v celé ploše okolo domu tak, aby srážková voda nesměřovala k domu, ale od něj.

13 Pokud z nějakých důvodů nemůžeme terén okolo objektu snížit nebo je snížení příliš malé, je vhodné snížení terénu doplnit obvodovou drenáží. Nejdříve je ale nutné zjistit, jak hluboko máme základy objektu a jak jsou soudržné. Podkopáním základové spáry by došlo k porušení základů a zdiva nad ním. Drenáže se okolo domů dělaly již v minulosti a při terénních úpravách je často nacházíme. Jedná se o jednoduché drenážní kanály z kamene, bohužel již často z velké části ucpané naplaveninami a prorůstajícími kořeny vegetace. Pokud nějaký systém na svém pozemku objevíme, je nutné ho opravit nebo provést nově. V žádném případě nelze staré drenážní systémy likvidovat bez náhrady. Mohli bychom si tím způsobit mnoho problémů. Při navrhování hydroizolací a zejména drenáží je nutná spolupráce se zkušeným projektantem a hydrogeologem. Hodně informací lze získat i od starousedlíků. Zbytky původní kamenné drenáže Na drenáž trativod se ve 20. století používaly keramické trubky z pálené hlíny, tzv. trativodky, o jednotné délce 333 mm. V současné době se u obytné výstavby téměř nepoužívají, nahradilo je drenážní potrubí v hadicích nebo tyčích. Tyčové potrubí se používá u obytných a liniových staveb. Drenážní potrubí v hadicích žluté barvy stočené do kotoučů je určeno pro zemědělské účely. Pro obytné stavby je nejnevhodnější. Při zasypávání štěrkem plavou hadice na zásypu a vyspádovat takovou hadici se rovná umění fakíra s hadem. Vhodným a pevným materiálem jsou trubky v tyčích o délce cca 2,5 m, které lze snadněji vyspádovat a napojovat na proplachovací a kontrolní šachty. Při realizaci je vždy nutné myslet na to, že: drenáž musí být funkční po celou dobu životnosti objektu, jejž chrání drenáž musí zeminu v okolí domu odvodňovat tak, aby nedocházelo k zadržování vody 11

14 Zásady navrhování a provádění drenáže Obvodová drenáž Příklad provedení obvodové drenáže (Pistohl, 1994) Výkopy pro drenáž musí být prováděny zásadně směrem od vodoteče nebo jímky k objektu. Srážková voda v době realizace má možnost odtéci a nehromadí se v rýhách. Při dodatečném provádění drenáže se musí dbát na to, aby výkopy byly prováděny nad základovou spárou. Nedodržení této zásady může mít za následek zborcení obvodového zdiva a nutnost dodatečného budování základů. Obvodová drenáž u sklepů musí být minimálně 150 mm pod úrovní podlahy sklepa. Upozorňuji, že hrozí vysoké nebezpečí usmyknutí základů do výkopu a ohrožení stability objektu. Drenáž je třeba provádět z tyčových děrovaných plastových trubek z tvrdého PVC nebo PE o jmenovité světlosti DN 100 mm. Minimální sklon drenáže je 0,5 %. Při realizaci je výhodné používat sklon 1 %. Na lomech drenáže a na připojeních drénů plošné drenáže zásadně provádět proplachovací šachty. Proplachovací a čisticí šachty mají být umístěny na všech změnách směru drenáže v rozestupu nejvýše 50 m minimální průměr 300 mm mohou být provedeny z plastu nebo betonu Kontrolní šachty z plastu nebo betonu; na nejvyšším a nejnižším bodě drenáže ve vzdálenosti max. 60 m minimální průměr DN1000 Je-li to nutné, svádí se drenážní voda do přečerpávací jímky na nejhlubším místě a přečerpává se do kanalizace nebo vodoteče. 12

15 Plošná drenáž Příklad plošné drenáže (Pistohl, 1994) Používá se s v místech s vysokou hladinou podzemní vody. Plošná drenáž zabraňuje škodám promáčením spodní části stavby u zemin silně namáhaných vodou. Drenáže pod objektem do 200 m² se provádějí podle DIN 4095 následovně: plošná drenážní vrstva tl. 10 cm např zrnitost 4/16 mm filtrační vrstva tl. 10 cm např zrnitost 0/4 mm štěrková drenážní vrstva tl. 15 cm např zrnitost 8/16 mm a vrstva z drenážní tkané geotextilie Místo filtrační vrstvy lze použít filtrační geotextilii. Silnější drenážní vrstvy jsou vhodnější, protože se tak brzy nezanášejí. Vyskytující se voda je odváděna drenážními rourami min. DN 100 s 0,5% sklonem skrz základové pásy. Plošná drenáž může být zesílena rybinovitě položenými bočními větvemi. Roury by měly být obaleny po celém obvodu min. 15 cm silnou vrstvou štěrku (hlubší založení). Při provádění je nutné dávat pozor na výškové křížení dešťové kanalizace a drenáže. Čeho se při realizaci drenáží vyvarovat: provádění výkopů pro drenáže pod základovou spáru používání nopových fólií na obvodové stěny budov bez hydroizolace pokládání hadic drenáže bez obalení drenážního jádra geotextilií používání žluté točené drenážní hadice provádění drenáže po obvodu objektu bez kontrolních a čisticích šachet provádění drenážních zásypů po celé výšce výkopu po obvodu objektu Používání plastů u drenáží Žádný z plastových výrobků používaných pro drenáže není stabilizován proti UV záření. Jedná se o trubky, šachty, nopové fólie, geotextilie. To znamená, že po několika měsících vystavení slunečním paprskům dochází k jejich degradaci. Změní barvu, zkřehnou a popraskají. Proto musí být veškeré nopové fólie, geotextilie, potrubí, šachty a jejich víka po dokončení stavebních prací zakryty zeminou 13

16 nebo nahrazeny výrobky, na něž sluneční záření nepůsobí. Jedná se především o víka kontrolních šachet, která musí být při dokončovacích pracích nahrazena betonovými, ocelovými případně kamennými poklopy, a o výústní otvory do vodoteče, ty by měly být provedeny z kameniny nebo betonu. Pro obalení drenážního jádra doporučuji používat tkané a netkané geotextilie. Geotextilie slouží jako filtr mezi drenážním jádrem a okolní zeminou. Tkané geotextilie se používají pro zeminy s dílčím obsahem písčité nebo štěrkové frakce do třídy zemin F4 F5. 14 Drenáž příklad vzorového řezu Netkané textilie se používají pro všechny typy jemnozrnných zemin tř. F1 F8 o plošné hmotnosti cca 200 g/m 2. Je třeba používat filtrační geotextilie doporučené dodavatelem celého systému. Pokud použijeme jinou než doporučenou filtrační geotextilii, může se stát, že se ucpou průliny geotextilie jemnými jílovými částicemi a zamezí se průniku vody do drenážního jádra. A u příliš propustné geotextilie dojde k zanesení drenážního jádra jemnými jílovými částicemi. Ucpání průlin geotextilie i zanesení drenážního jádra způsobí nefunkčnost drenáže. Tyto vady se projeví mnohem později, než je záruka stavby. To, že jsme chtěli na m 2 geotextilie ušetřit cca 30 Kč, může mít za 10 let fatální následky může to vést k tomu, že bude nutné udělat novou drenáž a příslušné zemní práce. Zásyp drenážního výkopu je třeba provádět vytěženou zeminou s hutněním vždy po 0,2 m. Hutnění jílů po větších tloušťkách není reálné. Pro svislou hydroizolaci je vhodné používat stěrky na cementové nebo bitumenové bázi. Mohou být prováděny i na nerovný a mírně zavlhlý podklad a mají schopnost překlenovat i menší trhliny.

17 Ochranu svislé hydroizolace je nutno provádět nopovou fólií s geotextilií. Nopová fólie dohromady s geotextilií vytvoří svislou drenáž. Je nutné dávat ji nopy otočenými směrem k zemině. Nejjednodušší je používání nopové fólie s navařenou geotextilií. Svislou drenáž ukončovat zhruba cm pod povrchem terénu, nejlépe uchycovat ukončovací lištou. Měla by být zakryta praným štěrkem, pod nímž je umístěna geotextilie. V tomto případě brání geotextilie prorůstání kořenů. Pásy z praného štěrku podél obvodového zdiva slouží jako ochrana proti ostřikové vodě a drží povrchovou vodu od objektu. Provádění drenážního zábalu-jádra Pro drenáže se doporučuje kopat rýhy šířky 50 cm. Výkop se vyloží geotextilií, do které se udělá zásyp tloušťky nejméně 10 cm štěrku frakce 8/16. Teprve na tuto vrstvu se položí drenážní trubka a zasype další vrstvou štěrku. Celkem by měl vzniknout drenážní bal výšky nejméně 30 cm, který se shora uzavře geotextilií. Tento zábal filtruje vodu celým povrchem geotextilie. Proplachovací a kontrolní šachty na lomech drenáže Drenážní zábal obsyp drenážních trubek štěrkem Správné příklady provedení drenáže lze nalézt u výrobců a dodavatelů drenážních systémů na jejich internetových stránkách. Je v zájmu každého investora řídit se doporučeními výrobců a doporučení řemeslníka, které je levnější a rychlejší přejít kategorickým NE. Sebelépe provedená drenáž se neobejde bez údržby. Minimálně jednou do roka je nutné zkontrolovat průchodnost potrubí a propláchnout ho tlakovou vodou. Tím se odstraní jemné jílové částice, které vnikly do drenážního systému přes filtrační geotextilii. 15

18 Příklad hydroizolace a drenáže sklepní stěny z lomového kamene bez vodorovné hydroizolace (převzato ze Sanační příručky pro podstávkový dům, 2007) Příklad výkresu k drenáži Použitá literatura Kol. autorů, Sanační příručka pro podstávkový dům, Zittau: Geschäftsstelle Umgebindeland König, K. W., Regenwasser in der Architektur, Ökobuch Verlag Kutnar, Z. a kol.: Izolace spodní stavby skladby a detaily, leden Pistohl, W., Handbuch der Gebäudetechnik, Band 1, Werner Verlag Technické podklady výrobců drenážních systémů: Fränkische, ACO odvodňovací systémy. 16

19

20 Ing. Jiří Hořínek Je vyučený elektromontér, má za sebou dva roky strojní průmyslovky, ze které zběhl na jemnou mechaniku a elektroniku v Glashütte. Vysokou školu dokončil v Drážďanech a pak na ní působil dalších 6 let. Poté pracoval ve vývoji měřicích přístrojů pro zemědělskou techniku. Po roce 1989 se podnik rozpadl a Jiří Hořínek prodával počítače a servisní služby stavebním řemeslníkům. Později propadl kouzlu starých domů a začal napřed se zakreslováním stávajícího stavu. Pravidelně navštěvuje odborná školení. Ing. Šárka Draxlová V roce 1976 dokončila stavební průmyslovku v Děčíně. V roce 1982 dokončila studium oboru pozemní stavby na ČVUT v Praze. Po nástupu do zaměstnání se věnovala rekonstrukcím bytových domů. V letech 1990/91 absolvovala postgraduální studium Sanace budov na stavební fakultě VUT v Brně. V roce 1996/97 získala Evropský diplom za studium v oboru Gebäudesanierung na Evropském institutu pro postgraduální vzdělávání při TU Dresden. Jako samostatný projektant pracuje od roku Specializuje se na rekonstrukce. Od roku 1995 je soudním znalcem se zaměřením na vady na stavbách. Celý život se průběžně odborně vzdělává. Projekt byl podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod č. CZ.1.07/3.2.01/

DODATEČNÁ HYDROIZOLACE STAVEB ALICE VAVŘINOVÁ 2.S

DODATEČNÁ HYDROIZOLACE STAVEB ALICE VAVŘINOVÁ 2.S DODATEČNÁ HYDROIZOLACE STAVEB ALICE VAVŘINOVÁ 2.S SANAČNÍ TECHNOLOGIE: 1. Vnější hydroizolační systém Svislé izolace Drenáž Ochrany izolace Zateplení zdiva pod úrovní terénu Dodatečná vodorovná izolace

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Návrh sanace hydroizolace objektů. Trávníčková č.p.1772 až 1776, Praha 13

Návrh sanace hydroizolace objektů. Trávníčková č.p.1772 až 1776, Praha 13 Návrh sanace hydroizolace objektů Trávníčková č.p.1772 až 1776, Praha 13 Vypracoval : Ing. Zdeněk Veselý V Praze 14.5.2018 autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, statika a dynamika staveb autorizovaný

Více

ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Stavba : Stavební úpravy bytového domu na ulici Dubková č.p. 1541

Více

Bytový dům, Lásenická 1513, Praha 9 - Kyje Vlhkost zdiva 1.PP

Bytový dům, Lásenická 1513, Praha 9 - Kyje Vlhkost zdiva 1.PP Odborné posouzení stavebních vad Předmět: Bytový dům, Lásenická 1513, Praha 9 - Kyje Vlhkost zdiva 1.PP Zadavatel Ing. Ludmila Matějková Lásenická 1513 198 00 Praha 9 - Kyje Zpracovatel Ing. Tomáš Zeidler

Více

KPG SPODNÍ STAVBA KONSTRUKCE PODZEMÍ. Spodní stavba (podzemní část objektu) tvoří přechod mezi horní stavbou, základy a základovou půdou

KPG SPODNÍ STAVBA KONSTRUKCE PODZEMÍ. Spodní stavba (podzemní část objektu) tvoří přechod mezi horní stavbou, základy a základovou půdou KPG SPODNÍ STAVBA KONSTRUKCE PODZEMÍ Spodní stavba (podzemní část objektu) tvoří přechod mezi horní stavbou, základy a základovou půdou Normy: ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce (1992) ČSN 73

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm

SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm P1 1.NP (přízemí chodba) PODLAHA 1.NP - ker.dl. tl. mm Keramická dlažba protiskluzová R 10 s vnitřním oblým soklíkem,

Více

Hydroizolace spodní stavby

Hydroizolace spodní stavby ČVUT v Praze Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 2 - K Hydroizolace spodní stavby Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 Zpracováno v návaznosti na přednášky Prof.

Více

Podklady pro cvičení. Úloha 5

Podklady pro cvičení. Úloha 5 Pozemní stavby A2 Podklady pro cvičení Cíl úlohy Úloha 5 Spodní stavba Komplexní návrh konstrukcí spodní stavby podsklepeného objektu pro jednu vybranou variantu konstrukčního systému z úlohy 1. Součástí

Více

LITHOPLAST INSTAL MONTÁŽNÍ PŘEDPIS odvětrání vlhkosti staveb VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.

LITHOPLAST INSTAL MONTÁŽNÍ PŘEDPIS odvětrání vlhkosti staveb VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o. Tento dokument definuje doporučený standard pro montáž výrobku pro odvětrání vlhkosti staveb. Montáž mohou provádět pouze zaškolené organizace. Výrobce si vyhrazuje právo jakýchkoli změn. je jednovrstvá

Více

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50 Seznam dokumentace příloha název měřítko A Průvodní zpráva B Půdorys přízemí 1 : 50 C Základy domu 1 : 50 D Řez A A 1 : 50 E Pohled Jih 1 : 50 F Pohled Západ 1 : 50 Průvodní zpráva Příloha A duben 11 Obsah

Více

slepením butylkaučukovou páskou

slepením butylkaučukovou páskou MONTÁŽNÍ NÁVOD - GUTTABETA N Nopová fólie GUTTABETA je vyrobena z vysokohustotního polyetylénu (HDPE). Profil fólie je tvořen polokuželovými výstupky nopy. Použitý materiál a profil dávají fólii unikátní

Více

Zvýšená vlhkost staveb. Tato prezentace vznikla za podpory projektu FRVŠ 2404/2012

Zvýšená vlhkost staveb. Tato prezentace vznikla za podpory projektu FRVŠ 2404/2012 Zvýšená vlhkost staveb Tato prezentace vznikla za podpory projektu FRVŠ 2404/2012 Zvýšená vlhkost staveb Zvýšená vlhkost staveb Zvýšená vlhkost staveb Zdroje vlhkosti Zvýšená vlhkost staveb VLIV SRÁŽKOVÉ

Více

Sanace a ochrana proti vlhkosti pomocí nerezového plechu (HW - SYSTÉM) Technologie staveb Chaloupecký Michael 2.S

Sanace a ochrana proti vlhkosti pomocí nerezového plechu (HW - SYSTÉM) Technologie staveb Chaloupecký Michael 2.S Sanace a ochrana proti vlhkosti pomocí nerezového plechu (HW - SYSTÉM) Technologie staveb Chaloupecký Michael 2.S Obsah Popis materiálu Jako vodorovná izolace Použití výhody Technologický postup HW systému

Více

Materiál musí být zakryt v den instalace.

Materiál musí být zakryt v den instalace. Funkce Používá se ve stavebnictví za účelem separace, filtrace a ochrany. Přesnější informace jsou uvedeny níže v kapitole použití. Vysoká pevnost a propustnost vody; Separační Zabraňuje mísení konstrukčních

Více

Tepelná izolace soklu

Tepelná izolace soklu Tepelná izolace soklu univerzální řešení pro jednovrstvé i vícevrstvé stěny Při návrhu i vlastním provádění detailu soklu dochází často k závažným chybám a to jak u jednovrstvých, tak u vícevrstvých zateplených

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Plošné základy a soklová oblast budov

Plošné základy a soklová oblast budov ČVUT v Praze Fakulta stavební PSA2 - POZEMNÍ STAVBY A2 (do roku 2015 název KP2) Plošné základy a soklová oblast budov doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb Zpracováno v návaznosti

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro provádění stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro provádění stavby Akce: Zateplení a výměna zdroje tepla objektu základní a mateřské školy Rasošky Stavebník: Obec Rasošky Rasošky kraj Královéhradecký B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro provádění stavby Jaroměř,

Více

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn Zdivo zadní stěny suterénu je namáháno bočním zatížením od zeminy (lichoběžníkovým). Obecně platí, že je výhodné, aby bočně namáhaná

Více

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství I. Svislé nosné konstrukce Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. NOSNÉ STĚNY Kamenné stěny Mechanicko - fyzikálnívlastnosti: -pevnost v tlaku až 110MPa, -odolnost proti vlhku, -inertní vůči

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 15/0 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK Snížená DPH 15 % 0,00 CZK Základ pro základní DPH: 21 % 248 144,61

Více

Typy zlepšování zeminy. Hloubkové Mělké - povrchové

Typy zlepšování zeminy. Hloubkové Mělké - povrchové Zlepšování zemin Zlepšování základové půdy se týká především zvětšení smykové pevnosti, zmenšení deformací nebo i zmenšení propustnosti. Změnu vlastností základové půdy lze dosáhnout například jejím nahrazováním

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ PRAHA 1, DUŠNÍ 17. akreditovaný program TECHNOLOGIE STAVEB TÉMA: SANACE VLHKÉHO ZDIVA

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ PRAHA 1, DUŠNÍ 17. akreditovaný program TECHNOLOGIE STAVEB TÉMA: SANACE VLHKÉHO ZDIVA VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ PRAHA 1, DUŠNÍ 17 akreditovaný program TECHNOLOGIE STAVEB TÉMA: SANACE VLHKÉHO ZDIVA SANACE VLHKÉHO ZDIVA: Vlhnoucí, či vlhké zdivo je problémem

Více

*Volba typu konstrukce zastřešení a jeho tvaru podstatným způsobem ovlivňuje celkový architektonický výraz exteriéru i interiéru budovy

*Volba typu konstrukce zastřešení a jeho tvaru podstatným způsobem ovlivňuje celkový architektonický výraz exteriéru i interiéru budovy * * *Střecha chrání budovu před klimatickými vlivy, především deštěm, sněhem a větrem *Zpravidla plní i tepelně izolační funkci *Na správné funkci střechy závisí i do značné míry životnost celé budovy

Více

Technická zpráva SEZNAM PŘÍLOH. A) Textová část: 1. Technická zpráva

Technická zpráva SEZNAM PŘÍLOH. A) Textová část: 1. Technická zpráva 1 Technická zpráva SEZNAM PŘÍLOH A) Textová část: 1. Technická zpráva B) Výkresová část: v.č. D.03.01 - Situace v.č. D.03.02 - Vzorový příčný řez-kanalizace v.č. D.03.03 - Vzorový příčný řez-drenáže v.č.

Více

Technický list Geotextilie STANDARD DB 100 až 400

Technický list Geotextilie STANDARD DB 100 až 400 Funkce Používá se ve stavebnictví za účelem separace, filtrace a ochrany. Přesnější informace jsou uvedeny níže v kapitole použití. Vysoká pevnost a propustnost vody; Separační Zabraňuje mísení konstrukčních

Více

DODATEČNÁ HYDROIZOLACE ZDIVA VÁCLAV PŘEHNAL 2.S

DODATEČNÁ HYDROIZOLACE ZDIVA VÁCLAV PŘEHNAL 2.S DODATEČNÁ HYDROIZOLACE ZDIVA VÁCLAV PŘEHNAL 2.S HYDROIZOLACE ZDIVA Nerozumnější je si vybrat firmu, která dodatečnou hydroizolace provede. Ta zajistí průzkum zdiva i okolí budovy. Vyhodnotí situaci a určí

Více

Podkladem pro zhotovení návrhu je prohlídka a průzkum objektu z 2014.

Podkladem pro zhotovení návrhu je prohlídka a průzkum objektu z 2014. TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ - SKLADBY Cílem navrhovaného řešení je odstranění příčiny zavlhání objektu a vytvoření dodatečných bezesparých izolací s ohledem na charakter objektu a způsob jeho budoucího využití.

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Spotřeba: 3 4 kg předpřipraveného nátěru / m² na dvě vrstvy, nanáší se štětcem nebo ocelovým hladítkem

Spotřeba: 3 4 kg předpřipraveného nátěru / m² na dvě vrstvy, nanáší se štětcem nebo ocelovým hladítkem HIDROSTOP FLEX Jednosložkový pružný vodotěsný nátěr Jednosložkový vysoce pružný vodotěsný (při kladném a záporném tlaku vody) nátěr na cementové bázi, který propouští vodní páry a je mrazuvzdorný. Na utěsňování

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích 1. Posouzení předané PD pro vydání stavebního

Více

Sanace vlhkého zdiva

Sanace vlhkého zdiva VUT Praha, fakulta architektury Ústav stavitelství 15 123 STUDIJNÍ MATERIÁLY pedmt: POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 4 bakaláský studijní program 2. roník 4. semestr témata: modrá Hydroizolace spodní stavby žlutá

Více

Technický list Nopová fólie 400, 500

Technický list Nopová fólie 400, 500 Funkce Balení Barva Technické údaje Materiál Tloušťka Výška nopu Tepelná odolnost Odolnost Značení Specifikace Izolace proti zemní vlhkosti s ventilační nebo drenážní funkci. Pružné profilované membrány

Více

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 k VZ MR č. P15V00000180 ÚDRŽBA A OPRAVY KANALIZACE OBJEKTŮ MĚSTA LITVÍNOVA

Více

- V prostoru u podlahy pod rovinou provádění dodatečné izolace zdiva proti zemní vlhkosti. U podřezání a zarážení chromniklových desek

- V prostoru u podlahy pod rovinou provádění dodatečné izolace zdiva proti zemní vlhkosti. U podřezání a zarážení chromniklových desek Účelné doplnění sanace zdiva. Difúzní lišta - DLD je plastová perforovaná dvoudílná lišta, která je určena k odvodu difundujících vodních par ze zdiva do volného prostoru. Difúzní lišta odstraňuje defekty

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY HYDROIZOLACÍ SPODNÍ STAVBY 2 2. ROZDĚLENÍ HYDROIZOLACÍ SPODNÍ STAVBY A POPIS TECHNICKÝCH PODMÍNEK ZPRACOVÁNÍ ASFALTOVÝCH HYDROIZOLAČNÍCH PÁSŮ 3.

Více

3.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

3.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 3.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Úvod - Objekt dotčený stavebními pracemi bude i nadále využíván jako domov mládeže se zázemím - pro potřeby SOU opravárenského v Králíkách. - Záměrem PD je provedení sanace suterénního

Více

Podklady pro cvičení. Úloha 6

Podklady pro cvičení. Úloha 6 Pozemní stavby A2 Podklady pro cvičení Cíl úlohy Úloha 6 Ochrana spodní stavby proti vodě a vlhkosti Podrobný návrh hydroizolační obálky spodní stavby, zahrnující komplexní návrh konstrukčněmateriálového

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních -2-793 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA A. KONSTRUKCE A PRÁCE HSV 1. Zemní práce Budou provedeny výkopy pro okapové chodníky a pro základy. Provedou se ručně a to v hornině 3. Odvoz zeminy se provede

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí 1. Oblast použití suchých podlahových systémů... 2 2. Podklad a příprava... 2 2.1. Podklad... 2 2.1.1. Masivní strop... 2 2.1.2. Nepodsklepené stropy nebo

Více

Návod pro montáž a údržbu vsakovacího bloku Garantia Rain Bloc

Návod pro montáž a údržbu vsakovacího bloku Garantia Rain Bloc Návod pro montáž a údržbu vsakovacího bloku Garantia Rain Bloc Vsakovací Rain Bloc Garantia 300 l černý pojízdný nákl. automobily Objednací číslo: 360014 Rain Bloc inspekční 300 l pojízdný nákl. automobily

Více

POSTUP ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU

POSTUP ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU POSTUP ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU Zemní práce sejmutí ornice podsklepená část rozšíření jámy a pracovní prostor nepodsklepená část výkop jámy podsklepená část rozšíření jámy nepodsklepená část (pro podkladní

Více

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU... 2 2.1 Popis objektu... 2 2.2 Popis konstrukcí... 2 2.2.1 Stěny průčelí a štítů... 2 3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU... 2 3.1 Oprava balónů ve 2. NP a 4. NP...

Více

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva Zdeňka Havířová Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Dřevo Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb přírodní materiál rostlinného původu obnovitelný buněčná

Více

RADNICE MĚSTA JABLUNKOV č.p. 144

RADNICE MĚSTA JABLUNKOV č.p. 144 Radnice města Jablunkov č.p. 144, ul. Dukelská, 739 91 Jablunkov strana 1 z 7 Identifikace stavby Název stavby: oprava RADNICE MĚSTA JABLUNKOV č.p. 144 vstupní, vnitřní a zadní schodiště Místo stavby:

Více

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18 Je bezpodmínečně nutné brát do úvahy zásady a dodržovat příslušné normové předpisy a pravidla. POZOR! Důležitá je i kooperace prací topenářské, betonářské firmy a firmy pokládající krytinu. Plovoucí podlaha

Více

ACO drenáïe - Odvodnûní stavebních pozemkû - DrenáÏování uïitn ch ploch

ACO drenáïe - Odvodnûní stavebních pozemkû - DrenáÏování uïitn ch ploch ACO drenáïe www.aco.cz Zachovávat hodnoty, lépe využívat půdu ACO drenáïe - Odvodnûní stavebních pozemkû - DrenáÏování uïitn ch ploch ACO - drenáïování stavebních pozemkû - jednoduché - úãinné - spolehlivé

Více

Technický list Geotextilie DB 20 až 60

Technický list Geotextilie DB 20 až 60 Funkce Používá se ve stavebnictví za účelem separace, filtrace, drenáže, ochrany, stabilizace a zpevnění. Přesnější informace jsou uvedeny níže v kapitole použití. Vysoká pevnost a propustnost vody v rovině

Více

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou)

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) cihelné, tvárnicové, kamenné, smíšené Cihla plná (CP) rozměr: 290 140 65 mm tzv. velký formát (4:2:1)

Více

NOSNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE

NOSNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE NOSNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE KAMENNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE Kamenné zdivo lomové zdivo haklíkové zdivo KAMENNÉ STĚNY Kamenné zdivo řádkové zdivo kyklopské zdivo kvádrové zdivo KAMENNÉ STĚNY vazba rohu

Více

Nádrže F-Line. Technická dokumentace Podzemní nádrž F-Line

Nádrže F-Line. Technická dokumentace Podzemní nádrž F-Line Nádrže F-Line Technická dokumentace Podzemní nádrž F-Line Technická dokumentace Podzemní nádrž F-Line Obsah 1. Místo usazení nádrže...2 2. Usazení...3 3. Postup usazení...4 4. Hlavní rozměry a pozice základních

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_16_DODATEČNÁ HYDROIZOLACE STĚN_S4 Číslo projektu:

Více

Dva osvědčené systémy jedno kompletní řešení.

Dva osvědčené systémy jedno kompletní řešení. PREMIUM DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. Dva osvědčené systémy jedno kompletní řešení. Voda tíživý problém. Ve statistikách pojednávajících o poruchách staveb zaujímá jedno z předních

Více

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE červenec 2014 1 Identifikační údaje... 3 2 Stručný popis stavby... 4 3 Vyhodnocení podkladů a průzkumů... 4 4 Technické řešení

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních

Více

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co patří mezi stavební materiály? pojiva, malty betonové a železobetonové výrobky cihlářské

Více

Technologie injektáže

Technologie injektáže 1 Technologie injektáže Vlhkost ve zdivu stavebních objektů způsobuje často vážné poruchy stavby. Dochází k opadávání omítek, lokálním poruchám zdiva, zvýšení tepelných ztrát a v neposlední řadě ke znehodnocení

Více

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního

Více

SO 202 Východní lávka

SO 202 Východní lávka Soupis prací - pomocné výpočty SO 1 - Zemní práce 1 Čerpání vody na povrchu čerpání vody ve výkopu hod odhad 240,000 zaokrouhlení 0,000 celkem 240,000 2 Hloubení jam zapaž. i nezapaž. tř.i s odvozem do

Více

Nádrže BLUE LINE ll. Technická dokumentace Podzemní nádrž BlueLine II

Nádrže BLUE LINE ll. Technická dokumentace Podzemní nádrž BlueLine II Nádrže BLUE LINE ll Technická dokumentace Podzemní nádrž BlueLine II Technická dokumentace Podzemní nádrž BlueLine II Obsah 1. Místo usazení nádrže... 2 2. Usazení... 4 3. Postup usazení... 5 4. Hlavní

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY ZDĚNÉHO DOMU

TECHNICKÉ PARAMETRY ZDĚNÉHO DOMU TECHNICKÉ PARAMETRY ZDĚNÉHO DOMU ZÁKLADOVÁ DESKA Stavba bude založena na základových pasech šířky 400 mm, výšky 1200 mm. Vyrovnávací řada ze ztraceného bednění. Pokládka ležaté kanalizace. Pod takto provedené

Více

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 1 HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy Ing. Pavel Heinrich Technický rozvoj heinrich@heluz.cz 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 2 HELUZ Family 2in1 Výroba cihel

Více

Asting CZ, Pasivní domy s.r.o.

Asting CZ, Pasivní domy s.r.o. Asting CZ, Pasivní domy s.r.o. Prezentace firmy ASTING CZ Ekonomické hodnocení EPS ztracených bednění pro výstavbu pasivních domů Přednáší: Ing. Vladimír Nepivoda O SPOLEČNOSTI Představení společnosti

Více

Rain Bloc inspect. obj. číslo 360015

Rain Bloc inspect. obj. číslo 360015 Vsakovací blok Flexibilní a výkonný vsakovací blok 120x60x42 cm Garantia Rain Bloc (dodávaný také pod značkou SIROBLOC) nachází své uplatnění především ve veřejném a komerčním sektoru. Je možné jej použít

Více

APLIKAČNÍ MANUÁL Drenážní rohož PETEXDREN

APLIKAČNÍ MANUÁL Drenážní rohož PETEXDREN APLIKAČNÍ MANUÁL Drenážní rohož PETEXDREN Obsah: Úvod... 2 Charakteristika výrobku... 2 Vlastnosti výrobku... 3 Použití rohože... 5 1. Dopravní stavby... 5 2. Ekologické stavby... 6 3. Skládky... 7 4.

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE KPG SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Konstrukční rozdělení stěny (tlak (tah), ohyb v xz, smyk) sloupy a pilíře (tlak (tah), ohyb) Požadavky a principy konstrukčního řešení Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz

Více

ZAHRADNÍ SKLEP. Zahradní sklep rozdělen na část určený k uskladnění vína a posezení. Druhá část je určena pro uskladnění ovoce a zeleniny.

ZAHRADNÍ SKLEP. Zahradní sklep rozdělen na část určený k uskladnění vína a posezení. Druhá část je určena pro uskladnění ovoce a zeleniny. ZAHRADNÍ SKLEP Zahradní sklep rozdělen na část určený k uskladnění vína a posezení. Druhá část je určena pro uskladnění ovoce a zeleniny. Části jsou od sebe odděleny dveřmi a každá část má vlastní systém

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Pozemní stavitelství Adresa.: Střední průmyslová

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY Základní informace z katalogu skladů kejdy pro oblasti se zvýšenou ochranou vod V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD Obsah V OBLASTECH

Více

T e c h n i c k á z p r á v a

T e c h n i c k á z p r á v a č. zakázky : 2009.1406 počet stran : 2 T e c h n i c k á z p r á v a Název akce : Odvlhčení obvodových stěn Místo objektu : Lanškroun, ul. Olbrachtova Číslo popisné : č.p. 93, 94 Projektant : Němec projekce,

Více

Technický list 80.58 Geotextilie STANDARD 150 až 500

Technický list 80.58 Geotextilie STANDARD 150 až 500 Funkce Používá se ve stavebnictví za účelem separace a filtrace. Přesnější informace jsou uvedeny níže v kapitole použití. Vysoká pevnost a propustnost vody kolmo k rovině textilie; Separační Zabraňuje

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ BUILDINGcentrum-HSV, spol. s r. o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí Dispoziční řešení 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ Novostavba rodinného domu je samostatně stojící objekt, bez podsklepení, s jedním nadzemním

Více

SO 203 Úprava mostu ev. č

SO 203 Úprava mostu ev. č , SO 203 Úprava mostu ev. č. 37-047 , úprava mostu ev.č. 37-047 C 203 0 - Všeobecné konstrukce a práce Poplatky za skládku ( objem v m 3 ) 1 nevhodná zemina z výkopů viz položky výkazu výměr položka V

Více

Technická dokumentace Podzemní nádrž BlueLine II

Technická dokumentace Podzemní nádrž BlueLine II Technická dokumentace Podzemní nádrž BlueLine II Nádrž BlueLine II DORW2046a 28.01.2013 1 / 14 1. Místo usazení nádrže 1.1 Umístění blízko budov Při volbě místa stavebního výkopu se musí dodržet minimální

Více

DŘEVOplus víc než dřevo

DŘEVOplus víc než dřevo DŘEVOplus víc než dřevo NÁVOD K MONTÁŽI VENKOVNÍ PODLAHY (TERASY) DŘEVOplus je modifikované dřevo. Materiál vytvořený kombinací dřevěné hmoty se zdravotně nezávadným polyetylenem. Hlavní surovinou DŘEVOplus

Více

Sanace spodních staveb injektážemi. Ing. Marek Novotný, Ph.D. soudní znalec A.W.A.L. s.r.o., FA ČVUT

Sanace spodních staveb injektážemi. Ing. Marek Novotný, Ph.D. soudní znalec A.W.A.L. s.r.o., FA ČVUT Sanace spodních staveb injektážemi Ing. Marek Novotný, Ph.D. soudní znalec A.W.A.L. s.r.o., FA ČVUT marek.novotny.izolace@email.cz +420 724 258 500 Základní systémy injektáže do země - na vnější stranu

Více

Kompletní sortiment MPL

Kompletní sortiment MPL Kompletní sortiment MPL DESKY PRO SUCHOU VÝSTAVBU Desky SDK bílé Desky SDK impregnované Desky SDK protipožární Desky SDK protipožární impreg. Desky cementové Desky sádrovláknité Desky speciální PODHLEDY

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Historický dům v Telči Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu dům

Více

Poptávka - izolace spodní stavby

Poptávka - izolace spodní stavby Poptávka - izolace spodní stavby v objektu bytového domu Pod starými stromy Vysokovská 1192/50 Praha 9 Horní Počernice Zadavatel: Milan Vrabec /v z. SVJ Pod Starými Stromy/ Technické a obchodní služby

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o.

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion

Více

TECHNICKÝ LIST ZDÍCÍ TVAROVKY

TECHNICKÝ LIST ZDÍCÍ TVAROVKY TECHNICKÝ LIST ZDÍCÍ TVAROVKY Specifikace Betonové zdící tvarovky jsou průmyslově vyráběny z vibrolisovaného betonu. Základem použitého betonu je cementová matrice, plnivo (kamenivo) a voda. Dále jsou

Více

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL)

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL) IZOLACE Běžné izolační materiály doporučené pro odvětrávané fasády s požadovanou tepelnou vodivostí a tloušťkou. (doplnit) Provětravané zateplovací systémy Provětrávané zateplovací systémy patří k jedné

Více

D1.1.1 + D1.2.1-Technická zpráva

D1.1.1 + D1.2.1-Technická zpráva Sanace hydroizolace obvodových zdí č. Zak: 1498-3/14 Požární stanice v Děčíně č. výkr.: D1.1.1 D1.2.1 Provaznická 1394, Děčín III. D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Více

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli Název: Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zakázka: SKP: Zúčastněné firmy Dodavatel: Projektant: Investor: Údaje o akci Název: BD Třeb Založeno: 17.12014 Aktualizace: 4.2015

Více

studie rekonstrukce vnějšího Pláště budovy bývalého úřadu velké chvalovice

studie rekonstrukce vnějšího Pláště budovy bývalého úřadu velké chvalovice studie rekonstrukce vnějšího Pláště budovy bývalého úřadu velké chvalovice Vypracoval: investor: Sdar. bubenská 1, Praha 7, 170 00 MgA. Jan Drška MgA. Michal Slusar Kristýna Geržová Město Pečky Masarykovo

Více

NÁVRH STAVEBNÍCH OPRAV

NÁVRH STAVEBNÍCH OPRAV TEL.: 491 433 158; MAIL: proxion@proxion.cz PROXION s.r.o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod NÁVRH STAVEBNÍCH OPRAV KAPLIČKY PANNY MARIE V SEDLOŇOVĚ - - POLOMU A KAPLIČKY V SEDLOŇOVĚ - OŠEROVĚ TECHNICKÁ POMOC

Více

Technický list TL Nopová fólie 400, 500

Technický list TL Nopová fólie 400, 500 Technický list TL 80.30 Nopová fólie 400, 500 Produkt Fólie NOP 400 a 500 je vyrobena z kompozitní dvouvrstvé vytlačované nízkotlaké polyetylénové membrány. Jde o fólii standardní kvality pro základové

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Stavba na

Více

BUDOVA C A D SKLADBA KONSTRUKCÍ. Prosinec 2011 souprava čís. : vypracoval: Ing. Radek Maleček příloha čís. :

BUDOVA C A D SKLADBA KONSTRUKCÍ. Prosinec 2011 souprava čís. : vypracoval: Ing. Radek Maleček příloha čís. : STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI BÝVALÉHO AREÁLU AGADOS PRO POTŘEBY TECHNICKÝCH SLUŽEB VELKÉ MEZIŘÍČÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou podlahy Podlahy Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace ROCKWOOL z

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 2. Laboratoř akustiky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 3. Laboratoř otvorových výplní K Cihelně

Více