KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ. ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ. ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová"

Transkript

1 KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová

2

3 ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová Předmluva: Podstávkové domy a trvale udržitelný rozvoj 2 Úvod 3 ZÁKLADY 3 Základy z kamenné rovnaniny 4 Základ z pískovcových kvádrů 5 Základ ze žulových kvádrů 5 Řešení rekonstrukce základů a podlah 5 Zpevnění základů z kamenné rovnaniny 5 Tepelné mosty v úrovni podlah a obvodových stěn 6 HYDROIZOLACE ZDĚNÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ 7 Hydroizolace obvodového zdiva 8 DRENÁŽE 10 Zásady navrhování a provádění drenáže 12 Obvodová drenáž 12 Plošná drenáž 13 Používání plastů u drenáží 13 Provádění drenážního zábalu-jádra 15 Použitá literatura 16 Základy podstávkového domu Autor: Jiří Hořínek a Šárka Draxlová Ilustrace: archiv autora Odborná oponentura: Jan Vinař Jazyková úprava: Jiří Chocholoušek Grafická úprava a sazba: Václav Hroch Vydali: Frýdlantsko, z. s., a MAS Frýdlantsko, z. s., Frýdlant, 2015 Tato příručka a všechny související texty (metodika, pre zentace, sborníky) jsou součástí projektu Kvalitní řemeslnická práce při obnově podstávkových domů, podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.01/

4 2 PŘEDMLUVA: PODSTÁVKOVÉ DOMY A TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ Podstávkové domy jsou tradiční venkovské a řemeslnické domy v česko-polsko-německé příhraniční oblasti Trojzemí. Podstávka je historický typ konstrukce domu, základy nejstarších dosud dochovaných se datují až k 16. století. Tato architektura vznikala v návaznosti na podnebí, dostupnost surovin a zkušenost obyvatel, ovlivňovanou okolím. Stavba tak přirozeně odpovídá tomu, co moderní doba formuluje jako principy trvalé udržitelnosti. Podstávkový dům tedy v prostředí česko-polsko-německého Trojzemí vykazuje znaky udržitelné konstrukce, které se promítají i do jednotlivých řemesel a prací uplatňujících se při rekonstrukci. Environmentální rozměr (vazba na životní prostředí): Objekt je postaven z místních, často z obnovitelných surovin, které se mohou při sanaci opět použít. Materiál byl zpravidla získáván v blízkosti stavby, bez nároků na přepravu a může být opět navrácen do přírody. Stavební materiál dřevo je CO 2 neutrální a ekologicky neškodný, zejména pokud je les obhospodařován udržitelným způsobem, popř. podle pravidel FSC (certifikace podle standardu, který zaručuje přírodě blízké a vůči místním lidem šetrné lesní hospodaření a zpracování dřeva: více na Kombinace roubené a hrázděné konstrukce umožnila zvětšení obytného a užitného prostoru při snížení spotřeby dřeva. Objekt je přizpůsoben optimálnímu využití (v podmínkách tradiční venkovské společnosti). Nevytápěné prostory horního podlaží zvyšovaly životní pohodu obyvatel, v návaznosti na sezónní využití. Pro mokré provozy (stáje) se využíval místní kámen a cihly, čímž se oproti dřevu zvyšovala trvanlivost stavby a schopnost akumulace tepla. Roubenka jako obytná a pracovní místnost poskytuje dobrou tepelnou ochranu. Absorpční vlastnosti dřeva a hlíny udržují rovnoměrnou vlhkost, důležitou nejen pro někdejší tkalcovství, ale i současný život. Ekonomický rozměr: Životnost konstrukce (200 a více let) zajišťuje účelnost investovaného kapitálu. Stavební konstrukce je opravitelná, nevyžaduje nákladné zemní práce, nevznikají stavební odpady. Tepelný provoz objektů je převoditelný do současnosti a je variantou ekologického vytápění. Sociální rozměr: Sanace podstávkových domů vyžaduje tradiční řemesla s velkým podílem ruční práce a potřebou specifických technologií. Podporuje zaměstnanost a má potenciál pro zvýšení konkurenceschopnosti mikropodniků ve venkovských oblastech. Rozvíjí manuální a řemeslnou zručnost, důležitou i pro nejmodernější výroby (opracování dřeva, práce s plechem a kovy, keramika apod.). Krajina podstávkových domů je dnes součástí mezinárodního kulturního dědictví česko-polsko-německého Trojzemí. Zachování podstávkových domů je zdrojem rozvoje cestovního ruchu, a tím udržení pracovních míst ve službách, s dopady na udržení životní úrovně obyvatel příhraniční venkovské oblasti. Citlivou otázkou je sanace podstávkového domu pro účely celoročního bydlení v moderním standardu. Důležitá je zkušenost projektanta zejména v oblasti odvlhčení a zateplení, kde jsou kladeny specifické podmínky na instalace. Obecně platí, že u podstávkových domů jsou poněkud omezena energeticky úsporná stavební opatření měnící vzhled nebo konstrukce, protože mohou způsobit závažné stavebně- -technické poruchy a vady při užívání. To samozřejmě limituje využití obnovených podstávkových domů pro moderní komfortní bydlení. Na podobné překážky již ale narazilo i klasické stavebnictví. Na druhou stranu, zejména v Německu, jsou podstávkové domy využívány nejen k bydlení, ale i k nejrůznějším formám podnikání. Příklady vhodně a citlivě zateplených objektů jsou i v České republice. S některými je možné se seznámit v prezentaci z odborného kurzu Vnitřní prostředí v podstávkovém domě. PhDr. Jitka Doubnerová, koordinátorka projektu Kvalitní řemeslnická práce při obnově podstávkových domů

5 ÚVOD Základy stavby musí podle druhu stavby splňovat požadavky na únosnost, vodotěsnost a tepelnou ochranu. U roubených a hrázděných staveb byly základy až do počátků 20. století tvořeny kamennou rovnaninou zakončenou v horní partii kamennými kvádry. Někde byla využita žula nebo znělec a jinde pískovec podle místního výskytu. Na to, aby se z dálky vozil kámen, nebyly peníze. Protože dřevěná stavba je dynamická a kromě výpočtu statika snese všechno, nebylo nutno kopat základy do dnes požadované nezámrzné hloubky. Při vzedmutí zeminy vlivem mrazu si dřevo zaskřípalo zuby a hnulo se. V dřevěných konstrukcích praskliny nevznikaly. V současné době už se nechodí z jizby do černé kuchyně a do chléva v jednom objektu. Nároky na komfort bydlení jsou značně vyšší než v 18. století. Lidé mají vysoké nároky na šetření energiemi, komfort koupelny a WC samozřejmě s neprodyšnou dlažbou. Dříve se postavily necky do jizby, vykoupalo se v nich potomstvo s patřičným zavlhčením prkenné podlahy, část vody protekla do podloží a zbytek se odpařil a s pomocí kamen a komína zmizel z objektu. Dveře a okna byly také těsné jen tak, aby se neřeklo, a nějaká norma na tepelné ztráty, prostupy a podobné nesmysly nikoho netrápila. Podlahy byly dokonce přes léto provětrávané a na zimu se zateplovaly. Dnes nám hospodyňka s rýžákem v ruce nezaklekne, aby vydrhla prkennou podlahu. Všude máme dlažbu, vlhkost v podloží roste a kapilární tlak nám žene vlhko kolem dlažby vysoko do zdiva. Majitel se diví, že to tam nikdy nebylo. Je na čase vysvětlit několik zásadních drobností kolem přestavby a užívání těchto domů. Přivětrání pod podlahu Řez provětrávanou podlahou ZÁKLADY Před realizací oprav památkových objektů a objektů v památkové zóně je nutné Závazné stanovisko příslušného památkového orgánu. Začneme od základů. Jediná hydroizolace známá v Evropě v minulých stoletích se jmenovala jíl. Kůlové stavby, které archeologové nacházejí na našem území, měly kůly přímo vetknuté do země. Protože tento systém podléhal rychlé zkáze, byl opuštěn. Pod dřevo se začal pokládat kámen. Vznikly kamenné základy. Pro dřevěné stavby nebyl nutný základ až do nezámrzné hloubky, protože dřevostavba je dynamická a unese pohyby způsobené zmrzlou vodou v zemině. 3

6 U zděné částí podstávkových domů se stájemi a klenbami byly samozřejmě základy provedeny do větší hloubky. Zde již bylo nutno chránit stavbu proti podmrzání a také zde působily produkty zvířectva na spodní stavbu. U našich podstávkových domů je nutno si uvědomit, že nejstarším známým objektům je 500 let. Běžně dochované objekty jsou mladší 300 let. Samozřejmě, že prošly za tu dobu údržbou, rekonstrukcemi a přestavbami. Rozdíly v základech lze vypozorovat i mezi domy na rovině a ve svahu. Domy ve svahu musely být postaveny na základech odolávajících pohybům zeminy a stékající vodě. Část domu bývala podsklepená valenou klenbou tvořenou tak, že se v zemi napřed vykopala jáma ve tvaru sklepní klenby, do ní se vyskládaly kvádry a sklep pak byl vyhrabán pod kamennou klenbou. Zvýšený základ bez odvodnění tvoří hráz, která promrzá, a led pak základ vytlačuje Základy z kamenné rovnaniny Do vykopané rýhy v zemi byly naskládány kameny a spojovány jílovou maltou, u bohatších majitelů s příměsemi vápna nebo vápennou maltou. Zkosená horní hrana základu mohla být kryta řadou plochých kamenů nebo cihel. 4 Základ z kamenné rovnaniny Zkosení sloužilo k rychlejšímu odtoku vody a usměrňovalo při deštích odtok ostřikové vody od dřevěné stěny. Tento základ sloužil hlavně tomu, aby sloupy podstávky a první trámy roubených stěn neležely přímo na terénu, kde by podléhaly zkáze podstatně rychleji. Druh použitého kamene byl určen výskytem v nejbližším okolí. Kámen pod úrovní terénu byl používán bez opracování. Tento druh základů byl v podstatě nejtrvanlivější a nejlevnější. Nezbytná byla občasná údržba, kdy bylo nutno opětovně vymazat spáry na horní ploše základu.

7 Základ z pískovcových kvádrů V oblasti pískovců byly s výhodou používány přitesané pískovcové kvádry. Vypadaly hezky, daly se dobře vyzdít do řady, ale měly jednu nevýhodu. Pískovec je nasákavý. Vzhledem k životnosti horní stavby však jeho trvanlivost byla dostatečná. Pískovcové kvádry se zešikmením na horní ploše Základ ze žulových kvádrů Stejně jako u pískovce bylo vhodné přitesat žulu do pravidelných tvarů. Podstatně vyšší tvrdost měla za následek horší zpracovatelnost, a tím i vyšší cenu. Má však největší trvanlivost a nejmenší nasákavost. Vlhkost vzlíná pouze spárami mezi kvádry. Řešení rekonstrukce základů a podlah Při rekonstrukci základů je nutné mít na zřeteli: zpevnění základů odvod podpovrchové a dešťové vody odstranění vzlínající vlhkosti odstranění promrzání do vnitřních prostor Zpevnění základů z kamenné rovnaniny Základ je nutno obnažit v celé výšce (nesmí se jít pod základovou spáru, hrozí usmyknutí základu!). Spáry mezi kameny vyškrábnout do hloubky 3 5 cm. Prostor mezi stávajícím základem a ztraceným bedněním vyplnit betonem. Vedle takto upraveného základu je možné položit drenáž v závislosti na druhu podloží a působení vody. Trhání základu způsobené výkopem pro drenáž pod základovou spáru 5

8 Výhodou roubenky je, že je možné ji vzepřít a základ provést nově. V nadzemní části lze provést nové obvodové kamenné zdivo z přitesaných kvádrů z místního kamene se zkosením horních ploch. Při jeho provádění lze do zdiva vložit vrstvu horizontální i vertikální hydroizolce. S touto variantou pak souvisí i možnost zateplení kamene z vnitřní strany (pozor na větší riziko podmrzání základu a nutnost navýšení hloubky základu u kamenné části domu). Ve svahu, kde lze počítat s přívalovou vodou, je nutné položit v blízkosti základů drenáž. Na obrázku je případ, kdy došlo k vyvracení základu a podezdívky směrem do výkopu. Podstávka byla zachráněna na poslední chvíli. Vzepření podstávky bylo využito k vybetonování řádného základu, jeho zateplení a izolaci proti vodě. Nouzová situace tak byla využita pro řádné vyřešení všech problémů se základem. Přizdívka pro zpevnění základu a provedení svislé hydroizolace Tepelné mosty v úrovni podlah a obvodových stěn Podstávkové domy mívaly vždy vnitřní podlahu nad úrovní terénu a do domu vedl jeden nebo více schodů. Kamenná podezdívka pod roubenou stěnou končila pod úrovní podlahy. Polštáře a prkna podlah byly schovány za roubením stěny tedy v teplotní oblasti, kde téměř nebyl rosný bod a dřevo nebylo vystaveno vlhkosti příliš dlouho. Pod prvním stěnovým trámem byl prknem zaklopený přístup pod podlahu. Ten sloužil na zimu k zateplení senem nebo slámou pod podlahou a v průběhu jara bylo zateplení odstraněno a podlaha provětráním zbavena vlhkosti. 6 Zrekonstruovaný základ s původními žulovými kvádry a zkosením proti ostřikové vodě

9 Velkou chybou jsou cihelné a kamenné vyzdívky roubených stěn nad úrovní podlah. Vznikly tak, že uhnívající spodní trámy byly nahrazovány dostupnějším a trvanlivějším materiálem, který však špatně tepelně izoluje. V zimním období jsou na vnitřním povrchu zdiva nízké teploty, dochází zde ke srážení vnitřní vlhkosti na povrchu. V takových prostorách nelze dosáhnout pohodovou teplotu. Studené zdivo doslova vysává teplo z lidí uvnitř. Na těchto domech nacházíme různá nouzová řešení, která přispívají pouze k tomu, že rosný bod posouvají více do interiéru a podporují rychlejší uhnívání dřevěné konstrukce zbylé ve stěnách. Je v zájmu majitele provádět opravy pro zachování objektu a udržení vnitřní pohody. To lze jen vybouráním nového cihelného zdiva a kompletním doplněním původní dřevěné konstrukce. Existuje pravidlo, které nám říká, že když je povrchová teplota zdiva o 3 C nižší, než je teplota vzduchu v prostoru, pak se již člověk necítí v takové místnosti dobře. HYDROIZOLACE ZDĚNÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Vzlínání vlhkosti z podloží je možné zabránit vodorovnou a svislou hydroizolací. Původním izolačním materiálem byl jíl, který byl v 19. století nahrazen dehtovou lepenkou. Ta měla malou životnost. Podobně tomu bylo s asfaltovými lepenkami s nosnou papírovou nebo hadrovou vložkou. Jejich malá životnost nemohla trvale zabránit vzlínání vlhka z podloží. Odstřikující vodě se naši předkové bránili umístěním dřevěné části stavby nad terén. To dokazuje i známé pravidlo u současných dřevostaveb, které říká, že všechny dřevěné konstrukce musí být umístěny 0,3 m nad úrovní terénu. U podstávkových domů se jedná o svislou a vodorovnou hydroizolaci obvodového i vnitřního kamenného nebo cihelného zdiva. S tím souvisí i vodorovná hydroizolace podlah. Současně se jedná o vodorovnou hydroizolaci pod dřevěnými roubenými stěnami a prkennými podlahami. Dodatečnou hydroizolaci zdiva a podlah lze provádět následujícími způsoby: Provedením svislé jílové izolace pod úrovní terénu a vodorovné izolace podlah. Je nutné ověřit složení místního jílu. Pro správnou funkci musí být zajištěn trvalý přísun vlhkosti. Zdivo izolované jílovou vrstvou musí být soudržné. Při opravách je vhodné co nejvíce zachovávat původní jílové izolace podlah. Provedením svislé izolace z bentonitových rohoží pod úrovní terénu. Provádí se v případě, že v místě není vhodná jílová zemina. Rohože musí být zatíženy přilehlou zeminou. Lze je s výhodou používat pro vodorovnou hydroizolaci podlah. Musí však být přitíženy betonovou mazaninou. Izolace je trvalá a nedochází k jejímu stárnutí. Provedením vzduchové izolace podlah a svislých stěn pod úrovní terénu. Hydroizolace podlah natavováním pásů z modifikovaného asfaltu na podklad z betonu. Ručním podřezáním zdiva s dodatečným vkládáním asfaltových pásů je proveditelné u cihelného zdiva s vodorovnou ložnou spárou. Svislou hydroizolaci zdiva pod úrovní terénu lze provádět hydroizolačními stěrkami na asfaltové nebo cementové bázi. Injektáž zdiva silan-siloxanovými emulzemi je možné provádět pouze při soudržném zdivu. Používá se jen v případech, kdy nelze použít žádnou z výše uvedených metod. Nejsou možné žádné výkopy a prostory jsou trvale užívány. Provedení injektáže je rychlé a čisté. Zpravidla vždy v kombinaci s ostatními způsoby. 7

10 Vysoušení zdiva trvá několik let u všech systémů. K zakrytí povrchu vysoušeného zdiva slouží sanační omítky. Svou pórovitostí zajišťují jeho vysychání. Pohledově jsou tyto omítky bezvadné a bez vlhkostních map. Ideální je používat izolační systémy, při nichž použité materiály nepodléhají stárnutí. Ne vždy je to možné. Mnohdy rozhodují i ekonomická hlediska. Tradiční jílové materiály jsou při plné obnově náročné na pracnost. Novodobější bentonitové rohože zase musí být přitíženy. Vzduchové izolace musí mít zajištěn přívod a odvod větraného vzduchu. Nejlépe se jeví kombinace systémů. Téměř vždy je však nutné okolo objektů snižovat terén a provádět obvodovou drenáž. Dodatečná hydroizolace dřevěných konstrukcí Položením pásu z modifikovaného asfaltu pod dřevěný práh roubené stěny. Položením desek z pěnového skla potaženého asfaltovým papírem pod dřevěný práh chrání dřevo před vzlínající vodou a současně tepelně izolují. Pod dřevěné prahy na cihelném nebo kamenném zdivu pokládat rohož z kokosových vláken. Dřevěné sloupky na kamenné nebo cihelné podezdívce podkládat tzv. obětním prkénkem z tvrdého dřeva. Hydroizolace obvodového zdiva Ideální řešení je oddělit kamenné zdivo od dřevěných trámů nenasákavým kamenem, jako je např. žula. Vlhkost z podloží se nedostane k trámům, zkosená plocha odvádí srážkovou vodu od trámů, obětní prkénko pod sloupem z tvrdého dřeva je snadněji vyměnitelné než celý sloup. Nenasákavý kámen není nutné dále opticky upravovat a celek působí přirozeně. Je-li místním kamenem pískovec, pak je dobré rovinu mezi kamenným zdivem a pískovcem zarovnat a zaizolovat. Základ z kamenné rovnaniny lze oboustranně zpevnit vodonepropustným betonem. Zůstane jen sací plocha v místě, kde stojí základ na zemině. Skutečné provedení Možnosti konstrukční ochrany spodních trámů (prahů) Zešikmením horní plochy obvodového zdiva základu dosáhneme rychlejšího odtoku vody a sjíždění sněhu. Za deště se dopadající kapky odrážejí na stěnu v podstatně menší míře. Pro svislé hydroizolace základového zdiva pod úrovní terénu lze s výhodou použít stěrky na cementové nebo asfaltové bázi, protože je lze provádět i na nerovný podklad. 8

11 Injektáž základů Nutno zde upozornit, že nopová fólie není hydroizolace! Nopová fólie je ochrana hydroizolace před mechanickým poškozením při zásypu. Při zateplování základů je nutno používat pouze nenasákavé materiály jako extrudovaný polystyren nebo pěnové sklo. Zateplení zvedne vnitřní povrchovou teplotu na pohodovou mez. Je nutné dbát na rozestavení nábytku. Kolem obvodových stěn by měl vždy volně proudit vnitřní vzduch a ohřívat jejich povrch. V opačném případě dojde k tvorbě plísní a ze zdravého bydlení bude zdroj nemocí. Ideální řešení ochrany proti vlhku a promrzání zateplením zvenku. Poněkud pracnější řešení se však vyplatí. Zvýší se vnitřní povrchová teplota soklového zdiva a spodní trám leží v suchu a teple 9

12 Uvedené možnosti k řešení opravy základového zdiva jsou jen výběrem z možných řešení. Univerzální řešení neexistuje a je nutno všechny izolace řešit pro každý objekt individuálně. Záleží na druhu zeminy a její propustnosti, na umístění objektu, na výšce hladiny spodní vody, na stavu základového zdiva, na nadmořské výšce a způsobu užívání objektu. Řešení hydroizolací a zateplení základu z vnitřní strany. Výhoda: spodní trám leží na teplém podkladu z pěnového skla Hydroizolace a tepelná izolace podlah a příček Pěnové sklo slouží k přerušení kapilár a vzlínání vlhka z podloží a současně jako tepelná izolace. Uzavřená struktura buněk zaručuje nenasákavost a zabraňuje vnikání vodní páry do bublinek. Zůstává otázkou, jak se chová vodní pára v podloží. Často se bere v úvahu pouze voda v tekuté podobě, ale zapomíná se na plynný stav tohoto média. 10 DRENÁŽE Mezi léty 1960 a 1985 se téměř u všech starších rodinných domů a chalup přestala používat pitná voda z přilehlých studní a začala se přivádět z veřejných vodovodů. Tím, že není čerpána voda v bezprostřední blízkosti domů, dochází ke zvyšování hladiny spodní vody a zvýšenému vzlínání vody zdivem i jejich roubenými stěnami. Současně u všech domů dochází během let k postupnému navyšování zeminy okolo objektu. A tak se nezřídka stává, že podstávka má svou dřevěnou část během let téměř v úrovni terénu. Zde je nutné provést terénní úpravy okolo objektu tak, aby dřevěná část domu byla pokud možno 0,3 m nad terénem. Současně je nutné upravit terén v celé ploše okolo domu tak, aby srážková voda nesměřovala k domu, ale od něj.

13 Pokud z nějakých důvodů nemůžeme terén okolo objektu snížit nebo je snížení příliš malé, je vhodné snížení terénu doplnit obvodovou drenáží. Nejdříve je ale nutné zjistit, jak hluboko máme základy objektu a jak jsou soudržné. Podkopáním základové spáry by došlo k porušení základů a zdiva nad ním. Drenáže se okolo domů dělaly již v minulosti a při terénních úpravách je často nacházíme. Jedná se o jednoduché drenážní kanály z kamene, bohužel již často z velké části ucpané naplaveninami a prorůstajícími kořeny vegetace. Pokud nějaký systém na svém pozemku objevíme, je nutné ho opravit nebo provést nově. V žádném případě nelze staré drenážní systémy likvidovat bez náhrady. Mohli bychom si tím způsobit mnoho problémů. Při navrhování hydroizolací a zejména drenáží je nutná spolupráce se zkušeným projektantem a hydrogeologem. Hodně informací lze získat i od starousedlíků. Zbytky původní kamenné drenáže Na drenáž trativod se ve 20. století používaly keramické trubky z pálené hlíny, tzv. trativodky, o jednotné délce 333 mm. V současné době se u obytné výstavby téměř nepoužívají, nahradilo je drenážní potrubí v hadicích nebo tyčích. Tyčové potrubí se používá u obytných a liniových staveb. Drenážní potrubí v hadicích žluté barvy stočené do kotoučů je určeno pro zemědělské účely. Pro obytné stavby je nejnevhodnější. Při zasypávání štěrkem plavou hadice na zásypu a vyspádovat takovou hadici se rovná umění fakíra s hadem. Vhodným a pevným materiálem jsou trubky v tyčích o délce cca 2,5 m, které lze snadněji vyspádovat a napojovat na proplachovací a kontrolní šachty. Při realizaci je vždy nutné myslet na to, že: drenáž musí být funkční po celou dobu životnosti objektu, jejž chrání drenáž musí zeminu v okolí domu odvodňovat tak, aby nedocházelo k zadržování vody 11

14 Zásady navrhování a provádění drenáže Obvodová drenáž Příklad provedení obvodové drenáže (Pistohl, 1994) Výkopy pro drenáž musí být prováděny zásadně směrem od vodoteče nebo jímky k objektu. Srážková voda v době realizace má možnost odtéci a nehromadí se v rýhách. Při dodatečném provádění drenáže se musí dbát na to, aby výkopy byly prováděny nad základovou spárou. Nedodržení této zásady může mít za následek zborcení obvodového zdiva a nutnost dodatečného budování základů. Obvodová drenáž u sklepů musí být minimálně 150 mm pod úrovní podlahy sklepa. Upozorňuji, že hrozí vysoké nebezpečí usmyknutí základů do výkopu a ohrožení stability objektu. Drenáž je třeba provádět z tyčových děrovaných plastových trubek z tvrdého PVC nebo PE o jmenovité světlosti DN 100 mm. Minimální sklon drenáže je 0,5 %. Při realizaci je výhodné používat sklon 1 %. Na lomech drenáže a na připojeních drénů plošné drenáže zásadně provádět proplachovací šachty. Proplachovací a čisticí šachty mají být umístěny na všech změnách směru drenáže v rozestupu nejvýše 50 m minimální průměr 300 mm mohou být provedeny z plastu nebo betonu Kontrolní šachty z plastu nebo betonu; na nejvyšším a nejnižším bodě drenáže ve vzdálenosti max. 60 m minimální průměr DN1000 Je-li to nutné, svádí se drenážní voda do přečerpávací jímky na nejhlubším místě a přečerpává se do kanalizace nebo vodoteče. 12

15 Plošná drenáž Příklad plošné drenáže (Pistohl, 1994) Používá se s v místech s vysokou hladinou podzemní vody. Plošná drenáž zabraňuje škodám promáčením spodní části stavby u zemin silně namáhaných vodou. Drenáže pod objektem do 200 m² se provádějí podle DIN 4095 následovně: plošná drenážní vrstva tl. 10 cm např zrnitost 4/16 mm filtrační vrstva tl. 10 cm např zrnitost 0/4 mm štěrková drenážní vrstva tl. 15 cm např zrnitost 8/16 mm a vrstva z drenážní tkané geotextilie Místo filtrační vrstvy lze použít filtrační geotextilii. Silnější drenážní vrstvy jsou vhodnější, protože se tak brzy nezanášejí. Vyskytující se voda je odváděna drenážními rourami min. DN 100 s 0,5% sklonem skrz základové pásy. Plošná drenáž může být zesílena rybinovitě položenými bočními větvemi. Roury by měly být obaleny po celém obvodu min. 15 cm silnou vrstvou štěrku (hlubší založení). Při provádění je nutné dávat pozor na výškové křížení dešťové kanalizace a drenáže. Čeho se při realizaci drenáží vyvarovat: provádění výkopů pro drenáže pod základovou spáru používání nopových fólií na obvodové stěny budov bez hydroizolace pokládání hadic drenáže bez obalení drenážního jádra geotextilií používání žluté točené drenážní hadice provádění drenáže po obvodu objektu bez kontrolních a čisticích šachet provádění drenážních zásypů po celé výšce výkopu po obvodu objektu Používání plastů u drenáží Žádný z plastových výrobků používaných pro drenáže není stabilizován proti UV záření. Jedná se o trubky, šachty, nopové fólie, geotextilie. To znamená, že po několika měsících vystavení slunečním paprskům dochází k jejich degradaci. Změní barvu, zkřehnou a popraskají. Proto musí být veškeré nopové fólie, geotextilie, potrubí, šachty a jejich víka po dokončení stavebních prací zakryty zeminou 13

16 nebo nahrazeny výrobky, na něž sluneční záření nepůsobí. Jedná se především o víka kontrolních šachet, která musí být při dokončovacích pracích nahrazena betonovými, ocelovými případně kamennými poklopy, a o výústní otvory do vodoteče, ty by měly být provedeny z kameniny nebo betonu. Pro obalení drenážního jádra doporučuji používat tkané a netkané geotextilie. Geotextilie slouží jako filtr mezi drenážním jádrem a okolní zeminou. Tkané geotextilie se používají pro zeminy s dílčím obsahem písčité nebo štěrkové frakce do třídy zemin F4 F5. 14 Drenáž příklad vzorového řezu Netkané textilie se používají pro všechny typy jemnozrnných zemin tř. F1 F8 o plošné hmotnosti cca 200 g/m 2. Je třeba používat filtrační geotextilie doporučené dodavatelem celého systému. Pokud použijeme jinou než doporučenou filtrační geotextilii, může se stát, že se ucpou průliny geotextilie jemnými jílovými částicemi a zamezí se průniku vody do drenážního jádra. A u příliš propustné geotextilie dojde k zanesení drenážního jádra jemnými jílovými částicemi. Ucpání průlin geotextilie i zanesení drenážního jádra způsobí nefunkčnost drenáže. Tyto vady se projeví mnohem později, než je záruka stavby. To, že jsme chtěli na m 2 geotextilie ušetřit cca 30 Kč, může mít za 10 let fatální následky může to vést k tomu, že bude nutné udělat novou drenáž a příslušné zemní práce. Zásyp drenážního výkopu je třeba provádět vytěženou zeminou s hutněním vždy po 0,2 m. Hutnění jílů po větších tloušťkách není reálné. Pro svislou hydroizolaci je vhodné používat stěrky na cementové nebo bitumenové bázi. Mohou být prováděny i na nerovný a mírně zavlhlý podklad a mají schopnost překlenovat i menší trhliny.

17 Ochranu svislé hydroizolace je nutno provádět nopovou fólií s geotextilií. Nopová fólie dohromady s geotextilií vytvoří svislou drenáž. Je nutné dávat ji nopy otočenými směrem k zemině. Nejjednodušší je používání nopové fólie s navařenou geotextilií. Svislou drenáž ukončovat zhruba cm pod povrchem terénu, nejlépe uchycovat ukončovací lištou. Měla by být zakryta praným štěrkem, pod nímž je umístěna geotextilie. V tomto případě brání geotextilie prorůstání kořenů. Pásy z praného štěrku podél obvodového zdiva slouží jako ochrana proti ostřikové vodě a drží povrchovou vodu od objektu. Provádění drenážního zábalu-jádra Pro drenáže se doporučuje kopat rýhy šířky 50 cm. Výkop se vyloží geotextilií, do které se udělá zásyp tloušťky nejméně 10 cm štěrku frakce 8/16. Teprve na tuto vrstvu se položí drenážní trubka a zasype další vrstvou štěrku. Celkem by měl vzniknout drenážní bal výšky nejméně 30 cm, který se shora uzavře geotextilií. Tento zábal filtruje vodu celým povrchem geotextilie. Proplachovací a kontrolní šachty na lomech drenáže Drenážní zábal obsyp drenážních trubek štěrkem Správné příklady provedení drenáže lze nalézt u výrobců a dodavatelů drenážních systémů na jejich internetových stránkách. Je v zájmu každého investora řídit se doporučeními výrobců a doporučení řemeslníka, které je levnější a rychlejší přejít kategorickým NE. Sebelépe provedená drenáž se neobejde bez údržby. Minimálně jednou do roka je nutné zkontrolovat průchodnost potrubí a propláchnout ho tlakovou vodou. Tím se odstraní jemné jílové částice, které vnikly do drenážního systému přes filtrační geotextilii. 15

18 Příklad hydroizolace a drenáže sklepní stěny z lomového kamene bez vodorovné hydroizolace (převzato ze Sanační příručky pro podstávkový dům, 2007) Příklad výkresu k drenáži Použitá literatura Kol. autorů, Sanační příručka pro podstávkový dům, Zittau: Geschäftsstelle Umgebindeland König, K. W., Regenwasser in der Architektur, Ökobuch Verlag Kutnar, Z. a kol.: Izolace spodní stavby skladby a detaily, leden Pistohl, W., Handbuch der Gebäudetechnik, Band 1, Werner Verlag Technické podklady výrobců drenážních systémů: Fränkische, ACO odvodňovací systémy. 16

19

20 Ing. Jiří Hořínek Je vyučený elektromontér, má za sebou dva roky strojní průmyslovky, ze které zběhl na jemnou mechaniku a elektroniku v Glashütte. Vysokou školu dokončil v Drážďanech a pak na ní působil dalších 6 let. Poté pracoval ve vývoji měřicích přístrojů pro zemědělskou techniku. Po roce 1989 se podnik rozpadl a Jiří Hořínek prodával počítače a servisní služby stavebním řemeslníkům. Později propadl kouzlu starých domů a začal napřed se zakreslováním stávajícího stavu. Pravidelně navštěvuje odborná školení. Ing. Šárka Draxlová V roce 1976 dokončila stavební průmyslovku v Děčíně. V roce 1982 dokončila studium oboru pozemní stavby na ČVUT v Praze. Po nástupu do zaměstnání se věnovala rekonstrukcím bytových domů. V letech 1990/91 absolvovala postgraduální studium Sanace budov na stavební fakultě VUT v Brně. V roce 1996/97 získala Evropský diplom za studium v oboru Gebäudesanierung na Evropském institutu pro postgraduální vzdělávání při TU Dresden. Jako samostatný projektant pracuje od roku Specializuje se na rekonstrukce. Od roku 1995 je soudním znalcem se zaměřením na vady na stavbách. Celý život se průběžně odborně vzdělává. Projekt byl podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod č. CZ.1.07/3.2.01/

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY Základní informace z katalogu skladů kejdy pro oblasti se zvýšenou ochranou vod V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD Obsah V OBLASTECH

Více

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email. Vodotěsné izolace spodní stavby Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.cz 1 Ochrana objektů před spodní vodou Tento Zvodotěsnění

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

I N O V A C E S P R O F I L E M

I N O V A C E S P R O F I L E M I N O V A C E S P R O F I L E M C Střešní terasy Konstrukční skladby 0-00 Z praxe pro praxi Jméno Schlüter-Systems představuje již od roku inteligentní řešení konstrukcí balkonů a teras. Tehdy objevil

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Vodotěsné izolace spodních staveb

Vodotěsné izolace spodních staveb Vodotěsné izolace spodních staveb Vodotěsné izolace spodních staveb navrhované proti tlakové vodě jsou v rámci technického řešení stavebních objektů velmi významným prvkem. Nevhodným řešením (materiálovým

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Zakládání vápenopískových pasivních domů

Zakládání vápenopískových pasivních domů Zakládání vápenopískových pasivních domů Pro založení masivní stavby pasivního domu se používá několik typických detailů. Způsob založení v České republice vyplývá zejména ze zakládání staveb na základových

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

Obsah. Úvod... 7. Vytápění domů a bytů

Obsah. Úvod... 7. Vytápění domů a bytů Copyright Obsah Úvod... 7 1. Tepelná pohoda... 9 1.1 Teplota vzduchu... 10 1.2 Vlhkost vzduchu... 11 1.3 Tepelné ztráty a tepelné izolace... 12 1.4 Výměna vzduchu... 16 2. Rozhodovací kritéria pro volbu

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8 Konstrukce balkonů a teras Varianty 1-8 KONSTRUKCE BALKONŮ A TERAS KONSTRUKČNÍ SKLADBA 1 Podlahová konstrukce se Schlüter -DITRA Kontaktní izolace separace ve spojení vyrovnání tlaku vodní páry nad nosným,

Více

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě Liniové odvodňovací systémy drain RONN NEREZ Nerezový odvodňovací program 3 7 Podlahové vpustě 8 15 Nerezový odvodňovací program Odvodnění firmy

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

STAVEBNÍ INSPEKCE OBJEKTU

STAVEBNÍ INSPEKCE OBJEKTU 12/2011 STAVEBNÍ INSPEKCE OBJEKTU Knížkovice 75, Zdice Stach.cz stavby, s.r.o. Ladislav Stach, ČKAIT 0201706 OBSAH A. ÚVODNÍ ÚDAJE B. ZHODNOCENÍ STAVU NEMOVITOSTI B.1 Popis nemovitosti B.2 Svislé konstrukce

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU NÍZKOENERGETICKÝ DŮM V PARAMETRECH PASIVU!!! RODINNÝ DŮM TÉMĚŘ BEZ VYTÁPĚNÍ LZE UŠETŘIT AŽ 70% V PROVOZNÍCH NÁKLADECH! RODINNÉ DOMKY S NEUVĚŘITELNÝMI TEPELNÝMI ZTRÁTAMI 5-6,4 A 8 KW. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Více

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH OBSAH 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH 2 1.1. Tabulka označení skladeb střech 2 2. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ 3 2.1. Nepochůzná jednoplášťová

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Předmětem veřejné zakázky je odstranění části stavby na pozemku parc. č. 2583/4 k.ú. Horní Litvínov (je umístěna v žst. Litvínov v těsném sousedství

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

DELTA Svratka s.r.o. Terasy. Měřítko: 1:50 Výkres: půdorys, půdorys základu. Hloubka terasy: 1,5 m

DELTA Svratka s.r.o. Terasy. Měřítko: 1:50 Výkres: půdorys, půdorys základu. Hloubka terasy: 1,5 m Čelní pohled Boční pohled 772 1 502 Šířka chaty: 2,5 m 300 28 2 504 28 300 28 1 502 28 2 560 1 530 Šířka chaty: 3 m 300 28 3 004 28 300 28 1 502 28 3 060 1 530 Šířka chaty: 3,5 m 300 28 3 504 28 300 28

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH. Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK

ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH. Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK 1 ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK 2 ÚVOD PASIVNÍ DOMY JSOU OBJEKTY S VELMI NÍZKOU POTŘEBOU ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ PRO DOSAŽENÍ TOHOTO STAVU

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

THERMO reflexní tepelná izolace podlah

THERMO reflexní tepelná izolace podlah THERMO reflexní tepelná izolace podlah THERMO reflexní tepelná izolace IZOL Splňuje charakteristiky dle ČSN EN 1264 ENERGETICKY EFEKTIVNÍ IZOLAČNÍ KONSTRUKCE PODLAH +++ THERMO REFLEXNÍ tepelná izolace

Více

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13)

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13) Stránka 1 (13) POUŽITÁ LITERATURA, SOFTWARE : EUROKÓD ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 1 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 2 NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD 3 NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení,

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení, ...inspirujte se přírodou modulové dřevostavby určené pro celoroční bydlení, rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely komfortní způsob bydlení Bydlení v domech na bázi dřeva patři v dnešní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

DEJME PŘÍRODĚ ZELENOU... Ozeleňování malých střešních ploch v soukromé výstavbě

DEJME PŘÍRODĚ ZELENOU... Ozeleňování malých střešních ploch v soukromé výstavbě DEJME PŘÍRODĚ ZELENOU... Ozeleňování malých střešních ploch v soukromé výstavbě Garážový set Optigreen: Co všechno musí na střechu? Produkty a schéma vegetačního souvrství Osivo Optigreen Typ E a řízky

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000 A B C výška zídky 1270 mm od sousední terasy sousední dům hranice domů navrhované podkroví 29060 8 4480 3920 1790 P08 2795 1230 1440 1440 0 1660 1370 495 2550 3380 P08 606 1160 585 340 1.11 9,76 m 0,100

Více

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMŮ PŘÍKLADY Z PRAXE. Ing. Jiří Veselý energetický poradce Energy Centre České Budějovice projektant

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMŮ PŘÍKLADY Z PRAXE. Ing. Jiří Veselý energetický poradce Energy Centre České Budějovice projektant Ing. Jiří Veselý energetický poradce Energy Centre České Budějovice projektant OBSAH PŘEDNÁŠKY: PŘÍKLAD 1. REKONSTRUKCE BÝVALÉ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI PŘÍKLAD 2. REKONSTRUKCE A ODVLHČENÍ STARŠÍHO ŘADOVÉHO

Více

HYDROIZOLACE KARLOVA MOSTU

HYDROIZOLACE KARLOVA MOSTU HYDROIZOLACE KARLOVA MOSTU technická zpráva Varianty: Vypracoval: ASFALTOVÉ PÁSY FÓLIE PVC P Doc. Ing. Zdeněk KUTNAR, CSc. autorizovaný inženýr konzultační inženýr soudní znalec ČVUT Praha, fakulta architektury

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

STAVEBNÍ FYZIKA Tepelné mosty

STAVEBNÍ FYZIKA Tepelné mosty Obecně jsou části stavebních konstrukcí, ve kterých dochází z důvodů materiálových nebo konstrukčních k vyšším ztrátám tepla než v okolních stavebních konstrukcích. Tyto zvýšené ztráty tepla mají za následek

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

Usnesení. 372 Schválení ověřovatelů zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 19.03.2015

Usnesení. 372 Schválení ověřovatelů zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 19.03.2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 19.03.2015 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Více

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Pozemní stavitelství II. Podlahy Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Základnífunkce a požadavky Podlaha je konstrukce uložená na vrchníploše podkladu za účelem dosažení technických (estetických) vlastností

Více

Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení

Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení BUCHBEREGER & PaM s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení 1. Uvedení do problematiky 2. Kritéria pro výběr dilatačního profilu 2.1. Šířka spáry Dilatační

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

FASÁDY. Investice do budoucnosti

FASÁDY. Investice do budoucnosti FASÁDY Investice do budoucnosti Vzhled dekorativních omítek, výhody odvětrávaných fasád Rodinný dům před sanací fasády Rodinný dům po sanaci fasády systémem vinytherm Kvalita a promyšlené detaily Fasádní

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

Provedení sond do terasy

Provedení sond do terasy Zakázka číslo: 2010-10689-VojtJ Technická pomoc Provedení sond do terasy Hrzánský palác, Loretánská 9/177, Praha 1 - Hradčany Zpracováno v období srpen 2010 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si

PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si PODLAHOVÉ TOPENÍ SPRÁVNÝ SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ MUSÍ DODRŽET NĚKOLIK PRAVIDEL Vybrali jste si do své novostavby či rekonstrukce podlahové vytápění a nevíte,

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y?

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y? Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí

Více

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich Tepelná technika II Ing. Pavel Heinrich Produkt manažer heinrich@heluz.cz 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich 1 Tepelná technika II Zdivo a ČSN 73 0540-2:2011 Konstrukční detaily Vzduchotechnika Technologie zdění

Více

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého F146 01/2014 F146 - suchá podlaha pro každého Co všechno potřebujete? 1. 2. 3. 4. Materiál 1. desky Knauf F146 2. tmel Fugenfüller Leicht 3. tmel Uniflott 4. minerální obvodový pásek 5. (podsyp) potřebné

Více

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č.

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č. 98 Opotřebení staveb Příloha č. 15 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. 1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více