Spojité regulátory - 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spojité regulátory - 1 -"

Transkript

1 Spojté regulátory SPOJIÉ EGULÁOY Nespojté regulátory mají většnou jednoduchou konstrukc a jsou levné, ale jsou nevhodné tím, že neudržují regulovanou velčnu přesně na žádané hodnotě, neboť regulovaná velčna v bezporuchovém stavu neustále kmtá kolem žádané hodnoty. Je to způsobeno tím, že jejch akční velčna může nabývat pouze několka pevně stanovených hodnot. ím je dáno, že do soustavy přvádíme střídavě více nebo méně energe nebo látky, než kolk by bylo třeba pro udržení regulované velčny na žádané hodnotě. Chceme-l odstrant trvalé perodcké kmtání regulované velčny, musíme do soustavy přvést vždy takové množství látky nebo energe, která je třeba pro udržení regulované velčny na žádané hodnotě. Musíme tedy mít k dspozc regulátor, u kterého lze měnt hodnotu jeho akční velčny plynule - spojtý regulátor. Výstupní velčna spojtého regulátoru (akční velčna) je spojtou funkcí jeho vstupní velčny (regulační odchylky). Z toho vyplývá, že reg. velčna neustále ovlvňuje akční velčnu, která může nabývat lbovolné hodnoty od x = 0 až po x = x max egulátory jsou obvykle konstruovány tak, aby bylo možné jejch vlastnost volt, a tím je co nejlépe přzpůsobt dané regulované soustavě. ato volba vlastností regulátoru spočívá v tom, že můžeme volt závslost mez výstupní a vstupní velčnou regulátoru. 1. Proporconální regulátor (regulátor P) Nejjednodušší závslost mez výstupní a vstupní velčnou regulátoru je přímá úměrnost. egulátor, který v rovnovážném stavu uvedenou závslost splňuje, se nazývá proporconální regulátor. Jeho rovnce má tvar: x =. e kde je součntel přenosu regulátoru nebol zesílení. Protože platí e = y w - y, znamená to, že regulátor pracuje tak, že roste-l hodnota regulované velčny, klesá hodnota akční velčny, a naopak. Pro danou regulovanou soustavu je součntel přenosu konstantní a nelze jej měnt. U regulátoru (na rozdíl od regulované soustavy) máme možnost součntel přenosu měnt (můžeme jej nastavovat). ím je dána možnost ovlvňovat vlastnost regulátoru. Obr.1.: Statcká charakterstka regulátoru P a pásmo proporconalty uvedeným charakterstckým velčnam lze odvodt vztah: 1 pp = 100 (%) Statcké vlastnost Statcké vlastnost proporconálního regulátoru jsou dány jeho statckou charakterstkou. Z ní lze učnt závěr, že se zvětšujícím se součntelem přenosu regulátoru se zvětšuje jeho ctlvost a přesnost, zatímco jeho stablta (a tím stablta jím řízeného regulačního pochodu) se zmenšuje. Přtom v prax od regulátoru vyžadujeme, aby byl co nejctlvější, ale aby byl zároveň stablní. Správné nastavení jeho součntele přenosu je proto vždy kompromsem mez těmto dvěma požadavky. U proporconálního regulátoru se však místo součntele přenosu častěj udává tzv. pásmo proporconalty, označované pp. Pásmo proporconalty (obr. 1) je rozsah, ve kterém se musí změnt regulovaná velčna (popř. regulační odchylka), aby se regulační orgán přestavl z jedné krajní polohy do druhé. Hodnota pásma proporconalty se udává v procentech z celého regulačního rozsahu regulátoru. Mez oběma Dynamcké vlastnost Pro posouzení vlastností regulačních obvodů jé důležté znát nejen ustálené stavy, ale hlavně časové průběhy sgnálů jednotlvých členů obvodu. Známe-l ke známému časovému průběhu vstupního sgnálu časový průběh výstupního sgnálu, máme tak určeny přenosové vlastnost vyšetřovaného členu. Vztah.mez oběma sgnály je zpravdla popsán dferencální rovncí. určení přenosových vlastností lze však použít jné metody, jejchž výsledek závsí na tom, jakého vstupního sgnálu použjeme. Obecně platí, že zavedeme-l na vstup vyšetřovaného členu vzruch.x l,, potom odezva x 2 nám dává obraz o dynamckých vlastnostech tohoto členu. Aby byly výsledky a závěry srovnatelné; vybíráme vždy určté typcké vstupní sgnály, především tzv. jednotkový skok. Pro čas t < 0 má jednotkový skok nulovou, hodnotu, v čase t = 0 se změní na hodnotu 1 a tuto velkost zachovává též pro t > 0. Př pokusech nemusí mít skoková změna vždy jednotkovou hodnotu, ale volíme j tak, aby odezva.zůstala v rozsahu normálních provozních podmínek. Potom velkost odezvy přepočítáme na jednotkový skok. Odezvu na jednotkový skok nazýváme přechodová funkce. Její grafcké znázornění je přechodová charakterstka. Vyšetřování členů regulačního obvodu pomocí přechodových charakterstk. je pro svou

2 Spojté regulátory jednoduchost velm oblíbené. Nevyžaduje zpravdla žádné specální přístroje, nutné je jen změřt skokový vzruch a odezvu. Př pomalých výstupních dějích lze průběh odezvy číst podle stopek, př rychlých změnách je vhodné použít paměťový oscloskop nebo počítač. Dynamcké vlastnost proporconálního regulátoru se nejčastěj vyjadřují přechodovou charakterstkou: její průběh je na obr. 2. Z obrázku je zřejmé, že př jednotkové skokové změně vstupní velčny regulátoru se výstupní velčna regulátoru ustálí velm rychle (téměř okamžté) na nové hodnotě. Souhrn vlastností proporconálního regulátoru Proporconální regulátor je velm jednoduchý, levný a stablní. Je však nevýhodný tím, že pracuje s trvalou regulační odchylkou. Ukážeme to na příkladu regulace výšky hladny v nádrž. Je-l regulovaná soustava v rovnovážném stavu (obr. 3), pro který platí; že přítok kapalny Q p1, se rovná odtoku Q o1, výška hladny y o se nemění, je konstantní. Zvětšíme-l však odtok na Q o2, vznkne nerovnovážný stav mez přítokem a odtokem. Hladna začne klesat a tuto její změnu sleduje plovák, který prostřednctvím pákového převodu zvětšuje přítok kapalny do regulované soustavy. ento nerovnovážný stav trvá Obr 3. Vznk trvalé regulační odchylky u regulátoru P a) výchozí (rovnovážný) stav, b) stav po vyvolané zméně tak dlouho, dokud se odtok Q o2 nevyrovná s přítokem Q p2. Hladna se však ustálí na jné hodnotě, která se od původní lší o hodnotu e t, což je trvalá regulační odchylka. rvalou regulační odchylku nelze u proporconálního regulátoru odstrant, můžeme však ovlvnt její velkost, a to volbou pásma proporconalty. Jestlže pásmo proporconalty zvětšujeme, zvětšuje s trvalá regulační odchylka. Jestlže pásmo proporconalty zmenšujeme, trvalá regulační odchylka se sce zmenšuje, ale zmenšuje s stablta regulátoru. Chceme-l, aby regulátor pracoval bez trvalé regulační odchylky, musíme zvolt jný typ regulátoru než proporconální. 2. Integrační regulátor (regulátor I) U ntegračního regulátoru každé hodnotě vstupní velčny odpovídá úměrná změna rychlost výstupní velčny. ovnce ntegračního regulátoru má tvar: x = e Po úpravě dostaneme: x = edt kde je ntegrační časová konstanta. Vzhledem k tomu, že hodnota výstupní velčny je úměrná ntegrálu vstupní velčny, nazýváme tento regulátor ntegrační regulátor. Statcké vlastnost Statcké vlastnost ntegračního regulátoru lze ovlvnt nastavením jeho ntegrační časové konstanty, jeho součntel přenosu je konstantní. Ze statcké charakterstky ntegračního regulátoru lze vyčíst, že se zmenšující se ntegrační časovou konstantou se zvětšuje ctlvost a přesnost regulátoru, zatímco jeho stablta se naopak zmenšuje. Dynamcké vlastnost Dynamcké vlastnost ntegračního regulátoru se nejčastěj vyjadřují přechodovou charakterstkou; její průběh je na obr. 5. Změní-l se vstupní velčna skokem (e=1), pak x = edt x = dt x = t Z přechodové charakterstky je zřejmý astatsmus (nestablta) ntegračního regulátoru. Integrační časovou konstantu lze defnovat jako dobu. za kterou výstupní velčna ntegračního regulátoru dosáhne stejné Obr. 2.: Přechodová charakt. regulátoru P Obr.: 4. Statcká charakterstka regulátoru I

3 Spojté regulátory hodnoty, jaké by dosáhla kdyby přenos regulátoru byl pouze proporconální a pásmo proporconalty by bylo 100%. Souhrn vlastností ntegračnho regulátoru Jeho nejvýznamnější vlastností je skutečnost, že pracuje bez trvalé regulační odchylky. Vzhledem ke svému astatsmu není vhodný pro regulac astatckých regulovaných soustav. 3. Dervační regulátor (regulátor D) U ntegračního regulátoru odpovídala každé hodnotě vstupní velčny přímo úměrná změna rychlost výstupní velčny. Nyní budeme zjšťovat vlastnost regulátoru, u kterého by naopak změně rychlost vstupní velčny odpovídala přímo úměrná hodnota velčny výstupní. ovnce takto získaného regulátoru má tvar x = d e kde d je dervační časová konstanta. Vzhledem k tomu, že dervac vstupní velčny odpovídá přímo úměrná hodnota výstupní velčny, nazýváme tento regulátor dervační regulátor. Statcké vlastnost Statcké vlastnost dervačního regulátoru lze ovlvňovat nastavením jeho jedné charakterstcké velčny - dervační časové konstanty d. Jeho součntel přenosu je konstantní a nelze jej měnt. Ze statcké charakterstky dervačního regulátoru lze vyčíst, že se zvětšující se dervační časovou konstantou se zvětšuje ctlvost a přesnost regulátoru, zatímco jeho stablta se naopak zmenšuje. Obr. 5.: Přechodová charakterstka regulátoru Obr.6.:. Statcká charakterstka regulátoru D Dynamcké vlastnost Dynamcké vlastnost dervačního regulátoru se nejčastěj vyjadřují prostřednctvím přechodové charakterstky (obr. 7). Dervační časová konstanta je doba, za kterou výstupní velčna dervačního regulátoru dosáhne stejné hodnoty, jaké by dosáhla, kdyby přenos regulátoru byl pouze proporconální a pásmo proporconalty by bylo 100%. Abychom mohl uvedenou defnc dervační časové konstanty vyjádřt grafcky, musíme na vstup regulátoru přvést jnou změnu než jednotkový skok (obr. 8). Obr. 7.: Přechodová charakterstka regulátoru D Obr.8. Grafcké vyjádření defnce dervační časové konstanty Souhrn vlastností dervačního regulátoru Dervační regulátor se používá pro zrychlení regulačního pochodu. Vzhledem k tomu, že tento regulátor nereaguje na ustálenou hodnotu regulační odchylky, ale pouze na změnu její rychlost, neplní hlavní úkol regulátoru, tj. neodstraňuje regulační odchylku, a proto jej nelze použít samostatně. Proto se používá pouze ve spojení s předcházejícím typy regulátorů. 4. Sdružené regulátory Vlastnost sdružených regulátorů jsou dány součtem vlastností jednoduchých regulátorů. eoretcky bychom se mohl setkat se čtyřm druhy těchto regulátorů, v prax se však používají pouze tř z nch, a to regulátory PI, regulátory PD a regulátory PID. Proporconálně ntegrační regulátor (regulátor PI) Jeho vlastnost jsou dány součtem vlastností jednoduchých regulátorů P a 1. omu odpovídá jeho rovnce: x = e + edt

4 Spojté regulátory Obr.9.: Přechodová charakterstka regulátoru PI Přechodová charakterstka (obr. 9) regulátoru PI je dána součtem přechodových charakterstk obou jednoduchých regulátorů. Z jejího průběhu lze vyčíst, že do regulačního pochodu zasáhne nejprve proporconální složka regulátoru a teprve potom složka ntegrační. ento regulátor pracuje bez trvalé regulační odchylky. Proporconálně dervační regulátor (regulátor PD) Vlastnost tohoto sdruženého regulátoru jsou dány součtem vlastností jednoduchých regulátorů (P a D). Jeho rovnce má tvar : x = e + d e' Výsledná přechodová charakterstka regulátoru PD (obr. 10) je dána součtem přechodových charakterstk obou jednoduchých regulátorů. Z jejího průběhu lze vyčíst, že do regulačního pochodu nejprve zasáhne dervační složka regulátoru, která celý regulační pochod urychlí a teprve pozděj se projeví proporconální složka, která celý regulační pochod stablzuje. ento regulátor však pracuje s trvalou regulační odchylkou. Proporconálně ntegračně dervační regulátor (regulátor PID) Jeho vlastnost jsou dány součtem vlastností jednoduchých regulátorů (P, I, D) a tomu odpovídá jeho rovnce: x = e + edt + Obr. 10.: Přechodová charakterístka regulátoru PD Přechodová charakterstka regulátoru PID (obr. 11) je dána součtem přechodových charakterstk jednoduchých regulátorů (P, I, D). Z jejího průběhu lze vyčíst, že do regulačního pochodu nejprve zasáhne dervační složka, pozděj proporconální složka a teprve na závěr ntegrační složka. Uvedený sdružený regulátor PID pracuje bez trvalé regulační odchylky a lze jej hodnott jako nejdokonalejší spojtý regulátor. d e Obr. 11.: Přechodová charakterstka Pojem Označení Defnce regulátoru PID Spojtý regulátor egulátor, u něhož je výstupní velčna spojtou funkcí vstupní velčny Proporconální regulátor Spojtý regulátor, u něhož okamžtá hodnota výstupní velčny je přímo úměrná hodnotě vstupní velčny. Integrační regulátor Spojtý regulátor, u něhož je výstupní velčna úměrná ntegrálu vstupní velčny. Dervační regulátor Spojtý regulátor, u něhož je výstupní velčna úměrná dervac vstupní velčny. Sdružený regulátor Souhrnný název pro spojté regulátory s několka funkčním členy. Součntel přenosu regulátoru Poměr změny akční velčny ke změně regulované velčny. Pásmo proporconalty pp rajní meze, mez nmž se musí změnt regulovaná velčna, aby regulátor P přestavl regulační orgán z jedné krajní polohy do druhé. rvalá regulační odchylka e t Odchylka skutečné hodnoty regulované velčny od žádné hodnoty v ustáleném stavu. Integrační časová konstanta Doba, která uplyne od okamžku přpojení skokového vzruchu ke vstupu regulátoru do okamžku, kdy je složka výstupního sgnálu způsobená ntegrační čnností stejná jako složka způsobená proporconální čnností regulátoru. Dervační časová konstanta d Doba, která uplyne od okamžku přpojení vzruchu s konstantní rychlostí změny sgnálu ke vstupu regulátoru do okamžku, kdy je složka výstupního sgnálu způsobená dervační čnností regulátoru stejná jako složka způsobená proporconální čnností regulátoru.

5 Spojté regulátory EGULAČNÍ OBVODY SE SPOJIÝMI EGULÁOY U spojtého regulátoru lze nastavt akční velčnu na lbovolnou hodnotu. ím je umožněno udržovat regulovanou velčnu na žádané hodnotě bez kmtání. o je velká přednost spojtých regulátorů v porovnání s nespojtým. Spojté regulátory mají některé nevýhody, rapř. regulátory P a PD pracují s trvalou regulační odchylkou egulační pochod a jeho stablta egulační pochod je průběh regulované velčny př změnách řídcích a poruchových velčn a př současném působení regulátoru. Průběh regulačního pochodu závsí především na vlastnostech regulované soustavy a regulátoru. Vzhledem k tomu, že exstuje velké množství regulovaných soustav a k dspozc máme několk typů regulátorů, jejchž vlastnost můžeme měnt nastavením jejch charakterstckých velčn (pp,, d ), může mít regulační pochod velm rozmantý průběh (obr. 12). egulační pochody řízené spojtým regulátorem lze rozdělt na stablní (vhodné pro regulační účely) a nestablní, které jsou pro regulační účely nepoužtelné, protože jednak nesplňují požadavky kladené na udržování regulované velčny na žádané hodnotě a navíc vedou k rychlému opotřebování zařízení. Vznk nestablty regulačního pochodu může zavnt jak regulovaná soustava, tak regulátor. Vícekapactní regulované soustavy a soustavy s dopravním zpožděním se regulují obtížně. Př regulac těchto soustav může nastat tento případ: egulátor zaznamená regulační odchylku až s určtým zpožděním po jejím vznku a uvede v čnnost akční člen. Než se však změna provedená akčním členem dostane nazpět k regulátoru, akční člen se přestavuje dále a může způsobt novou odchylku, ale opačného smyslu. egulátor zjstí dodatečně tuto novou odchylku a začne přestavovat akční člen zpět. Vlvem zpoždění v soustavě však dojde k další nové odchylce atd. egulovaná velčna bude trvale kmtat, regulační pochod bude nestablní. Příčnou nestablty regulačního pochodu může být to, že byl použt regulátor, který není vhodný pro regulac dané soustavy. Častější příčnou nestablty je chybné nastavení charakterstckých velčn (konstant) regulátoru. Použjeme-l např. proporconální regulátor pro regulac dané soustavy, můžeme volbou úzkého pásma Obr. 12:. Přehled typckých regulačních pochodů a) perodcký stablní regulační pochod, b) aperodcký stablní regulační pochod c) perodcký regulační pochod na hranc stablty d) perodcký nestablní regulační pochod e) aperodcký nestablní regulační pochod proporconalty (velkého součntele přenosu; tj. zesílení) vyvolat nestablní regulační pochod. Dále se zaměříme na volbu vhodného typu regulátoru pro danou regulovanou soustavu a na optmální nastavení jeho konstant tak, aby získaný regulační pochod byl nejen stablní, ale současně optmální valta regulačního pochodu V prax exstují různé metody posuzování kvalty regulačního pochodu. Vzhledem k tomu, že velm často posuzujeme kvaltu regulačního pochodu z přechodové charakterstky, použjeme pro posouzení jeho kvalty tato krtéra: a) mnmální přeregulování y m, b) mnmální regulační plocha (na obr. 13 šrafovaně), c) mnmální doba regulace. Zatímco první dvě krtéra jsou jednoznačná, musíme pro jednoznačnost třetího z nch (doba regulace) určt, kdy považujeme regulační pochod za skončený. Dobu regulace defnujeme jako dobu, za kterou se odchylka regulované velčny po daném vzruchu natrvalo zmenší pod hodnotu nectlvost regulátoru nebo pod jnou stanovenou hodnotu ( y p ). Obr. 13:. Optmální regulační pochod Pokud by se podařlo splnt všechna krtéra současně, říkáme, že získaný regulační pochod je optmální (obr. 56). Provedeme-l však rozbor

6 Spojté regulátory jednotlvých krtérí, zjstíme, že jejch požadavky jsou navzájem.protchůdné. Z toho vyplývá, že nemůžeme posuzovat určtý regulační pochod tak, aby současné vyhovoval všem uvedeným krtérím. Proto podle druhu regulované velčny a účelu regulované soustavy zvolíme jedno z krtérí za hlavní a k ostatním krtérím pouze přhlédneme. Například př regulac elektrckých velčn požadujeme především co nejmenší přeregulování, neboť př větším napětí by se mohly poškodt přístroje. Naopak u regulace pohonů nás především zajímá krátká doba regulace a až na druhém místě je velkost přeregulování. Př regulac průtoku klademe důraz na co nejmenší regulační plochu, neboť její velkost přímo souvsí s odchylkou proteklého množství Volba typu regulátoru yp regulátoru má značný vlv na kvaltu regulačního pochodu. Přpomeňme s, že v prax se používají regulátory P, PI, PD, PID a méně častěj I. egulátory se šrokým možnostm nastavení jednotlvých konstant (charakterstckých velčn) sce umožní realzac kvaltního regulačního pochodu, jsou však drahé a složté a vyžadují kvalfkovanou obsluhu údržbu. V některých případech an použtí drahých regulátorů nevede ke zlepšení kvalty regulačního pochodu. Jednoduché, a tedy levné regulátory se snadno seřzují, ale mají tu nevýhodu, že často nejsou schopny zvládnout danou regulační úlohu. Proto je volba vhodného typu regulátoru poměrně složtou záležtostí. Abychom přspěl k usnadnění této volby, uvedeme alespoň některá hledska, která j ovlvňují. Pro volbu typu regulátoru jsou rozhodující především požadavky na kvaltu regulačního pochodu - musíme vědět, zda lze přpustt regulační pochod s trvalou regulační odchylkou. V případě, že trvalou regulační odchylku přpustt nemůžeme, musíme volt typ regulátoru obsahující ntegrační složku; v opačném případě tuto složku regulátor obsahovat nemusí. Dále můžeme volt typ regulátoru podle vlastností regulované soustavy, jak je uvedeno v tab. 1. ab. 1: Volba typu regulátoru podle vlastností regulované soustavy Volbu typu regulá-toru ovlvňuje druh regulované velčny, kte-rou má volený regulátor regulovat. o je zřejmé z tab Optmální seřízení (nastavení) regulátoru Seřízení regulátoru spočívá ve vhodném nastavení jeho konstant (charakterstckých velčn) pp,, d tak, aby získaný regulační pochod probíhal co nejpříznvěj. V prax se můžeme setkat s ab. 2: Volba typu regulátoru podle druhu regulované velčny různým metodam nasta-vení těchto konstant. V zásadě je můžeme rozdělt do dvou skupn, podle toho, zda pro nastavení konstant využíváme získané zkušenost nebo zda konstanty regulátoru stanovíme na základě výpočtu.

7 Spojté regulátory Nastavení konstant regulátoru na základě zkušenost ato metoda vychází ze zkušeností získaných př seřzování regulátorů v regulačních obvodech podobných obvodu, jehož regulátor má být seřízen. Pro seřízení pomocí této metody můžeme ve většně běžných případů využít doporučené hodnoty, které jsou uvedeny v tab. 3. Nastavení konstant regulátoru na základě výpočtu V prax exstuje několk metod, kterým Ize na základě jednoduchého výpočtu stanovt konstanty regulátoru. yto metody Ize v podstatě rozdělt do dvou skupn. První skupnu tvoří metody vycházející z předpokladu, že charakterstcké ab. 3. Doporučené konstanty regulátoru získané na základě zkušeností velčny regulované soustavy jsou nám známy. Druhou skupnu tvoří metody vycházející z předpokladu, že charakterstcké velčny regulované soustavy neznáme. Nejprve uvedeme metodu používanou za předpokladu, že charakterstcké velčny regulované soustavy známe. onstanty pro nastavení regulátoru se potom vypočítají pomocí vztahů uvedených v tab. 4. ab. 4: Výpočet konstant pro nastavení reg. podle charakterstckých velčn soustavy Řešení Příklad 1 Na zařízení pro ohřev vzduchu byla změřena doba průtahu u = 30 s a doba náběhu n = 200 s. Žádaná teplota je 250 C, maxmální teplota př plném topném výkonu je 400 C. Z provozních důvodů je třeba udržovat teplotu co nejpřesněj. Pro regulac této soustavy zvolíme regulátor PID a pomocí tab. 4 vypočítáme konstanty pro jeho nastavení za předpokladu, že požadujeme aperodcký regulační pochod. Platí u 30 pp = 105 = ,75% n 200 = 2,2 u = 2,2. 30 = 1,1 mn d = 0,42 u = 0,42.30 = 0,2l mn Vypočtené konstanty nastavíme na regulátoru. ato metoda dává v prax velm dobré výsledky. Navíc můžeme zvolt, zda regulační pochod má mít průběh perodcký nebo aperodcký. Metoda respektuje způsob vyvolání regulačního pochodu (zda byl vyvolán změnou zatížení nebo změnou žádané - nastavené - hodnoty regulované velčny). Jednou její nevýhodou je skutečnost, že pro její aplkac nezbytně musíme znát charakterstcké velčny regulovaní soustavy. Většnou tyto velčny neumíme přesně vypočítat, a proto je zjšťujeme měřením na soustavě v provozu. Jestlže nelze charakterstcké velčny regulované soustavy získat, používají se pro nastavení konstant regulátoru jné metody, např. Zeglerova-Ncholsova metoda. ato metoda vychází ze dvou velčn, a; to z krtckého pásma proporconalty (pp kr ) a z krtcké perody kmtů ( kr ).

8 Spojté regulátory Zjstíme je tímto postupem: 1. onstanty sdruženého regulátoru nastavíme tak, aby regulátor pracoval jako pro-porconální ( =, = 0 ). d 2. Na regulátoru nastavíme lbovolné pásmo proporconalty. 3. V regulačním obvodu vyvoláme regulační po-chod (nejlépe nepatrnou změnou žádané hodnoty) a prostřednctvím měřícího přístroje sledujeme jeho průběh. 4. Nenastane-l regulační pochod na hranc stablty, změníme (zpravdla zúžíme) pásmo proporconalty a v regulačním obvodu znovu vyvoláme regulační pochod. 5. ento postup opakujeme tak dlouho, až získáme regulační pochod na hranc stablty. Pásmo proporconalty, př kterém tento ab. 5. Výpočet konstanty pro nastavení regulátoru Zeglerovy- Ncholsovy metody pochod nastal, je krtcké pásmo proporconalty a jeho peroda je krtcká peroda. 6. onstanty pro nastavení regulátoru vypočítáme pomocí tab. 5. Příklad 2 Určete konstanty regulátoru PID, jestlže měřením na regulačním obvodu bylo zjštěno: pp kr = 30 %, kr = 1 mn. Řešení pp = 1,7pp kr = 51 % = 0,50 kr = 0,5 mn d = 0,12 kr = 0,l2mn Vypočtené konstanty nastavíme na regulátoru. Zkušenost př seřzování regulátoru Seřízení regulátoru podle uvedených metod dává ve většně případů dobré výsledky. Přesto se v některých případech získaný regulační pochod lší od Obr. 57: Přehled regulačních pochodů př správném seřízení regulátoru a př chybném seřízení regulátoru (vhodný pro regulac teploty nebo výšky hladny), zvětšíme pp a d o polovnu (obr. 58c). optmálního regulačního pochodu, a proto je třeba nastavení konstant regulá-toru dodatečně opravt. tomu můžeme využít obr. 57 na němž jsou uvedeny regulační pochody př správném a př chybném seřízení regulátoru. Závěrem lze říc, že př průměrném regulačním pochodu má regulovaná velčna po dosažení žádané hodnoty ještě dvakrát až čtyřkrát pře-kývnout a pak se ustált (obr. 58a). Chceme-l však dosáhnout rychlé regulace a není-l na závadu častější krátké zakmtání, nastavíme dvakrát kratší ntegrac. V tom případě bývá obvykle d = 0 (obr. 58). Naopak chceme-l zvlášť kldný regulační pochod

9 Spojté regulátory Základní pojmy uvedené v článku 7.9. Pojem Označení Defnce Stablní regulační pochod Pochod, př kterém regulovaná velčna dosáhne v konečném čase praktcky ustáleného stavu, jsou-l vstupní velčny v ustáleném stavu. Nestablní regulační pochod Pochod, který nevyhovuje podmínkám uvedeným v defnc stablního regulačního pochodu. Doba regulace Doba, po které se odchylka regulované velčny po daném vzruchu trvale zmenší pod nectlvost regulátoru nebo pod jnou stanovenou hodnotu. Obr. 58: egulační pochody a) optmální, b) rychlý c) kldný

Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2)

Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: AUTOMATIZACE DRUHÝ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 27. 3. 2013 Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2) 5.5 REGULOVANÉ SOUSTAVY Regulovaná

Více

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu 6. Demonstrační smulační projekt generátory vstupních proudů smulačního modelu Studjní cíl Na příkladu smulačního projektu představeného v mnulém bloku je dále lustrována metodka pro stanovování typů a

Více

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ.

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ. CHYBY MĚŘENÍ Úvod Představte s, že máte změřt délku válečku. Použjete posuvné měřítko a získáte určtou hodnotu. Pamětlv přísloví provedete ještě jedno měření. Ale ouha! Výsledek je jný. Co dělat? Měřt

Více

Energie elektrického pole

Energie elektrického pole Energe elektrckého pole Jž v úvodní kaptole jsme poznal, že nehybný (centrální elektrcký náboj vytváří v celém nekonečném prostoru slové elektrcké pole, které je konzervatvní, to znamená, že jakýkolv jný

Více

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d Korelační energe Referenční stavy Energ molekul a atomů lze vyjádřt vzhledem k různým referenčním stavům. V kvantové mechance za referenční stav s nulovou energí bereme stav odpovídající nenteragujícím

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 23. 1. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 4 Pořadové číslo žáka: 24

Více

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN.

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. Mroslav VARNER, Vktor KANICKÝ, Vlastslav SALAJKA ČKD Blansko Strojírny, a. s. Anotace Uvádí se výsledky teoretckých

Více

9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně

9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně 9. Měření knetky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně Gavolův experment (194) zdroj vzorek synchronní otáčení fázový posun detektor Měření dob žvota lumnscence Frekvenční doména - exctace harmoncky

Více

Konverze kmitočtu Štěpán Matějka

Konverze kmitočtu Štěpán Matějka 1.Úvod teoretcký pops Konverze kmtočtu Štěpán Matějka Směšovač měnč kmtočtu je obvod, který přeměňuje vstupní sgnál s kmtočtem na výstupní sgnál o kmtočtu IF. Někdy bývá tento proces označován také jako

Více

BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OTEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ

BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OTEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ Prof. Ing. Mloš Mařík, CSc. BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ RESUMÉ: Jedním z důležtých a přtom nepřílš uspokojvě řešených problémů výnosového oceňování podnku je kalkulace

Více

Analýza chování servopohonů u systému CNC firmy Siemens

Analýza chování servopohonů u systému CNC firmy Siemens Analýza chování servopohonů u systému CNC frmy Semens Analyss and behavour of servo-drve system n CNC Semens Bc. Tomáš áčalík Dplomová práce 00 UTB ve Zlíně, Fakulta aplkované nformatky, 00 4 ABSTRAKT

Více

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6)

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6) 1. Stavebn energetcké vlastnost budov Energetcké chování budov v zním období se v současné době hodnotí buď s pomocí průměrného součntele prostupu tepla nebo s pomocí měrné potřeby tepla na vytápění. 1.1.

Více

LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K

LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K Ostrava 2006 Obsah předmětu 1. ČÍSELNÉ SOUSTAVY... 2 1.1. Číselné soustavy - úvod... 2 1.2. Rozdělení číselných soustav... 2 1.3. Polyadcké číselné soustavy... 2

Více

Zkouškový test z fyzikální a koloidní chemie

Zkouškový test z fyzikální a koloidní chemie Zkouškový test z fyzkální a kolodní cheme VZOR/1 jméno test zápočet průměr známka Čas 9 mnut. Povoleny jsou kalkulačky. Nejsou povoleny žádné písemné pomůcky. Uotázeksvýběrema,b,c...odpověd b kroužkujte.platí:

Více

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Základní pojmy síťové analýzy. u,. Sjednocením množin { u, u,..., 2. nazýváme grafem G.

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Základní pojmy síťové analýzy. u,. Sjednocením množin { u, u,..., 2. nazýváme grafem G. SÍŤOVÁ ANALÝZA Využívá grafcko-analytcké metody pro plánování, řízení a kontrolu složtých návazných procesů. yto procesy se daí rozložt na dílčí a organzačně spolu souvseící čnnost. yto procesy se nazývaí

Více

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl ČVUT FEL X16FIM Fnanční Management Semestrální projekt Téma: Optmalzace zásobování teplem Vypracoval: Marek Handl Datum: květen 2008 Formulace úlohy Pro novou výstavbu 100 bytových jednotek je třeba zvolt

Více

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení Posuzování výkonnost projektů a projektového řízení Ing. Jarmla Ircngová Západočeská unverzta v Plzn, Fakulta ekonomcká, Katedra managementu, novací a projektů jrcngo@kp.zcu.cz Abstrakt V současnost je

Více

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Optmalzační přístup př plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Ladslav Tuhovčák*, Pavel Dvořák**, Jaroslav Raclavský*, Pavel Vščor*, Pavel Valkovč* * Ústav vodního hospodářství obcí, Fakulta stavební VUT

Více

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení Úloha: Symetrizační obvody Jméno: Jan Švec Měřeno dne: 3.3.29 Odevzdáno dne: 6.3.29 ID: 78 357 Číslo úlohy: 7 Klasifikace: 1. Zadání 1. Změřte kmitočtovou

Více

Transformace dat a počítačově intenzivní metody

Transformace dat a počítačově intenzivní metody Transformace dat a počítačově ntenzvní metody Jří Mltký Katedra textlních materálů, Textlní fakulta, Techncká unversta v Lberc, Lberec, e- mal jr.mltky@vslb.cz Mlan Meloun, Katedra analytcké cheme, Unversta

Více

Vykazování solventnosti pojišťoven

Vykazování solventnosti pojišťoven Vykazování solventnost pojšťoven Ing. Markéta Paulasová, Techncká unverzta v Lberc, Hospodářská fakulta marketa.paulasova@centrum.cz Abstrakt Pojšťovnctví je fnanční službou zabývající se přenosem rzk

Více

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové.

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové. Příprava na cvčení č.1 Čísla a artmetka Číselné soustavy Obraz čísla A v soustavě o základu z: m A ( Z ) a z (1) n kde: a je symbol (číslce) z je základ m je počet řádových míst, na kterých má základ kladný

Více

Hodnocení účinnosti údržby

Hodnocení účinnosti údržby Hodnocení účnnost ekonomka, pojmy, základní nástroje a hodnocení Náklady na údržbu jsou nutné k obnovení funkce výrobního zařízení Je potřeba se zabývat ekonomckou efektvností a hodnocením Je třeba řešt

Více

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů M ě ř n í o d p o r u r z s t o r ů Ú k o l : Proměřt sadu rzstorů s nznámým odporm různým mtodam a porovnat přsnost jdnotlvých měřní P o t ř b y : Vz sznam v dskách u úlohy na pracovním stol Obcná část:

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 9 1/11 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku zenerovy diody v propustném i závěrném směru. Charakteristiky znázorněte graficky. b) Vypočtěte a graficky znázorněte statický odpor diody

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

ina ina Diskrétn tní náhodná veličina může nabývat pouze spočetně mnoha hodnot (počet aut v náhodně vybraná domácnost, výsledek hodu kostkou)

ina ina Diskrétn tní náhodná veličina může nabývat pouze spočetně mnoha hodnot (počet aut v náhodně vybraná domácnost, výsledek hodu kostkou) Náhodná velčna na Výsledek náhodného pokusu, daný reálným číslem je hodnotou náhodné velčny. Náhodná velčna je lbovolná reálná funkce defnovaná na množně elementárních E pravděpodobnostního prostoru S.

Více

MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES

MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav stavební mechanky Doc. Ing. Zdeněk Kala, Ph.D. MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES TEZE

Více

1. Úvod do základních pojmů teorie pravděpodobnosti

1. Úvod do základních pojmů teorie pravděpodobnosti 1. Úvod do záladních pojmů teore pravděpodobnost 1.1 Úvodní pojmy Většna exatních věd zobrazuje své výsledy rgorózně tj. výsledy jsou zísávány na záladě přesných formulí a jsou jejch nterpretací. em je

Více

Základy finanční matematiky

Základy finanční matematiky Hodna 38 Strana 1/10 Gymnázum Budějovcká Voltelný předmět Ekonome - jednoletý BLOK ČÍSLO 6 Základy fnanční matematky ředpokládaný počet : 5 hodn oužtá lteratura : Frantšek Freberg Fnanční teore a fnancování

Více

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Časová hodnota peněz ve fnančním rozhodování podnku 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Fnanční rozhodování podnku je ovlvněno časem. Peněžní prostředky získané dnes mají větší hodnotu

Více

MODELOVÁNÍ POPTÁVKY, NABÍDKY A TRŽNÍ ROVNOVÁHY

MODELOVÁNÍ POPTÁVKY, NABÍDKY A TRŽNÍ ROVNOVÁHY MODELOVÁÍ POPTÁVKY, ABÍDKY A TRŽÍ ROVOVÁHY Schéma tržní rovnováhy Modely otávky na trhu výrobků a služeb Formulace otávkové funkce Komlexní model Konstrukce modelu otávky Tržní otávka Dynamcké modely otávky

Více

Title: IX 6 11:27 (1 of 6)

Title: IX 6 11:27 (1 of 6) PŘEVODNÍKY ANALOGOVÝCH A ČÍSLICOVÝCH SIGNÁLŮ Převodníky umožňující transformaci číslicově vyjádřené informace na analogové napětí a naopak zaujímají v řídícím systému klíčové postavení. Značná část měřených

Více

Úloha 3-15 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 5. Úloha 3-18 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 6

Úloha 3-15 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 5. Úloha 3-18 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 6 3. SIMULTÁNNÍ REAKCE Úloha 3-1 Protisměrné reakce oboustranně prvého řádu, výpočet přeměny... 2 Úloha 3-2 Protisměrné reakce oboustranně prvého řádu, výpočet času... 2 Úloha 3-3 Protisměrné reakce oboustranně

Více

4.2 Chronické plicní nemoci v těhotenství (s možností akutního průběhu)

4.2 Chronické plicní nemoci v těhotenství (s možností akutního průběhu) Plcní nemoc v těhotenství, dagnostka a léčba 4.2 Chroncké plcní nemoc v těhotenství (s možností akutního průběhu) 4.2.1 Chroncké nenfekční nemoc 4.2.1.1 Asthma bronchale Astma je nejčastější chroncké onemocnění

Více

STATISTIKA (pro navazující magisterské studium)

STATISTIKA (pro navazující magisterské studium) Slezská unverzta v Opavě Obchodně podnkatelská fakulta v Karvné STATISTIKA (pro navazující magsterské studum) Jaroslav Ramík Karvná 007 Jaroslav Ramík, Statstka Jaroslav Ramík, Statstka 3 OBSAH MODULU

Více

Znamená vyšší korupce dražší dálnice? Evidence z dat Eurostatu. Michal Dvořák *

Znamená vyšší korupce dražší dálnice? Evidence z dat Eurostatu. Michal Dvořák * Znamená vyšší korupce dražší dálnce? Evdence z dat Eurostatu Mchal Dvořák * Článek je pozměněnou verzí práce Analýza vztahu mez mírou korupce a cenovou úrovní nfrastrukturních staveb, kterou autor zakončl

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 8 1/14 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku polovodičových diod pomocí voltmetru a ampérmetru v propustném i závěrném směru. b) Sestrojte grafy =f(). c) Graficko početní metodou určete

Více

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu Měření solventnost pojsttelů nežvotního pojštění metodou míry solventnost a metodou rzkově váženého kaptálu Martna Borovcová 1 Abstrakt Příspěvek je zaměřen na metodku vykazování solventnost. Solventnost

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc. Unverzta Pardubce Fakulta ekonomcko-správní Modelování predkce časových řad návštěvnost web domény pomocí SVM Bc. Vlastml Flegl Dplomová práce 2011 Prohlašuj: Tuto prác jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

ŘÍZENÍ OTÁČEK ASYNCHRONNÍHO MOTORU

ŘÍZENÍ OTÁČEK ASYNCHRONNÍHO MOTORU ŘÍZENÍ OTÁČEK AYNCHONNÍHO MOTOU BEZ POUŽITÍ MECHANICKÉHO ČIDLA YCHLOTI Petr Kadaník ČVUT FEL Praha, Techncká 2, Praha 6 Katedra elektrckých pohonů a trakce e-mal: kadank@feld.cvut.cz ANOTACE V tomto příspěvku

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

, p = c + jω nejsou zde uvedeny všechny vlastnosti viz lit.

, p = c + jω nejsou zde uvedeny všechny vlastnosti viz lit. Statiké a dynamiké harakteristiky Úvod : Základy Laplaeovy transformae dále LT: viz lit. hlavní užití: - převádí difereniální rovnie na algebraiké (nehomogenní s konstantními koefiienty - usnadňuje řešení

Více

- 1 - Zdeněk Havel, Jan Hnízdil. Cvičení z Antropomotoriky. Obsah:

- 1 - Zdeněk Havel, Jan Hnízdil. Cvičení z Antropomotoriky. Obsah: - - Zdeněk Havel, Jan Hnízdl Cvčení z Antropomotorky Obsah: Úvod... S Základní charakterstky statstckých souborů...3 S Charakterstka základních výběrových technk a teoretcká rozložení četností...9 S 3

Více

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH THE CHOICE OF EVALUATION CRITERIA IN PUBLIC PROCUREMENT Martn Schmdt Masarykova unverzta, Ekonomcko-správní fakulta m.schmdt@emal.cz Abstrakt: Článek zkoumá

Více

Vždy na Vaší straně. Uživatelská příručka. Thermolink P Thermolink RC

Vždy na Vaší straně. Uživatelská příručka. Thermolink P Thermolink RC Vždy na Vaší straně Užvatelská příručka Thermolnk P Thermolnk RC OBSAH ÚVOD 1 Základní dokumentace... 3 2 Označení CE... 3 INSTALACE 3 Instalace zařízení... 3 3.1 Seznam balení... 3 3.2 Uchycení... 3 4

Více

Užití swapových sazeb pro stanovení diskontní míry se zřetelem na Českou republiku

Užití swapových sazeb pro stanovení diskontní míry se zřetelem na Českou republiku M. Dvořák: Užtí swapových sazeb pro stanovení dskontní míry Užtí swapových sazeb pro stanovení dskontní míry se zřetelem na Českou republku Mchal Dvořák * 1 Úvod Korektní určení bezrzkových výnosových

Více

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k Ú k o l : P o t ř e b : Změřit ohniskové vzdálenosti spojných čoček různými metodami. Viz seznam v deskách u úloh na pracovním stole. Obecná

Více

Numerické výpočty ve světovém geodetickém referenčním systému 1984 (WGS84)

Numerické výpočty ve světovém geodetickém referenčním systému 1984 (WGS84) Numercké výpočty ve světovém geodetckém referenčním systému 984 (WGS84) prof. Mara Ivanovna Jurkna, DrSc. CNIIGAK, Moskva prof. Ing. Mloš Pck, DrSc. Geofyzkální ústav ČAV, Praha Vojenský geografcký obzor,

Více

SPOLEČNÉ PRINCIPY MEMRISTORU, MEMKAPACITORU A MEMINDUKTORU

SPOLEČNÉ PRINCIPY MEMRISTORU, MEMKAPACITORU A MEMINDUKTORU Roč. 70 (2014) Číslo 4 Z. Bolek: Společné prncpy memrstor, memkapactor a memndktor P1 SPOLEČNÉ PRINCIPY MEMRISTORU, MEMKAPACITORU A MEMINDUKTORU Ing. Zdeněk Bolek, Ph.D. Ústav mkroelektronky; Faklta elektrotechnky

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Analogově-číslicové převodníky ( A/D )

Analogově-číslicové převodníky ( A/D ) Analogově-číslicové převodníky ( A/D ) Převodníky analogového signálu v číslicový (zkráceně převodník N/ Č nebo A/D jsou povětšině založeny buď na principu transformace napětí na jinou fyzikální veličinu

Více

O /OFF a PID REGULACE Co je to O /OFF regulace?

O /OFF a PID REGULACE Co je to O /OFF regulace? O /OFF a PID REGULACE Pro jednoduchost se budeme zabývat regulací na konstantní hodnotu žádaná hodnota se v čase nemění. Co je to O /OFF regulace? Je to základní typ regulace zapnuto / vypnuto, též dvoupolohová

Více

16 - Pozorovatel a výstupní ZV

16 - Pozorovatel a výstupní ZV 16 - Pozorovatel a výstupní ZV Automatické řízení 2015 14-4-15 Hlavní problém stavové ZV Stavová zpětná vazba se zdá být nejúčinnějším nástrojem řízení, důvodem je síla pojmu stav, který v sobě obsahuje

Více

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB Význam zásob spočívá především v tom, že - vyrovnávají časový nebo prostorový nesoulad mezi výrobou a spotřebou - zajišťují plynulou výrobu nebo plynulé dodávky zboží i při nepředvídaných

Více

Metody volby financování investičních projektů

Metody volby financování investičních projektů 7. meznárodní konference Fnanční řízení podnků a fnančních nsttucí Ostrava VŠB-T Ostrava konomcká fakulta katedra Fnancí 8. 9. září 00 Metody volby fnancování nvestčních projektů Dana Dluhošová Dagmar

Více

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Zpracování náhodného výběru popisná statistika Ing. Michal Dorda, Ph.D. Základní pojmy Úkolem statistiky je na základě vlastností výběrového souboru usuzovat o vlastnostech celé populace. Populace(základní

Více

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965))

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965)) Teore efektvních trhů (E.Fama (965)) Efektvní efektvní zpracování nových nformací Efektvní trh trh, který rychle a přesně absorbuje nové nf. Ceny II (akcí) náhodná procházka Předpoklady: na trhu partcpuje

Více

INŽ ENÝ RSKÁ MECHANIKA 2002

INŽ ENÝ RSKÁ MECHANIKA 2002 Ná dní konference s mezná dní účastí INŽ ENÝ RSÁ MECHANIA 00 1. 16. 5. 00, Svratka, Č eská republka PODRITICÝ RŮ ST TRHLINY VE SVAROVÉ M SPOJI OMORY PŘ EHŘÍVÁ U Jan ouš, Ondřej Belak 1 Abstrakt: V důsledku

Více

Bezpečnostní pokyny UPOZORNĚNÍ: Pozor!

Bezpečnostní pokyny UPOZORNĚNÍ: Pozor! Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Přední a zadní panel přjímače 5 Přpojení přjímače 6 Instrukce pro přpojení doplňkových zařízení 7 Dálkové ovládání 8 Základní funkce 10 Informační panely 10 Teletext 10 Ttulky

Více

Bezporuchovost a pohotovost

Bezporuchovost a pohotovost Bezporuchovost a pohotovost Materály z 59. semnáře odborné skupny pro spolehlvost Konaného dne 24. 2. 205 Česká společnost pro jakost, ovotného lávka 5, 6 68 raha, www.csq.cz ČJ 205 Obsah: Ing. Jan Kamencký,

Více

Matematika stavebního spoření

Matematika stavebního spoření Matematika stavebního spoření Výpočet salda ve stacionárním stavu a SKLV Petr Kielar Stavební spořitelny se od klasických bank odlišují tím, že úvěry ze stavebního spoření poskytují zásadně z primárních

Více

SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA. LABORATORNÍ PRÁCE Z FYZIKY 1. ročník

SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA. LABORATORNÍ PRÁCE Z FYZIKY 1. ročník SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA LABORATORNÍ PRÁCE Z FYZIKY. ročník Mgr. Věra Krajčová Praha 005 OBSAH Bezpečnostní předpsy pro laboratoř... Laboratorní řád.... Základy fyzkálních měření. Protokol...

Více

PROBLEMATIKA INTELIGENTNÍHO AUTOMATICKÉHO

PROBLEMATIKA INTELIGENTNÍHO AUTOMATICKÉHO PROBLEMATIKA INTELIGENTNÍHO AUTOMATICKÉHO MAPOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK ŘIMNÁČ MARTIN 1, ŠUSTA RICHARD 2, ŽIVNŮSTKA JIŘÍ 3 Katedra řídcí technky, ČVUT-FEL, Techncká 2, Praha 6, tel. +42 224 357 359, fax. +

Více

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Aplikační list C 206 Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Cenově příznivé, komfortní řešení regulace vybíjení akumulace Akumulace dovoluje provozovat zdroj tepla s maximální účinností

Více

Teplotní roztažnost. Teorie. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Teplotní roztažnost. Teorie. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Teplotní roztažnost Teorie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Teplotní roztažnost souvisí se změnou rozměru zahřívaného těles Při zahřívání se tělesa zvětšují, při ochlazování

Více

9 Charakter proudění v zařízeních

9 Charakter proudění v zařízeních 9 Charakter proudění v zařízeních Egon Eckert, Miloš Marek, Lubomír Neužil, Jiří Vlček A Výpočtové vztahy Jedním ze způsobů, který nám v praxi umožňuje získat alespoň omezené informace o charakteru proudění

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. Pracovní úkoly. Změřte účiník: a) rezistoru, b) kondenzátoru C = 0 µf) c) cívky. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení

Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení Softwarová podpora matematckých metod v ekonomce a řízení Petr Sed a Opava 2013 Hrazeno z prostředků proektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studních oborů se zaměřením na spoluprác s

Více

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy MĚŘENÍ CHARAKTERISTIK REZONANČNÍCH OBVODŮ Číslo úlohy 301-3R Zadání

Více

Úvod do magnetizmu pevných látek

Úvod do magnetizmu pevných látek Úvod do magnetzmu pevných látek. Úvod. Izolované magnetcké momenty 3. Prostředí 4. Interakce 5. agnetcké struktury 6. Doménová struktura a magnetzace .agnetzmus pevných látek -úvod. Zdroje magnetsmu -

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KATEDRA APLIKOVANÉ GEOINFORMATIKY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PROSTOROVÁ NEURČITOST GEODAT V ANALÝZÁCH DISTRIBUCE VYBRANÝCH DRUHŮ PTÁKŮ DIPLOMOVÁ

Více

MAKROEKONOMIE přednášky, zeleně menším písmem postupně doplňované z učebnice Ing. Macháček

MAKROEKONOMIE přednášky, zeleně menším písmem postupně doplňované z učebnice Ing. Macháček MAKROEKONOMIE přednášky, zeleně menším písmem postupně doplňované z učebnce Ing. Macháček MODEL - - stěžejní makroekonomcký model - popsuje mechansmus, kterým se ekonomka dostává do stavu všeobecné makroekonomcké

Více

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT MĚŘENÍ S LOGICKÝM ANALYZÁTOREM Jména: Jiří Paar, Zdeněk Nepraš Datum: 2. 1. 2008 Pracovní skupina: 4 Úkol: 1. Seznamte se s ovládáním logického analyzátoru M611 2. Dle postupu měření zapojte pracoviště

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

2 Rozhodovací problém

2 Rozhodovací problém Rozhodovaí problém Rozhodovaí problém je problém s víe možným řešením. Jde tedy o problémy se kterým se setkáváme v běžném žvotě. Základním krokem každého rozhodování je proes volby, tedy poszování jednotlvýh

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Uverzta Karlova v Praze Pedagogcká fakulta SEMINÁRNÍ PRÁCE Z OBECNÉ ALGEBRY DĚLITELNOST CELÝCH ČÍSEL V SOUSTAVÁCH O RŮZNÝCH ZÁKLADECH / Cfrk C. Zadáí: Najděte pět krtérí pro děltelost v jých soustavách

Více

KODEX PŘENOSOVÉ SOUSTAVY

KODEX PŘENOSOVÉ SOUSTAVY Registrační číslo: Úroveň zpracování: Revize12/září 2012 dodatek č.1 Číslo výtisku: KODEX PŘENOSOVÉ SOUSTAVY dodatek č.1 Část II. Podpůrné služby (PpS) Základní podmínky pro užívání přenosové soustavy

Více

Komplexní čísla. Pojem komplexní číslo zavedeme při řešení rovnice: x 2 + 1 = 0

Komplexní čísla. Pojem komplexní číslo zavedeme při řešení rovnice: x 2 + 1 = 0 Komplexní čísl Pojem komplexní číslo zvedeme př řešení rovnce: x 0 x 0 x - x Odmocnn ze záporného čísl reálně neexstuje. Z toho důvodu se oor reálných čísel rozšíří o dlší číslo : Všechny dlší odmocnny

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKÁLNÍ

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKÁLNÍ MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA PŘÍRODOVĚDECKÁ LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKÁLNÍ CHEMIE ÚLOHY ZÁKLADNÍHO PRAKTIKA PRO POSLUCHAČE VYSOKOŠKOLSKÉHO STUDIA ODBORNÉ A UČITELSKÉ CHEMIE KOLEKTIV: PAVEL BROŽ MIROSLAV

Více

Anemometr s vyhřívanými senzory

Anemometr s vyhřívanými senzory Anemometr s vyhřívanými senzory Úvod: Přípravek anemometru je postaven na 0,5 m větrném tunelu, kde se na jedné straně nachází měřící část se senzory na straně druhé ventilátor s řízením. Na obr. 1 je

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

TERMINÁL AUTOMATIZAČNÍCH FUNKCÍ TRANSFORMÁTORU 110 kv/vn TAFT 112

TERMINÁL AUTOMATIZAČNÍCH FUNKCÍ TRANSFORMÁTORU 110 kv/vn TAFT 112 EG - EnerGoonsult ČB s.r.o., Čechova 52, České Budějovice www.egc-cb.cz TERMINÁL AUTOMATIZAČNÍH FUNKÍ TRANSFORMÁTORU 110 kv/vn TAFT 112 Kontakt: Ing. Václav Král vkral@egc-cb.cz - 2 - STRUČNÝ POPIS FUNKÍ

Více

Limita a spojitost funkce

Limita a spojitost funkce Limita a spojitost funkce Základ všší matematik Dana Říhová Mendelu Brno Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakult MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplin společného základu

Více

2.4.6 Hookův zákon. Předpoklady: 2405. Podíváme se ještě jednou na začátek deformační křivky. 0,0015 0,003 Pro hodnoty normálového napětí menší než σ

2.4.6 Hookův zákon. Předpoklady: 2405. Podíváme se ještě jednou na začátek deformační křivky. 0,0015 0,003 Pro hodnoty normálového napětí menší než σ .4.6 Hookův zákon Předpoklady: 405 Podíváme se ještě jednou na začátek deformační křivky. 500 P 50 0,0015 0,00 Pro hodnoty normálového napětí menší než σ U je normálové napětí přímo úměrné relativnímu

Více

EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ

EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ OBSAH 1 HISTORICKÝ VÝVOJ A LEGISLATIVNÍ RÁMEC...2 1.1 VĚTRNÁ ENERGIE A EVROSKÁ UNIE...4 1.1.1 Bílá knha EU...4 1.1.2 Směrnce EU...5 1.1.3

Více

Proč funguje Clemův motor

Proč funguje Clemův motor - 1 - Proč funguje Clemův motor Princip - výpočet - konstrukce (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2004 Tento článek si klade za cíl odhalit podstatu funkce Clemova motoru, provést základní výpočty a navrhnout

Více

Jiří Militky Škály měření Nepřímá měření Teorie měření Kalibrace

Jiří Militky Škály měření Nepřímá měření Teorie měření Kalibrace Tetlní zkušebnctv ebnctví II Jří Mltky Škály měření epřímá měření Teore měření Kalbrace Základní pojmy I PRAVDĚPODOBOST Jev A, byl sledován v m pokusech. astal celkem m a krát. Relatvní četnost výskytu

Více

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury.

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury. www.dtest.cz Výběr cestovní kanceláře nebo agentury Storno zájezdu Cestovní pojštění Reklamace zájezdu Práva v letecké dopravě Roamng Pomocník na cesty Haló, to je časops dtest? Právě řeším složtý problém

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV

VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV Tomáš INSPEKTOR 1, Jří HORÁK 1, Igor IVAN 1, Davd VOJTEK 1, Davd FOJTÍK 2, Pavel ŠVEC 1, Luce ORLÍKOVÁ 1,Pavel BELAJ 1 1

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Michal Dvořák

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Michal Dvořák Vysoká škola ekonomcká v Praze Fakulta fnancí a účetnctví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Mchal Dvořák Vysoká škola ekonomcká v Praze Fakulta fnancí a účetnctví Katedra veřejných fnancí Studjní obor: Fnance Analýza

Více

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem,

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem, 1 SVAŘOVACÍ ZDROJE PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ Svařovací zdroj pro obloukové svařování musí splňovat tyto požadavky : bezpečnost konstrukce dle platných norem a předpisů, napětí naprázdno musí odpovídat druhu

Více

KATALOG VÝROBKŮ A CENÍK

KATALOG VÝROBKŮ A CENÍK KATALOG VÝROBKŮ A CENÍK OBSAH 4 O společnost 6 Přednost automatckých kotlů TEKLA 8 Hořáky a palva 10 Elektroncké regulátory 12 Šetříme žvotní prostředí 14 16 DUO 18 DUO VERSA 20 BIO COMPACT 22 BIO 24 DUO

Více

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 2 Fyzikální veličiny a jednotky,

Více

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Otázky k úloze (domácí příprava): Jaká je teplota kompenzačního spoje ( studeného konce ), na kterou koriguje kompenzační krabice? Dá se to zjistit jednoduchým měřením? Čemu

Více

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI Jaromír Škuta a Lubomír Smutný b a) VŠB-Technická Univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba, ČR, jaromir.skuta@vsb.cz b) VŠB-Technická

Více