Vyhlášení nabídkového řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhlášení nabídkového řízení"

Transkript

1 Unie bezpečnostních složek Praha Praha 28. října 2013 Počet listů:6 Přílohy:0 Čj.:UBS-22/VV-2013 Vyhlášení nabídkového řízení Zadavatel a vyhlašovatel: - Unie bezpečnostních složek Unie BS,, Praha 5, IČ: Datum: 24. října tel.: dále jen zadavatel vyhlašuje podle 10 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) otevřené zadávací řízení, vás vyzývá k účasti na výběrovém řízení na zakázku Advokátní kancelář, ve věci zastupování členů Unie BS. Dále jen zakázka Vymezení předmětu zakázky: Předmětem veřejné zakázky je výběr advokátní kanceláře na zastupování členů Unie bezpečnostních složek. Doba a místo plnění zakázky: Termín plnění: od na dobu neurčitou.

2 Podmínky pro uchazeče: čestné prohlášení že na majetek advokátní kanceláře není vyhlášen konkurz, není soudem zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení, nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku úpadce a není jako právnická osoba v likvidaci; advokátní kancelář není v současné době v jiných smluvních vztazích dlužníkem vůči zadavateli zakázky. Pozn.: doklady takto označené budou doloženy v originále nebo ve stejnopisu s úředním ověřením jeho pravosti, neprokáže-li uchazeč některý z kvalifikačních předpokladů, bude zadavatelem vyloučen z účasti v dalším jednání o zakázce. Pokud nabídku předkládá více osob společně, prokáže každá z těchto osob kvalifikační předpoklady v celém rozsahu. Z předložených dokladů musí být jednoznačně zřejmé, kdo je za uchazeče oprávněn nabídku podat, uzavřít dohodu o společném podání nabídky, jakož i činit právní úkony související s nabídkovým řízením. Požadavky na zpracování nabídkové ceny: Podkladem ke strukturovanému zpracování nabídkové ceny je zadávací dokumentace, která je součástí tohoto dokumentu. Platební podmínky: Platby za provedené práce budou uskutečňovány na základě řádné faktury vystavené vybraným uchazečem dle soupisu provedených prací a po jejich převzetí odpovědným pracovníkem zadavatele. Splatnost daňových dokladů - faktur bude 30 dnů od jejich převzetí zadavatelem. Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná, kterou nelze překročit. Podmínky, při jejichž naplnění je možné překročit nabídkové ceny: Dojde-li v průběhu platnosti smlouvy ke změně sazeb DPH, či jiných zákonných ustanovení, majících na cenu přímý vliv; bude-li zadavatel písemně požadovat provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci, či zvýšení četnosti / frekvence prací nad rámec požadované četnosti / frekvence v zadávací dokumentaci. Jedná se tedy vždy pouze o zadavatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace. Způsob hodnocení nabídek: Cílem nabídkového řízení je zajistit kvalitu služeb za optimálních nákladů. Nabídky budou hodnoceny podle následujících kriterií, která jsou seřazena sestupně podle ekonomické vhodnosti a stupně významu váhy, který jim zadavatel přisuzuje: výše nabídkové ceny podle zadávací dokumentace - 40% zkušenosti s právním zastupováním a reference zákazníků - 30% komplexnost nabídky z hlediska rozsahu poskytovaných služeb - 20% personální připravenost k plnění zakázky - 10%

3 Místo a čas podání nabídky, lhůty a další pravidla podání nabídek: Lhůta pro podání nabídek končí dnem: , příjem nabídek bude ukončen ve: hodin. Soutěžní lhůta končí dnem a hodinou otevírání obálek s nabídkami, které se uskuteční dne ve hodin na adrese: Předseda Unie BS, Jiří Vítek, ul. Řešovská 519/1, Praha 8, Česká republika. Nabídka musí být vyhotovena písemnou formou v českém jazyce ve 2 exemplářích (originál-kopie), v uzavřené obálce zřetelně označené nápisem Zastupování členů Unie BS advokátní kancelář a nápisem NEOTVÍRAT! Klad listů jednotlivé listy v nabídce budou poskládány takto, v tomto pořadí: každý jednotlivý list (včetně přebalových listů, či listů oddělujících) nabídky bude v pravém dolním rohu viditelně a čitelně označen pořadovým číslem listu a na prvním listě bude údaj o celkovém počtu listů Obálka musí být na uzavření opatřena razítky a podpisy osob oprávněných jednat jménem uchazeče tak, aby jako celek splňovala náležitosti smlouvy. Nabídku je možné podat osobně nebo doporučeně poštou tak, aby byl dodržen nejzazší termín odevzdání. Nabídky, které nebudou doručeny ve stanovené lhůtě, nebudou do nabídkového řízení zařazeny. Místem pro podání nabídek je ul. Řešovská 519/1, Praha 8, Česká republika, pan Vítek Jiří předseda Unie BS Podáním nabídky uchazeč potvrzuje, že je oprávněn zadavateli sdělit všechny informace v ní obsažené a odpovídá za všechny důsledky nepravdivosti takového tvrzení. Základní informace o zadavateli a pověřené osobě: Jméno společnosti:, Unie Bezpečnostních složek Právní forma: občanské sdružení Adresa (sídlo) společnosti: Unie BS,, Praha 5, IČ : Kontaktní osoba pověřená jednáním s uchazeči: Vítek Jiří, předseda Unie BS

4 Jména a funkce statutárních zástupců zadavatele: Předseda Unie BS Jiří Vítek Předseda Unie BS PČR Plechatý Miloš Předseda Unie BS HZS Janota Petr Předseda Unie BS VSČR Stejskal Leoš Předseda revizní komise Velátová Kateřina Odpovědná osoba, která výběrové řízení zpracovává, ové spojení: Zadávací dokumentace: Tato zadávací dokumentace se poskytuje pouze za účelem zpracování nabídky pro záměr zadání zakázky, uchazeč není oprávněn ji použít k jakýmkoli jiným účelům Uchazeč je povinen zachovávat mlčenlivost o obsahu této zadávací dokumentace, není oprávněn ji dále kopírovat ani ji předat třetím osobám. Podmínky uvedené v zadávací dokumentaci jakož i ve veškeré dokumentaci související s nabídkovým řízením jsou pro uchazeče závazné Dotazy budou podány výhradně písemnou formou prostřednictvím u na adresu: V dotazu musí být specifikována osoba tazatele, uvedena firma, IČO, sídlo firmy. Na všechny dotazy bude odpovězeno všem uchazečům, kteří obdrželi zadávací dokumentaci současně výhradně prostřednictvím u, na adresu, kterou uchazeč uvedl a to ve lhůtě 48 hodin po ukončení lhůty pro podání dotazů. Práva zadavatele, další podmínky pro uchazeče: Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo včetně smluvních sankcí v případě neplnění povinností kteroukoliv ze smluvních stran. Uchazeč předkládá svou nabídku bezplatně, z předané nabídky nelze uplatňovat vůči zadavateli žádné nároky. Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů na zpracování nabídky. Zadavatel předložené nabídky nevrací a ponechává si je jako doklad o průběhu nabídkového řízení. Zadavatel má právo zrušit toto nabídkové řízení nebo veškeré přijaté nabídky odmítnout bez uvedení důvodu. Zadavatel má právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

5 Zadavatel má právo změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení a to nejpozději do (změny budou zaslány všem uchazečům). Zadavatel má právo ověřovat a upřesňovat údaje uváděné v nabídkách a jednat s uchazečem za účelem získání dalších doplňujících informací potřebných k určení pořadí výhodnosti nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat po vybrání nejvhodnější nabídky o konečném znění smlouvy o dílo (návrhem smlouvy o dílo zařazeným v nabídce nevzniká právní vztah). Účastníkům tohoto nabídkového řízení nevzniká žádný nárok na úhradu nákladu spojených s účastí ve výběrovém řízení. Poskytnutí jistoty: Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty ve výši 10% ceny veřejné zakázky, což je jednou z forem dle 24 zákona. Poskytne-li uchazeč jistotu formou složení peněžní částky na účet zadavatele, musí být částka připsána na účet zadavatele nejpozději v den předcházející dni otvírání obálek. Peněžitou částku složí uchazeč na účet zadavatele č /2010, vedený u Fio Bank. Do specifického symbolu uvede uchazeč své IČ a do zprávy pro příjemce své jméno firmy. Uchazeč uvede v nabídce číslo účtu, na který má být uvolněna jistota poskytnutá formou peněžní částky na účet zadavatele. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rozsah, specifikace, popis: Zadavatel požaduje od Advokátní kanceláře zastupování pro členy zadavatele (Unie bezpečnostních složek) s rozsahem po celé České republice Zadavatel požaduje služby, které musí obsahovat (viz. níže body dokumentace)

6 Zastupování členů v trestním řízení šetřeném GIBS Zastupování členů v trestním řízení zahájeném v souvislosti s činností příslušníka BS Zastupování členů v kázeňském řízení Právní konzultace pro představitele výborů ZO a VV Unie BS Nabídka sazeb za právní úkony pro členy Unie BS pro zastupování nad rámec této smlouvy s uvedením ceny ceníkové a ceny pro členy Unie BS. Zastupování Unie BS ve sporech s protistranou Požadavky na zpracování ceny: Nabídkové ceny se odvíjí od konečné ceny zadavatele, tj ,- Kč, slovy: dvěstěpadesáttisíckorunčeských. Tato cena je cenou paušální a bude vyplácena zadavatelem jedenkrát v kalendářním roce, vždy k datu patnáctého dne v měsíci dubnu. Na nižší ceny a kvalitu služeb bude brán zřetel při konečném rozhodování. Všechny ceny v tabulce musí být uvedeny v Kč s DPH. Nabídkové ceny musí být uvedeny jako ceny konečné a v nabídkové ceně musí být započítány všechny ceny nebo náklady související s komplexním požadavkem služeb (v dokumentaci). Složení komise pro výherce (nabídkové) soutěže: Předseda Unie BS Jiří Vítek Předseda Unie BS PČR Plechatý Miloš Předseda Unie BS HZS Janota Petr Předseda Unie BS VSČR Stejskal Leoš Delegát Unie BS pro právní zastupování Mgr. Lehký Aleš Delegát Unie BS pro nabídkové řízení AK Babák Jan Nadpoloviční většina hlasujících při výběru výherce, je rozhodující a konečné. Výherce a ostatní účastníci soutěže budou obeznámeni a výsledek bude vystaven na stránkách Zpracoval: Plechatý Miloš Předseda Unie BS: Bc. Vítek Jiří

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk I. Oznámení Vyhlášení poptávkového řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Název zakázky: Pořízení

Více

Kontakty telefony: 583215518 fax: 583213935 e-mail:

Kontakty telefony: 583215518 fax: 583213935 e-mail: Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk I. Oznámení Vyhlášení poptávkového řízení na zajištění služeb Správa a údržba klientských počítačů, serverů, datových

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk I. Oznámení Vyhlášení poptávkového řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Název zakázky: Nabídka malířských

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015 KARETTA BOHEMIA s.r.o. Zámecká 6/21, 286 01 Čáslav - Filipov Firma zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 213380 IČ 01973673 DIČ CZ01973673 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne Naše značka

Více

Město Králíky (zadavatel)

Město Králíky (zadavatel) Město Králíky (zadavatel) zastoupené starostkou města Janou Ponocnou, se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky Oznámení otevřeného řízení a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou dle 27 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 PODMÍNKY

Více

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Název zadavatele: statutární město Liberec Sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu Pr., vložka 829 IČ: 481 45 122 bankovní spojení: KB

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru O B E C L A Ž Á N K Y Okres BRNO - VENKOV PSČ 664 71 Lažánky č. 14 Váš dopis / ze dne Naše značka č.j. Vyřizuje Ing.Katolický Lažánky 24. 1. 2013 Věc: Výzva k podání nabídky Obec Lažánky, jako zadavatel,

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu pro projekt Spolupráce Programu rozvoje venkova UČÍME SE FILMEM

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu pro projekt Spolupráce Programu rozvoje venkova UČÍME SE FILMEM VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu pro projekt Spolupráce Programu rozvoje venkova UČÍME SE FILMEM V souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona není tato veřejná

Více

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého Výběrové řízení pro výsadbové práce u akce: OBNOVA HISTORICKÉ ALEJE HRAD VEVEŘÍ-NOVÉ DVORY akce je spolufinancována

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla Veřejný zadavatel: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Ústavní ul., 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 5 z. č. 137/2006

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více