INFORMÁTOR LEDEN Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace"

Transkript

1 INFORMÁTOR LEDEN 2012 KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1

2 OBSAH: I. Metodika řízení Neomluvená absence žáka z důvodu pobytu v zahraničí Metodické poradny... 4 II. Studia k výkonu specializovaných činností podle 9 dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. a studia kvalifikační Studium pro asistenty pedagoga III. KVIC organizuje v lednu 2012 Doškolovací kurz pro instruktory lyžařských výchovně výcvikových zájezdů... 5 Čtením a psaním ke kritickému myšlení IV. KVIC připravuje Čtením a psaním ke kritickému myšlení... 5 V. Metodická a poradenská pomoc v oblasti ICT Školení pro správce školní sítě kurz Hromadné nasazení systémů Školení pro správce školní sítě kurz Základy Active Directory Kluby moderních učitelů... 6 Akreditované kurzy Microsoft... 6 Finále regionální soutěž MS Office... 7 Finále soutěže ORIGIN - o nejlepší elektronický materiál z autorské dílny učitele... 7 EU peníze školám Vytváříme DUMy v programu SMART Notebook... 7 Jak a proč používat myšlenkové mapy a Prezi prezentace ve výuce... 7 Tvorba interaktivních výukových pomůcek s využitím ICT... 8 Tvorba testů aneb jak rychle otestovat s pomocí počítače i bez něj... 8 Výuka chemie s programem ChemSketch... 8 VI. Realizace projektů ESF Podpora poradců Projekt EduČas Projekt Informatorium školy mateřské Projekt Efektivní management škol Projekt Elektronická školička Projekt Integrace na druhou VII. Obrátili se na nás Celorepublikový projekt 7A 7x o alergii a astmatu pro školu nabídka účasti na semináři Informace KVIC odloučené pracoviště OSTRAVA Nabídka vzdělávacích akcí - odl. pracoviště Ostrava leden/únor Informace KVIC, odloučeného pracoviště Ostrava Informace KVIC odloučené pracoviště KARVINÁ Nabídka vzdělávacích akcí - odl. pracoviště Karviná leden/únor Kontakty: Mgr. Zuzana Nevřelová odborná pracovnice DVPP pro oblast Ostrava, Mgr. Jiří Tůma - odborný pracovník DVPP pro oblast Karviná, Barbora Novobilská, Eva Skrzypczaková - referentky DVPP, Tel/fax: Děkujeme za vyvěšení výtisku tohoto zpravodaje ve sborovnách škol. 2

3 Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Neomluvená absence žáka z důvodu pobytu v zahraničí Dotaz: Žák z důvodu pobytu v zahraničí delší dobu nedochází do základní školy, absence není omluvena, škola nemá informace o místě žákova pobytu, zákonný zástupce žáka nereaguje na výzvy školy. Jaký je postup školy v tomto případě? Jaký uvádět počet splněných let povinné školní docházky v dokumentaci žáka a na vysvědčení, jak uvádět hodnocení prospěchu? Odpověď: Zdroj: - MŠMT Časté dotazy k plnění povinné školní docházky a základnímu vzdělávání Žák, který z důvodu migrace do zahraničí neabsolvoval podstatnou část vzdělávání za dané pololetí a neplní povinnou školní docházku podle 38 školského zákona (resp. zákonný zástupce žáka nesplnil svou povinnost podle 38 odst. 4 oznámit řediteli kmenové školy délku pobytu v zahraničí a skutečnosti, ze kterých bude zřejmé, že žák plní povinnou školní docházku v zahraničí), nebude moci být na konci pololetí hodnocen na vysvědčení (a není možné z důvodu jeho nepřítomnosti jej hodnotit ani v náhradním termínu). Ve všech předmětech bude tedy na vysvědčení uvedeno nehodnocen s tím, že na konci prvního pololetí bude uveden stupeň celkového hodnocení nehodnocen, na konci druhého pololetí se použije stupeň neprospěl (viz 15 odst. 6 a 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb.). Důvody pro nehodnocení žáka se uvedou ve školní matrice. Jestliže je takto žák nezvěstný i v dalších školních letech, není již nutné evidovat absenci žáka; ve školní matrice se popíší zjištěné skutečnosti o tom, že žák zřejmě neplní řádně povinnou školní docházku v souladu se školským zákonem, a vhodné je i zakládat kopie oznámení podezření ze záškoláctví učiněné orgánu sociálně-právní ochrany dítěte případně přestupkové komisi místně a věcně příslušného obecního úřadu (zanedbáváním péče o povinnou školní docházku se zákonný zástupce dopouští přestupku podle 31 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, případně může být souzen za spáchání trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže podle 217 trestního zákoníku). Jakmile se u kteréhokoliv žáka objeví zvýšená absence ve vyučování, doporučujeme nejprve vyzvat písemně zákonné zástupce žáka k vysvětlení a následně oznámit podezření ze záškoláctví orgánu sociálně-právní ochrany dítěte, popř. policii. V případě, že ředitel školy získá věrohodné informace o tom, že žák a jeho zákonní zástupci vycestovali do zahraničí bez udání místa pobytu a není tedy možné je kontaktovat, upozorní ředitel školy zmíněné orgány přímo bez předchozího upozornění zákonných zástupců. Doba, po kterou žák pobýval v zahraničí, se započítává do počtu splněných let povinné školní docházky, a to i v případě, že žák po celý školní rok (příp. i více let) v zahraničí nedocházel do žádné školy. Pokud totiž žák nemůže v zahraničí plnit povinnou školní docházku některým ze způsobů uvedených v 38 odst. 1 písm. a) nebo b), plní povinnou školní docházku formou individuální výuky; není však v možnostech ředitele kmenové základní školy zkoumat, zda žák měl v zahraničí možnost školu navštěvovat, a posuzovat důvody, proč školní docházku ve škole neplnil. Po návratu žáka do České republiky se tedy na dalších vysvědčeních a v dokumentaci žáka bude uvádět počet let splněné školní docházky v České republice navýšený o dobu pobytu žáka v zahraničí. Žáka bude muset škola vykazovat do doby, než uplyne devět školních roků od začátku plnění povinné školní docházky, a pokud si v této době nevyžádá kopii dokumentace žáka ze školní matriky jiná základní škola z důvodu přestupu, přestane být dotyčný žák po uplynutí této doby žákem základní školy. Přitom škola vychází z 36 odst. 1 školského zákona (školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku). Mgr. Jarka Grosmanová tel.:

4 Metodické poradny pro vedoucí zaměstnance MŠ, ZŠ zřizovaných obcemi v MSK Téma: Novely zákonů Obsah: Novela zákoníku práce Novely školských zákonů Určeno pro MŠ a ZŠ Číslo akce Termín Doba konání Místo konání okresu Bruntál :30-12:00 h ZŠ Bruntál, Okružní 38 (max. 25 úč.) okresu Frýdek-Místek :30-12:00 h KVIC Frýdek-Místek, Politických obětí 531 okresu Karviná :30-12:00 h Základní škola Mendelova, Karviná okresu Nový Jičín :30-12:00 h KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7 okresu Opava :30-12:00 h KVIC Opava, Hany Kvapilové 20 okresu Ostrava :30-12:00 h KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Rozsah: 4 h Úč. poplatek: 590 Kč Lektor: Mgr. Jarka Grosmanová, konzultant pro metodiku a řízení škol KVIC Přihlášky: do 5 pracovních dnů před termínem jednotlivé akce na adresu příslušného pracoviště II. Studia k výkonu specializovaných činností podle 9 dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. a studia kvalifikační MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA pro pedagogické pracovníky výchovných ústavů Studium pro asistenty pedagoga podle 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Cíle studia: Absolvent získá základní kompetence, které spočívají ve schopnostech spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a podpoře žáků při zvládání požadavku školy, ve schopnostech spolupracovat s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v podmínkách školy, školského zařízení. Kriteria výběru účastníků: Studium je určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a všem pedagogickým pracovníkům, jejichž přímá pedagogická činnost spočívá v pomocných výchovných pracích v DM, DD a výchovných ústavech (bývalý pomocný vychovatel nebo noční vychovatel nyní pedagogický pracovník - asistent pedagoga). Struktura studia: Škola, školní praxe a role asistenta (Integrovaný žák ve školském systému a asistent pedagoga) Podpora žáka (Znaky závislosti, agresivita dětí, šikanování ve škole, příčiny, principy řešení prevence, formy a metody podpory žáka při výuce a přípravě na vyučování) Systém péče o žáka (Spolupráce škol a školských zařízení, státních i nestátních institucí) Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga (Specifika práce s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, komunikační dovednosti asistenta pedagoga) Specifika práce se žáky se zdravotním postižením (specifické poruchy učení, specifické poruchy chování, mentální retardace, pervazivní vývojové poruchy) Studium v rozsahu 130 vyučovacích hodin (82 hodin přímá výuka, 8 hodin závěrečný seminář a 40 hodin pedagogická stáž) organizačně a časově proběhne v kalendářním roce Výuka probíhá v jedno až dvoudenních soustředěních. Ukončení studia: Ověření vědomostí formou testové zkoušky, obhajoba závěrečné písemné práce před komisí. Po úspěšném absolvování získá účastník studia osvědčení. 4

5 Číslo akce: Termíny: 1. cyklus vyučovacích hodin Lektorský tým: zkušení lektoři s bohatou školskou praxí Místo konání: KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové 20 Úč. poplatek: 6900 Kč (mimoškolský pracovník 7590 Kč) Termín přihlášek: 16. leden 2012, na adresu (viz. místo konání) Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci výchovných ústavů Garant studií: PhDr. Eva Cveková, tel.: , , V případě zájmu o studium zasílejte přihlášky na III. KVIC organizuje v lednu 2012 Doškolovací kurz pro instruktory lyžařských výchovně výcvikových zájezdů Číslo akce: Termín: od 11:00 h do Určeno: přihlášeným učitelům II. st. ZŠ, střední školy Rozsah: 20 h Cena: 1320 Kč (zahrnuje lektorné, vydání Osvědčení o absolvování, prodloužení platnosti průkazu) Lektor: Mgr. Jaromír Dobiáš; PaedDr. Jaromír Horký Místo konání: Horský hotel Kyčerka Velké Karlovice, Pluskovec 788. Aktuálně viz Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Bražinová, tel.: , mail: Čtením a psaním ke kritickému myšlení Číslo akce: Určeno: přihlášeným učitelům základních a středních škol Termín: 3. modul vždy 8:30 18:00 h 4. modul Místo: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Lektoři: Mgr. Pavla Besedová a Mgr. Monika Olšáková IV. KVIC připravuje Čtením a psaním ke kritickému myšlení Číslo akce: Určeno: učitelům všech aprobací základních a středních škol Obsah: Při tvorbě školních vzdělávacích programů a jejich postupné realizaci ve výuce se stále více ukazuje potřeba naučit se pracovat novými metodami a formami práce, které směřují k aktivnímu učení žáka. Tuto potřebu může uspokojit nově otevíraný dlouhodobý 80-ti hodinový základní kurz programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT). A nejen to! Jeho účastníci si postupně, v průběhu osmi celodenních seminářů, osvojí filozofii a postupy pedagogického konstruktivismu použitelné ve většině vyučovacích předmětů na obou stupních základních škol i na všech typech škol středních. Celý kurz je veden tak, aby si jeho účastníci jednotlivé postupy, které sami prožijí, vyzkoušeli ihned ve své výuce a pak je společně s lektory analyzovali. Termín: 1. modul středa vždy 8:30 18:00 h, termíny dalších modulů budou vždy ve středu, budou upřesněny na 1. modulu kurzu Místo: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Lektoři: Mgr. Alena Dvorská a Mgr. Bohumil Zmrzlík 5

6 Cena: Přihlášky: 8700 Kč, lze hradit z projektu EU peníze školám, nutno vyznačit na přihlášce do em na adresu V. Metodická a poradenská pomoc v oblasti ICT - počítač na vaší straně Aktuální akce zaměřené na podporu ICT ve Vaší škole: Školení pro správce školní sítě kurz Hromadné nasazení systémů proběhne dne od 9:00 h na SPŠei, Kratochvílova 7, Ostrava. Akce je pro účastníky z MSK zdarma. Z obsahu kurzu vybíráme - základní pojmy a principy, výhody serverové virtualizace, výkon versus úspory provozních nákladů, zálohování a obnova, řešení vysoké dostupnosti, licencování, utility zdarma, PowerShell skripty, placené nástroje - System Center Virtual Machine Manager. Na kurz se můžete přihlásit Školení pro správce školní sítě kurz Základy Active Directory proběhne dne od 9:00 h na SPŠei, Kratochvílova 7, Ostrava. Akce je pro účastníky z MSK zdarma. Z obsahu kurzu vybíráme - instalace služby Active Directory, vytváření a správa objektů v rámci Active Directory. Příprava dobře spravovatelné struktury a organizace objektů. Další část je zaměřena na práci s uživatelskými účty, skupinami a počítači. Na závěr se účastnící naučí zálohovat a udržovat Active Directory. Všechna probraná témata si vyzkouší na modelové struktuře Active Directory. Cvičení - modelové řešení Active Directory ve škole. Na kurz se můžete přihlásit Kluby moderních učitelů V Moravskoslezském kraji zahájily svou činnost kluby moderních učitelů. Zveme Vás na zajímavý program, který není o účasti v kurzu, ale o diskusi a výměně zkušeností na témata zaměřená zejména na aktuální DUMy. Akci vždy řídí moderátor znalý dané problematiky. Nejbližší akce proběhnou od ledna ve většině ICeMSK (Frenštát p/r, Havířov, Kopřivnice, Nový Jičín, Ostrava, a dalších). Z témat si můžete zvolit z nabídky: Tvoříme DUMy banka nápadů jak využít kancelářský balíček Microsoft Office Jaký DUM ve výuce zaujme diskuse učitelů se žáky, tvorba myšlenkových map DUMíci tržiště zajímavých materiálů pro první stupeň DUM, který můžu publikovat ukázky aplikování autorského zákona Interaktivní DUMy interaktivitu lze dosáhnout i v Microsoft PowerPoint Tvoříme krátký videodum pomocí Windows Movie Maker Pilotování DUMů jak využít e-portfolio žáka a ověřit výukový materiál. Konkrétní termíny akcí naleznete na zajímavosti z činnosti na Pokud máte zájem o přihlášení, další informace, ozvěte se na kontakt Akreditované kurzy Microsoft V nabídce vzdělávání je sada akreditovaných kurzů, které jsou zaměřeny na učiteli využívané aplikace pro tvorbu DUMů (viz tabulka, možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám). Z našich DVPP akcí si učitelé odnášejí hotové výstupy pro inovace ve výuce. A bonus pro Vás druhý kurz zdarma z nabídky v tabulce. Rozsah 8 h s e-learningovou podporou Microsoft Word 2007 (2010) Využití textového editoru učitelem Microsoft Excel 2007 (2010) Využití tabulkového kalkulátoru Microsoft PowerPoint 2007 (2010) Profesionální prezentace 6 Cena/účastník (v rámci sborovny cena smluvní) 1250 Kč 1250 Kč 1250 Kč

7 Finále regionální soutěž MS Office Finále se konalo dne 1. prosince 2011 od 9:00 hod na pracovišti Obchodní akademie, Šenov u Nového Jičína, Dukelská 350. Informace o výsledku soutěže jsou dostupné na Akci pro Vás připravilo ICeMSK na Mendelově střední škole, Nový Jičín, Divadelní 4, pracoviště Obchodní akademie, Šenov u Nového Jičína, Dukelská 350 ve spolupráci s Krajským zařízením pro DVPP a IC, Nový Jičín, příspěvkovou organizací. Výsledky v jednotlivých kategoriích: Word 1. místo Spielvoglová Lucie, Obchodní akademie Český Těšín 2. místo Pleva Ondřej, Gymnázium Olgy Havlové Ostrava-Poruba 3. místo Hadaš Petr, Střední škola přírodovědná a zemědělská Nový Jičín Excel 1. místo Řezníčková Jana, Mendelova střední škola - Tyršova Nový Jičín 2. místo Špačková Petra, Mendelova střední škola - Tyršova Nový Jičín 3. místo Šipoš Marek, Gymnázium Bruntál Access 1. místo Spielvoglová Lucie, Obchodní akademie, Český Těšín 2. místo Řezníčková Jana, Mendelova střední škola Tyršova Nový Jičín 3. místo Michnová Kateřina, Mendelova střední škola - Dukelská Nový Jičín. Finále soutěže ORIGIN - o nejlepší elektronický materiál z autorské dílny učitele Akce proběhla dne 6. prosince s cílem podpořit aktivitu učitelů v tvorbě digitálních výukových materiálů, zájem škol o inovaci edukačního procesu. Soutěž organizovalo ICeMSK Gymnázium Hladnov a jazyková škola, Ostrava, ve spolupráci s Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centrem, Nový Jičín, p. o. V přehlídce 18 soutěžních prací ocenila porota tři práce jako nejvíce poutavé interaktivní výukové materiály: 1. místo Mgr. Regína Hajná, ZŠ Město Albrechtice, Opavická 1, okres Bruntál, prezentace Násobilka v Bradavicích 2. místo Mgr. Hana Dobrozemská, ZŠ Komenského 360, Břidličná, prezentace Pohádková matematika 3. místo Mgr. Iveta Bulawová, SPŠ stavební, Kollárova 2, Havířov Podlesí, prezentace Chemie v informatice. Další informace naleznete na a rovněž na EU peníze školám Nabídka ICT kurzů platí rovněž pro střední školy lze hradit z EU peníze středním školám, např. v šabloně III/2 pro tvorbu inovací vyšlete učitele na vhodný kurz. Nabídka nově akreditovaných kurzů Vytváříme DUMy v programu SMART Notebook (4 h prezenčně) Termíny konání: od pondělí do pátku dle domluvy s lektorem (od 15:00 h) Místo konání: učebny ICeMSK (Ostrava, Nový Jičín, Opava, Frýdek-Místek, Havířov, Krnov, Orlová) Účastnický poplatek: 870 Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Účastníci se prakticky seznámí s možnostmi vytváření DUMů, které budou inovativní, podporující aktivní žákovo myšlení a kreativitu. Zdokonalí se v používání pokročilých funkcí softwaru SMART Notebook umožňující vytváření výukových stránek a interaktivních cvičení. V praktických ukázkách si vyzkouší, jak se orientovat a vhodně editovat či používat objekty a stránky Galerie softwaru SMART Notebook. Naučí se vyhledávat další zdroje s vhodným vzdělávacím obsahem, využívat ověřených informací a zejména správně citovat použité zdroje v souladu s autorským zákonem. Jak a proč používat myšlenkové mapy a Prezi prezentace ve výuce (4 h prezenčně + 4 h e-learning) Termíny konání: od pondělí do pátku dle domluvy s lektorem (od 15:00 h) Místo konání: učebny ICeMSK (Ostrava, Nový Jičín, Opava, Frýdek-Místek, Havířov, Krnov, Orlová) Účastnický poplatek: Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) 7

8 KVIC leden 2012 Chcete vylepšit Vaše myšlení, kreativitu a komunikační dovednosti? Používejte myšlenkové mapy! Naučte se používat a učit používat aplikaci FreeMind! Chcete vytvářet a učit vytvářet prezentace jinak a snadněji než dosud? Naučte se používat Prezi online aplikaci! Řídící pracovníci - rozšiřte paletu nástrojů pro svou manažerskou činnost. Z obsahu kurzu např. filozofie a zásady tvorby myšlenkových map, používání a učit používat aplikaci FreeMind, přehled nástrojů pro tvorbu myšlenkové mapy, využívání počítače ve výuce a zapojení žáků, příprava netradiční prezentace v on-line aplikaci Prezi, umět vytvářet vlastní výukové prezentace jako motivační nástroj pro žáky, využívat vhodný software a ovládat licenční podmínky spojené s jeho užitím, aplikovat alternativní postupy ve výuce, rozhodovat, na co se zaměřit, co je podstatné. Tvorba interaktivních výukových pomůcek s využitím ICT (4 h prezenčně + 4 h e-learning) Termíny konání: čtvrtky (od 14:00 h, lze i později) Místo konání: učebny ICeMSK (Ostrava, Nový Jičín, Opava, Frýdek-Místek, Havířov, Krnov, Orlová) Účastnický poplatek: Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Cílem kurzu je pomoci učitelům zatraktivnit výuku na školách a zapojit do vzdělávacího procesu samotné žáky tak, aby nebyli jen pasivními posluchači. Účastníci se naučí začleňovat běžně známé a dostupné aplikace do výuky a kriticky posoudit kvalitu daných aplikací. Učitelé mají možnost prakticky si vyzkoušet práci při tvorbě vlastních interaktivních výukových pomůcek. Např, využití PowerPointové šablony na tvorbu vědomostních soutěží, Aplikace HotPotatoes, tvorba interaktivního pexesa a puzzle, práce s myšlenkovými mapami a diagramy, tvorba výukových plakátů, tvorba online slideshow, binga, výukových kostek. Tvorba testů aneb jak rychle otestovat s pomocí počítače i bez něj (8 h prezenčně + 4 h e-learning) Termíny konání: od pondělí do pátku dle domluvy s lektorem (od 15:00 h) Místo konání: učebny ICeMSK (Ostrava, Nový Jičín, Opava, Frýdek-Místek, Havířov, Krnov, Orlová) Účastnický poplatek: Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Tento kurz pomáhá učiteli s orientací mezi programy pro tvorbu testů, srovnává a prezentuje jejich výhody i nevýhody, možnosti použití (použitý software je jak z oblasti komerčního sw, tak freeware). V kurzu si učitel ve vybraných programech vytvoří vlastní testy pro potřeby evaluace. Tyto testy také připraví v tištěné podobě pro práci žáků bez počítačů. Výuka chemie s programem ChemSketch (4 h prezenčně + 4 h e-learning) Termíny konání: úterky (od 14:00 h, lze i později) Místo konání: učebny ICeMSK (Ostrava, Nový Jičín, Opava, Frýdek-Místek, Havířov, Krnov, Orlová) Účastnický poplatek: Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Program ChemSketch 12.0 Vám umožní proniknout do tajů tvorby těchto materiálů. V kurzu se naučíte základy práce s tímto programem, efektivní vytváření vzorců, rovnic, chemických aparatur i převádění vzorců do 3D zobrazení. Z obsahu kurzu vybíráme - spuštění programu a popis panelů nástrojů, kreslení chemických struktur a úvahy využití v konkrétní části výukové jednotky, kreslení aparatur a využití aplikace v přípravě výukových materiálů, 3D Viewer. Zadejte svůj požadavek pomocí webové poptávky na přes odkaz Chci se zúčastnit a při naplnění kurzu (8 zájemců) Vás budeme kontaktovat. Při individuálním vzdělávání se účastníci hlásí přes poptávkový systém a jsou zařazováni do skupin na školení v našich smluvních učebnách (spádové ICeMSK). V rámci sborovny mohou kurzy proběhnout přímo ve vaší škole. Pro zodpovězení Vašich dotazů, zařazení do kurzů apod. kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky Pavlínu Hladíkovou, , 8

9 Realizace projektů ESF Podpora poradců aneb Podpora poradců pro realizaci kurikulární reformy - nový projekt KVIC Nový Jičín., který je především zaměřen na zvyšování pedagogických a metodických dovedností poradců a na tvorbu nástrojů na podporu kurikulární reformy se zaměřením na rozvoj čtenářské gramotnosti. Rozvoj metodických kompetencí učitele Číslo akce: Určeno: přihlášeným účastníkům Termín 5. modul se zahájením 9:30 h Místo konání: Trojanovice, Hotel Ráztoka Lektorky: Mgr. Šárka Miková, Mgr. Jiřina Stang Strategie čtenářské gramotnosti pro učitele českého jazyka Číslo akce: Určeno: přihlášeným učitelům českého jazyka Termín: 2. modul :30 16:30 h Místo konání: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Lektoři: Mgr. Miloš Šlapal Strategie čtenářské gramotnosti pro učitele společenských věd Číslo akce: Určeno: přihlášeným učitelům společenských věd Termín: 2. modul :00 h 17:00 h Místo konání: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Lektoři: Mgr. Hana Košuličová Kooperativní učení Číslo akce: Určeno: vývojovým týmům projektu Termín: ledna se zahájením ve čtvrtek ve 14:00 h, prezence a ubytování od 13:00h, ukončení v sobotu do 14:00 h Místo konání: penzion Mostař, Lučina Lektoři: Doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. EduČaS aneb Systémová podpora edukace moderní historie a výchovy k občanství ve školách Moravskoslezského kraje. Projekt je určen pedagogickým pracovníkům Moravskoslezského kraje zejména ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost (ČaS). 9

10 Testologie ve společenskovědních předmětech Problémy tvorby testových položek. Seminář zaměřený na tvorbu testových úloh využitelných ve společenskovědních předmětech na ZŠ a SŠ. Naučme se společně pomocí zahraničních inspirací, tvořit testové úlohy, jak má testová otázka vypadat, na co si dát při její tvorbě pozor. Je možné vytvořit ve společenskovědních předmětech otázky, které krom znalostí mohou testovat i jiné dovednosti žáků? Účastníci našich seminářů u tohoto lektora oceňovali: erudovanost, zapálení, kvalitu lektora, množství podnětů, nabídku materiálů, především soubory otázek k práci s prameny, obrazy, karikaturami, praktické využití ve škole, obohacující a smysluplná témata. pátek (8:30 16:30 h) Novinka rozsah 8 hodin Testologie ve společenskovědních předmětech KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Kratochvíl Viliam, Doc. PaedDr., PhD. (FF UK Bratislava) Bláto a krev I. světová válka Seminář zachycuje v hlavních obrysech příčiny a průběh první světové války a nabízí možnosti, jak toto téma přiblížit žákům. Budeme pracovat s fotografiemi, mapou i dobovými texty. Poslechneme si několik didaktických písní, i autentický rozhovor s Louisem Buffetem, nahlédneme do zákopů i do zázemí. Zjistíme, co za války dělali ti, kteří prosluli až později a jaké důsledky válka měla. Metody a formy: dynamics hra, práce se stresory, nácvik dialogu. pátek (8:00 13:15 h) Volná místa rozsah 6 hodin Bláto a krev I. světová válka KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Ivan Bauer Velký bratr Československo 1968 Seminář přibližuje události zlomového roku 1968, jeho název vychází z textu Krylovy písně. V programu se objeví dobové fotografie i prezidentův dopis, muzikálová hudba i tabulka výzkumu veřejného mínění. Základní faktografie bude doplněna úvahami o tváři socialismu i možnými skupinovými úkoly a závěrem je zkusíme pozvat. pátek (13:30 18:45 h) Volná místa rozsah 6 hod. Velký bratr Československo 1968 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Ivan Bauer S pány na ledě Československo Seminář líčí hlavní obrysy období poválečných let v Československu. Zaměřuje se na ty události, které předznamenaly a ovlivnily další vývoj. Hlavně však poukazuje na to, že nástup totalitní moci není jednorázovým aktem, ale dlouhým a plíživým procesem. Budeme citovat z dobových dopisů i z Benešových dekretů a budeme hledat cestu, jak toto nelehké období studentům přiblížit. Budeme se věnovat i tématům spojených s léty Účastníci ostravského semináře v listopadu v nejvíce oceňovali: praktičnost, srozumitelnost, odbornost, metody, nápady, nové informace, přístup lektora, odbornost, optimismus, tvůrčí schopnosti, nápaditost, uvolněnost, odbornou a didaktickou způsobilost lektora, entuziasmus, dobrou atmosféru, ochotu, vstřícnost. pátek (8:30 14:30 h) Volná místa rozsah 6 hod. S pány na ledě Československo KVIC Opava, Hany Kvapilové 20 Mgr. Ivan Bauer Kontakt pro dotazy: Kontakt pro zasílání přihlášek: Mgr. Jiří Tůma, Barbora Novobilská Dis.,

11 Projekt Informatorium školy mateřské Komunikace pro učitelky MŠ Určeno: pedagogům mateřských škol zapojených do projektu Informatorium školy mateřské v MSK, JMK, ZLK, OLK, absolventům předchozích vzdělávacích programů projektu. Rozsah: 48 h/kurz (4 dvoudenní moduly) Lektor: Mgr. Kateřina Šilhánová Počet účastníků: 12/kurz Místo konání: Rekreační zařízení v MSK, OLK, JMK, ZLK Přehled termínů vzdělávacího programu Komunikace pro učitelky MŠ: Číslo vzděl. programu (MSK) (OLK) (ZLK) (JMK) Termíny: (vždy 12:00-19:00 h 1. den a 9:00-15:00 h 2. den) Naplněno: (max. 12) Místo konání v roce 2012: Koordinátor v kraji: část 12 Trojanovice, Hotel Ráztoka Mgr. Ilona Bražinová část část část část část část část část část Přerov, Hotel Fit plus, Dvořákova 21b Předškolní věk základ rozvoje intelektu a osobnosti Mgr. Kateřina Petrová 11 Rusava 334, hotel Rusava Mgr. Jana Špulířová 6 Valtice, Addo plus s. r. o., Polní 1123 PaedDr. Hana Krojzlová Určeno: pedagogům mateřských škol zapojených do projektu Informatorium školy mateřské v MSK, JMK, ZLK, OLK, absolventům předchozích vzdělávacích programů projektu. Obsah: V současné době nastávají změny ve vzdělávání a začíná se věnovat pozornost péči o nadané, která je zakotvena v legislativě i rámcových a školních vzdělávacích programech. Ač je důraz kladen zejména na školní věk, velmi důležitým obdobím pro rozvoj intelektu a osobnosti je útlý a předškolní věk dítěte. Účastníci semináře budou seznámeni s charakteristikami nadaných dětí a jejich nejčastějšími problémy v tomto vývojovém období. S pomocí kazuistik porovnají své znalosti o vývoji dětí s netypickými projevy dětí mimořádně nadaných. Témata: Péče o nadané ve světě a její smysl. Charakteristiky nadaných dětí předškolního věku. Problémy nadaných předškoláků. Nerovnoměrný vývoj. Osvědčené způsoby práce s nadanými. Jakou MŠ hledají rodiče nadaných? Nadaní a RVP PV. Kde hledat další informace, radu a pomoc. Rozsah: 8 h/kurz Lektor: PhDr. Eva Vondráková Počet účastníků: 20/kurz Místo konání: učebny KVZ v MSK, JMK, ZLK, OLK Přehled termínů vzdělávacího programu Předškolní věk základ rozvoje intelektu a osobnosti: Číslo vzděl. Termíny Naplněno: Místo konání: progr.: (vždy 8:30 16:30 h): (max. 20) Koordinátor v kraji: (MSK) sk. 20 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 Mgr. Ilona Bražinová (MSK) sk. 13 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 Mgr. Ilona Bražinová (OLK) sk. 11 Schola servis zařízení pro DVPP a SSŠ, Olomouc, Lipenská 54 Mgr. Kateřina Petrová 11

12 (OLK) sk. 11 Schola servis zařízení pro DVPP a SSŠ, Prostějov, Olomoucká 25 Mgr. Naďa Kocourková Využití typologie MBTI v MŠ Určeno: pedagogům mateřských škol zapojených do projektu Informatorium školy mateřské v MSK, ZLK, OLK, JMK Rozsah: 25 h/kurz Lektoři: Mgr. Šárka Miková, Mgr. Jiřina Stang Počet účastníků: 24/kurz Místo konání: rekreační zařízení (bude upřesněno na pozvánce). Z projektu bude hrazen účastnický poplatek, ubytování a strava. Přehled termínů kurzů Využití typologie MBTI v MŠ: Číslo vzdělávacího programu (JMK) (ZLK) Termín: (zahájení 1. den v 10:00 h, ukončení třetí den ve 13:00 h) Naplněno: (max. 24) Místo konání: skupina 24 Valtice, Addo plus s. r. o., Polní skupina 24 Rusava 334, hotel Rusava Osobnostní sociální výchova Určeno: pedagogům mateřských škol zapojených do projektu Informatorium školy mateřské v MSK, ZLK, OLK, JMK Obsah: Účastníci po absolvování vzdělávací akce získají sumu vědomostí o osobnosti dítěte, o základních funkcích mozku a možnostech přirozeného a zdravého rozvoje dětí předškolního věku. Budou schopni jasně a s pochopením pojmenovat, rozpoznat a podporovat klíčové principy a nástroje, které podporují zdravý vývoj dítěte, rozpoznat a analyzovat nevhodné vzorce chování dětí. V konkrétních případech budou umět pracovat na jejich korekci nebo dokonce nahrazení. Budou schopni nastavit a udržet neohrožující prostředí v mateřské škole. Práce s učitelkami bude základem nastartování procesů, které budou u dětí podporovat následující schopnosti: - samostatně přemýšlet, umět si vybírat a přijímat za svou volbu odpovědnost, - respektovat lidi kolem sebe a být k nim ohleduplný a sdílet zájem o blízké společenství, komunitu, - přijímat změny a vyrovnávat se s nimi, - rozpoznávat problémy a řešit je, - tvořivost, schopnost v různých životních situacích hledat svá vlastní řešení. Rozsah: 16 h/kurz (1 x dvoudenní modul) Lektoři: PhDr. Jan Svoboda Počet účastníků: 24/kurz Místo konání: učebna KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7 Číslo vzdělávacího programu Termín Místo konání Koordinátor v kraji KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7 Mgr. Ilona Bražinová Přihlášky na projektových formulářích zasílejte na KVIC Nový Jičín nejpozději do Mateřské školy, které nebyly doposud do projektu zařazeny, mají nyní možnost dodatečně se přihlásit. Na požádání Vám zašleme formulář přihlášky pro zařazení MŠ do projektu. S vyplněnou přihláškou zašle mateřská škola zároveň i motivační dopis a vizi MŠ. Následně obdrží vyrozumění, zda je MŠ do projektu zařazena a pokud ano, zašle pak přihlášky svých pedagožek na všechny projektové vzdělávací programy jim určené: Osobnostní sociální 12

13 výchova v MŠ, Předškolní věk základ rozvoje intelektu a osobnosti, Ilustrace práce s dětmi v MŠ, Týmová práce, Emoční a sociální rozvoj osobnosti, Čteme s nečtenáři, Pedagogická diagnostika pro MŠ. Kontakt pro dotazy: Kontakt pro zasílání přihlášek: Mgr. Ilona Bražinová, Marcela Moravčíková, Mgr. Eva Mokrošová Projekt Efektivní management škol Náš projekt se pomalu blíží ke konci. Využijte poslední nabídky vzdělávacích programů, které Vám - ředitelům, zástupcům ředitelů a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení Moravskoslezského kraje - nabízíme v projektu k využití. Vzdělávací akce, které se v rámci tohoto projektu konají, jsou plně hrazeny z finančních prostředků projektu. Blended learningové kurzy Forma vzdělávacích programů? o o o Úvodní 8 hodinový workshop vedený zkušenými manažery a konzultanty. E-learningová aplikace s připraveným poradenským a vzdělávacím programem s podporou tutora během studia. Závěrečný 8 hodinový workshop k projednání a vyladění jednotlivých oblastí. Věříme, že moderní forma vzdělávání, vstřícná k samostudiu a k plánování času, uspokojí požadavky především zástupců ředitelů a ředitelů s kratší praxí. Specifika školského personálního managementu Prostřednictvím kurzu se seznámíte s nejaktuálnějšími trendy v oblasti školského personálního managementu a rozpoznáte, pojmenujete strategickou schopnost školské organizace zajištěním kvalifikovaných, oddaných a dobře motivovaných pedagogických pracovníků. Forma: Lektoři: prezenční část 16 h a distanční část 16 h RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková Číslo akce: Termín konání: Místo realizace: Volná místa a přeloženo z podzimu a Moderní personální management OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava Jedná se o opakování kurzu, který nyní probíhá. V rámci vzdělávacího programu se seznámíte s procesy a doporučenými nástroji v těchto oblastech: Strategie řízení lidských zdrojů jako součást strategie firmy; Firemní kultura a komunikace; Zajištění a využití zpětné vazby od zaměstnanců; Řízení a hodnocení výkonu; Motivace zaměstnanců. V jeho průběhu si pod vedením profesionálního tutora připravíte koncept svých dílčích projektů k vybraným oblastem k jejich zavedení ve Vaší škole. Zároveň získáte informace o dalších nástrojích a technikách pro strategické řízení. Forma: Lektoři: prezenční část 16 h a distanční část 16 h Ing. Zbyněk Dvořák Číslo akce: Termín konání: Místo realizace: a OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava

14 Ověřené systémy autoevaluace KVIC leden 2012 Jedná se o opakování kurzu, který proběhl na podzim letošního roku a byl účastníky kladně hodnocen. Kurz je zaměřen na základní procesy a aktuální systémy, které umožňují efektivní provádění vlastního hodnocení školy. Po jeho absolvování se budete orientovat v teorii evaluace, v právních normách, vyhláškách a dalších dokumentech souvisejících s řízením kvality a vlastním hodnocením školy i v mezinárodním kontextu. Pochopíte komplexnost autoevaluačního procesu. Naučíte se využívat diagnostické nástroje pro získávání relevantních dat, analyzovat získaná data a interpretovat výsledky v rámci zprávy o vlastním hodnocení školy. Seznámíte se s autoevalučními metodikami, které jsou v současné době realizovány v ČR. Forma: Lektoři: prezenční část 16 h a distanční část 16 h Mgr. Martin Rangl Číslo akce: Termín konání: Místo realizace: a OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Moravská Ostrava Finanční management Kurz je připraven především na manažerské účetnictví pro řídící pracovníky škol, finanční kontrolu v praxi ředitele školy, finanční řízení projektů ESF, ale bude modifikován i dle aktuálních požadavků přihlášených. Forma: Lektor: prezenční část 16 h a distanční část 16 h PaedDr. Petr Habrnál Číslo akce: Termín konání: Místo realizace: květen 2012 OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava Strategické plánování ve školství a ve škole Připomenete si znaky efektivní školy. Seznámíte se s definováním marketingu. Pochopíte podstatu aplikace marketingu ve škole a pro školu. Seznámíme se s nejnovější koncepcí marketingu a koncepcí tzv. školního marketingu. Budeme diskutovat možné omyly a mýty v uplatňování marketingu v oblasti školství. Forma: prezenční 16 h a distanční 16 h Lektor: Doc. Ludvík Eger Číslo akce: Termín konání: Místo realizace: jaro 2012 OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava Kontakt pro dotazy: Kontakt pro zasílání projektových přihlášek: Ing. Renata Kocurková, ; OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava Projekt Elektronická školička Cílem tohoto vzdělávání je zvyšovat ICT kompetence pedagogických pracovníků již od úrovně mateřské školy. Kurzy jsou koncipovány jako odpolední akce, aby doba konání nekolidovala s rozvrhem hodin účastníků. Kurzy jsou pro pedagogické pracovníky ze škol MSK zdarma. Místo konání je dle volby účastníků (školení probíhají ve všech větších městech v Moravskoslezském kraji ve 20 školících centrech ICeMSK). Témata kurzů pokrývají oblast ICT od technologických znalostí a dovedností až po kurzy, které směřují k implementaci ICT do výuky v konkrétní vzdělávací oblasti. Na leden 2012 připravujeme a upozorňujeme na nově akreditované kurzy: Publikování na webu (20 h prezenčně + 10 h e-learning) Termín: , , , a (od 15:30 h) Místo konání: Gymnázium, Český Těšín, Frýdecká 689 Cílem kurzu je seznámit učitele základních a středních škol, kteří chtějí využít obrovský potenciál internetových služeb Web 2.0 a v rámci své pedagogické praxe zpřístupnit vyučovací a další materiály širokému okruhu zájemců. Absolvent tohoto kurzu by měl být schopen pomocí vhodného nástroje vytvářet 14

15 internetové prezentace v souladu s webovými standardy a estetickými doporučeními. Součástí kurzu je představení základních způsobů a technik publikování na webu, pravidel a doporučení k tvorbě stránek a dostupného programového vybavení. Práce s textem s podporou ICT (20 h prezenčně + 20 h e-learning) Termín: , , , a (od 15:00 h) Místo konání: Střední průmyslová škola stavební, Kollárova 2, Havířov Podlesí Tvorba projektu (4 h prezenčně + 4 h e-learning) Termín: (od 15:30 h) Místo konání: Gymnázium, Český Těšín, Frýdecká 689 Výuka chemie s programem ChemSketch (4 h prezenčně + 4 h e-learning) Termín: (od 15:00 h) Místo konání: Střední průmyslová škola stavební, Kollárova 2, Havířov Podlesí Jak a proč používat myšlenkové mapy a Prezi prezentace ve výuce (4 h prezenčně + 4 h e-learning) Termín: (od 15:00 h) Místo konání: Střední průmyslová škola stavební, Kollárova 2, Havířov Podlesí Počítačová grafika s editorem GIMP (4 h prezenčně) Termín: (od 14:30 h) Místo konání: Vítkovická střední průmyslová škola a gymnázium, Hasičská 49, Ostrava Hrabůvka Seminář (forma metodického odpoledne) je zaměřen na využití programu GIMP k úpravě digitálních fotografií. Účastníci se seznámí i s možností využití tohoto programu pro grafickou tvorbu žáků (kreslení, tvorba jednoduchých koláží, různé grafické efekty). Učitelé ocení, že tento software je freeware a přitom spektrum základních nástrojů je pro práci dostatečné. Obsah semináře: Možnosti programu GIMP informace o stažení programu, jeho instalaci a technické podpoře Úpravy: o Expoziční úpravy (jas, kontrast, barvy, úpravy histogramu, práce s křivkami). o Úpravy linearity snímku. o Retušování digitální fotografie Kreslení, tvorba koláží, fotomontáže Práce s filtry ICT ve výuce anglického jazyka (20 h prezenčně + 10 h e-learning) Termíny: čtvrtky (od 14:30 h) Místo konání: Gymnázium a SOŠ, Cihelní 410, Frýdek-Místek Cílem kurzu je připravit učitele anglického jazyka k využívání informačních technologií ve výuce. Účastníci se jednak seznámí s již hotovými zdroji materiálů na internetu, jednak se naučí si tyto materiály sami vytvořit. Kromě speciálních programů určených k tvorbě interaktivních cvičení (např. Hot Potatoes) mohou vyučující používat i běžné programy (např. MS Word), a to jak při přípravě učebních bloků, testů, webových stránek, tak k opravě písemných prací či přímo ve výuce s žáky. Nedílnou součástí je i seznámení s možnostmi on-line komunikace a systémy řízení výuky. Přihlášku si prosím zadejte pomocí webové poptávky (elektronická přihláška) na a dále přes odkaz Chci se zúčastnit. Pro zodpovězení Vašich dotazů, zařazení do kurzů (testování) apod. kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky naše kolegyně na kontaktech: tel nebo tel Informace o projektu a mnoho dalšího naleznete na adrese 15

16 ECDL testování pro učitele KVIC leden 2012 V tomto školním roce je ještě možnost se bezplatně připravit v kurzu na práci s počítačem a následně také zdarma složit ECDL test a získat certifikát. Certifikát ECDL deklaruje, že jeho držitel prošel nezávislým mezinárodním testem a splňuje optimální znalostní kritéria pro práci s počítačem. A to kdekoliv v zemích EU. Získáváte tak konkurenční výhodu při hledání zaměstnání, při změně pozice v zaměstnání. Zaměstnavatel má jistotu, že vlastník takového dokladu má znalosti očekávaného rozsahu. V rámci projektu Elektronická školička lze účastníkům, kteří prošli přípravnými kurzy, hradit index a jedno testování z každého modulu a zapůjčit na dobu přípravy na testování publikaci Jak zvládnout testy ECDL (3. rozšířené a aktualizované vydání). Testování lze absolvovat na těchto akreditovaných testovacích střediscích: Kraj. zař. DVPP a IC, Nový Jičín, příspěvková organizace, Štefánikova 7 Testovací dny: pondělky od 13:00 h do 17:00 h (pro testování 4 modulů), pro menší počet testovaných modulů lze i později. Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace, Kollárova 2, Havířov - Podlesí Testovací dny: čtvrtky od 14:00 do 18:00 h. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. Žižky 10 Testovací dny: středy od 14:00 do 18:00 h. Více informací o testování se dozvíte na stránkách a dále přes odkaz ECDL testování. ECDL testování pro žáky Testování (formou placené služby) nabízíme také žákům škol, pro zjednodušení nástupu na vysokou školu na vybraných vysokých školách je studentům uznán Certifikát ECDL formou kreditů (seznam je na Za testování ECDL Komplet žák zaplatí 2990 Kč (za ECDL index, testy z osmi modulů (7 + 1 opravný), ECDL Certifikát) a pokud zvládne testování úspěšně bez využití opravného modulu, obdrží flash USB disk jako dárek ke studiu. Pro zodpovězení Vašich dotazů, zařazení do kurzů (testování) apod. kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky naše kolegyně na kontaktech: tel nebo tel Projekt Integrace na druhou Probíhá příprava dvou sborníků, v nichž budou publikovány metodické plány z aktivit se žáky a zákonnými zástupci - Projektová odpoledne a Společné dílny. Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Bražinová, KVIC odl. prac. Nový Jičín, tel , Přihlášky: Raníková Bronislava, KVIC odl. prac. Nový Jičín, tel , 16

17 VI. Obrátili se na nás Celorepublikový projekt 7A 7x o alergii a astmatu pro školu nabídka účasti na semináři Celorepublikový projekt 7A 7x o alergii astmatu pro školu (Alergie, Astma, Alergická rýma, Atopický ekzém, Alergie na potraviny, Alergie na hmyzí jed, Anafylaktická reakce) se vrací počtvrté do Moravskoslezského kraje. Cílem semináře: Doporučeno: Proškolení co nejvíce pedagogů v problematice alergických onemocnění, naučit je aktivně vyhledávat rizikové alergiky a řešit život ohrožující situace související s alergií, astmatem a anafylaktickou reakcí. pedagogům MŠ, ZŠ a SŠ Termín: :00-15:30 h Místo konání: KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové 20 Termín přihlášek: 14. února 2012 Kontakt: Petra Macková, Účastníci semináře obdrží metodickou příručku, CD a 2 výuková DVD s danou tématikou. Počet míst je omezen na 30, ale v případě většího zájmu se bude seminář opakovat. K 31. prosinci 2011 proběhlo po celé ČR 92 seminářů a proškoleno je 1479 pedagogů. Certifikát Škola přátelská dětem s alergií získalo již 5 škol v ČR. Projekt je akreditován MŠMT č.j / , probíhá pod záštitou Kanceláře WHO v ČR a je nabízen školám zdarma. Více informací a závaznou přihlášku najdete na Dobrodružný rok 2012! Mgr. Eva Mokrošová vedoucí útvaru DVPP 17

18 Nabídka vzdělávacích akcí odl. pracoviště Ostrava :00-17: :00-18: :00-17:30 Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Sylvie Doláková :30-12:00 Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Jarka Grosmanová :30-14:00 Na Hradbách 27, Ostrava Bc. Iva Škaloudová :00-16:30 Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Renata Valová vždy 08:00-16:00 Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Juliana Gardošová Aktivizační metody při výuce angličtiny Činnosti k procvičování gramatických jevů poskytují přehledné a srozumitelné členění gramatických pravidel. Upevňování gramatických struktur poskytuje žákům jistotu projevu v cílovém jazyce a vytváří povědomí o zákonitostech anglické gramatiky. Široká škála materiálů Vám napomůže vysvětlovat, procvičovat a recyklovat používání nabytých znalostí. Naučíte se připravovat vlastní hry a pracovní listy, vyzkoušíte si důležitost vizualizace gramatiky a způsoby, jak poskytovat vhodné činnosti pro všechny učební styly svých žáků. Ti se tak učí používat gramatická pravidla, aniž by se učili gramatiku. Kurz Vám poskytne bohaté náměty k využití v praxi ve školách. Metodická poradna Metodické poradny pro vedoucí zaměstnance MŠ, ZŠ zřizovaných obcemi v MSK. Téma: Novela zákoníku práce. Novely školských zákonů učitelům I. st. ZŠ II. st. ZŠ nižší G gymnázia střední školy jazykové školy Rozsah: 16 h Cena: 1660 Kč řídícím pracovníkům MŠ, ZŠ Rozsah: 4 h Cena: 590 Kč Práce se vzdělávacím cílem v MŠ učitelům V semináři si objasníme pojem vzdělávací cíl v souvislosti s každodenní vedoucím pedagogickou prací v mateřské škole. Budeme formulovat vzdělávací pedagogickým cíle tak, aby byly v souladu s RVP PV a pomáhaly Vám v plánování i v pracovníkům MŠ realizaci činností s dětmi. Objasníme si význam vzdělávacího cíle při Rozsah: 6 h hodnocení práce učitelky i při hodnocení pokroků a rozvoje dítěte Cena: 900 Kč v mateřské škole. Moje tělo, moje psychika Seminář pro vzdělávací oblast Člověk a zdraví (RVP) v konečném důsledků přispívá k dodržování zásad zdravého způsobu života žáka, vede ho k zodpovědnosti za své zdraví a snaze o jeho zlepšení. V dnešní době se v mnohých rodinách ztrácí čas na systematickou výchovu nové generace, společnost i rodina očekávají zvýšené úsilí na tomto poli od učitelů. Ale i učitel prochází normálními lidskými krizemi jako každý jiný a má své starosti. Záměrem semináře je přispět k vyrovnané sebevědomé osobnosti učitele, potažmo žáka, schopného mobilizovat své vnitřní zdroje energie a síly. Rozvoj pedagogických dovedností v souladu s RVP PV Kurz je zaměřen především na praktickou aplikaci problematiky základních pedagogických dovedností do praxe MŠ. Část teoretická a praktická se budou adekvátně střídat s využitím různých postupů aktivní výuky. Hlavní témata: 1. Podnětné prostředí v mateřské škole 2. Integrovaná tématická výuka a tematické plánování 3. Individualizace v MŠ 4. Spolupráce s rodinou učitelům MŠ, I. st. ZŠ II. st. ZŠ střední školy,svč Rozsah: 4 h Cena: 550 Kč Seminář přeložen z podzimu 2011! učitelům vedoucím pedagogickým pracovníkům MŠ Rozsah: 32 h Cena: 4460 Kč 18

19 :30-14:30 Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Vladislava Strnadová :00-12:30 Na Hradbách 27, Ostrava PhDr. Kateřina Pešková :30-18:30 Na Hradbách 27, Ostrava PhDr. Kateřina Pešková :00-17:30 Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Vladimíra Mikendová Metodické odpoledne školního preventivy metodikům Praxe je nejlepší - co si zkusím, to už trochu umím. Metodici prevence - prevence přijďte načerpat nové nápady, naučme se nové hry, podiskutujme o I. st. ZŠ tom, co nám jde a také o tom, co ještě neumíme. Odnesete si spoustu II. st. ZŠ užitečných poznatků. Rozsah: 6 h Cena: 700 Kč Preventivní logopedické chvilky Přijďte načerpat nové náměty na logopedické aktivity, respektující předpokládaný artikulační vývoj dítěte. Cvičení pro rozvoj pozornosti dětí v ZŠ Nabídneme Vám náměty na činnosti zaměřené na posilování pozornosti v oblasti zrakového a sluchového vnímání, zrakové a sluchové paměti a vizuomotorické koordinace. Součástí semináře je také seznámení s krátkými relaxačními chvilkami vhodnými na zařazení do denního režimu, které rovněž posilují koncentraci pozornosti dětí. Jarní drátkování a korálkování Přijďte se naučit základům drátenických technik a základům práce s kleštičkami. Naučíte se používat formy, šablonky a další pomůcky. Vyrobíte si několik jarních a velikonočních motivů z drátů a korálků, jejichž náročnost je přizpůsobena možnostem žákům 1.st. ZŠ a obdržíte metodické listy kreslené návody a náměty pro využití v hodinách Vv a Pč učitelům MŠ Rozsah: 5 h Cena: 830 Kč učitelům I. st. ZŠ Rozsah: 5 h Cena: 830 Kč učitelům I. st. ZŠ Rozsah: 4 h Cena: 490 Kč Nabídka vzdělávacích akcí odl. pracoviště Karviná :30-12:00 Základní škola Mendelova Einsteinova 2871/8, Karviná - Hranice Mgr. Jarka Grosmanová :30-18:00 Základní škola Mendelova Einsteinova 2871/8, Karviná - Hranice Metodická poradna Metodické poradny pro vedoucí zaměstnance MŠ, ZŠ zřizovaných obcemi v MSK. Téma: Novela zákoníku práce. Novely školských zákonů řídícím pracovníkům MŠ I. st. ZŠ II. st. ZŠ Rozsah: 4 h Cena: 590 Kč Burza nápadů pro výuku anglického jazyka na 1. stupni ZŠ učitelům Pracovní dílna nabídne (hlavně začínajícím) učitelům anglického jazyka I. st. ZŠ široké spektrum nápadů do vyučovacích hodin anglického jazyka na 1. Rozsah: 5 h stupni ZŠ. Cena: 760 Kč Získáte metodické náměty a pomůcky, které jsou určeny k okamžitému použití v hodinách anglického jazyka. Obsahují mnoho nápadů týkajících se rozvoje všech jazykových dovedností našich žáků. Jsou zde zastoupeny 19

20 KVIC leden 2012 Mgr. Jindřiška Jurčková nápady jak vyučovat a procvičovat výslovnost, slovní zásobu, poslechové aktivity, jednoduché hry, jak začít číst a psát v cizím jazyce, nabídka jednoduchých pohádek do hodin (mini drama). Součástí bude i procvičování gramatických struktur. Poukážeme na možnosti využití všech prostředků (hudebních, výtvarných) pro osvojení učiva a nových poznatků. Dílna je vedena v češtině i angličtině (aktivity). Přihlášky v případě zájmu zasílejte obratem na nebo písemně na adresu KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava. Informace KVIC odl. pracoviště Ostrava V nejbližší době Vám bude elektronicky zaslán Katalog vzdělávacích akcí na období leden až červen V tištěné podobě jej budeme na školy rozesílat v polovině ledna V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat. Po tříleté přestávce se opět uskuteční výtvarná přehlídka OSTRAVA - tentokrát OSTRAVA Z důvodu zničení veškerých panelů a dalších instalačních potřeb povodní, která vyplavila sklad v KVIC v Novém Jičíně, se v roce 2011 plánovaná přehlídka neuskutečnila. Jelikož byl mezi školami o konání přehlídky zájem, zajistili jsme prostory hradu na měsíc květen 2012 a přehlídka se opět bude konat, ale s jinými parametry než v předcházejících letech. Do doby konání přehlídky zůstanou v provozu i virtuální galerie z posledního ročníku. Téma přehlídky: Odraz umění v dětské tvorbě Hlavní cíle, které přehlídka sleduje: Rozvíjení dětské tvorby realizací výtvarných projektů motivovaných výtvarným, hudebním i divadelním světem Představení způsobů rozvíjení dětské fantazie a obrazotvornosti hledáním nových témat, inspirací současným uměním (film, divadlo, literatura,...) Objevování výtvarného světa prostřednictvím nových médií, periodik, galérií, sledováním dokumentů o výtvarných akcích, umělcích, výstavách apod.; využití vlastních obrazových i zvukových záznamů při výtvarné tvorbě; Zapojení nových médií mezi klasické prostředky dětské výtvarné tvorby Rozvíjení multimediální tvorby (propojení textu, zvuku, videa a animací) ve výtvarných projektech žáků a studentů Cílem přehlídky je ukázat pestrost metodických postupů na jednotlivých školách. Ukázat originalitu různých přístupů při zpracování tématu a umožnit představení projektů veřejnosti i pedagogům. Jde o metodickou motivační akci. Výtvarná přehlídka bude mít dvě části: Část I. Vlastní INSTALACE na hradě s prezentací školy. Ta má obsahovat místo pro uložení (může být stůl, stoleček, bedna, malířský stojan, stojan na noty, věšák na kabáty, ) připravené prezentace ve formě ručně vyrobené knihy, alba, volných listů ve složce a výtvarně zpracovanou židlí, na které může návštěvník usednout a prolistovat dokumentaci. Židle má být výtvarně zpracovaná. Může být dřevěná, kulatá, klavírní, křeslo či pařez. Fantazii se meze nekladou. 20

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5 INFORMÁTOR k v ě t e n 2 0 1 5 společné informace pro všechny regiony MSK Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: office@kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno duben 2 0 1 5 č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Výuka AJ s podporou ICT...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

Školní vzdělávací program Technické lyceum

Školní vzdělávací program Technické lyceum Projekt je financován ESF a rozpočtem ČR, řídí ho MŠMT, metodicky ho vede Národní ústav odborného vzdělávání Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů....................................... 9 Přehled interních pracovníků............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro

Více

TECHNICKÉ LYCEUM. Školní vzdělávací program 78-42-M/01

TECHNICKÉ LYCEUM. Školní vzdělávací program 78-42-M/01 2009 Školní vzdělávací program 78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek Verze ŠVP TL: 1.2 Platnost od 1. září 2010

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských Vážené kolegyně, Vážení kolegové, s počínajícím novým kalendářním rokem si vám dovolujeme předložit naši novou Nabídku programů na 2. pololetí školního roku 2012/2013. Vzhledem k pokračující nepříznivé

Více

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolte mi Vás se začátkem nového školního roku pozdravit a představit Vám naši novou programovou nabídku. V uplynulém půlroce se znatelně projevilo, že je naše školství

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 2 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více