ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY"

Transkript

1 Ročník 2012 VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY OFFICIAL JOURNAL OF THE CZECH BAR ASSOCIATION JOURNAL OFFICIEL DE L ORDRE DES AVOCATS TCHEQUE AMTSBLATT DER TSCHECHISCHEN RECHTSANWALTSKAMMER Částka 3 Rozeslána dne 28. listopadu 2012 OBSAH Část oznamovací Čerpání rozpočtu České ní komory za rok 2011 Čerpání rozpočtu sociálního fondu České ní komory za rok 2011 Podstatné údaje o hospodaření s fondem pro vzdělávání ních koncipientů České ní komory za rok 2011 Termíny ních a uznávacích zkoušek a zkoušek způsobilosti v roce 2013 Termíny vstupních školení pro ní koncipienty Praha a Brno, I. a II. pololetí rok 2013 Rámcový program seminářů pro ní koncipienty 2013 Stanovisko představenstva České ní komory k otázce sepisu návrhů na oddlužení za úplatu osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění Záznamy v seznamu ů od 16. července 2012 do 31. října 2012 Záznamy v seznamu ních koncipientů od 16. července 2012 do 31. října 2012

2 Částka 3/2012 Věstník České ní komory 2012 Strana 74 ČÁST OZNAMOVACÍ ČERPÁNÍ ROZPOČTU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY ZA ROK 2011 Představenstvo České ní komory na svém zasedání dne schválilo čerpání rozpočtu ČAK za rok V souladu s příslušnými právními předpisy byl u České ní komory proveden audit účetnictví. Auditor Ing. Miroslav Michálek předložil písemnou zprávu ke dni s výrokem auditora, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv České ní komory k a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící v souladu s českými účetními předpisy. Číslo VÝNOSY PŘEDEPSANÉ ZÁKONEM (1 3) Specifikace Rozpočet (v tis. Kč) Skutečnost (v tis. Kč) 1) Příspěvky na činnost Komory ů á 8 000, Kč aktivní i pozastavení i 980 ů á 3 000, Kč ) Advokátní zkoušky 850 koncipientů á 5 000, Kč ) Zápisné do seznamu ů 700 ů á 4 000, Kč ) Ostatní výnosy a rezervy ) Pojištění ů ) Krytí rozdílu z úspor z minulých let VÝNOSY CELKEM Poznámky: ad 4) ad 5) ad 6) Ostatní výnosy příjmy z inzerce, poplatky za ověřovací knihy, poplatky za semináře, příjmy z úroků, nájemné, náhrada nákladů kárného řízení, apod. Rezerva úspory z minulých let na investice. Pojistné prochází účetnictvím ČAK, ale vybrané pojistné se odvádí v plné výši pojišťovně. Část předpokládaných nákladů na identifikační karty, plánované rekonstrukce Kaňkova paláce, apod. NÁKLADY (v tis. Kč) Číslo Specifikace Rozpočet Čerpání 1) Materiál ) Energie ) Údržba ) Cestovné ) Služby ) Mzdy ) Ostatní náklady a rezervy ) Pojištění ů ) Odpisy NÁKLADY CELKEM Poznámky: ad 1) ad 2) ad 3) ad 4) ad 5) Kancelářský materiál, knihy, časopisy, DHM, benzín, materiál auta, atd. Pro rok 2011 nákup identifikačních karet pro y/ní koncipienty a nákup talárů do majetku ČAK k půjčování na soudech. Elektřina, vodné-stočné Opravy a udržování nemovitostí/movitostí, opravy a údržba aut Tuzemsko, zahraničí Ostraha, poštovné, telefony, mandátní smlouvy, nájemné, překlady, autorské honoráře, služby SW, regiony paušální náhrady, DDNM, atd.

3 Strana 75 Věstník České ní komory 2012 Částka 3/2012 ad 6) ad 7) ad 8) ad 9) Mzdy včetně odvodů Přepočtené DPH dle koeficientu, pojistné movitý/nemovitý majetek, ostatní daně a poplatky, odpisy nedobytných pohledávek, bankovní výlohy atd. Pojistné prochází účetnictvím ČAK, ale vybrané pojistné se odvádí v plné výši pojišťovně. Zvýšení proti roku 2010 je dáno navýšením pojistného limitu dle usnesení ČAK. Odpisy DNM/DHM (dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek) Předložil: JUDr. Ladislav Krym, tajemník České ní komory ČERPÁNÍ ROZPOČTU SOCIÁLNÍHO FONDU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY ZA ROK 2011 Představenstvo České ní komory na svém zasedání dne schválilo čerpání sociálního fondu ČAK za rok PŘÍJMY (v tis. Kč) Rozpočet Skutečnost Odvod ů do sociálního fondu Pokuty z kárného řízení Úroky z vkladů Splátky půjček CELKEM PŘÍJMY VÝDAJE (v tis. Kč) Rozpočet Skutečnost Zvyšování odborné úrovně Krytí ztrát vzniklých prominutím nebo snížením příspěvku Sociální výpomoci Sociální příspěvek pozůstalým Příspěvky ům na poskytování bezplatné právní služby Příspěvky nástupci a Příspěvky na kulturní a sociální potřeby zaměstnanců a bývalých zaměstnanců [čl. 20 odst. 1 písm. b)] Půjčky ům a koncipientům Půjčky zaměstnancům Příspěvky na sportovní akce podle čl. 20 usnesení o SF, odst. 1 písm. a) Dary na veřejně prospěšné účely CELKEM VÝDAJE Předložil: JUDr. Martin Vychopeň, předseda České ní komory

4 Částka 3/2012 Věstník České ní komory 2012 Strana 76 PODSTATNÉ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ S FONDEM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ADVOKÁTNÍCH KONCIPIENTŮ ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY ZA ROK 2011 dle čl. 5, odst. 2 usnesení ČAK č. 7/2005 Věstníku PŘÍJMY (v tis. Kč) Skutečnost Příjmy za rok PŘÍJMY VÝDAJE (v tis. Kč) Skutečnost Školící centrum Dunaj Školící centrum pobočka Brno Náklady na lektory Další náklady na koncipienty CELKEM VÝDAJE Předložil: JUDr. Martin Vychopeň, předseda České ní komory

5 Strana 77 Věstník České ní komory 2012 Částka 3/2012 TERMÍNY ADVOKÁTNÍCH A UZNÁVACÍCH ZKOUŠEK A ZKOUŠEK ZPŮSOBILOSTI V ROCE 2013 I. pololetí ADVOKÁTNÍ ZKOUŠKY 1. termín ledna 2013 písemná část února 2013 ústní část Termín pro podání přihlášek končí 10. listopadu termín března 2013 písemná část dubna 2013 ústní část Termín pro podání přihlášek končí 10. ledna termín května 2013 písemná část června 2013 ústní část Termín pro podání přihlášek končí 10. března II. pololetí ADVOKÁTNÍ ZKOUŠKY 1. termín srpna 2013 písemná část září 2013 ústní část Termín pro podání přihlášek končí 30. května termín září 2013 písemná část října 2013 ústní část Termín pro podání přihlášek končí 10. července termín listopadu 2013 písemná část prosince 2013 ústní část Termín pro podání přihlášek končí 10. září UZNÁVACÍ ZKOUŠKY 11. dubna 2013 Termín pro podání přihlášek končí 10. února UZNÁVACÍ ZKOUŠKY 14. listopadu 2013 Termín pro podání přihlášek končí 10. září ZKOUŠKY ZPŮSOBILOSTI 20. května 2013 písemná část 3. června 2013 ústní část Termín pro podání přihlášek končí 10. března ZKOUŠKY ZPŮSOBILOSTI 18. listopadu 2013 písemná část 2. prosince 2013 ústní část Termín pro podání přihlášek končí 10. září JUDr. Jan Luhan předseda zkušební komise České ní komory

6 Částka 3/2012 Věstník České ní komory 2012 Strana 78 TERMÍNY VSTUPNÍCH ŠKOLENÍ PRO ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTY PRAHA A BRNO I. A II. POLOLETÍ 2013 I. POLOLETÍ února (pondělí středa) Praha dubna (pondělí středa) Praha května (úterý čtvrtek) Brno června (pondělí středa) Praha II. POLOLETÍ září (pondělí středa) Praha října (úterý čtvrtek) Brno listopadu (pondělí středa) Praha V Praze dne 31. srpna 2012 Ing. Lenka Matoušková vedoucí odboru výchovy a vzdělávání České ní komory

7 Strana 79 Věstník České ní komory 2012 Částka 3/2012 RÁMCOVÝ PROGRAM SEMINÁŘŮ PRO ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTY 2013 VSTUPNÍ ŠKOLENÍ: Advokátní právo (3 dny) Zákon o advokacii a stavovské předpisy Historie advokacie Práva a povinnosti ního koncipienta Pravidla profesionální etiky, mlčenlivost Zahraniční, mezinárodní ní organizace Kárná odpovědnost a a ního koncipienta POLODENNÍ POVINNÉ SEMINÁŘE: Soukromé právo (8 seminářů povinně) Bytové a nebytové nájmy Náhrada škody podle občanského zákoníku Náhrada škody podle zákoníku práce Občanskoprávní žaloby a petity Obchodní společnosti Obchodní závazkové vztahy Cenné papíry Směnky Spoluvlastnictví a SJM Výkon rozhodnutí v občanskoprávních a obchodněprávních věcech Zákoník práce Zastoupení em v občanskoprávním řízení Aktuální otázky českého civilního procesu Rozhodčí řízení Veřejné právo (6 seminářů povinně) Katastrální právo, zejména převody nemovitostí Insolvenční řízení Soudní přezkum činnosti správních orgánů a typy žalobních řízení Daňový řád Vybrané otázky stavebního práva Zastoupení em ve správním řízení Evropské instituce na ochranu lidských práv Občanský soudní řád Trestní právo (6 seminářů povinně) Obhajoba v přípravném řízení včetně dokazování Obhajoba v řízení před soudem I. stupně včetně dokazování Obhajoba v řízení před soudem II. stupně a mimořádné opravné prostředky Obhajoba ve věcech mladistvých zákon o soudnictví ve věcech mládeže Problematika hospodářských trestných činů (dříve Obhajoba ve věcech hospodářských trestných činů) Vybrané otázky obecné části trestního zákona Vybrané otázky z kriminalistické taktiky a techniky Trestní zákoník vybrané problémy obecné a zvláštní části Obecné ní dovednosti (2 semináře povinně) Advokátní tarif, paušální vyhláška, DPH Vedení kanceláře Sepisování smluv a další činnosti, které jsou součástí výkonu advokacie Jak si počínat při soudním jednání Práva a povinnosti a POLODENNÍ VOLITELNÉ SEMINÁŘE (12 seminářů povinně) Etika a etiketa v advokacii Etika a kárná odpovědnost a Pojem, podstata a právní aspekty mediace, struktura mediačního procesu Právo spolupráce Principy vnitrostátní aplikace práva EU Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní Závazkové vztahy s mezinárodním prvkem Soutěžní právo Ústavní stížnosti Ochranné známky Dokazování a opravné prostředky v civilním soudním řízení Advokát a jeho klient Zvládání konfliktních situací Práce s problémovým klientem Komunikační dovednosti a Doručování v civilním řízení Průběh jednání před soudem I. stupně Postup obhájce v konkrétní věci (dříve Simulace trestního procesu) Aktuální právní judikatura ze všech oblastí práva Promlčení a prekluze Vypořádání podílového spoluvlastnictví Správní soudnictví Opatrovnické řízení, náležitosti návrhů, vystupování v soudní síni Advokát v civilním řízení Předběžná opatření, zajištění důkazů Trestní odpovědnost právnických osob Ochrana osobnosti v soudní praxi Kriminologie Koncentrace řízení Péče soudu o nezletilé Rodinné právo CELODENNÍ SHRNUTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ADVOKÁTNÍ ZKOUŠKY Obchodněprávní problematika Občanskoprávní problematika Problematika správního a ústavního práva Trestněprávní problematika Advokátní předpisy Případné změny jsou vyhrazeny v závislosti na legislativních změnách základních právních předpisů. Školení k problematice NOZ budou vypsány v průběhu roku V Praze dne 5. listopadu 2012 Mgr. Olga Šenfeldová a JUDr. Irena Schejbalová

8 Částka 3/2012 Věstník České ní komory 2012 Strana 80 STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY K OTÁZCE SEPISU NÁVRHŮ NA ODDLUŽENÍ ZA ÚPLATU OSOBOU, KTERÁ JE DRŽITELEM ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ (schváleno představenstvem České ní komory dne 9. října 2012) 1. Podle ustanovení 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, platí, že poskytováním právních služeb se rozumí zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci, jsou-li vykonávány soustavně a za úplatu. Je nesporné, že sepis návrhů na oddlužení je poskytováním právních služeb, neboť jde o písemné podání ve smyslu 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., ní tarif, ve znění pozdějších předpisů, popř. o sepis listiny o právním úkonu [ 11 odst. 1 písm. m) ního tarifu]. 2. Při posuzování, zda sepis návrhů na oddlužení podle insolvenčního zákona je možné vykonávat za úplatu na základě živnostenského oprávnění, je proto s ohledem na výše uvedené třeba soustředit se na otázku, zda jde při výkonu činnosti takovýchto osob o poskytování právních služeb. Česká ní komora má za to, že v tomto případě se o poskytování právních služeb jedná a dané osoby tudíž porušují zákon o advokacii, neboť podle 2 citovaného zákona jsou oprávněni poskytovat právní služby na území České republiky pouze i (tím není dotčeno poskytování právních služeb notáři, soudními exekutory, patentovými zástupci a daňovými poradci, popř. dalšími osobami, jimž zvláštní zákon svěřuje poskytovat právní služby, jakož i zaměstnanci právnické nebo fyzické osoby, popřípadě členy družstva vůči osobě, k níž jsou v pracovním nebo v jiném obdobném poměru, pokud je poskytování právních služeb součástí povinností vyplývajících z tohoto poměru). 3. Výše uvedené vyplývá nepřímo rovněž z ustanovení 3 zákona č. 155/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, které v odstavci 2 vymezuje (pro fyzické osoby), co není živností. Lze proto vyslovit závěr, že osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění pro obor činnosti poradenská a konzultační činnost nesmí při podnikání vykonávat takové činnosti, které lze vykonávat pouze na základě zvláštních zákonů, na které odkazuje živnostenský zákon u jednotlivých činností vymezených v 3.

9 Strana 81 Věstník České ní komory 2012 Částka 3/2012 a) Zápis do seznamu ů OZNÁMENÍ O ZÁZNAMECH V SEZNAMU ADVOKÁTŮ OD 16. ČERVENCE 2012 DO 31. ŘÍJNA 2012 Reg. č. Příjmení a jméno Dne Sídlo Absolon, Jiří, Mgr Revoluční 763/15, Praha Balková, Lenka, Mgr Bucharova 1314/8, Praha Baloghová, Zuzana, JUDr Jungmannova 31/36, Praha Bebiya, Zurab, kand. práv. věd Lhotákova 2421/2, Praha Bém, Jiří, JUDr Nad Dalejským údolím 2688/1, Praha 5-Stodůlky Beneš, Petr, Mgr Palladium, Na Poříčí 1079/3a, Praha Benešová, Eva, Mgr Holečkova 105/6, Praha Beran, Michal, Mgr Široká 36/5, Praha Birkner, Albert, Dr., LL.M Nad Ondřejovem 14, Praha Blažejovská Musilová, Na Příkopě 23, Praha 1 Vanda, Mgr. et Mgr Blažek, Jiří, JUDr Pejevové 3126/7, Praha 4-Modřany Bodlák, Stanislav, Mgr Sobotín 270, Sobotín-Petrov nad Desnou Bohůnová, Petra, Hilleho 1843/6, Brno JUDr., Ph.D., LL.M. Eur Borovička, Jaroslav, Kateřinská 466/40, Praha 2 Mgr., LL.M Bubeníková, Kateřina, Mgr Malá Štěpánská 1932/3, Praha 1-Nové Město Buček, Jan, Mgr Zátiší 3501, Frýdek-Místek Ćavarová, Renata, Mgr Vinohradská 2828/151, Praha 3-Žižkov Černochová, Petra, Mgr Na Ostrůvku 360/4, Praha Čmelík, Milan, JUDr., Bc Lidická 405/3, Jablonec nad Nisou Čumpelíková, Zuzana, Mgr Lublaňská 507/8, Praha Dařbujan, Václav, Mgr Jungmannova 351/2, Liberec Deáková, Viera, Mgr Poncarova 994, Zdice Dočkalová, Jana, Mgr Slavíkova 1568/23, Praha 2-Vinohrady Dolejš, Marek, Ke Stírce 490/57, Praha 8 Mgr., Ing. arch Doležalová, Anna, Jablonského 604/7, Plzeň JUDr., MBA Doležel, Emil, Mgr Sokolovská 32/22, Praha Dostál, Jiří, Mgr Mezníkova 273/13, Brno Dudek, Miroslav, JUDr máje 163, Hrádek Duffek, Lukáš, Mgr Na Pankráci 1683/127, Praha Dvořák, Petr, Mgr Charvátova 58/11, Praha Ellerová, Sabina, Mgr Heinrichova 196/8, Brno Fajnor, Karol, Mgr Hostivítova 124/5, Praha Fatura, Róbert, JUDr B. Martinů 1885/2, Nový Jičín Fejfarová, Dagmar, Mgr Valdštejnovo náměstí 76, Jičín Fidler, Jan, Mgr Nad Alejí 1737/12, Praha Filipová, Veronika, JUDr Petrská 1136/12, Praha Foltýnová, Eva, Mgr Španělská 742/6, Praha Frey, Jan, Mgr Týn 1049/3, Praha Frk, Patrik, Mgr., Bc Konviktská 24, Praha 1-Staré Město Gejdoš, Miroslav, Mgr Vojtěcha Lanny 3269, Kladno Gremillot, Marie, Mgr Náměstí Republiky 1, Praha Grygárek, Libor, JUDr Nad Cihelnou 417/25, Praha Hájek, Michal, JUDr Kynická 961, Praha Havelka, Martin, JUDr Lazarská 8, Praha Hendrychová, Hana, Mgr., Bc U Družstva Ideál 1069/8, Praha 4

10 Částka 3/2012 Věstník České ní komory 2012 Strana Hlucháňová, Klára Štefánikova 65, Praha Holec, Stanislav, Mgr Jungmannova 24, Praha Horák, Martin, Mgr Bezručova 9, Plzeň Horký, Štěpán, Mgr Revoluční 1082/8, Praha Hrubý, Radovan, Mgr Řeznická 1967/3, Praha 1-Nové Město Husták, Zdeněk, Mgr Klimentská 1207/10, Praha Hutirová, Helena, Vitošská 3415/11, Praha 4-Modřany Mgr. et Mgr Chlud, Martin, Mgr Dražkovice 181, Pardubice-Dražkovice Jakab, Pavel, Mgr., LL.M Masarykova 884, Roztoky Jiříčková, Sandra, Mgr Zlatnická 1582/10, Praha Junek, Jan, Mgr Havlíčkova 11, Praha Kafková, Alžběta, Mgr U nových domů II. 530/7, Praha 4-Krč změna jména od Karásková, Klára, Mgr Týn 1049/3, Praha Kareta, Jan, Mgr Ruská 593/40, Praha Karfík, Zdeněk, JUDr Vladislavova 46/3, Praha Kerbrová, Kateřina, JUDr Horní ul. č. p. 6, Havlíčkův Brod Kiršner, Pavel, JUDr V Holešovičkách 1579/24, Praha Kittrichová, Zuzana, Mgr V parku 2323/14, Praha 4-Chodov Kněžourová, Petra, Mgr Zborovská 49, Praha Korejtko, Aleš, JUDr Sladkovského 484, Pardubice Kos, Jiří, JUDr., MSc Pernštýnská 6, Pardubice Kouřilová, Zuzana, Mgr Karla Engliše 3201/6, Praha Kozlová, Táňa, Mgr Svornosti 2, Havířov-Město Kožaná, Ludmila, Mgr Čs. Legií 5, Ostrava-Moravská Ostrava Kramoliš, Ondřej, Mgr V Celnici 1031/4, Praha Kratochvílová, Karla, Mgr Marie Steyskalové 767/62, Brno-Žabovřesky Kraváčková, Eva, Mgr Pekařská 389/21, Brno Krejčová, Eva, Mgr Horova 3112/38, Brno Krofta, Radim, JUDr U Železné lávky 568/10, Praha Kropíková, Jana, Mgr Klimentská 1207/10, Praha Krůsová, Marcela, Mgr U Svobodárny 12, Praha Krušinová, Pavlína, Mgr., Ing Týn 1049/3, Praha Křivohlavý, Martin, Mgr Bělocerkevská 1037/38, Praha Křížek, Ondřej, Mgr Na Pankráci 1683/127, Praha Kubát, Ondřej, Mgr Dukelská 15/16, Hradec Králové Kuběna, Petr, Mgr Kardinála Berana 1157/32, Plzeň Kubička, Václav, Mgr náměstí Přemysla Otakara II. 32, České Budějovice Kučera, Zdeněk, Mgr., Bc Praha City Center, Klimentská 46, Praha Kuchlerová, Pavla, Mgr Saskova 1625, Kladno Kukla, Daniel, Mgr Husova tř. 1847/5, České Budějovice Kuklinca, Ján, Mgr Americká 177/35, Praha Kurivčaková, Uljana, JUDr Velkoosecká 773/5, Praha 9-Vinoř Lachmann, Martin, Mgr Kateřinská 466/40, Praha Lachmannová, Eva, Mgr Maiselova 15, Praha Lhotský, Marek, Mgr Gorkého 61/11, Brno Lišková, Radka, Mgr Plachého 991/38, Plzeň Lomozová, Petra, Mgr Šafaříkova 635/24, Praha Lukešová, Lenka, JUDr Kubišova 919/19, Praha Macálka, Vladimír, Mgr Jílová 136/28, Brno Machová, Klára, Mgr., Bc Horní náměstí 286/55, Opava Malachová, Alena, Mgr Bělehradská 126, Praha Marčišin, Marcel, JUDr Gočárova třída 1013, Hradec Králové Marešová, Kateřina, Mgr Na Příkopě 8, Praha Martinek, Josef Václav, Jiřího ze Vtelna 1731, Praha 9-Horní Počernice Bc. et Mgr.

11 Strana 83 Věstník České ní komory 2012 Částka 3/ Martinová, Marie, JUDr Roháčova 2614, Tábor Matějík, Tomáš, Mgr Křížová 18, Brno Matoulková, Veronika, JUDr Na Slupi 134/15, Praha Michl, Milan, Mgr tř. Kpt. Jaroše 1844/28, Brno Míková, Markéta, Mgr Na Příkopě 25, Praha Müller, Blanka, Mgr Petrská 1136/12, Praha Nováková, Petra, Kateřinská 466/40, Praha 2 JUDr., Ph.D Novotná, Lenka, Mgr Wolkrova 581/4, Brno Opršalová, Michaela, Mgr Na Olešce 240, Semily Oriničová, Simona, Mgr Sladkovského 767, Pardubice Paděra, Vítězslav, Mgr., Ing Svaté Anežky České 32, Pardubice Paseková, Martina, Mgr Zahradnická 74, Příbram Pazdírek, Kryštof, Mgr Nikoly Tesly 7, Praha Pešlová, Renáta, Mgr Holušická 2221/3, Praha Pohořalová, Zuzana, Mgr Antala Staška 24, České Budějovice Prosecká, Lucie, Mgr Karoliny Světlé 301/8, Praha 1-Staré Město Pružinský, Róbert, JUDr Na Řádku 8, Břeclav Radevová, Klára, JUDr Boženy Němcové 583/33, České Budějovice Rampula, Vlastimil, JUDr Karlovo náměstí 671/24, Praha Rašovský, David, Mgr Čelakovského 6, Blansko Rosová, Eliška, Mgr U Družstva Život 894/16, Praha Rutar, Radka, Mgr V Pálce 117, Křenice Samol, Daniel, Mgr Vorařská 2075/6, Praha Sekeráková, Ivana, Mgr Kotlářská 989/51a, Brno Severinová, Dagmar, Mgr náměstí Kinských 76/7, Praha Sikora, Jan, Mgr nám. Míru 551, Třinec Sláviková Geržová, Radoslava, Ovocný trh 2/580, Praha 1 Mgr Steidl, Tomáš, Mgr Hlavní třída 2, Šumperk Steinbauerová, Andrea, Mgr Cítov 297, Cítov Strnadová, Jaroslava, Mgr nám. Práce 2512, Zlín Strnadová, Martina, Mgr Purkyňova 74/2, Praha 1-Nové Město Sýkora, Martin, Mgr Sadová 171/40, Opava Sýkora, Jakub, Mgr Polská 13, Praha 2-Vinohrady Šmídová, Jitka, JUDr Viniční 82, Brno Šmrha, David, Mgr Malická 1576/11, Plzeň Šocová, Blanka, Mgr Havlíčkova 132, Beroun Špačková, Jana, Mgr Týn 1049/3, Praha Štourač, František, Mgr Josefská 9, Brno Štross, Petr, Mgr Místecká 329/258, Ostrava Šula, Ivan, JUDr Hostěrádky-Rešov 105, Hostěrádky-Rešov Tkadlec, Jaroslav, Mgr Třída Spojenců 727, Otrokovice Tomala, Martin, Mgr Havlíčkova 190/12, Český Těšín Tomečková, Martina, Mgr Na Bělidle 2/830, Praha Tomíček, Zdeněk, JUDr Perlová 5, Praha Tonner, Martin, JUDr Balbínova 223/5, Praha Tótová, Markéta, Mgr Opletalova 25, Praha Turečková, Adéla, Mgr Cihlářská 643/19, Brno Tvrdíková, Hana, Mgr Dukelských hrdinů 564/34, Praha Ucháč, Bohumil, JUDr Hlubočepská 85/61, Praha 5-Hlubočepy Urban Jarabicová, Andrea, Brunclíkova 1823/4, Praha 6 Mgr Váňa, Lukáš Sladkovského 601, Pardubice JUDr., Mgr., Ph.D Vebr, Tomáš, Mgr Na cihelnách 9, Jaroměř Veselý, Petr, Mgr Široká 5, Praha 1

12 Částka 3/2012 Věstník České ní komory 2012 Strana Volmanová, Marie, Mgr Opletalova 1535/4, Praha Vysloužilová, Lucie, JUDr Jeremenkova 1021/70, Praha Začal, Martin, Mgr Riegrova 14, Olomouc Zahálka, Michal, Mgr Telečská 1720/7, Jihlava b) Vyškrtnutí ze seznamu ů Reg. č. Příjmení a jméno Dne 8832 Balašová, Jindřiška, JUDr Coufalík, Alois, JUDr Čapek, Miroslav, JUDr Čapková, Božena, JUDr Englich, Jiří, Mgr Fabiánek, Pavel, Mgr Ford, Helen Elizabeth Hájková Ryšánková, Katarína, JUDr Horáková, Petra, Mgr Jonák, Robert, JUDr Kubišta, Jaroslav, JUDr Maceška, Bohumil, JUDr Misík, Petr, Mgr Nezkusil, Jiří, Prof., JUDr., DrSc Nuckollsová, Jaroslava, JUDr Pajdla, Pavel, JUDr Petrásek, Václav, JUDr Převrátil, Jan, JUDr Romanová, Marie, JUDr Řeháková, Alexandra, JUDr Skoumal, Vojtěch Vanke, Jan, JUDr Vlček, Miloslav, JUDr Vorlíček, Jan, JUDr Zelenková, Evženie, JUDr c) Pozastavení výkonu advokacie Reg. č. Příjmení a jméno Dne Azavedo, Kateřina, Mgr Bärová, Jana, JUDr Doleželová Lišková, Eva, Mgr Drápalová, Dita, Mgr Duchoň, Jiří, JUDr Hardmeyer, Adéla, Mgr Herudková, Klára, Mgr Hlucháňová, Klára Holecová, Blanka, JUDr Holeček, Petr, Mgr Hübnerová, Svatava, JUDr Janeček, Petr, Mgr Jašek, Michal, Mgr., LL.M

13 Strana 85 Věstník České ní komory 2012 Částka 3/ Jungmann, Anna, Mgr Kafková, Alžběta, Mgr změna jména od Kašparová, Jiřina, Mgr Kuřecová, Vladěna, Mgr Macálka, Vladimír, Mgr Mc Dowell, Hilary Miedzgová, Kristína, JUDr., Ing., CEMS MIM Nečasová, Markéta, Mgr Nevřalová, Hana, JUDr., MBA Novotná, Alena, Mgr Ostruszka, Jan, JUDr Payne, Jana, Mgr Prchal, Antonín, JUDr Prokešová, Miriama, Mgr Steinbauerová, Andrea, Mgr Szabo, Markéta, Mgr Šachová, Petra, JUDr Šebková, Jana, Mgr Špičková, Jana, Mgr Šula, Ivan, JUDr Švejdová, Martina, Mgr Traurigová, Natalija, JUDr., Ph.D Trkalová, Lenka, Mgr Vincencová, Štěpánka, Mgr Vlasák, Miloš, Mgr d) Zrušení pozastavení výkonu advokacie Reg. č. Příjmení a jméno Dne Sídlo 2006 Baksa, Miroslav, JUDr Vančurova 1636, Litvínov Bartl, Aleš, Mgr Lány 48, Brno Doleželová Sokolíková, Irena, Suchdolské nám. 445/7, Praha 6-Suchdol Mgr Donthová, Sylvie, Zlatnická 10, Praha 1 JUDr., Ph.D Dudová, Jana, JUDr., Ph.D Kouty 67, Brno-Ivanovice Goldsteinová, Kateřina, Mgr Semická 2026/10, Praha 4-Modřany Hardmeyer, Adéla, Mgr Jungmannova 24, Praha Hladíková, Jana, JUDr listopadu 623, Pardubice 3396 Homola, Tomáš, JUDr Opletalova 5, Praha Chábová, Helena, JUDr Stará 241, Kladno Kotulanová, Romana, Mgr U Albrechtova vrchu 1162/17, Praha Malcová, Jaroslava, Valečovská 846/6, Praha 9 Mgr., LL.M Měšťánková, Věra, Mgr Borovská 2232, Praha Mullis, Kateřina, Na Slupi 15, Praha 2 JUDr., Ph.D Opletalová, Jana, Mgr Masarykovo náměstí 72, Uherský Brod Podhorská, Iva, JUDr., LL.M Nad Okrouhlíkem 12, Praha Růžičková, Kateřina, Mgr Hvězdova 1716/2b, Praha Salačová, Michaela, JUDr Gorazdova 11, Praha 2

14 Částka 3/2012 Věstník České ní komory 2012 Strana Skoupý, Otakar, Mgr Růžová 7, Praha Smíšková, Daniela, JUDr Polská 18, Prostějov Stříbný, Ondřej, Mgr Karolinská 661/4, Praha 8-Karlín Ševarkova, Julija, Mgr., LL.M Politických vězňů 934/15, Praha 1-Nové Město 7853 Tomášová, Markéta, Mgr Laubova 8, Praha 3-Vinohrady Trojan, Radek, Mgr Těšnov 1/1059, Praha Vincourek, Tomáš, JUDr Petýrkova 1958, Praha Vondřička, Bohumil Na Rybníčku 387/6, Liberec Zajícová, Martina, JUDr., LL.M Moskevská 1440/24a, Havířov-Město 8325 Zítek, Adam, JUDr., Ph.D Na Pankráci 30a/404, Praha Zuntová, Zuzana, Jáchymova 26/2, Praha 1 Mgr., LL.M.

15 Strana 87 Věstník České ní komory 2012 Částka 3/2012 OZNÁMENÍ O ZÁZNAMECH V SEZNAMU ADVOKÁTNÍCH KONCIPIENTŮ OD 16. ČERVENCE 2012 DO 31. ŘÍJNA 2012 a) Zápis do seznamu ních koncipientů Reg. č. Advokátní koncipient Dne Zaměstnán u Sídlo Adamcová, Eliška, Mgr Černý, Jiří, JUDr., P. O. BOX č. 12, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod Ambrož, Jan, Mgr Řanda Havel Legal Truhlářská 13, ní kancelář s. r. o. Praha 1-Nové Město Andresová, Monika, Mgr Buchta, Martin, Mgr., Panská 6, Praha Andršová, Petra, Mgr Advokátní kancelář Na Strži 1702/65, Praha 4 JUDr. Jana Svatoňová Bakalářová, Lucie, Mgr., Bc Advokátní kancelář Jiřího ze Vtelna 1731, Martinek & Partner Praha 9-Horní Počernice Bambuchová, Kateřina, Mgr Vyroubal, Pavel, JUDr., Palackého 168, Na Rybárně, Vsetín Baranová, Nikola, Mgr Barčáková, Lenka, Mgr Majer, Roman, JUDr., Vyskočilova 1326/5, Praha Bareš, Martin, Mgr Jablonský, Vladimír, JUDr., 28. října 1001/3, Praha Bartušková, Klára, Mgr Řezníček & Co. s. r. o., U Černé věže 66/3, ní kancelář České Budějovice Beierová, Michaela, Mgr Advokátní kancelář Havlíčkova 190/12, Hajduk a partneři s. r. o. Český Těšín Benda, Jiří, Mgr Kellerová, Markéta, Mgr., Černíkova 2986/14, Brno Bezucha, David, Mgr Köhler, Martin, JUDr., 1. máje 535/50, Liberec Bielesz, Martin, Mgr Advokátní kancelář Havlíčkova 190/12, Hajduk a partneři s. r. o. Český Těšín Bílková, Nicole, Mgr Fischer, Karel, Mgr., Kaprova 42/14, Praha Bílý, Petr, Mgr Rybář, Tomáš, JUDr., Ph.D., Václavské náměstí 1601/47, Praha Blažek, Rudolf, JUDr Blažková, Květoslava, JUDr., Šalounova 1936, Praha Bock, Claudia, Mgr., B.S Giese & Partner, v. o. s. Ovocný trh 8, Praha Bogačeva, Gračija, Mgr Voršilka Jiří, JUDr., Opletalova 4, Praha 1 ní kancelář Bogdanová, Eva, Mgr JUDr. Tomáš Soukup, BA, Pekařská 389/21, Brno ní kancelář Bouzková, Dominika, Mgr Šafářová, Michaela, Mgr., Záběhlická 3262/88A, ka Praha Brada, Pavel, Mgr AK Mgr. Marek Pošta Pavla Švandy ze Semčic 1073/3, Praha Brosková, Karolína, Mgr Mališ Nevrkla Legal, Na Rybníčku 1329/5, Praha 2 ní kancelář, s. r. o Brotan, Vladimír, Mgr., Bc Advokátní kancelář Bohunická 517/55, Tesařová & Kubíková s. r. o. Brno-Horní Heršpice Budinská, Jana, Mgr Ševčík, Jan, Mgr., Na Královně 862, Praha Budka, Karel, Mgr., J.D Bělina, Martin, Mgr., Karla Engliše 3201/6, Praha 5-Smíchov Bugan, Patrik, Mgr., Ing Havel, Kuchař, Ryšavá Na Pankráci 30a/404, a partneři, ní Praha 4-Nusle kancelář, s. r. o.

16 Částka 3/2012 Věstník České ní komory 2012 Strana Burešová, Kateřina, Mgr Volopich, Daniel, JUDr., Vlastina 23, Plzeň Bušková, Eva, Mgr., LL.M Norton Rose v. o. s., Husova 240/5, ní kancelář Praha 1-Staré Město Bystrická, Zuzana, Mgr Vidura, Pavel, Mgr., Solná 5, Ostrava Cao, Daniel, Mgr Penka, Igor, Mgr., Zahradnická 223/6, Brno Cidlina, Václav, Mgr Schinnenburgová, Petra, Mgr. V Nových domcích 13, Praha Ciencialová, Andrea, Mgr Štaidl Jiří, JUDr., Apolinářská 6, Praha 2-Nové Město Ciprýn, Štěpán, Mgr Novák, Pavel, JUDr., Bohuslava Martinů 1051/2, Praha Coufalová, Jitka, Mgr Adámek, Petr, Mgr., Na Perštýně 1, Praha Csorba, Csaba, Mgr Nocarová Jašek & V Jirchářích 148/4, Praha 1 Partners, v. o. s Čamborová, Monika, Mgr Havel, Holásek & Partners Týn 1049/3, Praha 1 s. r. o., ní kancelář Čápová, Dana, Mgr Sládek & Partners, Janáčkovo nábř. 39/51, ní kancelář, v. o. s. Praha Čermáková, Lucie, Mgr Advokátní kancelář Týnská, Křižíkova 196/18, s. r. o. Praha 8-Karlín Černá, Kristýna, Mgr Lev, Pavel, Mgr., Ing., Poláškova 2, Valašské Meziříčí Černá, Karolína, Mgr., Ing BBH, ní kancelář, Klimentská 1207/10, v. o. s. Praha 1-Nové Město Černecká, Zuzana, Krutina, Miroslav, Mgr., Vyšehradská 423/27, Praha 2 JUDr., Mgr Černý, Lubor, Mgr Císař, Češka, Smutný a spol. Hvězdova 1716/2b, Praha Čujan, Radomír, Mgr BBH, ní kancelář, Klimentská 1207/10, v. o. s. Praha 1-Nové Město Čupíková, Andrea, Mgr Kráčalík, Jaromír, Mgr., Lipová alej 6, Hodonín Damen, Marieta, Mgr Línková, Šárka, JUDr., Jiráskova 972, Pardubice ka Disman, Marek, Mgr. et Mgr Baker & McKenzie, v. o. s., Klimentská 1216/46, Praha 1 ní kancelář Dočkal, Tomáš, Mgr Rakovský & Partners v. o. s. Václavská 316/12, Praha Dolejšová, Petra, Mgr Holub, Miloš, JUDr., Ph.D., Veletržní 924/14, Praha 7-Holešovice Dostál, Ondřej, Mgr Advokátní kancelář Němec, Prvního pluku 206/7, Bláha & Navrátilová, s. r. o. Praha 8-Karlín Drápalová, Monika, Mgr Havel, Holásek & Partners Týn 1049/3, Praha 1 s. r. o., ní kancelář Duda, Jan, Mgr Advokátní kancelář Brno Kouty 67, Brno-Ivanovice JUDr. Dudová Dudová, Andrea, Mgr Rybář, Vadim, Mgr., Tyršova 1714/27, Ostrava-Moravská Ostrava Dudová, Martina, Mgr., Bc Halaburt Jiří, Mgr., Plzeňská 11, Karlovy Vary Dugová, Alena, Mgr., Ing Deloitte Legal s. r. o., Karolinská 654/2, ní kancelář Praha 8-Karlín Dušková, Nikol, Mgr Císař, Češka, Smutný a spol. Hvězdova 1716/2b, Praha Dvořáková, Michaela, Mgr Tomanek Richard, JUDr., Hlinky 142a, Brno Dvořáková, Daniela, Mgr Grepl, Tomáš, Mgr., Horní náměstí 365/7, Olomouc Dvořáková, Jana, Mgr NSG Morison ní Jakubská 2, Praha 1 kancelář, s. r. o.

17 Strana 89 Věstník České ní komory 2012 Částka 3/ Fabian, Tomáš, JUDr Salans Europe LLP, Platnéřská 191/4, organizační složka Praha 1-Staré Město Feber, Vít, Mgr Advokátní kancelář Lang Dvořákova 44/14, Brno Fiala, Miloš, Mgr Hlaváček Tomáš, JUDr., Kořenského 15/ 1107, Praha Fialová, Barbora, Mgr Toman, Devátý & partneři Trojanova 12, Praha 2 ní kancelář, s. r. o Fiedler, Lukáš, Mgr Loskot, František, Československé armády 556, JUDr., CSc. Hradec Králové Fiedler, Petr, Mgr Floder, Martin, Mgr Kohajda, Michael, Gorazdova 355/5, JUDr., Ph.D., Praha 1-Nové Město Fógel, Michal, Mgr bpv Braun Partners s. r. o. Ovocný trh 8, Praha 1-Staré Město Fogelová, Andrea, Mgr Havel, Holásek & Partners Týn 1049/3, Praha 1 s. r. o., ní kancelář Foltánová, Terezie, Mgr Magnusková, Iveta, Mgr., O. Lysohorského 702, ka Frýdek-Místek Fraňková, Lucie, Mgr Pavel, David, Mgr., Vladislavova 1390/17, Praha Friedelová, Zuzana, Mgr Friedelová, Milatová, Místecká 329/258, Pěnkava v. o. s. Ostrava-Hrabová Fröhlich, Lukáš, Mgr White & Case (Europe) Na Příkopě 850/8, Praha 1 LLP, organizační složka Fulínová, Markéta, Mgr Svoboda, Filip, JUDr., U Demartinky 1, ní kancelář Praha 5-Smíchov Gazdová, Monika, Mgr Šebesta, Jiří, Mgr., Čechyňská 16, Brno Gebauerová, Jana, Mgr Pahutová, Sylva, Mgr., Dlouhá 53/6, Ostrava Gebouský, Michal, Mgr Olejníček, Jan, JUDr., Helénská 1799/4, Praha Goldstein, Martin, Mgr Hogan Lovells (Prague) Slovanský dům, LLP, organizační složka Na Příkopě 859/22, Praha Handlosová, Martina, PricewaterhouseCoopers Kateřinská 466/40, Praha 2 Mgr., Ing. Legal s. r. o., ní kancelář Hartmannová, Věra, PaedDr., Mgr Havlíčková, Zita, Mgr Rezek, Michal, JUDr., Tomáškova 19, Brno Havlíčková, Zita, Mgr Rezek, Michal, JUDr., Tomáškova 19, Brno Havlová, Helena, Mgr Advokátní kancelář Němec, Prvního pluku 206/7, Bláha & Navrátilová, s. r. o. Praha 8-Karlín Heczko, Tomasz, Mgr Deloitte Legal s. r. o., Karolinská 654/2, ní kancelář Praha 8-Karlín Hegerová, Klára, Mgr Štekl Vladimír, Mgr., Ant. Slavíka 7, Brno Heider, Jiří, Mgr HVH Legal ní Husinecká 808/5, kancelář s. r. o. Praha 3-Žižkov Helebrantová, Lucie, Mgr Mihalik, Vendelín, JUDr., Římská 16, Praha Henkl Zajícová, Barbora, Mgr Moural, Stanislav, JUDr., 28. října 150/2663, Ostrava-Moravská Ostrava Herman, Jiří, Mgr Garris Legal, ní náměstí Republiky 1079/1a, kancelář, s. r. o. Praha Hinkelmannová, Simona, Mgr Fiala, Lukáš, Mgr., Kubánské náměstí 1391/11, ní kancelář Praha 10-Vršovice Hlásek, Jakub, Mgr Vavroch, František, JUDr., Nám. Přemysla Otakara II. 36, České Budějovice Hodabová, Iveta, Mgr Advokátní kancelář, Šilingrovo nám. 257/3, Brno Mgr. Jiřina Svojanovská

18 Částka 3/2012 Věstník České ní komory 2012 Strana Hojdn, Lukáš, Mgr., LL.B Advokátní kancelář Doudlebská 1699/5, Praha 4 Zrůstek, Lůdl a partneři v. o. s Holas, Jan, Mgr Burget, Miroslav, Mgr., nám. T. G. Masaryka 11, Prostějov Holubová, Petra, Mgr., LL.M Holubová i s. r. o. Za Poříčskou bránou 365/21, Praha 8-Karlín Hon, Michal, Mgr Fojta, Pavel, JUDr., Drobného 34, Brno Horáček, Zdeněk, Mgr., Ph.D Deloitte Legal s. r. o., Karolinská 654/2, ní kancelář Praha 8-Karlín Horálková, Dita, Mgr Vartová, Sylva, JUDr., Musorgského 14, ka Ostrava-Moravská Ostrava Hošek, Petr, Mgr Špirk, Michal, JUDr., Vysoká 92, Rakovník Hrabák, Jan, Mgr Toman, Jan, Mgr., Na Ořechovce 580/4, Praha Hradil, Ondřej, Mgr Mejzlík, Jaroslav, JUDr., Bráfova tř. 531/37, Třebíč-Horka-Domky Hrnčíř, Michael, Mgr Advokátní kancelář Palackého 715/15, Petrásek & Slepička v. o. s. Praha 1-Nové Město Hrubý, Aleš, Mgr Schüller, Jiří, Mgr., Balbínova 24, Praha 2-Vinohrady Hruška, Adam, Mgr MSB Legal, v. o. s. Bucharova 1314/8, Praha 5-Stodůlky Hubáček, Michal, Mgr Poledník, Petr, JUDr. Příkop 4, Brno Hubinger, Martin, Mgr Purkyt & Co. ní Štefánikova 18/25, Praha 5 kancelář Hudáková, Alžbeta, Mgr Mašek, Daniel, Mgr., Opletalova 1535/4, Praha Huňáček, Martin, Mgr Dušan, Ružič, JUDr., Ph.D., Kubišova 19, Praha 8-Libeň Hustáková, Petra, Mgr Račok, Michal, JUDr., Štěpánská 49/633, Praha Hvizdáková, Lada, Kraus, Přemysl, JUDr., Senovážné nám. 24, Praha 1 Mgr., PhDr Choulíková, Barbora, Mgr Volopich, Daniel, JUDr., Vlastina 23, Plzeň Chovancová, Petra, Mgr Jahodová, Iva, Mgr Havel, Holásek & Partners Týn 1049/3, Praha 1 s. r. o., ní kancelář Janáčová, Tereza, Mgr Majer, Roman, JUDr., Vyskočilova 1326/5, Praha Jandus, Milan, Mgr Dvořák, Dušan, JUDr., Hlinky 118, Brno Janoušek, Martin, Mgr., Ing Vlk, Václav, JUDr.,, Sokolovská 22, Moreno Vlk & Asociados Praha 8-Karlín Janšová, Markéta, Mgr Hlaváček, Tomáš, JUDr., Kořenského 15/ 1107, Praha Jareš, Adam, Mgr Petřík, Jan, Mgr., Týnská 12, Praha Jarkovská, Michaela, Mgr Wilson & Partners v. o. s., Revoluční 655/1, Praha 1 ní kancelář Jarolínová, Veronika, Mgr Semrádová Zvolánková, Karlovo nám. 18, Praha 2 Světlana, JUDr., Ing., ka Javorský, Tomáš, Mgr Novák, Pavel, JUDr., Bohuslava Martinů 1051/2, Praha Ječná, Tereza, Mgr Pražanová, Irena, JUDr., V Dolině 1516/1a, ní kancelář Praha 10-Michle Jedličková, Bohdana, Mgr NH Partners, ní Václavské náměstí 832/19, kancelář, s. r. o. Praha 1-Nové Město

19 Strana 91 Věstník České ní komory 2012 Částka 3/ Jerman, Richard, Mgr Touschek, Karel, Mgr., Staropramenná 722/26, Praha 5-Smíchov Jiříček, Lukáš, Mgr Křesťanová, Dagmar, JUDr., Masarykova 31, Brno Jurista, Erik, Mgr Šimberský, Jindřich, Mgr., Hořejší nábřeží 786/21, Praha Kadlec, Jiří, Mgr Wölfl & Pokorný společnost Radniční 133/1, ů s. r. o. České Budějovice Kalabza, Viktor, Mgr Kadečka, Stanislav, Sladkovského 601, Pardubice JUDr., Ph.D., Kamenická, Hana, Mgr Brodec & Partners s. r. o., Balbínova 223/5, Praha 2 ní kancelář Kapplerová, Zuzana, Mgr Pelech, Josef, JUDr., Ph.D., Kardinála Berana 1157/32, Plzeň Karhanová, Lenka, Mgr Veselá, Lenka, Mgr., nám. W. Churchila 1800/2, ní kancelář Praha 3-Žižkov Kasperová, Jana, Mgr Ševčík Jan, Mgr., Na Královně 862, Praha Kazdera, Petr, Mgr Moural, Stanislav, JUDr., 28. října 150/2663, Ostrava-Moravská Ostrava Kinnert, Pavel, Mgr Weil, Gotshal & Manges Křižovnické nám. 193/2, s. r. o. ní kancelář Praha Klabusayová, Hana, Mgr., Ing Mališ Nevrkla Legal, Na Rybníčku 1329/5, Praha 2 ní kancelář, s. r. o Klaudysová, Hana, Mgr Horáková, Anna, JUDr., Čelakovského sady 8, Praha Klepš, Václav, Mgr. et Mgr Kořán, Jan, Mgr., Opletalova 55, Praha Klimešová, Iveta, Mgr Advokátní kancelář Pokorný, Karolíny Světlé 301/8, Wagner & partneři, s. r. o. Praha 1-Staré Město Klímová, Kateřina, Mgr Majer, Roman, JUDr., Vyskočilova 1326/5, Praha Kolařík, Jan, Mgr Kolařík, Lubomír, JUDr. Svatovítské nám. 126, Pelhřimov Koliášová, Karolína, Mgr Pavlíková, Kateřina, JUDr., Příkop 843/4, Brno Kolín, Ondřej, Mgr., Bc Balcar, Michal, Mgr., Na Vysoké II 300/22, Praha Kolínek, Jiří, Mgr Maršálek, Petr, Mgr., Dolní náměstí 342, Vsetín Korál, Petr, Mgr., J.D Weil, Gotshal & Manges Křižovnické nám. 193/2, s. r. o. ní kancelář Praha Kosař, Pavel, Mgr Semrádová Zvolánková, Karlovo nám. 18, Praha 2 Světlana, JUDr., Ing., ka Košťálová, Nikol, JUDr Rödl & Partner, v. o. s. Platnéřská 2, Praha 1-Staré Město Koting, Ondřej, Mgr Paulovič, Róbert, JUDr., Čimická 780/61, Praha 8-Čimice Kotrba, Jindřich, Slámová, Iva, ní Botanická 51/53a, Brno MUDr., Mgr. kancelář Kotulková, Lenka, Mgr Brož Brož Vala ní Marie Steyskalové 767/62, kancelář s. r. o. Brno-Žabovřesky Koutová, Michaela, Mgr MSB Legal, v. o. s. Bucharova 1314/8, Praha 5-Stodůlky Kozáková, Kateřina, Mgr Pour, Marek, JUDr. Bartošova 9, Přerov Kozová, Markéta, Mgr Wiedermann, Michal, Mgr., Purkyňova 35, Brno-Královo Pole Král, Václav, Mgr Olejníček, Jan, JUDr., Helénská 1799/4, Praha Králová, Zuzana, Dipl.-Jur Giese & Partner, v. o. s. Ovocný trh 8, Praha Krása, Jan, Mgr Hlaváček, Tomáš, JUDr., Kořenského 15/ 1107, Praha 5

20 Částka 3/2012 Věstník České ní komory 2012 Strana Kratochvíl, Vladimír, Mgr Pechlát, Přemysl, Mgr., Heydukova 505/3, České Budějovice Kratochvílová, Kateřina, Mgr Majer, Roman, JUDr., Vyskočilova 1326/5, Praha Krejčířová, Kateřina, Mgr Hala, Ivo, Mgr., Ing., Anglická 20/140, Praha Križan, Marek, Mgr Kryglová, Šárka, Mgr Hlaváček,Tomáš, JUDr., Kořenského 15/ 1107, Praha Křišťanová, Tereza, Mgr Erhard, Jaroslav, Pražská 43, Plzeň Kuchariková, Alena, Mgr Láska, Václav, Mgr. Neherovská 1921/22, ní kancelář Praha 6-Hanspaulka Kulhavá, Michala, Mgr Sládek & Partners, Janáčkovo nábř. 39/51, ní kancelář, v. o. s. Praha Kulík, Anton, Mgr Šlechta, Roman, Mgr., T. G. Masaryka 58/34, Karlovy Vary Kuníková, Renáta, Mgr Mucha, Petr, Mgr., Štěpánská 540/7, Praha Kuruczová, Eva, Mgr Görges, Marek, JUDr., Žižkova ul. 52, Plzeň Lád, Adam, Mgr Macková, Zuzana, Mgr., Havlíčkova 2937/12, Prostějov Laga, Vojtěch, Mgr CMS Cameron McKenna Na Poříčí 1079/3a, Praha 1 v. o. s Langmaierová, Lenka, Mgr Heyninck Beatrijs Na Kocínce 210/3, Praha 6 Heyninck & Partners Lein, Petr, Mgr Tycová Rambousková, Lucie, Žitná 1575/49, Praha 1 Mgr., ka Lišková, Daniela, Mgr Krmenčík & partneři, třída Míru 92, ní kancelář s. r. o. Pardubice-Zelené Předměstí Lištvan, Martin, Mgr Martínková, Kateřina, Sokolská 22, JUDr., Ostrava-Moravská Ostrava Lobotka, Andrej, Mgr Rašovský, Evžen, JUDr., Špitálka 23b, Brno Lukášková, Gabriela, Mgr Okenica, Dominik, JUDr., Plucárna 3560/1, Hodonín ní kancelář Lukášová, Zuzana, Mgr Köhler, Martin, JUDr., 1. máje 535/50, Liberec Luptáková, Lucia, Mgr Helmová, Irena, JUDr., Janáčkovo nábřeží 39/51, ka Praha 5-Smíchov Macalák, Ľubomír, Mgr Kadleček, Zdeněk, JUDr., třída Karla IV. 502, Hradec Králové Maczvalda, Ladislav Josef Pelikán, Tomáš., JUDr., Dušní 22, Praha 1 August, Mgr. et Mgr. ní kancelář Makaloušová, Pavla, Mgr Müller, Michal, Mgr., Bílkova 132/4, Praha Málek, Radek, Mgr., Ing Peychlová, Helena, Mgr., Na Příkopě 1047/17, Praha 1-Staré Město Málková, Zuzana, Mgr Moravec, Petr, JUDr., Senovážné nám. 1375/19, Praha Maňák, Martin, Mgr Muzikář, Vladimír, JUDr., Havlíčkova 13, Brno Manhartová, Tereza, Mgr Advokátní kancelář Pokorný, Karolíny Světlé 301/8, Wagner & partneři, s. r. o. Praha 1-Staré Město Markes, Jan, Mgr Bartoň, Pavel, Mgr., Biskupský Dvůr 2095/8, Praha Martinková, Barbora, Mgr Eichinger, Lukáš, Mgr., Revoluční 3, Praha Mařánková, Barbora, Mgr Focko, Ľubomír, JUDr., Náprstkova 276/2, Praha 1

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012 P L Z E Ň S K Ý povolen za okres / kraj ne Valečková Štěpánka Domažlice/Plzeňský Plzeň-jih/Plzeňský Růžková Pavla Domažlice/Plzeňský Plzeňs-sever/Plzeňský Kacerovská Kristýna Domažlice/Plzeňský Klatovy/Plzeňský

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Třída: 4.G - čtvrtá G (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 21. 5. 2012 dopoledne Předseda: RNDr. Lenka

Více

Šumavský pohárek 2012 celkové hodnocení přípravka dívky - ročník 2003 a mladší

Šumavský pohárek 2012 celkové hodnocení přípravka dívky - ročník 2003 a mladší přípravka dívky - ročník 2003 a mladší jednotlivých závodů 2 1 Šandarová Veronika 2003 SSC Bohemia 7 12 15 15 15 57 2 Červená Natalie 2003 SK 12 9 9 9 12 15 48 3 Kroupová Natálie 2003 SK 15 15 15 0 45

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

Lipno SkiCamp14 GS Šumavský pohárek č. 1 Lipno - 11.01.2015

Lipno SkiCamp14 GS Šumavský pohárek č. 1 Lipno - 11.01.2015 U7 - ŽENY 1. 34 ČÁSTKOVÁ Agáta 1. 2008 Skiklub Železná Ruda 2 01:12.72 00:36.29 00:36.43 2. 25 MATĚJKOVÁ Emma 2. 2008 Skiklub Železná Ruda 2 01:16.20 00:37.56 00:38.64 00:03.48 3. 27 MUŽÍKOVÁ Eva 3. 2008

Více

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava -

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - FORUM, Nová Karolina Veronika Bartáková EURONICS, Otvice

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015 Statistika babyboxů ke dni. listopadu 2015 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Velká cena města Mladá Boleslav

Velká cena města Mladá Boleslav TJ Auto Škoda Mladá Boleslav, oddíl krasobruslení a ČKS Velká cena města Mladá Boleslav 6.12.2015 IČZ 2427 Žačky nejmladší B 1 Vozková Julie BK Variace Liberec 1,0 2 Klementová Ema USK Praha 2,0 3 Kimličková

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600007219 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, vyšší - didaktický test Učebna dle informačního systému: 204 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov.

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov. Velké letní soutěže se účastnilo přes 4000 soutěžících. Bohužel ne všichni si řádně přečetli pravidla a proto museli být z losování vyřazeni. Nicméně většina soutěžících odpověděla správně na všech 15

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008541 Název školy: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Zkušební místo: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního

Více

Jméno, adresa vlastníka nemovitosti. 1 297/1 stavební místo PaedDr. Dana Kotíková, Poljanovova 3159/3, Praha, Modřany, 143 00

Jméno, adresa vlastníka nemovitosti. 1 297/1 stavební místo PaedDr. Dana Kotíková, Poljanovova 3159/3, Praha, Modřany, 143 00 Vezměte prosím na vědomí, že od doby vypracování tohoto seznamu došlo ke značnému počtu změn (změny vlastníků nemovitostí, kolaudace staveb, změny adres apod.), z praktických důvodů byl seznam ponechán

Více

OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT

OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT HLAVNÍ MĚSTO PRAHA OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PPP Adresa Obvodní metodik telefon e-mail pro Prahu 1,2,4 Francouzská 56, 101 00 Praha 10 PhDr.Václava Masáková *224 239 393 dulina@seznam.cz 224

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008789 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Zkušební místo: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru Vlastnictví bytu a nebytového prostoru A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl B Vlastnické právo Wichterlová Dana, Družstevní 1417, Hlinsko, 539 01 Hlinsko v Čechách 1 Nemovitosti Jednotky Č.p./

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů aktuální údaje 1. pololetí roku 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů aktuální údaje 1. pololetí roku 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů aktuální údaje 1. pololetí roku 2014 Poradci Ministryně / vedoucí ÚSÚ Jméno a příjmení

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

VELKÁ CENA TÁBORA 2013 Tábor 23.11. 2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

VELKÁ CENA TÁBORA 2013 Tábor 23.11. 2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Databáze výsledků byla zaslána elektronicky ke zpracování v pondělí 25.11.2013 v 11:04 hod. 1. 50 PP ženy ~~~~~~~~~~~~~~ - 21. 1. Radová Eliška 03 Č.Lípa 0:27.45 340 25. 2. Vestfálová Lada 02 Liberec 0:28.58

Více

Turistický závod 1.kolo poháru Moravskoslezského kraje 5.4.2014. TOM Divočáci. Pořadatel: Místo konání: Frýdlant nad Ostravicí

Turistický závod 1.kolo poháru Moravskoslezského kraje 5.4.2014. TOM Divočáci. Pořadatel: Místo konání: Frýdlant nad Ostravicí Turistický závod 1.kolo poháru Moravskoslezského kraje 5.4.2014 Pořadatel: TOM Divočáci Místo konání: Frýdlant nad Ostravicí Ředitel závodu: Drahomíra Žižková Hlavní rozhodčí: Eva Vilhelmová Stavitel tratí:

Více

Aktualizovaný seznam osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost

Aktualizovaný seznam osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost Aktualizovaný seznam osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost - podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně

Více

Zdravotně handicapovaní sportovci. Klub Posádka Čas Pořadí

Zdravotně handicapovaní sportovci. Klub Posádka Čas Pořadí Poháru ČR 2015-2016 (senioři) Zdravotně handicapovaní sportovci 1. Centrum ZP ČELKO Jakub 03:29,2 1 muži LTA - tělesně handicapovaní 1. Centrum ZP KUKLA Martin 03:36,9 2 muži LTA - tělesně handicapovaní

Více

KAS Olomouc Atletické výkony 2011 TABULKY OLOMOUCKÉHO KRAJE 2011

KAS Olomouc Atletické výkony 2011 TABULKY OLOMOUCKÉHO KRAJE 2011 TABULKY OLOMOUCKÉHO KRAJE 2011 HALA - ženské kategorie 40 m 5.96 V Barbora Zatloukalová 030697 AK Olomouc Havířov 2503 sž 6.11 V Jana Sanetrníková 170496 AK Olomouc Havířov 2503 sž 6.26 V Veronika Jašíková

Více

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28 Mistrovství ČR E Mistrovství ČR kategorie E 1 Startovní číslo: 1 Město: Podbořany (CZ) Hablovič Jakub Šubiková-Zahradská Olga TK Dance Art 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX XX XXXX X XXXXXX X XX XXXX X 28 2.

Více

Vltavský maratón 2007 - výsledky

Vltavský maratón 2007 - výsledky Vltavský maratón 2007 - výsledky 9.6.2007 Braník Maminky s kočárky 1. 121 STODOLOVÁ Anna MODŘANY 1973 7:09.0 2. 39 VŇUKOVÁ Jana PRAHA 4 1999 7:12.7 3.7 3. 13 SCHMIDTOVÁ Jitka PRAHA 4 1974 7:39.1 30.1 4.

Více

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Hostibejcké schody - výsledky Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Adam David 2:48 Andr Václav 1:21 Bačo Jan 2:09 Balcar David 1:50 Bartoš Pavel 1:33 Bartůšek Josef 1:47 Baška

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Platnost od 1. 5. 2012 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123)

Více

děkuje za reprezentaci klubu

děkuje za reprezentaci klubu Večeřa Stanislav (trenér) Psota Tomáš Klíma Martin Nečas David Večeřa Robin Večeřa Stanislav ml. Kvasnička Jan Obršlík Jiří (trenér) Prostřední řada zleva: Górny Tomáš Dočkal Vladimír Muzikář Jiří Štěrba

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Platnost od 2. 1. 2014-30.06.2014 Zpracoval: Ing. Jiří Klepáč (kontakt tel.: 234 463

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

2. kolo Moravskoslezské ligy mládeže 2007 Žďár nad Sázavou, 24.3.2007 UPRAVENÁ VERZE, 27.3.2007

2. kolo Moravskoslezské ligy mládeže 2007 Žďár nad Sázavou, 24.3.2007 UPRAVENÁ VERZE, 27.3.2007 1. 100 PP hoši D 1. Bartek Jan 94 N.Jičín 0:48.84 830 50 2. Soviš Vladimír 94 Zlín 0:51.77 726 46 3. Tesař Jan 94 ČOCH.Žďár 0:51.85 723 42 4. Španihel Petr 95 N.Jičín 0:52.12 714 39 5. Jarolím Jakub 95

Více

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Čas Příjmení a jméno Škola Handicap Čas 1 Noll David ZŠ a MŠ Nymburk 00:30,7 1 00:30,7 00:00,0 01:41,2 01:41,2 4 02:11,9 2 Zikmund Tomáš ZŠ Pod sv. horou Příbram 00:33,4

Více

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m PŘEBOR ŽUPY DR.BUKOVSKÉHO - PLAVÁNÍ - 3.11.2013 KATEGORIE: nejmladší žactvo 2008 a mladší Bartošek Adam 2009 Slavíkovice hry ve vodě Bartošek Matěj 2011 Slavíkovice hry ve vodě Daněk Jan 2008 Vyškov hry

Více

3.kolo MPD staršího žactva (13.6.2013)

3.kolo MPD staršího žactva (13.6.2013) 3.kolo MPD staršího žactva ( Informace o závodě Datum konání: 13.6.2013 Místo konání: Praha Pořadatel: Spartak Praha 4 Výsledky zpracoval: Radek Fischer Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Technický delegát:

Více

Přestupní karta hasičů. pro vyšší kola ročníku 2016. kategorie - Požární sport. Kraj - STŘEDOČESKÝ

Přestupní karta hasičů. pro vyšší kola ročníku 2016. kategorie - Požární sport. Kraj - STŘEDOČESKÝ Příjmení Jméno Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2016 kategorie - Požární sport Kraj - STŘEDOČESKÝ START POVOLEN START NEPOVOLEN ZA OKRES KRAJ ZA OKRES KRAJ Adamovská Klára Kolín Středočeský

Více

Šumavský pohárek č. 2 Belveder 1.2.2014 Superpřípravka dívky

Šumavský pohárek č. 2 Belveder 1.2.2014 Superpřípravka dívky Superpřípravka dívky 1 Lebová Kristina 2007 SA Špičák 32,73 32,05 1:04,78 0,00 15 2 Hojáková Sylvie 2007 Ski klub Železná Ruda 33,89 34,87 1:08,76 3,98 12 3 Tatíčková Laura 2007 neuveden 34,84 36,19 1:11,03

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Šumavský pohárek. Špičák 3.3.2012 přípravka dívky. PořadíJméno závodníka ročník Sportovní oddíl 1.kolo 2.kolo Součet Odstup

Šumavský pohárek. Špičák 3.3.2012 přípravka dívky. PořadíJméno závodníka ročník Sportovní oddíl 1.kolo 2.kolo Součet Odstup přípravka dívky 1 Šandarová Veronika 2003 SCC Bohemia 44,91 45,13 1:30,04 0,00 15 2 Zemanová Nicole 2005 SA Špičák 47,63 46,87 1:34,50 4,46 12 3 Červená Natálie 2003 SK Špičák 47,76 47,45 1:35,21 5,17

Více

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 Pozn.: sloupec "SVÁTEK" = státní svátky+soboty+neděle Data 27.09. a 28.09.2009 jsou svátek a neděle -

Více

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 3 376 098 Kč Žadatel Předmět žádosti Schválený příspěvek Adam H. z Lomnice nad Popelkou Dotykový tablet 7 925 Kč Adéla K. Praha Dotykový tablet

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

1. - 3. třída - DÍVKY 500 m

1. - 3. třída - DÍVKY 500 m 1. - 3. třída - DÍVKY 500 m Švagrová Miroslava ZŠ Kamýk nad Vltavou 1 01:57,6 Vokrouhlíková Marie 1. ZŠ Sedlčany 2 01:59,5 Spilková Magdalena ZŠ Chlum 3 02:00,1 Tichá Tereza 1. ZŠ Sedlčany 4 02:00,5 Čandová

Více

3. kolo MSLM 2011 Přerov 30. 04. 2011 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

3. kolo MSLM 2011 Přerov 30. 04. 2011 VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. 100 PP chlapci D ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Hanák Daniel 98 N.Jičín 0:45.69. 956 50 2. Fojtík Lukáš 98 N.Jičín 0:49.55. 803 46 3. Borovička Jan 98 Olomouc 0:54.15. 650 42 4. Dvořák Vojtěch 99 ČOCH.Žďár

Více

Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium

Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium P. č Příjmení Jméno Typ studia Skupina Učebna Čas zahájení 1 Bednaříková Andrea čtyřleté Čtvrtek A 4117 14:30 2 Bednaříková Nikol čtyřleté Čtvrtek

Více

Kašavský běh - 21. ročník 21. 5. 2015

Kašavský běh - 21. ročník 21. 5. 2015 Kategorie I. - 1. třída KLUCI 1. Václav Plšek 69 02:05,93 Štípa 2. Vojtěch Konečný 87 02:06,98 Lukov 3. Matěj Lukáš 19 02:08,05 Ratiboř 4. Dominik Forman 70 02:15,08 Štípa 5. Jakub Krajča 88 02:15,53 Lukov

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka. 19. října 2002 Sport Club Plzeň

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka. 19. října 2002 Sport Club Plzeň VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka 19. října 2002 Sport Club Plzeň Pavel Razým ředitel závodu Vladislav Razým st. hlavní rozhodčí přihlášeno:

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2013

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2013 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2013 Platnost od 1. 7. do 31.8.2013 Zpracoval: Ing. Jiří Klepáč(kontakt tel.: 234 463 333,

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při Active SVČ, Dolní 3, Žďár nad Sázavou Termín: 25. října 2011 Místo konání: lyžařský areál Martina Koukala u Pilské nádrže,

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

Datum aktualizace: 22.11.2015 Pokud v tomto souboru naleznete chyby, nebo nesrovnalosti, napište je prosím na sekretar@fbcpisek.cz.

Datum aktualizace: 22.11.2015 Pokud v tomto souboru naleznete chyby, nebo nesrovnalosti, napište je prosím na sekretar@fbcpisek.cz. Datum aktualizace: 22.11.2015 Pokud v tomto souboru naleznete chyby, nebo nesrovnalosti, napište je prosím na sekretar@fbcpisek.cz. Příjmení Jméno Ročník nar. Družstvo Zdravotní prohlídka Placeno Poplatek

Více

461203/054 485814/044 615122/0317 775930/0780 430627/010 660515/1894 500526/014 525812/345 555614/1800 525806/077 850705 873/40877

461203/054 485814/044 615122/0317 775930/0780 430627/010 660515/1894 500526/014 525812/345 555614/1800 525806/077 850705 873/40877 Vlastnictví domu s jednotkami vymezenými podle zákona č. 72/1994 Sb. A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Bada Jan Ing. a Badová Ludmila Mgr., Jilmová 2682/4, Žižkov, 13000 Bartůňková

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143 Přítomno % z přítomných % ze všech Časy Otázka pro hlasování Hlasů % Pro Proti Zdrž. Pro Proti Zdrž. Otevř. Uzavř. Stav Schválení programu shromáždění

Více

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00 Aktivní ID Jméno Počet hlasů Přitomno hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 2 Balia Vlastimil, Mgr. 0,31 3 Beck Petr 1,11 4 Beck Petr 0,45 5 Bezák Miroslav 0,70 6 Bodnár Vladimír,

Více

I. termín - středa 22. dubna 2015 1. SKUPINA

I. termín - středa 22. dubna 2015 1. SKUPINA I. termín - středa 2 dubna 2015 Čas SKUPINA 22015 Místo 00-10 Prezence učebna č. 6 30-00 Test fyzické zdatnosti sokolovna a 00-30 Přestávka 30-130 Psychologický test učebna č. 3 00 INFORMACE PRO RODIČE

Více

11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42

11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42 11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42 1. SK Motorlet Praha A Zubová Katarina 0:31.38 Hromádková Tereza 0:59.21 (0:27.83) Kopecká Tereza 1:29.15 (0:29.94) Výborná Klára 1:57.50 (0:28.35)

Více

01 Kostomlaty 02 Bílina "B" 03 Česká Lípa

01 Kostomlaty 02 Bílina B 03 Česká Lípa 12.- 4. 2007 SE ODHLÁSILO DRUŽSTVO KOSTOMLAT Z II. LIGY A LIGY MLÁDEŽE SK. A Jeho dva členové (Jan Lepšík a Stanislav Lepšík) byli zařazeni do družstva Bíliny B pro II. Ligu a Ligu mládeže sk. A. Dále

Více

Mistrovství ČR družstev pro rok 2004

Mistrovství ČR družstev pro rok 2004 Mistrovství ČR družstev pro rok 2004 Fleret kadeti, Šerm Ostrava, 15.5.2004 1. Šerm Ostrava A (Barnišin Lukáš, Danel Martin, Kučeja Jakub) 2. Loko Liberec (Koutný Jiří, Ploch Ondřej, Šebesta Radek) 3.

Více

OS - Přípravka Hoši. Stránka 1

OS - Přípravka Hoši. Stránka 1 OS - Přípravka Hoši 1 KROUPA Štěpán 2003 M-PR Skiklub Písek - - 15 5 7 12 39 2 DOSTÁL Václav 2003 M-PR Lyko Klub Prachatice 8 8 8 9 33 3 SVÍTIL Michal 2002 M-PR Skiklub Železná Ruda 2 15 15 32 4 MATĚJOVIČ

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

Regionální soutěž B 2014/2015 Předběžný úvodní zpravodaj

Regionální soutěž B 2014/2015 Předběžný úvodní zpravodaj Regionální soutěž B 2014/2015 Předběžný úvodní zpravodaj Zjištěné nedostatky: Sokol Buštěhrad C Jaroslav Křížek chybějící povolení k hostování ŠO Stochov Bohumil Sednička neregistrovaný, neaktivní Rozlosování

Více

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE HŘE NA DECHOVÉ NÁSTROJE DŘEVĚNÉ DNE 20. A 21. 3. 2012 20. března 2012 ZAHÁJENÍ V 9.00 HOD. 9.10 hod. Kategorie 1 Bláhová Klára Horká Ema Chaloupková Kateřina Chvapilová Aneta Mislerová

Více

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013 Praha, Výstaviště Holešovice Výsledková listina 20. 4. 2013 Aliance dětského plavání Ročník 2008: Kraulové nohy s deskou 25 m Pořadí: Jméno: Klub: čas 1 Emma

Více

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín:

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín: Pardubický kraj Pořadatel: Termín: Místo: Ředitel závodu: Sportovní unie Chrudimska ve spolupráci s Klubem klasického lyžování Hlinsko 14.10.2009 areál KKL Hlinsko Rataje Petr Svoboda Petr Svoboda ředitel

Více

Ašský štít 2015 so 25.4.2015 21:09 www.kctas.cz Startovka po kategoriích OE2010 Stephan Krämer SportSoftware 2014. tčí lo čipu Jméno Oddíl Start

Ašský štít 2015 so 25.4.2015 21:09 www.kctas.cz Startovka po kategoriích OE2010 Stephan Krämer SportSoftware 2014. tčí lo čipu Jméno Oddíl Start Strana 1 D10 (10) 1,6 km 0 m 6 K 15 416130 ms Nováková Anička SKV Karlovy Vary 29:00 129 301461 Peřinová Zuzana SkiKV Karlovy Vary 32:00 130 9200732 Urbánková Eva, 2006 ONO Ostrov n.ohří 34:00 131 301439

Více

Přehled nové otevírací doby poboček UniCredit Bank od 1. června 2008 Overwiew of UniCredit Bank Branches opening hours, valid from June 1 st.

Přehled nové otevírací doby poboček UniCredit Bank od 1. června 2008 Overwiew of UniCredit Bank Branches opening hours, valid from June 1 st. Overwiew of Brno - Divadelní Divadelní 2 Út: 08:30 17:00 601 57 Brno St: 08:30 18:00 Brno - Kobližná Kobližná 2 Út: 08:30 17:00 601 80 Brno St: 08:30 18:00 Brno - Spielberk Office Centre Holandská 2 Út:

Více

kat - SD - Ž Rozplavba / dráha 50 m Tažení figuríny s ploutvemi Kraul s pásem a ploutvemi Volný zpusob s podplaváním překážky 50 m Záchrana modelu

kat - SD - Ž Rozplavba / dráha 50 m Tažení figuríny s ploutvemi Kraul s pásem a ploutvemi Volný zpusob s podplaváním překážky 50 m Záchrana modelu kat - SD - Ž 8 Kneblová Julie 1993 1/2 01:12,60 9 01:19,40 5 00:45,50 1 01:25,80 5 20 Duspivová Kateřina 1993 1/3 01:08,30 4 01:15,70 3 00:49,30 4 01:23,60 2 34 Bímova Kateřina 1992 1/4 disk 10 disk 10

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - ŠKOLY

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - ŠKOLY Kategorie: 1 1 2 3 4 5 6 7 ZŠ Častolovice, Královéhradecký kr ZŠ Šumavské Hoštice, Jihočeský kraj ZŠ Sadská, Středočeský kraj ZŠ Chrast, Pardubický kraj ZŠ T. G. Masaryka, Liberecký kraj ZŠ 13. ZŠ Habrmannova,

Více

2. kolo MSLM 2009 Žďár n.s. 21. 03. 2009 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

2. kolo MSLM 2009 Žďár n.s. 21. 03. 2009 VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. 50 PP hoši E ~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Fojtík Lukáš 98 N.Jičín 0:26.54 672 50 2. Adámek Michal 98 Ostrava 0:28.61 551 46 3. Bártek Adam 98 Zlín 0:28.91 535 42 4. Císař Pavel 98 ČOCH.Žďár 0:29.34 512 39 5.

Více

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1 Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Č. j.: VÝST 7264/09, 1967/2009-ste Čáslav, dne 30. března 2009 Vyřizuje: Petra Štěpánková, referent

Více

Výsledková listina Malá Kralovická 2015

Výsledková listina Malá Kralovická 2015 Kategorie: Supermini dívky 2011 a ml. 1 41 Knotová Barbora 2011 Kralovice 01:00,0 00:00,0 01:00,0 2 66 Štřelbová Sofie 2012 DBaK 02:00,0 00:00,0 02:00,0 3 7 Valentová Ela 2012 Kralovice 03:00,0 00:00,0

Více

SEZNAM POKOJŮ V TURISTICKÉ UBYTOVNĚ TJ SLOVAN PŘÍZEMÍ

SEZNAM POKOJŮ V TURISTICKÉ UBYTOVNĚ TJ SLOVAN PŘÍZEMÍ číslo jméno ZUŠ míst číslo jméno ZUŠ číslo jméno ZUŠ Naďa Bubancová Havířov-Město Naďa Bubancová Havířov-Město Naďa Bubancová Havířov-Město Věra Bubancová Havířov-Město Věra Bubancová Havířov-Město Věra

Více

9. Kramolínský obřák Lipno - 2.4.2012

9. Kramolínský obřák Lipno - 2.4.2012 VÝSLEDKOVÁ LISTINA SUPERPŘÍPRAVKA PRINCEZNY poř. stč jméno nar. kat. tým #kol čas 1.kolo 2.kolo ztráta 1. 5 ZIMOVÁ Barbora 2006 1. 2006 Skiklub Písek 2 03:24,48 01:44,96 01:39,52 2. 3 JANOUŠKOVÁ Veronika

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy Chrudim 1 Průměr bodů soutěţících 134,7215 OA Chrudim 6 Michalcová Pavlína Výsledné body 142,739 78 Melšová Lucie Výsledné body 126,704 Třebíč 2 Průměr bodů soutěţících 131,7605 Obchodní akademie Dr. A.

Více

Osmileté studium - Český jazyk

Osmileté studium - Český jazyk Osmileté studium - Český jazyk 8 C 2 8 C 3 učebna č. 17 - pondělí 14,30 učebna č. 17 - pondělí 16,30 Poř. Jméno 17.3. 31.3. 7.4. 14.4. Poř. Jméno 17.3. 31.3. 7.4. 14.4. 1. Bartoš Lukáš 1. Barochová Kristýna

Více

Kumite chlapci 5-8 let 0., 9. a 8. kyu -25 kg

Kumite chlapci 5-8 let 0., 9. a 8. kyu -25 kg Kumite chlapci 5-8 let 0., 9. a 8. kyu -25 kg Hnátek Marek Hnátek Marek Strnad Marek Strnad Marek Macek Josef Macek Josef Vondrášek Tomáš Vondrášek Tomáš Svoboda Jakub Svoboda Jakub Enanuel Viktor Enanuel

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Přehled telefonních spojení do volebních místností na území městské části Praha 4. Adresa objektu, ve kterém se nachází volební místnost. ulice č. p.

Přehled telefonních spojení do volebních místností na území městské části Praha 4. Adresa objektu, ve kterém se nachází volební místnost. ulice č. p. Číslo volebníh o okrsku Přehled telefonních spojení do volebních místností na území městské části Praha 4 Název objektu, ve kterém se nachází volební místnost Adresa objektu, ve kterém se nachází volební

Více

City Triathlon Karlovy Vary

City Triathlon Karlovy Vary Místo konání: Karlovy Vary Datum konání: 16/08/2014 Kategorie: Dívky do 3 let Poř. St. č. Příjmení Jméno City Triathlon Karlovy Vary Oficiální výsledková listina Ročník Země Oddíl Duathlon 50m - 100m -

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 PYTHAGORIÁDA okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 5. ročník 1 Cihlář Jakub ZŠ Beroun Wagnerovo nám. 15 bodů 2Červená Julie ZŠ Loděnice 14 bodů 2 Kohout Roman ZŠ Hýskov 14 bodů 2 Komancová Eliška ZŠ Liteň 14

Více