ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY"

Transkript

1 Ročník 2012 VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY OFFICIAL JOURNAL OF THE CZECH BAR ASSOCIATION JOURNAL OFFICIEL DE L ORDRE DES AVOCATS TCHEQUE AMTSBLATT DER TSCHECHISCHEN RECHTSANWALTSKAMMER Částka 3 Rozeslána dne 28. listopadu 2012 OBSAH Část oznamovací Čerpání rozpočtu České ní komory za rok 2011 Čerpání rozpočtu sociálního fondu České ní komory za rok 2011 Podstatné údaje o hospodaření s fondem pro vzdělávání ních koncipientů České ní komory za rok 2011 Termíny ních a uznávacích zkoušek a zkoušek způsobilosti v roce 2013 Termíny vstupních školení pro ní koncipienty Praha a Brno, I. a II. pololetí rok 2013 Rámcový program seminářů pro ní koncipienty 2013 Stanovisko představenstva České ní komory k otázce sepisu návrhů na oddlužení za úplatu osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění Záznamy v seznamu ů od 16. července 2012 do 31. října 2012 Záznamy v seznamu ních koncipientů od 16. července 2012 do 31. října 2012

2 Částka 3/2012 Věstník České ní komory 2012 Strana 74 ČÁST OZNAMOVACÍ ČERPÁNÍ ROZPOČTU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY ZA ROK 2011 Představenstvo České ní komory na svém zasedání dne schválilo čerpání rozpočtu ČAK za rok V souladu s příslušnými právními předpisy byl u České ní komory proveden audit účetnictví. Auditor Ing. Miroslav Michálek předložil písemnou zprávu ke dni s výrokem auditora, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv České ní komory k a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící v souladu s českými účetními předpisy. Číslo VÝNOSY PŘEDEPSANÉ ZÁKONEM (1 3) Specifikace Rozpočet (v tis. Kč) Skutečnost (v tis. Kč) 1) Příspěvky na činnost Komory ů á 8 000, Kč aktivní i pozastavení i 980 ů á 3 000, Kč ) Advokátní zkoušky 850 koncipientů á 5 000, Kč ) Zápisné do seznamu ů 700 ů á 4 000, Kč ) Ostatní výnosy a rezervy ) Pojištění ů ) Krytí rozdílu z úspor z minulých let VÝNOSY CELKEM Poznámky: ad 4) ad 5) ad 6) Ostatní výnosy příjmy z inzerce, poplatky za ověřovací knihy, poplatky za semináře, příjmy z úroků, nájemné, náhrada nákladů kárného řízení, apod. Rezerva úspory z minulých let na investice. Pojistné prochází účetnictvím ČAK, ale vybrané pojistné se odvádí v plné výši pojišťovně. Část předpokládaných nákladů na identifikační karty, plánované rekonstrukce Kaňkova paláce, apod. NÁKLADY (v tis. Kč) Číslo Specifikace Rozpočet Čerpání 1) Materiál ) Energie ) Údržba ) Cestovné ) Služby ) Mzdy ) Ostatní náklady a rezervy ) Pojištění ů ) Odpisy NÁKLADY CELKEM Poznámky: ad 1) ad 2) ad 3) ad 4) ad 5) Kancelářský materiál, knihy, časopisy, DHM, benzín, materiál auta, atd. Pro rok 2011 nákup identifikačních karet pro y/ní koncipienty a nákup talárů do majetku ČAK k půjčování na soudech. Elektřina, vodné-stočné Opravy a udržování nemovitostí/movitostí, opravy a údržba aut Tuzemsko, zahraničí Ostraha, poštovné, telefony, mandátní smlouvy, nájemné, překlady, autorské honoráře, služby SW, regiony paušální náhrady, DDNM, atd.

3 Strana 75 Věstník České ní komory 2012 Částka 3/2012 ad 6) ad 7) ad 8) ad 9) Mzdy včetně odvodů Přepočtené DPH dle koeficientu, pojistné movitý/nemovitý majetek, ostatní daně a poplatky, odpisy nedobytných pohledávek, bankovní výlohy atd. Pojistné prochází účetnictvím ČAK, ale vybrané pojistné se odvádí v plné výši pojišťovně. Zvýšení proti roku 2010 je dáno navýšením pojistného limitu dle usnesení ČAK. Odpisy DNM/DHM (dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek) Předložil: JUDr. Ladislav Krym, tajemník České ní komory ČERPÁNÍ ROZPOČTU SOCIÁLNÍHO FONDU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY ZA ROK 2011 Představenstvo České ní komory na svém zasedání dne schválilo čerpání sociálního fondu ČAK za rok PŘÍJMY (v tis. Kč) Rozpočet Skutečnost Odvod ů do sociálního fondu Pokuty z kárného řízení Úroky z vkladů Splátky půjček CELKEM PŘÍJMY VÝDAJE (v tis. Kč) Rozpočet Skutečnost Zvyšování odborné úrovně Krytí ztrát vzniklých prominutím nebo snížením příspěvku Sociální výpomoci Sociální příspěvek pozůstalým Příspěvky ům na poskytování bezplatné právní služby Příspěvky nástupci a Příspěvky na kulturní a sociální potřeby zaměstnanců a bývalých zaměstnanců [čl. 20 odst. 1 písm. b)] Půjčky ům a koncipientům Půjčky zaměstnancům Příspěvky na sportovní akce podle čl. 20 usnesení o SF, odst. 1 písm. a) Dary na veřejně prospěšné účely CELKEM VÝDAJE Předložil: JUDr. Martin Vychopeň, předseda České ní komory

4 Částka 3/2012 Věstník České ní komory 2012 Strana 76 PODSTATNÉ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ S FONDEM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ADVOKÁTNÍCH KONCIPIENTŮ ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY ZA ROK 2011 dle čl. 5, odst. 2 usnesení ČAK č. 7/2005 Věstníku PŘÍJMY (v tis. Kč) Skutečnost Příjmy za rok PŘÍJMY VÝDAJE (v tis. Kč) Skutečnost Školící centrum Dunaj Školící centrum pobočka Brno Náklady na lektory Další náklady na koncipienty CELKEM VÝDAJE Předložil: JUDr. Martin Vychopeň, předseda České ní komory

5 Strana 77 Věstník České ní komory 2012 Částka 3/2012 TERMÍNY ADVOKÁTNÍCH A UZNÁVACÍCH ZKOUŠEK A ZKOUŠEK ZPŮSOBILOSTI V ROCE 2013 I. pololetí ADVOKÁTNÍ ZKOUŠKY 1. termín ledna 2013 písemná část února 2013 ústní část Termín pro podání přihlášek končí 10. listopadu termín března 2013 písemná část dubna 2013 ústní část Termín pro podání přihlášek končí 10. ledna termín května 2013 písemná část června 2013 ústní část Termín pro podání přihlášek končí 10. března II. pololetí ADVOKÁTNÍ ZKOUŠKY 1. termín srpna 2013 písemná část září 2013 ústní část Termín pro podání přihlášek končí 30. května termín září 2013 písemná část října 2013 ústní část Termín pro podání přihlášek končí 10. července termín listopadu 2013 písemná část prosince 2013 ústní část Termín pro podání přihlášek končí 10. září UZNÁVACÍ ZKOUŠKY 11. dubna 2013 Termín pro podání přihlášek končí 10. února UZNÁVACÍ ZKOUŠKY 14. listopadu 2013 Termín pro podání přihlášek končí 10. září ZKOUŠKY ZPŮSOBILOSTI 20. května 2013 písemná část 3. června 2013 ústní část Termín pro podání přihlášek končí 10. března ZKOUŠKY ZPŮSOBILOSTI 18. listopadu 2013 písemná část 2. prosince 2013 ústní část Termín pro podání přihlášek končí 10. září JUDr. Jan Luhan předseda zkušební komise České ní komory

6 Částka 3/2012 Věstník České ní komory 2012 Strana 78 TERMÍNY VSTUPNÍCH ŠKOLENÍ PRO ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTY PRAHA A BRNO I. A II. POLOLETÍ 2013 I. POLOLETÍ února (pondělí středa) Praha dubna (pondělí středa) Praha května (úterý čtvrtek) Brno června (pondělí středa) Praha II. POLOLETÍ září (pondělí středa) Praha října (úterý čtvrtek) Brno listopadu (pondělí středa) Praha V Praze dne 31. srpna 2012 Ing. Lenka Matoušková vedoucí odboru výchovy a vzdělávání České ní komory

7 Strana 79 Věstník České ní komory 2012 Částka 3/2012 RÁMCOVÝ PROGRAM SEMINÁŘŮ PRO ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTY 2013 VSTUPNÍ ŠKOLENÍ: Advokátní právo (3 dny) Zákon o advokacii a stavovské předpisy Historie advokacie Práva a povinnosti ního koncipienta Pravidla profesionální etiky, mlčenlivost Zahraniční, mezinárodní ní organizace Kárná odpovědnost a a ního koncipienta POLODENNÍ POVINNÉ SEMINÁŘE: Soukromé právo (8 seminářů povinně) Bytové a nebytové nájmy Náhrada škody podle občanského zákoníku Náhrada škody podle zákoníku práce Občanskoprávní žaloby a petity Obchodní společnosti Obchodní závazkové vztahy Cenné papíry Směnky Spoluvlastnictví a SJM Výkon rozhodnutí v občanskoprávních a obchodněprávních věcech Zákoník práce Zastoupení em v občanskoprávním řízení Aktuální otázky českého civilního procesu Rozhodčí řízení Veřejné právo (6 seminářů povinně) Katastrální právo, zejména převody nemovitostí Insolvenční řízení Soudní přezkum činnosti správních orgánů a typy žalobních řízení Daňový řád Vybrané otázky stavebního práva Zastoupení em ve správním řízení Evropské instituce na ochranu lidských práv Občanský soudní řád Trestní právo (6 seminářů povinně) Obhajoba v přípravném řízení včetně dokazování Obhajoba v řízení před soudem I. stupně včetně dokazování Obhajoba v řízení před soudem II. stupně a mimořádné opravné prostředky Obhajoba ve věcech mladistvých zákon o soudnictví ve věcech mládeže Problematika hospodářských trestných činů (dříve Obhajoba ve věcech hospodářských trestných činů) Vybrané otázky obecné části trestního zákona Vybrané otázky z kriminalistické taktiky a techniky Trestní zákoník vybrané problémy obecné a zvláštní části Obecné ní dovednosti (2 semináře povinně) Advokátní tarif, paušální vyhláška, DPH Vedení kanceláře Sepisování smluv a další činnosti, které jsou součástí výkonu advokacie Jak si počínat při soudním jednání Práva a povinnosti a POLODENNÍ VOLITELNÉ SEMINÁŘE (12 seminářů povinně) Etika a etiketa v advokacii Etika a kárná odpovědnost a Pojem, podstata a právní aspekty mediace, struktura mediačního procesu Právo spolupráce Principy vnitrostátní aplikace práva EU Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní Závazkové vztahy s mezinárodním prvkem Soutěžní právo Ústavní stížnosti Ochranné známky Dokazování a opravné prostředky v civilním soudním řízení Advokát a jeho klient Zvládání konfliktních situací Práce s problémovým klientem Komunikační dovednosti a Doručování v civilním řízení Průběh jednání před soudem I. stupně Postup obhájce v konkrétní věci (dříve Simulace trestního procesu) Aktuální právní judikatura ze všech oblastí práva Promlčení a prekluze Vypořádání podílového spoluvlastnictví Správní soudnictví Opatrovnické řízení, náležitosti návrhů, vystupování v soudní síni Advokát v civilním řízení Předběžná opatření, zajištění důkazů Trestní odpovědnost právnických osob Ochrana osobnosti v soudní praxi Kriminologie Koncentrace řízení Péče soudu o nezletilé Rodinné právo CELODENNÍ SHRNUTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ADVOKÁTNÍ ZKOUŠKY Obchodněprávní problematika Občanskoprávní problematika Problematika správního a ústavního práva Trestněprávní problematika Advokátní předpisy Případné změny jsou vyhrazeny v závislosti na legislativních změnách základních právních předpisů. Školení k problematice NOZ budou vypsány v průběhu roku V Praze dne 5. listopadu 2012 Mgr. Olga Šenfeldová a JUDr. Irena Schejbalová

8 Částka 3/2012 Věstník České ní komory 2012 Strana 80 STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY K OTÁZCE SEPISU NÁVRHŮ NA ODDLUŽENÍ ZA ÚPLATU OSOBOU, KTERÁ JE DRŽITELEM ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ (schváleno představenstvem České ní komory dne 9. října 2012) 1. Podle ustanovení 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, platí, že poskytováním právních služeb se rozumí zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci, jsou-li vykonávány soustavně a za úplatu. Je nesporné, že sepis návrhů na oddlužení je poskytováním právních služeb, neboť jde o písemné podání ve smyslu 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., ní tarif, ve znění pozdějších předpisů, popř. o sepis listiny o právním úkonu [ 11 odst. 1 písm. m) ního tarifu]. 2. Při posuzování, zda sepis návrhů na oddlužení podle insolvenčního zákona je možné vykonávat za úplatu na základě živnostenského oprávnění, je proto s ohledem na výše uvedené třeba soustředit se na otázku, zda jde při výkonu činnosti takovýchto osob o poskytování právních služeb. Česká ní komora má za to, že v tomto případě se o poskytování právních služeb jedná a dané osoby tudíž porušují zákon o advokacii, neboť podle 2 citovaného zákona jsou oprávněni poskytovat právní služby na území České republiky pouze i (tím není dotčeno poskytování právních služeb notáři, soudními exekutory, patentovými zástupci a daňovými poradci, popř. dalšími osobami, jimž zvláštní zákon svěřuje poskytovat právní služby, jakož i zaměstnanci právnické nebo fyzické osoby, popřípadě členy družstva vůči osobě, k níž jsou v pracovním nebo v jiném obdobném poměru, pokud je poskytování právních služeb součástí povinností vyplývajících z tohoto poměru). 3. Výše uvedené vyplývá nepřímo rovněž z ustanovení 3 zákona č. 155/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, které v odstavci 2 vymezuje (pro fyzické osoby), co není živností. Lze proto vyslovit závěr, že osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění pro obor činnosti poradenská a konzultační činnost nesmí při podnikání vykonávat takové činnosti, které lze vykonávat pouze na základě zvláštních zákonů, na které odkazuje živnostenský zákon u jednotlivých činností vymezených v 3.

9 Strana 81 Věstník České ní komory 2012 Částka 3/2012 a) Zápis do seznamu ů OZNÁMENÍ O ZÁZNAMECH V SEZNAMU ADVOKÁTŮ OD 16. ČERVENCE 2012 DO 31. ŘÍJNA 2012 Reg. č. Příjmení a jméno Dne Sídlo Absolon, Jiří, Mgr Revoluční 763/15, Praha Balková, Lenka, Mgr Bucharova 1314/8, Praha Baloghová, Zuzana, JUDr Jungmannova 31/36, Praha Bebiya, Zurab, kand. práv. věd Lhotákova 2421/2, Praha Bém, Jiří, JUDr Nad Dalejským údolím 2688/1, Praha 5-Stodůlky Beneš, Petr, Mgr Palladium, Na Poříčí 1079/3a, Praha Benešová, Eva, Mgr Holečkova 105/6, Praha Beran, Michal, Mgr Široká 36/5, Praha Birkner, Albert, Dr., LL.M Nad Ondřejovem 14, Praha Blažejovská Musilová, Na Příkopě 23, Praha 1 Vanda, Mgr. et Mgr Blažek, Jiří, JUDr Pejevové 3126/7, Praha 4-Modřany Bodlák, Stanislav, Mgr Sobotín 270, Sobotín-Petrov nad Desnou Bohůnová, Petra, Hilleho 1843/6, Brno JUDr., Ph.D., LL.M. Eur Borovička, Jaroslav, Kateřinská 466/40, Praha 2 Mgr., LL.M Bubeníková, Kateřina, Mgr Malá Štěpánská 1932/3, Praha 1-Nové Město Buček, Jan, Mgr Zátiší 3501, Frýdek-Místek Ćavarová, Renata, Mgr Vinohradská 2828/151, Praha 3-Žižkov Černochová, Petra, Mgr Na Ostrůvku 360/4, Praha Čmelík, Milan, JUDr., Bc Lidická 405/3, Jablonec nad Nisou Čumpelíková, Zuzana, Mgr Lublaňská 507/8, Praha Dařbujan, Václav, Mgr Jungmannova 351/2, Liberec Deáková, Viera, Mgr Poncarova 994, Zdice Dočkalová, Jana, Mgr Slavíkova 1568/23, Praha 2-Vinohrady Dolejš, Marek, Ke Stírce 490/57, Praha 8 Mgr., Ing. arch Doležalová, Anna, Jablonského 604/7, Plzeň JUDr., MBA Doležel, Emil, Mgr Sokolovská 32/22, Praha Dostál, Jiří, Mgr Mezníkova 273/13, Brno Dudek, Miroslav, JUDr máje 163, Hrádek Duffek, Lukáš, Mgr Na Pankráci 1683/127, Praha Dvořák, Petr, Mgr Charvátova 58/11, Praha Ellerová, Sabina, Mgr Heinrichova 196/8, Brno Fajnor, Karol, Mgr Hostivítova 124/5, Praha Fatura, Róbert, JUDr B. Martinů 1885/2, Nový Jičín Fejfarová, Dagmar, Mgr Valdštejnovo náměstí 76, Jičín Fidler, Jan, Mgr Nad Alejí 1737/12, Praha Filipová, Veronika, JUDr Petrská 1136/12, Praha Foltýnová, Eva, Mgr Španělská 742/6, Praha Frey, Jan, Mgr Týn 1049/3, Praha Frk, Patrik, Mgr., Bc Konviktská 24, Praha 1-Staré Město Gejdoš, Miroslav, Mgr Vojtěcha Lanny 3269, Kladno Gremillot, Marie, Mgr Náměstí Republiky 1, Praha Grygárek, Libor, JUDr Nad Cihelnou 417/25, Praha Hájek, Michal, JUDr Kynická 961, Praha Havelka, Martin, JUDr Lazarská 8, Praha Hendrychová, Hana, Mgr., Bc U Družstva Ideál 1069/8, Praha 4

10 Částka 3/2012 Věstník České ní komory 2012 Strana Hlucháňová, Klára Štefánikova 65, Praha Holec, Stanislav, Mgr Jungmannova 24, Praha Horák, Martin, Mgr Bezručova 9, Plzeň Horký, Štěpán, Mgr Revoluční 1082/8, Praha Hrubý, Radovan, Mgr Řeznická 1967/3, Praha 1-Nové Město Husták, Zdeněk, Mgr Klimentská 1207/10, Praha Hutirová, Helena, Vitošská 3415/11, Praha 4-Modřany Mgr. et Mgr Chlud, Martin, Mgr Dražkovice 181, Pardubice-Dražkovice Jakab, Pavel, Mgr., LL.M Masarykova 884, Roztoky Jiříčková, Sandra, Mgr Zlatnická 1582/10, Praha Junek, Jan, Mgr Havlíčkova 11, Praha Kafková, Alžběta, Mgr U nových domů II. 530/7, Praha 4-Krč změna jména od Karásková, Klára, Mgr Týn 1049/3, Praha Kareta, Jan, Mgr Ruská 593/40, Praha Karfík, Zdeněk, JUDr Vladislavova 46/3, Praha Kerbrová, Kateřina, JUDr Horní ul. č. p. 6, Havlíčkův Brod Kiršner, Pavel, JUDr V Holešovičkách 1579/24, Praha Kittrichová, Zuzana, Mgr V parku 2323/14, Praha 4-Chodov Kněžourová, Petra, Mgr Zborovská 49, Praha Korejtko, Aleš, JUDr Sladkovského 484, Pardubice Kos, Jiří, JUDr., MSc Pernštýnská 6, Pardubice Kouřilová, Zuzana, Mgr Karla Engliše 3201/6, Praha Kozlová, Táňa, Mgr Svornosti 2, Havířov-Město Kožaná, Ludmila, Mgr Čs. Legií 5, Ostrava-Moravská Ostrava Kramoliš, Ondřej, Mgr V Celnici 1031/4, Praha Kratochvílová, Karla, Mgr Marie Steyskalové 767/62, Brno-Žabovřesky Kraváčková, Eva, Mgr Pekařská 389/21, Brno Krejčová, Eva, Mgr Horova 3112/38, Brno Krofta, Radim, JUDr U Železné lávky 568/10, Praha Kropíková, Jana, Mgr Klimentská 1207/10, Praha Krůsová, Marcela, Mgr U Svobodárny 12, Praha Krušinová, Pavlína, Mgr., Ing Týn 1049/3, Praha Křivohlavý, Martin, Mgr Bělocerkevská 1037/38, Praha Křížek, Ondřej, Mgr Na Pankráci 1683/127, Praha Kubát, Ondřej, Mgr Dukelská 15/16, Hradec Králové Kuběna, Petr, Mgr Kardinála Berana 1157/32, Plzeň Kubička, Václav, Mgr náměstí Přemysla Otakara II. 32, České Budějovice Kučera, Zdeněk, Mgr., Bc Praha City Center, Klimentská 46, Praha Kuchlerová, Pavla, Mgr Saskova 1625, Kladno Kukla, Daniel, Mgr Husova tř. 1847/5, České Budějovice Kuklinca, Ján, Mgr Americká 177/35, Praha Kurivčaková, Uljana, JUDr Velkoosecká 773/5, Praha 9-Vinoř Lachmann, Martin, Mgr Kateřinská 466/40, Praha Lachmannová, Eva, Mgr Maiselova 15, Praha Lhotský, Marek, Mgr Gorkého 61/11, Brno Lišková, Radka, Mgr Plachého 991/38, Plzeň Lomozová, Petra, Mgr Šafaříkova 635/24, Praha Lukešová, Lenka, JUDr Kubišova 919/19, Praha Macálka, Vladimír, Mgr Jílová 136/28, Brno Machová, Klára, Mgr., Bc Horní náměstí 286/55, Opava Malachová, Alena, Mgr Bělehradská 126, Praha Marčišin, Marcel, JUDr Gočárova třída 1013, Hradec Králové Marešová, Kateřina, Mgr Na Příkopě 8, Praha Martinek, Josef Václav, Jiřího ze Vtelna 1731, Praha 9-Horní Počernice Bc. et Mgr.

11 Strana 83 Věstník České ní komory 2012 Částka 3/ Martinová, Marie, JUDr Roháčova 2614, Tábor Matějík, Tomáš, Mgr Křížová 18, Brno Matoulková, Veronika, JUDr Na Slupi 134/15, Praha Michl, Milan, Mgr tř. Kpt. Jaroše 1844/28, Brno Míková, Markéta, Mgr Na Příkopě 25, Praha Müller, Blanka, Mgr Petrská 1136/12, Praha Nováková, Petra, Kateřinská 466/40, Praha 2 JUDr., Ph.D Novotná, Lenka, Mgr Wolkrova 581/4, Brno Opršalová, Michaela, Mgr Na Olešce 240, Semily Oriničová, Simona, Mgr Sladkovského 767, Pardubice Paděra, Vítězslav, Mgr., Ing Svaté Anežky České 32, Pardubice Paseková, Martina, Mgr Zahradnická 74, Příbram Pazdírek, Kryštof, Mgr Nikoly Tesly 7, Praha Pešlová, Renáta, Mgr Holušická 2221/3, Praha Pohořalová, Zuzana, Mgr Antala Staška 24, České Budějovice Prosecká, Lucie, Mgr Karoliny Světlé 301/8, Praha 1-Staré Město Pružinský, Róbert, JUDr Na Řádku 8, Břeclav Radevová, Klára, JUDr Boženy Němcové 583/33, České Budějovice Rampula, Vlastimil, JUDr Karlovo náměstí 671/24, Praha Rašovský, David, Mgr Čelakovského 6, Blansko Rosová, Eliška, Mgr U Družstva Život 894/16, Praha Rutar, Radka, Mgr V Pálce 117, Křenice Samol, Daniel, Mgr Vorařská 2075/6, Praha Sekeráková, Ivana, Mgr Kotlářská 989/51a, Brno Severinová, Dagmar, Mgr náměstí Kinských 76/7, Praha Sikora, Jan, Mgr nám. Míru 551, Třinec Sláviková Geržová, Radoslava, Ovocný trh 2/580, Praha 1 Mgr Steidl, Tomáš, Mgr Hlavní třída 2, Šumperk Steinbauerová, Andrea, Mgr Cítov 297, Cítov Strnadová, Jaroslava, Mgr nám. Práce 2512, Zlín Strnadová, Martina, Mgr Purkyňova 74/2, Praha 1-Nové Město Sýkora, Martin, Mgr Sadová 171/40, Opava Sýkora, Jakub, Mgr Polská 13, Praha 2-Vinohrady Šmídová, Jitka, JUDr Viniční 82, Brno Šmrha, David, Mgr Malická 1576/11, Plzeň Šocová, Blanka, Mgr Havlíčkova 132, Beroun Špačková, Jana, Mgr Týn 1049/3, Praha Štourač, František, Mgr Josefská 9, Brno Štross, Petr, Mgr Místecká 329/258, Ostrava Šula, Ivan, JUDr Hostěrádky-Rešov 105, Hostěrádky-Rešov Tkadlec, Jaroslav, Mgr Třída Spojenců 727, Otrokovice Tomala, Martin, Mgr Havlíčkova 190/12, Český Těšín Tomečková, Martina, Mgr Na Bělidle 2/830, Praha Tomíček, Zdeněk, JUDr Perlová 5, Praha Tonner, Martin, JUDr Balbínova 223/5, Praha Tótová, Markéta, Mgr Opletalova 25, Praha Turečková, Adéla, Mgr Cihlářská 643/19, Brno Tvrdíková, Hana, Mgr Dukelských hrdinů 564/34, Praha Ucháč, Bohumil, JUDr Hlubočepská 85/61, Praha 5-Hlubočepy Urban Jarabicová, Andrea, Brunclíkova 1823/4, Praha 6 Mgr Váňa, Lukáš Sladkovského 601, Pardubice JUDr., Mgr., Ph.D Vebr, Tomáš, Mgr Na cihelnách 9, Jaroměř Veselý, Petr, Mgr Široká 5, Praha 1

12 Částka 3/2012 Věstník České ní komory 2012 Strana Volmanová, Marie, Mgr Opletalova 1535/4, Praha Vysloužilová, Lucie, JUDr Jeremenkova 1021/70, Praha Začal, Martin, Mgr Riegrova 14, Olomouc Zahálka, Michal, Mgr Telečská 1720/7, Jihlava b) Vyškrtnutí ze seznamu ů Reg. č. Příjmení a jméno Dne 8832 Balašová, Jindřiška, JUDr Coufalík, Alois, JUDr Čapek, Miroslav, JUDr Čapková, Božena, JUDr Englich, Jiří, Mgr Fabiánek, Pavel, Mgr Ford, Helen Elizabeth Hájková Ryšánková, Katarína, JUDr Horáková, Petra, Mgr Jonák, Robert, JUDr Kubišta, Jaroslav, JUDr Maceška, Bohumil, JUDr Misík, Petr, Mgr Nezkusil, Jiří, Prof., JUDr., DrSc Nuckollsová, Jaroslava, JUDr Pajdla, Pavel, JUDr Petrásek, Václav, JUDr Převrátil, Jan, JUDr Romanová, Marie, JUDr Řeháková, Alexandra, JUDr Skoumal, Vojtěch Vanke, Jan, JUDr Vlček, Miloslav, JUDr Vorlíček, Jan, JUDr Zelenková, Evženie, JUDr c) Pozastavení výkonu advokacie Reg. č. Příjmení a jméno Dne Azavedo, Kateřina, Mgr Bärová, Jana, JUDr Doleželová Lišková, Eva, Mgr Drápalová, Dita, Mgr Duchoň, Jiří, JUDr Hardmeyer, Adéla, Mgr Herudková, Klára, Mgr Hlucháňová, Klára Holecová, Blanka, JUDr Holeček, Petr, Mgr Hübnerová, Svatava, JUDr Janeček, Petr, Mgr Jašek, Michal, Mgr., LL.M

13 Strana 85 Věstník České ní komory 2012 Částka 3/ Jungmann, Anna, Mgr Kafková, Alžběta, Mgr změna jména od Kašparová, Jiřina, Mgr Kuřecová, Vladěna, Mgr Macálka, Vladimír, Mgr Mc Dowell, Hilary Miedzgová, Kristína, JUDr., Ing., CEMS MIM Nečasová, Markéta, Mgr Nevřalová, Hana, JUDr., MBA Novotná, Alena, Mgr Ostruszka, Jan, JUDr Payne, Jana, Mgr Prchal, Antonín, JUDr Prokešová, Miriama, Mgr Steinbauerová, Andrea, Mgr Szabo, Markéta, Mgr Šachová, Petra, JUDr Šebková, Jana, Mgr Špičková, Jana, Mgr Šula, Ivan, JUDr Švejdová, Martina, Mgr Traurigová, Natalija, JUDr., Ph.D Trkalová, Lenka, Mgr Vincencová, Štěpánka, Mgr Vlasák, Miloš, Mgr d) Zrušení pozastavení výkonu advokacie Reg. č. Příjmení a jméno Dne Sídlo 2006 Baksa, Miroslav, JUDr Vančurova 1636, Litvínov Bartl, Aleš, Mgr Lány 48, Brno Doleželová Sokolíková, Irena, Suchdolské nám. 445/7, Praha 6-Suchdol Mgr Donthová, Sylvie, Zlatnická 10, Praha 1 JUDr., Ph.D Dudová, Jana, JUDr., Ph.D Kouty 67, Brno-Ivanovice Goldsteinová, Kateřina, Mgr Semická 2026/10, Praha 4-Modřany Hardmeyer, Adéla, Mgr Jungmannova 24, Praha Hladíková, Jana, JUDr listopadu 623, Pardubice 3396 Homola, Tomáš, JUDr Opletalova 5, Praha Chábová, Helena, JUDr Stará 241, Kladno Kotulanová, Romana, Mgr U Albrechtova vrchu 1162/17, Praha Malcová, Jaroslava, Valečovská 846/6, Praha 9 Mgr., LL.M Měšťánková, Věra, Mgr Borovská 2232, Praha Mullis, Kateřina, Na Slupi 15, Praha 2 JUDr., Ph.D Opletalová, Jana, Mgr Masarykovo náměstí 72, Uherský Brod Podhorská, Iva, JUDr., LL.M Nad Okrouhlíkem 12, Praha Růžičková, Kateřina, Mgr Hvězdova 1716/2b, Praha Salačová, Michaela, JUDr Gorazdova 11, Praha 2

14 Částka 3/2012 Věstník České ní komory 2012 Strana Skoupý, Otakar, Mgr Růžová 7, Praha Smíšková, Daniela, JUDr Polská 18, Prostějov Stříbný, Ondřej, Mgr Karolinská 661/4, Praha 8-Karlín Ševarkova, Julija, Mgr., LL.M Politických vězňů 934/15, Praha 1-Nové Město 7853 Tomášová, Markéta, Mgr Laubova 8, Praha 3-Vinohrady Trojan, Radek, Mgr Těšnov 1/1059, Praha Vincourek, Tomáš, JUDr Petýrkova 1958, Praha Vondřička, Bohumil Na Rybníčku 387/6, Liberec Zajícová, Martina, JUDr., LL.M Moskevská 1440/24a, Havířov-Město 8325 Zítek, Adam, JUDr., Ph.D Na Pankráci 30a/404, Praha Zuntová, Zuzana, Jáchymova 26/2, Praha 1 Mgr., LL.M.

15 Strana 87 Věstník České ní komory 2012 Částka 3/2012 OZNÁMENÍ O ZÁZNAMECH V SEZNAMU ADVOKÁTNÍCH KONCIPIENTŮ OD 16. ČERVENCE 2012 DO 31. ŘÍJNA 2012 a) Zápis do seznamu ních koncipientů Reg. č. Advokátní koncipient Dne Zaměstnán u Sídlo Adamcová, Eliška, Mgr Černý, Jiří, JUDr., P. O. BOX č. 12, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod Ambrož, Jan, Mgr Řanda Havel Legal Truhlářská 13, ní kancelář s. r. o. Praha 1-Nové Město Andresová, Monika, Mgr Buchta, Martin, Mgr., Panská 6, Praha Andršová, Petra, Mgr Advokátní kancelář Na Strži 1702/65, Praha 4 JUDr. Jana Svatoňová Bakalářová, Lucie, Mgr., Bc Advokátní kancelář Jiřího ze Vtelna 1731, Martinek & Partner Praha 9-Horní Počernice Bambuchová, Kateřina, Mgr Vyroubal, Pavel, JUDr., Palackého 168, Na Rybárně, Vsetín Baranová, Nikola, Mgr Barčáková, Lenka, Mgr Majer, Roman, JUDr., Vyskočilova 1326/5, Praha Bareš, Martin, Mgr Jablonský, Vladimír, JUDr., 28. října 1001/3, Praha Bartušková, Klára, Mgr Řezníček & Co. s. r. o., U Černé věže 66/3, ní kancelář České Budějovice Beierová, Michaela, Mgr Advokátní kancelář Havlíčkova 190/12, Hajduk a partneři s. r. o. Český Těšín Benda, Jiří, Mgr Kellerová, Markéta, Mgr., Černíkova 2986/14, Brno Bezucha, David, Mgr Köhler, Martin, JUDr., 1. máje 535/50, Liberec Bielesz, Martin, Mgr Advokátní kancelář Havlíčkova 190/12, Hajduk a partneři s. r. o. Český Těšín Bílková, Nicole, Mgr Fischer, Karel, Mgr., Kaprova 42/14, Praha Bílý, Petr, Mgr Rybář, Tomáš, JUDr., Ph.D., Václavské náměstí 1601/47, Praha Blažek, Rudolf, JUDr Blažková, Květoslava, JUDr., Šalounova 1936, Praha Bock, Claudia, Mgr., B.S Giese & Partner, v. o. s. Ovocný trh 8, Praha Bogačeva, Gračija, Mgr Voršilka Jiří, JUDr., Opletalova 4, Praha 1 ní kancelář Bogdanová, Eva, Mgr JUDr. Tomáš Soukup, BA, Pekařská 389/21, Brno ní kancelář Bouzková, Dominika, Mgr Šafářová, Michaela, Mgr., Záběhlická 3262/88A, ka Praha Brada, Pavel, Mgr AK Mgr. Marek Pošta Pavla Švandy ze Semčic 1073/3, Praha Brosková, Karolína, Mgr Mališ Nevrkla Legal, Na Rybníčku 1329/5, Praha 2 ní kancelář, s. r. o Brotan, Vladimír, Mgr., Bc Advokátní kancelář Bohunická 517/55, Tesařová & Kubíková s. r. o. Brno-Horní Heršpice Budinská, Jana, Mgr Ševčík, Jan, Mgr., Na Královně 862, Praha Budka, Karel, Mgr., J.D Bělina, Martin, Mgr., Karla Engliše 3201/6, Praha 5-Smíchov Bugan, Patrik, Mgr., Ing Havel, Kuchař, Ryšavá Na Pankráci 30a/404, a partneři, ní Praha 4-Nusle kancelář, s. r. o.

16 Částka 3/2012 Věstník České ní komory 2012 Strana Burešová, Kateřina, Mgr Volopich, Daniel, JUDr., Vlastina 23, Plzeň Bušková, Eva, Mgr., LL.M Norton Rose v. o. s., Husova 240/5, ní kancelář Praha 1-Staré Město Bystrická, Zuzana, Mgr Vidura, Pavel, Mgr., Solná 5, Ostrava Cao, Daniel, Mgr Penka, Igor, Mgr., Zahradnická 223/6, Brno Cidlina, Václav, Mgr Schinnenburgová, Petra, Mgr. V Nových domcích 13, Praha Ciencialová, Andrea, Mgr Štaidl Jiří, JUDr., Apolinářská 6, Praha 2-Nové Město Ciprýn, Štěpán, Mgr Novák, Pavel, JUDr., Bohuslava Martinů 1051/2, Praha Coufalová, Jitka, Mgr Adámek, Petr, Mgr., Na Perštýně 1, Praha Csorba, Csaba, Mgr Nocarová Jašek & V Jirchářích 148/4, Praha 1 Partners, v. o. s Čamborová, Monika, Mgr Havel, Holásek & Partners Týn 1049/3, Praha 1 s. r. o., ní kancelář Čápová, Dana, Mgr Sládek & Partners, Janáčkovo nábř. 39/51, ní kancelář, v. o. s. Praha Čermáková, Lucie, Mgr Advokátní kancelář Týnská, Křižíkova 196/18, s. r. o. Praha 8-Karlín Černá, Kristýna, Mgr Lev, Pavel, Mgr., Ing., Poláškova 2, Valašské Meziříčí Černá, Karolína, Mgr., Ing BBH, ní kancelář, Klimentská 1207/10, v. o. s. Praha 1-Nové Město Černecká, Zuzana, Krutina, Miroslav, Mgr., Vyšehradská 423/27, Praha 2 JUDr., Mgr Černý, Lubor, Mgr Císař, Češka, Smutný a spol. Hvězdova 1716/2b, Praha Čujan, Radomír, Mgr BBH, ní kancelář, Klimentská 1207/10, v. o. s. Praha 1-Nové Město Čupíková, Andrea, Mgr Kráčalík, Jaromír, Mgr., Lipová alej 6, Hodonín Damen, Marieta, Mgr Línková, Šárka, JUDr., Jiráskova 972, Pardubice ka Disman, Marek, Mgr. et Mgr Baker & McKenzie, v. o. s., Klimentská 1216/46, Praha 1 ní kancelář Dočkal, Tomáš, Mgr Rakovský & Partners v. o. s. Václavská 316/12, Praha Dolejšová, Petra, Mgr Holub, Miloš, JUDr., Ph.D., Veletržní 924/14, Praha 7-Holešovice Dostál, Ondřej, Mgr Advokátní kancelář Němec, Prvního pluku 206/7, Bláha & Navrátilová, s. r. o. Praha 8-Karlín Drápalová, Monika, Mgr Havel, Holásek & Partners Týn 1049/3, Praha 1 s. r. o., ní kancelář Duda, Jan, Mgr Advokátní kancelář Brno Kouty 67, Brno-Ivanovice JUDr. Dudová Dudová, Andrea, Mgr Rybář, Vadim, Mgr., Tyršova 1714/27, Ostrava-Moravská Ostrava Dudová, Martina, Mgr., Bc Halaburt Jiří, Mgr., Plzeňská 11, Karlovy Vary Dugová, Alena, Mgr., Ing Deloitte Legal s. r. o., Karolinská 654/2, ní kancelář Praha 8-Karlín Dušková, Nikol, Mgr Císař, Češka, Smutný a spol. Hvězdova 1716/2b, Praha Dvořáková, Michaela, Mgr Tomanek Richard, JUDr., Hlinky 142a, Brno Dvořáková, Daniela, Mgr Grepl, Tomáš, Mgr., Horní náměstí 365/7, Olomouc Dvořáková, Jana, Mgr NSG Morison ní Jakubská 2, Praha 1 kancelář, s. r. o.

17 Strana 89 Věstník České ní komory 2012 Částka 3/ Fabian, Tomáš, JUDr Salans Europe LLP, Platnéřská 191/4, organizační složka Praha 1-Staré Město Feber, Vít, Mgr Advokátní kancelář Lang Dvořákova 44/14, Brno Fiala, Miloš, Mgr Hlaváček Tomáš, JUDr., Kořenského 15/ 1107, Praha Fialová, Barbora, Mgr Toman, Devátý & partneři Trojanova 12, Praha 2 ní kancelář, s. r. o Fiedler, Lukáš, Mgr Loskot, František, Československé armády 556, JUDr., CSc. Hradec Králové Fiedler, Petr, Mgr Floder, Martin, Mgr Kohajda, Michael, Gorazdova 355/5, JUDr., Ph.D., Praha 1-Nové Město Fógel, Michal, Mgr bpv Braun Partners s. r. o. Ovocný trh 8, Praha 1-Staré Město Fogelová, Andrea, Mgr Havel, Holásek & Partners Týn 1049/3, Praha 1 s. r. o., ní kancelář Foltánová, Terezie, Mgr Magnusková, Iveta, Mgr., O. Lysohorského 702, ka Frýdek-Místek Fraňková, Lucie, Mgr Pavel, David, Mgr., Vladislavova 1390/17, Praha Friedelová, Zuzana, Mgr Friedelová, Milatová, Místecká 329/258, Pěnkava v. o. s. Ostrava-Hrabová Fröhlich, Lukáš, Mgr White & Case (Europe) Na Příkopě 850/8, Praha 1 LLP, organizační složka Fulínová, Markéta, Mgr Svoboda, Filip, JUDr., U Demartinky 1, ní kancelář Praha 5-Smíchov Gazdová, Monika, Mgr Šebesta, Jiří, Mgr., Čechyňská 16, Brno Gebauerová, Jana, Mgr Pahutová, Sylva, Mgr., Dlouhá 53/6, Ostrava Gebouský, Michal, Mgr Olejníček, Jan, JUDr., Helénská 1799/4, Praha Goldstein, Martin, Mgr Hogan Lovells (Prague) Slovanský dům, LLP, organizační složka Na Příkopě 859/22, Praha Handlosová, Martina, PricewaterhouseCoopers Kateřinská 466/40, Praha 2 Mgr., Ing. Legal s. r. o., ní kancelář Hartmannová, Věra, PaedDr., Mgr Havlíčková, Zita, Mgr Rezek, Michal, JUDr., Tomáškova 19, Brno Havlíčková, Zita, Mgr Rezek, Michal, JUDr., Tomáškova 19, Brno Havlová, Helena, Mgr Advokátní kancelář Němec, Prvního pluku 206/7, Bláha & Navrátilová, s. r. o. Praha 8-Karlín Heczko, Tomasz, Mgr Deloitte Legal s. r. o., Karolinská 654/2, ní kancelář Praha 8-Karlín Hegerová, Klára, Mgr Štekl Vladimír, Mgr., Ant. Slavíka 7, Brno Heider, Jiří, Mgr HVH Legal ní Husinecká 808/5, kancelář s. r. o. Praha 3-Žižkov Helebrantová, Lucie, Mgr Mihalik, Vendelín, JUDr., Římská 16, Praha Henkl Zajícová, Barbora, Mgr Moural, Stanislav, JUDr., 28. října 150/2663, Ostrava-Moravská Ostrava Herman, Jiří, Mgr Garris Legal, ní náměstí Republiky 1079/1a, kancelář, s. r. o. Praha Hinkelmannová, Simona, Mgr Fiala, Lukáš, Mgr., Kubánské náměstí 1391/11, ní kancelář Praha 10-Vršovice Hlásek, Jakub, Mgr Vavroch, František, JUDr., Nám. Přemysla Otakara II. 36, České Budějovice Hodabová, Iveta, Mgr Advokátní kancelář, Šilingrovo nám. 257/3, Brno Mgr. Jiřina Svojanovská

18 Částka 3/2012 Věstník České ní komory 2012 Strana Hojdn, Lukáš, Mgr., LL.B Advokátní kancelář Doudlebská 1699/5, Praha 4 Zrůstek, Lůdl a partneři v. o. s Holas, Jan, Mgr Burget, Miroslav, Mgr., nám. T. G. Masaryka 11, Prostějov Holubová, Petra, Mgr., LL.M Holubová i s. r. o. Za Poříčskou bránou 365/21, Praha 8-Karlín Hon, Michal, Mgr Fojta, Pavel, JUDr., Drobného 34, Brno Horáček, Zdeněk, Mgr., Ph.D Deloitte Legal s. r. o., Karolinská 654/2, ní kancelář Praha 8-Karlín Horálková, Dita, Mgr Vartová, Sylva, JUDr., Musorgského 14, ka Ostrava-Moravská Ostrava Hošek, Petr, Mgr Špirk, Michal, JUDr., Vysoká 92, Rakovník Hrabák, Jan, Mgr Toman, Jan, Mgr., Na Ořechovce 580/4, Praha Hradil, Ondřej, Mgr Mejzlík, Jaroslav, JUDr., Bráfova tř. 531/37, Třebíč-Horka-Domky Hrnčíř, Michael, Mgr Advokátní kancelář Palackého 715/15, Petrásek & Slepička v. o. s. Praha 1-Nové Město Hrubý, Aleš, Mgr Schüller, Jiří, Mgr., Balbínova 24, Praha 2-Vinohrady Hruška, Adam, Mgr MSB Legal, v. o. s. Bucharova 1314/8, Praha 5-Stodůlky Hubáček, Michal, Mgr Poledník, Petr, JUDr. Příkop 4, Brno Hubinger, Martin, Mgr Purkyt & Co. ní Štefánikova 18/25, Praha 5 kancelář Hudáková, Alžbeta, Mgr Mašek, Daniel, Mgr., Opletalova 1535/4, Praha Huňáček, Martin, Mgr Dušan, Ružič, JUDr., Ph.D., Kubišova 19, Praha 8-Libeň Hustáková, Petra, Mgr Račok, Michal, JUDr., Štěpánská 49/633, Praha Hvizdáková, Lada, Kraus, Přemysl, JUDr., Senovážné nám. 24, Praha 1 Mgr., PhDr Choulíková, Barbora, Mgr Volopich, Daniel, JUDr., Vlastina 23, Plzeň Chovancová, Petra, Mgr Jahodová, Iva, Mgr Havel, Holásek & Partners Týn 1049/3, Praha 1 s. r. o., ní kancelář Janáčová, Tereza, Mgr Majer, Roman, JUDr., Vyskočilova 1326/5, Praha Jandus, Milan, Mgr Dvořák, Dušan, JUDr., Hlinky 118, Brno Janoušek, Martin, Mgr., Ing Vlk, Václav, JUDr.,, Sokolovská 22, Moreno Vlk & Asociados Praha 8-Karlín Janšová, Markéta, Mgr Hlaváček, Tomáš, JUDr., Kořenského 15/ 1107, Praha Jareš, Adam, Mgr Petřík, Jan, Mgr., Týnská 12, Praha Jarkovská, Michaela, Mgr Wilson & Partners v. o. s., Revoluční 655/1, Praha 1 ní kancelář Jarolínová, Veronika, Mgr Semrádová Zvolánková, Karlovo nám. 18, Praha 2 Světlana, JUDr., Ing., ka Javorský, Tomáš, Mgr Novák, Pavel, JUDr., Bohuslava Martinů 1051/2, Praha Ječná, Tereza, Mgr Pražanová, Irena, JUDr., V Dolině 1516/1a, ní kancelář Praha 10-Michle Jedličková, Bohdana, Mgr NH Partners, ní Václavské náměstí 832/19, kancelář, s. r. o. Praha 1-Nové Město

19 Strana 91 Věstník České ní komory 2012 Částka 3/ Jerman, Richard, Mgr Touschek, Karel, Mgr., Staropramenná 722/26, Praha 5-Smíchov Jiříček, Lukáš, Mgr Křesťanová, Dagmar, JUDr., Masarykova 31, Brno Jurista, Erik, Mgr Šimberský, Jindřich, Mgr., Hořejší nábřeží 786/21, Praha Kadlec, Jiří, Mgr Wölfl & Pokorný společnost Radniční 133/1, ů s. r. o. České Budějovice Kalabza, Viktor, Mgr Kadečka, Stanislav, Sladkovského 601, Pardubice JUDr., Ph.D., Kamenická, Hana, Mgr Brodec & Partners s. r. o., Balbínova 223/5, Praha 2 ní kancelář Kapplerová, Zuzana, Mgr Pelech, Josef, JUDr., Ph.D., Kardinála Berana 1157/32, Plzeň Karhanová, Lenka, Mgr Veselá, Lenka, Mgr., nám. W. Churchila 1800/2, ní kancelář Praha 3-Žižkov Kasperová, Jana, Mgr Ševčík Jan, Mgr., Na Královně 862, Praha Kazdera, Petr, Mgr Moural, Stanislav, JUDr., 28. října 150/2663, Ostrava-Moravská Ostrava Kinnert, Pavel, Mgr Weil, Gotshal & Manges Křižovnické nám. 193/2, s. r. o. ní kancelář Praha Klabusayová, Hana, Mgr., Ing Mališ Nevrkla Legal, Na Rybníčku 1329/5, Praha 2 ní kancelář, s. r. o Klaudysová, Hana, Mgr Horáková, Anna, JUDr., Čelakovského sady 8, Praha Klepš, Václav, Mgr. et Mgr Kořán, Jan, Mgr., Opletalova 55, Praha Klimešová, Iveta, Mgr Advokátní kancelář Pokorný, Karolíny Světlé 301/8, Wagner & partneři, s. r. o. Praha 1-Staré Město Klímová, Kateřina, Mgr Majer, Roman, JUDr., Vyskočilova 1326/5, Praha Kolařík, Jan, Mgr Kolařík, Lubomír, JUDr. Svatovítské nám. 126, Pelhřimov Koliášová, Karolína, Mgr Pavlíková, Kateřina, JUDr., Příkop 843/4, Brno Kolín, Ondřej, Mgr., Bc Balcar, Michal, Mgr., Na Vysoké II 300/22, Praha Kolínek, Jiří, Mgr Maršálek, Petr, Mgr., Dolní náměstí 342, Vsetín Korál, Petr, Mgr., J.D Weil, Gotshal & Manges Křižovnické nám. 193/2, s. r. o. ní kancelář Praha Kosař, Pavel, Mgr Semrádová Zvolánková, Karlovo nám. 18, Praha 2 Světlana, JUDr., Ing., ka Košťálová, Nikol, JUDr Rödl & Partner, v. o. s. Platnéřská 2, Praha 1-Staré Město Koting, Ondřej, Mgr Paulovič, Róbert, JUDr., Čimická 780/61, Praha 8-Čimice Kotrba, Jindřich, Slámová, Iva, ní Botanická 51/53a, Brno MUDr., Mgr. kancelář Kotulková, Lenka, Mgr Brož Brož Vala ní Marie Steyskalové 767/62, kancelář s. r. o. Brno-Žabovřesky Koutová, Michaela, Mgr MSB Legal, v. o. s. Bucharova 1314/8, Praha 5-Stodůlky Kozáková, Kateřina, Mgr Pour, Marek, JUDr. Bartošova 9, Přerov Kozová, Markéta, Mgr Wiedermann, Michal, Mgr., Purkyňova 35, Brno-Královo Pole Král, Václav, Mgr Olejníček, Jan, JUDr., Helénská 1799/4, Praha Králová, Zuzana, Dipl.-Jur Giese & Partner, v. o. s. Ovocný trh 8, Praha Krása, Jan, Mgr Hlaváček, Tomáš, JUDr., Kořenského 15/ 1107, Praha 5

20 Částka 3/2012 Věstník České ní komory 2012 Strana Kratochvíl, Vladimír, Mgr Pechlát, Přemysl, Mgr., Heydukova 505/3, České Budějovice Kratochvílová, Kateřina, Mgr Majer, Roman, JUDr., Vyskočilova 1326/5, Praha Krejčířová, Kateřina, Mgr Hala, Ivo, Mgr., Ing., Anglická 20/140, Praha Križan, Marek, Mgr Kryglová, Šárka, Mgr Hlaváček,Tomáš, JUDr., Kořenského 15/ 1107, Praha Křišťanová, Tereza, Mgr Erhard, Jaroslav, Pražská 43, Plzeň Kuchariková, Alena, Mgr Láska, Václav, Mgr. Neherovská 1921/22, ní kancelář Praha 6-Hanspaulka Kulhavá, Michala, Mgr Sládek & Partners, Janáčkovo nábř. 39/51, ní kancelář, v. o. s. Praha Kulík, Anton, Mgr Šlechta, Roman, Mgr., T. G. Masaryka 58/34, Karlovy Vary Kuníková, Renáta, Mgr Mucha, Petr, Mgr., Štěpánská 540/7, Praha Kuruczová, Eva, Mgr Görges, Marek, JUDr., Žižkova ul. 52, Plzeň Lád, Adam, Mgr Macková, Zuzana, Mgr., Havlíčkova 2937/12, Prostějov Laga, Vojtěch, Mgr CMS Cameron McKenna Na Poříčí 1079/3a, Praha 1 v. o. s Langmaierová, Lenka, Mgr Heyninck Beatrijs Na Kocínce 210/3, Praha 6 Heyninck & Partners Lein, Petr, Mgr Tycová Rambousková, Lucie, Žitná 1575/49, Praha 1 Mgr., ka Lišková, Daniela, Mgr Krmenčík & partneři, třída Míru 92, ní kancelář s. r. o. Pardubice-Zelené Předměstí Lištvan, Martin, Mgr Martínková, Kateřina, Sokolská 22, JUDr., Ostrava-Moravská Ostrava Lobotka, Andrej, Mgr Rašovský, Evžen, JUDr., Špitálka 23b, Brno Lukášková, Gabriela, Mgr Okenica, Dominik, JUDr., Plucárna 3560/1, Hodonín ní kancelář Lukášová, Zuzana, Mgr Köhler, Martin, JUDr., 1. máje 535/50, Liberec Luptáková, Lucia, Mgr Helmová, Irena, JUDr., Janáčkovo nábřeží 39/51, ka Praha 5-Smíchov Macalák, Ľubomír, Mgr Kadleček, Zdeněk, JUDr., třída Karla IV. 502, Hradec Králové Maczvalda, Ladislav Josef Pelikán, Tomáš., JUDr., Dušní 22, Praha 1 August, Mgr. et Mgr. ní kancelář Makaloušová, Pavla, Mgr Müller, Michal, Mgr., Bílkova 132/4, Praha Málek, Radek, Mgr., Ing Peychlová, Helena, Mgr., Na Příkopě 1047/17, Praha 1-Staré Město Málková, Zuzana, Mgr Moravec, Petr, JUDr., Senovážné nám. 1375/19, Praha Maňák, Martin, Mgr Muzikář, Vladimír, JUDr., Havlíčkova 13, Brno Manhartová, Tereza, Mgr Advokátní kancelář Pokorný, Karolíny Světlé 301/8, Wagner & partneři, s. r. o. Praha 1-Staré Město Markes, Jan, Mgr Bartoň, Pavel, Mgr., Biskupský Dvůr 2095/8, Praha Martinková, Barbora, Mgr Eichinger, Lukáš, Mgr., Revoluční 3, Praha Mařánková, Barbora, Mgr Focko, Ľubomír, JUDr., Náprstkova 276/2, Praha 1

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY Ročník 2011 VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY OFFICIAL JOURNAL OF THE CZECH BAR ASSOCIATION JOURNAL OFFICIEL DE L ORDRE DES AVOCATS TCHEQUE AMTSBLATT DER TSCHECHISCHEN RECHTSANWALTSKAMMER Částka 2 Rozeslána

Více

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY Ročník 2014 VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY OFFICIAL JOURNAL OF THE CZECH BAR ASSOCIATION JOURNAL OFFICIEL DE L ORDRE DES AVOCATS TCHEQUE AMTSBLATT DER TSCHECHISCHEN RECHTSANWALTSKAMMER Částka 2 Rozeslána

Více

Výroční finanční zpráva politické strany. za rok 2014. Podatelna PSP ČR. podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Výroční finanční zpráva politické strany. za rok 2014. Podatelna PSP ČR. podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Podatelna PSP ČR za rok 2014 Název politické strany: Strana zelených Identifikační číslo

Více

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2014

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2014 Podatelna PSP ČR Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2014 Název politické strany: TOP 09 Identifikační číslo politické

Více

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE Je mi 25 let Jmenuji se Petr Jsem 25 PN blogger Novák Jsme elektřina plyn teplo mobil lidé DĚ KU JE ME Děkujeme všem našim zákazníkům za společně sdílenou

Více

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Podatelna PSP ČR Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Název politické strany: TOP 09 Identifikační číslo politické

Více

KONTAKTNÍ ÚDAJE ODBORŮ DOPRAVY NA ÚŘADECH OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

KONTAKTNÍ ÚDAJE ODBORŮ DOPRAVY NA ÚŘADECH OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE ODBORŮ DOPRAVY NA ÚŘADECH OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 1. Město Aš DS: 5nubqy8 a silničního hospodářství Kamenná 52 352 01 Aš Milan Hurtoš vedoucí Ing. Miroslav Cimrt technik i registr

Více

Příloha 2 Adresář subjektů poskytující péči a podporu psychicky nemocným a jejich blízkým

Příloha 2 Adresář subjektů poskytující péči a podporu psychicky nemocným a jejich blízkým Příloha 2 Adresář subjektů poskytující péči a podporu psychicky nemocným a jejich blízkým Psychiatrická oddělení nemocnic, Psychiatrické kliniky název adresa kontaktní osoba Ústřední vojenská nemocnice

Více

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2012

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2012 Podatelna PSP ČR Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2012 Název politické strany: TOP 09 Identifikační číslo politické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2005 / 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2005 / 2006 Slovo ředitele Vážené dámy a pánové, před několika dny mě ve škole navštívil náš absolvent a letošní maturant Rudolf Píša. Ve výroční zprávě o něm můžete v různých

Více

Bulletin advokacie Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČO 66 000 777) v agentuře, spol. s r. o. www.impax.

Bulletin advokacie Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČO 66 000 777) v agentuře, spol. s r. o. www.impax. BULLETIN ADVOKACIE 12/2013 Bulletin advokacie Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČO 66 000 777) v agentuře, spol. s r. o. www.impax.cz Vychází 10x ročně, z toho 2 dvojčísla (1-2,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1 ISBN 80-86234-59-2 ISBN 80-86234-57-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-58-4 (NPÚ, ústřední pracoviště)

Více

O Z N Á M E N Í o zahájení řízení

O Z N Á M E N Í o zahájení řízení VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA KARLOVY VARY - / - 3295/OŽP/12-7 Lupínek/740 1.11.2012 O Z N Á M E N Í o zahájení řízení Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí,

Více

Bulletin advokacie 9/2005 obsah

Bulletin advokacie 9/2005 obsah Bulletin advokacie 9/2005 obsah Bulletinadvokacie ÚVODEM...3 4. SNĚM ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY Pořad jednání sněmu...5 Návrh na obsazení orgánů sněmu...5 Zpráva předsedy představenstva o činnosti představenstva

Více

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR TELEFONNÍ SEZNAM Datum aktualizace 17.12.2010 RV - regionální vedoucí ZRV - zástupce regionálního vedoucího VS - vedoucí střediska ZVS - zástupce vedoucího střediska KPS -

Více

P EHLED O POâTU AUTORIZOVAN CH OSOB PODLE OBORÒ A OBLASTÍ

P EHLED O POâTU AUTORIZOVAN CH OSOB PODLE OBORÒ A OBLASTÍ âeská KOMORA AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù Roãník 2003 Praha 17.3. 2003 âástka 1 VùSTNÍK âeská komora autorizovan ch inïen rû a technikû ãinn ch ve v stavbû Pro své ãleny vydává

Více

GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM. Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace

GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM. Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Obsah Úvodem... 2 1 Základní údaje

Více

Konstantinovy Lázně. České Budějovice

Konstantinovy Lázně. České Budějovice NázevČlena Adresa Město PSČ Titul Jméno Příjmení URL AG FOODS Group a.s. Soběšická 151 Brno - Lesná 638 00 Pavel Fies www. Agfoods.eu ArjoHuntleigh s.r.o. Hlinky 505/118 Brno 603 00 Lubomír Kachyňa, MBA

Více

GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM. Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace

GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM. Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Obsah Úvodem... 3 1. Základní údaje

Více

Ambulance klinické psychologie pro děti a dospělé Laboratoř PhDr. Mgr. Drahomíra Baštová Wildová

Ambulance klinické psychologie pro děti a dospělé Laboratoř PhDr. Mgr. Drahomíra Baštová Wildová Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření podle 87a odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),

Více

GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM. Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace

GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM. Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Obsah Úvodem... 3 1. Základní údaje

Více

Název Autor příjmení Autor jméno Vedoucí příjmení Rok Poznámka

Název Autor příjmení Autor jméno Vedoucí příjmení Rok Poznámka BP001 Dlouhodobý majetek - pořízení, evidence, vyřazení Černá Darina Dandová 2008 BP002 Pohledávky a závazky - jejich zachycení v účetnictví. Pohledávky po lhůtě splatnosti Kociánová Vendula Dandová 2008

Více

stav k 11. 3. 2014 Sídlo pracoviště Technologický park Cihlářská 4132, 434 03 Chomutov tel.:602 127 157 e-mail: paveladamec50@seznam.

stav k 11. 3. 2014 Sídlo pracoviště Technologický park Cihlářská 4132, 434 03 Chomutov tel.:602 127 157 e-mail: paveladamec50@seznam. Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření podle 87a odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),

Více

Seznam soudců bývalých členů KSČ. Nejvyšší soud ČR. Nejvyšší správní soud

Seznam soudců bývalých členů KSČ. Nejvyšší soud ČR. Nejvyšší správní soud Seznam soudců bývalých členů KSČ Seznam soudců s údaji o jejich politické příslušnosti před listopadem 1989 je vytvořen z podkladových materiálů ke jmenování soudců zpracovaných soudy. Část údajů v letech

Více

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR TELEFONNÍ SEZNAM

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR TELEFONNÍ SEZNAM PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR TELEFONNÍ SEZNAM Praha - středisko stránka 2 Středočeský soudní kraj stránka 3-4 Jihočeský soudní kraj stránka 5 Západočeský soudní kraj stránka 6-7 Severočeský soudní kraj

Více

ACADEMIA MERCURII. soukromá střední škola, s.r.o. Náchod, Smiřických 740

ACADEMIA MERCURII. soukromá střední škola, s.r.o. Náchod, Smiřických 740 ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Náchod, Smiřických 740 Škola v Náchodě Sokolovna, 1992 2002 Škola v Hronově, 1993 2002 1. září 1992 Soukromá střední škola podnikatelská Náchod 1. ledna

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA Výroční zpráva Školní rok 2011-2012 1. Obsah 1. OBSAH... 1 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 1 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 3 4. ČASOVÝ

Více

Stav k 29. 1. 2014. Hlavní město Praha. Ambulance klinické psychologie Bieblova 6, 150 00 Praha 5. PhDr. Narcisa Beránková

Stav k 29. 1. 2014. Hlavní město Praha. Ambulance klinické psychologie Bieblova 6, 150 00 Praha 5. PhDr. Narcisa Beránková Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření podle 87a odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),

Více

Stav k 22. 1. 2014. Hlavní město Praha. Ambulance klinické psychologie Bieblova 6, 150 00 Praha 5. PhDr. Narcisa Beránková

Stav k 22. 1. 2014. Hlavní město Praha. Ambulance klinické psychologie Bieblova 6, 150 00 Praha 5. PhDr. Narcisa Beránková Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření podle 87a odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 1 Úvod To, o čem se řadu let jen hovořilo, se koncem června roku 2014

Více