ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY"

Transkript

1 Ročník 2012 VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY OFFICIAL JOURNAL OF THE CZECH BAR ASSOCIATION JOURNAL OFFICIEL DE L ORDRE DES AVOCATS TCHEQUE AMTSBLATT DER TSCHECHISCHEN RECHTSANWALTSKAMMER Částka 3 Rozeslána dne 28. listopadu 2012 OBSAH Část oznamovací Čerpání rozpočtu České ní komory za rok 2011 Čerpání rozpočtu sociálního fondu České ní komory za rok 2011 Podstatné údaje o hospodaření s fondem pro vzdělávání ních koncipientů České ní komory za rok 2011 Termíny ních a uznávacích zkoušek a zkoušek způsobilosti v roce 2013 Termíny vstupních školení pro ní koncipienty Praha a Brno, I. a II. pololetí rok 2013 Rámcový program seminářů pro ní koncipienty 2013 Stanovisko představenstva České ní komory k otázce sepisu návrhů na oddlužení za úplatu osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění Záznamy v seznamu ů od 16. července 2012 do 31. října 2012 Záznamy v seznamu ních koncipientů od 16. července 2012 do 31. října 2012

2 Částka 3/2012 Věstník České ní komory 2012 Strana 74 ČÁST OZNAMOVACÍ ČERPÁNÍ ROZPOČTU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY ZA ROK 2011 Představenstvo České ní komory na svém zasedání dne schválilo čerpání rozpočtu ČAK za rok V souladu s příslušnými právními předpisy byl u České ní komory proveden audit účetnictví. Auditor Ing. Miroslav Michálek předložil písemnou zprávu ke dni s výrokem auditora, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv České ní komory k a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící v souladu s českými účetními předpisy. Číslo VÝNOSY PŘEDEPSANÉ ZÁKONEM (1 3) Specifikace Rozpočet (v tis. Kč) Skutečnost (v tis. Kč) 1) Příspěvky na činnost Komory ů á 8 000, Kč aktivní i pozastavení i 980 ů á 3 000, Kč ) Advokátní zkoušky 850 koncipientů á 5 000, Kč ) Zápisné do seznamu ů 700 ů á 4 000, Kč ) Ostatní výnosy a rezervy ) Pojištění ů ) Krytí rozdílu z úspor z minulých let VÝNOSY CELKEM Poznámky: ad 4) ad 5) ad 6) Ostatní výnosy příjmy z inzerce, poplatky za ověřovací knihy, poplatky za semináře, příjmy z úroků, nájemné, náhrada nákladů kárného řízení, apod. Rezerva úspory z minulých let na investice. Pojistné prochází účetnictvím ČAK, ale vybrané pojistné se odvádí v plné výši pojišťovně. Část předpokládaných nákladů na identifikační karty, plánované rekonstrukce Kaňkova paláce, apod. NÁKLADY (v tis. Kč) Číslo Specifikace Rozpočet Čerpání 1) Materiál ) Energie ) Údržba ) Cestovné ) Služby ) Mzdy ) Ostatní náklady a rezervy ) Pojištění ů ) Odpisy NÁKLADY CELKEM Poznámky: ad 1) ad 2) ad 3) ad 4) ad 5) Kancelářský materiál, knihy, časopisy, DHM, benzín, materiál auta, atd. Pro rok 2011 nákup identifikačních karet pro y/ní koncipienty a nákup talárů do majetku ČAK k půjčování na soudech. Elektřina, vodné-stočné Opravy a udržování nemovitostí/movitostí, opravy a údržba aut Tuzemsko, zahraničí Ostraha, poštovné, telefony, mandátní smlouvy, nájemné, překlady, autorské honoráře, služby SW, regiony paušální náhrady, DDNM, atd.

3 Strana 75 Věstník České ní komory 2012 Částka 3/2012 ad 6) ad 7) ad 8) ad 9) Mzdy včetně odvodů Přepočtené DPH dle koeficientu, pojistné movitý/nemovitý majetek, ostatní daně a poplatky, odpisy nedobytných pohledávek, bankovní výlohy atd. Pojistné prochází účetnictvím ČAK, ale vybrané pojistné se odvádí v plné výši pojišťovně. Zvýšení proti roku 2010 je dáno navýšením pojistného limitu dle usnesení ČAK. Odpisy DNM/DHM (dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek) Předložil: JUDr. Ladislav Krym, tajemník České ní komory ČERPÁNÍ ROZPOČTU SOCIÁLNÍHO FONDU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY ZA ROK 2011 Představenstvo České ní komory na svém zasedání dne schválilo čerpání sociálního fondu ČAK za rok PŘÍJMY (v tis. Kč) Rozpočet Skutečnost Odvod ů do sociálního fondu Pokuty z kárného řízení Úroky z vkladů Splátky půjček CELKEM PŘÍJMY VÝDAJE (v tis. Kč) Rozpočet Skutečnost Zvyšování odborné úrovně Krytí ztrát vzniklých prominutím nebo snížením příspěvku Sociální výpomoci Sociální příspěvek pozůstalým Příspěvky ům na poskytování bezplatné právní služby Příspěvky nástupci a Příspěvky na kulturní a sociální potřeby zaměstnanců a bývalých zaměstnanců [čl. 20 odst. 1 písm. b)] Půjčky ům a koncipientům Půjčky zaměstnancům Příspěvky na sportovní akce podle čl. 20 usnesení o SF, odst. 1 písm. a) Dary na veřejně prospěšné účely CELKEM VÝDAJE Předložil: JUDr. Martin Vychopeň, předseda České ní komory

4 Částka 3/2012 Věstník České ní komory 2012 Strana 76 PODSTATNÉ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ S FONDEM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ADVOKÁTNÍCH KONCIPIENTŮ ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY ZA ROK 2011 dle čl. 5, odst. 2 usnesení ČAK č. 7/2005 Věstníku PŘÍJMY (v tis. Kč) Skutečnost Příjmy za rok PŘÍJMY VÝDAJE (v tis. Kč) Skutečnost Školící centrum Dunaj Školící centrum pobočka Brno Náklady na lektory Další náklady na koncipienty CELKEM VÝDAJE Předložil: JUDr. Martin Vychopeň, předseda České ní komory

5 Strana 77 Věstník České ní komory 2012 Částka 3/2012 TERMÍNY ADVOKÁTNÍCH A UZNÁVACÍCH ZKOUŠEK A ZKOUŠEK ZPŮSOBILOSTI V ROCE 2013 I. pololetí ADVOKÁTNÍ ZKOUŠKY 1. termín ledna 2013 písemná část února 2013 ústní část Termín pro podání přihlášek končí 10. listopadu termín března 2013 písemná část dubna 2013 ústní část Termín pro podání přihlášek končí 10. ledna termín května 2013 písemná část června 2013 ústní část Termín pro podání přihlášek končí 10. března II. pololetí ADVOKÁTNÍ ZKOUŠKY 1. termín srpna 2013 písemná část září 2013 ústní část Termín pro podání přihlášek končí 30. května termín září 2013 písemná část října 2013 ústní část Termín pro podání přihlášek končí 10. července termín listopadu 2013 písemná část prosince 2013 ústní část Termín pro podání přihlášek končí 10. září UZNÁVACÍ ZKOUŠKY 11. dubna 2013 Termín pro podání přihlášek končí 10. února UZNÁVACÍ ZKOUŠKY 14. listopadu 2013 Termín pro podání přihlášek končí 10. září ZKOUŠKY ZPŮSOBILOSTI 20. května 2013 písemná část 3. června 2013 ústní část Termín pro podání přihlášek končí 10. března ZKOUŠKY ZPŮSOBILOSTI 18. listopadu 2013 písemná část 2. prosince 2013 ústní část Termín pro podání přihlášek končí 10. září JUDr. Jan Luhan předseda zkušební komise České ní komory

6 Částka 3/2012 Věstník České ní komory 2012 Strana 78 TERMÍNY VSTUPNÍCH ŠKOLENÍ PRO ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTY PRAHA A BRNO I. A II. POLOLETÍ 2013 I. POLOLETÍ února (pondělí středa) Praha dubna (pondělí středa) Praha května (úterý čtvrtek) Brno června (pondělí středa) Praha II. POLOLETÍ září (pondělí středa) Praha října (úterý čtvrtek) Brno listopadu (pondělí středa) Praha V Praze dne 31. srpna 2012 Ing. Lenka Matoušková vedoucí odboru výchovy a vzdělávání České ní komory

7 Strana 79 Věstník České ní komory 2012 Částka 3/2012 RÁMCOVÝ PROGRAM SEMINÁŘŮ PRO ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTY 2013 VSTUPNÍ ŠKOLENÍ: Advokátní právo (3 dny) Zákon o advokacii a stavovské předpisy Historie advokacie Práva a povinnosti ního koncipienta Pravidla profesionální etiky, mlčenlivost Zahraniční, mezinárodní ní organizace Kárná odpovědnost a a ního koncipienta POLODENNÍ POVINNÉ SEMINÁŘE: Soukromé právo (8 seminářů povinně) Bytové a nebytové nájmy Náhrada škody podle občanského zákoníku Náhrada škody podle zákoníku práce Občanskoprávní žaloby a petity Obchodní společnosti Obchodní závazkové vztahy Cenné papíry Směnky Spoluvlastnictví a SJM Výkon rozhodnutí v občanskoprávních a obchodněprávních věcech Zákoník práce Zastoupení em v občanskoprávním řízení Aktuální otázky českého civilního procesu Rozhodčí řízení Veřejné právo (6 seminářů povinně) Katastrální právo, zejména převody nemovitostí Insolvenční řízení Soudní přezkum činnosti správních orgánů a typy žalobních řízení Daňový řád Vybrané otázky stavebního práva Zastoupení em ve správním řízení Evropské instituce na ochranu lidských práv Občanský soudní řád Trestní právo (6 seminářů povinně) Obhajoba v přípravném řízení včetně dokazování Obhajoba v řízení před soudem I. stupně včetně dokazování Obhajoba v řízení před soudem II. stupně a mimořádné opravné prostředky Obhajoba ve věcech mladistvých zákon o soudnictví ve věcech mládeže Problematika hospodářských trestných činů (dříve Obhajoba ve věcech hospodářských trestných činů) Vybrané otázky obecné části trestního zákona Vybrané otázky z kriminalistické taktiky a techniky Trestní zákoník vybrané problémy obecné a zvláštní části Obecné ní dovednosti (2 semináře povinně) Advokátní tarif, paušální vyhláška, DPH Vedení kanceláře Sepisování smluv a další činnosti, které jsou součástí výkonu advokacie Jak si počínat při soudním jednání Práva a povinnosti a POLODENNÍ VOLITELNÉ SEMINÁŘE (12 seminářů povinně) Etika a etiketa v advokacii Etika a kárná odpovědnost a Pojem, podstata a právní aspekty mediace, struktura mediačního procesu Právo spolupráce Principy vnitrostátní aplikace práva EU Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní Závazkové vztahy s mezinárodním prvkem Soutěžní právo Ústavní stížnosti Ochranné známky Dokazování a opravné prostředky v civilním soudním řízení Advokát a jeho klient Zvládání konfliktních situací Práce s problémovým klientem Komunikační dovednosti a Doručování v civilním řízení Průběh jednání před soudem I. stupně Postup obhájce v konkrétní věci (dříve Simulace trestního procesu) Aktuální právní judikatura ze všech oblastí práva Promlčení a prekluze Vypořádání podílového spoluvlastnictví Správní soudnictví Opatrovnické řízení, náležitosti návrhů, vystupování v soudní síni Advokát v civilním řízení Předběžná opatření, zajištění důkazů Trestní odpovědnost právnických osob Ochrana osobnosti v soudní praxi Kriminologie Koncentrace řízení Péče soudu o nezletilé Rodinné právo CELODENNÍ SHRNUTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ADVOKÁTNÍ ZKOUŠKY Obchodněprávní problematika Občanskoprávní problematika Problematika správního a ústavního práva Trestněprávní problematika Advokátní předpisy Případné změny jsou vyhrazeny v závislosti na legislativních změnách základních právních předpisů. Školení k problematice NOZ budou vypsány v průběhu roku V Praze dne 5. listopadu 2012 Mgr. Olga Šenfeldová a JUDr. Irena Schejbalová

8 Částka 3/2012 Věstník České ní komory 2012 Strana 80 STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY K OTÁZCE SEPISU NÁVRHŮ NA ODDLUŽENÍ ZA ÚPLATU OSOBOU, KTERÁ JE DRŽITELEM ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ (schváleno představenstvem České ní komory dne 9. října 2012) 1. Podle ustanovení 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, platí, že poskytováním právních služeb se rozumí zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci, jsou-li vykonávány soustavně a za úplatu. Je nesporné, že sepis návrhů na oddlužení je poskytováním právních služeb, neboť jde o písemné podání ve smyslu 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., ní tarif, ve znění pozdějších předpisů, popř. o sepis listiny o právním úkonu [ 11 odst. 1 písm. m) ního tarifu]. 2. Při posuzování, zda sepis návrhů na oddlužení podle insolvenčního zákona je možné vykonávat za úplatu na základě živnostenského oprávnění, je proto s ohledem na výše uvedené třeba soustředit se na otázku, zda jde při výkonu činnosti takovýchto osob o poskytování právních služeb. Česká ní komora má za to, že v tomto případě se o poskytování právních služeb jedná a dané osoby tudíž porušují zákon o advokacii, neboť podle 2 citovaného zákona jsou oprávněni poskytovat právní služby na území České republiky pouze i (tím není dotčeno poskytování právních služeb notáři, soudními exekutory, patentovými zástupci a daňovými poradci, popř. dalšími osobami, jimž zvláštní zákon svěřuje poskytovat právní služby, jakož i zaměstnanci právnické nebo fyzické osoby, popřípadě členy družstva vůči osobě, k níž jsou v pracovním nebo v jiném obdobném poměru, pokud je poskytování právních služeb součástí povinností vyplývajících z tohoto poměru). 3. Výše uvedené vyplývá nepřímo rovněž z ustanovení 3 zákona č. 155/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, které v odstavci 2 vymezuje (pro fyzické osoby), co není živností. Lze proto vyslovit závěr, že osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění pro obor činnosti poradenská a konzultační činnost nesmí při podnikání vykonávat takové činnosti, které lze vykonávat pouze na základě zvláštních zákonů, na které odkazuje živnostenský zákon u jednotlivých činností vymezených v 3.

9 Strana 81 Věstník České ní komory 2012 Částka 3/2012 a) Zápis do seznamu ů OZNÁMENÍ O ZÁZNAMECH V SEZNAMU ADVOKÁTŮ OD 16. ČERVENCE 2012 DO 31. ŘÍJNA 2012 Reg. č. Příjmení a jméno Dne Sídlo Absolon, Jiří, Mgr Revoluční 763/15, Praha Balková, Lenka, Mgr Bucharova 1314/8, Praha Baloghová, Zuzana, JUDr Jungmannova 31/36, Praha Bebiya, Zurab, kand. práv. věd Lhotákova 2421/2, Praha Bém, Jiří, JUDr Nad Dalejským údolím 2688/1, Praha 5-Stodůlky Beneš, Petr, Mgr Palladium, Na Poříčí 1079/3a, Praha Benešová, Eva, Mgr Holečkova 105/6, Praha Beran, Michal, Mgr Široká 36/5, Praha Birkner, Albert, Dr., LL.M Nad Ondřejovem 14, Praha Blažejovská Musilová, Na Příkopě 23, Praha 1 Vanda, Mgr. et Mgr Blažek, Jiří, JUDr Pejevové 3126/7, Praha 4-Modřany Bodlák, Stanislav, Mgr Sobotín 270, Sobotín-Petrov nad Desnou Bohůnová, Petra, Hilleho 1843/6, Brno JUDr., Ph.D., LL.M. Eur Borovička, Jaroslav, Kateřinská 466/40, Praha 2 Mgr., LL.M Bubeníková, Kateřina, Mgr Malá Štěpánská 1932/3, Praha 1-Nové Město Buček, Jan, Mgr Zátiší 3501, Frýdek-Místek Ćavarová, Renata, Mgr Vinohradská 2828/151, Praha 3-Žižkov Černochová, Petra, Mgr Na Ostrůvku 360/4, Praha Čmelík, Milan, JUDr., Bc Lidická 405/3, Jablonec nad Nisou Čumpelíková, Zuzana, Mgr Lublaňská 507/8, Praha Dařbujan, Václav, Mgr Jungmannova 351/2, Liberec Deáková, Viera, Mgr Poncarova 994, Zdice Dočkalová, Jana, Mgr Slavíkova 1568/23, Praha 2-Vinohrady Dolejš, Marek, Ke Stírce 490/57, Praha 8 Mgr., Ing. arch Doležalová, Anna, Jablonského 604/7, Plzeň JUDr., MBA Doležel, Emil, Mgr Sokolovská 32/22, Praha Dostál, Jiří, Mgr Mezníkova 273/13, Brno Dudek, Miroslav, JUDr máje 163, Hrádek Duffek, Lukáš, Mgr Na Pankráci 1683/127, Praha Dvořák, Petr, Mgr Charvátova 58/11, Praha Ellerová, Sabina, Mgr Heinrichova 196/8, Brno Fajnor, Karol, Mgr Hostivítova 124/5, Praha Fatura, Róbert, JUDr B. Martinů 1885/2, Nový Jičín Fejfarová, Dagmar, Mgr Valdštejnovo náměstí 76, Jičín Fidler, Jan, Mgr Nad Alejí 1737/12, Praha Filipová, Veronika, JUDr Petrská 1136/12, Praha Foltýnová, Eva, Mgr Španělská 742/6, Praha Frey, Jan, Mgr Týn 1049/3, Praha Frk, Patrik, Mgr., Bc Konviktská 24, Praha 1-Staré Město Gejdoš, Miroslav, Mgr Vojtěcha Lanny 3269, Kladno Gremillot, Marie, Mgr Náměstí Republiky 1, Praha Grygárek, Libor, JUDr Nad Cihelnou 417/25, Praha Hájek, Michal, JUDr Kynická 961, Praha Havelka, Martin, JUDr Lazarská 8, Praha Hendrychová, Hana, Mgr., Bc U Družstva Ideál 1069/8, Praha 4

10 Částka 3/2012 Věstník České ní komory 2012 Strana Hlucháňová, Klára Štefánikova 65, Praha Holec, Stanislav, Mgr Jungmannova 24, Praha Horák, Martin, Mgr Bezručova 9, Plzeň Horký, Štěpán, Mgr Revoluční 1082/8, Praha Hrubý, Radovan, Mgr Řeznická 1967/3, Praha 1-Nové Město Husták, Zdeněk, Mgr Klimentská 1207/10, Praha Hutirová, Helena, Vitošská 3415/11, Praha 4-Modřany Mgr. et Mgr Chlud, Martin, Mgr Dražkovice 181, Pardubice-Dražkovice Jakab, Pavel, Mgr., LL.M Masarykova 884, Roztoky Jiříčková, Sandra, Mgr Zlatnická 1582/10, Praha Junek, Jan, Mgr Havlíčkova 11, Praha Kafková, Alžběta, Mgr U nových domů II. 530/7, Praha 4-Krč změna jména od Karásková, Klára, Mgr Týn 1049/3, Praha Kareta, Jan, Mgr Ruská 593/40, Praha Karfík, Zdeněk, JUDr Vladislavova 46/3, Praha Kerbrová, Kateřina, JUDr Horní ul. č. p. 6, Havlíčkův Brod Kiršner, Pavel, JUDr V Holešovičkách 1579/24, Praha Kittrichová, Zuzana, Mgr V parku 2323/14, Praha 4-Chodov Kněžourová, Petra, Mgr Zborovská 49, Praha Korejtko, Aleš, JUDr Sladkovského 484, Pardubice Kos, Jiří, JUDr., MSc Pernštýnská 6, Pardubice Kouřilová, Zuzana, Mgr Karla Engliše 3201/6, Praha Kozlová, Táňa, Mgr Svornosti 2, Havířov-Město Kožaná, Ludmila, Mgr Čs. Legií 5, Ostrava-Moravská Ostrava Kramoliš, Ondřej, Mgr V Celnici 1031/4, Praha Kratochvílová, Karla, Mgr Marie Steyskalové 767/62, Brno-Žabovřesky Kraváčková, Eva, Mgr Pekařská 389/21, Brno Krejčová, Eva, Mgr Horova 3112/38, Brno Krofta, Radim, JUDr U Železné lávky 568/10, Praha Kropíková, Jana, Mgr Klimentská 1207/10, Praha Krůsová, Marcela, Mgr U Svobodárny 12, Praha Krušinová, Pavlína, Mgr., Ing Týn 1049/3, Praha Křivohlavý, Martin, Mgr Bělocerkevská 1037/38, Praha Křížek, Ondřej, Mgr Na Pankráci 1683/127, Praha Kubát, Ondřej, Mgr Dukelská 15/16, Hradec Králové Kuběna, Petr, Mgr Kardinála Berana 1157/32, Plzeň Kubička, Václav, Mgr náměstí Přemysla Otakara II. 32, České Budějovice Kučera, Zdeněk, Mgr., Bc Praha City Center, Klimentská 46, Praha Kuchlerová, Pavla, Mgr Saskova 1625, Kladno Kukla, Daniel, Mgr Husova tř. 1847/5, České Budějovice Kuklinca, Ján, Mgr Americká 177/35, Praha Kurivčaková, Uljana, JUDr Velkoosecká 773/5, Praha 9-Vinoř Lachmann, Martin, Mgr Kateřinská 466/40, Praha Lachmannová, Eva, Mgr Maiselova 15, Praha Lhotský, Marek, Mgr Gorkého 61/11, Brno Lišková, Radka, Mgr Plachého 991/38, Plzeň Lomozová, Petra, Mgr Šafaříkova 635/24, Praha Lukešová, Lenka, JUDr Kubišova 919/19, Praha Macálka, Vladimír, Mgr Jílová 136/28, Brno Machová, Klára, Mgr., Bc Horní náměstí 286/55, Opava Malachová, Alena, Mgr Bělehradská 126, Praha Marčišin, Marcel, JUDr Gočárova třída 1013, Hradec Králové Marešová, Kateřina, Mgr Na Příkopě 8, Praha Martinek, Josef Václav, Jiřího ze Vtelna 1731, Praha 9-Horní Počernice Bc. et Mgr.

11 Strana 83 Věstník České ní komory 2012 Částka 3/ Martinová, Marie, JUDr Roháčova 2614, Tábor Matějík, Tomáš, Mgr Křížová 18, Brno Matoulková, Veronika, JUDr Na Slupi 134/15, Praha Michl, Milan, Mgr tř. Kpt. Jaroše 1844/28, Brno Míková, Markéta, Mgr Na Příkopě 25, Praha Müller, Blanka, Mgr Petrská 1136/12, Praha Nováková, Petra, Kateřinská 466/40, Praha 2 JUDr., Ph.D Novotná, Lenka, Mgr Wolkrova 581/4, Brno Opršalová, Michaela, Mgr Na Olešce 240, Semily Oriničová, Simona, Mgr Sladkovského 767, Pardubice Paděra, Vítězslav, Mgr., Ing Svaté Anežky České 32, Pardubice Paseková, Martina, Mgr Zahradnická 74, Příbram Pazdírek, Kryštof, Mgr Nikoly Tesly 7, Praha Pešlová, Renáta, Mgr Holušická 2221/3, Praha Pohořalová, Zuzana, Mgr Antala Staška 24, České Budějovice Prosecká, Lucie, Mgr Karoliny Světlé 301/8, Praha 1-Staré Město Pružinský, Róbert, JUDr Na Řádku 8, Břeclav Radevová, Klára, JUDr Boženy Němcové 583/33, České Budějovice Rampula, Vlastimil, JUDr Karlovo náměstí 671/24, Praha Rašovský, David, Mgr Čelakovského 6, Blansko Rosová, Eliška, Mgr U Družstva Život 894/16, Praha Rutar, Radka, Mgr V Pálce 117, Křenice Samol, Daniel, Mgr Vorařská 2075/6, Praha Sekeráková, Ivana, Mgr Kotlářská 989/51a, Brno Severinová, Dagmar, Mgr náměstí Kinských 76/7, Praha Sikora, Jan, Mgr nám. Míru 551, Třinec Sláviková Geržová, Radoslava, Ovocný trh 2/580, Praha 1 Mgr Steidl, Tomáš, Mgr Hlavní třída 2, Šumperk Steinbauerová, Andrea, Mgr Cítov 297, Cítov Strnadová, Jaroslava, Mgr nám. Práce 2512, Zlín Strnadová, Martina, Mgr Purkyňova 74/2, Praha 1-Nové Město Sýkora, Martin, Mgr Sadová 171/40, Opava Sýkora, Jakub, Mgr Polská 13, Praha 2-Vinohrady Šmídová, Jitka, JUDr Viniční 82, Brno Šmrha, David, Mgr Malická 1576/11, Plzeň Šocová, Blanka, Mgr Havlíčkova 132, Beroun Špačková, Jana, Mgr Týn 1049/3, Praha Štourač, František, Mgr Josefská 9, Brno Štross, Petr, Mgr Místecká 329/258, Ostrava Šula, Ivan, JUDr Hostěrádky-Rešov 105, Hostěrádky-Rešov Tkadlec, Jaroslav, Mgr Třída Spojenců 727, Otrokovice Tomala, Martin, Mgr Havlíčkova 190/12, Český Těšín Tomečková, Martina, Mgr Na Bělidle 2/830, Praha Tomíček, Zdeněk, JUDr Perlová 5, Praha Tonner, Martin, JUDr Balbínova 223/5, Praha Tótová, Markéta, Mgr Opletalova 25, Praha Turečková, Adéla, Mgr Cihlářská 643/19, Brno Tvrdíková, Hana, Mgr Dukelských hrdinů 564/34, Praha Ucháč, Bohumil, JUDr Hlubočepská 85/61, Praha 5-Hlubočepy Urban Jarabicová, Andrea, Brunclíkova 1823/4, Praha 6 Mgr Váňa, Lukáš Sladkovského 601, Pardubice JUDr., Mgr., Ph.D Vebr, Tomáš, Mgr Na cihelnách 9, Jaroměř Veselý, Petr, Mgr Široká 5, Praha 1

12 Částka 3/2012 Věstník České ní komory 2012 Strana Volmanová, Marie, Mgr Opletalova 1535/4, Praha Vysloužilová, Lucie, JUDr Jeremenkova 1021/70, Praha Začal, Martin, Mgr Riegrova 14, Olomouc Zahálka, Michal, Mgr Telečská 1720/7, Jihlava b) Vyškrtnutí ze seznamu ů Reg. č. Příjmení a jméno Dne 8832 Balašová, Jindřiška, JUDr Coufalík, Alois, JUDr Čapek, Miroslav, JUDr Čapková, Božena, JUDr Englich, Jiří, Mgr Fabiánek, Pavel, Mgr Ford, Helen Elizabeth Hájková Ryšánková, Katarína, JUDr Horáková, Petra, Mgr Jonák, Robert, JUDr Kubišta, Jaroslav, JUDr Maceška, Bohumil, JUDr Misík, Petr, Mgr Nezkusil, Jiří, Prof., JUDr., DrSc Nuckollsová, Jaroslava, JUDr Pajdla, Pavel, JUDr Petrásek, Václav, JUDr Převrátil, Jan, JUDr Romanová, Marie, JUDr Řeháková, Alexandra, JUDr Skoumal, Vojtěch Vanke, Jan, JUDr Vlček, Miloslav, JUDr Vorlíček, Jan, JUDr Zelenková, Evženie, JUDr c) Pozastavení výkonu advokacie Reg. č. Příjmení a jméno Dne Azavedo, Kateřina, Mgr Bärová, Jana, JUDr Doleželová Lišková, Eva, Mgr Drápalová, Dita, Mgr Duchoň, Jiří, JUDr Hardmeyer, Adéla, Mgr Herudková, Klára, Mgr Hlucháňová, Klára Holecová, Blanka, JUDr Holeček, Petr, Mgr Hübnerová, Svatava, JUDr Janeček, Petr, Mgr Jašek, Michal, Mgr., LL.M

13 Strana 85 Věstník České ní komory 2012 Částka 3/ Jungmann, Anna, Mgr Kafková, Alžběta, Mgr změna jména od Kašparová, Jiřina, Mgr Kuřecová, Vladěna, Mgr Macálka, Vladimír, Mgr Mc Dowell, Hilary Miedzgová, Kristína, JUDr., Ing., CEMS MIM Nečasová, Markéta, Mgr Nevřalová, Hana, JUDr., MBA Novotná, Alena, Mgr Ostruszka, Jan, JUDr Payne, Jana, Mgr Prchal, Antonín, JUDr Prokešová, Miriama, Mgr Steinbauerová, Andrea, Mgr Szabo, Markéta, Mgr Šachová, Petra, JUDr Šebková, Jana, Mgr Špičková, Jana, Mgr Šula, Ivan, JUDr Švejdová, Martina, Mgr Traurigová, Natalija, JUDr., Ph.D Trkalová, Lenka, Mgr Vincencová, Štěpánka, Mgr Vlasák, Miloš, Mgr d) Zrušení pozastavení výkonu advokacie Reg. č. Příjmení a jméno Dne Sídlo 2006 Baksa, Miroslav, JUDr Vančurova 1636, Litvínov Bartl, Aleš, Mgr Lány 48, Brno Doleželová Sokolíková, Irena, Suchdolské nám. 445/7, Praha 6-Suchdol Mgr Donthová, Sylvie, Zlatnická 10, Praha 1 JUDr., Ph.D Dudová, Jana, JUDr., Ph.D Kouty 67, Brno-Ivanovice Goldsteinová, Kateřina, Mgr Semická 2026/10, Praha 4-Modřany Hardmeyer, Adéla, Mgr Jungmannova 24, Praha Hladíková, Jana, JUDr listopadu 623, Pardubice 3396 Homola, Tomáš, JUDr Opletalova 5, Praha Chábová, Helena, JUDr Stará 241, Kladno Kotulanová, Romana, Mgr U Albrechtova vrchu 1162/17, Praha Malcová, Jaroslava, Valečovská 846/6, Praha 9 Mgr., LL.M Měšťánková, Věra, Mgr Borovská 2232, Praha Mullis, Kateřina, Na Slupi 15, Praha 2 JUDr., Ph.D Opletalová, Jana, Mgr Masarykovo náměstí 72, Uherský Brod Podhorská, Iva, JUDr., LL.M Nad Okrouhlíkem 12, Praha Růžičková, Kateřina, Mgr Hvězdova 1716/2b, Praha Salačová, Michaela, JUDr Gorazdova 11, Praha 2

14 Částka 3/2012 Věstník České ní komory 2012 Strana Skoupý, Otakar, Mgr Růžová 7, Praha Smíšková, Daniela, JUDr Polská 18, Prostějov Stříbný, Ondřej, Mgr Karolinská 661/4, Praha 8-Karlín Ševarkova, Julija, Mgr., LL.M Politických vězňů 934/15, Praha 1-Nové Město 7853 Tomášová, Markéta, Mgr Laubova 8, Praha 3-Vinohrady Trojan, Radek, Mgr Těšnov 1/1059, Praha Vincourek, Tomáš, JUDr Petýrkova 1958, Praha Vondřička, Bohumil Na Rybníčku 387/6, Liberec Zajícová, Martina, JUDr., LL.M Moskevská 1440/24a, Havířov-Město 8325 Zítek, Adam, JUDr., Ph.D Na Pankráci 30a/404, Praha Zuntová, Zuzana, Jáchymova 26/2, Praha 1 Mgr., LL.M.

15 Strana 87 Věstník České ní komory 2012 Částka 3/2012 OZNÁMENÍ O ZÁZNAMECH V SEZNAMU ADVOKÁTNÍCH KONCIPIENTŮ OD 16. ČERVENCE 2012 DO 31. ŘÍJNA 2012 a) Zápis do seznamu ních koncipientů Reg. č. Advokátní koncipient Dne Zaměstnán u Sídlo Adamcová, Eliška, Mgr Černý, Jiří, JUDr., P. O. BOX č. 12, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod Ambrož, Jan, Mgr Řanda Havel Legal Truhlářská 13, ní kancelář s. r. o. Praha 1-Nové Město Andresová, Monika, Mgr Buchta, Martin, Mgr., Panská 6, Praha Andršová, Petra, Mgr Advokátní kancelář Na Strži 1702/65, Praha 4 JUDr. Jana Svatoňová Bakalářová, Lucie, Mgr., Bc Advokátní kancelář Jiřího ze Vtelna 1731, Martinek & Partner Praha 9-Horní Počernice Bambuchová, Kateřina, Mgr Vyroubal, Pavel, JUDr., Palackého 168, Na Rybárně, Vsetín Baranová, Nikola, Mgr Barčáková, Lenka, Mgr Majer, Roman, JUDr., Vyskočilova 1326/5, Praha Bareš, Martin, Mgr Jablonský, Vladimír, JUDr., 28. října 1001/3, Praha Bartušková, Klára, Mgr Řezníček & Co. s. r. o., U Černé věže 66/3, ní kancelář České Budějovice Beierová, Michaela, Mgr Advokátní kancelář Havlíčkova 190/12, Hajduk a partneři s. r. o. Český Těšín Benda, Jiří, Mgr Kellerová, Markéta, Mgr., Černíkova 2986/14, Brno Bezucha, David, Mgr Köhler, Martin, JUDr., 1. máje 535/50, Liberec Bielesz, Martin, Mgr Advokátní kancelář Havlíčkova 190/12, Hajduk a partneři s. r. o. Český Těšín Bílková, Nicole, Mgr Fischer, Karel, Mgr., Kaprova 42/14, Praha Bílý, Petr, Mgr Rybář, Tomáš, JUDr., Ph.D., Václavské náměstí 1601/47, Praha Blažek, Rudolf, JUDr Blažková, Květoslava, JUDr., Šalounova 1936, Praha Bock, Claudia, Mgr., B.S Giese & Partner, v. o. s. Ovocný trh 8, Praha Bogačeva, Gračija, Mgr Voršilka Jiří, JUDr., Opletalova 4, Praha 1 ní kancelář Bogdanová, Eva, Mgr JUDr. Tomáš Soukup, BA, Pekařská 389/21, Brno ní kancelář Bouzková, Dominika, Mgr Šafářová, Michaela, Mgr., Záběhlická 3262/88A, ka Praha Brada, Pavel, Mgr AK Mgr. Marek Pošta Pavla Švandy ze Semčic 1073/3, Praha Brosková, Karolína, Mgr Mališ Nevrkla Legal, Na Rybníčku 1329/5, Praha 2 ní kancelář, s. r. o Brotan, Vladimír, Mgr., Bc Advokátní kancelář Bohunická 517/55, Tesařová & Kubíková s. r. o. Brno-Horní Heršpice Budinská, Jana, Mgr Ševčík, Jan, Mgr., Na Královně 862, Praha Budka, Karel, Mgr., J.D Bělina, Martin, Mgr., Karla Engliše 3201/6, Praha 5-Smíchov Bugan, Patrik, Mgr., Ing Havel, Kuchař, Ryšavá Na Pankráci 30a/404, a partneři, ní Praha 4-Nusle kancelář, s. r. o.

16 Částka 3/2012 Věstník České ní komory 2012 Strana Burešová, Kateřina, Mgr Volopich, Daniel, JUDr., Vlastina 23, Plzeň Bušková, Eva, Mgr., LL.M Norton Rose v. o. s., Husova 240/5, ní kancelář Praha 1-Staré Město Bystrická, Zuzana, Mgr Vidura, Pavel, Mgr., Solná 5, Ostrava Cao, Daniel, Mgr Penka, Igor, Mgr., Zahradnická 223/6, Brno Cidlina, Václav, Mgr Schinnenburgová, Petra, Mgr. V Nových domcích 13, Praha Ciencialová, Andrea, Mgr Štaidl Jiří, JUDr., Apolinářská 6, Praha 2-Nové Město Ciprýn, Štěpán, Mgr Novák, Pavel, JUDr., Bohuslava Martinů 1051/2, Praha Coufalová, Jitka, Mgr Adámek, Petr, Mgr., Na Perštýně 1, Praha Csorba, Csaba, Mgr Nocarová Jašek & V Jirchářích 148/4, Praha 1 Partners, v. o. s Čamborová, Monika, Mgr Havel, Holásek & Partners Týn 1049/3, Praha 1 s. r. o., ní kancelář Čápová, Dana, Mgr Sládek & Partners, Janáčkovo nábř. 39/51, ní kancelář, v. o. s. Praha Čermáková, Lucie, Mgr Advokátní kancelář Týnská, Křižíkova 196/18, s. r. o. Praha 8-Karlín Černá, Kristýna, Mgr Lev, Pavel, Mgr., Ing., Poláškova 2, Valašské Meziříčí Černá, Karolína, Mgr., Ing BBH, ní kancelář, Klimentská 1207/10, v. o. s. Praha 1-Nové Město Černecká, Zuzana, Krutina, Miroslav, Mgr., Vyšehradská 423/27, Praha 2 JUDr., Mgr Černý, Lubor, Mgr Císař, Češka, Smutný a spol. Hvězdova 1716/2b, Praha Čujan, Radomír, Mgr BBH, ní kancelář, Klimentská 1207/10, v. o. s. Praha 1-Nové Město Čupíková, Andrea, Mgr Kráčalík, Jaromír, Mgr., Lipová alej 6, Hodonín Damen, Marieta, Mgr Línková, Šárka, JUDr., Jiráskova 972, Pardubice ka Disman, Marek, Mgr. et Mgr Baker & McKenzie, v. o. s., Klimentská 1216/46, Praha 1 ní kancelář Dočkal, Tomáš, Mgr Rakovský & Partners v. o. s. Václavská 316/12, Praha Dolejšová, Petra, Mgr Holub, Miloš, JUDr., Ph.D., Veletržní 924/14, Praha 7-Holešovice Dostál, Ondřej, Mgr Advokátní kancelář Němec, Prvního pluku 206/7, Bláha & Navrátilová, s. r. o. Praha 8-Karlín Drápalová, Monika, Mgr Havel, Holásek & Partners Týn 1049/3, Praha 1 s. r. o., ní kancelář Duda, Jan, Mgr Advokátní kancelář Brno Kouty 67, Brno-Ivanovice JUDr. Dudová Dudová, Andrea, Mgr Rybář, Vadim, Mgr., Tyršova 1714/27, Ostrava-Moravská Ostrava Dudová, Martina, Mgr., Bc Halaburt Jiří, Mgr., Plzeňská 11, Karlovy Vary Dugová, Alena, Mgr., Ing Deloitte Legal s. r. o., Karolinská 654/2, ní kancelář Praha 8-Karlín Dušková, Nikol, Mgr Císař, Češka, Smutný a spol. Hvězdova 1716/2b, Praha Dvořáková, Michaela, Mgr Tomanek Richard, JUDr., Hlinky 142a, Brno Dvořáková, Daniela, Mgr Grepl, Tomáš, Mgr., Horní náměstí 365/7, Olomouc Dvořáková, Jana, Mgr NSG Morison ní Jakubská 2, Praha 1 kancelář, s. r. o.

17 Strana 89 Věstník České ní komory 2012 Částka 3/ Fabian, Tomáš, JUDr Salans Europe LLP, Platnéřská 191/4, organizační složka Praha 1-Staré Město Feber, Vít, Mgr Advokátní kancelář Lang Dvořákova 44/14, Brno Fiala, Miloš, Mgr Hlaváček Tomáš, JUDr., Kořenského 15/ 1107, Praha Fialová, Barbora, Mgr Toman, Devátý & partneři Trojanova 12, Praha 2 ní kancelář, s. r. o Fiedler, Lukáš, Mgr Loskot, František, Československé armády 556, JUDr., CSc. Hradec Králové Fiedler, Petr, Mgr Floder, Martin, Mgr Kohajda, Michael, Gorazdova 355/5, JUDr., Ph.D., Praha 1-Nové Město Fógel, Michal, Mgr bpv Braun Partners s. r. o. Ovocný trh 8, Praha 1-Staré Město Fogelová, Andrea, Mgr Havel, Holásek & Partners Týn 1049/3, Praha 1 s. r. o., ní kancelář Foltánová, Terezie, Mgr Magnusková, Iveta, Mgr., O. Lysohorského 702, ka Frýdek-Místek Fraňková, Lucie, Mgr Pavel, David, Mgr., Vladislavova 1390/17, Praha Friedelová, Zuzana, Mgr Friedelová, Milatová, Místecká 329/258, Pěnkava v. o. s. Ostrava-Hrabová Fröhlich, Lukáš, Mgr White & Case (Europe) Na Příkopě 850/8, Praha 1 LLP, organizační složka Fulínová, Markéta, Mgr Svoboda, Filip, JUDr., U Demartinky 1, ní kancelář Praha 5-Smíchov Gazdová, Monika, Mgr Šebesta, Jiří, Mgr., Čechyňská 16, Brno Gebauerová, Jana, Mgr Pahutová, Sylva, Mgr., Dlouhá 53/6, Ostrava Gebouský, Michal, Mgr Olejníček, Jan, JUDr., Helénská 1799/4, Praha Goldstein, Martin, Mgr Hogan Lovells (Prague) Slovanský dům, LLP, organizační složka Na Příkopě 859/22, Praha Handlosová, Martina, PricewaterhouseCoopers Kateřinská 466/40, Praha 2 Mgr., Ing. Legal s. r. o., ní kancelář Hartmannová, Věra, PaedDr., Mgr Havlíčková, Zita, Mgr Rezek, Michal, JUDr., Tomáškova 19, Brno Havlíčková, Zita, Mgr Rezek, Michal, JUDr., Tomáškova 19, Brno Havlová, Helena, Mgr Advokátní kancelář Němec, Prvního pluku 206/7, Bláha & Navrátilová, s. r. o. Praha 8-Karlín Heczko, Tomasz, Mgr Deloitte Legal s. r. o., Karolinská 654/2, ní kancelář Praha 8-Karlín Hegerová, Klára, Mgr Štekl Vladimír, Mgr., Ant. Slavíka 7, Brno Heider, Jiří, Mgr HVH Legal ní Husinecká 808/5, kancelář s. r. o. Praha 3-Žižkov Helebrantová, Lucie, Mgr Mihalik, Vendelín, JUDr., Římská 16, Praha Henkl Zajícová, Barbora, Mgr Moural, Stanislav, JUDr., 28. října 150/2663, Ostrava-Moravská Ostrava Herman, Jiří, Mgr Garris Legal, ní náměstí Republiky 1079/1a, kancelář, s. r. o. Praha Hinkelmannová, Simona, Mgr Fiala, Lukáš, Mgr., Kubánské náměstí 1391/11, ní kancelář Praha 10-Vršovice Hlásek, Jakub, Mgr Vavroch, František, JUDr., Nám. Přemysla Otakara II. 36, České Budějovice Hodabová, Iveta, Mgr Advokátní kancelář, Šilingrovo nám. 257/3, Brno Mgr. Jiřina Svojanovská

18 Částka 3/2012 Věstník České ní komory 2012 Strana Hojdn, Lukáš, Mgr., LL.B Advokátní kancelář Doudlebská 1699/5, Praha 4 Zrůstek, Lůdl a partneři v. o. s Holas, Jan, Mgr Burget, Miroslav, Mgr., nám. T. G. Masaryka 11, Prostějov Holubová, Petra, Mgr., LL.M Holubová i s. r. o. Za Poříčskou bránou 365/21, Praha 8-Karlín Hon, Michal, Mgr Fojta, Pavel, JUDr., Drobného 34, Brno Horáček, Zdeněk, Mgr., Ph.D Deloitte Legal s. r. o., Karolinská 654/2, ní kancelář Praha 8-Karlín Horálková, Dita, Mgr Vartová, Sylva, JUDr., Musorgského 14, ka Ostrava-Moravská Ostrava Hošek, Petr, Mgr Špirk, Michal, JUDr., Vysoká 92, Rakovník Hrabák, Jan, Mgr Toman, Jan, Mgr., Na Ořechovce 580/4, Praha Hradil, Ondřej, Mgr Mejzlík, Jaroslav, JUDr., Bráfova tř. 531/37, Třebíč-Horka-Domky Hrnčíř, Michael, Mgr Advokátní kancelář Palackého 715/15, Petrásek & Slepička v. o. s. Praha 1-Nové Město Hrubý, Aleš, Mgr Schüller, Jiří, Mgr., Balbínova 24, Praha 2-Vinohrady Hruška, Adam, Mgr MSB Legal, v. o. s. Bucharova 1314/8, Praha 5-Stodůlky Hubáček, Michal, Mgr Poledník, Petr, JUDr. Příkop 4, Brno Hubinger, Martin, Mgr Purkyt & Co. ní Štefánikova 18/25, Praha 5 kancelář Hudáková, Alžbeta, Mgr Mašek, Daniel, Mgr., Opletalova 1535/4, Praha Huňáček, Martin, Mgr Dušan, Ružič, JUDr., Ph.D., Kubišova 19, Praha 8-Libeň Hustáková, Petra, Mgr Račok, Michal, JUDr., Štěpánská 49/633, Praha Hvizdáková, Lada, Kraus, Přemysl, JUDr., Senovážné nám. 24, Praha 1 Mgr., PhDr Choulíková, Barbora, Mgr Volopich, Daniel, JUDr., Vlastina 23, Plzeň Chovancová, Petra, Mgr Jahodová, Iva, Mgr Havel, Holásek & Partners Týn 1049/3, Praha 1 s. r. o., ní kancelář Janáčová, Tereza, Mgr Majer, Roman, JUDr., Vyskočilova 1326/5, Praha Jandus, Milan, Mgr Dvořák, Dušan, JUDr., Hlinky 118, Brno Janoušek, Martin, Mgr., Ing Vlk, Václav, JUDr.,, Sokolovská 22, Moreno Vlk & Asociados Praha 8-Karlín Janšová, Markéta, Mgr Hlaváček, Tomáš, JUDr., Kořenského 15/ 1107, Praha Jareš, Adam, Mgr Petřík, Jan, Mgr., Týnská 12, Praha Jarkovská, Michaela, Mgr Wilson & Partners v. o. s., Revoluční 655/1, Praha 1 ní kancelář Jarolínová, Veronika, Mgr Semrádová Zvolánková, Karlovo nám. 18, Praha 2 Světlana, JUDr., Ing., ka Javorský, Tomáš, Mgr Novák, Pavel, JUDr., Bohuslava Martinů 1051/2, Praha Ječná, Tereza, Mgr Pražanová, Irena, JUDr., V Dolině 1516/1a, ní kancelář Praha 10-Michle Jedličková, Bohdana, Mgr NH Partners, ní Václavské náměstí 832/19, kancelář, s. r. o. Praha 1-Nové Město

19 Strana 91 Věstník České ní komory 2012 Částka 3/ Jerman, Richard, Mgr Touschek, Karel, Mgr., Staropramenná 722/26, Praha 5-Smíchov Jiříček, Lukáš, Mgr Křesťanová, Dagmar, JUDr., Masarykova 31, Brno Jurista, Erik, Mgr Šimberský, Jindřich, Mgr., Hořejší nábřeží 786/21, Praha Kadlec, Jiří, Mgr Wölfl & Pokorný společnost Radniční 133/1, ů s. r. o. České Budějovice Kalabza, Viktor, Mgr Kadečka, Stanislav, Sladkovského 601, Pardubice JUDr., Ph.D., Kamenická, Hana, Mgr Brodec & Partners s. r. o., Balbínova 223/5, Praha 2 ní kancelář Kapplerová, Zuzana, Mgr Pelech, Josef, JUDr., Ph.D., Kardinála Berana 1157/32, Plzeň Karhanová, Lenka, Mgr Veselá, Lenka, Mgr., nám. W. Churchila 1800/2, ní kancelář Praha 3-Žižkov Kasperová, Jana, Mgr Ševčík Jan, Mgr., Na Královně 862, Praha Kazdera, Petr, Mgr Moural, Stanislav, JUDr., 28. října 150/2663, Ostrava-Moravská Ostrava Kinnert, Pavel, Mgr Weil, Gotshal & Manges Křižovnické nám. 193/2, s. r. o. ní kancelář Praha Klabusayová, Hana, Mgr., Ing Mališ Nevrkla Legal, Na Rybníčku 1329/5, Praha 2 ní kancelář, s. r. o Klaudysová, Hana, Mgr Horáková, Anna, JUDr., Čelakovského sady 8, Praha Klepš, Václav, Mgr. et Mgr Kořán, Jan, Mgr., Opletalova 55, Praha Klimešová, Iveta, Mgr Advokátní kancelář Pokorný, Karolíny Světlé 301/8, Wagner & partneři, s. r. o. Praha 1-Staré Město Klímová, Kateřina, Mgr Majer, Roman, JUDr., Vyskočilova 1326/5, Praha Kolařík, Jan, Mgr Kolařík, Lubomír, JUDr. Svatovítské nám. 126, Pelhřimov Koliášová, Karolína, Mgr Pavlíková, Kateřina, JUDr., Příkop 843/4, Brno Kolín, Ondřej, Mgr., Bc Balcar, Michal, Mgr., Na Vysoké II 300/22, Praha Kolínek, Jiří, Mgr Maršálek, Petr, Mgr., Dolní náměstí 342, Vsetín Korál, Petr, Mgr., J.D Weil, Gotshal & Manges Křižovnické nám. 193/2, s. r. o. ní kancelář Praha Kosař, Pavel, Mgr Semrádová Zvolánková, Karlovo nám. 18, Praha 2 Světlana, JUDr., Ing., ka Košťálová, Nikol, JUDr Rödl & Partner, v. o. s. Platnéřská 2, Praha 1-Staré Město Koting, Ondřej, Mgr Paulovič, Róbert, JUDr., Čimická 780/61, Praha 8-Čimice Kotrba, Jindřich, Slámová, Iva, ní Botanická 51/53a, Brno MUDr., Mgr. kancelář Kotulková, Lenka, Mgr Brož Brož Vala ní Marie Steyskalové 767/62, kancelář s. r. o. Brno-Žabovřesky Koutová, Michaela, Mgr MSB Legal, v. o. s. Bucharova 1314/8, Praha 5-Stodůlky Kozáková, Kateřina, Mgr Pour, Marek, JUDr. Bartošova 9, Přerov Kozová, Markéta, Mgr Wiedermann, Michal, Mgr., Purkyňova 35, Brno-Královo Pole Král, Václav, Mgr Olejníček, Jan, JUDr., Helénská 1799/4, Praha Králová, Zuzana, Dipl.-Jur Giese & Partner, v. o. s. Ovocný trh 8, Praha Krása, Jan, Mgr Hlaváček, Tomáš, JUDr., Kořenského 15/ 1107, Praha 5

20 Částka 3/2012 Věstník České ní komory 2012 Strana Kratochvíl, Vladimír, Mgr Pechlát, Přemysl, Mgr., Heydukova 505/3, České Budějovice Kratochvílová, Kateřina, Mgr Majer, Roman, JUDr., Vyskočilova 1326/5, Praha Krejčířová, Kateřina, Mgr Hala, Ivo, Mgr., Ing., Anglická 20/140, Praha Križan, Marek, Mgr Kryglová, Šárka, Mgr Hlaváček,Tomáš, JUDr., Kořenského 15/ 1107, Praha Křišťanová, Tereza, Mgr Erhard, Jaroslav, Pražská 43, Plzeň Kuchariková, Alena, Mgr Láska, Václav, Mgr. Neherovská 1921/22, ní kancelář Praha 6-Hanspaulka Kulhavá, Michala, Mgr Sládek & Partners, Janáčkovo nábř. 39/51, ní kancelář, v. o. s. Praha Kulík, Anton, Mgr Šlechta, Roman, Mgr., T. G. Masaryka 58/34, Karlovy Vary Kuníková, Renáta, Mgr Mucha, Petr, Mgr., Štěpánská 540/7, Praha Kuruczová, Eva, Mgr Görges, Marek, JUDr., Žižkova ul. 52, Plzeň Lád, Adam, Mgr Macková, Zuzana, Mgr., Havlíčkova 2937/12, Prostějov Laga, Vojtěch, Mgr CMS Cameron McKenna Na Poříčí 1079/3a, Praha 1 v. o. s Langmaierová, Lenka, Mgr Heyninck Beatrijs Na Kocínce 210/3, Praha 6 Heyninck & Partners Lein, Petr, Mgr Tycová Rambousková, Lucie, Žitná 1575/49, Praha 1 Mgr., ka Lišková, Daniela, Mgr Krmenčík & partneři, třída Míru 92, ní kancelář s. r. o. Pardubice-Zelené Předměstí Lištvan, Martin, Mgr Martínková, Kateřina, Sokolská 22, JUDr., Ostrava-Moravská Ostrava Lobotka, Andrej, Mgr Rašovský, Evžen, JUDr., Špitálka 23b, Brno Lukášková, Gabriela, Mgr Okenica, Dominik, JUDr., Plucárna 3560/1, Hodonín ní kancelář Lukášová, Zuzana, Mgr Köhler, Martin, JUDr., 1. máje 535/50, Liberec Luptáková, Lucia, Mgr Helmová, Irena, JUDr., Janáčkovo nábřeží 39/51, ka Praha 5-Smíchov Macalák, Ľubomír, Mgr Kadleček, Zdeněk, JUDr., třída Karla IV. 502, Hradec Králové Maczvalda, Ladislav Josef Pelikán, Tomáš., JUDr., Dušní 22, Praha 1 August, Mgr. et Mgr. ní kancelář Makaloušová, Pavla, Mgr Müller, Michal, Mgr., Bílkova 132/4, Praha Málek, Radek, Mgr., Ing Peychlová, Helena, Mgr., Na Příkopě 1047/17, Praha 1-Staré Město Málková, Zuzana, Mgr Moravec, Petr, JUDr., Senovážné nám. 1375/19, Praha Maňák, Martin, Mgr Muzikář, Vladimír, JUDr., Havlíčkova 13, Brno Manhartová, Tereza, Mgr Advokátní kancelář Pokorný, Karolíny Světlé 301/8, Wagner & partneři, s. r. o. Praha 1-Staré Město Markes, Jan, Mgr Bartoň, Pavel, Mgr., Biskupský Dvůr 2095/8, Praha Martinková, Barbora, Mgr Eichinger, Lukáš, Mgr., Revoluční 3, Praha Mařánková, Barbora, Mgr Focko, Ľubomír, JUDr., Náprstkova 276/2, Praha 1

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Prezenční listina soutěžících

Prezenční listina soutěžících Kategorie: 5. ročník ZŠ Datum konání: 17.5.2017 1 Tomáš Kučera ZŠ Velká Bíteš 15 2 Petr Karásek ZŠ Velká Bíteš 12 3 Vojtěch Fousek ZŠ Velká Bíteš 12 4 Michal Ševců ZŠ Velká Bíteš 11 5 Jiří Ševčík ZŠ Velká

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3.

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3. dívky 1-3 4 Kopecká Simona ZŠ Ležáků Hlinsko 34,442 1 20 Kadlecová Markéta ZŠ Resslova Hlinsko 36,5 2 12 Kopecká Lucie MŠ 38,913 3 19 Kružíková Adéla ZŠ Seč 38,96 4 5 Mrázková Adéla ZŠ Seč 41,21 5 13 Solničková

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012 P L Z E Ň S K Ý povolen za okres / kraj ne Valečková Štěpánka Domažlice/Plzeňský Plzeň-jih/Plzeňský Růžková Pavla Domažlice/Plzeňský Plzeňs-sever/Plzeňský Kacerovská Kristýna Domažlice/Plzeňský Klatovy/Plzeňský

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Třída: 4.G - čtvrtá G (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 21. 5. 2012 dopoledne Předseda: RNDr. Lenka

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016

Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016 Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava -

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - FORUM, Nová Karolina Veronika Bartáková EURONICS, Otvice

Více

Šumavský pohárek 2012 celkové hodnocení přípravka dívky - ročník 2003 a mladší

Šumavský pohárek 2012 celkové hodnocení přípravka dívky - ročník 2003 a mladší přípravka dívky - ročník 2003 a mladší jednotlivých závodů 2 1 Šandarová Veronika 2003 SSC Bohemia 7 12 15 15 15 57 2 Červená Natalie 2003 SK 12 9 9 9 12 15 48 3 Kroupová Natálie 2003 SK 15 15 15 0 45

Více

Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana

Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana Člen zastupitelstva * 1 Havlík Ivan 1 105 ODS * 2 Valtr Ladislav Ing. MBA 977 ODS * 3 Čulík Jan 942 ODS * 4 Chaloupka Pavel 852 ODS * 5 Kučera Miroslav 775 ODS *

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Lipno SkiCamp14 GS Šumavský pohárek č. 1 Lipno - 11.01.2015

Lipno SkiCamp14 GS Šumavský pohárek č. 1 Lipno - 11.01.2015 U7 - ŽENY 1. 34 ČÁSTKOVÁ Agáta 1. 2008 Skiklub Železná Ruda 2 01:12.72 00:36.29 00:36.43 2. 25 MATĚJKOVÁ Emma 2. 2008 Skiklub Železná Ruda 2 01:16.20 00:37.56 00:38.64 00:03.48 3. 27 MUŽÍKOVÁ Eva 3. 2008

Více

Maturitní komise Obor vzdělávání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012

Maturitní komise Obor vzdělávání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012 Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5, 680 11 Boskovice Maturitní komise Obor vzdělávání : 75 31 M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012

Více

1. A - KAŠTANY A ŽALUDY B - KAŠTANY A ŽALUDY 2014

1. A - KAŠTANY A ŽALUDY B - KAŠTANY A ŽALUDY 2014 1. A - KAŠTANY A ŽALUDY 2014 Ander Tomáš 10 kg 30,- Kč 3 kg 12,- Kč 42,- Kč Fejksová Nikola 24 kg 72,- Kč,- Kč 72,- Kč Galbavý Michael,- Kč 9 kg 36,- Kč 36,- Kč Gažák Tomáš 11 kg 33,- Kč,- Kč 33,- Kč Herasymjuk

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Vsichni hlavní závod. Page 1

Vsichni hlavní závod. Page 1 Vsichni hlavní závod 1 Kratochvíl Miloš muž 1975 296 00:39:19 2 Miler st. Jiří muž 1975 265 00:40:29 3 Kupidlovský Daniel muž 4.9.1976 43 00:41:10 4 Smrčka Miloš muž 1954 298 00:42:08 5 Herda Jan muž 5.3.1983

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015 Statistika babyboxů ke dni. listopadu 2015 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

100 VZ ženy

100 VZ ženy Hustopečský Džbánek 2015 Strana 1 z 22 100 VZ ženy - 2001-2002 Čas uzavření výsledků 17.1. 2015 10:12 1. Demová Kateřina 2002 ASKBl 01:10.80 7/3 406 2. Březinová Barbora 2002 SpUB 01:11.30 7/2 397 3. Kuklínková

Více

Konečné výsledky voleb do AS ZČU

Konečné výsledky voleb do AS ZČU Západočeská univerzita v Plzni Volební komise VK AS ZČU Konečné výsledky voleb do AS ZČU Volební celek FAV 1 Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová 39 2 RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. 32 3 Ing. Marek Brandner, Ph.D.

Více

Mariánské Lázně 25. VÝPIS Z VÝSLEDKŮ Závody Zpívající fontány Příjmení, jméno, RN : :

Mariánské Lázně 25. VÝPIS Z VÝSLEDKŮ Závody Zpívající fontány Příjmení, jméno, RN : : ANDĚL Jan 99 23 100 VZ 1:06.42 309 1:01.8 93.04 15 100 Z 1:18.12 245 1:15.8 97.03 22 50 VZ :31.42 269 :28.8 91.66 BARTOŇOVÁ Adéla 05 3 100 VZ 1:31.17 175 1:34.4 103.54 2 50 M :50.22 114 :56.80 113.10 3

Více

Velká cena města Mladá Boleslav

Velká cena města Mladá Boleslav TJ Auto Škoda Mladá Boleslav, oddíl krasobruslení a ČKS Velká cena města Mladá Boleslav 6.12.2015 IČZ 2427 Žačky nejmladší B 1 Vozková Julie BK Variace Liberec 1,0 2 Klementová Ema USK Praha 2,0 3 Kimličková

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát ATLETIKA VÝSLEDKOVÁ LISTINA Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát Výsledek (čas, m) Běh na 60 m - dívky 1. místo Jana Kučerová, ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 8,88 2.

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!!

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! SBĚR 2014/15!!! 14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! Jak to vypadá s výsledky sběru v letošním roce??? Máme 14 dní před ukončením letošních tabulek, tedy ještě 14 dnů můžete přinášet PETKY,

Více

Matematická olympiáda, kategorie Z9, kolo okresní

Matematická olympiáda, kategorie Z9, kolo okresní Výsledková listina Matematická olympiáda, kategorie Z9, kolo okresní Brno město termín konání: 23.01.2013 Místo konání: Gymnázium, Tř. Kpt. Jaroše, pracoviště Příční 16/18, Brno pořadí: jméno: škola: rok

Více

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov.

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov. Velké letní soutěže se účastnilo přes 4000 soutěžících. Bohužel ne všichni si řádně přečetli pravidla a proto museli být z losování vyřazeni. Nicméně většina soutěžících odpověděla správně na všech 15

Více

PRDECKÁ LYŽE 2013 PASEKY NAD JIZEROU SOBOTA SJEZD DÍVKY DO 8 LET

PRDECKÁ LYŽE 2013 PASEKY NAD JIZEROU SOBOTA SJEZD DÍVKY DO 8 LET SOBOTA 9.3.2013 SJEZD DÍVKY DO 8 LET 1 46 Sadílková Nela 2006 TJ Spartak Rokytnice 01:00,72 01:00,45 2 48 Nosková Daniela 2005 TJ Sokol Jablonec nad Jizerou 01:01,30 01:02,74 3 44 Krbcová Anna 2005 Bradavice

Více

Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období

Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období 2018-2020 Volby do Akademického senátu ZČU proběhly v termínu 6. 10. 11. 2017 v následujících volebních celcích: Fakulta aplikovaných

Více

Jméno, adresa vlastníka nemovitosti. 1 297/1 stavební místo PaedDr. Dana Kotíková, Poljanovova 3159/3, Praha, Modřany, 143 00

Jméno, adresa vlastníka nemovitosti. 1 297/1 stavební místo PaedDr. Dana Kotíková, Poljanovova 3159/3, Praha, Modřany, 143 00 Vezměte prosím na vědomí, že od doby vypracování tohoto seznamu došlo ke značnému počtu změn (změny vlastníků nemovitostí, kolaudace staveb, změny adres apod.), z praktických důvodů byl seznam ponechán

Více

Okresní finále PČR Semily II.

Okresní finále PČR Semily II. Výsledky Okresní finále PČR Semily II. Turnov (. -.. ) Skok daleký - Žáci (Finále) Finále (st,..) Umí. Jméno Ročník Poř. Výkon Reg. výk...... 6. Body Václav Korotvička Jaroslav Šmíd Tomáš Čibik Milan Havlík

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218 Třída: 4.A čtvrtá A (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Rudolf Brucháček Místopředseda: Mgr. Tomáš Pavlica, Ph.D. Třídní:

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600007219 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, vyšší - didaktický test Učebna dle informačního systému: 204 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií Výsledková listina II. kola matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií konané dne 22. 4. 2009 na okrese Příbram 1. Procházka Martin 2. ZŠ Propojení Sedlčany 15 bodů 2.

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Místo Závodník Bydliště Rok nar. Trénink Závod

Místo Závodník Bydliště Rok nar. Trénink Závod SJEZD - DÍVKY DO 15 LET 9.3.2002 Místo Závodník Bydliště Rok nar. Trénink Závod 1 Kučerová Lenka Sklenařice 1987 46,85 47,54 2 Polanecká Iva Jablonec nad Jizerou 1990 48,54 48,53 3 Friedrichová Tereza

Více

OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT

OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT HLAVNÍ MĚSTO PRAHA OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PPP Adresa Obvodní metodik telefon e-mail pro Prahu 1,2,4 Francouzská 56, 101 00 Praha 10 PhDr.Václava Masáková *224 239 393 dulina@seznam.cz 224

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Katedra informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze

Katedra informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze Výsledky žebříčku úspěšných studentů za školní rok 2008/2009 v oborech Informatika a Informační systémy a technologie na Vysoké škole ekonomické v Praze Absolventi navazujícího magisterského studijního

Více

11. Zásmětová Zuzana Kotlářská Sahatciu Sára Bosonožská 1,07,78

11. Zásmětová Zuzana Kotlářská Sahatciu Sára Bosonožská 1,07,78 3.TŘÍDA - HOŠI - KRAUL 1. Matějíček Vojtěch Svážná 11,39 2. Prokeš David Labská 11,7 3. Šácha Vojta Kotlářská 11,8 4. Majer Lukáš Jasanová 11,96 5. Kotlařík Jan Veslařská 12 6. Andrysík Martin Jasanová

Více

Křivák Jiří ? 11,57 Zubří ,45 T Vsetín

Křivák Jiří ? 11,57 Zubří ,45 T Vsetín koule 4 kg Koutný Jiří 300690 13,51 ms UH 150605 15 13,23 3 Hodonín 190605 15 Doležal Pavel 011083 13,24 T Zlín 211098 15 13,19 3 Brno 270998 15 13,01 2 Hodonín 080998 15 12,45 T Otrokovice 171098 15 12,44

Více

Mistrovství České republiky v dálkovém plavání s ploutvemi

Mistrovství České republiky v dálkovém plavání s ploutvemi Mistrovství České republiky v dálkovém plavání s ploutvemi kategorie E, D, C, B, A a Veteráni 3. závod Českého poháru v dálkovém plavání s ploutvemi Velké Dářko, 22.6.2013 Muži, kategorie E (2002 a mladší)

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008541 Název školy: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Zkušební místo: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního

Více

SK Žižkov Praha Žižkovská dvoustovka 2.ročník

SK Žižkov Praha Žižkovská dvoustovka 2.ročník SK Žižkov Praha Žižkovská dvoustovka ročník Pondělí 15.8.2016 Keller Tomáš TJ Sokol Rudná Koščová Petra TJ Sokol Rudná Šostý Miroslav SK Meteor Praha Forejtová Eva TJ Sokol Brandýs nad Labem Beran Martin

Více

Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: Místnost: 9T/115 a 9T/113 Příprava studentů: 9T/107 Počet studentů: 30

Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: Místnost: 9T/115 a 9T/113 Příprava studentů: 9T/107 Počet studentů: 30 ČASOVÝ PLÁN STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: 5. 6. 6. 6. 2017 Místnost:

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008789 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Zkušební místo: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky

Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky Kategorie: předškolní děti chlapci 60 m Václav Bryndza 1. Kounice 14,42 2007 Matěj Kadeřábek 2. IAK Chocerady 16,86 2007 Jan Jirkovský 3. Praha 18,37 2008

Více

KOMISE RADY MĚSTA PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ

KOMISE RADY MĚSTA PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ Majetková komise Bc. Pavel Krčál, předseda Hana Máchalová PhDr. Emil Sedlák Ing. Pavel Průša Miroslav Prokeš Ing. Petr Hobl František Joura Petr Mikeš Vlasta Procházková Ing. Ludmila Veselá Bc. Dagmar

Více

XV. kouřimské sportovní hry výsledky

XV. kouřimské sportovní hry výsledky XV. kouřimské sportovní hry výsledky Kategorie: chlapci do 5 let Jakub Moskala Kouřim 18:28 1. Albert Neruda Kouřim 25:42 2. Louis Bignall Kouřim 29:38 3. Kryštof Jandečka Pečky 37:63 4. David Pokorný

Více

Hledá se nová Kateřina Neumanová

Hledá se nová Kateřina Neumanová Hledá se nová Kateřina Neumanová Sportovní klub - lyžování Nové město na Moravě Českomoravský pohár v běhu na lyžích pro rok 2007 4. závod ze série závodů HLEDÁ SE NOVÁ KATEŘINA NEUMANNOVÁ 24.února 2007

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Výsledková listina Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon

Výsledková listina Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon 0. kategorie Malý soutěžní sál (budova č. 8), Vejprnická 56, Plzeň - Skvrňany 6.5.2015 0. Holá Daniela 2008 ZUŠ B. Smetany, Plzeň 1. místo 23,0 Kříž Ivan 2007 ZUŠ Chlumec nad Cidlinou 1. místo 22,8 Šneberger

Více

Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce (verze 24. únor 2017) POZICE VE VÝBORU. Člen - předseda Výboru

Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce (verze 24. únor 2017) POZICE VE VÝBORU. Člen - předseda Výboru ství ve Výboru 2014-2020 Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 2014-2020 (verze 24. únor 2017) JMÉNO PŘÍJMENÍ ORGANIZACE FUNKCE POZICE VE VÝBORU ADRESA TELEFON FAX EMAIL

Více

Plavecké závody O pohár CMG

Plavecké závody O pohár CMG Plavecké závody O pohár CMG 10. dubna 2013 Plavecký pohár byl realizován s finanční podporou statutárního města Prostějov Rozhodčí: Vrchní rozhodčí: Ing. Markéta Novotná III.tř. Vrchní časoměřič: Mgr.

Více

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 ZPRAVODAJ Č. 18 18. kolo: SK Uhelné sklady Praha D - KK Konstruktiva Praha E 8:8 2260-2262 16.02. KK Dopravní podniky Praha B - Slavoj Velké Popovice

Více

VELKÁ CENA TÁBORA 2013 Tábor 23.11. 2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

VELKÁ CENA TÁBORA 2013 Tábor 23.11. 2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Databáze výsledků byla zaslána elektronicky ke zpracování v pondělí 25.11.2013 v 11:04 hod. 1. 50 PP ženy ~~~~~~~~~~~~~~ - 21. 1. Radová Eliška 03 Č.Lípa 0:27.45 340 25. 2. Vestfálová Lada 02 Liberec 0:28.58

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

děkuje za reprezentaci klubu

děkuje za reprezentaci klubu Večeřa Stanislav (trenér) Psota Tomáš Klíma Martin Nečas David Večeřa Robin Večeřa Stanislav ml. Kvasnička Jan Obršlík Jiří (trenér) Prostřední řada zleva: Górny Tomáš Dočkal Vladimír Muzikář Jiří Štěrba

Více

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ Výbor finanční: - ( 15 členů ) zvolen/a za předseda: Ing. Petr Beitl do 16. 1. 2013 člen ZK Mgr. Vladimír Richter od 29. 1. 2013 člen ZK místopředseda:

Více

Turistický závod 1.kolo poháru Moravskoslezského kraje 5.4.2014. TOM Divočáci. Pořadatel: Místo konání: Frýdlant nad Ostravicí

Turistický závod 1.kolo poháru Moravskoslezského kraje 5.4.2014. TOM Divočáci. Pořadatel: Místo konání: Frýdlant nad Ostravicí Turistický závod 1.kolo poháru Moravskoslezského kraje 5.4.2014 Pořadatel: TOM Divočáci Místo konání: Frýdlant nad Ostravicí Ředitel závodu: Drahomíra Žižková Hlavní rozhodčí: Eva Vilhelmová Stavitel tratí:

Více

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006 - výsledky hlasování Zastupitelstvo města, Kraj: Jihomoravský kraj, Okres: Brno-venkov Obec: Oslavany Počet volených členů zastupitelstva Počet volebních

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Velké Meziříčí okres... Žďár nad Sázavou konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých

Více

Zdravotně handicapovaní sportovci. Klub Posádka Čas Pořadí

Zdravotně handicapovaní sportovci. Klub Posádka Čas Pořadí Poháru ČR 2015-2016 (senioři) Zdravotně handicapovaní sportovci 1. Centrum ZP ČELKO Jakub 03:29,2 1 muži LTA - tělesně handicapovaní 1. Centrum ZP KUKLA Martin 03:36,9 2 muži LTA - tělesně handicapovaní

Více

Matematická olympiáda, kategorie Z7, kolo okresní

Matematická olympiáda, kategorie Z7, kolo okresní Výsledková listina Matematická olympiáda, kategorie Z7, kolo okresní Brno město termín konání: 17.04.2013 Místo konání: ZŠ Sirotkova 36, Brno pořadí: jméno: škola: rok narození: bodů: 1. Jan Bednář Gymnázium

Více

KAS Olomouc Atletické výkony 2011 TABULKY OLOMOUCKÉHO KRAJE 2011

KAS Olomouc Atletické výkony 2011 TABULKY OLOMOUCKÉHO KRAJE 2011 TABULKY OLOMOUCKÉHO KRAJE 2011 HALA - ženské kategorie 40 m 5.96 V Barbora Zatloukalová 030697 AK Olomouc Havířov 2503 sž 6.11 V Jana Sanetrníková 170496 AK Olomouc Havířov 2503 sž 6.26 V Veronika Jašíková

Více

Umístění Jméno a příjmení Čas běhu 1. Adéla Patůčková 21:74 2. Vendula Bartošková 22:21 3. Klára Hladíková 23:06

Umístění Jméno a příjmení Čas běhu 1. Adéla Patůčková 21:74 2. Vendula Bartošková 22:21 3. Klára Hladíková 23:06 Běh městem Hrotovice 2016 - výsledky Běh dívky rok narození 2011-2013 s rodiči a prarodiči 100 m 1. Adéla Patůčková 21:74 Vendula Bartošková 22:21 Klára Hladíková 23:06 Běh chlapci rok narození 2011-2013

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů aktuální údaje 1. pololetí roku 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů aktuální údaje 1. pololetí roku 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů aktuální údaje 1. pololetí roku 2014 Poradci Ministryně / vedoucí ÚSÚ Jméno a příjmení

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru Vlastnictví bytu a nebytového prostoru A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl B Vlastnické právo Wichterlová Dana, Družstevní 1417, Hlinsko, 539 01 Hlinsko v Čechách 1 Nemovitosti Jednotky Č.p./

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK. dívky 1-3. datum

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK. dívky 1-3. datum PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK I ředitel závodu Miroslava Pšornová datum 21.2.2012 dívky 1-3 1 Anežka Daňková ZŠ Resslova Hlinsko 31,02 2 Vašková ZŠ Ležáků Hlinsko 34,45

Více

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28 Mistrovství ČR E Mistrovství ČR kategorie E 1 Startovní číslo: 1 Město: Podbořany (CZ) Hablovič Jakub Šubiková-Zahradská Olga TK Dance Art 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX XX XXXX X XXXXXX X XX XXXX X 28 2.

Více

Vltavský maratón 2007 - výsledky

Vltavský maratón 2007 - výsledky Vltavský maratón 2007 - výsledky 9.6.2007 Braník Maminky s kočárky 1. 121 STODOLOVÁ Anna MODŘANY 1973 7:09.0 2. 39 VŇUKOVÁ Jana PRAHA 4 1999 7:12.7 3.7 3. 13 SCHMIDTOVÁ Jitka PRAHA 4 1974 7:39.1 30.1 4.

Více

Oblastní soutěž - jednotlivci - Jižní Čechy 2016

Oblastní soutěž - jednotlivci - Jižní Čechy 2016 D10 1 Janošíková Marie VCB 0752 150,0 25 25 25 0 0 25 25 0 25 0 0 25 D10 2 Přílepková Radka VTA 0651 58,3 0 0 888,00 0 25 0 0 0 0 0 25 0 8,33 D10 Doleželová Vendula KTA 0751 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Více

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Hostibejcké schody - výsledky Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Adam David 2:48 Andr Václav 1:21 Bačo Jan 2:09 Balcar David 1:50 Bartoš Pavel 1:33 Bartůšek Josef 1:47 Baška

Více

XXV. ročník zimního silničního běhu Memoriál účastníků II. zahraničního odboje

XXV. ročník zimního silničního běhu Memoriál účastníků II. zahraničního odboje XXV. ročník zimního silničního běhu Memoriál účastníků II. zahraničního odboje 09. 01. 2016 Kompletní Výsledky Benjamínci D (50m) 1 Anežka Halasová (56) Orel Vyškov 0:13.430 2 Michaela Žáková (1) Obec

Více

Aloy Vojtěch Plzeň. Matěj Bajer Plzeň

Aloy Vojtěch Plzeň. Matěj Bajer Plzeň Aloyovi Aloyová Jana Plzeň Aloy Vojtěch Plzeň ALTÍNA Dominik Kraft Plzeň Miroslav Kraft Plzeň AOEL TEAM Vávra Roman Plzeň Vávrová Anděla Plzeň Bajerovi Tomáš Bajer Plzeň Matěj Bajer Plzeň Baumlovi Bauml

Více

Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016

Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016 Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016 Start.č íslo Příjmení Jméno Třída Škola Čas Umístění 2 Hausslerová Ema 1.H MŠ Trhová Kamenice 29,75 1 1 Kopecká Aneta 1.H ZŠ Krucemburk DSQ

Více

2. kolo Moravskoslezské ligy mládeže 2007 Žďár nad Sázavou, 24.3.2007 UPRAVENÁ VERZE, 27.3.2007

2. kolo Moravskoslezské ligy mládeže 2007 Žďár nad Sázavou, 24.3.2007 UPRAVENÁ VERZE, 27.3.2007 1. 100 PP hoši D 1. Bartek Jan 94 N.Jičín 0:48.84 830 50 2. Soviš Vladimír 94 Zlín 0:51.77 726 46 3. Tesař Jan 94 ČOCH.Žďár 0:51.85 723 42 4. Španihel Petr 95 N.Jičín 0:52.12 714 39 5. Jarolím Jakub 95

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.A - cestovní ruch (rok nástupu 2013) Třída: 5.D - dálkové studium (rok nástupu 2012) Třída: *4.A - cestovní ruch (rok nástupu 2012) Termín: pondělí 11. 9. 2017 dopoledne Předseda: Mgr. Jiří Leden

Více

ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ - ODBOR SPORTU - KOMISE SG PŘEBOR ČOS ve sportovní gymnastice ženských složek pro rok 2014 mladší žákyně

ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ - ODBOR SPORTU - KOMISE SG PŘEBOR ČOS ve sportovní gymnastice ženských složek pro rok 2014 mladší žákyně mladší žákyně 1 TJ Sokol Kampa D E preskok D E bradla D E kladina D E prostna celkem Pokorná Andrea 2004 TJ Sokol Kampa 2.4 8.95 11.35 3.5 8.60 12.10 3.7 7.30 11.00 3.8 6.40 10.20 44.65 Ryšavá Barbora

Více

SK Žižkov Praha Žižkovská dvoustovka 2.ročník

SK Žižkov Praha Žižkovská dvoustovka 2.ročník SK Žižkov Praha Žižkovská dvoustovka ročník Pondělí 15.8.2016 Keller Tomáš TJ Sokol Rudná Koščová Petra TJ Sokol Rudná Šostý Miroslav SK Meteor Praha Forejtová Eva TJ Sokol Brandýs nad Labem Boháč Zdeněk

Více

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m PŘEBOR ŽUPY DR.BUKOVSKÉHO - PLAVÁNÍ - 3.11.2013 KATEGORIE: nejmladší žactvo 2008 a mladší Bartošek Adam 2009 Slavíkovice hry ve vodě Bartošek Matěj 2011 Slavíkovice hry ve vodě Daněk Jan 2008 Vyškov hry

Více

Přestupní karta hasičů. pro vyšší kola ročníku 2016. kategorie - Požární sport. Kraj - STŘEDOČESKÝ

Přestupní karta hasičů. pro vyšší kola ročníku 2016. kategorie - Požární sport. Kraj - STŘEDOČESKÝ Příjmení Jméno Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2016 kategorie - Požární sport Kraj - STŘEDOČESKÝ START POVOLEN START NEPOVOLEN ZA OKRES KRAJ ZA OKRES KRAJ Adamovská Klára Kolín Středočeský

Více

3.kolo MPD staršího žactva (13.6.2013)

3.kolo MPD staršího žactva (13.6.2013) 3.kolo MPD staršího žactva ( Informace o závodě Datum konání: 13.6.2013 Místo konání: Praha Pořadatel: Spartak Praha 4 Výsledky zpracoval: Radek Fischer Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Technický delegát:

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Platnost od 2. 1. 2014-30.06.2014 Zpracoval: Ing. Jiří Klepáč (kontakt tel.: 234 463

Více

celkem chyby celkem plné celkem dorážka TJ Spartak Rokytnice Petr Janák Centropen Dačice

celkem chyby celkem plné celkem dorážka TJ Spartak Rokytnice Petr Janák Centropen Dačice 06-0 ročník KONEČNÁ VÝSLEDKOVÁ LISTINA! Výsledková listina Memoriál Aleny Frintové REGISTROVANÍ 4..06-6..07 Jméno a příjmení hráče dvojice oddíl hráče Mojmír Holec 54 86 0 40 57 96 0 53 3 8 0 493 Centropen

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Platnost od 1. 5. 2012 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123)

Více

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 ZPRAVODAJ Č. 14 14. kolo: SK Uhelné sklady Praha D - TJ Sokol Rudná D 14:2 2436-2139 12.01. VSK ČVUT Praha B - KK Dopravní podniky Praha B 4:12

Více

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 Pozn.: sloupec "SVÁTEK" = státní svátky+soboty+neděle Data 27.09. a 28.09.2009 jsou svátek a neděle -

Více

výsledky 24.ročníku Chalupa Cupu

výsledky 24.ročníku Chalupa Cupu výsledky 24.ročníku Chalupa Cupu Místo Jindřichův Hradec Datum 01.10.2016 1. disciplína 1x žáci mladší - 11 let WINKLER Radek 00:55,7 PÍŠA Matyáš 01:04,3 2. disciplína 1x žáci mladší - 12 let NOVÁK Pavel

Více

Šumavský pohárek č. 4

Šumavský pohárek č. 4 Superpřípravka dívky 1 Lebová Kristina 2007 SA Špičák 40,78 40,57 1:21,35 0,00 15 2 Hojáková Sylvie 2007 Ski klub Železná Ruda 48,47 45,76 1:34,23 12,88 12 3 Kadlecová Tereza 2007 TJ Slavoj Plzeň 47,98

Více

1. - 3. třída - DÍVKY 500 m

1. - 3. třída - DÍVKY 500 m 1. - 3. třída - DÍVKY 500 m Švagrová Miroslava ZŠ Kamýk nad Vltavou 1 01:57,6 Vokrouhlíková Marie 1. ZŠ Sedlčany 2 01:59,5 Spilková Magdalena ZŠ Chlum 3 02:00,1 Tichá Tereza 1. ZŠ Sedlčany 4 02:00,5 Čandová

Více