ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY"

Transkript

1 Ročník 2012 VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY OFFICIAL JOURNAL OF THE CZECH BAR ASSOCIATION JOURNAL OFFICIEL DE L ORDRE DES AVOCATS TCHEQUE AMTSBLATT DER TSCHECHISCHEN RECHTSANWALTSKAMMER Částka 3 Rozeslána dne 28. listopadu 2012 OBSAH Část oznamovací Čerpání rozpočtu České ní komory za rok 2011 Čerpání rozpočtu sociálního fondu České ní komory za rok 2011 Podstatné údaje o hospodaření s fondem pro vzdělávání ních koncipientů České ní komory za rok 2011 Termíny ních a uznávacích zkoušek a zkoušek způsobilosti v roce 2013 Termíny vstupních školení pro ní koncipienty Praha a Brno, I. a II. pololetí rok 2013 Rámcový program seminářů pro ní koncipienty 2013 Stanovisko představenstva České ní komory k otázce sepisu návrhů na oddlužení za úplatu osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění Záznamy v seznamu ů od 16. července 2012 do 31. října 2012 Záznamy v seznamu ních koncipientů od 16. července 2012 do 31. října 2012

2 Částka 3/2012 Věstník České ní komory 2012 Strana 74 ČÁST OZNAMOVACÍ ČERPÁNÍ ROZPOČTU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY ZA ROK 2011 Představenstvo České ní komory na svém zasedání dne schválilo čerpání rozpočtu ČAK za rok V souladu s příslušnými právními předpisy byl u České ní komory proveden audit účetnictví. Auditor Ing. Miroslav Michálek předložil písemnou zprávu ke dni s výrokem auditora, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv České ní komory k a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící v souladu s českými účetními předpisy. Číslo VÝNOSY PŘEDEPSANÉ ZÁKONEM (1 3) Specifikace Rozpočet (v tis. Kč) Skutečnost (v tis. Kč) 1) Příspěvky na činnost Komory ů á 8 000, Kč aktivní i pozastavení i 980 ů á 3 000, Kč ) Advokátní zkoušky 850 koncipientů á 5 000, Kč ) Zápisné do seznamu ů 700 ů á 4 000, Kč ) Ostatní výnosy a rezervy ) Pojištění ů ) Krytí rozdílu z úspor z minulých let VÝNOSY CELKEM Poznámky: ad 4) ad 5) ad 6) Ostatní výnosy příjmy z inzerce, poplatky za ověřovací knihy, poplatky za semináře, příjmy z úroků, nájemné, náhrada nákladů kárného řízení, apod. Rezerva úspory z minulých let na investice. Pojistné prochází účetnictvím ČAK, ale vybrané pojistné se odvádí v plné výši pojišťovně. Část předpokládaných nákladů na identifikační karty, plánované rekonstrukce Kaňkova paláce, apod. NÁKLADY (v tis. Kč) Číslo Specifikace Rozpočet Čerpání 1) Materiál ) Energie ) Údržba ) Cestovné ) Služby ) Mzdy ) Ostatní náklady a rezervy ) Pojištění ů ) Odpisy NÁKLADY CELKEM Poznámky: ad 1) ad 2) ad 3) ad 4) ad 5) Kancelářský materiál, knihy, časopisy, DHM, benzín, materiál auta, atd. Pro rok 2011 nákup identifikačních karet pro y/ní koncipienty a nákup talárů do majetku ČAK k půjčování na soudech. Elektřina, vodné-stočné Opravy a udržování nemovitostí/movitostí, opravy a údržba aut Tuzemsko, zahraničí Ostraha, poštovné, telefony, mandátní smlouvy, nájemné, překlady, autorské honoráře, služby SW, regiony paušální náhrady, DDNM, atd.

3 Strana 75 Věstník České ní komory 2012 Částka 3/2012 ad 6) ad 7) ad 8) ad 9) Mzdy včetně odvodů Přepočtené DPH dle koeficientu, pojistné movitý/nemovitý majetek, ostatní daně a poplatky, odpisy nedobytných pohledávek, bankovní výlohy atd. Pojistné prochází účetnictvím ČAK, ale vybrané pojistné se odvádí v plné výši pojišťovně. Zvýšení proti roku 2010 je dáno navýšením pojistného limitu dle usnesení ČAK. Odpisy DNM/DHM (dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek) Předložil: JUDr. Ladislav Krym, tajemník České ní komory ČERPÁNÍ ROZPOČTU SOCIÁLNÍHO FONDU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY ZA ROK 2011 Představenstvo České ní komory na svém zasedání dne schválilo čerpání sociálního fondu ČAK za rok PŘÍJMY (v tis. Kč) Rozpočet Skutečnost Odvod ů do sociálního fondu Pokuty z kárného řízení Úroky z vkladů Splátky půjček CELKEM PŘÍJMY VÝDAJE (v tis. Kč) Rozpočet Skutečnost Zvyšování odborné úrovně Krytí ztrát vzniklých prominutím nebo snížením příspěvku Sociální výpomoci Sociální příspěvek pozůstalým Příspěvky ům na poskytování bezplatné právní služby Příspěvky nástupci a Příspěvky na kulturní a sociální potřeby zaměstnanců a bývalých zaměstnanců [čl. 20 odst. 1 písm. b)] Půjčky ům a koncipientům Půjčky zaměstnancům Příspěvky na sportovní akce podle čl. 20 usnesení o SF, odst. 1 písm. a) Dary na veřejně prospěšné účely CELKEM VÝDAJE Předložil: JUDr. Martin Vychopeň, předseda České ní komory

4 Částka 3/2012 Věstník České ní komory 2012 Strana 76 PODSTATNÉ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ S FONDEM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ADVOKÁTNÍCH KONCIPIENTŮ ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY ZA ROK 2011 dle čl. 5, odst. 2 usnesení ČAK č. 7/2005 Věstníku PŘÍJMY (v tis. Kč) Skutečnost Příjmy za rok PŘÍJMY VÝDAJE (v tis. Kč) Skutečnost Školící centrum Dunaj Školící centrum pobočka Brno Náklady na lektory Další náklady na koncipienty CELKEM VÝDAJE Předložil: JUDr. Martin Vychopeň, předseda České ní komory

5 Strana 77 Věstník České ní komory 2012 Částka 3/2012 TERMÍNY ADVOKÁTNÍCH A UZNÁVACÍCH ZKOUŠEK A ZKOUŠEK ZPŮSOBILOSTI V ROCE 2013 I. pololetí ADVOKÁTNÍ ZKOUŠKY 1. termín ledna 2013 písemná část února 2013 ústní část Termín pro podání přihlášek končí 10. listopadu termín března 2013 písemná část dubna 2013 ústní část Termín pro podání přihlášek končí 10. ledna termín května 2013 písemná část června 2013 ústní část Termín pro podání přihlášek končí 10. března II. pololetí ADVOKÁTNÍ ZKOUŠKY 1. termín srpna 2013 písemná část září 2013 ústní část Termín pro podání přihlášek končí 30. května termín září 2013 písemná část října 2013 ústní část Termín pro podání přihlášek končí 10. července termín listopadu 2013 písemná část prosince 2013 ústní část Termín pro podání přihlášek končí 10. září UZNÁVACÍ ZKOUŠKY 11. dubna 2013 Termín pro podání přihlášek končí 10. února UZNÁVACÍ ZKOUŠKY 14. listopadu 2013 Termín pro podání přihlášek končí 10. září ZKOUŠKY ZPŮSOBILOSTI 20. května 2013 písemná část 3. června 2013 ústní část Termín pro podání přihlášek končí 10. března ZKOUŠKY ZPŮSOBILOSTI 18. listopadu 2013 písemná část 2. prosince 2013 ústní část Termín pro podání přihlášek končí 10. září JUDr. Jan Luhan předseda zkušební komise České ní komory

6 Částka 3/2012 Věstník České ní komory 2012 Strana 78 TERMÍNY VSTUPNÍCH ŠKOLENÍ PRO ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTY PRAHA A BRNO I. A II. POLOLETÍ 2013 I. POLOLETÍ února (pondělí středa) Praha dubna (pondělí středa) Praha května (úterý čtvrtek) Brno června (pondělí středa) Praha II. POLOLETÍ září (pondělí středa) Praha října (úterý čtvrtek) Brno listopadu (pondělí středa) Praha V Praze dne 31. srpna 2012 Ing. Lenka Matoušková vedoucí odboru výchovy a vzdělávání České ní komory

7 Strana 79 Věstník České ní komory 2012 Částka 3/2012 RÁMCOVÝ PROGRAM SEMINÁŘŮ PRO ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTY 2013 VSTUPNÍ ŠKOLENÍ: Advokátní právo (3 dny) Zákon o advokacii a stavovské předpisy Historie advokacie Práva a povinnosti ního koncipienta Pravidla profesionální etiky, mlčenlivost Zahraniční, mezinárodní ní organizace Kárná odpovědnost a a ního koncipienta POLODENNÍ POVINNÉ SEMINÁŘE: Soukromé právo (8 seminářů povinně) Bytové a nebytové nájmy Náhrada škody podle občanského zákoníku Náhrada škody podle zákoníku práce Občanskoprávní žaloby a petity Obchodní společnosti Obchodní závazkové vztahy Cenné papíry Směnky Spoluvlastnictví a SJM Výkon rozhodnutí v občanskoprávních a obchodněprávních věcech Zákoník práce Zastoupení em v občanskoprávním řízení Aktuální otázky českého civilního procesu Rozhodčí řízení Veřejné právo (6 seminářů povinně) Katastrální právo, zejména převody nemovitostí Insolvenční řízení Soudní přezkum činnosti správních orgánů a typy žalobních řízení Daňový řád Vybrané otázky stavebního práva Zastoupení em ve správním řízení Evropské instituce na ochranu lidských práv Občanský soudní řád Trestní právo (6 seminářů povinně) Obhajoba v přípravném řízení včetně dokazování Obhajoba v řízení před soudem I. stupně včetně dokazování Obhajoba v řízení před soudem II. stupně a mimořádné opravné prostředky Obhajoba ve věcech mladistvých zákon o soudnictví ve věcech mládeže Problematika hospodářských trestných činů (dříve Obhajoba ve věcech hospodářských trestných činů) Vybrané otázky obecné části trestního zákona Vybrané otázky z kriminalistické taktiky a techniky Trestní zákoník vybrané problémy obecné a zvláštní části Obecné ní dovednosti (2 semináře povinně) Advokátní tarif, paušální vyhláška, DPH Vedení kanceláře Sepisování smluv a další činnosti, které jsou součástí výkonu advokacie Jak si počínat při soudním jednání Práva a povinnosti a POLODENNÍ VOLITELNÉ SEMINÁŘE (12 seminářů povinně) Etika a etiketa v advokacii Etika a kárná odpovědnost a Pojem, podstata a právní aspekty mediace, struktura mediačního procesu Právo spolupráce Principy vnitrostátní aplikace práva EU Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní Závazkové vztahy s mezinárodním prvkem Soutěžní právo Ústavní stížnosti Ochranné známky Dokazování a opravné prostředky v civilním soudním řízení Advokát a jeho klient Zvládání konfliktních situací Práce s problémovým klientem Komunikační dovednosti a Doručování v civilním řízení Průběh jednání před soudem I. stupně Postup obhájce v konkrétní věci (dříve Simulace trestního procesu) Aktuální právní judikatura ze všech oblastí práva Promlčení a prekluze Vypořádání podílového spoluvlastnictví Správní soudnictví Opatrovnické řízení, náležitosti návrhů, vystupování v soudní síni Advokát v civilním řízení Předběžná opatření, zajištění důkazů Trestní odpovědnost právnických osob Ochrana osobnosti v soudní praxi Kriminologie Koncentrace řízení Péče soudu o nezletilé Rodinné právo CELODENNÍ SHRNUTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ADVOKÁTNÍ ZKOUŠKY Obchodněprávní problematika Občanskoprávní problematika Problematika správního a ústavního práva Trestněprávní problematika Advokátní předpisy Případné změny jsou vyhrazeny v závislosti na legislativních změnách základních právních předpisů. Školení k problematice NOZ budou vypsány v průběhu roku V Praze dne 5. listopadu 2012 Mgr. Olga Šenfeldová a JUDr. Irena Schejbalová

8 Částka 3/2012 Věstník České ní komory 2012 Strana 80 STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY K OTÁZCE SEPISU NÁVRHŮ NA ODDLUŽENÍ ZA ÚPLATU OSOBOU, KTERÁ JE DRŽITELEM ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ (schváleno představenstvem České ní komory dne 9. října 2012) 1. Podle ustanovení 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, platí, že poskytováním právních služeb se rozumí zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci, jsou-li vykonávány soustavně a za úplatu. Je nesporné, že sepis návrhů na oddlužení je poskytováním právních služeb, neboť jde o písemné podání ve smyslu 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., ní tarif, ve znění pozdějších předpisů, popř. o sepis listiny o právním úkonu [ 11 odst. 1 písm. m) ního tarifu]. 2. Při posuzování, zda sepis návrhů na oddlužení podle insolvenčního zákona je možné vykonávat za úplatu na základě živnostenského oprávnění, je proto s ohledem na výše uvedené třeba soustředit se na otázku, zda jde při výkonu činnosti takovýchto osob o poskytování právních služeb. Česká ní komora má za to, že v tomto případě se o poskytování právních služeb jedná a dané osoby tudíž porušují zákon o advokacii, neboť podle 2 citovaného zákona jsou oprávněni poskytovat právní služby na území České republiky pouze i (tím není dotčeno poskytování právních služeb notáři, soudními exekutory, patentovými zástupci a daňovými poradci, popř. dalšími osobami, jimž zvláštní zákon svěřuje poskytovat právní služby, jakož i zaměstnanci právnické nebo fyzické osoby, popřípadě členy družstva vůči osobě, k níž jsou v pracovním nebo v jiném obdobném poměru, pokud je poskytování právních služeb součástí povinností vyplývajících z tohoto poměru). 3. Výše uvedené vyplývá nepřímo rovněž z ustanovení 3 zákona č. 155/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, které v odstavci 2 vymezuje (pro fyzické osoby), co není živností. Lze proto vyslovit závěr, že osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění pro obor činnosti poradenská a konzultační činnost nesmí při podnikání vykonávat takové činnosti, které lze vykonávat pouze na základě zvláštních zákonů, na které odkazuje živnostenský zákon u jednotlivých činností vymezených v 3.

9 Strana 81 Věstník České ní komory 2012 Částka 3/2012 a) Zápis do seznamu ů OZNÁMENÍ O ZÁZNAMECH V SEZNAMU ADVOKÁTŮ OD 16. ČERVENCE 2012 DO 31. ŘÍJNA 2012 Reg. č. Příjmení a jméno Dne Sídlo Absolon, Jiří, Mgr Revoluční 763/15, Praha Balková, Lenka, Mgr Bucharova 1314/8, Praha Baloghová, Zuzana, JUDr Jungmannova 31/36, Praha Bebiya, Zurab, kand. práv. věd Lhotákova 2421/2, Praha Bém, Jiří, JUDr Nad Dalejským údolím 2688/1, Praha 5-Stodůlky Beneš, Petr, Mgr Palladium, Na Poříčí 1079/3a, Praha Benešová, Eva, Mgr Holečkova 105/6, Praha Beran, Michal, Mgr Široká 36/5, Praha Birkner, Albert, Dr., LL.M Nad Ondřejovem 14, Praha Blažejovská Musilová, Na Příkopě 23, Praha 1 Vanda, Mgr. et Mgr Blažek, Jiří, JUDr Pejevové 3126/7, Praha 4-Modřany Bodlák, Stanislav, Mgr Sobotín 270, Sobotín-Petrov nad Desnou Bohůnová, Petra, Hilleho 1843/6, Brno JUDr., Ph.D., LL.M. Eur Borovička, Jaroslav, Kateřinská 466/40, Praha 2 Mgr., LL.M Bubeníková, Kateřina, Mgr Malá Štěpánská 1932/3, Praha 1-Nové Město Buček, Jan, Mgr Zátiší 3501, Frýdek-Místek Ćavarová, Renata, Mgr Vinohradská 2828/151, Praha 3-Žižkov Černochová, Petra, Mgr Na Ostrůvku 360/4, Praha Čmelík, Milan, JUDr., Bc Lidická 405/3, Jablonec nad Nisou Čumpelíková, Zuzana, Mgr Lublaňská 507/8, Praha Dařbujan, Václav, Mgr Jungmannova 351/2, Liberec Deáková, Viera, Mgr Poncarova 994, Zdice Dočkalová, Jana, Mgr Slavíkova 1568/23, Praha 2-Vinohrady Dolejš, Marek, Ke Stírce 490/57, Praha 8 Mgr., Ing. arch Doležalová, Anna, Jablonského 604/7, Plzeň JUDr., MBA Doležel, Emil, Mgr Sokolovská 32/22, Praha Dostál, Jiří, Mgr Mezníkova 273/13, Brno Dudek, Miroslav, JUDr máje 163, Hrádek Duffek, Lukáš, Mgr Na Pankráci 1683/127, Praha Dvořák, Petr, Mgr Charvátova 58/11, Praha Ellerová, Sabina, Mgr Heinrichova 196/8, Brno Fajnor, Karol, Mgr Hostivítova 124/5, Praha Fatura, Róbert, JUDr B. Martinů 1885/2, Nový Jičín Fejfarová, Dagmar, Mgr Valdštejnovo náměstí 76, Jičín Fidler, Jan, Mgr Nad Alejí 1737/12, Praha Filipová, Veronika, JUDr Petrská 1136/12, Praha Foltýnová, Eva, Mgr Španělská 742/6, Praha Frey, Jan, Mgr Týn 1049/3, Praha Frk, Patrik, Mgr., Bc Konviktská 24, Praha 1-Staré Město Gejdoš, Miroslav, Mgr Vojtěcha Lanny 3269, Kladno Gremillot, Marie, Mgr Náměstí Republiky 1, Praha Grygárek, Libor, JUDr Nad Cihelnou 417/25, Praha Hájek, Michal, JUDr Kynická 961, Praha Havelka, Martin, JUDr Lazarská 8, Praha Hendrychová, Hana, Mgr., Bc U Družstva Ideál 1069/8, Praha 4

10 Částka 3/2012 Věstník České ní komory 2012 Strana Hlucháňová, Klára Štefánikova 65, Praha Holec, Stanislav, Mgr Jungmannova 24, Praha Horák, Martin, Mgr Bezručova 9, Plzeň Horký, Štěpán, Mgr Revoluční 1082/8, Praha Hrubý, Radovan, Mgr Řeznická 1967/3, Praha 1-Nové Město Husták, Zdeněk, Mgr Klimentská 1207/10, Praha Hutirová, Helena, Vitošská 3415/11, Praha 4-Modřany Mgr. et Mgr Chlud, Martin, Mgr Dražkovice 181, Pardubice-Dražkovice Jakab, Pavel, Mgr., LL.M Masarykova 884, Roztoky Jiříčková, Sandra, Mgr Zlatnická 1582/10, Praha Junek, Jan, Mgr Havlíčkova 11, Praha Kafková, Alžběta, Mgr U nových domů II. 530/7, Praha 4-Krč změna jména od Karásková, Klára, Mgr Týn 1049/3, Praha Kareta, Jan, Mgr Ruská 593/40, Praha Karfík, Zdeněk, JUDr Vladislavova 46/3, Praha Kerbrová, Kateřina, JUDr Horní ul. č. p. 6, Havlíčkův Brod Kiršner, Pavel, JUDr V Holešovičkách 1579/24, Praha Kittrichová, Zuzana, Mgr V parku 2323/14, Praha 4-Chodov Kněžourová, Petra, Mgr Zborovská 49, Praha Korejtko, Aleš, JUDr Sladkovského 484, Pardubice Kos, Jiří, JUDr., MSc Pernštýnská 6, Pardubice Kouřilová, Zuzana, Mgr Karla Engliše 3201/6, Praha Kozlová, Táňa, Mgr Svornosti 2, Havířov-Město Kožaná, Ludmila, Mgr Čs. Legií 5, Ostrava-Moravská Ostrava Kramoliš, Ondřej, Mgr V Celnici 1031/4, Praha Kratochvílová, Karla, Mgr Marie Steyskalové 767/62, Brno-Žabovřesky Kraváčková, Eva, Mgr Pekařská 389/21, Brno Krejčová, Eva, Mgr Horova 3112/38, Brno Krofta, Radim, JUDr U Železné lávky 568/10, Praha Kropíková, Jana, Mgr Klimentská 1207/10, Praha Krůsová, Marcela, Mgr U Svobodárny 12, Praha Krušinová, Pavlína, Mgr., Ing Týn 1049/3, Praha Křivohlavý, Martin, Mgr Bělocerkevská 1037/38, Praha Křížek, Ondřej, Mgr Na Pankráci 1683/127, Praha Kubát, Ondřej, Mgr Dukelská 15/16, Hradec Králové Kuběna, Petr, Mgr Kardinála Berana 1157/32, Plzeň Kubička, Václav, Mgr náměstí Přemysla Otakara II. 32, České Budějovice Kučera, Zdeněk, Mgr., Bc Praha City Center, Klimentská 46, Praha Kuchlerová, Pavla, Mgr Saskova 1625, Kladno Kukla, Daniel, Mgr Husova tř. 1847/5, České Budějovice Kuklinca, Ján, Mgr Americká 177/35, Praha Kurivčaková, Uljana, JUDr Velkoosecká 773/5, Praha 9-Vinoř Lachmann, Martin, Mgr Kateřinská 466/40, Praha Lachmannová, Eva, Mgr Maiselova 15, Praha Lhotský, Marek, Mgr Gorkého 61/11, Brno Lišková, Radka, Mgr Plachého 991/38, Plzeň Lomozová, Petra, Mgr Šafaříkova 635/24, Praha Lukešová, Lenka, JUDr Kubišova 919/19, Praha Macálka, Vladimír, Mgr Jílová 136/28, Brno Machová, Klára, Mgr., Bc Horní náměstí 286/55, Opava Malachová, Alena, Mgr Bělehradská 126, Praha Marčišin, Marcel, JUDr Gočárova třída 1013, Hradec Králové Marešová, Kateřina, Mgr Na Příkopě 8, Praha Martinek, Josef Václav, Jiřího ze Vtelna 1731, Praha 9-Horní Počernice Bc. et Mgr.

11 Strana 83 Věstník České ní komory 2012 Částka 3/ Martinová, Marie, JUDr Roháčova 2614, Tábor Matějík, Tomáš, Mgr Křížová 18, Brno Matoulková, Veronika, JUDr Na Slupi 134/15, Praha Michl, Milan, Mgr tř. Kpt. Jaroše 1844/28, Brno Míková, Markéta, Mgr Na Příkopě 25, Praha Müller, Blanka, Mgr Petrská 1136/12, Praha Nováková, Petra, Kateřinská 466/40, Praha 2 JUDr., Ph.D Novotná, Lenka, Mgr Wolkrova 581/4, Brno Opršalová, Michaela, Mgr Na Olešce 240, Semily Oriničová, Simona, Mgr Sladkovského 767, Pardubice Paděra, Vítězslav, Mgr., Ing Svaté Anežky České 32, Pardubice Paseková, Martina, Mgr Zahradnická 74, Příbram Pazdírek, Kryštof, Mgr Nikoly Tesly 7, Praha Pešlová, Renáta, Mgr Holušická 2221/3, Praha Pohořalová, Zuzana, Mgr Antala Staška 24, České Budějovice Prosecká, Lucie, Mgr Karoliny Světlé 301/8, Praha 1-Staré Město Pružinský, Róbert, JUDr Na Řádku 8, Břeclav Radevová, Klára, JUDr Boženy Němcové 583/33, České Budějovice Rampula, Vlastimil, JUDr Karlovo náměstí 671/24, Praha Rašovský, David, Mgr Čelakovského 6, Blansko Rosová, Eliška, Mgr U Družstva Život 894/16, Praha Rutar, Radka, Mgr V Pálce 117, Křenice Samol, Daniel, Mgr Vorařská 2075/6, Praha Sekeráková, Ivana, Mgr Kotlářská 989/51a, Brno Severinová, Dagmar, Mgr náměstí Kinských 76/7, Praha Sikora, Jan, Mgr nám. Míru 551, Třinec Sláviková Geržová, Radoslava, Ovocný trh 2/580, Praha 1 Mgr Steidl, Tomáš, Mgr Hlavní třída 2, Šumperk Steinbauerová, Andrea, Mgr Cítov 297, Cítov Strnadová, Jaroslava, Mgr nám. Práce 2512, Zlín Strnadová, Martina, Mgr Purkyňova 74/2, Praha 1-Nové Město Sýkora, Martin, Mgr Sadová 171/40, Opava Sýkora, Jakub, Mgr Polská 13, Praha 2-Vinohrady Šmídová, Jitka, JUDr Viniční 82, Brno Šmrha, David, Mgr Malická 1576/11, Plzeň Šocová, Blanka, Mgr Havlíčkova 132, Beroun Špačková, Jana, Mgr Týn 1049/3, Praha Štourač, František, Mgr Josefská 9, Brno Štross, Petr, Mgr Místecká 329/258, Ostrava Šula, Ivan, JUDr Hostěrádky-Rešov 105, Hostěrádky-Rešov Tkadlec, Jaroslav, Mgr Třída Spojenců 727, Otrokovice Tomala, Martin, Mgr Havlíčkova 190/12, Český Těšín Tomečková, Martina, Mgr Na Bělidle 2/830, Praha Tomíček, Zdeněk, JUDr Perlová 5, Praha Tonner, Martin, JUDr Balbínova 223/5, Praha Tótová, Markéta, Mgr Opletalova 25, Praha Turečková, Adéla, Mgr Cihlářská 643/19, Brno Tvrdíková, Hana, Mgr Dukelských hrdinů 564/34, Praha Ucháč, Bohumil, JUDr Hlubočepská 85/61, Praha 5-Hlubočepy Urban Jarabicová, Andrea, Brunclíkova 1823/4, Praha 6 Mgr Váňa, Lukáš Sladkovského 601, Pardubice JUDr., Mgr., Ph.D Vebr, Tomáš, Mgr Na cihelnách 9, Jaroměř Veselý, Petr, Mgr Široká 5, Praha 1

12 Částka 3/2012 Věstník České ní komory 2012 Strana Volmanová, Marie, Mgr Opletalova 1535/4, Praha Vysloužilová, Lucie, JUDr Jeremenkova 1021/70, Praha Začal, Martin, Mgr Riegrova 14, Olomouc Zahálka, Michal, Mgr Telečská 1720/7, Jihlava b) Vyškrtnutí ze seznamu ů Reg. č. Příjmení a jméno Dne 8832 Balašová, Jindřiška, JUDr Coufalík, Alois, JUDr Čapek, Miroslav, JUDr Čapková, Božena, JUDr Englich, Jiří, Mgr Fabiánek, Pavel, Mgr Ford, Helen Elizabeth Hájková Ryšánková, Katarína, JUDr Horáková, Petra, Mgr Jonák, Robert, JUDr Kubišta, Jaroslav, JUDr Maceška, Bohumil, JUDr Misík, Petr, Mgr Nezkusil, Jiří, Prof., JUDr., DrSc Nuckollsová, Jaroslava, JUDr Pajdla, Pavel, JUDr Petrásek, Václav, JUDr Převrátil, Jan, JUDr Romanová, Marie, JUDr Řeháková, Alexandra, JUDr Skoumal, Vojtěch Vanke, Jan, JUDr Vlček, Miloslav, JUDr Vorlíček, Jan, JUDr Zelenková, Evženie, JUDr c) Pozastavení výkonu advokacie Reg. č. Příjmení a jméno Dne Azavedo, Kateřina, Mgr Bärová, Jana, JUDr Doleželová Lišková, Eva, Mgr Drápalová, Dita, Mgr Duchoň, Jiří, JUDr Hardmeyer, Adéla, Mgr Herudková, Klára, Mgr Hlucháňová, Klára Holecová, Blanka, JUDr Holeček, Petr, Mgr Hübnerová, Svatava, JUDr Janeček, Petr, Mgr Jašek, Michal, Mgr., LL.M

13 Strana 85 Věstník České ní komory 2012 Částka 3/ Jungmann, Anna, Mgr Kafková, Alžběta, Mgr změna jména od Kašparová, Jiřina, Mgr Kuřecová, Vladěna, Mgr Macálka, Vladimír, Mgr Mc Dowell, Hilary Miedzgová, Kristína, JUDr., Ing., CEMS MIM Nečasová, Markéta, Mgr Nevřalová, Hana, JUDr., MBA Novotná, Alena, Mgr Ostruszka, Jan, JUDr Payne, Jana, Mgr Prchal, Antonín, JUDr Prokešová, Miriama, Mgr Steinbauerová, Andrea, Mgr Szabo, Markéta, Mgr Šachová, Petra, JUDr Šebková, Jana, Mgr Špičková, Jana, Mgr Šula, Ivan, JUDr Švejdová, Martina, Mgr Traurigová, Natalija, JUDr., Ph.D Trkalová, Lenka, Mgr Vincencová, Štěpánka, Mgr Vlasák, Miloš, Mgr d) Zrušení pozastavení výkonu advokacie Reg. č. Příjmení a jméno Dne Sídlo 2006 Baksa, Miroslav, JUDr Vančurova 1636, Litvínov Bartl, Aleš, Mgr Lány 48, Brno Doleželová Sokolíková, Irena, Suchdolské nám. 445/7, Praha 6-Suchdol Mgr Donthová, Sylvie, Zlatnická 10, Praha 1 JUDr., Ph.D Dudová, Jana, JUDr., Ph.D Kouty 67, Brno-Ivanovice Goldsteinová, Kateřina, Mgr Semická 2026/10, Praha 4-Modřany Hardmeyer, Adéla, Mgr Jungmannova 24, Praha Hladíková, Jana, JUDr listopadu 623, Pardubice 3396 Homola, Tomáš, JUDr Opletalova 5, Praha Chábová, Helena, JUDr Stará 241, Kladno Kotulanová, Romana, Mgr U Albrechtova vrchu 1162/17, Praha Malcová, Jaroslava, Valečovská 846/6, Praha 9 Mgr., LL.M Měšťánková, Věra, Mgr Borovská 2232, Praha Mullis, Kateřina, Na Slupi 15, Praha 2 JUDr., Ph.D Opletalová, Jana, Mgr Masarykovo náměstí 72, Uherský Brod Podhorská, Iva, JUDr., LL.M Nad Okrouhlíkem 12, Praha Růžičková, Kateřina, Mgr Hvězdova 1716/2b, Praha Salačová, Michaela, JUDr Gorazdova 11, Praha 2

14 Částka 3/2012 Věstník České ní komory 2012 Strana Skoupý, Otakar, Mgr Růžová 7, Praha Smíšková, Daniela, JUDr Polská 18, Prostějov Stříbný, Ondřej, Mgr Karolinská 661/4, Praha 8-Karlín Ševarkova, Julija, Mgr., LL.M Politických vězňů 934/15, Praha 1-Nové Město 7853 Tomášová, Markéta, Mgr Laubova 8, Praha 3-Vinohrady Trojan, Radek, Mgr Těšnov 1/1059, Praha Vincourek, Tomáš, JUDr Petýrkova 1958, Praha Vondřička, Bohumil Na Rybníčku 387/6, Liberec Zajícová, Martina, JUDr., LL.M Moskevská 1440/24a, Havířov-Město 8325 Zítek, Adam, JUDr., Ph.D Na Pankráci 30a/404, Praha Zuntová, Zuzana, Jáchymova 26/2, Praha 1 Mgr., LL.M.

15 Strana 87 Věstník České ní komory 2012 Částka 3/2012 OZNÁMENÍ O ZÁZNAMECH V SEZNAMU ADVOKÁTNÍCH KONCIPIENTŮ OD 16. ČERVENCE 2012 DO 31. ŘÍJNA 2012 a) Zápis do seznamu ních koncipientů Reg. č. Advokátní koncipient Dne Zaměstnán u Sídlo Adamcová, Eliška, Mgr Černý, Jiří, JUDr., P. O. BOX č. 12, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod Ambrož, Jan, Mgr Řanda Havel Legal Truhlářská 13, ní kancelář s. r. o. Praha 1-Nové Město Andresová, Monika, Mgr Buchta, Martin, Mgr., Panská 6, Praha Andršová, Petra, Mgr Advokátní kancelář Na Strži 1702/65, Praha 4 JUDr. Jana Svatoňová Bakalářová, Lucie, Mgr., Bc Advokátní kancelář Jiřího ze Vtelna 1731, Martinek & Partner Praha 9-Horní Počernice Bambuchová, Kateřina, Mgr Vyroubal, Pavel, JUDr., Palackého 168, Na Rybárně, Vsetín Baranová, Nikola, Mgr Barčáková, Lenka, Mgr Majer, Roman, JUDr., Vyskočilova 1326/5, Praha Bareš, Martin, Mgr Jablonský, Vladimír, JUDr., 28. října 1001/3, Praha Bartušková, Klára, Mgr Řezníček & Co. s. r. o., U Černé věže 66/3, ní kancelář České Budějovice Beierová, Michaela, Mgr Advokátní kancelář Havlíčkova 190/12, Hajduk a partneři s. r. o. Český Těšín Benda, Jiří, Mgr Kellerová, Markéta, Mgr., Černíkova 2986/14, Brno Bezucha, David, Mgr Köhler, Martin, JUDr., 1. máje 535/50, Liberec Bielesz, Martin, Mgr Advokátní kancelář Havlíčkova 190/12, Hajduk a partneři s. r. o. Český Těšín Bílková, Nicole, Mgr Fischer, Karel, Mgr., Kaprova 42/14, Praha Bílý, Petr, Mgr Rybář, Tomáš, JUDr., Ph.D., Václavské náměstí 1601/47, Praha Blažek, Rudolf, JUDr Blažková, Květoslava, JUDr., Šalounova 1936, Praha Bock, Claudia, Mgr., B.S Giese & Partner, v. o. s. Ovocný trh 8, Praha Bogačeva, Gračija, Mgr Voršilka Jiří, JUDr., Opletalova 4, Praha 1 ní kancelář Bogdanová, Eva, Mgr JUDr. Tomáš Soukup, BA, Pekařská 389/21, Brno ní kancelář Bouzková, Dominika, Mgr Šafářová, Michaela, Mgr., Záběhlická 3262/88A, ka Praha Brada, Pavel, Mgr AK Mgr. Marek Pošta Pavla Švandy ze Semčic 1073/3, Praha Brosková, Karolína, Mgr Mališ Nevrkla Legal, Na Rybníčku 1329/5, Praha 2 ní kancelář, s. r. o Brotan, Vladimír, Mgr., Bc Advokátní kancelář Bohunická 517/55, Tesařová & Kubíková s. r. o. Brno-Horní Heršpice Budinská, Jana, Mgr Ševčík, Jan, Mgr., Na Královně 862, Praha Budka, Karel, Mgr., J.D Bělina, Martin, Mgr., Karla Engliše 3201/6, Praha 5-Smíchov Bugan, Patrik, Mgr., Ing Havel, Kuchař, Ryšavá Na Pankráci 30a/404, a partneři, ní Praha 4-Nusle kancelář, s. r. o.

16 Částka 3/2012 Věstník České ní komory 2012 Strana Burešová, Kateřina, Mgr Volopich, Daniel, JUDr., Vlastina 23, Plzeň Bušková, Eva, Mgr., LL.M Norton Rose v. o. s., Husova 240/5, ní kancelář Praha 1-Staré Město Bystrická, Zuzana, Mgr Vidura, Pavel, Mgr., Solná 5, Ostrava Cao, Daniel, Mgr Penka, Igor, Mgr., Zahradnická 223/6, Brno Cidlina, Václav, Mgr Schinnenburgová, Petra, Mgr. V Nových domcích 13, Praha Ciencialová, Andrea, Mgr Štaidl Jiří, JUDr., Apolinářská 6, Praha 2-Nové Město Ciprýn, Štěpán, Mgr Novák, Pavel, JUDr., Bohuslava Martinů 1051/2, Praha Coufalová, Jitka, Mgr Adámek, Petr, Mgr., Na Perštýně 1, Praha Csorba, Csaba, Mgr Nocarová Jašek & V Jirchářích 148/4, Praha 1 Partners, v. o. s Čamborová, Monika, Mgr Havel, Holásek & Partners Týn 1049/3, Praha 1 s. r. o., ní kancelář Čápová, Dana, Mgr Sládek & Partners, Janáčkovo nábř. 39/51, ní kancelář, v. o. s. Praha Čermáková, Lucie, Mgr Advokátní kancelář Týnská, Křižíkova 196/18, s. r. o. Praha 8-Karlín Černá, Kristýna, Mgr Lev, Pavel, Mgr., Ing., Poláškova 2, Valašské Meziříčí Černá, Karolína, Mgr., Ing BBH, ní kancelář, Klimentská 1207/10, v. o. s. Praha 1-Nové Město Černecká, Zuzana, Krutina, Miroslav, Mgr., Vyšehradská 423/27, Praha 2 JUDr., Mgr Černý, Lubor, Mgr Císař, Češka, Smutný a spol. Hvězdova 1716/2b, Praha Čujan, Radomír, Mgr BBH, ní kancelář, Klimentská 1207/10, v. o. s. Praha 1-Nové Město Čupíková, Andrea, Mgr Kráčalík, Jaromír, Mgr., Lipová alej 6, Hodonín Damen, Marieta, Mgr Línková, Šárka, JUDr., Jiráskova 972, Pardubice ka Disman, Marek, Mgr. et Mgr Baker & McKenzie, v. o. s., Klimentská 1216/46, Praha 1 ní kancelář Dočkal, Tomáš, Mgr Rakovský & Partners v. o. s. Václavská 316/12, Praha Dolejšová, Petra, Mgr Holub, Miloš, JUDr., Ph.D., Veletržní 924/14, Praha 7-Holešovice Dostál, Ondřej, Mgr Advokátní kancelář Němec, Prvního pluku 206/7, Bláha & Navrátilová, s. r. o. Praha 8-Karlín Drápalová, Monika, Mgr Havel, Holásek & Partners Týn 1049/3, Praha 1 s. r. o., ní kancelář Duda, Jan, Mgr Advokátní kancelář Brno Kouty 67, Brno-Ivanovice JUDr. Dudová Dudová, Andrea, Mgr Rybář, Vadim, Mgr., Tyršova 1714/27, Ostrava-Moravská Ostrava Dudová, Martina, Mgr., Bc Halaburt Jiří, Mgr., Plzeňská 11, Karlovy Vary Dugová, Alena, Mgr., Ing Deloitte Legal s. r. o., Karolinská 654/2, ní kancelář Praha 8-Karlín Dušková, Nikol, Mgr Císař, Češka, Smutný a spol. Hvězdova 1716/2b, Praha Dvořáková, Michaela, Mgr Tomanek Richard, JUDr., Hlinky 142a, Brno Dvořáková, Daniela, Mgr Grepl, Tomáš, Mgr., Horní náměstí 365/7, Olomouc Dvořáková, Jana, Mgr NSG Morison ní Jakubská 2, Praha 1 kancelář, s. r. o.

17 Strana 89 Věstník České ní komory 2012 Částka 3/ Fabian, Tomáš, JUDr Salans Europe LLP, Platnéřská 191/4, organizační složka Praha 1-Staré Město Feber, Vít, Mgr Advokátní kancelář Lang Dvořákova 44/14, Brno Fiala, Miloš, Mgr Hlaváček Tomáš, JUDr., Kořenského 15/ 1107, Praha Fialová, Barbora, Mgr Toman, Devátý & partneři Trojanova 12, Praha 2 ní kancelář, s. r. o Fiedler, Lukáš, Mgr Loskot, František, Československé armády 556, JUDr., CSc. Hradec Králové Fiedler, Petr, Mgr Floder, Martin, Mgr Kohajda, Michael, Gorazdova 355/5, JUDr., Ph.D., Praha 1-Nové Město Fógel, Michal, Mgr bpv Braun Partners s. r. o. Ovocný trh 8, Praha 1-Staré Město Fogelová, Andrea, Mgr Havel, Holásek & Partners Týn 1049/3, Praha 1 s. r. o., ní kancelář Foltánová, Terezie, Mgr Magnusková, Iveta, Mgr., O. Lysohorského 702, ka Frýdek-Místek Fraňková, Lucie, Mgr Pavel, David, Mgr., Vladislavova 1390/17, Praha Friedelová, Zuzana, Mgr Friedelová, Milatová, Místecká 329/258, Pěnkava v. o. s. Ostrava-Hrabová Fröhlich, Lukáš, Mgr White & Case (Europe) Na Příkopě 850/8, Praha 1 LLP, organizační složka Fulínová, Markéta, Mgr Svoboda, Filip, JUDr., U Demartinky 1, ní kancelář Praha 5-Smíchov Gazdová, Monika, Mgr Šebesta, Jiří, Mgr., Čechyňská 16, Brno Gebauerová, Jana, Mgr Pahutová, Sylva, Mgr., Dlouhá 53/6, Ostrava Gebouský, Michal, Mgr Olejníček, Jan, JUDr., Helénská 1799/4, Praha Goldstein, Martin, Mgr Hogan Lovells (Prague) Slovanský dům, LLP, organizační složka Na Příkopě 859/22, Praha Handlosová, Martina, PricewaterhouseCoopers Kateřinská 466/40, Praha 2 Mgr., Ing. Legal s. r. o., ní kancelář Hartmannová, Věra, PaedDr., Mgr Havlíčková, Zita, Mgr Rezek, Michal, JUDr., Tomáškova 19, Brno Havlíčková, Zita, Mgr Rezek, Michal, JUDr., Tomáškova 19, Brno Havlová, Helena, Mgr Advokátní kancelář Němec, Prvního pluku 206/7, Bláha & Navrátilová, s. r. o. Praha 8-Karlín Heczko, Tomasz, Mgr Deloitte Legal s. r. o., Karolinská 654/2, ní kancelář Praha 8-Karlín Hegerová, Klára, Mgr Štekl Vladimír, Mgr., Ant. Slavíka 7, Brno Heider, Jiří, Mgr HVH Legal ní Husinecká 808/5, kancelář s. r. o. Praha 3-Žižkov Helebrantová, Lucie, Mgr Mihalik, Vendelín, JUDr., Římská 16, Praha Henkl Zajícová, Barbora, Mgr Moural, Stanislav, JUDr., 28. října 150/2663, Ostrava-Moravská Ostrava Herman, Jiří, Mgr Garris Legal, ní náměstí Republiky 1079/1a, kancelář, s. r. o. Praha Hinkelmannová, Simona, Mgr Fiala, Lukáš, Mgr., Kubánské náměstí 1391/11, ní kancelář Praha 10-Vršovice Hlásek, Jakub, Mgr Vavroch, František, JUDr., Nám. Přemysla Otakara II. 36, České Budějovice Hodabová, Iveta, Mgr Advokátní kancelář, Šilingrovo nám. 257/3, Brno Mgr. Jiřina Svojanovská

18 Částka 3/2012 Věstník České ní komory 2012 Strana Hojdn, Lukáš, Mgr., LL.B Advokátní kancelář Doudlebská 1699/5, Praha 4 Zrůstek, Lůdl a partneři v. o. s Holas, Jan, Mgr Burget, Miroslav, Mgr., nám. T. G. Masaryka 11, Prostějov Holubová, Petra, Mgr., LL.M Holubová i s. r. o. Za Poříčskou bránou 365/21, Praha 8-Karlín Hon, Michal, Mgr Fojta, Pavel, JUDr., Drobného 34, Brno Horáček, Zdeněk, Mgr., Ph.D Deloitte Legal s. r. o., Karolinská 654/2, ní kancelář Praha 8-Karlín Horálková, Dita, Mgr Vartová, Sylva, JUDr., Musorgského 14, ka Ostrava-Moravská Ostrava Hošek, Petr, Mgr Špirk, Michal, JUDr., Vysoká 92, Rakovník Hrabák, Jan, Mgr Toman, Jan, Mgr., Na Ořechovce 580/4, Praha Hradil, Ondřej, Mgr Mejzlík, Jaroslav, JUDr., Bráfova tř. 531/37, Třebíč-Horka-Domky Hrnčíř, Michael, Mgr Advokátní kancelář Palackého 715/15, Petrásek & Slepička v. o. s. Praha 1-Nové Město Hrubý, Aleš, Mgr Schüller, Jiří, Mgr., Balbínova 24, Praha 2-Vinohrady Hruška, Adam, Mgr MSB Legal, v. o. s. Bucharova 1314/8, Praha 5-Stodůlky Hubáček, Michal, Mgr Poledník, Petr, JUDr. Příkop 4, Brno Hubinger, Martin, Mgr Purkyt & Co. ní Štefánikova 18/25, Praha 5 kancelář Hudáková, Alžbeta, Mgr Mašek, Daniel, Mgr., Opletalova 1535/4, Praha Huňáček, Martin, Mgr Dušan, Ružič, JUDr., Ph.D., Kubišova 19, Praha 8-Libeň Hustáková, Petra, Mgr Račok, Michal, JUDr., Štěpánská 49/633, Praha Hvizdáková, Lada, Kraus, Přemysl, JUDr., Senovážné nám. 24, Praha 1 Mgr., PhDr Choulíková, Barbora, Mgr Volopich, Daniel, JUDr., Vlastina 23, Plzeň Chovancová, Petra, Mgr Jahodová, Iva, Mgr Havel, Holásek & Partners Týn 1049/3, Praha 1 s. r. o., ní kancelář Janáčová, Tereza, Mgr Majer, Roman, JUDr., Vyskočilova 1326/5, Praha Jandus, Milan, Mgr Dvořák, Dušan, JUDr., Hlinky 118, Brno Janoušek, Martin, Mgr., Ing Vlk, Václav, JUDr.,, Sokolovská 22, Moreno Vlk & Asociados Praha 8-Karlín Janšová, Markéta, Mgr Hlaváček, Tomáš, JUDr., Kořenského 15/ 1107, Praha Jareš, Adam, Mgr Petřík, Jan, Mgr., Týnská 12, Praha Jarkovská, Michaela, Mgr Wilson & Partners v. o. s., Revoluční 655/1, Praha 1 ní kancelář Jarolínová, Veronika, Mgr Semrádová Zvolánková, Karlovo nám. 18, Praha 2 Světlana, JUDr., Ing., ka Javorský, Tomáš, Mgr Novák, Pavel, JUDr., Bohuslava Martinů 1051/2, Praha Ječná, Tereza, Mgr Pražanová, Irena, JUDr., V Dolině 1516/1a, ní kancelář Praha 10-Michle Jedličková, Bohdana, Mgr NH Partners, ní Václavské náměstí 832/19, kancelář, s. r. o. Praha 1-Nové Město

19 Strana 91 Věstník České ní komory 2012 Částka 3/ Jerman, Richard, Mgr Touschek, Karel, Mgr., Staropramenná 722/26, Praha 5-Smíchov Jiříček, Lukáš, Mgr Křesťanová, Dagmar, JUDr., Masarykova 31, Brno Jurista, Erik, Mgr Šimberský, Jindřich, Mgr., Hořejší nábřeží 786/21, Praha Kadlec, Jiří, Mgr Wölfl & Pokorný společnost Radniční 133/1, ů s. r. o. České Budějovice Kalabza, Viktor, Mgr Kadečka, Stanislav, Sladkovského 601, Pardubice JUDr., Ph.D., Kamenická, Hana, Mgr Brodec & Partners s. r. o., Balbínova 223/5, Praha 2 ní kancelář Kapplerová, Zuzana, Mgr Pelech, Josef, JUDr., Ph.D., Kardinála Berana 1157/32, Plzeň Karhanová, Lenka, Mgr Veselá, Lenka, Mgr., nám. W. Churchila 1800/2, ní kancelář Praha 3-Žižkov Kasperová, Jana, Mgr Ševčík Jan, Mgr., Na Královně 862, Praha Kazdera, Petr, Mgr Moural, Stanislav, JUDr., 28. října 150/2663, Ostrava-Moravská Ostrava Kinnert, Pavel, Mgr Weil, Gotshal & Manges Křižovnické nám. 193/2, s. r. o. ní kancelář Praha Klabusayová, Hana, Mgr., Ing Mališ Nevrkla Legal, Na Rybníčku 1329/5, Praha 2 ní kancelář, s. r. o Klaudysová, Hana, Mgr Horáková, Anna, JUDr., Čelakovského sady 8, Praha Klepš, Václav, Mgr. et Mgr Kořán, Jan, Mgr., Opletalova 55, Praha Klimešová, Iveta, Mgr Advokátní kancelář Pokorný, Karolíny Světlé 301/8, Wagner & partneři, s. r. o. Praha 1-Staré Město Klímová, Kateřina, Mgr Majer, Roman, JUDr., Vyskočilova 1326/5, Praha Kolařík, Jan, Mgr Kolařík, Lubomír, JUDr. Svatovítské nám. 126, Pelhřimov Koliášová, Karolína, Mgr Pavlíková, Kateřina, JUDr., Příkop 843/4, Brno Kolín, Ondřej, Mgr., Bc Balcar, Michal, Mgr., Na Vysoké II 300/22, Praha Kolínek, Jiří, Mgr Maršálek, Petr, Mgr., Dolní náměstí 342, Vsetín Korál, Petr, Mgr., J.D Weil, Gotshal & Manges Křižovnické nám. 193/2, s. r. o. ní kancelář Praha Kosař, Pavel, Mgr Semrádová Zvolánková, Karlovo nám. 18, Praha 2 Světlana, JUDr., Ing., ka Košťálová, Nikol, JUDr Rödl & Partner, v. o. s. Platnéřská 2, Praha 1-Staré Město Koting, Ondřej, Mgr Paulovič, Róbert, JUDr., Čimická 780/61, Praha 8-Čimice Kotrba, Jindřich, Slámová, Iva, ní Botanická 51/53a, Brno MUDr., Mgr. kancelář Kotulková, Lenka, Mgr Brož Brož Vala ní Marie Steyskalové 767/62, kancelář s. r. o. Brno-Žabovřesky Koutová, Michaela, Mgr MSB Legal, v. o. s. Bucharova 1314/8, Praha 5-Stodůlky Kozáková, Kateřina, Mgr Pour, Marek, JUDr. Bartošova 9, Přerov Kozová, Markéta, Mgr Wiedermann, Michal, Mgr., Purkyňova 35, Brno-Královo Pole Král, Václav, Mgr Olejníček, Jan, JUDr., Helénská 1799/4, Praha Králová, Zuzana, Dipl.-Jur Giese & Partner, v. o. s. Ovocný trh 8, Praha Krása, Jan, Mgr Hlaváček, Tomáš, JUDr., Kořenského 15/ 1107, Praha 5

20 Částka 3/2012 Věstník České ní komory 2012 Strana Kratochvíl, Vladimír, Mgr Pechlát, Přemysl, Mgr., Heydukova 505/3, České Budějovice Kratochvílová, Kateřina, Mgr Majer, Roman, JUDr., Vyskočilova 1326/5, Praha Krejčířová, Kateřina, Mgr Hala, Ivo, Mgr., Ing., Anglická 20/140, Praha Križan, Marek, Mgr Kryglová, Šárka, Mgr Hlaváček,Tomáš, JUDr., Kořenského 15/ 1107, Praha Křišťanová, Tereza, Mgr Erhard, Jaroslav, Pražská 43, Plzeň Kuchariková, Alena, Mgr Láska, Václav, Mgr. Neherovská 1921/22, ní kancelář Praha 6-Hanspaulka Kulhavá, Michala, Mgr Sládek & Partners, Janáčkovo nábř. 39/51, ní kancelář, v. o. s. Praha Kulík, Anton, Mgr Šlechta, Roman, Mgr., T. G. Masaryka 58/34, Karlovy Vary Kuníková, Renáta, Mgr Mucha, Petr, Mgr., Štěpánská 540/7, Praha Kuruczová, Eva, Mgr Görges, Marek, JUDr., Žižkova ul. 52, Plzeň Lád, Adam, Mgr Macková, Zuzana, Mgr., Havlíčkova 2937/12, Prostějov Laga, Vojtěch, Mgr CMS Cameron McKenna Na Poříčí 1079/3a, Praha 1 v. o. s Langmaierová, Lenka, Mgr Heyninck Beatrijs Na Kocínce 210/3, Praha 6 Heyninck & Partners Lein, Petr, Mgr Tycová Rambousková, Lucie, Žitná 1575/49, Praha 1 Mgr., ka Lišková, Daniela, Mgr Krmenčík & partneři, třída Míru 92, ní kancelář s. r. o. Pardubice-Zelené Předměstí Lištvan, Martin, Mgr Martínková, Kateřina, Sokolská 22, JUDr., Ostrava-Moravská Ostrava Lobotka, Andrej, Mgr Rašovský, Evžen, JUDr., Špitálka 23b, Brno Lukášková, Gabriela, Mgr Okenica, Dominik, JUDr., Plucárna 3560/1, Hodonín ní kancelář Lukášová, Zuzana, Mgr Köhler, Martin, JUDr., 1. máje 535/50, Liberec Luptáková, Lucia, Mgr Helmová, Irena, JUDr., Janáčkovo nábřeží 39/51, ka Praha 5-Smíchov Macalák, Ľubomír, Mgr Kadleček, Zdeněk, JUDr., třída Karla IV. 502, Hradec Králové Maczvalda, Ladislav Josef Pelikán, Tomáš., JUDr., Dušní 22, Praha 1 August, Mgr. et Mgr. ní kancelář Makaloušová, Pavla, Mgr Müller, Michal, Mgr., Bílkova 132/4, Praha Málek, Radek, Mgr., Ing Peychlová, Helena, Mgr., Na Příkopě 1047/17, Praha 1-Staré Město Málková, Zuzana, Mgr Moravec, Petr, JUDr., Senovážné nám. 1375/19, Praha Maňák, Martin, Mgr Muzikář, Vladimír, JUDr., Havlíčkova 13, Brno Manhartová, Tereza, Mgr Advokátní kancelář Pokorný, Karolíny Světlé 301/8, Wagner & partneři, s. r. o. Praha 1-Staré Město Markes, Jan, Mgr Bartoň, Pavel, Mgr., Biskupský Dvůr 2095/8, Praha Martinková, Barbora, Mgr Eichinger, Lukáš, Mgr., Revoluční 3, Praha Mařánková, Barbora, Mgr Focko, Ľubomír, JUDr., Náprstkova 276/2, Praha 1

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Čas Příjmení a jméno Škola Handicap Čas 1 Noll David ZŠ a MŠ Nymburk 00:30,7 1 00:30,7 00:00,0 01:41,2 01:41,2 4 02:11,9 2 Zikmund Tomáš ZŠ Pod sv. horou Příbram 00:33,4

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

VELKÁ CENA TÁBORA 2013 Tábor 23.11. 2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

VELKÁ CENA TÁBORA 2013 Tábor 23.11. 2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Databáze výsledků byla zaslána elektronicky ke zpracování v pondělí 25.11.2013 v 11:04 hod. 1. 50 PP ženy ~~~~~~~~~~~~~~ - 21. 1. Radová Eliška 03 Č.Lípa 0:27.45 340 25. 2. Vestfálová Lada 02 Liberec 0:28.58

Více

Seznam investičních specialistů

Seznam investičních specialistů Seznam investičních specialistů Benešov Radomír Kelich Tyršova 162, 256 56 Benešov tel.: +420 (733) 610 054, e-mail: RKelich@csas.cz Beroun Petr Peterka Politických vězňů 183/8, 266 64 Beroun tel.: +420

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28 Mistrovství ČR E Mistrovství ČR kategorie E 1 Startovní číslo: 1 Město: Podbořany (CZ) Hablovič Jakub Šubiková-Zahradská Olga TK Dance Art 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX XX XXXX X XXXXXX X XX XXXX X 28 2.

Více

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 DI+HI 1 1. ZŠ Svatoplukova, Šternberk 15 2 ZŠ a G mesta Konice 14 3 ZŠ Boženy Nemcové Zábreh 10 4 3. ZŠ Nám. Svobody, Šternberk 8 5 ZŠ Demlova Olomouc 6 DII+HII

Více

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE HŘE NA DECHOVÉ NÁSTROJE DŘEVĚNÉ DNE 20. A 21. 3. 2012 20. března 2012 ZAHÁJENÍ V 9.00 HOD. 9.10 hod. Kategorie 1 Bláhová Klára Horká Ema Chaloupková Kateřina Chvapilová Aneta Mislerová

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

CORNY. středoškolský pohár v atletice VÝSLEDKY

CORNY. středoškolský pohár v atletice VÝSLEDKY CORNY středoškolský pohár v atletice 26. ročník VÝSLEDKY okresního kola Stadion 5. ZŠ Pasířská 72 Jablonec nad Nisou 25. září 2007 100m chlapci 1. Hadač Lukáš SŠGS Poštovní 11,7 663 2. Kovařík Radim SPŠT

Více

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013 Praha, Výstaviště Holešovice Výsledková listina 20. 4. 2013 Aliance dětského plavání Ročník 2008: Kraulové nohy s deskou 25 m Pořadí: Jméno: Klub: čas 1 Emma

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2012

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2012 Soutěž: Dárkové balení (DB) 11 Adéla Vajnerová Střední škola služeb a podnikání, Příčná 1108, Ostrava-Poruba 439 1. 8 Michaela Švarcová 5 Petra Tejmlová 13 Jana Kárníková 12 Petra Kejdová Střední škola

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Platnost od 1. 5. 2012 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123)

Více

SEZNAM ABSOLVENTŮ FES NA SPONZI Program: Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika

SEZNAM ABSOLVENTŮ FES NA SPONZI Program: Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika SEZNAM ABSOLVENTŮ FES NA SPONZI Program: Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika Datum konání: čtvrtek 02. 07. 2015 místo konání: Aula Arnošta z Pardubic 1. skupina zahájení v 9.00

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při Active SVČ, Dolní 3, Žďár nad Sázavou Termín: 25. října 2011 Místo konání: lyžařský areál Martina Koukala u Pilské nádrže,

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015

ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015 ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015 věk. kat. pořadí soutěžní kategorie tým/škola název skladby jméno, příjmení trenér do 7 let 1. není členem AŠSK Aerobic team

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Platnost od 2. 1. 2014-30.06.2014 Zpracoval: Ing. Jiří Klepáč (kontakt tel.: 234 463

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42

11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42 11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42 1. SK Motorlet Praha A Zubová Katarina 0:31.38 Hromádková Tereza 0:59.21 (0:27.83) Kopecká Tereza 1:29.15 (0:29.94) Výborná Klára 1:57.50 (0:28.35)

Více

1 km Dívky 7-10 let Ladronka 24.6.2015

1 km Dívky 7-10 let Ladronka 24.6.2015 Dívky 7-10 let Ladronka 24.6.2015 1 145 Noháčová Anička 2007 00:04:40 00:04:39 2 30 Valachová Lucie Tereza 2006 00:04:46 00:04:46 00:00:06 3 126 Vašinová Klára 2005 00:04:47 00:04:45 00:00:07 4 52 Káclová

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov Eskymo verze: 1.5.1 Název závodu: Místo závodu: Pořadatel: SK vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Vrchní rozhodčí: Luděk Roleček Datum závodu: 08.06.14 Číslo závodu: 62 BHZ: 4 Disciplína:

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2013

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2013 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2013 Platnost od 1. 7. do 31.8.2013 Zpracoval: Ing. Jiří Klepáč(kontakt tel.: 234 463 333,

Více

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 Tělovýchovná jednota Sokol Mochtín uspořádala ve spolupráci s Pošumavským sportovním centrem Sport pro všechny v Klatovech Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Žactvo předškolní

Více

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12 ÚSTÍ NAD LABEM BENEŠOV BEROUN BRNO BRNO - Avion BRNO - Královo Pole BRNO - Olympia BŘECLAV - Stop Shop CHEB - Dragoun CHOMUTOV DĚČÍN FRÝDEK MÍSTEK HODONÍN HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ -

Více

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA Seznam kontaktů na územní skupiny IPA č. ÚS US vedoucí US kontaktní adresa služ.tel. mobil E-mail 101 Cheb Jan KMEC Přátelství 8, 350 02 CHEB 102 Klatovy Mgr. Josef PODROUŽEK Švíhov 63, 340 12 Švíhov 334

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

Křišťálová brusle 2015

Křišťálová brusle 2015 Přípravka prvky - bez omezení věku 1 Vitmayerová Alexandra HaKC Most,z.s 1,0 2 Mátlová Tereza SK Kraso Česká Lípa 2,0 3 Učňová Mariana UKK Ústí nad Labem 3,0 4 Koukolová Agáta Kraso brusle Černošice 4,0

Více

0. Kategorie - B - akrobacie, bez náčiní, roč. 2006

0. Kategorie - B - akrobacie, bez náčiní, roč. 2006 0. Kategorie - C - akrobacie, bez náčiní, roč. 2007 a ml. pořadí č. Příjmení a jméno Příslušnost akrobacie BN celkem 1. 8. Hladjuková Anhelina TJ Tesla Brno 7,65 7,00 14,65 1. 5. Straub Anita TJ Tesla

Více

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 PYTHAGORIÁDA okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 5. ročník 1 Cihlář Jakub ZŠ Beroun Wagnerovo nám. 15 bodů 2Červená Julie ZŠ Loděnice 14 bodů 2 Kohout Roman ZŠ Hýskov 14 bodů 2 Komancová Eliška ZŠ Liteň 14

Více

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 98z 1 3:20 Burešová Markéta ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 97z 2 3:21 Nádeníková Lucie ZŠ Brandýs nad Orlicí

Více

461203/054 485814/044 615122/0317 775930/0780 430627/010 660515/1894 500526/014 525812/345 555614/1800 525806/077 850705 873/40877

461203/054 485814/044 615122/0317 775930/0780 430627/010 660515/1894 500526/014 525812/345 555614/1800 525806/077 850705 873/40877 Vlastnictví domu s jednotkami vymezenými podle zákona č. 72/1994 Sb. A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Bada Jan Ing. a Badová Ludmila Mgr., Jilmová 2682/4, Žižkov, 13000 Bartůňková

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

Přehled přihlášených oddílů

Přehled přihlášených oddílů Přehled přihlášených oddílů Zkratka BEZR GOČÁR HABRM HORÁK JIRÁS NHK SEVER SION SNP SVDVO SVK WRO ŠTEFC ŠTEFÁ Název ZŠ Bezručova ZŠ a MŠ Josefa Gočára ZŠ Habrmanova ZŠ M.Horákové ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí

Více

CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo

CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo Datum konání: 30.9.2009 Místo konání: Stará Boleslav-Houšťka Pořadatel: Slavoj Stará Boleslav a MDDM Čelákovice Výsledky zpracoval: Bukačová, Morávek Ředitel

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 1., 2. listopadu 2007 Místo konání: SKI areál Martina Koukala, Žďár nad Sázavou

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Časový rozpis testů výkonnosti LIBEREC 23.3.2013

Časový rozpis testů výkonnosti LIBEREC 23.3.2013 úprava ledové plochy SKUPINA č. 1 Čas.rozpis 1. Herčíková Michaela 13.05.2004 BK Kraso Mladá Boleslav 1 2. Mosiurczaková Adéla 05.01.2006 BK Kraso Mladá Boleslav 1 7:30 3. Kitlerová Tereza 15.02.2007 BK

Více

Ústřední kolo soutěže v programování, Janské Lázně 24. 26. června 2011

Ústřední kolo soutěže v programování, Janské Lázně 24. 26. června 2011 Výsledková listina kategorie mládež, subkategorie tvorba webu 1. 3. Jiří Černý Kraj Vysočina SPŠ Jihlava Tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava 38 1. 3. Milan Šulc Královéhradecký kraj G F.M. Pelcla Hrdinů odboje

Více

Oficiální výsledková listina

Oficiální výsledková listina Místo konání: Plzeň Datum konání: 20/09/2014 Kategorie: Muži Plzeňská padesátka České spořitelny Oficiální výsledková listina 1. 2502 HEJHAL Petr 1977 CZE Dukla Praha 00:42:15.2 00:00:00.0 2. 3166 DUŠÁK

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2 Cvičení z matematiky Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina Počet žáků: 29 Třída(y): 3.A(17hv),3.B(17hv),7.0(17hv) 1. Balogová Adéla 3.A 2. Benešová Kristýna 3.A 3. Bokrová Andrea 3.B 4. Bubelová Kateřina 7.0 5. Budáková

Více

Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy. Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz

Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy. Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz .cz Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz Bednář Alois HBO/30 Tišnov 602114784alois.bednar@wo.cz Beneš Martin ALP/138

Více

Spotřebitelské organizace

Spotřebitelské organizace Spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů Budějovická 73 140 00 Praha 4 tel. 261 263 574 Poradenská linka: 495 215 266 (9.00 16.00 hod.) E -mail: spotrebitel@regio.cz Internet: www.konzument.cz

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

Výsledky domácího kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky domácího kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P Jihočeský kraj 1. Michal Punčochář 1995 Gymnázium Jírovcova, České Budějovice 8/8 10 10 10 30 2. Jonatan Matějka 1995 SŠ informatiky a práv. studií, Č. Budějovice 4/4 10 3 5 18 3. Václav Rozhoň 1996 Gymnázium

Více

KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008

KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 23. ročník Strana 1 z 13 TJ KOH-I-NOOR České Budějovice oddíl plaveckých sportů KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 23. ročník plaveckých závodů mladých talentů náborové závody České Budějovice

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 48 Pořadatel závodu: Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA VS Tábor Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 18.05.2008 Začátek závodu 8:30 Konec závodu

Více

Základní informace kontakty

Základní informace kontakty Základní informace kontakty Městský úřad Sedlčany IČ 00243272 nám. T.G.Masaryka 32 DIČ CZ 00243272 264 80 Sedlčany ID frsbn7e Číslo linky přidávejte za vybranou pevnou linku- např. Sekretářka A. Caltová

Více

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK TJ SPARTAK POLIČKA A, B Mgr. Ludmila HARAŠTOVÁ, Nádražní 648, 572 01 Polička TM: 731 180 433 e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz hala: ZŠ Masarykova, Polička TJ SVITAVY

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Platnost od 5.9. 2014-31.12.2014 Zpracoval: Ing. Jiří Klepáč(kontakt tel.: 234 463

Více

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby Zkušební k absolutoriu: společné pro studenty denní a dálkové formy - z předmětu Anglický jazyk rozdílné - Německý jazyk - (pro S. Daška, který v denní formě ukončil studium v roce 2010 dle původní akreditace,

Více

skupina: Boutineau Lukáš Popelka Martin Šiklová Kristýna (ZŠ Dopplerova - 351)

skupina: Boutineau Lukáš Popelka Martin Šiklová Kristýna (ZŠ Dopplerova - 351) Rozdělení žáků do skupin nástrojové výuky PHV Školní rok 2014/2015 Učitel: Petr Svoboda Tel: 777 692 965 E-mail: petrsvoboda3@seznam.cz Vyučuje: Út,Pá ZUŠ Hostivař Vyučuje: Po, Čt Dopplerova, odloučené

Více

Plavecké závody O pohár CMG

Plavecké závody O pohár CMG Plavecké závody O pohár CMG 9. dubna 2014 Plavecký pohár byl realizován s finanční podporou statutárního města Prostějov Rozhodčí: Vrchní rozhodčí: Ing. Markéta Novotná III.tř. Vrchní časoměřič: Mgr. Ivana

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

HD II HD III + IV HD V 27.05.2009 Přebor škol - krajské kolo MSK DII

HD II HD III + IV HD V 27.05.2009 Přebor škol - krajské kolo MSK DII HD II 1. ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové,Ostrava-Hrabůvka 24 2. ZŠ Oldřichovice, Třinec 20 3. ZŠ D. a E. Zátopkových, Třinec 19 4. ZŠ B.Němcové, Opava 5 HD III + IV 1. ZŠ Englišova, Opava 61 2. ZŠ D. a E.

Více

Jméno Příjmení Tituly. Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie

Jméno Příjmení Tituly. Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie Jméno Příjmení Tituly Specializační obory nelékařských zdravotnických povolání Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie 1. Vlastimil Král RNDr., CSc. 2. Ivo Lochman RNDr., CSc. 3. Helena Marečková

Více

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň C1M VÝSLEDKOVÁ LISTINA 5.7.2008 1. 1 12044 FOUKAL Pavel 87 1 Dukla B. 89,40 0 89,40 85,00 0 85,00 174,40 48 2. 2 14009 VANĚK Jiří 87 2 Kralupy 95,40 2 97,40 92,30 0 92,30 189,70 40 3. 1/ ZS 6 82002 CEPEK

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

ŽÁKOVSKÝ BĚH BAKOVEM. 13.ročník sobota 12.4.2014. polojasno 15 C. 160 závodníků. Host závodu: Bc. Helena Fuchsová

ŽÁKOVSKÝ BĚH BAKOVEM. 13.ročník sobota 12.4.2014. polojasno 15 C. 160 závodníků. Host závodu: Bc. Helena Fuchsová ŽÁKOVSKÝ BĚH BAKOVEM 13.ročník sobota 12.4.2014 polojasno 15 C 160 závodníků Host závodu: Bc. Helena Fuchsová Předžákyňky mladší (2010-2013) traťový rekord 1:11,8 200 metrů 1. Křepelková Eliška Čejetice

Více

Hoši základní školy 60 m

Hoši základní školy 60 m Hoši základní školy 60 m 1,1 Hoši základní školy 60 m Změřený čas Penalizace Výsledný čas Jméno Škola Celkové pořadí Body Startujících Žolík 17 00:08,17 00:08,17 Tomáš Pačiska ZŠ TGM Bystřice nad Pernštejnem

Více

KUPOZ kontakty na terapeuty absolvovanou supervizí

KUPOZ kontakty na terapeuty absolvovanou supervizí KUPOZ kontakty na terapeuty absolvovanou supervizí Mgr. Ivana Červová Mgr. Miroslava Dyčková Město: Benešov Město: Blansko Pracoviště: PPP Benešov Pracoviště: Nemocnice Blansko Ulice: Černoleská 1997 Ulice:

Více

Spotřebitelské organizace

Spotřebitelské organizace Spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů Budějovická 73 140 00 Praha 4 tel. 261 263 574 Poradenská linka: 495 215 266 (9.00 16.00 hod.) E -mail: spotrebitel@regio.cz Internet: www.konzument.cz

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 Pořadí družstev - dívky III.

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 Pořadí družstev - dívky III. REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 Pořadí družstev - dívky III. Pořadatel: Active - SVČ, Žďár nad Sázavou, Dolní 3 a Cestovní kancelář BK Tour Termín: 18. října 2013 Místo konání: Hradec Králové,

Více

Gastrofestival 2011 - Kuchař A

Gastrofestival 2011 - Kuchař A Gastrofestival 2011 - Kuchař A pořadí Jméno škola komisař 1 komisař 2 komisař 3 celkem 1 Martin Galeja Střední škola prof. Zdeňka Matějčka 79 83 91 253 2 Vojtěch Bayer Frenštát p.r. 76 76 78 230 3 Miroslav

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Student zkratka oboru případně hodina obhajoby

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Student zkratka oboru případně hodina obhajoby Termín zasedání komise č.5: Datum: Středa 17. června 2015 Místnost: místnost B473, FSv ČVUT, Thákurova 7, P 6 Předseda: Ing. Milan Vacura Místopředseda: doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. Členové: doc. Ing. Petr

Více

SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ

SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ Příloha č. 1 Rámcové kupní smlouvy č.j.: MV-11561-77/PO-PSM-2014 Počet listů: 6 SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ ZADAVATEL Česká republika - Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ 00007064

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

TJ Sokol Díly 8.5.2013 Běh osvobození - Výsledkové listiny

TJ Sokol Díly 8.5.2013 Běh osvobození - Výsledkové listiny TJ Sokol Díly 8.5.2013 Běh osvobození - Výsledkové listiny ID: M 2008-2013 Kategorie: Předškolní děti 2008 a ml. Hoši 100m 1 46 Cihlář David 2009 Horšovský Týn 00:00:25,00 2 3 Reiniger Ondřej 2008 TJ Sokol

Více

VoZP ČR tímto v souladu s 53b zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění oznamuje uložení písemnosti:

VoZP ČR tímto v souladu s 53b zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění oznamuje uložení písemnosti: Pobočka VoZP ČR v Ústí nad Labem Winstona Churchilla 7, 400 01 Ústí nad Labem VoZP ČR tímto v souladu s 53b zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění oznamuje uložení písemnosti: Oznámení o

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Matematický klokan 2015 Okres České Budějovice Kategorie: Cvrček

Matematický klokan 2015 Okres České Budějovice Kategorie: Cvrček Kategorie: Cvrček 11 nejlepších řešitelů Jakub Šlechta Matěj Nejedlý Jan Bauer Kryštof Maxera Alena Míčková Antonín Čada Hermína Ottová Michaela Somolová Veronika Hejdová Ondřej Čapek David Vlasák III.A

Více

Výsledky domácího kola 59. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj

Výsledky domácího kola 59. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj Jihočeský kraj 1. David Krška Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 3/4 8 5 5 9 27 2. Filip Matzner Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 7/8 10 10 4 24 3. Tomáš Vazač SPŠ a VOŠ Karla Čapka, Písek

Více

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova BOHUŇOVSKÁ, Jana. Efektivita veřejných výdajů státu. Brno : Rašínova vysoká škola s.r.o., 2010. 78 s. BOHUŇOVSKÝ, Ivan. Využití po měrových ukazatelů pro efektivní řízení podniku. Brno : Rašínova vysoká

Více

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015 Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015 4.A předseda místopředseda třídní Mgr. Irena Vejsadová Mgr. Zuzana Bašusová Ing. Hana Schorná středa, 20.5.2015 11:00-11:20 11:20-11:35 4.A Bechyňská Kamila

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT VÝSLEDKOVÁ LISTINA ST EDOŠKOLSKÉHO ATLETICKÉHO POHÁRU KRAJSKÉ KOLO ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT 30. ZÁ Í 2010 KATEGORIE DÍVKY Kategorie:divky Výsledková listina disciplíny: Celkové výsledky -družstva

Více

Pořadí Jméno Rok narození Obec Startovní číslo 1 Gamba Filip 2011 Liberec 14 2 Vojtěch Kordula 2011 Pecka 16 3 Vojtíšek Tonda 2010 Bakako Nová Paka

Pořadí Jméno Rok narození Obec Startovní číslo 1 Gamba Filip 2011 Liberec 14 2 Vojtěch Kordula 2011 Pecka 16 3 Vojtíšek Tonda 2010 Bakako Nová Paka 1 Gamba Filip 2011 Liberec 14 2 Vojtěch Kordula 2011 Pecka 16 3 Vojtíšek Tonda 2010 Bakako Nová Paka 37 4 Tadeáš Verner 2011 Hradec Králové 47 5 Dominik Chvojka 2011 Horní Počernice 15 6 Kryštov Lánský

Více

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA 1. CELOREPUBLIKOVÉ SETKÁNÍ STM

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA 1. CELOREPUBLIKOVÉ SETKÁNÍ STM CELOREPUBLIKOVÉ SETKÁNÍ STM NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 61 4 19 20 16 18 32 32 32 4 11 12 12 12 17 17 19 2 9 6 10 9 6 10 24 3 7 7 7 7 11 11 STM-P1 21 2 1 1

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. a statutární zástupce rektorky (do 30. 6. 2005)

Více

Výsledková listina MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY - kategorie Z5, 63. ročník 2013/2014. okresní kolo, okres Ostrava

Výsledková listina MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY - kategorie Z5, 63. ročník 2013/2014. okresní kolo, okres Ostrava Výsledková listina MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY - kategorie Z5, 63. ročník 2013/2014 okresní kolo, okres Ostrava (22. 1. 2014 Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba) pořadí příjmení jméno škola třída př1 př2

Více

20 Fornadlová Terezie 1998 Biskupské gymnázium v Ostravě 12 10 22 6-12

20 Fornadlová Terezie 1998 Biskupské gymnázium v Ostravě 12 10 22 6-12 Název soutěže: Olympiáda v českém jazyce 2013/ 2014 40. ročník VÝSLEDKOVÁ LISTINA soutěžících Postupové kolo: okresní (OSTRAVA) Kategorie: I. Místo konání: Středisko volného času, Ostrava- Moravská Ostrava,

Více

závod č. 51 / 5. a 6. ČP ve slalomu, Troja

závod č. 51 / 5. a 6. ČP ve slalomu, Troja CM 4.05. barva čísel: černá 44 38 VĚTROVSKÝ Jan 97 ZS 2 USK Pha 43 4803 LERCH Adam 98 ZS 2 Klášter. 42 32053 KRISTEK Václav 96 DM 2 Val.Mez. 4 32037 ZÁTOPEK Vladimír DM 2 Val.Mez. 40 08 JELÍNEK Šimon DS

Více

školní rok : 1959/60 školní rok : 1960/61

školní rok : 1959/60 školní rok : 1960/61 školní rok : 1959/60 školní rok : 1960/61 ředitel : Jan Pražma zást.ředitele: Běla Válková ředitel školy :Jan Pražma zást.ředitele: Václav Šafář 1.a Anna Stráská 1.a Anna Stráská 1.b Karla Šubrtová 1.b

Více

SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A

SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A Pardubice 16. 2. 2014 Zpracoval: B. Šiška Dohrávka 17. kola: 11.02 SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A LORENC Lukáš 339 0:2 436 VENCL Jan PELIKÁN Jiří 465 2:0 410 STEJSKAL Jakub

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

M A L Á V Á N O Č N Í C E N A M Ě S T A K O P Ř I V N I C E 2 0 1 1

M A L Á V Á N O Č N Í C E N A M Ě S T A K O P Ř I V N I C E 2 0 1 1 M A L Á V Á N O Č N Í C E N A M Ě S T A K O P Ř I V N I C E 2 0 1 1 Přípravka volná jízda Rozhodčí č.1 Miluše Šafránková Hodonín Rozhodčí č.3 Lucie Jaroňová Kopřivnice 1 Safia Hallal FSC Kopřivnice 1.0

Více

ZŠ Veronské náměstí. Julie Ježková, 15 let Cirkus, 30 30 cm, pastelka

ZŠ Veronské náměstí. Julie Ježková, 15 let Cirkus, 30 30 cm, pastelka Julie Ježková, 15 let Cirkus, 30 30 cm, pastelka Kamila Řezáčová, 13 let Motýl 2, 10 15 cm, voskovka Karolína Černínová, 8 let Když je stromu zima, 21 30 cm, vodovka tuš Karolína Járová, Ondřej Kočí, 13

Více