Město Dvůr Králové n. Labem město 20. výročí osvobození Československa Sovětskou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Dvůr Králové n. Labem město 20. výročí osvobození Československa Sovětskou"

Transkript

1 1975 K R O N I K A M Ě S TA D VO R A K R Á L O V É N A D L A B E M Stav obce v 1. čtvrtletí Město Dvůr Králové n. Labem město 20. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou mělo k 1. lednu obyvatel. Na prahu jubilejního roku 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou usnesla se Rada MěstNV na své první chůzi 2. ledna vypracovat koncepci výzdoby města k tomuto významnému výročí. Kino OKO Na úseku péče o kulturní zařízení bylo po prohlídce kina OKO usneseno použít budovy kina, jako víceúčelové zařízení ke kulturním účelům. Celoměstský závazek na rok 1974 plnění Ve schůzi 15. ledna zhodnotila Rada MěstNV celoměstský závazek za rok 1974 ve výši brigádnických hodin a konstatovala, že závazek byl splněn k 31. prosinci 1974 na 194,15%, odpracováním evidovaných hodin. Kromě dokončení rekonstrukce inženýrských sítí výstavby občanské vybavenosti a dalších akcí byla dobře plněna akce Z, ve které byla dokončena stavba provozní budovy na letišti Aeroklubu Svazarmu, požární zbrojnice a skleníků Komunálních služeb města. V akci Z byla vytvořena hodnota díla tisíc Kč Evidenční hodnota závazky ve výši Kčs tisíce byla splněna na tisíc Kčs a vytvořena hodnota díla proti plánu tisíc Kčs ve výši tisíc Kčs. Na úseku občanské vybavenosti dobře pokračovala rekonstrukce Hankova domu a Kohoutova dvora, budoucího sídla Vlastivědného musea. Služby obyvatelstvu V oblasti rozvoje služeb obyvatelstvu byla dokončena rekonstrukce Domu služeb Úpavan v Revoluční ulici a stavba samoobslužné prodejny potravin v Čelakovského ulici. V bytové výstavbě byla v 1. čtvrtletí zahájena stavba I. etapy sídliště Zálabí sever. Úspěšné splnění celoměstského závazku za rok 1974 umožnila vysoká aktivita a iniciativa občanů, pracujících místních závodů, podniků, ústavů, organizací NF a škol. Rada MěstNV udělila čestné uznání s. Zapletalovi předsedovi občanského výboru u příležitosti jeho 70. narozenin za dlouholetou obětavou činnost ve prospěch občanů. Vývojové středisko n. p. Tiba BSP předložilo na aktivu komisí MěstNV 3. ledna návrh na trvalou výzdobu města ve formě fotodokumentace, která je dlouhodobého charakteru. Plán kulturně výchovné činnosti Na své schůzi 29. ledna projednala Rada MěstNV Jednotný plán kulturně-výchovné činnosti na rok 1975, sestavený z dílčích plánů kulturních zařízení MěstNV, SZK ROH 9. květen, organizací NF a ZDŠ. Plán se stal důležitou směrnicí pro realizaci státní kulturní politiky, řízení a koordinaci v oblasti kultury. Hlavním cílem všech organizací a kulturních zařízení bylo: pokračovat v plnění usnesení ÚV KSČ k výchově mladé generace, důstojně oslavit 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou, připravit zdárný průběh IV. celostátní spartakiády 1975, věnovat zvýšenou pozornost otázkám současného politického vývoje v mezinárodním měřítku. 141

2 Stavba vodovodu V rámci volebního programu NF byla učiněna opatření k přípravě stavby vodovodu v městské čtvrti Žireč, vypracováním studie a projektového úkolu Okresní vodohospodářskou správou. S realizací se uvažuje v letech Rada MěstNV se usnesla předložit projektový úkol ke schválení radě ONV Trutnov. Doplnění rady MěstNV Podle usnesení 19. plenárního zasedání MěstNV byla doplněna rada MěstNV za odvolanou s. Rauchovou o s. Milošem Kastnera, poslance MěstNV a předsedu komise výstavby a tvorby životního prostředí. TJ Dvůr Králové n. Labem 13. ledna byli na ustavující schůzi hlavního výboru sloučené TJ Dvůr Králové n. L. zvoleni: s. ing. Zdeněk Fišer předsedou s. Jaroslav Šindelář místopředseda s. Jiří Kaplan 2. místopředseda s. Stanislav Špůr tajemník Závazkové hnutí na počest 30. výročí osvobození vlasti ONV, OV KSČ a OV NF v Trutnově vyzval pracující okresu k uzavírání socialistických závazků na počest 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou pod heslem: 30 svobodných let 30 hodin zdarma republice. MěstNV upravil příslušné směrnice na podmínky našeho města. V lednu a únoru proběhla v našem městě kampaň uzavírání závazků v organizacích NF, v občanských výborech, v místních podnicích, závodech, ústavech, školách a organizacích s cílem vyhlásit celoměstský závazek na 21. plenárním zasedání MěstNV 2. dubna. Nový kronikář města Usnesení rady MěstNV byl schválen do funkce kronikáře města Dvora Králové n. Labem Viktor Schóner, narozen 10. října 1919 ve Dvoře Králové n. L., pracovník odbytové a servisní organizace textilního průmyslu TECHNITEX ve Dvoře Králové n. L. s platností od 1. ledna Zlatý odznak města za zásluhy Za zásluhy o zvelebení města byli odměněni zlatým odznakem města Dvora Králové n. L. členové Svazarmu, kteří odpracovali v akci Z brigádnických hodin na stavbě provozní budovy letiště Aeroklubu v roce 1974 v Žirči. Jsou to: Trávníček Jan Jiránek František Kraus Vlastimil Kokoška Jiří Kerner Pavel Markl Vladimír samostatný referent odboru výstavby MěstNV, který koordinoval a zajišťoval práce na této stavbě i všech 12ti akcích Z. Sídliště Zálabí sever zahájení Výstavba sídliště Zálabí sever 1. etapa byla v 1. čtvrtletí zahájena a byly vytvořeny podmínky plynulého postupu prací n. p. Pozemní stavby. Bytová výstavba V únoru byla zahájena výstavba 96ti bytových jednotek svépomocí v rozpočtové hodnotě 800 tisíc Kčs. Zároveň byla zahájena i stavba mateřské školy n. p. Tiba v Erbenově ulici. 142

3 Mezinárodní den žen 8. března oslavy Mezinárodního roku žen 1975 OSN Ve všech místních závodech a školách konaly se tradiční oslavy MDŽ 8. března. Letošní rok je o to významnější, že kromě oslav MDŽ slaví celý kulturní svět Mezinárodní rok ženy 1975, který byl vyhlášen VS OSN proto, aby na celém světě byl po zásluze zhodnocen podíl žen na vývoji společnosti, v boji za mír, pokrok a šťastný život všech lidí. Příprava IV. Čs. spartakiády 1975 TJ Dvůr Králové n. L., odbor ZRTV nacvičuje se 174 cvičenci v 7mi oddílech spartakiádní skladby. Nejvíce cvičí předškolní děti v počtu více než 70 dětí. Celoměstský závazek pro rok 1975 Rada MěstNV schválila dne 26. března konečnou úpravu celoměstského závazku pro rok 1975 pro tisk, Celoměstský závazek pro rok 1975 uzavřený na počest 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou činil brigádnických hodin. Vč ZOO Východočeská ZOO byla dne 21. dubna z technických důvodů uzavřena. Provádí se teplofikace, kabelizace, kanalizace a jiné zemní úpravy. Předpoklad dokončení prací a opětné zpřístupnění veřejnosti je 15. květen Rekonstrukce Hankova domu Práce na rekonstrukci Hankova domu dodavatelem OSP byly prováděny plynule. Hodnota rekonstrukce podle upraveného rozpočtu dosáhla částky Kčs ,-.Zbývá investovat ještě v letošním roce Kčs ,-. Je předpoklad zkrácení termínu odevzdání stavby do 17. prosince Oslavy 30. výročí osvobození Oslavy 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou probíhaly dle programu, projednaného MěstNV se všemi závody, organizacemi NF a školami. 17. dubna otevření výstavy 30 let osvobození 30 let budování ve výstavní síni Staré radnice. Veřejnost našeho města projevila početnou návštěvou této výstavy své přátelství k lidu SSSR, zpečetěné společně prolitou krví v boji proti společnému nepříteli německému fašizmu. 21. dubna se konal slavnostní večer k 105. výročí narození V. I. Lenina v kině Svět. Slavnostní projev přednesl zástupce KV KSČ, načež byl promítnut sovětský film. 1. května se konaly mohutné oslavy Prvního máje- svátku pracujících celého světa jež vyzněly jako manifestace jednoty strany a lidu a solidarity s bojujícími národy rozvojových zemí proti neokolonialismu. Ulicemi, vyzdobenými vlajkami a transparenty, ubíral se mohutný průvod, doprovázeny alegorickými vozy, přesvědčivě dokumentujícími budovatelské úspěchy našich pracujících na Gottwaldovo náměstí, kde z tribuny budovy MěstNV promluvili k manifestujícím zástupci OV KSČ a NF. 5. květen se konalo v kulturním středisku n. p. TIBA Zálabí slavnostní zasedání MěstNV, KV KSČ, MV NF, zástupců závodů, organizací NF a škol na počest 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Na závěr krásného večera, vyplněného hodnotným uměleckým programem a besedou s manželi Ledvinovými, účastníky bojů na Dukle a příslušníky 1. Československého armádního sboru, jemuž velel generál Ludvík Svoboda, byli zasloužilí občané města vyznamenáni plaketou k 30. výročí osvobození. 9. května konala se Okresní mírová slavnost v Trutnově Na bojišti, jejímž pořadatelem byl OV SPB pod záštitou okresních orgánů a organizací NF. 10. květná v 8 hodin byly položeny věnce k hrobu Rudoarmějce a občanů, padlých v květnovém povstání roku 1945, na místním hřbitově. V 9,30 hodin vydal se průvod našich občanů 143

4 na manifestaci k Památníku padlých na Wolkerově nábřeží, kde delegáti všech složen NF, podniků a škol položili 30 věnců. Hlavní projev přednesl předseda MěstNV s. J. Šubrt. 17. května uspořádalo vedení n. p. Tiba v Kulturním středisku Zálabí setkání s pracovníky, kteří byli v uplynulých letech vyznamenáni za iniciativní a obětavou práci při budování n. p. Tiba. Většina z nich stála u zrodu národního podniku, pomáhala odstraňovat důsledky fašistické okupace a v únoru 1948 bojovala za znárodnění. Tato podniková oslava přerostla rámec n. p. Tiba a stala se součástí oslav 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Činnost Domu pionýrů a mládeže V obvodu DPM pracuje 5 pionýrských skupin na území města a 21 skupin v okolních obcích. V 1. pololetí bylo, provedeno školení pionýrských pracovníků pro získání pionýrského minima. DPM zorganizoval 1. června oslavy Mezinárodního dne dětí. V rámci těchto oslav byla uvedena do provozu moderně vybavená mateřská škola v Eklově ulici, vybudovaná n. p. Juta ve spolupráci s MěstNV o kapacitě 61 dětí. MV SSM Městský výbor SSM vyvíjel v 1. pololetí úspěšnou činnost. Uspořádal mj. 26. dubna 2. ročník Pochodu Podzvičínskem za účasti zhruba 500 startujících na trase 25 a 37 km. Účastnici obdrželi krásné diplomy. MV SSM řídil 29 základních organizací s počtem 770 členů. Zemědělství Zemědělskou výrobu v našem městě zabezpečuje v současné době socialistický sektor, vyjma několika menších usedlostí o výměře do 2 ha zemědělské půdy. Převodem části zbývajících pozemků do socialistického sektoru byla na katastru našeho města dokončena socializace zemědělství. K 1. lednu bylo sloučeno JZD Obránců míru v Kocbeři s JZD Pokrok ve Vítězné. Sloučené družstvo bylo pojmenováno JZD Obránců míru se sídlem ve Vítězné. Sloučením byl vytvořen komplex o výměře ha zemědělské půdy. Vč ZOO Východočeská zoologická zahrada byla dne 21. dubna 1975 z technických důvodů uzavřena. Provádí se teplofikace, kabelizace, kanalizace a jiné územní úpravy. Předpoklad dokončení prací a opětné zpřístupnění veřejnosti je 15. květen Pečovatelská služba a spolupráce s Českým červeným křížem V květnu zahájilo činnost středisko pečovatelské služby v ul. Obránců mírů č. 367, jež poskytuje pomoc průměrně potřebným občanům. Většina těchto občanů je odkázána na pomoc pečovatelky plně, osta celkem tní občané používají kromě toho ještě péče svých rodinných příslušníků. Počet starších osamělých občanů v našem městě stoupá a tím stoupají i nároky na pečovatelskou službu. Všechny ZO ČČK jako jediné v našem okresu získaly titul Vzorná skupina. Je třeba vyzdvihnouti dobrou spolupráci MěstNV a MěstV ČČK. Občanské výbory Na 21. plenárním zasedání MěstNV a na veřejných schůzích KSČ byl v dubnu proveden rozbor a hodnocení občanských výborů za rok Bylo konstatováno, že úroveň funkcionářů i členů občanských výborů a výsledky jejich dosavadní činnosti dávají předpoklady k tomu, aby i letošní náročné úkoly a závazky byly úspěšně splněny. Městské komunikace Rada MěstNV se ve své 11. schůzi dne 21. května zabývala mj. i havarijním stavem komunikací s prašným a asfaltovým povrchem, zejména v ulicích: Havlíčkově, Tylově, Vrchlického 144

5 a Nerudově. Kde byla v roce 1974 prováděna rekonstrukce inženýrských sítí, ale tyto komunikace nebyly vzdor provedeným opravám uvedeny do původního stavu. V důsledku rozptýlené individuální bytové výstavby došlo k poškození komunikací s nezpevněným povrchem, např. na Žižkově, Příčce a dalších čtvrtích, což mělo za následek časté stížnosti občanů. Bylo konstatováno, že síť městských komunikací se silnější průjezdností neodpovídá svým povrchem dopravnímu zatížení. V havarijním stavu je most přes Hartský potok v Nedbalově ulici. Stav mostní konstrukce byl již před několika lety prověřen a byla navržena jeho výměna. Zvýšený dopravní ruch v našem městě vlivem návštěvnosti Vč ZOO vyžaduje zlepšování jakosti komunikací též pod Vč ZOO. Byla provedeny úprava silnice Dvůr Králové n. L. Hořice v úseku Smetanovy ulice položením asfaltového koberce. Byla dokončena rekonstrukce silnice Dvůr Králové n. L. Choustníkovo Hradiště. Obchodní síť Studie Výzkumného ústavu ministerstva obchodu ČSR konstatovala, že v našem městě chybí s výhledem do roku 1985 celkem m2 prodejní plochy. Ač byly v roce 1974 předány do provozu nové samoobsluhy podniku Potraviny v Podharti a v Čelakovského ulici, je situace dosud nevyřešena. V rámci výstavby sídliště Zálabí sever I. byla zahájena stavba nákupního střediska, jež má býti odevzdáno do užívání v roce Na základě poznatků prověrky prodejen ve vnitřní části města komisí MH a obchodu MěstNV ve spolupráci s komisí výstavby a tvorby životního prostředí byly doporučeny obchodním organizacím některé opravy a úpravy provozních místností. Podle usnesení rady ONV Trutnov byl vypracován plán historického středu města se zakreslením obchodních jednotek a současně byly zjištěny potřebné úpravy a výměny portálů a výkladů. Bylo konstatováno, že celkový rozvoj obchodní sítě v našem městě je odvislý od plánu investiční výstavby v 6.5 LP. Výstavba rodinných domků Odbor výstavby MěstNV povolil v uplynulých 10ti letech stavbu 240 rodinných domků, z nichž bylo k 30. květnu kolaudováno 136 rodinných domku o 167mi bytových jednotkách. Největším sídlištěm pro výstavbu rodinných domku a to dvou a čtyřdomků podle typového projektu arch. Drimla a družstva Drupos Pardubice pro výstavbu 6ti-domků je v přítomné době Baierův kopec, kde bude po skončení výstavby celkem 127 rodinných domků. Mateřská škola n. p. Juta Dne 9. června byla předána do užívání nová mateřská škola pro 60 dětí, vybudovaná druženými prostředky v akci Z MěstNV a n. p. Juta v Eklově ulici. Slavnostního otevření zúčastnili se zástupci OV KSČ, ONV, MěstV KSČ, MěstNV, generálního ředitelství lnářského průmyslu a n. p. Juta. Mateřská škola byla předána do správy n. p. Juta závod 3 s vyčleněním 10ti míst pro MěstNV. Celoměstský závazek za 1. pololetí Rada MěstNV hodnotila ve své schůzi 16. července mj. též plnění celoměstského závazku, akce Z a zvelebovací činnosti za 1. pololetí. Celoměstský závazek byl uzavřen v hodnotě tisíc Kčs a v počtu hodin. Za 1. pololetí bylo odpracováno hodin. Závazek byl splněn tudíž na 75,97%. Volební program NF Při hodnocení volebního programu NF a plnění v letech konstatovala rada MěstNV, že bylo odpracováno celkem brigádnických hodin a vytvořena hodnota díla za tisíc Kčs. Plnění volebního programu NF k 30. červnu bylo příznivé, ježto akce, 145

6 závislé jen na místních zdrojích i pravomoci MěstNV byly plněny. Velmi úspěšně pokračovala výstavba mateřských škol podle původní projektové dokumentace n. p. Strojtex, jež se stala vzorným typem pro stavbu mateřských škol ve Východočeském kraji. TJ Dvůr Králové n. L. Rada MěstNV převzala na žádost TJ Dvůr Králové n. L. záštitu nad IV. ročníkem turnaje odbíjené mužů, který se konal 8. srpna pod názvem O Podzvičínský pohár. Průběh žní Rada MěstNV konstatovala ve své chůzi dne 27. srpna, že na katastru města byly žně již dokončeny. Na hladký průběh žní mělo vliv nejen příznivé počasí, ale též dobrá připravenost zemědělských závodů. Státní plán nákupu obilovin na katastru našeho města byl splněn na 100%, ač vlivem loňského pozdního nástupu do podzimních prací byly výnosy na hektar v průměru o 4q nižší. Školství, kultura, sociální věci, zdravotnictví Na území našeho města působilo 5 úplných ZDŠ, 1 ZDŠ 1. stupně, 1 zvláštní škola, školní družiny při všech školách, Lidová škola umění. Oční škola, škola při okresní nemocnici OÚNZ, 5 městských mateřských škol včetně jídelen, 4 jídelny závodních mateřských škol, 3 velké školní jídelny a Dům pionýrů a mládeže. V městských mateřských školách bylo k 31. prosinci míst, závodních 203 míst, tj. celkem 501 míst. Do konce roku vzrostl počet neumístěných dětí v mateřských školách na 200. N. p. Tiba pokračoval ve stavbě mateřské školy v Erbenově ulici pro 60 dětí. Městské muzeum v Kohoutově dvoře Významnou kulturní událostí našeho města bylo otevření Kohoutova dvora dne 7. listopadu zahájením výstavy Ruské malířství 19. století. Kohoutův dvůr významný památkový objekt barokního stavitelství a sochařství byl rekonstruován k 30. září nákladem Kčs. Sbírky, uložené od roku 1965 po předání budovy bývalého Městského vlastivědného muzea Východočeské ZOO, v depozitářích ve státním zákmu KUKS, byly prostupně převáženy a uloženy v nové budově muzea v Kohoutově dvoře pro stálou expozici. Hankův dům Vyvrcholením prováděných rekonstrukcí památkových objektů v našem městě bylo dokončení rekonstrukce Hankova domu, sídla Spojeného závodního klubu ROH 9. květen, který byl předán do užívání SZK ROH 9. květen dne 17. prosince. Provedením těchto rekonstrukcí byly zachovány nejen objekty značné umělecko-historické hodnoty, ale byl vyřešen problém opětného zveřejnění vzácných muzejních sbírek. Hankův dům ve svém novém provedení se stal významným zařízením pro uskutečňování kulturní, politicko-výchovné a zájmové činnosti SZK ROH 9. květen a pro rozvoj socialistické kultury. 58. výročí VŘSR 6. listopadu byly zahájeny celoměstské oslavy 58. výročí VŘSR. Početné delegace místních závodů, škol a zástupců organizací NF položily věnce u hrobu Rudoarmějce na místním hřbitově. Večer byl slavnostně zahájen Měsíc československo-sovětského přátelství, na němž vystoupil Středočeský symfonický orchestr z Poděbrad. Zcela naplněný sál Kulturního střediska Tiba Zálabí se stal dějištěm krásného ideově i umělecky náročného večera. Měsíc československo-sovětského přátelství byl zakončen 12. prosince filmovým představením My se vrátíme sovětské produkce v kině Svět. Film vystižně zachytil hrdinství a nesmírné oběti sovětského lidu na počátku Velké vlastenecké války Sovětského svazu a byl diváky nadšeně přijat. 146

7 Spojený závodní klub ROH 9. květen SZK ROH 9. květen uspořádal v letošním roce 30 besed a přednášek pro mládež, 6 odborářských školení, jazykové, společenské, pohybové a administrativní kurzy, celkem 69 akcí, četně navštívených našimi občany. Velkou oblibu získali abonentní koncerty Kruhu přátel hudby při SZK. 9. koncertní sezónu zahájil tradičně dne 21. října abonentní koncert Pěvců opery Národního divadla v čele s národním umělcem Eduardem Hakenem, který se stal po četných vystoupeních v našem městě miláčkem obecenstva. Krásný umělecká zážitek připravilo návštěvníkům 63. abonentního koncertu světově proslulé Foersterovo trio dne 1. prosince. Závěr roku patřil Náchodskému komornímu orchestru Slávy Vorlové s dirigentem Jindřichem Roubíčkem a třemi sólisty. Tyto koncerty byly poslední, jež se konaly střídavě v Kulturním středisku Tiba Zálabí a obřadní síni Staré radnice. Počínaje rokem 1976 budou se konat divadelní představení koncerty, společenské pořady a zájmová činnost lidových uměleckých souborů v Hankově domě. Dosud museli předplatitelé divadelních cyklů dojíždět autobusem do Divadla Vítězného února v Hradci Králové a do Východočeského divadla v Pardubicích. Klub přátel výtvarného umění při SZK uspořádal v době od září ve výstavní síni Staré radnice Výstavu užitkového umění (krajky, modrotisky, smaltované miniatury, dřevěné figury) vynikajících umělců Luby a Zdeňka Krejčích z Prahy, jež byla úspěšná. Na 45. Jiráskově Hronově účinkovaly v mimodivadelním programu dva hudební soubory SZK ROH dechový orchestr Mladých hudebníků a Studio T. Pěvecký soubor SZK ROH účinkoval 7. září ve významný den novodobých českých dějin 200stého výročí selských bouří v Podkrkonoší, vedených proslulým rychtářem Nývltem ze Rtyně v Podkrkonoší, v krásném městečku na úpatí Jestřebích hor při slavnostech odhalení pomníku na paměť selských bouří ve Rtyni v Podkrkonoší. SZK nezapomíná ani na hodnotné večery poezie. Dne 29. října přednesli členové divadelního souboru pásmo Tři poháry milostné poezie. Městský rozhlas po drátě Záslužnou činnost koná již po 16 let městský rozhlas po drátě, vysílám zpráv a zajímavostí z našeho města. Divadlo Vítězného února v Hradci Králové přislíbilo divadelnímu souboru SZK metodickou pomoc svého režiséra pro první přestavení v obnoveném Hankově domě. Dechový orchestr Mladých hudebníků byl i v roce 1975 jedním z nejaktivnějších souborů SZK. Z kroužků zájmové umělecké činnosti si vedl v roce 1975 počtem 52 akcí nejlépe taneční kroužek o účasti osob. Druhý byl loutkářský kroužek s 23 představeními pro děti s účasti dětí, třetí byl divadelní soubor mladých se 14ti akcemi za účasti osob a čtvrtý byl pěvecký soubor SZK s 11ti akcemi a účastí návštěvníků. ZDŠ, Dům pionýrů a mládeže Do kulturních akcí se pravidelně zařazují ZDˇ3, jež vystoupily na 89 akcích pro veřejnost, na nichž účinkovalo dětí. K významným oslavám a výročím letošního jubilejního roku uspořádaly ZDŠ 29 slavnostních akademií s účastí žáků, 148 besed za účasti žáků se zabývalo problémy dospívání, bojem proti kriminalitě, škodlivosti kouření aj. V Domě pionýrů a mládeže vyvíjelo ve 29ti útvarech zájmovou činnost 496 dětí. Děti vystoupily pod vedením zkušených vedoucích v pořadech pro Klub důchodců k oslavám MDŽ, MDD, v Měsíci československo-sovětského přátelství, v soutěži při ZDŠ s pionýrskými skupinami pod názvem Sovětský svaz náš přítel. 147

8 Svaz protifašistických bojovníků ZO Českého svazu protifašistických bojovníků uspořádala 127 besed za účasti posluchačů a výstavu 30. let osvobození 30. let budování. Český svaz žen Český svaz žen se zúčastnil všech celoměstských akcí k významným výročím MDŽ, nácvik na IV. celostátní spartakiádu 1975 výsadba květin podle výzvy k ženám: Naše vlast kvetoucí zahrada.. Český ovocnářský svaz Český ovocnářský svaz upořádal pro své členy 4 odborné přednášky, 5 besed, 1 instrukční vycházku v terénu a 5 autobusových zájezdů s odbornou tématikou. Český červený kříž Český červený kříž uspořádal 51 přednášek se zdravotnickou tématikou pro své členy, 18 besed s občany a 10 zájezdů. Členové se zúčastnili akcí získávání dobrovolných dárců krve, poskytování 1. pomoci, pečovatelské a signalizační služby, školení občanů v civilní obraně, školení řidičů amatérů aj. V těchto akcích odpracovali členové Českého červeného kříže k 31. prosinci brigádnických hodin. Klub důchodců Klub důchodců vyvíjel po celý rok kulturně-osvětovou činnost pro své členy ve vlastním Domově důchodců, kde uspořádal 7 přednášek s diapositivy, 1 filmové představení a 3 autokarové výlety. Kino Svět Kino Svět odehrálo letos 833 filmových představení tj. 101,6% celoročního plánu. Představení navštívilo diváků, tj. průměr 178,34 osob na 1 představení, proti 163 osobám v roce Dětských představení se zúčastnilo dětí a 28 školních představení žáků. Pro Klub filmového diváka, který sdružuje již několik let zájemce o náročnou filmovou produkci domácí i cizí bylo promítnuto 26 filmů s účastí diváků. Pro Klub přátel sovětského filmu získal MV SČSP v místních ZO SČSP k 31. prosinci členů. Městská lidová knihovna Městská lidová knihovna uspořádala v rámci své kulturně výchovné činnosti pro veřejnost 133 pořadů, jichž se zúčastnilo osob. Městská lidová knihovna uskutečnila letos poprvé pořady pro učňovskou mládež na základě uzavřené dohody o spolupráci. Roční plán městské lidové knihovny byl splněn ve všech ukazatelích. K 31. prosinci 1975 bylo vypůjčeno knih, 116 hudebnic a 249 ostatních titulů, tj. plnění na celkem 101,85%. Počet čtenářů dosáhl osob, návštěvníků v knihově a osob v čítárně. Městská lidová knihovna popularizuje novou literární tvorbu jednak výstavkami novinek, jednak besedami se spisovateli a básníky. Občané našeho města besedovali v obřadní síni Staré radnice 21. května se spisovatelkou Emou Řezáčovou a básníkem Václavem Honsem, který též recitoval své nové básně. U příležitosti životních jubileí předních představitelů české socialistické poesie Jiřího Wolkera, Vítězslava Nezvala, S. K. Neumanna, Viléma Závady a Leco Novoměstského uspořádala městská lidová knihovna výstavky z děl těchto autorů. Spolu s pionýrskou organizací ZDŠ Schulzovy sady uspořádala městská lidová knihovna zájezd do Ležáků, k uctění památky hrdinných občanů Ležáků, vyvražděných nacisty 24. června

9 ONV Trutnov udělil MěstNV Dvůr Králové n. L. čestné uznání za umístění v soutěži názorné agitace k 30. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou. Svazarm ÚV Svazarmu ČSR udělil medaili MěstNV Dvůr Králové n. L. Za zásluhy o rozvoj Svazarmu ČSR. Toto vyznamenání převzal při slavnostním zasedání ÚV Svazarmu ČSR v Mladé Boleslavi předseda MěstNV s. Jaroslav Šubrt. Nejlepší sportovci roku 1975 Ve své schůzi dne 3. prosinci schválila rada MěstNV vyhodnocení 10ti nejlepších sportovců města Dvora Králové n. L. za rok 1975, jsou to: Vávra Jaroslav Aeroklub Svazarmu Dvůr Králové n. L. Zajdl Bohumír Aeroklub Svazarmu Dvůr Králové n. L. Fejková Alena TJ Dvůr Králové n. L., oddíl atletiky Veselý Pavel - TJ Dvůr Králové n. L., oddíl atletiky Vančurová Eva - TJ Dvůr Králové n. L., oddíl atletiky Hochman Zdeněk - TJ Dvůr Králové n. L., oddíl odbíjená Dušek Ladislav - TJ Dvůr Králové n. L., oddíl mezinárodní házené Šturma Miroslav - TJ Dvůr Králové n. L., oddíl kopané Seidl Jiří - TJ Dvůr Králové n. L., oddíl plavecký Lipták Ivo - TJ Dvůr Králové n. L., oddíl ledního hokeje Celoměstský závazek pro rok 1975 K 31. prosinci byl radou MěstNV vyhodnocen celoměstský závazek MěstNV pro rok 1975 s tímto výsledkem: závazek na celkový počet hodin byl překročen odpracováním brigádnických hodin, tj. na 192,18%. Počet obyvatel k 31. prosinci 1975 Počet obyvatel v našem městě k 31. prosinci 1975: osob Počet narození dětí k 31. prosinci osob Počet sňatků k 31. prosinci

Občané našeho města projevili velkou iniciativu v přípravách na oslavy 20. výročí osvobození

Občané našeho města projevili velkou iniciativu v přípravách na oslavy 20. výročí osvobození 1964 Výzva našeho města - soutěž k 20. výročí osvobození Občané našeho města projevili velkou iniciativu v přípravách na oslavy 20. výročí osvobození naší vlasti. MěstNV a občané našeho města vyzvali všechna

Více

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním,

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, 1966 Činnost MěstNV a společenských organizací První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, aby v dobré práci rady a všech jejich orgánů bylo pokračováno

Více

Kronika města Chodova za rok 1986

Kronika města Chodova za rok 1986 Kronika města Chodova za rok 1986 Uplynulý rok byl poznamenán rostoucí iniciativou všech pokrokových sil světa o udržení míru a snahou o snížení zbrojního potenciálu na světě. Jednání nejvyšších přestavitelů

Více

Nejvýznamnější kulturní programy roku 1979. Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola)

Nejvýznamnější kulturní programy roku 1979. Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola) Rok 1979 Kulturně osvětová činnost 1979. Hlavní pozornost v kulturně osvětové činnosti ve městě byla věnována zájmové umělecké činnosti a co největšímu zapojení občanů do této práce. Na této činnosti se

Více

Tato školní kronika byla dána do používání 1. září 1975. Obsahuje...očíslovaných stran. Topolná 1. 9. 1975. Marie Dostálová, ředitelka školy

Tato školní kronika byla dána do používání 1. září 1975. Obsahuje...očíslovaných stran. Topolná 1. 9. 1975. Marie Dostálová, ředitelka školy Tato školní kronika byla dána do používání 1. září 1975. Obsahuje...očíslovaných stran. Topolná 1. 9. 1975 Marie Dostálová, ředitelka školy Školní rok 1975 76 Začátek a konec školního roku Školní rok 1975-76

Více

Jaromír KUPKA, předseda ZO ČsČK

Jaromír KUPKA, předseda ZO ČsČK Vám poděkování a lásku Vám, kéž zněly by jak zvony, vždyť já ne sám, jsou nás už miliony. Snad všichni se vám jednou v něčem vyrovnáme, teď poděkování vám aspoň posíláme. S. K. Neumann Měsíc květů se stal

Více

Z kroniky školy. Školní rok 1928/29. Školní rok 1929/30. Školní rok 1930/31. Obecná škola smíšená v Roztylech. zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum

Z kroniky školy. Školní rok 1928/29. Školní rok 1929/30. Školní rok 1930/31. Obecná škola smíšená v Roztylech. zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum Z kroniky školy Školní rok 1928/29 Obecná škola smíšená v Roztylech zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum Počátkem školního roku otevřela zemská školní rada prozatím první tři třídy postupné. Žáci 4. a

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994

KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994 KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994 Autorka kroniky: Hana Orálková 17. února: Co se musí umět. Hudebně výchovný pořad Pavla Nováka pro žáky II. Stupně základních škol 18. února: Ples firmy

Více

ničeho přesného nevěděl. Ohledně zachování kamenického okresu mluvilo se mezi lidem o různých vykonaných intervencích v ústředí KSČ, na

ničeho přesného nevěděl. Ohledně zachování kamenického okresu mluvilo se mezi lidem o různých vykonaných intervencích v ústředí KSČ, na Rok 1960 Zemědělství Stav hospodářského zvířectva v Počátkách k 1. lednu 1960 jeví se takto: - prvé číslo celá obec, druhé JZD: slepice a kohouti 2158/400, husy a houseři 4/0, krůty a krocani 2/0, prasata

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy.

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy. KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 PROSINEC Kulturní pořady měsíce prosince Hankův dům: - Hvězdička betlémská - zpívání a povídání o Vánocích. - Sněhová vločka představení žáků ZUŠ. - B. L. Nelson:

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy OBECNÍ ÚŘAD, MĚSTSKÝ A MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA-ZBRASLAV (1682) 1850 1990.

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy OBECNÍ ÚŘAD, MĚSTSKÝ A MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA-ZBRASLAV (1682) 1850 1990. Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 050400/22 OBECNÍ ÚŘAD, MĚSTSKÝ A MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA-ZBRASLAV (1682) 1850 1990 Inventář (NAD č.: 137) (Č. pomůcky: 539) Otakara Řebounová, Martin Omelka

Více

NÁRODNÍ SPOLEČNOST ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

NÁRODNÍ SPOLEČNOST ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Sedmá kapitola ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ PREZENTACE 7.0. Cíl prezentace Seznámit se s historií a současnými aktivitami národní společnosti Českého červeného kříže. 2 PREZENTACE 7.2. Prezentace Činnost Červeného

Více

Kronika městské části Brno-Slatina

Kronika městské části Brno-Slatina Kronika městské části Brno-Slatina rok 2006 Obsah I. Hlavní události jubilejního roku 2006...4 1. Ve znamení 700. výročí od první autentické písemné zmínky o Slatině...4 2. Výstava Slatina kdysi a dnes...4

Více

27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma 27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Představujeme Městský úřad Dvůr Králové nad Labem (I. díl) V únorovém čísle Novin královédvorské radnice jsme seznámili čtenáře

Více

KRONIKA MĚSTA ÚVALY. Od 1. ledna do 31. prosince 2006 STŘEDOČESKÝ KRAJ. Razítko města a podpis starosty. Podpis kronikáře

KRONIKA MĚSTA ÚVALY. Od 1. ledna do 31. prosince 2006 STŘEDOČESKÝ KRAJ. Razítko města a podpis starosty. Podpis kronikáře KRONIKA MĚSTA ÚVALY STŘEDOČESKÝ KRAJ Od 1. ledna do 31. prosince 2006 Razítko města a podpis starosty Podpis kronikáře Kronikářský záznam za rok 2006 obsahuje 66 stran, slovy: šedesátšest stran, od č.

Více

P A M Á T N Í K L I D I C E

P A M Á T N Í K L I D I C E P A M Á T N Í K L I D I C E Výroční zpráva z a r o k 2006 Identifikační údaje: Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR Tokajická 152 273 54 Lidice IČO: 708 86 342 Tel. 312 253 088

Více

Josef Liška, tajemník MěNV

Josef Liška, tajemník MěNV Vážení spoluobčané, vstupujeme do jubilejního roku 30. výročí osvobození vlasti Sovětskou armádou a oslav 700 let vzniku Smiřic a Holohlav. Městský výbor Komunistické strany Československa ve Smiřicích,

Více

KRONIKA MĚSTA ŠLUKNOVA 2013

KRONIKA MĚSTA ŠLUKNOVA 2013 1 KRONIKA MĚSTA ŠLUKNOVA 2013 2 OBSAH I. Politický a veřejný život města... 4 A. Politický a veřejný život města... 4 Rada města... 4 Zastupitelstvo... 4 Struktura a činnost městského úřadu... 4 Vyhlášky

Více

Vážení sousedi sukoradští,

Vážení sousedi sukoradští, Vážení sousedi sukoradští, je tu opět konec roku a tedy čas rozvah, plánování a realizací, shromažďování nápadů a financí. Kromě tradičních akcí, na které se společně těšíme, jako je Hasičský bál, Masopust,

Více

Obsah zápisu za rok 2005.

Obsah zápisu za rok 2005. Rok 2005 K významným událostem v našem městě patřilo v tomto roce velmi rychlé provádění rekonstrukce budov býv. nemocnice novými majiteli na moderní léčebnu pro dlouhodobě nemocné a její uvedení do provozu

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2005 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Základní umělecká škola po rekonstrukci 2 Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Místní úřad Radotín Správa věcí veřejných

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE ROK BAROKA XIV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz ČERVENEC SRPEN 2011 Loutkářská Chrudim stále mladá Celostátní přehlídka amatérského

Více

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2004. Antonín Štětka kronikář města

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2004. Antonín Štětka kronikář města KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE Rok 2004 Antonín Štětka kronikář města Hostivice, listopad 2008 Rok 2004 2 Kronika města Hostivice zápis za rok 2004 Pro město Hostivice zpracoval Antonín Štětka Graficky upravil,

Více

K R O N I K A Z Á B Ř E H A

K R O N I K A Z Á B Ř E H A K R O N I K A M Ě S T A Z Á B Ř E H A ROK 2004 Zapsal: Kronikář Miroslav Hošek Pomocník kronikáře: PhDr. Miloslava Hošková, CSc. Počasí Počasí roku 2004 bylo nevyzpytatelné. Leden a únor sice byly měsíci

Více

PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji

PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji TENTO ROČNÍ ZÁPIS Z P R A C O V A L K R O N I K Á Ř : Jan Psota ml. z Hradešína ZA ROK 2 0 0 9 S T A R O S T A O B C E : Ing. Antonín Rubín, v. r. razítko

Více

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotín 1999 Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Změna kronikářky 3 Počasí 4 Události v České republice 5 Správa věcí veřejných 6 Matrika 8 Finance 9 Technické služby 10 Věci sociální

Více

V Havířově dne 31. května 2012 Kronikář Jozef Pintér

V Havířově dne 31. května 2012 Kronikář Jozef Pintér V Havířově dne 31. května 2012 Kronikář Jozef Pintér 2 OBSAH 1. Časový sled událostí rejstřík 2. Historie a současnost Havířova 3. Vedení města 4. Demografické údaje 5. Termíny schůzí Rady města Havířova

Více