Město Dvůr Králové n. Labem město 20. výročí osvobození Československa Sovětskou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Dvůr Králové n. Labem město 20. výročí osvobození Československa Sovětskou"

Transkript

1 1975 K R O N I K A M Ě S TA D VO R A K R Á L O V É N A D L A B E M Stav obce v 1. čtvrtletí Město Dvůr Králové n. Labem město 20. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou mělo k 1. lednu obyvatel. Na prahu jubilejního roku 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou usnesla se Rada MěstNV na své první chůzi 2. ledna vypracovat koncepci výzdoby města k tomuto významnému výročí. Kino OKO Na úseku péče o kulturní zařízení bylo po prohlídce kina OKO usneseno použít budovy kina, jako víceúčelové zařízení ke kulturním účelům. Celoměstský závazek na rok 1974 plnění Ve schůzi 15. ledna zhodnotila Rada MěstNV celoměstský závazek za rok 1974 ve výši brigádnických hodin a konstatovala, že závazek byl splněn k 31. prosinci 1974 na 194,15%, odpracováním evidovaných hodin. Kromě dokončení rekonstrukce inženýrských sítí výstavby občanské vybavenosti a dalších akcí byla dobře plněna akce Z, ve které byla dokončena stavba provozní budovy na letišti Aeroklubu Svazarmu, požární zbrojnice a skleníků Komunálních služeb města. V akci Z byla vytvořena hodnota díla tisíc Kč Evidenční hodnota závazky ve výši Kčs tisíce byla splněna na tisíc Kčs a vytvořena hodnota díla proti plánu tisíc Kčs ve výši tisíc Kčs. Na úseku občanské vybavenosti dobře pokračovala rekonstrukce Hankova domu a Kohoutova dvora, budoucího sídla Vlastivědného musea. Služby obyvatelstvu V oblasti rozvoje služeb obyvatelstvu byla dokončena rekonstrukce Domu služeb Úpavan v Revoluční ulici a stavba samoobslužné prodejny potravin v Čelakovského ulici. V bytové výstavbě byla v 1. čtvrtletí zahájena stavba I. etapy sídliště Zálabí sever. Úspěšné splnění celoměstského závazku za rok 1974 umožnila vysoká aktivita a iniciativa občanů, pracujících místních závodů, podniků, ústavů, organizací NF a škol. Rada MěstNV udělila čestné uznání s. Zapletalovi předsedovi občanského výboru u příležitosti jeho 70. narozenin za dlouholetou obětavou činnost ve prospěch občanů. Vývojové středisko n. p. Tiba BSP předložilo na aktivu komisí MěstNV 3. ledna návrh na trvalou výzdobu města ve formě fotodokumentace, která je dlouhodobého charakteru. Plán kulturně výchovné činnosti Na své schůzi 29. ledna projednala Rada MěstNV Jednotný plán kulturně-výchovné činnosti na rok 1975, sestavený z dílčích plánů kulturních zařízení MěstNV, SZK ROH 9. květen, organizací NF a ZDŠ. Plán se stal důležitou směrnicí pro realizaci státní kulturní politiky, řízení a koordinaci v oblasti kultury. Hlavním cílem všech organizací a kulturních zařízení bylo: pokračovat v plnění usnesení ÚV KSČ k výchově mladé generace, důstojně oslavit 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou, připravit zdárný průběh IV. celostátní spartakiády 1975, věnovat zvýšenou pozornost otázkám současného politického vývoje v mezinárodním měřítku. 141

2 Stavba vodovodu V rámci volebního programu NF byla učiněna opatření k přípravě stavby vodovodu v městské čtvrti Žireč, vypracováním studie a projektového úkolu Okresní vodohospodářskou správou. S realizací se uvažuje v letech Rada MěstNV se usnesla předložit projektový úkol ke schválení radě ONV Trutnov. Doplnění rady MěstNV Podle usnesení 19. plenárního zasedání MěstNV byla doplněna rada MěstNV za odvolanou s. Rauchovou o s. Milošem Kastnera, poslance MěstNV a předsedu komise výstavby a tvorby životního prostředí. TJ Dvůr Králové n. Labem 13. ledna byli na ustavující schůzi hlavního výboru sloučené TJ Dvůr Králové n. L. zvoleni: s. ing. Zdeněk Fišer předsedou s. Jaroslav Šindelář místopředseda s. Jiří Kaplan 2. místopředseda s. Stanislav Špůr tajemník Závazkové hnutí na počest 30. výročí osvobození vlasti ONV, OV KSČ a OV NF v Trutnově vyzval pracující okresu k uzavírání socialistických závazků na počest 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou pod heslem: 30 svobodných let 30 hodin zdarma republice. MěstNV upravil příslušné směrnice na podmínky našeho města. V lednu a únoru proběhla v našem městě kampaň uzavírání závazků v organizacích NF, v občanských výborech, v místních podnicích, závodech, ústavech, školách a organizacích s cílem vyhlásit celoměstský závazek na 21. plenárním zasedání MěstNV 2. dubna. Nový kronikář města Usnesení rady MěstNV byl schválen do funkce kronikáře města Dvora Králové n. Labem Viktor Schóner, narozen 10. října 1919 ve Dvoře Králové n. L., pracovník odbytové a servisní organizace textilního průmyslu TECHNITEX ve Dvoře Králové n. L. s platností od 1. ledna Zlatý odznak města za zásluhy Za zásluhy o zvelebení města byli odměněni zlatým odznakem města Dvora Králové n. L. členové Svazarmu, kteří odpracovali v akci Z brigádnických hodin na stavbě provozní budovy letiště Aeroklubu v roce 1974 v Žirči. Jsou to: Trávníček Jan Jiránek František Kraus Vlastimil Kokoška Jiří Kerner Pavel Markl Vladimír samostatný referent odboru výstavby MěstNV, který koordinoval a zajišťoval práce na této stavbě i všech 12ti akcích Z. Sídliště Zálabí sever zahájení Výstavba sídliště Zálabí sever 1. etapa byla v 1. čtvrtletí zahájena a byly vytvořeny podmínky plynulého postupu prací n. p. Pozemní stavby. Bytová výstavba V únoru byla zahájena výstavba 96ti bytových jednotek svépomocí v rozpočtové hodnotě 800 tisíc Kčs. Zároveň byla zahájena i stavba mateřské školy n. p. Tiba v Erbenově ulici. 142

3 Mezinárodní den žen 8. března oslavy Mezinárodního roku žen 1975 OSN Ve všech místních závodech a školách konaly se tradiční oslavy MDŽ 8. března. Letošní rok je o to významnější, že kromě oslav MDŽ slaví celý kulturní svět Mezinárodní rok ženy 1975, který byl vyhlášen VS OSN proto, aby na celém světě byl po zásluze zhodnocen podíl žen na vývoji společnosti, v boji za mír, pokrok a šťastný život všech lidí. Příprava IV. Čs. spartakiády 1975 TJ Dvůr Králové n. L., odbor ZRTV nacvičuje se 174 cvičenci v 7mi oddílech spartakiádní skladby. Nejvíce cvičí předškolní děti v počtu více než 70 dětí. Celoměstský závazek pro rok 1975 Rada MěstNV schválila dne 26. března konečnou úpravu celoměstského závazku pro rok 1975 pro tisk, Celoměstský závazek pro rok 1975 uzavřený na počest 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou činil brigádnických hodin. Vč ZOO Východočeská ZOO byla dne 21. dubna z technických důvodů uzavřena. Provádí se teplofikace, kabelizace, kanalizace a jiné zemní úpravy. Předpoklad dokončení prací a opětné zpřístupnění veřejnosti je 15. květen Rekonstrukce Hankova domu Práce na rekonstrukci Hankova domu dodavatelem OSP byly prováděny plynule. Hodnota rekonstrukce podle upraveného rozpočtu dosáhla částky Kčs ,-.Zbývá investovat ještě v letošním roce Kčs ,-. Je předpoklad zkrácení termínu odevzdání stavby do 17. prosince Oslavy 30. výročí osvobození Oslavy 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou probíhaly dle programu, projednaného MěstNV se všemi závody, organizacemi NF a školami. 17. dubna otevření výstavy 30 let osvobození 30 let budování ve výstavní síni Staré radnice. Veřejnost našeho města projevila početnou návštěvou této výstavy své přátelství k lidu SSSR, zpečetěné společně prolitou krví v boji proti společnému nepříteli německému fašizmu. 21. dubna se konal slavnostní večer k 105. výročí narození V. I. Lenina v kině Svět. Slavnostní projev přednesl zástupce KV KSČ, načež byl promítnut sovětský film. 1. května se konaly mohutné oslavy Prvního máje- svátku pracujících celého světa jež vyzněly jako manifestace jednoty strany a lidu a solidarity s bojujícími národy rozvojových zemí proti neokolonialismu. Ulicemi, vyzdobenými vlajkami a transparenty, ubíral se mohutný průvod, doprovázeny alegorickými vozy, přesvědčivě dokumentujícími budovatelské úspěchy našich pracujících na Gottwaldovo náměstí, kde z tribuny budovy MěstNV promluvili k manifestujícím zástupci OV KSČ a NF. 5. květen se konalo v kulturním středisku n. p. TIBA Zálabí slavnostní zasedání MěstNV, KV KSČ, MV NF, zástupců závodů, organizací NF a škol na počest 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Na závěr krásného večera, vyplněného hodnotným uměleckým programem a besedou s manželi Ledvinovými, účastníky bojů na Dukle a příslušníky 1. Československého armádního sboru, jemuž velel generál Ludvík Svoboda, byli zasloužilí občané města vyznamenáni plaketou k 30. výročí osvobození. 9. května konala se Okresní mírová slavnost v Trutnově Na bojišti, jejímž pořadatelem byl OV SPB pod záštitou okresních orgánů a organizací NF. 10. květná v 8 hodin byly položeny věnce k hrobu Rudoarmějce a občanů, padlých v květnovém povstání roku 1945, na místním hřbitově. V 9,30 hodin vydal se průvod našich občanů 143

4 na manifestaci k Památníku padlých na Wolkerově nábřeží, kde delegáti všech složen NF, podniků a škol položili 30 věnců. Hlavní projev přednesl předseda MěstNV s. J. Šubrt. 17. května uspořádalo vedení n. p. Tiba v Kulturním středisku Zálabí setkání s pracovníky, kteří byli v uplynulých letech vyznamenáni za iniciativní a obětavou práci při budování n. p. Tiba. Většina z nich stála u zrodu národního podniku, pomáhala odstraňovat důsledky fašistické okupace a v únoru 1948 bojovala za znárodnění. Tato podniková oslava přerostla rámec n. p. Tiba a stala se součástí oslav 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Činnost Domu pionýrů a mládeže V obvodu DPM pracuje 5 pionýrských skupin na území města a 21 skupin v okolních obcích. V 1. pololetí bylo, provedeno školení pionýrských pracovníků pro získání pionýrského minima. DPM zorganizoval 1. června oslavy Mezinárodního dne dětí. V rámci těchto oslav byla uvedena do provozu moderně vybavená mateřská škola v Eklově ulici, vybudovaná n. p. Juta ve spolupráci s MěstNV o kapacitě 61 dětí. MV SSM Městský výbor SSM vyvíjel v 1. pololetí úspěšnou činnost. Uspořádal mj. 26. dubna 2. ročník Pochodu Podzvičínskem za účasti zhruba 500 startujících na trase 25 a 37 km. Účastnici obdrželi krásné diplomy. MV SSM řídil 29 základních organizací s počtem 770 členů. Zemědělství Zemědělskou výrobu v našem městě zabezpečuje v současné době socialistický sektor, vyjma několika menších usedlostí o výměře do 2 ha zemědělské půdy. Převodem části zbývajících pozemků do socialistického sektoru byla na katastru našeho města dokončena socializace zemědělství. K 1. lednu bylo sloučeno JZD Obránců míru v Kocbeři s JZD Pokrok ve Vítězné. Sloučené družstvo bylo pojmenováno JZD Obránců míru se sídlem ve Vítězné. Sloučením byl vytvořen komplex o výměře ha zemědělské půdy. Vč ZOO Východočeská zoologická zahrada byla dne 21. dubna 1975 z technických důvodů uzavřena. Provádí se teplofikace, kabelizace, kanalizace a jiné územní úpravy. Předpoklad dokončení prací a opětné zpřístupnění veřejnosti je 15. květen Pečovatelská služba a spolupráce s Českým červeným křížem V květnu zahájilo činnost středisko pečovatelské služby v ul. Obránců mírů č. 367, jež poskytuje pomoc průměrně potřebným občanům. Většina těchto občanů je odkázána na pomoc pečovatelky plně, osta celkem tní občané používají kromě toho ještě péče svých rodinných příslušníků. Počet starších osamělých občanů v našem městě stoupá a tím stoupají i nároky na pečovatelskou službu. Všechny ZO ČČK jako jediné v našem okresu získaly titul Vzorná skupina. Je třeba vyzdvihnouti dobrou spolupráci MěstNV a MěstV ČČK. Občanské výbory Na 21. plenárním zasedání MěstNV a na veřejných schůzích KSČ byl v dubnu proveden rozbor a hodnocení občanských výborů za rok Bylo konstatováno, že úroveň funkcionářů i členů občanských výborů a výsledky jejich dosavadní činnosti dávají předpoklady k tomu, aby i letošní náročné úkoly a závazky byly úspěšně splněny. Městské komunikace Rada MěstNV se ve své 11. schůzi dne 21. května zabývala mj. i havarijním stavem komunikací s prašným a asfaltovým povrchem, zejména v ulicích: Havlíčkově, Tylově, Vrchlického 144

5 a Nerudově. Kde byla v roce 1974 prováděna rekonstrukce inženýrských sítí, ale tyto komunikace nebyly vzdor provedeným opravám uvedeny do původního stavu. V důsledku rozptýlené individuální bytové výstavby došlo k poškození komunikací s nezpevněným povrchem, např. na Žižkově, Příčce a dalších čtvrtích, což mělo za následek časté stížnosti občanů. Bylo konstatováno, že síť městských komunikací se silnější průjezdností neodpovídá svým povrchem dopravnímu zatížení. V havarijním stavu je most přes Hartský potok v Nedbalově ulici. Stav mostní konstrukce byl již před několika lety prověřen a byla navržena jeho výměna. Zvýšený dopravní ruch v našem městě vlivem návštěvnosti Vč ZOO vyžaduje zlepšování jakosti komunikací též pod Vč ZOO. Byla provedeny úprava silnice Dvůr Králové n. L. Hořice v úseku Smetanovy ulice položením asfaltového koberce. Byla dokončena rekonstrukce silnice Dvůr Králové n. L. Choustníkovo Hradiště. Obchodní síť Studie Výzkumného ústavu ministerstva obchodu ČSR konstatovala, že v našem městě chybí s výhledem do roku 1985 celkem m2 prodejní plochy. Ač byly v roce 1974 předány do provozu nové samoobsluhy podniku Potraviny v Podharti a v Čelakovského ulici, je situace dosud nevyřešena. V rámci výstavby sídliště Zálabí sever I. byla zahájena stavba nákupního střediska, jež má býti odevzdáno do užívání v roce Na základě poznatků prověrky prodejen ve vnitřní části města komisí MH a obchodu MěstNV ve spolupráci s komisí výstavby a tvorby životního prostředí byly doporučeny obchodním organizacím některé opravy a úpravy provozních místností. Podle usnesení rady ONV Trutnov byl vypracován plán historického středu města se zakreslením obchodních jednotek a současně byly zjištěny potřebné úpravy a výměny portálů a výkladů. Bylo konstatováno, že celkový rozvoj obchodní sítě v našem městě je odvislý od plánu investiční výstavby v 6.5 LP. Výstavba rodinných domků Odbor výstavby MěstNV povolil v uplynulých 10ti letech stavbu 240 rodinných domků, z nichž bylo k 30. květnu kolaudováno 136 rodinných domku o 167mi bytových jednotkách. Největším sídlištěm pro výstavbu rodinných domku a to dvou a čtyřdomků podle typového projektu arch. Drimla a družstva Drupos Pardubice pro výstavbu 6ti-domků je v přítomné době Baierův kopec, kde bude po skončení výstavby celkem 127 rodinných domků. Mateřská škola n. p. Juta Dne 9. června byla předána do užívání nová mateřská škola pro 60 dětí, vybudovaná druženými prostředky v akci Z MěstNV a n. p. Juta v Eklově ulici. Slavnostního otevření zúčastnili se zástupci OV KSČ, ONV, MěstV KSČ, MěstNV, generálního ředitelství lnářského průmyslu a n. p. Juta. Mateřská škola byla předána do správy n. p. Juta závod 3 s vyčleněním 10ti míst pro MěstNV. Celoměstský závazek za 1. pololetí Rada MěstNV hodnotila ve své schůzi 16. července mj. též plnění celoměstského závazku, akce Z a zvelebovací činnosti za 1. pololetí. Celoměstský závazek byl uzavřen v hodnotě tisíc Kčs a v počtu hodin. Za 1. pololetí bylo odpracováno hodin. Závazek byl splněn tudíž na 75,97%. Volební program NF Při hodnocení volebního programu NF a plnění v letech konstatovala rada MěstNV, že bylo odpracováno celkem brigádnických hodin a vytvořena hodnota díla za tisíc Kčs. Plnění volebního programu NF k 30. červnu bylo příznivé, ježto akce, 145

6 závislé jen na místních zdrojích i pravomoci MěstNV byly plněny. Velmi úspěšně pokračovala výstavba mateřských škol podle původní projektové dokumentace n. p. Strojtex, jež se stala vzorným typem pro stavbu mateřských škol ve Východočeském kraji. TJ Dvůr Králové n. L. Rada MěstNV převzala na žádost TJ Dvůr Králové n. L. záštitu nad IV. ročníkem turnaje odbíjené mužů, který se konal 8. srpna pod názvem O Podzvičínský pohár. Průběh žní Rada MěstNV konstatovala ve své chůzi dne 27. srpna, že na katastru města byly žně již dokončeny. Na hladký průběh žní mělo vliv nejen příznivé počasí, ale též dobrá připravenost zemědělských závodů. Státní plán nákupu obilovin na katastru našeho města byl splněn na 100%, ač vlivem loňského pozdního nástupu do podzimních prací byly výnosy na hektar v průměru o 4q nižší. Školství, kultura, sociální věci, zdravotnictví Na území našeho města působilo 5 úplných ZDŠ, 1 ZDŠ 1. stupně, 1 zvláštní škola, školní družiny při všech školách, Lidová škola umění. Oční škola, škola při okresní nemocnici OÚNZ, 5 městských mateřských škol včetně jídelen, 4 jídelny závodních mateřských škol, 3 velké školní jídelny a Dům pionýrů a mládeže. V městských mateřských školách bylo k 31. prosinci míst, závodních 203 míst, tj. celkem 501 míst. Do konce roku vzrostl počet neumístěných dětí v mateřských školách na 200. N. p. Tiba pokračoval ve stavbě mateřské školy v Erbenově ulici pro 60 dětí. Městské muzeum v Kohoutově dvoře Významnou kulturní událostí našeho města bylo otevření Kohoutova dvora dne 7. listopadu zahájením výstavy Ruské malířství 19. století. Kohoutův dvůr významný památkový objekt barokního stavitelství a sochařství byl rekonstruován k 30. září nákladem Kčs. Sbírky, uložené od roku 1965 po předání budovy bývalého Městského vlastivědného muzea Východočeské ZOO, v depozitářích ve státním zákmu KUKS, byly prostupně převáženy a uloženy v nové budově muzea v Kohoutově dvoře pro stálou expozici. Hankův dům Vyvrcholením prováděných rekonstrukcí památkových objektů v našem městě bylo dokončení rekonstrukce Hankova domu, sídla Spojeného závodního klubu ROH 9. květen, který byl předán do užívání SZK ROH 9. květen dne 17. prosince. Provedením těchto rekonstrukcí byly zachovány nejen objekty značné umělecko-historické hodnoty, ale byl vyřešen problém opětného zveřejnění vzácných muzejních sbírek. Hankův dům ve svém novém provedení se stal významným zařízením pro uskutečňování kulturní, politicko-výchovné a zájmové činnosti SZK ROH 9. květen a pro rozvoj socialistické kultury. 58. výročí VŘSR 6. listopadu byly zahájeny celoměstské oslavy 58. výročí VŘSR. Početné delegace místních závodů, škol a zástupců organizací NF položily věnce u hrobu Rudoarmějce na místním hřbitově. Večer byl slavnostně zahájen Měsíc československo-sovětského přátelství, na němž vystoupil Středočeský symfonický orchestr z Poděbrad. Zcela naplněný sál Kulturního střediska Tiba Zálabí se stal dějištěm krásného ideově i umělecky náročného večera. Měsíc československo-sovětského přátelství byl zakončen 12. prosince filmovým představením My se vrátíme sovětské produkce v kině Svět. Film vystižně zachytil hrdinství a nesmírné oběti sovětského lidu na počátku Velké vlastenecké války Sovětského svazu a byl diváky nadšeně přijat. 146

7 Spojený závodní klub ROH 9. květen SZK ROH 9. květen uspořádal v letošním roce 30 besed a přednášek pro mládež, 6 odborářských školení, jazykové, společenské, pohybové a administrativní kurzy, celkem 69 akcí, četně navštívených našimi občany. Velkou oblibu získali abonentní koncerty Kruhu přátel hudby při SZK. 9. koncertní sezónu zahájil tradičně dne 21. října abonentní koncert Pěvců opery Národního divadla v čele s národním umělcem Eduardem Hakenem, který se stal po četných vystoupeních v našem městě miláčkem obecenstva. Krásný umělecká zážitek připravilo návštěvníkům 63. abonentního koncertu světově proslulé Foersterovo trio dne 1. prosince. Závěr roku patřil Náchodskému komornímu orchestru Slávy Vorlové s dirigentem Jindřichem Roubíčkem a třemi sólisty. Tyto koncerty byly poslední, jež se konaly střídavě v Kulturním středisku Tiba Zálabí a obřadní síni Staré radnice. Počínaje rokem 1976 budou se konat divadelní představení koncerty, společenské pořady a zájmová činnost lidových uměleckých souborů v Hankově domě. Dosud museli předplatitelé divadelních cyklů dojíždět autobusem do Divadla Vítězného února v Hradci Králové a do Východočeského divadla v Pardubicích. Klub přátel výtvarného umění při SZK uspořádal v době od září ve výstavní síni Staré radnice Výstavu užitkového umění (krajky, modrotisky, smaltované miniatury, dřevěné figury) vynikajících umělců Luby a Zdeňka Krejčích z Prahy, jež byla úspěšná. Na 45. Jiráskově Hronově účinkovaly v mimodivadelním programu dva hudební soubory SZK ROH dechový orchestr Mladých hudebníků a Studio T. Pěvecký soubor SZK ROH účinkoval 7. září ve významný den novodobých českých dějin 200stého výročí selských bouří v Podkrkonoší, vedených proslulým rychtářem Nývltem ze Rtyně v Podkrkonoší, v krásném městečku na úpatí Jestřebích hor při slavnostech odhalení pomníku na paměť selských bouří ve Rtyni v Podkrkonoší. SZK nezapomíná ani na hodnotné večery poezie. Dne 29. října přednesli členové divadelního souboru pásmo Tři poháry milostné poezie. Městský rozhlas po drátě Záslužnou činnost koná již po 16 let městský rozhlas po drátě, vysílám zpráv a zajímavostí z našeho města. Divadlo Vítězného února v Hradci Králové přislíbilo divadelnímu souboru SZK metodickou pomoc svého režiséra pro první přestavení v obnoveném Hankově domě. Dechový orchestr Mladých hudebníků byl i v roce 1975 jedním z nejaktivnějších souborů SZK. Z kroužků zájmové umělecké činnosti si vedl v roce 1975 počtem 52 akcí nejlépe taneční kroužek o účasti osob. Druhý byl loutkářský kroužek s 23 představeními pro děti s účasti dětí, třetí byl divadelní soubor mladých se 14ti akcemi za účasti osob a čtvrtý byl pěvecký soubor SZK s 11ti akcemi a účastí návštěvníků. ZDŠ, Dům pionýrů a mládeže Do kulturních akcí se pravidelně zařazují ZDˇ3, jež vystoupily na 89 akcích pro veřejnost, na nichž účinkovalo dětí. K významným oslavám a výročím letošního jubilejního roku uspořádaly ZDŠ 29 slavnostních akademií s účastí žáků, 148 besed za účasti žáků se zabývalo problémy dospívání, bojem proti kriminalitě, škodlivosti kouření aj. V Domě pionýrů a mládeže vyvíjelo ve 29ti útvarech zájmovou činnost 496 dětí. Děti vystoupily pod vedením zkušených vedoucích v pořadech pro Klub důchodců k oslavám MDŽ, MDD, v Měsíci československo-sovětského přátelství, v soutěži při ZDŠ s pionýrskými skupinami pod názvem Sovětský svaz náš přítel. 147

8 Svaz protifašistických bojovníků ZO Českého svazu protifašistických bojovníků uspořádala 127 besed za účasti posluchačů a výstavu 30. let osvobození 30. let budování. Český svaz žen Český svaz žen se zúčastnil všech celoměstských akcí k významným výročím MDŽ, nácvik na IV. celostátní spartakiádu 1975 výsadba květin podle výzvy k ženám: Naše vlast kvetoucí zahrada.. Český ovocnářský svaz Český ovocnářský svaz upořádal pro své členy 4 odborné přednášky, 5 besed, 1 instrukční vycházku v terénu a 5 autobusových zájezdů s odbornou tématikou. Český červený kříž Český červený kříž uspořádal 51 přednášek se zdravotnickou tématikou pro své členy, 18 besed s občany a 10 zájezdů. Členové se zúčastnili akcí získávání dobrovolných dárců krve, poskytování 1. pomoci, pečovatelské a signalizační služby, školení občanů v civilní obraně, školení řidičů amatérů aj. V těchto akcích odpracovali členové Českého červeného kříže k 31. prosinci brigádnických hodin. Klub důchodců Klub důchodců vyvíjel po celý rok kulturně-osvětovou činnost pro své členy ve vlastním Domově důchodců, kde uspořádal 7 přednášek s diapositivy, 1 filmové představení a 3 autokarové výlety. Kino Svět Kino Svět odehrálo letos 833 filmových představení tj. 101,6% celoročního plánu. Představení navštívilo diváků, tj. průměr 178,34 osob na 1 představení, proti 163 osobám v roce Dětských představení se zúčastnilo dětí a 28 školních představení žáků. Pro Klub filmového diváka, který sdružuje již několik let zájemce o náročnou filmovou produkci domácí i cizí bylo promítnuto 26 filmů s účastí diváků. Pro Klub přátel sovětského filmu získal MV SČSP v místních ZO SČSP k 31. prosinci členů. Městská lidová knihovna Městská lidová knihovna uspořádala v rámci své kulturně výchovné činnosti pro veřejnost 133 pořadů, jichž se zúčastnilo osob. Městská lidová knihovna uskutečnila letos poprvé pořady pro učňovskou mládež na základě uzavřené dohody o spolupráci. Roční plán městské lidové knihovny byl splněn ve všech ukazatelích. K 31. prosinci 1975 bylo vypůjčeno knih, 116 hudebnic a 249 ostatních titulů, tj. plnění na celkem 101,85%. Počet čtenářů dosáhl osob, návštěvníků v knihově a osob v čítárně. Městská lidová knihovna popularizuje novou literární tvorbu jednak výstavkami novinek, jednak besedami se spisovateli a básníky. Občané našeho města besedovali v obřadní síni Staré radnice 21. května se spisovatelkou Emou Řezáčovou a básníkem Václavem Honsem, který též recitoval své nové básně. U příležitosti životních jubileí předních představitelů české socialistické poesie Jiřího Wolkera, Vítězslava Nezvala, S. K. Neumanna, Viléma Závady a Leco Novoměstského uspořádala městská lidová knihovna výstavky z děl těchto autorů. Spolu s pionýrskou organizací ZDŠ Schulzovy sady uspořádala městská lidová knihovna zájezd do Ležáků, k uctění památky hrdinných občanů Ležáků, vyvražděných nacisty 24. června

9 ONV Trutnov udělil MěstNV Dvůr Králové n. L. čestné uznání za umístění v soutěži názorné agitace k 30. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou. Svazarm ÚV Svazarmu ČSR udělil medaili MěstNV Dvůr Králové n. L. Za zásluhy o rozvoj Svazarmu ČSR. Toto vyznamenání převzal při slavnostním zasedání ÚV Svazarmu ČSR v Mladé Boleslavi předseda MěstNV s. Jaroslav Šubrt. Nejlepší sportovci roku 1975 Ve své schůzi dne 3. prosinci schválila rada MěstNV vyhodnocení 10ti nejlepších sportovců města Dvora Králové n. L. za rok 1975, jsou to: Vávra Jaroslav Aeroklub Svazarmu Dvůr Králové n. L. Zajdl Bohumír Aeroklub Svazarmu Dvůr Králové n. L. Fejková Alena TJ Dvůr Králové n. L., oddíl atletiky Veselý Pavel - TJ Dvůr Králové n. L., oddíl atletiky Vančurová Eva - TJ Dvůr Králové n. L., oddíl atletiky Hochman Zdeněk - TJ Dvůr Králové n. L., oddíl odbíjená Dušek Ladislav - TJ Dvůr Králové n. L., oddíl mezinárodní házené Šturma Miroslav - TJ Dvůr Králové n. L., oddíl kopané Seidl Jiří - TJ Dvůr Králové n. L., oddíl plavecký Lipták Ivo - TJ Dvůr Králové n. L., oddíl ledního hokeje Celoměstský závazek pro rok 1975 K 31. prosinci byl radou MěstNV vyhodnocen celoměstský závazek MěstNV pro rok 1975 s tímto výsledkem: závazek na celkový počet hodin byl překročen odpracováním brigádnických hodin, tj. na 192,18%. Počet obyvatel k 31. prosinci 1975 Počet obyvatel v našem městě k 31. prosinci 1975: osob Počet narození dětí k 31. prosinci osob Počet sňatků k 31. prosinci

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

Počet obyvatel města k 1. lednu 1981 18 411 osob.

Počet obyvatel města k 1. lednu 1981 18 411 osob. 1981 I. Stav obce: Počet obyvatel města k 1. lednu 1981 18 411 osob. II. Politický, hospodářský, sociální a kulturní život v obci Dnem 1. ledna 1981 jsme vstoupili do 1. roku 7.5LP = 1981 1985, který je

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Sen generací bojovníků za lepší život se stal skutkem. Dovršením socializace našeho

Sen generací bojovníků za lepší život se stal skutkem. Dovršením socializace našeho 1960 K R O N I K A M Ě S TA D VO R A K R Á L O V É N A D L A B E M 1 9 6 0-1 9 8 2 Socialismus v naší vlasti zvítězil. Sen generací bojovníků za lepší život se stal skutkem. Dovršením socializace našeho

Více

PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1]

PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1] PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1] [2] Zápis z plenárního zasedání 30. 1. 1979 1979 A 273 1. Plán práce na rok 1979 2.

Více

k osobnímu dopisu předsedy MěstNV náměstkovi ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR. Z první etapy výstavby sídliště za oční školou bylo

k osobnímu dopisu předsedy MěstNV náměstkovi ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR. Z první etapy výstavby sídliště za oční školou bylo 1971 1. leden: První den Nového roku byl slunečný a mrazivý všude sníh, který napadl ve větším množství ve středu 23. prosince 1970. Večer k 19. hod. byl již mráz 16 0C, do rána přes 20 0C. Silné mrazy

Více

Loňská mírná zima, opakovala se i v roce 1972. Komise pro obchod měla snadnou práci, ježto

Loňská mírná zima, opakovala se i v roce 1972. Komise pro obchod měla snadnou práci, ježto 1972 Loňská mírná zima, opakovala se i v roce 1972. Komise pro obchod měla snadnou práci, ježto někdejší nedostatek se změnil v přebytek paliva v Uhelných skladech v Tylově ulici. Dne 11. ledna 1972 vzrušila

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Kronika Města Dvora Králové nad Labem za rok 1985

Kronika Města Dvora Králové nad Labem za rok 1985 Kronika Města Dvora Králové nad Labem za rok 1985 I. Stav obce Počet obyvatel k 1.1. 1985 17.537 obyvatel V roce 1985 přihlášeno 262 Odhlášeno 319 Úbytek 57-57 obyvatel 17.480 obyvatel Narození 206 obyvatel

Více

PŘÍLOHA B 3 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1976 1989 [1]

PŘÍLOHA B 3 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1976 1989 [1] PŘÍLOHA B 3 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1976 1989 [1] [2] Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 3. 11. 1976 1976 A 166 1. Bilance pracovních sil v okrese a

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Městský národní výbor ve Smiřicích

Městský národní výbor ve Smiřicích Děkujeme všem občanům za velmi dobrou spolupráci v roce 1973. Do příštího roku přijměte přání pevného zdraví a mnoha úspěchů v práci i v osobním životě. Městský národní výbor ve Smiřicích Výzva Městského

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 9 HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 1669 1875 1830 1857 8. 10. 1919 1937 připomínka první školy v Doksech v domě čp. 40 vedle tehdejší fary naproti kostelu. Při požáru v r. 1750 shořela i budova čp. 40, nová

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově

Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově Přítomni : - dle prezenční listiny ( příloha zápisu) Program jednání : 1) Zahájení, 2) Zpráva starosty KSH 3) Informace z ústředních

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

ZÁPIS kroniky města Havířova za rok 1977

ZÁPIS kroniky města Havířova za rok 1977 ZÁPIS kroniky města Havířova za rok 1977 Zápis schválen radou dne Kronikář : Erich Bohdal Havířov Město Česká 5. Společensko politické události 1977. Na úseku organizací sdružených v Národní frontě Městská

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

Občané našeho města projevili velkou iniciativu v přípravách na oslavy 20. výročí osvobození

Občané našeho města projevili velkou iniciativu v přípravách na oslavy 20. výročí osvobození 1964 Výzva našeho města - soutěž k 20. výročí osvobození Občané našeho města projevili velkou iniciativu v přípravách na oslavy 20. výročí osvobození naší vlasti. MěstNV a občané našeho města vyzvali všechna

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.12.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Kandidátka pro volbu předsedy OFS Klatovy

Kandidátka pro volbu předsedy OFS Klatovy Kandidátka pro volbu předsedy OFS Klatovy Volební období 2013-2017 Jméno a příjmení Naroz./ ID Zaměstnání Bydliště Člen klubu Do VV navrhuje ČERVENÝ Jan 9.6.1951 51060042 státní zaměstnanec Klatovy, Měchurova

Více

3. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného 10.03.2015

3. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného 10.03.2015 ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného 10.03.2015 Z/41/2015-3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 1.1. plnění úkolů

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013

Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013 MILETÍN nám. Karla Jaromíra Erbena č.p 99 507 71, e-mail:nosek@miletin.cz č.j. 529/2013 Zpracoval : Nosek M. Dne: 5.9. 2013 Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013 Přítomni : Nosek Miroslav,Hlavatý

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Zápis z 13. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19. 12. 2011

Zápis z 13. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19. 12. 2011 Zápis z 13. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19. 12. 2011 Zasedání se zúčastnilo dle prezenční listiny 7 členů zastupitelstva. Paní Jana Mališová a paní Eva Karpíšková se dostavily později. Zasedání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Obec Chloumek Obec Kladrubce Obec Podhůří Obec Polánka Obec Přebudov

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM (k 1. 3. 2015) 1 ODBOR ŠKOLSTVÍ Střední školy a vyšší odborné školy Česká lesnická akademie

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 R/206/2011-9. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. harmonogram všech úkonů včetně zpracování

Více

Zpráva o činnosti pobočky JČMF Jihlava za rok 2014

Zpráva o činnosti pobočky JČMF Jihlava za rok 2014 Zpráva o činnosti pobočky JČMF Jihlava za rok 2014 Členská základna Jihlavské pobočky působí v okresech Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou a počtem členů patří mezi menší pobočky.

Více

Právní předpisy a předpisy SH ČMS

Právní předpisy a předpisy SH ČMS Právní předpisy a předpisy SH ČMS -zákon o PO a související předpisy -stanovy SH ČMS, statut vyznamenání, stejnokrojový předpis 1. Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/1985 Sb.ve znění

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

7. listopadu bude oslavovat sovětský lid a s ním všichni jeho přátelé včetně přátel z naší socialistické republiky 62. výročí Velké říjnové

7. listopadu bude oslavovat sovětský lid a s ním všichni jeho přátelé včetně přátel z naší socialistické republiky 62. výročí Velké říjnové 7. listopadu bude oslavovat sovětský lid a s ním všichni jeho přátelé včetně přátel z naší socialistické republiky 62. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Ony historické okamžiky rozhodly o změně

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Socialismus v naší vlasti definitivně zvítězil a právě zabezpečení dalšího rozvoje naší společnosti

Socialismus v naší vlasti definitivně zvítězil a právě zabezpečení dalšího rozvoje naší společnosti 1962 K R O N I K A M Ě S TA D VO R A K R Á L O V É N A D L A B E M 1 9 6 0-1 9 8 2 XII. sjezd KSČ - celý letošní rok probíhal ve znamení XII. sjezdu strany. Socialismus v naší vlasti definitivně zvítězil

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV ŠKOLY GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK 4.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce P r o g r a m: 1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele

Více

Index ke kronice města Frýdlantu nad Ostravicí - III. díl -

Index ke kronice města Frýdlantu nad Ostravicí - III. díl - Rok 1956 - Nástup do II. pětiletého hospodářského plánu rozvoje - Přemístění obřadní síně - Z frýdlantské osvěty - Úspěchy díla zdejšího rodáka akademického malíře Ferdiše Duši - Příprava k útoku na Ostravském

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 5. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. května 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR Na Poříčním právu 376 / 1 128 01 Praha 2 telefon: 221 922 023, 221 922 022, e-mail: tripartita@mpsv.cz fax: 221 922

Více