Město Dvůr Králové n. Labem město 20. výročí osvobození Československa Sovětskou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Dvůr Králové n. Labem město 20. výročí osvobození Československa Sovětskou"

Transkript

1 1975 K R O N I K A M Ě S TA D VO R A K R Á L O V É N A D L A B E M Stav obce v 1. čtvrtletí Město Dvůr Králové n. Labem město 20. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou mělo k 1. lednu obyvatel. Na prahu jubilejního roku 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou usnesla se Rada MěstNV na své první chůzi 2. ledna vypracovat koncepci výzdoby města k tomuto významnému výročí. Kino OKO Na úseku péče o kulturní zařízení bylo po prohlídce kina OKO usneseno použít budovy kina, jako víceúčelové zařízení ke kulturním účelům. Celoměstský závazek na rok 1974 plnění Ve schůzi 15. ledna zhodnotila Rada MěstNV celoměstský závazek za rok 1974 ve výši brigádnických hodin a konstatovala, že závazek byl splněn k 31. prosinci 1974 na 194,15%, odpracováním evidovaných hodin. Kromě dokončení rekonstrukce inženýrských sítí výstavby občanské vybavenosti a dalších akcí byla dobře plněna akce Z, ve které byla dokončena stavba provozní budovy na letišti Aeroklubu Svazarmu, požární zbrojnice a skleníků Komunálních služeb města. V akci Z byla vytvořena hodnota díla tisíc Kč Evidenční hodnota závazky ve výši Kčs tisíce byla splněna na tisíc Kčs a vytvořena hodnota díla proti plánu tisíc Kčs ve výši tisíc Kčs. Na úseku občanské vybavenosti dobře pokračovala rekonstrukce Hankova domu a Kohoutova dvora, budoucího sídla Vlastivědného musea. Služby obyvatelstvu V oblasti rozvoje služeb obyvatelstvu byla dokončena rekonstrukce Domu služeb Úpavan v Revoluční ulici a stavba samoobslužné prodejny potravin v Čelakovského ulici. V bytové výstavbě byla v 1. čtvrtletí zahájena stavba I. etapy sídliště Zálabí sever. Úspěšné splnění celoměstského závazku za rok 1974 umožnila vysoká aktivita a iniciativa občanů, pracujících místních závodů, podniků, ústavů, organizací NF a škol. Rada MěstNV udělila čestné uznání s. Zapletalovi předsedovi občanského výboru u příležitosti jeho 70. narozenin za dlouholetou obětavou činnost ve prospěch občanů. Vývojové středisko n. p. Tiba BSP předložilo na aktivu komisí MěstNV 3. ledna návrh na trvalou výzdobu města ve formě fotodokumentace, která je dlouhodobého charakteru. Plán kulturně výchovné činnosti Na své schůzi 29. ledna projednala Rada MěstNV Jednotný plán kulturně-výchovné činnosti na rok 1975, sestavený z dílčích plánů kulturních zařízení MěstNV, SZK ROH 9. květen, organizací NF a ZDŠ. Plán se stal důležitou směrnicí pro realizaci státní kulturní politiky, řízení a koordinaci v oblasti kultury. Hlavním cílem všech organizací a kulturních zařízení bylo: pokračovat v plnění usnesení ÚV KSČ k výchově mladé generace, důstojně oslavit 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou, připravit zdárný průběh IV. celostátní spartakiády 1975, věnovat zvýšenou pozornost otázkám současného politického vývoje v mezinárodním měřítku. 141

2 Stavba vodovodu V rámci volebního programu NF byla učiněna opatření k přípravě stavby vodovodu v městské čtvrti Žireč, vypracováním studie a projektového úkolu Okresní vodohospodářskou správou. S realizací se uvažuje v letech Rada MěstNV se usnesla předložit projektový úkol ke schválení radě ONV Trutnov. Doplnění rady MěstNV Podle usnesení 19. plenárního zasedání MěstNV byla doplněna rada MěstNV za odvolanou s. Rauchovou o s. Milošem Kastnera, poslance MěstNV a předsedu komise výstavby a tvorby životního prostředí. TJ Dvůr Králové n. Labem 13. ledna byli na ustavující schůzi hlavního výboru sloučené TJ Dvůr Králové n. L. zvoleni: s. ing. Zdeněk Fišer předsedou s. Jaroslav Šindelář místopředseda s. Jiří Kaplan 2. místopředseda s. Stanislav Špůr tajemník Závazkové hnutí na počest 30. výročí osvobození vlasti ONV, OV KSČ a OV NF v Trutnově vyzval pracující okresu k uzavírání socialistických závazků na počest 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou pod heslem: 30 svobodných let 30 hodin zdarma republice. MěstNV upravil příslušné směrnice na podmínky našeho města. V lednu a únoru proběhla v našem městě kampaň uzavírání závazků v organizacích NF, v občanských výborech, v místních podnicích, závodech, ústavech, školách a organizacích s cílem vyhlásit celoměstský závazek na 21. plenárním zasedání MěstNV 2. dubna. Nový kronikář města Usnesení rady MěstNV byl schválen do funkce kronikáře města Dvora Králové n. Labem Viktor Schóner, narozen 10. října 1919 ve Dvoře Králové n. L., pracovník odbytové a servisní organizace textilního průmyslu TECHNITEX ve Dvoře Králové n. L. s platností od 1. ledna Zlatý odznak města za zásluhy Za zásluhy o zvelebení města byli odměněni zlatým odznakem města Dvora Králové n. L. členové Svazarmu, kteří odpracovali v akci Z brigádnických hodin na stavbě provozní budovy letiště Aeroklubu v roce 1974 v Žirči. Jsou to: Trávníček Jan Jiránek František Kraus Vlastimil Kokoška Jiří Kerner Pavel Markl Vladimír samostatný referent odboru výstavby MěstNV, který koordinoval a zajišťoval práce na této stavbě i všech 12ti akcích Z. Sídliště Zálabí sever zahájení Výstavba sídliště Zálabí sever 1. etapa byla v 1. čtvrtletí zahájena a byly vytvořeny podmínky plynulého postupu prací n. p. Pozemní stavby. Bytová výstavba V únoru byla zahájena výstavba 96ti bytových jednotek svépomocí v rozpočtové hodnotě 800 tisíc Kčs. Zároveň byla zahájena i stavba mateřské školy n. p. Tiba v Erbenově ulici. 142

3 Mezinárodní den žen 8. března oslavy Mezinárodního roku žen 1975 OSN Ve všech místních závodech a školách konaly se tradiční oslavy MDŽ 8. března. Letošní rok je o to významnější, že kromě oslav MDŽ slaví celý kulturní svět Mezinárodní rok ženy 1975, který byl vyhlášen VS OSN proto, aby na celém světě byl po zásluze zhodnocen podíl žen na vývoji společnosti, v boji za mír, pokrok a šťastný život všech lidí. Příprava IV. Čs. spartakiády 1975 TJ Dvůr Králové n. L., odbor ZRTV nacvičuje se 174 cvičenci v 7mi oddílech spartakiádní skladby. Nejvíce cvičí předškolní děti v počtu více než 70 dětí. Celoměstský závazek pro rok 1975 Rada MěstNV schválila dne 26. března konečnou úpravu celoměstského závazku pro rok 1975 pro tisk, Celoměstský závazek pro rok 1975 uzavřený na počest 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou činil brigádnických hodin. Vč ZOO Východočeská ZOO byla dne 21. dubna z technických důvodů uzavřena. Provádí se teplofikace, kabelizace, kanalizace a jiné zemní úpravy. Předpoklad dokončení prací a opětné zpřístupnění veřejnosti je 15. květen Rekonstrukce Hankova domu Práce na rekonstrukci Hankova domu dodavatelem OSP byly prováděny plynule. Hodnota rekonstrukce podle upraveného rozpočtu dosáhla částky Kčs ,-.Zbývá investovat ještě v letošním roce Kčs ,-. Je předpoklad zkrácení termínu odevzdání stavby do 17. prosince Oslavy 30. výročí osvobození Oslavy 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou probíhaly dle programu, projednaného MěstNV se všemi závody, organizacemi NF a školami. 17. dubna otevření výstavy 30 let osvobození 30 let budování ve výstavní síni Staré radnice. Veřejnost našeho města projevila početnou návštěvou této výstavy své přátelství k lidu SSSR, zpečetěné společně prolitou krví v boji proti společnému nepříteli německému fašizmu. 21. dubna se konal slavnostní večer k 105. výročí narození V. I. Lenina v kině Svět. Slavnostní projev přednesl zástupce KV KSČ, načež byl promítnut sovětský film. 1. května se konaly mohutné oslavy Prvního máje- svátku pracujících celého světa jež vyzněly jako manifestace jednoty strany a lidu a solidarity s bojujícími národy rozvojových zemí proti neokolonialismu. Ulicemi, vyzdobenými vlajkami a transparenty, ubíral se mohutný průvod, doprovázeny alegorickými vozy, přesvědčivě dokumentujícími budovatelské úspěchy našich pracujících na Gottwaldovo náměstí, kde z tribuny budovy MěstNV promluvili k manifestujícím zástupci OV KSČ a NF. 5. květen se konalo v kulturním středisku n. p. TIBA Zálabí slavnostní zasedání MěstNV, KV KSČ, MV NF, zástupců závodů, organizací NF a škol na počest 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Na závěr krásného večera, vyplněného hodnotným uměleckým programem a besedou s manželi Ledvinovými, účastníky bojů na Dukle a příslušníky 1. Československého armádního sboru, jemuž velel generál Ludvík Svoboda, byli zasloužilí občané města vyznamenáni plaketou k 30. výročí osvobození. 9. května konala se Okresní mírová slavnost v Trutnově Na bojišti, jejímž pořadatelem byl OV SPB pod záštitou okresních orgánů a organizací NF. 10. květná v 8 hodin byly položeny věnce k hrobu Rudoarmějce a občanů, padlých v květnovém povstání roku 1945, na místním hřbitově. V 9,30 hodin vydal se průvod našich občanů 143

4 na manifestaci k Památníku padlých na Wolkerově nábřeží, kde delegáti všech složen NF, podniků a škol položili 30 věnců. Hlavní projev přednesl předseda MěstNV s. J. Šubrt. 17. května uspořádalo vedení n. p. Tiba v Kulturním středisku Zálabí setkání s pracovníky, kteří byli v uplynulých letech vyznamenáni za iniciativní a obětavou práci při budování n. p. Tiba. Většina z nich stála u zrodu národního podniku, pomáhala odstraňovat důsledky fašistické okupace a v únoru 1948 bojovala za znárodnění. Tato podniková oslava přerostla rámec n. p. Tiba a stala se součástí oslav 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Činnost Domu pionýrů a mládeže V obvodu DPM pracuje 5 pionýrských skupin na území města a 21 skupin v okolních obcích. V 1. pololetí bylo, provedeno školení pionýrských pracovníků pro získání pionýrského minima. DPM zorganizoval 1. června oslavy Mezinárodního dne dětí. V rámci těchto oslav byla uvedena do provozu moderně vybavená mateřská škola v Eklově ulici, vybudovaná n. p. Juta ve spolupráci s MěstNV o kapacitě 61 dětí. MV SSM Městský výbor SSM vyvíjel v 1. pololetí úspěšnou činnost. Uspořádal mj. 26. dubna 2. ročník Pochodu Podzvičínskem za účasti zhruba 500 startujících na trase 25 a 37 km. Účastnici obdrželi krásné diplomy. MV SSM řídil 29 základních organizací s počtem 770 členů. Zemědělství Zemědělskou výrobu v našem městě zabezpečuje v současné době socialistický sektor, vyjma několika menších usedlostí o výměře do 2 ha zemědělské půdy. Převodem části zbývajících pozemků do socialistického sektoru byla na katastru našeho města dokončena socializace zemědělství. K 1. lednu bylo sloučeno JZD Obránců míru v Kocbeři s JZD Pokrok ve Vítězné. Sloučené družstvo bylo pojmenováno JZD Obránců míru se sídlem ve Vítězné. Sloučením byl vytvořen komplex o výměře ha zemědělské půdy. Vč ZOO Východočeská zoologická zahrada byla dne 21. dubna 1975 z technických důvodů uzavřena. Provádí se teplofikace, kabelizace, kanalizace a jiné územní úpravy. Předpoklad dokončení prací a opětné zpřístupnění veřejnosti je 15. květen Pečovatelská služba a spolupráce s Českým červeným křížem V květnu zahájilo činnost středisko pečovatelské služby v ul. Obránců mírů č. 367, jež poskytuje pomoc průměrně potřebným občanům. Většina těchto občanů je odkázána na pomoc pečovatelky plně, osta celkem tní občané používají kromě toho ještě péče svých rodinných příslušníků. Počet starších osamělých občanů v našem městě stoupá a tím stoupají i nároky na pečovatelskou službu. Všechny ZO ČČK jako jediné v našem okresu získaly titul Vzorná skupina. Je třeba vyzdvihnouti dobrou spolupráci MěstNV a MěstV ČČK. Občanské výbory Na 21. plenárním zasedání MěstNV a na veřejných schůzích KSČ byl v dubnu proveden rozbor a hodnocení občanských výborů za rok Bylo konstatováno, že úroveň funkcionářů i členů občanských výborů a výsledky jejich dosavadní činnosti dávají předpoklady k tomu, aby i letošní náročné úkoly a závazky byly úspěšně splněny. Městské komunikace Rada MěstNV se ve své 11. schůzi dne 21. května zabývala mj. i havarijním stavem komunikací s prašným a asfaltovým povrchem, zejména v ulicích: Havlíčkově, Tylově, Vrchlického 144

5 a Nerudově. Kde byla v roce 1974 prováděna rekonstrukce inženýrských sítí, ale tyto komunikace nebyly vzdor provedeným opravám uvedeny do původního stavu. V důsledku rozptýlené individuální bytové výstavby došlo k poškození komunikací s nezpevněným povrchem, např. na Žižkově, Příčce a dalších čtvrtích, což mělo za následek časté stížnosti občanů. Bylo konstatováno, že síť městských komunikací se silnější průjezdností neodpovídá svým povrchem dopravnímu zatížení. V havarijním stavu je most přes Hartský potok v Nedbalově ulici. Stav mostní konstrukce byl již před několika lety prověřen a byla navržena jeho výměna. Zvýšený dopravní ruch v našem městě vlivem návštěvnosti Vč ZOO vyžaduje zlepšování jakosti komunikací též pod Vč ZOO. Byla provedeny úprava silnice Dvůr Králové n. L. Hořice v úseku Smetanovy ulice položením asfaltového koberce. Byla dokončena rekonstrukce silnice Dvůr Králové n. L. Choustníkovo Hradiště. Obchodní síť Studie Výzkumného ústavu ministerstva obchodu ČSR konstatovala, že v našem městě chybí s výhledem do roku 1985 celkem m2 prodejní plochy. Ač byly v roce 1974 předány do provozu nové samoobsluhy podniku Potraviny v Podharti a v Čelakovského ulici, je situace dosud nevyřešena. V rámci výstavby sídliště Zálabí sever I. byla zahájena stavba nákupního střediska, jež má býti odevzdáno do užívání v roce Na základě poznatků prověrky prodejen ve vnitřní části města komisí MH a obchodu MěstNV ve spolupráci s komisí výstavby a tvorby životního prostředí byly doporučeny obchodním organizacím některé opravy a úpravy provozních místností. Podle usnesení rady ONV Trutnov byl vypracován plán historického středu města se zakreslením obchodních jednotek a současně byly zjištěny potřebné úpravy a výměny portálů a výkladů. Bylo konstatováno, že celkový rozvoj obchodní sítě v našem městě je odvislý od plánu investiční výstavby v 6.5 LP. Výstavba rodinných domků Odbor výstavby MěstNV povolil v uplynulých 10ti letech stavbu 240 rodinných domků, z nichž bylo k 30. květnu kolaudováno 136 rodinných domku o 167mi bytových jednotkách. Největším sídlištěm pro výstavbu rodinných domku a to dvou a čtyřdomků podle typového projektu arch. Drimla a družstva Drupos Pardubice pro výstavbu 6ti-domků je v přítomné době Baierův kopec, kde bude po skončení výstavby celkem 127 rodinných domků. Mateřská škola n. p. Juta Dne 9. června byla předána do užívání nová mateřská škola pro 60 dětí, vybudovaná druženými prostředky v akci Z MěstNV a n. p. Juta v Eklově ulici. Slavnostního otevření zúčastnili se zástupci OV KSČ, ONV, MěstV KSČ, MěstNV, generálního ředitelství lnářského průmyslu a n. p. Juta. Mateřská škola byla předána do správy n. p. Juta závod 3 s vyčleněním 10ti míst pro MěstNV. Celoměstský závazek za 1. pololetí Rada MěstNV hodnotila ve své schůzi 16. července mj. též plnění celoměstského závazku, akce Z a zvelebovací činnosti za 1. pololetí. Celoměstský závazek byl uzavřen v hodnotě tisíc Kčs a v počtu hodin. Za 1. pololetí bylo odpracováno hodin. Závazek byl splněn tudíž na 75,97%. Volební program NF Při hodnocení volebního programu NF a plnění v letech konstatovala rada MěstNV, že bylo odpracováno celkem brigádnických hodin a vytvořena hodnota díla za tisíc Kčs. Plnění volebního programu NF k 30. červnu bylo příznivé, ježto akce, 145

6 závislé jen na místních zdrojích i pravomoci MěstNV byly plněny. Velmi úspěšně pokračovala výstavba mateřských škol podle původní projektové dokumentace n. p. Strojtex, jež se stala vzorným typem pro stavbu mateřských škol ve Východočeském kraji. TJ Dvůr Králové n. L. Rada MěstNV převzala na žádost TJ Dvůr Králové n. L. záštitu nad IV. ročníkem turnaje odbíjené mužů, který se konal 8. srpna pod názvem O Podzvičínský pohár. Průběh žní Rada MěstNV konstatovala ve své chůzi dne 27. srpna, že na katastru města byly žně již dokončeny. Na hladký průběh žní mělo vliv nejen příznivé počasí, ale též dobrá připravenost zemědělských závodů. Státní plán nákupu obilovin na katastru našeho města byl splněn na 100%, ač vlivem loňského pozdního nástupu do podzimních prací byly výnosy na hektar v průměru o 4q nižší. Školství, kultura, sociální věci, zdravotnictví Na území našeho města působilo 5 úplných ZDŠ, 1 ZDŠ 1. stupně, 1 zvláštní škola, školní družiny při všech školách, Lidová škola umění. Oční škola, škola při okresní nemocnici OÚNZ, 5 městských mateřských škol včetně jídelen, 4 jídelny závodních mateřských škol, 3 velké školní jídelny a Dům pionýrů a mládeže. V městských mateřských školách bylo k 31. prosinci míst, závodních 203 míst, tj. celkem 501 míst. Do konce roku vzrostl počet neumístěných dětí v mateřských školách na 200. N. p. Tiba pokračoval ve stavbě mateřské školy v Erbenově ulici pro 60 dětí. Městské muzeum v Kohoutově dvoře Významnou kulturní událostí našeho města bylo otevření Kohoutova dvora dne 7. listopadu zahájením výstavy Ruské malířství 19. století. Kohoutův dvůr významný památkový objekt barokního stavitelství a sochařství byl rekonstruován k 30. září nákladem Kčs. Sbírky, uložené od roku 1965 po předání budovy bývalého Městského vlastivědného muzea Východočeské ZOO, v depozitářích ve státním zákmu KUKS, byly prostupně převáženy a uloženy v nové budově muzea v Kohoutově dvoře pro stálou expozici. Hankův dům Vyvrcholením prováděných rekonstrukcí památkových objektů v našem městě bylo dokončení rekonstrukce Hankova domu, sídla Spojeného závodního klubu ROH 9. květen, který byl předán do užívání SZK ROH 9. květen dne 17. prosince. Provedením těchto rekonstrukcí byly zachovány nejen objekty značné umělecko-historické hodnoty, ale byl vyřešen problém opětného zveřejnění vzácných muzejních sbírek. Hankův dům ve svém novém provedení se stal významným zařízením pro uskutečňování kulturní, politicko-výchovné a zájmové činnosti SZK ROH 9. květen a pro rozvoj socialistické kultury. 58. výročí VŘSR 6. listopadu byly zahájeny celoměstské oslavy 58. výročí VŘSR. Početné delegace místních závodů, škol a zástupců organizací NF položily věnce u hrobu Rudoarmějce na místním hřbitově. Večer byl slavnostně zahájen Měsíc československo-sovětského přátelství, na němž vystoupil Středočeský symfonický orchestr z Poděbrad. Zcela naplněný sál Kulturního střediska Tiba Zálabí se stal dějištěm krásného ideově i umělecky náročného večera. Měsíc československo-sovětského přátelství byl zakončen 12. prosince filmovým představením My se vrátíme sovětské produkce v kině Svět. Film vystižně zachytil hrdinství a nesmírné oběti sovětského lidu na počátku Velké vlastenecké války Sovětského svazu a byl diváky nadšeně přijat. 146

7 Spojený závodní klub ROH 9. květen SZK ROH 9. květen uspořádal v letošním roce 30 besed a přednášek pro mládež, 6 odborářských školení, jazykové, společenské, pohybové a administrativní kurzy, celkem 69 akcí, četně navštívených našimi občany. Velkou oblibu získali abonentní koncerty Kruhu přátel hudby při SZK. 9. koncertní sezónu zahájil tradičně dne 21. října abonentní koncert Pěvců opery Národního divadla v čele s národním umělcem Eduardem Hakenem, který se stal po četných vystoupeních v našem městě miláčkem obecenstva. Krásný umělecká zážitek připravilo návštěvníkům 63. abonentního koncertu světově proslulé Foersterovo trio dne 1. prosince. Závěr roku patřil Náchodskému komornímu orchestru Slávy Vorlové s dirigentem Jindřichem Roubíčkem a třemi sólisty. Tyto koncerty byly poslední, jež se konaly střídavě v Kulturním středisku Tiba Zálabí a obřadní síni Staré radnice. Počínaje rokem 1976 budou se konat divadelní představení koncerty, společenské pořady a zájmová činnost lidových uměleckých souborů v Hankově domě. Dosud museli předplatitelé divadelních cyklů dojíždět autobusem do Divadla Vítězného února v Hradci Králové a do Východočeského divadla v Pardubicích. Klub přátel výtvarného umění při SZK uspořádal v době od září ve výstavní síni Staré radnice Výstavu užitkového umění (krajky, modrotisky, smaltované miniatury, dřevěné figury) vynikajících umělců Luby a Zdeňka Krejčích z Prahy, jež byla úspěšná. Na 45. Jiráskově Hronově účinkovaly v mimodivadelním programu dva hudební soubory SZK ROH dechový orchestr Mladých hudebníků a Studio T. Pěvecký soubor SZK ROH účinkoval 7. září ve významný den novodobých českých dějin 200stého výročí selských bouří v Podkrkonoší, vedených proslulým rychtářem Nývltem ze Rtyně v Podkrkonoší, v krásném městečku na úpatí Jestřebích hor při slavnostech odhalení pomníku na paměť selských bouří ve Rtyni v Podkrkonoší. SZK nezapomíná ani na hodnotné večery poezie. Dne 29. října přednesli členové divadelního souboru pásmo Tři poháry milostné poezie. Městský rozhlas po drátě Záslužnou činnost koná již po 16 let městský rozhlas po drátě, vysílám zpráv a zajímavostí z našeho města. Divadlo Vítězného února v Hradci Králové přislíbilo divadelnímu souboru SZK metodickou pomoc svého režiséra pro první přestavení v obnoveném Hankově domě. Dechový orchestr Mladých hudebníků byl i v roce 1975 jedním z nejaktivnějších souborů SZK. Z kroužků zájmové umělecké činnosti si vedl v roce 1975 počtem 52 akcí nejlépe taneční kroužek o účasti osob. Druhý byl loutkářský kroužek s 23 představeními pro děti s účasti dětí, třetí byl divadelní soubor mladých se 14ti akcemi za účasti osob a čtvrtý byl pěvecký soubor SZK s 11ti akcemi a účastí návštěvníků. ZDŠ, Dům pionýrů a mládeže Do kulturních akcí se pravidelně zařazují ZDˇ3, jež vystoupily na 89 akcích pro veřejnost, na nichž účinkovalo dětí. K významným oslavám a výročím letošního jubilejního roku uspořádaly ZDŠ 29 slavnostních akademií s účastí žáků, 148 besed za účasti žáků se zabývalo problémy dospívání, bojem proti kriminalitě, škodlivosti kouření aj. V Domě pionýrů a mládeže vyvíjelo ve 29ti útvarech zájmovou činnost 496 dětí. Děti vystoupily pod vedením zkušených vedoucích v pořadech pro Klub důchodců k oslavám MDŽ, MDD, v Měsíci československo-sovětského přátelství, v soutěži při ZDŠ s pionýrskými skupinami pod názvem Sovětský svaz náš přítel. 147

8 Svaz protifašistických bojovníků ZO Českého svazu protifašistických bojovníků uspořádala 127 besed za účasti posluchačů a výstavu 30. let osvobození 30. let budování. Český svaz žen Český svaz žen se zúčastnil všech celoměstských akcí k významným výročím MDŽ, nácvik na IV. celostátní spartakiádu 1975 výsadba květin podle výzvy k ženám: Naše vlast kvetoucí zahrada.. Český ovocnářský svaz Český ovocnářský svaz upořádal pro své členy 4 odborné přednášky, 5 besed, 1 instrukční vycházku v terénu a 5 autobusových zájezdů s odbornou tématikou. Český červený kříž Český červený kříž uspořádal 51 přednášek se zdravotnickou tématikou pro své členy, 18 besed s občany a 10 zájezdů. Členové se zúčastnili akcí získávání dobrovolných dárců krve, poskytování 1. pomoci, pečovatelské a signalizační služby, školení občanů v civilní obraně, školení řidičů amatérů aj. V těchto akcích odpracovali členové Českého červeného kříže k 31. prosinci brigádnických hodin. Klub důchodců Klub důchodců vyvíjel po celý rok kulturně-osvětovou činnost pro své členy ve vlastním Domově důchodců, kde uspořádal 7 přednášek s diapositivy, 1 filmové představení a 3 autokarové výlety. Kino Svět Kino Svět odehrálo letos 833 filmových představení tj. 101,6% celoročního plánu. Představení navštívilo diváků, tj. průměr 178,34 osob na 1 představení, proti 163 osobám v roce Dětských představení se zúčastnilo dětí a 28 školních představení žáků. Pro Klub filmového diváka, který sdružuje již několik let zájemce o náročnou filmovou produkci domácí i cizí bylo promítnuto 26 filmů s účastí diváků. Pro Klub přátel sovětského filmu získal MV SČSP v místních ZO SČSP k 31. prosinci členů. Městská lidová knihovna Městská lidová knihovna uspořádala v rámci své kulturně výchovné činnosti pro veřejnost 133 pořadů, jichž se zúčastnilo osob. Městská lidová knihovna uskutečnila letos poprvé pořady pro učňovskou mládež na základě uzavřené dohody o spolupráci. Roční plán městské lidové knihovny byl splněn ve všech ukazatelích. K 31. prosinci 1975 bylo vypůjčeno knih, 116 hudebnic a 249 ostatních titulů, tj. plnění na celkem 101,85%. Počet čtenářů dosáhl osob, návštěvníků v knihově a osob v čítárně. Městská lidová knihovna popularizuje novou literární tvorbu jednak výstavkami novinek, jednak besedami se spisovateli a básníky. Občané našeho města besedovali v obřadní síni Staré radnice 21. května se spisovatelkou Emou Řezáčovou a básníkem Václavem Honsem, který též recitoval své nové básně. U příležitosti životních jubileí předních představitelů české socialistické poesie Jiřího Wolkera, Vítězslava Nezvala, S. K. Neumanna, Viléma Závady a Leco Novoměstského uspořádala městská lidová knihovna výstavky z děl těchto autorů. Spolu s pionýrskou organizací ZDŠ Schulzovy sady uspořádala městská lidová knihovna zájezd do Ležáků, k uctění památky hrdinných občanů Ležáků, vyvražděných nacisty 24. června

9 ONV Trutnov udělil MěstNV Dvůr Králové n. L. čestné uznání za umístění v soutěži názorné agitace k 30. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou. Svazarm ÚV Svazarmu ČSR udělil medaili MěstNV Dvůr Králové n. L. Za zásluhy o rozvoj Svazarmu ČSR. Toto vyznamenání převzal při slavnostním zasedání ÚV Svazarmu ČSR v Mladé Boleslavi předseda MěstNV s. Jaroslav Šubrt. Nejlepší sportovci roku 1975 Ve své schůzi dne 3. prosinci schválila rada MěstNV vyhodnocení 10ti nejlepších sportovců města Dvora Králové n. L. za rok 1975, jsou to: Vávra Jaroslav Aeroklub Svazarmu Dvůr Králové n. L. Zajdl Bohumír Aeroklub Svazarmu Dvůr Králové n. L. Fejková Alena TJ Dvůr Králové n. L., oddíl atletiky Veselý Pavel - TJ Dvůr Králové n. L., oddíl atletiky Vančurová Eva - TJ Dvůr Králové n. L., oddíl atletiky Hochman Zdeněk - TJ Dvůr Králové n. L., oddíl odbíjená Dušek Ladislav - TJ Dvůr Králové n. L., oddíl mezinárodní házené Šturma Miroslav - TJ Dvůr Králové n. L., oddíl kopané Seidl Jiří - TJ Dvůr Králové n. L., oddíl plavecký Lipták Ivo - TJ Dvůr Králové n. L., oddíl ledního hokeje Celoměstský závazek pro rok 1975 K 31. prosinci byl radou MěstNV vyhodnocen celoměstský závazek MěstNV pro rok 1975 s tímto výsledkem: závazek na celkový počet hodin byl překročen odpracováním brigádnických hodin, tj. na 192,18%. Počet obyvatel k 31. prosinci 1975 Počet obyvatel v našem městě k 31. prosinci 1975: osob Počet narození dětí k 31. prosinci osob Počet sňatků k 31. prosinci

Obyvatelstvo 1. lednu 1973 mělo město Dvůr Králové n. Labem 16 516 obyvatel

Obyvatelstvo 1. lednu 1973 mělo město Dvůr Králové n. Labem 16 516 obyvatel 1973 K R O N I K A M Ě S TA D VO R A K R Á L O V É N A D L A B E M 1 9 6 0-1 9 8 2 Obyvatelstvo 1. lednu 1973 mělo město Dvůr Králové n. Labem 16 516 obyvatel K Politický a veřejný život Výstavba Nových

Více

Rok 1974. Město mělo 1. ledna 16 751 obyvatel. Stav města

Rok 1974. Město mělo 1. ledna 16 751 obyvatel. Stav města Rok 1974 Stav města Město mělo 1. ledna 16 751 obyvatel. Rada zahájila svou činnost 2. ledna. Předseda Jaroslav Šubrt ve svém novoročním projevu zdůraznil, že rok 1973 byl rokem úspěchů ve všech oblastech

Více

PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976

PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976 PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976 [1] [2] Zápis ze schůze byra (předsednictva) OV KSČ 12. 1. 1966 1966 A 98 1. Kádrové návrhy 2. Organizační záležitosti 3.

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

KSČ místní výbor Chrást

KSČ místní výbor Chrást Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích KSČ místní výbor Chrást 1950 1964 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1058 Evidenční číslo pomůcky: 164 Kateřina Nová Plasy 2005 Obsah Obsah 2 Úvod I. Vývoj

Více

Kronika města Dvora Králové n.l. za rok 1983

Kronika města Dvora Králové n.l. za rok 1983 Kronika města Dvora Králové n.l. za rok 1983 I. Stav obce: k 1.1. 1983 mělo město 17 693 obyvatel -1982 17 726 k 31.12. 83 mělo město 17 652 obyvatel - 1982 17 697 II. Politický, hospodářský a společenský

Více

ROK 1986. Úvod. Volby MNV

ROK 1986. Úvod. Volby MNV ROK 1986 Úvod Rok 1986 se vyznačoval závažnými vnitropolitickými událostmi především konáním sjezdu KS SSSR a ostatních socialistických států, u nás konáním 17. sjezdu KSČ ve dnech 24. 28. března v Praze.

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán ROK 1977 Úvod Partyzánská obec Prostřední Bečva má bohatou minulost. Její zrod se datuje první polovinou XVII. století (1635). Tvrdý život valašského lidu neubral nic na povaze a pracovitosti nynějších

Více

ROK 1983. Úvod. Hospodaření MNV. Dotace

ROK 1983. Úvod. Hospodaření MNV. Dotace ROK 1983 Úvod V tomto roce se pokračovalo v odpovědné a náročné práci na úkolech XVI. sjezdu KSČ a dalším rozvoji československé vzdělávací soustavy. Charakter a průběh roku ovlivňovaly mimořádně důležitá

Více

Město Dvůr Králové n. L. mělo k 1. lednu 1980 17 796 obyvatel

Město Dvůr Králové n. L. mělo k 1. lednu 1980 17 796 obyvatel 1980 I. Stav obce: Město Dvůr Králové n. L. mělo k 1. lednu 1980 17 796 obyvatel městská čtvrť Lipnice 496 obyvatel městská čtvrť Verdek 193 obyvatel Celkem 18 485 obyvatel II. Politický, hospodářský a

Více

ok 1970 se stává významným rokem, kdy budeme v květnových dnes slavit 25 let od chvil, kdy se skončila druhá světová válka vítězství spojenců a pro

ok 1970 se stává významným rokem, kdy budeme v květnových dnes slavit 25 let od chvil, kdy se skončila druhá světová válka vítězství spojenců a pro 1970 R ok 1970 se stává významným rokem, kdy budeme v květnových dnes slavit 25 let od chvil, kdy se skončila druhá světová válka vítězství spojenců a pro naši vlast nadešly nejradostnější chvíle jejího

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

Počet obyvatel k 1. lednu 1976 17 796 osob.

Počet obyvatel k 1. lednu 1976 17 796 osob. 1976 Stav obce Počet obyvatel k 1. lednu 1976 17 796 osob. Zahájení nového roku Nový rok zahájili místní průmyslové podniky ve znamení významných události a výročí pod heslem V pevné jednotě Komunistické

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

Počet obyvatel k 1. lednu 1979 18 451 osob.

Počet obyvatel k 1. lednu 1979 18 451 osob. 1979 I. Stav obce Počet obyvatel k 1. lednu 1979 18 451 osob. K R O N I K A M Ě S TA D VO R A K R Á L O V É N A D L A B E M 1 9 6 0-1 9 8 2 II. Politický, hospodářský, sociální a kulturní rozvoj města.

Více

1978 Stav obce nástup do nového roku Oslavy Vítězného února První čs. letec kosmonaut Splnění celoměstského závazku za rok 1977

1978 Stav obce nástup do nového roku Oslavy Vítězného února První čs. letec kosmonaut Splnění celoměstského závazku za rok 1977 1978 Stav obce nástup do nového roku 1. lednu 1978 mělo město 18 293 obyvatel. Nástup do nového roku 1978 se uskutečnil v průmyslových závodech našeho města pod heslem Rozvojem iniciativy pracujících K

Více

Počet obyvatel města k 1. lednu 1981 18 411 osob.

Počet obyvatel města k 1. lednu 1981 18 411 osob. 1981 I. Stav obce: Počet obyvatel města k 1. lednu 1981 18 411 osob. II. Politický, hospodářský, sociální a kulturní život v obci Dnem 1. ledna 1981 jsme vstoupili do 1. roku 7.5LP = 1981 1985, který je

Více

Z kroniky obce Sedlec rok 1956

Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z činnosti MNV. Rada MNV: s. František Hynk, předseda MNV s. Marie Pundová, tajemnice MNV s. Jaroslav Svoboda, člen rady Rada MNV zasedala pravidelně jednou týdně a na schůzích

Více

Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne

Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne MÚ LOUNY Zápis z jednání str. 1 / 6 Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne 29.05.2013 Přítomni: Omluveni: Hosté: Mgr. Jan Červa, PaedDr. Venuše Mirovská, Mgr. Štěpánka Slezáková,

Více

Obsah: 1. kapitola: počasí v roce 1982

Obsah: 1. kapitola: počasí v roce 1982 Obsah: 1. kapitola: počasí v roce 1982 2. nejdůležitější události roku 3. místní národní výbor Morkovice Slížany. Zařízení národního výboru. 4. národní fronta a její složky 5. sdružený závodní klub ROH

Více

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě.

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 11. 4. 2017 od 19.30 hodin v kulturním domě. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 3. Schválení

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Katalog filmů. Dokumentární film o 5. Kmochově Kolínu celostátní přehlídce dechových orchestrů v r. 1967

Katalog filmů. Dokumentární film o 5. Kmochově Kolínu celostátní přehlídce dechových orchestrů v r. 1967 Katalog filmů 1977 1980 1. Muziky, muziky 16mm, černobílé (dále jen čb), 10 min Dokumentární film o 5. Kmochově Kolínu celostátní přehlídce dechových orchestrů v r. 1967 2. Kde domov můj 16mm, čb, 7 min

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník)

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Stav ke dni 31. 5. 2006 Údaje jsou rozděleny do kapitol I. Kroniky městské a obecní, II. Kroniky farní,

Více

Zápis číslo 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 24. července 2013

Zápis číslo 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 24. července 2013 Obec Libotov 2013 Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 zsxa6xn Zápis číslo 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 24. července

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Celá problematika spojená

Celá problematika spojená (třicátéosmé pokračování) LOTERIE VĚCNÉ Výňatek z knihy LOSY V SRDCI EVROPY Od klasických ke stíracím Vydalo Nakladatelství Olympia, a.s. SAZKA - OLYMPIA 2002 Edice Sazka autor Ivo Kasal Celá problematika

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov OCEŇOVÁNÍ V ČVS Číslo směrnice: 14/2013 změna 01/2015 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 22. listopadu 2015 Účinnost

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

NOSITELÉ TITULU ČESTNÝ OBČAN MĚSTA TURNOVA (ponecháno i s dobovým vysvětlením udělení)

NOSITELÉ TITULU ČESTNÝ OBČAN MĚSTA TURNOVA (ponecháno i s dobovým vysvětlením udělení) NOSITELÉ TITULU ČESTNÝ OBČAN MĚSTA TURNOVA (ponecháno i s dobovým vysvětlením udělení) 13. 11. 1911 uděleno čestné měšťanství města Turnova prof. JUDr. Jaromíru Čelakovskému, rektoru české univerzity,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

VYUŽITÍ VÍCEÚČELOVÉHO DOMU č.5 ROK 2010

VYUŽITÍ VÍCEÚČELOVÉHO DOMU č.5 ROK 2010 VYUŽITÍ VÍCEÚČELOVÉHO DOMU č.5 ROK 2010 VELKÝ SÁL 3.11.2010 ustavující zasedání městského zastupitelstva 4.11.2010 Městská knihovna - beseda 5.11.2010 Klub K.J.Erbena slavnostní večer K.J.Erben 9.11.2010

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Scházíme se na závěr roku 1977 pro nás jubilejního roku, ve kterém jsme oslavili 60. výročí VŘSR, roku, který byl současně nástupem do nového

Scházíme se na závěr roku 1977 pro nás jubilejního roku, ve kterém jsme oslavili 60. výročí VŘSR, roku, který byl současně nástupem do nového Scházíme se na závěr roku 1977 pro nás jubilejního roku, ve kterém jsme oslavili 60. výročí VŘSR, roku, který byl současně nástupem do nového volebního období, abychom zhodnotili práci v uplynulých měsících.

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února 2015

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února 2015 ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ HOTEL LEGIE, SOKOLSKÁ 33, 120 00 PRAHA 2 TEL. 224 266 235, 224 266 241WWW.CSOL.CZ SEKRETARIAT@CSOL.CZ Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.01/13 ve Vysokém konaného dne 1.2.2013

Více

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis ze zasedání statutárního orgánu ČsOL dne 10. července 2012

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis ze zasedání statutárního orgánu ČsOL dne 10. července 2012 ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ HOTEL LEGIE, SOKOLSKÁ 33, 120 00 PRAHA 2 TEL. 224 266 241-224 266 235 FAX 224 266 274 Zápis ze zasedání statutárního orgánu ČsOL dne 10. července 2012 Účast: Br. Pavel Budinský,

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Z Á P I S č. 7. Návrh programu:

Z Á P I S č. 7. Návrh programu: Z Á P I S č. 7 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 19. září 2007 od 18,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor Z á p i s z 23. schůze výboru, která se konala ve dnech 19-21. února 2008 v Mostě únor 2008 Z á p i s z 23. schůze

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Dětská odborná léčebna Bukovany PROGRAMOVÁ ČINNOST ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE

Dětská odborná léčebna Bukovany PROGRAMOVÁ ČINNOST ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Dětská odborná léčebna Bukovany PROGRAMOVÁ ČINNOST ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE BEZPLATNÉ DÁRCOVSTVÍ KRVE (BDK) Bezplatné dárcovství krve patří již tradičně k hlavním programovým činnostem Českého červeného

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

KRONIKA Města Dvora Králové nad Labem 1. pololetí 1984

KRONIKA Města Dvora Králové nad Labem 1. pololetí 1984 KRONIKA Města Dvora Králové nad Labem 1. pololetí 1984 I. Stav obce k 1.1.1984 mělo naše město 17.652 obyvatel k 1.1.1983 17.693 k 31.12.1983 17.652 II. Politický, hospodářský a společenský život: Hodnocení

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

K o m u n i s t i c k á s t r a n a Č e s k o s l o v e n s k a

K o m u n i s t i c k á s t r a n a Č e s k o s l o v e n s k a Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích Č. EL NAD: 1386 Č. AP: 89 K o m u n i s t i c k á s t r a n a Č e s k o s l o v e n s k a o k r e s n í v ý b o

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne 02.09.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing.

Více

ROK 1982. Úvod. Správa obce. Hospodaření MNV. Obyvatelstvo. Čestné uznání MNV. Soutěž NV

ROK 1982. Úvod. Správa obce. Hospodaření MNV. Obyvatelstvo. Čestné uznání MNV. Soutěž NV ROK 1982 Úvod V druhém roce 7. pětiletky byla činnost NF i NV motivována významnými politickými událostmi, kterými bylo 34. výročí Vítězného února, 37. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou,

Více

OBSAH ( ) Úvodní poznámka ke IV. dílu Komentovaných dokumentů k ústavním dějinám Československa... 13

OBSAH ( ) Úvodní poznámka ke IV. dílu Komentovaných dokumentů k ústavním dějinám Československa... 13 OBSAH ( 1989-1992) Úvodní poznámka ke IV. dílu Komentovaných dokumentů k ústavním dějinám Československa... 13 V III. Československá federace od listopadu 1989 do z á n ik u společného státu Čechů a Slováků

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 2244 č. archivní pomůcky: 9025 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko 1970-1990 (1997) inventář Hana Machatová Zámrsk 2016

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 5. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. května 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1]

PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1] PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1] [2] Zápis z plenárního zasedání 30. 1. 1979 1979 A 273 1. Plán práce na rok 1979 2.

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

ROK Úvod. Správa obce. Nový člen R MNV. Obyvatelé

ROK Úvod. Správa obce. Nový člen R MNV. Obyvatelé ROK 1978 Úvod Dne 25. února 1978 uplynulo 30 let od vítězství československého pracujícího lidu nad reakcí. Toto výročí patří bezesporu mezi nejvýznamnější politické události r. 1978. Vítězný únor 1948

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1989 Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 112 V Y H L Á Š K A ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 6.

Více

NADAČNÍ PROGRAM 2017 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, Ostrava. Internet:

NADAČNÍ PROGRAM 2017 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, Ostrava. Internet: NADAČNÍ PROGRAM 2017 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz Internet: www.nadace-landek.cz IČO: 60340053 DIČ:

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne 9.11.2010 v 19:00 Obsah: 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 3 2) Volba volebního výboru a návrhové komise... 3 3) Schválení programu...

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 10. 2009 v zasedací místnosti

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016)

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016) Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet (školní rok 2015/2016) Jméno školy: Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 Adresa: Lonkova 510, PSČ 530 09 Pardubice Tel.: 466 415 701, fax:

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Vážení spoluobčané, MěV NF. Měst NV

Vážení spoluobčané, MěV NF. Měst NV Vážení spoluobčané, městský výbor Národní fronty společně s městským národním výborem děkuje všem občanům za pochopení a pomoc, kterou vynakládali po celý uplynulý rok na plnění volebního programu. Do

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Kulturní a jiné akce KSŘ v roce 2014 prezentuje Ing. Mária Szitányiová a Ing. Alois Řezník, garant pro kulturu.

Kulturní a jiné akce KSŘ v roce 2014 prezentuje Ing. Mária Szitányiová a Ing. Alois Řezník, garant pro kulturu. Kulturní a jiné akce KSŘ v roce 2014 prezentuje Ing. Mária Szitányiová a Ing. Alois Řezník, garant pro kulturu. V měsíci lednu jsme slavnostně zahájili rok 2014 za účastí zástupce CSZS ŘEPY a chutnaly

Více

Sen generací bojovníků za lepší život se stal skutkem. Dovršením socializace našeho

Sen generací bojovníků za lepší život se stal skutkem. Dovršením socializace našeho 1960 K R O N I K A M Ě S TA D VO R A K R Á L O V É N A D L A B E M 1 9 6 0-1 9 8 2 Socialismus v naší vlasti zvítězil. Sen generací bojovníků za lepší život se stal skutkem. Dovršením socializace našeho

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Výstava POHYB VÝRAZ EMOCE / Figury a figurky v českém sklářském umění a řemesle 22. května 4. října 2015, hlavní budova muzea

Výstava POHYB VÝRAZ EMOCE / Figury a figurky v českém sklářském umění a řemesle 22. května 4. října 2015, hlavní budova muzea FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava GLASS X MASS Skleněné vánoční ozdoby pro zámoří do 29. března 2015, Galerie Belveder Výstava ZEMĚ ORNAMENTU Spínadla a šperky z Balkánského poloostrova

Více

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č.

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda PhDr. Richard

Více