Výroční zpráva o činnosti školy ve šk.roce 2003/2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve šk.roce 2003/2004"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve šk.roce 2003/2004 Základní škola Praha 9 Prosek, Novoborská 37 Základní škola Praha 9 Prosek, Novoborská 37 byla do sítě škol zařazena rozhodnutím ze dne 25.února Zřizovatelem školy je Městská část Praha 9, Sokolovská 324/4, Praha 9, IČO: Škola užívá velkou pavilónovou budovu s bezbariérovou úpravou. Ke škole patří i velká zahrada a sportovní areál. Do těsného sousedství školy, spojen krytou chodbou, je situován objekt školní družiny. Ve školním roce 2003/2004 jsme se snažili předchozí výchovný cíl posunout od účelné ke kultivované komunikaci naplněné empatií, vzájemnou ohleduplností, podporou a nabídnutím pomoci. Žáci. 5. ročníku ( 6 tříd s 364 žáky) byli v rámci projektu Ověřování tvorby školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání a procesu jejich zavádění do praxe na vybraných pilotních školách vyučováni podle vlastního školního vzdělávacího programu Šance pro všechny, vždy a ve všem (č.j.25 37/03-2). V třídách ( 2 tříd, 304 žáci) pokračovala výuka dle vzdělávacího programu Národní škola (č.j /97-20), a souběžně byly pokusně ověřovány další dílčí prvky školního vzdělávacího programu (např. obhajoby závěrečných prací žáků jedné z devátých tříd).

2 Údaje o pracovnících školy: a) personální zabezpečení: pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci pedagogičtí 54 47,2 5 47,76 nepedagogičtí 22 2, ,22 celkem 76 68, ,98 b) věková struktura pedagogických pracovníků k 30.VI.2004: věk do 30 let včetně 3-40 let 4-50 let 5-60 let nad 60 let z toho důchodci počet z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků školy byl 50,7 roku. c) kvalifikace pedagogických pracovníků ( dle vyhlášky 39/977Sb.) k 30.VI.2004 kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci I. stupeň 3 II. stupeň 26 3 vychovatelé 4 4 d/ Aprobovanost výuky činila 73%. Plně aprobovaně byly vyučovány předměty český jazyk a literatura, matematika, chemie, dějepis, přírodopis, rodinná výchova, hudební výchova a cizí jazyky ve třídách s rozšířenou výukou jazyků. S výjimkou jedné kolegyně absolventky SPgŠ s více než patnáctiletou učitelskou praxí byla ve třídách prvního stupně zajištěna aprobovaná výuka. e/ V tomto školním roce odešly do starobního důchodu 2 kolegyně, jedna přijala místo na střední odborné škole, školu opustilo i 5 kolegyň, jež jako pracující důchodkyně vypomáhaly mnoho let při zajištění chodu školy. 2

3 f/ V září 2003 byl do trvalého pracovního poměru přijat absolvent pedagogické fakulty oboru chemie, biologie. h/ V rámci DVPP se 2 kursu ( pořádaných především pedagogickými centry) zúčastnilo 39 pedagogických pracovníků (např. kursů počítačové gramotnosti kategorie Z a P se účastnila 3 osoba). ch/ Kursů JAME se úspěšně účastnili 3 učitelé anglického jazyka. i/ Pokračovalo samostudium všech pedagogických pracovníků vztahující se k vlastnímu školnímu vzdělávacímu programu zvláště připravovaných nových oborů např. dějiny literatury, dějiny umění apod. Ředitelka školy absolvovala funkční studium I a pokračuje ve funkčním studiu II v Centru školského managementu Ped.fakulty UK. 6. Školní výuka probíhá ve 2 budovách hlavní a pavilónku. 7.Počet tříd I. stupeň II. stupeň celkem k k ve škole nejsou zřízeny specializované třídy 8. Počet žáků I. stupeň II. stupeň Celkem k k Průměrný a) na třídu I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy za I. a II. st. běžných tříd 22,75-25,33-23,86 b) na učitele 3

4 : I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy za I. a II. st. běžných tříd 22,88-2,4-6,39 0. Zaměření tříd s rozšířenou výukou předmět M+Př TV jazyky HV VV informatika jiné předm. počet tříd 4 0.Ve škole nejsou zřízeny specializované třídy. 2. Počet integrovaných dětí celkem: 47 z toho postižení: SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované Ve školním roce 2003/2004 nebyl do ZvŠ přeřazen žádný žák. 4. Výsledky zápisů do prvních tříd Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) Počet odkladů pro školní rok 2004/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 5 2 soukromá gymnázia 2 - církevní gymnázia - - 4

5 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 2-6. Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy - v devátém ročníku: 65 - v nižším ročníku: 7. Chování žáků a) klasifikace chování chování. pololetí 2. pololetí žáci % žáci % velmi dobré , , uspokojivé 7,9 2 3,4 neuspokojivé 3 0,50 5 0,75 První ročník: v prvním pololetí hodnoceno slovně i chování žáka. b) zameškané hodiny zameškané hodiny Šk. rok neomluvené 2002/2003 Šk. rok 2002/2003 Šk. rok 2003/2004 počet hodin Šk. rok 2003/2004 počet hodin I. stupeň II. stupeň Celkem Téměř všechny neomluvené hodiny způsobila liknavá školní docházka několika žáků ( např. jedna dívka z 8. ročníku - 359! zameškaných neomluvených hodin), která však byla neprodleně řešena s rodinami, pracovníky odboru péče o 5

6 dítě a sociálního odboru Úřadu m.č.praha 9, psycholožkou školy a výchovnou poradkyní, třídní učitelé těchto žáků kontaktovali rodiče okamžitě při každé nepřítomnosti dítěte. Přes vynaložené úsilí a fakt, že s těmito dětmi a jejich matkami pracovaly kurátorky OPD, nedosáhli jsme očekávaného zlepšení. 8. Prospěch žáků Prospěch. pololetí. pololetí % 2. pololetí 2. pololetí % Klasifikováni , I.st. II. st , Prospěli I. st , ,90 II.st , ,0 z toho s vyznam. 29 9,3 7 7,5 Neprospěli I. st. 3 0,83 4,0 II. st. 3 0,99 3 0,99 Neklasifikov.I. 0, st. II. st. 2 0, celkový průměr. pololetí 2. pololetí I. stupeň,36,44 II. stupeň,8,88 Celkem,58,66 Žáci prvních tříd byli v obou pololetích hodnoceni slovně. 9. Školní družina - klub počet oddělení Školní družina 8 89 Školní klub Vzhledem k vysoké kvalifikaci výchovné poradkyně školní psycholožky poskytuje škola svým žákům i jejich rodičům poradenství nad rámec běžné základní školy, tedy nejen profesní poradenství, ale i pomoc rodinám s řešením problémových a zátěžových situací, zpracovávání testů kognitivních schopností žáků.výchovná poradkyně spolupracuje s třídními učiteli a ostatními pedagogy při autoevaluaci školy apod. Samozřejmostí je spolupráce s odbornými klinickými pracovišti, příslušnými odbory správních úřadů, policií a dalšími subjekty zabývajícími se péčí o děti. 6

7 2. Od roku 200 má škola zpracován vlastní Minimální preventivní program školy a pravděpodobně díky jeho aplikaci se ve škole nesetkáváme s negativními projevy jako je šikana, agrese či zneužívání psychotropních látek, protože i nejmenší náznaky podobných nežádoucích projevů důsledně řešíme ve spolupráci s dětmi, pedagogickým sborem a rodiči. K dobrému klimatu školy a hezkým vzájemným vztahům mezi dětmi i dospělými jistě přispívá nejen snaha všech zaměstnanců školy,ale i práce Žákovského parlamentu a žáky voleného ombudsmana školy. O to více nás mrzí, že v případě několika dětí se nám nepodařilo přesvědčit rodiny, že pouze úzká a důvěryplná spolupráce se školou bude pro jejich děti přínosem a že např. pokusy o krytí záškoláctví jejich děcku nejen nepomohou, ale velmi ublíží. 22. V roce 999 byla při škole zřízena Rada rodičů,o.s.. Do této rady jsou voleni zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd. Jednání Rady jsou přístupná všem rodičům i pedagogům. Rada rodičů všestranně pomáhá škole finančně, zajišťováním různých jednorázových akcí pro děti aj. 23. Pokračovala dobrá spolupráce se zřizovatelem školy, městská část Praha 9 poskytla škole finance na první etapu výměny oken, vymalování školní kuchyně a školní jídelny i dokončení sportovního areálu, pokusila se také alespoň zmírnit nedostatečné finanční pokrytí nárůstu vyučovacích hodin při pokusném ověřování vlastního vzdělávacího programu, neboť pravděpodobně selháním některého stupně státní správy byla škola sice pověřena zavedením školního vzdělávacího programu, ale financována zůstala dle normativů. Nadstandardní vzdělávání, která škola svým žákům poskytovala, tak mohlo probíhat pouze za cenu toho, že všichni zaměstnanci školy odváděli vysoce nadprůměrnou práci bez možnosti ocenění osobním ohodnocením či odměnou. 24. Školní stravování Obědy ve školní jídelně odebíralo 627 dětí, ve školní jídelně () nejsou stravováni žáci jiných škol. 25. Výjezdy žáků mimo objekt školy počet výjezdů vzdělávací výjezdy ŠvP 3 44 lyžařské kurzy 35 7

8 26. Ve školním roce 2003/2004 proběhly - bez zjištění závad kontroly plateb sociálního ( Pražská správa sociálního zabezpečení) a zdravotního (VZP) pojištění a kontrola z Oddělení hygieny dětí a dorostu Hygienické stanice hl.města Prahy. 27. Spolupráce se zahraničím S partnerskými školami z projektu SOCRATES pokračuje dobrá spolupráce (Orientierungschule am Floetenteich Oldenburg, 56.Mittleschule der Stadt Leipzig, D), další kontakty byly navázány s Gymnasium von Berta Suttner Wien,A, a dalšími školami, které nesou jméno Berty Suttnerové. Dochází k vzájemným recipročním návštěvám, Při nich se žáci školy nejen seznamují se životem v navštívených zemích, ale účastní se vyučování jak v hodinách svých hostitelů, tak zvláštních projektových hodin, jež hostitelské školy připravují pro smíšené skupiny žáků. Totéž se při jejich návštěvách děje v naší škole. Kromě toho se svým hostům snažíme ukázat památná místa naší vlasti. Již třetí školní rok probíhal ve škole mírový projekt, který má velký ohlas v zahraničí (naši učitelé jsou žádáni o příspěvek na konference týkající se výchovy k míru a nenásilí (např. Hamburg 2003/D/, Feldkirch 2004/CH/). Řada významných osobností projevila o naši školu zájem a mnozí školu navštívili, aby se setkali jak s učiteli, tak se žáky např. Dr.Reznicek z Nobelova institutu v Oslo, prof.glawischnig z university v Klauentiere, prof. Fichte ze siegenské university. Zástupce školy pozval k audienci J.E.velvyslanec Norského království, s nabídkou zprostředkování spolupráce s některou ze slovenských škol oslovil naši školu J.E.velvyslanec Slovenské republiky. Další kontakty se zahraničními rostenci získali naši žáci aktivní účastí v projektu Springday mírové zvonění. 28.Účast žáků v soutěžích a) vyhlašovaných MŠMT vědomostních (jaké) sportovních (jaké) uměleckých (jaké) Matematická olympiáda Pythagoriáda Fyzikální olympiáda Zeměpisná olympiáda Olympiáda v českém jazyce Dějepisná olympiáda Olympiáda v anglickém jazyce Pohár rozhlasu 8

9 b) ostatních vědomostních (jaké) sportovních (jaké) uměleckých (jaké) Soutěž mladých zdravotníků Konverzační soutěž v německém jazyce Konverzační soutěž v anglickém jazyce Poznej a chraň pražskou přírodu POPRASK Sportovní hry MČ Praha9 Malá kopaná Přespolní běh Minifotbal Sportovní den školy Slavíček Pražské poetické setkání Velikonoční kraslice Velice potěšitelné je zjištění, že naši žáci jsou i v ústředních, krajských a městských kolech více než rovnocennými soupeři studentů víceletých gymnázií. 29. Cizí státní příslušníci stát Rusko Vietnam Ukrajina Čína Slovensko Arménie Jugoslávie Kazachstán Moldavie Spojené státy americké Austrálie Bosna a Hercegovina Školní rok 2003/2004 absolvovalo 56 žáků s cizí státní příslušností. Jejich začlenění do kolektivů tříd je bezproblémové. Dlouhodobější potíže s komunikací v češtině mívají žáci z Číny, přestože poměrně brzy dobře rozumějí a píší. 3. Environmentální výchova je součástí školního vzdělávacího programu, velká pozornost je jí věnována mmj. na výjezdech do škol v přírodě a ostatních vzdělávacích výjezdech, žáci školy ze sběru starého papíru ( organizován školou) sponzorují pandu červenou v ZOO Praha, s velkým zájmem se účastní každoročního Dne Země a pečují o zeleň v okolí školy 9

10 32. Výuka podle vlastního vzdělávacího programu (ŠVP) na prvním stupni školy byla po celý školní rok podrobována důkladným analýzám a hodnocením a jsme hrdi na to, že byla potvrzena jeho vysoká kvalita. Zároveň se ukázalo, že naplňování ŠVP vyžaduje ze strany učitelů maximální nasazení, trvalé sebevzdělávání v moderních pedagogických postupech a je náročné i časově. Z tohoto důvodu se školu rozhodly opustit kolegyně důchodkyně, které naplňovaly obsah, ale nikoli formu výuky ve smyslu ŠVP. Vysoké zatížení vyučujících spojené se změnou tradičních forem práce bylo pro ně, jak samy formulovaly, příliš náročné. Žáci všech ročníků školy byli zapojeni do celoročního projektu Češi, Moravané a Slezané Evropě. Jeho vyvrcholením byla výstava žákovských prací z tohoto projektu. Velmi hezké ohodnocení práci dětí i jejich učitelů vyslovili hosté z Magistrátu hl.města Prahy, České školní inspekce, ministerstva školství, diplomatických kruhů. Zahraniční hosty výstavou provázeli žáci tříd s rozšířenou výukou jazyků v angličtině a němčině, po deset dní, kdy byla výstava v přízemí a prvním patře školní budovy instalována, se návštěvníkům z řad rodičů věnovali žáci nejvyšších tříd. Úspěch výstavy dokumentuje fakt, že bude v listopadu 2005 přenesena do Státní knihovny, její část pak poputuje do Norska a posléze by měla být umístěna na zámku Harmannsdorf v muzeu Berthy von Suttner. Kromě tradičních školních akcí provázejících celý rok (např. podpora adoptované indické holčičky, zkoušky nanečisto, Den holocaustu, Evropský den jazyků, vánoční a jarní koncert školního sboru, besídka, masopustní průvod a karneval, stavba májky, poslední zvonění, vycházky Praga caput regni a četné sportovní aktivity), jsme svým žákům připravili novinky, jež se osvědčily a mohou se stát dalšími tradičními podniky: každá třída školy se prostřednictvím přednášky dentální hygienistky a praktickými cvičeními seznámila se správnou péčí o chrup (škola organizuje dvakrát ročně i stomatologické prohlídky žáků), velký ohlas mezi rodiči dětí zapsaných do naší školy měla i přípravka pro budoucí prvňáčky, kdy se v období po zápisu mohly děti každé pondělí seznámit se školní budovou, provozem školy i svými budoucími učitelkami, takže.září již přicházely do školy bez slziček i skrytých obav z neznámého. Velkou radost všem zaměstnancům školy po celých deset měsíců školního roku přinášeli žáci svým ohleduplným chováním k sobě navzájem i k dospělým, hezkým vystupováním na veřejnosti i pěkným vztahem ke školnímu prostředí a okolí školy. Ve vyučovacím procesu se potvrzuje, že učení v souvislostech je pro žáky přínosem a výuka podle školního vzdělávacího programu zcela naplňuje i představy pedagogů o moderní škole. Jediným stínem nad uplynulým školním rokem tak zůstává nevyřešení finančního zabezpečení navýšených vyučovacích hodin. Přesto však stejně jako v loňském roce věřím, že nový školní rok bude po pedagogické stránce pro žáky i jejich učitele úspěšný. 0

11

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 1. 2000 vydané v Praze dne 27. 12. 1999) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 OBSAH : 1. Přesný název školy :...2 2. Zřizovatel školy :...2 3. Charakteristika školy...2 a) Rada

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 9. 2007 vydané v Praze dne 16. 3. 2006) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 1. 2000 vydané v Praze dne 27. 12. 1999) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Mgr. Jitka Vlčková ředitelka školy Tel./fax: 257 211 633 e-mail: zs.podbelohorska@educ.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘĚ, PLZEŇSKÁ 117/39

ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘĚ, PLZEŇSKÁ 117/39 ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘĚ, PLZEŇSKÁ 117/39 Mgr. Irena Prokopová ředitelka Mgr. Magda Fuksíková zástupkyně ředitelky 1 Výroční zpráva Základní školy Praha 5 Košíře, Plzeňská 117/39 za školní rok 2008/2009 1. Přesný

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2007/2008 Praha září 2008 1. Název školy 4 2. Zřizovatel školy 4 3. Charakteristika školy 4 4. Vzdělávací program školy 7 5. Údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ BUTOVICKÁ 228/9, 158 00 PRAHA 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ BUTOVICKÁ 228/9, 158 00 PRAHA 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ BUTOVICKÁ 228/9, 158 00 PRAHA 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2003 / 2004 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola waldorfská, Praha 5 Jinonice, Butovická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola waldorfská, Praha 5 Jinonice, Butovická 228/9

Základní škola waldorfská, Praha 5 Jinonice, Butovická 228/9 1 Přesný název školy k 30.9.2005 Základní škola waldorfská, Praha 5 Jinonice, Butovická 228/9 Přesný název školy k 30.6.2006 (od 1.1.2006) Základní škola waldorfská, Praha 5 Jinonice, Butovická 228/9 datum

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

1. Přesný název školy. 2. Charakteristika školy

1. Přesný název školy. 2. Charakteristika školy 1 1. Přesný název školy Základní škola waldorfská, Praha 5 Jinonice, Butovická 228/9 Datum vydání posledního rozhodnutí: 15.5.2006 Zřizovatel Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5 Smíchov, náměstí 14.

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC, KE SMÍCHOVU 16 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC, KE SMÍCHOVU 16 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC, KE SMÍCHOVU 16 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Výroční zpráva za rok 2012/2013 - výchovně vzdělávací část 1. Základní údaje o škole k 30. 9. 2012 Základní škola a mateřská

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 30. 9. 2009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více