Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014"

Transkript

1 Školní řád Mateřská škola Kamínek Pardubice Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: Spisový znak: 3 Skartační znak: A5 Změny: od Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, např. zákonem č.258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů. I. Přijímání dětí Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá dle termínu, který vydává Magistrát města Pardubic pro všechny obecní mateřské školy v Pardubicích. Tyto informace jsou vždy včas vyvěšeny na budově mateřské školy, webových stránkách školy a obce. Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole nebo stáhnout z internetu, webových stránek školy. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ. Ředitelka školy postupuje dle správního řádu č.500/2004 Sb. Podmínky a kritéria pro přijímání dětí jsou předmětem samostatného předpisu MŠ, který je na www stránkách školy a na nástěnce v mateřské škole. Děti mohou být přijímány i v průběhu školního roku do naplnění kapacity MŠ 26 dětí na třídu. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí o přijetí se rodiče dostaví do mateřské školy, vyzvednou si k vyplnění Evidenční list dítěte, informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy. Ředitelka školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení, zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

2 Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče třídní učitelce. Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, datum narození, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemnosti, zdravotní pojišťovna, zaměstnání rodičů a telefonické spojení a seznam osob, které budou dítě vyzvedávat z mateřské školy s podpisem zákonných zástupců. Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování je součástí přihlášky do mateřské školy. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím. Každé dítě má svoji značku, kterou využívá celý rok. Dítě, které začíná MŠ navštěvovat, by mělo již samostatně chodit, umět držet lžíci a jíst lžící, pít z hrnečku nebo sklenice, samostatně používat WC ( ne nočník), umývat se, nenosit pleny, umět používat kapesník, nepoužívat dudlík, má se snažit oblékat a nazouvat. Rodiče v součinnosti se školou pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygieně, uklízení hraček, oblékání, obouvání, vedou děti k používání kapesníku. Dbají, aby měly děti ve svých skříňkách pořádek. Pomáhají škole při vytváření základních společenských návyků u dětí, vedou děti k úctě k dospělým (zdravení, zdvořilost, kázeň) a k sebeúctě, k úctě k práci jiných lidí. Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení. II. Provoz mateřské školy Provoz mateřské školy je od 6.30 hod. do hodin. Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8.30 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů. Branka musí být uzavřena pomocí zástrčky od 6.30 po celý den do hod., kdy končí provoz MŠ. Po je nutné opustit šatny MŠ, důvodem je úklid chodeb, vytírání, ukončení provozu. Rozsah a omezení nebo přerušení provozu mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. a) v době hlavních prázdnin je MŠ uzavřena po dobu 6 týdnů podle rozpisu uzavření škol, které stanoví zřizovatel b) mateřská škola bude uzavřena v době vánočních svátků od do c) v případě, že poklesne počet dětí v mateřské škole šest a méně, bude MŠ z ekonomických důvodů uzavřena. d) možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí v jiných mateřských školách po dobu přerušení provozu ( v měsíci červenci a srpnu) zveřejní ředitelka MŠ nejméně 2 měsíce předem. Zabezpečení budovy : budova je uzavřena od 8 hod., poté musí rodiče zvonit, aby jim bylo umožněno vstoupit do budovy. Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8,00 hod., a to telefonicky na tel.: , mob.: nebo em: kekamenci.cz. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky nebo em.

3 Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných. Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnce v chodbě MŠ a na webových stránkách školy Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky. III. Zacházení s majetkem Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškození bude tato záležitost projednána s rodiči ( zákonnými zástupci dítěte) a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu. IV.Uspořádání činností dětí během dne (orientační) hry a dovednosti dle volby dětí - skupinová činnosti - RC, TV chvilka - individuální péče hygiena, svačina řízené činnosti příprava na pobyt venku, pobyt venku převlékání, hygiena, oběd odpočinek, klidové činnosti hygiena, svačina hry a zábavné činnosti V. Zdravotní péče a bezpečnost dětí v mateřské škole 1. Rodič je povinen předat dítě učitelce osobně, pozdravením,teprve potom opustit školu. Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu výchovné práce pedagogické pracovnice, a to od doby převzetí od jejich zástupce až do doby jejich předání zástupci nebo jím pověřené osobě (2) 5 ods.1. Rodiče nesmí dítě odvádět ze třídy bez vědomí učitelky. Po předání dítěte rodičům a setrvání v areálu školy odpovídá za bezpečnost dítěte zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba. V případě společných akcí s rodiči v areálu školy zodpovídá za své dítě rodič či pověřená osoba. ( např. společný pěší výlet na Kunětickou horu, zahradní slavnost..) Svou odpovědnost při každé akci podepíší na přiložený seznam, kde se zdůrazní i bezpečnost dětí. I tak jsou děti a rodiče povinni dodržovat pravidla školy. Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu.bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému než rodičům. Seznam osob, které budou děti vyzvedávat je v Evidenčním listě dítěte. 2. Zákonní zástupci jsou povinni hlásit veškeré údaje o zdraví dítěte, výskyt infekčního onemocnění v rodině, nahlásit, jaké léky dítě bere, zda krátkodobě, dlouhodobě apod. Po vyléčení infekčního onemocnění mají učitelky právo požadovat potvrzení od lékaře o uzdravení dítěte ( v zájmu i ostatních dětí). Rodiče jsou povinni přivádět děti do MŠ

4 ZDRAVÉ. Učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí do MŠ nepřijmout děti: s nachlazením, děti s podezřením na nemoc, či jinými infekčními onemocněními, se zánětem spojivek, průjmy apod. V případě pedikulózy vši dětské, ( ale i jiných infekčních onemocněních ve škole) je naprosto nezbytná spolupráce s rodiči všech dětí. Učitelky nemohou samy dětem plošně kontrolovat hlavy, aby nerozšířily pedikulózu na další děti. V případě, že rodiče budou opakovaně vodit děti do MŠ neodvšivené, bude o této skutečnosti informovat orgán sociální péče. 3. Podávání léků dítěti v MŠ na žádost rodičů nespadá do druhu práce učitelky MŠ, tudíž tuto činnost nesmějí vykonávat. Výjimkou jsou děti s alergiemi po předchozí dohodě s učitelkou ve třídě. V tom případě bude lék dítěte podepsaný, aby nedošlo k záměně a uzavřený ve stole učitelek. 4. Zákonní zástupci jsou povinni oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost známa, omluví dítě neprodleně (1) 35 ods Zákonní zástupci dítěte jsou povinni nahlásit změny v osobních datech dítěte, změny v telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte trvalého bydliště, změna zdravotního stavu, ukončení docházky apod. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, pro oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č.106/1999sb., o svobodném přístupu k informacím. 6. Je nutné, aby osobní věci dětí byly podepsány, zvláště pak ty, u kterých může snadno dojít k záměně. ( bačkory, pyžamka..). V případě, že rodiče požadují, aby dítě mělo svou hračku v MŠ, škola nebude zodpovídat za její zničení a ztrátu. Nesmí nosit do MŠ hračky, které ohrožují zdraví as bezpečnost dětí ( vdechnutí drobných hraček), ostré předměty. 7. Do školy děti nenosí cenné věci, peníze nebo předměty ohrožující zdraví a mravní výchovu dětí. 8. Škola neodpovídá za škodu způsobenou poškozením či ztrátou věcí, které byly do školy bezdůvodně přineseny a nebyly vyžádány učitelkou. 9. Rodiče zodpovídají za bezpečnost dětí v areálu školy,proto nedovolí svým dětem lézt na branku a otvírat ji.( I od učitelek mají zakázáno lézt na ploty a branku. ) 10. Rodiče nedovolí svým dětem skákat ze schodů na chodbě bezpečnost a zdraví dětí). 11. Rodiče nebudou žádat o posílání dítěte ze zahrady MŠ k brance MŠ, ale pro své dítě si na zahradu přijdou a bude jim učitelkou předáno.pokud rodiče s dětmi okamžitě neodchází a zůstávají s dětmi ještě na zahradě, od této chvíle si za své dítě zodpovídají. 12. Rodiče nenechají v šatnách - kapsářích dětí léky, bonbony, žvýkačky bezpečnost 13. Rodiče nenechají dětem v ústech při příchodu do třídy bonbony, žvýkačky apod. V případě, že dojídají např. snídani, upozorní učitelku, která dítě nechá u stolečku jídlo dojíst. 14. Rodiče nebudou posazovat své děti při oblékání na parapety na oknech v šatnách bezpečnost dětí. 15. Rodiče nenechají děti bez dozoru po jejich převzetí z MŠ v areálu školy ( školní zahrada). Nenechají bez dozoru ani sourozence - aby neničili výzdobu školy. 16. Zákonní zástupci dítěte mají možnost podílet se na činnostech školy, účastnit se programů, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí. 17. S ředitelkou a učitelkami je možné vést konzultace o dítěti na předem domluvené schůzce. 18. Zákonní zástupci dítěte mají právo na diskrétnost a ochranu informací týkajících se dítěte a jejich osobního a rodinného života. 19. Zákonní zástupci mají právo být seznámeni se Školním vzdělávacím programem a přispívat svými nápady k obohacení tohoto programu. Školní vzdělávací program je

5 uložen u ředitelky školy a rodiče mají možnost si jej kdykoliv prohlédnout a prostudovat. V šatnách obou tříd jsou k dispozici TVP- Třídní vzdělávací programy, které jsou konkrétní pro každou třídu. 20. Zákonní zástupci a jejich děti mají možnost prostřednictvím MŠ spolupracovat s dětskou psycholožkou, PPP, zubní lékařkou. 21. Rodiče mají právo přihlásit své dítě na kroužek dle jeho zájmů: Seznamování s netradičními technikami ve VV, práce s keramickou hlínou Výchova hudební možnost rodičů přihlásit své dítě k výcviku hry na zobcovou flétnu ( týká se dětí, které jsou začátečníci, ale i pokročilí z loňského roku) pokud děti nebudou nosit své flétny, z kroužku budou vyřazeni Možnost přihlásit své dítě na kroužek Angličtiny Možnost přihlásit své dítě na kroužek Pohybové výchovy Plavání - předškolní děti Logopedická péče - ve spolupráci s odborným logopedem dle dohody s jednotlivými rodiči Výtvarný kroužek Šikulka 22. Rodiče mají právo na: na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy denně při předávání dětí, s ředitelkou po předchozí domluvě na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí. přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy zapojit se do práce, předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy 23. Při náhlém onemocnění dítěte v mateřské škole jsou rodiče telefonicky informováni o daném stavu věci a jsou povinni si dítě co nejdříve z mateřské školy vyzvednout. Po návratu do zařízení má učitelka právo požadovat potvrzení lékaře o způsobilosti dítěte k nástupu do dětského kolektivu. 24. V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření (rtg. aj.). Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. 25. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu. 26. Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz). Pokud to podmínky nedovolují (inverze) ven s dětmi nevychází. 27. V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření (budova i přilehlé prostory školní zahrady) a to v souvislosti se zákonem č.379/2005 Sb. 28. Dítě má právo

6 aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit) být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny) na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají s rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,...). být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod.,právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,...). být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,...). aby bylo ochráněno před sociálně patologickými jevy - jsou vedeny prostřednictvím Minimálního preventivního programu jako prevence sociálně patologických jevů 29. Dítě má povinnost: Uposlechne pokyny učitelek a dalších oprávněných osob ( např. chůze ve dvojicích na vycházce ) Chovat se slušně, podle pravidel Děti se snaží (v rámci svých možností) dodržovat pravidla kulturního chování Dodržovat pravidla na školní zahradě vždy, a to i za přítomnosti rodičů, při odchodu domů, akcích pořádaných mateřskou školou, nepoužívat vlastní koloběžky, dbát pravidel i na skluzavce atd VI. Platby v mateřské škole Úplata za předškolní vzdělávání Platnost od do Podle zákona 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č.14 /2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanoveno: Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, kterým je od 1.9. šest a více let, mají předškolní vzdělávání bezúplatné 12 měsíců (školský zákon). Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č.14, 6,ods.3). Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku. O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, 164, ods.a). Rodiče, kterých se týká snížení úplaty si podají v mateřské škole žádost o snížení na příslušném formuláři.

7 O snížení úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, 164, ods.a). Úplata na školní rok 2014/15 je stanovena 590,-Kč. Úplata za školní stravování dětí Výše stravného je stanovena ve stravovacím řádu mateřské školy. Způsob platby: Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy ( zákon 561/2004 Sb., školský zákon, 35, ods. 1d). Všechny platby probíhají v hotovosti v kanceláři u vedoucí školní jídelny Vladimíry Vrané nebo bankovním převodem, po dohodě vedoucí Šj a zástupci dětí. Úplata za stravné se platí vždy k 12 dni v měsíci. Na následující měsíc zálohově. Úplatu za stravné řeší samostatně Stravovací řád ŠJ. Svačina dopolední: 6,-Kč Oběd. 17,-Kč Svačina odpolední 6,-Kč Stravné se vybírá měsíčně zálohově, a to ve výši 550,-Kč. Vyúčtování se provádí 2x ročně v lednu a v září. Z bezpečnostních a organizačních důvodů jsou stanoveny konkrétní dny pro příjem hotovosti od rodičů. V jiné dny lze hotovostní platby provádět pouze výjimečně. Tímto školním řádem se ruší školní řád ze dne Tento školní řád vstupuje v platnost dnem jeho vyhlášení Mgr. Božena Břeňová, řed.š.

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

Školní řád MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51

Školní řád MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51 1 Obsah: I. Základní ustanovení II. III. IV. Práva a povinnosti dětí a rodičů Provoz a vnitřní režim školy Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Ředitelka Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 (dále jen mateřská škola ) v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Obsah: strana: Základní údaje o škole 5 Cíle předškolního vzdělávání 6 Organizace provozu 7 Přijímací řízení, zásady adaptace dětí 9 Platby v mateřské škole

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: S12/09 Vypracoval: Jana Vaňková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Věra Maršálková, ředitelka školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, )

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) MATEŘSKÁ ŠKOLA, NEPLACHOVA 3, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) ÚČINNOST OD: 1.9.2014 Jitka Caldrová ředitelka Mateřská škola, Neplachova

Více

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Školní řád Mateřské školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27, upravuje

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní řád Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Účinnost od 1.9.2014 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných

Více

Mateřská škola Hrotovice, 1. máje 610 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Hrotovice, 1. máje 610 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Hrotovice, 1. máje 610 ŠKOLNÍ ŘÁD č. j.: Úvodní ustanovení 1. Školní řád Mateřské školy Hrotovice (dále jen MŠ) upravuje organizaci, provoz, řízení a zejména práva a povinnosti všech zainteresovaných

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice.

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice. Š K O L N Í Ř Á D Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 Zřizovatel: Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice Adresa mateřské školy: Šumavská ul. 264 386 01 Strakonice Součást mateřské školy:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO 1. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy. Přijímání dětí do MŠ Děti jsou přijímány k začátku školního roku, v jiném termínu tehdy, je-li volná kapacita školy. Do MŠ jsou přijímány

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky.

Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky. Mateřská škola Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice Školní řád MŠ Ke Kašně Účinnost od: 1.9.2013 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v MŠ a podrobnosti o pravidlech

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny.

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny. MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. /15 Skartační znak: A.1.5 Spisový znak: A 10 Účinnost od: 18.1.2015 1 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku: 20.2.2004

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní řád mateřské školy Č. j. 115/2014

Školní řád mateřské školy Č. j. 115/2014 Školní řád mateřské školy Č. j. 115/2014 Mateřská škola Měnín, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Měnín 376, 664 57 Měnín IČO: 70997047 Zřizovatel mateřské školy: Obec Měnín Ředitelka mateřské školy:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace Č.j. MŠŠk 1652014, 20. 8. 2014 Příloha ŠVP PV č. 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA Telef. čísla: MŠ 585 427 601, 585 751 870, 585 751 871, stravovna - 585 750 107 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc ČJ:Sv 303 /2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah školního řádu je vymezen Zákonem 561/2004 Sb. /školský zákon/v platném znění, Vyhláškou

Více

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky Základní škola a Mateřská škola Tatenice Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K É Š K O L Y č.j.:82/2011/re Účinnost: 24. 5. 2011 Spisový znak: A 10/ A/5 Počet příloh: 0 Na základě vyhlášky MŠMT ČR č.14/2005

Více