Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 VÝROČNÍ ZPRÁVA EVALUACE ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 VÝROČNÍ ZPRÁVA EVALUACE ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 VÝROČNÍ ZPRÁVA EVALUACE ŠKOLY školní rok 2013/2014 1

2 1) Základní údaje o škole název školy dle zřizovací listiny ve znění platném k : Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 Vedení školy: Mgr. Martina Thumsová, ředitelka školy Mgr. Jitka Novotná, statutární zástupkyně ředitelky školy Mgr. Jana Benešová, zástupkyně ředitelky školy Kontaktní údaje: telefon: , fax: www stránky: Složení školské rady: Zvolen za Jméno Jméno zřizovatele Petr Volf Vítězslav Bílek zákonné zástupce Gabriela Tylingerová Jan Krčál pedagogy Mgr. Gabriela Kvasnicová Vladislava Höschlová Charakteristika školy: Celý školní areál se nachází v Praze 4, v městské části Praha 11 - Jižní Město. Škola má kapacitu 900 žáků, je úplnou státní základní školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Kapacita 1. ročníku je 90 žáků. Škola je umístěna v příjemném, pěkném a klidném prostředí v blízkosti Hostivařské přehrady a lesoparku. Ten společně s celým okolím školy je velmi často využíván nejen pro činnost školní družiny a tělesnou výchovu, ale i k dalším aktivitám dětí, při projektech apod. Díky celkové rekonstrukci je škola vybavena výtahem, nabízí proto bezbariérový přístup. K vyučování všech prvních tříd slouží částečně oddělené podlaží. Zde jsou umístěny také herny školní družiny a jídelna, aby prvňáčci nemuseli přecházet po celé budově a také samostatný vchod do školní budovy, čímž je zajištěn bezpečný příchod nejmenších žáčků. Součástmi školy jsou školní družina, školní klub a školní jídelna. Interiér školy je příjemný, upravený a harmonicky působící. K výzdobě interiéru používáme výtvarné práce dětí ze všech ročníků. Prostory využívané školní družinou a školním klubem jsou vybaveny účelně a vkusně. Součástí školního pozemku je dětské hřiště, jež je žáky nižších ročníků často využíváno. Díky kvalitnímu vybavení škola nabízí množství rozmanitých zájmových kroužků. Děti mají k dispozici např. zázemí pro chov drobných zvířat, mantinely na florbal, keramickou pec. Škola se zaměřuje na péči o děti mimořádně nadané a se speciálními vzdělávacími potřebami. Věnují se jim speciální pedagožky a učitelé všeobecných předmětů z 2. stupně. Protože s těmito dětmi úspěšně pracujeme již řadu let, máme v tomto ohledu bohaté 2

3 zkušenosti. Dlouhodobě dobré výsledky přináší programy, které respektují individualitu každého dítěte. Pro budoucí prvňáčky realizujeme již řadu let Předškolku - přípravu na školu hrou. Zde si pravidelně každý měsíc od února do června mohou předškoláci pomalu zvykat na školní prostředí, postupně se seznamovat s budovou školy, spolužáky i se svými budoucími paními učitelkami. Již tradičními jsou nadstandardní programy pro žáky školy, děti z mateřských škol i rodičovskou veřejnost. Mezi nejoblíbenější patří podzimní Mendelánkování, masopust, florbalový turnaj pro mateřské školy, dětské dny a rovněž programy, jež jsou součástí každoročního celoškolního projektu. V letošním školním roce jsme se zaměřili na naučné stezky a chráněná území Prahy. Při pravidelně pořádaných dnech otevřených dveří navštěvují školu budoucí žáčci se svými rodiči, ve velké míře také rodiče našich žáků, prarodiče, tety, sousedé a dokonce i bývalí žáci školy. Rodiče mohou zhlédnout vyučování, kdykoli o to požádají. Součástí školy jsou dvě moderně a účelně vybavené tělocvičny i víceúčelové hřiště pro většinu kolektivních sportů s umělým povrchem a zázemím pro lehkou atletiku. Knihovna s informačním centrem slouží žákům během celého dne, mohou si tu vypůjčit knihy a využít internet. Žáci ji v hojné míře využívají ke studiu a pro volnočasové aktivity. Okolí školy je upravené, v nedávné době byly vysazeny nové okrasné keře a stromy. Na úpravě a úklidu se podílejí žáci naší školy. Školní kuchyně a jídelna je průběžně modernizovaná. Žáci mají výběr ze dvou jídel, jejich volbu je možné provádět také přes internet. Školní jídelna vaří rovněž pro děti s celiakií. Školní jídelna stravuje i děti ze dvou mateřských škol. Počty žáků: Počet vlastních škola školní družina školní jídelna žáků a školní klub k ) Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání Vzdělávání žáků naší školy se realizuje podle školního vzdělávacího programu Škola úspěšného života. Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby na úrovni školy (dále ročníků, předmětů) vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, jež jsou stanoveny rámcovým vzdělávacím programem a které tvoří jeho nosnou strategii. Na základě zkušeností lze říci, že se jedná o přínosný způsob získávání vědomostí. Žáci se učí pracovat kooperativně, zajímavou a zábavnou formou. Záleží na zapojení a spolupráci všech členů 3

4 skupiny. V prvé řadě se učí správně si rozdělit role a zapojit se všichni do práce tak, aby byli platnými členy skupiny. Následně se pak také všichni účastní prezentace. Zde se učí naslouchat druhým, sebejistotě a umění promluvit před spolužáky. Každý z učitelů se zamýšlí nad způsobem výuky, realizuje projekty s těmito cíli: - žáci jsou nabádáni a podporováni v tvořivém myšlení, logickém uvažování a k řešení problémů - žáci jsou motivováni k celoživotnímu učení - žáci jsou podporováni v možnosti osvojit si strategie učení - u žáků je rozvíjena schopnost spolupracovat - žáci jsou vedeni k respektování úspěchů a práce jak vlastní, tak i druhých - žáci jsou připravováni k otevřené, všestranné a účinné komunikaci - žáci se projevují jako svobodné a odpovědné osobnosti, jsou nabádáni k uplatňování svých práv a plnění povinností - žáci se učí projevovat pozitivní city v chování i jednání, rozvíjet vnímavost ve vztahu k lidem, k přírodě i prostředí - žáci jsou vedeni k toleranci a ohleduplnosti k ostatním lidem, odlišným kulturám i duchovním hodnotám, učí se žít společně s jinými lidmi - žáci aktivně chrání a rozvíjí své fyzické, duševní i sociální zdraví, učí se být za ně zodpovědní V naprosté většině bodů se daří program naplňovat, což je patrné jak ze zkušeností s průběhem ŠVP ve všech ročnících, tak na základě výsledků žáků. 3) Jazykové vzdělávání a jeho podpora Vzdělávání v oblasti jazyků považujeme za naši prioritu, proto se žáci učí anglický jazyk již od 1. ročníku, kdy je vymezena časová dotace 2 hodiny týdně, stejně jako ve 2. ročníku. Od 3. ročníku se učí děti angličtinu povinně 3 hodiny týdně. Dále si od 7. ročníku volí studium druhého cizího jazyka: německého, francouzského nebo ruského v dotaci 2 hodiny týdně. Rovněž nabízíme i nepovinný předmět německý jazyk od 5. ročníku v dotaci 3 hodiny týdně. Na základě realizace školního vzdělávacího programu Škola úspěšného života je patrný pokrok žáků v užívání angličtiny, děti se v učivu orientují, jazyk na uspokojivé úrovni zvládají i slabší žáci. Děti, zvláště nižších ročníků, mezi sebou rády anglicky komunikují, mají radost z každého nově naučeného slovíčka. Žáci 7. ročníku se úspěšně zapojují do studia druhého cizího jazyka, stejně tak jako žáci 5. a 6. tříd do výuky německého jazyka jako nepovinného předmětu. 4) Údaje o pracovnících školy v hlavní činnosti a) personální zabezpečení školy (včetně zaměstnanců školní družiny a školního klubu) pracovníci k k k k fyzické osoby přepoč. pracovníci fyzické osoby přepoč. pracovníci pedagogičtí 49 43, ,649 4

5 nepedagogičtí 20 13, ,133 celkem 69 56, ,782 b) věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let let let let 61 a více včetně počet Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 41,3 let c) kvalifikovanost pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů nikoli aprobovanost ped. prac. celkem ped. prac. s odbornou kvalifikací počet (fyz. osoby) k ped. prac. bez odborné kvalifikace Kvalifikovanost pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb. v %: 87,76 Všichni pedagogičtí pracovníci, kteří nesplňují požadavky odborné kvalifikace, zahájili studium, jehož úspěšným dokončením potřebné vzdělání získají. d) další vzdělávání pedagogických pracovníků (počet účastníků, průměrná délka vzdělávání na 1 účastníka, zaměření vzdělávání) Akce tematické zaměření Školící instituce Časový rozsah (v hodinách) Účastníci Matematika, Bc. PedF UK 1. ročník 1 Pedagogika, Mgr. FF MU 2. ročník 1 Učitelství odborných předmětů, Bc. Masarykův ústav vyšších studií 3. ročník 1 Vychovatelství, Bc. PedF UK 1. ročník 1 SOŠ pedagogická a gymnázium Předškolní a mimoškolní pedagogika v Praze 6 1. ročník 1 Soukromá SŠ pedagogiky a Předškolní a mimoškolní pedagogika sociálních služeb 1. ročník 1 Výchovné poradenství PedF UK 2. ročník 1 Výuka cizinců META, o. p. s. 42 hodin 1 Psychologie Pražská VŠ psychosociálních studií 2 semestry 1 Tvořivá škola, matematika Nová škola 6 3 Comenia script NUV 6 1 Správní řízení krok za krokem Mgr. Veselá 6 1 Tvorba tiskových sestav Škola OnLine, a.s. 8 2 ICT ve školství ČŠI 8 1 NIQES ČŠI 8 1 5

6 Nová cesta k léčbě šikany Společenství proti šikaně, o. s Celkem 16 nelze určit 51 Průměrná délka vzdělávání na 1 účastníka nelze určit počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci: 6 osob vzdělávání ředitele: FF UK Praha - CŽV: Pracovní právo pro personalisty, 2 semestry zahájeno rigorózní řízení na PedF UK Praha e) praxe studentů SŠ a VŠ - 2 studentky VOŠ, pedagogicko sociální škola, 14 dní - 1 student FTVS UK Praha, TV povinná praxe, 1 měsíc 5) Počet tříd I. stupeň II. stupeň celkem k k k Škola neotvírá žádné specializované třídy. 6) Počet žáků dle trvalého bydliště k a) K r a j kraj počet dětí celkem z toho nově přijatí Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem b) Z jiné městské části Z jiné obce Středočeského kraje Název městské části Počet dětí Název obce Počet dětí Praha 2 2 Jesenice, kraj Středočeský 5 Praha 4 1 Dobřejovice, kraj Středočeský 2 Praha 5 4 Nupaky, kraj Středočeský 5 Praha 7 1 Herink, kraj Středočeský 3 Praha 9 1 Křenice, kraj Středočeský 2 Praha - Křeslice 32 Kamenice, kraj Středočeský 3 6

7 Praha - Petrovice 2 Psáry, kraj Středočeský 1 Praha - Pitkovice 9 Louňovice, kraj Středočeský 2 Praha Měcholupy 1 Sibřina, kraj Středočeský 1 Praha - Kolovraty 1 Milovice, kraj Středočeský 1 Praha Slunečný vršek 4 Mukařov, kraj Středočeský 1 Praha - Benice 1 Velké Popovice, kraj Středočeský 2 Praha - Uhříněves 1 Vrbčany, kraj Středočeský 1 Celkem: 60 Celkem: 29 7) Průměrný počet žáků I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy za I. a II. st. běžných tříd 25,2 0 24, ) Zaměření tříd s rozšířenou výukou předmět M+Př TV jazyky HV VV informatika jiné předm. počet tříd počet žáků ) Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané a) práce s žáky, kteří mají integrační posudky: K je celkový počet žáků s integrací 16. Všech 16 žáků má individuální vzdělávací plán. Dalších 60 žáků školy má doporučeno zohlednění při vzdělávání. Mezi základní formy práce patří: individuální integrace v běžné třídě, výuka podle individuálního vzdělávacího plánu, individuální přístup, úzká spolupráce se zákonnými zástupci a PPP, 1x týdně péče mimo výuku v kmenové třídě pod vedením speciálního pedagoga, využívání kompenzačních pomůcek (PC, výukové a reedukační programy, pracovní listy, přehledy učiva, alternativní texty a učebnice), při závažnějším postižení spolupracuje s pedagogy asistent žáka S žáky pracují tito odborníci: třídní učitelé, speciální pedagogové, asistent pedagoga, výchovný poradce, zástupkyně ředitele b) zkušenosti s péčí o nadané žáky Péče o žáky nadané spočívá v individuální integraci v běžné třídě, výuce podle individuálního vzdělávacího plánu. Žáci spolupracují i s jinými pedagogy, kteří jim zadávají práci s vyšší 7

8 obtížností, podporují jejich přirozenou zvídavost, rozvíjí znalosti. Své poznatky uplatňují účastí ve výuce vyšších ročníků, prostřednictvím vědomostních soutěží a olympiád a také prací v kroužcích Věda nás baví, Chytré hlavy. c) zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Žáci se sociálním znevýhodněním využívají školní poradenské služby výchovného poradce a speciálních pedagogů, navštěvují bezplatný doučovací kroužek. Dále zprostředkováváme bezplatné stravování ve školní jídelně díky projektu nadace manželů Tykačových Women for Women, který umožňuje čerpání finančních prostředků na úhradu obědů ve školách. Při výjezdech mimo školu, tj. školy v přírodě, lyžařské výcviky, jim nemalou měrou finančně přispívá Klub přátel školy. Při začleňování žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí úzce spolupracujeme se sociálními pracovnicemi. 10) Počet zapsaných dětí pro školní rok 2014/15 a odkladů školní docházky na šk. r. 2014/15 (údaje z výkazů pro daný šk. rok) Počet prvních tříd Počet zapsaných dětí Počet přijatých dětí na Počet odkladů na pro šk. rok 2014/15 školní rok 2014/15 školní rok 2014/ ) Chování žáků Počet snížených známek uspokojivé neuspokojivé z chování ve II. pololetí 7 4 K nejčastějším problémům, které vedou ke snížené známce z chování, patří nekázeň, nevhodné chování žáků ve vyučování a jejich drzé chování k vyučujícím, kdy v krajním případě mohou být žáci z hodiny vyloučeni do sborovny. Za tři vyloučení jsou dle školního řádu hodnoceni druhým stupněm z chování, za sedm třetím. U jednoho žáka byl třetí stupeň udělen za 79 neomluvených hodin. Dalšími kázeňskými problémy, které vedly ke snížené známce z chování, jsou užití psychotropních látek (alkohol 1x, kouření 1x, marihuana 1x) a odcizení (1x mobil, 1x záložní disk do PC). Škola má zavedenou funkci zástupkyně ředitelky školy, která se intenzivně těmito prohřešky zabývá a řeší je jak s rodiči, tak úzce spolupracuje při řešení problémů s oddělením OSPOD ÚMČ Praha 11. zameškané hodiny neomluvené Šk. rok 2013/2014 počet hodin I. stupeň 0 0 II. stupeň 91 3 Celkem 91 3 Šk. rok 2013/2014 počet žáků, kteří se podíleli na vzniku neomluv. hod. 8

9 12) Prospěch žáků celkový průměr 1. pololetí 2. pololetí I. stupeň 1,17 1,19 II. stupeň 1,65 1,64 Celkem 1,38 1,39 13) Školní družina školní klub Činnost školní družiny ve školním roce 2013/2014 byla ukončena dne s počtem žáků 250. Kapacita školní družiny byla tedy vytížena na 100 %, což odpovídá nárůstu oproti minulému školnímu roku o 1,6 %. Školní družinu navštěvovali žáci tříd. Školní družina byla rozdělena celkem do 8 oddělení s průměrným počtem 31 žáků v jednom oddělení. Práce ve školní družině se odvíjela od celoročního tematického plánu, v němž byly zahrnuty jak činnosti zájmové a rekreační, tak i odpočinkové a relaxační. Vzhledem k narůstajícímu počtu dětí se snižují prostorové možnosti školní družiny. Školní družina pořádala celodružinové akce na školním hřišti, v tělocvičně školy, v jednotlivých třídách, nebo v blízkém okolí. Častým cílem procházek s dětmi byla dětská hřiště na Jižním Městě, Hostivařský lesopark a Milíčovský les. Zde děti jak relaxovaly, tak i sportovaly. Mezi nejoblíbenější hry dětí venku patřily míčové a pohybové hry, hry s přírodními materiály, hry v lese, se švihadlem, kresba křídou na chodník, skákání přes gumu a další. Školní družina se zapojila do přípravy a pomoci při masopustních slavnostech školy. Dále vyrobila dárky k zápisu do 1. tříd pro naše budoucí prvňáčky. Děti ze školní družiny se měly možnost zúčastnit sportovních, výtvarných i kulturních celodružinových akcí, vánočních akcí, včetně vánočních besídek, interaktivních a výukových programů, ozdravných pobytů v Jihoměstské solné jeskyni aj. V červnu v rámci celodenního poznávacího výletu navštívily stáje soukromého chovatele kladrubských koní a muzeum v Jílovém u Prahy, kde si vyzkoušely rýžování zlata. Činnost ve školní družiny se řídí vnitřním řádem školní družiny a školního klubu, který zahrnuje i podmínky docházky do školní družiny. Platba za školní družinu byla oproti loňskému školnímu roku 2012/2013 navýšena na 350,- Kč měsíčně. Platba za školní klub se nezvyšovala, zůstala 300,- Kč měsíčně. V rámci školní družiny a školního klubu se konaly tyto zájmové kroužky: - anglický jazyk - konverzace AJ 9

10 - keramika - papírové modelářství - sportovní kroužek - pilates - jóga - taneční kroužek - internetový klub - florbal - fotbal - hra na flétnu - výtvarný kroužek - estetický kroužek - atletika - volejbal - péče o králíky (zoo kroužek) - kroužek pro rozvoj nadání Chytré hlavy - Věda nás baví - Pěvecký sbor Mendy V průběhu školního roku 2013/2014 byly z důvodu malého počtu stále chodících dětí zrušeny tyto kroužky: internetový klub, pilates. Školní klub navštěvovalo celkem 41 žáků. Jednalo se o žáky z prvního i druhého stupně. Akce školní družiny: Drakiáda (celodružinová akce) Briliantina návrh prstenu, soutěže Jihoměstská solná jeskyně Život s handicapem - nevidomí Čajovna v oddělení ŠD Výroba adventního kalendáře Vánoční výstava v MŠ Křejpského Vánoční dílna výzdoba společných prostor ŠD (celodružinová akce) Pohádkové Vánoce v Betlémské kapli Vánoční besídky ( celodružinová akce) Malování na hedvábí (2. a 3. tř.) Korálková dílna (3. a 4. tř.) Neviditelná restaurace - odpoledne zaměřené na handicap Malování na hedvábí (1. tř.) Terárium Dubeč (stálá expozice hadů, ještěrek) 10

11 1. 4. Karneval (celodružinová akce) Malování na skleněné misky akrylovými barvami 9. 4., Velikonoční dílna v ŠD Vítání Velikonoc na Jižním Městě Orientační běh v Hostivařském lesoparku (celodružinová akce) Návštěva jarmarku a charitativní akce Pro Andělku akce Prahy Celodenní výlet ŠD (1. tř.) Celodenní výlet ŠD (2. 4. tř.) Den s integrovaným záchranným systémem akce Prahy 11 Měsíční činnost školní družiny: říjen: návštěva ZOO koutku v Hostivařském lesoparku, soutěže, závody a turnaje mezi jednotlivými odděleními listopad: malujeme pohádky prosinec: vánoční besídky, píšeme dopis Ježíškovi leden: hry na sněhu, stavby ze sněhu, zimní sporty únor: Čím chci být, až vyrostu kreslíme obrázek duben: hudební výchova, jarní zpívání květen: příprava na školní pobyty v přírodě 14) Poradenské služby škol - výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů, spolupráce s PPP, SPC, Policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty Poradenské služby zajišťují podporu a pomoc v těchto oblastech: a) podpora žákům - adaptace při vstupu na základní školu - adaptace při přestupu z jiné školy - pomoc při upevňování studijních návyků a dovedností - vedení žáků s nadáním - pomoc se studiem žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci hodin s reedukací jejich problémů - vedení žáků selhávajících v chování či ve výuce - spolupráce s třídními učiteli při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané - pomoc při řešení osobních problémů žáků (kontakt s učiteli, pozice ve třídě, prevence) - pomoc při řešení složité rodinné situace b) profesní orientace - konzultace s žáky 9. ročníku, nabídka testů profesní orientace 11

12 - přehledná nabídka gymnázií a středních škol pro žáky 5., 7., 9. ročníků - instruktáž k přijímacímu řízení na střední školy (žáci, rodiče) - návštěva přehlídky středních škol Schola Pragensis - zajištění zpětné vazby úspěšnost našich žáků v přijímacím řízení na střední školy c) týmová spolupráce - při řešení problému žáka je stanoven poradenský tým vedený zástupkyní ředitele - práce s podněty vedení školy, učitelů, rodičů, žáků - zabezpečování komunikace mezi školou a rodinou - individuální konzultace (žák učitel rodič) - spolupráce s organizacemi zabývajícími se problematikou prevence negativních jevů ve společnosti (PRAK, Člověk v tísni, o.p.s., Život bez závislostí, Městská policie hlavního města Prahy) - spolupráce s odbornými zařízeními (PPP, OSPOD, krizové centrum, sociální odbor, policie apod.) formou konzultací, besed, monitoringem Výchovné poradenství zajišťuje tým pracovníků: Zástupkyně ředitele: Výchovná poradkyně: Školní metodička prevence: Mgr. Jana Benešová Ing. Jitka Auerbachová Mgr. Jindra Janušková Ve škole pracuje 10 speciálních pedagogů, z toho 4 zajišťují reedukaci výukových obtíží žáků a logopedickou péči. 15) Prevence rizikového chování V rámci programu prevence rizikového chování se zaměřujeme na prevenci negativních jevů, na sociální a osobnostní rozvoj, na výcvik komunikace a na volnočasové aktivity našich žáků. Řídíme se minimálním preventivním programem školy. Pořádáme projekty, besedy a dotazníková šetření pro žáky, organizujeme školení pedagogů. Tento program je propojen s nabídkou volnočasových aktivit, které škola v rámci školní družiny a školního klubu nabízí. Spolupracujeme s PPP pro Prahu 1-4. Žáci se vyjadřují k negativním jevům naší společnosti prostřednictvím soutěží, které jsou organizovány městskou částí (např. Antifetfest). Podněcujeme zájem o okolní svět, podporujeme jejich sebereflexi (např. ve spolupráci se spol. Člověk v tísni, o.p.s., nejstarší žáci zorganizovali celoškolní akci Naše Posvícení). Snažíme se osobním příkladem žáky motivovat k aktivnímu přístupu v životě. Toto dále podporujeme prostřednictvím návštěv kulturních zařízení, besed se zajímavými lidmi, sportovními akcemi a v neposlední řadě i tradičními školními programy pro veřejnost (např. Mendelánkování, masopust, Den dětí). a) programy ve školním roce 2013/2014 pro pedagogy: - seminář Nová cesta k léčbě šikany s lektorem Dr. Michalem Kolářem v rozsahu 8 hodin b) programy pro žáky pořádané různými organizacemi: - 1., 2. třídy: Soužití se zvířaty, p. Šusta - 1., 2. třídy: Bezpečný kontakt se psy, Městská policie hl. m. Prahy - 1., 2., 3. třídy: Bezpečné chování, Městská policie hl. m. Prahy - 3. C: terapie třídy, pí Holečková, metodik prevence PPP 12

13 - 2., 3., 6., 7., 9. třídy: festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět a 6. třídy: program Hasík, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy - 4., 5. třídy: Základy první pomoci, zdravověda, Městská policie hl. m. Prahy - 5. třídy, školní družina: Den s integrovaným záchranným systémem, městská část Praha třídy: Šikana, Městská policie hl. m. Prahy - 6. třídy: adaptační kurz, školní metodička prevence - 7. třídy: Kriminalita, Městská policie hl. m. Prahy - 9. třídy: exkurze do vězeňského zařízení, sdružení Prak c) programy občanského sdružení Život bez závislostí: - 3. třídy: Návykové látky: nikotin, alkohol, drogy - 4. třídy: Naše třída, zdravé vztahy, stop posměchu a šikaně - 5. třídy: Kázeň, klima třídy, prevence týrání a sexuální zneužívání - 6. třídy: Třídní soudržnost, komunikace, kamarádství, bezpečné chování - 7. třídy: Agresivita a její alternativy, Jak se vyhneme problémům - 8. třídy: Právní vědomí Co smím, nesmím a musím - 9. třídy: Sebepercepce, hodnoty: Kdo jsem, kam jdu, co chci 16) Environmentální výchova Environmentální výchova je výchova k odpovědnému zacházení s životním prostředím. Ve škole není vyučována jako samostatný předmět, ale s jednotlivými tématy se žáci seznamují v hodinách přírodovědy, přírodopisu, zeměpisu a občanské výchovy. V rámci letošního celoročního projektu, do něhož byla zapojena celá škola, se děti seznamovaly s naučnými stezkami a chráněnými krajinnými oblastmi Prahy, učily se pečovat o přírodu kolem sebe. Vyvrcholením projektu byly školní turistické pobyty na Šumavě, při nichž žáci porovnávali prostředí na horách a ve velkoměstě. Důraz na integraci výuky a mezipředmětové vztahy je pro nás důležitý, získané zkušenosti děti následně mohou využít v běžném životě. 17) Multikulturní výchova Multikulturní výchova je činnost zaměřená na to, aby učila lidi z různých etnik, národů, rasových a náboženských skupin žít spolu, vzájemně se respektovat a spolupracovat. Ve světě jsou s ní spojovány velké naděje, ale její efekt není spolehlivě prokázán. Je jedním z průřezových témat. Prolíná celým školním rokem všemi předměty napříč ročníky. Lépe se daří vytvářet předpoklady k pozitivnímu vnímání a hodnocení odlišných kultur u žáků 1. stupně. Ve školním roce 2012/2013 jsme pořádali projekt Edison. Ve škole pobývali studenti šesti států, kteří seznamovali žáky s životem ve svých zemích. Projekt byl velmi úspěšný v době, kdy byl realizován. Bohužel se nepodařilo se studenty udržet kontakty na delší období. 18) Finanční gramotnost 13

14 Finanční gramotnost umožňuje člověku porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích. Není pevně definována. Při rozvíjení této oblasti vychází škola z metodických materiálů MŠMT. K získávání nových námětů pro práci využíváme především weby: Téma finanční gramotnosti prolíná učivem všech ročníků, převážně je zařazeno v předmětech matematika, prvouka, výchova k občanství, člověk a svět práce. Učitelé využívají i nabídek externích spolupracovníků. 19) Polytechnická výchova V naší škole je polytechnická výchova zařazena do předmětu Člověk a svět práce. Ten je součástí učebních plánů ve všech ročnících. Také v rámci školního klubu a družiny nabízíme řadu zájmových kroužků, ve kterých se rovněž uskutečňuje rukodělná činnost, využíváme konstruktivní hry, práci se stavebnicí ap. Přínosný pro rozvoj polytechnické výchovy je kroužek papírového modelářství. V dnešní době je samozřejmostí čerpání informací a znalostí z internetu. Proto hlavně starší děti nejdříve zjišťují potřebné informace, poté navrhují a vytvářejí plánky, popisky. Následně na základě zjištěného pracují s různými materiály. V letošním školním roce jsme preferovali převážně dřevo a papír. Důležité je učit se dodržet pracovní postup, neboť žáci mají už málo možností pracovat doma se svými rodiči. 20) Počet dětí cizinců a) ze zemí EU Stát EU počet dětí Slovensko 3 Celkem 3 b) z ostatních zemí Stát Ukrajina 18 Vietnam 10 Rusko 4 Srbsko 1 Bělorusko 1 Čína 1 Pobřeží slonoviny 1 Celkem 36 počet dětí (uvedeny nejvíce zastoupené státy) 14

15 Škola letos opět získala grant na podporu výuky českého jazyka pro cizince z třetích zemí. Těmto žákům zajišťujeme v rámci integrace rozšířenou výuku českého jazyka. Čtyři hodiny týdně s nimi pracuje vyučující českého jazyka. Zařazuje aktivity napomáhající ke zdokonalení češtiny cizinců, různé hry, využívá pomůcky doporučené sdružením META. Dále s dětmi pracuje i paní učitelka v doučovacím kroužku, kde jim znovu a podrobněji vysvětluje učební látku, které dostatečně neporozuměli. 21) Školní stravování Školní jídelna zajišťuje kvalitní a vyvážený způsob stravování žáků, zaměstnanců školy a externích strávníků, včetně mateřských škol. Pro ně rovněž připravujeme svačinu dopolední i odpolední. Nabízíme denně polévku a výběr ze dvou hlavních jídel. Součástí je rovněž doplňkový pult, ve kterém jsou zeleninové i ovocné saláty, kusové ovoce, mléčné výrobky a moučníky. Pitný režim je zajištěn. V nabídce je voda, čaj slazený i neslazený, šťáva, mléčné nápoje. Naplňování spotřebního koše: cukry 55% tuky 62% mléko 69% mléčné výrobky 99% ryby 88% ovoce 103% zelenina 94% luštěniny 99% 22) Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, účast škol v rozvojových a mezinárodních programech Prioritou školy je spolupráce s rodiči. Snažíme se je zapojit do života školy prostřednictvím sportovních, kulturních a společenských akcí a projektů: - vítání prvňáčků - vánoční besídky - vánoční program pro mateřské školy - masopust - slavnosti Slabikáře - internetový klub - Předškolka - den otevřených dveří - schůzky v modelu žák - učitel - rodič 15

16 Spolupracujeme také s mateřskými školami Jižního Města a dalšími organizacemi: - mikulášská nadílka v mateřských školách - Mendelánkování, den plný her pro mateřské školy - den dětí pro mateřské školy - Mendelka čte dětem - florbalový turnaj pro mateřské školy - spolupráce se Svazem bojovníků za svobodu - spolupráce se Zoo Praha - spolupráce s chovateli drobného zvířectva Dubeč 23) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů (včetně výše přidělených finančních prostředků) Škola každoročně podává mnoho grantů, úspěšnost jejich získání je cca 50%. Granty na rok 2014 požadováno obdrženo MŠMT - Cizinci MHMP - Podpora talentu a nadání žáků na 1. stupni ZŠ MHMP - Mluvit spolu a respektovat se MHMP - Správně zvolit MHMP - Kompenzační pomůcky ÚMČ - Nová cesta k léčbě šikany ÚMČ - papírové modelářství ÚMČ - sportovní činnost ÚMČ - Florbalový turnaj pro MŠ ÚMČ - Zapojení žáků - cizinců nejen do výuky ÚMČ - Naučné stezky a chráněná území Prahy ÚMČ - Masopust ÚMČ - Karneval ŠD ÚMČ - Orientační závod ŠD ÚMĆ - Středověk v Mendelce ÚMČ - Mendelánkování ÚMČ - Den rodičů ÚMČ - Správně zvolit ÚMČ - Mluvit spolu a respektovat se ÚMČ - Jak správně dýchat CELKEM

17 24) Účast žáků v olympiádách a dalších soutěžích Soutěž v aplikačním SW 1. místo: Jonáš Balcar (5. B) Obvodní kolo olympiády v českém jazyce 1. místo: Marie Kuželová (9. A) 4. místo: Tereza Franková (9. A) Celopražské kolo olympiády v českém jazyce 20. místo: Marie Kuželová (9. A) Antifetfest, oblastní soutěž ZŠ Prahy místo: Tereza Konečná (9. A), Lucie Podroužková (9. B), Jana Spurná (9. A), Miroslav Čertík (9. A) a Adam Šulc (9. B) Art Botič, literární soutěž 1. místo: Karolína Peterková (7. A) 3. místo: Antonín Wijas (7. A) Chemická soutěž, MSŠCH v Praze 6. místo: Tereza Franková, Ilja Moldavchuk (9. A) a Jiří Kosprt (9. B) Pythagoriáda, ZŠ Na Planině: Jakub Dvořák z 6. B (10 bodů, místo) Pavlína Smékalová z 5. A (10 bodů, místo) Barbora Slavíková a Tomáš Velek z 5. A (oba 9 bodů, místo) Mezinárodní soutěž Matematický klokan: zapojeny všechny ročníky Mezinárodní matematická soutěž on-line Pangea: zapojeny třídy 2. stupně Minifotbal - družstvo starších žáků - 1. místo: Petr Lipnický, Pavel Dvořáček, Lukáš Rohlík, Feriole Antoine Seri Bagou (9. A), Michal Bukač, David Okorie (9. B), Filip Trefný, Jiří Routek a Matěj Kříž (8. A) Minifotbal - družstvo mladších žáků - 2. místo: Miroslav Rybář, David Kronovetr, Dominik Havel, Ondřej Smrčka, Filip Anděl (7. B), Gabriel Langer, Jakub Hron (7. A), Josef Němeček, Artem Hafiyjak (6. B) a David Hart (6. A) Atletika pro děti: 2. ročník - 6. místo Štěpán Stříbrský (2. A), Martin Konečný a Sára Bednářová (2. B), Matěj Neuman, Nikola Pilařová, Veronika Marková a Hana Churáčková (2. C), Adam Vaňák (2. D) 3. ročník - 5. místo Tomáš Zachariáš, Antony Audet, Petr Žáček, Alena Suková, Nikola Novotná, Julie Rybářová (3. A), Filip Filinger, Tereza Mílová (3. C) 17

18 4. ročník - 9. místo Andrea Obersteinová (4. A), Marek Matoušek, Richard Viktorýn, Vilém Suchánek, Daniel Dvořák, Eva Maříková, Adéla Spudilová, Lucie Slivková (4. B) Cross Cup - 1. místo: 1. stupeň: 1. místo: Petr Novák, 5. B 2. místo: Ema Sofie Nováková, 1. A 8. místo: Michaela Bláhová, 3. A 9. místo: Vojtěch Nevečeřal, 4. C, Šárka Černá, 3. A 10. místo: Adéla Spudilová, 4. B 2. stupeň: 2. místo: Břetislav Bušo, 8. A 4. místo: Matěj Kříž, 8. A 5. místo: Artem Hafyiak, 6. B, David Kronovetr, 7. B 10. místo: Adéla Štroffeková, 6. A Rabbit Cup - 1. místo: 1. místo: Tereza Šmídová, 2. B 3. místo: Veronika Mikulíčková, 2. B Cyklistika 1. místo: Adéla Spudilová (4. B), Richard Viktorín (4. B) a Martin Spudil (bývalá 9. A) Vánoční turnaj ve volejbale 1. místo, starší žáci: Šimon Skopový, Jiří Kosprt, Daniel Okorie (9. B), Ilja Moldavchuk, Lukáš Rohlík, Denis Konečný (9. A) a Matěj Hrnčíř (8. A) 2. místo starší žákyně Marie Sedláková, Lucie Buchtíková (9. B), Halina Pankiv, Vlaďka Kadeřábková, Jana Spurná, Tereza Konečná (9. A), Aneta Zábranská (8. B), Adéla Řehořová (7. A), Aneta Paterová (6. B) Volejbal 1. místo starší žákyně: Halina Pankiv, Vlaďka Kadeřábková, Tereza Konečná (9. A), Lucie Buchtíková, Marie Sedláková (9. B), Aneta Zábranská (8. B), Adéla Řehořová (7. A), Aneta Paterová (6. B) Volejbal 1. místo starší žáci: Šimon Skopový, Jiří Kosprt, Daniel Okorie (9. B), Lukáš Rohlík, Ilja Moldavchuk (9. A), Matěj Hrnčíř (8. A) Mc Donald s Cup (fotbal) 2. místo: Manina Filip (3. B), Nevečeřal Vojtěch, Vybíral Jiří, Peterka Jakub, Michálek Ondřej, Čížek Tomáš (4. C), Nosál Matyáš, Hradecký Antonín, Lacko Daniel (5. A), Kavková Markéta, Novák Petr, Rubeš Adam (5. B) Vybíjená - 1. místo: Agáta Sovová, Adéla Hradecká, Nikola Chaloupková, Kristýna Stehlíková, Lucie Marešová, Magdaléna Jandová, Štěpánka Laštůvková (6. A), Karin Řežáčová, Nikol Řezáčová, Karolína Weissová, Lucie Kodytková, Markéta Petříková (6. B) 18

19 Volejbal, O pohár ředitelky školy ZŠ K Milíčovu 1. místo: Starší žákyně: Halina Pankiv (9. A), Vlaďka Kadeřábková (9. A), Marie Sedláková (9. B), Adéla Řehořová (7. A), Aneta Paterová (6. B) a Aneta Zábranská (8. B) Starší žáci: Šimon Skopový (9. B), Jiří Kosprt (9. B), Daniel Okorie (9. B), Matěj Hrnčíř (8. A), Kevin Hafijak (8. B), Ilja Moldavchuk (9. A), Lukáš Rohlík (9. A), Michal Bukač (9. B) 25) Formy identifikace dětí se školou (tradice) - programy pro děti mateřských škol Mendelánkování - školní trička s logem školy - Masopust - uvítací táborák pro prvňáky - předvánoční vystoupení 1. tříd v mateřských školách - rozloučení s žáky devátých tříd, tradiční píseň - Slavnosti Slabikáře - škola v přírodě - celoškolní projekty - bulletin - společné sportovní pobytové akce - dny otevřených dveří - sportovní turnaje - společné výtvarné a literární práce - webové stránky školy - výroční medaile - Mendelka čte dětem (žáci 9. tříd čtou prvňákům) 26) Formy propagace školy - webové stránky školy - informační letáky - propagační předměty - prezentace v Klíči, časopisu městské části Praha 11 - prezentace na webových stránkách Prahy 11 - prezentace v celostátních denících a televizích - letáky a plakáty oznamující akce školy - informační bulletin školy - spolupráce s Federací rodičů a přátel sluchově postižených dětí - publikování v odborném tisku 27) Další aktivity školy (např. kulturní, sportovní a společenské akce, internetový klub, školní časopis atd.) - celoškolní projekt Naučné stezky a chráněné krajinné oblasti v Praze (seznámení se s naučnými stezkami v Praze, výlety do CHKO v Praze, návštěvy přírodních památek Prahy následné prezentace) 19

20 sportovní akce: - turistické školní pobyty na Šumavě na Zadově - lyžařský výcvik (6. 9. ročník) - plavecký výcvik (1. a 2. ročník) - projekt Atletika pro děti - projekt Gymnastika pro děti - sportovní dny - návštěva lanového centra - exkurze Fyzioklinika - florbalový turnaj pro mateřské školy - orientační běh ve školní družině výtvarné akce: - přednáška s besedou o vzniku animovaného filmu - Cyril Podolský - výstava Čáry, čmáry, malování! II. galerie Chodovské tvrze - výtvarné soutěže (Kapka vody, Jeden svět, Modlitba za domov 2013 Anděl, Ty a školní oběd, Celé Česko čte dětem) - filmová soutěž (Antifetfest) - výtvarné dílny v DDM literární akce: - Bibliobus - literární soutěž (ArtBotič) - Klub mladého čtenáře - Mendelka čte dětem - návštěvy městské knihovny bezpečnostní akce: - Den s integrovaným záchranným systémem akce MČ Praha11 - bezpečné soužití se zvířaty kulturní akce: - projekt Měsíc filmu na školách, Příběhy bezpráví (projekce filmu České děti, beseda s politickým vězněm A. Rázkem) - návštěvy kulturních představení - návštěvy muzeí přírodovědné akce: - návštěvy Toulcova dvora - návštěva Terária Dubeč - návštěvy planetária - akce Do lesa s lesníkem - programy o zvířatech - Lesy hl. m. Prahy - návštěva akcí Ekocentra, sběr surovin, spalovna - návštěvy botanické, dendrologické zahrady společenské akce: - Jeden svět filmový festival 20

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO 70891028 Podklady pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl.m. Prahy za šk. rok 2014/2015 Předškolní vzdělávání 1. vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2012 2013 Č. j.: 905/2013 V Praze dne 29. října 2013 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2012/2013

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. Lipoltice 46, Lipoltice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. Lipoltice 46, Lipoltice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Lipoltice 46, 533 64 Lipoltice Identifikátor školy: 600 096 441 Termín konání inspekce:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více