Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013-2014"

Transkript

1 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok října 2014

2 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 Zřizovatel: Hlavní město Praha, se sídlem Praha 1, Mariánské nám Ředitelka školy: Mgr. Jitka Kmentová, tel Statutární zástupkyně ředitelky: Mgr. Jitka Jeníčková tel Zástupce ředitelky: Mgr. Radek Bílý tel Webové stránky právnické osoby: 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) Gymnázium, cílová kapacita 520 žáků 5. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve školském rejstříku Škola kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru poznámka Gymnázium K/41 Gymnázium 520 žáků ŠVP Objevovat a rozvíjet v 1. ročníku od , od výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: jazyk francouzský 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2012/2013: a) nové obory / programy - nejsou b) zrušené obory / programy - nejsou 2

3 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): a) uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku Na Zatlance 11, Praha (hlavní město Praha) b) jiná nejsou 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Stav budovy Budova školy byla postavena v roce 1916, je majetkem hlavního města Prahy. Na začátku 21. století nebyl objekt v příliš dobrém technickém stavu; od začátku výstavby tunelu Mrázovka byly totiž pozastaveny veškeré investiční akce související s opravami školy, a tak byla péče o budovu až do roku 2005 velmi omezená. Přestože se od té doby udělalo hodně pro zlepšení technického stavu budovy, největší opravy má škola stále před sebou; je to především zateplení a rozšíření 4. patra, rekonstrukce sociálního zařízení, vestavba výtahu, výměna podlahových krytin a zastínění oken ve třídách. Budova školy je v některých částech podmáčená; není chráněna před zemní vlhkostí kvalitní izolací. V roce 2010 škola získala 5 milionů Kč na zahájení sanačních prací ve sklepích a u štítové zdi, první etapa sanace probíhala od srpna do prosince V roce 2011 jsme získali prostředky na zpevnění svahu, na kterém stojí budova. V létě 2012 byl opraven havarijní stav fasády. V roce 2007 a 2008 obdržela škola celkem 24 milionů korun z investičních prostředků hlavního města Prahy na výměnu oken v budově školy, koncem roku 2007 využilo gymnázium i státní dotaci 5 milionů korun na výměnu oken od Ministerstva financí ČR. Koncem roku 2008 byla celá výměna oken úspěšně ukončena. V roce 2008 se také uskutečnila rekonstrukce knihovny. Kvůli geologickým problémům se svahem, na kterém budova stojí, a probíhajícímu statickému průzkumu budovy a jejího okolí byla však bohužel pozastavena kolaudace stavby; ta byla provedena až na jaře Z prostředků hl. města Prahy bylo v roce 2008 pořízeno nové vybavení učebny IVT, byla provedena rekonstrukce osvětlení na schodištích. Část dalších nejnutnějších oprav byla hrazena v roce z investičního fondu školy, z provozních prostředků školy a z grantu hlavního města Prahy v oblasti sportu a tělovýchovy. V roce 2010 byl opraven vestibul školy a byla vyměněna část ležaté kanalizace. Z grantu v oblasti sportu a tělovýchovy poskytnutého hlavním městem Praha byla vymalována gymnastická tělocvična a byla opravena míčovna tělocvičny. V roce 2010 byla vyměněna podlahová krytina ve sborovně a v jedné třídě. Rok 2013 výrazně přispěl ke zlepšení stavu budovy a jejího interiéru. V létě byla provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace a rozvodu datové sítě, kterou financovalo hlavní město Praha, v souvislosti s tím bylo vyměněno osvětlení a celá škola byla vymalována. Byl upraven interiér sborovny tak, aby se zlepšilo pracovní prostředí učitelů. Stavba bohužel velmi poškodila dlažbu na chodbách a stav dveří v celé škole. V závěru roku 2013 byla dokončena kompletní rekonstrukce školní auly, odborné učebny fyziky a laboratoře biologie., Tyto akce byly hrazeny z investičního fondu školy. 3

4 Celkově je možno konstatovat, že škola se v posledních letech dynamicky rozvíjí a o studium na ní je mezi uchazeči velký zájem. Prostorové možnosti školy přestávají odpovídat potřebám moderní školy. Výrazně chybí odborné učebny jazyků, společenských věd, kmenové třídy a místnosti pro méně obvyklé školní aktivity (např. divadlo, seminář relaxačních technik, místnost pro výuku mluveného projevu vybavená potřebnou technikou, chybí i další učebna výpočetní techniky); kapacita sociálních zařízení je rovněž malá. V budově školy je rozlehlá půda. Jejím zateplením a půdní vestavbou by se problém s nedostatkem místa ve škole vyřešil. V roce 2011 škola získala peníze na projekt na zateplení 4. patra a na půdní vestavbu. Od té doby usilujeme o získání financí pro realizaci tohoto záměru. Škole rovněž chybí moderní sportoviště, proto je naším snem výstavba multifunkční haly (sportoviště a školní jídelna) na přiléhajícím pozemku, který je svěřen škole do správy. Vybavení školy Škola má vedle kmenových tříd i tři jazykové učebny, laboratoř chemie a biologie a odborné pracovny pro výuku biologie, chemie, fyziky, zeměpisu, výtvarné výchovy a hudební výchovy, dále učebnu výpočetní techniky. Pět učeben je vybaveno interaktivními tabulemi. V roce 2011 byl do každé učebny umístěn počítač, to mimo jiné umožnilo zavedení elektronické třídní knihy. Ve škole je prostorná aula, která umožňuje pořádání akcí pro větší množství lidí. Gymnázium vlastní velkou knihovnu o svazcích, místnost knihovny prošla významnou přestavbou. Ve škole je volný a nepřetržitý přístup k internetu, žáci mohou pracovat v počítačové učebně i v době po vyučování, využívají také volně dostupných počítačů na chodbách školy. Žáci mají k dispozici kopírku. V budově jsou dvě malé tělocvičny, které jsou každoročně postupně modernizovány; škola nevlastní hřiště, pro část hodin tělesné výchovy je od Sokola Smíchov pronajímáno hřiště Mrázovka. Za příznivého počasí mohou žáci využívat školní dvorek, kde je možno také uskladnit kola. Každý žák školy má svou šatní skříňku. Postupně se modernizuje vybavení tříd, na chodbách se objevuje nový sedací nábytek. Na výzdobě školy se významně podílejí žáci školy. Škola nemá vlastní školní jídelnu, žáci se stravují ve školní jídelně ve Štefánikově ulici. Potřebám žáků i zaměstnanců slouží bufet. V 1. a ve 3. patře je umístěn nápojový automat, ve 2. a 3. patře je přístroj na úpravu pitné vody z vodovodního řadu. Většina učitelů má svoje pracovní zázemí ve sborovně, některým slouží kabinety. Prostorová kapacita školy zatím neumožňuje výrazné zlepšení pracovního prostředí pedagogů i nepedagogických pracovníků školy. Učitelé mají možnost pracovat na počítačích, z finančních i prostorových důvodů však není možné, aby každý učitel vlastnil svoje počítačové pracoviště. 4

5 9. Školská rada - datum ustanovení, seznam členů Školská rada byla zřízena usnesením Rady HMP č ze dne ke dni Složení školské rady ve školním roce : zástupce z řad rodičů: paní Danuše Maurerová zástupce z řad zletilých studentů: slečna Martina Žemličková zástupci z řad učitelů: pan PhDr. Radek Aubrecht, předseda školské rady paní Mgr. Marcela Vytřasová, místopředsedkyně školské rady zástupci zřizovatele: pan JUDr. Karel Muzikář (od roku 2013) paní JUDr. Helena Chudomelová (od roku 2014) Předseda školské rady: PhDr. Radek Aubrecht, Ve školním roce se školská rada sešla dvakrát. Školská rada plnila všechny funkce vyplývající ze zákona, projednala úpravy školního řádu a klasifikačního řádu gymnázia, seznámila se s průběhem a závěry úředních kontrol, průběžně byla informována o hospodaření školy a dostávala informace o koncepci pedagogické práce i záměrech souvisejících s dalším rozvojem školy; školská rada plnila také funkci poradního orgánu ředitelky školy. Členové školské rady se zúčastnili také oslav 130. výročí založení smíchovského gymnázia. Spolupráce školské rady a vedení školy byla velmi dobrá, školská rada se zajímala o situaci ve škole a podle možností podporovala rozvoj gymnázia. Na každé schůzce proběhla diskuse týkající se ověřování nového školního vzdělávacího programu a procesu změn ve výuce na Gymnáziu Na Zatlance, rada rovněž podporuje záměry materiálního rozvoje školy i stavby školní tělocvičny a jídelny. I v těchto záležitostech je rada školy oporou ředitelce školy. Členové školské rady jsou ředitelce školy nápomocni i v odborných otázkách pedagogických. Školská rada se stále setkává s jedním personálním problémem, a to je působení zástupce zletilých studentů z řad studentů školy. Zvolený zástupce studentů pracuje ve školské radě vždy pouze velmi krátkou dobu, protože po maturitě už ztrácí se školou kontakt a možnost účastnit se práce školské rady. V roce 2014 zřizovatel školy hl. město Praha jmenoval svého druhého nového zástupce (JUDr. Helena Chudomelová). 5

6 II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci (za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance ,6 2 0, ,2 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 celkem % z celkového počtu počet pedagogických pracovníků ped. pracovníků kvalifikovaných 46 92,00 nekvalifikovaných 4 8,00 c) věková struktura pedagogických pracovníků počet celkem ve fyzických osobách k v tom podle věkových kategorií do 20 let let let let let 61 a více let c) další vzdělávání pedagogických pracovníků semináře 28 Karierní poradenství 1 VÚP Seminář pro výchovné poradce Individuální integrace žáků se spec. vzděláv. potřebami Týden vědy odborné přednášky Veletrh nápadů učitelů chemie Motivace studentů ke studiu přírodovědných předmětů 1 FF UK, Praha 2 MHMP / VOŠ, Praha 5 AV ČR 1 PřF UK 1 VŠCHT Biologie čtená podruhé 1 PřF UK Heutagogika 1 Sysifos - AV Le theatre en classe 1 IFP/ NIDV 6

7 Delf úroveň B2 1 IFP, Praha Divadlo ve výuce francouzštiny Mezinárodní jazyková konference 1 IFP, Praha 1 MŠMT / NIDV Práce s učebnicí Menschen 1 Hueber proškolení v edukativní hře Oeconomica Čína: hrozba nebo příležitost? Právo nový občanský zákoník Kulatý stál o čtenářství a výuce češtiny 1 Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK 1 Partners Czech 3 Eduko 1 Tvar Jazykový experiment 1 Studentská Thálie Didaktické hry pro český jazyk i literaturu 1 Descartes Projekt Rozečti se 5 Rozečti.se Nové technologie ve vzdělávacím procesu, šance pro žáky a učitele Jaké budou školy v nejbližší budoucnosti? 1 15 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Gymnázium Na Zatlance, Ondřej Šteffl Učitelé za sklem 1 Google EDU Group Jak pracovat se silnými stránkami osobnosti Konzultační seminář pro předsedy zkušebních maturitních komisí Inovace výuky přírodovědných a technických předmětů na Gymnázia Na Zatlance 35 s.r.o. 1 Cermat 4 Gymnázium Na Zatlance Aplikace Škola OnLine 35 Škola OnLine Školení Bakalář 35 Bakalář Digitální fotografie ve výuce 1 GOP, Praha Prezentace MS Powerpoint 1 PedF UK, Praha Letní škola moderních učitelů 1 organizoval Windows Edu Group kurzy 20 Letní škola Step by Step Tablety ESA Summer Workshop for Teachers 2014 Nordwijk, Holandsko pracovní setkání učitelů 1 Step by Step 1 Evropské kosmické kanceláři Práce s GIS 2 AGID + PřF UK 7

8 Praha ohrožená povodní 2 PřF UK, Praha Věda není žádná věda 1 Conatex-Didactic Terénní škola ekologie 2 Gymnázium Na Zatlance, Praha Víkendový kurz monitoring netopýrů 1 ČESON Víkendová kurz mykologie 1 PřF JČU Floristický kurz 1 Botanická společnost specializační studium 1 Badatelské metody ve výuce chemie 1 PřF UK Letní škola chemie VŠCHT 2 VŠCHT Alternativní metody výuky cizích jazyků Výuka francouzštiny prostřednictvím textů letní stáž v Telči Kurz ELE que ELE E-learning ke zkouškám B1 nová 1 IFP/ NIDV 1 SUF / MŠMT Instituto Cervantes 1 Goethe institut Mnichov Zážitková pedagogika 1 Prázdninová škola Lipnice, o.s. Respektovat a být Salesiánské středisko mládeže, 1 respektován o.p.s. specializační studium pro školní metodiky prevence 1 PREV-CENTRUM, o.s. školský management 4 Konzultant portfolia profesní a dokladové portfolio v rámci Kariérního systému Celostátní konference ředitelů gymnázií 1 NIDV 1 AŘG Řízení kvality vzdělávání 1 NIDV Life Skills 1 Partners Czech rozšiřování aprobace 2 jiné (uvést jaké) 3 Anglický jazyk 1 Pedagogická fakulta, ZČU Zahradní architektura 1 Doktorské studium výtvarná výchova Exkurze na Konopiště expozice František Ferdinand ďeste (u příležitosti výročí 1. Světové války) Vyšší odborná škola zahradnická Mělník 1 Pedagogická fakulta UK 42 Gymnázium Na Zatlance a státní zámek Konopiště Školení řidičů 5 Gymnázium J. Nerudy, Praha 8

9 d) jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 16 z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 2 rodilý mluvčí 3 2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 11 9,55 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře 4 Mzdová agenda 1 Vema kurzy jiné (uvést jaké) 3 Účetnictví 1 Gordic 9

10 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ) 1. Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů a) denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně) - přerušili vzdělávání: 6 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 8 - sami ukončili vzdělávání: 3 - vyloučeni ze školy: 1 - nepostoupili do vyššího ročníku: 2 z toho nebylo povoleno opakování: 1 - přestoupili z jiné školy: 14 - přestoupili na jinou školu: 6 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a) denní vzdělávání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 30,56 11,69 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí

11 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a) denní vzdělávání škola Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 prospělo s vyznamenáním 69 z celkového počtu žáků / studentů: neprospělo 6 opakovalo ročník 1 počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 93 průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 111 z toho neomluvených 0,27 5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií škola Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 MATURITNÍ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně 4 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 12 0 prospěl s vyznamenáním 39 0 počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 79 0 neprospěl Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2014/2015 Gymnázia délka vzdělávání 4 roky 6 let 8 let přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 (denní vzdělávání) počet přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru z toho v 1. kole z toho ve 2. kole z toho v dalších kolech

12 z toho na odvolání počet nepřijatých celkem počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: Gymnázium počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2014/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin. Itálie Kazachstán Vietnam Ukrajina Bělorusko Bulharsko Rakousko Rusko Slovensko Celkem Do naší školy se hlásí poměrně dost cizinců, do prvního ročníku každoročně přicházejí žáci, jejichž mateřským jazykem není čeština. Pokud při nástupu na gymnázium ještě neumějí dobře česky, často spoléhají v běžné komunikaci na angličtinu. Vyučující těmto studentům vycházejí vstříc a respektují jejich individuální tempo začleňování do jazykového prostředí. V průběhu prvního, nejpozději druhého ročníku si cizinci osvojují češtinu v dostatečné míře, takže jim slouží nejen k běžnému dorozumění, ale bez větších problémů i ke studiu. V předmětu český jazyk je cizincům věnována individuální péče, studentům většinou nedělá problémy mluvené slovo ani pravopis, potíže mají ve slohu, jejich celkový kulturněhistorický přehled vázaný na české prostředí je malý. Žádný z našich studentů nemá problémy ve studiu způsobené nedostatečnou znalostí českého jazyka. Začleňování studentů-cizinců do kolektivu třídy je závislé především na jejich osobních vlastnostech a struktuře jejich osobnosti, případná neznalost jazyka není překážkou v navazování vztahů se spolužáky. V létě 2010 získala škola od MŠMT finanční prostředky na realizaci projektu Čeština pro cizince na Gymnáziu Na Zatlance, v rámci projektu byla vyškolena jedna vyučující ve specializaci čeština pro cizince. Od té doby je žákům-cizincům nabízena individuální výuka češtiny formou konzultací; docházka na tyto hodiny je dobrovolná. Významným přínosem k začleňování cizinců do prostředí školy je také to, že ve škole působí učitelé cizinci (Alžírsko, Tunis, Německo, USA). V naší škole jsou každoročně na stáži také studenti-cizinci, kteří přicházejí do ČR na roční pobyt v rámci mezinárodní výměny. Gymnázium Na Zatlance spolupracuje s programem AFS Mezikulturní výměny, který k nám do školy přivádí studenty z různých kontinentů, ale zároveň poskytuje zahraniční stipendia našim studentům. 12

13 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Speciální třídy, integrace, personální a materiální zabezpečení, zkušenosti s integrací, pozitiva a negativa začleňování žáků. Samostatně uvést zkušenosti se začleňováním žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky. Speciální třídy v Gymnáziu Na Zatlance nejsou zřízeny, všichni přijatí žáci se specifickými vzdělávacími potřebami jsou integrovaní v běžných třídách. Jedná se především o nevidomého studenta, který pokračoval ve velmi úspěšném studiu ve druhém ročníku. Integrace vyžadovala drobné úpravy technického rázu (zajištění slepeckých kódů na automatech ve škole, vhodné umístění osobní skříňky na chodbě, bezpečné připojení osobního PC v učebnách, úprava rozvrhu-omezení volných hodin pro nevidomého žáka uprostřed výuky). Asistentka pedagoga spolupracovala především v hodinách matematiky a fyziky, kde pedagogům pomáhala v přípravě a přizpůsobení textů pro žáka a se studentem spolupracovala přímo ve výuce. Materiální zabezpečení učebnicemi bylo řešeno ve spolupráci s rodinou a středními školami pro nevidomé. Část učitelů využila nabídky tyfloseminářů a navázala kontakt se speciálními pedagogy Gymnázia a SOŠ pro zrakově postižené v Praze 5. Ve druhém ročníku pokračovala úspěšně ve studiu slabozraká žákyně, které byly podle zkušeností upravovány některé učební texty spoluprací vyučujících a asistentky. Žádné jiné uzpůsobení podmínek, kromě vhodného zasedacího pořádku v učebně, nebylo nutné. Do prvního ročníku byl přijat slabozraký žák, který pracuje s lupou a velmi dobře se dodatečně integroval do třídního kolektivu. Podklady a metodická doporučení ze SPC předala výchovná poradkyně ve spolupráci s třídní učitelkou všem jeho vyučujícím. Pedagogové spolupracovali s asistentkou pedagoga především v přípravách na hodiny přepisy a úpravy textů. Materiální zabezpečení žáků se zrakovými potřebami podpořilo gymnázium žádostí o grant do Rozvojového programu MŠMT Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce Škola získala finanční dotaci na pomůcky: iped + systém Polygraf + příslušenství. Výchovná poradkyně ve spolupráci s Gymnáziem a SOŠ pro zrakově postižené zajistila tyflometodiku pro Gymnázium Na Zatlance v digitální podobě. Je součástí knihovny školy, kde ji mohou získat nebo využívat učitelé podle potřeby. Ke studiu do 1. ročníku ve školním roce 2014/15 se přihlásila žákyně se závažným zrakovým postižením. Této žákyni byly vytvořeny speciální podmínky při přijímacím řízení, zajištěné osobní asistencí a zvýšenou časovou dotací při přijímacím testu. Žákyně byla přijata ke studiu a v září 2014 nastoupila do prvního ročníku. Výchovná poradkyně zajistila ve spolupráci s rodinou žákyně a s ředitelstvím školy seminář pro vyučující Gymnázia Na Zatlance, který se konal v srpnovém přípravném Tento seminář vedly pracovnice Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, se kterými je navázána spolupráce v metodické a materiální podpoře žáků i učitelů (koordinace výchovnou poradkyní). Integrace žáků se SVP se daří především díky ochotě a laskavosti pedagogů, kteří investují čas a speciálně upravené činnosti do přípravy k výuce. Pedagogové, kteří nejsou primárně vzděláni v oboru speciální pedagogiky, přizpůsobují a mnohdy mění svoje přístupy k vyučovacím metodám. Musejí tyto metody netradičně upravovat a přizpůsobovat přesně pro potřebného žáka. Učitelé spolupracují aktivně s asistentkou pedagoga, kdy v dostatečném časovém předstihu připravují materiály a texty k výuce. Učitelé se učí zcela nové přístupy a doplňují si znalosti ze speciálního vzdělávání. To vše ovšem v podmínkách běžné školy, kde je plný počet žáků ve třídě. 13

14 Učitelé jsou často zaskočeni novou situací a množstvím nových nutných uzpůsobení, která musejí zajistit. Jedná se o jiný způsob komunikace ve třídě, komentáře k zápisům na tabuli, koordinace práce asistentky s žákem, popisování činnosti v učebně pro dobrou orientaci potřebného, především však jiné přípravy navíc k běžné přípravě pro ostatní žáky. Třídní učitel vykonává velmi náročnou koordinaci spolupráce spolužáků, musí detailně promýšlet a realizovat eticky pomoc a informace mezi žáky ve třídě, rodiči a ostatními pedagogy. Pozitivní je zajisté přínos pro všechny žáky, učitele a zaměstnance ve škole, kde všichni získávají zkušenost a ztrácí ostych nebo obavy v kontaktu s jinými životními podmínkami spoluobčanů s handicapem. Handicapovaní žáci i jejich rodinní příslušníci zažívají velké uspokojení z úspěchů, dobrých zkušeností a komunikace v intaktní společnosti. V podmínkách čtyřletého gymnázia se speciální podmínky vzdělávání vztahují především ke studentům se zdravotním znevýhodněním, s nímž studenti na školu přicházejí, nebo které vzniká v průběhu studia. Sociální znevýhodnění se týká studentů v dlouhodobé či přechodně obtížné rodinné situaci, většinou z neúplných či ne zcela funkčních rodin, v krajním případě zcela bez blízké rodiny. Sociokulturní znevýhodnění se týká především studentů-cizinců. Nejde ani tak o problémy s nedostatečnou znalostí češtiny v průběhu prvních dvou let studia se toto znevýhodnění postupně vyrovnává, častěji jde o různé pojetí hodnot a výchovy v rodinách, případně o jazykové bariéry mezi školou a rodiči studenta. Pedagogický sbor gymnázia je průběžně informován o nutnosti individuálního přístupu ke konkrétním studentům. Studentům, kteří mají zdravotní omezení či dlouhodobé zdravotní problémy, pomáháme přizpůsobit tempo a podmínky studia jejich možnostem. Zvláště zpočátku může být obtížné navázat účinnou komunikaci s rodiči studentů a především získat všechny potřebné informace. Vyučující těchto studentů jsou informováni o jejich individuálních potřebách a po společných konzultacích volí odpovídající přístupy a metody práce s nimi. Při práci se zdravotně znevýhodněnými studenty je nutné citlivě vnímat klima ve třídě a zvolit vhodnou formu a míru informování ostatních spolužáků. Ti mohou zvláště v nižších ročnících vnímat vytváření individuálních studijních podmínek jako nežádoucí zvýhodnění spolužáka. Pokud jsou zdravotní problémy takové, že studentům zabrání v řádném dokončení ročníku, škola se snaží jim umožnit opakování za stejných nebo podobných podmínek. Studenty, kteří mají diagnostikované poruchy učení, škola eviduje a vyučující podle potřeby přizpůsobují podmínky jejich studia a ověřování jejich vědomostí jejich specifickým potřebám. Maturitní zkouška žáků, kteří spadali pod označení PUP (dyslexie, dysgrafie), proběhla řádně v upravených podmínkách, všichni tito žáci úspěšně odmaturovali. Pro stále rostoucí počet studentů, jejichž mateřským jazykem není čeština, jsme se rozhodli otevřít nepovinný předmět, v němž mají možnost pod vedením speciálně vyškolené vyučující své jazykové dovednosti rozšiřovat podle svých individuálních potřeb. Studenti docházejí na konzultace a podle svých potřeb se zdokonalují v češtině. Ve vyšších ročnících se setkáváme s předčasným a přílišným zatěžováním studentů pracovními povinnostmi, které může mít za následek výrazné zhoršení prospěchu i hrozbu předčasného ukončení studia. Pokud je to možné, snažíme se po zjištění důvodů vytvořit pro tyto studenty podnětné prostředí a v rámci možností působit na obnovení vazeb a vztahů v jejich rodinách. Pokud však jsou tito studenti již plnoletí a žijí mimo původní rodinu, bývá jejich situace velmi složitá a v ojedinělých případech se můžeme setkat i s problémy s řádným ukončením studia, případně s předčasným odchodem ze školy. 14

15 V práci v uvedené oblasti škole výrazně pomáhá intenzívní spolupráce učitelů se školním psychologem, speciálním pedagogem a asistentkou pedagoga, kteří jsou kmenovými zaměstnanci školy. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Jsou ve škole nadaní žáci nebo studenti, kteří se vzdělávají zvláštním způsobem? Jakými formami je zabezpečeno vzdělávání nadaných žáků a studentů. K rozvoji nadaných žáků dochází především důrazem na individuální práci se žáky, což je také v souladu s ústřední myšlenkou školního vzdělávacího programu Objevovat a rozvíjet. K podpoře nadání přispívají zejména následující aktivity: - preference metod a forem výuky podporujících individualitu a individuální využití nadání jednotlivců - individuální podpora při tvorbě závěrečné práce ve 4. ročníku - nabídka individuálních konzultací - bohatá a speciálně zaměřená nabídka volitelných předmětů - nabídka různorodých mimovyučovacích aktivit - rozdělení žáků do skupin podle úrovně znalostí (především výuka jazyků) - podpora účasti v soutěžích, olympiádách a na přehlídkách prací středoškoláků - vedením žáků k průběžnému sebehodnocení - možností sestavení individuálního studijního plánu a individuální prací s výchovnou poradkyní nebo školní psycholožkou Při individuální práci se žáky klademe důraz na spolupráci jednotlivých vyučujících, rodičů, školního psychologa. Škola podporuje studium žáků v zahraničí (individuální konzultace po návratu z ciziny, dodatečná klasifikace, komunikace se studenty i v době jejich pobytu v zahraničí). Někteří studenti mají v souvislosti s tím, že se zabývají vrcholovým sportem, upravený studijní plán. Díky finanční dotaci HMP se v květnu 2014 uskutečnil týdenní vzdělávací cyklus pro studenty 3. ročníku, který jsme nazvali Umění učit se a pracovat se silnými stránkami. V jednotlivých dílnách se studenti seznámili s technikami paměťového učení, technikami pomáhajícími vnitřní motivaci a technikami hledání vlastních silných stránek a jejich využití prostřednictvím metod zážitkové pedagogiky a jednotlivých metod programu Čtením psaním ke kritickému myšlení. Snahou lektorů kurzu bylo poskytnout studentům sadu nástrojů, které mohou využívat během přípravy na maturitní zkoušku, přijímací zkoušku na VŠ a následně i během studia na VŠ. Jednotlivé techniky byly voleny tak, aby byly jednoduše přenositelné do běžného života studentů. Studenti ocenili přínos kurzu mimo jiné i proto, že měli možnost individuálních konzultací. Do popisovaného projektu byl zařazen seminář pro učitele, který nabídl možnost zabývat se rozvojem silných stránek osobnosti. 15

16 10. Ověřování výsledků vzdělávání Např. Maturita nanečisto, SCIO Vektor Škola zajišťuje pravidelně testování v celém prvním a čtvrtém ročníku v termínu září říjen. Od firmy Scio si objednáváme testy z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, německého jazyka a obecných studijních předpokladů. Vyučující jednotlivých předmětů se seznámili s výsledky testování ze zprávy, kterou škola obdržela na podzim Jednotlivé komise předmětů sepsaly krátké zprávy, ve kterých zhodnotily výsledky studentů, zároveň navrhly opatření práce s nadanými studenty případně se studenty, kteří dosáhli slabších výsledků. Velká pozornost je věnována srovnání výsledku v jednotlivých předmětech v souvislosti s výsledkem každého studenta v testu obecných studijních předpokladů. Vyučující tak sledují využití potenciálu každého studenta a snaží se nabízet individuální přístup ke studentům nadaným i slabším. Všechny zprávy jsou archivovány pro účely srovnání s výsledky testování ve 4. ročníku. Testování ve 4. ročníku probíhá také na podzim, testují se stejné předměty jako v 1. ročníku. Vyučující srovnávají výsledky a zjišťují tak přidanou hodnotu školy v testech. Sebehodnocení studentů Ve všech třídách 1., 2., 3. a 4. ročníku proběhlo sebehodnocení studentů. V 1. ročníku se sebehodnotící formulář zaměřuje na začlenění studentů do kolektivu a provozu školy, na sžití se se školními povinnostmi a s novým prostředím. 2. ročník se zaměřuje více na plánování výuky a plnění studijních povinností. Ve 3. ročníku se snažíme o to, aby studenti začali cíleně přemýšlet o budoucnosti, o dalším studijním směřování a případně volbě budoucího povolání. Sebehodnocení ve 4. ročníku je zaměřeno cíleně na přípravu k maturitě, k přijímacím zkouškám a k volbě budoucího profesního zaměření. Maturitní zkoušky - Ve školním roce se počtvrté maturovalo podle nového schématu, maturitní zkouška se skládala ze společné části (zadávaná státem), byly to zkoušky z českého jazyka a z cizího jazyka nebo matematiky, a z profilové části, kterou koncipuje sama škola (profilová část se skládala ze tří povinných předmětů podle volby žáka). V tomto školním roce probíhaly i praktické maturitní zkoušky z předmětu informační a komunikační technologie, hudební výchova a výtvarná výchova. Domníváme se, že všichni maturanti byli vedeni k systematické přípravě k maturitní zkoušce a že učitelé byli při zkoušení zdravě nároční a neslevovali z požadavků odpovídajících úrovni gymnázia. Ve společné části maturitní zkoušky všichni žáci prospěli v didaktických testech i písemné práci. U maturitní zkoušky byli neúspěšní ti žáci, kteří zanedbávali své studijní povinnosti již v průběhu studia, či které provázely osobní či zdravotní problémy. V dalším období je třeba důsledně sledovat ty žáky, kteří nemají zájem o studium a včas jim doporučit změnu typu školy. Součástí předmaturitní přípravy bylo také zapojení studentů do programu Maturitní trénink, jehož se mohli žáci účastnit podle svého uvážení. Pokusné ověřování Matematika+ - Většina maturantů se zúčastnila pokusného ověřování testu Matematika+. Studenti přistupovali k tomuto pokusnému ověřování jako k možnosti vyzkoušet si předem práci s vyšší úrovní matematiky a zároveň pracovat v cizím prostředí. Dotazníky pro absolventy již druhým rokem sbíráme data od absolventů školy, ještě před odchodem na přípravný týden před maturitou. Studenti hodnotí kvalitu výuky, kvalitu výchovy, materiální vybavení školy, vedení školy i třídu. Výsledky zpracovává psycholožka školy. 16

17 11. Školní vzdělávací programy Ověřování, stav přípravy školních vzdělávacích programů, zhodnocení situace. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Objevovat a rozvíjet Podle školního vzdělávacího programu se vyučovalo ve všech ročnících gymnázia. Na začátku školního roku proběhla schůzka předsedů jednotlivých komisí, které zpracovaly hodnocení práce podle ŠVP připomínky jsou pravidelně evidovány do dodatků k ŠVP, které jsou k dispozici u koordinátorky ŠVP. Výsledky z diskusí jednotlivých komisí se stanou podkladem pro další práci v komisích a projednávání dalších změn v ŠVP. Řada vyučujících zařazuje do výuky nové metody, což se projevuje i na výstupech žáků ve třídách, na nástěnkách a v projektech. Do celoročního plánu školy jsou zařazovány kurzy a dlouhodobější projekty, se kterými máme dobré zkušenosti a které naplňují cíle ŠVP. Jsou to například biologický kurz v 1. ročníku, vlastivědná exkurze ve 2. ročníku, jazyková konference (navazuje na dlouhodobou práci v hodinách češtiny ve 3. ročníku), tzv. Dny médií a sportovní kurz ve 3. ročníku. Ve všech ročnících bylo postupně zavedeno sebehodnocení studenta, které se obsahově vyvíjí podle ročníku. Sebehodnocení probíhá 2x ročně, vždy u příležitosti zakončení pololetí. Zlepšil se a zefektivnil individuální přístup vyučujících ke studentům, celý proces individuálního přístupu se systematizoval vyučující spolupracují se školní psycholožkou, v rámci diskusí nad výsledky testování Vektor vyučující přijímají opatření, jak individuálně pracovat s jednotlivými žáky. Ve školním roce byl do učebního plánu 4. ročníku opět zařazen předmět IKT - závěrečná práce, který z velké části naplňuje cíle a učivo informačních a komunikačních technologií. Jedná se o předmět s dotací 1 vyučovací hodina týdně, které jsou vedeny především formou individuálních konzultací. Hlavním cílem předmětu je cesta k vytvoření závěrečné práce, osvojení si postupů a strategií používaných při tvorbě odborné práce. Předmět vede studenty k systematické a dlouhodobé práci, k zodpovědnosti, k dosahování vytýčeného cíle, vede je k přemýšlení, k výstižnému vyjadřování a používání odborného jazyka, k prezentaci výsledků své práce. Mimo jiné předmět připravuje studenty k potřebám vysokoškolského studia. Výuku pomáhalo zefektivnit zavedení práce s Moodlem. Psaní závěrečné práce zhodnotili vyučující vedoucí prací jako velmi přínosné. Ve spolupráci s VÚP Praha škola pilotně ověřovala nový obsah předmětu dějepis; cílem tohoto ověřování je rozšíření výuky současných (hlavně poválečných) dějin, v pozadí jsou kapitoly z počátků historie. Výuka podle pilotního programu začala v prvním ročníku od Za podpory Velvyslanectví Francouzské republiky se již čtvrtým rokem realizovalo vzdělávání v tzv. evropské třídě. Projekt je zaměřen na posílenou výuku francouzského jazyka a na výuku jednoho ze všeobecně vzdělávacích předmětů ve francouzštině (dějepis, popřípadě dějiny umění). Pro projekt tzv. evropské třídy jsou vytvořeny podmínky ve ŠVP. V roce 2009 požádala škola o souhlas MŠMT s výukou předmětu v cizím jazyce, rozhodnutí MŠMT bylo vydáno 26. dubna 2010 (účinnost od 1. září 2010). Výuka dějepisu ve francouzštině je financována z prostředků hl. města Prahy v rámci tzv. Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky. 17

18 V rámci Metropolitního programu je posílena hodinová dotace výuky druhého jazyka ve 3. ročníku; tento program také umožňuje rozšíření nabídky volitelných předmětů (jazyky a konverzace v jazycích). Ve školním roce se na Gymnáziu Na Zatlance poprvé, ve spolupráci se školním psychologem, otevřel nový nepovinný učební předmět - Efektivní čtení. Do kurzu Efektivního čtení se přihlásilo 51 zájemců ze 3. ročníku. Metoda online výuky rychlého a efektivního čtení byla zpracována do aplikace Rozečti se (www.rozectise.cz), a to ve spolupráci s odborníky z Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Gymnázium Na Zatlance je jednou z prvních středních škol v České republice, která možnost naučit se tuto metodu nabízí svým studentům. Zvýšení rychlosti čtení se uplatní zejména při čtení článků, učebnic, ů, studijních textů a materiálů. Studenty byl kurz hodnocen pozitivně. Kurz Efektivního čtení chceme studentům nabídnout i v následujících letech. 12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Kolika jazykům se žáci učí, cizí jazyky podle četnosti výuky, jak školy motivují žáky k výuce cizích jazyků, apod. počet studentů Učí se 1 jazyk 0 Učí se 2 jazyky 488 Učí se 3 jazyky a více 1 Anglický jazyk 489 Německý jazyk 152 Francouzský jazyk 180 Španělský jazyk 99 Ruský jazyk 59 Jedním z uzlových bodů školního vzdělávacího programu je výuka cizích jazyků. Každý žák se učí povinně dva cizí jazyky, rozšiřující nabídka volitelných předmětů umožňuje žákům také studium dalších cizích jazyků. Všichni žáci školy se povinně učí angličtinu, tento jazyk je většinou také hlavním jazykem. Pozici prvního studovaného jazyka měla v jedné jazykové skupině 1. a 4. ročníku také němčina a v tzv. evropských třídách francouzština (1 skupina v každém ročníku). Projekt tzv. evropské třídy je zaměřen na posílenou výuku francouzského jazyka a na výuku jednoho ze všeobecně vzdělávacích předmětů ve francouzštině (dějepis, případně dějiny umění). Tento projekt je podporován francouzským velvyslanectvím v ČR. Výuka cizích jazyků je doplňována konverzací s rodilým mluvčím (anglický jazyk, německý jazyk a francouzský jazyk). Škola využivá také možnost posílit výuku druhého jazyka a zapojila se do tzv. Metropolitního programu (program HMP na podporu výuky cizích jazyků). Výuku cizím jazykům podporuje také nabídka méně obvyklých předmětů spojených s výukou cizích jazyků (seminář o britské a americké 18

19 kultuře, historii a reáliích, diskusní klub v angličtině). Ve škole probíhá příprava na mezinárodní zkoušky v angličtině a ve francouzštině, Gymnázium Na Zatlance je jedním ze zkušebních míst mezinárodní zkoušky DELF z francouzštiny. Předmětová komise anglického jazyka postupně promýšlí novou koncepci výuky angličtiny, která by lépe zohledňovala různé úrovně osvojení si jazyka, průběžně vznikají podklady k výuce jednoho ze všeobecně vzdělávacích předmětů v angličtině, chystají se učební materiály podporující schopnost diskutovat a argumentovat v angličtině. V budoucnu se chce škola zapojit do dalších mezinárodních projektů využívajících angličtinu. Velkou podporou výuky angličtiny je zapojení školy do mezinárodního projektu Erasmův evropský parlament mládeže (EEYP). Tato simulace jednání evropského parlamentu vede studenty k aktivnímu užívání kultivované a formální angličtiny, zároveň je vede k občanské aktivitě a k zájmu o společenské otázky. Gymnázium Na Zatlance se každoročně účastní jednání v Rotterdamu, v tomto školním roce se naši žáci zapojili i do přípravného setkání ve španělské Gironě. Největším úspěchem je ale to, že myšlenka zasedání studentského parlamentu si získala podporu samotných studentů a ti v prosinci 2013 připravili zasedání Zatlankovského evropského parlamentu mládeže ; rozšířila se tak možnost zapojit do projektu více studentů. Rovněž tak učitelé němčiny pracují na programu rozvíjejícím a posilujícím výuku němčiny, hledáme nové formy spolupráce s institucemi, především s Goethe institutem; stále znovu usilujeme o nalezení partnerské školy v Německu. Lze konstatovat, že ze strany německých institucí je podpora daleko menší než např. ze strany francouzské. Výuce cizích jazyků ve škole pomáhá také to, že gymnázium je hostující školou AFS mezikulturních programů České republiky (v tomto školním roce u nás pobývala studentka z Brazílie). Zapojení do tohoto programu nabízí našim žákům každodenní kontakt se žáky z cizích zemí. Díky spolupráci s organizací AFS mezikulturní programy získal jeden student našeho gymnázia stipendium umožňující studium v Německu ve školním roce Každoročně vyjíždí několik studentů naší školy na roční studijní pobyt v cizině (většinou USA, Kanady nebo s podporou francouzského velvyslanectví také do Francie, a to v rámci projektu Jeden rok ve Francii). Jazykovou výuku doplňuje mnoho aktivit školy, např. zapojení do mezinárodních projektů, organizování jazykových kurzů v zahraničí, intenzívní jazykové kurzy pořádané ve škole, účast studentů na jednání Erasmova evropského parlamentu mládeže ap. Učitelé postupně zapojují do výuky moderní technologie (např. ve francouzštině se využívá elektronická učebnice), ve výuce se hodně využívá internet, studenti často vytvářejí filmy, prezentace, pracují s fotoaparáty, zapojili jsme se také do několika videokonferencí. V tomto školním roce pracovali studenti evropských tříd celoročně v projektu Divadlo ve francouzštině, v rámci tohoto projektu reprezentovali Českou republiku na mezinárodní přehlídce divadla ve francouzštině v Bělehradě. Jejich celoroční práce byla oceněna 1. místem za scénografii. Naši studenti mají možnost připravovat se ke složení mezinárodních jazykových zkoušek, především FCE a DELF. Akce na podporu výuky jazyků Den evropských jazyků Olympiády v cizím jazyce (AJ, NJ, ŠJ, FJ) Anglické, německé, francouzské divadlo Místo konání Praha Praha Praha 19

20 Erasmův evropský parlament mládeže Girobna2013 (EEYP) jednací jazyk angličtina Zatlankovský evropský parlament mládeže 2013 obdoba EEYP jednací jazyk angličtina Erasmův evropský parlament mládeže Rotterdam 2014 (EEYP) jednací jazyk angličtina Soutěž angličtinář roku 2014 Oslavy svátku svatého Patrika Oslavy shakespearovského výročí Zájezd do Anglie, jazykový kurz Závěrečné práce studentů 4. ročníku - někteří žáci psali v angličtině nebo ve francouzštině Projekt Lycée Picasso Périgeux: pravidelné videokonference a příprava studijního pobytu ve Francii (jednací jazyk francouzština a angličtina) Den frankofonie Intenzívní jazykový kurz francouzštiny evropská třída Francouzský institut v Praze film, knihovna XII. mezinárodní festival frankofonního divadla v Bělehradě příprava a realizace divadelního představení Čekání na Godota (celoroční příprava) Celoroční zaměření na divadlo ve francouzštině 3. ročník, francouzský lektor; vystoupení v Praze, Bělehradě a v Brně Výuka dějepisu ve francouzštině (2. 4. ročník) Mezinárodní projekt Generation bilingue - tvorba dokumentárního filmu Mezinárodní zkoušky z FJ (Delf) příprava, zkouška nanečisto a realizace zkoušky Návštěva studentů z francouzského města Pontivy, cesta českých studentů do bretaňského Pontivy Španělsko - Girona Praha Nizozemsko - Rotterdam Praha Praha, Gymnázium Na Zatlance Praha, Gymnázium Na Zatlance Velká Británie Praha, Gymnázium Na Zatlance Praha - Francie Praha Praha, Gymnázium Na Zatlance Praha Srbsko Gymnázium Na Zatlance Gymnázium Na Zatlance Francie Praha, Gymnázium Na Zatlance Praha, Gymnázium Na Zatlance Francie - Pontivy 20

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011-2012

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011-2012 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 25. října 2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2011, případně po opravných zkouškách

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014.

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014. Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 203/204 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Údaje se uvádějí podle stavu k. 8. I. Základní údaje o škole, školském zařízení Gymnázium, Praha, Přípotoční 7. Přesný název školy:. Ředitel a statutární

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Praha 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Č.j.: 1310 / 2009 / 0910 Praha, 13. října 2009 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-876/09-A. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-876/09-A. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-876/09-A Název školy: Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 Adresa: Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 Identifikátor: 600 005 496 IČ: 61385271

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Č.j.: 932 / 2013 / 1213 Praha, 23. října 2013 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Střední průmyslová škola sdělovací techniky. Praha 1, Panská 856/3

Střední průmyslová škola sdělovací techniky. Praha 1, Panská 856/3 Střední průmyslová škola sdělovací techniky Praha, Panská 856/3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 203/204 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Název školy: Střední průmyslová škola

Více

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 201-2014 Obsah: Základní údaje o škole, školském zařízení... Pracovníci, právnické osoby... 6 Údaje o žácích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Č.j.: 1083 / 2012 / 1213 Praha, 22. října 2012 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více