Dan (Gn 49,16-18) Dan, ten povede pře svého lidu jako jeden z kmenů Izraele.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dan (Gn 49,16-18) Dan, ten povede pře svého lidu jako jeden z kmenů Izraele."

Transkript

1 1 Dan (Gn 49,16-18) Dan, ten povede pře svého lidu jako jeden z kmenů Izraele. Hadem na cestě buď Dan, buď na stezce růžkatou zmijí, jež do paty uštkne koně, že se jeho jezdec skácí nazpět. Ve tvou spásu naději jsem složil, Hospodine! Když mluví Jákob s Danem o jeho poslání, vychází z jeho jména. Dan znamená Obhájce a je to jméno, které mu dala s pocitem zadostiučinění až vítězství Ráchel. (Gn 30,6) Nebyl to její syn, Dan byl synem Jákoba a Bilhy, Rácheliny služky. Jak víme, Ráchel velmi dlouho nemohla mít děti a to pro ni znamenalo velké ponížení, měla pocit, že Bůh s ní nepočítá, vyčítala mu, že na ni zapomněl. Posláním ženy totiž tak to tehdy viděli - bylo mít syny, aby mohl rod pokračovat, aby měl budoucnost. A Ráchel nejen že neměla žádné dítě natož syna, její situace bylo o to hořčí, že její sestra Lía už Jákobovi porodila synů několik. Ráchel se tou situací cítila nesmírně pokořena, ano přímo Bohem prokletá, její život, tak to viděla, neměl žádný smysl. Ve svém zoufalství se nakonec uchýlila ke způsobu tehdy běžnému: dala svému muži za ženu svou otrokyni Bilhu, která jí pak porodila na kolena. Tímto způsobem bývalo dítě přijato za vlastní. Ráchel tomuto dítěti, synovi, pak dává jméno Dan, s vysvětlením: Bůh mě obhájil, také můj hlas uslyšel a dal mi syna. Už se nemusí skrývat, už není zapomenutá a ztracená, od nynějška jí už nikdo nemůže pohrdat, Bůh se k ní ubohé sklonil a pozvedl ji, i ona je nyní plně člověkem. Její život má smysl, má cíl. A právě význam jména, a možná i naplnění toho jména hned při narození, má Jákob na mysli, když s Danem mluví o jeho poslání v Božím lidu. Jméno Dan je odvozeno od slovesa obhajovat, vést při, zastávat se, soudit. Přičemž mějme na paměti, že v Písmu soudit neznamená se stavět povýšeně nad druhé, v pocitu vlastní spravedlnosti nad nimi vynášet odsuzu-

2 jící rozsudky. V Písmu soudit znamená dávat do pořádku narušené poměry a vztahy, napravovat, co bylo pokaženo, dbát na to, aby byly dodržovány řády a právo. Výsledkem soudu proto není odsouzení, ale pokoj, spása, nové vztahy. Proto také Izrael velice touží po soudech Božích, ví, že ničením neřádů a zla budují nový svět! A Dan má být tím, kdo bude ten nový svět pomáhat budovat, kdo bude vnášet pokoj mezi lidi. A to tím, že se jako Obhájce a Soudce bude zastávat všech, kteří jsou vydáni všanc bezpráví, kteří jsou bezdůvodně pokořováni, zatracováni, jimž je upíráno právo na existenci. Ze souvislosti, v níž Jákob o poslání Dana mluví, ale vyplývá, že tato jeho soudcovská činnost není určena dovnitř Izraele, nýbrž navenek. Čili jeho posláním je hájit Boží lid, jeho práva, obhajovat jeho existenci, jeho poslání před světem, který na něj útočí a bude útočit v touze se ho zbavit, ho podmanit své moci. Ten útočící svět ztělesňuje jezdec na koni. Kůň bylo válečné zvíře, jinde než ve válce se ve starověku neužíval. Jezdci na koni, o nichž Jákob mluví, jsou tedy útočníci, kteří dotírají na Boží lid, napadají ho v touze ho rozdrtit, rozšlapat, zbavit se ho. Nechtějí, aby tu byl, vadí jim, stojí jim v cestě. Chtějí ho pokořit, ovládnout, a tak dokázat, že jsou mocnější, a že se proto nemusí na nikoho a na nic ohlížet, ani právě na Boží lid, na církev. Proč taky, že? Vždyť Boží lid, tak se jim to jeví, k ničemu není. Obejdeme se bez něj, dávají najevo. Stačíme si sami, jsme dost silní, abychom si urvali, co chceme a potřebujeme. Nač brát ohledy na nějakou církev? Je zbytečná, kdo ji potřebuje? Ano, kdo potřebuje Boží lid, církev? Jezdci na koni jí pohrdají, nevidí v její existenci žádný smysl. Symbolizují zpupnost silných, jsou symbolem bezpráví, bezohlednosti, která si jde jen za svými cíli a bere si, po čem touží, aniž by se na kohokoliv a cokoliv ohlížela. Svět pod jejich vládou ovšem podle toho vypadá. Není to místo dobré k žití. A Dan má být tím, kdo existenci církve obhájí, kdo dá tomu jen na sobě stavícímu 2

3 světu najevo, že Boží lid tu není pro nic za nic, že má naopak důležité poslání: být ztělesněním Hospodina Soudce, Hospodina Spasitele, být tím, kdo v jeho jménu bude vnášet do světa pokoj, nový svět. Svět milosrdenství, spravedlnosti, lásky. Ano, to je poslání Božího lidu, naše poslání, to znamená být Hospodinovými svědky: ne ho jen někde v ústraní v tichosti ctít, ne jen o něm mluvit, nýbrž v jeho jménu jednat, v jeho duchu žít světu na očích. A tak mu dávat najevo, že není sám svůj, že má Pána, který nepřihlíží jen tak lhostejně tomu, co se v něm děje, nýbrž je připraven zasahovat a soudit, napravovat pokažené, bojovat proti zpupnosti a zlu a to prostřednictvím svého lidu. PROSTŘEDNICTVÍM SVÉHO LIDU! A jaký má být ten způsob boje proti vší nepravosti, zpupnosti, zlu, bezpráví? Dana Jákob vyzývá: Hadem na cestě buď, buď na stezce růžkatou zmijí, jež do paty uštkne koně, že se jeho jezdec skácí nazpět. Po pravdě řečeno, je to velmi zvláštní výzva. Had je totiž v Písmu jako ten, kdo zraňuje a ohrožuje na životě, vesměs vnímán jako princip zla, symbol neposlušnosti, vychytralosti a lstivosti, a tedy i ztělesnění satana, pokušitele, Božího nepřítele. Tak se s ním setkáváme např. v příběhu o Adamovi a Evě v ráji, kde je had tím, kdo svádí ke vzpouře a odpadnutí od Boha. Ve výčtu míst, kde je had v Písmu líčen negativně, by se dalo pokračovat. Přesto Jákob chce, aby Dan takovým hadem byl. Jasně ho vyzývá: Buď! Buď tím hadem na cestě, růžkatou zmijí na stezce, jež do paty uštkne koně, že se jeho jezdec skácí nazpět. Co má Jákob na mysli, k čemu toho Dana vyzývá, když tohle říká? Had člověka zraňuje, ohrožuje ho na životě, řekla jsem. A přesně k tomuhle Jákob Dana vyzývá: aby byl tím, jenž zasáhne na citlivém místě, místě, jak to tehdy viděli, nejzranitelnějším na patě. A to toho koně, válečné zvíře, tedy vlastně válku, bezohlednost, nespravedlnost, bezpráví a zlo, na kterém tolik lidí s chutí rajtuje. Dan má být tím, kdo bude ta- 3

4 kovým lidem ležet v cestě, kdo bude překážkou rozpínavé moci bezohlednosti a zpupnosti. Kdo ho přehlédne, protože se nedívá dobře na cestu, na to, kam šlape, jen se zpupně žene za kořistí, bude sražen. Hada je možné vidět, člověk ale musí být pozorný, dobře se dívat kolem sebe. Kdo to nedělá, nebo na hada dokonce šlápne, protože nebere vážně jeho moc, je mu k smíchu pro svou malost, ten se se zlou potáže. Spadne zcela nečekaně a nedůstojně z výšky své pýchy tvrdě na zem. A bude muset začít přemýšlet, proč se to stalo a co dál. Bezohlednost a moc mu už nebude k ničemu, bude mu ležet bezmocně u nohou jako ten uštknutý kůň. A cesta, po které se s takovou urputností hnal, aby uchvátil, se zmocnil, se ukáže být bezcílná. Hadem na cestě buď Dan, řekne Jákob velmi poeticky. Vyjádřeno obyčejnou civilní mluvou: posláním Dana a potažmo celého Božího lidu - je být protiváhou té bezohlednosti a bezpráví mocných a silných. Má být tím, kdo se bude dotýkat, ano přímo zraňovat jejich svědomí, a to tím, že jim bude neustále svými slovy i svým jednáním připomínat, že si nemohou dělat, co se jim zlíbí, že i oni musí dbát na pravidla a řády, protože je tu svrchovaný Pán a Soudce, kterému se jednou budou muset zodpovídat. A to si myslím, že je jedno z důležitých poslání Božího lidu v tomto světě: být živým svědomím, být překážkou v cestě arogantnosti a zpupnosti. Je to poslání Dana, ale i cesta Kristova a tím i naše. Vždyť ke komu se Ježíš skláněl a komu byl naopak nepříjemným svědomím? Odstrčení, nemocní a bezmocní žijící na okraji společnosti u něj vždycky nacházeli pomocnou ruku, pozvedal je z jejich ponížení, dával jim novou důstojnost, hájil jejich právo být člověkem. Arogantní farizeové a saduceové sledující bezohledně jen vlastní moc si od něj naopak vysloužili tvrdé pokárání. Ano, být tím, kdo bude stavět mocným před oči práva slabých, kdo se bude brát se za práva utlačovaných, ponižovaných, být tím, kdo bude hájit spravedlnost, kdo bude podpírat 4

5 5 slabé a bezmocné to je poslání církve, proto na světě je. Je ovšem otázka, jestli toto poslání naplňujeme. Jestli jsme skutečně ztělesněním Boží spravedlnosti, jestli skutečně ukazujeme k Božímu právu, jím sami žijeme. Vždycky je tu totiž nebezpečí, že se budeme jako ti farizeové stavět do pozice karatele druhých, aniž bychom se sami poddávali Božímu vedení, aniž bychom nechávali oživovat a formovat své svědomí Božím slovem, učili se dívat Božíma očima na svět i lidi. Ruku na srdce: jak snadno se necháme strhnout názory svého okolí, jak snadno druhými pohrdneme, jak jsme nakloněni měřit dvojím metrem!?! Ve tvou spásu naději jsem složil, Hospodine, zvolá proto Jákob v závěru svého slova určeného Danovi. Tím mu chce připomenout, že svému poslání může dostát pouze tehdy, když spolehne na Boha, ne na své přirozené schopnosti a nadání. Ano, má být překážkou na cestě lidem zpupným a pyšným, ale nesmí tak činit v lidské pomstychtivosti, nesmí užívat stejných zbraní jako oni. Spása, to pravé pozvednutí člověka z bahna k novému životu, není z lidí, tu pravou spravedlnost nemůžeme prosadit vlastní mocí, ani chytrostí a vynalézavostí, natož pak hněvem. Lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš, říká Jakub. A dodává: Proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo. Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači. (Jk 1,20nn) Ano, tehdy bude narušena moc arogantních a nadutých mocných, tehdy budou sráženi do prachu, tehdy bude jejich cesta bez budoucnosti, když budou narážet na lidi skutečně Boží. Lidi, kterým víc než na sobě bude záležet na druhých, na jejich pokoji. Modlitba Pane Bože, neustále nám připomínáš, že ti leží na srdci celý tento svět, že toužíš, aby se všude prosadila tvá vůle, vůle o lásce a pokoji, spravedlnosti mezi lidmi. A my v každé své modlitbě o prosazení tvé vůle v tomto světě prosíváme. Buď

6 6 vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi, voláváme. Přiznáváme, že při tom volání ale zapomínáme, že právě my máme být nápomocni tomu prosazování tvé vůle v tomto světě, že proto sis nás zavolal. Přiznáváme, Pane, že se vyvlékáme ze své odpovědnosti za tento svět, že prosazování tvé vůle necháváme jen a jen na tobě. Čekáme na zázrak, na to, že se druzí samovolně napraví, přijdou k tobě a uznají svou vinu. Jak tě ale poznají? Jak poznají, co chceš? Jak poznají, že tvou vůlí je pokoj, radost? Máme být tvým obrazem v tomto světě, tvýma rukama. Mezi námi a na nás má být vidět, jaká je tvá vůle. Co ale svět při pohledu na nás vidí? Vždyť ani my tvou vůlí neumíme žít. Smiluj se nad námi, Pane! Zasahuješ naše srdce, zasahuj ho i nadále. Duchu svatý, čiň živým naše svědomí, dávej nám odvahu a sílu žít Boží slovo, dávej nám odvahu a sílu stavět se všemu, co nám brání být skutečně tvým lidem, lidem pokoje, radosti, lidem naděje a lásky. Odevzdáváme se do tvých rukou, Hospodine, poddáváme se tvému vedení. Víme, že se nás ujímáš, přesto znovu prosíme: ujímej se nás! Uč nás užívat tvých darů lidem ku pomoci a tím ke tvé cti a slávě. Jsi Pán, Pán všeho, a přece k tobě smíme přicházet s důvěrností jako tvé děti. Činíme tak v tuto chvíli společně, když voláme: Otče náš Čtení: Mt 5,38-48

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí 15. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 17,15 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Uvedení do bohoslužby A Drazí bratři a sestry, kdybych si dovolil

Více

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více

1. listopadu: Slavnost Všech svatých

1. listopadu: Slavnost Všech svatých 1. listopadu: Slavnost Všech svatých VSTUPNÍ ANTIFONA Radujte se všichni o slavnosti všech svatých, vždyť z jejich slávy se radují i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna. Uvedení do bohoslužby Sešli

Více

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP)

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Rozpory v Písmu a jak je lze vysvětlit Petr Doušek Úvod: Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Tato kniha by se dala nenapsat, aby nikdo neměl vůbec dojem, že

Více

Příprava kázání neděle 12.12.2010 Osnova: 1. Intro Ilustrace: Poutníci za Bohem

Příprava kázání neděle 12.12.2010 Osnova: 1. Intro Ilustrace: Poutníci za Bohem Příprava kázání neděle 12.12.2010 Osnova: 1. Intro Ilustrace: Poutníci za Bohem A. Milí Kristovi přátelé, Dovolte mi použít pro dnešní zamyšlení obraz. Život je cesta. Někdy vede přes místa, která známe.

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu

Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu www.biblickaknihovna.cz Obsah Ve třetím tisíciletí.................................... 1 Pohled zevnitř....................................... 2 Byl Kristus

Více

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé VSTUPNÍ ANTIFONA 1 Sol 4,14; 1 Kor 15,22 Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje

Více

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY,

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KTERÝ MŮŽE KAŽDÝ VELMI SNADNO POUŽÍVAT A S JEHO POMOCÍ DOSÁHNOUT V KRÁTKÉ DOBĚ VYSOKÉHO STUPNĚ DOKONALOSTI JEANNE GUYON Tato kniha je v anglickém originálu zdarma

Více

Duchovní vykořenění křesťanských národů a obnova křesťanských hodnot.

Duchovní vykořenění křesťanských národů a obnova křesťanských hodnot. Motto: Noc pokročila, den se přiblížil. Řím 14:12; Duchovní vykořenění křesťanských národů a obnova křesťanských hodnot. Žijte jako děti světla -- ovoce světla je ve veškeré dobrotě, spravedlnosti a pravdě

Více

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL CECIL ducille (Únor 1975) Dnes bych chtěl promluvit o duchovní oblasti. My lidé jsme ze dvou třetin duchovní a z jedné třetiny tělesné povahy, přesto má tato jedna třetina tendenci

Více

Správný žebříček hodnot

Správný žebříček hodnot Týden od 8. do 14. února 7 Texty na tento týden Př 17,9.10.17; 18,2.4.13.17.21; 19,1.9.11.22; 1K 13,5 7 Základní verš Lepší suchá skýva a k tomu klid než dům plný obětních hodů a spory. (Př 17,1) V knize

Více

Deset dnů modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015 Deset dnů modliteb 2015 2 Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval

Více

Peter Dyckhoff. Pokyny pro duchovní cestu podle Miguela de Molinos KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2002 ISBN 80-7192-579-9

Peter Dyckhoff. Pokyny pro duchovní cestu podle Miguela de Molinos KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2002 ISBN 80-7192-579-9 Peter Dyckhoff JAK NALÉZT CESTU Pokyny pro duchovní cestu podle Miguela de Molinos Don Bosco Verlag, Miinchen 1999 Karmelitánské nakladatelství s.r.o., Kostelní Vydři 2002 Translation Vratislav Slezák,

Více

John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6

John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6 John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6 Stručné výpisky OBSAH Část první osoba Ježíš Krista 1. Správný přístup...3 1.1 Bůh jednal...3 1.2 Reakce lidí...3 2. Co Kristus

Více

CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? /Karel Řežábek/

CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? /Karel Řežábek/ CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? Co je to vlastně církev? Ano, víme, že Písmo říká, že církev je Tělo Kristovo a každý z nás jsme jedním z jeho údů. Co to ale znamená? Na našich

Více

Jak byl pan Čistý vlastně nečistým a jak se pak stal opravdu čistým.

Jak byl pan Čistý vlastně nečistým a jak se pak stal opravdu čistým. Jak byl pan Čistý vlastně nečistým a jak se pak stal opravdu čistým. Lukáš 19,1-10 Už jste se někdy dostali do situace, ve které jste si dobře uvědomovali, že to, co děláte a jak žijete, není v pořádku,

Více

Jak maximálně využít svůj HNĚV? 1/5

Jak maximálně využít svůj HNĚV? 1/5 Neděle 9.5.2010, RZ Jak maximálně využít svůj hněv? Pavel Trefný? Hněváte se někdy? Hněval se někdy někdo na vás? Předpokládám, že ano, protože, kdybyste mi řekli, že ne, stejně bych vám moc nevěřil, protože

Více

1. května. Úvaha na dnešní den

1. května. Úvaha na dnešní den 122 1. května Al-Anon se stejně jako AA opírá o duchovní zásadu: O uznání naší závislosti na Síle větší než naše. Tisíce skupin Al-Anon po celém světě mají členy, kteří zastávají různá náboženská vyznání;

Více

Velký inkvizitor. Nad textem F. M. Dostojevského. Refugium Velehrad-Roma s.r.o., Velehrad, 2000 preklad: Pavel Hroch, Ladislav Zadraˇzil

Velký inkvizitor. Nad textem F. M. Dostojevského. Refugium Velehrad-Roma s.r.o., Velehrad, 2000 preklad: Pavel Hroch, Ladislav Zadraˇzil různí: Velký inkvizitor 1 různí Velký inkvizitor Nad textem F. M. Dostojevského Refugium Velehrad-Roma s.r.o., Velehrad, 2000 preklad: Pavel Hroch, Ladislav Zadraˇzil Tomáš Špidlík (úvod) 6 Absolutní svoboda

Více

PŘÁTELSTVÍ (napsal David Novák)

PŘÁTELSTVÍ (napsal David Novák) PŘÁTELSTVÍ (napsal David Novák) (I když se jedná o tematické studium, jednotlivé kapitoly vycházejí z Bible a je tedy třeba se do ní ponořit ) Od str. 14 je pomoc pro vedoucího při přípravě na jednotlivá

Více

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF PRAHA 2013 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH LITERATURA...

Více

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ Červen 2011, č. 31 Cena 80 Kč JAK DOKÁZAT, ŽE JSTE MUŽ OTEC A SYN HAŠTEŘENÍ ČAS S DĚTMI O LENOSTI JAK VYBUDOVAT VZTAH S DĚTMI ZE ZÁPISNÍKU MLADÝCH OBSAH: Úvodník 1 Jak dokázat,

Více

Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík. Žít ze křtu. I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání

Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík. Žít ze křtu. I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík Žít ze křtu I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání 1 I. Křest teologicky V rámci přípravy na 1150. výročí příchodu

Více

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne Církevní řád Církevní řád Církve adventistů sedmého dne 18. revidované vydání z roku 2010 CÍRKEVNÍ ŘÁD Vydala Církev adventistů sedmého dne Česko-Slovenská unie Londýnská 30, Praha 2-Vinohrady Praha 2011

Více

POSELSTVÍ KNIHY MALACHIÁŠ

POSELSTVÍ KNIHY MALACHIÁŠ ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat úctu Hospodinu. POSELSTVÍ KNIHY MALACHIÁŠ HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Hospodin miluje svůj lid, který ho však nectí tak, jak by měl. Božím řešením je 1. a 2. Kristův příchod. A. ÚVOD

Více

Jak pěstovat nesobeckou lásku?

Jak pěstovat nesobeckou lásku? Jak pěstovat nesobeckou lásku? Nesobecká láska pramení z čistého srdce, dobrého svědomí a upřímné víry Když jsem odcházel do Makedonie, žádal jsem tě, abys dále zůstal v Efezu a nikomu nedovolil učit odchylným

Více

(velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání.

(velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání. (velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání. Všichni: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Aleluja. (vynechává se v postě)

Více