I. ŘEDITEL JAKO MANAŽER

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. ŘEDITEL JAKO MANAŽER"

Transkript

1 I. ŘEDITEL JAKO MANAŽER

2

3 1 Práva a povinnosti ředitele, jeho zodpovědnost HANA POLÁKOVÁ Pracovní místo ředitele školy s sebou přináší plnění celé řady úkolů, na které nebyl pedagogický pracovník v průběhu svého vzdělávání připraven. Očekává se od něj, že bude disponovat manažerskými dovednostmi, ale bude mít také přehled o základních právních předpisech, kterými se činnost jakékoli příspěvkové organizace řídí. V neposlední řadě musí být ekonomem, protože finance organizace bývají významným rozvojovým, nebo naopak omezujícím faktorem činnosti MŠ. Cílem kapitoly je: Podat řediteli mateřské školy základní informaci o tom: jaké musí splňovat podmínky, aby mohl pozici ředitele zastávat, jak vznikne jeho pracovní poměr, za jakých podmínek může být odvolán, jaké jsou jeho základní povinnosti vyplývající ze školského zákona. 1.1 Postavení statutárního orgánu příspěvkové organizace V čele právnické osoby, příspěvkové organizace stojí statutární orgán, který jedná jménem této právnické osoby navenek. Podle školského zákona ustanovení 166 odst. 1 označuje se statutární orgán pojmem ředitel. Ředitelem školy může být jmenován pouze ten, kdo splňuje předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy nebo školského zařízení stanovené zákonem o pedagogických pracovnících ( 3 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb.). Těmito předpoklady jsou: je plně způsobilý k právním úkonům, tedy je zletilý, má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává, je bezúhonný, tedy nebyl pravomocně odsouzen za jakýkoli úmyslný trestní čin, popřípadě i za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem pedagogické činnosti, je zdravotně způsobilý, 39

4 Jak úspěšně řídit mateřskou školu prokázal znalost českého jazyka, což ve většině případů stačí doložit vysvědčením o maturitní zkoušce z českého jazyka. Ředitele mateřské školy zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí jmenuje na vedoucí pracovní místo zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkurzního řízení na období 6 let. Je tedy jmenován obdrží jmenovací dekret podepsaný zřizovatelem na dobu určitou, což je z pozice těchto vedoucích pracovníků chápáno velmi negativně. Pracovní poměr takto sjednaný totiž může skončit pouhým uplynutím doby, na kterou byl sjednán, tedy uplynutím 6 let. V průběhu posledních 6 měsíců pracovního poměru ředitele mateřské školy na dobu určitou, nejpozději však 3 měsíce před jeho skončením, může zřizovatel vyhlásit konkurz na nového ředitele pro další období. Zřizovatel vyhlásí konkurz vždy, navrhne-li to nejpozději 6 měsíců před koncem doby trvání pracovního poměru na dobu určitou Česká školní inspekce nebo školská rada, která se však u MŠ nezřizuje. Nedojde-li k vyhlášení konkurzu, prodlužuje se u ředitele doba trvání pracovního poměru na dobu určitou o dalších 6 let. V tomto případě nedostane ředitel nový jmenovací dekret, ale pouze potvrzení podepsané zřizovatelem o tom, že je i nadále ředitelem mateřské školy na dalších 6 let. Školský zákon v ustanovení 166 odst. 4 vyjmenovává důvody, pro které zřizovatel ředitele odvolá, a v následujícím odst. 5 důvody, pro které může ředitele odvolat. Mezi důvody, pro které odvolá zřizovatel ředitele mateřské školy, patří: pozbytí některého z předpokladů pro výkon činností ředitele mateřské školy (např. ztratí bezúhonnost), nesplnění podmínky zahájení a úspěšného ukončení studia k získání odborné kvalifikace (v případech, kdy se na místo ředitele dostane uchazeč vysokoškolsky vzdělaný akreditovaný magisterský studijní program, který však nesplňuje odbornou kvalifikaci učitele mateřské školy), nesplnění podmínky získání znalostí z oblasti řízení školství studiem pro ředitele škol a školských zařízení (jedná se o tzv. funkční vzdělávání, které musí absolvovat ředitel školy do dvou let od svého jmenování), organizační změny, jejichž důsledkem je zánik vedoucího pracovního místa ředitele (například rozhodnutí zřizovatele o sloučení dvou mateřských škol v jeden subjekt). Diskuzi vyvolávají dva důvody, pro které může zřizovatel ředitele odvolat. Prvním důvodem je závažné porušení nebo neplnění právních povinností vyplývajících z činností ředitele mateřské školy, úkolů a pravomocí na 40

5 Práva a povinnosti ředitele, jeho zodpovědnost vedoucím pracovním místě ředitele, které bylo zjištěno zejména inspekční činností České školní inspekce nebo zřizovatelem, popřípadě jiným kontrolním orgánem. Tento důvod již v minulosti existoval, a pokud byl zřizovatelem využit, často končil soudním sporem úspěšným pro odvolaného ředitele. Prokázat závažnost porušení povinností není jednoduché. Druhý důvod pro odvolání snad ani není důvodem, zřizovateli postačí obdržet návrh České školní inspekce a může svým usnesením rady rozhodnout o odvolání. Míra závažnosti porušení povinností ředitelem není v tomto případě rozhodujícím faktorem přijetí rozhodnutí. Ředitele obecní mateřské školy jmenuje rada obce. Jmenovací dekret podepisuje starosta. Pokud není v obci rada zřízena, koná všechny úkony ve vztahu k řediteli starosta obce. Jmenovací dekret je dokladem o vzniku pracovněprávního vztahu. Pokud dříve pracoval ředitel v MŠ jako učitel na základě pracovní smlouvy a nyní je jmenován na pozici ředitele jmenovacím dekretem, jedná se o změnu obsahu původně sjednaných pracovních podmínek a k původní pracovní smlouvě se již nelze v případě odvolání vracet. Spolu se jmenovacím dekretem schvaluje zřizovatel (rada, popřípadě starosta, pokud rada není zřízena) platový výměr. Pokud byl ředitel odvolán nebo nebyl potvrzen na vedoucím místě či neobstál v dalším konkurzním řízení, pak jeho pracovní poměr končí a podle ustanovení 73a zákoníku práce neexistuje nárok na odstupné, protože vedoucí místo nezaniká. 1.2 Práva a povinnosti ředitele podle školského zákona a prováděcích předpisů k němu Práva a povinnosti ředitele školy nevyplývají pouze a jenom ze školského zákona. Je statutárním orgánem příspěvkové organizace a musí jednat jejím jménem v pracovněprávních vztazích. Zde má zajímavé postavení, kdy na jedné straně vystupuje na pozici zaměstnavatele a jedná z této pozice sám se sebou jako se zaměstnancem. Například se vysílá na pracovní cestu, určuje si nástup na dovolenou, uzavírá sám se sebou kvalifikační dohodu v případech, kdy získává nebo si zvyšuje či rozšiřuje kvalifikaci. Bude uzavírat nejenom smlouvy či dohody podle zákoníku práce, ale také podle obchodního či občanského zákoníku. Musí být zběhlý nejen v oboru, který vystudoval (pedagogika), ale také v právu a ekonomice. S ohledem na rozsah kompetencí je více než praktické, aby přenesl některé své kompetence na své podřízené a určitě si jmenoval zástupce, který ho bude v době nepřítomnosti zastupovat v plném rozsahu práv a povinností ředitele organizace jako zástupce statutárního orgánu (zástupce ředitele). 41

6 Jak úspěšně řídit mateřskou školu Základní práva a povinnosti Ředitel mateřské školy rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb. Jedná se zejména o tyto případy: Po dohodě se zřizovatelem stanoví místo, termín a dobu pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. Rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Může rozhodnout po předchozím písemném oznámení doručenému zákonnému zástupci o ukončení předškolního vzdělávání. Písemně dohodne se zákonnými zástupci docházku do MŠ, popřípadě její změny. Rozhodne o zařazení dětí do jednotlivých tříd a jejich naplnění v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. V případě individuální integrace vytváří podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte, zabezpečuje nezbytnou speciálně pedagogickou podporu. Po projednání se zřizovatelem stanovuje rozsah omezení nebo přerušení provozu MŠ. Po dohodě se zákonným zástupcem stanoví rozsah a způsob stravování dítěte. Stanoví výši úplaty za vzdělávání. Odpovídá za to, že MŠ poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu se školským zákonem a v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem. V této souvislosti musí ředitel zajistit, aby MŠ: byla zapsána do rejstříku škol a školských zařízení, tzn. měla v pořádku všechny doklady nezbytně nutné k zápisu do rejstříku (viz 147 školského zákona), vzdělávala v souladu se zásadami a cíli vzdělávání (viz 2 školského zákona), měla zpracován školní vzdělávací program v souladu s rámcovým vzdělávacím programem (viz 3 až 5 školského zákona), ( část IV., kap. 2), 42

7 Práva a povinnosti ředitele, jeho zodpovědnost vede povinnou dokumentaci podle ustanovení 28 školského zákona ( část V., kap. 2). Ředitel odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb. Aby doložil kontrolním orgánům plnění tohoto úkolu, musí mít k dispozici doklady o kvalifikaci. Zaměstnavatel může v souladu se zákoníkem práce (viz 312) vést osobní spis, ve kterém obvykle vede kopie dokladů o dosaženém vzdělání. Doklady mohou být neověřené kopie za předpokladu, že si kopii vyhotovil sám zaměstnavatel, popřípadě jím pověřený zaměstnanec podle předloženého originálu. Vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření. Školský zákon jakoby zužuje povinnost ředitele školy. Určitě nestačí vytvářet podmínky pouze pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce, ale vytvořeny musí být podmínky pro jakoukoli kontrolní činnost vykonávanou oprávněným subjektem (např. finanční úřad, hygiena, správa sociálního zabezpečení atd.). Pro ředitele to znamená povinnost: zajistit místnost, kterou bude mít kontrolní orgán k dispozici, zajistit vybavení místnosti nebo přístup ke komunikačním prostředkům, předložit kontrolnímu orgánu všechny listinné dokumenty k ověření správnosti vedení kontrolované agendy, podat požadovaná vysvětlení. Nepřijetím nápravných opatření se ředitel vystavuje sankci. Podle 182a školského zákona mu může být Českou školní inspekcí uložena pokuta až do výše 50 tisíc Kč. Ředitel vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. V této souvislosti je nezbytně nutné, aby měl zpracován plán dalšího vzdělávání, který by byl šitý na míru každému z jednotlivých zaměstnanců. Z toho vyplývá, že při 20 zaměstnancích bude zpracováno 20 plánů dalšího vzdělávání. Podle ustanovení 24 zákona o pedagogických pracovnících patří další vzdělávání mezi povinnosti zaměstnance a této povinnosti odpovídá na druhé straně povinnost zaměstnavatele vytvořit pro další vzdělávání podmínky. V době hospodářské stagnace se určitě jedná o nelehký, ale neopomenutelný úkol. Je nutné ředitele upozornit, že se musí starat o další vzdělávání všech svých zaměstnanců, nejen pedagogických (viz 226 a následující zákoníku práce). Ředitel mateřské školy zajišťuje, aby zákonní zástupci osoby plnící vyživovací povinnost byli včas informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání 43

8 Jak úspěšně řídit mateřskou školu dítěte. Komunikace s rodiči je nezbytnou součástí práce pedagogických pracovníků a správné nastavení komunikačního systému je důležitým úkolem ředitele ( část IV., kap. 3). Zajišťuje také spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem. V tomto případě byly úkoly doposud stanoveny spíše pro ředitele základních škol než pro ředitele škol mateřských. Ředitel odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi ve škole. Tento dohled dětmi podrobněji upravuje ustanovení 29 školského zákona a 5 vyhlášky o předškolním vzdělávání. Dohled nad dítětem musí být zajištěn od doby, kdy jej pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogickým pracovníkem předán jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Třída MŠ se naplňuje na 24 dětí, na základě výjimky dané zřizovatelem maximálně na 28 dětí. Pokud se uskuteční vzdělávání venku, na jednoho pedagogického pracovníka by mělo připadnout nejvýše 20 dětí v běžné třídě (výjimečně 28 dětí) nebo 12 dětí ve třídě (výjimečně 23 dětí), kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením. Pokud ředitel počty výjimečně navýší, popřípadě při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí současně dalšího pedagogického pracovníka, popřípadě jiného zletilého zaměstnance MŠ, aby zajišťoval bezpečnost dětí. Další podrobnosti lze nalézt ve vyhlášce č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřizovaných ministerstvem, krajem, obcí, svazkem obcí. Ředitel zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci mateřské školy. S touto pedagogickou radou projednává všechny zásadní pedagogické dokumenty (školní řád, školní vzdělávací program, provozní řád apod.) a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Jedná se o poradní orgán, rozhodnutí je vždy na něm Další povinnosti ředitele Další povinnosti jsou stanoveny pouze ředitelům mateřských škol zřizovaných státem, krajem obcí nebo svazkem obcí. Nejsou proto ze zákona plněny mateřskými školami soukromými, popřípadě církevními. Ředitel mateřské školy stanovuje organizaci a podmínky provozu školy. Základním dokumentem v tomto směru je školní řád, který vydává 44

9 Práva a povinnosti ředitele, jeho zodpovědnost ředitel podle 30 školského zákona. Základní podmínkou platnosti a vymahatelnosti školního řádu je prokazatelné seznámení všech dotčených osob s jeho textem. Školní řád by měl být volně dostupný, ve škole se zveřejňuje na veřejně přístupném místě. V rámci této své kompetence určuje ředitel časovou, prostorovou, finanční, materiální i personální organizaci vzdělávání a školských služeb. Odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu v souladu s účelem, na který byly přiděleny. Jedná se o prostředky, které jsou mu přiděleny podle ustanovení 160 až 163 školského zákona. Jsou to prostředky účelově poskytnuté na: platy, náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odstupné, výdaje na úhradu odvodu z úhrnu mezd na veřejná pojištění, příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí zdravotně postižených, výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, výdaje na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání. Jako správní orgán rozhoduje ředitel podle správního řádu o právech a povinnostech účastníka řízení. Konkrétně o právech a povinnostech dítěte zastoupeného vzhledem k jeho nezletilosti zákonným zástupcem. Ve správním řízení rozhoduje ředitel o přijetí k předškolnímu vzdělávání ( 34 a 183 odst. 2 školského zákona) a o ukončení předškolního vzdělávání ( 35 školského zákona). 45

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL II Pracovní právo PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 53 stran Materiál je publikován pod licencí Creative Commons

Více

Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení Škola Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Organizační řád mateřské školy Č.j.: 1/2012 Účinnost od: 1. 3. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: 27. 8. 2014 č.j. MŠ / /2014 I. Všeobecná ustanovení Organizační

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Citace: 563/2004 Sb. Částka: 190/2004 Sb. Na straně (od-do): 10333-10345

Více

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele PaedDr. Zdeňka Hanková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

Základní umělecká škola Praha 6, Nad Alejí 28 www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz

Základní umělecká škola Praha 6, Nad Alejí 28 www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28 162 00 Praha 6, tel. 220 610 640, Fax. 235 365 398, IČO 68407289, zřizovatel: Hl. m. Praha www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní

Více

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková Školství PhDr. Marcela Štiková Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, říká J. A. Komenský, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Škola bývá historicky nedílnou součástí obce. Je

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., ČÁST PRVNÍ

Zákon č. 561/2004 Sb., ČÁST PRVNÍ Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006

Více

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Organizační řád školy 1. Základní umělecká škola Strání je součástí příspěvkové organizace Základní škola a Základní umělecká škola Strání zřízenou obcí. Jejím statutárním orgánem je ředitelka školy, kterou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Z á k l a d n í š k o l a a Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 44. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Pedagogická rada projednala

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola umělecká škola,rumburk,růžová 3/1416, příspěvková organizace Růžová 3/1416, 408 01 Rumburk ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

Základní škola umělecká škola,rumburk,růžová 3/1416, příspěvková organizace Růžová 3/1416, 408 01 Rumburk ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Základní škola umělecká škola,rumburk,růžová 3/1416, příspěvková organizace Růžová 3/1416, 408 01 Rumburk ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti

Více

Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ

Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Základní umělecká škola Jana Štursy, příspěvková organizace se sídlem v Novém Městě na Moravě ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 9/2010 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2010 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní umělecká škola Žatec, okres Louny. Studentská 1030, 438 01 Žatec, tel. 415 740 368 e-mail: zus@zuszatec.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní umělecká škola Žatec, okres Louny. Studentská 1030, 438 01 Žatec, tel. 415 740 368 e-mail: zus@zuszatec. Základní umělecká škola Žatec, okres Louny Studentská 1030, 438 01 Žatec, tel. 415 740 368 e-mail: zus@zuszatec.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Žatec, okres Louny, vydává na základě zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Břeclav, Křížkovského 4 vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 30 odst.1 ředitel

Více

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Změna: 46/2004 Sb. Změna: 234/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

Základní umělecká škola, Dobruška, Kostelní 428 tel. 494 623 916 IČO: 71234357 e-mail: zus.dobruska@tiscali.c. @tiscali.

Základní umělecká škola, Dobruška, Kostelní 428 tel. 494 623 916 IČO: 71234357 e-mail: zus.dobruska@tiscali.c. @tiscali. Základní umělecká škola, Dobruška, Kostelní 428 tel. 494 623 916 IČO: 71234357 e-mail: zus.dobruska@tiscali.c @tiscali.cz č.j. 20467/05 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy v Dobrušce vydává na

Více

Základní umělecká škola Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace se sídlem Pelhřimovská 127,394 70 Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov

Základní umělecká škola Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace se sídlem Pelhřimovská 127,394 70 Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov se sídlem Pelhřimovská 127,394 70 Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: ZUŠ 001 /2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 5. 11. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Jevíčko vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 30, odst.1,

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

Vnitřní předpis č. 14 ŠKOLNÍ ŘÁD

Vnitřní předpis č. 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č. 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel školy vydává tento Školní řád Základní umělecké školy Zlín Jižní svahy na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy, Velké Pavlovice, okres Břeclav vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola, Hradec Králové, Habrmanova 130, příspěvková organizace se sídlem Habrmanova 130, 500 02 Hradec Králové ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: MgA. Petr Fiala Část 25. ŠKOLNÍ ŘÁD ředitel

Více

Základní umělecká škola Sedlčany Šafaříkova 428, 264 01 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní umělecká škola Sedlčany Šafaříkova 428, 264 01 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Sedlčany, Šafaříkova 428 vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Červený Kostelec vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 30,

Více