Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015"

Transkript

1 SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení SC 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Technika pro IZS Vzdělávací a výcviková střediska Investice do deinstitucionalizované péče a humanizace pobytových zařízení Sociální podnikání v obcích s rozšířenou působností, na jejichž území se nachází sociálně vyloučená lokalita Zvýšení kvality návazné péče Zvýšení kvality vysoce specializované péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání - podpora mateřských škol, jeslí, dětských skupin a předškolního vzdělávání pro děti do 6 let, zejména v sociálně vyloučených lokalitách Podpora energetických úspor v oblasti bytových domů Dobudování informačních a komunikačních systémů veřejné správy a realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti Rozšíření, propojení a konsolidace datového fondu veřejné správy a jeho efektivní a bezpečné využívání dle jednotlivých agend základní složky IZS, organizační složky státu a jimi zřizované organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS základní složky IZS, OSS a jimi zřizované organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve a církevní organizace osoby samostatně výdělečné činné, malé a střední podniky, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané, dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace příspěvkové organizace zřizované ministerstvem zdravotnictví, subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb. nebo zákona č. 258/200 Sb příspěvkové organizace zřizované ministerstvem zdravotnictví, subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb. nebo zákona č. 258/200 Sb zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcem, tát í i k é i vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek - budovy se čtyřmi a více byty, kromě fyzických osob nepodnikajících organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace, kraje a jimi zakládané organizace, obce a jimi zakládané organizace OSS, příspěvkové organizace OSS, státní organizace, kraje a jimi zakládané organizace, obce a jimi zakládané organizace Průběžná 12/2015 Průběžná 11/2015 Průběžná 9/2015 Kolová 9/2015 Průběžná 9/2015 Průběžná 6/2015 Průběžná 11/2015 Průběžná 9/2015 Průběžná 6/2015 Průběžná 8/2015 Územní plány obce Průběžná 6/2015 SC 3.3: Podpora pořizování a uplatňování Územní studie obce, kraje Průběžná 7/2015 dokumentů územního rozvoje 3 Regulační plány obce Průběžná 8/ Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015 Identifikace specifického cíle Aktualizace ke dni Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Předpokládané Prioritní Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci datum vyhlášení osa výzvy SC 1.1: Zvýšení regionální mobility Rekonstrukce, modernizace a výstavba 1 prostřednictvím modernizace a rozvoje vybraných úseků II. třídy včetně obchvatů kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji sítí regionální silniční infrastruktury a vybraných úseků silnic III. třídy s Průběžná 6/2015 navazující na síť TEN-T napojením na TEN-T SC 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof SC 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT SC 4.1: Posílení komunitně vedeného Aktivity uvedené ve strategiích Místních místního rozvoje za účelem zvýšení akčních skupin, které budou v souladu s kvality života ve venkovských oblastech a podporoavnými aktivitami v IROP aktivizace místního potenciálu příjemci, uvedení v jednotlivých specifických cílech Průběžná 11/2015 SC 4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem Provozní a animační náklady místní akční skupiny Průběžná 6/2015 zlepšení řídících a administrativních schopností MAS SC 5.1 Zajištění kvalitního řízení a implementace programu Aktivity v oblasti řízení, kontroly, zabezpečení činnosti implementační struktury, publicity, vzdělávání, evaluací, ukončování IOP a přípravy období ŘO IROP, ZS IROP Průběžná 6/2015 Harmonogram výzev pro Integrovaný operační program na rok 2015 vytvořil Řídicím orgánem IROP pro informaci o Harmonogram obsahuje výzvy, plánované na rok Výzvy na zbývající specifické cíle a aktivity plánujeme vyhlásit v roce Sestavování plánu výzev ovlivnily následující skutečnosti: Během roku 2015 bude probíhat příprava a hodnocení integrovaných strategií, proto předpokládáme vyhlášení výzvy pro projekty, které doporučí místní akční skupiny, na Splnění tematických předběžných podmínek, zpracování strategií, akčních plánů pro rozvoj vzdělání, apod. Do finálního harmonogramu výzev na rok 2015 bude nezbytné probmítnout výsledky vyjednávání s EK, připomínky NOK a ŘO navazujících OP, doporučení Národní stálé Harmonogram výzev na rok 2015 bude aktualizován a doplněn a ve finální podobě schválen na prvním jednání Monitorovacího výboru IROP, plánované na jaro 2015.

2 Předběžný harmonogram výzev pro Operační program Doprava na rok 2015 Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Předpokládané Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy datum vyhlášení výzvy (měsíc/rok) 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T 4 - Technická pomoc SC Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T Podpora a zajištění implementace OP Doprava Modernizace, obnova a výstavba tratí a zlepšování parametrů na síti TEN-T a mimo síť TEN-T (eliminace rychlostních propadů, omezení průchodnosti, traťové třídy zatížení, apod.), včetně infrastruktury pro příměstskou dopravu a zajištění obnovy kolejových mechanismů na údržbu a zajištění bezpečnosti železniční dopravní cesty a včetně obnovy a modernizace železničních prostředků, mechanismů, technologií a technologických celků, sloužících k zvýšení bezpečnosti a k zprovoznění železniční dopravní cesty při mimořádných událostech nebo krizových situacích Modernizace a rekonstrukce tratí a další infrastruktury v rámci vlastníci/správci dotčené infrastruktury, železničních uzlů např. SŽDC Zvýšení komfortu a vybavenosti infrastruktury stanic a zastávek ve správě správce železniční infrastruktury včetně naplnění souvisejících požadavků TSI PRM a INF Úpravy tratí vedoucí k zajištění interoperability a implementaci TSI Modernizace zabezpečovacích zařízení a zavádění DOZ a automatického vedení vlaků spolu s využitím dalších moderních technologií (včetně kosmických) pro zvyšování bezpečnosti železniční dopravy a s tím spojeným rozvojem informačních bází (vč. popisu železniční sítě) Překladiště kombinované dopravy modernizace a výstavba (mj. trimodální silnice-železnice-voda, bimodální silnice-železnice) Napojení terminálů na dopravní infrastrukturu železniční, silniční, průběžná vodní a letecké dopravy, výstavba a modernizace terminálů a vybavení mechanismy, zavádění ITS včetně podpory mobility ode dveří ke dveřím Výstavba doprovodné infrastruktury veřejného terminálu Podpora nových technologií překládky a dopravních prostředků souvisejících s příslušnou technologií vlastníci/správci dotčené infrastruktury kolová Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu (tramvaje, tram-train, trolejbusy) Výstavba nových úseků silniční sítě TEN-T Modernizace, obnova a zkapacitnění již provozovaných úseků kategorie D, R a ostatních silnic I. tříd sítě TEN-T a modernizace dopravních mechanizačních prostředků pro údržbu silniční sítě TEN-T v souladu s čl. 9 odst. 2 Rozhodnutí EP a Rady č. 661/2010/EU o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě Rozvoj systémů a služeb ITS, GIS a infrastruktur prostorových dat (SDI), sítí a služeb elektronických komunikací pro poskytování vlastníci/správci dotčené silniční informací o dopravním provozu a o cestování v reálném čase, pro infrastruktury, zejména ŘSD ČR dynamické řízení dopravy, ovlivňování dopravních proudů a poskytování informací a služeb řidičům a cestujícím rámci sítě TEN-T a související infrastruktury Podpora zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy, vč. aplikací založených na datech a službách družicových systémů (např. Galileo, EGNOS, Copernicus aj.) v rámci sítě TEN-T rekonstrukce, modernizace, obnova a výstavba silnic a dálnic ve vlastnictví státu mimo síť TEN-T včetně zavádění ITS, propojování regionálních dopravních řídících a informačních center s národním dopravním řídícím a informačním centrem včetně rozvoje infrastruktur rozvojových dat, výstavba obchvatů a přeložek. Řízení a kontrola programu Podpora absorpční kapacity Technické zabezpečení činností Publicita Vzdělávání Evaluace Dokončení realizace programového období a příprava nového programového období vlastníci/správci dotčené infrastruktury kolová průběžná vlastníci/správci dotčené infrastruktury, průběžná zejména ŘSD ČR subjekty přímo zapojené do implementace OP Doprava a subjekty, které svou činností přispívají k implementaci a k naplňování cílů OP Doprava, a to včetně vybraných příjemců z tematických prioritních os OP Doprava průběžná Poznámky: Předběžný harmonogram výzev pro Operační program Doprava na rok 2015 byl vytvořen Řídicím orgánem OPD s ohledem na povědomí o Předběžný harmonogram výzev na rok 2015 bude z důvodů uvedených výše ještě aktualizován a ve finální podobě projednán na prvním řádném jednání Monitorovacího výboru jako součást Strategického

3 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl Program podpory OP PIK PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace Zaměření výzvy Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Aktivity, které směřují k realizaci inovačního projektu nebo k Podnikatelský subjekt; zemědělští realizaci projektu na podporu ochrany a nákupu práv duševního podnikatelé (definovaní zákonem č. vlastnictví. Podpora inovačních projektů zaměřených na zavedení 252/1997 Sb., o zemědělství) a nových metod organizace firemních procesů a zvýšení prodeje potravinářští podnikatelé zaměřující se výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu na výrobu položek mimo seznam produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření uvedený v Příloze I. Smlouvy o fungování nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů může být EU s projektem v oblasti VaV a inovací. přidělena jen takovým projektům, které budou současně realizovat některou z aktivit změřených na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb a zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra. U MSP jsou předmětem podpory i vybrané provozní náklady centra. Podnikatelský subjekt; zemědělští podnikatelé (definovaní zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství) a potravinářští podnikatelé zaměřující se na výrobu položek mimo seznam uvedený v Příloze I. Smlouvy o fungování EU s projektem v oblasti VaV a inovací. Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve podnikatelské subjekty a organizace pro smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, včetně účasti na výzkum a šíření znalostí (tj. subjekty mezinárodních projektech průmyslového výzkumu a vývoje, např. splňující definici organizace pro výzkum a prostřednictvím sítí ERA-NET. šíření znalostí dle čl. 2, bodu 83 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014). Žádost o podporu mohou předkládat individuální subjekty (podniky) i konsorcia složená z více partnerů z řad podniků a organizací pro výzkum a šíření znalostí. V případě konsorcií vystupuje jako příjemce/žadatel vždy jeden subjekt z konsorcia, ten ve všech případech u projektu na sebe přebírá roli zadavatele zakázek, vlastníka majetku a příjemce dotace. Příjemce dotace s ostatními členy konsorcia uzavírá smlouvu o partnerství, ve které budou upraveny vzájemné vztahy vyplývající ze společného užívání majetku, společného financování projektu a finančního vypořádání proplacené dotace. Nastavení výzvy Předpokládané datum vyhlášení výzvy (měsíc/rok) 03/ / /2015 PO 1 SC 1.2 Partnerství znalostního transferu / KTP Vytvoření partnerství mezi MSP a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup. Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště. Projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku: a) zlepšení výrobních procesů, b) vývoj/inovace nových produktů nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů, c) zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace. Podnikatelský subjekt, který je MSP a organizace pro výzkum a šíření znalostí (tj. subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle čl. 2, bodu 83 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014). MSP se rozumí podnikatel splňující podmínky stanovené v Příloze I Nařízení EK č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem. Příjemce podpory uzavírá s organizací pro výzkum a šíření znalostí smlouvu o partnerství, ve které budou upraveny vzájemné vztahy včetně financování projektu a finančního vypořádání proplacené dotace. 03/2015 PO 1 SC 1.2 Spolupráce PO 1 SC 1.2 Inovační vouchery 1) Klastry: a) Pro aktivity 1) a 2) příjemcem podpory a) kolektivní výzkum - VaV aktivity odpovídající inovačním potřebám může být účelově zřízené zájmové zejména MSP daného průmyslového odvětví nebo specifické sdružení podnikatelů (zejména MSP) technologické oblasti v rámci klastru. Podporována bude také spolu s organizacemi pro výzkum a šíření realizace přeshraničních VaV projektů. znalostí či jinými institucemi a b) sdílená infrastruktura - založení/rozvoj a vybavení centra klastru s organizacemi, pokud směřuje k otevřeným přístupem pro účely průmyslového VaV a inovací. naplňování cílů stanovených v programu. c) internacionalizace klastru - navazování spolupráce v evropském Příjemce podpory musí mít ve svých výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí stanovách zakotveno, že jednou z jeho excelentních klastrů (s důrazem na budoucí výzvy a klíčové hlavních činností je podpora inovací a technologie), koordinovaný přístup na třetí trhy, apod. zvýšení konkurenceschopnosti. d) rozvoj klastrové organizace aktivity vedoucí k rozšiřování klastru b) Pro aktivitu 3) mohou být příjemcem a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, podpory podnikatelské subjekty, marketing, networking, apod. organizace pro výzkum a šíření znalostí či 2) Technologické platformy podpora koordinační činnosti platformy subjekty inovační infrastruktury zejména v oblasti průmyslových (a souvisejících společenských) výzev daného odvětví, technologický foresight, navázání hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými platformami a zapojování českých výzkumných organizací a podniků do jejich činnosti, koordinace českých podnikatelských subjektů a výzkumných organizací v přístupu do programu Horizont 2020 a dalších evropských programů. 3) Kooperační inovační sítě - podpora vytváření a rozvoje kooperačních sítí založených na spolupráci MSP. a) Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků. Poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací zahrnují zejména měření, zkoušky, výpočty, konzultace, spolupráce s doktorandy, služby v oblasti nákupu, transferu duševního vlastnictví, apod. b) Podpůrná činnost subjektů inovační infrastruktury typu podnikatelských inovačních center či vědeckotechnických parků v oblasti zvyšování absorpční kapacity, distribuce a využívání inovačních voucherů. (vědeckotechnické parky, inovační centra, oborová sdružení, apod). a) Příjemcem podpory pro aktivitu a) může být podnikatelský subjekt, který je malým nebo středním podnikem. MSP se rozumí podnikatel splňující podmínky stanovené v Příloze I Nařízení Evropské komise č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem. b) Příjemcem podpory pro aktivitu b) mohou být provozovatelé inovační infrastruktury, jako jsou vědeckotechnické parky, inovační centra a podnikatelské inkubátory, které mají ve svých stanovách zakotveno, že byly zřízeny za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe daného regionu / pol. 2015

4 PO 1 SC 1.2 Služby infrastruktury a) Poskytování služeb inovačním podnikům. VTP, IC a PI budou prostřednictvím vlastních expertů nebo formou zprostředkování ověřených externích služeb poskytovat inkubovaným a dalším inovativním MSP služby specializovaného poradenství. Důraz bude kladen na rozvoj kvality služeb v těchto oblastech: (i) strategické řízení a management inovací; (ii) strategické poradenství při vstupu na nové trhy; (iii) ochrany a využití práv duševního vlastnictví; (iv) navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce; (v) komercializace výsledků výzkumu; (vi) přístupu ke kapitálu apod. VTP dále poskytují vzdělávací, osvětové služby spojené s VaVaI. b) Provozování stávajícího VTP nebo PI nebo IC. c) V odůvodněných případech také rozšíření prostor VTP a pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií. d) V ojedinělých případech také výstavba nové sdílené infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné a) Právnická osoba, která bude působit jako provozovatel VTP nebo IC nebo PI. b) V případě neziskových organizací obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, a dále sdružení právnických osob založené dle 20f a následujících, dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, přičemž pro ně platí stejné explicitní vymezení činnosti, jak je uvedeno v čl. 4, bod a), c) Municipalita, d) Vysoká škola, Univerzita, Podporována bude podnikatelská činnost vymezená seznamem Malé a střední podniky PO 2 SC 2.1 Technologie podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE, který je uveden v Příloze č. 1 programu podpory. Podpora poradenských služeb a služeb pro začínající podniky. a) Příjemcem dotace jsou provozovatelé Podporovány budou poradenské služby pro začínající MSP (s historií inovační infrastruktury, jako jsou PI, VTP, do 3 let) poskytované provozovateli inovační infrastruktury jako jsou IC. Příjemci dotace mají ve svých podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky a inovační centra. stanovách zakotveno, že byli zřízeni za Nebudou podporovány poradenské služby mající charakter stálé účelem podpořit intenzitu, kvalitu a nebo pravidelné činnosti související s obvyklými provozními náklady rychlost šíření inovací a transferu podniku na služby, jako například běžné daňové poradenství, technologií do hospodářské praxe pravidelné právní služby nebo reklama. daného regionu.provozovatelé inovační infrastruktury budou vybráni na základě PO 2 SC 2.1 Poradenství 1 výběrových kritérií a podmínek, které budou stanoveny v jednotlivých výzvách programu. Předpokládá se výběr jednoho subjektu na každý kraj s výjimkou hlavního města Prahy. b) Příjemci podporovaných poradenských služeb a služeb pro MSP jsou podnikatelské subjekty MSP 2. pol / pol SC 2.2 Marketing Podporovanými aktivitami jsou služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (účast na zahraničních výstavách a veletrzích, organizace seminářů/akcí se zaměřením na konkrétní problematiku týkající se mezinárodní konkurenceschopnosti, např. právní aspekty daného teritoria aj., získání zkušeností s podnikáním v zahraničí, zvýšení schopnosti mezinárodní expanze a posílení růstových motivací podniků hledajících nové rozvojové příležitosti). Malé a střední podniky, CzechInvest a CzuechTrade /pro interní projekty/ 03/2015 Sofistikované poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního Příjemce dotace na realizaci interních prostředí (se specifickou teritoriální znalostí) a poradenské služby pro projektů jsou agentury CzechInvest a strategické řízení a management inovací (mentoring, koučing, foresight ad.). CzechTrade, které předkládají návrhy interních projektů Řídícímu orgánu OP PO 2 SC 2.2 Poradenství 2 Služby zaměřené na podporu internacionalizace zapojováním MSP do PIK ke schválení mezinárodních programů, jako např. v oblasti výzkumné spolupráce (Horizont 2020, COSME). Příjemcem podpory v interních projektech zaměřených na podporu poradenských služeb je MSP Modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé Malý a střední podnik infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield (bez výdajů na odstranění ekologických zátěží) a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty. PO 2 SC 2.3 Nemovitosti Předmětem podpory programu nebudou investice do pořízení nových výrobních technologií, ale pouze investice do stavebních úprav včetně demolice původní stavby a výstavby novostavby. Podporována nebude výstavba objektu nebo výstavba zóny realizovaná jako novostavba tzv. na zelené louce. PO 2 SC 2.4 PO 3 SC 3.1 Školicí střediska Výstavba a pořízení nových případně rekonstrukce stávajících školicích center, modernizace prostor pro vzdělávání, pořízení vybavení školicích prostor včetně školicích pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti. V rozsahu křížového financování bude v rámci podporovaného projektu umožněna podpora vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů příslušného podniku (podpora vzdělávacích aktivit spadajících do ESF). Projekty, jejichž součástí bude smlouva se vzdělávacím zařízením o možnosti využití školicího střediska pro technické vzdlávání účňů, žáků a budou zvýhodněny v procesu hodnocení projektů. Malý a střední podnik Výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren, Podnikatelské subjekty (malé, střední a vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných případně velké podniky). rozvodných zařízení do místa spotřeby, instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové Obnovitelné stanice za účelem využití užitečného tepla v soustavě zásobování zdroje energie teplem či jiným vysoce efektivním způsobem; výstavba a rekonstrukci zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla. Podporována nebude výstavba či rekonstrukce solárních, větrných či geotermálních zdrojů. PO 3 SC 3.2 Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálů - Zavádění a modernizace systémů měření a regulace - Modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu - Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů - Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru - Využití odpadní energie ve Úspory energie výrobních procesech - Snižování energetické náročnosti/zvyšování PO 3 SC 3.3 Smart grids I (Distribuční sítě) energetické účinnosti výrobních a technologických procesů - Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku - Instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku - Podpora vícenákladů na dosažení standardu budovy s téměř nulovou spotřebou a pasivního energetického standardu v případě rekonstrukce či výstavby nových podnikatelských budov. Podnikatelské subjekty (malé, střední a případně velké podniky); pro intervence v oblasti úspor energie (zateplování výrobních a podnikatelských objektů, komplexní řešení úspor energie) rovněž zemědělští podnikatelé, podnikatelé v potravinářství, a maloobchodní organizace, podnikatelé v oblasti akvakultury. nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních Podnikatelské subjekty (zejména střední soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové a velké podniky). osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách, řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě. 03/ / pol / / Q. 2015

5 PO 3 SC 3.4 PO 3 SC 3.5 PO 3 SC 3.6 PO 4 SC 4.1 PO 4 SC 4.2 Nízkouhlíkové technologie Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy - Podnikatelské subjekty (malé, střední a Pilotní projekty zavádění technologií akumulace energie - Zavádění případně velké podniky). nízkouhlíkových technologií v budovách - Zavádění inovativních technologií v oblasti výroby energie z OZE - Zavádění off grid systémů- Zavádění systémů řízení spotřeby energií - Zavádění inovativních nízkouhlíkatých technologií v oblasti zpracování a využívání druhotných surovin- Zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě- Zavádění technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem druhotné suroviny- Zavádění technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami, tam kde je to ekonomicky výhodné. Rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem, především Úspory energie rozvodných tepelných zařízení - Zavádění a zvyšování účinnosti v SZT systémů kombinované výroby elektřiny a tepla Výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové Smart grids II soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí). (Přenosová síť) Vysokorychlost přenosovou rychlost alespoň 30 Mbit/s; v případě zřizování nových ní internet sítí s pevným připojením do jednotlivých domácností musí tato síť umožnit přenosovou rychlost až 100 Mbit/s, c)vytváření pasivní infrastruktury pro podporu budování sítí vysokorychlostního přístupu k internetu zejména v lokalitách předpokládaného budoucího stavebního rozvoje, přičemž tato aktivita může být podpořena pouze v kombinaci s jednou z předchozích dvou aktivit. ICT a sdílené služby a) Modernizace, resp. rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických prvků s cílem umožnit vysokorychlostní přístup k internetu přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s, b) Zřizování nových sítí sestávajících z části nebo plně z optických vedení pro vysokorychlostní přístup k internetu umožňující 1. Tvorba nových sofistikovaných ICT řešení, tzn. tvorba moderních a pokrokových digitálních služeb,aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace; 2. Zřizování a provoz center sdílených služeb; 3. Budování a modernizace Datových center. Malý, střední nebo velký podnik Podnikatelský subjekt (provozovatel přenosové soustavy). Příjemcem podpory jsou podnikatelé v elektronických komunikacích bez ohledu na velikost.a) musí být oprávněn k podnikání na území České republiky v oblasti elektronických komunikací, resp. musí být takto registrován na Českém telekomunikačním úřadě Podnikatelský subjekt, který je právnickou osobou podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění do nebo dle zákona č.90/2013 v platném znění,; zemědělští podnikatelé (definovaní zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství) s výstupem projektu mimo seznam uvedený v Příloze I. Smlouvy o fungování EU v oblasti ICT. 4. Q Q Q Q Q /2015 Poznámky: Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 byl vytvořen Řídicím orgánem OP PIK s ohledem na (i) stav vyjednávání OP PIK s EK a předpokládaný termín schválení operačního programu (ii) předpokládaný termín schválení programů podpory OP PIK vládou ČR (iii) stav plnění předběžných podmínek a strategií pro jednotlivé podporované Předběžný harmonogram výzev na rok 2015 bude z důvodů uvedených výše ještě aktualizován a ve finální podobě projednán na prvním řádném jednání Monitorovacího výboru jako součást Strategického realizačního plánu. MPO,

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020 Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU a KHK v novém programovém období 2014-2020 PROGRAM Úvodní slovo Představení hostitelské obce Dotace z fondů Evropské unie 2014 2020 MAS

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory

Více

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015 Dotační zpravodaj pro podnikatele č. 1/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program 18. 6. 2015 Liberec Ing. Michaela Brožová EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY 2014 2020 Evropský fond pro regionální rozvoj Zjednodušení architektury programů

Více

Dotační analýza pro Městskou část Prahy 11

Dotační analýza pro Městskou část Prahy 11 Dotační analýza pro Městskou část Prahy 11 Prioritní oblasti dotačních titulů Operační program Životní prostředí Operační program Praha pól růstu Zelená úsporám Státní fond rozvoje bydlení Operační program

Více

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI Verze: 1.0 ze dne 22. 8. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 27. srpna 2014 s účinností

Více

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Prioritní osa 1 Konkurenceschopné,

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 16. 5. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Indikativní Harmonogram výzev na rok 2015 OP VVV Prioritní osa 1

Indikativní Harmonogram výzev na rok 2015 OP VVV Prioritní osa 1 Indikativní Harmonogram výzev na rok 2015 O VVV rioritní osa 1 Identifikace výzvy Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy Synergie a komplementarita výzvy Číslo výzvy Název výzvy rioritní osa Investiční

Více

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV P: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum O 1 IP 1: Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ AKČNÍ PLÁN Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika duben 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní slovo

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy. STRUČNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, www.strukturalni-fondy.cz, info@strukturalni-fondy.cz Operační program Podnikání

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020

Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020 Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020 Jedná se o pracovní verze operačních programů, neschválené Evropskou komisí. 1. vydání. Obsah Úvodní slovo... 4 Nové příležitosti pro obce v období 2014 2020...5

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více