DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE"

Transkript

1 Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor školství, mládeže a tělovýchovy DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE březen 2003

2 OBSAH: ÚVOD... 3 A. KRAJ A JEHO SPECIFIKA... 4 A.1 REGIONÁLNÍ SPECIFIKA ROZVOJE SPOLEČNOSTI PŘÍMO OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ VZDĚLÁVACÍ COUSTAVY... 4 A.1.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ... 5 A.1.2 VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA... 7 A.1.3 SITUACE RODINY, DĚTÍ A MLÁDEŽE A SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY... 9 A.1.4 ROVNOST PŘÍSTUPU KE VZDĚLÁNÍ A.2 REGIONÁLNÍ SPECIFIKA ROZVOJE EKONOMIKY A TRHU PRÁCE PŘÍMO OVLIVŇUJÍCÍ DALŠÍ ROZVOJ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY A.2.1 EKONOMICKÝ VÝVOJ REGIONU A.2.2 ÚČAST SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ NA VZDĚLÁVÁNÍ A.2.3 ANALÝZA VÝVOJE NABÍDKOVÉ A POPTÁVKOVÉ STRANY TRHU PRÁCE A JEJICH VÝVOJ A.2.4 PROBLÉMOVÉ SKUPINY NEZAMĚSTNANÝCH A.3 STAV A VÝVOJ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI B. CÍLE ROZVOJE A KONKRÉTNÍ KROKY B.1 STANOVENÍ CÍLŮ A PRIORIT ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI B.2 CÍLE A PRIORITY PRO JEDNOTLIVÉ OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ B.2.1 PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ B.2.2 ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ B.2.3 SEKUNDÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ B.2.4 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ B.2.5 PORADENSTVÍ B.2.6 SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, ÚSTAVNÍ A OCHRANNÁ VÝCHOVA B.2.7 ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ B.3 NÁVRH ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ V KRAJI B.4 NÁVRH JINÝCH OPATŘENÍ B.4.1 EVALUACE A MONITOROVÁNÍ B.4.2 ŘÍZENÍ A SPRÁVA ŠKOLSTVÍ B.4.3 PODPORA UČITELE A ŠKOLY B.4.4 SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY B.4.5 ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S VÝRAZNĚ NADREGIONÁLNÍ PŮSOBNOSTÍ B.4.6 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE C. EKONOMIKA C.1 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRAJI D. DŮSLEDKY OPATŘENÍ A NEZBYTNÁ POLUPRÁCE D.1 OČEKÁVANÉ DŮSLEDKY D.2 POŽADAVKY NA SPOLUPRÁCI E. KOMENTÁŘE K PŘÍLOHÁM PŘÍLOHY Příloha č. 1: Demografický vývoj korigovaný migrací Příloha č. 2: Struktura vzdělání obyvatelstva Příloha č. 3: Aspekty rodiny Příloha č. 4: Struktura zaměstnanosti Příloha č. 5: Projekce výchovně vzdělávací soustavy na demografický vývoj Příloha č. 6: Kritéria posuzování škol sekundárního vzdělávání Příloha č. 7: Analýza výchovy mimo vyučování Příloha č. 8: Ekonomika a investice Příloha č. 9: Manuál sekundárního vzdělávání (počet žáků v oborech a ročnících,oborová struktura ) Příloha č. 10: Proporce sekundárního vzdělávání Královéhradeckého kraje ve školním roce 2001/2002 Příloha č. 11: Prognóza primárního školství (počet žáků na základních školách ) Příloha č. 12: Prognóza sekundárního vzdělávání (počet žáků na středních školách ) 2 / 53

3 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ÚVOD Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje (dále jen dlouhodobý záměr) je zpracován na základě ustanovení 6 odst. 5 zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. Materiál navazuje na dokumenty, které se zabývají rozvojem na úrovni České republiky i jednotlivých krajů. Mezi nejdůležitější patří: 1. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České republiky (vzat na vědomí usnesením vlády č. 393 ze dne ) 2. Strategická operační část Programu rozvoje územního obvodu Královéhradeckého kraje 3. Národní program rozvoje vzdělávání (Bílá kniha) 4. Připomínky k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje č. j / , následně připomínky odboru koncepcí ministerstva školství ze dne 12. prosince Vztah dlouhodobých záměrů kraj Česká republika je založen na opakovaném projednávání a jejich cyklickém zpracování jednou za dva roky. Přijatý harmonogram postupného projednávání dlouhodobého záměru je: - Předložení 1. pracovního znění MŠMT do Projednání a získání stanoviska MŠMT do Předložení 2. znění do na MŠMT - Projednání a získání stanoviska ministerstva do Předložení konečného znění dlouhodobého záměru Královéhradeckého kraje do na MŠMT Mezi dlouhodobým záměrem ČR schvalovaným Vládou ČR nejméně jednou za čtyři roky a dlouhodobým záměrem jednotlivých krajů schvalovaným v lichých letech je poněkud obtížné najít míru závaznosti v cílech a ve způsobu jejich plnění. Jde o velmi závažný moment, protože dlouhodobý záměr je prakticky jediným dotykovým bodem mezi státní politikou ve výchově a vzdělání a budoucí realitou krajů ve výchovně vzdělávací soustavě, a to nejenom v obsahu a formě, ale např. i metrice (viz. str.4). Aktuálně je jediným pojítkem obou materiálů 6 odst. 2 zákona 564/1990 Sb., který vágně konstatuje, že oba materiály musí mít společnou strukturu a povinnost dosažení konsenzu postupným jednáním. Vláda vzala na vědomí Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České republiky, který však strukturován není a navíc mu chybí celé segmenty výchovně vzdělávací soustavy (následně osnovou logicky požadované). Postupné jednání o výchovně vzdělávací soustavě se spíše týká sociálních partnerů, i když ministerstvo v algoritmu tvorby dlouhodobé záměry pouze připomínkuje (tedy neschvaluje, nevetuje). 3 / 53

4 A. KRAJ A JEHO SPECIFIKA Osnovou požadovaná kapitola je analytickou částí materiálu. Systematicky ji lze rozdělit na dvě části: 1. Požadovaná standardní data, která budou tvořit přílohy. 2. Popis metriky, kterou budou některá povinná témata Královéhradeckým krajem analyzována. Pozn. Pojem metrika je v textu používán jako hledání souměřitelných hodnot, kterými lze popisovat daný prostor jako téma. Základním požadavkem je zavést s perspektivou dlouhodobého používání pojmy a ukazatele, se kterými bude možné do budoucna pracovat nejenom v Královéhradeckém kraji. Metriku vedle zřejmé (počty žáků, kapacita škol, náklady apod.), tvoří i komplexnější pojmy (deindustrializace, modernizace, míra nezaměstnanosti, aprobovanost, struktura zaměstnanosti KZAM (katalog zaměstnání), OKEČ (ekonomicky činné obyvatelstvo), KKOV (kmenová klasifikace oborů vzdělávání) apod.). Samostatnou kapitolou mohou být projekce, např. projekce vzdělávací soustavy na demografický vývoj, projekce vzdělanostní struktury na mikroregiony kraje, projekce sociálně patologických jevů na vzdělanostní strukturu, projekce odborného vzdělání na strukturu zaměstnanosti apod. Tyto pojmy mají i svoji míru jako numerickou hodnotu daného pojmu. A.1 REGIONÁLNÍ SPECIFIKA ROZVOJE SPOLEČNOSTI PŘÍMO OVLIVŇUJÍCÍ DALŠÍ ROZVOJ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY Regionální specifika Královéhradeckého kraje jsou popsána především v Programu rozvoje Královéhradeckého kraje a Prognóze územního a hospodářského rozvoje kraje. Materiály podrobně analyzují problematiku v metrice, která dovoluje srovnání nejenom mezi jednotlivými kraji, ale i na úrovni zemí Evropské unie a OECD. Mezi nejdůležitější patří osídlení a struktura obyvatelstva a typy osídlení. Pro zásadní pochopení regionálních specifik jsou obecně důležitější trendy a jejich dynamika a odchylky od průměru. Pro koncipování výchovně vzdělávací soustavy jsou nejpodstatnější tato fakta: - Celková hustota obyvatel na kilometr čtvereční je 116, což je mírný podprůměr. - Průměrná rozloha obce vykazuje mírně podprůměrnou hodnotu. - V obcích do 500 obyvatel žije osmina obyvatel, což přesahuje o polovinu republikový průměr. - Relativně hustá je síť sídel s velikostí kolem 5000 obyvatel, kde žije 27,5% obyvatel, což je o třetinu nad republikovým průměrem. - Krajská metropole s téměř obyvateli tvoří 18% obyvatel kraje. Královéhradecký kraj se transformoval ve druhé etapě reformy veřejné správy svojí vnitřní strukturou z pěti okresů (Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov) na 15 obcí s rozšířenou působností (Hradec Králové, Nový Bydžov, Hořice, Jičín, Nová Paka, Broumov, Nové Město nad Metují, Náchod, Jaroměř, Dobruška, Kostelec nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov a Vrchlabí). 4 / 53

5 Metrika (především školské problematiky) Královéhradeckého kraje bude, s ohledem na nově vzniklé členění pro některé agendy, postupně transformována z území stávajících okresů na obce s rozšířenou působností, což znamená relativně složitou transformaci datové základny, zejména pro koncipování potřebných časových řad. Proto je využíváno dat také na tzv. virtuální okresy (bývalé okresy). To umožní udržení časové kontinuity dat a zároveň projekci jiných analyzovaných realit, které se daty shodují s územím okresů (zaměstnanost, nezaměstnanost, rodina, apod.). A.1.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Demografický vývoj je základní poměrně přesně měřitelnou hodnotou, od které se bude rozvíjet výchovně vzdělávací soustava Královéhradeckého kraje. Jednotlivé věkové kohorty budou determinovat kapacity škol a školských zařízení a budou na nich vyhodnocovány proporce vzdělávací soustavy v oblasti sekundárního vzdělávání. V oblasti povinné školní docházky se budou analyzovat pohyby žáků na úrovni obcí II. stupně. V předškolní výchově se bude analyzovat podíl dětí příslušné věkové kohorty, které navštěvují mateřské školy. Pozn. Termín věková kohorta je používán pro zobecnění pojmů namísto termínů ryze školských věková skupina dětí MŠ, věková skupina žáků SŠ apod. Důsledně je užíván zejména pro potřeby obecnějšího výzkumu lidských zdrojů. Věková kohorta = skupina obyvatel, které spojuje rok narození. Ve společenských službách hledáme jejich četnost a rozložení. Královéhradecký kraj má ambici vytvořit municipální (samosprávu zdůrazňující) informační systém pro výkon svých kompetencí a zřetelnější formulování cílů. Demografický vývoj proto chápe jako jednu vrstvu tohoto systému. Tu hodlá udržovat on line s těmito vlastnostmi: - Demografický vývoj (vývoj počtu narozených podle ČSÚ) bude strukturován ve tvaru obec se základní působností (I.) obec s přenesenou působností (II.) obec s rozšířenou působností (III.) virtuální okres kraj. - Ryzí demografický vývoj bude každý rok korigován statistikou migrace populace od populačního ročníku 1991, od něhož je možné tuto korekci technicky provádět (na demografii bude projektována migrace). Výsledkem budou trvalé informace nikoli o počtu narozených v ročníku, ale o počtu žijících klientů po ročnících narození v uvedené struktuře. - Pro aktuální potřeby bude možné vytvářet libovolné sestavy shluků obcí pro potřeby prognózování spádových oblastí, izochromát (křivky konstantního času na dojezd) apod. - S využitím GIS (geografického informačního systému) bude možné modelovat důsledky změn v síti škol a školských zařízení, demografická těžiště, sítě podle např. kriteriálních funkcí apod. - Struktura požadovaných věkových kohort 3 5 let MŠ (mateřská škola); 6 14 let ZŠ (základní škola); let SŠ (střední škola) a let VOŠ (vyšší odborná škola) bude (technicky) aktuálním součtem demografického vývoje korigovaného migrací. 5 / 53

6 Potřebná data jsou uvedena v příloze č. 1 materiálu Demografický vývoj v Královéhradeckém kraji. Data budou v taktu práce ČSÚ doplňována o změny, a tak trvale aktualizována. Příloha č. 1 je strukturována tak, aby byla použitelná pro každého zřizovatele. Základní obrysy demografického vývoje s korekcí migrace udává graf č. 1 s názvem Demografický vývoj korigovaný migrací ve třídění obcí s rozšířenou působností. Vývojové trendy v oblasti demografického vývoje mají tyto vlastnosti: - Počet narozených klientů výchovně vzdělávací soustavy nerovnoměrně klesá z hodnot ročníku 1981, kdy bylo 7147 narozených (dnes studentů terciárního /str / vzdělávání), na 4842 narozených v roce Mateřské školy se ve věkové kohortě 3-5 let nacházejí v pásmu, kdy celkové počty dětí již nezaznamenávají výrazné změny v prognóze minimálně na tři roky. - Největší vlnu poklesu počtu žáků představuje ročník a dosahuje téměř 30 % (první až pátý ročník ZŠ). - Sekundární vzdělávání (15 19 let) se nachází v pásmu pozvolného poklesu populace korigované migrací. - Terciární vzdělávání (19 21 let) se nachází ve velmi pozvolném poklesu populace korigované migrací. Demografický vývoj s průběžnou korekcí migrací bude následně porovnáván se vzdělávací soustavou (příloha č. 5). Pro účely dlouhodobého záměru je vhodné upozornit na ještě obecnější trendy ve vývoji Královéhradeckého kraje. Za klíčový ukazatel kvality života lze považovat (po Praze), nejvyšší průměrnou délku dožití, tj. téměř 75,5 roku. Což je faktor, který ovlivňuje věkovou strukturu obyvatel. Závažnějším faktorem je migrační úbytek, ten je asi 700 osob za rok Pro koncipování výchovně vzdělávací soustavy v prostoru obcí s rozšířenou působností u škol a školských zařízení zřizovaných krajem jsou podstatné trendy vývoje poklesu populace. Na nich bude závislá potřebná současná i budoucí kapacita a dynamika jejich změn. Pro oblast primárního vzdělávání (základní školství), příloha č. 11, grafy č. 1 17, jsou zřetelné jednoznačně klesající trendy počtu žáků pro všechny obce s rozšířenou působností. Nejrychlejší pokles žáků (získán interpolací, tj. metodou nejmenších čtverců) je v Jaroměři (graf č. 9), nejpomalejší pak v Hradci Králové (graf č. 1). Rozdíl obou hraničících obcí s rozšířenou působností je asi 5 %. Prostor sekundárního a terciárního vzdělávání, kde jsou deponovány rozhodující výchovně vzdělávací instituce zřizované Královéhradeckým krajem, je mnohem složitější. Zde existují obce s rozšířenou působností, kde demografický vývoj vykazuje klesající trend, podobně jako v prostoru věkové skupiny primárního školství. Řazeno od nejrychlejšího k nejpomalejšímu poklesu: Náchod, Hradec Králové, Jičín, Jaroměř, Rychnov nad Kněžnou, Vrchlabí, Kostelec nad Orlicí, Hořice, Dobruška, Nová Paka. Demografický vývoj aktuálně korigovaný migrací a doplňovaný podle rytmu práce ČSÚ je pro všechny typy zřizovatelů základní pomůckou při koncipování kapacit předškolních zařízení, škol a školských zařízení. Beze zbytku je použitelný s vysokou mírou přesnosti u mateřských škol, základních škol, zvláštních škol, pomocných škol, základních uměleckých škol a domů dětí a mládeže (příloha č. 5). Pro sekundární vzdělávání není závislost počtu žáků a věkových skupin měřených na nějakém definovaném území tak jednoduchá a jednoznačná. Ačkoliv osnova dlouhodobého záměru nepředpokládá analýzu vnitřní migrace žáků sekundárního 6 / 53

7 vzdělávaní uvnitř kraje ani mezi kraji, je tento faktor v určitých ohledech významnější než pokles způsobený obecně známým vývojem počtu narozených dětí! Zejména u vyšších odborných škol a středních odborných škol je s ohledem na četnost vzdělávání v určitých oborech nutné koncipovat síť s tím, že žáci denně dojíždějí nebo jsou ubytováni. Pro tuto doposud neřešenou problematiku proto zavedeme pojem kladné a záporné saldo žáků. Metrika tohoto jevu byla provedena na měření sald mezi okresy a kraji. Je-li hodnota směny 1, do okresu (kraje) přichází studovat stejný počet žáků, jako z okresu za studijní nabídkou odjíždí do jiných okresů (krajů). Je-li hodnota menší než 1, z okresu (kraje) odjíždí více žáků za vzdělávací nabídkou než přijíždí záporné saldo. Pro čísla větší než 1 jde o kladné saldo, kdy více žáků přijíždí než odjíždí. Hodnoty salda vykazují poměrně významnou dynamiku. Ta se projevuje poklesem hodnot od prvního ročníku. Celý kraj má hodnotu salda v prvním ročníku sekundárního vzdělávání 1,23 a ve třetím 1,0. Hodnoty v metrice virtuálních okresů a obcí III. stupně se dají odečíst z grafů přílohy č. 5. Vysoká hodnota kladného salda kraje je velmi zajímavým jevem, který nemá kontinuitu. V roce 1999 měl Královéhradecký kraj hodnotu salda 1,09, tedy vykazoval jako celek vůči svému okolí téměř nulové saldo v počtech žáků. Stávající okresy měly následující hodnoty salda: Hradec Králové 1,57; Jičín 1,085; Náchod 1,11; Rychnov nad Kněžnou 0,74; Trutnov 0,95. Pro aktuální nárůst salda lze z těchto dat vyslovit pouze hypotézu. Určitý podíl může vznikat též spekulativní volbou vzdělávací cesty, kdy po skončení studia se absolventi středních škol hlásí znovu do prvního ročníku jiné střední školy. ČSÚ sleduje podobné pohyby obyvatelstva všech věkových skupin, nesleduje však jejich cíle. Kraj jako celek se chová navenek jako většina krajů, tedy téměř neutrálně. Uvnitř kraje však dochází k relativně dosti značnému cestování za vzdělávací nabídkou. Tato skutečnost má více rozměrů, protože vyžaduje ubytovací služby se všemi jejími náklady na jedné straně, zvyšuje efektivnost výuky u méně četných odborných zaměření na straně druhé. Pro koncipování sítě budou uvedená salda měřena navíc v oborové struktuře a bude použit systém GIS pro modelování udržení rovnováhy systému. Pozn. Demografický vývoj korigovaný migrací, tak jak jej prezentuje příloha č. 1, je použitelný pro prognózování počtu žáků, kteří budou procházet celou výchovně vzdělávací soustavou. Demografický vývoj sám o sobě neposkytuje údaje o kauzálních vztazích dvou realit, a to demografického vývoje korigovaného migrací a výchovně vzdělávací soustavy. Pro pochopení souvislostí je vytvořena příloha č. 5, která projektuje na sebe několik statisticky nezávisle zjišťovaných hodnot - demografický vývoj jako matriční údaj o počtu narozených + migraci + počty dětí po věkových skupinách výchovně vzdělávací soustavy. A.1.2 VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA Vzdělanostní struktura Královéhradeckého kraje obecně vykazuje poněkud vyšší hodnoty u dospělé populace se středním vzděláním bez maturity, které činí asi 39,6 % oproti celostátnímu průměru 37,9%. Nižší podíl u dospělé populace je u vysokoškolského vzdělání 7,5 % oproti celostátnímu 8,9 %. Podíl dospělé populace bez středoškolského vzdělání tj. pouze se základním vzděláním je zde nižší než celostátní: 7,5 % oproti 8,1 %. Data o vzdělanostní struktuře, uváděná ve výchozích materiálech, která slouží pro mezinárodní srovnávání, pracují s pojmem dospělá populace, která zaujímá věkový interval let. Tato data jsou stará několik let a nezachycují dynamiku vývoje. 7 / 53

8 Samotný pojem vzdělání nelze redukovat na pojem dosažený stupeň vzdělání. Statistické podchycení tohoto fenoménu neříká a nemůže vypovídat nic o jeho struktuře. Vzdělání proto nelze chápat jako statistickou veličinu, které někdo dosáhne, ale chápat ji jako proměnnou metu vzdělávací soustavy. Vzdělání bude mít vždy nějakou měřitelnou strukturu, ale mělo by spíše vyjadřovat rozsah schopností a dovedností, které jednotlivé stupně vzdělání oddělují. Cíle vzdělávání mají být orientovány k občanské, informační a technologické gramotnosti. V tomto duchu nechť je pojem vzdělání v tomto materiálu chápán. Od obecného zprůměrňovaného konstatování metriky vzdělanostní struktury bude Královéhradecký kraj sledovat pro účely dlouhodobých záměrů tyto základní parametry: - Dynamiku změn ve vzdělávací struktuře u populačních ročníků, které jsou potenciálními klienty terciárního vzdělávání prezenčního studia (full time). Právě dynamika růstu podílu populace mladších ročníků s vyšším stupněm vzdělání je u Královéhradeckého kraje velmi vysoká, a to je nejpodstatnější faktor. - Strukturu vzdělávání nejenom ve stupni vzdělání, ale i v jeho oborovém zaměření. - Proporce vzdělávání neprezenční formou (part time) pro potřeby monitorování celoživotního učení. - Aktuální vzdělanostní strukturu měřenou na správní struktuře Královéhradeckého kraje z podkladů ze sčítání lidu ČSÚ. Příloha č. 2 dlouhodobého záměru popisuje vzdělanostní strukturu obyvatelstva. Použitá data jsou výsledkem dynamických ukazatelů ČSÚ ze sčítání lidu. Jejich zcela evidentní nevýhodou je strukturování po dosud platné základní statistické jednotce, kterou je okres. Do budoucna další práce na dlouhodobém záměru budou orientovány k získání jemnější struktury dat. Pro účely projektování výsledků vzdělanostní struktury na jiné statisticky zjišťované reality, jako je struktura zaměstnanosti, struktura vzdělávací nabídky a vzdělávání v ČR, bude nutné používat vícevrstvé systémy. Jedním z možných může být např. RAMIS. Základním cílem zpracované vzdělanostní struktury bude získání dat pro porovnání vzdělávací soustavy ve stejných strukturách správního uspořádání, a tak bude možné definovat dynamiku změn sítě, zejména u sekundárního školství, případně terciárního školství (VOŠ). Pozn. Je zřejmé, že právě příloha č. 5 je ukázkou nutnosti zlepšit metriku pro smysluplné projektování statistických hodnot. Tabulka přílohy č. 5 ukazuje, že statistická data o dosaženém stupni vzdělání sbírá ČSÚ v jiné taxonomii, než je tomu ve školství nebo v prostoru trhu práce. Taxonomie dat přílohy č. 5 je vysvětlena v poslední kapitole E. komentáře k přílohám. Vnitřní vzdělanostní struktura přílohy č. 2 se vyznačuje několika základními vlastnostmi: - Uvedená data jsou získána nikoli analytickou cestou, jako je tomu u všech ostatních příloh dlouhodobého záměru, ale dotazníkovou metodou při sčítání lidu. - Vykazují obecně, se snižující se věkovou hranicí populace, vysoké procento nezjištěno. 8 / 53

9 - Existuje statisticky významný rozdíl dosaženého vzdělání mezi muži a ženami, a to především v krajních skupinách stupně vzdělání bez vzdělání a vysokoškolské. Vzdělanostní struktura ČR, tak jak je standardně strukturována pro mezikrajská, ale i mezinárodní srovnání (graf č. 19), se vyznačuje několika důležitými vlastnostmi: - Zkoumá se věková skupina let (dospělá populace) ve třídění: základní, střední a vysokoškolské vzdělání. - Pouze základní vzdělání u dospělé populace se vyznačuje nejmenším podílem ze zemí nejenom EU, ale i OECD. - Podíl populace dospělých se středním vzděláním je nejvyšší v EU i OECD. - Podíl populace dospělých s vysokoškolským vzděláním v ČR je nízký a je srovnatelný pouze s několika zeměmi západní Evropy. - Definice populace dospělých, na kterých se standardně měří vzdělanostní struktura, předpokládá každý rok posunutí věkových skupin. Na posuvech v časové řadě bude měřena dynamika změn na straně nejnižších věkových skupin. - Vlivem rozdílu v absolutním počtu mezi statisticky vyřazovaným nejstarším ročníkem a nově zařazovaným ročníkem 25letých dochází k oslabování vlivu příznivějších proporcí v dosaženém vzdělání. - Podíl nově zařazené věkové skupiny vstupující do statisticky měřené populace dospělých se zmenšuje. Proto změny ve vzdělanostní struktuře jsou velmi pomalé a nelze je principiálně urychlit žádným opatřením. (Dnes nezměníme vzdělanostní strukturu ročníků kolem důchodového věku.) Pozn. Pro potřeby zpracovávání dlouhodobých záměrů do budoucna budou používány proporce sekundárního vzdělávání (příloha č. 10). Královéhradecký kraj má ambice tyto proporce používat jako měřítko homogenity pro různé stupně vzdělávání. Spolu s GIS budou sloužit potřebám optimalizace sítě. A.1.3 SITUACE RODINY, DĚTÍ A MLÁDEŽE A SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Migrace - problematika migrace je částečně řešena v kapitole demografický vývoj. Od r s ní pracuje ČSÚ jako samostatnou problematikou. Pro Královéhradecký kraj má migrace větší význam, než je obvyklé, protože celkové saldo obyvatel, kteří se přistěhovali nebo naopak odstěhovali, je záporné a má relativně vysokou hodnotu 700 obyvatel. Pro účely projektování výchovně vzdělávací soustavy bude Královéhradecký kraj používat zásadně statistiku demografického vývoje korigovanou migrací. Technické promítání dvou statistik je již zvládnuto. Samotná statistika migrace je důležitá pro metriku vylidňování některých oblastí a poskytuje důležité informace přesahující potřeby výchovně vzdělávací soustavy. Konstatování, že dochází k lokálnímu úbytku počtu obyvatel, nestačí. Je třeba určit lokalitu a časovou řadu migrace. Projekce migrace na demografický vývoj bude toto umožňovat. Souvislost s rodinou spočívá v tom, že tato projekce je možná pouze u občanů, jejichž ročník narození je maximálně Pro koncipování výchovně vzdělávací soustavy Královéhradecký kraj předpokládá: 9 / 53

10 - Zastavení růstu záporného salda migrace (měřeno na území celého kraje), případně v horizontu přesahujícím 10 let jeho obrácení vlivem obecného zvýšení migrace na mezinárodní úrovni. - Minimálně udržení migrace uvnitř kraje vlivem stěhování rodin do oblastí s větší perspektivou a vylidňování některých částí kraje. - Permanentní sledování dynamiky změn (gradientů) u věkových kohort podle typu výchovně vzdělávací instituce (metodika přílohy č. 5). Rodina nalezení metriky pro posuzování rodiny ve vztahu k výchovně vzdělávací soustavě je doposud nevyřešený problém. Je nepochybné, že faktor rodina se podílí na obecnějších pojmech, jako je náročnost rodinného prostředí, ambice rodičů, kulturní úroveň, specifika skupin apod. Samotný pojem nemá pevnou definici, ale výchozí studie poukazují na rozpor např. mezi aktuálním počtem vysokoškoláků a náročností rodinného prostředí. Lze usuzovat, že sociologické studie mají k dispozici data, která se za jistých definovaných podmínek touto problematikou zabývají. Bez ohledu na geografické disproporce je možné k problematice rodiny připomenout mírně nadprůměrnou religiozitu Královéhradeckého kraje, která má kauzální vztah k počtu neúplných rodin. Příloha č. 3 se zabývá některými aspekty problematiky rodiny, které lze podložit daty a podmínkami jejich sběru. Pro složitost definic a používaných pojmů je nutné v jednotlivých kolech projednávání dlouhodobého záměru definovat žádoucí kauzality. Vývojové trendy fenoménu rodina posuzované z pohledu pouze České republiky jsou obecně známé a jejich dynamika je vysoká. Pro lepší pochopení trendů provádí příloha č. 3 v prvních třech tabulkách srovnání celé České republiky se zeměmi Evropy. Je to průměrný věk ženy při narození prvního dítěte, průměrný věk ženy při narození dítěte a počet legálních umělých přerušení těhotenství na 1000 narozených dětí, jako významný pohled. Je patrné, že tyto vybrané tendence pouze dohánějí řadu evropských zemí a doposud nenastala fáze stabilizace. Posouvání věkové hranice u žen, které se rozhodly mít děti je faktor, který je významný a je s ním nutné počítat při delších prognózách demografického vývoje, než má dlouhodobý záměr, který pracuje zásadně s již narozenými dětmi. Další data srovnávají vývoj rozvodovosti v časových řadách v rámci České republiky. Pozn. Srovnání se zeměmi Evropy v uvedených parametrech mají vysokou vypovídací hodnotu. Výjimku tvoří tabulka č. 5, která udává procentuální podíl narozených dětí mimo manželství. Zde však je nutné údaje zásadně korigovat, protože narození dítěte, zvláště ve skandinávských zemích mimo manželství, je sice vyšší, ale partneři spolu žijí. To ale neplatí pro Českou republiku, kde se tento údaj blíží spíše statistice neúplné rodiny se všemi důsledky. Kriminalita tuto problematiku nelze odtrhnout od historického vývoje území, zejména v souvislosti s vysídlením původního obyvatelstva. Přesto kraj jako celek vykazuje čtvrtý nejnižší podíl trestních skutků v České republice (2,43 na 100 obyvatel). Hodnotová orientace je velmi komplexní pojem, který má být na základě osnovy dlouhodobého záměru vyhodnocován. Pokud má být chápán tento úkol nikoli pouze jednorázově, bude nutné zakomponovat do činnosti příslušných útvarů kraje sledování především mezinárodních průzkumů a jejich vyhodnocování. 10 / 53

11 Takové průzkumy jsou PISA, TIMSS a CIVED. Praktickým výsledkem bude hodnocení rovnováhy mezi hlavním vzdělávacím proudem a proudy selektivními (speciální školství, víceletá gymnázia, zvláštní školy, pomocné školy, přípravné stupně apod.). Šikana problematika sledovaná osnovou dlouhodobého záměru. Pro preciznější terminologické potřeby budeme šikanu chápat jako sociálně patologický jev. Pro statistické a operativní potřeby budeme sociálně patologické jevy sledovat v této struktuře: - šikana a násilí - záškoláctví - drogové závislosti - alkoholismus a kouření - kriminalita a delikvence - rizikové sexuální chování - vandalismus - virtuální drogy a patologické hráčství - xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus - zneužívané děti, syndrom zneužívaných a týraných dětí - zneužívání anabolik a dalších látek a medikamentů Prioritou budou pro Královéhradecký kraj, mimo jeho program rozvoje kraje, tato opatření: - Další vzdělávání pedagogických pracovníků vztažená k obecně patologickým jevům. - Hledání systému monitorování a vyhodnocování těchto jevů. - Zvětšení prostoru pro mimoškolní výchovu jako výchovný prostředek ke snižování patologickým jevům. A.1.4 ROVNOST PŘÍSTUPU KE VZDĚLÁNÍ Nerovnost přístupu ke vzdělání Královéhradecký kraj nebude chápat pouze jako problematiku vztahu sociální zázemí versus škola, ale komplexněji, jako sociokulturně znevýhodňující prostředí versus škola. Výchovně vzdělávací soustavu bude kraj připravovat na nevyhnutelné zvýšení podílu žáků čekatelů na azyl, uprchlíků, azylantů, apod. Pro národnostní menšiny, které reálně existují a mohou se vytvořit, bude koncipováno vzdělávání v souladu s mezinárodními normami. Proces není obecně aktuální, ale bude vyžadovat určitou přípravu v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Pojem rovnost nebude chápán a nebude s ním pracováno jako s rovností před zákonem. Ta existuje, ale jako aktivní vztah mj. i výchovně vzdělávací soustavy k vytvoření rovnosti překonáváním bariér, které tvoří sociokulturně znevýhodňující prostředí. 11 / 53

12 A.2 REGIONÁLNÍ SPECIFIKA ROZVOJE EKONOMIKY A TRHU PRÁCE PŘÍMO OVLIVŇUJÍCÍ DALŠÍ ROZVOJ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY A.2.1 EKONOMICKÝ VÝVOJ REGIONU Ekonomický vývoj Královéhradeckého kraje je limitujícím faktorem rozvoje výchovně vzdělávací soustavy především u institucí zřizovaných krajem. Zde se vedle aktuálního stupně priority, kterou školství bude mít, předpokládá zásadní a sílící vliv na nepřímé výdaje. U předškolních zařízení, škol a školských zařízení zřizovaných obcemi bude vliv dynamiky rozvoje ekonomiky podobný jako u kraje. Základním trendem má být snížení podílu státu i na nepřímých výdajích, které bude kompenzováno změnami daňového systému. Komplexní zpracování problematiky ekonomického rozvoje je předmětem jiných základních strategických dokumentů kraje. Pro účely dlouhodobého záměru jsou za nejdůležitější považovány trendy a dynamika některých ekonomických faktorů: - Velmi vysoká dynamika zmenšování odchylky od průměru ČR HDP/obyvatel ve srovnání s EU. - Třetí nejvyšší index růstu ukazatele tvorby tržeb z průmyslové činnosti. - Deváté (podprůměrné) místo v průměrné měsíční mzdě. - Absence dominantních podniků s vysokou citlivostí na ekonomické výkyvy. - Vysoká homogenita struktury ekonomických subjektů měřená na bývalých okresech. - V rámci průmyslu dominuje zpracovatelský průmysl. - Vysoký podíl zaměstnanosti v zemědělství. - Relativně nízká míra nezaměstnanosti. - Nízký podíl tvorby HDP v určitých službách. - Nadprůměrný potenciál v oblasti cestovního ruchu (Krkonoše, památky, ZOO). Dynamika změn v ekonomické oblasti bude pro potřeby zpracovávání dlouhodobých záměrů do budoucna poměřována evropskými standardy. Jde o poměrně dosti složité a komplexní pojmy jako deindustrializace a modernizace. Dosavadní konstrukce statistických údajů doposud nedovoluje s těmito pojmy pracovat beze zbytku. Výkon ekonomiky bude limitujícím faktorem materiální základny výchovně vzdělávacích institucí. Právě tato kapitola prokazuje nejvyšší stupeň provázanosti dlouhodobého záměru s ostatními dokumenty, především pak s programem rozvoje kraje. Zde bude nutné interaktivně vyhledávat strukturu a perspektivu inovačního potenciálu Královéhradeckého kraje. To není problematika metriky nebo sdílení dat, ale vytvoření platformy, která bude tento dialog zastřešovat. Zdá se, že vzniklá Rada pro rozvoj lidských zdrojů Rady Královéhradeckého kraje bude výchozím prostorem pro hledání nejširších souvislostí. Inovační potenciál nesmí být chápán jako hledání jediné cesty, ale jako komplexní program udržitelného rozvoje. Dále pro účely formulování cílů vzdělávací politiky bude rozlišováno mezi nosnými a pomocnými programy. Dynamika změn ve struktuře ekonomiky bude základní metrikou pro formování obsahu vzdělávacích programů. Za předpokladu, že se budou ubírat směrem k výše zmíněné deindustrializaci a modernizaci. 12 / 53

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji 2012 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 9 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm

Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm Univerzita Palackého v Olomoucí Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Jiřina Kostelná Školský management Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 5. 2. 2015 OBSAH 1. Rozvoj společnosti a vzdělávání 1.1 Mezinárodní souvislosti 1.2 Hlavní trendy v oblasti

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Návrh materiálu pro jednání porady vedení - č.j.: MSMT-43588/2014 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období - 2020 19. 12. 2014 Návrh materiálu pro jednání porady

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR pracovní verze 4.1 ze dne 03. 12. 2013 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol.

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Financováno z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Hlavního města Prahy P R O F I L Y K R A J Ů

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

YESN Young Entrepreneurs Support Network POSTAVENÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE NA VENKOVĚ ČESKÁ REPUBLIKA

YESN Young Entrepreneurs Support Network POSTAVENÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE NA VENKOVĚ ČESKÁ REPUBLIKA YESN Young Entrepreneurs Support Network POSTAVENÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE NA VENKOVĚ ČESKÁ REPUBLIKA Praha, listopad 2007 Obsah I. Manažerský přehled 5 II. Definice mladých lidí v oblasti politiky

Více

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30.6.2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil,

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013)

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) OBSAH A. Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice: definice a statistické údaje...2 A.1 Definice... 2 A.2 Statistické údaje...

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB Souhrnná zpráva Zodpovědný řešitel: Mgr. Jiří REMR Zprávu zpracoval: Mgr. Jaromíra Kotíková Mgr. Jiří Remr Markent s.r.o. a VÚPSV, v.v.i. Praha květen 2007 OBSAH ÚVOD

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY OBSAH: 1 1. ÚVOD... 4 2. RÁMCOVÉ VYMEZENÍ GENDEROVÉ

Více