Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800 Výroční zpráva školy za školní rok 2005/2006 Praha srpen 2006 vypracovala : PaedDr. Iva Křivánková

2 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800 Datum vydání posledního rozhodnutí : Ředitel a statutární zástupce ředitele ředitel : PaedDr. Iva Křivánková tel statutární zástupce : Mgr. Olga Ludvíková tel ,

3 1.3. Výchovně vzdělávací program Výchovně vzdělávací program MŠ Při své činnosti vycházejí učitelky z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Tento program se stal výchozím dokumentem pro tvorbu programu školního. Mateřskou školu tvoří třídy pro děti hospitalizované ve FTN a třídy pro děti zaměstnanců nemocnice.obě části mají svá specifika, a proto je tomu přizpůsoben i výchovný program. Třídy pro děti hospitalizované Při sestavování výchovných programů podřizujeme výchovně-vzdělávací činnost zájmu hospitalizovaných dětí. Hlavním úkolem je maximálně usnadnit a zpříjemnit dětem pobyt v nemocničním prostředí. Nezbytná je úzká spolupráce s logopedy, psychology a ostatním zdravotnickým personálem. Denně konzultujeme zdravotní stav dětí a jejich možnosti zapojení do výchovného programu. Veškerou činnost přizpůsobujeme momentálnímu zdravotnímu i psychickému stavu dítěte. S hospitalizovanými dětmi pracují učitelky vzdělané v oboru speciální pedagogika. Třídy pro děti zaměstnanců nemocnice Péči o děti zajišťují plně kvalifikované učitelky. Pro předškolní děti a děti s odkladem školní docházky byl vypracován plán péče a systematické přípravy na školu, který nenásilným a hravým způsobem připravuje děti na vstup do školy. Úkoly plní děti velmi ochotně a rády ve vhodných chvílích během dne. Program je kladně hodnocen pedagogicko-psychologickou poradnou Prahy 4, se kterou MŠ již dlouhodobě spolupracuje. I v tomto roce pokračoval hudební kroužek, kroužek anglického jazyka a jazykové chvilky pro děti s logopedickými problémy. Tyto aktivity jsou vedeny učitelkami naší školy. Činnost během celého školního roku probíhala podle školního programu. Výchovně vzdělávací program ZŠ Základní škola při Fakultní Thomayerově nemocnici /dále při FTN/ je od v právní subjektivitě.škola poskytuje výchovu a vzdělání dětem ve věku povinné školní docházky, které jsou hospitalizovány ve FTN. Dále škola na žádost rodičů a po dohodě s kmenovou školou vzdělává žáky, kteří z vážných důvodů nemohou navštěvovat svoji kmenovou školu. Individuální výuka probíhá ve škole při FTN, výjimečně v domácím prostředí.vyučováni jsou žáci ze škol základních, speciálních a víceletých gymnázií. Výuka probíhá na oddělení dětské neurologie, chirurgie, interny, TBC, infekce a na oddělení dětské psychiatrie jsou v provozu 4 třídy klasického typu a jedno oddělení školní družiny. Pedagogové školy vycházejí při výuce z učebních plánů kmenových škol. Kmenové školy probírané učivo svých žáků faxují, mailují nebo zasílají.učitelé

4 nejprve zjišťují úroveň vědomostí dětských pacientů, nedostatky v učivu často způsobené dlouhodobými absencemi se snaží s dětmi doplnit a pak navázat na učivo nové. Žáci jsou zařazováni do výuky podle aktuálního zdravotního stavu a po předchozí konzultaci s ošetřujícím lékařem.tomu odpovídá i míra pracovního zatížení dítěte. Speciální pedagog zabezpečuje funkci - diagnostickou provádí speciálně pedagogickou diagnostiku - pedagogickou zajišťuje kontinuitu výchovy a vzdělávání - léčebnou odvádí pozornost od nemoci, čímž je pozitivně ovlivňován celkový zdravotní stav dítěte - psychologickou usnadňuje adaptaci ve zdravotnickém zařízení, umožňuje zprostředkování kontaktu s okolním světem. Po ukončení hospitalizace je kmenové škole zaslána zpráva o průběhu a výsledcích výuky. Ve škole pracuje sbor převážně zkušených pedagogů s velmi dobrým vztahem k dětem. Výchovně vzdělávací práce školy je zaměřena na optimistický průběh hospitalizace školních dětí a na doplnění zameškaného učiva. Používáním speciálně pedagogických metod a forem práce a individuálním přístupem k žákům se škola snaží o bezproblémové zapojení dítěte do běžného života. Spolupráce s kmenovými školami je velmi potřebná pro zkvalitňování práce zvláště se žáky dlouhodobě hospitalizovanými.s takovými školami jsme v průběžném kontaktu. Na vyžádání třídních učitelů se z některých kmenových škol vrací hodnocení o zapojení dítěte do školní práce a úrovni jeho vědomostí. Kromě těchto stěžejních úkolů školy učitelé hlavně na odd. dětské psychiatrie při komunitách probírají s dětmi otázky šikany, rasismu, vztahů v rodině, komunikativní dovednosti, vztahů mezi dětmi, vztahů mezi učiteli a žáky. S těmito problémy se děti z oddělení dětské psychiatrie setkávají a pro jejich orientaci v životě je řešení těchto otázek velmi přínosné. Učitelé pracují na tvorbě školního vzdělávacího programu. ŠVP pro školy při zdravotnickém zařízeních se bude muset přizpůsobovat ŠVP kmenových škol hospitalizovaných žáků. Vzhledem ke specifickým podmínkám školy při zdravotnickém zařízení je problematické splnit všechny body dané zákonem.očekáváme a reagujeme na pokyny MŠMT a VÚP související s tvorbou ŠVP ve školách při zdravotnickém zařízení (kapitola 8).

5 1.4 Stručná charakteristika školy Výchova a výuka hospitalizovaných dětí probíhá na všech dětských odděleních nemocnice ( dětská chirurgie, interna, TBC, infekce,neurologie a psychiatrie) a na odloučeném pracovišti MŠ Kukučínova. Na oddělení dětské psychiatrie a neurologie jsou pro děti předškolní i školní účelně vybavené třídy klasického typu. Na ostatních odděleních pracují učitelé s dětmi na pokojích nebo v hernách.často je dítě z důvodu nemoci nebo zranění upoutáno na lůžko, pak výchovně-vzdělávací proces probíhá individuálně u lůžka. V areálu nemocnice je k dispozici zahrada, využívají ji zvláště děti z dětské psychiatrie a neurologie. Škola má velmi dobré materiální zázemí pro školní i mimoškolní činnost. Sborovna, ředitelna i třídy jsou vybaveny kopírkou, která je pro naši práci nezbytná. Pro děti se kopírují výukové a další materiály pro školní práci i pro naplnění volného času v odpoledních hodinách. V rámci akce MŠMT - Internet do škol byla škola vybavena počítači se zapojením na internet. Počítače byly umístěny do tříd na oddělení dětské psychiatrie. Pro tyto děti, většinou ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí, je možnost práce na počítači zvlášť přínosná. Pořízeny byly též programy s výchovně vzdělávací tématikou. Pro ležící pacienty využívají učitelé Notebooky, které jsou pro snadnou přenosnost velmi vhodné. Vzhledem k různorodosti používaných učebnic na kmenových školách je nutná široká škála učebnic a pracovních sešitů. Škola má také širokou nabídku knih v žákovské i učitelské knihovně. Pro další vzdělávání učitelů a mimoškolní činnost žáků odebírá škola řadu odborných časopisů. Díky sponzorům, které se podařilo škole získat, bylo možné uskutečnit pro hospitalizované děti řadu akcí zdarma a zakoupit dárky k různým příležitostem v průběhu roku. Škola spolupracuje s PedFUK, studenti zde plní klinické semináře, chodí na náslechy a exkurze. Na oddělení dětské psychiatrie pravidelně docházela studentka této fakulty, která se v rámci praxe věnovala v odpoledních hodinách hospitalizovaným dětem. Pro práci s nemocnými dětmi je nezbytná úzká spolupráce s lékaři, zdravotními sestrami, psychologem a sociální pracovnicí.na oddělení dětské psychiatrie se pravidelně jedenkrát týdně konají společné semináře lékařů a ostatního zdravotnického personálu s učiteli,kde se konzultují problémy dětí. S historií, umístěním, personálním obsazením, náplní práce školy a dalšími skutečnostmi se mohou kmenové školy žáků, rodiče a další zájemci seznámit na www stránkách školy (www.skolaftn.cz)

6 Tělocvična, hřiště Škola nemá vlastní tělocvičnu ani hřiště Údaje o pracovnících školy Personální zabezpečení pracovníci k fyzické osoby / z toho externisté k přep.pracovníci k fyzické osoby / z toho externisté k přep.pracovníci pedagogičtí 22 22, ,00 nepedagogičtí 1 1,24 1 1,24 celkem 23 23, , Věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let včetně 31 až 40 let 41 až 50 let 51 až 60 let nad 60 let z toho důchodci počet z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků : 45,05 z toho žen : 45, Kvalifikace pedagogických pracovníků k Typ školy Vzdělání Vysokoškolské pedagogické Vysokoškolské nepedagogické s DPS bez DPS VOŠ pedag ogická Bc. Mgr. Dr. Bc. Mgr. Dr. s MŠ 2 4 ZŠ VOŠ nepedagogické ho směru bez DPS DPS

7 Typ školy MŠ 3 Vzdělání Střední odborné s maturitou pedagogického směru Střední odborné s maturitou nepedagogického směru s DPS bez DPS Aprobovanost výuky v % Počet Celkem % celkového počtu pracovníků Aprobovaných 95,5 Neaprobovaných 0, Odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce: Ve školním roce 2005/2006 neodešel žádný pedagogický pracovník Nově přijatí absolventi učitelského studia: Ve školním roce 2005/2006 nebyl přijat absolvent učitelského studia Nově přijatí absolventi neučitelského studia Ve školním roce 2005/2006 nebyl přijat absolvent neučitelského studia Další vzdělávání pedagogických pracovníků typy studia počet akcí zaměření akcí počet účastníků vzdělávací instituce

8 Semináře: jednodenní, dvou a vícedenní kurzy: jednodenní dvou a vícedenní DPS školský management rozšiřování aprobace jiné (uvést jaké) EU, Ped.psych., Př, Sppg,Dě, Aj, ŠVP, BOZP ICT,Terapie Ped.psych., Pedagogické Prevence - psychorelax.tech. SIPVZ Management v řed.praxi FS II pro řídící pracovníky ve školství Ekonom. 2 1 Pedagogické centrum, Fakta, Lumen Vitale, Som.spol., Ped.F UK, ZŠ Horáčkova Učitelé a vychovatelka z oddělení dětské psychiatrie se zúčastňují pravidelně 1krát týdně s lékaři a ostatními pracovníky dětské psychiatrie seminářů, zaměřených na koordinaci výchovně vzdělávacího a léčebného procesu hospitalizovaných dětí.také 1krát týdně spolu s lékaři probírají problémy dětí na komunitách. Dále pak využívají nabídky odborných seminářů oddělení. Seznam jednotlivých vzdělávacích aktivit je udán v příloze výroční zprávy - Činnost a akce školy. Poznatky ze školení a seminářů využívají pedagogové nejen ve výchovně vzdělávací činnosti, ale seznamují pedagogický sbor s příslušnou problematikou na pedagogických radách. K výuce, sebevzdělávání i mimoškolní činnosti je využívána literatura z učitelské knihovny, žákovské knihovny a z odborných časopisů, které škola pravidelně odebírá Výuka cizích jazyků Pro výuku cizích jazyků hospitalizovaných žáků jsou určující osnovy kmenových škol. Největší počet dětí se učí jazyk anglický,dále německý, v případě potřeby i jazyk francouzský a ruský.

9 1.10. Školní stravování Stravování hospitalizovaných dětí zajišťuje Fakultní Thomayerova nemocnice Školy v přírodě, vzdělávací výjezdy, sportovní kurzy Vzhledem k charakteru školy nelze pořádat výjezdy Závěry a zjištění ČŠI, případně jiných kontrol byla v MŠ Kukučínova provedena kontrola Hygienické stanice hlavního města Prahy. Byl kontrolován celkový provoz školy a dále proočkovanost dětí. V provozu mateřské školy nebyly shledány hygienické nedostatky provedla Hygienická stanice hlavního města Prahy kontrolu učeben na oddělení dětské psychiatrie. Byla též zkontrolována dokumentace ke kritickým bodům. Nebyly shledány nedostatky s legislativou provedla na škole kontrolu Pražská správa sociálního zabezpečení. Šetření proběhlo bez připomínek Účast školy v soutěžích Vzhledem k charakteru školy se škola neúčastní soutěží Zahraniční kontakty Škola nemá kontakty s žádným zahraničním subjektem Výchovné a kariérní poradenství činnost, spolupráce s SPC, PPP Škola nemá výchovného poradce. Na oddělení dětské psychiatrie jsou často přijímány děti na diagnostické pobyty, kdy se rozhoduje o zařazení dítěte do vhodného zařízení. Učitelé spolupracují s lékaři, psychology a sociální pracovnicí a pedagogickou diagnostikou se podílejí na rozhodnutí o dalším vzdělávání dítěte.

10 1.16. Integrace Ve škole při zdravotnickém zařízení se integrují žáci různých typů škol a různého postižení přirozenou formou, tak jak jsou přijímáni k hospitalizaci.učitelé respektují jejich potřeby a zvláštnosti Ekologická výchova Prožitek a zkušenost z hospitalizace využíváme ve vhodných situacích k výchově ke zdravému životnímu stylu, prevenci sociálně patologických jevů, sociálnímu cítění a ekologickému chování Pedagogická a osobní asistence Škola nemá pedagogického ani osobního asistenta Akreditované programy dalšího vzdělávání,popř.existence střediska dalšího vzdělávání. Škola nemá akreditované programy dalšího vzdělávání Další akce školy, projekty, zapojení školy do rozvojových programů obce, Ředitelka a zástupkyně školy pracují ve výboru Somatopedické společnosti, podílejí se na přípravě a pořádání celostátních seminářů. Také v tomto školním roce pokračovala spolupráce s katedrou speciální pedagogiky PedF UK, studenti se v odpoledních hodinách věnovali dětem z oddělení dětské psychiatrie, chodili na exkurze a plnili klinické semináře. Škola se zapojila do projektu,,zůstat v kontaktu-zvýšení kvality a vzdělávání dlouhodobě nemocných dětí, který umožní čerpání prostředků z fondů EU za účelem dalšího vzdělávání a naplnění volného času hospitalizovaných žáků. Učitelka naší školy PaedDr.Alexandra Khodlová si zažádala o grant a v období absolvovala studijní pobyt v Bristolu, který byl realizován za finanční podpory programu EU Sokrates/Comenius.Tento program poskytl ze svých prostředků grant učitelům, kteří učí jazyk EU jako cizí jazyk.pro naší pracovnici byl tento pobyt přínosný nejen po jazykové stránce, ale i pro navázání kontaktů s ostatními pedagogy z evropských zemí.zároveň se seznámila s novými zajímavými formami práce a měla možnost porovnat klady

11 a zápory jednotlivých vzdělávacích soustav.v neposlední řadě si přivezla řadu materiálů a fotografií použitelných ve výuce. Volný čas žáků je organizován na oddělení dětské psychiatrie v rámci školní družiny. Na lůžkových odděleních je pro volný čas využíváno různého materiálu pro samostatnou školní práci a zájmovou činnost ( knihy, časopisy, hry, doplňovací texty a pod.) V průběhu školního roku byly pro děti (hlavně mobilní pacienty z oddělení dětské psychiatrie ) zorganizovány různé akce, často hrazeny ze sponzorských darů. Během roku vyučující často s dětmi pořádali výlety do hezkého okolí nemocnice. Akce jsou uvedeny v příloze Výroční zprávy - Činnost a akce školy ve školním roce 2005/ Škola uspořádala pro hospitalizované děti mikulášskou a vánoční nadílku, na dárky k MDD zajistila sponzorský dar v podobě občerstvení a sladkostí Spolupráce školy se sociálními partnery a neziskovými organizacemi Škola spolupracuje s dobrovolnickým centrem FTN - Lékořice, podílela se na přípravě a organizaci MDD ve FTN Školská rada složení a hodnocení činnosti : složení - předseda : Mgr.J.Hubáček členové : Ing. Antonín Malina Michaela Pelejová Pavla Literová MUDr. Jana Šplíchalová Jana Bittmannová Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Rada školy schvaluje výroční zprávu školy, návrh rozpočtu školy, zprávu o hospodaření školy a vyjadřuje se ke koncepčním záměrům rozvoje školy. Ustavující schůze ŠR v naší škole proběhla a jejími hlavními body bylo seznámení s posláním ŠR, volba předsedy a schválení jednacího řádu ŠR.

12 2. Speciální mateřská škola celkem počet tříd homogenních heterogenních dětízapsaných počet dětídocházejícíchpočet na třídudocházkyo v %o docházky na učiteleo dětí k ,44 9,44 k ,78 8,78 3. Základní škola 3.1. Počet tříd I.stupeň II.stupeň celkem k k Počet žáků I.stupeň II.stupeň celkem k k Průměrný počet žáků k na třídu I.stupeň II.stupeň průměr za školu 5,15 12,00 7,64 Učitelé pracují podle pružného rozvrhu, výuku přizpůsobují potřebám a počtu dětí na jednotlivých odděleních. Učitelé I.stupně tak někdy pracují s dětmi

13 stupně druhého a naopak. Výpočet průměrného počtu dětí na třídu je tedy pouze orientační na učitele I.stupeň II.stupeň průměr za školu 7,00 Počet žáků ve škole při nemocnici je proměnlivý. Učitelé I.stupně pracují i se žáky II. stupně a naopak. Uvádím tedy pouze průměrný počet žáků na učitele za školu Počet žáků, kteří ukončili školní docházku Škola vyučuje žáky různých škol hospitalizované ve FTN. Do kmenových škol zasílá hodnocení a návrh klasifikace dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Po dohodě s kmenovou školou může vydat vysvědčení.v tomto školním roce škola vysvědčení nevydávala Školní družina - školní klub počet oddělení počet žáků počet žáků na vychovatele školní družina školní klub Škola provozuje jedno oddělení školní družiny na dětské psychiatrii. Programu v družině se účastní vždy maximálně 8 pacientů, jejich výběr a náplň činností jsou konzultovány s příslušnými ošetřujícími lékaři. Školní družina se ve své činnosti zaměřuje především na zájmové, sportovně relaxační a výtvarné aktivity a přípravu na vyučování. Pro svou činnost má k dispozici hernu a malou tělocvičnu v prostorách oddělení. Tyto prostory jsou vybaveny pingpongovým stolem, hračkami, stavebnicemi, společenskými hrami, pomůckami pro výtvarnou výchovu a pod. Dále družina využívá školní prostory - třídy vybavené audio-video technikou a počítači. Ke sportovnímu vyžití slouží i tělocvična a velký park v areálu FTN. Pro tělovýchovné aktivity má družina k dispozici řadu sportovních pomůcek a potřeb. Maximum možného času tráví děti venku - na hřišti, v lese, v areálu nemocnice. K nejoblíbenějším aktivitám patří hry, zdravotní cvičení a relaxace v tělocvičně FTN, kterou družina využívá 1 krát týdně. Každoročně vychovatelka zajišťuje pro všechny děti vstupenky do cirkusu, který přijíždí do bezprostřední blízkosti nemocnice..

14 Výběrových akcí se zúčastňují hlavně děti z dětských domovů, děti ze sociálně slabého prostředí, děti týrané a zanedbávané, které nemají možnost tak jako ostatní děti podobné akce navštěvovat. Školní družina nabízí hodnotné mimoškolní aktivity a dává dětem příležitost naučit se v chráněném prostředí navazovat vztahy s vrstevníky i dětmi jiných věkových kategorií. Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou v souladu s 168,odst.1,zákona č. 561/2004.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Přílohou této výroční zprávy je kopie zápisu z tohoto jednání školské rady, dne V Praze dne PaedDr. Iva Křivánková ředitelka škol

Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800 Výroční zpráva školy za školní rok 2006/2007 1 Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy

Více

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol. V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol. V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy

Více

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 5 Výroční zpráva Školní rok 2007/2008 Výroční zpráva školy 2007-2008 Č. j. GOA/650/An/2008. Obecná část.

Více

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 20/204 Praha 8. října 204 Zpracovala: Mgr. Bc. Radislava Jiřičková ředitelka

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2007/2008 Praha září 2008 1. Název školy 4 2. Zřizovatel školy 4 3. Charakteristika školy 4 4. Vzdělávací program školy 7 5. Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-18/09-01

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-18/09-01 Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-18/09-01 Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29 Adresa: Sušická 29/1000, 160 00 Praha 6

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 OBSAH : 1. Přesný název školy :...2 2. Zřizovatel školy :...2 3. Charakteristika školy...2 a) Rada

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Speciální školy při FN Motol, Praha 5, V Úvalu 1 V Úvalu 1/84, 150 18 Praha 5 - Motol Identifikátor školy: 600 021 041 Zřizovatel: Školský

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-161/08-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-161/08-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-161/08-09 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská 581 Adresa: Sokolská 581,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Praha Lipence, Černošická 168 IČO: 70108145, IZO: 600038335 TEL.: 257921479, FAX.:257924141 info@zslipence.cz, http://zslipence.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Výro ní Výroční zpráva školy. Základní škola praktická Praktická škola

Výro ní Výroční zpráva školy. Základní škola praktická Praktická škola Výro ní Výroční zpráva školy za za školní rok 26 28 27 29 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 8. 16.1.27 1. 29 1 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 485143331 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Výroční zpráva

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-866/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-866/14-S z Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-866/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Brandýsek Slánská 36, 273 41 Brandýsek

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroční zpráva o škole za školní rok 2007/2008 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Název školy: Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 Sídlo: Hamzova odborná léčebna, 538 54 Luže, Košumberk

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z. náměstí Míru 7, 763 16 Fryšták. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z. náměstí Míru 7, 763 16 Fryšták. příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace náměstí

Více

ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘĚ, PLZEŇSKÁ 117/39

ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘĚ, PLZEŇSKÁ 117/39 ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘĚ, PLZEŇSKÁ 117/39 Mgr. Irena Prokopová ředitelka Mgr. Magda Fuksíková zástupkyně ředitelky 1 Výroční zpráva Základní školy Praha 5 Košíře, Plzeňská 117/39 za školní rok 2008/2009 1. Přesný

Více