CALLING TO YOUR ATTENTION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CALLING TO YOUR ATTENTION"

Transkript

1 POJISTN OBZOR RO»NÕK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. Jaroslava Fašková, Tereza Fricová, PhDr. Jan Kábrt, Bc. Petr Milata, PhDr. Miloš Novák, Ing. Eva Rojková, Ing. Eva Svobodová, Ing. Marek Vích, Mgr. Marek Zeman Šéfredaktorka: Mgr. Eva Trojanová Adresa: Praha 1, Na Poříčí 12 Telefon: , Fax: Grafická úprava, sazba, lito: Grafické studio Weber Tisk: Tiskárna v Ráji, s.r.o., Pardubice ISSN Rozšiřuje: distribuční firma A.L.L. PRODUCTION Poděbradská 24, Praha 9. Tel.: , fax: Objednávky a předplatné na adrese: A.L.L. PRODUCTION, box 732, Praha 1, (nebo Předplatitelé ve Slovenské republice si mohou Pojistný obzor objednat u distribuční firmy L. K. PER- MANENT, PP 4, Bratislava 34. Telefon: , fax: ( Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím poštovní přepravy Praha, čj. 1692/94 ze dne ; Českou poštou, s.p. OZSeČ Ústí nad Labem, dne , j.zn.p 330/98. Evidenční číslo MK ČR E Inzerce: Veškeré informace podá redakce. Nevyžádané rukopisy a fotografie nevracíme. Přetisk: Povolen pouze se souhlasem redakce a při zachování autorských práv. Česká asociace pojišťoven Internet: Cena: 25 Kč Číslo bylo předáno do výroby: Pojistný obzor je členem Mezinárodní organizace odborného pojišťovacího tisku. OBSAH ČAP musí začít být vnímána jako silná a otevřená organizace Rozhovor s novým generálním tajemníkem České asociace pojišťoven Ing. Tomášem Síkorou (Eva Trojanová)...3 Výběr ze statistiky nehodovosti na pozemních komunikacích ČR v roce 2005 (ET)...4 Provoz vozidla z pohledu povinného ručení (JUDr. Jiří Jirsa)...5 Jak zmírnit dopravní nehodovost? (Ing. Ladislav Skácal)...6 Personální info k integraci dohledu nad finančním trhem (eva)...7 Katastrofy a světové pojišťovnictví v roce 2005 (doc. Ing. Eva Ducháčková, CSc.)...8 INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek)...9 Motoristické aktuality: Nové povinnosti podle zákona o silničním provozu (JUDr. Pavel Bušta)...10 Zlatá koruna: ceny nejlepším finančním produktům roku 2006 (eva)...11 Zabezpečení motorových vozidel (Ing. Zdeněk Veiner)...12 Inzerce...13 Nová úprava autosedaček od (JUDr. Tomáš Beran)...13 Čeští spotřebitelé a úvěry (Eva Trojanová)...14 Pojišťovna roku 2005 (va)...14 Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá)...15 Praxe, Spory, Názory, Stanoviska: Zajímavosti ze Slovenska (JUDr. Jaroslava Šulcová) let pro život, jaký je (eva)...16 Telegraficky (Eva Trojanová)...17 Recenze: T. Cipra Finanční a pojistné vzorce (Mil)...18 Velké škody: Největší požár v historii Prahy (Josef Hrubeš)...19 CONTENTS ČAP must start being perceived as a strong and open organisation Interview with the new Secretary General of the Czech Insurance Association Mr. Tomáš Síkora (Eva Trojanová) Draft from the road traffic accident rate statistics in the Czech Republic in year 2005 (ET) Operation of a vehicle in view of the motor third party liability insurance (Jiří Jirsa) How to reduce the road traffic accident rate? (Ladislav Skácal) Personal information concerning integration of the financial market s supervision (eva) Catastrophes and the world insurance industry in year 2005 (Eva Ducháčková.) INFO from the European Union (Josef Čížek) News for motorists: New obligations as per the Traffic Law (Pavel Bušta) Golden Crown: Prize for the best financial products of the year 2006 (eva) Security of the motor vehicles (Zdeněk Veiner) New regulation concerning seat shells as from July 1, 2006 (Tomáš Beran) Czech consumers and loans (Eva Trojanová) Insurance company of the year 2005 (va) From among the new legal provisions (Jiřina Kotrbatá) Practice, Disputes, Standpoints: Matters of interest from Slovakia (Jaroslava Šulcová) 15 years for the life as it is (Eva Trojanová) By wire (Eva Trojanová) Financial and insurance formulas: Cipra, T., Praha 2006, Grada (Book review) (Mil) Big losses: Biggest fire in the history of Prague (Josef Hrubeš) CALLING TO YOUR ATTENTION ČAP must start being perceived as a strong and open organisation is the title to an interview with the new Secretary General of the Czech Insurance Association (ČAP) Mr. Tomáš Síkora. The interview brings in his main goals and activities aiming at creation of a well working team of people and making the ČAP a strong insurance industry supporting institution. In order to achieve these aims the new Secretary General plans to execute a throughout internal audit of the organisation. The audit consequential changes should take place by the end of the year In relation to the ČAP member insurance companies he plans to intensify the cooperation between ČAP and its members, in particular through more utilizing the members employees within ČAP sections. The process of unification of rules and regulation of the intermediary market will be among the first major issues to discuss. 2 POJISTNÝ OBZOR 7/2006

2 Na květnovém zasedání prezidia ČAP jste byl jmenován jejím generálním tajemníkem. V následném tiskovém prohlášení jste mimo jiné uvedl, že jmenování do této funkce chápete jako velkou výzvu a že pojišťovnictví vnímáte jako silnou a významnou součást finančního trhu i ekonomiky. Také jste uvedl, že vaším cílem je dosáhnout toho, aby ČAP začala být vnímána jako vlivná, ale zároveň diskusi otevřená a respektovaná instituce. Jistě tedy máte představu jak na to. Obecné představy mám již nyní, ale budu je samozřejmě ještě precizovat. Předně je nutné efektivně změnit komunikaci se státní správou, zejména s Českou národní bankou a Ministerstvem financí. Musíme ji zintenzívnit a šířeji spolupracovat na tvorbě nové legislativy nejen v oblasti českého práva, ale především v mezích možností v přípravě směrnic EU. Rád bych současně docílil, aby význam pojišťovnictví byl i veřejností pozitivně vnímán mnohem výrazněji, než je tomu dosud. Jak ukazují poznatky i kolegů z EU, mělo by se pojišťovnictví zásadněji podílet na problematice soukromého zdravotního pojištění a na důchodové reformě. To jsou mimochodem v současnosti dvě klíčová politická i ekonomická témata a pojišťovny zde mají co nabídnout. ČAP se musí nadále budovat významné a respektované postavení nejen v rámci české státní správy a v rámci českého trhu, ale i v rámci EU a podobných evropských asociací. Při jedné příležitosti jste mimo jiné také uvedl, že nutně musí dojít ke změnám principů práce v sekcích ČAP. K dosažení výše deklarovaných cílů by, podle vašeho názoru, v jejich čele měli stanout odborníci s manažerskými dovednostmi. Jaké kroky bude třeba učinit, aby se této vize dosáhlo co nejdříve? Můžete nastínit, čím začnete? V první fázi musím provést personální, ekonomický a tematický audit ČAP. Musím zjistit, zda jsou vyvíjené aktivity efektivní, jestli bychom neměli víc energie věnovat oblastem, které teď třeba nevnímáme tak silně, a na druhé straně opustit aktivity, které nic nepřinášejí a vykonávají se víceméně jen ze setrvačnosti. Co se týká organizace samotné, musím provést audit jednotlivých pracovních pozic a zjistit jejich rozsah i obsah. Do činnosti ČAP je třeba zavést méně úřednického, ale o to více manažerského a firemního stylu: ČAP musí začít být vnímána jako silná a otevřená organizace Rozhovor s novým generálním tajemníkem České asociace pojišťoven (ČAP) Ing. Tomášem Síkorou omezit papírování, poskytnout prostor maximální elektronizaci toku informací i komunikace. V nové struktuře předpokládám zcela samostatnou práci zaměstnanců ČAP, včetně vlastní odpovědnosti za svěřený sektor. Není účelem, natož pak cílem, aby generální manažer řešil odborné úkoly a jejich detaily. Chci dát prostor pro větší samostatnost, ale i odpovědnost za výsledek. V manažerské práci se chci se opírat o několik klíčových lidí, kteří svoji práci samostatně zvládají, a se mnou budou konzultovat jen otázky směru a koordinace postupu. Myslím, že úkolem generálního tajemníka je především strategické i operativní řízení úkolů, komunikace s prezidentem a členy prezidia a odpovědnost vůči němu a shromáždění členů. Samozřejmě je nutné také zmínit zastupování zájmů ČAP vůči všem externím subjektům. Osobně bych chtěl také zajistit vyšší efektivitu vynakládání finančních prostředků na činnost ČAP. V plánu mám i návrh refresh image ČAP, podobně jak to nedávno udělala např. CEA nebo VVO. Konkrétně to znamená udělat z ní moderní instituci, s kompaktní týmem, jasně stanovenými interními prioritami, schopností racionalizovat svoji činnost a s potřebnou vůní pro partnery. V jakém časovém horizontu by se měly v ČAP výše uvedené záměry začít uskutečňovat? Nerad bych dělal nějaká zbytečně rychlá opatření a návrhy pro prezidium, protože se domnívám, že dobrý manažer, aby mohl dělat uvážlivá rozhodnutí, musí nejdřív dobře poznat stávající situaci. Ve finanční oblasti se pohybuji šestnáct let, ale do některých aktivit ČAP musím teprve proniknout. Funkční změny budou provedeny zřejmě již v průběhu léta, ostatní změny předpokládám po jejích schválení prezidiem ČAP na podzim. Dotažení změn, včetně vnitřních procesních záležitostí, by se mělo realizovat do konce tohoto roku. Do roku 2007 už by měla ČAP vstoupit s novými pravidly a s nově restrukturalizovaným týmem a pochopitelně novými úkoly. Tomu bude ještě pochopitelně předcházet projednávání všech těchto návrhů a změn prezidiem a v klíčových aspektech s vlivem i na změnu stanov ČAP i shromážděním členů. Jaký vliv budou mít tyto změny na spolupráci ČAP a pojišťoven? Určitě se budu snažit o daleko větší zapojení pojišťoven do práce ČAP, a to zejména prostřednictvím jejich výkonných pracovníků. To znamená, že naším cílem je dosáhnout toho, aby pojišťovny samy měly zájem vysílat do sekcí asociace své nejlepší lidi. Pak však musí být projednávaná témata přínosná, čas plně využitý a koordinace funkční. Chceme, aby pojišťovny samy iniciovaly a dávaly náměty na oblasti, které je třeba řešit. V procesních záležitostech se chceme se členy domluvit jen na činnostech ČAP, které pro ně mají smysl a jsou pro ně společné v rámci jedné instituce. Kromě jiného nás v nejbližší době čekají zásadní diskuze k problematice zprostředkovatelského trhu. Před několika dny jsme obdrželi od náměstka ministra financí T. Prouzy koncept materiálů ke sjednocení pravidel fungování a regulace celého zprostředkovatelského trhu, který bude třeba projednat v pojišťovnách, zjistit jejich náhled na logiku uspořádání. A už tady bude podstatné, aby se k tomu vyjadřovali lidé, kteří dobře znají praxi a zároveň mají ve svých pojišťovnách vliv na rozhodování. Závěrem mi dovolte otázku, co přiměje mladého úspěšného manažera, že opustí svoji zavedenou pozici ve firmě a začíná od začátku v nové instituci? Rozhodně to není primárně finanční motivace nebo významnost funkce. Osobním motorem je pro mě ambice vybudovat funkční pracovní tým a z ČAP vytvořit silnou instituci orientovanou na podporu pojišťovacího sektoru. Jsem člověk, který nemá rád stojaté vody a neumím být spokojen s dosaženým. Po 15 letech řízení firem ve finančním sektoru u mně nastal čas se postavit na stranu vytváření dobrých podmínek pojišťovnictví a jeho růstu. Věřím, že snad nezklamu jak ty, kteří mi dali důvěru, tak mé současné i budoucí kolegy, celý pojišťovací trh, ale především sebe. Pustíme se do toho! Curriculum vitae: Pětatřicetiletý Tomáš Síkora je absolventem VŠE, oborů mezinárodní vztahy/bankovnictví a pojišťovnictví. Od počátku své profesní kariéry působil v soukromém finančním sektoru. Kromě jiného byl zakladatelem, výkonným ředitelem a později i jediným majitelem finančně poradenské společnosti SLON, s. r. o., působil také ve vedení Asociace finančních poradců a zprostředkovatelů (AFPZ). V letech byl jejím prezidentem. Od počátku roku 2005 působil jako poradce členky představenstva Kooperativy, pojišťovny, a. s., JUDr. H. Machačové, a mimo jiné byl odpovědný za projekt rozvoje dceřiné společnosti této pojišťovny Benefita, a. s. (poradenská finanční společnost). Dne 24. května 2006 byl jmenován do funkce generálního tajemníka České asociace pojišťoven. T. Síkora je ženatý. Mezi jeho největší koníčky (kromě práce), patří elektronika všeho druhu a typu. Také rád lyžuje, jezdí na kole a chodí po horách. Jeho snem je mít více volného času, už proto, aby si mohl přečíst všechny zaprášené knihy, aby se mohl věnovat golfu, cestování s manželkou a mnohému dalšímu... Připravila Eva Trojanová POJISTNÝ OBZOR 7/2006 3

3 Výběr ze statistiky nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v roce 2005 V roce 2005 Policie ČR šetřila celkem nehod, při kterých bylo 1127 osob usmrceno, 4396 těžce zraněno a osob zraněno lehce. Odhad způsobené hmotné škody je ve výši 9,77 mld. Kč. Vývoj následků nehod v roce 2005 byl příznivější, určité mírné zvýšení bylo zaznamenáno pouze u počtu nehod a u odhadu hmotné škody. Nehody a jejich n sledky od roku 1993 Rok Počet nehod Usmrceno Těžce zraněno Lehce zraněno Největší absolutní nárůst byl u nehod, které se staly v obci (zvýšení o 4393 nehod, tj. o 3,1 %), dále u nehod, které se staly na vozovce pokryté neošetřeným náledím (zvýšení o 2673 nehod tj. o 22,6 %), u nehod, které se staly v denní době a za dobré viditelnosti (zvýšení o 2243 nehod tj. o 1,7 %) atd. Naproti tomu největší pokles byl v kategorii nehod na suchém povrchu vozovky (pokles o 2754 nehod, tj. o 2,1 %) a u nehod mimo obec (pokles o 1615 nehod, tj. o 2,9 %) atd. Oproti roku 2004 byl počet nehod vyšší u všech hlavních příčin a největší relativní nárůst je v kategorii nepřiměřená rychlost jízdy o 3,9 % a nedání přednosti v jízdě o 2,9 %. Více usmrcených znamenáváme pouze v kategorii nepřiměřená rychlost jízdy o 20 osob (tj. o 4,3 %). HlavnÌ p ÌËiny nehod idië motorov ch vozidel Hlavní příčina nehody rok 2005 Počet nehod tj. % Počet usmrcených Nejčetnější příčinou nehod řidičů motorových vozidel v roce 2005 bylo opět nevěnování potřebné pozornosti řízení vozidla, nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem a nesprávné otáčení nebo couvání. Tyto tři příčiny tak představují více než 46 % celkového počtu nehod řidičů motorových vozidel. Jak vyplývá z další tabulky, nejtragičtější příčinou nehod v tomto období bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu (tj. zatáčka apod.), následují nehody zaviněné z důvodu nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky, nevěnování pozornosti řízení vozidla atd. Na tyto tj. % Rozdíl usmrcených proti r nepřiměřená rychlost , ,4 20 nesprávné předjíždění ,3 71 7,0 3 nedání přednosti , ,0 49 nesprávný způsob jízdy , ,6 57 tři příčiny tak připadá 430 usmrcených osob, tj. více než 42 % z celkového počtu usmrcených při nehodách řidičů motorových vozidel. Pořadí 10 nejčetnějších příčin nehod řidičů motorových vozidel v roce 2005 Počet nehod 1. řidič se plně nevěnoval řízení vozidla nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem nesprávné otáčení nebo couvání nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky nedání přednosti upravené dopravní značkou Dej přednost v jízdě! nezvládnutí řízení vozidla nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky vjetí do protisměru vyhýbání bez dostatečného bočního odstupu nedání přednosti při odbočování vlevo pořadí 10 nejtragičtějších příčin nehod řidičů motorových vozidel v roce 2005 počet usmrcených osob 1. nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky řidič se plně nevěnoval řízení vozidla vjetí do protisměru nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu kolize s protijedoucím vozidlem při předjíždění nezvládnutí řízení vozidla překročení předepsané rychlosti stanovené pravidly nedání přednosti upravené dopravní značkou Dej přednost v jízdě! jiný druh nepřiměřené rychlosti 29 Nehody zaviněné pod vlivem alkoholu Pod vlivem alkoholu bylo zaviněno celkem 8192 nehod (tj. 4,3 % z celkového počtu), při kterých bylo 59 osob usmrceno a 3493 zraněno (nejvíc nehod bylo v Severomoravském kraji 1454). Oproti roku 2004 je počet nehod nižší o 253 (tj. o 3 %), počet usmrcených je stejný jako v roce Časové rozložení nehod Ve všech dnech týdne byl v roce 2005 vyšší počet nehod než v roce Nejvíce přibylo sobotních a pondělních nehod (o 3,5 %). Nehody v jednotliv ch krajìch Kraj rok 2005 Počet nehod Index Počet usmrcených Index Rozdíl usmrcených Hlavní město Praha , ,9 5 Středočeský , ,5 1 Jihočeský , ,0 0 Západočeský , ,5 14 Severočeský , ,8 16 Východočeský , ,8 13 Jihomoravský , ,6 15 Severomoravský , ,0 34 (Index = rok 2004 = 100 %) 4 POJISTNÝ OBZOR 7/2006

4 Souhrnné následky Policie ČR v roce 2005 šetřila celkem nehod, při kterých bylo 1127 osob usmrceno, z toho bylo: 9 spolujezdců na motocyklech 7 řidičů mopedů 5 řidičů traktorů 1 vozka 396 řidičů osobních automobilů 244 chodců 221 spolujezdců v osobních automobilech 93 cyklistů 87 řidičů motocyklů 39 řidičů nákladních automobilů 16 spolujezdců v nákladních automobilech 9 řidičů malých motocyklů Z celkového počtu 1127 usmrcených osob bylo 39 dětí (o 12 více než v r. 2004). Z celkového počtu 1127 usmrcených osob bylo nejvíce usmrcených ve věkové kategorii 25 až 34 let 231 osob. K absolutnímu nárůstu, oproti roku 2004, došlo ve všech kategoriích do 17 let a největší absolutní pokles zaznamenáváme v kategorii nad 64 let (o 41 osob). Podle zpracovala Eva Trojanová Provoz vozidla z pohledu povinného ručení Před časem jsme se v rámci naší činnosti setkali s případem, kdy autojeřáb (podvozek, na němž je připevněn pracovní stroj s vlastním samostatným ovládáním) na staveništi skládal z nákladního automobilu náklad (v daném případě panely). Jeden z takto skládaných panelů se při manipulaci utrhl z háku jeřábu a poškodil onen nákladní automobil, ze kterého byl tento náklad skládán. Po pojišťovně je v současné době požadováno uhrazení škody z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále pro přehlednost jen povinné ručení ), které je uzavřeno k jeřábu, což je pochopitelně ze strany pojišťovny odmítáno, neboť se v tomto případě nejedná o škodu způsobenou provozem vozidla, na kterou se povinné ručení vztahuje. Vzhledem k tomu, že problematika určení, zda se při škodách způsobených pracovními stroji o provoz vozidla jedná či nejedná, je za současné právní úpravy, která neobsahuje legální definici pojmu provoz vozidla, je velmi složitá, pokusím se však přiblížit svůj pohled na věc na výše uvedeném případu, který lze dle mého názoru do značné míry aplikovat i v případě způsobení škody jinými pracovními stroji. Jak jsem se již zmínil výše, současná právní úprava legální definici pojmu provoz vozidla neobsahuje. Na škody způsobené pracovními stroji však pamatovala vyhláška č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, která ve svém 6 stanovila: Zákonné pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škody způsobené pracovní činností motorového vozidla jako pracovního stroje s výjimkou škod, které mají příčinu v jeho jízdě. Podle vyhlášky č. 492/1991 Sb. se tedy zákonné pojištění odpovědnosti nevztahovalo nejen na škody způsobené stacionárními pracovními stroji, ale rovněž také na škody způsobené pohybujícími se pracovními stroji (například sekačky), pokud škoda jimi způsobená nemá původ v provozu vozidla jako takového. Takto například tedy nebyla ze zákonného pojištění hrazena škoda způsobená odlétajícími kaménky z části vozidla, kde jsou umístěny nože sekačky. Ačkoliv výše uvedená vyhláška od (tj. nabytím účinnosti zákona č. 168/1999 Sb.) neplatí, myslím, že při řešení otázky, zda se na daný případ škody způsobené pracovním strojem, alespoň (za absence legální definice pojmu provoz vozidla ) podpůrně tato definice použít dá. Nyní se pokusím vyjmenovat další důvody, proč se ve výše uvedeném případě dle mého názoru nejedná o škodu, jejíž odškodnění by bylo kryto příslušnými ustanoveními zákona č. 168/1999 Sb.: 1. V době způsobení škody nebyl pracovní stroj obsluhován řidičem (tj. držitelem příslušné skupiny oprávnění, tj. v daném případě řidičského průkazu příslušné skupiny), ale jeřábníkem, tj. osobou mající oprávnění k obsluze pracovního stroje, tj. v daném případě obsluze jeřábu, 2. Jeřáb sám o sobě nebyl v době vzniku škody ani svou částí určenou k pohybu po vozovce, tj. koly ve styku s vozovkou, neboť byl podměrným zařízením (tzv. hydraulické nohy ) uveden do stacionární polohy, stejně jakoby se jednalo například o věžový jeřáb sestavený na staveništi. V daném případě se tedy vlastně jedná o dvě na sobě nezávislá zařízení, a sice o vozidlo valník, na němž je připevněn pracovní stroj jeřáb. S ohledem ke škodnímu ději se jedná o stejnou situaci, jakoby se břemeno utrhlo z háku věžového jeřábu, tj. jeřábu, který není připevněn na podvozku automobilu. 3. Z hlediska případného nároku pojistitele na náhradu vyplacené částky podle 10 odst. 1, písm. b) ve spojení s odst. 2., písm. a) pravidelné kontrole podléhá vozidlo, stejně tak policie při dopravní kontrole posuzuje technický stav vozidla, nikoliv na něm umístěného technického zařízení. Kontrola hydraulických částí a kladkového jeřábu jistě podléhá kontrolám, nikoliv však kontrolám orgánů zabývajících se bezpečností silničního provozu. Pokud se problémem budeme zabývat z pohledu judikatury, potom například rozhodnutí R 9/1972 za provoz motorového vozidla považuje rovněž přípravu k jízdě a bezprostřední úkony po ukončení jízdy, jakož i výkony potřebné na udržování vozidla. Nikoliv však činnost vozidla jako pracovního stroje. A do třetice pokud se na celou problematiku podíváme z pohledu toho, na koho se pojištění podle zákona č. 168/1999 Sb. vztahuje, potom: a) jak na odpovědnost řidiče ten v daném případě vůbec nebyl, resp. škoda nesouvisela s jeho činností (například nedostatečným zabrzděním vozidla), b) tak na odpovědnost provozovatele vozidla ten také v daném okamžiku není, neboť v okamžiku způsobení škody přichází v úvahu pouze provozovatel pracovního stroje, v daném případě jeřábu a na toho však ustanovení 427 občanského zákoníku nedopadá. Výše uvedenou argumentaci lze pochopitelně použít nejen na škody způsobené jeřáby, ale minimálně na všechny pracovní stroje s odděleným pracovištěm řidiče a osoby ovládající příslušný, na podvozku vozidla umístěný, pracovní stroj. JUDr. Jiří Jirsa, Česká pojišťovna a. s. POJISTNÝ OBZOR 7/2006 5

5 Po změnách společenského zřízení v druhé polovině roku 1989 se ve všech postkomunistických státech rapidně zhoršily prakticky všechny parametry bezpečnosti obecně, mezitím i dopravní bezpečnosti. Příčin je mnoho od poklesu kázně řidičů a růstu jejich agresivity, změn ve vozovém parku, málo efektivní práce dopravní policie, nedostatečný postih dopravních přestupků, a s ním spojený pokles respektu dopravní policie, který opět vede u mnoha řidičů k nedostatečnému respektování dopravních předpisů. Na základě rozboru dat z mezinárodní databáze nehodovosti IR- TAD, kterou CDV průběžně zpracovává za naši republiku a je zde reprezentantem České republiky, je možno vysledovat trendy v dopravní nehodovosti v jednotlivých zemích bývalého východního bloku. Při porovnání dat z jednotlivých států, které jsou ve velmi podobných ekonomických i společenských podmínkách, jsou velmi zajímavé úspěchy, kterých bylo dosaženo na poli bezpečnosti silničního provozu v Maďarsku v posledních 15 letech. Graf 1 ukazuje vývoj dopravní nehodovosti u některých bývalých východních států a pěti států s dobrým vývojem dopravní nehodovosti. Je zde patrný prudký růst počtu usmrcených osob po roce 1989 v ČR, Maďarsku, Polsku a Slovensku. U všech těchto států mimo naši republiku je zřetelný větší pokles nehodovosti v dalších letech. Naše republika má na uvedeném grafu nejhorší vývojový trend. U pěti západních států je stabilně dobrý trend v celém uvedeném časovém období. Pokles od roku 1980 do roku 2004 mají tyto státy v rozmezí od 0,39 % (Německo) do 0,44 % (Rakousko). Za základní příčiny úspěšného otočení nepříznivého vývoje nehodovosti v silniční dopravě je v Maďarsku považováno zavedení povinného svícení na pozemních komunikacích (dále PK) mimo obce a města, zavedení rychlostního limitu 50 km/hod v obcích, neustálé kampaně zaměřené na zvýšení bezpečnosti silničního provozu v různých médiích a především přísný dohled a restrikce Jak zmírnit dopravní nehodovost? Ing. Ladislav Skácal, Centrum dopravního výzkumu (CDV) Graf 1: UsmrcenÈ osoby v osobnìch automobilech (1980 ñ 2004, 1980 = 1, do 30 dn po dopravnì nehodï) Graf 2: V voj dopravnì nehodovosti v»r a MaÔarsku (do 30 dn po dopravnì nehodï, 1980 ñ 2004) Graf 3: PomÏr usmrcen ch chodc z celkovèho poëtu usmrcen ch (v %, do 30 dn po dopravnì nehodï, 1980 ñ 2004) ze strany maďarské policie, co bylo zavedeno od roku 1990 a V roce 1990 zemřelo na maďarských PK neuvěřitelných 2432 osob (což bylo 150 % hodnoty z roku 1980), za 10 let, tzn. v roce 2000 již snížili tento počet na 1200 osob. V roce 2004 zemřelo na maďarských PK celkem 1296 osob, což je asi 80 % hodnoty z roku 1980 a 53,3 % maxima z roku V ČR od roku 1988 do roku 1994 je prakticky stálý enormní růst počtu usmrcených na PK (v roce 1988 celkem 956 usmrcených, v roce 1994 již 1637 osob), po tomto maximu je vidět pomalý pokles počtů usmrcených na PK a v roce 2004 bylo 1382 usmrcených osob, co je 110 % hodnoty roku 1980 a 84,4 % maxima v roce Ve srovnání s rokem 2003 je to o 65 méně. V roce 2005 příznivý vývoj na PK v ČR pokračoval. Přispělo k tomu množství preventivních akcí. Kromě policejních kontrol i kampaně za nepřekračování povolené 50kilometrové rychlosti v obcích, a také realizace projektů Zdravá města, Bezpečná komunita, Dny bez úrazů atd. I když nehodovost na PK v ČR v roce 2004 a 2005 vykazuje zlepšení, stále se naše republika drží mezi státy s nejhoršími výsledky v oblasti bezpečnosti provozu na PK a není velký důvod k optimismu. Musíme se snažit všemi možnými prostředky dále zlepšovat bezpečnostní situaci na našich PK. Graf 2 ukazuje základní rozdíl mezi vývojem u nás a v Maďarsku. Mnohem horší výsledky máme v % poměru usmrcených osob v osobních automobilech z celkového počtu usmrcených na PK. V roce 1989 jsme měli s Maďarskem téměř stejné hodnoty tohoto % poměru (okolo 40 %). Od r u Maďarů (46,2 %) nastává pozitivní vývoj, který je do roku 2001 prakticky trvalý, zatímco u nás tento faktor neustále roste a nyní dosahuje již více než 56 %. Z tohoto grafu je možno vysledovat, že celkové počty usmrcených na PK jsou přímo závislé na uvedeném faktoru % poměru usmrcených osob v osobních vozech (dobře je to vidět u zvýšení počtu usmrcených v Maďarsku od roku 2001 a jejich další vývoj). 6 POJISTNÝ OBZOR 7/2006

6 Graf 4: UsmrcenÌ podle ËastnÌka silniënìho provozu v»r (1980 ñ 2004, do 30 dn po dopravnì nehodï) Graf 3 znázorňuje podíl usmrcených chodců z celkového počtu u nás, v Maďarsku a v několika vyspělých státech. Průběh u ČR a Maďarska má podobný pozitivní vývoj. To nás však nemůže nijak uspokojit, poněvadž při srovnání s vyspělými státy dosahujeme stále téměř 2 x větších % hodnot. Graf 4 ukazuje, že do roku 1984 počty usmrcených osob v osobních automobilech v ČR byly nižší než počty usmrcených chodců. V období 1984 až 1988 byly tyto počty téměř stejné. Od roku 1989 můžeme pozorovat prudký nárůst usmrcených osob v osobních automobilech. Pro názornost uvedu % podíly počtu usmrcených v osobních vozidlech k počtu usmrcených chodců. V roce 1988 to bylo 115,5 %, 1990 již 166,2 %, 1995 to bylo 197,4 %, 2000 dokonce 216,6 % a konečně v roce 2004 neuvěřitelných 277,2 %. Nad tímto vývojem se musíme rychle zamyslet a podniknout patřičné kroky! Závěr Rozeznáváme 5 hlavních skupin dopravně-bezpečnostních opatření ke zlepšení dopravní nehodovosti: 1. Opatření zaměřená na uživatele PK, kam patří: Výchova a vzdělávání Vymáhání práva, legislativa Kampaně 2. Opatření zaměřená na vozidla 3. Opatření zaměřená na infrastrukturu 4. Záchranné systémy 5. Prevence a využití nehodových dat Na základě faktů uvedených v článku je zřejmé, že pro snížení počtu usmrcených osob na PK v ČR je nezbytně nutné především se zaměřit na první bod uvedených opatření, a to na chování řidičů osobních vozů (a i chodců) pomocí všech tří uvedených možností. Výzkumy ukazují, že agresivní chování za volantem se podílí nejvyšší měrou na alarmujícím počtu dopravních nehod, a to zejména těch s nejvážnějšími následky. Typické agresivní chování zahrnuje nedodržení nejvyšší povolené rychlosti, bezpečné vzdálenosti mezi vozidly, nerespektování dopravních předpisů, špatnou jízdu v jízdních pruzích apod. Všechny typy zmíněného chování jsou v dnešní uspěchané době umocněny stresem a nedostatkem času. Rostoucí počet přeplněných silnic a dopravních kongescí vede u některých řidičů k pocitům frustrace a vyvolává případné agresivní chování. Hlavní příčinu naší neschopnosti výrazně zlepšit nepříznivý trend nehodovosti na českých silnicích je možno spatřit ve velmi nízkém vědomí celospolečensky rizikového chování řidičů. Taktéž víme, že dnes, oproti době před revolucí, je mnohem vyšší počet usmrcených osob v extravilánu. V letech křivky usmrcených osob v intravilánu a extravilánu v ČR byly skoro totožné. Po roce 1990 vlivem výše uvedených faktorů a vlivů je patrný obrovský nárůst usmrcených osob v extravilánu. Např. v roce 2000 zahynulo v intravilánu 520 osob, zatímco v extravilánu 816 osob (což je 157 % hodnoty v intravilánu), v roce 2004 zahynulo v intravilánu 438 osob, zatímco v extravilánu 777 osob (což je již 177 % hodnoty v intravilánu!). Bezpečnost silniční dopravy se v motoristicky vyspělých státech Evropy stala jedním ze základních ukazatelů vyspělosti společnosti. Odborná veřejnost v těchto státech si dávno uvědomila, že k problematice dopravní nehodovosti se nelze stavět pasivně. Výsledkem aktivního přístupu je, že dopravní nehodovost je v těchto zemích při porovnání relativních ukazatelů podstatně nižší než u nás. Centrum dopravního výzkumu v součinnosti s mnoha zahraničními i domácími institucemi a organizacemi se snaží dlouhou dobu přispět mnoha provázanými projekty a výzkumnými úkoly ke zlepšení neradostné situace v dopravní nehodovosti v ČR. Bohužel každodenní život nás přesvědčuje o opaku naší snahy. Obrovský nárůst všeobecné kriminality po sametové revoluci, pokles kázně a s tím samozřejmě související vzrůst dopravní nehodovosti na PK v ČR to plně potvrzují. V ČR je nanejvýš nutné urychleně provést rázná opatření ze strany státních orgánů, legislativy, policejního dozoru a patřičných restrikcí. Jedině tak můžeme zlepšit situaci v bezpečnosti provozu na PK, aby naše republika nepatřila stále mezi nejhorší státy v této oblasti. Person lnì info k integraci dohledu nad finanënìm trhem 1. dubna 2006 nabyl účinnosti zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem. Dohled nad finančním trhem v ČR byl k 1. dubnu 2006 integrován do České národní banky (ČNB), která převzala agendu Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění Ministerstva financí (ÚDPP), Komise pro cenné papíry (KCP) a Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami (ÚDDZ). Organizační struktura ČNB byla rozšířena o dvě nové sekce (sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami a sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem), které jsou přímo odpovědné bankovní radě. Ministerstvo financí ve své roli regulátora má dnes odpovědnost za přípravu všech zákonů v oblasti finančního trhu. ČNB se bude na přípravě zákonů nadále podílet ve formě expertní spolupráce. Návrhy prováděcích právních předpisů pro všechny sektory finančního trhu bude naopak připravovat ČNB za expertní spolupráce MF. Spolupráce mezi MF a ČNB pak bude upravena memorandem o této spolupráci. Vzhledem k novému uspořádání připravila redakce Pojistného obzoru stručnou informaci o personálním obsazení funkcí, týkajících se oblasti pojišťovnictví. Personální obsazení vedoucích funkcí nových dohledových sekcí v ústředí ČNB Ing. Karel Gabrhel ředitel sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami, Ing. Ondřej Huslar náměstek ředitele sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami, Ing. Naděžda Krátká ředitelka odboru dohledu sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami, RNDr. Monika Šťástková ředitelka odboru regulace pojišťovnictví sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami (dříve vedoucí oddělení metodiky a analytiky ÚDPP), Ing. Miroslav Sýkora ředitel odboru licenčního sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami (dříve vedoucí oddělení právního a licencí ÚDPP). Personální obsazení vedoucích funkcí odboru Legislativa finančního trhu a oddělení Pojišťovnictví a penzijní připojištění Ministerstva financí Mgr. Klára Cetlová ředitelka odboru Legislativa finančního trhu, Mgr. Daniel Tošner vedoucí oddělení Pojišťovnictví a penzijní připojištění. Pramen: a (eva) POJISTNÝ OBZOR 7/2006 7

7 Pro poslední období je typické, že v každém dalším roce se mluví o opět větším dopadu katastrofických událostí. Tedy rok 2005 se z pohledu dopadu katastrof označuje rovněž za rok rekordní. Zejména potom z pohledu světového pojišťovnictví. Celkově v souvislosti s katastrofami přišlo o život v roce 2005 více než 112 tisíc lidí. Z pohledu počtu obětí bylo nejničivější katastrofou zemětřesení v severní části Pákistánu v říjnu 2005, které znamenalo více než 90 tisíc zmařených životů. Zemětřesení v severní Sumatře v březnu 2005 zapříčinilo úmrtí okolo 2600 lidí, zemětřesení v Íránu v únoru 2005 okolo 600 lidí. Silné deště v Pákistánu v únoru 2005 usmrtily více než 2000 lidí a povodně v Indii v červenci 2005 dalších 1150 lidí. Mnoho obětí bylo v roce 2005 při katastrofách vyvolaných hurikány hurikán Stan v říjnu ve Střední Americe znamenal 1600 obětí, hurikán Katrina v srpnu v USA 1200 obětí. Přírodní katastrofy a škody katastrofického rozsahu vyvolané lidmi způsobily v roce 2005 přímé finanční škody na budovách, infrastruktuře a dopravních prostředcích v rozsahu 225 mld. USD. Jen hurikán Katrina znamenal finanční škody ve výši 135 mld. USD (další hurikány Rita a Wilma 15 mld. USD), zemětřesení v Pákistánu to byly škody v rozsahu 5 mld. USD. Z celkového rozsahu škod 225 mld. USD pojištěné škody představují 80 mld. USD (viz graf č. 1). Jen pojištěné škody v souvislosti s hurikánem Katrina dosahují 45 mld. USD. Tím se hurikán Katrina stal pojistnou událostí s největšími pojištěnými škodami v historii pojišťovnictví. Do roku 2005 byly historicky největší pojištěné škody spojeny s důsledky hurikánu Andrew v roce 1992, které činily 22 mld. USD a pojištěné škody v důsledku teroristického útoku v USA v září 2001, které činily 21 mld. USD (měřeno cenami roku 2005). Celkem 88 % celosvětových pojištěných škod (okolo 70 mld. USD) se týká USA, tedy v rozhodující míře škod v důsledku hurikánů. Přibližně 8 % celosvětově Katastrofy a světové pojišťovnictví v roce 2005 doc. Ing. Eva Ducháčková, CSc., Vysoká škola ekonomická Graf 1: PodÌl pojiötïn ch ökod na ökod ch z katastrof v roce 2005* (v %) * daje viz Swiss Re sigma, Graf 2: PojiötÏnÈ ökody z katastrof v letech 1970 aû 2005 v mld. USD* * daje viz Swiss Re sigma, NejvÏtöÌ pojiötïnè ökody z katastrof v roce 2005* Událost Datum Postižené území Pojištěné škody v mld. USD Počet obětí na životech hurikán Katrina USA, Mexický záliv, Bahamy hurikán Rita USA, Mexický záliv, Kuba hurikán Wilma USA, Mexiko, Jamajka, Kuba, Haiti 8 20 hurikán Denis USA, Karibik, Kuba, Haiti 2 61 silné deště a povodně Švýcarsko, Německo, Rakousko 1,9 43 vichřice Erwin * daje viz Swiss Re sigma, Dánsko, Švédsko, Velká Británie, Norsko, Německo 1,5 17 pojištěných škod připadá na západní Evropu, tedy zejména na pojistná plnění vyplacená v důsledku silných dešťů a povodní ve Švýcarsku, Německu a Rakousku v srpnu 2005 (viz tabulka). Vývoj v posledních letech ukazuje na zvyšující se výskyt katastrof a zejména dopady katastrof na světové pojišťovnictví. Tento fakt podtrhuje z tohoto pohledu právě rekordní rok 2005 (viz graf č. 2). Vlivem klimatických změn na Zemi dochází k přírodním událostem (vichřice, povodně, velká sucha apod.) v takové síle, jak doposud nebylo obvyklé, a dále v oblastech, ve kterých takové skutečnosti nebyly doposud obvyklé. A v hustě obydlených oblastech a průmyslových oblastech výskyt těchto přírodních událostí způsobuje škody a také pojištěné škody velkého rozsahu. Zkušenosti pojistitelů a zajistitelů z katastrof v roce 2005 se projeví na pojistných a zajistných trzích v dalších obdobích. Pojišťovny a zejména zajišťovny jsou nuceny využívat dokonalejší metody pro ohodnocování pravděpodobnosti výskytu živelních událostí a budou nuceny přehodnocovat přístupy ke krytí škody z těchto živelních událostí prostřednictvím jednotlivých pojistných produktů. Tedy přehodnocovat pojistitelnost rizik v rámci pojistných produktů, provádět změny v konstrukci pojistných produktů jako uplatnění limitů a vyšších měr spoluúčastí, přehodnocovat kalkulace u pojistných produktů, zejména majetkového pojištění. Poznámka: Definice katastrof podle Sigma, Swiss Re 2004*: Přírodní katastrofa = škodní událost způsobená přírodními silami. Katastrofa vyvolaná lidským činitelem = škodní událost spojená s lidskou činností (havárie, výbuchy, teroristické činy atd.). Katastrofa = událost spojená se škodou minimálně 78 mil. USD nebo pojištěnou škodou 38 mil. USD (v leteckém pojištění 36 mil. USD, v dopravním pojištění 16 mil. USD) nebo příčina úmrtí nebo zmizení minimálně 20 lidí (případně ztráta domova pro 2000 lidí). 8 POJISTNÝ OBZOR 7/2006

8 Evropská unie a změny klimatu Velká Británie, která byla v druhém pololetí 2005 předsednickou zemí Evropské unie, kromě politických a ekonomických témat, věnovala vysokou pozornost i problematice životního prostředí. Dne 9. listopadu 2005 se v Londýně uskutečnila konference věnovaná problematice klimatických změn, na které vystoupil také ředitel pro neživotní pojištění Federace národních asociací pojišťoven evropských zemí (CEA) Jean-Louis Marsaud. Ve své prezentaci nazvané Klimatické změny a evropští pojistitelé hovořil o doporučeních evropského pojistného průmyslu pro bezpečnější a čistý svět. Evropské státy a jejich občané ponesou náklady klimatických změn Pojištění, jeho kvalita a rozsah do značné míry určí, kdo a v jakém rozsahu takové náklady zaplatí. Klimatické změny zvýší četnost a závažnost extrémních výkyvů počasí, jako jsou záplavy, povodně, bouře a suchá léta. Škody se projeví v pojištění majetku, zdravotním, životním, zemědělském, stavebním a dopravním pojištění, pojištění přerušení provozu a v pojištění motorových vozidel. Podle údajů Mnichovské zajišťovny v roce 2004 dosáhly ekonomické ztráty způsobené přírodními katastrofami 145 mld. USD, z čehož 44 mld. bylo pojištěno. Ve 40. letech 21. století bude podle předpovědí více než polovina letních období teplejší, než bylo extrémně horké léto roku Roční škody způsobené záplavami jen v Evropě by se mohly v 80. letech 21. století zvýšit z dnešních 6,5 8 mld. eur o dalších 100 až 120 mld. eur. Pokud jde o přírodní katastrofy, byl rok 2004 pro pojišťovny a zajišťovny s globálními škodami ve výši 34 mld. eur nejdražší v dosavadní historii. Rok 2005 však byl ještě horší. Pouze hurikán Katrina podle dosavadních informací pojišťovnám způsobil škody ve výši 34 až 50 mld. eur. Pojišťovny mohou pomoci rozložit náklady na škody plynoucí z klimatických změn, nemohou ale celkovou úroveň rizika snížit. Jsou to však vlády jednotlivých států, které mají v dlouhodobém horizontu odpovědnost za řízení rizik plynoucích pro společnost z klimatických změn. Pojistný průmysl může pomoci zvýšit povědomí o škodách způsobených klimatickými změnami a pomoci lidem a podnikům se na důsledky klimatických změn připravit. Pojišťovny pomáhají a jsou i nadále připraveny ke spolupráci při zpracovávání národních či regionálních systémů mapování a dělení oblastí ohrožených záplavou do zón, při zavádění výstražných systémů a různých preventivních a dalších programů. Pojišťovny také mohou pomoci při přípravě stavebních norem zohledňujících očekávané klimatické změny, např. staveb odolnějších proti velmi silným větrům, extrémnímu chladu nebo vysokým teplotám. INFO z Evropské unie Evropská komise zahájila kampaň upozorňující na problematiku změny klimatu, která nese název I ty ovládáš změny klimatu Kampaň upozorňující na složitou problematiku změn klimatu zahájili dne 29. května t.r. v Bruselu předseda Evropské komise José Manuel Barroso a komisař pro životní prostředí Stavros Dimas. Kampaň vyzývá k tomu, aby lidé v každodenním životě uskutečnili drobné změny a významně tak přispěli ke snížení emisí skleníkových plynů. Kampaň se snaží vyvolat u lidí pocit osobní odpovědnosti, má jim pomáhat v boji proti klimatickým změnám a nabízí jim celou řadu praktických a snadno realizovatelných námětů. Domácnosti v Evropské unii jsou totiž zdrojem přibližně 16 % celkových emisí skleníkových plynů v EU. Členské státy EU zahájí kampaň na vnitrostátní úrovni během několika následujících dnů. Podle předsedy Barrosa je boj proti změnám klimatu pro Komisi prioritou, doplňuje a posiluje politické a legislativní snahy Komise a zřetelně ukazuje, do jaké míry jsou všichni občané odpovědni za změny klimatu a co může a musí jednotlivec udělat, aby hrozbám změny klimatu zabránil. Při zahájení kampaně předseda Komise Barroso a komisař Dimas na hlavní budově Evropské komise v Bruselu odhalili obrovský plakát, na němž je Země zobrazená z vesmíru a k ní je připojen teploměr, který měří zvyšující se teplotu. Nápis na plakátu uvádí: I ty ovládáš změny klimatu. Ztlum. Vypni. Recykluj. Choď. Podobné plakáty obrovských rozměrů budou instalovány i ve všech ostatních hlavních městech členských států Evropské unie. Také sochy v evropských hlavních městech byly oblečeny do triček potištěných stejným nápisem. Týká se to třeba symbolu Bruselu bronzové sochy s vodotryskem, jíž se přezdívá čůrající chlapeček, nebo sochy skladatele Johana Strausse ve Vídni. Pozornost na kampaň mají upoutat také reklamy v televizi a v tisku. Na webových stránkách kampaně jsou k dispozici srozumitelné informace, mimo jiné vysvětlení klimatických změn a jejich důsledků. Čtenář stránek si může vybrat z padesátky rad, jak snížit emise, které sahají od snížení teploty topení o 1 C (což představuje až desetiprocentní úsporu energie na vytápění) až po radu nenechávat televizory a počítače zapnuté v pohotovostním režimu stand-by (úspora energie 10 %) nebo tisknout oboustranně (až 50 % úspora papíru). Uhlíková kalkulačka vypočítává množství kysličníku uhličitého (CO 2 ), který nevznikne, pokud se lidé budou jednotlivých rad držet. Kromě vlád jednotlivých členských států se do kampaně zapojí také další známé osobnosti, například popové hvězdy, hudební skupiny apod. Kampaň má rozpočet 4,7 milionu eur; webové stránky budou v provozu trvale, avšak kampaň samotná proběhne ve třech vlnách, a to v červnu, v září a v listopadu Přibližně 16 % skleníkových plynů v zemích EU způsobují domácnosti. Každý občan Evropské unie ročně zapříčiní vznik jedenácti tun skleníkových plynů, především pak CO 2. Většinu emisí skleníkových plynů v EU způsobuje výroba a spotřeba energie (61 %), následuje doprava (21 %). Obojí totiž používá fosilní paliva (uhlí, ropu a zemní plyn), při jejichž spalování dochází ke vzniku CO 2. Z celkové spotřeby energie v EU připadá téměř třetina na domácnosti a asi polovina emisí v dopravě je způsobena osobními automobily. Vyplývá z toho, že jednotlivci mají na tyto emise přímý vliv. I v dalších odvětvích se však jednotlivec může podílet na snižování emisí, například v průmyslu tím, že sníží množství odpadu a bude jej dávat recyklovat nebo kompostovat. Například výroba nové hliníkové plechovky je energeticky desetkrát náročnější než recyklace staré. V neposlední řadě mohou občané požadovat strukturální změny nutné k tomu, aby společnost produkovala co nejméně uhličitých emisí, například častějším využíváním obnovitelných zdrojů energie. Webová stránka kampaně: Pramen: Tisková zpráva Evropské komise SDĚLENÍ KOMISE o přezkumu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65 ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES 1) Článek 20 této směrnice ukládá Komisi přezkoumat fungování vnitřního trhu finančních služeb, pokud jde o uvádění těchto služeb na dálku na trh. Komise by přitom měla provést analýzu a podrobně popsat problémy, jimž jsou vystaveni nebo by mohli být vystaveni jak spotřebitelé, tak i dodavatelé služeb, problémy, které vznikají zejména v důsledku rozdílů mezi vnitrostátními právními předpisy o informacích (v návaznosti na články 3, 4 a 5 směrnice) a právu na odstoupení od smlouvy (článek 6 směrnice). Článek 20 dále Komisi ukládá nejpozději do 9. dubna 2006 o těchto problémech informovat Evropský parlament a Radu. V návaznosti na tato ustanovení směrnice se proto Komise rozhodla informovat Evropský parlament a Radu o současném stavu přezkumu používání směrnice 2002/65 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na dálku na trh. Směrnice 2002/65 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku vstoupila v platnost dnem 9. října Podle čl. 21 odst. 1 této směrnice měly členské státy směrnici transponovat do svých právních předpisů nejpozději do 9. října Transpozice směrnice však bylo opožděna: Do konce roku 2004 oznámilo Komisi transpozici pouze 8 členských států; během prvního čtvrtletí roku 2005 obdržela Komise další 4 oznámení o transpozici, během druhého čtvrtletí roku 2005 další 4 a ve třetím čtvrtletí roku 2005 ještě další 2. Celkem tedy jeden rok po uplynutí lhůty transpozici směrnice oznámilo pouze 18 členských států a do konce prvního čtvrtletí 2006 celkem 20 členských států. Kromě toho dva členské státy zaslaly Komisi oznámení o částečné transpozici směrnice (v případě dvou členských států Komise předložila věc Soudnímu dvoru, jeden další případ je stále prověřován). Přezkum vyžadovaný článkem 20 uvedené směrnice má význam pouze tehdy, jestliže je směrnice nejen plně transponována, ale jestliže je ve členských státech také funkční. To však vyžaduje mít určité důkazy o používání směrnice. Jelikož tyto důkazy Komise neměla, nemohla splnit požadavky čl. 20 odst. 1 směrnice. S cílem plně posoudit dopad směrnice 2002/65 na vnitřní trh zadala Komise vypracování studie jako podkladového materiálu pro svou zprávu; tato zpráva Komise s případnými návrhy na revizi směrnice by mohla být vydána v roce Komise proto v tomto sdělení žádá Evropský parlament a Radu, aby vzaly na vědomí navrhovanou aktualizaci časového plánu. 1) Communication from the Commission: Review of Directive 2002/65 of the European Parlament and of the Council of 23 September 2002 concerning the distance marketing of consumer financial services and amending Council Directive 90/619 EEC and Directive 97/7 EC and 98/27 EC Připravil: Ing. Josef Čížek POJISTNÝ OBZOR 7/2006 9

9 Zákon č. 411/2005 Sb. a zákon č. 226/2006 Sb., kterými se s účinností od 1. července mění zákon o silničním provozu, přinášejí i další povinnosti, o kterých jsme se dosud nezmiňovali. Mezi ně patří zejména následující. Vyšetření na alkohol Ustanovením 5 odst. 1 písm. f) a g) zákona o silničním provozu se nově upravuje povinnost řidiče podrobit se na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie vyšetření podle zvláštního právního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Zvláštním právním předpisem je zákon č. 379/2005 Sb., o opatře- přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, vyšetřovaná osoba. Kdo se odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové vyšetření není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví, dopustí se přestupku podle 22 odst. 1 písm. d) zákona o přestupcích. Za tento přestupek se uloží pokuta od Kč do Kč a zákaz činnosti od jednoho roku do dvou let a započte se 7 bodů. Zákaz používat antiradar Podle 3 odst. 4 zákona o silničním provozu nikdo nesmí pou- Nové povinnosti podle zákona o silničním provozu přechodem pro chodce i řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem. Bohužel se jedná o nezdařilý pokus převzít dřívější ustanovení 5 odst. 3 vyhlášky č. 99/1989 Sb. a zbytečnou kazuistiku, když sledovaný zájem na ochraně chodců je dostatečně upraven předchozím ustanovením. Především je neodůvodněné, že se daná povinnost vztahuje jen na situace, když rychlost jízdy sníží nebo zastaví vozidlo před přechodem pro chodce nejméně dva další řidiči. Navíc by se měla vztahovat jen na případy, když to vyžaduje bezpečnost silničního provozu, a nikoliv například na situaci, Motoristické aktuality Nové povinnosti provozovatele vozidla Podle 10 odst. 1 písm. d) zákona o silničním provozu provozovatel vozidla nesmí přikázat nebo svěřit samostatné řízení vozidla osobě, o které nezná údaje potřebné k určení její totožnosti. Na úkor určitosti a srozumitelnosti tohoto ustanovení je, že se výslovně nestanoví, co se rozumí totožností osoby, a že se explicitně nevymezují potřebné údaje, jako tomu je například u prokazování totožnosti podle zákona o Policii České republiky, podle něhož prokázání totožnosti znamená prokázání jména a příjmení, data narození a trvalého, popř. přechodného pobytu osoby. JUDr. Pavel Bušta Česká asociace pojišťoven ních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. Podle 16 tohoto zákona orientační vyšetření provádí útvar Policie České republiky, obecní policie, Vojenské policie, Vězeňská služba České republiky a zaměstnavatel pomocí dechové zkoušky, popřípadě odběru slin. Lékařské vyšetření provádí zdravotnické zařízení k tomu odborně a provozně způsobilé dechovou zkouškou a odběry vzorků biologického materiálu. Vyšetření biologického materiálu hradí v případě, že se prokáže žívat technické prostředky a zařízení, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných policií nebo Vojenskou policií při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (antiradar). Osobě, která používá antiradar, uloží obecní úřad obce s rozšířenou působností pokutu do Kč. Zastavit vozidlo před přechodem pro chodce Podle 5 odst. 1 písm. i) zákona o silničním provozu je řidič nově povinen snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo před když jiný řidič zastaví vozidlo pro nedostatek pohonných látek nebo pro závadu na vozidle. Doklad o zdravotní způsobilosti Nově musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe doklad o zdravotní způsobilosti a na výzvu policisty jej předložit ke kontrole. Tato povinnost platí pro držitele řidičského oprávnění, který je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky. Obecní úřad obce s rozšířenou působností uloží pokutu do korun fyzické osobě podnikající podle zvláštního právního předpisu nebo právnické osobě, která jako provozovatel vozidla přikázala řízení vozidla nebo svěřila vozidlo osobě, o níž neznala údaje potřebné k určení její totožnosti; fyzické osobě uloží za takové jednání pokutu do Kč ( 125 zákona o silničním provozu). Podle 10 odst. 3 zákona o silničním provozu provozovatel vozidla a osoba, které provozovatel svěřil vozidlo s výjimkou, kdy provozovatelem vozidla je zpravodajská služba, jsou povinni na výzvu policie, krajského úřadu nebo 10 POJISTNÝ OBZOR 7/2006

10 obecního úřadu obce s rozšířenou působností sdělit skutečnosti potřebné k určení totožnosti řidiče vozidla podezřelého z porušení ustanovení tohoto zákona; tímto ustanovením není dotčeno ustanovení zvláštního právního předpisu. Nerespektování této povinnosti je přestupkem podle 22 odst. 1 písm. l) zákona o přestupcích. Nedotčené zůstává ustanovení 60 zákona o přestupcích, podle něhož je každý povinen podat správním orgánům nezbytné vysvětlení k prověření došlého oznámení o přestupku; podání vysvětlení může být odepřeno, jestliže by takovým osobám nebo osobám jim blízkým hrozilo nebezpečí postihu za přestupek, popřípadě za trestný čin nebo by porušily státní nebo služební tajemství anebo zákonem výslovně uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti. Přejíždění do středního jízdního pruhu Na pozemní komunikaci o třech jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič přejíždět z levého jízdního pruhu do středního jízdního pruhu jen tehdy, neohrozí-li řidiče přejíždějícího do středního jízdního pruhu z pravého jízdního pruhu; obdobně se postupuje při přejíždění z levých jízdních pruhů do středních jízdních pruhů na pozemní komunikaci o čtyřech a více jízdních pruzích vyznačených na vozovce ( 12 odst. 6 zákona o silničním provozu). Zákaz vjet do křižovatky Podle 22 odst. 3 zákona o silničním provozu řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce. To neplatí, pokud řidič zastavuje vozidlo v křižovatce za účelem plnění povinnosti umožnit chodci na přechodu pro chodce bezpečné a nerušené přejití vozovky nebo při odbočování vlevo. Nadále řidič nesmí vjet do křižovatky ani tehdy, když by musel v křižovatce zastavit vozidlo proto, aby dal přednost v jízdě např. při otáčení nebo při odbočování vpravo nebo aby neohrozil chodce přecházející pozemní komunikaci, na kterou odbočuje, a na níž není vyznačen přechod pro chodce. Vjíždění na kruhový objezd Řidič vjíždějící na kruhový objezd označený dopravními značkami Kruhový objezd společně se značkou Dej přednost v jízdě! nebo Kruhový objezd společně se značkou Stůj, dej přednost v jízdě! musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím po kruhovém objezdu a organizovanému útvaru chodců a průvodci vedených a hnaných zvířat se zvířaty jdoucími po kruhovém objezdu ( 22 odst. 5 zákona o silničním provozu). Kruhový objezd se označuje dopravní značkou č. C 1, která přikazuje jízdu po křižovatce s kruhovým objezdem ve směru šipek na značce zobrazených. Není-li před křižovatkou s kruhovým objezdem společně s dopravní značkou Kruhový objezd dopravní značka Dej přednost v jízdě! nebo Stůj, dej přednost v jízdě!, pak pro jízdu takovou křižovatkou platí ustanovení 22 odst. 2 o přednosti vozidel přijíždějících zprava. Při vjíždění na kruhový objezd a jízdě po kruhovém objezdu, nepřejíždí-li z jednoho jízdního pruhu do druhého, řidič nedává znamení o změně směru jízdy; při vyjíždění z kruhového objezdu řidič je povinen dát znamení o změně směru jízdy ( 30 odst. 5 zákona o silničním provozu). Zákaz předjíždění Nově se řidiči nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3500 kg a řidiči jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, zakazuje předjíždět jiné vozidlo, pokud k jejich předjetí nemají dostatečnou rychlost, takže by omezili v jízdě ostatní vozidla svou výrazně nižší rychlostí jízdy ( 36 odst. 4 zákona o silničním provozu). Vedle jisté nezdařilosti tohoto ustanovení se připomíná, že všeobecný a navíc přísnější zákaz předjíždění, pokud by došlo k omezení řidiče jedoucího za řidičem, který při předjíždění vybočuje ze směru své jízdy, upravuje ustanovení 17 odst. 2. Navíc ustanovení 18 odst. 2 písm. b) zakazuje řidiči omezovat plynulost provozu pomalým předjížděním na všech pozemních komunikacích. Průjezdný jízdní pruh Pokud hustota provozu na dálnici a rychlostní silnici o dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy vyvolá vznik kolony stojících vozidel, jsou řidiči souběžně jedoucích vozidel povinni před zastavením vozidla vytvořit mezi sebou jeden průjezdný jízdní pruh široký nejméně 3,0 m pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; je-li v jednom směru jízdy tři a více jízdních pruhů, sníží vzájemný boční odstup řidiči vozidel v levém a středním jízdním pruhu nebo středních jízdních pruzích. Řidiči jedoucí v krajních jízdních pruzích v jednom směru jízdy mohou při vytváření průjezdného jízdního pruhu vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Řidičům ostatních vozidel je vjezd do pruhu pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy a jízda v tomto pruhu zakázána; toto neplatí pro vozidla vlastníka pozemní komunikace a vozidla technické pomoci ( 41 odst. 8 zákona o silničním provozu). Vytvořit průjezdný jízdní pruh je nezbytné i po zastavení vozidla v koloně vozidel, je-li to v zájmu bezpečného a plynulého průjezdu vozidel s právem přednostní jízdy a vozidel jimi doprovázených, a to na všech pozemních komunikacích ( 41 odst. 7). Nový trestný čin Upravuje se nová skutková podstata trestného činu řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle 180d trestního zákona. Tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo řídí motorové vozidlo, ačkoliv není držitelem příslušného řidičského oprávnění. Za tento trestný čin lze uložit trest odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžitý trest nebo zákaz činnosti. Zlatá koruna: ceny nejlepším finančním produktům roku 2006 Již počtvrté byla vyhlášeny výsledky soutěže o nejlepší finanční produkty roku 2006 Zlatá koruna. Každoročně hodnotí Finanční akademie, kterou tvoří stovka nejvýznamnějších finančních expertů a ekonomických publicistů, produkty finančního trhu určené retailovým zákazníkům a malým a středním podnikům. Produkty kategorie A, určené retailovým zákazníkům: Univerzální bankovní produkty, Elektronické bankovnictví, Stavební spoření, Hypotéky, Úvěry, Platební karty, Životní a kapitálové pojištění, Penzijní připojištění, Podílové fondy, Leasing. Produkty kategorie B, určené malým a středním podnikům: Podnikatelské účty, Podnikatelské úvěry, Pojištění podnikatelů, Leasing pro podnikatele. O patnácté kategorii Nejoblíbenější finanční produkt roku svými hlasy napříč všemi kategoriemi rozhodli sami klienti, kteří dali svůj hlas vybranému produktu prostřednictvím finančního portálu Ocenění Zlatá koruna v této kategorii získal produkt DYNAMIK (Česká pojišťovna a. s.). Stříbrnou korunu si odnáší produkt Penzijní připojištění se státním příspěvkem (Winterthur Penzijní fond a. s.) a Bronzovou korunu produkt Talisman (Aviva životní pojišťovna, a.s.). O prestižní ocenění Zlaté koruny se letos ucházelo 142 finančních produktů, které přihlásilo téměř 50 společností. Podle tiskových zpráv České pojišťovny a. s., společností skupiny Winterthur z a zpracovala eva. POJISTNÝ OBZOR 7/

11 Zabezpečení motorových vozidel Ing. Zdeněk Veiner, CI ČAP Krádeže motorových vozidel jsou nejen obrovským českým, ale i celoevropským problémem. Odcizená motorová vozidla, jejich díly, ale také doklady jsou výnosným a žádaným zbožím, a pochopitelně tedy předmětem zájmu automobilové kriminality. V průběhu každého roku je odcizeno v ČR průměrně automobilů. Znamená to, že cca každých 25 minut je v ČR odcizen automobil. Pro tisíce takto postižených majitelů vozidel to znamená nemalou finanční ztrátu. Situace, kdy každý desátý automobil na trhu ojetých vozidel v ČR pravděpodobně pochází z trestné činnosti, staví běžné motoristy před značné riziko nákupu kradeného vozu. Ten, kdo v dobré víře koupí odcizené vozidlo, má téměř jistotu, že o něj přijde bez jakékoliv náhrady. Krádežím automobilů nelze úplně zabránit, ale vhodnými zabezpečovacími systémy lze jejich počet podstatně snížit. K dispozici na trhu jsou tyto základní druhy zabezpečení vozidel a jejich kombinace: a) Mechanické zabezpečovací systémy jejich hlavní funkcí je zabránit v pohybu a maximálně odolávat pokusu o překonání. Nejúčinnější jsou tyto systémy pevně spojené s vozidlem. Pokud je informace o zabezpečení vozidla umístěna viditelně, působí i preventivně. b) Elektronické zabezpečovací systémy mají zejména zabránit nastartování vozidla (imobilizéry) a případně při pokusu o vniknutí do vozidla vyvolat poplach. Jejich preventivní ochranná funkce je též významná. c) Monitorovací a vyhledávací systémy patří do skupiny tzv. pokrádežových systémů. Jejich funkce začíná již v okamžiku manipulace s vozidlem. Na tuto skutečnost je upozorněn majitel a následně policie. Systém průběžně udává polohu vozidla a další důležité informace k jeho vyhledání. d) Identifikační zabezpečovací systémy působí preventivně jako viditelné identifikátory a jako pokrádežové systémy působí při vyhledávání a zejména identifikaci nejen celého vozidla, ale jeho jednotlivých dílů. Tím se stává vozidlo obtížně prodejné i po rozebrání na náhradní díly. Pro optimální zabezpečení vozidla je vhodné využít vždy vybranou kombinaci uvedených systémů. Vzhledem k tomu, že cílem zloděje je co nejrychleji se zbavit odcizeného vozidla a nezanechat žádné stopy, jsou identifikační systémy poměrně účinným doplňkovým nástrojem zabezpečení. Předností je i jednoduchost jejich aplikace a příznivá cena. Zachycení změn původních identifikátorů vozidla je dnes obtížnější i díky novele zákona 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která umožňuje zjednodušené přihlášení vozidla. U vozidel není při přihlašování do provozu prováděna kontrola původnosti identifikátorů ani zjišťována skutečná historie, případně skutečné stáří vozidla. Nejdůležitějším původním identifikátorem vozidla je kód VIN (Vehicle Identifikcation Number). Je to vlastně rodné číslo automobilu. Příklad VIN kódu je uveden na obrázku. Změnu VIN kódu lze většinou zjistit pouze v odborné dílně za pomoci speciálních přístrojů. Na dalším obrázku je velmi zdařilý výsledek přeražení posledních 6 znaků VIN kódu. Čím je snadnější provést změnu identity vozidla, tím lákavější je vozidlo pro zloděje. Vhodnou změnou identifikátoru se současně tzv. omladí vozidlo. Pokud je na vozidle aplikováno více identifikačních systémů, znamená to pro potenciálního zloděje více práce s jejich pozměňováním nebo odstraňováním. Také se vystavuje riziku, že nebudou některé identifikátory z vozidla odstraněny úplně nebo vůbec. Použití vhodných doplňkových identifikačních zabezpečovacích systémů znesnadňuje prodej odcizených vozidel a jejich dílů. Jednou z alternativ, jak preventivně působit proti masivnímu pozměňování identifikátorů vozidel a jejich historie, je používání systému umístění ochranných holografických prvků na vozidla s názvem AUTODOT OCIS, které jsou vyrobeny špičkovou technologií a jsou novinkou na našem trhu. Systém AUTODOT OCIS nabízí firma Cebia, spol. s r. o. Součástí setu je sada holografických etiket, které se nalepí viditelně na vybraná místa na vozidle, a sprej s tzv. inteligentním prachem. Aerosol, který lze nastříkat na libovolná (i skrytá) místa v autě, obsahuje kovových holografických mikroteček a z každé z nich lze odečíst pomocí speciálního zařízení unikátní identifikační kód vozidla. Proti přenesení na jiné vozidlo jsou etikety chráněny mimo destrukčních perforačních zón kovové vrstvy ještě speciální samodestrukční plastovou fólií. Jedná se o stejný princip ochrany pomocí holografických ochranných prvků používaných na ceninách, bankovkách nebo dokladech. Tato světově unikátní technologie výroby syntetických hologramů je jen těžko napodobitelná. Bezpečnost hologramu a jeho výhody Hologram je opticky proměnlivý prvek, který mění vlastnosti dopadajícího světla a difrakcí (ohybem) světelných paprsků tak, že z něj vytváří obraz. Tento obraz může mít nejrůznější dynamické či prostorové vlastnosti. Některé prvky jsou viditelné pouze pod mikroskopem. Hologram nelze jednoduše padělat Běžnými polygrafickými metodami nelze hologram napodobit ani zkopírovat. Výroba lisovaných hologramů vyžaduje velmi složitou a nákladnou technologii. Nepřenositelnost Hologram na destruktivní samolepce nelze opětovně použít. Celý hologram nebo jeho části zůstanou na podložce spolu s lepidlem, zbytek je sejmut spolu s nosnou fólií etikety. Jednoznačná identifikace Grafický motiv hologramu a jeho efekty (barevné, prostorové, pohybové, flip-flop) jsou okamžitě rozpoznatelné lidským okem i pro naprostého laika. Zabudováním dalších bezpečnostních prvků do hologramu lze docílit velmi vysokého stupně ochrany, kdy pravost hologramu můžeme ověřit i za použití mikroskopu. Hlavním cílem je značení a registrace vozidel v co nejvíce zemích, a tím snížit počet krádeží a jejich důsledky. Počet krádeží automobilů v ČR by se mohl po zavedení tohoto nového identifikačního systému znatelně snížit. Zároveň se tím i zvyšuje pravděpodobnost, že se odcizené vozidlo dostane zpět jeho majiteli. Před závěrem si musíme zákonitě položit otázku. Stačí ke snížení počtu krádeží vozidel v ČR samotné zabezpečení vozidla? 12 POJISTNÝ OBZOR 7/2006

12 Zabezpečení vozidel pomocí technických prostředků, jako je např. shora uvedený unikátní systém AOTODOT OCIS, samozřejmě výrazně snižuje riziko odcizení vozidla těch majitelů, kteří chápou důležitost prevence. Na druhé straně je ale parametr snadné legalizace již odcizených vozidel a jejich opětné uvádění do provozu s pozměněnými identifikátory. V této oblasti by se mělo stát naprostou samozřejmostí, že kupující bude požadovat od prodávajícího originální a tím ověřitelný doklad o prověření původu vozidla např. systémem PROVIN nebo osvědčení o prověření původnosti identifikátorů vozidla např. systémem VINTEST. Pokud se totiž motoristé nezačnou zajímat o původ, historii nebo alespoň skutečné stáří kupovaného vozidla, bude u nás prodej kradených vozidel stále vzkvétat. To znamená, že nákupem neprověřeného vozidla motoristé vlastně nahrávají zlodějům. Jinak by nebylo možné, aby prakticky každé desáté vozidla na trhu ojetin vykazovalo zásadní závady stran svého původu, původnosti nebo stáří. Paradoxně jsou to právě motoristé, kteří obvykle pod vidinou výhodného nákupu vozidla vytváří ideální prostředí pro zloděje, a to i přes vědomé riziko, že o vozidlo a tím i své peníze následně přijdou. Za pozornost jistě stojí konstatování, že řada pojistitelů již dnes, ve snaze o snižování nejen počtu krádeží, ale i pojistných podvodů realizovaných na vozidlech podezřelých z hlediska svého původu, původnosti nebo stáří využívá k ochraně klientů takovéto služby. Příkladem může být komplexnost nabídky Cebia, spol. s r.o. Stejně tak je jasným posunem vpřed připravovaný projekt SYREZ, od kterého se očekává zásadní zprůhlednění nejen na trhu se systémy a prostředky zabezpečení vozidel, ale i zprůhlednění v prostředí montážních firem. Nová úprava autosedaček od Řady změn doznala též právní úprava používání dětských autosedaček, resp. připoutání se za jízdy jakožto celku. Když totiž původně začala být otázka dětských sedaček řešena silničním zákonem, vznikla řada komplikací, které vedly k dílčím novelám této otázky. Vzhledem k tomu, že ani tyto dílčí novely nevedly ke vhodnému výsledku, řeší poslední novela tuto otázku komplexně. Ještě než bude pohovořeno o nových (a složitých) pravidlech pro používání dětských autosedaček, je třeba zmínit, že se změnila i povinnost se poutat. Totiž, v dnešní době zákon stanoví, že řidič je povinen se za jízdy připoutat bezpečnostním pásem. To vedlo k výkladům, že tato povinnost je splněna, jestliže se řidič kdykoli za jízdy připoutá a nikoli, že má být připoután po celou dobu jízdu. Podle některých názorů se tak dalo úspěšně čelit pokutám za nepřipoutání se, neboť řidič mohl až do okamžiku, kdy zastavil, se připoutat, a tím by povinnost podle některých splnil. Vzhledem ke sporům o výklad tohoto ustanovení novela zavádí povinnost být připoután, čímž shora uvedenou argumentaci dostává ze hry, byť to patrně nebylo až tak důležité, neboť i shora uvedená argumentace byla dost účelová. Zákaz přepravovat dítě v autě Tento zákaz bude platit v osobních vozidlech do 3,5 tuny (kategorie M1) a nákladních vozidlech do 3,5 tuny (N1) a vozidlech kategorie N2 a N3 a bude se týkat všech vozidel, ve kterých není ani bezpečnostní pás, ani dětská autosedačka. Pokud tedy ve vozidle shora uvedených kategorií není ani pás, ani dětská sedačka, nesmí v něm být přepravováno nikdy a na žádném místě dítě mladší tří let a nikdy na místě vedle řidiče dítě menší 150 cm. Přeprava dětí lehčích než 36 kg a menších než 150 cm Pokud je vozidlo shora uvedené kategorie vybaveno bezpečnostním pásem nebo dětskou sedačkou, může být dítě shora specifikované váhy a výšky (obě podmínky musí být splněny současně) přepravováno pouze v dětské autosedačce, a to za podmínek, že: sedačka odpovídá rozměry a váhou přepravovanému dítěti a pokud je dítě přepravováno na sedadle, kde je airbag a pokud ten není vyřazen z činnosti, nesmí dítě sedět proti směru jízdy. Přeprava dětí těžších než 36 kg nebo větších než 150 cm Pokud je vozidlo shora uvedené kategorie vybaveno bezpečnostním pásem nebo dětskou sedačkou, musí být dítě, které váží buď 36 kg nebo je vyšší než 150 cm, připoutáno bezpečnostním pásem. Přeprava tří dětí Pokud již budou ve vozidle kategorie M1 a N1 umístěny dvě autosedačky a třetí pro nedostatek prostoru nebude možné umístit, lze přepravovat dítě starší tří let a menší než 150 cm pouze na zadním sedadle a jen je-li připoutáno bezpečnostním pásem. Výjimky z povinnosti přepravovat dítě v autosedačce Přepravovat děti ve shora popsaných sedačkách nebude mít řidič za povinnost v případě, kdy: zdravotní stav dítěte umístění do dětské autosedačky neumožňuje, je dítě přepravováno ve vozidle policie, hasičů nebo záchranné služby při řešení mimořádných událostí, do ve vozidlech, která zajišťují svoz dětí do škol nebo na kulturní, sportovní nebo jiné akce, pokud bude rychlost vozidla omezena na 70 km/h, je dítě přepravováno v obci ve vozidle taxislužby při provozování taxislužby; nicméně dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, nesmí sedět na sedadle vedle řidiče a musí být připoutáno pásem pokud je však dítě přepravováno v autosedačce, musí být splněny podmínky dle bodu shora, řidič přepravuje více dětí starších tří let, než je počet sedadel vybavených pásem nebo sedačkou; pak až do může mimo dálnice nebo silnice pro motorová vozidla přepravovat na zadním sedadle děti i bez použití pásů nebo sedačky. JUDr. Tomáš Beran, D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a. s. POJISTNÝ OBZOR 7/

13 Čeští spotřebitelé a úvěry Na tiskové konferenci konané 23. března 2006 prezentovala pojišťovna POJIŠŤOVNA CAR- DIF PRO VITA, a. s., výsledky prvního průzkumu zákaznického chování a očekávání, který se týkal ochrany finančních závazků (skupina Cardif je 2. největší poskytovatel pojištění schopnosti splácet finanční závazek na světě). Výsledky studie zahrnují názory zhruba lidí v 16 zemích, z toho i 1000 obyvatel ČR. Hlavním záměrem průzkumu byla odpověď na otázky: Jaké jsou hlavní přístupy v ČR k nepředvídatelným životním událostem? Jakým způsobem pohlížejí spotřebitelé na nakládání se svým rozpočtem? Jak sladit náchylnost ke spotřebě a zajistit se proti rizikům? Níže uvádíme výběr zajímavých poznatků z tohoto průzkumu. Údaje o české ekonomice zadluženost obyvatel Celková zadluženost domácností k : 417,66 mld. Kč. Meziroční zvýšení o 100 mld. Kč. Průměrná rodina dává na splátky přes 5 % svých příjmů (2001 jen 3 %). Více než 72 % domácností je zadluženo. Nárůst zadluženosti domácností od roku 1995 vzrostl o více než o 800 %. Hlavní závěry Češi jsou národem, který se vážně obává neschopnosti splácet řádně své úvěry. V případě neschopnosti vykonávat své zaměstnání (ať již v důsledku úrazu, invalidity apod.) by si udrželo svou životní úroveň 46 % obyvatel méně než 3 měsíce. 31 % Čechů je přesvědčeno, že by si stávající životní úroveň udrželi jeden rok nebo déle. V důsledku obav o finanční stabilitu sledují obyvatelé ČR své výdaje výrazně více, než obyvatelé některých jiných sledovaných zemí. Zatímco u nás sleduje bedlivě všechny své měsíční finanční výdaje 80 % dotázaných, například v Nizozemsku je to pouze 58 % dotázaných, v Itálii a v Japonsku 68 % dotázaných. Více než Češi sledují své měsíční výdaje například Francouzi (83 % dotázaných), Švýcaři (86 %) nebo Němci (96 %). Obyvatelé ČR bedlivě sledují a plánují své finanční výdaje. I díky tomu zažilo pouze 16 % obyvatel ČR situaci, kdy měli problémy s úhradou měsíčních splátek úvěru. Průměr ve všech sledovaných zemích přitom činí 22 %. Nejvíce osob čelilo podobné situaci ve Španělsku (31 %) a v Německu (30 %), naopak nejméně v Itálii (10 %), v Portugalsku a Belgii (shodně 10 %). Češi mají obecně vyšší obavy z nepředvídaných životních výdajů, než činí průměr ostatních sledovaných zemích. Přesto Češi mají spíše pozitivní postoj k úvěrům: 73 % souhlasí, že úvěry představují vhodné řešení, umožňující užívat předmět okamžitě a splácet postupně (vs. 62 % ze všech 16 zemí). Míra znepokojení z nepředvídatelných životních událostí je v ČR vyšší než v ostatních zemích (6,4 % vs. 5,7 % vs. ost. země). Stejně jako ve většině z 16 zemí se v ČR lidé nejvíce obávají rizik, která přináší život, jako jsou vážná onemocnění (8,6 %), úmrtí (8,3 %), vážné události týkající se člena rodiny (7,7 %) nebo dopravní nehody (7,6 %). Přijatelnost financování potřeb prostřednictvím úvěru se liší v závislosti na předmětu koupě. Výdaje považované za opodstatněné k financování úvěrem jsou: koupě nemovitosti a renovace (obojí 68 %, 28 procentních bodů nad průměrem 16 zemí), domácí spotřebiče (50 %, o 13 procentních bodů více), koupě automobilu (45 %), vzdělávání (43 %). Češi se necítí být schopni udržet svůj životní standard při dlouhotrvající nepřízni osudu. Jejich finanční zranitelnost je jedna z nejvyšších v rámci 16 zkoumaných zemí. Úroveň povědomí a poptávka po pojištění schopnosti splácet O možnosti pojistit se pro případ neschopnosti splácet úvěr ví v ČR 49 % dotázaných (vs. 45 % v ost. zemích). Této možnosti fakticky využívá přibližně 19 % obyvatel ČR (vs. 25 % v ost. zemích). 85 % lidí v ČR si myslí, že je vhodné si splácení úvěru pojistit. Pojištění schopnosti splácet jako ochrana výdajů domácnosti je v ČR velmi pozitivně chápána 85 % dotázaných je příznivě nakloněno tomuto typu pojištění (vs. 72 % ve ostat. zemích). 34 % dotázaných hodnotí pojištění jako nezbytnou ochranu a 51 % jako vhodné. Stejně jako ve většině zemí, pojištění schopnosti splácet je v případě nepředvídatelných událostí chápáno jako vhodné zejména pro koupi nemovitosti (73 % vs. 80 % prům. všech 16 zemí). Navzdory vysokému povědomí je pojištění schopnosti splácet málo využíváno. Připravila Eva Trojanová Pojišťovna roku 2005 Dne 13. června 2006 byly v pražském hotelu Pyramida slavnostně vyhlášeny výsledky ankety pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku 2005 za přítomnosti zástupců pojišťoven, pojišťovacích makléřů a dalších osobností pojistného trhu. Nejlepšího pojistitele vybírají každoročně v anketě zprostředkovatelé pojištění a výsledky pak vyhlašuje jejich profesní sdružení Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM). Letos se ankety zúčastnilo 117 makléřských společností, které hodnotily pojišťovací ústavy ve všech kategoriích. Jednotlivé pojišťovny byly pojišťovacími makléři hodnoceny za rok 2005 celkem v osmi kategoriích. V hlavní kategorii ankety Pojišťovna roku 2005 obsadila 1. místo podruhé v šestileté historii této ankety Česká pojišťovna, která zaujala přední pozice i ve všech dalších kategoriích soutěže. V 6. ročníku ankety bylo odborníky z řad předních makléřských firem hodnoceno 37 pojišťoven působících v České republice. Hlavním mediálním partnerem byl týdeník PROFIT a hlavním internetovým partnerem Ocenění na prvních místech obdržely v kategoriích Životní a úrazové pojištění 1. Česká pojišťovna a. s. Občanská pojištění 1. Kooperativa, pojišťovna, a. s. Pojištění motorových vozidel 1. Česká pojišťovna a. s. Pojištění průmyslu a podnikatelů 1. Kooperativa, pojišťovna, a. s. Spolupráce s makléři 1. Česká pojišťovna a. s. Specializovaný pojistitel 1. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a. s. Likvidace škod 1. Česká pojišťovna a. s. V hlavní kategorii Pojišťovna roku 2005 se umístily: 1. Česká pojišťovna a. s. (Podrobnější výsledky naleznete na Prezidium AČPM se rozhodlo při této příležitosti udělit titul Osobnost roku 2005 za významný osobní přínos v oblasti odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů Ing. Petru Pavlíkovi z pojišťovny Kooperativa. Ve své řeči P. Pavlík poděkoval za významné ocenění svého přínosu při přípravě, koordinaci autorského týmu a vydání zkušebních otázek a studijních textů pro získání odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů podle zákona č. 38/ 2004 Sb. a zdůraznil, že tento titul vnímá jako ocenění práce nejen své, ale celého autorského týmu složeného ze zástupců mnoha pojišťoven, aparátu ČAP a zástupců AČPM, ale i celé řady dalších odborníků a také vedení Kooperativy, pojišťovny, a. s., které autorskému týmu vytvořilo potřebné odborné a organizační zázemí. Eva Trojanová 14 POJISTNÝ OBZOR 7/2006

14 Z nových právních předpisů JUDr. Jiřina Kotrbatá 1. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), účinnost Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), účinnost Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (účinnost ). Zákon zrušuje 50 dosavadních předpisů týkajících se nemocenského pojištění. Zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem ES v oblasti pojištění. 4. Zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění (účinnost ). 5. Vyhláška č. 193/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (účinnost ). 6. Vyhláška č. 194/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů (účinnost ). 7. Vyhláška č. 197/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb. (účinnost ). 8. Pod č. 201/2006 Sb. bylo vyhlášeno úplné znění zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, jak vyplývá z pozdějších změn. 9. Zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů (účinnost ). 5 až 9 Pojištění majetku vypůjčeného státní příspěvkovou organizací pro výstavní činnost stanoví podmínky pro možnost pojištění vypůjčených uměleckých děl a dalších kulturních statků. 10. Zákon č. 214/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (účinnost ). Zákon (část devátá) mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Změny se týkají i pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře. 11. Zákon č. 216/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (účinnost ). 12. Vyhláška č. 217/2006 Sb., kterou se provádí koncesní zákon (účinnost ). 13. Vyhláška č. 218/2006 Sb., o úhradě za poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod (účinnost ). Úhrada činí 100 Kč za vyřízení žádosti. 14. Zákon č. 223/2006 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony (účinnost ). 15. Zákon č. 224/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, a zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (účinnost ). Rozsáhlá novela, změny se samozřejmě vztahují i na pojišťovny a zajišťovny. 16. Zákon č. 225/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (účinnost ). 17. Zákon č. 226/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/ 2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, veznění pozdějších předpisů (účinnost , část ). Harmonizace zejména s nařízeními Rady (EHS) č a 3821/85, změny v ustanovení o záznamech řidičů, registraci silničních motorových vozidel a schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezených vozidel; vydávání a evidence paměťových karet vozidel, paměťové kontrolní karty, správní delikty, poskytování údajů z evidence paměťových karet. 18. Zákon č. 233/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (účinnost ). Nový je 200ua Řízení o potvrzení evropského exekučního titulu. 19. Zákon č. 253/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (účinnost ). Změny se týkají zajištění nemovitosti a jiných majetkových hodnot v trestním řízení. 20. Vyhláška č. 255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie (účinnost ). 21. Vyhláška č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií (účinnost ). 22. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (účinnost ). Zrušuje dosavadní zákoník práce č. 65/1965 Sb. a dalších šedesát předpisů. 23. Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců (účinnost , část , část ). Zákon upravuje právní vztahy úrazového pojištění zaměstnanců pro případ poškození zdraví úrazem nebo nemocí z povolání. Orgány pojištění jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení. Pojistné ze zákonného pojištění je naposledy splatné za měsíc prosinec Pojišťovny sdělí ekonomické výsledky provozu zákonného pojištění za rok 2007 nejpozději do a ve stejném termínu odvedou přebytky pojistného do státního rozpočtu. Ministerstvo financí uhradí vykázanou majetkovou újmu za rok 2007 nejpozději do Vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání se zrušuje k POJISTNÝ OBZOR 7/

15 JUDr. Jaroslava Šulcová, Expertní a poradenská kancelář, s. r. o. Zajímavosti ze Slovenska Tentokrát bych se ráda zmínila o některých odlišnostech, které v oblasti náhrady škody na zdraví přinesla změna právních předpisů ve Slovenské republice. Mnoho let se nároky poškozených řídily stejnými právními předpisy jako v ČR, v poslední době však legislativa na Slovensku přinesla výrazné změny, které nejsou bez zajímavosti pro každého, kdo se danou problematikou profesně či jinak zabývá, zejména, jestliže nelze vyloučit obdobný trend i v tuzemsku. Druhy nároků zůstávají v zásadě nezměněny, zcela odlišná je však jejich aktuální právní koncepce. Některé nároky dokonce český právní řád na rozdíl od Slovenska dosud nezná. Ztráta na výdělku: až do byla ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti stanovena shodně jako v ČR ( 446 obč. zák.). Od se náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti určuje stejně jako tzv. úrazový příplatek podle všeobecných předpisů o sociálním zabezpečení, a to ve výši 55 % denního vyměřovacího základu od prvního do třetího dne dočasné pracovní neschopnosti, 25 % denního vyměřovacího základu od čtvrtého dne dočasné pracovní neschopnosti. Také ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti doznala od změny a určuje se nyní stejně jako tzv. úrazová renta podle všeobecných předpisů o sociálním zabezpečení jako součin 30,4167násobku (průměrný počet kalendářních dnů v měsíci) 80 % denního vyměřovacího základu a koeficientu určeného jako podíl čísla, odpovídajícího procentuálnímu poklesu pracovní schopnosti a čísla 100. Další zajímavostí u nároku na ztrátu na výdělku po skončení pra- covní neschopnosti byla skutečnost, že podle 263 odst. 9 zákona č. 461/ 2003 Z.z. se invalidní důchod, jehož příjemce před dovršil 60 let (muži), resp. 57 let (ženy), považoval od za starobní důchod, aniž by podmínkou byla žádost o přiznání starobního důchodu. Tato změna neměla žádný vliv na výši vypláceného důchodu (nepožádal-li příjemce o přepočet na důchod starobní), měla však dopad na výplatu ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Změna statutu poškozeného totiž splňovala podmínky změny poměrů a u všech poškozených, kteří pobírali ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti před a zároveň před tímto datem dosáhli věku 60/57 let, byla výplata ztráty na výdělku podle 447 občanského zákoníku k zastavena, pokud nebyla v minulosti přiznána soudem tzv. doživotně (nikoliv do změny poměrů). Náklady na výživu pozůstalým Do byla podmínkou vzniku tohoto nároku skutečnost, že zemřelý za svého života pozůstalým výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat ( 448 odst. 1 občanského zákoníku). Od došlo ke změně, spočívající v tom, že nárok je dán pouze osobám, vůči kterým měl zemřelý za svého života vyživovací povinnost. Mezi oprávněné osoby tedy již nepatří pozůstalí, kterým výživu poskytoval dobrovolně. Na rozdíl od předcházející právní úpravy, která zásadně zakonzervovávala stav k okamžiku smrti (náhrada se nevalorizovala), je nyní v souladu s ustanovením 93 odst. 3 zákona č. 461/2003 Z.z. také pozůstalostní renta zvyšována shodně jako úrazová renta. Regres sociální pojišťovny Zákon č. 274/1994 Z.z. s účinností od v 31 zakotvil vůči třetím osobám právo sociální pojišťovny na náhradu dávek poskytnutých z nemocenského a důchodového zabezpečení v důsledku jejich zaviněného protiprávního jednání. Od tohoto data má tedy sociální pojišťovna právo na náhradu vyplacených dávek s výjimkou případů, kdy nebylo shledáno zavinění na straně škůdce. Vedle shora uvedených nároků i na Slovensku samozřejmě nadále existuje bolestné, ztížení společenského uplatnění, náklady léčení a náklady pohřbu dle 449 občanského zákoníku, náklady léčení zdravotních pojišťoven, které se však věcně od tuzemské právní úpravy již nijak zásadně neliší. Dosud však neexistuje nárok na tzv. jednorázové odškodnění pozůstalých. 15 let pro život, jaký je Neobyčejným kulturním a společenským zážitkem bylo slavnostní setkání u příležitosti 15. výročí založení Kooperativy dne ve Španělském sále Pražského hradu, kterého se zúčastnilo přes pět set hostů. Po úvodních projevech nejvyššího šéfa Vienna Insurance Group pana Güntera Geyera a generálního ředitele Kooperativy, pojišťovny, a. s., Vladimíra Mráze, v nichž zazněla rekapitulace úspěšného vývoje Kooperativy, shlédli hosté film speciálně natočený pro tuto příležitost, na němž byl zachycen vývoj od skromných počátků, kdy hrstka skvělých odborníků s velkými ideály a obrovským entuziasmem začala budovat firmu, která tu dlouhá desetiletí neměla obdoby, až po dnešní ekonomicky silnou firmu, kdy se z malého podniku stala dynamická, stabilní a důvěryhodná, druhá největší pojišťovna v zemi s několika tisíci zaměstnanci. I další části programu zanechaly v návštěvnících hluboký zážitek světoznámý violoncellista Mischa Maisky spolu se svými dvěma dětmi a Filharmonickým komorním orchestrem zahráli neopakovatelným způsobem díla z tvorby J. Haydna. Moderátorské role se ujal Marek Eben. Tak, jak už je u něj pravidlem vtipně, s dokonalou znalostí tématiky a navíc dvojjazyčně. Oslavy Kooperativy, která zahájila svoji činnost jako první soukromá komerční pojišťovna v našem státě, pokračovaly i na regionálních úrovních, kdy se 11 regionálních oslav zúčastnilo v průměru 350 hostů na jednu akci, aby si připomněli nelehké začátky, ale hlavně současnost, kdy Kooperativa jako součást skupiny Vienna Insurance Group zaujímá významné postavení mezi pojišťovnami ve střední a východní Evropě. (eva) Na snímku zleva: G. Geyer, V. Mráz s manželkou. 16 POJISTNÝ OBZOR 7/2006

16 Telegraficky ï Telegraficky Komora Public Realitions (KoPR) udělila v úterý 23. května ocenění nejlepším tiskovým mluvčím za rok V anketě se soutěžilo ve třech kategoriích: Státní instituce, Firmy a Němá barikáda, která se uděluje pro nejméně oblíbeného mluvčího, zúčastnilo zhruba 300 hlasujících novinářů z celé ČR. Mezi kritéria této soutěže patří spokojenost novinářů s kvalitou, srozumitelností a důvěryhodností informací, které od tiskových mluvčích dostávají. Posuzuje se také vstřícnost a rychlost při poskytování odpovědí a celkové vystupování. Němá barikáda se letos neudělovala, protože novináři se ve větší míře neshodli na jednom jménu. Vítězem v kategorii Státní instituce se stal Petr Dimun z Ministerstva spravedlnosti ČR, v kategorii Firmy usedl na nejvyšší stupínek Marek Vích, tiskový mluvčí Kooperativy, pojišťovny, a. s. (Pozn. redakce: A také člen redakční rady Pojistného obzoru). (eva) Společnost Kapitol, pojišťovací a finanční poradenství, a. s., změnila na valné hromadě akcionářskou strukturu. Pojišťovna Kooperativa se stala se 70% podílem majoritním akcionářem, zbývajících 30 % si ponechala mateřská společnost Kooperativy rakouská pojišťovací skupina Vienna Insurance Group. Před valnou hromadou byl podíl přesně obrácený. Současně se změnou akciových podílů byl Kapitol personálně posílen. Funkci předsedkyně dozorčí rady bude zastávat členka představenstva Kooperativy zodpovědná za oblast obchodu JUDr. Hana Machačová a představenstvo doplnil Ing. Jiří Klaban, který přichází rovněž z Kooperativy. Předsedou představenstva Kapitolu se stal jeho dosavadní člen Ivo Zlámal. Kapitol patří ve svém oboru k nejvýznamnějším společnostem na trhu. Pro Kooperativu zprostředkoval za 10 let působení více než půl mil. smluv životního pojištění, což představuje ročně cca 2,3 mld. Kč předepsaného pojistného. V rámci strategické spolupráce Kooperativy a skupiny České spořitelny svoji nabídku rozšířil i o bankovní produkty, stavební spoření a penzijní připojištění. (Z tiskové zprávy Kooperativy, pojišťovny, a. s., ze dne 24. května 2006) Winterthur pojišťovna připsala za rok 2005 u kapitálového životního pojištění zhodnocení ve výši 4,5 %. Pojišťovna tak dlouhodobě udržuje výši zhodnocení výrazně nad úrovní inflace a potvrzuje pozici tohoto typu životního pojištění jako vhodného nástroje pro zhodnocení pojištění Vedení na UNIQA 12,5 %. pojišťovny Jsem potěšen, rozhodlo, že že naše základě strategie výsledků v oblasti loňského správy hospodaření osobních financí bude svým se vyplácí. klientům Komplexní v kapitálovém portfolio životním produktů, pojištění multidistribuční za kanály rok 2005 v kombinaci zhodnocení s profesionálním jejich rezerv v případě poradenstvím, běžně placeného které nabízíme, pojist- připisovaného řadí ING ve výši mezi 4,21 přední % (Technická hráče v oblasti úroková správy míra, aktiv kterou klientů. UNIQA Současný garantuje počet celou klientů dobu přerostl trvání hranici smlouvy, 700 činí 000, od 1. prohlásil ledna 2004 na tiskové 2,4 %. U konferenci smluv uzavřených Okhuijsen, před 1. generální činila ředitel 4 %, a předseda v období výkonné od rady do ING konce Retail roku ČR/SR 2003 Dick byla sjednávána (Z tiskové konference ve výši 3 %). ING Výsledky Nationale- zhodnocení Nederlanden jsou součástí pojišťovny, celkově a. s., pozitivních výsledků, kterých UNIQA pojišťovna dosáhla ze dne v 2. roce března ) Společnosti se loni znovu podařilo úspěšně hospodařit se svěřenými prostředky zákazníků UNIQA a zhodnotila pojišťovna je nabízí vysoko motoristům nad úrovní na dosažitelnou začátku motoristické u bankovních sezóny výhodné vkladů. Kapitálové sazby životní havarijního pojištění pojištění tak i nadále KASKO. představuje V období jeden od 1. z března velmi výhodných 2006 do 31. nástrojů k nabízí zabezpečení motoristům budoucí havarijní finanční pojištění nezávislosti na soukromá našich občanů, vozidla kteří s 25procentní si uvědomují, slevou že státem oproti vyměřené běžným sazbám. penze nebudou Zároveň stačit každý na udržení dosaženého životního standardu. 25. zákazník, který uzavře smlouvu, obdrží hodnotný dárek mobilní (Z tiskové zprávy UNIQA pojišťovny, a. s., ze dne 22. května 2006) telefon značky Samsung. UNIQA se na trhu etablovala jako jeden z nejvýznamnějších Představitelé Winterthur pojistitelů a vozidel. Nadace Velmi Křižovatka k tomu předali přispěla Klinice její dobrá dětského pověst, a kterou dorostového si získala lékařství při rychlé, Všeobecné nebyrokratické fakultní likvidaci nemocnice škod, v Praze uvedl generální dar v podobě ředitel 4 přístrojů společnosti pro monitoring Ing. Marek dechu Venuta. novorozenců Babysense II. Díky (Z tomuto tiskové přístroji zprávy UNIQA lze kontrolovat pojišťovny, pravidelnost a. s., ze dne dechu 2. března malých 2006) dětí, a tak předcházet zástavě dechu, která souvisí se syndromem náhlého úmrtí Rok novorozence se stal nejúspěšnějším Přístroje Babysense obdobím II slouží v dosavadní k monitoringu historii dechu působení do společnosti tří měsíců Aviva od narození. životní pojišťovny Právě v tomto v České věku republice. může totiž Hrubé u dítěte pře- dětí dojít k nepravidelnému dýchání, příp. až k zástavě dechu, které může souviset se syndromem náhlého úmrtí novorozence. S Nadací Křižovatka spolupracuje Winterthur již více než šest let. Za tuto dobu se již podařilo vybavit přístroji pro monitoring dechu novorozenců řadu českých nemocnic a díky tomu zachránit mnoho malých pacientů, řekl Petr Žaluda, generální ředitel Winterthur pro ČR a SR. Nadace Křižovatka vznikla v roce 1995 s cílem pomoci dětem ohroženým dosud zcela nevysvětleným syndromem náhlého úmrtí novorozenců. Zaměřuje se proto především na vybavení českých nemocnic přístroji pro monitoring dechu malých dětí. (Z tiskové zprávy Winterthur pojišťovny, a. s., ze dne 23. května 2006) prostředků. depsané pojistné Za pozitivním v tomto roce výsledkem dosáhlo stojí 745,3 především mil. korun, úspěšná což představuje ve strategie srovnání a pozitivní s rokem vývoj 2004 nárůst na finančních o 35 %. i kapitálových trzích. Kapi- investičntálové Britská životní pojištění pojišťovna patří Aviva, mezi která často se sjednávané v ČR specializuje pojistné na produkty. celosvětově velmi oceňují žádané zejména produkty jeho investičního variabilitu. životního Winterthur pojištění, pojišťovna dokázala nabízí Klienti vedle v loňském běžné roce kombinace mnohonásobně pojistné převýšit ochrany a růst investování celého tuzemského finančních prostředků životního ještě pojištění. kapitálové Pavel životní Matoušek, pojištění generální dvojice ředitel osob. a To předseda umožňuje před- fi- trhu nanční stavenstva zabezpečení Aviva životní druhého pojišťovny jedince dodává: pro případ Aviva úmrtí životní jednoho pojišťovna z pojištěnců.v patří mezi roce nejrychleji 2005 dosáhla rostoucí Winterthur pojišťovny pojišťovna českém dobrých trhu. Loňský výsledků. rok, Objem jenž byl předepsaného pro Aviva dosud pojistného nejlepší se za meziročně devět let působení zvýšil téměř v Česku, o 28 je % pro na 1,6 nás mld. velkou korun. výzvou. Celkový Do budoucna počet smluv totiž činil stále bezmála vidíme velký 87 tisíc potenciál a jejich trhu počet životního tak meziročně pojištění vzrostl právě o v 3 ČR. %. Výrazný nárůst byl zaznamenán zejména u smluv, na něž přispívá (Z tiskové zaměstnavatel. zprávy Aviva Právě životní oblast pojišťovny, zaměstnaneckých benefitů patří dlouhodobě mezi priority Winterthur a. s., ze dne 3. pojišťovny. března 2006) (Z tiskové zprávy Winterthur pojišťovny a. s. ze dne 31. května 2006) Na tiskové konferenci České asociace pojišťoven, konané 9. března Česká pojišťovna nabízí od 1. června sjednání povinného ručení přes 2006, bylo prezentováno několik aktuálních témat: 1. Předběžné výsledky členů ČAP za rok 2005, 2. Současné trendy v oblasti životního internet a doplňuje tak nabídku klasického uzavření smlouvy na přepážce o nový kanál. Do konce letošního roku očekává, že kmen povinného ručení pojištění naroste nejméně vývoj o v 5000 ČR a smluv srovnání sjednaných se zahraničím, právě přes 3. Soukromé internet, v pojištění dalších a letech financování se pak bude zdravotní jednat péče o výrazně v ČR a vyšší K možnostem počet. Nové uplatnění je i grafické soukromého zpracování zdravotního nabídky pojištění pojištění na internetových v systému financování stránkách České zdravotní pojišťovny. péče Vůbec v ČR. Na poprvé dotazy na českých novinářů internetových odpovídali přední stránkách odborníci je totiž ČAP. použit personifikovaný průvodce sjednáním pojištění, nikoliv pouze písemný Připravuje navigátor. Eva Trojanová V zahraničí je tento typ osobního průvodce běžný, u nás je to úplná novinka. Uzavřít povinné ručení na auto je proti tenisovému zápasu naprostá hračka, říká hned na úvod nejmenovaný, ale díky televizní reklamě ČP jeden z nejznámějších českých ředitelů. Byl to právě on, který jako jeden z prvních věděl, že do ČP už se nemusí chodit, ale lze s ní komunikovat mnoha jinými a nepoměrně pohodlnějšími způsoby. Od června právě tenhle povolaný člověk, který návštěvou pojišťovny maskuje své tenisové zápasy, všem klientům ČP poradí, jak nejjednodušeji, nejrychleji a nejpohodlněji uzavřít povinné ručení, aniž by museli opustit svůj domov nebo kancelář. Uplatňování nových informačních technologií a modernizace stávajících je důležitým předpokladem úspěchu také v oblasti pojišťovnictví. Proto také ČP jako lídr trhu hodlá poskytovat služby rychleji a komfortněji a do své internetové nabídky zahrnout k současnému cestovnímu pojištění a povinnému ručení na podzim i další majetkové produkty. Zájem o nabídky a informace po internetu je velký, o čemž svědčí i měsíční počet návštěv stávajících nebo potenciálních klientů na webových stránkách ČP, kterých je v posledních měsících pravidelně kolem půl milionu. (Z tiskové zprávy České pojišťovny a. s. ze dne 31. května 2006) UNIQA pojišťovna zahájila u příležitosti Mezinárodního dne dětí prodej produktů pro tuto cílovou skupinu: děti ve věku 0 18 let a jejich rodiče nebo prarodiče. Nový produkt s názvem MOTÝLEK je životním pojištěním s výhodnou složkou spoření a možností volby mezi kapitalovým nebo investičním pojištěním v rámci jediného produktu. Pojistník si může stanovit, zda bude střádat peníze klasickým způsobem, kdy s prostředky rezervy hospodaří pojišťovna při garantovaném zhodnocení, anebo zda chce mít hlavní slovo při volbě investiční strategie a rozhodnout, jak bude rezerva investována. Investiční strategii lze během trvání pojištění kdykoli změnit. Současně lze dítě připojistit pro případ úrazu s volitelnou výší pojistných částek. Životní program MOTÝLEK může trvat až do 26 let věku potomka, pojistné lze hradit běžným způsobem (ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně) i jednorázově. (Z tiskové zprávy UNIQA pojišťovny, a. s., ze dne 1. června 2006) Na jaře letošního roku připravila UNIQA pojišťovna pro privátní klientelu novou internetovou aplikaci pojištění vozidel. Klient si může uzavřít havarijní pojištění KASKO i pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tzv. povinné ručení. Součástí nabídky jsou samozřejmě i doplňková pojištění sedadel, skel atd. Aby zájemce o pojištění mohl nenáročným způsobem toto pojištění sám realizovat, je v aplikaci přednastaveno několik variant pojištění s možností je jakkoli upravovat podle vlastní potřeby. Aplikace je uživatelsky jednoduchá zájemce si vybere kategorii svého vozidla, vyplní další potřebné údaje a po několika kliknutích se mu již zobrazí základní cenová nabídka. V rámci tohoto způsobu pojištění jsou UNIQA pojišťovnou nabízeny velmi zajímavé slevy. Tento moderní způsob se stává v současné době stále vyhledávanější formou uzavírání pojistné smlouvy. (Z tiskové zprávy UNIQA pojišťovny, a. s., ze dne 1. června 2006) Telegraficky ï Telegraficky POJISTNÝ OBZOR 7/

17 Telegraficky Po zimních škodách způsobených tíhou a sesuvem sněhu nebo námrazy a březnových záplavách se v květnu živly ozvaly znovu a způsobily klientům České pojišťovny škody za více než 100 mil. Kč. A to nejen opětovnou vodou, ale výrazně také vichřicemi. Jen z této příčiny zaplnila v posledním květnovém týdnu hlášení Klientského servisu ČP téměř tisícovka případů pojistných událostí. Česká pojišťovna počítá s úhradami ve výši kolem 50 mil. Kč. Letošní sněhové, povodňové a větrné kalamity způsobily klientům ČP škody celkem již za 1,4 mld. Kč. Značné škody utrpěli rovněž zemědělci, kteří byli díky dlouhé zimě postiženi nejdříve vyzimováním polních plodin a škodami mrazem na vinné révě, posléze ve více než 300 případech záplavami, které nejvíce zasáhly zemědělce z jižní a severní Moravy a východních Čech. Z krupobití pak bylo nahlášeno 160 škod zejména na řepce, cukrové řepě a obilninách, ve 30 případech zasáhly kroupy také chmel v tradičních chmelařských oblastech Žatecka, Rakovnicka a Litoměřicka. Významně byly poškozeny i ovocné sady na Slánsku. Celkový odhad zemědělských škod od začátku letošího roku se pohybuje kolem hranice 150 mil. Kč. (Z tiskové zprávy České pojišťovny a. s. ze dne 8. června 2006) Valná hromada ČSOB Pojišťovny na svém řádném zasedání dne 12. června zvolila Jana Vanhevela novým členem dozorčí rady. Stalo se tak po rezignaci dosavadního předsedy dozorčí rady Christiana Defrancqa, který má v rámci již dříve avizované nové struktury KBC Group nové povinnosti bude řídit jeden z pěti základních pilířů nové struktury divizi Sdílených služeb a operací. Naopak tzv. Středoevropskou divizi, pod niž spadá Česká republika, a tedy i ČSOB Pojišťovna, má nyní na starosti Jan Vanhevel, který také přebírá po Defrancqovi členství v dozorčí radě. Nového předsedu si dozorčí rada ČSOB Pojišťovny zvolí na svém příštím zasedání. Belgičan Jan Vanhevel (58 let) vystudoval práva. Svoji profesní kariéru však věnoval bankovnictví a pojišťovnictví, kde působí již více než 30 let. Převážnou část profesního života spojil s KBC, kde působil v různých manažerských funkcích. V současnosti působí jako výkonný ředitel KBC Bank a řídí Středoevropskou divizi, pod kterou spadají všechny bankovní a pojišťovací činnosti skupiny KBC ve střední Evropě. Je také prezidentem belgické bankovní asociace. Jan Vanhevel je ženatý, má tři děti. (Z tiskové zprávy ČSOB Pojišťovny a. s. člena holdingu ČSOB ze dne 13. června 2006) Skupina Generali Group podepsala prostřednictvím společnosti Generali Holding Vienna se skupinou UkrAvto Group smlouvu o koupi 51% podílu ve společnostech Garant Auto a Garant Life, pojišťovnách, působících v segmentu neživotního, resp. životního pojištění. Operace v tuto chvíli čeká již jen na schválení ze strany ukrajinského antimonopolního úřadu. Transakce na Ukrajině následuje po nedávném vstupu skupiny na srbský trh. Generali tak dále expanduje do střední a východní Evropy (působí již v 9 zemích tohoto regionu). Společnost Garant Auto Group uzavřela rok 2005 s příjmy z pojistného ve výši 42,6 mil. eur, což je více než dvojnásobek částky předchozího roku (19,7 mil. eur). Výrazného růstu dosáhla jak v oblasti životního, tak neživotního pojištění. S takovými výsledky tato ukrajinská společnost obsadila na konci roku 2005 druhé místo mezi pojišťovnami v neživotním sektoru, první místo mezi poskytovateli povinného ručení a třetí místo v životním pojištění s tržním podílem 11 %. Skupina Garant Auto Group je jednou z předních společností se zahraniční majetkovou účastí, které v zemi působí. V současnosti má skupina Garant Auto Group klientů, 720 zaměstnanců a 1200 nezávislých obchodních zástupců. (Z tiskové zprávy Generali Pojišťovny a. s., ze dne 13. června 2006) Letošní rok je výjimečný na kalamitní škody a už nyní je zřejmé, že jenom z letošního prvního pololetí zaplatí Česká pojišťovna za pojistné události vzniklé do více než 1,4 mld. Kč. V majetkovém pojištění dokonce zaznamená více než stoprocentní meziroční nárůst vyplacených peněz. Součet všech pojistných událostí, které kvůli živelním kalamitám letos zatím ČP likviduje, se přiblížil 50 tisícům, což je číslo obdobné jako při katastrofálních záplavách roku Téměř 35 tisíc je z tíhy sněhu, přes 10 tisíc mají na svědomí březnové záplavy a o zbytek se podělily další záplavy, vichřice a krupobití. ČP má dnes prohlédnuto již téměř 100 % všech kalamitních pojistných událostí, které průběžně klientům vyplácí tak, jak od nich získává podklady o provedených úpravách. Klienti, kteří o to požádali, získali od ČP obratem zálohu. (Z tiskové zprávy České pojišťovny a. s. ze dne 15. června 2006) (Připravuje Eva Trojanová) Recenze: Finanční a pojistné vzorce: Cipra, T. (Grada, Praha 2006) (ISBN X, 374 stran, doporučená cena 499,- Kč) S finančními a pojistnými výpočty se dnes setkává stále více uživatelů jak v rámci své profese, tak v běžném životě. Vhodným zdrojem informací proto může být tento přehled vzorců finanční a pojistné matematiky, které se v rámci takových výpočtů používají. Přestože přehledy tohoto typu jsou v zahraničí velmi oblíbeny, obdobná česká publikace zatím chybí. Kniha obsahuje cca vzorců, které pokrývají celou oblast financí (úrokový počet, systémy finančních toků včetně anuitního počtu, odpisy, cenné papíry, finanční deriváty včetně arbitrážní teorie, finanční riziko, analýza portfolia, finanční stochastická analýza) a pojišťovnictví (komerční životní a neživotní, penzijní, zdravotní, sociální, zajištění) a navíc jsou uvedeny vzorce z některých příbuzných disciplin (např. indexní teorie, statistika, ekonometrie, náhodné procesy, časové řady, demografie). Matematická úroveň vzorců a metod se pohybuje od velmi jednoduchých zvládnutelných pomocí základů středoškolské matematiky až po sofistikované z oblasti vyšší matematiky (např. stochastický kalkulus, analýza portfolia, teorie rizika aj.). Publikace je určena profesním pracovníkům v oblasti financí a pojišťovnictví (banky, investiční fondy, obchodníci s cennými papíry, pojišťovny, penzijní fondy, pojistní makléři, instituce sociálního pojištění aj.), studentům daných oborů (ekonomické fakulty různých vysokých škol, soukromé vysoké a vyšší odborné školy vyučující danou problematiku), odborné veřejnosti. Speciálně oblasti pojišťovnictví se týká následující část obsahu této knihy: 16. Klasifikace pojištění 17. Aktuárská demografie (17.1. Vybrané demografické ukazatele; Úmrtnostní tabulky; Modelování úmrtnosti; Modely s více typy výstupů; Modely s více životy; Komutační čísla) 18. Klasické životní pojištění (18.1. Základní pojmy životního pojištění; Značení a výpočetní principy životního pojištění; Technické rezervy v životním pojištění; Pojištění pro případ dožití; Pojištění pro případ smrti; Další produkty kapitálového životního pojištění; Důchodová pojištění; Pojištění více životů; Výpočty založené na rezervě pojistného; Lékařský underwriting) 19. Moderní přístupy k životnímu pojištění (19.1. Pojištění vážných onemocnění; Flexibilní produkty životního pojištění; Investiční životní pojištění; Profit testing; Embedded Value; Fair Value) 20. Penzijní pojištění (20.1. Základní pojmy penzijního pojištění; Příspěvkově definovaný penzijní plán; Dávkově definovaný penzijní plán) 21. Klasické neživotní pojištění (21.1. Základní pojmy neživotního pojištění; Kalkulace pojistného v neživotním pojištění; Formy neživotního pojištění a spoluúčast; Technické rezervy v neživotním pojištění; Systémy bonus malus) 22. Teorie rizika v pojišťovnictví (22.1. Kolektivní model rizika; Rozdělení škodních úhrnů; Kopula; Kredibilitní pojistné; Pravděpodobnost ruinování; Spoluúčast; Výpočty v systémech bonus malus) 23. Zdravotní pojištění 24. Zajištění (24.1. Základní pojmy zajištění; Typy zajištění; Solventnost pojišťoven; Alternativní přenos rizik ART) (Mil) Telegraficky 18 POJISTNÝ OBZOR 7/2006

18 V e l k é š k o d y Severní stranu spodní části Malostranského náměstí tvoří tři objekty. Od západu je to mohutný palác Smiřických, čp. 6, zvaný též U Montágů. Tady bylo v květnu roku 1618 přijato jedno z nejzávažnějších politických rozhodnutí v historii české země, o defenestraci císařských místodržících, 23. května téhož roku i zrealizované. Tak byl odstartován běh dalších dějinných událostí stavovské povstání, bitva na Bílé Hoře, krvavé potrestání vůdců stavovského povstání a konfiskace obrovských majetků, třicetiletá válka, katolická protireformace a tři sta let trvající vláda Habsburků v Čechách. Prostředním objektem této domovní fronty je Šternberský palác, čp. 7. Část jeho západní fasády ustupuje poněkud do pozadí a vzniklý prostor vyplňuje prostorná terasa s balustrádou. Palác vznikal ze dvou původně gotických domů, z doby po polovině 14. století, ostatně doklad o tom podávají i sklepy. Prodělal radikální renesanční i barokní přestavbu. Nárožní dům čp. 518 je renesanční s nárožním arkýřem z roku Na jeho fasádě směrem do Tomášské ulice i do Malostranského náměstí jsou sluneční hodiny. Sgrafita v dnešní podobě jsou z roku 1899 podle nákresu Celdy Kloučka. Všechny objekty sjednocuje loubí. I když fasáda Šternberského paláce je rovněž sjednocena, přesto je patrné, že celek se skládá ze dvou částí. Západní tvořil dům zvaný Bašta, druhou část dům kdysi Fuxovský. V zadní budově vzniklé později, a prostupující objekt paláce celým blokem až do uličky Thunovské, bývala fara malostranského kostela sv. Mikuláše. Dnes zadní část Šternberského paláce propojuje přes Thunovskou uličku s Thunovským palácem, čp. 176, krytá chodba mostek, vybudovaná v roce Dům Bašta neblaze proslul jako místo, odkud vzešel zhoubný požár, největší požár v dějinách stověžatého města nad Vltavou. Červený kohout tady varoval již v roce 1522, kdy ve velkých stájích zřízených asi pro čtyřicet koní vypukl požár, který zachvátil celkem čtyři domy. Skutečná tragédie však přišla o devatenáct let později. Jako první zárodek ohně zpozorovali a poplach vyhlásili dva řemeslníci pracující na střeše Malostranské radnice. Stále více houstnoucí dým vystupující ze střechy domu Největší požár v historii Prahy Bašta vbrzku vystřídaly plameny. Na poplach začaly bít i kostelní zvony. Vyděšení lidé sbíhající se z okolních ulic na pomoc však našli silná dubová vrata domu pevně uzavřená. Učinilo tak služebnictvo doufající, že oheň se jim podaří uhasit vlastními silami. Jejich zdánlivě nelogické počínání mělo částečně racionální důvod, vždy se našli lidé, kteří pod záminkou pomoci při hasebních pracích vnikali do domu a kradli vše, co jim přišlo pod ruku. Měli velmi usnadněnou úlohu, vždyť obyvatelé domu v první řadě bojovali s plameny. Navíc zloději se při přistižení mohli vymluvit, že věci zachraňují tím, že je vynášejí před dům. Poté, co se vznítily v domě Bašta i velké zásoby sena a slámy pro ustájený dobytek a koně v zadní dvorní části objektu, bylo vše ztraceno. Kronikář uvádí, že většina služebnictva z hořícího objektu uprchla a ve spěchu byl opomenut nemocný chlapec ležící ve stáji na slámě, který byl krátce předtím osvobozen z tureckého zajetí v Uhrách. Do praskotu ohně se ozývaly rány bortících se krovů, výkřiky lidí vynášející z domů nábytek a další věci. Dobytek vyváděný ze stájí a koně všeobecný zmatek ještě zvyšovali. To byl však pouze začátek katastrofy, která se zapsala černým písmem do dějin Prahy. Silný vítr způsobil, že oheň přeskakoval na další domy a stal se absolutně nekontrolovatelným. Hasební prostředky byly v té době primitivní, domy měly mnoho dřevěných, a tedy silně hořlavých, konstrukčních prvků, nedostávalo se ani vody. Všeobecně je možné konstatovat, že požáry podobného rozsahu měly pro středověká města katastrofální následky. Při tomto shořelo jenom na Malé Straně 155 a zůstalo zachováno pouze 78 stavení. Oheň se však ani s tak tučnou kořistí nespokojil a postupoval velkou rychlostí dále. Zděšení lidé sledovali jak otec vedoucí za ruku malou holčičku utíkal před ohnivou záplavou do stráně směrem k Pražskému hradu. Ještě před jeho opevněním je však plameny živené suchou trávou dostihly a pohltily. Pro stále sílící oheň nebyly vážnou překážkou ani hradby, pronikl na Pražský hrad a také tam pokračoval ve svém ničivém díle. Poškodil hradní palác a rovněž i tehdy ještě nedostavěný chrám sv. Víta. Obrovskou ztrátou bylo zničení starobylých zemských desek, uložených při zemském soudu na Pražském hradě. Ty obsahovaly zápisy o držitelích nemovitostí a další důležité údaje. Ušetřeno nezůstalo ani tehdy poddanské městečko Hradčany, založené v roce 1321 hradním purkrabím Berkou z Dubé a jeho bývalé předměstí Pohořelec. Tady bylo zničeno dalších 42 šlechtických a měšťanských domů, včetně domů svatovítských kanovníků. Ty posledně jmenované byly většinou soustředěny na dnešním Hradčanském náměstí. I tento požár zapříčinil, že Pohořelec, založený v roce 1375 místopurkrabím Alšem z Malkovic, získal svůj dnešní název. Poprvé tato čtvrť lehla popelem v roce 1420 za bojů husitů s králem Zikmundem, usedlým na Pražském hradě. V průběhu 15. století došlo k obnově, ale právě v roce 1541 vyhořela znovu, stejně jako za okupace Prahy francouzskými vojsky v roce Praha se z této pohromy dlouho vzpamatovávala. Ke znovuvystavění a opravě zničených objektů musely být nasazeny tehdy veškeré dostupné stavební kapacity, včetně mimopražských řemeslníků. To samé se týkalo i stavebního materiálu. Z tohoto důvodu byla dokonce pozastavena výstavba Královského letohrádku ve východní části Královské zahrady, který český král Ferdinand I. Habsburský dal postavit pro svou manželku Annu, dceru svého předchůdce na českém královském trůnu Vladislava Jagellonského. Tragické události roku 1541 zapříčinily, že nová výstavba vyhořelých částí města prosadila v pražském prostředí renesanční sloh. Josef Hrubeš POJISTNÝ OBZOR 7/

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 v 2 se doplňuje písmeno mm), které zní: mm) kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé

Více

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před 11070001 Povinností přepravované osoby je: a) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla. b) pomáhat řidiči dle jeho

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Pokyn ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Ročník 2005 dne 21. prosince 2005 Číslo : 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY IV. Q 2008 Struktura uváděných informací Návod Ministerstva dopravy jak nedostat body... 2 Bodované přestupky a trestné činy

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy ŘIDIČOVA KNIHOVNA Mezinárodní dopravní předpisy MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ PŘEDPISY Téma se zabývá mezinárodními dopravními předpisy z pohledu bezpečné účasti řidiče v provozu na pozemních komunikacích se zřetelem

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

Změny v zákonech platné od 1.8.2011

Změny v zákonech platné od 1.8.2011 AUTOSLUŽBY MIRDA s.r.o. www.autosluzbymirda.cz smolab@ndc.cz 724 746 158 Změny v zákonech platné od 1.8.2011 Jakákoliv situace, ať je sebehorší, má schopnost se zhoršit. Zákon č. 361/2000 Sb. Norma trvale

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

411/2005 Sb. ZÁKON ze dne 21. září 2005, ČÁST PRVNÍ

411/2005 Sb. ZÁKON ze dne 21. září 2005, ČÁST PRVNÍ 411/2005 Sb. ZÁKON ze dne 21. září 2005, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V období leden srpen 2014 došlo na území hl. m. Prahy k celkem 12 283 dopravním nehodám. Při těchto

Více

361/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Zákon o provozu na pozemních komunikacích HLAVA I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

361/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Zákon o provozu na pozemních komunikacích HLAVA I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy Změny od 7.11.2014 Změny od 1.1.2015 361/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění zákonů č. 60/2001 Sb.,

Více

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 101. Křižovatka je místo: + a) V němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují. b) Kde se dva jízdní pruhy sbíhají

Více

Zrušené části jsou rovněž barevně vyznačeny a doplněny poznámkou o zrušení.

Zrušené části jsou rovněž barevně vyznačeny a doplněny poznámkou o zrušení. Vážení účastníci silničního provozu, Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), byl od roku 2001, kdy nabyl účinnosti, několikrát novelizován. V naší publikaci z

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 22.8.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Novela zákona č.361/2000 Sb., ve znění zákona č. 411/2005 Sb., přináší zcela nové ustanovení :

Novela zákona č.361/2000 Sb., ve znění zákona č. 411/2005 Sb., přináší zcela nové ustanovení : 1. Část Novela zákona č.361/2000 Sb., ve znění zákona č. 411/2005 Sb., přináší zcela nové ustanovení : Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem 123 a Bodovým hodnocením se zajišťuje sledování

Více

ČÁST PRVNÍ Zákon o provozu na pozemních komunikacích HLAVA I Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Zákon o provozu na pozemních komunikacích HLAVA I Úvodní ustanovení Znění předpisu od 19. ledna 2013 do Bez omezení 361/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění zákonů č. 60/2001

Více

361/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 2000. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. (zákon o silničním provozu)

361/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 2000. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. (zákon o silničním provozu) 361/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) Změna: 60/2001 Sb. Změna: 478/2001 Sb. Změna: 62/2002 Sb. Změna: 311/2002

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU Úplné znění účinné od 1. ledna 2009 Změny účinné od 1. ledna 2009 a provedené zákonem č. 274/2008 Sb. jsou zvýrazněny, a to: 1. nově vložená ustanovení žlutým podtržením, a 2.

Více

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU úplné znění účinné od 1. května 2014 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001

Více

ZÁKON. ze dne 14. září 2000. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. (zákon o silničním provozu)

ZÁKON. ze dne 14. září 2000. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. (zákon o silničním provozu) 361/2000 Sb. znění účinné od 1. 8. 2011 do 31. 10. 2011 změněno s účinností od poznámka zákonem č. 60/2001 Sb. 19.2.2001 dnem vyhlášení zákonem č. 478/2001 Sb. 5.1.2002 zákonem č. 62/2002 Sb. 1.4.2002

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU úplné znění účinné od 19. ledna 2013 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

novela zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích vejde v platnost dne 1. července 2006.

novela zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích vejde v platnost dne 1. července 2006. Poznámky: Vážení účastníci provozu na pozemních komunikacích, novela zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích vejde v platnost dne 1. července 2006. V této publikaci Vás chceme seznámit

Více

Zákon č. 361/2000 Sb.

Zákon č. 361/2000 Sb. Zákon č. 361/2000 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), jak vyplývá ze změn provedených

Více

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Ing. Milan Dont Odbor pozemních komunikací a územního plánu Témata Odbor PK a územního plánu Implementace směrnice

Více

EKONOMICKÉ NÁSLEDKY DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI

EKONOMICKÉ NÁSLEDKY DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI EKONOMICKÉ NÁSLEDKY DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI Ing. Alena Vyskočilová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 24.4.2014, Praha Dopravní nehodovost ve světě Celkový počet usmrcených osob v celém světě se pohybuje

Více

Dopravní strategie PČRP

Dopravní strategie PČRP Policejní prezidium České republiky Ředitelství služby dopravní policie Dopravní strategie PČRP požadavky na infrastruktury investice do dopravní výstavba dálniční síťe a více rychlostních silnic změny

Více

Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013)

Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013) Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013) Dokument mapuje vývoj dopravní nehodovosti, resp. její následky. Poukazuje jak

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Senátní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Senátní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období 26 Senátní návrh na vydání zákona ze dne... 2010, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách

Více

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy Statistiky a grafy 1 A. Celkový počet nepojištěných škod a jejich vztah k pojištěným škodám (POV = pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) kalendářní rok evidované nepojištěné škody počet evidovaných

Více

Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza. V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013)

Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza. V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013) Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013) Dokument mapuje vývoj dopravní nehodovosti, resp. její následky. Poukazuje jak

Více

Průkaz účastníka silničního provozu

Průkaz účastníka silničního provozu Průkaz účastníka silničního provozu Jméno účastníka: Město původu: Zde nakreslete fotografii Pracovní zařazení: Vydal úřad pro ové aktivity v Praze. Patisk zakázán. Vydáno dne 5. 6. 2015... Platnost do

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

361/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 2000. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. (zákon o silničním provozu)

361/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 2000. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. (zákon o silničním provozu) 361/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) Změna: 60/2001 Sb. Změna: 478/2001 Sb. Změna: 62/2002 Sb. Změna: 311/2002

Více

361/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 2000. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. (zákon o silničním provozu) ČÁST PRVNÍ

361/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 2000. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. (zákon o silničním provozu) ČÁST PRVNÍ 361/2000 Sb. - zákon o silničním provozu - stav k 12. 8.2014 361/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Změna: 60/2001 Sb. Změna: 478/2001

Více

[ ] Prevence, bezpečnost silničního provozu a podvod v pojištění motorových vozidel. Konference PRAGO ALARM. Dr Jean-Louis Marsaud

[ ] Prevence, bezpečnost silničního provozu a podvod v pojištění motorových vozidel. Konference PRAGO ALARM. Dr Jean-Louis Marsaud Prevence, bezpečnost silničního provozu a podvod v pojištění motorových vozidel Dr Jean-Louis Marsaud Ředitel Comité Européen des Assurances [ ] Konference PRAGO ALARM PRAHA, 13.-15.dubna 2005 AU_JLM_Prag_Pragoalarm_Conference_Motor_Fraud_14_04_05

Více

361/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 2000. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. (zákon o silničním provozu) ČÁST PRVNÍ

361/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 2000. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. (zákon o silničním provozu) ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 20.2.2014 do částky 11/2014 Sb. a 5/2014 Sb.m.s. 361/2000 Sb. - zákon o silničním provozu - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 361/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000

Více

Epidemiologie a prevence dětských úrazů

Epidemiologie a prevence dětských úrazů Epidemiologie a prevence dětských úrazů Univerzita Karlova Praha 3. Lékařská fakulta Doc. MUDr. Alexander M. Čelko,CSc. Definice úrazu Jakékoliv neúmyslné či úmyslné poškození organizmu, ke kterému došlo

Více

Aktualizováno k 19. lednu 2013 (dle stavu známého k 10. srpnu 2012)

Aktualizováno k 19. lednu 2013 (dle stavu známého k 10. srpnu 2012) Tento soubor je součástí výukového programu Autoškola? Pohodlně! Více o výukových materiálech pro motoristy na stránkách www.schroter.cz, www.pravidlaprovozu.cz a www.autoskolapohodlne.cz. Aktualizováno

Více

361/2000 Sb. ZÁKON o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

361/2000 Sb. ZÁKON o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) změna zákona k 19.1.2013 změna u skupiny B 361/2000 Sb. ZÁKON o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Zákon č. 361/2000 Sb.

Zákon č. 361/2000 Sb. Zákon č. 361/2000 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), jak vyplývá ze změn provedených

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

Zákon o silničním provozu ve znění účinném od 19. 1. 2013, naposledy novelizován zákonem č. 297/2011 Sb. ze dne 6. září 2011.

Zákon o silničním provozu ve znění účinném od 19. 1. 2013, naposledy novelizován zákonem č. 297/2011 Sb. ze dne 6. září 2011. Zákon o silničním provozu ve znění účinném od 19. 1. 2013, naposledy novelizován zákonem č. 297/2011 Sb. ze dne 6. září 2011. 1 Předmět úpravy Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000

Více

ZÁKON O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, s účinností k 1. 8. 2011 (změny tučně): ( 40a nabývá účinnosti až k 1. 11. 2011) ZÁKON O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět

Více

www.autoskoly.cz ZÁKON č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) v aktuálním znění

www.autoskoly.cz ZÁKON č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) v aktuálním znění www.autoskoly.cz ZÁKON č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) v aktuálním znění Datum účinnosti: 1.1.2001 Poslední změny provedeny

Více

www.autoskoly.cz ZÁKON č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) v aktuálním znění

www.autoskoly.cz ZÁKON č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) v aktuálním znění www.autoskoly.cz ZÁKON č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) v aktuálním znění Datum účinnosti: 1.1.2001 Poslední změny provedeny

Více

361/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKON O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

361/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKON O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 361/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKON

Více

e) vozka je řidič, který řídí potahové vozidlo, f) vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj,

e) vozka je řidič, který řídí potahové vozidlo, f) vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj, Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona

Více

ZÁKON č.361/2000 Sb. ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

ZÁKON č.361/2000 Sb. ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ZÁKON č.361/2000 Sb. ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č.60/2001 Sb., č.478/2001 Sb., č.62/2002 Sb.,

Více

Věstník dopravy. 06050401 Provozovatel vozidla je: a) Každá fyzická osoba, která je držitelem řidičského oprávnění, ale není vlastníkem vozidla.

Věstník dopravy. 06050401 Provozovatel vozidla je: a) Každá fyzická osoba, která je držitelem řidičského oprávnění, ale není vlastníkem vozidla. Věstník dopravy Znění k datu 19.6.2006 06050398 Mohou účastníci provozu na pozemních komunikacích používat tzv. aktivní antiradary, tj. technické prostředky, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických

Více

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing.

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR Ing. Eva Simonová Projekt MD č. CG711-081-120 Představení projektu TEMPO 30 Identifikační

Více

361/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. (zákon o silničním provozu)

361/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. (zákon o silničním provozu) 361/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) Změna: 60/2001 Sb. Změna: 478/2001 Sb. Změna: 62/2002 Sb. Změna: 311/2002

Více

Bezpečnost (nejen) cyklistů zajistí jen komplexní přístup. Olomouc 30. 4. 2015

Bezpečnost (nejen) cyklistů zajistí jen komplexní přístup. Olomouc 30. 4. 2015 Bezpečnost (nejen) cyklistů zajistí jen komplexní přístup Olomouc 30. 4. 2015 Nehodovost cyklistů v České republice 81 % usmrcených cyklistů nemělo na hlavě přilbu Téměř třetina zaviněných nehod pod vlivem

Více

361/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. (zákon o silničním provozu) ČÁST PRVNÍ

361/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. (zákon o silničním provozu) ČÁST PRVNÍ 361/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKON

Více

Změny v pravidlech silničního provozu k 1. 8. 2011 podle zákona č. 133/2011 Sb.

Změny v pravidlech silničního provozu k 1. 8. 2011 podle zákona č. 133/2011 Sb. Změny v pravidlech silničního provozu k 1. 8. 2011 podle zákona č. 133/2011 Sb. Úpravy základních pojmů 2 Povinnosti řidiče 5 Stručný komentář Kolona je vymezena jako souvislý proud vozidel, kde nelze

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích

Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích Kdo je účastníkem provozu na pozemních komunikacích? Každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích ( 2 písm. a) zákona č.

Více

Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. ke dni 1. červenci 2006

Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. ke dni 1. červenci 2006 Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. ke dni 1. červenci 2006 Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. ke dni 1. červenci 2006 Změny v zákoně jsou od dosavadního textu odlišeny následujícím způsobem: zákon č. 411/2005

Více

Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě

Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě Nejen evropská, ale i česká populace stárne. Podíl seniorů (osob ve věku 64+) na celkové populaci činil v roce 2012 16,2 %, v roce 2030

Více

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013 Informace o novelách zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním povozu), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 247/2000 Sb., o získávání

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. ke dni 1. červenci 2006

Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. ke dni 1. červenci 2006 Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. ke dni 1. červenci 2006 (změny provedené zákonem č. 411/2005 Sb. jsou v textu vyznačeny tučně) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách

Více

Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu

Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu Komentář k významu dopravních značek je převzat z publikace LEITNER, M., LUKÁŠEK, V., KOPECKÝ, Z.: Zákon o provozu na pozemních komunikacích: a předpisy prováděcí

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

SLEDOVÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ Z PLOVOUCÍHO VOZIDLA

SLEDOVÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ Z PLOVOUCÍHO VOZIDLA SLEDOVÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ Z PLOVOUCÍHO VOZIDLA Vladislav Křivda 1, Martin Blatoň 2 Anotace: Článek popisuje návrh dynamické metody sledování konfliktních situací z plovoucího vozidlo, která vychází

Více

Platné znění zákona č. 361/2000 Sb. s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 361/2000 Sb. s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 361/2000 Sb. s vyznačením navrhovaných změn 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie47) a upravuje a) práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Oprávnění strážníků. Oprávnění strážníků obecní policie jsou dána zákonem a vymezují rozsah jejich působnosti.

Oprávnění strážníků. Oprávnění strážníků obecní policie jsou dána zákonem a vymezují rozsah jejich působnosti. Oprávnění strážníků Oprávnění strážníků obecní policie jsou dána zákonem a vymezují rozsah jejich působnosti. Strážníci městské policie při výkonu svého povolání disponují řadou zákonných oprávnění, která

Více

PROFIL PŘEDPISU: ZÁKON. ze dne 3. května 2011,

PROFIL PŘEDPISU: ZÁKON. ze dne 3. května 2011, Ročník 2011 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním

Více

Akademie dopravního vzdělávání

Akademie dopravního vzdělávání Akademie dopravního vzdělávání Zpracované v aktuálním znění od 19. ledna 2013: 1) Povinné výměny řidičských průkazů 2) Změna v získávání profesních průkazů 3) Dopravně psychologická vyšetření řidičů 4)

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), byl od roku 2001, kdy nabyl účinnosti, novelizován těmito zákony:

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), byl od roku 2001, kdy nabyl účinnosti, novelizován těmito zákony: 2 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), byl od roku 2001, kdy nabyl účinnosti, novelizován těmito zákony: č. 60/2001 Sb., účinnost od 19.02.2001 č. 478/2001

Více

Vážení účastníci silničního provozu,

Vážení účastníci silničního provozu, Vážení účastníci silničního provozu, Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), byl od roku 2001, kdy nabyl účinnosti, novelizován těmito zákony: č. 60/2001 Sb.,

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK)

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Současný stav a související problémy Definice dálniční sítě? Soubor

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),

Více

DOPRAVNÍ ZNAČKY s komentářem

DOPRAVNÍ ZNAČKY s komentářem DOPRAVNÍ ZNAČKY s komentářem BESIP 2013 Výstražné dopravní značky Podle 63 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu svislé výstražné dopravní značky upozorňují na místa, kde účastníku provozu na pozemních

Více

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Městský úřad Příbor odbor investic a správy majetku náměstí Sigmunda Freuda 19 74258 Příbor Datum: 7. 10. 2014 Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Vážená paní /vážený pane,

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

Vážení účastníci silničního provozu,

Vážení účastníci silničního provozu, Vážení účastníci silničního provozu, Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), byl od roku 2001, kdy nabyl účinnosti, novelizován těmito zákony: č. 60/2001 Sb.,

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

DOPRAVNÍ NEHODA, PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ, LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

DOPRAVNÍ NEHODA, PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ, LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ DOPRAVNÍ NEHODA, PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ, LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ (časový rozsah: 4 hodiny) Školení je určeno pro řidiče a technický personál, je zaměřeno k poskytnutí uceleného souboru informací o vývoji

Více

Návrh na sjednání pojištění odpovědnosti pořadatele a účastníků (příp. na sjednání úrazového pojištění při akci)

Návrh na sjednání pojištění odpovědnosti pořadatele a účastníků (příp. na sjednání úrazového pojištění při akci) Návrh na sjednání pojištění odpovědnosti pořadatele a účastníků (příp. na sjednání úrazového pojištění při akci) Pořadatel Příjmení a jméno/firma: Adresa: Odpovědná osoba: Telefon Příp. korespondenční

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

HLAVA II PROVOZ NA POZEMNĺCH KOMUNIKACĺCH. Díl 1 Účastníci provozu na pozemních komunikacích

HLAVA II PROVOZ NA POZEMNĺCH KOMUNIKACĺCH. Díl 1 Účastníci provozu na pozemních komunikacích HLAVA II PROVOZ NA POZEMNĺCH KOMUNIKACĺCH Díl 1 Účastníci provozu na pozemních komunikacích 3 Základní podmínky účasti na provozu na pozemních komunikacích (1) Provozu na pozemních komunikacích se nesmí

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10 VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 DOPRAVNÍ ZNAČKY Doplněk elektronické publikace pro výuku dopravních značek s příslušnými právními předpisy, výkladovým komentářem a vyobrazeními; zahrnuje změny ve

Více

Platné znění zákona č. 361/2000 Sb. s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 361/2000 Sb. s vyznačením navrhovaných změn V. Platné znění zákona č. 361/2000 Sb. s vyznačením navrhovaných změn Pro účely tohoto zákona 2 Vymezení základních pojmů a) účastník provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo se přímým způsobem

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 5 - Postupy při řešení dopravních nehod, jiných událostí a přestupků na úseku dopravy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

6. volební období 26/4

6. volební období 26/4 P a r l a m e n t České re p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 6. volební období 26/4 Pozměňovací a jiné návrhy k senátnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na

Více