1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy"

Transkript

1 Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace Č.j.:J1/11 Školní řád Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace, okr. Žďár nad Sázavou Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení. MŠ pracuje podle školního vzdělávacího programu, který je dle potřeby měněn a aktualizován. ŠVP je dokumentem veřejným, je k dispozici k nahlédnutí v šatně školy. 1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem od hodin. Stanovená maximální kapacita MŠ je 28 dětí. Zákonný zástupce je povinen respektovat provozní dobu. V případě opakovaného nedodržování provozní doby bude tato skutečnost oznámena oddělení péče o dítě a zřizovateli. O odchodech dětí po skončení provozní doby jsou vedeny záznamy. Také může být zákonným zástupcům stanovena úhrada nákladů za péči o dítě mimo provozní dobu. Tato skutečnost je považována za porušení školního řádu. Nedojde-li k nápravě, může dojít i k ukončení docházky dítěte do MŠ. Organizace provozu školy v měsíci červenci a srpnu Omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a výsledek dohody oznámí zákonným zástupcům dítěte nejméně dva měsíce předem. Provoz MŠ lze ze závažných důvodů (organizační a technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání) a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušiti v jiném období. Omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitelka neprodleně na přístupném místě ve škole.(šatna) 2. Přijímací řízení Probíhá v souladu se Zákonem 561/2004 Sb.,Školský zákon. Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci dubnu, přesný termín bude oznámen vyhláškou zřizovatele. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy. Ředitelka školy rozhoduje o přijetí zdravotně postiženého dítěte k předškolnímu vzdělávání na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení. Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Žádost o přijetí dítěte do MŠ obdrží rodiče u zápisu. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ ředitelka vydává v souladu se zákonem 500/2004 Sb. do 30 dnů od stanoveného termínu předání uvedených dokladů ředitelce MŠ. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud počet žádostí o přijetí přesahuje počet volných míst daných kapacitou rozhoduje ředitelka školy dle předem stanovených kritérií pro daný školní rok. 1

2 Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit z důvodu trvalé kontraindikace. Podrobnosti k přijímacímu řízení jsou uvedeny v Pravidlech přijímacího řízení (příloha Školního řádu) Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte: žádost o přijetí dítěte s potvrzením od pediatra a podepsaný zákonným zástupcem přihlášku ke stravování( součást žádosti o přijetí) rodný list dítěte vyjádření školského poradenského zařízení - postižené dítě. 3. Evidence dítěte Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče učitelce EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte rodné číslo místo narození státní občanství a místo trvalého pobytu vyučovací jazyk jméno a příjmení zákonného zástupce a další osoby pověřené vyzvedáváním dítěte místo trvalého pobytu adresa pro doručování písemností telefonické spojení podpisy zákonných zástupců Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Rodiče dále vyplňují: Zmocnění k vyzvedávání dítěte Souhlas s fotografováním 2

3 4. Pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky MŠ Stanovení podmínek pobytu dítěte a stravování v MŠ při přijetí dítěte do MŠ písemně dohodne ředitelka školy se zákonnými zástupci dítěte dny docházky do MŠ a délku jeho pobytu v těchto dnech dohodnou se na způsobu a rozsahu jeho stravování po dobu pobytu v MŠ a to tak, že dítě přítomné v MŠ se stravuje vždy dohodne se konkrétní nástupní termín a adaptační proces Adaptační proces je prováděn ve spolupráci se zákonnými zástupci a s individuálním přístupem k dítěti. Změny těchto sjednaných podmínek je nutno opět dohodnout s ředitelkou školy. Podmínky pro přebírání a předávání dětí Přebírání dětí: zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do MŠ předávají dítě po jeho převlečení v šatně pedagogům v předávací zóně, kterou tvoří vstup z šatny do třídy děti se přijímají v době od 6.45 hodin do 8.00 hodin (pozdější příchod je třeba dohodnout s učitelkou) po 8. hodině je nutno zvonit Rodiče respektují tato pravidla: respektují provozní dobu MŠ převlékají děti v šatně, věci ukládají podle značek dítěte na háček, do přihrádek věci dítěte označí tak, aby nedošlo k záměně, dle potřeby doplňují náhradní oblečení jsou povinni dítě přivádět až do předávací zóny a osobně je předat pracovnici MŠ neponechávají děti v šatně nikdy samotné zodpovídají za své dítě až do předání dítěte učitelce, pracovnici školy předávají dítě do MŠ zdravé a informují učitelku o zdravotním stavu dítěte, změnách Učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ děti s nachlazením, jiným infekčním onemocněním, pedikulózou(veš dětská)(v souladu se zákonem 258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví) Předávání dětí: pedagog předává dítě po skončení jeho vzdělávání v době určené mateřskou školou zákonnému zástupci nebo jimi pověřené osobě pověřené osobě se dítě předává pouze na základě písemného pověření, vystaveného a podepsaného zákonným zástupcem dítěte děti odcházející po obědě si rodiče vyzvedávají od do hodin ostatní děti se rozcházejí od do hodin Rodiče čekají na dítě v prostorách šatny. Organizace dne probíhá v souladu s Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP) 3

4 Závazné jsou časy podávání jídel Dopolední svačina Oběd Odpolední svačina Co potřebují děti do MŠ kluci hrací kalhoty, tepláky holky dle zvážení zástěrku, sukýnku, tepláky vhodné přezůvky s neklouzavou podrážkou(ne sandály, pantofle) pyžamo, pokud odpočívají převlečení na pobyt venku holinky, pláštěnka (deštivé počasí) náhradní oblečení(pro případ polití, nehody) uložené v plátěné tašce v šatně Všechny věci označené proti případné záměně. Omlouvání dětí dopředu známou nepřítomnost dítěte zákonný zástupce: oznámí v dostatečném předstihu telefonicky, osobně v MŠ uvede důvod a dobu nepřítomnosti dítěte v MŠ náhlou nepřítomnost dítěte na tentýž den: omlouvají nejpozději do 7.30 hodin osobně, telefonicky pevná linka mobil Výpomoc rodičů na začátku roku dítě přinese balení papírových kapesníků, dle potřeby i během roku rodiče berou na vyprání povlečení svých dětí rodiče se střídají v praní ručníků 1x týdně rodiče pomáhají při opravách, údržbě vybavení MŠ, školní zahrady, při úklidu po malování,.. 4

5 5. Práva a povinnosti Dítě má právo: na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při pobytu v MŠ užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství na zvláštní péči a výchovu v případě postižení Rodiče mají právo: na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte na poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání a výchovy dítěte konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogem projevit připomínky k provozu MŠ, pedagogickému vedení přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě zapojovat se do naplňování ŠVP a pomáhat při akcích v MŠ Rodiče jsou povinni: zajistit řádnou docházku dítěte do MŠ, aby bylo vhodně a čistě upraveno omlouvat nepřítomnost dítěte informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte ve stanoveném termínu hradit úplatu za stravné a za předškolní vzdělávání Práva a povinnosti pedagogů: pedagog přispívá svou činností k naplňování výše uvedených práv dítěte odpovídá zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem má právo na zdvořilé chování ze stran rodičů, na důstojné prostředí, ve kterém pracuje rozhoduje o metodách a postupech pro naplňování výchovných cílů školy Pravomoci ředitele: Ředitel MŠ může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte jestliže: se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny zákonný zástupce dítěte závažným způsobem nebo opakovaně narušuje provoz MŠ ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení zákonný zástupce opakovaně nedodržuje podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného či úplaty nehradí 5

6 Řešení stížností, oznámení a podněty k práci MŠ Stížnost podává zákonný zástupce písemně k ředitelce školy ředitelka: prošetří všechny body stížnosti, sepíše zápis do 10 dnů stížnost vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům a vyrozumí stěžovatele v případě oprávněné stížnosti přijme následná opatření Konzultační hodiny Při řešení vzniklých problémů je možno si dohodnout s ředitelkou školy či učitelkou individuální konzultaci. 6. Péče o zdraví a bezpečnost dětí Předcházení rizikům, poučení dětí škola: při vzdělávání přihlíží k fyziologickým potřebám dítěte vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj podmínky pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, projevům šikanování, diskriminace, nepřátelství, násilí, rasismu zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při výchově a vzdělávání, při poskytování školských služeb pedagogové: poučují děti o možných rizicích ohrožujících zdraví a bezpečnosti při všech činnostech seznamují děti s konkrétními bezpečnostními pokyny, se zásadami bezpečného chování ve škole i mimo školu Všichni zaměstnanci školy kontrolují bezpečnost vybavení, nářadí a hlásí ředitelce školy případné nedostatky. Ředitelka školy neprodleně zajistí odstranění všech zjištěných závad. Ochrana před vznikem sociálně patologických jevů a riziky ohrožující zdraví a bezpečnost je začleněna přímo do obsahu Školního vzdělávacího programu. Zdravotní způsobilost zákonní zástupci: předávají dítě do MŠ zdravé (Zákon 258/200Sb. O ochraně veřejného zdraví) jsou povinni informovat školu o zdravotním stavu dítěte, především - alergické, astmatické obtíže, při návratu dítěte do kolektivu předkládají potvrzení od lékaře (dlouhodobé onemocnění) Údaje o zdravotní způsobilosti a zdravotních obtížích dítěte jsou součástí dokumentace školy. Zamlčení zdravotního stavu dítěte je považováno za hrubé porušení řádu školy. Dochází-li do MŠ dítě vyžadující zohlednění při vzdělávání, zvláštní péči z důvodu onemocnění (alergie, dietní omezení, pravidelné užívání léků), je MŠ povinna náležitou pomoc a ochranu zdraví dítěti poskytnout. Musí jít však o činnosti nevyžadující odbornou kvalifikaci. Všechny úkony ze strany školy vyžadují písemný souhlas zákonných zástupců dítěte. 6

7 První pomoc Při náhlém onemocnění dítěte (teplota, zvracení, bolest břicha), úrazu zajistí pedagog včasné poskytnutí první pomoci neprodleně tuto skutečnost oznámí zákonným zástupcům dítěte Rodiče dbají v zájmu bezpečnosti, aby děti do MŠ nenosily drobné či ostré předměty, hračky, řetízky. Evidence školních úrazů škola je povinna vést evidenci úrazů dětí všechny úrazy se evidují v knize úrazů ředitelka školy zajistí objektivní zjištění příčin úrazu a jejich případné odstranění jde-li o úraz, který způsobil neúčast dítěte na vzdělávání nejméně jeden den, kromě dne kdy k úrazu došlo je následně po ohlášení úrazu sepsán o výsledku šetření záznam o školním úraze na stanoveném tiskopise záznam o úraze zasílá škola zdravotní pojišťovně žáka a ČŠI záznam o smrtelném úraze zasílá zřizovateli, zdravotní pojišťovně žáka, ČŠI, policii ČR Pojištění V době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných jsou děti pojištěny proti úrazům, škodám na majetku u pojišťovny Kooperativa Dohled nad dětmi Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu výchovné práce s dětmi pedagogičtí pracovníci, a to od doby převzetí dětí od jejich zákonných zástupců až do doby jejich předání zákonnému zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě na základě vystaveného písemného pověření. Pokud se předškolní vzdělávání uskutečňuje mimo budovu MŠ, zabezpečují bezpečnost dětí při vyšším počtu než 20 dětí dvě pedagogické pracovnice. Při specifických činnostech, např. sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitelka školy k zajištění bezpečnosti dětí další způsobilou, zletilou osobu. Pedagogičtí pracovníci se řídí pravidly a zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a platnou školskou a pracovně právní legislativou.(vyhláška 14/2004 Sb.,ve znění pozdějších předpisů) 7. Zacházení s majetkem školy pedagogičtí pracovníci zajišťují: aby děti šetrně zacházely s učebními pomůckami, hračkami nepoškozovaly ostatní majetek školy projednání případného poškození s rodiči aby rodiče poškození opravili, nahradili škodu v co nejkratším termínu 7

8 8. Zabezpečení budovy školy Vstup do MŠ je volně přístupný zvenčí pouze: v době, stanovené pro přijímání dětí Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím je povinen: zjistit důvod jejich návštěvy zajistit, aby se nepohybovaly nekontrovatelně po budově Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů. 9. Další bezpečnostní opatření Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz: požívání alkoholu požívání nepovolených elektrických spotřebičů odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena 10. Informace pro zákonné zástupce dětí MŠ pořádá, organizuje akce jako výlety, exkurze, divadelní představení, apod., informuje o vzdělávací činnosti,o provozu, zápisu předávání informací: sdělením pedagogem při předávání dítěte písemné upozornění na nástěnce v šatně vyhláškou zřizovatele vyvěšením na nástěnce v šatně 11. Platby v mateřské škole Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole je platba, která je pro rodiče povinná, je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Úplata se řídí dle nařízení vydaného ředitelkou školy, vyvěšeného na nástěnce v šatně. Výše úplaty je 100,- Kč. Hradí se společně s úplatou za stravování u vedoucí školní jídelny Úplata za stravování je platba za stravu dítěte v MŠ. Opakované neuhrazení těchto úplat je považováno za závažné porušení podmínek MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ. 8

9 12. Vzdělávání cizinců Přístup ke vzdělávání a školským službám mají také občané jiného členského státu EU. Děti cizinců jsou přijímány v souladu s ust. 20 zákona č. 561/2004 s právem pobytu na území ČR (s trvalým pobytem, povolením k dlouhodobému pobytu nebo vízem s délkou pobytu nad 90 dnů)pokud prokáží oprávněnost svého pobytu dokladem. 13. Informace pro rodiče o odkladu povinné školní docházky o odklad žádají rodiče po zápisu do prvního ročníku ZŠ (dítě není přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé) k žádosti přikládají doporučení posouzení příslušného školského poradenského zařízení či odborného lékaře pokud bude MŠ posílat zprávu o dítěti do pedagogické poradny, bude o této skutečnosti informovat rodiče a spolupracovat s nimi v zájmu dítěte o odkladu rozhoduje ředitel příslušné ZŠ. dětem s odkladem školní docházky bude prodloužen pobyt v MŠ v případě, že doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky ředitele příslušné ZŠ. rodiče musí doložit rozhodnutí o odkladu školní docházky do MŠ včas, než MŠ vydá rozhodnutí o přijetí nových dětí do MŠ (obsazení všech volných míst) 14. Závěrečné ustanovení 1. Kontrolu provádění ustanovení této směrnice provádí ředitelka MŠ. 2. O kontrolách provádí písemné záznamy. 3. Zrušuje se předchozí znění Školního řádu ze dne Uložení směrnice v archivu školy se řídí Skartačním řádem pro školy a školská zařízení. 4. Směrnice nabývá účinnosti dnem: Zákonní zástupci dětí byli informováni o vydání řádu školy na informativní schůzce v září Podle 30 Školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitelka školy tento řád vyvěšením a to v šatně MŠ. 7. Zaměstnanci MŠ s tímto řádem byli seznámeni dne Dodržování tohoto školního řádu je závazné pro zákonné zástupce dítěte a pro všechny zaměstnance školy. V Jámách dne

10

11 14. Vnitřní podmínky provozu a organizace vzdělávání v MŠ Aktualizováno : k Provoz MŠ je od hodin 1. Délka pobytu dítěte v MŠ Dítě do MŠ dochází dle potřeb rodičů: na celý den na dopoledne s obědem Docházka je omezena: u dítěte do 2 let - na 46 hodin měsíčně dětem s omezeným pobytem na 4 hodinydenně bude poskytováno předškolní vzdělávání v době od do hodin 2. Přebírání dětí od zákonných zástupců děti se přijímají v době od 6.45 hodin do 8 hodin (pozdější příchod je třeba dohodnout s učitelkou) po 8. hodině je nutno zvonit Rodiče respektují tato pravidla: respektují provozní dobu MŠ převlékají děti v šatně, věci ukládají podle značek dítěte na háček, do přihrádek věci dítěte označí tak, aby nedošlo k záměně, dle potřeby doplňují náhradní oblečení jsou povinni dítě přivádět až do předávací zóny a osobně je předat pracovnici MŠ neponechávají děti v šatně nikdy samotné zodpovídají za své dítě až do předání dítěte učitelce předávají dítě do MŠ zdravé a informují učitelku o zdravotním stavu dítěte, změnách Učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ děti s nachlazením či jiným infekčním onemocněním. (v souladu se Zákonem 258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví) 3. Vyzvedávání dětí z MŠ děti odcházející po obědě si rodiče vyzvedávají od do hodin Rodiče čekají na dítě v prostorách šatny. ostatní děti se rozcházejí od do hodin V případě, že si rodiče dítěte s celodenním pobytem potřebují vyzvednout dítě po obědě nebo výjimečně před odpolední svačinou oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte do třídy. Při náhlé změně odvodu dítěte z MŠ nepověřenou osobou sepíše rodič sdělení kde uvede jméno dítěte, kdy a kdo dítě z MŠ odvede a podepíše. 4. Co potřebuje dítě do MŠ kluci hrací kalhoty, tepláky holčičky dle zvážení zástěrku, sukýnku vhodné přezůvky s neklouzavou podrážkou (ne pantofle)

12 pyžamo, pokud odpočívají převlečení na pobyt venku holinky, pláštěnka (deštivé počasí) náhradní oblečení, (pro případ polití, nehody) uložené v plátěnné tašce v šatně Všechny věci označené proti případné záměně. 5. Pokyny ke stravování Odhlašování dětí na tentýž den do 7.30 hodin u učitelek, na telefonních číslech MŠ. Neodhlášené obědy jsou účtovány v plné výši. pokud dítě odchází pravidelně domů po obědě odpolední svačina se mu odečít platba za stravné se hradí hotově u vedoucí školní jídelny v předem určený termín Prosíme rodiče, aby respektovali dohodnutý termín! výše stravného, jídelní lístek a další informace o stravování se vyvěšují na nástěnce v šatně. 6. Úplata za předškolní vzdělávání Úplata se řídí dle nařízení vydané ředitelkou školy. Výše úplaty je 100,- Kč. Hradí se společně se stravným u VŠJ 7. Výpomoc rodičů pro MŠ na začátku roku si dítě přinese do MŠ jedno balení papírových kapesníků rodiče berou domů na vyprání povlečení svých dětí - 1x za měsíc rodiče se střídají v praní ručníků - 1x týdně pomoc rodičů při opravách a údržbě vybavení MŠ, školní zahrady, při úklidu po malování,.. 8. Řešení stížností, oznámení a podněty k práci MŠ stížnost podává zákonný zástupce ústně, či písemně k ředitelce školy ředitelka: prošetří všechny body stížnosti, sepíše zápis do 10 dnů stížnost vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům a vyrozumí stěžovatele v případě oprávněné stížnosti přijme následná opatření 9. Konzultační hodiny Při řešení vzniklých problémů je možno dohodnout si s ředitelkou školy či učitelkou individuální konzulaci. 10.Telefonní čísla pro omlouvání dětí pevná linka mobil Závěrečné ustanovení 1. Kontrolu provádění ustanovení této směrnice provádí ředitelka MŠ. 2. O kontrolách provádí písemné záznamy. 3. Zrušuje se předchozí znění Školního řádu ze dne Uložení směrnice v archivu školy se řídí Skartačním řádem pro školy a školská zařízení. 4. Směrnice nabývá účinnosti dnem: Zákonní zástupci dětí byli informováni o vydání řádu školy na informativní schůzce v září

13 Podle 30 Školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitelka školy tento řád vyvěšením a to v šatně MŠ. 7. Zaměstnanci MŠ s tímto řádem byli seznámeni dne Dodržování tohoto školního řádu je závazné pro zákonné zástupce dítěte a pro zaměstnance školy. V Jámách dne Informace pro rodiče o odkladu povinné školní docházky o odklad žádají rodiče po zápisu do prvního ročníku ZŠ (dítě není přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé) k žádosti přikládají doporučení posouzení příslušného školského poradenského zařízení či odborného lékaře pokud bude MŠ posílat zprávu o dítěti do pedagogické poradny, bude o této skutečnosti infofmovat rodiče a spolupracovat s nimi v zájmu dítěte o odkladu rozhoduje ředitel příslušné ZŠ. dětem s odkladem školní docházky bude prodloužen pobyt v MŠ v případě, že doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky ředitele příslušné ZŠ. rodiče musí doložit rozhodnutí o odkladu školní docházky do MŠ včas, než MŠ vydá rozhodnutí o přijetí nových dětí do MŠ (obsazení všech volných míst)

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN,TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS- 152/TB-2014 Počet stran: 18 Spisový znak: A 1 Účinnost od: 1.září 2014 Skartační znak: A10 Účinnost do:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 176 /2013 Spisový znak A. 1. Skartační znak Vypracoval: Schválil:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Mnichovice, okres Praha - východ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.:2/2014 2014/2015 Vypracoval: Schválil: Mgr.Zdeňka Holá Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2014 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 /2013 Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2013 Směrnice nabývá

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNÍ 3488 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS-153 /TB- 2014 Počet stran: 19 Spisový znak: Účinnost od:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Jana Kosinská, ředitelka školy Jana Kosinská, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.1.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko Školní 446, 679 02 Rájec-Jestřebí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Schválil: Mgr. Jaroslav Brázda, ředitel školy Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. /15 Skartační znak: A.1.5 Spisový znak: A 10 Účinnost od: 18.1.2015 1 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku: 20.2.2004

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.j.: ZŠMŠU57/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne:

Více

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Žabčice, Brno venkovse sídlem Školní 447, 664 63 Žabčice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 37. Školní řád Mateřské školy Č.j.: 127/2014 Vypracoval: Mgr. Kateřina Svobodová, ředitelka

Více

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Obsah: strana: Základní údaje o škole 5 Cíle předškolního vzdělávání 6 Organizace provozu 7 Přijímací řízení, zásady adaptace dětí 9 Platby v mateřské škole

Více

Školní řád Mateřské školy Sokolnice

Školní řád Mateřské školy Sokolnice 1) Ředitelka Mateřské školy Sokolnice vydala Školní řád Mateřské školy Sokolnice Mateřská škola Sokolnice, příspěvková organizace okres Brno- venkov Zahradní 494 Sokolnice 664 52 Číslo jednací: 105/15

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice.

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice. Š K O L N Í Ř Á D Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 Zřizovatel: Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice Adresa mateřské školy: Šumavská ul. 264 386 01 Strakonice Součást mateřské školy:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO. Školní řád

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO. Školní řád Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO Školní řád Ředitelka Mateřské školy v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: S12/09 Vypracoval: Jana Vaňková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Věra Maršálková, ředitelka školy

Více

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Ředitelka Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 (dále jen mateřská škola ) v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více