Hodnotící zpráva o činnosti mateřské školy za období školního roku 2012/13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnotící zpráva o činnosti mateřské školy za období školního roku 2012/13"

Transkript

1 Čj.: MŠ 212 /16/1/ A- Hodnotící zpráva o činnosti mateřské školy za období školního roku 2012/13 1

2 OBSAH 1 Základní údaje o škole 1.1 Identifikační údaje o škole 2. Personální údaje 2.1 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 2.2 Veřejná služba 3. Vzdělávací program školy 3.1 Přehled oborů 3.2 Vzdělávací program 3.3 Charakteristika a obsah vzdělávacího programu 4. Přehled počtu dětí ve školním roce 2011/12 5. Průběh a výsledky vzdělávání 5.1 Hospitační činnost 5.2 Úroveň klíčových kompetencí dětí a výsledky vzdělávání 5.3 Prevence sociálně patologických jevů 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 6.1 Vyhodnocení DVPP za školní rok Přehled absolvovaných seminářů 6.3 Přehled samostudia 7. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadané děti 8. Akce školy (výjezdy, vystoupení, soutěže) 9. Rozvoj vnějších vztahů mateřské školy. Prevence rizik a školní úrazy.1 Počet úrazů.2 Prevence rizik 11. Kontroly nadřízených orgánů 12. Vyřizování stížností, oznámení podnětů 12.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu 12.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 12.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 13. Materiálně technické vybavení a údržba 14. Hospodaření školy Příloha č. 1 Fotogalerie 2

3 1 Základní údaje o škole 1.1 Identifikační údaje o škole ( Informace dle zákona č. 6/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím) Název zařízení: Sídlo: Právní forma : Zařazení do rejstříku škol: Mateřská škola Vrbno pod Pradědem,Jesenická 448,okres Bruntál, příspěvková organizace Jesenická 448, Vrbno pod Pradědem Příspěvková organizace IČO: OR u KS Ostrava oddíl PR,vložka 498 IZO ředitelství Typ školy: Kapacita školy: Provozní doba : celodenní provoz 84 dětí 5.30 hod hod. Kontakty: kancelář ředitelky: , provoz: e.mail: Webové stránky: Bankovní spojení : Komerční banka /00 Součástí školy: Školní jídelna, vedoucí- Fotula Kopincová Ředitel zařízení : Květa Kubíčková, Mnichov 193, Vrbno pod Pradědem,jmenovaná dle 6 odst.4 zákona ČNR č.564/1990 Sb.,o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů dne Školským úřadem Bruntál. Potvrzená do funkce v souladu s 166 odst.3 zákona 561/04 ve znění pozdějších předpisů od ředitelky Mateřské školy Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, na dobu určitou 6 let. 3

4 Předmět činnosti mateřské školy: předškolní vzdělávání dle 33 až 35 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dalšími souvisejícími právními normami Zřizovatel : Město Vrbno pod Pradědem Sídlo: ul.nádražní Vrbno pod Pradědem IČO: Zákon č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon) Zákon č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících Zákon č. 1/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zákon č. 6/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Stanovení trvalé výjimky z počtu dětí ve třídě - dle 3 odst. 4 vyhl. 35/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů: ANO 2. Personální údaje 2.1 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy profese fyzický počet přepočtený počet odborná způsobilost Pedagog 6 6 kvalifikace pro předšk. Pedagogiku dle zákona č. 563/2005 Sb. o pedag. pracovnících Asistent pedagoga 0 0 V souladu se zákonem č. 563/2005 Sb.o pedag. pracovnících Provozní pracovníci (školnice,uklizečka, kuchařka) 3 3 plně kvalifikovaní Vedoucí ŠJ 1 0,40 plně kvalifikovaná Celkem pracovníků 9,40 splněna 4

5 2.2 Veřejná služba Profese období údržbář Vzdělávací program školy 3.1 Přehled oborů vzdělávání Zařazení Číslo jednací Název vzdělávacího programu Předškolní vzdělávání / Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 3.2 Vzdělávací program Podle zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), 5, vydává ředitelka školy školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program je zpracován v souladu se zásadami a cíli vzdělávání podle zákona 561/2004 Sb., 2, a v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání č.j / Školní vzdělávací program je veřejný dokument. 3.3 Charakteristika a obsah školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Chci vědět, umět znát má platnost do školního roku 2013/2014. Vzhledem k jeho inovacím jsme se rozhodli jeho platnost k ukončit a pro další tříleté období zpracovat nový. Ve školním roce byl doplněn přílohami na základě: Průběžné hodnotící zprávy o činnosti školy za šk. rok 2011/12 oblast ŠVP Souboru pedagogicko- organizačních informací pro školy a školská zařízení 2012/2013 Č.J.: MŠMT- 9081/ Vlastních námětů pedagogického sboru ŠVP je dokumentem, který zahrnuje všechny oblasti činností a poskytuje o MŠ ucelený obraz. Jeho struktura je již z části nepřehledná vzhledem ke každoroční úpravě a doplňování. V uplynulých letech byl rozšířen o další přílohy v oblasti předčtenářských a předmatematických dovedností, cizí jazyk, minimální preventivní program a další. V průběhu školního roku jsme také pracovali na zpřesnění cílů a konkretizovaných výstupů pro jednotlivá měsíční témata, rozšíření EVVO a charakteristik, které budou zapracovány do nového ŠVP pro období školních let V oblasti rovného přístupu ke vzdělání je otevřen naprosto všem, o čemž svědčí integrace dětí s postižením i slabého sociálního zázemí. ŠVP byl upraven v souladu s místem, vnějším prostředím a dalšími podmínkami z nichž některé (např. materiální ve smyslu pomůcek a prostředí) se zlepšily. Rozšířena bude oblast EVVO pro kterou budeme mít ideální podmínky přírodní zahradu. 5

6 Velkou pozornost budeme věnovat integraci anglického jazyka pro který jsme získali odborného garanta. Hlavní cíle ŠVP ve školním roce 2012/13 Každodenní činnosti jsou realizovány se zřetelem na požadavky, formulované ve třech hlavních cílech s ohledem na to, že každé dítě se vyvíjí jinak, má jiné schopnosti a předpoklady. Proto každé z nich opustí mateřskou školu s jiným rozsahem dovedností, schopností a vědomostí. Rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení: - podporovat u dětí schopnost chápat svět okolo nás, jejich zájem o to, být jeho součástí s možností vlastní účasti na dění - povzbuzovat je k chuti učit se a radosti z poznávání nového, k porozumění věcem, jevům a změnám, ke schopnosti vyrovnat se s nimi a umění přizpůsobit se - dát dětem možnost k přemýšlení, rozvíjet jejich fantazii, zájmy, nadání, schopnosti a dovednosti jak po stránce tělesné, tak duševní - rozvíjet řeč dítěte a schopnost komunikovat s vrstevníky i dospělým Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost: - rozvíjet děti po stránce citové, mravní a etické, položit základy sociálního cítění a solidarity - vést děti k osvojení si hodnot spojených s životním prostředím, zdravím a životními hodnotami a životem vůbec. K tomu, aby si vážily sebe i ostatních lidí - seznamovat děti v rámci jejich možností s tradicemi, kulturou a historií země, ve které žijí, rozvíjet schopnost estetického vnímání. Prostřednictvím mezinárodní spolupráce seznamovat děti se životem dětí na druhé straně hranice. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako osobnost, působící na své okolí: - učit děti poznávat sám sebe, své možnosti a schopnosti, rozvíjet jejich sebedůvěru a sebevědomí - vést děti k toleranci ke druhým a schopnosti spolupracovat - podporovat v dětech poznání, že mohou jednat samostatně a svobodně, ale za to co udělají, také musí nést odpovědnost Průběžné cíle Učit děti samostatnosti a schopnosti překonávat překážky Vést je k soběstačnosti v oblékání, hygieně, dodržování čistoty K péči o zdraví své i ostatních Vést děti k pohybovým aktivitám jako součást vlastní životosprávy Vést děti k dodržování společenských pravidel a základních pravidel chování Vést děti k filosofii Nedělej druhému co sám nemáš rád Dodržování pravidel kolektivního chování Učit děti vzájemné komunikaci mezi sebou i dospělými Rozvíjení kladného vztahu k práci a činnostem, podporování tvořivosti Rozvíjení citových vztahů k nejbližším osobám, rodině, sourozencům, ale i dětem ve třídě Podporovat aktivitu dětí Rozvíjet základy pracovních vlastností Rozvíjet schopnosti vzájemné spolupráce Vést děti k oceňování práce dospělých i své Učit děti vytrvalosti, trpělivosti, k plnění úkolů souvisejících s přípravou na školu Vést děti k ohleduplnosti, pravdomluvnosti Stimulovat děti k dokončení započaté činnosti Učit je pomáhat druhým, rozlišovat správné hodnoty Podporovat kladné vlastnosti Přiměřenou formou děti seznamovat s prevencí sociologicko patologických jevů Podporovat kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí 6

7 Mezinárodní spolupráce: Charakteristika: Dohoda o partnerství byla uzavřena s Przedszkolem Publicznym numer 4 v Glogówku dne Aktivity spolupráce probíhají dle plánu akcí zpracovaného ředitelkami obou partnerských škol na každý školní rok. Jsou zaměřeny na poznávání tradic, svátků, zvyků / velikonoce, vánoce, vítání jara, pečení brambor/, tvořivé činnosti, sportovní aktivity, společné zájezdy, výlety a vzájemnou prezentaci svých měst formou vystoupení na akcích partnerských měst, festivalech apod. Během roku jsou pořádány nejméně 4 akce. Pedagogové i provozní zaměstnanci se obohacují o nové zkušenosti, předávají si pomůcky, nápady apod. V rámci této spolupráce máme příležitost prezentovat naši školu nejen na akcích partnerské mateřské školy, ale i na akcích města Glogówek. Cíl: Výchova k úctě a respektování zvláštností jiných národů, vzájemné poznávání předškolního školství, kultury, organizování společných akcí, prezentace českého a prezentace českého i polského školství v zahraničí/multikulturní a enviromentální výchova. 4.Přehled počtu dětí šk. rok 2012/13 Celkem dětí v MŠ Z toho s odkladem školní docházky Z toho integrovaných Důvod integrace Počet přijatých dětí Počet nepřijatýc h dětí Počet dětí odchozích do ZŠ Vada řeči Počty dětí s vadou řeči Děti s poruchou řeči celkem 20 sykavky ráčkování jiné vady navštěvující logopedii 7

8 90 Věkové složení dětí k šestil. 5. Průběh a výsledky vzdělávání 5.1 Hospitační činnost Hospitační činnost byla prováděna dle plánů hospitací. Důraz byl kladen na soulad Rámcového vzdělávacího programu se Školním vzdělávacím programem, rozvoj klíčových kompetencí dětí, metody a formy práce, individuální přístup, tvorba třídního vzdělávacího programu, celková atmosféra třídy. Průměrný počet hospitací na jednu učitelku byl realizován v počtu 2-3 Výsledky hospitací byly hodnoceny stupněm velmi dobrý a vynikající. 5.2 Úroveň klíčových kompetencí dětí a výsledky vzdělávání Výsledky vzdělávání jsou ovlivněny možnými riziky jako je např. převládání počtu chlapců, sociální skladba rodin, špatná diagnostika dítěte, špatná práce učitelek, nízká spolupráce s rodinou, nezájem rodiny o spolupráci s MŠ. Výsledky diagnostik a hodnocení dovedností dětí a osvojení si klíčových kompetencí se v jednotlivých letech dramaticky neliší. Pohybují se průměrně v 75 % dětí velmi dobře prospívajících v rámci celé školy. Průměrný počet dětí s odkladem školní docházky ročně (3 leté období) je 5. Stále se ještě objevují rodiče, kteří žádají odklad školní docházky, přestože jej škola nedoporučuje. Špatně je časově(dle našeho názoru) nastaven systém vyšetření pedagogickopsychologickou poradnou,které probíhá v květnu, což jsou 3 měsíce do nástupu ZŠ. Zároveň je třeba zvažovat, zda další rok v MŠ je pro dítě přínosem nebo stagnací a v jaké oblasti je opožděno. Bohužel si často rodiče pletou kázeňské problémy s nezralostí a doufají, že z nich dítě vyroste a bude rozumnější. Další pobyt v MŠ však může způsobit právě opak. Z daných výsledků lze usuzovat, že úroveň vzdělávání je velmi dobrá. Je však nutné přehodnotit míru individuálního přístupu k dětem s prospíváním uspokojivým, hledat motivační přístupy, zvýšit spolupráci s rodiči, motivovat je k většímu zájmu o prospívání dítěte. Ze strany vystupování dětí na veřejnosti má naše MŠ dobrou pověst, začleňujeme se i do soutěží, zejména výtvarných i sportovních ccá 2x ročně. Neklademe velký důraz na vítězství i když potěší. 8

9 Grafické údaje počet respondentů 83 Prospívání a nadání dětí velmi dobře dobře uspokojivě nehodnoceno talent hudební talent výtvarný talent dramatický talent jazykový talent pohybový Děti vynikající v oblastech ŠVP Dítě a tělo Dítě a psychika Dítě a ten druhý Dítě a společnost Dítě a svět Prevence sociálně patologických jevů V oblasti prevence sociálně patologických jevů jsme i v uplynulém školním roce působili na děti všech věkových skupin s důrazem na seznamování dětí s možnými riziky a jejich dopady. Cíle preventivního působení jsou zakomponovány ve Školním vzdělávacím programu a následně realizovány ve třídách při běžných každodenních činnostech nebo v tematicky řízených aktivitách. V této oblasti je zjišťován nárůst apatičnosti vůči kamarádům, nízká úroveň empatie, řešení problémů fyzickým útokem a proto jsme se zaměřili na tyto jevy konkrétněji: 9

10 Integrace výukových programů do TVP ( krátké projekty), zaměřených na primární prevenci dětí předškolního věku, vedení ke zdravému způsobu života, prevence zneužívání návykových látek, podpora zdravých vztahů a komunikace Pravidla dohoda dětí a učitelek na pravidlech chování ve třídách, kresba piktogramů (chování ke kamarádům a všem lidem, se kterými přijdou do styku), do pravidel jsou zapojeni také rodiče Pořízení vodní želvičky do třídy nejstarších dětí mít zodpovědnost, umět se postarat o její potřeby a vnímat je a v neposlední řadě cítit vlastní sounáležitost s přírodou. 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Plán DVPP se řídí platnými normami zejména 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, vyhláškou 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů. Jeho naplnění je realizováno formou vzdělávání učitelů akreditovanými institucemi a samostudiem. 6.1 Vyhodnocení DVPP za školní rok a) DVPP probíhalo formou prohlubujícího studia a studia ke splnění kvalifikace b) Celkem bylo absolvováno 11 seminářů, z toho jedno kvalifikační studium. Obecně bylo zaměření DVPP orientováno na oblast ICT, řízení školy, oblast komunikačních dovedností v rámci cizího jazyka,v menší míře pak na oblast výchov a oblast pedagogicko-psychologickou. 6.2 Přehled absolvovaných seminářů Vyhodnocení DVPP za školní rok Oblast vzdělávání Počet kurzů Účastník kurzu Řízení školy 2 ředitelka Kvalifikační studium Studium pro ředitele škol a školských zařízení 1 ředitelka Oblast ICT Práce s interaktivní tabulí a její využití při práci s dětmi 2 ředitelka, učitelka Cizí jazyk - AJ Začleňování výuky AJ do výchovně vzdělávacího procesu v MŠ 1 ředitelka, učitelka Tvorba tematických celků v AJ 1 ředitelka, učitelka

11 Zábavná angličtina 1 učitelka Oblast výchovy Tělovýchovná 1 učitelka RVP, ŠVP, TVP Čtenářská gramotnost 1 učitelka Pedagogika a psychologie Výchovné styly a jejich důsledky 1 učitelka Celkem Přehled samostudia ve školním roce Na co bylo studium zaměřeno Vývoj řeči, logopedická terapie - literatura Rozvoj grafomotorických schopností dětí, vývoj a význam dětské kresby Stáž v rámci kvalifikačního studia pro výkon funkce ředitelky dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů Pohybové činnosti v MŠ, v ŠVP a TVP Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání Výtvarné činnosti v předškolním vzdělávání 11

12 7. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadané děti Celkem bylo integrováno 6 dětí s vadou řeči, zatímco potřebu má dalších 30 dětí. Obecně je třeba zvýšit pozornost u logopedické prevence a začleňovat jí více, posilovat komunikační dovednosti vhodnými aktivitami. Možným rizikem jsou vysoké počty dětí, nezařazování log. prevence do činností dne, neochota rodiny se dítěti více věnovat a spoléhat jen na MŠ. Nápravu řeči u dětí s opožděným vývojem řeči prováděly dvě asistentky logopedie pod vedením klinické logopedky Počty dětí s vadou řeči Děti s poruchou řeči celkem 20 sykavky ráčkování jiné vady navštěvující logopedii 8. Akce školy (výjezdy, vystoupení, soutěže) Akce konané ve školním roce 2012/13 Datum Akce Třídní schůzky s rodiči Ozdravné pobyty v solné jeskyni v Karlově Studánce Divadelní představení Krtek a myška Výlet do Divadla loutek v Ostravě Halloweenský průvod v maskách Výlet do polské mateřské školy v Glogówku Vánoční tvoření s rodiči Mikulášská nadílka v MŠ 12

13 Vánoční besídky pro rodiče Návštěva dětí z polské MŠ v Glogówku Sportovní olympiáda Lyžařský výcvik sjezdovka Vrbno p. P Maňáskové divadlo Šternberk Návštěva dětí ze ZŠ, schůzka rodičů se zástupkyní ředitele ZŠ L.Šajerovou Karnevalový průvod masek městem Divadelní představení Indiánská pohádka Velikonoční tvoření s rodiči Březen-duben Prezentace velikonočních výrobků MŠ na výstavě v kulturním středisku Střecha Divadelní představení Dopravní výchova Návštěva městské knihovny výročí úmrtí spisovatelky H.Zmatlíkové Společné fotografování Zápis dětí do MŠ Den otevřených dveří Výlet do Polska Hledání pokladu v zámeckém parku Přehlídka dravých ptáků v areálu fotbalového hřiště Besídky ke Dni matek Divadelní představení muzikál Maxipes Fík Beseda s ukázkou výzbroje hasičů návštěva velitele městských hasičů + předání diplomů za účast v soutěži Požární ochrana očima dětí Návštěva polských kamarádů ekologické aktivity Společný školní výlet do ZOO Svatý Kopeček- Olomouc Červen Oslava MDD na školní zahradě MŠ 9. Rozvoj vnějších vztahů mateřské školy a/ Rodiče dětí b/ Mezinárodní spolupráce c/ Další instituce ad.a Vztahy mezi MŠ a rodiči řeší zejména Školní řád. O činnosti školy, aktuálních problémech, akcích atd. jsou rodiče informováni převážně při denním kontaktu s učitelkami, na schůzkách, akcích školy, prostřednictvím webových nových stránek nástěnek a plakátech. Procento rodičů, kteří vnímají mateřskou školu jako vzdělávací a výchovnou instituci je vyšší než procento rodičů, kteří chápou MŠ jako sociální zařízení, které se o dítě postará během 13

14 jejich nepřítomnosti. Od toho se také odvíjí zájem rodičů a prospívání dítěte v MŠ a spolupráci. Dalším faktorem je délka docházky dítěte do MŠ. V prvním roce se rodiče zajímají nejvíce, mají elán pomáhat a zapojovat se do pomoci při akcích apod. V dalších letech jejich zájem stagnuje(možná víc MŠ důvěřují a nemají potřebu vše hlídat). Nejmenší zájem zapojovat se do dění MŠ mají rodiče dětí v posledním ročníku. Nejnavštěvovanější akcí je schůzka v pololetí školního roku, která se týká nástupu do ZŠ. Obecně se rodiče zapojili více do akcí třídních než celoškolních. Během školního roku jsme mapovali zájem rodičů u akcí pořádaných pro rodiče a výsledek je uveden v grafu. Neuspokojivý je přístup rodičů k anketám. Většinou se do nich zapojí rodiče, kteří mají potřebu na něco upozornit a to jak v pozitivním, tak negativním smyslu. Máme zato, že obecně jsou rodiče s prací a úrovní MŠ spokojeni a nemají potřebu nic měnit. Velmi pochvalně se o MŠ vyjadřují ústně při akcích školy i na veřejnosti. Níže uvádíme výsledky ankety. Rozdáno celkem 80 anketních lístků, vráceno celkem 17 lístků = 13,6% Uvedený vzorek nelze považovat za dostatečně vypovídající, ale přesto bych chtěla poskytnout zpětnou vazbu rodičům, kteří se ankety zúčastnili, za což jim upřímně děkuji. Tato forma zjišťování názoru na práci MŠ je jednou z mnoha, jak zlepšovat celkový chod školy. Anketa rodičů plně vyhovující vyhovující méně vyhovující nevyhovující Z celkového počtu 83 dětí, počítán jeden zástupce Návštěvnost akcí pořádaných pro rodiče (počítán jeden zástupce na dítě) vánoční tvoření vánoční besídky velikonoční tvoření besídky ke Dni Matek oslavy MDD

15 V oblasti vzdělávací jsou s rodiči konzultovány změny, rodiče mohou dávat své podněty také do schránky Podněty a připomínky. Jsou seznámení s Desaterem, ŠVP a dalším. Každá třída zveřejňuje informace o dění a vzdělávání na webu MŠ. Vztah rodičů k MŠ je kladný, vstřícný a vesměs přátelský. Na požádání se zapojí, ale založit občanské sdružení např. Klub rodičů nechtějí. Již několik let není nikdo ochoten přijmout funkci předsedy. MŠ důvěřují, děti pouštějí i na výlety za hranice a vícedenní. Stížnosti od rodičů podané ředitelce MŠ jsme za období několik let neřešili. Prostředí, přístup a dobré vztahy všech zaměstnanců školy jsou předpokladem k pohodovému klimatu školy. V naší MŠ jsme otevřeni všem dětem i rodičům a naše snaha je být jim vzorem. ad. b Mezinárodní spolupráce mezi naší MŠ a MŠ v Glogówku trvá již 14 let a stále je na vysoké úrovni. Mezi dětmi i rodiči je oblíbená. Každoročně jsou pořádány dvě akce na polské a dvě akce na české straně. K realizaci spolupráce využíváme i možnosti dotačních titulů, zejména z OP ČR-PL Fond mikroprojektů. Kvalita a výstupy akcí přesvědčují stále větší množství rodičů o přínosu spolupráce a velkému zájmu zapojit do ní i své dítě. Spolupráci podporují i zřizovatelé škol tj. města, která spolu spolupracují také. Dalo by se říct, že tato aktivita zviditelňuje MŠ a významně se podílí na její dobré image. Z hlediska přínosu pro výchovu dětí v oblasti multikulturní a enviromentální má nezastupitelnou roli. ad.c Dobrá spolupráce je prováděná s SPC Bruntál, SPC Ostrava, ZŠ ve Vrbně pod Pradědem, zřizovatelem,kterým je město Vrbno pod Pradědem, kulturním střediskem Střecha, městem Bruntál, místním Dobrovolným hasičským sborem, Policií ČR, ostatními sdruženími ve městě, centrem Zdravíčko v Krnově,vzdělávacím střediskem KVIC, Lázněmi Karlova Studánka a místními podnikateli.. Prevence rizik a školní úrazy.1 Počet úrazů ve školním roce 2012/13 je 0.2 Prevence rizik je stanovena vnitřními předpisy školy v souladu se zákonnými normami BOZP, Děti jsou pravidelně poučovány o nebezpečí. Z této oblasti je pořizován písemný záznam v třídní knize. 11. Kontroly nadřízených orgánů Finanční kontrola zřizovatele Kontrola KHS Ostrava Kontrola ČSSZ Kontrolní zjištění: nebyly zjištěny nedostatky 12. Vyřizování stížností, oznámení podnětů 12.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 0 15

16 13. Materiálně technické vybavení a údržba Modernizace provozu je prováděna průběžně, jsou vyhodnocovány priority. V letošním školním roce jsme prováděli standardní údržbu. Prioritou je zachování bezpečnosti prostředí tj. revizí a následné odstranění závad. Postupujeme dle plánu výhledové koncepce a prověrek BOZP. 14. Hospodaření školy Celkové výnosy Dotace Moravskoslezského kraje Dotace zřizovatel Nájemné Dary Fondy Úplata za vzdělávání Stravné Ostatní výnosy (pronájem, úroky) Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,33 Kč Neinvestiční náklady celkem Mzdové náklady Zdravotní a sociální pojištění Cestovné Náklady na vzdělávání Čerpání darů (akce školy) Ostatní provozní náklady ,08 Kč Kč ,44 Kč Kč 3 930,00 Kč ,00 Kč ,08 Kč VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ , 25 Kč Projednáno Pedagogickou radou dne Ve Vrbně pod Pradědem Kubíčková Květa 16

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 Signatura: al6as105 Okresní pracoviště Znojmo INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Mateřská škola Nový Šaldorf, okres Znojmo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-77/11-L Název právnické osoby Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily vykonávající činnost školy: Sídlo: Ohrazenice 92, 511 01 Turnov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-520/11-J. Sázavou, Haškova 129. obecně prospěšná společnost

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-520/11-J. Sázavou, Haškova 129. obecně prospěšná společnost Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-520/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Soukromá mateřská škola Bambino, o. p. s., Světlá nad Sázavou,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Mateřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Mateřská škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y Součást Mateřská škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok: 2012-2013 Předkladatel : Zpracovala: Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 1 Ve Skutči, 30. 9. 2015 Č. j. SZŠ/214/2015 Plán dalšího vzdělávání

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči a Speciální základní škola pro žáky s vadami řeči Olomouc - Svatý Kopeček, Bohumíra Dvorského

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 214/09 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 3. Účinnost od: 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Koncepce rozvoje školy /2019

Koncepce rozvoje školy /2019 Základní škola Vintířov, okres SOKOLOV Koncepce rozvoje školy - 2015/2019 Ve spolupráci s pedagogickými pracovníky školy a členy školské rady zpracovala: Mgr.Marcela Kokešová, ředitelka školy Vintířov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více