Hodnotící zpráva o činnosti mateřské školy za období školního roku 2012/13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnotící zpráva o činnosti mateřské školy za období školního roku 2012/13"

Transkript

1 Čj.: MŠ 212 /16/1/ A- Hodnotící zpráva o činnosti mateřské školy za období školního roku 2012/13 1

2 OBSAH 1 Základní údaje o škole 1.1 Identifikační údaje o škole 2. Personální údaje 2.1 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 2.2 Veřejná služba 3. Vzdělávací program školy 3.1 Přehled oborů 3.2 Vzdělávací program 3.3 Charakteristika a obsah vzdělávacího programu 4. Přehled počtu dětí ve školním roce 2011/12 5. Průběh a výsledky vzdělávání 5.1 Hospitační činnost 5.2 Úroveň klíčových kompetencí dětí a výsledky vzdělávání 5.3 Prevence sociálně patologických jevů 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 6.1 Vyhodnocení DVPP za školní rok Přehled absolvovaných seminářů 6.3 Přehled samostudia 7. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadané děti 8. Akce školy (výjezdy, vystoupení, soutěže) 9. Rozvoj vnějších vztahů mateřské školy. Prevence rizik a školní úrazy.1 Počet úrazů.2 Prevence rizik 11. Kontroly nadřízených orgánů 12. Vyřizování stížností, oznámení podnětů 12.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu 12.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 12.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 13. Materiálně technické vybavení a údržba 14. Hospodaření školy Příloha č. 1 Fotogalerie 2

3 1 Základní údaje o škole 1.1 Identifikační údaje o škole ( Informace dle zákona č. 6/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím) Název zařízení: Sídlo: Právní forma : Zařazení do rejstříku škol: Mateřská škola Vrbno pod Pradědem,Jesenická 448,okres Bruntál, příspěvková organizace Jesenická 448, Vrbno pod Pradědem Příspěvková organizace IČO: OR u KS Ostrava oddíl PR,vložka 498 IZO ředitelství Typ školy: Kapacita školy: Provozní doba : celodenní provoz 84 dětí 5.30 hod hod. Kontakty: kancelář ředitelky: , provoz: e.mail: Webové stránky: Bankovní spojení : Komerční banka /00 Součástí školy: Školní jídelna, vedoucí- Fotula Kopincová Ředitel zařízení : Květa Kubíčková, Mnichov 193, Vrbno pod Pradědem,jmenovaná dle 6 odst.4 zákona ČNR č.564/1990 Sb.,o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů dne Školským úřadem Bruntál. Potvrzená do funkce v souladu s 166 odst.3 zákona 561/04 ve znění pozdějších předpisů od ředitelky Mateřské školy Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, na dobu určitou 6 let. 3

4 Předmět činnosti mateřské školy: předškolní vzdělávání dle 33 až 35 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dalšími souvisejícími právními normami Zřizovatel : Město Vrbno pod Pradědem Sídlo: ul.nádražní Vrbno pod Pradědem IČO: Zákon č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon) Zákon č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících Zákon č. 1/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zákon č. 6/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Stanovení trvalé výjimky z počtu dětí ve třídě - dle 3 odst. 4 vyhl. 35/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů: ANO 2. Personální údaje 2.1 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy profese fyzický počet přepočtený počet odborná způsobilost Pedagog 6 6 kvalifikace pro předšk. Pedagogiku dle zákona č. 563/2005 Sb. o pedag. pracovnících Asistent pedagoga 0 0 V souladu se zákonem č. 563/2005 Sb.o pedag. pracovnících Provozní pracovníci (školnice,uklizečka, kuchařka) 3 3 plně kvalifikovaní Vedoucí ŠJ 1 0,40 plně kvalifikovaná Celkem pracovníků 9,40 splněna 4

5 2.2 Veřejná služba Profese období údržbář Vzdělávací program školy 3.1 Přehled oborů vzdělávání Zařazení Číslo jednací Název vzdělávacího programu Předškolní vzdělávání / Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 3.2 Vzdělávací program Podle zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), 5, vydává ředitelka školy školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program je zpracován v souladu se zásadami a cíli vzdělávání podle zákona 561/2004 Sb., 2, a v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání č.j / Školní vzdělávací program je veřejný dokument. 3.3 Charakteristika a obsah školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Chci vědět, umět znát má platnost do školního roku 2013/2014. Vzhledem k jeho inovacím jsme se rozhodli jeho platnost k ukončit a pro další tříleté období zpracovat nový. Ve školním roce byl doplněn přílohami na základě: Průběžné hodnotící zprávy o činnosti školy za šk. rok 2011/12 oblast ŠVP Souboru pedagogicko- organizačních informací pro školy a školská zařízení 2012/2013 Č.J.: MŠMT- 9081/ Vlastních námětů pedagogického sboru ŠVP je dokumentem, který zahrnuje všechny oblasti činností a poskytuje o MŠ ucelený obraz. Jeho struktura je již z části nepřehledná vzhledem ke každoroční úpravě a doplňování. V uplynulých letech byl rozšířen o další přílohy v oblasti předčtenářských a předmatematických dovedností, cizí jazyk, minimální preventivní program a další. V průběhu školního roku jsme také pracovali na zpřesnění cílů a konkretizovaných výstupů pro jednotlivá měsíční témata, rozšíření EVVO a charakteristik, které budou zapracovány do nového ŠVP pro období školních let V oblasti rovného přístupu ke vzdělání je otevřen naprosto všem, o čemž svědčí integrace dětí s postižením i slabého sociálního zázemí. ŠVP byl upraven v souladu s místem, vnějším prostředím a dalšími podmínkami z nichž některé (např. materiální ve smyslu pomůcek a prostředí) se zlepšily. Rozšířena bude oblast EVVO pro kterou budeme mít ideální podmínky přírodní zahradu. 5

6 Velkou pozornost budeme věnovat integraci anglického jazyka pro který jsme získali odborného garanta. Hlavní cíle ŠVP ve školním roce 2012/13 Každodenní činnosti jsou realizovány se zřetelem na požadavky, formulované ve třech hlavních cílech s ohledem na to, že každé dítě se vyvíjí jinak, má jiné schopnosti a předpoklady. Proto každé z nich opustí mateřskou školu s jiným rozsahem dovedností, schopností a vědomostí. Rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení: - podporovat u dětí schopnost chápat svět okolo nás, jejich zájem o to, být jeho součástí s možností vlastní účasti na dění - povzbuzovat je k chuti učit se a radosti z poznávání nového, k porozumění věcem, jevům a změnám, ke schopnosti vyrovnat se s nimi a umění přizpůsobit se - dát dětem možnost k přemýšlení, rozvíjet jejich fantazii, zájmy, nadání, schopnosti a dovednosti jak po stránce tělesné, tak duševní - rozvíjet řeč dítěte a schopnost komunikovat s vrstevníky i dospělým Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost: - rozvíjet děti po stránce citové, mravní a etické, položit základy sociálního cítění a solidarity - vést děti k osvojení si hodnot spojených s životním prostředím, zdravím a životními hodnotami a životem vůbec. K tomu, aby si vážily sebe i ostatních lidí - seznamovat děti v rámci jejich možností s tradicemi, kulturou a historií země, ve které žijí, rozvíjet schopnost estetického vnímání. Prostřednictvím mezinárodní spolupráce seznamovat děti se životem dětí na druhé straně hranice. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako osobnost, působící na své okolí: - učit děti poznávat sám sebe, své možnosti a schopnosti, rozvíjet jejich sebedůvěru a sebevědomí - vést děti k toleranci ke druhým a schopnosti spolupracovat - podporovat v dětech poznání, že mohou jednat samostatně a svobodně, ale za to co udělají, také musí nést odpovědnost Průběžné cíle Učit děti samostatnosti a schopnosti překonávat překážky Vést je k soběstačnosti v oblékání, hygieně, dodržování čistoty K péči o zdraví své i ostatních Vést děti k pohybovým aktivitám jako součást vlastní životosprávy Vést děti k dodržování společenských pravidel a základních pravidel chování Vést děti k filosofii Nedělej druhému co sám nemáš rád Dodržování pravidel kolektivního chování Učit děti vzájemné komunikaci mezi sebou i dospělými Rozvíjení kladného vztahu k práci a činnostem, podporování tvořivosti Rozvíjení citových vztahů k nejbližším osobám, rodině, sourozencům, ale i dětem ve třídě Podporovat aktivitu dětí Rozvíjet základy pracovních vlastností Rozvíjet schopnosti vzájemné spolupráce Vést děti k oceňování práce dospělých i své Učit děti vytrvalosti, trpělivosti, k plnění úkolů souvisejících s přípravou na školu Vést děti k ohleduplnosti, pravdomluvnosti Stimulovat děti k dokončení započaté činnosti Učit je pomáhat druhým, rozlišovat správné hodnoty Podporovat kladné vlastnosti Přiměřenou formou děti seznamovat s prevencí sociologicko patologických jevů Podporovat kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí 6

7 Mezinárodní spolupráce: Charakteristika: Dohoda o partnerství byla uzavřena s Przedszkolem Publicznym numer 4 v Glogówku dne Aktivity spolupráce probíhají dle plánu akcí zpracovaného ředitelkami obou partnerských škol na každý školní rok. Jsou zaměřeny na poznávání tradic, svátků, zvyků / velikonoce, vánoce, vítání jara, pečení brambor/, tvořivé činnosti, sportovní aktivity, společné zájezdy, výlety a vzájemnou prezentaci svých měst formou vystoupení na akcích partnerských měst, festivalech apod. Během roku jsou pořádány nejméně 4 akce. Pedagogové i provozní zaměstnanci se obohacují o nové zkušenosti, předávají si pomůcky, nápady apod. V rámci této spolupráce máme příležitost prezentovat naši školu nejen na akcích partnerské mateřské školy, ale i na akcích města Glogówek. Cíl: Výchova k úctě a respektování zvláštností jiných národů, vzájemné poznávání předškolního školství, kultury, organizování společných akcí, prezentace českého a prezentace českého i polského školství v zahraničí/multikulturní a enviromentální výchova. 4.Přehled počtu dětí šk. rok 2012/13 Celkem dětí v MŠ Z toho s odkladem školní docházky Z toho integrovaných Důvod integrace Počet přijatých dětí Počet nepřijatýc h dětí Počet dětí odchozích do ZŠ Vada řeči Počty dětí s vadou řeči Děti s poruchou řeči celkem 20 sykavky ráčkování jiné vady navštěvující logopedii 7

8 90 Věkové složení dětí k šestil. 5. Průběh a výsledky vzdělávání 5.1 Hospitační činnost Hospitační činnost byla prováděna dle plánů hospitací. Důraz byl kladen na soulad Rámcového vzdělávacího programu se Školním vzdělávacím programem, rozvoj klíčových kompetencí dětí, metody a formy práce, individuální přístup, tvorba třídního vzdělávacího programu, celková atmosféra třídy. Průměrný počet hospitací na jednu učitelku byl realizován v počtu 2-3 Výsledky hospitací byly hodnoceny stupněm velmi dobrý a vynikající. 5.2 Úroveň klíčových kompetencí dětí a výsledky vzdělávání Výsledky vzdělávání jsou ovlivněny možnými riziky jako je např. převládání počtu chlapců, sociální skladba rodin, špatná diagnostika dítěte, špatná práce učitelek, nízká spolupráce s rodinou, nezájem rodiny o spolupráci s MŠ. Výsledky diagnostik a hodnocení dovedností dětí a osvojení si klíčových kompetencí se v jednotlivých letech dramaticky neliší. Pohybují se průměrně v 75 % dětí velmi dobře prospívajících v rámci celé školy. Průměrný počet dětí s odkladem školní docházky ročně (3 leté období) je 5. Stále se ještě objevují rodiče, kteří žádají odklad školní docházky, přestože jej škola nedoporučuje. Špatně je časově(dle našeho názoru) nastaven systém vyšetření pedagogickopsychologickou poradnou,které probíhá v květnu, což jsou 3 měsíce do nástupu ZŠ. Zároveň je třeba zvažovat, zda další rok v MŠ je pro dítě přínosem nebo stagnací a v jaké oblasti je opožděno. Bohužel si často rodiče pletou kázeňské problémy s nezralostí a doufají, že z nich dítě vyroste a bude rozumnější. Další pobyt v MŠ však může způsobit právě opak. Z daných výsledků lze usuzovat, že úroveň vzdělávání je velmi dobrá. Je však nutné přehodnotit míru individuálního přístupu k dětem s prospíváním uspokojivým, hledat motivační přístupy, zvýšit spolupráci s rodiči, motivovat je k většímu zájmu o prospívání dítěte. Ze strany vystupování dětí na veřejnosti má naše MŠ dobrou pověst, začleňujeme se i do soutěží, zejména výtvarných i sportovních ccá 2x ročně. Neklademe velký důraz na vítězství i když potěší. 8

9 Grafické údaje počet respondentů 83 Prospívání a nadání dětí velmi dobře dobře uspokojivě nehodnoceno talent hudební talent výtvarný talent dramatický talent jazykový talent pohybový Děti vynikající v oblastech ŠVP Dítě a tělo Dítě a psychika Dítě a ten druhý Dítě a společnost Dítě a svět Prevence sociálně patologických jevů V oblasti prevence sociálně patologických jevů jsme i v uplynulém školním roce působili na děti všech věkových skupin s důrazem na seznamování dětí s možnými riziky a jejich dopady. Cíle preventivního působení jsou zakomponovány ve Školním vzdělávacím programu a následně realizovány ve třídách při běžných každodenních činnostech nebo v tematicky řízených aktivitách. V této oblasti je zjišťován nárůst apatičnosti vůči kamarádům, nízká úroveň empatie, řešení problémů fyzickým útokem a proto jsme se zaměřili na tyto jevy konkrétněji: 9

10 Integrace výukových programů do TVP ( krátké projekty), zaměřených na primární prevenci dětí předškolního věku, vedení ke zdravému způsobu života, prevence zneužívání návykových látek, podpora zdravých vztahů a komunikace Pravidla dohoda dětí a učitelek na pravidlech chování ve třídách, kresba piktogramů (chování ke kamarádům a všem lidem, se kterými přijdou do styku), do pravidel jsou zapojeni také rodiče Pořízení vodní želvičky do třídy nejstarších dětí mít zodpovědnost, umět se postarat o její potřeby a vnímat je a v neposlední řadě cítit vlastní sounáležitost s přírodou. 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Plán DVPP se řídí platnými normami zejména 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, vyhláškou 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů. Jeho naplnění je realizováno formou vzdělávání učitelů akreditovanými institucemi a samostudiem. 6.1 Vyhodnocení DVPP za školní rok a) DVPP probíhalo formou prohlubujícího studia a studia ke splnění kvalifikace b) Celkem bylo absolvováno 11 seminářů, z toho jedno kvalifikační studium. Obecně bylo zaměření DVPP orientováno na oblast ICT, řízení školy, oblast komunikačních dovedností v rámci cizího jazyka,v menší míře pak na oblast výchov a oblast pedagogicko-psychologickou. 6.2 Přehled absolvovaných seminářů Vyhodnocení DVPP za školní rok Oblast vzdělávání Počet kurzů Účastník kurzu Řízení školy 2 ředitelka Kvalifikační studium Studium pro ředitele škol a školských zařízení 1 ředitelka Oblast ICT Práce s interaktivní tabulí a její využití při práci s dětmi 2 ředitelka, učitelka Cizí jazyk - AJ Začleňování výuky AJ do výchovně vzdělávacího procesu v MŠ 1 ředitelka, učitelka Tvorba tematických celků v AJ 1 ředitelka, učitelka

11 Zábavná angličtina 1 učitelka Oblast výchovy Tělovýchovná 1 učitelka RVP, ŠVP, TVP Čtenářská gramotnost 1 učitelka Pedagogika a psychologie Výchovné styly a jejich důsledky 1 učitelka Celkem Přehled samostudia ve školním roce Na co bylo studium zaměřeno Vývoj řeči, logopedická terapie - literatura Rozvoj grafomotorických schopností dětí, vývoj a význam dětské kresby Stáž v rámci kvalifikačního studia pro výkon funkce ředitelky dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů Pohybové činnosti v MŠ, v ŠVP a TVP Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání Výtvarné činnosti v předškolním vzdělávání 11

12 7. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadané děti Celkem bylo integrováno 6 dětí s vadou řeči, zatímco potřebu má dalších 30 dětí. Obecně je třeba zvýšit pozornost u logopedické prevence a začleňovat jí více, posilovat komunikační dovednosti vhodnými aktivitami. Možným rizikem jsou vysoké počty dětí, nezařazování log. prevence do činností dne, neochota rodiny se dítěti více věnovat a spoléhat jen na MŠ. Nápravu řeči u dětí s opožděným vývojem řeči prováděly dvě asistentky logopedie pod vedením klinické logopedky Počty dětí s vadou řeči Děti s poruchou řeči celkem 20 sykavky ráčkování jiné vady navštěvující logopedii 8. Akce školy (výjezdy, vystoupení, soutěže) Akce konané ve školním roce 2012/13 Datum Akce Třídní schůzky s rodiči Ozdravné pobyty v solné jeskyni v Karlově Studánce Divadelní představení Krtek a myška Výlet do Divadla loutek v Ostravě Halloweenský průvod v maskách Výlet do polské mateřské školy v Glogówku Vánoční tvoření s rodiči Mikulášská nadílka v MŠ 12

13 Vánoční besídky pro rodiče Návštěva dětí z polské MŠ v Glogówku Sportovní olympiáda Lyžařský výcvik sjezdovka Vrbno p. P Maňáskové divadlo Šternberk Návštěva dětí ze ZŠ, schůzka rodičů se zástupkyní ředitele ZŠ L.Šajerovou Karnevalový průvod masek městem Divadelní představení Indiánská pohádka Velikonoční tvoření s rodiči Březen-duben Prezentace velikonočních výrobků MŠ na výstavě v kulturním středisku Střecha Divadelní představení Dopravní výchova Návštěva městské knihovny výročí úmrtí spisovatelky H.Zmatlíkové Společné fotografování Zápis dětí do MŠ Den otevřených dveří Výlet do Polska Hledání pokladu v zámeckém parku Přehlídka dravých ptáků v areálu fotbalového hřiště Besídky ke Dni matek Divadelní představení muzikál Maxipes Fík Beseda s ukázkou výzbroje hasičů návštěva velitele městských hasičů + předání diplomů za účast v soutěži Požární ochrana očima dětí Návštěva polských kamarádů ekologické aktivity Společný školní výlet do ZOO Svatý Kopeček- Olomouc Červen Oslava MDD na školní zahradě MŠ 9. Rozvoj vnějších vztahů mateřské školy a/ Rodiče dětí b/ Mezinárodní spolupráce c/ Další instituce ad.a Vztahy mezi MŠ a rodiči řeší zejména Školní řád. O činnosti školy, aktuálních problémech, akcích atd. jsou rodiče informováni převážně při denním kontaktu s učitelkami, na schůzkách, akcích školy, prostřednictvím webových nových stránek nástěnek a plakátech. Procento rodičů, kteří vnímají mateřskou školu jako vzdělávací a výchovnou instituci je vyšší než procento rodičů, kteří chápou MŠ jako sociální zařízení, které se o dítě postará během 13

14 jejich nepřítomnosti. Od toho se také odvíjí zájem rodičů a prospívání dítěte v MŠ a spolupráci. Dalším faktorem je délka docházky dítěte do MŠ. V prvním roce se rodiče zajímají nejvíce, mají elán pomáhat a zapojovat se do pomoci při akcích apod. V dalších letech jejich zájem stagnuje(možná víc MŠ důvěřují a nemají potřebu vše hlídat). Nejmenší zájem zapojovat se do dění MŠ mají rodiče dětí v posledním ročníku. Nejnavštěvovanější akcí je schůzka v pololetí školního roku, která se týká nástupu do ZŠ. Obecně se rodiče zapojili více do akcí třídních než celoškolních. Během školního roku jsme mapovali zájem rodičů u akcí pořádaných pro rodiče a výsledek je uveden v grafu. Neuspokojivý je přístup rodičů k anketám. Většinou se do nich zapojí rodiče, kteří mají potřebu na něco upozornit a to jak v pozitivním, tak negativním smyslu. Máme zato, že obecně jsou rodiče s prací a úrovní MŠ spokojeni a nemají potřebu nic měnit. Velmi pochvalně se o MŠ vyjadřují ústně při akcích školy i na veřejnosti. Níže uvádíme výsledky ankety. Rozdáno celkem 80 anketních lístků, vráceno celkem 17 lístků = 13,6% Uvedený vzorek nelze považovat za dostatečně vypovídající, ale přesto bych chtěla poskytnout zpětnou vazbu rodičům, kteří se ankety zúčastnili, za což jim upřímně děkuji. Tato forma zjišťování názoru na práci MŠ je jednou z mnoha, jak zlepšovat celkový chod školy. Anketa rodičů plně vyhovující vyhovující méně vyhovující nevyhovující Z celkového počtu 83 dětí, počítán jeden zástupce Návštěvnost akcí pořádaných pro rodiče (počítán jeden zástupce na dítě) vánoční tvoření vánoční besídky velikonoční tvoření besídky ke Dni Matek oslavy MDD

15 V oblasti vzdělávací jsou s rodiči konzultovány změny, rodiče mohou dávat své podněty také do schránky Podněty a připomínky. Jsou seznámení s Desaterem, ŠVP a dalším. Každá třída zveřejňuje informace o dění a vzdělávání na webu MŠ. Vztah rodičů k MŠ je kladný, vstřícný a vesměs přátelský. Na požádání se zapojí, ale založit občanské sdružení např. Klub rodičů nechtějí. Již několik let není nikdo ochoten přijmout funkci předsedy. MŠ důvěřují, děti pouštějí i na výlety za hranice a vícedenní. Stížnosti od rodičů podané ředitelce MŠ jsme za období několik let neřešili. Prostředí, přístup a dobré vztahy všech zaměstnanců školy jsou předpokladem k pohodovému klimatu školy. V naší MŠ jsme otevřeni všem dětem i rodičům a naše snaha je být jim vzorem. ad. b Mezinárodní spolupráce mezi naší MŠ a MŠ v Glogówku trvá již 14 let a stále je na vysoké úrovni. Mezi dětmi i rodiči je oblíbená. Každoročně jsou pořádány dvě akce na polské a dvě akce na české straně. K realizaci spolupráce využíváme i možnosti dotačních titulů, zejména z OP ČR-PL Fond mikroprojektů. Kvalita a výstupy akcí přesvědčují stále větší množství rodičů o přínosu spolupráce a velkému zájmu zapojit do ní i své dítě. Spolupráci podporují i zřizovatelé škol tj. města, která spolu spolupracují také. Dalo by se říct, že tato aktivita zviditelňuje MŠ a významně se podílí na její dobré image. Z hlediska přínosu pro výchovu dětí v oblasti multikulturní a enviromentální má nezastupitelnou roli. ad.c Dobrá spolupráce je prováděná s SPC Bruntál, SPC Ostrava, ZŠ ve Vrbně pod Pradědem, zřizovatelem,kterým je město Vrbno pod Pradědem, kulturním střediskem Střecha, městem Bruntál, místním Dobrovolným hasičským sborem, Policií ČR, ostatními sdruženími ve městě, centrem Zdravíčko v Krnově,vzdělávacím střediskem KVIC, Lázněmi Karlova Studánka a místními podnikateli.. Prevence rizik a školní úrazy.1 Počet úrazů ve školním roce 2012/13 je 0.2 Prevence rizik je stanovena vnitřními předpisy školy v souladu se zákonnými normami BOZP, Děti jsou pravidelně poučovány o nebezpečí. Z této oblasti je pořizován písemný záznam v třídní knize. 11. Kontroly nadřízených orgánů Finanční kontrola zřizovatele Kontrola KHS Ostrava Kontrola ČSSZ Kontrolní zjištění: nebyly zjištěny nedostatky 12. Vyřizování stížností, oznámení podnětů 12.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 0 15

16 13. Materiálně technické vybavení a údržba Modernizace provozu je prováděna průběžně, jsou vyhodnocovány priority. V letošním školním roce jsme prováděli standardní údržbu. Prioritou je zachování bezpečnosti prostředí tj. revizí a následné odstranění závad. Postupujeme dle plánu výhledové koncepce a prověrek BOZP. 14. Hospodaření školy Celkové výnosy Dotace Moravskoslezského kraje Dotace zřizovatel Nájemné Dary Fondy Úplata za vzdělávání Stravné Ostatní výnosy (pronájem, úroky) Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,33 Kč Neinvestiční náklady celkem Mzdové náklady Zdravotní a sociální pojištění Cestovné Náklady na vzdělávání Čerpání darů (akce školy) Ostatní provozní náklady ,08 Kč Kč ,44 Kč Kč 3 930,00 Kč ,00 Kč ,08 Kč VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ , 25 Kč Projednáno Pedagogickou radou dne Ve Vrbně pod Pradědem Kubíčková Květa 16

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-149/13-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Frymburk vykonávající činnost školy: Sídlo: 382 79 Frymburk 112 IČO:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V Uh. Hradišti dne: 1. 9. 2013 Zpracovali: pracovníci DDM Uh. Hradiště Vydává: Mgr. Ivana Zůbková, ředitelka DDM Uh. Hradiště AKTUALIZACE k 1. 9. 2013 1 I. Identifikační údaje

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-200/14-T. Příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-200/14-T. Příspěvková organizace INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-200/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 709 846 62 Identifikátor 600 144 208 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 ( Vlastní hodnocení školy) 1 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/07 Informace zpracovány jako celek, za všechna pracoviště 1. Charakteristika školy

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2018 (na základě evaluace jsou možné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-Z-559/09

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-Z-559/09 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-Z-559/09 Mateřská škola Buchlovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Adresa: Suchý řádek 208, 687 08 Buchlovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-124/10-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-124/10-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-124/10-J Základní škola a Mateřská škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: 592 64

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více