A120 MATEŘSKÁ ŠKOLKA ZLIČÍN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A120 MATEŘSKÁ ŠKOLKA ZLIČÍN"

Transkript

1 AGE project,s.r.o., STUDIE K PŘEDBĚŽNÉMU PROJEDNÁNÍ

2 A. Průvodní zpráva A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.2. A.3. AGE project,s.r.o., Identifikační údaje Údaje o stavbě a) Název stavby Novostavba MŠ Zličín b) Místo stavby Praha Zličín, ul. Strojírenská - Hevlínská; pozemky parc. č. 450/1, 451/1; k.ú. Zličín, c) Předmět dokumentace Studie stavby Údaje o investorovi Městská část Praha Zličín Úřad městské části IČ: Sídlo: Tylovická Praha-Zličín Údaje o zpracovateli dokumentace AGE project, s.r.o. IČ: Sídlo: Ječná 243/39a Seznam vstupních podkladů Zadání investora Prohlídka lokality projektantem Praha 2 - Nové Město Dokumentace stavby TRIO Residence - změna 2, autor AED Project (část DUR) Dokumentace stavby Zličín - byty, autor NIKA projektování staveb (DSP vyjma koordinační situace) Údaje o území a) Rozsah řešeného území Předmětné pozemky se nachází na území městské části Praha Zličín, mezi ulicemi Strojírenská a Hevlínská. Jde o dva rovinaté pozemky, na kterých se v současné době nachází náletová zeleň. Pozemky částečně zasahují i pod přilehlé komunikace (ulice Hevlínská, propojka ulic Strojírenská - Křivatcová). Pro umístění nové mateřské školy navrhujeme využít obdélníkovou část pozemků o výměře cca m2 ležící mezi těmito komunikacemi. b) Dosavadní využití území V současné době nejsou pozemky využity. Na pozemky je historicky vydáno stavební povolení pro výstavbu bytových domů. Z této akce byly zrealizovány inženýrské sítě při ulici Hevlínská. Pokračování výstavby se ale neuvažuje a stavební povolení by mělo být zrušeno. c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování Pozemky spadají do ploch s funkčním využitím SV-D, OV-D, ZMK a DU. Navržená stavby je umístěna do funkční plochy SV-D. Školské stavby jsou jednou ze základních funkcí polyfunkčních území všeobecně smíšených. Z hlediska funkčního využití je tedy navrhovaná stavba možná. d) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území Návrh stavby zohledňuje vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění. e) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů V rámci studie nebyla dokumentace projednávána s dotčenými orgány. Toto je třeba provést až v rámci další fáze projektu. Investor předběžně kladně projednal záměr s příslušným stavebním úřadem. f) Seznam souvisejících a podmiňujících investic Podmiňujícími investicemi jsou: Zajištění pěšího napojení přes křižovatku ulic Strojírenská a Hevlínská Bude nutná úprava stávající křižovatky, jejíž součástí je i vjezd do areálu společnosti VOLTA REAL a.s. Do studie byl převzat návrh řešení zpracovaný v rámci projektu TRIO Residence, který je nyní ve fázi projednávání. Nutno brát v potaz, že jde o pozemky v soukromém vlastnictví společnosti VOLTA REAL a.s. Odstranění stávajících staveb Na pozemcích jsou znatelné části zpevněných ploch, zbytky oplocení apod. Toto bude třeba před realizací stavby odstranit. Kácení zeleně Na pozemcích aktuálně probíhá kácení náletové zeleně. Před zahájením stavby bude nutné dokončit kácení dle potřeb projektu. Souvisejícími investicemi jsou: Vybudování nových kolmých parkovacích stání a chodníku v ulici Hevlínská V rámci stavby bude nutné na pozemku umístit minimální počet parkovacích stání. Dle OTPP budou třeba 4 stání. Doporučujeme realizovat s rezervou, tj. alespoň 6 stání. Dopravní napojení pro zásobování sjezdem z ulice Hevlínská V rámci stavby bude nutné na pozemku umístit minimální počet parkovacích stání. Dle OTPP budou třeba 4 stání. Doporučujeme realizovat s rezervou, tj. alespoň 6 stání. A.4. ROZVADOVSKÁ SPOJKA (R5) Terénní úpravy pozemku V severní části pozemku jsou terénní vlny (zřejmě navážky z předchozí stavební činnosti). V rámci projektu doporučujeme upravit severní část pozemku tak, aby bylo možné realizovat stavbu včetně přilehlých zpevněných ploch. Část terénní vlny podíl ulice Strojírenská je možné ponechat nebo případně doplnit a využít jako přirozené oddělení stavby od rušnější komunikace. Oplocení celého areálu V souvislosti se stavbou bude třeba řešit kompletní oplocení areálu. Dětské hřiště (vybavení zahrady) a sadové úpravy V rámci stavby bude nutné na pozemku realizovat dětské hřiště a základní sadové úpravy. Investici lze realizovat postupně rozdělenou do etap. Doporučujeme ale zpracovat kompletní projekt pro finální stav, který by počítal s možnou etapizací dle dostupnosti finančních prostředků. g) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí) Parcelní číslo: 450/1 Obec: Praha [554782] Katastrální území: Zličín [793264] Číslo LV: 675 Výměra [m2]: Způsob využití: Druh pozemku: Vlastnické právo: Svěřená správa: manipulační plocha ostatní plocha Hlavní město Praha MČ Zličín Parcelní číslo: 451/1 Obec: Praha [554782] Katastrální území: Zličín [793264] Číslo LV: 675 Výměra [m2]: Způsob využití: Druh pozemku: Vlastnické právo: Svěřená správa: manipulační plocha ostatní plocha Hlavní město Praha MČ Zličín V souvislosti s napojením na IS bude dotčen i pozemek parc. č. 450/4 (ulice Hevlínská), který je ale opět ve vlastnictví Hlavního města a ve správě MČ Zličín. Údaje o stavbě a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby Navrhovaná stavba bude novostavbou b) Účel užívání stavby Mateřská škola. c) Trvalá nebo dočasná stavba Trvalá. d) Architektonické a provozní řešení Architektonicky se jedná o jednopodlažní nepodsklepený zděný objekt se sedlovou střechou nad hernami a plochou střechou nad zbývající částí půdorysu. Hmoty heren vytváří dominantu navrhovaného objektu a utváří charakter provozního řešení. Základním principem opláštěný objektu je variace omítky a fasádních obkladových desek (lze použít také dřevěný obklad). Hravost a barevný akcent fasádám dodává venkovní žaluziové stínění, díky kterému může objekt měnit svou tvář. Vstup řešený z jižní strany umožňuje dětem přímý vstup na zahradu. Jednotlivé prostory navrhovaného objektu jsou rozvrženy v jednom nadzemním podlaží, vnitřní dispozice je jasná a přehledná, navrhovaná s ohledem ke světovým stranám. V návrhu je použit koncept vstupní haly (atria), které slouží jako bariéra mezi špinavou a čistou zónou (odpadají šatny u jednotlivých heren). Velkým přínosem je využití vnitřního prostoru heren se zvýšeným stropem, jejich otevřenost, vzdušnost a výhled na dětské hřiště. e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Návrh stavby zohledňuje požadavky pražské vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu v Hl. m. Praze a také je navržena s bezbariérovým přístupem. Podrobně musí být řešeno v dalších stupních dokumentace. f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů Dokumentace je zpracována jako koncepční návrh stavby. Projednání s dotčenými orgány proběhne až v další fázi projektu. S ohledem na to, že v minulosti byly na pozemcích povoleny stavby větších bytových domů, předpokládáme, že umístění stavby mateřské školy by mělo být z pohledu dotčených orgánů také možné. g) Navrhované kapacity stavby zastavěná plocha: cca 1110 m 2 obestavěný prostor: cca 4500 m 3 kapacita školky: 4 třídy po max. 28 dětech h) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 01 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dopravní napojení a doprava v klidu: Pěší napojení je uvažováno ze dvou směrů z přilehlých ulic tak, aby zajistilo komfortní přístup. Z východu z ulice Hevlínská, kde se částečně využívá stávajícího chodníku a částečně nově budovaného chodníku. Pro bezpečné zajištění přístupu je třeba realizovat úpravu křižovatky ulic Strojírenská - Hevlínská. Do studie byl převzat návrh řešení zpracovaný v rámci projektu TRIO Residence, který je teď ve fázi projednávání. Nutno brát v potaz, že jde o pozemky v soukromém vlastnictví společnosti VOLTA REAL a.s. Ze západu zajišťujeme přístup ze spojnice ulic Strojírenská - Křivatcová, kde se využívá stávající neprůjezdná komunikace. Pro dopravní napojení (zásobování) je navržen nový sjezd z ulice Hevlínská. Dále navrhujeme vytvoření vjezdové brány v oplocení podél spojnice ulic Strojírenská - Křivatcová, kterým by bylo možno zajistit servisní vjezd na zahradu školky. Dopravu v klidu navrhujeme řešit vybudováním nových parkovacích stání v prodloužení stávajícího kolmého parkování v ulici Hevlínská. Voda: Výpočet bude proveden v dalším stupni dokumentace. Předpokládá se napojení na stávající veřejný vodovod v ulici Hevlínská, resp. část vodovodního řadu, který vede i po pozemku investora. Tento vodovod by měl být dostatečně kapacitní. Splaškové vody: Výpočet bude proveden v dalším stupni dokumentace. Předpokládá se napojení na splaškovou kanalizaci v ulici Hevlínská, resp. část kanalizačního řadu, který vede po pozemcích investora. Likvidace dešťových vod: Dešťové vody by měly být přednostně likvidovány vsakem na pozemku. V dalším stupni dokumentace bude třeba provést hydrogeologické posouzení a návrh vhodného vsakovacího objektu. S ohledem na rozsah pozemku by mělo být vsakování možné. V případě, že vsakování možné nebude, lze dešťové vody odvádět do dešťové kanalizace v ulici Hevlínská, resp. části kanalizačního řadu, který vede po pozemku investora. V obou případech doporučujeme část dešťových vod retenovat a využívat pro zálivku zahrady. Plyn: Předpokládáme využití zemního plynu pro vytápění objektu a pro přípravu jídel v rámci gastroprovozu. Napojení by mělo být možné na STL plynovod vedoucí podél ulice Hevlínská částečně po pozemku investora. Elektrická energie: Objekt bude napojen z veřejné sítě NN. Předpokládáme napojení podzemním vedením v místě trafostanice TS Telekomunikační síť: Objekt bude napojen z veřejné telefonní sítě. Předpokládá se napojení z vedení jdoucího severně při ulici Strojírenská. i) Orientační náklady stavby Objekt MŠ: Infrastruktura (sítě, komunikace): Zahrada a dětské hřiště: Oplocení: Vybavení gastroprovozu: Vybavení interiéru (herny, šatny): Odhad nákladů celkem: cca 32 mil. Kč bez DPH cca 2,5 mil. Kč bez DPH cca 1,5 mil. Kč bez DPH cca 0,5 mil. Kč bez DPH cca 2,5 mil. Kč bez DPH cca 2 mil. Kč bez DPH cca 41 mil Kč bez DPH

3 PRAHA PRAŽSKÝ OKRUH B A A C C B AGE project,s.r.o., ROZVADOVSKÁ SPOJKA (R5) SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ, SITUOVÁNÍ PARCELY 02

4 #0 4= " " " " ÚZEMNÍ PLÁN HL. M. PRAHY funkční využití: SV - všeobecně smíšené Území sloužící pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinací monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu, kde každá zfunkcí nepřesáhne 60% celkové kapacity území vamezeného danou funkcí. ZMK - zeleň městská a krajinná Zeleň s rekreačními aktivitami, které podstatně nenarušují přírodní charakter území. OV - všeobecně obytné Území sloužící pro bydlení s možností dalších funkcí umísťování pro obsluhu obyvatel. " 17 % 7# J+ 5 = REGULACE ÚZEMNÍM PLÁNEM AGE project,s.r.o., "# #3%*+ 7'/ 1.', " )'./ B..'317#.H 03

5 POZEMKY dle katastru nemovistostí: Parcelní číslo: 450/1 Obec: Praha [554782] Katastrální území: Zličín [793264] Číslo LV: 675 Výměra [m 2 ]: Způsob využití: manipulační plocha Druh pozemku: ostatní plocha Vlastnické právo: Hlavní město Praha Svěřená správa: MČ Zličín Parcelní číslo: 451/1 Obec: Praha [554782] Katastrální území: Zličín [793264] Číslo LV: 675 Výměra [m 2 ]: Způsob využití: manipulační plocha Druh pozemku: ostatní plocha Vlastnické právo: Hlavní město Praha Svěřená správa: MČ Zličín CELKOVÁ VÝMĚRA: m 2 AGE project,s.r.o., KATASTRÁLNÍ MAPA 04

6 ULICE STROJÍRENSKÁ ULICE STROJÍRENSKÁ POHLED Z ULICE STROJÍRENSKÁ ULICE HEVLÍNSKÁ ULICE HEVLÍNSKÁ PRŮCHOD MEZI ULICEMI STROJÍRENSKÁ A KŘIVATCOVÁ SEVEROZÁPADNÍ POHLED NA POZEMEK SEVERNÍ ČÁST POZEMKU 05 AGE project,s.r.o., FOTODOKUMENTACE

7 ULICE DOLŇANSKÁ ULICE STROJÍRENSKÁ Řešené území se nachází na západním okraji Prahy v katastrálním území Zličín. ULICE STROJÍRENSKÁ ULICE HEVLÍNSKÁ V současné době se na parcelách 450/1 a 451/1 nachází nevyužívaná nezastavěná plocha. Část pozemku slouží jako manipulační plocha. Nenacházejí se zde žádné stavební objekty, parcely jsou zatravněné, v části se zpevněným povrchem a náletouvou zelení. Z důvodu nedostačující kapacity stávajících mateřských škol v městské části Zličín a neustále se zvyšující potřebě volných míst v MŠ byla vytvořena studie, která prověřuje možnosti využití stávajících volných ploch k výstavbě objektu mateřské školy. Jednotlivé prostory navrhovaného objektu MŠ jsou rozvrženy do jednoho nadzemního podlaží, vnitřní dispozice jasná a přehledná, navrhovaná s ohledem ke světovým stranám. Je uvažován samostatný vstup z ulice Hevlínská. PRŮCHOD DO ULICE KŘIVATCOVÁ AGE project,s.r.o., SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 06

8 ( vy me City zen blo í k ř ky ižo vat k y) ( vy y ky ) lok v a t y b žo Cit n í k ř i ze me NOVOSTAVBA MŠ ZLIČÍN ZASTAVĚNÁ PLOCHA: NAVRŽENÁ ZAHRADA MŠ: m m2 LEGENDA 4 stán í perso nál MŠ VJEZD NAVRHOVANÝ OBJEKT VSTU P Z Á S O PRO BOVÁ NÍ ZELEŇ NA ROSTLÉM TERÉNU 1NP 4x28 D ĚTÍ m ZLIČÍN d 90 x STL IP E BA MŠ 6 stán í MŠ STAV DN 30 0 NOVO 8,2 PLOCHA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ POCHOZÍ KOMUNIKACE POJÍZDNÉ KOMUNIKACE, PARKOVACÍ STÁNÍ NAVRHOVANÁ ZELEŇ 4 stání PČR HL. VS TUP VJEZD VC HOD Rozpty lová před vs plocha tupem OPLOCENÍ STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE D 5 VCHO STÁVAJÍCÍ VODOVOD STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD NAVRHOVANÁ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DN 14 stání PČR NAVRHOVANÁ PŘÍPOJKA DEŠŤOVÁ KANALIZACE xAYKY 3x DN 150 Plocha dětského hřiště AGE project,s.r.o., NAVRHOVANÁ STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA NAVRHOVANÁ PŘÍPIJKA NN ELEKTRO HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ m2 NAVRHOVANÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA KOORDINAČNÍ SITUACE

9 SKLAD LEHÁTEK 6,64 m HERNA DĚTÍ D 125,25 m SKLAD HRAČEK 6,17 m KANCELÁŘ 16,56 m UMÝVÁRNA 19,98 m KANCELÁŘ 16,56 m UMÝVÁRNA 19,98 m CHODBA 27,00 m ŘEDITELNA 24,39 m SKLAD HRAČEK 4,60 m HERNA DĚTÍ C 124,97 m WC 2,13 m 2 ČÍSTÁ ZÓNA WC 2,13 m PŘEDSÍŇ, ŠATNA 8,89 m SKLAD LEHÁTEK 4,97 m VÝDEJNA JÍDEL 16,56 m 2 ČÍSTÁ ZÓNA 102 ATRIUM 77,55 m 2 PŘECHODOVÁ ZÓNA 128 VARNA 41,65 m VENKOVNÍ WC 6,88 m ÚKLID 4,26 m PŘEDSÍŇ 2,09 m WC 1,88 m ZÁDVEŘÍ 7,67 m 2 HL. VSTUP 107 CHODBA 44,94 m ÚKLID 2,00 m SKLAD LEHÁTEK 4,97 m WC 1,80 m ODPAD A OBALY 5,11 m HERNA DĚTÍ A 124,97 m PŘEDSÍŇ 2,00 m SKLAD HRAČEK 4,60 m SPRCHA 2,00 m CHODBA 11,31 m SKLAD 4,94 m ŠATNA PERSONÁL 6,19 m SKLAD 4,94 m UMÝVÁRNA 19,98 m 2 ZÁSOBOVÁNÍ 116 ZÁDVEŘÍ 3,73 m KANCELÁŘ 7,26 m SKLAD ZELENINY 8,58 m UMÝVÁRNA 19,98 m SKLAD HRAČEK 6,17 m TECHNICKÁ MÍSTNOST 13,06 m HERNA DĚTÍ C 125,25 m SKLAD LEHÁTEK 6,64 m LEGENDA MÍSTNOSTÍ HERNY + PŘÍSLUŠENSTVÍ KOMUNIKAČNÍ PROSTORY HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ KANCELÁŘE/KABINETY VARNA + TECHNICKÁ MÍSTNOST SVĚTLÁ VÝŠKA V HERNĚ/PRACOVNĚ: 3,0-5,0 m VÝŠKA V PROSTORECH S SDK PODHLEDEM: 2,5m PROSTOR HERNY/PRACOVNY: 125,0m 2 125/28 dětí = 4,5m 2 podmínka 4m 2 plochy denní místnosti na 1 dítě je splněna PROSTOR HERNY/PRACOVNY: 375,0m 3 375/25 dětí = 13,4m 2 podmínka 12m 3 prostoru denní místnosti na 1 dítě je splněna AGE project,s.r.o., PŮDORYS 1.NP 08

10 AGE project,s.r.o., VIZUALIZACE 09

11 AGE project,s.r.o., VIZUALIZACE 10

12 AGE project,s.r.o., VIZUALIZACE 11

13 AGE project,s.r.o., VIZUALIZACE 12

14 AGE project,s.r.o., VIZUALIZACE 13

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

- P R O J E K Č N Í Č I N N O S T V E V Ý S T A V B Ě - A R C H I T E K T U R A, U R B A N I S M U S, S T A T I K A

- P R O J E K Č N Í Č I N N O S T V E V Ý S T A V B Ě - A R C H I T E K T U R A, U R B A N I S M U S, S T A T I K A - P R O J E K Č N Í Č I N N O S T V E V Ý S T A V B Ě - A R C H I T E K T U R A, U R B A N I S M U S, S T A T I K A OBSAH A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 A.1. IDENTIFIKACE DOKUMENTACE 2 A.1.a. Identifikační údaje

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území Územní studie Chrást Benátky II TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Průvodní část B. Vymezení řešeného území C. Shrnutí koncepce stávajícího územního plánu obce Chrást D. Zásady urbanistického a architektonického

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU OBSAH A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení B Souhrnná technická

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ. 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky, Benátky čp.50, 503 03 Smiřice, IČ 00653306

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ. 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky, Benátky čp.50, 503 03 Smiřice, IČ 00653306 OBSAH A. Textová část B. Výkresová část 1. Situace širších vztahů 1:5000 2 Situace - urbanistický návrh 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky,

Více

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice Prosinec 2011 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. VÝKRES ZÁKRESU DO KATASTRÁLNÍ MAPY, M 1:1000 2. HLAVNÍ

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

Územní plán Kamenné zboží

Územní plán Kamenné zboží Územní plán Kamenné zboží Návrh pro společné jednání Červenec 2014 Objednatel: OBEC KAMENNÉ ZBOŽÍ Kamenné Zboží 180 288 02 Nymburk Pavel Nosek, starosta Pořizovatel: MĚSTO NYMBURK Odbor výstavby Náměstí

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

MĚSTO LOUNY. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN LOUNY

MĚSTO LOUNY. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN LOUNY MĚSTO LOUNY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN LOUNY Září 2010 1 Zastupitelstvo města Loun, jako orgán obce příslušný podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

LI-VI PRAHA spol. s r.o.

LI-VI PRAHA spol. s r.o. LI-VI PRAHA spol. s r.o. Jana Želivského 8, 130 00 Praha 3 IČO 41189027 tel./fax/zázn.: 222 580 933, 222 584 849 DIČ CZ41189027 e-mail: blazek@livi.cz http://www.livi.cz Obchodní rejstřík: MěS v Praze,

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

Novostavba bytového domu ul. Odlehlá a novostavba veterinární kliniky ul. Novovysočanská, Praha 9

Novostavba bytového domu ul. Odlehlá a novostavba veterinární kliniky ul. Novovysočanská, Praha 9 Prvního pluku 20/224 186 59 Praha 8 - Karlín telefon 251 038 111 telefax 222 325 182 www.tebodin.com www.tebodin.cz Zákazník: A plus spol. s r.o. Investor: Městská část Praha 9 Projekt: Stupeň: Novostavba

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638)

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638) M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby a územního rozvoje Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne

Více

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TŘEBĚTÍN NÁVRH TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 1 TŘEBĚTÍN Územní plán NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Akademický pracovník ČZU FAPPZ KZKA

Více

Ú Z E M N Í H O P L Á N U

Ú Z E M N Í H O P L Á N U Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U Ú S I L N É Návrh pro veřejné řízení Projektant: Ing. arch. Stanislav Kovář - ÚP STUDIO Autorizovaný architekt ČKA 00121 Jeremiášova 14, 370 01 České Budějovice

Více

V I D O V Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. Návrh pro VŘ. T e x t o v á č á s t

V I D O V Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. Návrh pro VŘ. T e x t o v á č á s t 1 Ú Z E M N Í P L Á N V I D O V ORP České Budějovice Jihočeský kraj Návrh pro VŘ T e x t o v á č á s t Objednatel: Obec Vidov zastoupená starostou Ing. Tomášem Šedivým 370 07 Vidov IČ 00581917 Pořizovatel:

Více

ÚZEMNÍ STUDIE 31-013-00191. STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě

ÚZEMNÍ STUDIE 31-013-00191. STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě Holická 568/31, 772 00 Olomouc IČ: 451 92 031 Tel.: +420 585 531 111 Fax: +420 585 531 333 www.stavoprojekt.cz ÚZEMNÍ STUDIE ZAHRADNÍ II Objednatel:

Více

REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE. D. Závazná část ve formě regulativů

REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE. D. Závazná část ve formě regulativů REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE 1. TEXTOVÁ ČÁST D. Závazná část ve formě regulativů Příloha vyhlášky města Hradec Králové č. 2/2006, o závazné části Regulačního plánu Hradec Králové Hořická

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH VINAŘICE NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Pořizovatel: tel. 604254653, tel-fax 220922710, e-mail:merunkova@gmail.com IČO: 46397957 sídlo: Přeletová 5 /588

Více

OÚ Velké Březno. Odůvodnění změny č. 4 ÚPO. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

OÚ Velké Březno. Odůvodnění změny č. 4 ÚPO. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Odůvodnění změny č. 4 ÚPO Velké Březno Projektant: Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č.

Více