Základní škola, Praha Nebušice VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Praha Nebušice VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Základní škola, Praha Nebušice VÝROČNÍ ZPRÁVA Za školní rok 2005/2006

2 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2005/ Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha Nebušice Rozhodnutí MŠMT čj / , ze dne Zřizovatel: Městská část Praha Nebušice, Nebušická 369, Praha 6 3. Charakteristika školy Základní škola Nebušice je úplná základní škola s 1.-9.ročníkem, právní subjektivitou, všeobecným zaměřením, bez specializace. Kapacita školní družiny 50 dětí. Jídelna je soukromá SODEXHO, zřizovatel jídelny městská část. Podrobné údaje v bodě Vzdělávací program školy základní škola 16847/96-2 vzdělávací program počet tříd počet žáků Základní škola Obecná škola 0 0 Národní škola 0 0 vlastní ŠVP *) 0 0 Celkem Údaje o pracovnících školy (hlavní činnost školy) a) personální zabezpečení Pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci Učitelé 17 13, ,63 Vychovatelé 2 1,25 2 1,25 spec. pedagogové Psychologové pedagog. vol. Času asistenti pedagoga Trenéři pedagogičtí celkem 18 14, ,88 Nepedagogičtí 6 4, ,6 celkem všichni 24 19, ,48 Správce PC učebny + správce ŠH, dohody VHČ, část.zřizovatel 2 1, ,000 2

3 b) věková struktura pedagogických pracovníků k (fyzické osoby) věk do 30 let včetně let let let nad 60 let z toho důchodci učitelé vychovatelé spec.pedagog psychologové pedag.vol. času asistenti pedag trenéři pedag. celkem z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků učitelé: 50,5, vychovatelé: 45,5, pedag. celkem: 48,0 c) kvalifikace pedagogických pracovníků k fyzických osob kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci učitelé I. stupně ZŠ 5 0 učitelé II. stupně ZŠ 10 2 Vychovatelé 2 0 speciální pedagogové 0 0 Psychologové 0 0 pedagogové volného času 0 0 asistenti pedagoga 0 0 Trenéři 0 0 d) kvalifikace pedagogických pracovníků podle přepočtených úvazků kvalifikovaně odučené hodiny % I. stupeň ZŠ 94,7 II. stupeň ZŠ 73,9 I. a II. stupeň ZŠ celkem *) 84,3 školní družina 100,0 školní klub 0 e) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce (počet) : 1 3

4 f) nově přijatí pedagogičtí pracovníci v daném školním roce (počet): 2 g) nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce (počet): 1 h) nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce (počet): 0 i) další vzdělávání kvalifikovaných pedagogických pracovníků ( počet a formy) dlouhodobé studium funkční studium pro řídící pracovníky další vysokoškolské studium (další aprobace apod.) délka studia (let nebo měsíců či týdnů) */ počet účastníků jazyková příprava (ÚJOP UK) 0 0 Jiné Aj ZU Plzeň 0 0 celkem dlouhodobé studium xxxxxxxxxxxxxx 0 kurzy a semináře Délka studia počet účastníků (měs., dní, hod.) zážitková pedagogika 0 0 péče o integrované žáky 0 0 Tvořivá škola 0 0 Čtením a psaním ke kritic. 0 0 Myšlení Řešení obtížných situací 1 den 1 výtvarné techniky 18 1 cizí jazyky Aj 160 hod. 1 Hudeb.výchova v rámci ŠVP 4 hod 2 Život se zdravými zády 16 hod 2 Tělo Praha 4 dny 1 Chemie pro ŠVP 12 hod 1 E ST, Tvorba ŠVP 42 hod 1 Fyzika ve ŠVP 36 hod 1 Tvorba ŠVP (ZŠ Vraný) 4 hod 16 Logopedie, dyslexie 8 hod 1 PC Z+P 3 Celkem kurzy a semináře 31 Celkem dlouhodob. + kurzy semináře xxxxxxxxxxxxxx 0 4

5 j) počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují vzdělání: typ studia délka studia počet účastníků (měs., dní, hod.) ZU Plzeň Aj pro I. a II.st. 3 roky 1 MATFIS před dokončením 1 Celkem xxxxxxxxxxxxxx 2 k) případně jiné formy studia; 0 6. Materiální podmínky pro výchovně vzdělávací činnost: a) počet budov, ve kterých probíhá vyučování nebo další činnost: 2 b) účelově využívané prostory (počet odborných učeben včetně tělocvičen): 6 c) sportoviště, hřiště: víceúčelové s atl.zařízením 7. Počet tříd I. stupeň II. stupeň Celkem k k z toho počet specializovaných tříd (jen SPU!) I. stupeň II. stupeň Celkem k k Počet žáků I. stupeň II. stupeň Celkem k k Průměrný počet žáků a) na třídu I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy za I. a II. st. běžných tříd ,22 5

6 b) na učitele I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy za I. a II. st. běžných tříd 23, , Zaměření tříd s rozšířenou výukou Předmět M+Př TV jazyky HV VV informatika jiné předm.*) počet tříd počet žáků Složení specializovaných tříd Celkem z toho poruchy učení z toho poruchy chování počet žáků ve specializov. třídách Formy péče o nadané žáky a zkušenosti v této oblasti Individuální péče o nadané žáky podle typu nadání. Projevuje se to také dobrými výsledky při přechodu na zvolenou školu. Dále možností účasti na soutěžích specializovaných škol. 13. Počet integrovaných dětí k celkem 13 z toho postižení: SPU Zrakové sluchové řeči tělesné Mentální kombinované Přeřazení do ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení ze kterých roč. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r.z 8.r. počet žáků Výsledky zápisů do prvních tříd pro školní rok 2006/07 plánovaný počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2006/

7 16.Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy - v devátém ročníku: 20 - v nižším ročníku: Volitelné a nepovinné předměty: Volitelné předměty Historický seminář (7.tř.) 25 Literární seminář ( 7.tř.) 25 Informatika (7.tř.) 25 Literární seminář (8.tř.) 24 Informatika (8.tř.) 24 Cvičení z čj (9.tř.) 20 Informatika (9.tř.)

8 Atletika 17 Sborový zpěv 20 Zdravotní tělocvik 12 Sportovní hry Nepovinné předměty 19. Kroužky Logopedická náprava 10 Florbal 1.st. 16 Náboženství 11 Pokusy kolem nás 28 Fyzikální kroužek 12 Výtvarný kroužek 7 Atletická přípravka Školní družina klub počet oddělení počet žáků školní družina 2 43 školní klub 0 0 Ve školní družině bylo zapsáno až 50 žáků a byla plně využita kapacita, pracovaly zde dvě vychovatelky 1 částečný úvazek (do 14 hod) TV činnosti tělocvična, hřiště, hry ve třídě 2 plný úvazek ostatní výchovy V době ŠD děti navštěvují kroužky: Aj, zpěv, náboženství, ZUŠ, Vv, Tv, počítače, florbal, aerobik, řada prací, využití tradičních i netradičních výtvarných technik. Počet dětí se v průběhu roku ustálil Poradenské služby školy - pohovory s rodiči v případě drobnějších výchovných problémů dle potřeby - výchovná komise 1x Poradenství k volbě povolání - individuální konsultace s rodiči a žáky 9.ročníku - práce s žáky v hodinách Ov a Rv Spolupráce s PPP není vyhovující, dlouhé objednací termíny, pozdní zasílání zpráv Proběhla 1.část sociometrie v 6. ročníku Sociální odbor projednávání zpráva tř. učitelky Policie ČR přednášky primární protidrogové prevence 8

9 22. Hodnocení prevence sociálně patologických jevů na základě minimálních preventivních programů, grantů, hodnocení činnosti metodika školní prevence, účast na pravidelných a větších akcích. V tomto roce jsme se zaměřili na zkvalitnění volnočasových aktivit žáků. Kromě sportovních utkání se naši žáci zúčastnili Týdne zdravé šestky (Permoník). Na škole proběhly přednášky městské policie Jak si nenechat ublížit, Drogy, Šikana, Kriminalita mládeže, Právní vědomí. V rámci Rv byla žákům promítána videokazeta Nechte mě bejt. PPP je i nadále nedílnou součástí výuky Ov, Rv, přírodopisu, přírodovědy a prvouky 23. Školská rada - Rada pracuje ve stejném složení jako v předchozím roce. Projednávala a schválila školní řád i výroční zprávu za minulý rok. Zapojila se i do jednání s MČ Praha Nebušice a projednala rozpočet školy s panem starostou. Schází se podle potřeby i několikrát do roka. Spolupráce s ředitelstvím je bezproblémová. 24. Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy: Klub rodičů pracuje velmi aktivně, schází se po třídních schůzkách (4x za rok) a při pořádání akcí další setkání. Již třetím rokem pořádáme společně společenský večer s tancem. Klub nám vychází všeobecně vstříc. Přispívá na akce, učební pomůcky apod. Pokud vzniknou problémy (většinou ŠJ), tak je společně řešíme. 25. Školní stravování - počty stravovaných žáků: 140 z toho počty žáků z jiných škol: 0 počet jídelen (úplných) 1 počet výdejen 0 ZŠ: ZŠ: 26. Výjezdy žáků mimo objekt školy počet výjezdů počet žáků vzdělávací výjezdy zážitkové kurzy (samostatné) 0 0 ŠvP (včetně organiz. jako zá žitkové kurzy) lyžařské kurzy (včetně kurzů 1 23 organiz. jako zážitkové kurzy jiné sportovní kurzy 0 0 jiné kurzy Výsledky kontrol ČŠI, 1) Kontrola vnitřních směrnic, finanční, evidence stížností, práce ŠK, spolupráce se zastupitelstvem kontrolní výbor MČ Praha-Nebušice. Bez závad a navrhovaných opatření. 2) Kontrola pojistného proběhla dne , Pražská správa sociálního zabezpečení v Praze 6. Závěr nápravná opatření nebyla uložena 9

10 28. Spolupráce školy se zahraničím, specifika zahraniční spolupráce V rámci programu Sokrates navštívila naši školu skupina švédských učitelů. Prohlídka školy, výměna názorů, informace o školství a jiné otázky. Dále probíhá spolupráce s Mezinárodní školou (ISP) v Nebušicích. Využíváme jejich zařízení, účastníme se společně akcí (Vánoční strom, koncerty) a poskytujeme na oplátku školní atletické zařízení. 29. Účast žáků v soutěžích a) vyhlašovaných centrálně název soutěže počet účast. umístění Vědomostních Permoník 12 Pythagoriáda 28 Škol.kolo Chem.olympiáda 6 Škol.kolo sportovních MČ Praha 6 Atletický čtyřboj 20 9 Futsal 20 skupina Šplh 10 1x2. 2x3 Pohár- atletika dětí 16 5 Florbal žáci 20 skupina Nebušický velikon.běh 35 1x2,2x3 Malá kopaná 10 skupina Stolní tenis 4 skupina Košíková 10 skupina Nohejbal 4 3 Přehazovaná 10 skupina Florbal děti 1.-3.třída 12 1 Florbal děti 4.-5.třída 11 2 Vybíjená 5.tř. 10 skupina Pohár rozhlasu 32 8 uměleckých Obv.kolo ve zpěvu 1 3 b) ostatních (uveďte organizátora, rozlište dlouhodobé a příležitostné soutěže) název soutěže počet účast. umístění Vědomostních sportovních 5 kol družstvo Atletika žáci ml. PAS Praha Jednorázová Kinderiáda 8 16 Praha Dlouhodobá CocaCola Cup kopaná 12 Skupina Dlouhodobá 20 utkání Florbal Cup 1.st Praha svaz uměleckých Vánoční přání 40 Škol.kolo 10

11 30. Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo hl.m. Prahu: Kraj počet žáků Středočeský Cizí státní příslušníci Stát počet žáků Albánská republika Alžírská lidová demokratická republika Arménie Běloruská republika Bulharská republika Černá Hora Čínská lidová republika Francie Chorvatsko 1 Indonézie Italská republika Jemen Jihoafrická republika Jižní Korea Jordánsko Jugoslávie Kanada Korejská lidově demokratická republika Kuba Moldávie Mongolsko Peru Polská republika Ruská federace Slovenská republika Srbská republika Sýrie Tchaj-wan Turecko Ukrajina 4 USA Vietnam Velká Británie Jiné uveďte Celkem 5 Cizinci pokud nejsou zařazováni do vyšších tříd a začínají v 1.třídě - nejsou většinou problémy 11

12 32. Akreditované programy dalšího vzdělávání nemáme akreditované programy 33. Ekologická výchova Ekologická výchova je součástí výuky přírodopisu v 6., 7. a 9.třídě. Dostupnost relativně zachovalého přírodního prostředí využívají také učitelé 1.stupně. Na vycházkách prvního i druhého stupně jsou žáci vedeni ke slušnému chování k přírodě. V rámci pracovního vyučování se staráme o přilehlý park a rozlehlou zahradu v areálu školy. 34. Stav rozpracovanosti ŠVP: V tomto školním roce jsme určili koordinátory pro první a druhý stupeň. V průběhu prvního pololetí jsme na pravidelných schůzkách (středy odpoledne) již zapracovali ve skupinách do plánu klíčové kompetence a průřezová témata.do konce prázdnin pak jednotlivci vypracovali ŠVP pro svůj předmět a doplnili o strategii. Do konce roku pak budeme pracovat na kompletaci programu, který bychom chtěli dopracovat do jarních měsíců Po schválení ŠVP můžeme spustit výuku od škol.roku 2007/08 jak stanovuje školský zákon. 35. Stručná informace o využití vnějších evaluačních prostředků V tomto roce učitelé nevyužili nabídky evaluačních prostředků. 36. Stručná informace o autoevaluaci V rámci prací na ŠVP jsme využili nabídky SCIO a nechali zpracovat Mapu školy. S výsledky jsme seznámili všechny zúčastněné strany, včetně rodičů. Koordinátoři ŠVP také zpracovali SWOT analýzu. 37. Informace o grantech ve škol. roce 2005/2006 název grantu žádáno o (Kč) poskytnuto (Kč) poskytovatel grantu V tomto školním roce jsme nežádali o grant. 38. Další údaje o ZŠ V současné době máme k dispozici 10 tříd, počítačovou učebnu, chemickou laboratoř, cvičnou kuchyňku a školní družinu. Při maximálním naplnění tříd (á 30 žáků, bychom mohli zařadit až 270 žáků. Ve škol.roce 2005/06 to bylo kolem 220 žáků. Výuka probíhá podle programu Základní škola čj /96-2. Jako okrajová škola se potýkáme s odchodem žáků po druhé třídě do jazykových škol. Nerovnoměrné naplnění třídy se pak opět vyrovnává příchodem žáků z Tuchoměřic do 5.třídy. Složitosti situace ještě umocňuje skutečnost, že v současné době nelze rozdělit třídu vzhledem k počtu učeben. Po rekonstrukci školního hřiště (r. 2002) máme výborné podmínky pro sportovní činnost. Na druhém stupni máme 3 hod. TV a nabízíme poměrně širokou nabídku sportovních aktivit. Podílí se na tom i tělovýchovné jednoty působící v obci. Zde je poměrně dobrá spolupráce školy, učitelů i trenérů v oddílech. Vytváříme jim podmínky, aby mohli maximálně využívat sportovní zařízení školy. Žáci mohou navštěvovat tyto sportovní aktivity: florbal-žáci, junioři, atletika-žáci, přípravnažákyně, TJ Sokol-kopaná všechny složky, ČOS-košíková dívky, judo. Nástupem nové učitelky fyziky, která ochotně otevřela fyzikální kroužky se projevil velký zájem dětí. Těší nás, že jsme mohli opět rozšířit nabídku volnočasových aktivit pro žáky. Mimo sportovní aktivity se snažíme nabídnout další mimoškolní aktivity v odpoledních hodinách. Působí zde ZUŠ Charlotty Masarykové (flétna, akordeon, sbor.zpěv), 12

13 ve velké míře využíváme také PC učebnu, kde působí po výuce jak agenturní kroužky pro nejmladší žáky, tak i učitelé, kteří pracují se začátečníky i pokročilejšími žáky. Průběžně nabízíme 6-8 volitelných a nepovinných předmětů. V rámci programu Zdravá šestka nadále poskytujeme žákům pitný režim, prodlouženou hlavní přestávku (na škol.hřišti), využíváme možností výuky v přírodě (zahrada, Šárka). Sami se také účastníme řady soutěží v rámci obvodu Prahy 6. Jako školní sportovní klub se účastní družstvo žáků Přeboru Prahy družstev v atletice. V průběhu školního roku se konaly pravidelné třídní schůzky (4x), kde byly podávány rodičům informace o prospěchu. V rámci třídních schůzek probíhaly schůzky Klubu rodičů. Školská rada v tomto roce již pracovala podle plánu a schvalovala školní řád, projednávala výsledky hospodaření a schválila výroční zprávu školy za rok 2004/05. V průběhu roku byl velmi aktivní Klub rodičů, kde pracují zástupci tříd. Na klubu se účastnilo vedení a projednávali jsme podněty rodičů (školní otázky, provoz školní jídelny, ŠD, školního hřiště aj.). Společně jsme pak uskutečnili již třetí Společenský večer v restauraci U Ády v sobotu Uskutečnil se opět lyžařský výcvikový kurs 7.třídy a společně odjela na zimní ŠvP také 8. třída, Výjezdu na ŠvP pak využily další tří třídy. Kromě masopustního průvodu a vystoupení u vánočního stromu se opět konalo zpívání v kostele. Osvědčila se akce Pohádkový večer s táborákem ke Dni dětí. V rámci tohoto dne jsme také uskutečnili již třetí ročník atletických závodů pro děti prvního stupně, společně s Mezinárodní školou. Pro celý obvod Prahy 6 jsme pořádali Nebušický velikonoční běh ( ), opět startovalo přes 200 dětí. Zajistili jsme diplomy i ceny, poháry vítězům předával pan starosta. Konal se již devátý ročník tohoto běhu. Pro zájem dětí o florbal a také pro dobré výsledky na obvodě Praha 6 jsme přihlásili družstvo dětí do celopražské soutěže Florbal Cup Nakonec jsme obsadili 6.místo. Proběhlo 20 utkání a celá soutěž trvala téměř 3 měsíce. V tomto školním roce byla také zahájena první fáze půdní vestavby. Nyní čekáme na finanční prostředky, abychom mohli plánovanou akci dokončit. Mohli bychom pak nabídnout žákům, podle nového školního vzdělávacího programu, lepší podmínky a naplnit tak požadavky pro vzdělávání v EU Mgr. Jaroslav Caha v.r. Bylo projednáno ve školské radě bez připomínek dne

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 1. 2000 vydané v Praze dne 27. 12. 1999) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 9. 2007 vydané v Praze dne 16. 3. 2006) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 1. 2000 vydané v Praze dne 27. 12. 1999) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 OBSAH : 1. Přesný název školy :...2 2. Zřizovatel školy :...2 3. Charakteristika školy...2 a) Rada

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2007/2008 Praha září 2008 1. Název školy 4 2. Zřizovatel školy 4 3. Charakteristika školy 4 4. Vzdělávací program školy 7 5. Údaje

Více

Základní škola Dědina. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Dědina. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Dědina Výroční zpráva o činnosti školy 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2013/2014 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dunděra, ředitel školy Úvod : Při zpracování této zprávy jsem postupoval

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Mgr. Jitka Vlčková ředitelka školy Tel./fax: 257 211 633 e-mail: zs.podbelohorska@educ.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. ZŠ Škvorec, okres Praha - východ. Za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. ZŠ Škvorec, okres Praha - východ. Za školní rok 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ Škvorec, okres Praha - východ Za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva byla zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘĚ, PLZEŇSKÁ 117/39

ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘĚ, PLZEŇSKÁ 117/39 ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘĚ, PLZEŇSKÁ 117/39 Mgr. Irena Prokopová ředitelka Mgr. Magda Fuksíková zástupkyně ředitelky 1 Výroční zpráva Základní školy Praha 5 Košíře, Plzeňská 117/39 za školní rok 2008/2009 1. Přesný

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2008/2009 1 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2.

Více

1. Přesný název školy. 2. Charakteristika školy

1. Přesný název školy. 2. Charakteristika školy 1 1. Přesný název školy Základní škola waldorfská, Praha 5 Jinonice, Butovická 228/9 Datum vydání posledního rozhodnutí: 15.5.2006 Zřizovatel Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5 Smíchov, náměstí 14.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 30. 9. 2009

Více

Základní škola waldorfská, Praha 5 Jinonice, Butovická 228/9

Základní škola waldorfská, Praha 5 Jinonice, Butovická 228/9 1 Přesný název školy k 30.9.2005 Základní škola waldorfská, Praha 5 Jinonice, Butovická 228/9 Přesný název školy k 30.6.2006 (od 1.1.2006) Základní škola waldorfská, Praha 5 Jinonice, Butovická 228/9 datum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PETŘINY-JIH VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PETŘINY-JIH VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PETŘINY-JIH VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Obsah I. Informační a statistická část...str. 3 II. Textová část.........str. 13 1. Zařazení do sítě škol.....str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

1. Přesný název školy. Zřizovatel. 2. Charakteristika školy

1. Přesný název školy. Zřizovatel. 2. Charakteristika školy 1. Přesný název školy Základní škola waldorfská, Praha 5 Jinonice, Butovická 228/9 Datum vydání posledního rozhodnutí: 15.5.2006 Zřizovatel Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5 Smíchov, náměstí 14. října

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Praha Lipence, Černošická 168 IČO: 70108145, IZO: 600038335 TEL.: 257921479, FAX.:257924141 info@zslipence.cz, http://zslipence.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC, KE SMÍCHOVU 16 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC, KE SMÍCHOVU 16 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC, KE SMÍCHOVU 16 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Výroční zpráva za rok 2012/2013 - výchovně vzdělávací část 1. Základní údaje o škole k 30. 9. 2012 Základní škola a mateřská

Více