Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II. Praha 2, Ječná 33 právní forma školská právnická osoba 1.1. Zřizovatel Arcibiskupství praţské, Hradčanské nám Praha 1 2. Ředitelka a statutární zástupkyně ředitele, a telefon. ředitelka: Mgr. Marie Hotmarová telefon: statutární zástupkyně ředitelky: PhDr. Martina Margaritovová telefon: Webové stránky právnické osoby 4. Činnost, kterou právnická osoba vykonává a cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku). - střední škola, cílová kapacita Obory vzdělání a vzdělávací programy, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Kód M/007 název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / programu Zdravotnický asistent Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2008/2009 : a. nové obory / programy nemáme, pro školní rok 2010/2011 jsme dle rámcového vzdělávacího programu M/01 Zdravotnický asistent připravili školní vzdělávací program s názvem Praktická sestra b. zrušené obory / programy - nemáme 7. Místo poskytovaného vzdělávání uvedené v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku Praha 2, Ječná 33, Vlastník objektu: Česká provincie Kongregace Dcer Boţské Lásky

2 8. Stručná charakteristika školy a materiálně technického vybavení vlastník budov: církevní organizace Česká provincie Kongregace Dcer Boţské Lásky stav budov: Celý objekt byl od r průběţně rekonstruován tak, aby vyhovoval provozu školy a hygienickým poţadavkům. Poslední rekonstrukce sociálních zařízení proběhla v roce 2004 a dvůr byl upraven o prázdninách roku O prázdninách 2008 jsou učebny v přední budově vymalovány a provedeny truhlářské a lakýrnické opravy a v době prázdnin 2009 byly zatepleny odborné učebny.také byly modernizovány pracovny učitelů, technicko-hospodářských pracovníků a vedení školy. Malování probíhá postupně kaţdé letní prázdniny za spoluúčasti majitele budovy. Ke vchodu do budovy byly umístěny turnikety na elektronickou evidenci vstupujících a odcházejících osob. Toto zařízení pomáhá kontrolovat pobyt cizích osob ve škole a zvyšuje bezpečnost našich ţáků. Monitorování příchodů a odchodů vyuţíváme u pracovníků k evidenci pracovní doby. Podklady slouţí také ke kontrole problémových ţáků třídními učiteli a výchovnými poradci. Přesné informace o příchodech a odchodech ţáků mohou dostat také rodiče. Knihovna je v dobře vyhovujících prostorách, je vybavena novým nábytkem a počítači se stálým přístupem na Internet pro ţáky. V knihovně je odborná literatura a časopisy i beletrie. Výpůjční doba pro ţáky je v hodinách dopoledních i odpoledních. Ţáci mají k dispozici také menší studovnu s moţností práce na počítačích a připojením na Internet i mimo výuku. Všechny učebny jsou standardně vybaveny dataprojektorem, zpětným projektorem, promítacím plátnem televizorem, DVD přehrávačem a videem. V učebně výpočetní techniky je umístěno 18 PC, které jsou průběţně modernizovány.druhá menší učebna s kapacitou 16 míst je vybavena 16 PC s moţností připojení na Internet a slouţí také k výuce jazyků. Ve velké učebně s kapacitou 30 míst je umístěno 7 PC, takto jsou zde vytvořeny ideální podmínky pro skupinovou práci.ve dvou velkých učebnách je instalována interaktivní tabule s dataprojektorem. Odborné učebny pro výuku ošetřovatelství jsou průběţně modernizovány. Byly vybaveny novými pomůckami, nábytkem a PC technikou (v jedné z těchto učeben je umístěno 7 PC s přístupem na Internet). Prostory a vybavení odpovídají ošetřování nemocných ve 21. století. Ve škole je pro potřeby výuky i bohatá videotéka s mnoţstvím výukových materiálů na videokazetách, DVD i CD. Novým nábytkem a pomůckami byla vybavena také laboratoř pro výuku chemie. V budově školy je krásná kaple slouţící nejen k účelům liturgickým, ale i ke kulturním a jiným akcím školy (např. slavnostní předávání maturitních vysvědčení, školní akademie, přednášky atd.). Její součástí je oddělená menší adorační kaple, která slouţí výhradně k liturgickým účelům a modlitbě. Kůr, který je součástí kaple, je vyuţíván pro výuku hudební výchovy a také zde zkouší školní sbor. Chodby školy a učebny jsou vyzdobeny pracemi ţáků. Sborovna a pracovny jsou standardně a účelně vybaveny. Jsou průběţně modernizovány. Vyučující mají nepřetrţitý přístup k PC a Internetu. Potřebám učitelů slouţí 27 notebooků, které si mohou zapůjčit. Tělocvična, hřiště Vlastní tělocvičnu a školní hřiště nemáme Tělocvičnu má škola smluvně zajištěnu mimo budovy školy - TJ Sokol Praţský Ţitná ulice č. 42, Praha 2 2

3 Škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem 9. Školská rada 9.1. Datum ustanovení, seznam členů V souladu s ustanovením 167 a 168 zákona 561/2004 Sb., školského zákona byla ustanovena školská rada k datu s účinností od Mgr. Eva Tomášková jmenována za zřizovatele, místopředsedkyně Mgr. Olga Annamaria Gabrielová zvolena za pedagogy, předsedkyně Ing. Jaroslav Němec zvolen za rodiče a zletilé studenty Nové volby se uskutečnily Školská rada od těchto voleb na další tříleté období pracuje ve stejném sloţení Činnost školské rady Na zasedání dne školská rada projednala finanční rozvahu na rok 2010, návrh na zaloţení sociálního fondu, projednala zaloţení střediska volného času postup pro změnu v rejstříku škol. Po celý školní rok školská rada spolupracovala účinně s ředitelkou a vedením školy, plnila zákonem stanovené úkoly. Dne školská rada projednala a připomínkovala školní vzdělávací program s názvem Praktická sestra, který byl připraven na základě rámcového vzdělávacího programu Zdravotnický asistent M/01 Na svém zasedání dne školská rada schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2009/2010 (viz příloha č. 1) II. Pracovníci školy 1. Pedagogičtí pracovníci a. počty osob (údaje dle zahajovacích výkazů) Střední škola 3 1,3 25 9,3 2 0,3 27 9,6 3

4 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných % nekvalifikovaných 0 0 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků Semináře, konference počet 6 hodin 14 hodin 2 dny 1 den 2 dny 4 hodiny 4 hodiny 4. hodiny 20 hodin zaměření Open seminář k datovým schránkám a autorizované konverzi dokumentů Dějiny, církev a společnost 50. léta 20. století v československých dějinách a 90. léta 20. století v Rusku Památky Podlipanska Literárně historická exkurze Sokolovsko - Kraslicko - Matice Česká Problematika diabetu z pohledu zdravotní sestry Poruchy výţivy v dětském a dorostovém věku Problematika dospívajících - dermatologie a gynekologie Auschwitz History and Symbolism Mezinárodní seminář počet účastníků 2 1 vzdělávací instituce Institut pro místní správu Praha Jabok - centrum dalšího vzdělávání 1 ASUD 1 ASUD 1 ASUD 2 BOS.org.s.r.o. 2 BOS.org.s.r.o. 1 BOS.org.s.r.o. 1 Památník Auschwitz- Birkenau, Státní muzeum 16 hodin Cesta k modernímu ošetřovatelství konference 8 hodin Kvalita ţivota 1 4 hodiny Vzdělávání v ošetřovatelství a jeho perspektivy 1 FN Motol a Ústav ošetřovatelství 2. LFUK VOŠZ a SZŠ 5. května, Praha 4 2 ČAS pedagogická sekce 4

5 4 hodiny Krok za krokem II Metody primární 1 PPP pro Prahu 7 a 8 prevence 2 hodiny Problematika sekt 1 PPP pro Prahu 1,2, a 4 2 hodiny Posilování kompetencí učitele s vyuţitím supervizního přístupu 1 PPP pro Prahu 1,2, a 4 2 dny 2 dny 2 dny 1 den 1 den 3 dny 5. Mezinárodní seminář doktorského studia Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie 61. sjezd chemiků ve Vysokých Tatrách Mezinárodní konference o výuce chemie Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie Projektové vyučování v chemii Alternativní metody výuky chemie 2010 DIDCHEM 2010 Mezinárodní konference didaktiků chemie 1 1 Ped.F. Univerzity Hradec Králové Asociace českých a slovenských chemických společností 1 PřF UK Praha 1 Ped. F. UK 1 PřF UK Praha 1 PřF UK Bratislava 3 dny 62.sjezd chemiků v Česká společnost 1 Pardubicích chemická 4 hodiny Styly mládeţe 4 DYS cenrum Praha 2 dny Ţatecko z hlediska historického 1 ASUD 2 dny Seminář k dějinám 20. století 1 ASUD 23. ročník letní školy středoškolských učitelů 3 dny Od inţenýrské chemie k nanotechnologiím 1 VŠChT 5 hodin 5 hodin 1 den Sociometrie a její vyuţití při práci se třídou Ideal Solutiones for teaching Maturita Moderní trendy v porodnictví, alternativní porody 1 KPPP Praha 8 1 Oxford University Press 1 VFN Praha 2 a ČAS 5

6 školský management rozšiřování aprobace 80 hodin Filozofie pro ţivot 1 8 hodin 3 hodiny Nová maturita Školení pro management školy Nový trestní zákon a jeho dopad na legislativu školy 6 hodin Právo ve škole 2 Konference ředitelů 3 dny zdravotnických škol Hodnotitel písemné 17 hodin práce Anglický jazyk Hodnotitel ústní 18 hodin zkoušky Anglický jazyk Hodnotitel písemné 17 hodin práce Německý jazyk Hodnotitel ústní 18 hodin zkoušky Německý jazyk Hodnotitel ústní 17 hodin zkoušky -Český jazyk Hodnotitel písemné 18 hodin zkoušky -Český jazyk Zadavatelé a nová 3-5 hod. maturita e- learnigový kurz VŠ studium dalšího denní oboru studium hudební výchova - sbormistrovství denní doktorandské studium studium BIO a CHE 10 dní Komplexní výcvik prevence (2.rok specializačního studia) Kombinované studium Magisterské studium Ošetřovatelství Biskupství Ostravsko- Opavské Katechetické centrum 4 KROK, Cermat 1 Verlag Dashőfer 1 Mgr. Veselá Akreditace MŠMT Asociace ředitelů SZŠ NCONZO 1 CERMAT 1 CERMAT 1 CERMAT 1 CERMAT 1 CERMAT 1 CERMAT 7 NIVD a CERMAT 1 PedF UK Praha 1 1 PřF UK Praha Ţivot bez závislostí o.s. 1 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alţběty Bratislava 6

7 d. jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) 4 s odbornou kvalifikací 4 (dle zákona o ped. prac.) z toho bez odborné kvalifikace 0 (dle zákona o ped. prac.) rodilý mluvčí 0 2. Nepedagogičtí pracovníci školy a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 8 3,25 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků Seminář počet 6 hodin zaměření Open seminář k datovým schránkám a autorizované konverzi dokumentů počet účastníků 2 vzdělávací instituce Institut pro místní správu Praha 7

8 kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM 1. Počty tříd a počty ţáků III. Údaje o ţácích a výsledcích vzdělávání denní vzdělávání (údaje dle zahajovacích výkazů) počet tříd počet ţáků Změny v počtech ţáků v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: 3 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 2 - sami ukončili vzdělávání: 4 - vyloučeni ze školy: 1 - nepostoupili do vyššího ročníku: 11 poţádali o opakování ročníku: 7, z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 3 - přestoupili na jinou školu: 3 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 2. Průměrný počet ţáků na třídu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) denní vzdělávání průměrný počet ţáků na třídu průměrný počet ţáků na učitele 26,5 11,04 3. Ţáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola Střední škola počet ţáků/studentů celkem z toho nově přijatí

9 z celkového počtu ţáků: 4. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci) denní vzdělávání Střední škola prospělo s vyznamenáním 1 neprospělo 10 opakovalo ročník a uspělo opakovalo ročník a neuspělo bude opakovat ve školním roce 2010/2011 počet ţáků s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu ţáků 90,2% průměrný počet zameškaných hodin na ţáka z toho neomluvených 5 5. Výsledky maturitních zkoušek počet ţáků, kteří konali zkoušku - denní studium z toho konali zkoušku opakovaně 2 počet ţáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v 1. řádném termínu počet ţáků, kteří byli hodnoceni : 28 prospěl s vyznamenáním 2 prospěl 25 neprospěl Počet přihlášených k dalšímu studiu celkem: 24, z toho VŠ: 10 z toho VOŠ: 14 do pracovního poměru: 3 3 9

10 přijímací řízení pro školní rok 20010/2011 (denní vzdělávání) 6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2010/2011 skupina oborů vzdělání kód a název skupina oborů: 53 zdravotnictví M/01 Zdravotnický asistent počet přihlášek celkem 50 počet kol přijímacího řízení celkem 3 počet přijatých celkem 46 z toho v 1.kole 43 z toho ve 2.kole 3 z toho v dalších kolech 1 z toho na odvolání 1 počet nepřijatých celkem 4 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: zdravotnický asistent: 0 odevzdaných zápisových lístků 26 počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání 0 počet přijatých ke vzdělávání do 1.ročníku denního studia pro školní rok 2010/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Zkušenosti se začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin. 1 ţákyně Ukrajina Studentka nastoupila do 1.ročníku a vzhledem k tomu, ţe uţ na území ČR navštěvovala předchozí školu, nemá problémy s porozuměním v češtině. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace ţáků V letošním školním roce bylo individuálně integrováno v běţných třídách 20 ţáků se specifickými poruchami učení. Výchovné poradkyně v případě potřeby zprostředkují ţákům se specifickými poruchami učení (dále jen SPU) vyšetření v pedagogické poradně. Aktivně vyuţíváme vstřícného přístupu odborníků z pedagogicko psychologických poraden (dále jen PPP) a registrované problémy a potřeby ţáků konzultujeme s PhDr. Bernardovou z Křesťanské pedagogicko pedagogické poradny a s Mgr. Skřivánkovou z Pedagogicko psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4. Snaţíme se maximálně vyuţívat nabídky obou poraden a navštěvujeme vzdělávací akce a školení organizovaná oběma poradnami. Výchovní poradci, třídní učitelé i vyučující jednotlivých předmětů respektují doporučení z těchto poraden ve výuce (moţnost vyuţívání PC, individuální přístup při ověřování znalostí, zohlednění a delší časový limit při skládání maturitní zkoušky, případně vypracování individuálního vzdělávacího plánu atd.) V případě potřeby vyuţíváme sluţeb dalších zařízení státní správy a nestátních či církevních organizací. Spolupráce s oběma PPP je velmi dobrá a stále se snaţíme o její optimalizaci. 10

11 ročník 9. Vzdělávání nadaných ţáků Ředitelka školy pokynem k práci s nadanými studenty stanovila kritéria pro zařazení do kategorie nadaní ţáci (celkový prospěch do 1,5, projevují mimořádný zájem o studium a jsou úspěšnými v reprezentaci školy na soutěţí a akcích pro veřejnost, projevují mimořádný zájem o určitý předmět nebo oblast vzdělávání). Individuální přístup, který vede k rozvoji zahrnuje následující: - práce s texty v hodinách během opakování nebo v rámci samostudia jako součást domácí přípravy - rozšířená doporučená literatura, video, CD, DVD, internet - návštěva nepovinných předmětů a zájmových útvarů - účast na mimoškolních a mimovyučovacích výběrových akcích soutěţe, výstavy, přednášky, konference, pobyty v zahraničí předmět počet vytypovaných ţáků zájem o práci mimo běţnou vyučovací povinnost hodnocení a výsledky spolupráce 1. Ošetřovatelství, odborné předměty 4 2 ţáci mimořádný Výborná spolupráce 2 ţáci průměrný Nerealizovali své cíle 2. Občanská nauka 1 mimořádný Dobrá spolupráce Ošetřovatelství 1 slabý Cíle nerealizovány Psychologie a komunikace 3 mimořádný Výborná spolupráce Účast v krajském kole soutěţe 3. Ošetřovatelství 4 průměrný Dobrá spolupráce Psychologie a komunikace 3 mimořádný Výborná spolupráce Účast v krajském kole soutěţe a celostátním kole. Účast na konferenci sester 4. Občanská nauka 1 mimořádný Dobrá spolupráce 10. Autoevaluace, ověřování výsledků vzdělávání Pracovní skupina pedagogů pro autoevaluaci spolupracuje s ředitelkou školy. Byl zpracován plán a kritéria vlastního hodnocení školy. Tento plán byl schválen pedagogickou radou a výsledky plnění budou podkladem k vytvoření evaluační zprávy SCIO testy, projekt VEKTOR Ve srovnání s ostatními školami podobného typu, které se testování účastnily dosáhli naši ţáci níţe uvedených hodnot průměrného skupinového percentilu. Průměrný skupinový percentil vyjadřuje postavení naší školy v rámci daného předmětu ve srovnání s ostatními školami srovnatelného typu, které se testování účastnily. Ročník Obecné studijní Český jazyk a Německý Anglický Matematika předpoklady literatura jazyk jazyk

12 Dotazník ţáka - výsledky Informace získané prostřednictvím dotazníku ţáka byly vyuţity samotnými vyučujícími, třídními učitelkami, výchovnými poradkyněmi i vedením školy k hodnocení a zkvalitnění pedagogické činnosti Spolupráce a komunikace vedení školy se ţáky Schůzky zástupců tříd s vedením školy se konají minimálně 3x ročně. Zde se mají moţnost zástupci tříd otevřeně vyjadřovat k jakémukoli dění ve škole, a to jak k organizaci tak k výuce jednotlivých pedagogů. Přítomna je ředitelka školy a zástupkyně ředitelky. Připomínky, přání a náměty jsou dle moţností neprodleně řešeny Anketa spokojenosti Na konci školního roku bylo ţákům umoţněno vyjádřit se v Anketě spokojenosti k veškerému dění ve škole např. líbilo se, nelíbilo se, mělo by se řešit, celkový pocit spokojenosti, preference určité struktury rozvrhu. Zjišťovali jsme také povědomí ţáků o výskytu rizikového chování - šikany ve škole. Ţáci odpovídali většinou anonymně. Výsledky ankety: Absolutní většina ţáků vyjádřila převaţující spokojenost, pouze v malé míře ţáci vyjádřili menší spokojenost a ani v jednom případě nespokojenost. Ojediněle se ţáci setkali s mírnou formou šikany (pomlouvání, posměšky). Fyzická šikana se nevyskytla vůbec. Ţáci uvedli, ţe pokud byl problém šikany hlášen, byl řešen a vyřešen. Ţáci pozitivně hodnotili atmosféru školy, přístup pedagogů a akce pořádané školou. Výsledky ankety budou ţákům sděleny na začátku dalšího školního roku a připomínky projednány a řešeny Individuální testování ţáků ve třídách se zaměřením na výtěţnost, porozumění a spokojenost ţáků v jednotlivých předmětech zjišťují průběţně jednotliví vyučující Personální oblast testování zaměřené na zjišťování: 1) spokojenosti zaměstnanců 2) vyuţívání ICT vyučujícími 3) další vzdělávání zaměstnanců Spolupráce s rodiči: dotazník zaměřený na spokojenost rodičů s výchovně vzdělávacím procesem a funkční vztahy ve třídách 11. Školní vzdělávací program Na školním vzdělávacím programu pracoval intenzivně tým pedagogů. Školní vzdělávací program pro obor zdravotnický asistent s názvem Praktická sestra byl připraven dle přijatého plánu. Byl připomínkován příslušnými odborníky, sociálními partnery, předmětovými komisemi, zřizovatelem, školskou radou a schválen ředitelkou školy. Od bude podle něj realizována výuka počínaje prvním ročníkem. IV. Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Výchovné poradenství a spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 1, 2 a 4 a Křesťanskou pedagogicko psychologickou poradnou (KPPP) v Praze 8 ve školním roce 2009/2010 zajišťovaly: PhDr. Tuzarová výchovná poradkyně a členky pracovní skupiny pro výchovnou péči - Bc. Šiková a Bc. Zákostelná. Významné místo při výchově ţáků patří i P. Kamilu M. Novákovi, který je kaplanem naší školy. Ve své práci výchovné poradkyně navázaly na několik úspěšně započatých projektů, které se vzájemně prolínají a doplňují. 12

13 Účast na projektech Zdravé město Praha 2010 Adaptační kurzy ve spolupráci se SOŠS grant z MHMP ve výši ,- Kč Na projekt Chci ţít zdravě jsme letos finanční příspěvek od MHMP nezískali. Podobný program jsme realizovali ve spolupráci se SOŠS v rámci jejího projektu Tělem i duší proti šikaně a agresivitě a za finančního přispění sdruţení Renovabis ve výši ( Kč). Sdruţení Renovabis přispělo CSZŠ částkou na společný projekt se SOŠS Společně blíţ člověku i Bohu II (51 800,- Kč). Primární prevence probíhá ve spolupráci s KPPP formou programu Posilování pozitivních ţivotních postojů a hodnot. Cílem projektu Adaptační kurzy je usnadnit náročný přestup na střední školu, vytvoření zdravého a soudrţného prostředí třídního kolektivu. Cílem všech výše zmíněných projektů je ukázat ţákům zdravý ţivotní styl, moţnost trávení volného času bez návykových látek, cestu k budování zdravých vztahů k sobě i ke svému okolí, poznat sám sebe a rozvíjet zdravé sebevědomí a sebeúctu. Problematice výchovného poradenství je věnovaná značná pozornost. Vzhledem k menšímu počtu ţáků se nám daří vytvářet rodinnou atmosféru a o potřebách a potíţích ţáků máme přehled. Máme moţnost věnovat se ţákům individuálně, včas podchytit jejich problémy a nabízet pomoc při řešení. Spolupráce s rodiči a dalšími odborníky Problematice výchovného poradenství je věnovaná značná pozornost. Vzhledem k menšímu počtu ţáků se nám daří vytvářet rodinnou atmosféru, o potřebách a potíţích ţáků máme dobrý přehled. Máme moţnost věnovat se ţákům individuálně, včas podchytit jejich problémy a nabízet pomoc v řešení. Ţákům i rodičům jsou výchovné poradkyně k dispozici pravidelně 2x měsíčně v konzultačních hodinách, dále během třídních schůzek a konzultačních hodin jiných pedagogů. V případě potřeby také po domluvě kdykoliv jindy. Samozřejmostí je úzká spolupráce s třídními učiteli a ostatními pedagogy. Velmi se nám osvědčila spolupráce s KPPP v Praze 8 a PPP pro Prahu 1,2 a 4, proto ji dle potřeby hojně vyuţíváme. Dále v této oblasti spolupracujeme s dalšími psychology, speciálními pedagogy a jinými odborníky podle volby ţáků. Samozřejmostí je úzká spolupráce s třídními učiteli a ostatními pedagogy. Je-li potřeba řešíme nevelké výchovné problémy hned (domluva, návrh alternativních opatření, individuální rozbory situace a vyvození závěrů), při větších problémech svoláváme výchovnou komisi, které se zúčastní ţák i zákonný zástupce a společně hledáme nejlepší řešení a navrhujeme opatření. Tato jsou pak projednávány v pedagogické radě. V tomto školním roce proběhlo 9 výchovných komisí, problémy se vţdy podařilo upokojivě vyřešit. V oblasti kariérového poradenství ţákům nabízíme: - průběţné informování o moţnostech dalšího uplatnění studentů (informační materiály, individuální pohovory, informace na nástěnkách) - ve spolupráci s učitelkami odborných předmětů zajišťování exkurzí na různá pracoviště - předávání informací poskytovaných jednotlivými vyššími i vysokými školami - předávání informací o moţnostech uplatnění absolventů na trhu práce (návštěvy vedoucích sester zdravotnických zařízení ve škole za účelem nabídky pracovního uplatnění) 13

14 2. Prevence rizikového chování a protidrogová prevence Na škole pracuje tým pro prevenci rizikového chování. Práci týmu vede školní metodička prevence Mgr. Olga A.Gabrielová. Dalšími členy týmu jsou Mgr. Barbora Zákostelná a Mgr. Lucie Sichertová. Daří se nám kontinuálně rozšiřovat a zlepšovat nabídku preventivních aktivit. V letošním školním roce jsme pokračovali úspěšným projektem filmových nocí. Na podzim proběhla filmová noc s tématem Holocaust a osudy (nejen) ţidovských dětí za druhé světové války. Akce byla ţáky velmi pozitivně přijata. Atraktivní bylo nejen téma filmové noci, ale i moţnost neformálně a netradičně se dozvědět něco nového. Ţáci byli ochotni věnovat této akci svůj volný čas a přespat ve škole. Zjara jsme uskutečnili další filmovou noc, tentokrát na téma Dvacet let svobody. Metodička prevence ve spolupráci s třídními učiteli a ostatními pedagogy realizuje řadu aktivit k prevenci rizikového chování dříve sociálně patologických jevů (SPJ). Prevence začíná v 1. ročníku adaptačními kurzy. Adaptační kurzy jsou zaměřeny na sebepoznání a poznání nově vzniklého třídního kolektivu, na spolupráci ve skupině a na adaptaci na nový typ studia. V tomto školním roce proběhl ve spolupráci se SOŠS (střední odborná škola sociální) v termínu ve Zbraslavicích u Kutné Hory. Programu se zúčastnilo 29 ţáků CSZŠ a 78 ţáků SOSŠ. Na adaptační kurzy plynule navazuje dvouletý program primární prevence Posilování pozitivních ţivotních postojů a hodnot. Tento program je realizován Křesťanskou pedagogicko - psychologickou poradnou v Praze 8 (KPPP), probíhá ve 2 cyklech v 1. a 2. ročníku. V 1. ročníku je zaměřen na posilování vztahů ve třídním kolektivu a sociometrické šetření. Ve 2. ročníku je tento program zaměřen na protidrogovou prevenci. Ve škole program zajišťují peer aktivistky vyškolené KPPP. Metodička prevence seznámila rodiče ţáků s koncepcí projektu primární prevence na třídních schůzkách. Celý program prevence rizikového chování doplňuje a završuje projekt Chci ţít zdravě.vzhledem k tomu, ţe jsme na tento projekt v letošním roce nezískali grant MHMP, byl obdobný program realizován z prostředků sdruţení Renovabis pod názvem projektu Tělem i duší proti šikaně a agresivitě. Ve školním roce 2009/2010 byl realizován a celkem se ho zúčastnilo 10 ţáků. Oba výjezdy se uskutečnily v Rekreační a sportovním středisku U Starého rybníka ve Zbraslavicích. Dalším výjezdem zaměřeným na prevenci sociálně neţádoucích jevů byl poznávací a vzdělávací výjezd do Německa a Rakouska, který se uskutečnil ve dnech Součástí výjezdu byla návštěva bývalého koncentračního tábora Mauthausen. Výjezdu se zúčastnilo 19 ţáků SOŠS a 19 ţáků CSZŠ. Školní metodička prevence organizuje pro ţáky pestrou nabídku aktivit zaměřených na různé druhy rizikového chování. Mezi ně patří např. beseda s pamětníkem holocaustu, program Řekni drogám ne! - vzdělávací pořad s besedou Drogy, gambling, šikana a kriminalita pro ţáky 1.a 2. ročníku, beseda s nevidomými spoluobčany, diskusní program AIDS, sex a drogy, přednáška Ţivot s hluchoslepotou. Ve spolupráci s ostatními členy preventivního týmu a pedagogy se studenti zapojili do různých charitativních akcí. Několikrát jsme uspořádali dobročinný prodej domácího pečiva a výtěţek byl pouţit na podporu osob začleněných do projektů Adopce na dálku (zaměřeno na děti), částkou Kč jsme společně přispěli obětem katastrofálního zemětřesení na Haiti. Nově jsme se zapojili do projektu Charity ostravsko-opavské diecéze Důstojný ţivot, zaměřeného na podporu seniorů a zdravotně postiţených osob na Ukrajině. 14

15 2.1. Program duchovní obnovy Výchovné působení školy je zaměřeno ke křesťanským postojům a tradičním křesťanským hodnotám. Snaţíme se ţáky vést k reálnému ţivotu, vychovávat je k toleranci, přátelství a spolupráci. Vedeme ţáky k úctě a odpovědnosti k sobě samým i bliţním, podporujeme u ţáků smysl pro povinnost, respekt k řádu a svobodě jednotlivce Činnost pracovní skupiny pro duchovní obnovu Ve spolupráci se školním kaplanem P. Kamilem Metodějem Novákem byl pro kaţdou třídu realizován 1 dopolední blok v kaţdém pololetí. Pro celou třídu byl určen společný program beseda s duchovním, izraelské tance, zpěv, hra na hudební nástroje. Dále měli ţáci moţnost individuálně pohovořit s knězem, či přijmout svátost smíření. Samozřejmou součástí programů s duchovním obsahem byly slavnostní mše svaté na začátku a na konci školního roku v kostele u sv. Apolináře, slavené P. Kamilem Metodějem Novákem.V září byla mše sv. zaměřená na prosbu o poţehnání do nového školního roku, na konci školního roku jako poděkování za zdárně uplynulý školní rok a přijatá dobrodiní v něm. Naši školu opět v prosinci navštívil Otec biskup Václav Malý. Jiţ tradičně se při této příleţitosti setkal s učiteli a ţáky a besedoval s nimi. Součástí setkání byla téţ bohosluţba slova ve školní kapli. Učitelům i ţákům byly nabízeny akce a programy s duchovní náplní přednášky, duchovní obnovy pro konkrétní skupiny (pro učitele, pro dívky určité věkové kategorie apod.). Ţákům byly průběţně předávány informace o programech Misijního centra Michael, několik ţáků se pod vedením školního kaplana připravovalo na svátost křtu. Dále se v průběhu roku uskutečnily tyto akce s duchovní tématikou: Setkání se Svatým Otcem Benediktem XVI. ve Staré Boleslavi a rozloučení na letišti (ţáci i pedagogové) Popeleční středa bohosluţba slova ve školní kapli celoškolní akce Tříkrálová bohosluţba slova ve školní kapli celoškolní akce Projektové dny tematicky zaměřené výjezdy pro ţáky 1.ročníku Sázavský klášter a osobnost svatého Prokopa 2. ročníku Budeč, Levý Hradec, Stará Boleslav a osobnost svatého Václava 3. ročníku Tetín, Svatý Jan pod Skalou a osobnost svatého Ivana K doplnění informací v duchovní oblasti slouţí nástěnky s informacemi o církevních svátcích, významných osobnostech církevního či řeholního ţivota, zamyšlení nad různými oblastmi a problémy denního ţivota z duchovního pohledu. O tyto nástěnky se pečlivě starají sestry z Kongregace Dcer Boţské Lásky.Ţákům i učitelům je k dispozici schránka na vyjádření názorů, postřehů nebo prosbu o modlitbu. Řádové sestry nabízely moţnost zapojit se do společných modliteb díků, chval i proseb. Další činnost členů pracovní skupiny pro duchovní obnovu Členové pracovní skupiny - patří k nim zejména vyučující křesťanské etiky a drţitelé kanonických misí, jeden člen skupiny je vysvěceným jáhnem: spolupracovali se školním kaplanem radili se o vhodných aktivitách pro studenty a pedagogy ve spolupráci s pedagogy z ostatních pracovních skupin se podíleli na realizaci vzdělávacího a poznávacího zájezdu do Německa a Rakouska Mariazell, Sankt Florian, Passau, adventní zájezd do Štýru spolupracovali úzce se skupinou prevence rizikového chování - zejména s Mgr. O. A. Gabrielovou zprostředkovali studentům přípravu na svátost křtu (4) a biřmování (3) zprostředkovali ţákům nabídky programů s duchovním obsahem připravovali pro ţáky nástěnky s duchovní tematikou 15

16 Drţitelé kanonických misí se zúčastnili školení pořádaných Katechetickým střediskem pro katechety Mgr. Hotmarová vypracovala osnovu křesťanské ŠVP pro zdravotnickou školu včetně určení průřezových témat Z podnětu členů pracovní skupiny a sestry Blanky byly do školní knihovny pořízeny další tituly s duchovní tematikou V současné době členové pracovní skupiny Mgr. Hrušková, Mgr. Náměstek a Mgr. Hotmarová zpracovávají návrh nového vyučování křesťanské etiky. V návrhu je rozčleněna křesťanská etika na oblast teoretické výuky a na oblast duchovní hudby 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Ekologická výchova je součástí jednotlivých přírodovědných předmětů jako je chemie, biologie, fyzika, předmětů odborných (základy veřejného zdravotnictví, ošetřovatelství, psychologie), ale i předmětů všeobecně vzdělávacích např. křesťanská etika a občanská nauka. Běţnou součástí výuky jsou exkurze do botanické zahrady, přednášky a filmová představení s ekologickými tématy, ale také jednodenní aţ týdenní pobyty v přírodě se zaměřením na poznávání přírody vytváření pozitivních vztahů k přírodě, turistiku, sport a primární prevenci sociálně patologických jevů. (Viz téţ bod č. 5) 4. Multikulturní výchova Realizace multikulturní výchovy se děje prostřednictvím předmětů Křesťanská etika, Psychologie a komunikace, Ošetřovatelství a Ošetřování nemocných = při praktické výuce, v rámci programu třídnických hodin, v rámci duchovní obnovy. Mnohé z akcí pořádaných školou mají téma, které souvisí s multikulturní výchovou, prevencí rasizmu a xenofobie. Aktivně se hlásíme k boji proti holocaustu. (viz téţ bod. č. 2) Ţáci jsou vedeni k vstřícnému přístupu a respektování odlišností spoluţáků, kteří jsou cizinci, příslušníci menšin a jiného náboţenského vyznání. Ţáci sponzorují společně s ţáky střední odborné školy sociální 1 dítě v rámci projektu Adopce na dálku. 5. Výchova k udrţitelnému rozvoji Zde je souvislost s ekologickou výchovou (viz bod č.3) Důleţitější neţ jednotlivé nárazové akce je trvalé a důsledné vedení studentů k uplatňování šetrného chování a vztahu k přírodě v běţném ţivotě. Jde např. o třídění odpadu. Separování odpadu se stalo běţnou součástí chování ţáků ve škole. Celá výchova je směrována nejen k úctě a šetrnému přístupu k přírodnímu prostření, ale také k úctě k člověku, k utváření vztahů důvěry, vzájemné pomoci, pochopení a tolerance. 6. Vzdělávací akce, poznávací zájezdy a sportovní kurzy Pedagogové Antistresový program pro učitele Exkurze K- centrum Příbram, solná jeskyně, poutní místo Svatá Hora členové pracovních skupin pro výchovné poradenství a prevenci a vybraní pedagogové Setkání s generální představenou Kongregace Dcer Boţské lásky a její zástupkyní, které přijeli z Říma navštívit praţskou komunitu milosrdných sester Kongregace Dcer Boţské Lásky a školu Ţáci projektové dny celoškolní akce, příprava na výjezd a práce na pracovních listech 1. ročníky Sázavský klášter a osobnost sv. Prokopa 2. ročníky Budeč, Levý Hradec, Stará Boleslav a osobnost sv. Václava 3. ročníky - Tetín, Svatý Jan pod Skalou a osobnost sv. Ludmily a sv. Ivana 16

17 adaptační kurzy 1. ročník 30 ţáků setkání se Svatým Otcem Benediktem XVI. ve Staré Boleslavi 28 ţáků sportovně preventivní výjezd Tělem a duší proti šikaně a agresivitě - 8 ţáků vzdělávací a poznávací zájezd do Německa a Rakouska Mariazell, Sankt Florian, Passau, bývalý koncentrační tábor Mauthausen - 19 ţáků adventní zájezd do Štýru 12 ţáků Sportovní akce - turnaj v odbíjené - 30 ţáků - turnaj ve florbalu 10 ţáků - lyţařský výcvik 14 ţáků Další akce výstava Čeští spisovatelé 20. století - letohrádek Hvězda, 4. ročník prohlídka Národní knihovny 3. ročník celoškolní soutěţ ve znalostech Kongregaci Dcer Boţské Lásky (zřizovatel SOSŠ svaté Zdislavy) Filmová noc ve škole na téma Osudy (nejen) ţidovských dětí za 2. světové války 7 ţáků Příběhy bezpráví projekce dokumentárního filmu Sedm světel v rámci Filmové noci celoškolní soutěţ v adventní výzdobě tříd vánoční koncert Vánoce s Roţmberskou kapelou v kostele sv. Šimona a Judy celoškolní akce Tříkrálová sbírka výtěţek Kč, 10 trojic beseda s pamětníkem holocaustu panem Wernerem výchovný koncert Sonety (W.Shakespeare/C&K Vocal), kostel Šimona a Judy, 2. ročník Řekni drogám NE! vzdělávací pořad s besedou Drogy, gambling, šikana a kriminalita 1.a 2. ročník dobročinný prodej domácího pečiva Svačina pro Haiti společný výtěţek od ţáků a zaměstnanců CSZŠ, SOSŠ a VOŠZ Kč poukázán na konto pro Haiti u Charity ČR Masopustní jarmark - dobročinný prodej domácího pečiva, společný výtěţek od ţáků a zaměstnanců CSZŠ, SOSŠ a VOŠZ ve výši 3000 Kč pouţit na projekty Adopce na dálku a Důstojný ţivot Sbírka LORM společnosti pro hluchoslepé, počet dvojic 10, výtěţek Kč Květinový den Liga proti rakovině, výtěţek 35 dvojic společně se SOSŠ ,- Kč Adopce na dálku podpora indické dívky Prathimy společně ţáci CSZŠ, SOSŠ a VOŠZ částkou Kč zapojení do projektu Důstojný ţivot Charity ostravsko-opavské diecéze částkou Kč zdravotně postiţenou seniorku z Ukrajiny - společně CSZŠ, SOSŠ a VOŠZ dobrovolníci pro domov seniorů, zapojení 2 studentek - Centrum sociálních sluţeb Praha 2 Velikonoční sbírka dobročinný prodej domácího pečiva, společný výtěţek od ţáků a zaměstnanců CSZŠ, SOSŠ a VOŠZ ve výši Kč pouţit na projekty Adopce na dálku a Důstojný ţivot Májové pečení dobročinný prodej domácího pečiva, společný výtěţek od ţáků a zaměstnanců CSZŠ, SOSŠ a VOŠZ ve výši Kč pouţit na projekty Adopce na dálku a Důstojný ţivot Filmová noc ve škole na téma Dvacet let svobody 9 ţáků beseda s nevidomými - 2 třídy Pořad Praktická archeologie Muzeum hl. m. Prahy 1 ročník 17

18 Gotická kultura a literatura interaktivní program NG v klášteře sv. Aneţky České 1. ročník Betlémská kaple prohlídka s výkladem 1. ročník Beseda se členy Strašnického divadla 1.a 2. ročník Klub mladých diváků návštěvy vybraných divadelních představení přednáška Ţivot s hluchoslepotou - 2 třídy přednáška AIDS, sex a vztahy společnost ACET - 1. ročník Tým Texas, angličtináři beseda a konverzace s rodilými mluvčími, společnost ACET Nadační fond Maminka zapojení dobrovolníků z řad studentů Vítání občánků v průběhu školního roku dle poţadavků Místního úřadu v Praze 1 a 13 Dny psychologie školní kolo, účast 6 ţáků v krajském kole a 3 ţáků v celostátním kole exkurze na Kliniku dětí a dorostu 2. ročník exkurze na II.interní kliniku VFN 2. ročník exkurze FN Motol odd. ARO a KAR 3. ročník exkurze FN Motol sterilizace, dětské odd. 1.a 2. ročník 7. Soutěţe (umístění v krajských a celostátních kolech) Den psychologie - 1. místo v krajské soutěţi 8. Mezinárodní spolupráce a zapojení školy do mezinárodních programů Název zahraničního subjektu - Sacred Heart Konvent school Swaffham, Anglie Krankenpflegeschule am St. Walburga Krankenhaus, Schederweg 12, Meschede Stát Velká Británie Německo Charakter kontaktu Výměnné pobyty ţáků a učitelů za účelem rozvoje vzájemných vztahů, rozvoje jazykových kompetencí a poznávání reálií. Občasné návštěvy besedy se ţáky, společné vycházky po Praze Občasné návštěvy případně besedy se ţáky, společné vycházky po Praze Společnost ACET USA, Tým Texas Společný program ve třídách a konverzace s rodilými mluvčími ve skupinkách 8.1. Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů a) Zdravé město Praha 2010 Adaptační kurzy ve spolupráci se SOŠS grant z MHMP ve výši ,- Kč Na projekt Chci ţít zdravě jsme letos finanční příspěvek od MHMP nezískali. b) Tělem i duší proti šikaně a agresivitě a za finančního přispění sdruţení Renovabis ve výši (25 900) c) Společně blíţ člověku i Bohu II. ve spolupráci se SOŠS v rámci jejího projektu. Sdruţení Renovabis přispělo CSZŠ částkou na společný projekt se SOŠS 18

19 9. Spolupráce školy se sociálními partnery Asociace ředitelů církevních škol Asociace ředitelů zdravotnických škol Pedagogická fakulta UK spolupráce při praktické výuce studentů a jejich vedení našimi zaměstnanci. Česká asociace sester (ČAS) Spolupráce s vedoucími pracovníky i řadovými pracovníky pracovišť, kde probíhá praktická výuka je velmi těsná a intenzivní. Vedoucí pracovníci umoţňují širokou škálu exkurzí na špičkových pracovištích. Společně se účastníme různých odborných vzdělávacích programů. Sestry jsou lektorkami na seminářích pořádaných školou a odborné učitelky vystupují na konferencích sester, publikují v odborných časopisech, jsou členkami odborné společnosti sester ČAS a samozřejmostí je i jejich registrace v registru nelékařských zdravotnických pracovníků. Také naše ţákyně se aktivně účastnily konference ČAS a úspěšně zde přednesly svůj příspěvek na téma Autorita a já. Vedoucí sestry navštěvují naši školu, seznamují ţáky s pracovišti a podmínkami přijetí absolventů do pracovního poměru. Vedoucí sestry jako sociální partneři poskytují škole zpětnou vazbu ke kompetencím ţáků a sdělují své další poţadavky na vzdělávací proces a jeho inovace Praktická výuka Praktická výuka se uskutečňuje ve velkých zdravotnických zařízeních v Praze většinou fakultního typu Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2 interní oddělení a ambulance, gynekologické oddělení, oddělení neonatologie a oddělení šestinedělí, klinika dětí a dorostu kojenecké oddělení, oddělení větších dětí, ambulance Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze 4 urologické oddělení Nemocnice Sv. Karla Boromejského v Praze 1 chirurgické oddělení Poliklinika v Praze 4, Táborská ulice, chirurgická ambulance Stacionář Zvonek, Praha 4, oddělení handicapovaných 9.2. Domov mládeţe Škola nemá vlastní domov mládeţe, ale mimopraţští ţáci vyuţívají ubytování ve dvou křesťanských domovech, jedná se o Křesťanský domov mládeţe svaté Ludmily ve Francouzské ulici Katolický domova mládeţe v Černé ulici. V domovech mládeţe mají zajištěno celodenní stravování, dohled, případnou pomoc při přípravě na školní výuku a nabídku činností dle zájmu ţáků. Úzce spolupracujeme s vychovatelkami, zejména při plnění individuálních vzdělávacích programů Školní stravování Škola nemá vlastní školní jídelnu. Naši ţáci však mohou vyuţívat jiné školní jídelny v blízkosti školy, nejčastěji je to jídelna Křesťanského domova mládeţe svaté Ludmily ve Francouzské ulici (asi 10 min.) nebo v jídelna Katolického domova mládeţe v Černé ulici. 19

20 10. Další vzdělávání realizované právnickou osobou Vzdělávání určené pro veřejnost (celoţivotní učení). odborný kurz typ vzdělávání zaměření Základy první pomoci pro uč. MŠ počet účastníků 7 určeno pro dospělé / žáky ANO akreditace MŠMT ano / ne ne 11. Další aktivity, prezentace školy Propagace školy za účelem získání ţáků ZŠ jako zájemců o studium na naší škole: Prezentace proběhly v 9. ročnících na osmi základních školách v Praze, dále na dnech otevřených dveří s nabídkou vzdělávacích programů pro ţáky 9.tříd z celé Prahy a okolí na ZŠ Sázavská v Praze 2 a na ZŠ Květnového vítězství v Praze 4. Prezentace školy a nabízených oborů byly spojeny s ukázkou a nácvikem kardiopulmonální resuscitace. Ukázky a nácvik pod vedením vyučujících realizovali ţáci vyšších ročníků naší školy a studenti VOŠZ SŘMR. Škola se také prezentovala ve spolupráci se SOŠS sv. Zdislavy a VOŠZ SŘMR na veletrhu Schola Pragensis. V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V tomto školním roce kontrola ČŠI neproběhla 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol Praţská správa sociálního zabezpečení Praha 8 provedla dne a kontrolu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění za období od do Výsledek kontroly: Bez závad. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy provedl dne 5. října 2009 tematickou kontrolu dodrţování povinností stanovených předpisy o poţární ochraně. Výsledek kontroly: Nebyly shledány závady, ve všech bodech bez připomínek. Č.j.:HSAA /ODP

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ječná 33, Praha 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ječná 33, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ječná 33, Praha 2 Školní rok: 2009/2010 I. Základní údaje o škole 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více

Výroční zpráva. Střední zdravotnická škola Ruská Praha 10 Školní rok 2008/9

Výroční zpráva. Střední zdravotnická škola Ruská Praha 10 Školní rok 2008/9 Výroční zpráva Střední zdravotnická škola Ruská Praha 10 Školní rok 2008/9 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby: Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská 91 2.

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 3 1. Přesný název právnické osoby... 3 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková,

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SV. VORŠILY V PRAZE Ostrovní 9, 110 00 Praha 1 http://www.zssv.cz/ email: skola@zssv.cz telefon: 224 931 495 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH I. Základní údaje

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 53/09-01 Název školy Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Adresa: Ječná 33/527, 120 00 Praha 2 Identifikátor: 600004902 IČ: 45768561

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2011, případně po opravných zkouškách

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Adresa školy: Kostelní 9, 460 31 Liberec 2 Tel., fax 485 100 750 e-mail : eva.semusiova@szs-lib.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1. Školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1 Školní rok 2012/2013 Obsah 1. Obsah... 2 2. Výroční zpráva o činnosti... 3 3. Poskytování informací... 53 4. Textové a

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o. Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 Tel., fax: 233 542 325 Tel.: 602 360 166 www.danae.cz I. Základní údaje o škole 1. Přesný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Praha 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31.8.2010.

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31.8.2010. 775351347 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY NOVOVYSOČANSKÁ 48/280, 190 00 PRAHA 9 Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Praha, říjen 2013 I. Základní údaje o škole 1) Název školy: Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29 2) Ředitel: Mgr. Jindřich Brtnický, tel. 222521908

Více