ZIMA, KTEROU BŘEZEN NESE, DLOUHO S NÁMI JEŠTĚ TŘESE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZIMA, KTEROU BŘEZEN NESE, DLOUHO S NÁMI JEŠTĚ TŘESE"

Transkript

1 ročník XX., číslo 3/2008 Vyhláška obce Hovězí Taneční soutěž Program divadla v Hovězí Společenská kronika Fotbal ZIMA, KTEROU BŘEZEN NESE, DLOUHO S NÁMI JEŠTĚ TŘESE Velikonoční výstava

2 informace z obce informace z obce informace z obce informace z obce informace z obce Obecně závazná vyhláška obce Hovězí č. 2/2007 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Zastupitelstvo obce Hovězí se usneslo vydat dne 27. října 2007 podle 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. 1 Základní ustanovení 1. Obec Hovězí zavádí a vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 2. Správu tohoto místního poplatku vykonává Obecní úřad Hovězí (dále jen správce poplatku ) a v řízení ve věcech místních poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak. Čl. 2 Předmět poplatku Obecně závazná vyhláška stanovuje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "poplatek") na území obce Hovězí. Čl. 3 Poplatník Poplatníkem je: a) fyzická osoba, která má v obci Hovězí trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci Hovězí oznámit jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek odvádějí b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu na území obce Hovězí určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Čl. 4 Sazba poplatku 1. Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 3 písm. a) a b) této obecně závazné vyhlášky činí 400,- Kč za kalendářní rok a je tvořena dle 10 b odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 565/1990 Sb. částkou: a) 250,- Kč na poplatníka a kalendářní rok b) 150,- Kč na poplatníka a kalendářní rok, která je stanovena na základě skutečných nákladů obce Hovězí za rok 2006 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na jednoho poplatníka dle následujícího rozúčtování: Skutečné náklady obce Hovězí na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2006 ve výši ,- Kč jsou děleny počtem poplatníků dle čl. 3 písm. a) a b) této obecně závazné vyhlášky k , tj Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na jednoho poplatníka za rok 2006 činí 335,- Kč. Čl. 5 Osvobození a úlevy 1. Osvobozeni od poplatku jsou: a) fyzické osoby přihlášené k trvalému pobytu v sídle ohlašovny Obecního úřadu Hovězí, které nepobývají na území obce Hovězí b) fyzické osoby nezvěstné s trvalým pobytem v obci Hovězí c) poplatníci dle čl. 3 písm. b), kteří mají trvalý pobyt v obci Hovězí d) poplatníci dle čl. 3 této obecně závazné vyhlášky v mimosvozové oblasti, u kterých není svoz odpadu zajišťován sběrným vozem, ve vzdálenosti nad 1 km od konečných svozových míst e) děti, které se v kalendářním roce narodí a mají trvalý pobyt v obci Hovězí, jsou osvobozeny do 31. prosince kalendářního roku, ve kterém se narodily f) šesté a každé další nezaopatřené dítě, které žije s rodiči ve společné domácnosti g) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu v katastrálním území obce Hovězí určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, kteří tuto stavbu v celém kalendářním roce nevyužívají ani k rekreaci, ani k pobytu Na úlevu z celkové sazby dle čl. 4 této vyhlášky mají nárok : a) studenti s trvalým pobytem v obci Hovězí bydlící na internátě, koleji, ubytovně apod., trvá-li studium déle než 4 měsíce v kalendářním roce, ve výši 50 % roční sazby poplatku; tuto skutečnost doloží správci poplatku potvrzením o studiu a na vyzvání správce poplatku potvrzením o ubytování b) poplatníci dle čl. 3 této obecně závazné vyhlášky v mimosvozové oblasti, u kterých není svoz odpadu zajišťován sběrným vozem, ve vzdálenosti nad 300 m od konečných svozových míst, ve výši 70 % roční sazby poplatku c) fyzické osoby s trvalým pobytem v obci Hovězí, které se po dobu delší než 2 měsíce v kalendářním roce nepřetržitě zdržují mimo obec Hovězí, tuto skutečnost na vyzvání správce poplatku prokážou, např. potvrzením o úhradě poplatku za komunální odpad v jiné obci, ve výši 1/12 ročního poplatku za každý celý měsíc pobytu mimo trvalé bydliště d) fyzické osoby s trvalým pobytem v obci Hovězí, které po dobu delší než 2 měsíce v kalendářním roce pracují a zároveň jsou ubytované přes týden mimo obec Hovězí, ve výši 50 % 1/12 ročního poplatku za každý celý měsíc takového pobytu mimo obec Hovězí; tuto skutečnost na vyzvání správce poplatku prokážou potvrzením zaměstnavatele a potvrzením o ubytování. 3. Osvobození od poplatku, případně úlevu z poplatkové povinnosti, je poplatník povinen na vyzvání správce poplatku prokázat nejpozději do konce každého kalendářního roku. Pokud poplatník na vyzvání správce poplatku nárok na osvobození nebo úlevu správci poplatku ve stanoveném termínu neprokáže, je povinen uhradit poplatek v plné výši. 4. Osvobození od poplatku, případně úleva z poplatkové povinnosti, zaniká, zanikne-li důvod osvobození nebo úlevy. Čl. 6 Splatnost poplatku 1. Poplatek pro kalendářní rok je splatný jednorázově nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. 2. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla.

3 informace z obce inzerce informace z obce inzerce informace z obce inzerce Čl. 7 Ohlašovací povinnost 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů vznik poplatkové povinnosti. 2. Při ohlášení je poplatník povinen sdělit správci poplatku své jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a adresu trvalého pobytu. Poplatník, který má ve vlastnictví stavbu v katastrálním území obce Hovězí určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby. 3. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku každou změnu, která má vliv na stanovení poplatkové povinnosti, a to do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala. 4. Pokud poplatník ve stanoveném termínu změnu neohlásí, bude poplatková povinnost stanovena podle skutečností známých správci poplatku. Čl. 8 Vznik a zánik poplatkové povinnosti 1. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci, v průběhu kalendářního roku, je poplatek stanoven v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu v obci Hovězí nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. 2. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Čl. 9 Společná ustanovení 1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit poplatek až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 2. Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto obecně závaznou vyhláškou povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku opakovaně uložit pokutu podle ustanovení 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 3. Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout. Čl. 10 Vyměření poplatku 1. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. 2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Čl. 11 Závěrečná a zrušovací ustanovení 1. Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna Antonín Koňařík, starosta obce Ing. Josef Zvěřina, místostarosta obce - 3 -

4 velikonoční výstava taneční soutěž velikonoční výstava taneční soutěž velikonoční výstava VELIKONOČNÍ INSPIRACE V HOVĚZÍ Dobrou spolupráci hornovsackých škol a školek ukázala již tradiční pěvecká soutěž Sedmihlásek. Tentokráte se z iniciativy obce Hovězí domluvily paní učitelky z MŠ a vyzkoušely um dětí i v jiné oblasti a to výtvarné, na téma Velikonoční kraslice a vejce. Původní záměr vyhodnotit vítěze se nezdařil. Z tolika nápadů se nedalo jednoznačně vybrat nejlepší MŠ, což bylo původním záměrem. Poroty se účastnily samotné paní učitelky mateřinek, starosta obce p. Antonín Koňařík, paní Hladká z Ústí a paní učitelka Soldánová ze Vsetína. Výstava ukázala, že práce učitelek s dětmi vyžaduje trpělivost, nápaditost a výtvarné cítění. Nejvíce netradičním vejcem se stalo vejce v nudlích a koření z MŠ Vranča, MŠ Huslenky přání z vlny a skořápek, MŠ Karolinka - vajíčkové řetězy z papíru, MŠ Ústí velké perníkové vejce, MŠ Velké Karlovice - vejce ze sena, MŠ Halenkov - vejce z drátků omotané nití, MŠ Zděchov - závěsné vejce z moduritu, MŠ Janová - batikovaná vejce, MŠ Hovězí kuřátka dekorovaná trhaným papírem, MŠ Nový Hrozenkov papírová vejce z vylisovaných květin a vytrhávaných kousků krepového papíru. Celá výstava dává vědět o dění mateřských škol horonovsackého regionu, kde je výtvarná práce dětí na velké úrovni. Věříme, že spolupráce všech zúčastněných nebude poslední. M. Janáčová Taneční soutěž Dne 14. února proběhla ve velké tělocvičně místní základní školy taneční soutěž prvního stupně. Hudbu pouštěl pan učitel Jakubkovič. Slovem soutěž provázely moderátorky, které vtipně představily každého soutěžícího. Soutěže se zúčastnilo šest skupin a čtyři jednotlivci. Tanečníci soutěžili na různé styly hudby, ke kterým přizpůsobili své oblečení. Na přípravu měli velmi krátkou dobu. Některé zklamala technika, ale i jim patří obdiv za přípravu. Atmosféra byla výborná. Velký podíl na ní mělo i obecenstvo. Každý měl svého favorita kterému fandil. Z výborné nálady měl radost i učitelský sbor. Někteří členové se na soutěž přišli podívat. Účastníci dostali diplom a lízátka. Vyhráli všichni, protože tančili skvěle, Křenek Jonáš a Rýc Martin - 4 -

5 kino společenská kronika kino společenská kronika kino společenská kronika kino HOVĚZSKÝ SLAVÍČEK Již šestnáct roků zpívá na Hovězí slavíček zpěváček. Děti, které byly vybrány v MŠ a ZŠ jako nejlepší zástupci jednotlivých tříd, se předvedly určitě v tom nejlepším světle. Porota to určitě neměla lehké, vybrat vítěze, protože vítězem byl určitě každý, kdo měl odvahu se postavit na jeviště a zazpívat před obecenstvem. Snad proto, že každý z těchto malých zpěváčků zpíval jako slavíček, se to projevilo hned následující den, kdy teplo a sluníčko přivítalo jaro, přesto, že je ještě únor. A pocit tepla a úsměv na tváři měl určitě každý, kdo byl přítomen a mohl ocenit zpěvácké výkony těchto dětí. Výsledky: I. MŠ 1. Martincová Nikola 2. Leskovjanová Tereza 3. Škarpa Josef II. 1 2 třída 1. Martinec David 2. Venglářová Kristýna 3. Jakubkovičová Zuzana III. 3 4 třída 1. Kratochvílová Petra 2. Mikešová Klára 3. Kovaříková Aneta IV. 5 6 třída 1. Kašpar Dominik 2. Kašparová Tereza 3. Šťastná Veronika V. 7 9 třída 1. Janišová Lenka 2. Janušová Jana, Hrňová Aneta 3. Koňaříková Veronika 6. dubna 2008 v hodin ĎÁBELSKÝ HOLIČ Drama USA, 116 min., české titulky, mládeži přístupno od 15 let. - Nikdy nezapomenout. Nikdy neodpustit. Vstupné: 40,- Kč 13. dubna 2008 v hodin PAN VČELKA Animovaná komedie USA, 86 min., český dabing. - Včela vždycky v čele. Vstupné: 40,- Kč 20. dubna 2008 v hodin VETŘELCI VS PREDÁTOR 2 Sci-fi horor USA, 89 min., české titulky, mládeži přístupno od 15 let. - Na Zemi vypukne peklo Vstupné: 40,- Kč 27. dubna 2008 v hodin RAMBO: DO PEKLA A ZPĚT Akční film USA/Německo, 93 min., české titulky, mládeži přístupno od 12 let. - Nesmrtelný Rambo opět na scéně! Vstupné: 40,- Kč Změna programu vyhrazena! Tento program lze nalézt na Internetu a to na adrese: Jubilanti v březnu: Blahová Blažena 70 let Hořansko 210 Kroupová Anežka 75 let Hořansko 140 Koňařík Ladislav 75 let Řečiska 463 Ševčíková Marie 75 let Kaštýl 476 Doležel Jaroslav 70 let Hořansko 148 Přejeme vše nejlepší do dalších let milým jubilantům. Narození: Veronika Bilíková Hořansko 151 K narození děvčátka srdečně blahopřejeme. Úmrtí Hrňa Jan 66 let Hořansko 160 Mikeš Jan 71 let Stříbrník 637 Blízkým příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast.

6 program divadla program divadla program divadla program divadla program divadla Obec Hovězí ve spolupráci s Krajským úřadem Zlínského kraje DNY VALAŠSKÉHO DIVADLA V HOVĚZÍ 7. ročník přehlídky ochotnických souborů H O V Ě Z Í - kinosál Program: Pátek 4.4. POHÁDKA Z HONZOVY LHOTY - Ochotníci z Lidečka autoři: Milada a Jaroslav Bařinkovi Jak tradiční Honza vysvobodí netradiční princeznu začátek v 8.30 hodin - vstupné 20,- Kč ČERT A PRINCEZNA Ochotníci z Velkých Karlovic dle námětu B. Fixové Pohádka, ve které zvítězí dobro nad zlem začátek v hodin - vstupné 20,- Kč SPASTE DUŠE! REVIZOR! - Ochotníci z Ubla autor: N.V. Gogol Komedie o lidské hlouposti, podlézavosti a přetvářce začátek v hodin - vstupné 50,- Kč Sobota 5.4. NA SPRÁVNÉ ADRESE DS Chaos V. Bystřice Komedie francouzského autora Marca Camolettiho začátek v hodin - vstupné 50,- Kč Pátek HUDEBKA DS Ohraďák Vsetín Hudebka aneb děti v akci autorská hra K. Kovářové začátek 8.30 hodin - vstupné 20,- Kč TALÁR V MĚSTEČKU DS Taktak Lidečko Komedie o třech dějstvích, o malém okresním soudu a ještě tvorstvu kolem něho začátek v hodin - vstupné 50,- Kč Sobota ROSALBA CARRIERA DS Schod V. Meziříčí autorská hra J. Fabiána Hudební komedie francouzského královského dvora začátek v hodin - vstupné 50,- Kč Informace: OÚ Hovězí: , změna programu vyhrazena! - 6 -

7 povídka na pokračování zápis dětí do MŠ povídka na pokračování zápis dětí do MŠ POVÍDÁNÍ SE STAŘÍČKEM ČTVRTINOVÝM Staříčku, nedřímejte a povídejte něco nového, řekla vnučka když probudila staříčka, který podřimoval na lavičce. Jarní sluníčko pěkně hřálo a přímo lákalo někoho ke hře a jiného alespoň k posezení. Ale Vendulko, co ti možu povídať nového, když už su starý. Ále, přece jste byl někdy mladý, starý se nikdy nenarodí, oponovala mu vnučka. Tak mně povězte, co jste dělal, když jste měl tolik roků jako já. To máš těžké děvčico, když já už si skorem nic nepamatuju. Ale dobře si pamatujete, babička povídala, že když se vám do něčeho nechce, rád děláte ze sebe hloupého. Tož když je to tak, zkusím si na něco vzpomenúť. Nechal se umluvit staříček. Tož do obecnej školy sem chodil u nás v dědině. Měl sem to od nás z pasečisk skoro třičtvrti hodiny cesty. To jste se asi zastavil u každé vrby a loudal se domů co noha nohu mine. Kdyby jste jel autobusem, tak jste tam za deset minut. Kárala staříčka vnučka. Ty to bereš podle včilšich pořádků. Vtedy, když sem chodil do školy, žádný autobus na paseky nejezdil, tak sme ty čtyři kilometry museli chodit pěkně pěšky, a to nebylo na horní konec ani pořádnej cesty. Enem taková vozová a chodníček. Dolu přes dědinu jezdil enem vlak a ráno jeden starý autobus, co vozil lidi do zbrojovky, ale na paseky nic. Staříčku a to jste celou cestu chodili pěšky i když byl sníh nebo pršelo? To víš, kdo by nás vozil nebo nosil. Jedině když bylo moc sněha, nebo moc škaredé počasí, ostali sme doma. A staříčku, to jste chodili bez bot? Jak si na to přišla ty chytrá hlavo? V tych dobách sa už moc bosky nechodilo, snaď enem v létě. Ale nepřerušuj mňa pořáď, nebo ti nic nepovím. Já už budu ticho staříčku, jenom povídejte dál. Já si sednu vedle vás a budu poslouchat. To su zvědavý jak dlúho to vydržíš. Zahučal staříček a začal své povídání: Když sem začal chodiť do školy, bylo akorát po převratě v roku Staříčku a co se převrátilo? přerušila vyprávění vnučka. To sa praví, když sa navrchu pobijú mocní o vládu a na místo jedných lumpů sa k moci dostanú ešče horší. A už sa mňa na také blbiny nevyptávaj, nebo ti nic neřeknu! rozčiloval sa staříček a pokračoval ve svém vyprávění. Školu sme měli v dědině pěknú zděnú, ešče z První republiky. Bylo v ní šest tříd, ředitelna, sborovna a měl tam byt aj pan školník. Vyšší třídy od šestéj do devátéj, kerým sa vtedy říkalo měšťanka, byly ve dvoch dřevěných vojenských barákoch vedla obecnej školy. V první třídě nás učil pan učitel, kerý byl velice hodný. Naučil nás čísť, psať aj počítať. Ze začátku sme psali akorát obyčejnú tužkú, až ve druhém pololetí sme začali psať pérem, keré sa namáčalo do kalamářů. To si dovedeš představiť co to bylo kaněk. Ingust býl všade, neenom v sešitě, ale aj na rukách, na hubě a nekdy aj na oblečení. A takové dlúhé vlasy, jak máš ty, nekeří mamlasi ogaři namočili cérkám takéj do ingusta. Takové případy ale pan učitel řešil okamžitě, včil sa temu říká říká operativně: Přehnul mamlasa přes lavicu a nalátál mu jich na prdel léskoviců tolik, kolik sa do něho vešlo, aspoň si to na chvilku pamatovál, že sa také pestvo nemá dělať. To až v pozdějších dobách, sa od starých osvědčených zkušeností muselo upustiť. Komenský byl nahrazený Makarenkem a začaly potíže ve školství. Staříčku, já už tomu přestávám rozumět, pletete tam zas jakousi politiku a jakési neznámé pány. Ozvala se nesměle vnučka. Tož já ti to vysvětlím: Když je děcko malé a dělá nejakú neplechu, má sa mu to napřeď pořádně vysvětliť. Když to nepomože, je třeba to doložiť aj ručně prútkem na zadek. A aj Učitel národů Jan Amos Komenský tvrdil, že metla vyháňá děti z pekla. Když sa na tuto medicínu zapomene v mládí, už těžko sa dospělí ludé vychovávajú. Ale staříčku, vy mňa enom strašíte s prutem a nic nechcete povídat. Ošívala se vnučka a bylo jasné, že už ji staříčkovo vyprávění přestávalo bavit. Víš co ty opíco jedna, já už ti nic nebudu povídať, ale radši sa ti něco o zašlých časoch pokusím napsať a ty si to možeš potom přečísť, až sa ti bude chtěť. A už sa pakuj hráť. Uzavřel staříček nepovedené vyprávění. Doufejme, že se mu to podaří příště a něco dá na papír. Pokračování přístě. Jan Surý Informace k zápisu dětí do MŠ HOVĚZÍ pro školní rok 2008/09 Vážení rodiče, přihlásit své dítě do naší mateřské školy si můžete od ledna 2008 až do konce dubna 2008 a to osobně nejlépe v době od hod. nebo telefonicky. Přednostně budou přijímány: děti 5 leté, s trvalým bydlištěm v obci, které půjdou v roce 2009 k zápisu do 1 třídy děti maminek, které chodí do zaměstnání (děti od 3 let s docházkou na celý den ) děti, které dojížděly do mateřské školy v jiné vesnici nebo městě děti 3-4 leté s docházkou pouze na 4 hodiny Maminky prosím, aby se informovaly u svého zaměstnavatele, zda nastoupí do zaměstnání - budu vyžadovat potvrzení zaměstnavatele. Společně se sejdeme v naší mateřské škole v měsíci květnu, kdy proběhne zápis s vyplněním potřebných dokladů. Dveře naší mateřské školy jsou pro Vás i Vaše děti otevřené každý den v době od hod. Foto dokumentace z činnosti mateřské školy je ve fotogalerii na stránkách obce Hovězí. Hana Dohnalová, ředitelka MŠ Hovězí

8 jarní rozlosování fotbal jarní rozlosování fotbal jarní rozlosování fotbal jarní rozlosování ROZLOSOVÁNÍ JARNÍCH MISTR. ZÁPASŮ R Hovězský zpravodaj vydává Obecní úřad Hovězí, registrace: MKČRE 15664, sazba: Mikeš Josef, tisk: Grafia Nova - Rožnov p. R. Cena 5 Kč. Neprošlo jazykovou úpravou. Telefon: , fax: ,

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O B E C H O V Ě Z Í ****************************** Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008 Obec Vinařice Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 ze dne 15. 12. 2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška Městyse Krucemburk č. 5/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo Městyse Krucemburk

Více

Obecně závazná vyhláška obce Telnice /2007

Obecně závazná vyhláška obce Telnice /2007 Obecně závazná vyhláška obce Telnice č. 02/200 /2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Telnice. Zastupitelstvo

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo Města Lanškroun se na svém

Více

NEPLATNÁ - ÚČINNOST DO 31.12.2010

NEPLATNÁ - ÚČINNOST DO 31.12.2010 Vyhláška č.22/2001 Města Žďáru nad Sázavou o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Správce poplatku

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Správce poplatku OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška č. 4/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo obce Dobrá se na svém

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Stvolová Obecně závazná vyhláška č.1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Stvolová se

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 2/2003 ze dne 28. dubna 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů obec Prusinovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení strana 1/5 OBEC KOROUHEV Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Městys Dolní Čermná Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo městyse Dolní

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC NÁSEDLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Násedlovice

Více

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích O b e c T v r z i c e Obecně závazná vyhláška Číslo: 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tvrzice se na svém zasedání dne 28. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 ods. 2 zákona č. 565/1990

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí:

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí: MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Sezimovo

Více

OBEC HUSLENKY Zastupitelstvo obce Huslenky Obecně závazná vyhláška obce Huslenky č. 2/2015,

OBEC HUSLENKY Zastupitelstvo obce Huslenky Obecně závazná vyhláška obce Huslenky č. 2/2015, OBEC HUSLENKY Zastupitelstvo obce Huslenky Obecně závazná vyhláška obce Huslenky č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013 Obec Tuchlovice Obecně závazná vyhláška č. 4/2013 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Tuchlovice

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODMOKLY Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, Zastupitelstvo obce Podmokly

Více

OBEC KŘENOVICE. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC KŘENOVICE. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC KŘENOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Křenovice

Více

OBEC MYSLÍV. Obecně závazná vyhláška č. 16/2012. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

OBEC MYSLÍV. Obecně závazná vyhláška č. 16/2012. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, OBEC MYSLÍV Obecně závazná vyhláška č. 16/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce v Myslívě se

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Kounov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Kounov se na

Více

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. OBEC OSÍČKO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Osíčko se na

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

OBEC HLINCOVÁ HORA. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC HLINCOVÁ HORA. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC HLINCOVÁ HORA Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Hlincová

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Ubušínek Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo Obce Ubušínek se

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC LOPENÍK Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lopeník se

Více

1 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních poplatcích )

1 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních poplatcích ) Obec Oslnovice Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Oslnovice

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODLESÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Podlesí se

Více

Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice

Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OBEC LABUTY Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Labuty s e na

Více

OBEC LOUKOV. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC LOUKOV. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OBEC LOUKOV Obecně závazná vyhláška č. 02/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Loukov se na

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Vyškovec se

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Město TRHOVÉ SVINY Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Trhové

Více

OBEC OBŘÍSTVÍ okres Mělník. Obecně závazná vyhláška obce Obříství č. 2/2012

OBEC OBŘÍSTVÍ okres Mělník. Obecně závazná vyhláška obce Obříství č. 2/2012 OBEC OBŘÍSTVÍ okres Mělník Obecně závazná vyhláška obce Obříství č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4 /2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Lázně

Více

OBEC KŘENEK, okres Praha-východ. Obecně závazná vyhláška obce Křenek č, 1/2012, sběru, přepravy, třídění využívání a odstranění

OBEC KŘENEK, okres Praha-východ. Obecně závazná vyhláška obce Křenek č, 1/2012, sběru, přepravy, třídění využívání a odstranění OBEC KŘENEK, okres Praha-východ Obecně závazná vyhláška obce Křenek č, 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstranění komunálního odpadu. Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC POLIČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE POLIČNÁ Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

Obec Dvory nad Lužnicí. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012

Obec Dvory nad Lužnicí. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 Obec Dvory nad Lužnicí Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Dvory

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

Městys Koloveč. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Městys Koloveč. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 Městys Koloveč Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo městyse Koloveč

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Bernartice nad Odrou Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO H RANICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Hranice

Více

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014 MĚSTO IVANČICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo města Ivančice

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A č. 1/2014,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A č. 1/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Kobylnice se na svém

Více

OBEC NIVNICE. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC NIVNICE. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC NIVNICE Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Nivnice se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PÍSEČNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Písečná se na

Více

OBEC ROZTOKY U JILEMNICE ZASTUPITELSTVO OBCE ROZTOKY U JILEMNICE

OBEC ROZTOKY U JILEMNICE ZASTUPITELSTVO OBCE ROZTOKY U JILEMNICE OBEC ROZTOKY U JILEMNICE ZASTUPITELSTVO OBCE ROZTOKY U JILEMNICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení M Ě S T O VARNSDORF Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Varnsdorf

Více

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012,

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Záhoří Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Záhoří se na

Více

OBEC BŘEZINA. Obecně závazná vyhláška obce č. 1 /2015,

OBEC BŘEZINA. Obecně závazná vyhláška obce č. 1 /2015, OBEC BŘEZINA Obecně závazná vyhláška obce č. 1 /2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Březina

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Proseč

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC ČÍŽOV Obecně závazná vyhláška č. 01/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Čížov se na

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV NÁVRH Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Jíkev č. 1/2010 ze dne 15. ledna 2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Jíkev č. 1/2010 ze dne 15. ledna 2010 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška Obce Jíkev č. 1/2010 ze dne 15. ledna 2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Jíkev vydalo dne 15. ledna 2010 podle ustanovení 14 zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích,

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2010 a 4/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘINEC 2014 Obecně závazná vyhláška č. OZV/07/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třince

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne 2.11.2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, OBEC Daňkovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Daňkovice

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

ČI. 1 Úvodní ustanovení

ČI. 1 Úvodní ustanovení 1 OBEC ŽATČANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Žatčany se

Více

Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005

Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005 Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Semčice schválilo a vydává dne 7. 12. 2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.ledna 2004 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2014

MĚSTO KRÁLÍKY. O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2014 MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování Spis. značka: Originál:

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

OBEC CESKA KUBICE. Obecně závazná vyhláška obce Ceská Kubice

OBEC CESKA KUBICE. Obecně závazná vyhláška obce Ceská Kubice ", OBEC CESKA KUBICE ZASTUPITELSTVO OBCE " Obecně závazná vyhláška obce Ceská Kubice č. 1/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Česká Kubice vydalo dne 30.8.2004 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona

Více

Plískov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místních poplatcích

Plískov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místních poplatcích Plískov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Plískov schválilo dne 4.1.2007 v souladu s ustanovením 10 písmene d) a 84 odstavce 2, písmene h) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 2/2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 2/2012 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Morašice se na svém zasedání dne 21. února 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2. zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á OBEC NASAVRKY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 2/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Nasavrky schválilo dne 30.11. 2005 podle ustanovení 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Babice Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Babice se

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Účinnost od: 1.1.2016 Určeno: Zpracoval: Název odboru (oddělení) zpracovatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Účinnost od: 1.1.2016 Určeno: Zpracoval: Název odboru (oddělení) zpracovatele: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 5/2015, O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Účinnost od: 1.1.2016

Více

Obec Lhota, okr. Praha - východ

Obec Lhota, okr. Praha - východ Obec Lhota, okr. Praha - východ Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyžívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení OBEC Zlosyň Obecně závazná vyhláška Obce Zlosyň č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Zlosyň

Více

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Město Náchod Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Zastupitelstvo města Náchoda schválilo svým usnesením č. V a. ze dne 10.12.2012 na základě 10b a 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 5 /2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU č. 2/2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU č. 2/2014 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města Ev. č.: 20/002/14 Č. j.: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry

Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry OBEC OVČÁRY, okres Mělník Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ovčáry schválilo a vydává dne 16.6.2010 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2)

Více

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osová Bítýška se na svém zasedání dne 22.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10 DNE: 17.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 10/2015/KS/4 NÁZEV: ANOTACE: Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích

V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích obce Ratenice Zastupitelstvo obce Ratenice se usneslo na svém zasedání dne 7.11.2007 Usnesením č.13 dle ustanovení 14 odst.2 zák.č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích 1 Obec Pluhův Žďár Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pluhův Žďár se na svém zasedání dne 28. 4. 2005 usnesením č. 31/05 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Obecně závazná vyhláška obce Boleradice č. 4/2005, o místních poplatcích na území obce Boleradice

Obecně závazná vyhláška obce Boleradice č. 4/2005, o místních poplatcích na území obce Boleradice Obecně závazná vyhláška obce Boleradice č. 4/2005, o místních poplatcích na území obce Boleradice Zastupitelstvo obce Boleradice se na svém zasedání dne 19. května 2005 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Vyhláška obce Pamětnice

Vyhláška obce Pamětnice Vyhláška obce Pamětnice o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo v Pamětnicích se podle 36 odst.-1 písm. f ) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usneslo vydat podle 15

Více

OBEC HLASIVO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích

OBEC HLASIVO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích OBEC HLASIVO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Hlasivo se na svém zasedání dne 29.11.2012 usnesením č. 88 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E D O L A N Y č. 5/2004 o místních poplatcích

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E D O L A N Y č. 5/2004 o místních poplatcích Vyhláška č. 5/2004 o místních poplatcích Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.5.2004 změněno: 13.5.2004 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E D O L A N Y č. 5/2004 o místních poplatcích

Více

Obec Praskačka. Obecně závazná vyhláška č. 05/2007 o místních poplatcích

Obec Praskačka. Obecně závazná vyhláška č. 05/2007 o místních poplatcích Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 05/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Praskačka se na svém zasedání dne 17.července 2007 usneslo vydat podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Seč se na svém zasedání dne 19. 12. 2013 usnesením č. 20/2013 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC Hrdlív Obecně závazná vyhláška obce Hrdlív č. 2/2015,

OBEC Hrdlív Obecně závazná vyhláška obce Hrdlív č. 2/2015, OBEC Hrdlív Obecně závazná vyhláška obce Hrdlív č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů území obce Hrdlív Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Nítkovice se usneslo dne 12.7.2005 vydat podle ustanovení 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více