ZIMA, KTEROU BŘEZEN NESE, DLOUHO S NÁMI JEŠTĚ TŘESE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZIMA, KTEROU BŘEZEN NESE, DLOUHO S NÁMI JEŠTĚ TŘESE"

Transkript

1 ročník XX., číslo 3/2008 Vyhláška obce Hovězí Taneční soutěž Program divadla v Hovězí Společenská kronika Fotbal ZIMA, KTEROU BŘEZEN NESE, DLOUHO S NÁMI JEŠTĚ TŘESE Velikonoční výstava

2 informace z obce informace z obce informace z obce informace z obce informace z obce Obecně závazná vyhláška obce Hovězí č. 2/2007 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Zastupitelstvo obce Hovězí se usneslo vydat dne 27. října 2007 podle 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. 1 Základní ustanovení 1. Obec Hovězí zavádí a vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 2. Správu tohoto místního poplatku vykonává Obecní úřad Hovězí (dále jen správce poplatku ) a v řízení ve věcech místních poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak. Čl. 2 Předmět poplatku Obecně závazná vyhláška stanovuje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "poplatek") na území obce Hovězí. Čl. 3 Poplatník Poplatníkem je: a) fyzická osoba, která má v obci Hovězí trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci Hovězí oznámit jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek odvádějí b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu na území obce Hovězí určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Čl. 4 Sazba poplatku 1. Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 3 písm. a) a b) této obecně závazné vyhlášky činí 400,- Kč za kalendářní rok a je tvořena dle 10 b odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 565/1990 Sb. částkou: a) 250,- Kč na poplatníka a kalendářní rok b) 150,- Kč na poplatníka a kalendářní rok, která je stanovena na základě skutečných nákladů obce Hovězí za rok 2006 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na jednoho poplatníka dle následujícího rozúčtování: Skutečné náklady obce Hovězí na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2006 ve výši ,- Kč jsou děleny počtem poplatníků dle čl. 3 písm. a) a b) této obecně závazné vyhlášky k , tj Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na jednoho poplatníka za rok 2006 činí 335,- Kč. Čl. 5 Osvobození a úlevy 1. Osvobozeni od poplatku jsou: a) fyzické osoby přihlášené k trvalému pobytu v sídle ohlašovny Obecního úřadu Hovězí, které nepobývají na území obce Hovězí b) fyzické osoby nezvěstné s trvalým pobytem v obci Hovězí c) poplatníci dle čl. 3 písm. b), kteří mají trvalý pobyt v obci Hovězí d) poplatníci dle čl. 3 této obecně závazné vyhlášky v mimosvozové oblasti, u kterých není svoz odpadu zajišťován sběrným vozem, ve vzdálenosti nad 1 km od konečných svozových míst e) děti, které se v kalendářním roce narodí a mají trvalý pobyt v obci Hovězí, jsou osvobozeny do 31. prosince kalendářního roku, ve kterém se narodily f) šesté a každé další nezaopatřené dítě, které žije s rodiči ve společné domácnosti g) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu v katastrálním území obce Hovězí určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, kteří tuto stavbu v celém kalendářním roce nevyužívají ani k rekreaci, ani k pobytu Na úlevu z celkové sazby dle čl. 4 této vyhlášky mají nárok : a) studenti s trvalým pobytem v obci Hovězí bydlící na internátě, koleji, ubytovně apod., trvá-li studium déle než 4 měsíce v kalendářním roce, ve výši 50 % roční sazby poplatku; tuto skutečnost doloží správci poplatku potvrzením o studiu a na vyzvání správce poplatku potvrzením o ubytování b) poplatníci dle čl. 3 této obecně závazné vyhlášky v mimosvozové oblasti, u kterých není svoz odpadu zajišťován sběrným vozem, ve vzdálenosti nad 300 m od konečných svozových míst, ve výši 70 % roční sazby poplatku c) fyzické osoby s trvalým pobytem v obci Hovězí, které se po dobu delší než 2 měsíce v kalendářním roce nepřetržitě zdržují mimo obec Hovězí, tuto skutečnost na vyzvání správce poplatku prokážou, např. potvrzením o úhradě poplatku za komunální odpad v jiné obci, ve výši 1/12 ročního poplatku za každý celý měsíc pobytu mimo trvalé bydliště d) fyzické osoby s trvalým pobytem v obci Hovězí, které po dobu delší než 2 měsíce v kalendářním roce pracují a zároveň jsou ubytované přes týden mimo obec Hovězí, ve výši 50 % 1/12 ročního poplatku za každý celý měsíc takového pobytu mimo obec Hovězí; tuto skutečnost na vyzvání správce poplatku prokážou potvrzením zaměstnavatele a potvrzením o ubytování. 3. Osvobození od poplatku, případně úlevu z poplatkové povinnosti, je poplatník povinen na vyzvání správce poplatku prokázat nejpozději do konce každého kalendářního roku. Pokud poplatník na vyzvání správce poplatku nárok na osvobození nebo úlevu správci poplatku ve stanoveném termínu neprokáže, je povinen uhradit poplatek v plné výši. 4. Osvobození od poplatku, případně úleva z poplatkové povinnosti, zaniká, zanikne-li důvod osvobození nebo úlevy. Čl. 6 Splatnost poplatku 1. Poplatek pro kalendářní rok je splatný jednorázově nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. 2. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla.

3 informace z obce inzerce informace z obce inzerce informace z obce inzerce Čl. 7 Ohlašovací povinnost 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů vznik poplatkové povinnosti. 2. Při ohlášení je poplatník povinen sdělit správci poplatku své jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a adresu trvalého pobytu. Poplatník, který má ve vlastnictví stavbu v katastrálním území obce Hovězí určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby. 3. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku každou změnu, která má vliv na stanovení poplatkové povinnosti, a to do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala. 4. Pokud poplatník ve stanoveném termínu změnu neohlásí, bude poplatková povinnost stanovena podle skutečností známých správci poplatku. Čl. 8 Vznik a zánik poplatkové povinnosti 1. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci, v průběhu kalendářního roku, je poplatek stanoven v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu v obci Hovězí nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. 2. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Čl. 9 Společná ustanovení 1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit poplatek až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 2. Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto obecně závaznou vyhláškou povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku opakovaně uložit pokutu podle ustanovení 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 3. Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout. Čl. 10 Vyměření poplatku 1. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. 2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Čl. 11 Závěrečná a zrušovací ustanovení 1. Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna Antonín Koňařík, starosta obce Ing. Josef Zvěřina, místostarosta obce - 3 -

4 velikonoční výstava taneční soutěž velikonoční výstava taneční soutěž velikonoční výstava VELIKONOČNÍ INSPIRACE V HOVĚZÍ Dobrou spolupráci hornovsackých škol a školek ukázala již tradiční pěvecká soutěž Sedmihlásek. Tentokráte se z iniciativy obce Hovězí domluvily paní učitelky z MŠ a vyzkoušely um dětí i v jiné oblasti a to výtvarné, na téma Velikonoční kraslice a vejce. Původní záměr vyhodnotit vítěze se nezdařil. Z tolika nápadů se nedalo jednoznačně vybrat nejlepší MŠ, což bylo původním záměrem. Poroty se účastnily samotné paní učitelky mateřinek, starosta obce p. Antonín Koňařík, paní Hladká z Ústí a paní učitelka Soldánová ze Vsetína. Výstava ukázala, že práce učitelek s dětmi vyžaduje trpělivost, nápaditost a výtvarné cítění. Nejvíce netradičním vejcem se stalo vejce v nudlích a koření z MŠ Vranča, MŠ Huslenky přání z vlny a skořápek, MŠ Karolinka - vajíčkové řetězy z papíru, MŠ Ústí velké perníkové vejce, MŠ Velké Karlovice - vejce ze sena, MŠ Halenkov - vejce z drátků omotané nití, MŠ Zděchov - závěsné vejce z moduritu, MŠ Janová - batikovaná vejce, MŠ Hovězí kuřátka dekorovaná trhaným papírem, MŠ Nový Hrozenkov papírová vejce z vylisovaných květin a vytrhávaných kousků krepového papíru. Celá výstava dává vědět o dění mateřských škol horonovsackého regionu, kde je výtvarná práce dětí na velké úrovni. Věříme, že spolupráce všech zúčastněných nebude poslední. M. Janáčová Taneční soutěž Dne 14. února proběhla ve velké tělocvičně místní základní školy taneční soutěž prvního stupně. Hudbu pouštěl pan učitel Jakubkovič. Slovem soutěž provázely moderátorky, které vtipně představily každého soutěžícího. Soutěže se zúčastnilo šest skupin a čtyři jednotlivci. Tanečníci soutěžili na různé styly hudby, ke kterým přizpůsobili své oblečení. Na přípravu měli velmi krátkou dobu. Některé zklamala technika, ale i jim patří obdiv za přípravu. Atmosféra byla výborná. Velký podíl na ní mělo i obecenstvo. Každý měl svého favorita kterému fandil. Z výborné nálady měl radost i učitelský sbor. Někteří členové se na soutěž přišli podívat. Účastníci dostali diplom a lízátka. Vyhráli všichni, protože tančili skvěle, Křenek Jonáš a Rýc Martin - 4 -

5 kino společenská kronika kino společenská kronika kino společenská kronika kino HOVĚZSKÝ SLAVÍČEK Již šestnáct roků zpívá na Hovězí slavíček zpěváček. Děti, které byly vybrány v MŠ a ZŠ jako nejlepší zástupci jednotlivých tříd, se předvedly určitě v tom nejlepším světle. Porota to určitě neměla lehké, vybrat vítěze, protože vítězem byl určitě každý, kdo měl odvahu se postavit na jeviště a zazpívat před obecenstvem. Snad proto, že každý z těchto malých zpěváčků zpíval jako slavíček, se to projevilo hned následující den, kdy teplo a sluníčko přivítalo jaro, přesto, že je ještě únor. A pocit tepla a úsměv na tváři měl určitě každý, kdo byl přítomen a mohl ocenit zpěvácké výkony těchto dětí. Výsledky: I. MŠ 1. Martincová Nikola 2. Leskovjanová Tereza 3. Škarpa Josef II. 1 2 třída 1. Martinec David 2. Venglářová Kristýna 3. Jakubkovičová Zuzana III. 3 4 třída 1. Kratochvílová Petra 2. Mikešová Klára 3. Kovaříková Aneta IV. 5 6 třída 1. Kašpar Dominik 2. Kašparová Tereza 3. Šťastná Veronika V. 7 9 třída 1. Janišová Lenka 2. Janušová Jana, Hrňová Aneta 3. Koňaříková Veronika 6. dubna 2008 v hodin ĎÁBELSKÝ HOLIČ Drama USA, 116 min., české titulky, mládeži přístupno od 15 let. - Nikdy nezapomenout. Nikdy neodpustit. Vstupné: 40,- Kč 13. dubna 2008 v hodin PAN VČELKA Animovaná komedie USA, 86 min., český dabing. - Včela vždycky v čele. Vstupné: 40,- Kč 20. dubna 2008 v hodin VETŘELCI VS PREDÁTOR 2 Sci-fi horor USA, 89 min., české titulky, mládeži přístupno od 15 let. - Na Zemi vypukne peklo Vstupné: 40,- Kč 27. dubna 2008 v hodin RAMBO: DO PEKLA A ZPĚT Akční film USA/Německo, 93 min., české titulky, mládeži přístupno od 12 let. - Nesmrtelný Rambo opět na scéně! Vstupné: 40,- Kč Změna programu vyhrazena! Tento program lze nalézt na Internetu a to na adrese: Jubilanti v březnu: Blahová Blažena 70 let Hořansko 210 Kroupová Anežka 75 let Hořansko 140 Koňařík Ladislav 75 let Řečiska 463 Ševčíková Marie 75 let Kaštýl 476 Doležel Jaroslav 70 let Hořansko 148 Přejeme vše nejlepší do dalších let milým jubilantům. Narození: Veronika Bilíková Hořansko 151 K narození děvčátka srdečně blahopřejeme. Úmrtí Hrňa Jan 66 let Hořansko 160 Mikeš Jan 71 let Stříbrník 637 Blízkým příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast.

6 program divadla program divadla program divadla program divadla program divadla Obec Hovězí ve spolupráci s Krajským úřadem Zlínského kraje DNY VALAŠSKÉHO DIVADLA V HOVĚZÍ 7. ročník přehlídky ochotnických souborů H O V Ě Z Í - kinosál Program: Pátek 4.4. POHÁDKA Z HONZOVY LHOTY - Ochotníci z Lidečka autoři: Milada a Jaroslav Bařinkovi Jak tradiční Honza vysvobodí netradiční princeznu začátek v 8.30 hodin - vstupné 20,- Kč ČERT A PRINCEZNA Ochotníci z Velkých Karlovic dle námětu B. Fixové Pohádka, ve které zvítězí dobro nad zlem začátek v hodin - vstupné 20,- Kč SPASTE DUŠE! REVIZOR! - Ochotníci z Ubla autor: N.V. Gogol Komedie o lidské hlouposti, podlézavosti a přetvářce začátek v hodin - vstupné 50,- Kč Sobota 5.4. NA SPRÁVNÉ ADRESE DS Chaos V. Bystřice Komedie francouzského autora Marca Camolettiho začátek v hodin - vstupné 50,- Kč Pátek HUDEBKA DS Ohraďák Vsetín Hudebka aneb děti v akci autorská hra K. Kovářové začátek 8.30 hodin - vstupné 20,- Kč TALÁR V MĚSTEČKU DS Taktak Lidečko Komedie o třech dějstvích, o malém okresním soudu a ještě tvorstvu kolem něho začátek v hodin - vstupné 50,- Kč Sobota ROSALBA CARRIERA DS Schod V. Meziříčí autorská hra J. Fabiána Hudební komedie francouzského královského dvora začátek v hodin - vstupné 50,- Kč Informace: OÚ Hovězí: , změna programu vyhrazena! - 6 -

7 povídka na pokračování zápis dětí do MŠ povídka na pokračování zápis dětí do MŠ POVÍDÁNÍ SE STAŘÍČKEM ČTVRTINOVÝM Staříčku, nedřímejte a povídejte něco nového, řekla vnučka když probudila staříčka, který podřimoval na lavičce. Jarní sluníčko pěkně hřálo a přímo lákalo někoho ke hře a jiného alespoň k posezení. Ale Vendulko, co ti možu povídať nového, když už su starý. Ále, přece jste byl někdy mladý, starý se nikdy nenarodí, oponovala mu vnučka. Tak mně povězte, co jste dělal, když jste měl tolik roků jako já. To máš těžké děvčico, když já už si skorem nic nepamatuju. Ale dobře si pamatujete, babička povídala, že když se vám do něčeho nechce, rád děláte ze sebe hloupého. Tož když je to tak, zkusím si na něco vzpomenúť. Nechal se umluvit staříček. Tož do obecnej školy sem chodil u nás v dědině. Měl sem to od nás z pasečisk skoro třičtvrti hodiny cesty. To jste se asi zastavil u každé vrby a loudal se domů co noha nohu mine. Kdyby jste jel autobusem, tak jste tam za deset minut. Kárala staříčka vnučka. Ty to bereš podle včilšich pořádků. Vtedy, když sem chodil do školy, žádný autobus na paseky nejezdil, tak sme ty čtyři kilometry museli chodit pěkně pěšky, a to nebylo na horní konec ani pořádnej cesty. Enem taková vozová a chodníček. Dolu přes dědinu jezdil enem vlak a ráno jeden starý autobus, co vozil lidi do zbrojovky, ale na paseky nic. Staříčku a to jste celou cestu chodili pěšky i když byl sníh nebo pršelo? To víš, kdo by nás vozil nebo nosil. Jedině když bylo moc sněha, nebo moc škaredé počasí, ostali sme doma. A staříčku, to jste chodili bez bot? Jak si na to přišla ty chytrá hlavo? V tych dobách sa už moc bosky nechodilo, snaď enem v létě. Ale nepřerušuj mňa pořáď, nebo ti nic nepovím. Já už budu ticho staříčku, jenom povídejte dál. Já si sednu vedle vás a budu poslouchat. To su zvědavý jak dlúho to vydržíš. Zahučal staříček a začal své povídání: Když sem začal chodiť do školy, bylo akorát po převratě v roku Staříčku a co se převrátilo? přerušila vyprávění vnučka. To sa praví, když sa navrchu pobijú mocní o vládu a na místo jedných lumpů sa k moci dostanú ešče horší. A už sa mňa na také blbiny nevyptávaj, nebo ti nic neřeknu! rozčiloval sa staříček a pokračoval ve svém vyprávění. Školu sme měli v dědině pěknú zděnú, ešče z První republiky. Bylo v ní šest tříd, ředitelna, sborovna a měl tam byt aj pan školník. Vyšší třídy od šestéj do devátéj, kerým sa vtedy říkalo měšťanka, byly ve dvoch dřevěných vojenských barákoch vedla obecnej školy. V první třídě nás učil pan učitel, kerý byl velice hodný. Naučil nás čísť, psať aj počítať. Ze začátku sme psali akorát obyčejnú tužkú, až ve druhém pololetí sme začali psať pérem, keré sa namáčalo do kalamářů. To si dovedeš představiť co to bylo kaněk. Ingust býl všade, neenom v sešitě, ale aj na rukách, na hubě a nekdy aj na oblečení. A takové dlúhé vlasy, jak máš ty, nekeří mamlasi ogaři namočili cérkám takéj do ingusta. Takové případy ale pan učitel řešil okamžitě, včil sa temu říká říká operativně: Přehnul mamlasa přes lavicu a nalátál mu jich na prdel léskoviců tolik, kolik sa do něho vešlo, aspoň si to na chvilku pamatovál, že sa také pestvo nemá dělať. To až v pozdějších dobách, sa od starých osvědčených zkušeností muselo upustiť. Komenský byl nahrazený Makarenkem a začaly potíže ve školství. Staříčku, já už tomu přestávám rozumět, pletete tam zas jakousi politiku a jakési neznámé pány. Ozvala se nesměle vnučka. Tož já ti to vysvětlím: Když je děcko malé a dělá nejakú neplechu, má sa mu to napřeď pořádně vysvětliť. Když to nepomože, je třeba to doložiť aj ručně prútkem na zadek. A aj Učitel národů Jan Amos Komenský tvrdil, že metla vyháňá děti z pekla. Když sa na tuto medicínu zapomene v mládí, už těžko sa dospělí ludé vychovávajú. Ale staříčku, vy mňa enom strašíte s prutem a nic nechcete povídat. Ošívala se vnučka a bylo jasné, že už ji staříčkovo vyprávění přestávalo bavit. Víš co ty opíco jedna, já už ti nic nebudu povídať, ale radši sa ti něco o zašlých časoch pokusím napsať a ty si to možeš potom přečísť, až sa ti bude chtěť. A už sa pakuj hráť. Uzavřel staříček nepovedené vyprávění. Doufejme, že se mu to podaří příště a něco dá na papír. Pokračování přístě. Jan Surý Informace k zápisu dětí do MŠ HOVĚZÍ pro školní rok 2008/09 Vážení rodiče, přihlásit své dítě do naší mateřské školy si můžete od ledna 2008 až do konce dubna 2008 a to osobně nejlépe v době od hod. nebo telefonicky. Přednostně budou přijímány: děti 5 leté, s trvalým bydlištěm v obci, které půjdou v roce 2009 k zápisu do 1 třídy děti maminek, které chodí do zaměstnání (děti od 3 let s docházkou na celý den ) děti, které dojížděly do mateřské školy v jiné vesnici nebo městě děti 3-4 leté s docházkou pouze na 4 hodiny Maminky prosím, aby se informovaly u svého zaměstnavatele, zda nastoupí do zaměstnání - budu vyžadovat potvrzení zaměstnavatele. Společně se sejdeme v naší mateřské škole v měsíci květnu, kdy proběhne zápis s vyplněním potřebných dokladů. Dveře naší mateřské školy jsou pro Vás i Vaše děti otevřené každý den v době od hod. Foto dokumentace z činnosti mateřské školy je ve fotogalerii na stránkách obce Hovězí. Hana Dohnalová, ředitelka MŠ Hovězí

8 jarní rozlosování fotbal jarní rozlosování fotbal jarní rozlosování fotbal jarní rozlosování ROZLOSOVÁNÍ JARNÍCH MISTR. ZÁPASŮ R Hovězský zpravodaj vydává Obecní úřad Hovězí, registrace: MKČRE 15664, sazba: Mikeš Josef, tisk: Grafia Nova - Rožnov p. R. Cena 5 Kč. Neprošlo jazykovou úpravou. Telefon: , fax: ,

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O B E C H O V Ě Z Í ****************************** Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008 Obec Vinařice Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 ze dne 15. 12. 2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška Městyse Krucemburk č. 5/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo Městyse Krucemburk

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Stvolová Obecně závazná vyhláška č.1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Stvolová se

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 2/2003 ze dne 28. dubna 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Městys Dolní Čermná Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo městyse Dolní

Více

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení strana 1/5 OBEC KOROUHEV Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC NÁSEDLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Násedlovice

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí:

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí: MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Sezimovo

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODMOKLY Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, Zastupitelstvo obce Podmokly

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODLESÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Podlesí se

Více

Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice

Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Vyškovec se

Více

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. OBEC OSÍČKO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Osíčko se na

Více

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OBEC LABUTY Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Labuty s e na

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Bernartice nad Odrou Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

Obec Dvory nad Lužnicí. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012

Obec Dvory nad Lužnicí. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 Obec Dvory nad Lužnicí Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Dvory

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC POLIČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE POLIČNÁ Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení M Ě S T O VARNSDORF Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Varnsdorf

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Proseč

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4 /2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Lázně

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Záhoří Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Záhoří se na

Více

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012,

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém

Více

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, OBEC Daňkovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Daňkovice

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘINEC 2014 Obecně závazná vyhláška č. OZV/07/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třince

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2010 a 4/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV NÁVRH Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Nítkovice se usneslo dne 12.7.2005 vydat podle ustanovení 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne 2.11.2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

Obec Lhota, okr. Praha - východ

Obec Lhota, okr. Praha - východ Obec Lhota, okr. Praha - východ Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyžívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Město Náchod Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Zastupitelstvo města Náchoda schválilo svým usnesením č. V a. ze dne 10.12.2012 na základě 10b a 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 5 /2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 22/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obec Vidochov Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Vidochov vydalo dne 24. 9. 2007 v souladu s ustanovením ust. 10 písm.d) a ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC NOVÁ VES U MLADÉ VOŽICE Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves u Mladé Vožice č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládaní

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Městys Nedvědice Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Nedvědice se na svém zasedání dne 2.12.2013, usnesením č.15 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Milotice nad Opavou vydává na svém zasedání dne 15.12.2003 v souladu s ustanovením 14, odst. 2 zákona

Více

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 13. prosince 2010 usneslo vydat na základě

Více

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů OBEC KOZLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Kozlov se na svém zasedání dne 16.12.2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Obec Sýkořice, okres Rakovník Obecně závazná vyhláška Obec Sýkořice Č.1/2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Sýkořice schválilo a vydává dne 24.11.2004 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst.

Více

Oddíl I Základní ustanovení

Oddíl I Základní ustanovení OBEC ŠITBOŘICE Zastupitelstvo obce Šitbořice Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Šitbořice se na svém zasedání dne 29.09.2004 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích

U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích Usnesení č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod.

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Ostřetín se na svém zasedání dne 23.3. 2011 usnesením č. 16//03/2011 usneslo vydat na základě

Více

Čl.3 Veřejná prostranství

Čl.3 Veřejná prostranství OBEC Němčičky Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Němčičky se na svém zasedání dne 16.11.2011 usnesením č. 5/2011 usneslo vydat na

Více

Obec Běleč 273 63 pošta Bratronice

Obec Běleč 273 63 pošta Bratronice Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Běleč se na svém zasedání dne 11.12.2007 usnesením č.11/2007 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Štěpánov nad Svratkou se na svém zasedání

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Rynoltice se na svém zasedání dne 29.9.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Žichlínek se na svém zasedání dne 14.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. XII.981 vydat na základě ustanovení

Více

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

M Ě S T O V A M B E R K

M Ě S T O V A M B E R K M Ě S T O V A M B E R K Městská vyhláška č. 4/1998 ze dne 30. 9. 1998 O místních poplatcích Městské zastupitelstvo ve Vamberku se na svém 28. veřejném zasedání dne 30. 9. 1998 usneslo podle 15 z. č. 565/1990

Více

ODDÍL I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ODDÍL I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Sušice se na svém zasedání dne 15. září 2010 rozhodlo vydat podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy Vyhláška Č. 1 /2001 Obce Lhotka O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Lhotka Zastupitelstvo obce

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Město Přeštice Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 16. 12. 2010 tuto obecně závaznou vyhlášku vydanou podle ustanovení 84

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 1 Městský úřad B o h u m í n Číslo materiálu: 1/11 Z Bohumín, 4.12.2003 Zpráva pro zasedání zastupitelstva města Bohumína dne 17. prosince 2003 Věc: Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích Návrh

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010,

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010, MĚSTO IVANČICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010, kterou se stanoví místní poplatek za užívání veřejného prostranství. Zastupitelstvo Města Ivančice se usneslo vydat podle ust. 84, odst.2, písm.h) a ust.

Více

Poplatky v roce 2012

Poplatky v roce 2012 Likvidace odpadu v roce 2012 Svoz a likvidaci pro obec zajišťuje: SITA CZ a.s. Domovní odpad bude odvážen 1x za 14 dnů, vždy ve středu.. První svoz v roce 2012 se uskuteční 04.01. 1) Používané nádoby:

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Číslo vyhlášky: 5/2011 Výtisk č.: 1 Platnost od: 30.11.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost

Více

OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích

OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ludgeřovice rozhodlo na svém zasedání dne 19.12.2012 usnesením č.4. vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU K poplatku ze psů: Poplatku ze psů podléhají psi starší tří měsíců. INFORMACE K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE města Benátky nad Jizerou č. 1/2011, o místních poplatcích Poplatek ze

Více

Úplné znění. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU č. 4/2003/OF, ve znění vyhlášky č.7/2003/of o místních poplatcích

Úplné znění. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU č. 4/2003/OF, ve znění vyhlášky č.7/2003/of o místních poplatcích Úplné znění OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU č. 4/2003/OF, ve znění vyhlášky č.7/2003/of o místních poplatcích Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou se na svém zasedání dne 18.12.2003 usneslo

Více

Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa

Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa Zastupitelstvo města Svitavy vydává dne 2. 11. 2011 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

ustanovení Článek 1. Článek 3 - Vznik a zánik poplatkové

ustanovení Článek 1. Článek 3 - Vznik a zánik poplatkové , Zastupitelstvo obce Nenkovice vydává dne 16. prosince 2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o mistních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. a v souladu s ustanoveními 10 písmo

Více

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Lanškroun se na svém zasedání dne 22.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. 145/2010 vydat na základě ustanovení

Více

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Obec Zastávka Hutní osada 14 664 84 Zastávka účet: 9726641/0100 ČO: 00488399 tel.: 546 429 048 fax: 546 411 041 web: www.zastavka.cz e-rnail: ou@zastavka.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních

Více

M e t o d i c k ý materiál

M e t o d i c k ý materiál M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra (připraveno ve spolupráci s Ministerstvem financí) K obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za provoz systému

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 02/2011 kterou se stanoví poplatek za komunální odpad na území obce Kamenný Přívoz Zastupitelstvo obce Kamenný Přívoz v souladu s 84 odst. 2, písm. h) a 10

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Sbírka právních předpisů města č.1/2013 Město Řevnice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Řevnice č. 20 dne 21.10.2013. vydává podle ustanovení 14 odst. 2 zákona

Více

KOŠT SLIVOVICE V HOVĚZÍ

KOŠT SLIVOVICE V HOVĚZÍ ročník XXI., číslo 2/2009 Košt slivovice Dny Valašského divadla Hovězský slavíček Společenská kronika Fotbalový turnaj TŘESKUTÁ ZIMA V ÚNORU NAPLŇUJE STODOLU KOŠT SLIVOVICE V HOVĚZÍ Letos se urodilo, tak

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

List občanů Krouny, Čachnova, František, Oldřiše, Rudy a Rychnova 4/2013

List občanů Krouny, Čachnova, František, Oldřiše, Rudy a Rychnova 4/2013 List občanů Krouny, Čachnova, František, Oldřiše, Rudy a Rychnova 4/2013 Z obsahu: Obecní úřad informuje... 2 Výňatek z vyhlášky o místním poplatku za odpad... 2 4 Upozornění pro vlastníky nemovitostí...

Více

10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného 10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 23. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,

Více

U s n e s e n í ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 5. 12. 2013 v 17.30 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích

U s n e s e n í ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 5. 12. 2013 v 17.30 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 5. 12. 2013 v 17.30 hod., str. 1/2 U s n e s e n í ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 5. 12. 2013 v 17.30 hod.

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 219/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 219/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 219/0 Návrh poslanců Kristýny Zelienkové, Jany Pastuchové, Margity Balaštíkové, Jeronýma Tejce, Miloslava Janulíka, Radima Fialy, Miloslavy

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více