ZIMA, KTEROU BŘEZEN NESE, DLOUHO S NÁMI JEŠTĚ TŘESE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZIMA, KTEROU BŘEZEN NESE, DLOUHO S NÁMI JEŠTĚ TŘESE"

Transkript

1 ročník XX., číslo 3/2008 Vyhláška obce Hovězí Taneční soutěž Program divadla v Hovězí Společenská kronika Fotbal ZIMA, KTEROU BŘEZEN NESE, DLOUHO S NÁMI JEŠTĚ TŘESE Velikonoční výstava

2 informace z obce informace z obce informace z obce informace z obce informace z obce Obecně závazná vyhláška obce Hovězí č. 2/2007 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Zastupitelstvo obce Hovězí se usneslo vydat dne 27. října 2007 podle 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. 1 Základní ustanovení 1. Obec Hovězí zavádí a vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 2. Správu tohoto místního poplatku vykonává Obecní úřad Hovězí (dále jen správce poplatku ) a v řízení ve věcech místních poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak. Čl. 2 Předmět poplatku Obecně závazná vyhláška stanovuje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "poplatek") na území obce Hovězí. Čl. 3 Poplatník Poplatníkem je: a) fyzická osoba, která má v obci Hovězí trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci Hovězí oznámit jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek odvádějí b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu na území obce Hovězí určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Čl. 4 Sazba poplatku 1. Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 3 písm. a) a b) této obecně závazné vyhlášky činí 400,- Kč za kalendářní rok a je tvořena dle 10 b odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 565/1990 Sb. částkou: a) 250,- Kč na poplatníka a kalendářní rok b) 150,- Kč na poplatníka a kalendářní rok, která je stanovena na základě skutečných nákladů obce Hovězí za rok 2006 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na jednoho poplatníka dle následujícího rozúčtování: Skutečné náklady obce Hovězí na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2006 ve výši ,- Kč jsou děleny počtem poplatníků dle čl. 3 písm. a) a b) této obecně závazné vyhlášky k , tj Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na jednoho poplatníka za rok 2006 činí 335,- Kč. Čl. 5 Osvobození a úlevy 1. Osvobozeni od poplatku jsou: a) fyzické osoby přihlášené k trvalému pobytu v sídle ohlašovny Obecního úřadu Hovězí, které nepobývají na území obce Hovězí b) fyzické osoby nezvěstné s trvalým pobytem v obci Hovězí c) poplatníci dle čl. 3 písm. b), kteří mají trvalý pobyt v obci Hovězí d) poplatníci dle čl. 3 této obecně závazné vyhlášky v mimosvozové oblasti, u kterých není svoz odpadu zajišťován sběrným vozem, ve vzdálenosti nad 1 km od konečných svozových míst e) děti, které se v kalendářním roce narodí a mají trvalý pobyt v obci Hovězí, jsou osvobozeny do 31. prosince kalendářního roku, ve kterém se narodily f) šesté a každé další nezaopatřené dítě, které žije s rodiči ve společné domácnosti g) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu v katastrálním území obce Hovězí určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, kteří tuto stavbu v celém kalendářním roce nevyužívají ani k rekreaci, ani k pobytu Na úlevu z celkové sazby dle čl. 4 této vyhlášky mají nárok : a) studenti s trvalým pobytem v obci Hovězí bydlící na internátě, koleji, ubytovně apod., trvá-li studium déle než 4 měsíce v kalendářním roce, ve výši 50 % roční sazby poplatku; tuto skutečnost doloží správci poplatku potvrzením o studiu a na vyzvání správce poplatku potvrzením o ubytování b) poplatníci dle čl. 3 této obecně závazné vyhlášky v mimosvozové oblasti, u kterých není svoz odpadu zajišťován sběrným vozem, ve vzdálenosti nad 300 m od konečných svozových míst, ve výši 70 % roční sazby poplatku c) fyzické osoby s trvalým pobytem v obci Hovězí, které se po dobu delší než 2 měsíce v kalendářním roce nepřetržitě zdržují mimo obec Hovězí, tuto skutečnost na vyzvání správce poplatku prokážou, např. potvrzením o úhradě poplatku za komunální odpad v jiné obci, ve výši 1/12 ročního poplatku za každý celý měsíc pobytu mimo trvalé bydliště d) fyzické osoby s trvalým pobytem v obci Hovězí, které po dobu delší než 2 měsíce v kalendářním roce pracují a zároveň jsou ubytované přes týden mimo obec Hovězí, ve výši 50 % 1/12 ročního poplatku za každý celý měsíc takového pobytu mimo obec Hovězí; tuto skutečnost na vyzvání správce poplatku prokážou potvrzením zaměstnavatele a potvrzením o ubytování. 3. Osvobození od poplatku, případně úlevu z poplatkové povinnosti, je poplatník povinen na vyzvání správce poplatku prokázat nejpozději do konce každého kalendářního roku. Pokud poplatník na vyzvání správce poplatku nárok na osvobození nebo úlevu správci poplatku ve stanoveném termínu neprokáže, je povinen uhradit poplatek v plné výši. 4. Osvobození od poplatku, případně úleva z poplatkové povinnosti, zaniká, zanikne-li důvod osvobození nebo úlevy. Čl. 6 Splatnost poplatku 1. Poplatek pro kalendářní rok je splatný jednorázově nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. 2. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla.

3 informace z obce inzerce informace z obce inzerce informace z obce inzerce Čl. 7 Ohlašovací povinnost 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů vznik poplatkové povinnosti. 2. Při ohlášení je poplatník povinen sdělit správci poplatku své jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a adresu trvalého pobytu. Poplatník, který má ve vlastnictví stavbu v katastrálním území obce Hovězí určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby. 3. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku každou změnu, která má vliv na stanovení poplatkové povinnosti, a to do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala. 4. Pokud poplatník ve stanoveném termínu změnu neohlásí, bude poplatková povinnost stanovena podle skutečností známých správci poplatku. Čl. 8 Vznik a zánik poplatkové povinnosti 1. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci, v průběhu kalendářního roku, je poplatek stanoven v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu v obci Hovězí nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. 2. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Čl. 9 Společná ustanovení 1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit poplatek až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 2. Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto obecně závaznou vyhláškou povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku opakovaně uložit pokutu podle ustanovení 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 3. Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout. Čl. 10 Vyměření poplatku 1. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. 2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Čl. 11 Závěrečná a zrušovací ustanovení 1. Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna Antonín Koňařík, starosta obce Ing. Josef Zvěřina, místostarosta obce - 3 -

4 velikonoční výstava taneční soutěž velikonoční výstava taneční soutěž velikonoční výstava VELIKONOČNÍ INSPIRACE V HOVĚZÍ Dobrou spolupráci hornovsackých škol a školek ukázala již tradiční pěvecká soutěž Sedmihlásek. Tentokráte se z iniciativy obce Hovězí domluvily paní učitelky z MŠ a vyzkoušely um dětí i v jiné oblasti a to výtvarné, na téma Velikonoční kraslice a vejce. Původní záměr vyhodnotit vítěze se nezdařil. Z tolika nápadů se nedalo jednoznačně vybrat nejlepší MŠ, což bylo původním záměrem. Poroty se účastnily samotné paní učitelky mateřinek, starosta obce p. Antonín Koňařík, paní Hladká z Ústí a paní učitelka Soldánová ze Vsetína. Výstava ukázala, že práce učitelek s dětmi vyžaduje trpělivost, nápaditost a výtvarné cítění. Nejvíce netradičním vejcem se stalo vejce v nudlích a koření z MŠ Vranča, MŠ Huslenky přání z vlny a skořápek, MŠ Karolinka - vajíčkové řetězy z papíru, MŠ Ústí velké perníkové vejce, MŠ Velké Karlovice - vejce ze sena, MŠ Halenkov - vejce z drátků omotané nití, MŠ Zděchov - závěsné vejce z moduritu, MŠ Janová - batikovaná vejce, MŠ Hovězí kuřátka dekorovaná trhaným papírem, MŠ Nový Hrozenkov papírová vejce z vylisovaných květin a vytrhávaných kousků krepového papíru. Celá výstava dává vědět o dění mateřských škol horonovsackého regionu, kde je výtvarná práce dětí na velké úrovni. Věříme, že spolupráce všech zúčastněných nebude poslední. M. Janáčová Taneční soutěž Dne 14. února proběhla ve velké tělocvičně místní základní školy taneční soutěž prvního stupně. Hudbu pouštěl pan učitel Jakubkovič. Slovem soutěž provázely moderátorky, které vtipně představily každého soutěžícího. Soutěže se zúčastnilo šest skupin a čtyři jednotlivci. Tanečníci soutěžili na různé styly hudby, ke kterým přizpůsobili své oblečení. Na přípravu měli velmi krátkou dobu. Některé zklamala technika, ale i jim patří obdiv za přípravu. Atmosféra byla výborná. Velký podíl na ní mělo i obecenstvo. Každý měl svého favorita kterému fandil. Z výborné nálady měl radost i učitelský sbor. Někteří členové se na soutěž přišli podívat. Účastníci dostali diplom a lízátka. Vyhráli všichni, protože tančili skvěle, Křenek Jonáš a Rýc Martin - 4 -

5 kino společenská kronika kino společenská kronika kino společenská kronika kino HOVĚZSKÝ SLAVÍČEK Již šestnáct roků zpívá na Hovězí slavíček zpěváček. Děti, které byly vybrány v MŠ a ZŠ jako nejlepší zástupci jednotlivých tříd, se předvedly určitě v tom nejlepším světle. Porota to určitě neměla lehké, vybrat vítěze, protože vítězem byl určitě každý, kdo měl odvahu se postavit na jeviště a zazpívat před obecenstvem. Snad proto, že každý z těchto malých zpěváčků zpíval jako slavíček, se to projevilo hned následující den, kdy teplo a sluníčko přivítalo jaro, přesto, že je ještě únor. A pocit tepla a úsměv na tváři měl určitě každý, kdo byl přítomen a mohl ocenit zpěvácké výkony těchto dětí. Výsledky: I. MŠ 1. Martincová Nikola 2. Leskovjanová Tereza 3. Škarpa Josef II. 1 2 třída 1. Martinec David 2. Venglářová Kristýna 3. Jakubkovičová Zuzana III. 3 4 třída 1. Kratochvílová Petra 2. Mikešová Klára 3. Kovaříková Aneta IV. 5 6 třída 1. Kašpar Dominik 2. Kašparová Tereza 3. Šťastná Veronika V. 7 9 třída 1. Janišová Lenka 2. Janušová Jana, Hrňová Aneta 3. Koňaříková Veronika 6. dubna 2008 v hodin ĎÁBELSKÝ HOLIČ Drama USA, 116 min., české titulky, mládeži přístupno od 15 let. - Nikdy nezapomenout. Nikdy neodpustit. Vstupné: 40,- Kč 13. dubna 2008 v hodin PAN VČELKA Animovaná komedie USA, 86 min., český dabing. - Včela vždycky v čele. Vstupné: 40,- Kč 20. dubna 2008 v hodin VETŘELCI VS PREDÁTOR 2 Sci-fi horor USA, 89 min., české titulky, mládeži přístupno od 15 let. - Na Zemi vypukne peklo Vstupné: 40,- Kč 27. dubna 2008 v hodin RAMBO: DO PEKLA A ZPĚT Akční film USA/Německo, 93 min., české titulky, mládeži přístupno od 12 let. - Nesmrtelný Rambo opět na scéně! Vstupné: 40,- Kč Změna programu vyhrazena! Tento program lze nalézt na Internetu a to na adrese: Jubilanti v březnu: Blahová Blažena 70 let Hořansko 210 Kroupová Anežka 75 let Hořansko 140 Koňařík Ladislav 75 let Řečiska 463 Ševčíková Marie 75 let Kaštýl 476 Doležel Jaroslav 70 let Hořansko 148 Přejeme vše nejlepší do dalších let milým jubilantům. Narození: Veronika Bilíková Hořansko 151 K narození děvčátka srdečně blahopřejeme. Úmrtí Hrňa Jan 66 let Hořansko 160 Mikeš Jan 71 let Stříbrník 637 Blízkým příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast.

6 program divadla program divadla program divadla program divadla program divadla Obec Hovězí ve spolupráci s Krajským úřadem Zlínského kraje DNY VALAŠSKÉHO DIVADLA V HOVĚZÍ 7. ročník přehlídky ochotnických souborů H O V Ě Z Í - kinosál Program: Pátek 4.4. POHÁDKA Z HONZOVY LHOTY - Ochotníci z Lidečka autoři: Milada a Jaroslav Bařinkovi Jak tradiční Honza vysvobodí netradiční princeznu začátek v 8.30 hodin - vstupné 20,- Kč ČERT A PRINCEZNA Ochotníci z Velkých Karlovic dle námětu B. Fixové Pohádka, ve které zvítězí dobro nad zlem začátek v hodin - vstupné 20,- Kč SPASTE DUŠE! REVIZOR! - Ochotníci z Ubla autor: N.V. Gogol Komedie o lidské hlouposti, podlézavosti a přetvářce začátek v hodin - vstupné 50,- Kč Sobota 5.4. NA SPRÁVNÉ ADRESE DS Chaos V. Bystřice Komedie francouzského autora Marca Camolettiho začátek v hodin - vstupné 50,- Kč Pátek HUDEBKA DS Ohraďák Vsetín Hudebka aneb děti v akci autorská hra K. Kovářové začátek 8.30 hodin - vstupné 20,- Kč TALÁR V MĚSTEČKU DS Taktak Lidečko Komedie o třech dějstvích, o malém okresním soudu a ještě tvorstvu kolem něho začátek v hodin - vstupné 50,- Kč Sobota ROSALBA CARRIERA DS Schod V. Meziříčí autorská hra J. Fabiána Hudební komedie francouzského královského dvora začátek v hodin - vstupné 50,- Kč Informace: OÚ Hovězí: , změna programu vyhrazena! - 6 -

7 povídka na pokračování zápis dětí do MŠ povídka na pokračování zápis dětí do MŠ POVÍDÁNÍ SE STAŘÍČKEM ČTVRTINOVÝM Staříčku, nedřímejte a povídejte něco nového, řekla vnučka když probudila staříčka, který podřimoval na lavičce. Jarní sluníčko pěkně hřálo a přímo lákalo někoho ke hře a jiného alespoň k posezení. Ale Vendulko, co ti možu povídať nového, když už su starý. Ále, přece jste byl někdy mladý, starý se nikdy nenarodí, oponovala mu vnučka. Tak mně povězte, co jste dělal, když jste měl tolik roků jako já. To máš těžké děvčico, když já už si skorem nic nepamatuju. Ale dobře si pamatujete, babička povídala, že když se vám do něčeho nechce, rád děláte ze sebe hloupého. Tož když je to tak, zkusím si na něco vzpomenúť. Nechal se umluvit staříček. Tož do obecnej školy sem chodil u nás v dědině. Měl sem to od nás z pasečisk skoro třičtvrti hodiny cesty. To jste se asi zastavil u každé vrby a loudal se domů co noha nohu mine. Kdyby jste jel autobusem, tak jste tam za deset minut. Kárala staříčka vnučka. Ty to bereš podle včilšich pořádků. Vtedy, když sem chodil do školy, žádný autobus na paseky nejezdil, tak sme ty čtyři kilometry museli chodit pěkně pěšky, a to nebylo na horní konec ani pořádnej cesty. Enem taková vozová a chodníček. Dolu přes dědinu jezdil enem vlak a ráno jeden starý autobus, co vozil lidi do zbrojovky, ale na paseky nic. Staříčku a to jste celou cestu chodili pěšky i když byl sníh nebo pršelo? To víš, kdo by nás vozil nebo nosil. Jedině když bylo moc sněha, nebo moc škaredé počasí, ostali sme doma. A staříčku, to jste chodili bez bot? Jak si na to přišla ty chytrá hlavo? V tych dobách sa už moc bosky nechodilo, snaď enem v létě. Ale nepřerušuj mňa pořáď, nebo ti nic nepovím. Já už budu ticho staříčku, jenom povídejte dál. Já si sednu vedle vás a budu poslouchat. To su zvědavý jak dlúho to vydržíš. Zahučal staříček a začal své povídání: Když sem začal chodiť do školy, bylo akorát po převratě v roku Staříčku a co se převrátilo? přerušila vyprávění vnučka. To sa praví, když sa navrchu pobijú mocní o vládu a na místo jedných lumpů sa k moci dostanú ešče horší. A už sa mňa na také blbiny nevyptávaj, nebo ti nic neřeknu! rozčiloval sa staříček a pokračoval ve svém vyprávění. Školu sme měli v dědině pěknú zděnú, ešče z První republiky. Bylo v ní šest tříd, ředitelna, sborovna a měl tam byt aj pan školník. Vyšší třídy od šestéj do devátéj, kerým sa vtedy říkalo měšťanka, byly ve dvoch dřevěných vojenských barákoch vedla obecnej školy. V první třídě nás učil pan učitel, kerý byl velice hodný. Naučil nás čísť, psať aj počítať. Ze začátku sme psali akorát obyčejnú tužkú, až ve druhém pololetí sme začali psať pérem, keré sa namáčalo do kalamářů. To si dovedeš představiť co to bylo kaněk. Ingust býl všade, neenom v sešitě, ale aj na rukách, na hubě a nekdy aj na oblečení. A takové dlúhé vlasy, jak máš ty, nekeří mamlasi ogaři namočili cérkám takéj do ingusta. Takové případy ale pan učitel řešil okamžitě, včil sa temu říká říká operativně: Přehnul mamlasa přes lavicu a nalátál mu jich na prdel léskoviců tolik, kolik sa do něho vešlo, aspoň si to na chvilku pamatovál, že sa také pestvo nemá dělať. To až v pozdějších dobách, sa od starých osvědčených zkušeností muselo upustiť. Komenský byl nahrazený Makarenkem a začaly potíže ve školství. Staříčku, já už tomu přestávám rozumět, pletete tam zas jakousi politiku a jakési neznámé pány. Ozvala se nesměle vnučka. Tož já ti to vysvětlím: Když je děcko malé a dělá nejakú neplechu, má sa mu to napřeď pořádně vysvětliť. Když to nepomože, je třeba to doložiť aj ručně prútkem na zadek. A aj Učitel národů Jan Amos Komenský tvrdil, že metla vyháňá děti z pekla. Když sa na tuto medicínu zapomene v mládí, už těžko sa dospělí ludé vychovávajú. Ale staříčku, vy mňa enom strašíte s prutem a nic nechcete povídat. Ošívala se vnučka a bylo jasné, že už ji staříčkovo vyprávění přestávalo bavit. Víš co ty opíco jedna, já už ti nic nebudu povídať, ale radši sa ti něco o zašlých časoch pokusím napsať a ty si to možeš potom přečísť, až sa ti bude chtěť. A už sa pakuj hráť. Uzavřel staříček nepovedené vyprávění. Doufejme, že se mu to podaří příště a něco dá na papír. Pokračování přístě. Jan Surý Informace k zápisu dětí do MŠ HOVĚZÍ pro školní rok 2008/09 Vážení rodiče, přihlásit své dítě do naší mateřské školy si můžete od ledna 2008 až do konce dubna 2008 a to osobně nejlépe v době od hod. nebo telefonicky. Přednostně budou přijímány: děti 5 leté, s trvalým bydlištěm v obci, které půjdou v roce 2009 k zápisu do 1 třídy děti maminek, které chodí do zaměstnání (děti od 3 let s docházkou na celý den ) děti, které dojížděly do mateřské školy v jiné vesnici nebo městě děti 3-4 leté s docházkou pouze na 4 hodiny Maminky prosím, aby se informovaly u svého zaměstnavatele, zda nastoupí do zaměstnání - budu vyžadovat potvrzení zaměstnavatele. Společně se sejdeme v naší mateřské škole v měsíci květnu, kdy proběhne zápis s vyplněním potřebných dokladů. Dveře naší mateřské školy jsou pro Vás i Vaše děti otevřené každý den v době od hod. Foto dokumentace z činnosti mateřské školy je ve fotogalerii na stránkách obce Hovězí. Hana Dohnalová, ředitelka MŠ Hovězí

8 jarní rozlosování fotbal jarní rozlosování fotbal jarní rozlosování fotbal jarní rozlosování ROZLOSOVÁNÍ JARNÍCH MISTR. ZÁPASŮ R Hovězský zpravodaj vydává Obecní úřad Hovězí, registrace: MKČRE 15664, sazba: Mikeš Josef, tisk: Grafia Nova - Rožnov p. R. Cena 5 Kč. Neprošlo jazykovou úpravou. Telefon: , fax: ,

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Vyškovec se

Více

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012,

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Vánoční rozhovor s učitelem náboženství Petrem Gabrhelem

Vánoční rozhovor s učitelem náboženství Petrem Gabrhelem TELNICE www.telnice.eu TELNICKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 3 PROSINEC 2008 Sokolské oslavy vzniku ČSR Adventní pohlazení ve škole Drakiáda na Orlovně Vánoční rozhovor s učitelem náboženství Petrem Gabrhelem

Více

č. 3/2009 březen K vydařenému Josefskému koštování 14. března se vracíme pohledem na cymbálovku Jánošíček

č. 3/2009 březen K vydařenému Josefskému koštování 14. března se vracíme pohledem na cymbálovku Jánošíček č. 3/2009 březen K vydařenému Josefskému koštování 14. března se vracíme pohledem na cymbálovku Jánošíček Josefské koštování na začátku března se stává pěknou tradicí a oblíbenou příležitostí k setkání

Více

OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích

OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ludgeřovice rozhodlo na svém zasedání dne 19.12.2012 usnesením č.4. vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU 1/2006 SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Začátek roku 2006 Opožděně, ale přece. S ohledem na termín vydání letošního prvního čísla Podhoranu přicházím s pozdním, ale o to upřímnějším přáním pevného zdraví, spokojenosti

Více

LEDEN 2013 ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 1 Rooseveltova 15 549 57 Teplice nad Metují (491) 581207, www.teplicenadmetuji.

LEDEN 2013 ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 1 Rooseveltova 15 549 57 Teplice nad Metují (491) 581207, www.teplicenadmetuji. 1 LEDEN 2013 ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 1 Rooseveltova 15 549 57 Teplice nad Metují (491) 581207, www.teplicenadmetuji.cz/ozveny Wichtrejův příkop v teplických skalách. Franz Wichtrei, z

Více

hlavne ˇ pevné zdraví mnoho pracovních a osobních úspechu ˇ v roce 2006 Václav Heřman Přeje za město, ale i za sebe starosta města Nová Role

hlavne ˇ pevné zdraví mnoho pracovních a osobních úspechu ˇ v roce 2006 Václav Heřman Přeje za město, ale i za sebe starosta města Nová Role Vážení spoluobčané Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova, v minulém čísle Novorolského zpravodaje jsem bilancoval co se udělalo a co neudělalo z pohledu rozpočtu města na rok 2005. Nyní bych se chtěl vrátit

Více

Předvánoční setkání seniorů. Vážení spoluobčané,

Předvánoční setkání seniorů. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začátek nového roku je vhodnou příležitostí k ohlédnutí za tím právě uplynulým a k zamyšlení nad tím, co nám příští období přinese. V našem městě můžeme letos očekávat dokončení sportovní

Více

Obecní úřad informuje

Obecní úřad informuje Prosinec 2009 č. 2 Vážení občané, při pohledu z okna vidím sytě zelený trávník nádherně prosvícený zapadajícím sluncem a vážně si pohrávám s myšlenkou zda vytáhnout již dvakrát zazimovanou sekačku, či

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč O čem píšeme? Slovo starosty Zprávy z radnice Významné dny Pravé Vánoce Evangelický sbor Betlémské světlo 2012 Vzpomínka

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI ! Zprávy z radnice ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI Vzhledem ke garancím Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci poskytování LSPP (4 hodiny ve všední den, 9 hodin v sobotu, neděli a svátek),

Více

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů OBEC KOZLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Kozlov se na svém zasedání dne 16.12.2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

Bludovan 3/2008. Stanovení výše stočného pro rok 2008. Otazníky kolem pošty a opravy obuvi. Forma úhrady stočného ZDARMA

Bludovan 3/2008. Stanovení výše stočného pro rok 2008. Otazníky kolem pošty a opravy obuvi. Forma úhrady stočného ZDARMA 3/2008 ZDARMA Datum vydání: 31. března 2008 Bludovan Stanovení výše stočného pro rok 2008 S účinností od 1.4.2008 se mění výše stočného, kdy původní částka na 1m3 odpadních vod byla stanovena na 16,67

Více

ZPRAVODAJ RADKOVSKÝ ČÍSLO 5 / BŘEZEN 2015. Slovo pana starosty

ZPRAVODAJ RADKOVSKÝ ČÍSLO 5 / BŘEZEN 2015. Slovo pana starosty RADKOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 / BŘEZEN 2015 Slovo pana starosty Vážení občané, začínáme si opět užívat jarního sluníčka. S příchodem jarního počasí nás čeká spousta práce kolem našich domů na zahrádkách

Více

STALO SE PŘED 50 LETY

STALO SE PŘED 50 LETY Únor 2008 èíslo 1 Cena 3 Kè STALO SE PŘED 50 LETY aneb listování petřkovickou kronikou Dnes se vracíme k listování naší obecní kronikou. Důvodem je padesáté výročí zřízení poštovního úřadu v Petřkovicích.

Více

ROČNÍK 20 LEDEN/ÚNOR 2005 ČÍSLO 1-2 CENA

ROČNÍK 20 LEDEN/ÚNOR 2005 ČÍSLO 1-2 CENA ROČNÍK 20 LEDEN/ÚNOR 2005 ČÍSLO 1-2 CENA 4 Kč O ČEM PÍŠEME - Z městského zastupitelstva - Platnost občanských průkazů - Příjem žádostí o pronájem bytů ulice Tyršova - Společenská kronika - Aloisie Bačová

Více

BESEDNÍK. Vážení občané! Vstoupili jsme do roku 2014. Na otázku Jaký bude?, pokusíme se odpovědět: Významný!

BESEDNÍK. Vážení občané! Vstoupili jsme do roku 2014. Na otázku Jaký bude?, pokusíme se odpovědět: Významný! BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz LEDEN 2014 ČÍSLO 210 LISTUJEME: Žádosti o účelové dotace Novoroční slovo vedení města a jsme si vědomi, že přesahují časový horizont mandátu současného zastupitelstva.

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO 12. prosince 2001 číslo 12 / 2001 Vážení spoluobčané, s blížícím se koncem roku se zpravidla začíná bilancovat, co se podařilo během roku změnit k lepšímu. Jaké

Více

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Výsledky voleb do Zastupitelstva m sta Zbýova a do Senátu Parlamentu R Jízdní ády 1 Vánoční 2010 Zdena

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2012 Netradiční pohled na Tikovice Slovo starosty Vážení spoluobčané, v těchto dnech dostáváte do svých domovů druhé číslo Ořechovského zpravodaje. Doufám, že

Více

NAŠE NOVINY Také na www. obecveselicko.cz listopad 2012

NAŠE NOVINY Také na www. obecveselicko.cz listopad 2012 Vydala Obec Veselíčko NAŠE NOVINY Také na www. obecveselicko.cz listopad 2012 Vážení spoluobčané, blíží se konec roku a s tím spojený čas vánočního shonu. Jménem zastupitelů vás chci pozdravit a přiblížit

Více