Obecní zřízení (na příkladu obce Drhovy)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecní zřízení (na příkladu obce Drhovy)"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Obecní zřízení (na příkladu obce Drhovy) Bakalářská práce Autor: Hana Čoudková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. Praha Duben, 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne Hana Čoudková

3 Poděkování: Na tomto místě bych ráda poděkovala panu prof. JUDr. Richardu Pomahačovi, CSc. za cenné rady, ochotu a trpělivost při vedení mé bakalářské práce. Dále děkuji místostarostce obce Drhovy paní Heleně Sedláčkové za poskytnutí všech informací a podkladů ke zpracování této bakalářské práce. Hana Čoudková, duben 2012

4 Anotace Bakalářská práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola je zaměřena na přiblíţení zásadních historických období ve vývoji obecního zřízení a popisu orgánů obce, zejména jaká mají práva, sloţení a povinnosti. V této kapitole jsou také vysvětleny pojmy přenesená a samostatná působnost. Druhá kapitola přibliţuje obec Drhovy, orgány obce a jejich sloţení. Třetí kapitola se věnuje hospodaření obce Drhovy s majetkem, zejména s majetkem nemovitým. Čtvrtá kapitola je zaměřena na působnost obce v oblasti školství, která popisuje, jak řeší obec situaci, jeţ není zřizovatelem základní ani mateřské školy. Klíčová slova: obecní zřízení, orgány obce, samostatná působnost, přenesená působnost, územní samospráva, veřejnoprávní korporace. Annotation The thesis is divided into four chapters. The first chapter focuses on the approach of essential historical periods in the development of the municipal establishment and description of the municipal authorities, especially what rights they have, structure and their obligations. This chapter also explains the concepts of transferred and a separate application. The second chapter describes village Drhovy, municipal authorities and their composition. The third chapter is devoted to economy of village Drhovy property, especially immovable property. The fourth chapter focuses on the effectiveness in the area of education, which describes how to solve the situation where the village is not a founder of elementary and nursery school. Key words: municipal establishment, municipal authorities, separate application, transferred application, local government, public corporations

5 Obsah OBSAH... 5 ÚVOD VÝVOJ A ZÁKLADNÍ INSTITUTY OBECNÍHO ZŘÍZENÍ V ČR Vývoj územní samosprávy Vývoj do konce 19. století Územní samospráva v letech Období okupace ( ) Období po 2. světové válce Vývoj po roce Základní článek územní samosprávy obec Území obce Občané obce Samospráva Působnost obce samostatná a přenesená Druhy obcí Orgány obce Zastupitelstvo obce Rada obce Starosta obce Obecní úřad Tajemník Výbory obce Komise Obecní policie OBECNÍ ZŘÍZENÍ V OBCI DRHOVY Obec Drhovy Historie obce Drhovy Orgány obce Obecní úřad Obec Drhovy součástí Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska Místní akční skupina Brdy Vltava HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM V OBCI DRHOVY Právní úprava hospodaření s majetkem obce Majetek obce Drhovy Nemovitý majetek obce Drhovy Finanční situace obce

6 4. JAK SE OBEC DRHOVY VYPOŘÁDÁVÁ S VÝKONEM PŮSOBNOSTI V OBLASTI ŠKOLSTVÍ Právní úprava působnosti v oblasti školství Základní a mateřská škola v obci Nečín Základní školy ve městě Dobříši Předškolní vzdělávání ve městě Dobříš ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY SEZNAM TABULEK SEZNAM OBRÁZKŮ

7 Úvod Cílem této práce je analyzovat základní instituty obecního zřízení v České republice v souvislosti s konkrétními problémy správy v obci Drhovy, a to z hlediska teoretického a praktického dle současné platné zákonné úpravy. Ke zpracování bakalářské práce budu vyuţívat empirické poznatky a odbornou literaturu. Bakalářská práce bude obsahově rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola bude věnována historii, zejména významným mezníkům týkajícím se vývoje obecní samosprávy, a to od roku 1848 aţ do vzniku samostatného Československa. Bude zde zmíněno, jakými změnami prošlo obecní zřízení v období světových válek. Další část této kapitoly bude věnována základním územním samosprávným celkům, tedy obcím a jejich hlavním pilířům občanům, území a samosprávě. Nedílnou součástí bude vysvětlení pojmů samostatná a přenesená působnost. Poslední část této kapitoly bude zaměřena na orgány obce. Mezi tyto orgány patří starosta, zastupitelstvo, rada obce, obecní úřad, tajemník, výbory obce, komise obce a obecní policie. Druhá kapitola bude jiţ praktickou částí bakalářské práce. Zaměřím se v ní na obecní zřízení v obci Drhovy. Přiblíţím fungování správy v obci s počtem obyvatel 263. Seznámím čtenáře s historií obce a orgány obce, jeţ se zřizují v malé obci. Další část se bude věnovat Svazku Dobříšska a Novoknínska, jehoţ je obec členem. Ke konci kapitoly popíši fungování obecně prospěšné společnosti MAS Brdy Vltava, která usiluje o propagaci regionu Svazku Dobříšska a Novoknínska. Třetí kapitola přiblíţí hospodaření obce Drhovy s majetkem. Věnovat se budu zejména majetku nemovitému, konkrétně budově, jeţ není dlouhá léta vyuţívána. Zaměřím se na právní úpravu hospodaření obce s majetkem a na vyhrazené pravomoci týkající se pronájmů bytů, pozemků a nebytových prostor, uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce. Součástí kapitoly bude i přiblíţení finanční situace obce. Čtvrtá kapitola bude zaměřena na problematiku výkonu působnosti v oblasti školství, jak je řešena obcí Drhovy. Přiblíţím zde, jaké základní školy a mateřské školy děti mohou v okolí navštěvovat, jaká je situace zvláště v mateřských školách a zda je moţné pro děti ve věku tří aţ pěti let s trvalým pobytem na území obce zajistit umístění v předškolním zařízení. 7

8 1. Vývoj a základní instituty obecního zřízení v ČR 1.1 Vývoj územní samosprávy Vývoj do konce 19. století Za feudalismu veřejnou moc měl v rukách ten, kdo vlastnil půdu. Vlastník půdy byl jak správním úřadem, tak i soudcem. Královská města zaujímala zvláštní postavení, byla podřízena přímo králi a byla vyjmuta ze zemského práva. Správu měst prováděl nejvyšší podkomoří ve jménu krále. Městskou správu tvořila městská rada (jinak konšelé, kmeti). Městskou radu jmenoval král. V čele rady stál purkmistr. Královský rychtář, který dohlíţel na městskou správu, hájil pak zájmy panovníka. Svobodná města byla ve středověku do určité míry nezávislá na státní moci, hlavně v otázkách vnitřní organizace a ekonomické soběstačnosti. V druhé polovině 18. století došlo k postátnění jak zemské, tak i krajské správy, které uskutečnila Marie Terezie. V těchto reformách dále pokračoval i její syn Josef II. Následkem těchto reforem bylo, ţe i nejniţší instance veřejné správy byla podrobena státnímu dozoru. Celý proces reforem potom vyvrcholil roku Rok 1848 se stal historickým pro českou obecní samosprávu, neboť v tomto roce se dostalo velké pozornosti samosprávě obcí, byla zavedena obecní a městská samospráva. Právním základem pro obce se stal prozatímní obecní zákon č. 170 ř.z. Zákon je nazýván také jako Stadionovo obecní zřízení, podle hraběte Františka Stadiona, který byl ministrem vnitra habsburské monarchie a kterému je přičítáno autorství tohoto zákona. V úvodu tohoto zákona je vepsána známá zásada: základem svobodného státu je svobodná obec. 2 V tomto zákoně došlo k vymezení obce, stala se základní jednotkou pro členění státu. To vedlo k rozpadu tzv. vazalské správy, která byla zaloţena na rozdělení měst na královská a poddanská. Tento zákon provedl nově rozdělení na města, městečka a vesnice podle počtu obyvatel a rozlohy obce. Objevilo se zde poprvé vymezení působnosti obcí na přirozenou. Na druhé straně přirozené působnosti stála působnost přenesená, jeţ zahrnovala obstarávání veřejných věcí, které byly obci delegovány státem. V kaţdé obci byly zřízeny dva orgány, 1 SCHELLE, Karel et al. Dějiny české veřejné správy. Plzeň: Aleš Čeněk, s SCHELLE, Karel et al. Dějiny české veřejné správy. Plzeň: Aleš Čeněk, s

9 které byly povinné. Jedním z orgánů byl obecní výbor, který byl volen na dobu 3 let. Jednalo se o kolektivní orgán a pro rozhodnutí v dané věci byla zapotřebí většina hlasů. Jeho moc byla však pouze dozorčí a usnášení, moc výkonnou tento orgán neměl. 3 Dále zde byla zavedena i kategorie statutárních měst, bylo jich zřízeno pět: Praha, Opava, Liberec, Olomouc, Brno. Zásady, které byly obsaţeny v prozatímním obecním zákoně, byly paralyzovány tím, ţe v Rakousku došlo k znovuzavedení absolutismu. Nicméně došlo k podstatným zásahům do obecní samosprávy, která ještě nebyla dostatečně rozvinuta. Došlo k nim na základě Zásad o organických zařízeních v korunních zemích rakouského císařství z roku Podle těchto zásad mělo být vypracováno i nové obecní zřízení, což se však uskutečnilo teprve roku Roku 1861 panovník ustoupil demokratizačnímu tlaku jak vnitrostátnímu, tak i zahraničnímu a konaly se obecní volby, ve kterých zvítězili Češi ve většině měst. Roku 1862 v březnu vyšel rámcový říšský obecní zákoník. Byly zde upraveny základní instituty obecního zřízení a volby do obecních orgánů. V tomto zákoně je znát silný vliv prozatímního obecního zákona ze 17. března Obecní orgány jsou zde koncipovány shodně. Obecní výbor, který je volen na tři roky, je jiţ často pojmenováván obecní zastupitelstvo. Dochází k přejmenování purkmistra na starostu, který spolu s náměstky tvoří orgán obce. Je zde zachování přirozené a přenesené působnosti. Došlo i ke zvýšení počtu statutárních měst Územní samospráva v letech Po rozpadu Rakouska - Uherska nastává další vývojová etapa. Správní aparát ČSR se určitým způsobem odlišoval od starého rakouského správního systému. Bylo to zejména zpolitizováním veřejné správy ve smyslu politického stranictví. Dalším výrazným rysem prvorepublikové správy byla její demokratizace. Neboť do obcí se od roku 1919 volilo podle zásad všeobecného, přímého, rovného a tajného hlasovacího práva na základě poměrného zastoupení. 5 3 Hladíková, Z., Janák, J., Dobeš, J. Dějiny správy v Českých zemích od počátků státu po současnost. vydáno v roce 2007 : Nakladatelství Lidové noviny, s Hladíková, Z., Janák, J., Dobeš, J. Dějiny správy v Českých zemích od počátků státu po současnost. vydáno v roce 2007 : Nakladatelství Lidové noviny, s Hladíková, Z., Janák, J., Dobeš, J. Dějiny správy v Českých zemích od počátků státu po současnost. vydáno v roce 2007 : Nakladatelství Lidové noviny, s

10 Dle zákona č. 11/1918 Sb., který je označován také jako recepční, zůstávají dál v platnosti pro Českou republiku dosavadní zákony zemské a říšské. Typickým pro toto období bylo zakládání národních výborů jako orgánů, které měly vykonávat pravomoci v oblasti obecní správy. Jejich trvání bylo však pouze na dobu 1 roku. Roku 1928 vstoupil v účinnost zákon o organizaci politické správy. Tímto zákonem došlo ke sjednocení veřejné správy na celém území a k opětovnému zavedení zemského zřízení. Došlo prakticky ke zlikvidování a postátnění okresní a zemské samosprávy. Pravomoc byrokratických státních úřadů byla zvýšena, tím získaly větší oprávnění zejména v oblasti trestního správního práva. 6 Obyvatelé na základě tohoto zákona volili přímo dvě třetiny členů do okresního zastupitelstva a do zemského zastupitelstva a třetí třetina byla pak jmenována vládou. V období 1. republiky dochází k centralizaci státní moci, neboť bylo nutno posílit pozici Československé republiky proti separatistickým německým snahám. Za II. republiky došlo k nastolení autoritativní demokracie. Projevilo se to i v komunálním právu. Příkladem legislativní změny tohoto období je vládní nařízení o obecních (obvodních) tajemnících; jedná se o vládní nařízení, které zavedlo funkci tajemníka. Jednalo se o osobu, kterou určil stát buď pro obec (obecní tajemník) nebo pro více obcí (obvodní tajemník). Tajemníci byli státními zaměstnanci, jejich činnost se týkala dozorového oprávnění, poradního oprávnění atd. Tím, ţe byla vytvořena instituce tajemníků, došlo k obrovskému zásahu do obecní samosprávy. Zřízení institutu (obvodního) tajemníka bylo mimo jiné připraveno jiţ od jara roku K dalším opatřením však vláda jiţ nemohla přistoupit v důsledku prudkého spádu událostí v březnu roku 1939, jeţ vedly k definitivní likvidací Československa z důvodu nastolení fašistické diktatury Období okupace ( ) V období tzv. Protektorátu Čechy Morava byl charakter veřejné správy zásadně odlišný od předcházejícího období. Celé území bylo rozděleno na tzv. venkovské nebo městské okresy (Landkreise a Stadtkreise). Venkovských okresů vzniklo 53 a městských pět. Ve venkovských okresech byly vytvořeny úřady landrátů (Landratsamt), které prakticky navazovaly na prvorepublikové okresní úřady. 6 Hladíková, Z., Janák, J., Dobeš, J. Dějiny správy v Českých zemích od počátků státu po současnost. vydáno v roce 2007 : Nakladatelství Lidové noviny, s SCHELLE, Karel et al. Dějiny české veřejné správy. Plzeň: Aleš Čeněk, s

11 Do landrátů byly začleněny i okresní školní úřadovny (Kreisschulämter) a zdravotní úřadovny (Gesundheitsämter). V čele městského okresu stál vrchní starosta (Oberbürgermeister). 8 Pro část tohoto období byla typická dvojkolejnost veřejné správy, coţ znamenalo, ţe fungovala jak říšská správa, tak i protektorátní autonomní správa. Vedoucí postavení měla samozřejmě říšská správa, v jejímţ čele stál říšský protektor. Roku 1942 došlo však k plné centralizaci a tím k odstranění dvojkolejnosti veřejné správy, která se uskutečnila Heydrichovými správními reformami a fungovala jen říšská správa. Toto období bylo tedy silně postiţeno omezením obecní samosprávy, jestliţe se dá o obecní samosprávě v tomto období vůbec hovořit. Dekretem prezidenta republiky z byl obnoven právní pořádek v Československu. Tímto dekretem nebyly platné a nebyly součástí právního řádu Československa předpisy, které byly vydány v období od 30. září 1938 do 4. května Období po 2. světové válce Vývoj po druhé světové válce směřoval postupně k odstranění dosavadního pojetí územní samosprávy, jak se u nás vyvíjela od poloviny XIX. století. Na právním postavení obcí jako základního článku samosprávy se přitom tyto změny projevily nejvýrazněji. 9 Územní samospráva byla obnovena ústavním dekretem prezidenta republiky ze dne Tímto dekretem byly zřízeny místní národní výbory, okresní národní výbory a zemské národní výbory, které měly být zřízeny pouze jako prozatímní. Nicméně v programu československé vlády, který byl přijat v Košicích, se jiţ o nich jako o prozatímních nehovořilo. Národní výbory byly vytvářeny ve svém počátku neformálně, tvořily orgán prozatímního a revolučního charakteru. V letech 1946 aţ 1948 se z důvodu přípravy nové ústavy vedly diskuse ohledně podoby národních výborů. Ţádná politická strana Národní fronty proti existenci fungování národního výboru nevystoupila. Dne byl pak schválen ústavní zákon, který ve své podstatě kopíroval návrh KSČ. V tomto ústavním zákoně byla zakotvena povinnost podřízenosti národního výboru niţšího stupně národnímu výboru vyššího stupně. Dále, ţe národní výbory 8 Hladíková, Z., Janák, J., Dobeš, J. Dějiny správy v Českých zemích od počátků státu po současnost. vydáno v roce 2007 : Nakladatelství Lidové noviny, s KOPECKÝ, M. Právní postavení obcí a krajů základy komunálního práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s

12 byly podřízeny ministru vnitra, vládním a výkonným orgánům. Národní výbory se touto ústavou staly pouze státními orgány a jiţ nebyly právnickými osobami, byla jim přiznána obecná působnost. Nebyly vytvořeny právní záruky, aby záleţitosti týkající se územního obvodu byly řešeny příslušným národním výborem. V právním smyslu slova je toto moţno nazvat zánikem samosprávy Vývoj po roce 1989 Změny společenské tak i politické, které nastaly po roce 1989, zasáhly naprosto zásadně také oblast veřejné správy. Proto jiţ na jaře roku 1990 převládaly tendence, které směřovaly k navrácení tradičního správního systému, který byl na našem území uplatňován do konce první Československé republiky. Systém národních výborů jiţ byl zcela neudrţitelný. 10 Ústavní zákon č. 294//1990 Sb. se stal právním základem pro reformu místní samosprávy. Tento zákon zrušil národní výbory a nově obnovil samosprávu na úrovni obcí. Tím, ţe došlo ke zrušení okresních národních výborů, byly vytvořeny zákonem o okresních úřadech č. 425/1990 Sb. nové orgány státní správy pro okresy a tím byly okresní úřady. Dne 1. ledna 1993 zaniká československá federace a vzniká Česká republika. V ústavním zákoně č. 1/1993 byly obsaţeny základy územní správy. V článku 99 Ústavy se Česká republika dělí na obce. Obce se tak stávají základními územními samosprávnými celky. Dlouhá léta se vedly diskuse o tom, jaká má být podoba vyšší územní samosprávy. S účinností od byl přijat ústavní zákon č. 347/1997 Sb., který vytvořil 14 krajů včetně hlavního města Prahy, které mělo statut kraje. Kraje jako samosprávné územní jednotky byly jiţ vytvořeny ústavou, ale volební zákon a zákon o jejich organizaci a postavení byl přijat později. Byl to zákon o krajích č. 129/2000 Sb. a zákon o volbách do zastupitelstev č. 130/2000 Sb. První zastupitelské volby se konaly Tím, ţe byly vytvořeny kraje jako vyšší územně samosprávné celky, byly přijaty zákony, které realizovaly tuto reformu. Jednalo se o zákon o obcích č. 128/2000 Sb. (tímto zákonem byl nahrazen zákon z roku 1990), zákon o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb., zákon o okresních úřadech č. 147/2000 Sb. Zákonem o volbách do zastupitelstev č. 491/2001 Sb. byl pak nahrazen volební zákon z roku Činnost okresních úřadů zanikla dnem Došlo k přenesení částí agendy na obce, kraje a stát. Z dalších právních úprav je moţno uvést 10 SCHELLE, Karel et al. Dějiny české veřejné správy. Plzeň: Aleš Čeněk, s

13 zákon č. 234/2006 Sb. Tento zákon změnil dohled nad obcemi (respektive jejich činnosti v jejich samostatné působnosti) pouze do působnosti ministerstva vnitra. 1.2 Základní článek územní samosprávy obec V České republice je uplatňován dvoustupňový systém územní samosprávy. Česká republika se člení na vyšší územní samosprávné celky a na základní územní samosprávné celky. Základním samosprávným celkem je obec a vyšším samosprávným celkem je kraj. Ve vztahu těchto samosprávných celků se nejedná o podřízenost či nadřízenost. Samosprávy mají samostatnou kompetenci, do které je moţno zasahovat pouze ze zákonných důvodů. Obec je tedy základním územním samosprávným celkem, který má právo na samosprávu, má svůj majetek a hospodaření probíhá na základě rozpočtu, je veřejnoprávní korporací, tzn. veřejnoprávním subjektem, právnickou osobou veřejného práva, která je zřízena zákonem a které je svěřeno zajišťování určitých veřejných úkolů (výkon veřejné správy). 11 Úkolem obce je péče o rozvoj svého území, a to o rozvoj všestranný, a dále péče o potřeby občanů. Hlavní pilíře obce jsou: území občané samospráva Území obce Jak jiţ bylo zmíněno, jedním z hlavních pilířů obce je území. Území obce tvoří buď jedno nebo i více katastrálních území, která na sebe navazují. Není možné, aby si obec vytvářela enklávy, bez spojení s integrální částí obce. 12 Hranice místních správních jednotek, dle Evropské Charty čl. 15, nelze měnit, aniţ by předem změna hranic nebyla konzultována s obyvateli, kterých by se tato změna týkala. Konzultace 11 Vedral, J., Váňa, L., Břeň, J., Pšenička, S. Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, s Vedral, J., Váňa, L., Břeň, J., Pšenička, S. Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, s

14 má být provedena pokud moţno referendem (kde je zákonem referendum umoţněno). V České republice dle platné zákonné úpravy mohou být provedeny následující změny území obcí. Je moţno: obce sloučit, připojit obec, oddělit část obce, provést změnu hranic obcí (avšak při této změně nedochází k oddělení části obce, ke sloučení obcí či jejích připojení), změnit území obce, které je vyvolané změnou nebo změnami jiných územních jednotek. 13 U sloučení obce dochází k tomu, ţe dvě nebo více obcí, ale musí spolu sousedit, se spojí a dojde k vytvoření nové obce. Připojení obce znamená, ţe se obec připojí k obci sousední. Připojená obec zaniká. Dochází k rozšíření území obce, ke které se obec připojí. Je moţné, aby se k jedné obci připojilo i více obcí. Při oddělení obce je podmínkou, aby nová obec měla po oddělení minimálně 1000 občanů, stejně tak i obec původní. K jiné změně hranic obcí (nedochází k oddělení části obce, ke sloučení obcí, a nebo připojení obcí) dochází, jestliţe se obce na změně hranic dohodnou. Nejprve je ale nutno změnu hranic projednat s katastrálním úřadem. Hranice obcí mohou být změněny též v důsledku změn území krajů či území státu 14, potom dochází k územní změně obce, která je vyvolaná změnou jiné územní jednotky Občané obce Druhým základním pilířem jsou občané. Občan je fyzická osoba, která je občanem ČR, trvale hlášená v obci k trvalému pobytu. Občan (starší 18ti let) má například tato práva, která můţe uplatňovat ve vztahu k obci: právo na vyjadřování svého stanoviska při zasedání zastupitelstva k věcem, které jsou projednávány, 13 KOPECKÝ, M. Právní postavení obcí a krajů základy komunálního práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s KOPECKÝ, M. Právní postavení obcí a krajů základy komunálního práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s

15 právo na vyjádření se k navrhovanému rozpočtu a také k závěrečnému účtu za uplynulý rok, právo zaţádat, aby určitá záleţitost, která je v samostatné působnosti obce, byla projednána, právo na uţívání veřejných ústavů, např. školy, zdravotnická zařízení. Občané vlastnící nemovitost na území obce mají stejná práva, vyjma práva být volen a práva volit. Zvláštní skupinou osob, kterým jsou obecním zřízením svěřena stejná práva tak jako občanům obce, jsou fyzické osoby starší 18ti let, které jsou cizím státním příslušníkem a mají trvalé bydliště na území obce. Aby tito cizinci mohli mít stejná práva jako občané obce, je třeba, aby tak bylo stanoveno mezinárodní smlouvou, která byla vyhlášena, a kterou je Česká republika samozřejmě vázána. 15 Občané se podílí na samosprávě různými způsoby. Jednou z nejvýznamnějších a nejvýraznějších forem podílu občanů na správě věcí veřejných je bezesporu volba jednotlivých členů zastupitelstva obce Samospráva Samospráva je třetím pilířem obce. Jedná se o svěřený okruh úkolů veřejné správy, který je stanoven ústavou a zákony, jeţ samosprávná korporace vykonává vlastním jménem. Samosprávná korporace není při svém výkonu podřízena státním orgánům. Stát plní ve vztahu k nositeli samosprávy pouze funkci právního dozoru nad jejím jednáním. Samospráva je tak projevem decentralizace státní správy. 17 Samospráva zajišťuje vykonávání působnosti veřejné správy (přenesená působnost) a územní samosprávy (samostatná působnost). 15 Vedral, J., Váňa, L., Břeň, J., Pšenička, S. Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, s Vedral, J., Váňa, L., Břeň, J., Pšenička, S. Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, s KOPECKÝ, M. Právní postavení obcí a krajů základy komunálního práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s

16 1.2.4 Působnost obce samostatná a přenesená Působnost můţeme charakterizovat jako souhrn práv a povinností, jeţ jsou určeny územnímu samosprávnému celku k tomu, aby plnil své úkoly. 18 Je rozlišována dvojí působnost - a to samostatná a přenesená. Samostatná působnost Do okruhu samostatné působnosti patří záleţitosti, které obec vykonává na vlastní odpovědnost a svým vlastním jménem. Ústava ČR zakotvuje toto právo na samostatnou působnost, do které je moţno zasahovat jen takovým způsobem, který stanoví zákon. Samostatnou působností jsou záleţitosti týkající se zájmů občanů obce, jestliţe je dle zákona nespravuje kraj a jestliţe se nejedná o přenesenou působnost anebo o působnost svěřenou správním úřadům. Obec tedy v rámci své samostatné působnosti na svém území: pečuje o rozvoj v oblasti sociální péče, pečuje o uspokojování potřeb svých občanů (zejména v oblasti bydlení, dopravy a spojů, výchovy a vzdělávání, ochrany veřejného pořádku). Stěţejní právo, které vyplývá ze samostatné působnosti je: hospodaření dle vlastního rozpočtu, právo na vlastní majetek. Samostatná působnost obce tedy umoţňuje obcím např. moţnost zakládat a zřizovat právnické osoby, ukládat pokuty za správní delikty, spolupráci mezi obcemi a také spolupráci s obcemi jiných států, zřízení obecní policie atd. Přenesená působnost Přenesená působnost znamená, ţe obce vykonávají záleţitosti státu. Pro obce je to povinnost. Tato povinnost je dána buď přímo zákonem, nebo dohodou samosprávných celků, ţe za ně budou provádět přenesenou působnost, je-li zákonem takovýto postup umoţněn. Tím se však 18 KOPECKÝ, M., Právní postavení obcí a krajů základy komunálního práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s

17 orgán obce nestává státním orgánem, ale i nadále je orgánem vlastního územního celku. Stát se podílí na finančních nákladech, které jsou s tímto výkonem státní správy spojeny. Obce v přenesené působnosti vydávají nařízení. Při vydávání nařízení se obce řídí zákony a také jinými právními předpisy. V ostatních případech se obce také řídí směrnicemi ústředních správních úřadů a usneseními vlády. Nicméně tyto směrnice a tato usnesení mohou obcím ukládat povinnosti jen v tom případě, pokud jsou zároveň také stanoveny zákonem. 19 Mezi činnosti, které obce vykonávají v přenesené působnosti, patří například vydávání cestovních dokladů, řidičských průkazů, občanských průkazů atd Druhy obcí Zákon o obcích rozlišuje tyto typy obcí, u kterých je určitý rozdíl v právním postavení a ve vykonávání agend státní správy: obec, městys, město, statutární město. Statutární města mají důleţité privilegium, které umoţňuje členění města na městské obvody nebo části, které mají své orgány samosprávy. V současné době mají v České republice postavení statutárního města například tato města: Kladno, Liberec, Zlín, Ostrava, Teplice, České Budějovice, Hradec Králové, Olomouc, Frýdek-Místek, Plzeň, Pardubice, Přerov, Opava, Karviná, Karlovy Vary atd. Městem je obec, která má minimálně 3000 obyvatel. Město se od základní obce liší hlavně velikostí, hustotou zástavby a hustotou zalidnění a tím, ţe plní funkce správní, kulturní či vzdělávací pro širší okolí. Označení městys uţívá v současné době obec, která tento titul v minulosti jiţ uţívala. To znamená, ţe pokud byla obec před 17. květnem 1954 městysem, musí předseda Poslanecké sněmovny na základě ţádosti stanovit, ţe se obec opět stává městysem a zároveň určí den, od kterého se městysem stane. 20 Obcí je ten samosprávný územní celek, který vznikl na základě zákona o obcích č. 128 /2000 Sb., a který měl statut obce ke dni účinnosti tohoto zákona. Zvláštní postavení má Praha, jeţ je hlavním městem, obcí a krajem zároveň. Postavení Prahy je upraveno samostatným zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. 19 KOPECKÝ, M., Právní postavení obcí a krajů základy komunálního práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s Vedral, J., Váňa, L., Břeň, J., Pšenička, S. Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, s

18 1.3 Orgány obce Zastupitelstvo obce Zastupitelstvo je kolektivní orgán obce, který je sloţený ze členů, kteří byli zvoleni občany obce v přímých volbách. 21 Jedná se o nejvyšší orgán obce v oblasti samostatné působnosti. To znamená, ţe rozhoduje ve věcech, které jsou v rámci samostatné působnosti zastupitelstvu vyhrazeny zákonem. Jedná se o tyto činnosti: vydávání obecně závazných vyhlášek obce, vyhlášení místního referenda, schvalování programu rozvoje obce, schvalování rozpočtu obce a závěrečného účtu obce, zřizování a rušení příspěvkových organizací, volení starosty, místostarosty, rady obce ze svých členů a také jejich odvolávání z funkce atd. Obecním zřízením není určen počet členů zastupitelstva, nýbrţ je upraven pouze minimální a maximální počet členů, ten je závislý na počtu obyvatel obce. Například: u obcí s počtem obyvatel do 500 je počet zastupitelů 5 15, u obcí s počtem obyvatel od 500 do 3000 je počet zastupitelů 7-15, u obcí s počtem obyvatel od 3000 do je počet zastupitelů atd. Jaký bude počet členů zastupitelstva stanoví vţdy dosavadní zastupitelstvo. Stanovení počtu musí být zveřejněno nejpozději do 85 dnů před datem konání voleb. Jestliţe se tak nestane a dosavadní zastupitelstvo počet neurčí, zůstává stejný počet jako v předchozím období. Svou působnost zastupitelstvo vykonává na svých zasedáních. Zastupitelstvo se na svá zasedání schází dle potřeby, avšak minimálně jedenkrát za 3 měsíce, zasedání zpravidla řídí a 21 KOPECKÝ, M. Právní postavení obcí a krajů základy komunálního práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s

19 svolává starosta. Zasedání jsou veřejná. Obecní úřad má povinnost předem informovat o tom, kde a kdy zasedání proběhne a jaký program je navrţen k projednávání. 22 Aby se zastupitelstvo mohlo usnášet, je potřeba, aby byla přítomna nadpoloviční většina všech členů. Jestliţe tato podmínka není splněna, ukončí se zasedání a poté se koná náhradní zasedání do 15 dnů od původního. O tom, jak probíhá zasedání obecního zastupitelstva, je třeba pořídit zápis, který je podepsán starostou nebo místostarostou a určenými ověřovateli. Zápis je uloţen na obecním úřadě a je k dispozici k nahlédnutí a k pořizování si výpisů občanům obce starším 18 let. U člena zastupitelstva se jedná o funkci veřejnou. Člen zastupitelstva obce, jakožto osoba vykonávající veřejnou funkci, nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na právech vyplývajících z jeho pracovního nebo jiného obdobného poměru. 23 Rozlišujeme z hlediska výkonu funkce zastupitele dvě skupiny: uvolněné členy zastupitelstva, neuvolněné členy zastupitelstva. 24 Uvolněným členem zastupitelstva se rozumí osoba, jeţ byla z důvodu výkonu své funkce zastupitele uvolněna ze zaměstnání anebo osoba, která v pracovním poměru nebyla (např. důchodce) a své funkci se věnuje tzv. na plný úvazek. Nicméně se v ţádném případě nejedná o pracovní poměr mezi zastupitelem a obecním úřadem. Obec není zaměstnavatelem a zastupitel zaměstnancem. Za výkon své funkce dostává zastupitel měsíční odměnu a stejně tak i odměnu po skončení funkčního období. Odměny jsou hrazeny z obecního rozpočtu. Neuvolněným členem zastupitelstva je člen, který nadále i při výkonu své funkce setrvává v zaměstnaneckém poměru. Avšak zaměstnavatel je povinen mu pro výkon své funkce poskytnout volno s náhradou mzdy. U zastupitelů, kteří nejsou v pracovním poměru (např. nezaměstnaní), obecní úřad uhradí paušální odměnu, která je vţdy schválena zastupitelstvem 22 KOPECKÝ, M. Právní postavení obcí a krajů základy komunálního práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s Vedral, J., Váňa, L., Břeň, J., Pšenička, S. Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, s KOPECKÝ, M. Právní postavení obcí a krajů základy komunálního práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s

20 na příslušný kalendářní rok. Neuvolněným členům však můţe být také poskytnuta měsíční odměna dle prováděcího právního předpisu. 25 Zastupitelstvo obce rozhoduje o tom, kdo bude členem zastupitelstva uvolněným a kdo neuvolněným. Je třeba zdůraznit, že uvedená kategorizace členů zastupitelstva obce nemá žádný vliv na jejich obecné právní postavení, ale rozdíl spočívá pouze a jen v odlišném rozsahu výkonu jejich funkce (uvolněný člen tak nemá pouze z titulu svého dlouhodobého uvolnění např. větší rozsah povinností nebo práv než neuvolněný člen v tomto směru jsou si obě kategorie členů zastupitelstva rovny) Rada obce Rada je výkonný orgán obce v samostatné působnosti, který se ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu. Rada je tvořena starostou, místostarostou a ostatními členy, kteří jsou voleni z řad zastupitelů. Počet členů rady je v rozmezí od 5 do 11 členů, tzn. nejméně 5 a nejvýše 11 členů, počet musí být lichý a nesmí přesáhnout jednu třetinu počtu členů zastupitelstva. 27 Rada se nevolí v obcích, ve kterých je počet zastupitelů niţší neţ 15. Zákon tak umoţňuje volit radu i nejmenším obcím, neboť počet volených zastupitelů u těchto obcí s počtem obyvatel do 500 je v rozmezí mezi 5 aţ 15 členy. Hlavními pravomocemi rady jsou: zabezpečení hospodaření obce podle rozpočtu, který schválilo zastupitelstvo, připravování návrhů pro jednání zastupitelstva, zabezpečování plnění přijatých usnesení zastupitelstvem, plnění úkolů zakladatele nebo zřizovatele ve vztahu k právnickým osobám a organizačním sloţkám, které zaloţilo nebo zřídilo zastupitelstvo obce, podle zvláštních předpisů, vydávání nařízení obce, 25 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů 26 Vedral, J., Váňa, L., Břeň, J., Pšenička, S. Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, s Vedral, J., Váňa, L., Břeň, J., Pšenička, S. Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, s

21 projednávání a řešení připomínek, návrhů a podnětů, které jsou předloţeny členy zastupitelstva, rozdělení pravomocí a schvalování organizačního řádu v obecním úřadě atd. Schůze rady jsou neveřejné a konají se dle potřeby. Pouze je-li přítomna nadpoloviční většina členů, je rada schopna se usnášet. K tomu, aby usnesení nebo rozhodnutí bylo platné, je třeba, aby byl vysloven souhlas nadpoloviční většiny všech členů rady. Rada je povinna pořizovat ze své schůze zápis, který podepisují starosta s místostarostou nebo jiným radním. Zápis ze schůze rady je uloţen na obecním úřadě, aby byl k dispozici k nahlédnutí členům zastupitelstva Starosta obce Starosta zastupuje obec navenek, coţ znamená zejména zprostředkovávání právních úkonů, o kterých rozhodly orgány obce. Je volen z řad členů zastupitelstva. Podmínkou je, ţe musí být státním občanem České republiky. Starosta odpovídá za výkon své funkce obecnímu zastupitelstvu. Starosta stojí v čele obecního úřadu, z čehoţ vyplývá jistá nadřazenost v jeho postavení vůči místostarostovi a vůči zaměstnancům obce, kteří jsou zařazeni do obecního úřadu. Jelikoţ ve většině otázek, které jsou v samostatné působnosti obce, rozhodují orgány obce, tzn. zastupitelstvo a rada (výjimku tvoří samozřejmě obce, ve kterých se rada nevolí), smí starosta právní úkony provádět jen na základě schválení těmito orgány. Jestliţe se tak nestane, jsou tyto úkony od začátku neplatné. Starosta se souhlasem krajského úřadu jmenuje a odvolává tajemníka obecního úřadu, pokud je v obci tato funkce zřízena. Jestliţe tato funkce (tajemník) není v obci zřízena, má za povinnost starosta plnit výkon přenesené působnosti, tzn. úkoly zaměstnavatele dle zvláštních předpisů, coţ znamená uzavírání a ukončování pracovních poměrů se zaměstnanci obce a stanovení platu dle zvláštních právních předpisů. Nicméně v obcích s rozšířenou působností a v obcích s pověřeným obecním úřadem je funkce tajemníka povinná, zatímco u ostatních obcí je to záleţitost moţnosti. 28 KOPECKÝ, M. Právní postavení obcí a krajů základy komunálního práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s

22 Starosta dále pak můţe zaţádat o spolupráci Policii České republiky, která se týká oblasti zabezpečení místních záleţitostí veřejného pořádku, jestliţe obec není sama schopna (míněno vlastními prostředky a silami) toto zabezpečení zajistit. 29 Dále je starosta odpovědný za to, aby bylo včas objednáno přezkoumání hospodaření obce (vţdy za uplynulý kalendářní rok). Starostovi obce vyplývají ve vztahu k zaměstnancům obce, k ostatním představitelům obce a k jiným orgánům obce tyto úkoly a tato oprávnění: má pravomoc řídit zasedání rady obce a zastupitelstva, spolu s ověřovateli stvrzuje svým podpisem zápis z jednání rady a zastupitelstva, přísluší mu oprávnění k pozastavení výkonu usnesení rady, jestliţe se domnívá, ţe je nesprávné. Daná věc je pak předloţena k následnému projednání zastupitelstvu, jeţ má pravomoc usnesení rady zrušit. jestliţe je v obci zřízena obecní policie, řídí ji starosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva, je-li k tomuto řízení pověřen, v obci, kde není volena rada obce, vykonává určité pravomoci rady starosta. 30 Starosta také odpovídá za to, aby byla veřejnost informována o činnosti obce Obecní úřad Obecní úřad je povinně zřízen v kaţdé obci, jedná se o administrativní orgán obce. Personálně je obecní úřad tvořen starostou, místostarostou nebo místostarosty, tajemníkem obecního úřadu (jestliţe je tato funkce zřízena) a dalšími zaměstnanci obce, kteří jsou zařazeni do obecního úřadu. Organizace obecního úřadu je monokratická, coţ znamená, ţe v čele obecního úřadu stojí jedna osoba a tou je starosta. 31 V obecním úřadě mohou být zřízeny odbory a oddělení (organizační jednotky), jejich zřízení přísluší radě obce, která rozhoduje o tom, jaké odbory a oddělení budou zřízeny. 29 Vedral, J., Váňa, L., Břeň, J., Pšenička, S. Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, s KOPECKÝ, M. Právní postavení obcí a krajů základy komunálního práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s KOPECKÝ, M. Právní postavení obcí a krajů základy komunálního práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s

23 V samostatné působnosti je obecní úřad povinen plnit úkoly, které mu byly uloţeny zastupitelstvem nebo radou obce. Dále pak pomáhá komisím a výborům v plnění jejich úkolů. V oblasti přenesené působnosti je obecní úřad povinen vykonávat úkoly, které jsou obci stanoveny zvláštními zákony, výjimku tvoří záleţitosti, jeţ spadají do působnosti jiného orgánu obce Tajemník Tato funkce je obligatorně zřizována v obcích s rozšířenou působností a v obcích s pověřeným obecním úřadem. V ostatních obcích je tato funkce fakultativní.tajemník je jmenován a odvoláván starostou a k tomu je zapotřebí také souhlas ředitele krajského úřadu. Po jmenování do funkce se tajemník stává zaměstnancem obce, jeţ je zařazen do obecního úřadu, tím je vyloučeno, aby se tajemník stal členem zastupitelstva. 32 Tajemník je za plnění svých úkolů odpovědný starostovi. Jestliţe není funkce tajemníka v obci zřízena, úkoly tajemníka plní starosta. Úkoly tajemníka jsou zejména: plnění úkolů, které jsou mu svěřeny radou obce, starostou nebo zastupitelstvem, plnění funkce zaměstnavatele jako statutárního orgánu vůči zaměstnancům obce, kteří jsou zařazeni do obecního úřadu, dle zvláštních právních předpisů, stanovuje výši platů zaměstnancům obce, kteří jsou zařazeni do obecního úřadu, dle zvláštních právních předpisů, jestliţe rada obce nevydává pracovní řád obecního úřadu, vnitřní směrnice, skartační řád a spisový řád, přechází tato činnost na tajemníka. Jeho hlas na zasedání zastupitelstva a schůzích rady je hlasem poradním. 32 KOPECKÝ, M. Právní postavení obcí a krajů základy komunálního práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s

24 1.3.6 Výbory obce Právem zastupitelstva je zřídit výbor, není to však povinností. Výjimkou jsou pouze výbory finanční a kontrolní, které jsou v kaţdé obci povinné. Do této skupiny povinných výborů řadíme také výbor pro národnostní menšiny, které se zřizují v obcích, ve kterých ţije dle posledního sčítání lidu minimálně 10 % obyvatel, kteří se hlásí k jiné národnosti neţ české. Členy tohoto výboru musí být vţdy zástupci z řad národnostních menšin. Zřízení ostatních výborů je tedy na vůli zastupitelstva, které určuje jejich náplň a název. Nicméně zastupitelstvo na tyto výbory nesmí přenášet rozhodovací pravomoci. Jde vţdy o orgány, které mají kontrolní a iniciativní funkci. 33 Kontrolní výbor a finanční výbor jsou kontrolními orgány zastupitelstva obce. Tyto výbory musí mít minimálně tři členy, neboť jejich počet musí být lichý a tím, ţe se jedná o kolektivní orgán, nemohou být jednočlenné. Maximální počet členů zákonem není stanoven. Členy finančního a kontrolního výboru nemohou být tajemník obecního úřadu, místostarosta, starosta a ani osoby, které zabezpečují účetní a rozpočtové práce na obecním úřadu. Finanční výbor ve své činnosti provádí kontrolu hospodaření s finančními prostředky obce a kontrolu hospodaření s majetkem. Jak jiţ bylo zmíněno, jedná se o kontrolní orgán obce, který můţe plnit také funkci iniciativní, coţ znamená, ţe můţe zastupitelstvu navrhovat případná řešení nedostatků, například v oblasti financování projektů obce. Finanční výbor tak tedy kontroluje, zda majetek obce je obcí hospodárně a účelně vyuţíván a zda obec vede řádnou evidenci majetku. Dále pak kontroluje dodrţování rozpočtu obce a dodrţování právních předpisů, které souvisí s hospodařením s majetkem obce. Jeho úkolem je informovat zastupitelstvo obce o případných nedostatcích při hospodaření s finančními prostředky a majetkem obce. 34 Kontrolní výbor plní kontrolní úkoly, které mu byly svěřeny zastupitelstvem obce, samozřejmě pak dále úkoly, které mu jsou uloţeny přímo zákonem. Zastupitelstvo však 33 Vedral, J., Váňa, L., Břeň, J., Pšenička, S. Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, s Vedral, J., Váňa, L., Břeň, J., Pšenička, S. Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, s

25 nemůţe uloţit kontrolnímu výboru libovolný úkol, nýbrţ jen úkol, jehoţ součástí je výkon kontroly. Jeho funkce je stejně jako u finančního výboru kontrolní i iniciativní, to znamená, ţe kontrolní výbor můţe svou iniciativní funkci projevovat například tím, ţe navrhne zastupitelstvu způsob, jakým napravit zjištěné nedostatky. Úkolem kontrolního výboru je provádění kontroly usnesení rady obce a zastupitelstva obce, a to jak v přenesené, tak i v samostatné působnosti. Jeho kontrola se týká současného období a stejně tak i minulých volebních období. Kontrolu provádí v oblasti dodrţování právních předpisů obecním úřadem a dalšími výbory na úseku samostatné působnosti Komise Komise můţe být zřízena jako kontrolní a iniciativní orgán radou obce. Můţe být také výkonným orgánem obce, jestliţe vykonává přenesenou působnost, která jí je svěřena starostou. Jedná se zejména o komise přestupkové, komise povodňové a o komisi pro sociálně právní ochranu dětí. Nicméně komise přestupková můţe být zřízena také jako komise rady obce Obecní policie Obecní policie je orgánem obce, avšak nejde o orgán obligatorní. Její zřízení se provádí na základě obecně závazné vyhlášky obce. Obecní policie můţe své úkoly vykonávat i v jiných obcích, a to na základě veřejnoprávní smlouvy, kterou uzavřou obce mezi sebou na jedné straně obec, která obecní policii zřídila, na druhé straně obec nebo obce, které obecní policii nemají. K uzavření nebo změnám v takovéto veřejnoprávní smlouvě je zapotřebí souhlasu krajského úřadu. Úkolem obecní policie je zabezpečování veřejného pořádku a plnění dalších úkolů, které jsou obecní policii stanovené zákonem. Obecní policie je tvořena zaměstnanci, kteří jsou zařazeni do obce, coţ jsou stráţníci, čekatelé (osoba, jeţ nemůţe vykonávat oprávnění stráţníka z důvodu ještě nevydaného osvědčení o splnění daných odborných předpokladů) a ostatní zaměstnanci. Obecní policie je řízena starostou nebo jiným členem zastupitelstva, kterého pověřilo zastupitelstvo. Stráţníci vykonávají svou pravomoc na území obce, se kterou mají uzavřený pracovní poměr. 35 Vedral, J., Váňa, L., Břeň, J., Pšenička, S. Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, s

26 Jsou oprávněni: poţadovat prokázání totoţnosti, předvést osobu, poţadovat vysvětlení, odebrat zbraň, zakázat vstup na určená místa měřit rychlost vozidel a další KOPECKÝ, M. Právní postavení obcí a krajů základy komunálního práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s

27 2. Obecní zřízení v obci Drhovy 2.1 Obec Drhovy Obec Drhovy se nachází v podhůří Brdské vrchoviny v nadmořské výšce 410 m n. m. Povrch je poměrně rovinatý, proto je v okolí obce rozšířeno zemědělství. Nicméně lesy v této oblasti jsou značné a tvoří takřka věnec okolo celé obce. Jedná se o obec, která se nachází ve Středočeském kraji v okrese Příbram, je vzdálená asi 7 km jihovýchodně od města Dobříš, jeţ je i správním obvodem s rozšířenou působností pro obec Drhovy. Leţí jiţně od hlavního města Prahy nedaleko rychlostní komunikace R4 směr Strakonice, sjezd 28. kilometr. Vzdálenost obce od města Příbram, kde se nachází střední školy a nemocnice, je 23 km. K obci Drhovy katastrálně náleţí osada Nový Dvůr a osada Homole. Katastrální výměra obce a přilehlých osad činí 789 ha. Současný počet obyvatel čítá 263 (Drhovy 200, Nový Dvůr 6, Homole 57). Průměrný věk obyvatel je 38,3 let. Tabulka 1 - Čísla popisná Počet čísel popisných Drhovy 74 Homole 21 Nový Dvůr 1 Zdroj: obecní úřad Drhovy Jedná se převáţně o rodinné domy, avšak v obci Drhovy jsou i dva bytové domy. Dopravní obsluţnost v obci je zajišťována autobusovou dopravou, spojení do města Dobříš je pětkrát denně. Odtud pak navazují další spoje do okolních obcí, Prahy, Příbrami. V obci se v současné době nachází jeden obchod se základními potravinami. Pro ostatní potraviny a jiné zboţí musí obyvatelé dojíţdět do města Dobříš, které je nejblíţe. V obci je také sbor dobrovolných hasičů, který se pravidelně účastní hasičských soutěţí, byl zaloţen roku 1884 a je jedním z nejstarších na Dobříšsku. Dne 9. června 2004 byl obci udělen znak a prapor předsedou Poslanecké sněmovny. 27

28 2.2 Historie obce Drhovy Obec Drhovy se v písemných historických pramenech objevuje aţ v roce 1653 jako součást panství Dobříš. Přesto se má za to, ţe obec je starší a to v souvislosti s existencí sousední vsi Drhovce, která je připomínána v historických písemných pramenech jiţ mnohem dříve. Drhovy byly součástí dobříšského panství aţ do konce patrimoniální správy 37 v roce Dle místní kroniky byla prý obec zbudována na místě dubového lesa kníţecími poddanými, kteří dostali od kníţete vykácené pozemky za to, ţe z poraţených dubů tříslo drhli (drhnouti Drhov). Zásadním pro obec byl rok 1930, kdy došlo k osamostatnění obce. Obec Drhovy byla před rokem 1930 spojenou obcí a sestávala z osad Drhovy, Drhovce, Nechalov, Homole, Rybníky, Budín a Libice se sídlem v Drhovech. Na vlastní ţádost byla místní obec Drhovy rozloučena a uznána samostatnou obcí. Stalo se tak na základě nařízení zemského úřadu v Praze ze dne 17. dubna Samostatná obec Drhovy měla v té době rozlohu 513 ha 91 a 91 m2, popisných čísel měla 47 a počet obyvatel 232. Většinu obyvatelstva tvořili rolníci. V té době byli v obci 2 obchodníci, 1 hostinský, 1 hokynář, 1 kovář, 1 kolář, několik tesařů a zedníků a 1 kameník. Dle jazykovědců je název obce Drhovy utvořen analogií dle starých místních jmen na ovy a to z příjmení Drha. K tomuto výkladu je moţno poznamenat, ţe etymologický význam pojmu drhovat, drhnout, jeţ mohlo být základem pro vytvoření názvu vsi, je kromě jiného také od odírání semen z hlávek lnu, říkalo se totiţ drhovati, odrhovat len. Snad to svědčí o tom, ţe v okolí vsi byl pěstován len. 2.3 Orgány obce Jak jiţ bylo zmíněno, v obci ţije 263 obyvatel. Počet volených zastupitelů ze zákona je v rozmezí od 5 do 15 členů. Zastupitelstvo obce tak rozhoduje v záleţitostech samostatné působnosti obce. Pravomoci zastupitelstva jsou zakotveny v 84 a 85zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 37 Patrimoniální správa správa, která byla vykonávána pozemkovými vrchnostmi na jejich panstvích, a zahrnovala správu majetku a dozor nad poddanými a jejich samosprávou. 28

29 Roku 2010 se konaly volby do zastupitelstva obce a bylo zvoleno 9 zastupitelů na dobu čtyř let. Na ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10. listopadu 2010 noví zastupitelé sloţili slib, ve kterém slíbili spolu s věrností České republice také, ţe svou funkci budou vykonávat svědomitě v zájmu obce a jejích občanů a ţe se při výkonu své funkce budou řídit Ústavou a zákony České republiky. Svůj slib stvrdili svým podpisem. Novými zastupiteli obce se stali: Eva Stiborová, Ondřej Kadlec, Jan Říha, Alena Hudecová, Josef Routa, Jiří Mašek, Helena Sedláčková, Jiří Pilous a Miroslav Poslušný. Zastupitelstvo obce na svém ustavujícím zasedání rozhodlo, ţe ţádný ze zastupitelů nebude zastupitelem uvolněným, to znamená, ţe nebudou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni ze svého pracovního poměru, ţe budou své funkce zastupitele vykonávat vedle svého pracovního poměru (nebo obdobného poměru, podnikatelské činnosti atd.). Neuvolněný člen zastupitelstva má také nárok v souvislosti s výkonem své činnosti na poskytnutí cestovních náhrad. Podmínky a výše náhrad jsou dané zákoníkem práce. 38 Dále pak byla na ustavujícím zasedání odhlasována výše měsíční odměny pro neuvolněné zastupitele. Neuvolněným zastupitelům je stanovena maximální výše odměny nařízením vlády 39 a výše odměny je také závislá na počtu obyvatel obce. Na ustavujícím zasedání byly zvoleny tyto orgány obce: Tabulka 2 - Orgány obce Starosta Místostarostka Kontrolní výbor Finanční výbor Jiří Mašek Helena Sedláčková Ondřej Kadlec /předseda/ Jitka Pintová Pavel Šíd Jiří Pilous /předseda/ Miroslav Poslušný Ladislava Drdová Zdroj: obecní úřad Drhovy 38 Zákon č. 262/2006 Sb, zákoník práce. 39 Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. 29

30 Kontrolní a finanční výbor je v kaţdé obci zřizován povinně a působí v oblasti samostatné působnosti, předsedové obou výborů musí být členy zastupitelstva obce. Kontrolní a finanční výbor mají zákonem stanovené náplně činností. Není jim svěřena ţádná pravomoc a nelze jim pravomoci svěřit ani na základě rozhodnutí zastupitelstva. Kontrolní výbor provádí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva, kontrolu dodrţování právních předpisů především ostatními výbory a obecním úřadem. Plní úkoly, kterými ho pověří zastupitelstvo. Finanční výbor provádí kontrolu v oblasti hospodaření s majetkem obce a s finančními prostředky obce. Zastupitelstvo obce Drhovy se schází dle potřeb většinou jedenkrát za 2 měsíce. Zasedání zastupitelstva je řízeno starostou nebo členem zastupitelstva, kterého pověří starosta. Povinností členů zastupitelstva je účastnit se zasedání. Jestliţe se nemohou účastnit, musí se omluvit starostovi. Z průběhu zasedání se pořizuje zápis, který je podepsán starostou, místostarostou a určenými ověřovateli, zápis musí být vyhotoven do 10 dnů po skončení zasedání. V zápisu je uvedeno, kolik členů zastupitelstva bylo přítomno, záleţitosti, které byly projednávány, výsledek a průběh hlasování a samozřejmě usnesení, která byla přijata. K tomu, aby mohla být přijata usnesení, je potřeba nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Zápis ze zasedání je uloţen k nahlédnutí na obecním úřadě a také zveřejněn na webových stránkách obce. Nicméně obecní úřad v obci Drhovy kaţdému popisnému číslu dává zápis ze zasedání zastupitelstva osobně do schránky, čímţ zajišťuje zejména vyšší informovanost občanů v záleţitostech, které zastupitelstvo projednává. V současné době místní zastupitelstvo řeší záleţitosti týkající se vybudování nové kanalizace na území obce. Z tohoto důvodu byli občané v září minulého roku poţádáni, aby se vyjádřili, zda by chtěli, aby byla v obci kanalizace vybudována. Kaţdému majiteli nemovitosti v obci byl zaslán anketní lístek, v němţ se měl vyjádřit k této otázce. Ze 74 majitelů bylo 71 pro kanalizaci a 3 byli proti. Na základě těchto výsledků místní zastupitelstvo zorganizovalo schůzi, na které se sešli jak místní občané, tak hlavně odborníci, kteří by měli na starosti projekt a výstavbu kanalizace. Občanům byla představena studie, kudy by kanalizace vedla, o jakou kanalizaci by se jednalo, způsob provedení a umístění čistícího zařízení. Odborníci představili studii a informovali občany o provedení a občané jim kladli otázky týkající se této problematiky. Je tedy připravena studie a návrh kanalizace. Místní zastupitelstvo však řeší vlastnické vztahy dotčených pozemků, přes které by kanalizace vedla. Jedná s vlastníky těchto pozemků o uloţení věcného břemene nebo případného odkoupení části pozemku. 30

31 Kanalizace v obci byla původně plánována jako gravitační a nyní v případě, ţe se obec s vlastníky pozemků nedomluví, bude muset přistoupit k jinému řešení a to by znamenalo vést kanalizaci přes jiné pozemky a nechat zbudovat kanalizaci tlakovou. Coţ by dle odborníků nebylo nejvhodnější řešení. Obecní zastupitelstvo proto v současné době usiluje o to, aby mohlo být zadáno vypracování projektu, na jehoţ základě obec můţe zaţádat o dotaci na vybudování kanalizace. Předtím, neţ obec nechá vypracovat projekt, musí mít ale uzavřené smlouvy budoucí o věcném břemenu. Proto se zastupitelstvo snaţí danou situaci s vlastníky řešit, aby se v co nejkratší době záleţitost kanalizace rozhodla. Tím, ţe v obci bylo zvoleno 9 zastupitelů, se rada obce nezřizuje. Proto přecházejí pravomoci rady na zastupitelstvo a na starostu. Pravomoci přecházející na zastupitelstvo jsou: vydávání nařízení obce, stanovení rozdělení pravomocí v obecním úřadě, rušení a zřizování oddělení a odborů obecního úřadu, stanovení celkového počtu zaměstnanců obce v obecním úřadě, přezkoumávání opatření, která jsou přijata obecním úřadem a komisemi v samostatné působnosti, a to na základě podnětů, a další. Zásadní pravomocí, která přechází z rady obce na starostu je, ţe starosta rozhoduje o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce. 2.4 Obecní úřad Obec je, jak jiţ bylo zmíněno, právním subjektem, jeţ občanům, kteří ţijí na jejím území, zajišťuje právo na spravování jejich záleţitostí dle zákonných norem. Na druhé straně obecní úřad je orgán obce, který nemá právní subjektivitu a představuje hlavně moc výkonnou. Prostřednictvím výkonné moci uskutečňuje funkci státu, a to ve všech sférách ekologické, sociální, ekonomické, kulturní a vzdělávací. Obecní úřad v obci Drhovy je tvořen starostou a místostarostou. Obecní úřad zaměstnance, kteří by byli zařazeni do obecního úřadu, nemá. 31

32 Účetnictví pro obec provádí pan Ing. F. Podhorecký, který byl vybrán na základě výběrového řízení na pozici účetního v minulém roce. Jako jediný z uchazečů měl vysokoškolské vzdělání a zkušenosti s vedením účetnictví v jiných obcích. Není zaměstnancem obce, účetnictví pro obec provádí na základě smlouvy jako osoba samostatně výdělečně činná. Funkce tajemníka není v obci zřízena, proto starosta zodpovídá za chod obecního úřadu jak v samostatné, tak i v přenesené působnosti. Obecní úřad vykonává záleţitosti jak v samostatné, tak i v přenesené působnosti. V rámci samostatné působnosti obecní úřad především naplňuje usnesení a úkoly zastupitelstva obce. Coţ znamená, ţe například zastupitelstvo obce schválí prodej určité nemovitosti v obci, ale vypracování kupní smlouvy a dalších souvisejících podkladů pro prodej a převod nemovitosti zajišťuje jiţ obecní úřad. Dále obecní úřad v samostatné působnosti pomáhá výborům obce v jejich činnosti. Jejich pomoc spočívá například v zajištění podmínek pro předpokládanou činnost (zajištění kancelářských potřeb a jednacích prostor atd.). Obecní úřad v samostatné působnosti rozhoduje o tom, jakým číslem (popisným, evidenčním, nebo orientačním) budou budovy v obci označeny, tzn. určování barvy a provedení čísel. Obecní úřad obce Drhovy je obecním úřadem, jeţ vykonává základní rozsah výkonu přenesené působnosti. Do této působnosti spadají zejména tyto činnosti: zajišťování účasti velitelů a strojníků sboru dobrovolných hasičů na odborné přípravě, zajišťování úkolů poţární ochrany, řízení týkající se místních poplatků, podílení se na organizaci a technickém zabezpečení voleb všech stupňů (volby parlamentní, volby do zastupitelstev obce a další). Budova obecního úřadu je tvořena kanceláří, jednací místností, archivem a knihovnou. Tabulka 3 - Obecní úřad Adresa obecního úřadu Drhovy 65, Dobříš Úřední hodiny středa od 18:00 do 20:00 Zdroj: obecní úřad Drhovy Město Dobříš je správním obvodem s rozšířenou působností pro obec Drhovy. To znamená, ţe obecní úřad města Dobříš vykonává vedle základního rozsahu přenesené působnosti a přenesené působnosti pověřeného obecního úřadu dále i přenesenou působnost ve správním 32

33 obvodu, který mu byl určen prováděcím právním předpisem. V tomto správním obvodu vykonává přenesenou působnost ve svěřeném rozsahu. Do správního obvodu obce Dobříš s rozšířenou působností patří tyto obce: Ţupanovice, Voznice, Velká Lečice, Svaté Pole, Stará Huť, Rybníky, Rosovice, Ouběnice, Obořiště, Nový Knín, Nové Dvory, Nová Ves pod Pleší, Nečín, Mokrovraty, Malá Hraštice, Korkyně, Chotilsko, Hříměţdice, Drhovy, Drevníky, Dobříš, Daleké Dušníky, Čím, Borotice. Pro občany obce Drhovy a další občany obcí, jeţ tvoří správní obvod obce Dobříš s rozšířenou působností, vyřizuje obecní úřad v Dobříši zejména tyto záleţitosti: vydávání osobních dokladů, vydávání řidičských průkazů, vydávání cestovních dokladů, vydávání stavebních povolení, vydávání ţivnostenského oprávnění, vodoprávní řízení, ochrana ţivotního prostředí, evidence obyvatel, evidence motorových vozidel, evidence bodů za přestupky v silničním provozu, péče o zdravotně postiţené a seniory. Úřady nacházející se v obci s rozšířenou působností Dobříš jsou: stavební úřad finanční úřad matriční úřad úřad práce ţivnostenský úřad. 33

34 2.5 Obec Drhovy součástí Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska byl zaloţen 8. září 1994 v Novém Kníně k zmnoţení sil a prostředků při prosazování cílů, které přesahují svým významem a rozsahem kaţdou účastnickou obec, dále pak k ochraně společných zájmů obcí. Zakládajícími obcemi svazku byly obce: Borotice, Čím, Dobříš, Drevníky, Drhovy, Hříměţdice, Chotilsko, Korkyně, Mokrovraty, Nečín, Nové Dvory, Nový Knín, Obořiště, Ouběnice, Rosovice, Rybníky, Stará Huť, Svaté Pole, Velká Lečice, Velký Chlumec, Voznice, Ţupanovice. Důvodem vzniku Svazku Dobříšska a Novoknínska bylo řešení problému svozu odpadu v daných obcích. Pro obce bylo výhodnější spojit se a řešit situaci společně, neboť se obce potýkaly s problémy, které tkvěly v tom, ţe svozová firma dávala kaţdé obci jiné podmínky, zejména finanční. Ve všech obcích tak odpad sváţela jedna svozová firma za stejných a transparentních podmínek pro všechny obce svazku. Svazek je samostatnou právnickou osobou, která odpovídá veškerým svým majetkem za nesplnění povinností vůči třetím osobám. Členské obce za závazky svazku neručí. Majetkem svazku jsou zejména vstupní členské vklady, členské příspěvky, dary, dotace, výnosy z aktivit a akcí svazku a výnosy z činnosti nepodnikatelských a podnikatelských subjektů, jichţ je svazek společníkem, zakladatelem nebo členem. Předmět činnosti svazku: řešení činností spojených s regionálním rozvojem to znamená aktivit týkajících se dopravní obsluţnosti, školství (činnost, jeţ spadá do samostatné působnosti obcí), sociální péče, zdravotnictví, kultury, s dalšími účastníky zakládat podnikatelské a nepodnikatelské subjekty dle platných právních norem. Práva členů svazku jsou: uţívání společně vybudovaných zařízení, kontrolování činnosti svazku, realizování svých zájmů v souladu se záměry svazku, 34

35 navrhování konkrétních akcí svazku, nahlíţení do účetních knih svazku, účastnění se činnosti orgánů svazku, podílení se na majetkovém prospěchu dle pravidel. Povinnosti členů svazku: dodrţování stanov svazku a rozhodnutí starostů, sloţení vstupního vkladu ve výši ,-Kč, placení pravidelných ročních příspěvků ve výši 4.000,-Kč, slaďování zájmů obce se zájmy a záměry svazku, propagování svazku mezi občany, u státních orgánů správy, nadací atd. Orgány svazku jsou: předseda svazku shromáţdění starostů místopředseda svazku revizní komise jednatel. Předseda svazku je volen shromáţděním starostů na období 4 let a je statutárním orgánem svazku. Řídí činnost svazku mezi zasedáními shromáţdění starostů, jedná jeho jménem navenek. Do věcné působnosti předsedy patří zvláště tyto činnosti: svolávání shromáţdění starostů a to nejméně 4 x ročně, řízení a kontrola práce místopředsedy svazku a tajemníka svazku, vedení účetnictví musí zajistit doručení starostům obcí zápis ze shromáţdění starostů, kaţdý rok předloţit roční účetní uzávěrku a návrh rozpočtu svazku. Shromáţdění starostů je shromáţdění, které je tvořeno starosty obcí, jeţ jsou členy svazku. Jedná se o nejvyšší orgán svazku. Kaţdý člen má při hlasování jeden hlas. Shromáţdění starostů je vţdy shromáţděním veřejným. 35

36 Do působnosti shromáţdění starostů náleţí zvláště tyto činnosti: moţnost měnit stanovy, zejména jejich obsah, volba a odvolávání předsedy, místopředsedy, jednatele, schvalování roční uzávěrky, schvalování dalšího vstupu členů, schvalování výše členského příspěvku. Shromáţdění starostů se schází minimálně jedenkrát za 3 měsíce, po konání komunálních voleb musí být shromáţdění svoláno do 60 dnů. Pro přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů. Z jednání se pořizuje zápis, jeţ musí obsahovat: datum a místo konání, prezenční listinu, program shromáţdění starostů, přijatá rozhodnutí a výsledek hlasování k daným bodům programu, případné námitky. Místopředseda zastává funkci předsedy, jestliţe předseda není přítomen. Je volen shromáţděním starostů, a to z navrţených členů zastupitelstev členských obcí. Do činnosti revizní komise spadají činnosti týkající se sledování a kontroly práce předsedy, místopředsedy a jednatele. Úkolem je dohlíţet, aby jejich činnost byla v souladu se stanovami svazku. Proto revizní komise má oprávnění nahlíţet do všech písemností a účastnit se jednání, na kterém se scházejí zástupci svazku se třetími osobami. Revizní komise je podřízena shromáţdění starostů. Jednatel je organizačním a administrativním pracovníkem svazku, nemá pravomoci statutárních orgánů. Jednatel je jmenován a odvoláván předsedou svazku, kterému je také plně podřízen. Tabulka 4 - Předseda a sídlo svazku: Předseda svazku Mgr. Jaroslav Melša Sídlo svazku Mírové náměstí 119, Dobříš Zdroj: Svazek Dobříšska a Novoknínska 36

37 Tabulka 5 - Členské obce a členové shromáţdění starostů Členské obce svazku Borotice Čím Daleké Dušníky Dobříš Drevníky Drhovy Hříměţdice Chotilsko Korkyně Malá Hraštice Mokrovraty Nečín Nová Ves pod Pleší Nové Dvory Nový Knín Obořiště Ouběnice Pičín Rosovice Rybníky Stará Huť Svaté Pole Velká Lečice Voznice Ţupanovice Velký Chlumec Starosta obce Karel Ţák Miloslav Haniš Ing. Irena Táborová Mgr. Jaroslav Melša Radek Smělý Jiří Mašek Jiří Novák Jiří Štáska Bohumil Povalil Helena Wiedermannová Stanislava Ecklová Ing. Josef Kaiser Ing. Jan Havelka František Dědina Ing. Tomáš Havlíček Karel Dlouhý Stanislav Bumba Josef Mezera Jan Gregorek Vladimír Jarolímek Petr Dragoun Mgr. Martina Volfová Josef Němec Věra Rákosníková Zdeněk Skopec Ilja Rozsypal Zdroj: Svazek Dobříšska a Novoknínska V současné době se činnost svazku věnuje zejména: schvalování územních plánů (především v situacích hraničních záleţitostí na území jednotlivých obcí), předávání si informací mezi obcemi, propagaci v oblasti vzdělávání zastupitelů členských obcí. 37

38 2.6 Místní akční skupina Brdy Vltava Místní akční skupina Brdy Vltava (MAS) je obecně prospěšnou společností a byla zaloţena Zakládajícími členy byly: Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska J.S.Centrum s.r.o. Chotilsko Zemědělské druţstvo Rosovice. Posláním této společnosti je celkový rozvoj na území Středního Povltaví, Dobříšska a Novoknínska, především rozvoj v oblasti venkovského prostoru. Je zaloţena na principu partnerství mezi veřejnou sférou, podnikateli a neziskovými organizacemi, jejichţ cílem je usilování o rozvoj regionu. MAS Brdy Vltava je společenstvím nepolitickým. Poměr členů v této společnosti je: minimálně 51 % členů ze soukromého sektoru maximálně 49 % z veřejného sektoru. V současné době jsou členy společnosti: Svazek obcí Střední Povltaví Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska Vltavan Štěchovice Mateřské centrum Dobříšek J.S. Centrum, s.r.o. Chotilsko Zemědělské druţstvo Rosovice Společná pohoda, o.s. Rosovice Stas Dobříš, spol. s r.o. Štěchovice občanům o. s. Ing. Jarmila Řehořková Jiří Krása MAS Brdy Vltava působí v regionu 32 obcí (Borotice, Buš, Čím, Daleké Dušníky, Davle, Dobříš, Drevníky, Drhovy, Hradištko, Hříměţdice, Chotilsko, Korkyně, Malá Hraštice, Měchenice, Mokrovraty, Nečín, Nové Dvory, Nová Ves pod Pleší, Nový Knín, Obořiště, 38

39 Ouběnice, Pičín, Rosovice, Rybníky, Slapy, Stará Huť, Svaté Pole, Štěchovice, Velký Chlumec, Velká Lečice, Voznice, Ţupanovice) na území svazku obcí: Středního Povltaví Dobříšska a Novoknínska. Obrázek 1 - Mapa region MAS Brdy - Vltava Zdroj: Oblast činností MAS Brdy Vltava o.p.s. se týká obecně prospěšných sluţeb, zvláště: podílení se na vytváření strategie za pomoci a účasti veřejnosti k obnově českého venkova, a to jak na komunální tak i regionální úrovni, poradní činnosti při získávání grantů a dotací, vyhledávání vhodných projektů, jeţ by podpořily celkový rozvoj a zejména obnovu venkova, komunikace s orgány samosprávy a státní správy týkající se spolupráce při rozvoji regionu. V minulém roce MAS Brdy Vltava dokončila projekt věnující se památkám v okolí středního toku Vltavy. Tento projekt byl zrealizován spolu s MAS Sedlčansko. Cílem tohoto projektu bylo zmapování kulturního dědictví na celém území 32 obcí. Výsledkem projetu je průvodce v tištěné podobě, který byl rozdělen podle jednotlivých obcí s památkami, které se v dané obci nacházejí. Výstupy tohoto projektu jsou k dispozici na obecních úřadech, 39

40 informačních centrech, v regionálních muzeích a dalších místech. Finančně byl tento projekt podpořen Programem rozvoje venkova ČR. Dalším uskutečněným projektem, který byl realizován členy MAS Brdy Vltava, byl projekt týkající se společné propagace regionu. Cílem tohoto projektu bylo, aby se tato oblast dostala do širokého podvědomí veřejnosti. Proto byl projekt zahájen na veletrhu Regiontour v Brně, kde byl mimo jiné prezentován kalendář, který obsahoval seznam akcí, jeţ se v daném roce v regionu konají. Tato forma propagování regionu se kaţdoročně opakuje. V současné době je k dispozici v informačních centrech, v muzeích a na obecních úřadech kalendář akcí na rok 2012, který vyšel v nákladu ks. Finančně byl tento projekt podpořen Regionálním operačním fondem Středočeského kraje a Evropskou unií z evropského fondu pro regionální rozvoj. 40

41 3. Hospodaření s majetkem v obci Drhovy 3.1 Právní úprava hospodaření s majetkem obce Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. stanoví základní pravidla pro řádné hospodaření s majetkem obce. Právo obcí na samostatné hospodaření se svým majetkem je nedílnou součástí práva na samosprávu. V této souvislosti hovoříme o ekonomickém základu obecní samosprávy. 40 Právní úpravu obcí konkretizují další související právní přepisy, řadíme mezi ně zejména: zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a další. O obci hovoříme jako o veřejnoprávní korporaci, coţ znamená, ţe jde o právnickou osobu, která má své členy a také svůj majetek. Je zde však rozdíl mezi právnickou osobou soukromého práva a obcí jako veřejnoprávní korporací. Cílem právnické osoby soukromého práva je zisk, avšak posláním obce je zajišťování veřejných úkolů, coţ znamená péči o všestranný rozvoj území a péči o potřeby svých občanů. Majetek obce musí být proto vyuţíván hospodárně a účelně a v souladu se zájmy obce a s úkoly, které vyplývají ze zákonem vymezené působnosti. Obec je následně povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku a vést jeho evidenci. Obec musí zamezit tomu, aby majetek obce nebyl odcizen, zničen, zneuţit či poškozen. Obec jakožto veřejnoprávní korporace může vstupovat při hospodaření se svým majetkem do většiny občanskoprávních a obchodněprávních vztahů. I když jsou možnosti obce nakládat se svým majetkem velice široké, nejsou neomezené. 41 Obce jsou zákonem o obcích a speciálními zákony při nakládaní s majetkem omezeny. Mezi tato omezení patří, ţe obec nesmí ručit za závazky právnických a fyzických osob, coţ vyplývá ze situací, které se 40 Vedral, J., Váňa, L., Břeň, J., Pšenička, S. Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2008, s Vedral, J., Váňa, L., Břeň, J., Pšenička, S. Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2008, s

42 odehrávaly v devadesátých letech, kdy obce ručily za závazky jak právnických, tak fyzických osob s cílem pomoci podnikatelskému klimatu v obci. Avšak kdyţ podnikatelské subjekty nebyly schopny splácet úvěry, přešlo splácení na ručitelské obce. Mnoho obcí takovouto situaci vůbec neustálo. 42 Proto na základě současné právní úpravy obce například ručí pouze: za závazky, které vyplývají ze smlouvy o úvěru, jestliţe jsou peněţní prostředky určeny pro investici, která je uskutečňována s finanční podporou ze státního rozpočtu, národního fondu nebo ze státních fondů, jedná-li se o závazky, které vyplývají ze smlouvy o úvěru, jestliţe jsou peněţní prostředky určeny pro investici, která se týká obcí vlastněných nemovitostí atd. Kategoricky je tedy zakázáno ručit za závazky právnických a fyzických osob, jichţ obec není zřizovatelem. Právní úkony učiněné v rozporu s tímto ustanovením, jsou od počátku neplatné. Jestliţe by tedy obec chtěla například ručit za závazky, které vyplývají ze smlouvy o úvěru, za akciovou společnost, ve které by podílnictví obce nebo obce spolu s jinými obcemi, krajem nebo státem nebylo větší neţ padesátiprocentní, jednalo by se o ručitelský závazek, který by byl od počátku neplatný. Jde tedy o absolutní neplatnost právního úkonu a tuto neplatnost není potřeba dále dokazovat. 43 Jestliţe chce obec nemovitý majetek prodat, směnit, darovat, pronajmout nebo vypůjčit, musí: zveřejnit svůj záměr z toho důvodu, aby se zájemci mohli k danému záměru vyjádřit a předloţit své nabídky, zveřejnit záměr na úřední desce obecního úřadu (a také zveřejnit dálkově web obce) a to nejméně 15 dnů před rozhodnutím příslušného orgánu obce. V případě, ţe dojde k nezveřejnění záměru obce, je právní úkon od počátku neplatný. Existuje zde výjimka, kdy není třeba záměr obce zveřejňovat. Je to v případě, jedná-li se o: pronájem hrobových míst a bytů bez omezení doby pronájmu, 42 Vedral, J., Váňa, L., Břeň, J., Pšenička, S. Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2008, s Vedral, J., Váňa, L., Břeň, J., Pšenička, S. Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2008, s

43 výpůjčku nebo pronájem nemovitého majetku obce, kde doba výpůjčky a pronájmu nepřekročí 30 dnů, výpůjčku nebo pronájem nemovitého majetku právnické osobě, která je zřízená obcí (není nutné, aby zřizovatelem byla obec, která výpůjčku nebo pronájem poskytuje), zde je také neomezená doba pronájmu nebo výpůjčky. Požaduje-li zákon (obecní zřízení, ale i zvláštní zákon) jako podmínku platnosti předchozí zveřejnění, schválení nebo souhlas, musí mít listina, která osvědčuje tento právní úkon, speciální doložku (potvrzení), že požadované podmínky byly splněny. 44 Konkrétní forma doloţky není zákonem stanovena. Záleţí tak na obci, jakou konkrétní formu doloţka bude mít. Nicméně z doloţky musí být patrno, ţe došlo ke zveřejnění, schválení a nebo souhlasu, který orgán obce tak učinil (zastupitelstvo obce, rada obce nebo starosta) a zda orgán s daným právním úkonem souhlasil. Jestliţe chce obec majetek směnit nebo úplatně převést, musí sjednat cenu, jeţ je v daném místě a čase obvyklá. Výjimku tvoří ceny, které jsou regulované státem. Sjedná-li obec cenu jinou neţ obvyklou v místě a čase, pak musí být tato odchylka odůvodněna. Obsah ani forma tohoto zdůvodnění nejsou zákonem stanoveny. Zákonnou povinností obce je, aby kaţdý rok zaţádala nebo zadala k přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Je na obci, zda si nechá přezkoumat hospodaření za uplynulý kalendářní rok místně příslušným krajským úřadem, anebo zda nechá přezkoumat své hospodaření auditorské společnosti nebo auditorovi. Na základě provedeného přezkoumání hospodaření obce se vystaví zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, jeţ obsahuje jaká opatření má obec plnit a přijmout k tomu, aby napravila chyby a nedostatky, které byly přezkoumáním hospodaření zjištěny. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce je součásti závěrečného účtu. Závěrečný účet má za povinnost sestavovat kaţdá obec a zastupitelstvo jej musí projednat do 30. června následujícího roku. Závěrečným účtem se rozumí souhrnné zpracování údajů o ročním hospodaření obce vţdy po skončení kalendářního roku, aby z něj bylo moţno zhodnotit hospodaření obce s jejím majetkem. 44 Vedral, J., Váňa, L., Břeň, J., Pšenička, S. Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2008, s

44 Kaţdá obec hospodaří na základě svého rozpočtu. Jedná se vlastně o finanční plán, podle kterého se řídí hospodaření obce v období jednoho roku. Obec při sestavování rozpočtu vychází z rozpočtového výhledu. Rozpočtovým výhledem se rozumí souhrn základních údajů o příjmech a výdajích z dlouhodobého hlediska, jedná se o pomocný nástroj k hospodaření obce, jeţ pomáhá zvládat lepší hospodaření obce. 3.2 Majetek obce Drhovy Obec Drhovy patří k malým obcím; tím, ţe má 263 obyvatel a rozlohu 789 ha, není její majetek velký. Majetek obce Drhovy bych pro přehlednost rozčlenila takto: věci movité zejména: vybavení obecního úřadu, vybavení místní knihovny, vybavení archivu, 2 autobusové zastávky (Drhovy, Homole), odpadkové koše, elektrické hodiny, traktor, lavičky, lampy veřejného osvětlení a další. věci nemovité budova obecního úřadu, bývalá budova školy, poţární zbrojnice /Homole/, kaplička /Drhovy/, kaplička /Homole/, zemědělská půda Drhovy 25,7 ha, zemědělská půda Homole 2,4 ha. infrastruktura vedení rozhlasu, veřejné osvětlení, studna (Drhovy, Homole), místní komunikace. finance běţný účet. V souvislosti s přiblíţením situace hospodaření s majetkem v obci Drhovy bych se chtěla věnovat nemovitému majetku, zejména pak budově bývalé školy, neboť je to problém, který je obcí v současné době řešen. Nemovitý majetek je v obci vyuţíván buď k obecním účelům, nebo je pronajat či nevyuţit. Pronájem nemovitostí tak ze zákona spadá do pravomoci rady obce - v obcích, kde se rada nevolí, je pak tato pravomoc vyhrazena starostovi, tak jako v obci Drhovy. Avšak v této obci starosta přenechává rozhodnutí o pronájmech na zastupitelstvu, poţádá tedy zastupitelstvo o rozhodnutí ve věcech pronájmu. 44

45 3.3 Nemovitý majetek obce Drhovy Budova bývalé školy Budova bývalé školy pochází z roku 1922, byla zbudována na popud místních občanů jako základní škola pro děti místní a děti z okolních vsí. Škola byla jednotřídní. V roce 1966 byla škola zrušena pro nedostatek ţáků. Počet ţáků v té době činil 11. V roce 1977 ze školy byla vybudována mateřská školka, která fungovala aţ do roku Její provoz byl ukončen z důvodu malého počtu ţáků. Od té doby není budova vyuţívána. Obec v budově pořádá několikrát do roka akce pro jubilanty a v minulém roce byla budova pronajata na 3 dny v roce i k soukromým účelům. Výnos z tohoto pronájmu činil cca 1.500,-Kč za rok. Náklady na budovu tedy samozřejmě převyšují její výnosy. Jsou to náklady spojené s provozem a údrţbou budovy, jako je pojištění, vytápění, elektřina, údrţbové práce, nutné opravy. Výdaje v roce 2011 činily cca ,-Kč, z této částky převáţná část výdajů byla vynaloţena na vytápění budovy. V současné době chce místní zastupitelstvo situaci nějakým způsobem řešit. Proto poţádala 12. února 2012 formou ankety občany obce o vyjádření se k dané situaci. Zastupitelstvem bylo rozesláno 74 anketních lístků, ve kterých byly občanům navrhnuty tyto varianty řešení vyuţití budovy: A/ V 1/3 budovy obnovit dřívější byt k pronájmu větší část společenské místnosti (bývalá třída) zachovat pro potřeby obce z místnosti bývalé šatny školky a sociálního zařízení zřídit obecní úřad a knihovnu v tomto případě by z uvolněných prostor současného obecního úřadu mohl vzniknout další byt, ze zasedací místnosti popř. i malá hospůdka. B/ Rekonstrukce celé budovy bývalé školky na byty s tím, ţe by byl zachován venkovní ráz této historické budovy. C/ Rekonstrukce budovy a znovuobnovení mateřské školy. D/ Pronájem budovy. E/ Vlastní návrh řešení. 45

46 Na vyjádření k této anketě měli občané čas do 4. března Obrázek 2 - Anketa k budově bývalé školy Výsledky ankety občanů k budově bývalé školy varianta A varianta B varianta C varianta D varianta E nezodpovězeno Zdroj: obecní úřad Drhovy Z celkového počtu 74 anketních lístků bylo na obecní úřad s vyjádřením doručeno 40. Z toho: 14 hlasovalo pro variantu D /pronájem budovy/ 11 hlasovalo pro variantu A /obnovení dřívějšího bytu k pronájmu, větší část společenské místnosti zachovat pro potřeby obce a z místnosti bývalé šatny školky a sociálního zařízení zřídit obecní úřad a knihovnu/, 8 hlasovalo pro variantu C /rekonstrukce budovy a znovuobnovení mateřské školy/, 1 hlasoval pro variantu B /rekonstrukce celé budovy bývalé školy na byty, se zachováním venkovního rázu historické budovy/, 6 hlasovalo pro variantu E /vlastní názor/ - v těchto anketních lístcích zazněly tyto názory: vybudovat ubytování pro seniory, budovu nikdy neprodávat, dokončit nejdříve kanalizaci, zřídit v budově pouze obecní úřad, zrekonstruovat pouze část budovy pro knihovnu a obecní úřad, pronajmout budovu neziskové organizaci. 34 anketních lístků nebylo vyplněno. 46

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A)

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) Správní právo dálkové studium IX. Obce obecní zřízení A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) B) Právní základy obecního zřízení a) ústavní základy obecního zřízení

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_SPRÁVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Občan kraje (ČR, trvalý pobyt v obci, újezd, cizinci, nem.) Samostatná působnost. Občan obce (ČR, trvalý pobyt, cizinci, nem.)

Občan kraje (ČR, trvalý pobyt v obci, újezd, cizinci, nem.) Samostatná působnost. Občan obce (ČR, trvalý pobyt, cizinci, nem.) Obec Zákon č. 128/2000 Sb. Kraj Zákon č. 129/2000 Sb. samostatné (rovnocenné) entity (pokud není stanovena působnost kraje, vždy je příslušná obec v oblasti územní samosprávy) Základním územním samosprávným

Více

8. STÁTNÍ SAMOSPRÁVA... 1

8. STÁTNÍ SAMOSPRÁVA... 1 8. STÁTNÍ SAMOSPRÁVA... 1 1. SAMOSPRÁVNÉ ORGÁNY V PODOBĚ KRAJŮ A OBCÍ... 1 8.1. OBCE... 1 8.1.1. POSTAVENÍ OBCÍ... 2 8.1.2. ÚZEMÍ OBCÍ... 2 8.1.3. ČLENĚNÍ OBCÍ... 2 8.1.4. ORGÁNY OBCE... 3 OBECNÍ ZASTUPITELSTVO...

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu Shrnutí - zásady fiskálního federalismu centralizace přerozdělování centralizace stabilizace zajištění minimální úrovně veřejných služeb vyrovnání fiskální pozice neutrality Model fiskálního federalismu

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 Vedení úřadu V Písku dne: 03.03.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jednací řád komisí rady města Písku NÁVRH USNESENÍ Rada města Jednací řád pro činnost komisí

Více

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně.

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Stanovy spolku Znění stanov č. 2/2015 Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Hlava I: Základní údaje spolku Čl. 1 Název spolku Název spolku je Nugis Finem, z.s.. Tento název bude používán

Více

Smlouvy uzavírané obcí

Smlouvy uzavírané obcí Smlouvy uzavírané obcí - vybrané veřejnoprávní aspekty JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Vysoká škola CEVRO Institut Parlamentní institut Březen 2011 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY

ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY 1) ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU Územní členění (dle z. 36/1960 Sb. (o územním členění) a vyhlášce 564/2002 Sb.) Česká republika Kraje (14) hl. m. Praha (zvláštní

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí Panství hradu Veveří Svazek obcí Panství hradu Veveří. Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška IČ: 71217371 Dodatek č. 1, kterým se mění S T A N O V Y Svazku obcí Panství hradu Veveří a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s STANOVY Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s Článek 1 NÁZEV, SÍDLO, IČO SPOLKU Název spolku zní: Zámecký Golf Club Kravaře z.s. Sídlem zapsaného spolku je: Mlýnská 3377/23a, 747 21 Kravaře IČ: 65888855 Článek

Více

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice Brno, prosinec 2006 Ing. Roman Vašina starosta MČ Brno - Židenice 2 Obsah: článek strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Postavení komisí 3 3. Členové komisí 3

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 12/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Stanovy zájmového sdružení právnických osob Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska -Euroregion Glacensis (dále jen Stanovy ) čl. I Název, sídlo, územní vymezení a postavení sdružení Název: Euroregion

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování:

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování: Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti. občané se podílejí na politickém rozhodování

1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti. občané se podílejí na politickém rozhodování Otázka: Občan v demokratické společnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): LucieK 1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti občané se podílejí na politickém rozhodování

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE JEDNACÍ ŘÁD obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE Schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2002 JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE VELHARTICE Zastupitelstvo obce VELHARTICE (dále jen obecní zastupitelstvo)

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Instrukce č. JS13.02 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 13 Počet příloh: 2 Účinnost od: 9.11.2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Jméno, funkce Datum Podpis Ing.Jiří

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Mimochodem STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2) Sídlo sdružení je na adrese: Jaroslava Haška 646, 584 01 Ledeč

Více

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti Článek 1 Název, sídlo, povaha a obvod působnosti 1. Název občanského sdružení : Sportovní klub OTAVA Katovice o.s. (dále jen sdružení). 2. Sídlo sdružení : Katovice, U hřiště 326, PSČ 387 11. 3. Sdružení

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

Stanovy obecně prospěšné společnosti

Stanovy obecně prospěšné společnosti Stanovy obecně prospěšné společnosti A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení společnosti 1) Zakládací smlouvou ze dne 22. 04. 2005 byla zaloţena obecně prospěšná společnost EUTIS, o.p.s. (dále jen "společnost").

Více

Obec Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň

Obec Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň Zastupitelstvo obce se usneslo vydat dne 8.1.2013 podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích ), tento svůj jednací

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU. Zdraví Zdravým Rozumem z.s.

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU. Zdraví Zdravým Rozumem z.s. STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Zdraví Zdravým Rozumem z.s. ČLÁNEK 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Název zapsaného spolku: Zdraví Zdravým Rozumem z.s.(dále jen Spolek") 1.2. Sídlo spolku: Horní 122, 549 57 Teplice

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech I. Název a sídlo obecně prospěšné společnosti 1.1 název: České zdravotnické fórum, o.p.s. 1.2

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Úplné znění zakladatelské listiny Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, J.P. Koubka 4, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8. 6. 2011 založené na základě zákona

Více

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Čl. I PŮSOBNOST ŠKOLSKÉ RADY 1. Školská rada Základní školy Želechovice, příspěvková organizace ( dále jen rada)

Více

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s.

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. 1. Název spolku: Akademie architektury, z.s. 2. Sídlo spolku: Praha. 3. Spolek působí na území České republiky. Čl. I Název, sídlo a působnost Čl. II Charakter

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

Výroční zpráva za rok 2004

Výroční zpráva za rok 2004 Výroční zpráva za rok 2004 Vinařský fond Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno Obsah: Úvod... str. 2 Přehled činnosti Fondu... str. 2 Přehled o poskytnutých podporách... str. 2 Změny organizačního řádu Fondu...

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

STATUT UNINOVA o.p.s.

STATUT UNINOVA o.p.s. STATUT UNINOVA o.p.s. A. Obecně prospěšná společnost UNINOVA o.p.s. (dále jen "Společnost") byla založena v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých

Více

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád Vnitřní předpis fakulty Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Volební a jednací řád akademického senátu fakulty Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

STANOVY. MAS Slezská brána, z. s. p. o.

STANOVY. MAS Slezská brána, z. s. p. o. STANOVY MAS Slezská brána, z. s. p. o. Čl. I. Úvodní ustanovení MAS Slezská brána, z. s. p. o., je právnickou osobou zájmovým sdružením právnických osob. MAS Slezská brána, z. s. p. o., byla založena podle

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s.

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. (dále jen Spolek

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s.

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. I. Název a sídlo sdružení Název: Sídlo: Fan Club HCO o.s. Třída Svobody 6, 779 00 Olomouc II. Základní ustanovení 1. Fan Club HCO o.s. (dále jen sdružení)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Ústavní právo - moc soudní, ČNB, NKÚ III/2 VY_32_INOVACE_186 3 Název školy Registrační číslo

Více

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY Vážení členové ČNDT, v návaznosti na nový občanský zákoník je nezbytné provést úpravu stanov České společnosti pro NDT. Vedení ČNDT připravilo návrh těchto stanov, který byl projednán na schůzi výboru

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více