ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočových pravidlech územních rozpočů, ve znění planých předpisů) Zasupielsvo měsyse Nový Hrozenkov svým usnesením č. 3 ze dne schválilo rozpoče měsyse na rok V průběhu roku 2014 byly schváleny úpravy rozpoču prosřednicvím pěi rozpočových opaření. V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v planém znění, byly poskynuy výsledky hospodaření za rok 2014 k přezkoumání Krajskému úřadu Zlín. Zpráva o výsledku přezkoumání je součásí závěrečného úču měsyse. Při sesavování rozpoču na rok 2014 se vycházelo z rozpočového výhledu měsyse na léa

2 1/,hospodářský výsledek /údaje jsou v Kč,po konsolidaci/ Rozpočové hospodaření dle říd PŘÍJMY Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 107, ,00 100, ,33 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 127, ,00 100, ,98 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,00 5, ,00 100,47-393,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , ,00 174, ,00 100,01-437,11 C E L K E M P Ř Í J MY , ,00 112, ,00 100, ,42 VÝDAJE Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 105, ,00 99, ,70 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,00 210, ,00 99, ,09 C E L K E M V Ý D A J E , ,00 131, ,00 99, ,79 Krákodobéfinancování zuzemska FINANCOVÁNÍ Rozdíl 8113 Krákodobé přijaé půjčené prosředky (+) ,00 0,00 0, ,00 100,00 0, Uhrazené spláky krákodob. Přij.půjč.prosředků ( , ,00 100, ,00 100,00 0, Změna savu krákodob.prosředků na bank.účech 579,93 0,00 0, ,00 0, ,07 Dlouhodobéfinancovánízuzemska 8124 Uhrazené spláky dlouhodobých přij.půjč.prosředk , ,00 100, ,00 100,01 211,70 Opravné položkyk peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sek( ,56 0,00 0,00 0,00 0, ,56 CELKEM FINANCOVÁNÍ , ,00 15, ,00 118, ,21 Neinvesiční příspěvky příspěvkovým organizacím: Schválený rozpoče Upravený rozpoče Maeřská škola sřed ,00 0, ,00 Maeřská škola Vranča , , ,00 Základní škola ,00 0, ,00 Zůsaek finančních prosředků na běžných účech Česká spořielna, a.s. Frýdek Mísek ,96 Kč ČNB Osrava 603,37 Kč 2

3 Zůsaek nesplacených úvěrů a půjček ČS,a.s ,16 Kč - doplňkový úvěr na DPS ČS,a.s ,91 Kč - hypoeční úvěr na DPS SFŽP ,29 Kč - půjčka na Rozšíření vodov. a kanal. síě TMsav Vseín ,00 Kč - krákodobá půjčka na Revializaci cenra REBOUND sro ,00 Kč - krákodobá půjčka na akci Proipovodňová opaření Výsledek hospodaření měsyse Dle výkazu zisku a zrá sesaveného činily výnosy měsyse ,01 Kč a náklady ,23. Daň z příjmů ,00 Kč. Výsledek hospodaření činil ,78. Je nuno zde připomenou, že na rozdíl finančních výkazů (FIN 2-12), keré vycházejí z příjmů a výdajů daného roku, výsledek hospodaření (vyjádřený výkazem zisku a zrá) vychází z neinvesičních nákladů a výnosů roku Podrobné údaje o plnění rozpoču příjmů a výdajů za rok 2014 jsou obsaženy vpříloze č. 2 rozbor čerpání příjmů a výdajů. 2/ Hospodářská činnos měsyse Měsys Nový Hrozenkov je plácem daně z přidané hodnoy. Měsys neprovozuje hospodářskou činnos. 3/ Sav účelových fondů a finančních akivi Sociální fond k ,50 Tvorba fondu ,00 Čerpání fondu ,00 Sav 2 612,50 Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočem a sauem sociálního fondu ze dne m Radou měsyse č. 30 dne / Hospodaření příspěvkových organizací zřízených měsysem Měsys je zřizovaelem ří příspěvkových organizací (základní škola 3113, MŠ sřed a MŠ Vranča 3111) Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2014: Základní škola schváleno radou č 8. ze dne hospodářský výsledek ve výši Kč ,94 ako: do fondu odměn ,00 a do fondu reservního ,94. Maeřská škola sřed schváleno radou č. 7. ze dne hospodářský výsledek ve výši Kč ,38 ako: fond odměn Kč ,00 a do fondu reservního Kč ,38. Maeřská škola Vranča schváleno radou č.7. ze dne hospodářský výsledek byl zráový, rada vzala na vědomí komenář. - - Roční účení závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včeně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny v účárně. Závěrky Maeřských škol byly schváleny radou měsyse na svém 7. zasedání dne Závěrka Základní školy bude schválena na nejbližším zasedání rady měsyse. 3

4 5/ Zapojení mimorozpočových zdrojů V roce 2014 měsys přijal krákodobou půjčku od firmy REBOUND s.r.o Orlová ve výši Kč ,00 na profinancování nákladů na akci Proipovodňová opaření a od firmy TMsav Vseín ve výši Kč ,00 na předfinancování akce Revializace cenra Měsyse. Dále byl sjednán konokorenní úvěr, kerý nebyl čerpán. Docházelo k řádnému splácení dříve přijaých půjček a úvěrů. Deailně popsáno ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, kerá je součásí závěrečného úču příloha č. 3 6/ Finanční vypořádání s příjemci doací za rok 2014 (v Kč) Sokol Nový Hrozenkov ,00 Charia Nový Hrozenkov ,00 Římskokaolická farnos Nový Hrozenkov ,00 Výše uvedené příspěvky byly vyčerpány a řádně vyúčovány. 7/ Vyúčování finančních vzahů ke sánímu rozpoču a osaním rozpočům veřejné úrovně V roce 2014 měsys obdržel a vyčerpal následující doace Účelový znak Poskyovael Doační iul Poskynuo Vyčerpáno MPSV ČR Akivní poliika zaměs.vpp , , MZe Příspěvek na hosp.v lesích 6 508, , SZIF Poradensví v lese ,00 0, SZIF Poradensví v lese ,00 0,00 Poskynué doace z kapioly 398 (Všeobecná pokladní správa) Účelový znak Doační iul Poskynuo Vyčerpáno Bude poskynuo Vráceno v roce v roce Volba do zasup , , ,00 0,00 obcí Volby do , ,00 0, ,00 Evrop.parlamenu Poskynué neinvesiční doace z rozpoču kraje v roce 2014 Číslo smlouvy Účelový znak Doační iul Poskynuo Vyčerpáno D/1647/2014/KH Doace na výdaje SDH , ,00 4

5 Přijaé invesiční doace v roce 2014 Účelový znak Poskyovael Doační iul Poskynuo Vyčerpáno OPŽP Sroj na úklid , , OPŽP Sroj na úklid , , MMR Děské hřišě MŠ , , OPŽP Zaeplení úřadu ,04 0, OPŽP Zaeplení úřadu ,58 0,00 8/ Zpráva o přezkoumání hospodaření v roce 2014 Přezkoumání hospodaření měsyse za rok 2014 bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Zlín ve dnech 30. a (dílčí přezkoumání) a (konečné přezkoumání). Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Zpráva č. 221/2014/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření měsyse Nový Hrozenkov za rok 2014 ze dne je přílohou č. 3 k závěrečnému úču. Závěr zprávy: I. Odsraňování chyb a nedosaků Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky byly zjišěny méně závažné chyby a nedosaky. Napraveno II. Při přezkoumání hospodaření měsyse Nový Hrozenkov za rok 2014 byly zjišěny chyby a nedosaky, keré nemají závažnos nedosaků uvedených pod písm. c) [ 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.]. III. Nebyla zjišěna rizika dle 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření měsyse Nový Hrozenkov za rok 2013 Byly zjišěny dle 10 ods. 4 písm. b) následující ukazaele: a) podíl pohledávek na rozpoču územního celku 0,69 b) podíl závazků na rozpoču územního celku 17,65 c) podíl zasaveného majeku na celkovém majeku územního celku 6,64 9/ Závěr Tao zpráva o hospodaření měsyse bude zveřejněna na úředních deskách nejméně 15 kalendářních dnů ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v planém znění. Občané mají právo nahlíže a vyjadřova se k závěrečnému úču za rok 2014 a o buď písemně, nebo úsně na zasedání zasupielsva měsyse, konaném v červnu V Novém Hrozenkově dne Zpracovala: Kulčáková Bronislava Schválil: Bc. Sanislava Špruncová sarosa měsyse Přílohy: 1.Výkaz FIN 2-12, Rozvaha, výkaz ZZ,Příloha 2. Rozbor čerpání příjmů a výdajů 3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 4. Invenarizační zpráva 5

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, schválilo dne 20.6.2014 zastupitelstvo

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010

Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010 Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M Text

Více

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2014. Závěrečný účet roku 2014 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Kurovice Kurovice 68 768 52 Míškovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. března 2015 Ing. Ivo Lejsal KUZL 668/2015 KUSP

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje., r --------------------,-----------:--==:--------------'-.J IMd;,CfllltIK Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní V Obec Dolní Bečva tj.-v{'iy/ Dolní Bečva 340 75655 Dolní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0232/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7. 11. 2013, 17.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0121/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více