Strategický plán MĚSTA LETOHRADU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický plán MĚSTA LETOHRADU"

Transkript

1 Zpracováno v prosinci 2012 (vychází z verze z roku 2007) I. aktualizace schváleno ZM dne Strategický plán MĚSTA LETOHRADU Vize: Letohrad jako perla turistiky a sportu Pardubického kraje. 1

2 OBSAH ÚVOD...4 SLOVO STAROSTY...4 CÍL A POTŘEBA STRATEGICKÉHO PLÁNU...7 METODIKA ZPRACOVÁNÍ...7 ZÁVĚRY ZE SITUAČNÍ ANALÝZY SOUČASNÉHO STAVU MĚSTA...9 ZÁKLADNÍ PROFIL MĚSTA...9 DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA...10 MÍSTNÍ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ...11 VEŘEJNÉ SLUŽBY, ŠKOLSTVÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY...11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ...13 REKREACE, SPORT A CESTOVNÍ RUCH...14 HISTORICKÉ DĚDICTVÍ A KULTURA...15 SWOT ANALÝZA...20 SILNÉ STRÁNKY/STRENGTH...20 SLABÉ STRÁNKY/WEAKNESS...20 PŘÍLEŽITOSTI/OPPORTUNITY...22 OHROŽENÍ/THREAT...22 VIZE...24 PRIORITY...24 ZÁMĚRY A CÍLE ZÁMĚR: ZVÝŠENÍ ATRAKTIVITY A PĚKNÉ VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ CÍL: Revitalizace města a historického centra města CÍL: Rozvoj sportu a zázemí pro sport CÍL: Pěkné cyklostezky a cyklotrasy CÍL: Revitalizace uzemí Proutnice pro sport a odpočinek CÍL: Nový územní plán města ZÁMĚR: MODERNÍ BYDLENÍ A OBČANSKÁ VYBAVENOST Cíl: Revitalizace ploch panelového sídliště U Dvora CÍL: Nová bytová výstavba v Letohradě CÍL: Rozšíření terénních služeb pečovatelské služby CÍL: Rekonstrukce domu kultury CÍL: Modernizace koupaliště Cíl: Rozšíření městských hřbitovů Cíl: Dobrá péče o seniory ZÁMĚR: MAJETEK LETOHRADU V BEZVADNÉM STAVU CÍL: Kvalitní nemovitosti, modernizace tepelného hospodářství CÍL: Kvalitní a efektivní správa majetku města a technické služby ZÁMĚR: VZDĚLANÝ LETOHRAD CÍL: Optimalizace školství

3 5. ZÁMĚR: OCHRÁNĚNÝ LETOHRAD CÍL: Snížení hrozby následků záplav Cíl: Zachování obvodního oddělení Policie ČR a Městské policie ZÁMĚR: ROZVOJ EKOLOGIE A PŘÍRODNÍHO BOHATSTVÍ CÍL: Ekologické zacházení s odpady a jejich sběr Cíl: Zlepšení zacházení s odpadními vodami Cíl: Energetická koncepce a využití alternativních zdrojů energie ZÁMĚR: LETOHRADEM BEZPEČNĚ A BEZ PŘEKÁŽEK CÍL: Vyřešení oblasti parkování ve městě Cíl: Bezpečný Letohrad Cíl: Krajské komunikace - rekonstrukce II/310 a další Cíl: obchvat centra města II/310 a přemostění II/ Cíl: Aktualizace plánu rekonstrukce místních komunikací Cíl: vybudování a opravy chodníků ZÁMĚR: LETOHRAD PRO PODNIKÁNÍ CÍL: Moderní průmyslová zóna CÍL: Spolupráce města s podnikatelským sektorem (projekt PPP) SEZNAM TABULEK A GRAFŮ...30 TABULKY...30 GRAFY...30 ZPRACOVATEL...31 ŽIVOTOPIS...31 KONTAKT...32 PŘÍLOHA 1: SPOLKOVÁ ČINNOST MĚSTA LETOHRADU...33 PŘÍLOHA 2: HISTORIE MĚSTA LETOHRADU...35 SEZNAM VYBRANÝCH ZKRATEK

4 ÚVOD SLOVO STAROSTY Strategický plán města, přijatý zastupitelstvem města v závěru roku 2007 zcela naplňuje představu, se kterou byl připravován. Stal se základním nástrojem rozvoje města a za jeho pomoci pracujeme na naplňování stanovených priorit. Zcela jednoznačně se tak potvrdilo, že se město mnohem lépe řídí, pokud existují definované vize, priority a cíle. Protože je Letohrad dynamicky se rozvíjejícím městem a výborným místem pro život, je na čase téměř po 5 letech existence Strategického plánu přistoupit k jeho aktualizaci. Aktualizaci, která by měla stanovit priority pro budoucí období a to také se zaměřením na nové plánovací období fondů Evropské unie ( ). Je dobré konstatovat zcela splněné úkoly dané tímto plánem, shrnout rozpracované aktivity a přistoupit i k určitým korekcím a doplněním dle potřeb, které ukazuje vývoj města v čase a přináší doba. Aktualizovaný Strategický plán města nadále definuje cíle města a konkrétní rozvojové projekty. Umožňuje lépe plánovat a hospodařit s finančními prostředky, včetně usnadnění přístupu k čerpání prostředků z EU. Strategický plán města také podporuje komunikaci s veřejností a podnikateli tím, že pomáhá překonat odpor ke změnám a informuje o nových příležitostech a záměrech města. Jelikož jsou prostředky města omezené, je řízení města o prioritách. Výsledným efektem by mělo být maximální možné využití příležitostí a silných stránek a snížení slabých stránek a ohrožení města. Naší snahou je zajistit pro město maximální možné využití příležitostí, které nabízejí nejen dotační tituly z EU, ale také národní dotace a granty. Stále platí, že chceme vycházet z historie města a co nejlépe obnovit a zachovat historické hodnoty. Chceme zvýšit atraktivitu města pro celý region i mimo něj budováním a rozvíjením sportovního, kulturního a turistického zázemí. Konečně je naší prioritou docílení moderní občanské vybavenosti v oblasti školství, dopravy, vodního hospodářství a v oblastech úspor energií. Jelikož nejde o prázdná slova, jsou tyto cíle podpořeny konkrétními projekty uvedenými v tomto strategickém plánu města Letohradu. Aktualizovaný Strategický plán města Letohradu by měl být nadále vnímán jako základní koncepční dokument samosprávy umožňující nejen občanům města, ale také ostatním nahlédnout do aktivit a cílů samosprávy. A jaký je stav plnění Strategického plánu, schváleného zastupiteli města? Podařilo se nám splnit, tedy zcela dokončit cíle: Moderní a důstojný městský úřad v Letohradě rekonstrukce Václavské nám. č.p. 10 zcela nový moderní městský úřad Integrovaný uzel veřejné dopravy v Letohradě rekonstrukce prostoru před nádražím v Letohradě s výstavbou nového Autobusového nádraží u železniční stanice 4

5 Ekologičtější zacházení s odpady pro Letohrad a okolí postaveny 2 sběrné dvory a kompostárna, životaschopný sběr tříděného odpadu dům od domu Moderní využitelná průmyslová zóna města a prostor pro podnikání vybudována nad areálem OEZ, pozemky k dispozici zájemcům K rozpracovaným cílům patří: Kanalizace Kunčice výstavba kanalizace na Kunčicích bude dokončena v letech 2013 a 2014 ČOV s dostatečnou kapacitou v současné době probíhá modernizace a intenzifikace na dostatečnou budoucí kapacitu Revitalizace historického centra města Letohradu Revitalizace Proutnice vybudována úvodní část (skatepark s bikeparkem), postupné naplňování schválené studie zóny oddychu a území volnočasových aktivit Energeticky úsporné a ekologičtější budovy města zatepleny oba areály základních škol, zbývají k dořešení mateřské školy Revitalizace panelového sídliště U Dvora proběhly dvě etapy revitalizace ploch sídliště; jedná se o projekt se 4 etapami Nová bytová výstavba v Letohradě zpracováván projekt budoucí výstavby v lokalitě Nad Bažantnicí, který uspokojí bydlení v budoucích desetiletích (přes 100 bytů a domů) Kvalitní krajské komunikace zhotoven průtah II/360 Šedivská; připravována krajem za součinnosti města projekční příprava II/310 příjezd od Žamberka; železniční viadukt II/360 zůstává k řešení Kvalitní místní komunikace a chodníky část místních komunikací opravena v roce 2009, schválen generel oprav dalších MK do roku Zcela nové chodníky podél frekventovaných komunikací budovány (Kunčická ul., Jablonská ul., Ústecká ul.), rekonstruovány další chodníky (Komenského ul., Ústecká ul., Mírová ul., Šedivská ul.) za pomoci projektu Letohradem bezpečně bez překážek Občané podporují, abychom se v budoucím období zaměřili zejména na: Rekonstrukci Domu kultury Stav místních komunikací Rekonstrukci areálu koupaliště se zachováním možnosti 50 m plavání Řešení zámeckého parku Výstavbu centrálního dětského hřiště a dalších venkovních aktivit pro volnočasové vyžití všech generací, řešení volnočasových aktivit v Proutnici Řešení čištění odpadních domovních vod v Červené a na horních Kunčicích Místní cyklostezky v Letohradě propojení cyklostezek po městě Místní hřbitovy 5

6 Město také pracuje na novém územním plánu, podporuje projekt pro rozvoj biatlonu, využití alternativních zdrojů energie v Letohradě, snížení hrozby místních záplav protipovodňová opatření, komunitní plán města a přístup v sociálních službách. Od roku 2005 se podařilo zvýšit počet zaměstnanců pracujících ve městě o 15% z 3240 na 3721 v roce Vedle strategických cílů řešíme další záležitosti vedoucí k tomu, aby byl Letohrad perlou turistiky a sportu Pardubického kraje s vynikajícím zázemím. Ať se nám v Letohradě dobře žije! Petr Fiala starosta 6

7 CÍL A POTŘEBA STRATEGICKÉHO PLÁNU Strategický plán umožňuje mobilizovat síly města potřebným směrem, zajistit rozvoj města, lépe plánovat a hospodařit s finančními prostředky a efektivněji čerpat prostředky z dotací a grantů. Strategický plán si klade za cíl stanovit správný směr rozvoje města. Stanovuje vizi, priority a cíle a je dohodou zastupitelstva nad budoucností města. Strategický plán města (též SPM) je základním dokumentem samosprávy pro řízení rozvoje města. Na základě analýzy strategický plán definuje priority a cíle a navrhuje v zásobníku cílů (projektů) konkrétní rozvojové projekty. Díky tomuto dokumentu se zvyšují šance města uspět při realizaci vytýčených priorit a cílů. Dokument umožňuje cílené řízení města a lepší kontrolu. Strategický plán města nenahrazuje navazující dokumenty, jako je rozpočtový výhled a rozpočet, územní plán, komunitní plán a dokumentace dílčích projektů a s nimi související studie proveditelnosti a žádosti o dotace. Bez schváleného strategického plánu je řízení města podstatně těžší. METODIKA ZPRACOVÁNÍ Strategický plán města byl připraven ve spolupráci členů zastupitelstva v čele se starostou a vedením města a konzultanta již v roce 2007 a nyní v roce 2013 dochází k aktualizaci s využitím dosavadních výsledků a informací. Tuto aktualizaci projednávaly a připomínkovaly komise rady města a samozřejmě zastupitelé. Došlo k vyhodnocení plnění cílů a přehodnocení současného stavu a aktualizovány byly základní závěry a trendy vývoje v posledních letech. Následně byla volena klasická konstrukce strategického plánu s cílem co nejvíce zmapovat příležitosti města, jeho ohrožení, silné a slabé stránky (tzv. SWOT analýza) a dobrat se konkrétních oblastí strategických cílů zajišťujících rozvoj města. Strategické priority a cíle byly voleny s ohledem na reálné možnosti města a jsou klíčové pro další realizaci strategického plánu. Byla formulována vize města jako nejobecnější přání, jaké by město mělo být v dlouhodobém horizontu dvaceti let. Vize a klíčové slabiny, ohrožení, silné stránky a příležitosti se staly podkladem pro stanovení priorit. Priority nejsou stabilní a budou se vyvíjet spolu s realizací strategického plánu a v souladu s vývojem politiky řízení města. Strategický plán města navazuje na existující koncepční dokumenty, které se města týkají a navazuje na celostátní koncepci stanovenou v Národním rozvojovém plánu ČR a Strategii regionálního rozvoje ČR a v neposlední řadě na Národní strategický referenční rámec. 7

8 Strategický plán města reflektuje především na slabé stránky ROP NUTS II Severovýchod a snaží se zlepšit situaci města. Plány města zapadají do aktuální strategie rozvoje kraje a podporují ji. Graf 1: Schéma vazeb mezi vizí, cíli a opatřeními (projekty) Zdroj: autor Graf 2: Logika uspořádání strategického plánu Zdroj: autor 8

9 ZÁVĚRY ZE SITUAČNÍ ANALÝZY SOUČASNÉHO STAVU MĚSTA ZÁKLADNÍ PROFIL MĚSTA město se je zasazeno v podhůří Orlických hor, v okrese Ústí nad Orlicí, a spadá do Pardubického kraje rozloha města činí 2409 ha s nadmořskou výškou 364 m město má výhodnou polohu pro turistiku ve městě žije přibližně 6,3 tis. obyvatel s převahou cca 70% ve věku 15 až 64 let, cca 20% je mládeže počet domů za 20 let vzrostl o 134, počet obydlených RD vzrostl o 135, město očekává další přírůstky obyvatel, ovšem nikoliv takové, aby měly zásadní vliv na potřebu zásadního strategického rozhodnutí ve vazbě na tento fakt počet důchodců za 20 let stoupl o 44%, počet občanů s úplným středoškolským vzděláním vzrostl o 769, vysokoškolsky vzdělaných občanů o 33 Tabulka 1: Vývoj počtu obyvatel Letohradu Počet osob /05 Počet obyvatel: ,9 Počet zaměstnanců: ,8 Zdroj: ČSÚ, podíl ekonomicky aktivních obyvatel k neaktivním je cca 1:1 nezaměstnanost ve městě je relativně nízká a činí cca 5% nad důchodci výrazně převažuje mládež, kdy podíl žáků, studentů a učňů je vůči důchodcům v poměru 6:4 v majetku města jsou m.j. 2 komplexy budov základních škol, 2 mateřské školy, budova zdravotního střediska, Památková zóna s objektem Zámku a další 3 budovy města (budova v níž sídlí Česká spořitelna, bývalá pošta, Panský dům dnešní sídlo městského úřadu), 3 požární zbrojnice, koupaliště, 2 objekty domu s pečovatelskou službou (stav budov je různý, u tří budov špatný), několik bytových domů, z nichž pouze dva rekonstruované jsou bez větších problémů (č.p , Kunčice 164) co se týká výkonu veřejné správy je Letohrad obcí s pověřeným obecním úřadem, to znamená, že vedle svěřeného základního rozsahu státní správy vykonává v rozsahu stanoveném zvláštními zákony přenesenou působnost v určeném správním obvodu nové sídlo moderního úřadu města vybavené diskrétním navigačním systémem 9

10 do správního obvodu pověřeného obecního úřadu Letohradu patří obce Nekoř, Šedivec, Žampach a Písečná (Pro tyto obce zajišťuje MěÚ Letohrad výkon státní správy, zejména jako stavební úřad a matriční úřad. Agendu matriky vykonává MěÚ též pro obec Lukavice.) Letohrad je členem DSO ORLICKO, Euroregion Glacenzis, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Letohrad disponuje majetkovým podílem ve Vodovodech a kanalizacích Jablonné nad Orlicí a.s., Závodním klubu s.r.o., Ekole České Libchavy s.r.o., Technických službách Letohrad s.r.o. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA stav komunikací: - 43 km místních komunikací převážně v průměrném a horším stavu - páteřní komunikace silnice II. a III. třídy, páteřní komunikace II/310 vede centrem města, těžká nákladní doprava zatěžuje náměstí (památková zóna). - špatný stav krajské komunikace směr Žamberk (II/310 - ul. Komenského), Jablonné nad Orlicí (III/ místní část Orlice) a místní část Kunčice (III/3602) - velmi špatný stav komunikace do Červené (silnice III/3604). doprava a spoje výborná dostupnost po železnici (železniční uzel s větvením Lichkov /přechod na PKP/, Ústí nad Orlicí /hlavní žel. koridor/ a Hradec Králové); husté autobusové spojení na všechny směry s výjimkou víkendů (nižší obslužnost) vodovody a kanalizace - provozovatelem vodovodu a kanalizace je Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. - zásobování pitnou vodou je z dostatečných zdrojů podzemních vod na katastru města - páteřní rozvody vodovodů pokrývají celé území, jejich stav je dobrý (část míst se starým potrubím z litiny) - likvidace odpadních vod je zabezpečena v centrální ČOV, kde probíhá rozšíření její kapacity - stokové kanalizační sítě pokrývají většinu území Letohradu, vyprojektována je kanalizace v Červené ochrana před záplavami 10

11 - suchá protierozní nádrž - nad čp. 144 v Letohradě na Orlici, řeší protipovodňovou ochranu místní části města před záplavami po jarním tání a přívalových deštích - mezi lokality ohrožené přívalovými dešti a prudkým táním patří území od Kolonie po Bocus Orlice, Kunčice. Část chodníků vyžaduje rekonstrukci Nedostatečná kapacita parkovacích míst zejména v centrální části města MÍSTNÍ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ dominantní zaměstnavatel v regionu je OEZ, spol. s r.o. (výroba jističe, pojistky apod., 1400 zaměstnanců, vlastníkem OEZ od roku 2007 zahraniční kapitál (Siemens); dále stavební firmy (Testa), Unita zařízení pro gastro, Tacl - servis průmyslového chlazení, Gazterm (plyn), kovovýrobou se zabývající Antikor a Tuzzi na Kunčicích, Letohradské strojírny, textilní továrny Dietfurt, výroba baget Hamé (dříve Bapa), masozpracující podniky Bocus a Masoeko, Pekárna Letohrad, ve školství (MŠ, ZŠ, střední školy) a ve službách (Charita, DPS). příležitostí k zaměstnání je dostatek, lidé z okolí spíše dojíždějí za prací do Letohradu zaměstnanost ve městě závisí zejména na dominantním zaměstnavateli OEZ s.r.o. zejména díky dominantnímu zaměstnavateli v regionu společnosti OEZ, se Letohrad řadí k městům s podprůměrnou mírou nezaměstnanosti město ročně hospodaří přibližně se 100 mil. Kč a z dlouhodobého hlediska má vyrovnané příjmy a výdaje, město má stabilní a zdravé finance, které jsou ohroženy především vnějšími vlivy. VEŘEJNÉ SLUŽBY, ŠKOLSTVÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY Školství 2x MŠ, 2x ZŠ, ZUŠ, LSG (soukromé víceleté gymnázium), Průmyslová střední škola s odborným učilištěm kapacita mateřských škol v současné době 7 tříd ve dvou MŠ, tzn. max. 196, v současné době schváleno: (1 x 27 a 6 x 28, tj. kapacita 195 dětí). Může se stát, že s výhledem cca 8 let může chybět 1 třída. Lze řešit po rekonstrukci MŠ U Dvora např. přístavbou, případně změnou dispozic současných prostor (byt). 11

12 - Mateřská škola U Dvora 4 x 28 = 112 dětí. MŠ U Dvora bude nutné rekonstruovat, možno v budoucnu rozšířit o 1 třídu a přistavět aby byla pokryta případně potřebná kapacita - Mateřská škola Taušlova 2 x 28 = = 83 dětí rekonstrukce kuchyně, cca 1 mil. Kč, energetické řešení energetický audit kapacita základního školství 900 žáků, ve školním roce 2011/ žáků, kapacita je dostatečná, je však třeba zlepšit stav nemovitého majetku, je tu poptávka po modernizaci učeben, zařízení, specializované učebny, úpravy venkovních prostor. - ZŠ Komenského kapacita 450 žáků; 2011/ žáků, 11 tříd, 2 oddělení školní družiny, 26 učeben - z toho 6 odborných, 1 pronajata ZUŠ, 2012/2013 zřejmě stejný počet žáků nebo mírný pokles (2-4), 10 tříd - ZŠ U Dvora - kapacita 450 žáků; 2011/ žáků, 16 tříd, U Dvora žáků 13 tříd, Orlice - 52 žáků 3 třídy - ZUŠ vypořádat se s záměrem jejího budoucího vymístění z areálu zámku (do Domu kultury po jeho rekonstrukci, případně studie nástavby na ZŠ Komenského zvážit ekonomické aspekty investice i budoucích provozních nákladů) Letohradské soukromé gymnázium (soukromá škola), Průmyslová střední škola s učilištěm (zřizovatel Pardubický kraj) malá naplněnost studenty (demografický vývoj) město podporuje aktivity místních spolků reprezentujících město výhledově je důležité udržet stávající síť ambulantních a terénních služeb, které zajistí péči o seniory. Zvýšit standard pečovatelské služby tak, aby služba zajišťovala plný rozsah úkonů a byla schopna zajistit péči široké skupině uživatelů v potřebnou denní a případně noční dobu. Chybí přechodný (odlehčovací) byt. Letohrad nemá domov důchodců jsou v dosahu zařízení v Červené Vodě, Ústí nad Orlicí a Lanškrouně. město má komunitní plán z roku 2008, nyní se připravuje akční plán, který bude reagovat na změny v trendech sociálních služeb, prioritou by mělo být zachovat stávající síť a kapacity sociálních služeb. Zvýšit jejich časovou dostupnost bohatou spolkovou činnost města Letohradu dokládá Příloha 1 12

13 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ důležitá městská zeleň zámecký park rozloha cca 5,5 ha (včetně bývalého zahradnictví), v roce 1964 zapsán jako nemovitá kulturní památka (součást zámku), vyžaduje pravidelné investování finančních prostředků do údržby vzácných dřevin, připravena studie revitalizace ploch navazujících na park a památkovou zónu z důvodu turistické přítažlivosti Letohradská bažantnice rozloha cca 4,4 ha, jedná se o zvláště chráněné území - přírodní památku, v roce 1954 stanovena Vyhláškou Ministerstva kultury rezervací, vyžaduje uvážlivé začlenění do městské zeleně v souvisloti s bytovou výstavbou "Nad Bažantnicí" památné stromy vrba bílá p.p.č. 251/1 k.ú. Kunčice u Letohradu - skupina stromů (lípa srdčitá-2 kusy, habr obecný, javor klen) p.p.č. 430/6 k. ú. Letohrad (v Bažantnici) - lípa velkolistá p.p.č. 669/4 k.ú. Letohrad (na nám. Svobody) významné krajinné prvky vodní toky (Tichá Orlice) zřízen přírodní park Orlice (v r. 1996, nařízením Okresního úřadu Ústí nad Orlicí), rybníky (na Orlici, v areálu biatlonu, u č.p. 399 v Letohradě), lesy město podporuje chráněný druh ryby Mník jednovousý údolní nádrž Pastviny, přírodní rezervace Třebovské stěny, přírodní rezervace Rašeliniště pod Suchým vrchem, Vejdova lípa v Pastvinách (nejmohutnější památný strom ve východních Čechách), přírodní zajímavosti v současné době nejsou dostatečně prezentovány a je třeba je zahrnout do plánů propagace města zemědělství na zemědělském půdním fondu hospodaří: - PODORLICKO a.s. Mistrovice obhospodařuje cca 317 ha (z toho cca 261 ha v k.ú. Orlice a cca 55 ha v k.ú. Letohrad), zaměření výroby 50% živočišná chov skotu a prasat, 50% rostlinná obiloviny, pícniny, trávy na semeno - Letohradská zemědělská společnost a.s. se sídlem v Lukavici - obhospodařuje cca 501 ha (z toho cca 288 ha v k.ú. Kunčice u Letohradu, cca 71 ha v k.ú. Orlice, cca 75 ha v k.ú. Letohrad a cca 67 ha Červená), zaměření výroby 70% živočišná chov skotu, 21% rostlinná obiloviny, řepka, 9% služby autodoprava Je třeba docílit úspor energií u nezateplených městských objektů, zaměřit se na budovu zámku, MŠ Taušlova, Dům kultury s případným využitím EPC projektů 13

14 Město má dobře zpracovanou recyklační politiku a systém odpadového hospodářství, v tomto směru je příkladem ostatním městům (viz časopis Obec a Finance č.2/2007) REKREACE, SPORT A CESTOVNÍ RUCH výstavbou hotelu Tvrz Orlice (privátní investor, kapacita cca 60 míst) se významně zlepšila nabídka kvalitního ubytování v Letohradě rozsah rekreace, sportu a turistického ruchu; významné sportovní kluby středisko vrcholového biatlonu (letohradští odchovanci jsou reprezentanti Dostál, Šlesinger, Moravec), extraliga hokejbalu, 2. fotbalová liga, 2. florbalová liga; fitnes centrum, 2 spinningová centra - areál biatlonu s 2 km asfaltových tratí (vhodné i pro kolečkové bruslení), plánem je areál rozšiřovat, vizí KB je pořádat světové poháry a letní soutěže, areál fotbalu se 3 hřišti (1 umělá tráva), hokejbalové hřiště, 3 volejbalové kurty, 5 tenisových kurtů v zimě nafukovací hala se zakrytím 2 kurtů, areál pro sportovní kynologii, lyžařská sjezdovka s vlekem, hřiště hasičů Letohrad-Kunčice, Letohrad-Orlice (Ostrov), koupaliště, areál u koupaliště využívá AMK (automotoklub) Letohrad, motoskijöring, 2 diskokluby - cílem je vybudovat moderní atraktivní venkovní bazén, udržet turisty rozšiřující se nabídkou - Dům kultury kino, divadlo, koncerty, plesy, aktivita tanečního klubu, místní diskotéka, předváděcí akce - Orlovna cvičení, přednášky, menší divadla, plesy - tělocvična Spartak atd. Areál Proutnice budoucí zóna oddychu a volnočasových neorganizovaných aktivit (v I. etapě již vybudován skatepark s bikeparkem) rekreace ve městě, možnosti a omezení prozatím málo aktivit k prodloužení pobytu a alternativu ke špatnému počasí volnočasové aktivity turistika, trasy, stezky a turistické cíle cyklostezky v provozu již cyklostezky (s možností in-line bruslení kvalitní povrch) Letohrad Ústí nad Orlicí a cyklostezka Letohrad Žamberk, nově vyznačena cyklotrasa Letohrad Králíky Červená Voda s propojením do Polska, ve výhledu by byla dobrá cyklostezka Letohrad - Pastviny nevyužité příležitosti možnosti dalšího využití Bažantnice (pozor omezeno zvláště chráněné území), zámecký park (omezeno památka), kaple na Kopečku; sezónní koupaliště doprava turistů vybudován přestupní terminál vlak-bus, absence lepší silniční komunikace (přístupové cesty do Letohradu), železniční spojení na dobré úrovni (blízkost hlavního koridoru), autobusové spojení ČSAD na dobré úrovni (částečné problémy o víkendech) 14

15 koupání apod. využití venkovní koupaliště (1 velký bazén 50 x 22,5 m, 1 dětský 15 x 10 m, brouzdaliště problémy s hygienou neodpovídající úpravna vody, technické problémy únik vody); z roku 1979, nutná budoucí komplexní rekonstrukce dobrá infrastruktura pro návštěvníky města - dostatečný počet restaurací a hospod včetně s nepřetržitou otevírací dobou, restaurací, vyžití zámek + zámecký park s voliérou pro exotické ptactvo, muzeum, soukromé muzeum, ubytování hotel, penziony, internát, nabídka Járy Cimrmana (socha, světnička, ulička) volnočasové aktivity dětí a mládeže: zájmové kroužky při ZŠ = školní družiny při ZŠ - centrum Pod střechou (provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí) mateřské centrum Mozaika, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež s nabídkou kroužků a volnočasových aktivit (např. prázdninové příměstské tábory ) - Junák, Svaz skautů a skautek- nabídka spolků, zájmových a sportovních organizací např. automotoklub, ASPV, rybáři, chovatelé, ochránci přírody, fotbalový klub, tenis, stolní tenis, biatlon, hokejbal, karate, jezdecký sport, kynologie, modeláři, florbal, hasiči, Sokol, dva taneční kluby, pěvecký sbor, ZUŠ - využívána dostupná sportoviště, potenciál lyžařského areálu na Kunčicích jako doplněk aktivit (zimní i letní využití), absence sociálního zařízení a zvážit možnost letního atraktivního využití stav propagace města a jeho okolí v současné době průměrné, pracuje se na zlepšení prezentace v médiích (rádia, tisk), propagační předměty, k zamyšlení je určení pracovníka MěÚ zodpovědného za propagaci města, akcí, kulturu, školství, spolupráce partnerská města HISTORICKÉ DĚDICTVÍ A KULTURA Městská památková zóna v Letohradě byla vyhlášena s účinností od 1.listopadu 1990, ale systematická péče o kulturní dědictví má ve městě mnohem hlubší kořeny sahající před rok Dokladem toho je dlouholetá spolupráce se Státním ústavem pro rekonstrukci památkových měst a objektů byla základem pro zpracování několika koncepčních materiálů počínaje konceptem územního sídelního útvaru v roce 1976, s příslušným respektem k památkovým objektům a jejich budoucího začlenění do soustředěné péče. důkazem o těchto prioritách města jsou výsledky práce Koordinační komise pro rekonstrukci historického jádra města Letohradu, která od roku 1982 řešila obnovení původní funkce zámeckého parku, vymístění nevhodných školských a výrobních provozů z budovy zámku, přípravu jeho rozsáhlé obnovy a začlenění památkových objektů do nových funkčních celků. K nejvýznamnějším počinům bylo zahájení celkové rekonstrukce zámku v roce 1984, kdy došlo také k záchraně a opravě cenných štukových výzdob v hlavním zámeckém křídle existuje program regenerace městské památkové zóny a dokumentace památkově chráněných objektů 15

16 první program Regenerace městské památkové zóny byl schválen zastupitelstvem Od té doby bylo realizováno mnoho akcí ke zlepšení stavu objektů i celkového životního prostředí v památkové zóně. K poslední dílčí aktualizaci programu došlo zastupitelstvem města v roce 2010 s horizontem roku do městské památkové zóny Letohrad tvořené především historickým jádrem města náleží ulice Sirková, Požárníků, Divadelní, Ústecká, Svatojánská, Komenského, Nové Město, Vitanovského, Jilemnického, Palackého, Úzká, náměstí Svobody, Václavské náměstí. uvnitř památkové zóny se dále nachází hřbitov, poutní kaple sv.jana Nepomuckého, zámecký park a další objekty dotvářející její charakter - zahradní domek čp.2 v zámeckém parku, čp.53, 9, 10, 74, 76, 3 a 208 na Václavském náměstí, které nejsou chráněnými památkovými objekty, ale budou si zasluhovat zvýšenou pozornost v popisovaném období. Problémem je stav komunikací. k dokumentaci stavu je k dispozici několik významných dokumentů: o Pro město Letohrad je schválen územní plán ( ) ) a ukončené 4 změny ÚP, nyní probíhá zpracování nového ÚP. o Studie historického jádra Letohrad (SURPMO 1992), o Studie využití a rekonstrukce Nového Dvora v Letohradě (AUREA 1992), o Pasport nemovitých kulturních památek (2006), o Obnova zámecké parku (Šonský, Machovec 1988), o Studie regenerace Václavského náměstí (AUREA 2006) o Alternativní studie řešení Václavského náměstí (ČVUT 2007) blíže k historii města je uvedeno v Příloze č. 3 stávající stav pozitivum: o MPZ Letohradu je ve srovnání s řadou dalších MPR a MPZ v ČR v relativně dobrém stavu. o většina budov, především na náměstí a jeho bezprostředním zázemí je v majetku města, církve a místních občanů, kteří je dobře udržují a opravují fasády v souladu se studií historického jádra SÚRPMA z roku 1992, o hlavní dominantní budovy jako zámek, muzeum, kostel, morový sloup a měšťanské domy mimo čp. 5 jsou opravené, minimálně fasády do náměstí o MPZ nepřestala plnit funkci přirozeného centra města, řada nově vybudovaných obchodů v této části města od roku 1990 tuto funkci podporuje základní funkce MPZ víceméně odpovídá budoucím záměrům, je zachována částečně obytná funkce 16

17 o technická infrastruktura, veřejné osvětlení a spojové kabely jsou většinou v dobrém technickém stavu, je nutná jen dílčí modernizace kanalizace a osvětlení, o vytvářejí se podmínky pro ekologické vytápění objektů, proběhla plynofikace města, o nově budovaný informační systém v památkové zóně a parku, stávající stav negativum: o hlavní komunikace procházející historickým jádrem města. V současné době je vysoká dopravní frekvence v prostoru náměstí, v ul. Komenského o nadále nebezpečné dopravní místo i po částečném rozšíření chodníku zůstává ve vyústění Jilemnického ulice do Václavského náměstí z hlediska bezpečnosti chodců, zvláště v zimě, řešením se jeví průchod soukromým objektem Jilemnického č.p. 76 o nevyhovující křižovatka pod náměstím, o nedostatečně využívané prostory kolem zámku, velká zámecká terasa, malé nádvoří, předzámecký prostor u muzea, o bývalá zámecká oranžérie nemá vhodné využití s ohledem na své umístění a potřeby města, o všeobecný nedostatek finančních zdrojů jak vlastníků objektů, tak i města (vzhledem k finančním prostředkům získaným z Programu regenerace je město schopno zajišťovat pouze opravy havarijních stavů), o malá kapacita řízených odstavných a parkovacích ploch v blízkosti centra a v blízkosti nádrží. KULTURNÍ CENTRUM LETOHRAD Městské muzeum, informační a kulturní centrum, je příspěvková organizace města - spravuje infocentrum, městské muzeum, knihovnu, strašidelné sklepení, pomník Járy Cimrmana a zámecké sbírky (t.č. část chodby + 3 místnosti v objektu zámku) poskytuje nejrůznější informace dle žádosti o městě, zajímavosti v Letohradě a okolí, vyhledávání spojů, letáky, katalogy, brožury apod., dále placené služby kopírování, scanování, tisk, laminování, faxování, internet, zprostředkování výroby razítek - prodej poštovní známky, kolky, pohlednice, knihy, mapy, suvenýry - prodej vstupenek kino, divadlo, jiné akce (dle dohody s organizátory) - činnosti související s městským muzeem a zámeckou expozicí (pořádání výstav, evidence sbírek, péče o sbírky atd., průvodcovská činnost), městská knihovna autorská čtení, besedy, akce pro mládež, činnosti související s vytížením DK (organizace filmových a divadelních představení, koncertů, přednášek), komerční využití DK. Dům kultury je potřeba v budoucnu rekonstruovat (elektroinstalace, zateplení budovy, vnitřní vybavení). Záměrem je i oživení zámecké terasy formou vhodného zastřešení pódia pro účinkující a případně i míst pro diváky. základní kulturní tradice a akce ve městě, tradiční akce: 17

18 o Mezinárodní hudební festival, o Kopečková pouť, o setkání spisovatelů Klubu autorů literatury faktu s udílením ceny E.E.Kische, o Svatováclavská slavnost, o Muzeum Řemesel - řemeslnická sobota, o rozsvěcení vánočního stromu, o prázdninová akce pro děti Letohrátky, o tradiční výstavy, o jarní koncerty Big Bandu a Dechové harmonie Letohrad, vánoční koncert ZUŠ, o multižánrový Pouťfest 18

19 Tabulka 2: Nemovité kulturní památky Letohradu Číslo rejstříku Část obce čp. Památka Ulice,nám./umíst / Letohrad kostel sv. Václava Václavské náměstí / Letohrad kaple Matky Boží, Na Sádkách / Letohrad kaple sv. Jana Na kopečku / Letohrad hřbitov obětí II. Pod Kopečkem / Letohrad sousoší sv. Anny hřbitov u kostela / Letohrad architektonizovan é sochař. dílo - Václavské náměstí / Letohrad pomník F. V. Heka Vitanovského Letohrad kašna s Václavské náměstí / Letohrad čp.1 zámek Václavské nám / Letohrad čp.4 městský dům Václavské náměstí / Letohrad čp.5 městský dům Václavské náměstí / Letohrad čp.6 městský dům Václavské náměstí / Letohrad čp.7 městský dům Václavské náměstí / Letohrad čp.8 městský dům Václavské náměstí / Letohrad čp.45 městský dům Václavské náměstí / Letohrad čp.46 městský dům Václavské náměstí / Letohrad čp.47 městský dům Václavské náměstí / Letohrad čp.48 městský dům Václavské náměstí / Letohrad čp.49 městský dům Václavské náměstí / Letohrad čp.50 městský dům Václavské náměstí / Letohrad čp.51 městský dům Václavské náměstí / Letohrad čp.52 městský dům Václavské náměstí / Letohrad čp.54 městský dům Václavské náměstí městský dům s / Letohrad čp.55 pamětní deskou Václavské náměstí / Letohrad čp.56 městský dům Václavské náměstí / Letohrad čp.57 fara Václavské náměstí / Letohrad čp.58 městský dům Václavské náměstí / Letohrad čp.59 městský dům Václavské náměstí / Letohrad čp.60 městský dům Václavské náměstí městský dům / Letohrad čp.77 rodný dům Petra Václavské náměstí / Letohrad čp.147 zemědělský dvůr Orlické předměstí / Letohrad čp.150 kovárna nám. Mírové / Letohrad čp.189 městský dům Vitanovského Zdroj: Ústřední seznam kulturních památek, Ministerstvo kultury

20 SWOT ANALÝZA Analýzu SWOT, tedy analýzu silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení jsme zvolili jako vhodnou metodu k poznání kritických oblastí města, které bude potřeba řešit. SILNÉ STRÁNKY/STRENGTH Výhodná poloha pro turistiku Železniční křižovatka v podhůří Orlických hor, s návazností na autobusy, cyklo i pěší trasy do rekreačních center. Přímý přestupní uzel železnice autobus Sportovní areály pro veřejnost i vrcholový sport Zámek + park + městská památková zóna Dobré podmínky pro uplatnění kvalifikovaných profesí a pracovní příležitosti Nízká nezaměstnanost Tradice v pořádání kulturních akcí Existuje program regenerace městské památkové zóny Aktivní samospráva Kvalitní úřad města Množství přírodních památek a zajímavých lokalit Plochy k rozvoji průmyslu i bydlení Kompletní síť škol mateřské, základní a střední Aktivní spolková činnost Muzea, výstavní plochy, kulturní památky Centrum cyklostezek Koncepční řešení odpadového hospodářství Dobrý stav veřejného pořádku SLABÉ STRÁNKY/WEAKNESS Část místních komunikací a chodníků stále vyžaduje rekonstrukci Zatížení památkové zóny nákladní dopravou 20

21 Špatný technický stav a využití kulturního domu Nevyhovující technický stav koupaliště Ohrožení stavu některých budov města Budovy mateřských škol vyžadují rekonstrukci a rozšíření zázemí Absence kanalizační sítě v Červené Špatná dostupnost na komunikace vyšších tříd a dálnici Nedostatek bezbariérových malých bytů (stárnutí populace), neplatící nájemníci v městských bytech Neexistující plná rozhodovací pravomoc v technických službách 21

22 PŘÍLEŽITOSTI/OPPORTUNITY Připravit nové možnosti pro bydlení Lépe propagovat město z komunikace I/11 Blízkost lokalit Orlické hory a Pastvinská přehrada, Přírodní park Orlice, Přírodní park Králický Sněžník, pohraniční opevnění (Kralická pevnostní oblast), Ski park Červená Voda, Skiareál Čenkovice (Oblast Suchého vrchu a Bukové Hory), zimní středisko Horní Dolní Morava Blízkost Polska a dostupnost jeho turistických center Využít křižovatku cyklostezek Město zpracovává v rámci komunitního plánu Akční plán, řešit zhoršující se ekonomickou situaci obyvatel s možností dopadu do bytové oblasti (ztráta bydlení, eliminace škod z provozu majetku města nájemní byty) Rozvoj služeb v turistice s nárůstem pracovních příležitosti s využitím potenciálu krajiny Zlepšení marketinku (povědomí o městě) Zvýšit servis spojený s turismem, možnost modernizace koupaliště a sezónního ubytování Efektivnější správa majetku města, údržba a opravy majetku města, převzetí a modifikace technických služeb s celoroční náplní činností na majetku města Docílit dalších úspor v energiích Využívat alternativní zdroje energie Možnost využít Bažantnici Využít prostory zámeckého areálu, voliéra a bývalou oranžérii OHROŽENÍ/THREAT Zhoršující se ekonomická situace obyvatel s možností ztrát na provozu městského majetku (byty v majetku města) s dopadem na zhoršující se situaci v oblasti veřejného pořádku Hrozba ztráty podpory sportu od OEZ Hrozba povodní Tiché Orlice byly sníženy vybudováním nových poldrů na horním toku (Lichkov). Ohrožením může být místní vysoký spad vody (na kopcích od Mladkova po Letohrad) a místní povodeň po přívalových deštích zejména lokality od Kolonie po Bocus Orlice, Kunčice 22

23 Dominantní zaměstnavatel OEZ rozhodnutí závislá na zahraničním vlastníkovi - nevyvážené rozložení pracovních sil v jednotlivých subjektech ve městě Sezónnost turistického ruchu není dostatek mimosezónního využití Nekvalitní silniční síť vedoucí do Letohradu Nedostatek vlastních finančních zdrojů na údržbu městského majetku Ztráta středního technického školství (demografický vývoj - naplněnost školy) 23

24 VIZE Letohrad jako perla turistiky a sportu Pardubického kraje. PRIORITY Město se hodlá profilovat zejména v oblasti turistiky, sportu, kultury a ekologickému zacházení k přírodě. Město směřuje k rozšíření sportovního a turistického zázemí a aktivnímu životu. Správnou cestou se ukazuje minimalizace majetku, který je náročný na zdroje a přitom vytěžení maximálního užitku pro občany. Město by mělo provést audit majetku a rozhodnout, který majetek bude obnovovat a který naopak znamená neúměrnou zátěž ve vazbě na efekt pro občany. Město Letohrad chce být perlou turistiky a sportu Pardubického kraje. Priority Letohradu: 1. MODERNIZACE MAJETKU A OBČANSKÉ VYBAVENOSTI LETOHRADU, EFEKTIVNÍ SPRÁVA MAJETKU MĚSTA 2. OBNOVA PAMÁTKOVÉ ZÓNY 3. PODPORA TRADIC, SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU Na základě stanovené vize města a provedené situační analýze a SWOT analýze město stanovuje své tři priority. Prioritou je zajištění odpovídající občanské vybavenosti, zejména v oblasti školství, dopravy a komunikací, kultury, vodního hospodářství a úspor energie ruku v ruce s další efektivnější správou a údržbou veškerého majetku města. Další prioritou je zajištění městské památkové zóny, která je devizou města, proto je prioritou její zachování, obnova a rekonstrukce, včetně zajištění dostupnosti města pro návštěvníky a ubytovacích kapacit. V neposlední řadě je prioritou podpora a budování sportovního zázemí, zejména rozvoj stávajících sportovních areálů a veřejně přístupných zařízení pro volnočasové aktivity, doplnění mimosezónních aktivit pro zvýšení atraktivity města a podpora kultu řemesel. 24

25 ZÁMĚRY A CÍLE Záměry a cíle jsou deklarovány na nejbližší období 10 let a samospráva bude usilovat o jejich dosažení vždy s ohledem na aktuální možnosti v průběhu svého volebního období. Záměry a cíle budou podrobně rozpracovány a vedení města bude navrženo vždy nejlépe vycházející řešení plnění záměrů a cílů. Rozpracování záměrů a cílů do projektových listů a aktivit město plánuje vyhotovením akčního plánu realizace strategie. Na vypracování akčního plánu město v r žádá prostředky z dotačního titulu MV ČR. Letohrad bude připravovat opatření a projekty na základě níže uvedených cílů a s důrazem na možné zdroje a stanovené priority. 1. ZÁMĚR: ZVÝŠENÍ ATRAKTIVITY A PĚKNÉ VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ 1.1. CÍL: REVITALIZACE MĚSTA A HISTORICKÉHO CENTRA MĚSTA Postupná revitalizace památkové zóny. Věnovat se plochám zeleně, parku, dokončení terasy, opravě cest v parku, rozšíření relaxačních ploch pro veřejnost a turisty, využít bývalé zahradnictví k zóně pro odpočinek všech generací. Zpracovat pasportizaci veškeré veřejné zeleně jako základ pro kvalifikované rozhodování o její efektivní údržbě, zlepšování veřejných prostranství a zelených ploch, užitek pro všechny věkové kategorie obyvatel i návštěvníků 1.2. CÍL: ROZVOJ SPORTU A ZÁZEMÍ PRO SPORT Rozvoj současných areálů ve spolupráci se sportovními kluby, vytváření nabídky pro širokou veřejnost CÍL: PĚKNÉ CYKLOSTEZKY A CYKLOTRASY Zejména řešit trasu městem a výhledově cyklostezku Letohrad-Šedivec-Pastviny. Budování zázemí pro cykloturisty, bezpečný průtah městem, příprava budoucích napojení na turistické zajímavosti města a okolí 1.4. CÍL: REVITALIZACE UZEMÍ PROUTNICE PRO SPORT A ODPOČINEK Postupné naplňování dříve přijaté studie zástavby území k využití pro organizované i neorganizované volnočasové aktivity všech generací. 25

26 1.5. CÍL: NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA Nový územní plán schválený do konce roku 2014, koncepčně řešící všechny potřeby života ve městě. 2. ZÁMĚR: MODERNÍ BYDLENÍ A OBČANSKÁ VYBAVENOST 2.1. CÍL: REVITALIZACE PLOCH PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ U DVORA Etapovitá oprava ploch (komunikace, chodníky, zeleň, veřejná vybavenost, osvětlení, parkovací místa) dle studie CÍL: NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA V LETOHRADĚ Postupná zástavba rozvojového území pro bydlení Nad Bažantnicí. Budoucnost malometrážních bytů (stárnutí populace, sociální trendy) CÍL: ROZŠÍŘENÍ TERÉNNÍCH SLUŽEB PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Podpora možnosti rozšíření terénních služeb DPS, zřízení odlehčovacího bytu CÍL: REKONSTRUKCE DOMU KULTURY Nutná rekonstrukce dosluhujícího domu kultury s budoucím využitím pro kulturu s cílem zajištění ekonomicky výhodného provozu CÍL: MODERNIZACE KOUPALIŠTĚ Nutná rekonstrukce všech bazénů s možností vybudování atrakcí. Hlavní bazén po rekonstrukci alespoň z poloviny délky zachovat pro možnost 50 m plavání CÍL: ROZŠÍŘENÍ MĚSTSKÝCH HŘBITOVŮ Budoucí rozšíření všech 4 městských hřbitovů CÍL: DOBRÁ PÉČE O SENIORY 26

27 Uvědomujeme si trend stárnutí populace a je potřeba na to být v budoucnu připraven péči o starší generaci je třeba zajistit tak aby byl Letohrad připravený na stárnutí populace. 3. ZÁMĚR: MAJETEK LETOHRADU V BEZVADNÉM STAVU 3.1. CÍL: KVALITNÍ NEMOVITOSTI, MODERNIZACE TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Nemovitosti v majetku města mít v dobrém stavu; modernizovat ústřední kotelny. Je nutno řešit budoucnost oranžérie (dříve zahradnictví, nyní sklad), je to vstupní budova u příchodu do parku a bude potřeba ji nějak řešit (vhodný by byl např. PPP projekt soukromý investor). Neuspokojivý stav interiéru městského muzea interiér neodpovídá historickému vzhledu exteriéru objektu (necitlivé zásahy v 70. letech 20. stol.), úpravu interiéru městského muzea provést v duchu stávající expozice sirkařství; nutná oprava zadního štítu budovy CÍL: KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ SPRÁVA MAJETKU MĚSTA A TECHNICKÉ SLUŽBY Vypracovat záměr na řešení zajištění komplexnějších technických služeb včetně právní formy a řízení městem (100%). Záměrem města je vybudovat moderní podnik komunálních služeb s možnými dalšími činnostmi jako např. tepelné hospodářství, správa nemovitostí apod. s celoročním využitím zaměstnanců s důrazem na efektivitu provozu společnosti. Vyřešit správu stávajících sportovišť, které jsou v majetku města. 4. ZÁMĚR: VZDĚLANÝ LETOHRAD 4.1. CÍL: OPTIMALIZACE ŠKOLSTVÍ Na základě demografického vývoje a možných změn v systému financování základního školství ze strany státu chceme být připraveni na případné sloučení (splynutí) obou základních škol v jeden celek s cílem optimalizace využití obou areálů škol. Vymístění Základní umělecké školy z budovy zámku s nalezením vhodných prostor. Přednostně využít dosavadní majetkové možnosti města s důrazem na optimalizaci budoucích provozních nákladů. Uvolněné prostory na zámku využít pro navrácení sbírkových předmětů. Optimalizace provozu školního stravování (v současnosti 2 školní kuchyně - v každé ZŠ jedna), částečně zastaralé vybavení, méně strávníků; úvaha nad pojetím 1 kuchyně s jídelnou a 1 výdejny s jídelnou. 27

28 5. ZÁMĚR: OCHRÁNĚNÝ LETOHRAD 5.1. CÍL: SNÍŽENÍ HROZBY NÁSLEDKŮ ZÁPLAV Místní opatření pro možné lokální povodně zejména z polí (Orlice, Kunčice) CÍL: ZACHOVÁNÍ OBVODNÍHO ODDĚLENÍ POLICIE ČR A MĚSTSKÉ POLICIE Podporovat činnost obvodního oddělení P ČR, které prošlo modernizací, pro dobrý veřejný pořádek podporovat stávající Městskou policii; rozšiřovat městský kamerový systém jako preventivní nástroj k ochraně veřejného pořádku a ochraně majetku. 6. ZÁMĚR: ROZVOJ EKOLOGIE A PŘÍRODNÍHO BOHATSTVÍ 6.1. CÍL: EKOLOGICKÉ ZACHÁZENÍ S ODPADY A JEJICH SBĚR Podporovat sběr tříděného odpadu, snižovat náklady na likvidaci směsného odpadu s cílem finančně soběstačného odpadového hospodářství, dořešit využití výstupních surovin z městské kompostárny 6.2. CÍL: ZLEPŠENÍ ZACHÁZENÍ S ODPADNÍMI VODAMI Nová kanalizace a ČOV v místní části Červená. Dokončení výstavby kanalizace na Kunčicích a modernizace a zvýšení kapacity ČOV v Letohradě CÍL: ENERGETICKÁ KONCEPCE A VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ ENERGIE Podporovat záměry ekologických alternativních zdrojů bez dopadů do dalších oblastí života ve městě. Tvorba energetické koncepce města s cílem snižovat provozní náklady a dopady na životní prostředí v Letohradě. 7. ZÁMĚR: LETOHRADEM BEZPEČNĚ A BEZ PŘEKÁŽEK 7.1. CÍL: VYŘEŠENÍ OBLASTI PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ 28

29 Budování míst pro odstavné parkování jak pro osobní tak pro nákladní dopravu, zejména parkovací plochy pro osobní automobily v místech velké koncentrace CÍL: BEZPEČNÝ LETOHRAD Zajistit činnost pracovní skupiny prevence kriminality; Centrum pod střechou jako pomocníka prevence kriminality; vytvářet podmínky pro neziskový sektor pracující s mládeží CÍL: KRAJSKÉ KOMUNIKACE - REKONSTRUKCE II/310 A DALŠÍ Ve spolupráci s Pardubickým krajem řešit špatný technický stav krajských komunikací, zejména směr Žamberk (II/310 - ul. Komenského a rozšíření výjezdu s chodníkem k ulici U Cihelny), dále komunikace směr Jablonné nad Orlicí (III/ místní část Orlice) a místní část Kunčice (III/3602) a komunikaci v Červené (III/3604) CÍL: OBCHVAT CENTRA MĚSTA II/310 A PŘEMOSTĚNÍ II/360 Cíl je závislý na rozhodnutí jiných institucí, zejména kraje. Letohrad bude podporovat toto řešení CÍL: AKTUALIZACE PLÁNU REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Vypracovat harmonogram rekonstrukcí místních komunikací s ohledem na finanční možnosti města a technický stav komunikací CÍL: VYBUDOVÁNÍ A OPRAVY CHODNÍKŮ Postupné naplňování schváleného projektu Letohradem bezpečně bez překážek budování nových chodníků, oprava stávajících bezbariérové provedení. 8. ZÁMĚR: LETOHRAD PRO PODNIKÁNÍ 8.1. CÍL: MODERNÍ PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Zaplnění území průmyslové zóny optimálně výrobou a vytvoření rezervních ploch pro průmysl a podnikání v novém ÚP. 29

30 8.2. CÍL: SPOLUPRÁCE MĚSTA S PODNIKATELSKÝM SEKTOREM (PROJEKT PPP) Projekt spolupráce veřejného a soukromého sektoru. SEZNAM TABULEK A GRAFŮ TABULKY TABULKA 1: VÝVOJ POČTU OBYVATEL LETOHRADU...9 TABULKA 2: NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY LETOHRADU...19 GRAFY GRAF 1: SCHÉMA VAZEB MEZI VIZÍ, CÍLI A OPATŘENÍMI (PROJEKTY)...8 GRAF 2: LOGIKA USPOŘÁDÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU

31 ZPRACOVATEL ŽIVOTOPIS 31

32 KONTAKT Ing. Luděk Tesař M: F: T: E: IČO: DIČ: CZ ČÚ: /0100 Živnost vedena u MČ Praha 5 Sídlo: Neumannova 1470/ Praha 5 Zbraslav 32

Strategický plán rozvoje MĚSTA LETOHRADU

Strategický plán rozvoje MĚSTA LETOHRADU Zpracováno v srpnu 2012 (vychází z verze z roku 2007) I. aktualizace schváleno v prosinci 2012 Strategický plán rozvoje MĚSTA LETOHRADU Vize: Letohrad je perlou turistiky a sportu Pardubického kraje s

Více

Strategický plán rozvoje města Letohradu

Strategický plán rozvoje města Letohradu Strategický plán rozvoje města Letohradu Úvod OBSAH ÚVOD... 1 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA A CHARAKTER STRATEGICKÉHO PLÁNU... 2 3. METODIKA ZPRACOVÁNÍ... 3 ZÁVĚRY ZE SITUAČNÍ ANALÝZY SOUČASNÉHO

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Seznam relevantních aktérů ORP Žambek a Králíky - dle typu (k )

Seznam relevantních aktérů ORP Žambek a Králíky - dle typu (k ) Seznam relevantních aktérů ORP Žambek a Králíky - dle typu (k 14.10.2016) Typ Název Obec SO ORP MŠ Mateřská škola Dlouhoňovice Dlouhoňovice Žamberk MŠ Mateřská škola Hejnice, okres Ústí nad Orlicí Hejnice

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Plán zdraví 2007 A. ROZVOJ MĚSTA, VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST B. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Plán zdraví 2007 A. ROZVOJ MĚSTA, VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST B. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Plán zdraví 2007 A. ROZVOJ MĚSTA, VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST A.1 Zlepší se komunikace mezi veřejností a radnicí A.1.1 Informovat občany o činnosti veřejné správy A.1.2 Zajistit zpětnou vazbu A.1.3 Umožnit

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří Strategický plán rozvoje města Bohušovice nad Ohří 2016 2020 znak města Vypracoval : MUDr. Jiří Kožíšek, místostarosta města červen srpen 2016-1- Obsah: 1. Charakteristika a poloha města 1.1. Charakteristika

Více

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE Obecně závazná vyhláška č. 9/97 ze dne 15.12. 1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lanškroun Městská rada podle 45, písm. l zákona o obcích č. 367/90 Sb. a dále podle 26 a násl. zákona

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE na roky 2015-2025 1 Obsah: OBSAH.. 2 1. ÚVOD...3 2. STRUČNÝ POPIS OBCE...4 3. SWOT ANALÝZA OBCE HLÁSNICE...5 4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA 5 5. DOPRAVA

Více

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až březen, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost Skutecnost

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až březen, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost Skutecnost 1200 9021700000 4341 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 170,00 150,00-20,00 88,24% Výdaje 12009021700000 - Příspěvek Charita-nízkoprahové centrum mládež 170,00 150,00-20,00

Více

Aktualizovaný Program rozvoje obce. Dolany. na období

Aktualizovaný Program rozvoje obce. Dolany. na období Aktualizovaný Program rozvoje obce Dolany na období 2016-2020 Vypracováno: prosinec 2015 ÚVOD Aktualizovaný Program rozvoje obce Dolany na období 2016 2020 je dokument, v němž byla provedena analýza stavu

Více

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD 2014-2020 NÁVRH Veřejné projednání 7.7.2014 Definice SWOT analýza je metoda celkového určení pozitivních a negativních stránek regionu MAS. 1. 1.silné stránky

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Zpracování Strategického plánu rozvoje MAS Podbrdsko, z. s.

Zpracování Strategického plánu rozvoje MAS Podbrdsko, z. s. Zpracování Strategického plánu rozvoje MAS Podbrdsko, z. s. zpracováno: duben 2014 Místní akční skupina Podbrdsko, z. s. Hvožďany 80, 26244 IČ: 27051935 www.maspodbrdsko.cz Administrativní pracoviště:

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až duben, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až duben, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky Skutecnost Skutecnost/ 1200 9021700000 4341 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 170,00 150,00-20,00 88,24% Výdaje 12009021700000

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023 STRATEGIE ROZVOJE OBCE POVRLY NA OBDOBÍ 2008 až 2023 Schváleno zastupitelstvem obce Povrly dne 20.12.2007 1 ÚVOD Cíl dokumentu a komu je dokument určen Strategie rozvoje obce je základním strategickým

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE na roky 2015-2025 1 Obsah: OBSAH.. 2 1. ÚVOD...3 2. STRUČNÝ POPIS OBCE...4 3. SWOT ANALÝZA OBCE HLÁSNICE...5 4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA 5 5. DOPRAVA

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí I. Statistické a kontaktní údaje Oficiální název: Město Choceň Starosta / starostka: Miroslav Kučera Adresa úřadu: Choceň, Jungmanova 301,

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Strategický plán rozvoje obce Třemešná

Strategický plán rozvoje obce Třemešná Strategický plán rozvoje obce Třemešná 2011 2015 Obsah PŘEDMLUVA... 3 GEOGRAFICKÁ POLOHA OBCE... 3 OBYVATELSTVO... 3 INFRASTRUKTURA... 3 SLUŽBY V OBCI... 4 PODNIKÁNÍ V OBCI... 4 RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ...

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu Město Žamberk obec IČO 279846 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon E-mail Hlavní

Více

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Obec: Dolní Dobrouč Katastrální území: Dolní Dobrouč Okres: Kraj: Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: Poloha objektu: 10 600

Více

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Strategický plán města Frýdlant

Strategický plán města Frýdlant C. GLOBÁLNÍ SWOT ANALÝZA Globální SWOT analýza je zásadním analytickým výstupem, který v dalším procesu tvorby strategického plánu slouží jako výchozí podklad pro formulaci návrhových cílů a aktivit. Jednotlivé

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn 17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou SURPMO, Ateliér Hradec Králové v roce 2004. Jako

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s.

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro tvorbu Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. pro nové dotační

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření v regionu

Vyhodnocení dotazníkového šetření v regionu Vyhodnocení dotazníkového šetření v regionu Dotazníkové šetření mezi starosty a zastupiteli probíhalo etapově prostřednictvím e-mailu a osobním jednáním na v období červen 2013 až květen 2014. Toto šetření

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010

Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010 Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010 Úvod: Město Chrudim si v roce 2003 nechalo zpracovat Strategický plán rozvoje města Chrudimě (dále jen Strategický

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

Základní charakteristika respondentů

Základní charakteristika respondentů ZÁKLADNÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko proběhlo v měsících únoru a březnu roku 2014 elektronické dotazníkové šetření mezi obyvateli

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička STRATEGIIE ROZVOJE MIIKROREGIIONU BYSTŘIIČKA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 6 3. PODNIKÁNÍ... 10 4. CESTOVNÍ

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Obce a podpora venkovského cestovního ruchu PaeDdr. Václav Petrus I. Obecné předpoklady Zk. 128/2000 Sb. o obcích, orgány obce Zk. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,

Více

Dolní nám. 22/43, Olomouc tel. fax: SWOT ANALÝZA. Z.č. GHC/ /ST/10

Dolní nám. 22/43, Olomouc tel. fax: SWOT ANALÝZA. Z.č. GHC/ /ST/10 Zadavatel: Město Litovel nám. Př. Otakara 778 784 01 Litovel Zpracovatel: GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz MĚSTO LITOVEL STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE

Více

Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice

Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice Seznam projektových záměrů: Název projektu Rekonstrukce a oprava místních komunikací Lokalizace místní části obce Rozpočet 4 mil. Kč Popis

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Dořešení pozemků a souhlasu vlastníků s vedením sítě Obec odbor investic Termín 2013

Dořešení pozemků a souhlasu vlastníků s vedením sítě Obec odbor investic Termín 2013 Prioritní oblasti 1 Bezpečné a zdravé prostředí Dobudování kanalizační sítě centrum obce Dořešení pozemků a souhlasu vlastníků s vedením sítě odbor investic 2013 3 mil. Kč Pořízení kropícího vozu Je podána

Více

Skutecnost - Skutecnost - RU/RS Skutecnost RS RU -

Skutecnost - Skutecnost - RU/RS Skutecnost RS RU - ORJ Organizace Par Pol ÚZ Název položky - / Skutecnost Skutecnost/ Skutecnost/ 1200 9022100000 3599 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 0,00 0,00% 1,40 1,40 1,40 0,00% 0,00% P 1200 9022100000 - Příspěvek

Více

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5.

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. PROJEKTY 1 2.11.12 Územně plánovací dokumentace obce Obec má dokončenou 1. změnu územně plánovací dokumentace. V současné

Více

Obec pro život s budoucností

Obec pro život s budoucností Obec pro život s budoucností obec Radim okres Kolín kraj Středočeský stát Česká republika GPS Loc: 50 4'12.235"N, 15 0'44.789"E Nachází ve Středočeském kraji, nedaleko Poděbrad a Kolína. Radim má dobré

Více