Strategický plán MĚSTA LETOHRADU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický plán MĚSTA LETOHRADU"

Transkript

1 Zpracováno v prosinci 2012 (vychází z verze z roku 2007) I. aktualizace schváleno ZM dne Strategický plán MĚSTA LETOHRADU Vize: Letohrad jako perla turistiky a sportu Pardubického kraje. 1

2 OBSAH ÚVOD...4 SLOVO STAROSTY...4 CÍL A POTŘEBA STRATEGICKÉHO PLÁNU...7 METODIKA ZPRACOVÁNÍ...7 ZÁVĚRY ZE SITUAČNÍ ANALÝZY SOUČASNÉHO STAVU MĚSTA...9 ZÁKLADNÍ PROFIL MĚSTA...9 DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA...10 MÍSTNÍ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ...11 VEŘEJNÉ SLUŽBY, ŠKOLSTVÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY...11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ...13 REKREACE, SPORT A CESTOVNÍ RUCH...14 HISTORICKÉ DĚDICTVÍ A KULTURA...15 SWOT ANALÝZA...20 SILNÉ STRÁNKY/STRENGTH...20 SLABÉ STRÁNKY/WEAKNESS...20 PŘÍLEŽITOSTI/OPPORTUNITY...22 OHROŽENÍ/THREAT...22 VIZE...24 PRIORITY...24 ZÁMĚRY A CÍLE ZÁMĚR: ZVÝŠENÍ ATRAKTIVITY A PĚKNÉ VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ CÍL: Revitalizace města a historického centra města CÍL: Rozvoj sportu a zázemí pro sport CÍL: Pěkné cyklostezky a cyklotrasy CÍL: Revitalizace uzemí Proutnice pro sport a odpočinek CÍL: Nový územní plán města ZÁMĚR: MODERNÍ BYDLENÍ A OBČANSKÁ VYBAVENOST Cíl: Revitalizace ploch panelového sídliště U Dvora CÍL: Nová bytová výstavba v Letohradě CÍL: Rozšíření terénních služeb pečovatelské služby CÍL: Rekonstrukce domu kultury CÍL: Modernizace koupaliště Cíl: Rozšíření městských hřbitovů Cíl: Dobrá péče o seniory ZÁMĚR: MAJETEK LETOHRADU V BEZVADNÉM STAVU CÍL: Kvalitní nemovitosti, modernizace tepelného hospodářství CÍL: Kvalitní a efektivní správa majetku města a technické služby ZÁMĚR: VZDĚLANÝ LETOHRAD CÍL: Optimalizace školství

3 5. ZÁMĚR: OCHRÁNĚNÝ LETOHRAD CÍL: Snížení hrozby následků záplav Cíl: Zachování obvodního oddělení Policie ČR a Městské policie ZÁMĚR: ROZVOJ EKOLOGIE A PŘÍRODNÍHO BOHATSTVÍ CÍL: Ekologické zacházení s odpady a jejich sběr Cíl: Zlepšení zacházení s odpadními vodami Cíl: Energetická koncepce a využití alternativních zdrojů energie ZÁMĚR: LETOHRADEM BEZPEČNĚ A BEZ PŘEKÁŽEK CÍL: Vyřešení oblasti parkování ve městě Cíl: Bezpečný Letohrad Cíl: Krajské komunikace - rekonstrukce II/310 a další Cíl: obchvat centra města II/310 a přemostění II/ Cíl: Aktualizace plánu rekonstrukce místních komunikací Cíl: vybudování a opravy chodníků ZÁMĚR: LETOHRAD PRO PODNIKÁNÍ CÍL: Moderní průmyslová zóna CÍL: Spolupráce města s podnikatelským sektorem (projekt PPP) SEZNAM TABULEK A GRAFŮ...30 TABULKY...30 GRAFY...30 ZPRACOVATEL...31 ŽIVOTOPIS...31 KONTAKT...32 PŘÍLOHA 1: SPOLKOVÁ ČINNOST MĚSTA LETOHRADU...33 PŘÍLOHA 2: HISTORIE MĚSTA LETOHRADU...35 SEZNAM VYBRANÝCH ZKRATEK

4 ÚVOD SLOVO STAROSTY Strategický plán města, přijatý zastupitelstvem města v závěru roku 2007 zcela naplňuje představu, se kterou byl připravován. Stal se základním nástrojem rozvoje města a za jeho pomoci pracujeme na naplňování stanovených priorit. Zcela jednoznačně se tak potvrdilo, že se město mnohem lépe řídí, pokud existují definované vize, priority a cíle. Protože je Letohrad dynamicky se rozvíjejícím městem a výborným místem pro život, je na čase téměř po 5 letech existence Strategického plánu přistoupit k jeho aktualizaci. Aktualizaci, která by měla stanovit priority pro budoucí období a to také se zaměřením na nové plánovací období fondů Evropské unie ( ). Je dobré konstatovat zcela splněné úkoly dané tímto plánem, shrnout rozpracované aktivity a přistoupit i k určitým korekcím a doplněním dle potřeb, které ukazuje vývoj města v čase a přináší doba. Aktualizovaný Strategický plán města nadále definuje cíle města a konkrétní rozvojové projekty. Umožňuje lépe plánovat a hospodařit s finančními prostředky, včetně usnadnění přístupu k čerpání prostředků z EU. Strategický plán města také podporuje komunikaci s veřejností a podnikateli tím, že pomáhá překonat odpor ke změnám a informuje o nových příležitostech a záměrech města. Jelikož jsou prostředky města omezené, je řízení města o prioritách. Výsledným efektem by mělo být maximální možné využití příležitostí a silných stránek a snížení slabých stránek a ohrožení města. Naší snahou je zajistit pro město maximální možné využití příležitostí, které nabízejí nejen dotační tituly z EU, ale také národní dotace a granty. Stále platí, že chceme vycházet z historie města a co nejlépe obnovit a zachovat historické hodnoty. Chceme zvýšit atraktivitu města pro celý region i mimo něj budováním a rozvíjením sportovního, kulturního a turistického zázemí. Konečně je naší prioritou docílení moderní občanské vybavenosti v oblasti školství, dopravy, vodního hospodářství a v oblastech úspor energií. Jelikož nejde o prázdná slova, jsou tyto cíle podpořeny konkrétními projekty uvedenými v tomto strategickém plánu města Letohradu. Aktualizovaný Strategický plán města Letohradu by měl být nadále vnímán jako základní koncepční dokument samosprávy umožňující nejen občanům města, ale také ostatním nahlédnout do aktivit a cílů samosprávy. A jaký je stav plnění Strategického plánu, schváleného zastupiteli města? Podařilo se nám splnit, tedy zcela dokončit cíle: Moderní a důstojný městský úřad v Letohradě rekonstrukce Václavské nám. č.p. 10 zcela nový moderní městský úřad Integrovaný uzel veřejné dopravy v Letohradě rekonstrukce prostoru před nádražím v Letohradě s výstavbou nového Autobusového nádraží u železniční stanice 4

5 Ekologičtější zacházení s odpady pro Letohrad a okolí postaveny 2 sběrné dvory a kompostárna, životaschopný sběr tříděného odpadu dům od domu Moderní využitelná průmyslová zóna města a prostor pro podnikání vybudována nad areálem OEZ, pozemky k dispozici zájemcům K rozpracovaným cílům patří: Kanalizace Kunčice výstavba kanalizace na Kunčicích bude dokončena v letech 2013 a 2014 ČOV s dostatečnou kapacitou v současné době probíhá modernizace a intenzifikace na dostatečnou budoucí kapacitu Revitalizace historického centra města Letohradu Revitalizace Proutnice vybudována úvodní část (skatepark s bikeparkem), postupné naplňování schválené studie zóny oddychu a území volnočasových aktivit Energeticky úsporné a ekologičtější budovy města zatepleny oba areály základních škol, zbývají k dořešení mateřské školy Revitalizace panelového sídliště U Dvora proběhly dvě etapy revitalizace ploch sídliště; jedná se o projekt se 4 etapami Nová bytová výstavba v Letohradě zpracováván projekt budoucí výstavby v lokalitě Nad Bažantnicí, který uspokojí bydlení v budoucích desetiletích (přes 100 bytů a domů) Kvalitní krajské komunikace zhotoven průtah II/360 Šedivská; připravována krajem za součinnosti města projekční příprava II/310 příjezd od Žamberka; železniční viadukt II/360 zůstává k řešení Kvalitní místní komunikace a chodníky část místních komunikací opravena v roce 2009, schválen generel oprav dalších MK do roku Zcela nové chodníky podél frekventovaných komunikací budovány (Kunčická ul., Jablonská ul., Ústecká ul.), rekonstruovány další chodníky (Komenského ul., Ústecká ul., Mírová ul., Šedivská ul.) za pomoci projektu Letohradem bezpečně bez překážek Občané podporují, abychom se v budoucím období zaměřili zejména na: Rekonstrukci Domu kultury Stav místních komunikací Rekonstrukci areálu koupaliště se zachováním možnosti 50 m plavání Řešení zámeckého parku Výstavbu centrálního dětského hřiště a dalších venkovních aktivit pro volnočasové vyžití všech generací, řešení volnočasových aktivit v Proutnici Řešení čištění odpadních domovních vod v Červené a na horních Kunčicích Místní cyklostezky v Letohradě propojení cyklostezek po městě Místní hřbitovy 5

6 Město také pracuje na novém územním plánu, podporuje projekt pro rozvoj biatlonu, využití alternativních zdrojů energie v Letohradě, snížení hrozby místních záplav protipovodňová opatření, komunitní plán města a přístup v sociálních službách. Od roku 2005 se podařilo zvýšit počet zaměstnanců pracujících ve městě o 15% z 3240 na 3721 v roce Vedle strategických cílů řešíme další záležitosti vedoucí k tomu, aby byl Letohrad perlou turistiky a sportu Pardubického kraje s vynikajícím zázemím. Ať se nám v Letohradě dobře žije! Petr Fiala starosta 6

7 CÍL A POTŘEBA STRATEGICKÉHO PLÁNU Strategický plán umožňuje mobilizovat síly města potřebným směrem, zajistit rozvoj města, lépe plánovat a hospodařit s finančními prostředky a efektivněji čerpat prostředky z dotací a grantů. Strategický plán si klade za cíl stanovit správný směr rozvoje města. Stanovuje vizi, priority a cíle a je dohodou zastupitelstva nad budoucností města. Strategický plán města (též SPM) je základním dokumentem samosprávy pro řízení rozvoje města. Na základě analýzy strategický plán definuje priority a cíle a navrhuje v zásobníku cílů (projektů) konkrétní rozvojové projekty. Díky tomuto dokumentu se zvyšují šance města uspět při realizaci vytýčených priorit a cílů. Dokument umožňuje cílené řízení města a lepší kontrolu. Strategický plán města nenahrazuje navazující dokumenty, jako je rozpočtový výhled a rozpočet, územní plán, komunitní plán a dokumentace dílčích projektů a s nimi související studie proveditelnosti a žádosti o dotace. Bez schváleného strategického plánu je řízení města podstatně těžší. METODIKA ZPRACOVÁNÍ Strategický plán města byl připraven ve spolupráci členů zastupitelstva v čele se starostou a vedením města a konzultanta již v roce 2007 a nyní v roce 2013 dochází k aktualizaci s využitím dosavadních výsledků a informací. Tuto aktualizaci projednávaly a připomínkovaly komise rady města a samozřejmě zastupitelé. Došlo k vyhodnocení plnění cílů a přehodnocení současného stavu a aktualizovány byly základní závěry a trendy vývoje v posledních letech. Následně byla volena klasická konstrukce strategického plánu s cílem co nejvíce zmapovat příležitosti města, jeho ohrožení, silné a slabé stránky (tzv. SWOT analýza) a dobrat se konkrétních oblastí strategických cílů zajišťujících rozvoj města. Strategické priority a cíle byly voleny s ohledem na reálné možnosti města a jsou klíčové pro další realizaci strategického plánu. Byla formulována vize města jako nejobecnější přání, jaké by město mělo být v dlouhodobém horizontu dvaceti let. Vize a klíčové slabiny, ohrožení, silné stránky a příležitosti se staly podkladem pro stanovení priorit. Priority nejsou stabilní a budou se vyvíjet spolu s realizací strategického plánu a v souladu s vývojem politiky řízení města. Strategický plán města navazuje na existující koncepční dokumenty, které se města týkají a navazuje na celostátní koncepci stanovenou v Národním rozvojovém plánu ČR a Strategii regionálního rozvoje ČR a v neposlední řadě na Národní strategický referenční rámec. 7

8 Strategický plán města reflektuje především na slabé stránky ROP NUTS II Severovýchod a snaží se zlepšit situaci města. Plány města zapadají do aktuální strategie rozvoje kraje a podporují ji. Graf 1: Schéma vazeb mezi vizí, cíli a opatřeními (projekty) Zdroj: autor Graf 2: Logika uspořádání strategického plánu Zdroj: autor 8

9 ZÁVĚRY ZE SITUAČNÍ ANALÝZY SOUČASNÉHO STAVU MĚSTA ZÁKLADNÍ PROFIL MĚSTA město se je zasazeno v podhůří Orlických hor, v okrese Ústí nad Orlicí, a spadá do Pardubického kraje rozloha města činí 2409 ha s nadmořskou výškou 364 m město má výhodnou polohu pro turistiku ve městě žije přibližně 6,3 tis. obyvatel s převahou cca 70% ve věku 15 až 64 let, cca 20% je mládeže počet domů za 20 let vzrostl o 134, počet obydlených RD vzrostl o 135, město očekává další přírůstky obyvatel, ovšem nikoliv takové, aby měly zásadní vliv na potřebu zásadního strategického rozhodnutí ve vazbě na tento fakt počet důchodců za 20 let stoupl o 44%, počet občanů s úplným středoškolským vzděláním vzrostl o 769, vysokoškolsky vzdělaných občanů o 33 Tabulka 1: Vývoj počtu obyvatel Letohradu Počet osob /05 Počet obyvatel: ,9 Počet zaměstnanců: ,8 Zdroj: ČSÚ, podíl ekonomicky aktivních obyvatel k neaktivním je cca 1:1 nezaměstnanost ve městě je relativně nízká a činí cca 5% nad důchodci výrazně převažuje mládež, kdy podíl žáků, studentů a učňů je vůči důchodcům v poměru 6:4 v majetku města jsou m.j. 2 komplexy budov základních škol, 2 mateřské školy, budova zdravotního střediska, Památková zóna s objektem Zámku a další 3 budovy města (budova v níž sídlí Česká spořitelna, bývalá pošta, Panský dům dnešní sídlo městského úřadu), 3 požární zbrojnice, koupaliště, 2 objekty domu s pečovatelskou službou (stav budov je různý, u tří budov špatný), několik bytových domů, z nichž pouze dva rekonstruované jsou bez větších problémů (č.p , Kunčice 164) co se týká výkonu veřejné správy je Letohrad obcí s pověřeným obecním úřadem, to znamená, že vedle svěřeného základního rozsahu státní správy vykonává v rozsahu stanoveném zvláštními zákony přenesenou působnost v určeném správním obvodu nové sídlo moderního úřadu města vybavené diskrétním navigačním systémem 9

10 do správního obvodu pověřeného obecního úřadu Letohradu patří obce Nekoř, Šedivec, Žampach a Písečná (Pro tyto obce zajišťuje MěÚ Letohrad výkon státní správy, zejména jako stavební úřad a matriční úřad. Agendu matriky vykonává MěÚ též pro obec Lukavice.) Letohrad je členem DSO ORLICKO, Euroregion Glacenzis, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Letohrad disponuje majetkovým podílem ve Vodovodech a kanalizacích Jablonné nad Orlicí a.s., Závodním klubu s.r.o., Ekole České Libchavy s.r.o., Technických službách Letohrad s.r.o. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA stav komunikací: - 43 km místních komunikací převážně v průměrném a horším stavu - páteřní komunikace silnice II. a III. třídy, páteřní komunikace II/310 vede centrem města, těžká nákladní doprava zatěžuje náměstí (památková zóna). - špatný stav krajské komunikace směr Žamberk (II/310 - ul. Komenského), Jablonné nad Orlicí (III/ místní část Orlice) a místní část Kunčice (III/3602) - velmi špatný stav komunikace do Červené (silnice III/3604). doprava a spoje výborná dostupnost po železnici (železniční uzel s větvením Lichkov /přechod na PKP/, Ústí nad Orlicí /hlavní žel. koridor/ a Hradec Králové); husté autobusové spojení na všechny směry s výjimkou víkendů (nižší obslužnost) vodovody a kanalizace - provozovatelem vodovodu a kanalizace je Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. - zásobování pitnou vodou je z dostatečných zdrojů podzemních vod na katastru města - páteřní rozvody vodovodů pokrývají celé území, jejich stav je dobrý (část míst se starým potrubím z litiny) - likvidace odpadních vod je zabezpečena v centrální ČOV, kde probíhá rozšíření její kapacity - stokové kanalizační sítě pokrývají většinu území Letohradu, vyprojektována je kanalizace v Červené ochrana před záplavami 10

11 - suchá protierozní nádrž - nad čp. 144 v Letohradě na Orlici, řeší protipovodňovou ochranu místní části města před záplavami po jarním tání a přívalových deštích - mezi lokality ohrožené přívalovými dešti a prudkým táním patří území od Kolonie po Bocus Orlice, Kunčice. Část chodníků vyžaduje rekonstrukci Nedostatečná kapacita parkovacích míst zejména v centrální části města MÍSTNÍ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ dominantní zaměstnavatel v regionu je OEZ, spol. s r.o. (výroba jističe, pojistky apod., 1400 zaměstnanců, vlastníkem OEZ od roku 2007 zahraniční kapitál (Siemens); dále stavební firmy (Testa), Unita zařízení pro gastro, Tacl - servis průmyslového chlazení, Gazterm (plyn), kovovýrobou se zabývající Antikor a Tuzzi na Kunčicích, Letohradské strojírny, textilní továrny Dietfurt, výroba baget Hamé (dříve Bapa), masozpracující podniky Bocus a Masoeko, Pekárna Letohrad, ve školství (MŠ, ZŠ, střední školy) a ve službách (Charita, DPS). příležitostí k zaměstnání je dostatek, lidé z okolí spíše dojíždějí za prací do Letohradu zaměstnanost ve městě závisí zejména na dominantním zaměstnavateli OEZ s.r.o. zejména díky dominantnímu zaměstnavateli v regionu společnosti OEZ, se Letohrad řadí k městům s podprůměrnou mírou nezaměstnanosti město ročně hospodaří přibližně se 100 mil. Kč a z dlouhodobého hlediska má vyrovnané příjmy a výdaje, město má stabilní a zdravé finance, které jsou ohroženy především vnějšími vlivy. VEŘEJNÉ SLUŽBY, ŠKOLSTVÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY Školství 2x MŠ, 2x ZŠ, ZUŠ, LSG (soukromé víceleté gymnázium), Průmyslová střední škola s odborným učilištěm kapacita mateřských škol v současné době 7 tříd ve dvou MŠ, tzn. max. 196, v současné době schváleno: (1 x 27 a 6 x 28, tj. kapacita 195 dětí). Může se stát, že s výhledem cca 8 let může chybět 1 třída. Lze řešit po rekonstrukci MŠ U Dvora např. přístavbou, případně změnou dispozic současných prostor (byt). 11

12 - Mateřská škola U Dvora 4 x 28 = 112 dětí. MŠ U Dvora bude nutné rekonstruovat, možno v budoucnu rozšířit o 1 třídu a přistavět aby byla pokryta případně potřebná kapacita - Mateřská škola Taušlova 2 x 28 = = 83 dětí rekonstrukce kuchyně, cca 1 mil. Kč, energetické řešení energetický audit kapacita základního školství 900 žáků, ve školním roce 2011/ žáků, kapacita je dostatečná, je však třeba zlepšit stav nemovitého majetku, je tu poptávka po modernizaci učeben, zařízení, specializované učebny, úpravy venkovních prostor. - ZŠ Komenského kapacita 450 žáků; 2011/ žáků, 11 tříd, 2 oddělení školní družiny, 26 učeben - z toho 6 odborných, 1 pronajata ZUŠ, 2012/2013 zřejmě stejný počet žáků nebo mírný pokles (2-4), 10 tříd - ZŠ U Dvora - kapacita 450 žáků; 2011/ žáků, 16 tříd, U Dvora žáků 13 tříd, Orlice - 52 žáků 3 třídy - ZUŠ vypořádat se s záměrem jejího budoucího vymístění z areálu zámku (do Domu kultury po jeho rekonstrukci, případně studie nástavby na ZŠ Komenského zvážit ekonomické aspekty investice i budoucích provozních nákladů) Letohradské soukromé gymnázium (soukromá škola), Průmyslová střední škola s učilištěm (zřizovatel Pardubický kraj) malá naplněnost studenty (demografický vývoj) město podporuje aktivity místních spolků reprezentujících město výhledově je důležité udržet stávající síť ambulantních a terénních služeb, které zajistí péči o seniory. Zvýšit standard pečovatelské služby tak, aby služba zajišťovala plný rozsah úkonů a byla schopna zajistit péči široké skupině uživatelů v potřebnou denní a případně noční dobu. Chybí přechodný (odlehčovací) byt. Letohrad nemá domov důchodců jsou v dosahu zařízení v Červené Vodě, Ústí nad Orlicí a Lanškrouně. město má komunitní plán z roku 2008, nyní se připravuje akční plán, který bude reagovat na změny v trendech sociálních služeb, prioritou by mělo být zachovat stávající síť a kapacity sociálních služeb. Zvýšit jejich časovou dostupnost bohatou spolkovou činnost města Letohradu dokládá Příloha 1 12

13 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ důležitá městská zeleň zámecký park rozloha cca 5,5 ha (včetně bývalého zahradnictví), v roce 1964 zapsán jako nemovitá kulturní památka (součást zámku), vyžaduje pravidelné investování finančních prostředků do údržby vzácných dřevin, připravena studie revitalizace ploch navazujících na park a památkovou zónu z důvodu turistické přítažlivosti Letohradská bažantnice rozloha cca 4,4 ha, jedná se o zvláště chráněné území - přírodní památku, v roce 1954 stanovena Vyhláškou Ministerstva kultury rezervací, vyžaduje uvážlivé začlenění do městské zeleně v souvisloti s bytovou výstavbou "Nad Bažantnicí" památné stromy vrba bílá p.p.č. 251/1 k.ú. Kunčice u Letohradu - skupina stromů (lípa srdčitá-2 kusy, habr obecný, javor klen) p.p.č. 430/6 k. ú. Letohrad (v Bažantnici) - lípa velkolistá p.p.č. 669/4 k.ú. Letohrad (na nám. Svobody) významné krajinné prvky vodní toky (Tichá Orlice) zřízen přírodní park Orlice (v r. 1996, nařízením Okresního úřadu Ústí nad Orlicí), rybníky (na Orlici, v areálu biatlonu, u č.p. 399 v Letohradě), lesy město podporuje chráněný druh ryby Mník jednovousý údolní nádrž Pastviny, přírodní rezervace Třebovské stěny, přírodní rezervace Rašeliniště pod Suchým vrchem, Vejdova lípa v Pastvinách (nejmohutnější památný strom ve východních Čechách), přírodní zajímavosti v současné době nejsou dostatečně prezentovány a je třeba je zahrnout do plánů propagace města zemědělství na zemědělském půdním fondu hospodaří: - PODORLICKO a.s. Mistrovice obhospodařuje cca 317 ha (z toho cca 261 ha v k.ú. Orlice a cca 55 ha v k.ú. Letohrad), zaměření výroby 50% živočišná chov skotu a prasat, 50% rostlinná obiloviny, pícniny, trávy na semeno - Letohradská zemědělská společnost a.s. se sídlem v Lukavici - obhospodařuje cca 501 ha (z toho cca 288 ha v k.ú. Kunčice u Letohradu, cca 71 ha v k.ú. Orlice, cca 75 ha v k.ú. Letohrad a cca 67 ha Červená), zaměření výroby 70% živočišná chov skotu, 21% rostlinná obiloviny, řepka, 9% služby autodoprava Je třeba docílit úspor energií u nezateplených městských objektů, zaměřit se na budovu zámku, MŠ Taušlova, Dům kultury s případným využitím EPC projektů 13

14 Město má dobře zpracovanou recyklační politiku a systém odpadového hospodářství, v tomto směru je příkladem ostatním městům (viz časopis Obec a Finance č.2/2007) REKREACE, SPORT A CESTOVNÍ RUCH výstavbou hotelu Tvrz Orlice (privátní investor, kapacita cca 60 míst) se významně zlepšila nabídka kvalitního ubytování v Letohradě rozsah rekreace, sportu a turistického ruchu; významné sportovní kluby středisko vrcholového biatlonu (letohradští odchovanci jsou reprezentanti Dostál, Šlesinger, Moravec), extraliga hokejbalu, 2. fotbalová liga, 2. florbalová liga; fitnes centrum, 2 spinningová centra - areál biatlonu s 2 km asfaltových tratí (vhodné i pro kolečkové bruslení), plánem je areál rozšiřovat, vizí KB je pořádat světové poháry a letní soutěže, areál fotbalu se 3 hřišti (1 umělá tráva), hokejbalové hřiště, 3 volejbalové kurty, 5 tenisových kurtů v zimě nafukovací hala se zakrytím 2 kurtů, areál pro sportovní kynologii, lyžařská sjezdovka s vlekem, hřiště hasičů Letohrad-Kunčice, Letohrad-Orlice (Ostrov), koupaliště, areál u koupaliště využívá AMK (automotoklub) Letohrad, motoskijöring, 2 diskokluby - cílem je vybudovat moderní atraktivní venkovní bazén, udržet turisty rozšiřující se nabídkou - Dům kultury kino, divadlo, koncerty, plesy, aktivita tanečního klubu, místní diskotéka, předváděcí akce - Orlovna cvičení, přednášky, menší divadla, plesy - tělocvična Spartak atd. Areál Proutnice budoucí zóna oddychu a volnočasových neorganizovaných aktivit (v I. etapě již vybudován skatepark s bikeparkem) rekreace ve městě, možnosti a omezení prozatím málo aktivit k prodloužení pobytu a alternativu ke špatnému počasí volnočasové aktivity turistika, trasy, stezky a turistické cíle cyklostezky v provozu již cyklostezky (s možností in-line bruslení kvalitní povrch) Letohrad Ústí nad Orlicí a cyklostezka Letohrad Žamberk, nově vyznačena cyklotrasa Letohrad Králíky Červená Voda s propojením do Polska, ve výhledu by byla dobrá cyklostezka Letohrad - Pastviny nevyužité příležitosti možnosti dalšího využití Bažantnice (pozor omezeno zvláště chráněné území), zámecký park (omezeno památka), kaple na Kopečku; sezónní koupaliště doprava turistů vybudován přestupní terminál vlak-bus, absence lepší silniční komunikace (přístupové cesty do Letohradu), železniční spojení na dobré úrovni (blízkost hlavního koridoru), autobusové spojení ČSAD na dobré úrovni (částečné problémy o víkendech) 14

15 koupání apod. využití venkovní koupaliště (1 velký bazén 50 x 22,5 m, 1 dětský 15 x 10 m, brouzdaliště problémy s hygienou neodpovídající úpravna vody, technické problémy únik vody); z roku 1979, nutná budoucí komplexní rekonstrukce dobrá infrastruktura pro návštěvníky města - dostatečný počet restaurací a hospod včetně s nepřetržitou otevírací dobou, restaurací, vyžití zámek + zámecký park s voliérou pro exotické ptactvo, muzeum, soukromé muzeum, ubytování hotel, penziony, internát, nabídka Járy Cimrmana (socha, světnička, ulička) volnočasové aktivity dětí a mládeže: zájmové kroužky při ZŠ = školní družiny při ZŠ - centrum Pod střechou (provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí) mateřské centrum Mozaika, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež s nabídkou kroužků a volnočasových aktivit (např. prázdninové příměstské tábory ) - Junák, Svaz skautů a skautek- nabídka spolků, zájmových a sportovních organizací např. automotoklub, ASPV, rybáři, chovatelé, ochránci přírody, fotbalový klub, tenis, stolní tenis, biatlon, hokejbal, karate, jezdecký sport, kynologie, modeláři, florbal, hasiči, Sokol, dva taneční kluby, pěvecký sbor, ZUŠ - využívána dostupná sportoviště, potenciál lyžařského areálu na Kunčicích jako doplněk aktivit (zimní i letní využití), absence sociálního zařízení a zvážit možnost letního atraktivního využití stav propagace města a jeho okolí v současné době průměrné, pracuje se na zlepšení prezentace v médiích (rádia, tisk), propagační předměty, k zamyšlení je určení pracovníka MěÚ zodpovědného za propagaci města, akcí, kulturu, školství, spolupráce partnerská města HISTORICKÉ DĚDICTVÍ A KULTURA Městská památková zóna v Letohradě byla vyhlášena s účinností od 1.listopadu 1990, ale systematická péče o kulturní dědictví má ve městě mnohem hlubší kořeny sahající před rok Dokladem toho je dlouholetá spolupráce se Státním ústavem pro rekonstrukci památkových měst a objektů byla základem pro zpracování několika koncepčních materiálů počínaje konceptem územního sídelního útvaru v roce 1976, s příslušným respektem k památkovým objektům a jejich budoucího začlenění do soustředěné péče. důkazem o těchto prioritách města jsou výsledky práce Koordinační komise pro rekonstrukci historického jádra města Letohradu, která od roku 1982 řešila obnovení původní funkce zámeckého parku, vymístění nevhodných školských a výrobních provozů z budovy zámku, přípravu jeho rozsáhlé obnovy a začlenění památkových objektů do nových funkčních celků. K nejvýznamnějším počinům bylo zahájení celkové rekonstrukce zámku v roce 1984, kdy došlo také k záchraně a opravě cenných štukových výzdob v hlavním zámeckém křídle existuje program regenerace městské památkové zóny a dokumentace památkově chráněných objektů 15

16 první program Regenerace městské památkové zóny byl schválen zastupitelstvem Od té doby bylo realizováno mnoho akcí ke zlepšení stavu objektů i celkového životního prostředí v památkové zóně. K poslední dílčí aktualizaci programu došlo zastupitelstvem města v roce 2010 s horizontem roku do městské památkové zóny Letohrad tvořené především historickým jádrem města náleží ulice Sirková, Požárníků, Divadelní, Ústecká, Svatojánská, Komenského, Nové Město, Vitanovského, Jilemnického, Palackého, Úzká, náměstí Svobody, Václavské náměstí. uvnitř památkové zóny se dále nachází hřbitov, poutní kaple sv.jana Nepomuckého, zámecký park a další objekty dotvářející její charakter - zahradní domek čp.2 v zámeckém parku, čp.53, 9, 10, 74, 76, 3 a 208 na Václavském náměstí, které nejsou chráněnými památkovými objekty, ale budou si zasluhovat zvýšenou pozornost v popisovaném období. Problémem je stav komunikací. k dokumentaci stavu je k dispozici několik významných dokumentů: o Pro město Letohrad je schválen územní plán ( ) ) a ukončené 4 změny ÚP, nyní probíhá zpracování nového ÚP. o Studie historického jádra Letohrad (SURPMO 1992), o Studie využití a rekonstrukce Nového Dvora v Letohradě (AUREA 1992), o Pasport nemovitých kulturních památek (2006), o Obnova zámecké parku (Šonský, Machovec 1988), o Studie regenerace Václavského náměstí (AUREA 2006) o Alternativní studie řešení Václavského náměstí (ČVUT 2007) blíže k historii města je uvedeno v Příloze č. 3 stávající stav pozitivum: o MPZ Letohradu je ve srovnání s řadou dalších MPR a MPZ v ČR v relativně dobrém stavu. o většina budov, především na náměstí a jeho bezprostředním zázemí je v majetku města, církve a místních občanů, kteří je dobře udržují a opravují fasády v souladu se studií historického jádra SÚRPMA z roku 1992, o hlavní dominantní budovy jako zámek, muzeum, kostel, morový sloup a měšťanské domy mimo čp. 5 jsou opravené, minimálně fasády do náměstí o MPZ nepřestala plnit funkci přirozeného centra města, řada nově vybudovaných obchodů v této části města od roku 1990 tuto funkci podporuje základní funkce MPZ víceméně odpovídá budoucím záměrům, je zachována částečně obytná funkce 16

17 o technická infrastruktura, veřejné osvětlení a spojové kabely jsou většinou v dobrém technickém stavu, je nutná jen dílčí modernizace kanalizace a osvětlení, o vytvářejí se podmínky pro ekologické vytápění objektů, proběhla plynofikace města, o nově budovaný informační systém v památkové zóně a parku, stávající stav negativum: o hlavní komunikace procházející historickým jádrem města. V současné době je vysoká dopravní frekvence v prostoru náměstí, v ul. Komenského o nadále nebezpečné dopravní místo i po částečném rozšíření chodníku zůstává ve vyústění Jilemnického ulice do Václavského náměstí z hlediska bezpečnosti chodců, zvláště v zimě, řešením se jeví průchod soukromým objektem Jilemnického č.p. 76 o nevyhovující křižovatka pod náměstím, o nedostatečně využívané prostory kolem zámku, velká zámecká terasa, malé nádvoří, předzámecký prostor u muzea, o bývalá zámecká oranžérie nemá vhodné využití s ohledem na své umístění a potřeby města, o všeobecný nedostatek finančních zdrojů jak vlastníků objektů, tak i města (vzhledem k finančním prostředkům získaným z Programu regenerace je město schopno zajišťovat pouze opravy havarijních stavů), o malá kapacita řízených odstavných a parkovacích ploch v blízkosti centra a v blízkosti nádrží. KULTURNÍ CENTRUM LETOHRAD Městské muzeum, informační a kulturní centrum, je příspěvková organizace města - spravuje infocentrum, městské muzeum, knihovnu, strašidelné sklepení, pomník Járy Cimrmana a zámecké sbírky (t.č. část chodby + 3 místnosti v objektu zámku) poskytuje nejrůznější informace dle žádosti o městě, zajímavosti v Letohradě a okolí, vyhledávání spojů, letáky, katalogy, brožury apod., dále placené služby kopírování, scanování, tisk, laminování, faxování, internet, zprostředkování výroby razítek - prodej poštovní známky, kolky, pohlednice, knihy, mapy, suvenýry - prodej vstupenek kino, divadlo, jiné akce (dle dohody s organizátory) - činnosti související s městským muzeem a zámeckou expozicí (pořádání výstav, evidence sbírek, péče o sbírky atd., průvodcovská činnost), městská knihovna autorská čtení, besedy, akce pro mládež, činnosti související s vytížením DK (organizace filmových a divadelních představení, koncertů, přednášek), komerční využití DK. Dům kultury je potřeba v budoucnu rekonstruovat (elektroinstalace, zateplení budovy, vnitřní vybavení). Záměrem je i oživení zámecké terasy formou vhodného zastřešení pódia pro účinkující a případně i míst pro diváky. základní kulturní tradice a akce ve městě, tradiční akce: 17

18 o Mezinárodní hudební festival, o Kopečková pouť, o setkání spisovatelů Klubu autorů literatury faktu s udílením ceny E.E.Kische, o Svatováclavská slavnost, o Muzeum Řemesel - řemeslnická sobota, o rozsvěcení vánočního stromu, o prázdninová akce pro děti Letohrátky, o tradiční výstavy, o jarní koncerty Big Bandu a Dechové harmonie Letohrad, vánoční koncert ZUŠ, o multižánrový Pouťfest 18

19 Tabulka 2: Nemovité kulturní památky Letohradu Číslo rejstříku Část obce čp. Památka Ulice,nám./umíst / Letohrad kostel sv. Václava Václavské náměstí / Letohrad kaple Matky Boží, Na Sádkách / Letohrad kaple sv. Jana Na kopečku / Letohrad hřbitov obětí II. Pod Kopečkem / Letohrad sousoší sv. Anny hřbitov u kostela / Letohrad architektonizovan é sochař. dílo - Václavské náměstí / Letohrad pomník F. V. Heka Vitanovského Letohrad kašna s Václavské náměstí / Letohrad čp.1 zámek Václavské nám / Letohrad čp.4 městský dům Václavské náměstí / Letohrad čp.5 městský dům Václavské náměstí / Letohrad čp.6 městský dům Václavské náměstí / Letohrad čp.7 městský dům Václavské náměstí / Letohrad čp.8 městský dům Václavské náměstí / Letohrad čp.45 městský dům Václavské náměstí / Letohrad čp.46 městský dům Václavské náměstí / Letohrad čp.47 městský dům Václavské náměstí / Letohrad čp.48 městský dům Václavské náměstí / Letohrad čp.49 městský dům Václavské náměstí / Letohrad čp.50 městský dům Václavské náměstí / Letohrad čp.51 městský dům Václavské náměstí / Letohrad čp.52 městský dům Václavské náměstí / Letohrad čp.54 městský dům Václavské náměstí městský dům s / Letohrad čp.55 pamětní deskou Václavské náměstí / Letohrad čp.56 městský dům Václavské náměstí / Letohrad čp.57 fara Václavské náměstí / Letohrad čp.58 městský dům Václavské náměstí / Letohrad čp.59 městský dům Václavské náměstí / Letohrad čp.60 městský dům Václavské náměstí městský dům / Letohrad čp.77 rodný dům Petra Václavské náměstí / Letohrad čp.147 zemědělský dvůr Orlické předměstí / Letohrad čp.150 kovárna nám. Mírové / Letohrad čp.189 městský dům Vitanovského Zdroj: Ústřední seznam kulturních památek, Ministerstvo kultury

20 SWOT ANALÝZA Analýzu SWOT, tedy analýzu silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení jsme zvolili jako vhodnou metodu k poznání kritických oblastí města, které bude potřeba řešit. SILNÉ STRÁNKY/STRENGTH Výhodná poloha pro turistiku Železniční křižovatka v podhůří Orlických hor, s návazností na autobusy, cyklo i pěší trasy do rekreačních center. Přímý přestupní uzel železnice autobus Sportovní areály pro veřejnost i vrcholový sport Zámek + park + městská památková zóna Dobré podmínky pro uplatnění kvalifikovaných profesí a pracovní příležitosti Nízká nezaměstnanost Tradice v pořádání kulturních akcí Existuje program regenerace městské památkové zóny Aktivní samospráva Kvalitní úřad města Množství přírodních památek a zajímavých lokalit Plochy k rozvoji průmyslu i bydlení Kompletní síť škol mateřské, základní a střední Aktivní spolková činnost Muzea, výstavní plochy, kulturní památky Centrum cyklostezek Koncepční řešení odpadového hospodářství Dobrý stav veřejného pořádku SLABÉ STRÁNKY/WEAKNESS Část místních komunikací a chodníků stále vyžaduje rekonstrukci Zatížení památkové zóny nákladní dopravou 20

21 Špatný technický stav a využití kulturního domu Nevyhovující technický stav koupaliště Ohrožení stavu některých budov města Budovy mateřských škol vyžadují rekonstrukci a rozšíření zázemí Absence kanalizační sítě v Červené Špatná dostupnost na komunikace vyšších tříd a dálnici Nedostatek bezbariérových malých bytů (stárnutí populace), neplatící nájemníci v městských bytech Neexistující plná rozhodovací pravomoc v technických službách 21

22 PŘÍLEŽITOSTI/OPPORTUNITY Připravit nové možnosti pro bydlení Lépe propagovat město z komunikace I/11 Blízkost lokalit Orlické hory a Pastvinská přehrada, Přírodní park Orlice, Přírodní park Králický Sněžník, pohraniční opevnění (Kralická pevnostní oblast), Ski park Červená Voda, Skiareál Čenkovice (Oblast Suchého vrchu a Bukové Hory), zimní středisko Horní Dolní Morava Blízkost Polska a dostupnost jeho turistických center Využít křižovatku cyklostezek Město zpracovává v rámci komunitního plánu Akční plán, řešit zhoršující se ekonomickou situaci obyvatel s možností dopadu do bytové oblasti (ztráta bydlení, eliminace škod z provozu majetku města nájemní byty) Rozvoj služeb v turistice s nárůstem pracovních příležitosti s využitím potenciálu krajiny Zlepšení marketinku (povědomí o městě) Zvýšit servis spojený s turismem, možnost modernizace koupaliště a sezónního ubytování Efektivnější správa majetku města, údržba a opravy majetku města, převzetí a modifikace technických služeb s celoroční náplní činností na majetku města Docílit dalších úspor v energiích Využívat alternativní zdroje energie Možnost využít Bažantnici Využít prostory zámeckého areálu, voliéra a bývalou oranžérii OHROŽENÍ/THREAT Zhoršující se ekonomická situace obyvatel s možností ztrát na provozu městského majetku (byty v majetku města) s dopadem na zhoršující se situaci v oblasti veřejného pořádku Hrozba ztráty podpory sportu od OEZ Hrozba povodní Tiché Orlice byly sníženy vybudováním nových poldrů na horním toku (Lichkov). Ohrožením může být místní vysoký spad vody (na kopcích od Mladkova po Letohrad) a místní povodeň po přívalových deštích zejména lokality od Kolonie po Bocus Orlice, Kunčice 22

23 Dominantní zaměstnavatel OEZ rozhodnutí závislá na zahraničním vlastníkovi - nevyvážené rozložení pracovních sil v jednotlivých subjektech ve městě Sezónnost turistického ruchu není dostatek mimosezónního využití Nekvalitní silniční síť vedoucí do Letohradu Nedostatek vlastních finančních zdrojů na údržbu městského majetku Ztráta středního technického školství (demografický vývoj - naplněnost školy) 23

24 VIZE Letohrad jako perla turistiky a sportu Pardubického kraje. PRIORITY Město se hodlá profilovat zejména v oblasti turistiky, sportu, kultury a ekologickému zacházení k přírodě. Město směřuje k rozšíření sportovního a turistického zázemí a aktivnímu životu. Správnou cestou se ukazuje minimalizace majetku, který je náročný na zdroje a přitom vytěžení maximálního užitku pro občany. Město by mělo provést audit majetku a rozhodnout, který majetek bude obnovovat a který naopak znamená neúměrnou zátěž ve vazbě na efekt pro občany. Město Letohrad chce být perlou turistiky a sportu Pardubického kraje. Priority Letohradu: 1. MODERNIZACE MAJETKU A OBČANSKÉ VYBAVENOSTI LETOHRADU, EFEKTIVNÍ SPRÁVA MAJETKU MĚSTA 2. OBNOVA PAMÁTKOVÉ ZÓNY 3. PODPORA TRADIC, SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU Na základě stanovené vize města a provedené situační analýze a SWOT analýze město stanovuje své tři priority. Prioritou je zajištění odpovídající občanské vybavenosti, zejména v oblasti školství, dopravy a komunikací, kultury, vodního hospodářství a úspor energie ruku v ruce s další efektivnější správou a údržbou veškerého majetku města. Další prioritou je zajištění městské památkové zóny, která je devizou města, proto je prioritou její zachování, obnova a rekonstrukce, včetně zajištění dostupnosti města pro návštěvníky a ubytovacích kapacit. V neposlední řadě je prioritou podpora a budování sportovního zázemí, zejména rozvoj stávajících sportovních areálů a veřejně přístupných zařízení pro volnočasové aktivity, doplnění mimosezónních aktivit pro zvýšení atraktivity města a podpora kultu řemesel. 24

25 ZÁMĚRY A CÍLE Záměry a cíle jsou deklarovány na nejbližší období 10 let a samospráva bude usilovat o jejich dosažení vždy s ohledem na aktuální možnosti v průběhu svého volebního období. Záměry a cíle budou podrobně rozpracovány a vedení města bude navrženo vždy nejlépe vycházející řešení plnění záměrů a cílů. Rozpracování záměrů a cílů do projektových listů a aktivit město plánuje vyhotovením akčního plánu realizace strategie. Na vypracování akčního plánu město v r žádá prostředky z dotačního titulu MV ČR. Letohrad bude připravovat opatření a projekty na základě níže uvedených cílů a s důrazem na možné zdroje a stanovené priority. 1. ZÁMĚR: ZVÝŠENÍ ATRAKTIVITY A PĚKNÉ VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ 1.1. CÍL: REVITALIZACE MĚSTA A HISTORICKÉHO CENTRA MĚSTA Postupná revitalizace památkové zóny. Věnovat se plochám zeleně, parku, dokončení terasy, opravě cest v parku, rozšíření relaxačních ploch pro veřejnost a turisty, využít bývalé zahradnictví k zóně pro odpočinek všech generací. Zpracovat pasportizaci veškeré veřejné zeleně jako základ pro kvalifikované rozhodování o její efektivní údržbě, zlepšování veřejných prostranství a zelených ploch, užitek pro všechny věkové kategorie obyvatel i návštěvníků 1.2. CÍL: ROZVOJ SPORTU A ZÁZEMÍ PRO SPORT Rozvoj současných areálů ve spolupráci se sportovními kluby, vytváření nabídky pro širokou veřejnost CÍL: PĚKNÉ CYKLOSTEZKY A CYKLOTRASY Zejména řešit trasu městem a výhledově cyklostezku Letohrad-Šedivec-Pastviny. Budování zázemí pro cykloturisty, bezpečný průtah městem, příprava budoucích napojení na turistické zajímavosti města a okolí 1.4. CÍL: REVITALIZACE UZEMÍ PROUTNICE PRO SPORT A ODPOČINEK Postupné naplňování dříve přijaté studie zástavby území k využití pro organizované i neorganizované volnočasové aktivity všech generací. 25

26 1.5. CÍL: NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA Nový územní plán schválený do konce roku 2014, koncepčně řešící všechny potřeby života ve městě. 2. ZÁMĚR: MODERNÍ BYDLENÍ A OBČANSKÁ VYBAVENOST 2.1. CÍL: REVITALIZACE PLOCH PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ U DVORA Etapovitá oprava ploch (komunikace, chodníky, zeleň, veřejná vybavenost, osvětlení, parkovací místa) dle studie CÍL: NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA V LETOHRADĚ Postupná zástavba rozvojového území pro bydlení Nad Bažantnicí. Budoucnost malometrážních bytů (stárnutí populace, sociální trendy) CÍL: ROZŠÍŘENÍ TERÉNNÍCH SLUŽEB PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Podpora možnosti rozšíření terénních služeb DPS, zřízení odlehčovacího bytu CÍL: REKONSTRUKCE DOMU KULTURY Nutná rekonstrukce dosluhujícího domu kultury s budoucím využitím pro kulturu s cílem zajištění ekonomicky výhodného provozu CÍL: MODERNIZACE KOUPALIŠTĚ Nutná rekonstrukce všech bazénů s možností vybudování atrakcí. Hlavní bazén po rekonstrukci alespoň z poloviny délky zachovat pro možnost 50 m plavání CÍL: ROZŠÍŘENÍ MĚSTSKÝCH HŘBITOVŮ Budoucí rozšíření všech 4 městských hřbitovů CÍL: DOBRÁ PÉČE O SENIORY 26

27 Uvědomujeme si trend stárnutí populace a je potřeba na to být v budoucnu připraven péči o starší generaci je třeba zajistit tak aby byl Letohrad připravený na stárnutí populace. 3. ZÁMĚR: MAJETEK LETOHRADU V BEZVADNÉM STAVU 3.1. CÍL: KVALITNÍ NEMOVITOSTI, MODERNIZACE TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Nemovitosti v majetku města mít v dobrém stavu; modernizovat ústřední kotelny. Je nutno řešit budoucnost oranžérie (dříve zahradnictví, nyní sklad), je to vstupní budova u příchodu do parku a bude potřeba ji nějak řešit (vhodný by byl např. PPP projekt soukromý investor). Neuspokojivý stav interiéru městského muzea interiér neodpovídá historickému vzhledu exteriéru objektu (necitlivé zásahy v 70. letech 20. stol.), úpravu interiéru městského muzea provést v duchu stávající expozice sirkařství; nutná oprava zadního štítu budovy CÍL: KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ SPRÁVA MAJETKU MĚSTA A TECHNICKÉ SLUŽBY Vypracovat záměr na řešení zajištění komplexnějších technických služeb včetně právní formy a řízení městem (100%). Záměrem města je vybudovat moderní podnik komunálních služeb s možnými dalšími činnostmi jako např. tepelné hospodářství, správa nemovitostí apod. s celoročním využitím zaměstnanců s důrazem na efektivitu provozu společnosti. Vyřešit správu stávajících sportovišť, které jsou v majetku města. 4. ZÁMĚR: VZDĚLANÝ LETOHRAD 4.1. CÍL: OPTIMALIZACE ŠKOLSTVÍ Na základě demografického vývoje a možných změn v systému financování základního školství ze strany státu chceme být připraveni na případné sloučení (splynutí) obou základních škol v jeden celek s cílem optimalizace využití obou areálů škol. Vymístění Základní umělecké školy z budovy zámku s nalezením vhodných prostor. Přednostně využít dosavadní majetkové možnosti města s důrazem na optimalizaci budoucích provozních nákladů. Uvolněné prostory na zámku využít pro navrácení sbírkových předmětů. Optimalizace provozu školního stravování (v současnosti 2 školní kuchyně - v každé ZŠ jedna), částečně zastaralé vybavení, méně strávníků; úvaha nad pojetím 1 kuchyně s jídelnou a 1 výdejny s jídelnou. 27

28 5. ZÁMĚR: OCHRÁNĚNÝ LETOHRAD 5.1. CÍL: SNÍŽENÍ HROZBY NÁSLEDKŮ ZÁPLAV Místní opatření pro možné lokální povodně zejména z polí (Orlice, Kunčice) CÍL: ZACHOVÁNÍ OBVODNÍHO ODDĚLENÍ POLICIE ČR A MĚSTSKÉ POLICIE Podporovat činnost obvodního oddělení P ČR, které prošlo modernizací, pro dobrý veřejný pořádek podporovat stávající Městskou policii; rozšiřovat městský kamerový systém jako preventivní nástroj k ochraně veřejného pořádku a ochraně majetku. 6. ZÁMĚR: ROZVOJ EKOLOGIE A PŘÍRODNÍHO BOHATSTVÍ 6.1. CÍL: EKOLOGICKÉ ZACHÁZENÍ S ODPADY A JEJICH SBĚR Podporovat sběr tříděného odpadu, snižovat náklady na likvidaci směsného odpadu s cílem finančně soběstačného odpadového hospodářství, dořešit využití výstupních surovin z městské kompostárny 6.2. CÍL: ZLEPŠENÍ ZACHÁZENÍ S ODPADNÍMI VODAMI Nová kanalizace a ČOV v místní části Červená. Dokončení výstavby kanalizace na Kunčicích a modernizace a zvýšení kapacity ČOV v Letohradě CÍL: ENERGETICKÁ KONCEPCE A VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ ENERGIE Podporovat záměry ekologických alternativních zdrojů bez dopadů do dalších oblastí života ve městě. Tvorba energetické koncepce města s cílem snižovat provozní náklady a dopady na životní prostředí v Letohradě. 7. ZÁMĚR: LETOHRADEM BEZPEČNĚ A BEZ PŘEKÁŽEK 7.1. CÍL: VYŘEŠENÍ OBLASTI PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ 28

29 Budování míst pro odstavné parkování jak pro osobní tak pro nákladní dopravu, zejména parkovací plochy pro osobní automobily v místech velké koncentrace CÍL: BEZPEČNÝ LETOHRAD Zajistit činnost pracovní skupiny prevence kriminality; Centrum pod střechou jako pomocníka prevence kriminality; vytvářet podmínky pro neziskový sektor pracující s mládeží CÍL: KRAJSKÉ KOMUNIKACE - REKONSTRUKCE II/310 A DALŠÍ Ve spolupráci s Pardubickým krajem řešit špatný technický stav krajských komunikací, zejména směr Žamberk (II/310 - ul. Komenského a rozšíření výjezdu s chodníkem k ulici U Cihelny), dále komunikace směr Jablonné nad Orlicí (III/ místní část Orlice) a místní část Kunčice (III/3602) a komunikaci v Červené (III/3604) CÍL: OBCHVAT CENTRA MĚSTA II/310 A PŘEMOSTĚNÍ II/360 Cíl je závislý na rozhodnutí jiných institucí, zejména kraje. Letohrad bude podporovat toto řešení CÍL: AKTUALIZACE PLÁNU REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Vypracovat harmonogram rekonstrukcí místních komunikací s ohledem na finanční možnosti města a technický stav komunikací CÍL: VYBUDOVÁNÍ A OPRAVY CHODNÍKŮ Postupné naplňování schváleného projektu Letohradem bezpečně bez překážek budování nových chodníků, oprava stávajících bezbariérové provedení. 8. ZÁMĚR: LETOHRAD PRO PODNIKÁNÍ 8.1. CÍL: MODERNÍ PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Zaplnění území průmyslové zóny optimálně výrobou a vytvoření rezervních ploch pro průmysl a podnikání v novém ÚP. 29

30 8.2. CÍL: SPOLUPRÁCE MĚSTA S PODNIKATELSKÝM SEKTOREM (PROJEKT PPP) Projekt spolupráce veřejného a soukromého sektoru. SEZNAM TABULEK A GRAFŮ TABULKY TABULKA 1: VÝVOJ POČTU OBYVATEL LETOHRADU...9 TABULKA 2: NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY LETOHRADU...19 GRAFY GRAF 1: SCHÉMA VAZEB MEZI VIZÍ, CÍLI A OPATŘENÍMI (PROJEKTY)...8 GRAF 2: LOGIKA USPOŘÁDÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU

31 ZPRACOVATEL ŽIVOTOPIS 31

32 KONTAKT Ing. Luděk Tesař M: F: T: E: IČO: DIČ: CZ ČÚ: /0100 Živnost vedena u MČ Praha 5 Sídlo: Neumannova 1470/ Praha 5 Zbraslav 32

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2005-2006) Verze - červen 2005 1. Úvod Posláním akčního plánu je převedení Strategie města do běžného každodenního života. Jde o nástroj sloužící

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Rozvojový strategický dokument obce Drnovice 1 Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Obsah: 1. Základní profil obce 3 1.1 Historie obce, památky, zajímavosti. 3 2. Současnost obce 4 2.1 Poloha obce..

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8.1. Priorita 1 Technická a dopravní infrastruktura Název Obec Bukovník Oprava místních komunikací v katastrálním území Bukovník Rekonstrukce obecního vodovodu v Bukovníku

Více

Český Brod do roku 2022. Duben 2010

Český Brod do roku 2022. Duben 2010 Plnění Strategického plánu města m Český Brod do roku 2022 Duben 2010 Vznik strategického plánu Zahájen jení prací na strategickém m plánu prosinec 2006 Schválen lení strategického plánu zastupitelstvem

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5.

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. PROJEKTY 1 2.11.12 Územně plánovací dokumentace obce Obec má dokončenou 1. změnu územně plánovací dokumentace. V současné

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Částky poskytnutých dotací

Částky poskytnutých dotací 64% kultura,sport,cestovní ruch bydlení,občanská vybavenost ochrana a údržba historických ochrana obyvatelstva činnost úřadu 4% 19% 1% 7% 0% 2% 3% zdravotnictví,sociální oblast vč. prevence kriminality

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Finální verze prosinec 2008 Na přípravě a zpracování SWOT analýzy Nového Města na Moravě se podíleli: RNDr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí Zápis z II. jednání Pracovní skupiny Životní prostředí Spálené Poříčí, 2.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na prvním setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy v oblasti kvality života

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018 Volební program uskupení Třebíč můj domov pro volební období 2014 2018 Chceme navázat na bohaté zkušenosti řady našich kandidátů v komunální politice už od 90. let a nemáme se za co stydět. NAŠÍM CÍLEM

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín Program obnovy sportovních zařízení a sportovišť v Děčíně Zpracoval: Městský úřad Děčín, odbor rozvoje a odbor školství, mládeže a tělovýchovy Březen 2003 Schválení: - usnesení Rady města Děčín č. RM 0308

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Pracovní verze 2.0 září 2008 OBSAH: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA,

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 ANALYTICKÁ ČÁST charakteristika města (informace o městě) východiska pro návrhovou část zpracovaná na základě poznatků z charakteristiky města, SWOT analýzy

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více