Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v přímé návaznosti na vyhlášku MŠMT č.15/2005, ve znění novely č. 195/2012 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Základní škola Studénka, Sjednocení 650, okres Nový Jičín Foto z dalšího ročníku Slavnosti Slabikáře prvňáčků, kteří se naučili číst. Své dovednosti předvádějí společně rodičům. Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 25. září 2012, projednána a schválena školskou radou dne 9. října

2 Osnova 1. Základní údaje o škole str Přehled oborů vzdělání, učebních plánů str Popis personálního zabezpečení činnosti školy str Údaje o přijímacím řízení žáků str Hodnocení prevence sociálně patologických jevů str Výsledky vzdělávání žáků podle cílů základního vzdělání a cílů výchovně vzdělávacích programů str Aktivity a prezentace na veřejnosti str Výsledky kontrol provedené ČŠI str Práce školní družiny a školního klubu str Další vzdělávání pedagogických pracovníků a její efektivita str Údaje o zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení str Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů str Předložené a realizované projekty z cizích zdrojů str Základní údaje o hospodaření str Spolupráce s odborovou organizací při plnění úkolů ve vzdělávání str Přehled užívaných zkratek str Základní údaje o škole Základní škola Studénka, Sjednocení 650, okres Nový Jičín, byla otevřena 1. září Do právní subjektivity vstoupila 1. ledna 2001 (IČO , DIČ CZ ). Telefon , Zřizovatelem školy je Město Studénka, Nám. Republiky 762, Studénka. Ředitelem školy a současně jejím statutárním orgánem byl jmenován od 1. srpna 2002 Mgr. Pavel Tisovský a v letošním roce potvrzen na následující období. Statutární zástupkyní ředitele je Mgr. Jana Mantheeová. Při škole je zřízena na základě zmocnění školského zákona devítičlenná školská rada se svými legislativními pravomocemi. Zároveň při škole pracuje občanské sdružení SRPDŠ, které se aktivně zapojuje do dění školy, zejména pomocí při akcích školy, případně vlastními grantovými projekty a finančně zajišťuje mnohé akce. Základní škola byla ve školním roce 2011/2012 organizována jako 14-ti třídní úplná základní škola s ročníkem. Na prvém stupni zahájilo školní rok 142 dětí v šesti třídách, na druhém stupni 150 dětí v osmi třídách. Škola již v tomto roce vzdělávala podle vlastního výchovně vzdělávacího program Šanci každému a prostor pro všechny. Součástí školy je školní družina (ŠD) se třemi odděleními, jejíž kapacita je 90 dětí. V průběhu školního roku byl počet oddělení redukován na dvě a s tímto počtem počítáme i do budoucna. ŠD má každodenní provoz od 6.00 do hodin. Obě oddělení byla přesunuta do hlavní budovy. Pro žáky, kteří nenavštěvují ŠD, je zřízen školní klub (ŠK) se zájmovými kroužky. Stavební komplex školy se nachází uprostřed sídlištní zástavby. Škola se skládá ze dvou kmenových budov, ve kterých jsou třídy, odborné učebny a tělocvična. V malé budově v areálu je umístěna školní jídelna. V těsné blízkosti budov je rozlehlá školní zahrada a dvůr. Celý prostor je oplocený a bezpečný pro pohyb žáků. Jeho součástí je jednoduché zatravněné hřiště, které splňuje potřeby tělocviku, školní družiny a sportovních kroužků školního klubu. Současně máme ve stejném areálu zřízenu sezónní venkovní třídu. Nedaleko se nachází letní a zimní stadión s vnitřním bazénem, jejichž prostory jsou využívány k různým školním i mimoškolním činnostem. I nadále nám klesá počet žáků a tříd, který je způsoben odchodem relativně silných ročníků a nástupem menšího počtu žáků do první třídy (již se to stává hrozbou budoucnosti školy) Snižující se počet narozených dětí Generační obměna obyvatel sídliště Možná vlastní chyby, které odrazují rodiče k zápisu dětí na naši školu V průběhu školního roku rozhodlo zastupitelstvo o přesunu ZŠ na ulici Tovární (dnes ZŠ Slunečnice) do volných prostor II. stupně 2

3 2. Přehled oborů vzdělání, učebních plánů Základní škola poskytuje v souladu s požadavky školského zákona základní vzdělávání. Řídí se jejími cíli a podmínkami. Má zpracován vlastní školní vzdělávací program Šanci každému a prostor pro všechny. Tento dokument považujeme za živý materiál a takto i k němu přistupujeme. V průběhu roku jej vyhodnocujeme, aktualizujeme a doplňujeme. Učební plán našeho vzdělávacího programu pro jednotlivé ročníky: ŠVP Šanci každému a prostor pro všechny Ročník Vzdělávací obory celkem Český jazyk a literatura ,5 7, Cizí jazyk I Matematika Informatika - - 0,5 0,5-1 Člověk a jeho svět Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Dramatická výchova Celkem Ročník Vzdělávací obory celkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk I Cizí jazyk II Matematika Informatika Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis 1,5+0, ,5+0,5 Poznání přírody Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví 1 1 0,5 0+0,5 2,5+0,5 Tělesná výchova Člověk a svět práce Rozvoj osobnosti 0+0,5 0+0,5 0+0,5 0+0,5 0+2 Volitelné obory Celkem 28,5 29,

4 Volitelné předměty (volitelné obory): I nadále je důležitým cílem práce školy plnohodnotná nabídka volitelných oborů pokrývající možnosti školy, její zaměření a studijní specifika jednotlivých žáků. Na konci předcházejícího školního roku obdrželi rodiče a žáci budoucího sedmého a vyššího ročníku rozsáhlou nabídku předmětů s anotací jejich obsahu. Žáci a rodiče si vybrali: VII. ročník 2h týdně Technické práce Konverzace v Aj* Seminář z přírodních věd* Dramatická výchova VIII. ročník 2h týdně Dramatická výchova Technické práce Seminář z přírodních věd* IX. ročník 4h týdně Domácnost a technické práce Finanční gramotnost* *doporučený výběr pro budoucí studenty SŠ oboru s maturitou. Nepovinný předmět: Bohužel, ekonomické poměry nás donutily zrušit nepovinné předměty a nabídku převést do kategorie zájmových kroužků. 3. Popis personálního zabezpečení činnosti školy Činnost školy zajišťují pedagogičtí pracovníci (učitelé a vychovatelky ŠD) a provozní zaměstnanci v následujících pracovních zařazeních - hospodářka, školník, uklízečky a pracovnice školní jídelny. Mimoškolní činnost ve školním klubu zajišťují učitelé nebo prověření externisté z řad rodičovské veřejnosti. Učitelé 1. Pedagogičtí pracovníci Nový školní rok zahájilo 22 pedagogických pracovníků. I nadále nám krajský úřad MSK povolil při splnění podmínek asistenta pedagoga pro dva žáky s autistickým postižením v sedmém ročníku. Celkový přepočtený počet učitelů byl na začátku školního roku 22,00 úvazků. Na konci školního roku byl celkový úvazek stejný. Udržet úvazky nám pomohly: Vnitřní organizační změny (úbytek přesčasů) Peníze EU (projekt MŠMT EU peníze školám, individualizace a inovace výuky). V současnosti máme čtyři paní učitelky II. stupně na rodičovské dovolené. Podíl mužů v pedagogickém sboru tvoří 23% a drží si dlouhodobé rovnoměrné zastoupení. Všichni muži jsou pedagogy druhého stupně. Rovnovážný podíl mužů a žen při pedagogickém působení na starší žáky vnímáme jako velké pozitivum této školy. Je velkou výhodou pro děti, mají li možnost komunikovat a respektovat mužský prvek ve sboru a současně vnímat i emotivnější pojetí paní učitelek. Průměrný věk učitelského sboru byl 46,4 let (stav k ). Změna průměrného věku je způsobena operativními změnami sboru, zejména náhrady za mateřskou dovolenou a přirozeným stárnutím kmenových pedagogů. Současně dochází k přirozené obměně pedagogického sboru odchodem do důchodu, zejména učitelek I. stupně. Změny: o Pozitivem je ustálená pozice asistentky pro zdravotně postižené žáky (praxe 4 školní roky). o Problémem začíná být pokrytí všech učebních oborů učebního plánu vysokoškolskými odborníky. Tento problém se objevuje u všech úplných základních škol, v nichž klesne počet dětí pod 300. Vychovatelky ŠD: Ve třech odděleních ŠD pracovaly dvě odborně a pedagogicky způsobilé vychovatelky. Třetí nekvalifikovaná vychovatelka vede přechodné oddělení ŠD. Od druhého pololetí došlo k organizační změně a poklesu počtu oddělení na dvě. Přepočtený počet úvazků je 2,00 (stav k ). Průměrný věk je 47,5 let. 4

5 Odbornost pedagogických pracovníků fyzický počet pedagogů 22 (stav k ), včetně pedagogické asistentky): o I. stupeň všichni učitelé mají plnou odbornost pro výuku o II. stupeň - dva vyučující bez příslušné kvalifikace (jedna vyučující si doplňuje vzdělání studiem na VŠ a v druhém případě se jedná o učitele s dlouholetou pedagogickou praxí - 29 let) Proškolení specialisté: Výchovný poradce (hlavní metodik pro oblast volby povolání, práce s dětmi, majícími vývojovou poruchu učení apod.). Metodik ICT (metodik pro rozvoj dovedností s prací s IT technologiemi při výuce) Metodik EVVO metodik pro ekologickou (environmentální) výchovu dětí. Další metodici končící dlouhodobé kurzy: Školní preventista (metodik pro preventivní práci s dětmi zejména z prostředí se sociálně patologickými jevy). Preventista byl změněn a nová metodička studuje dvouletý kurz prvním rokem. Cizí jazyky Na I. stupni zahajujeme výuku Aj od 3. ročníku. Pro žáky nižších ročníků chceme nabízet přípravu studia a motivační prvky zařazováním her a písniček do ostatních hodin. Výuka druhého cizího jazyka (3 hodiny týdně) byla realizována v rámci ŠVP od osmého ročníku výběrem z německého a ruského jazyka. I nadále převládá zájem o ruský jazyk. Volitelná nabídka výuky cizích jazyků je pravidelně ověřována od 7. ročníku. S ohledem k našim možnostem preferujeme oblast konverzace v anglickém jazyce. Škola: Provozní pracovníci Ve škole zabezpečují provoz hospodářka školy (ekonomická, účetní a administrativní činnost) školník (základní správa majetku, zajištění základních hygienických a bezpečnostních podmínek provozu) čtyři uklízečky na plný úvazek. Přepočtený počet pracovníků je 6 plných úvazků. Průměrný věk provozních pracovníků je 50,3 let (stav k ). Od srpna 2012 v souvislosti s uvolněním části budovy pro potřeby ZŠ Slunečnice snižujeme počet uklízeček o jednu. Školní jídelna Stravování žáků, studentů SŠ, zaměstnanců školy a cizích strávníků zabezpečuje tým školní jídelny ve složení vedoucí školní jídelny, vedoucí kuchařka a další tři kuchařky. Z celkového počtu je jedno místo kuchařky financováno z doplňkové činnosti (vaření pro cizí strávníky). Pracovnice školní jídelny rovněž vstřícně přistupují k mimořádným akcím (např. vaření pro účastníky sportovních turnajů, soustředění hudebníků apod.). Celkový přepočtený počet činí 5,0. Průměrný věk pracovnic školní jídelny je 41,2 let. Počet strávníků se nám podařilo stabilizovat: udržením školního standardu kvality stravy, zavedení elektronické komunikace se strávníky, větší propagací vlastní činnosti zavedením druhého oběda pro všechny s možností výběru. 5

6 4. Údaje o zápisu do prvního ročníku ZŠ a přijímacím řízení žáků na SŠ Zápis žáků do prvního ročníku (nástup dětí k 3. září 2012) Čtvrtek 19. ledna 2012 byl pro mnohé předškoláky z našeho města velkým dnem. Přišli, aby ukázali své dovednosti a zapsali se tak do 1. třídy. Zápisem je provázela zvířátka, která poznávali, vybarvovali, počítali, dokonce o nich i přednášeli a zpívali. Za své první školní výkony získali upomínkový list, kočičku nebo pejska se svoji fotografií a dárek z keramické dílny. Své putování se zvířátky ukončili ve školní cukrárně, kde ochutnali dobroty od našich paní kuchařek. Poděkování patří všem paní učitelkám naší školy i blízkých MŠ za přípravu a průběh zápisu, žákyním, které pomáhaly ve školní cukrárně a všude, kde bylo organizačně zapotřebí. Taktéž pracovnice pedagogickopsychologické poradny z PPP Nový Jičín za odbornou komunikaci s rodiči i pedagogy při správném posouzení školní zralosti dítěte. V neposlední řadě si nesmírně ceníme zájmu a důvěry rodičů, kteří zvolili naši školu a její způsoby výuky a výchovy. Stav k 3. září 2012: Zapsaných dětí 24 (z toho 6 loňských odkladů) Uskutečněných odkladů 3 (doporučení pediatra i PPP) Přestup na jinou školu 1 (odstěhování žáka) Přestup z jiné školy 1 Opravné zkoušky 1 (neúspěšně, opakuje I. ročník) Počet žáků, kteří nastoupili 3. září 22 Ve školním roce 2012/2013 bude otevřena jediná první třída s pedagogicky optimálním počtem žáků. Změny: I nadále se snažíme vycházet vstříc potřebám Rodinného centra ve Studénce, kterým umožňujeme trávit jejich aktivity v chráněných prostorách školy. A to je plně využívá. Dle informací z matriky MěÚ by letošním rokem měl končit výrazný propad dětí a dochází k mírnému nárůstu v oblasti Butovic (asi o 12 dětí). Tento trend ovšem nezahrnuje migraci obyvatel, stěhování do jiných částí Studénky. Přijímací řízení na SŠ Ve školním roce 2011/2012 se změnil systém přijímacího řízení na SŠ. Jako v předchozích dvou letech byla zachována odpovědnost rodičů, na školy bylo možno podávat jen dvě přihlášky do prvního kola přijímacího řízení a již se nevracel odevzdaný zápisový lístek. Výjimku tvořilo přijetí na odvolání. Přesto jsme zaznamenali dodatečnou změnu střední školy, žákyně 3. září přestoupí na jinou školu. Z celkového počtu 37 přijatých uchazečů nastoupí ve školním roce 2012/2013 k maturitním oborům 68% žáků, což je pokles o 4% oproti minulému roku. V učebních oborech bez maturity jsou zastoupeny obory odlišné od minulých let obráběč kovů, nástrojář, opravář motorových vozidel, elektrikář, kuchař číšník, kadeřník, aranžér a prodavač. I nadále nejsme smíření s odchodem talentovaných žáků na víceleté gymnázium. Úspěšnost při přijímacím řízení nás těší, důsledkem je však příliš velká změna složení a klimatu příslušné třídy. Snažíme se nabídnout perspektivu individuálního rozvoje talentovaných žáků, ale ani to není pro rodiče zřejmě dostatečné. Celkový počet žáků, kteří odchází na víceletá gymnázia z pátého ročníku, se letos zvýšil z 5% na 12% (způsobeno celkovým nižším počtem žáků). Ze 7. ročníku letos nikdo na víceleté gymnázium neodchází. V rámci přípravy na volbu nového povolání byly realizovány tradiční akce pro žáky 8. a 9. ročníku: - Zřízení informačního panelu s letákovou nabídkou jednotlivých škol - Návštěva informačního a poradenského střediska při Úřadu práce v Novém Jičíně - Třídní schůzky zaměřené k systému podávání přihlášek - Individuální osobní pohovory žáka a jeho rodičů s výchovným poradcem (posouzení předpokladů a možností žáka) jako každoročně využila většina žáků. Zároveň jsou nadále oblíbené krátké konzultace během třídních schůzek. - Pravidelná příprava žáků na přijímací zkoušky, zapojení do testování SCIO pro 9. ročník - Pravidelné informace na našich webových stránkách - Individuální uvolnění žáků k možnosti návštěv středních škol během dnů otevřených dveří 6

7 Všichni žáci byli přijati v 1. kole přijímacího řízení a odevzdali zápisové lístky (jeden žák až po odvolání). Letos rodiče využívali možnosti požádat o vrácení zápisového lístku v případě přijetí na odvolání. Svá rozhodnutí o výběru školy mění stále a jsou připraveni zažádat o přestup svého dítěte na jinou školu ihned první den v září. Úspěšnost přijetí je ovlivněna: zodpovědným výběrem rodičů a žáků na základě porovnání nabídky středních škol a vlastních schopností a předpokladů dítěte, rozsáhlou nabídkou vzdělávacích oborů, snižující se úroveň požadavků na žáka (prospěch, zájmy, další předpoklady) v současnosti ovlivněna hrozbou státních maturit opětovné zavedení přijímacích zkoušek v rámci řízení o přijetí žáka na maturitní obory výraznější informační kampaň středních škol formou Dne otevřených dveří a internetovým zpravodajstvím Příčinou neúspěchu je obsazení míst na školách v prvním kole přijímacího řízení i žáky, kteří na školu vůbec nenastoupí důsledek možnosti přijetí na obě střední školy v prvním kole. Stále zůstává pro žáky riziko, že v případě nenaplnění oboru se jimi vybraný obor vůbec nemusí otevřít. Tabulka porovnává vývoj žádaných škol za poslední čtyři roky. Škola počet žáků přijatých 2008/ / / /2012 GMK Bílovec GMK Bílovec víceleté 5. roč Gymnázium Nový Jičín víceleté 7.roč Gymnázium Příbor Gymnázium Příbor víceleté 5.roč Jazykové gymnázium Ostrava Wichterlovo gymnázium Ostrava -Por Gymnázium Hladnov a jaz.škola OV SŠ hotelnictví a gastr., Frenštát p. R Mendelova SŠ, Nový Jičín Szdravotnickአa VOŠ zdr., OV-Vít SPŠ elektroniky a inf. OV, Kratochvíl SEPŠ, Studénka AHOL SOŠ OV Vítkovice SOŠ a SOU, Vratimovská, Ostrava VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice SŠ spol. strav., OV Hrabůvka SŠ služeb a podnikání, OV Poruba, SŠ,Sokolovská, Odry SŠ prof. Matějčka, OV Poruba SŠ Šenov u Nového Jičína OU a PŠ, Sokolovská, Nový Jičín SPŠstavební, Středoškolská, Ostrava SŠ přír. a zem., Nový Jičín CSŠ, sv Anežky České, Odry SŠ teleinformatiky, OV Poruba SOŠdop.,Moravská, OV-Vítkovice SŠ designu a módy, Prostějov Střední zahradnická škola, OV Hulváky SOU letecké s.r.o., Kunovice S lesnická Š, Hranice Vítkovická SPŠ a Gymnázium,OV Záb SOŠochrany osob a maj. OV SŠ obchodní, Ostrava Přívoz SOŠ umělecká a gymnázium, Ostrava Střední škola prům. a umělecká Opava SŠ inf.,elekt. a řemesel, Rožnov p. R SPŠ Ostrava - Vítkovice SPŠ elektr.a inform., Ostrava - Poruba VOŠ DAKOL a SŠ, Petrovice u Karviné SŠ zemědělská, Olomouc Celkem žáků

8 V celkovém počtu jsou zahrnuti i žáci 5. a 7. ročníku a žáci, kteří dokončili povinnou školní docházku v nižším, než 9. ročníku. Změny: Výsledky státní maturity (cca 20% repetentů z matematiky a českého jazyka)) nutí rodiče i jejich děti k pečlivé úvaze o vhodnosti SŠ (vyváženější stav předpokladů dítěte a chtěného) Dosti výrazně se objevují žáci, kteří mění v 1. ročníku školu nebo obor a ti, kteří již dále odmítají studovat a jsou evidováni na úřadu práce. 5. Hodnocení prevence sociálně patologických jevů Hodnocení výchovné práce školy Školní poradenství sdružovalo 2 výchovné poradce (pro ročník a pro 4.-9.ročník), preventistu, metodika enviromentální výchovy, Žákovský parlament a metodika dopravní výchovy. Spolupráce jednotlivých členů se neustále vylepšuje a budeme ji dále rozvíjet i v následujícím školním roce. Letos i jako loni se nejčastěji řešily projevy šikany. Podařilo se nám vypátrat agresory a zjevné negativní jevy ve třídách potlačit. Včasné a důsledné řešení vedlo k výrazným pozitivním změnám ve vztazích žáků. Problémy narůstaly v páté třídě a sedmých třídách. Velmi problematické chování zůstává u žáka sedmé třídy, kde převládá forma agrese a vulgarity. Začátkem školního roku byl hospitalizován v psychiatrické léčebně a byl mu diagnostikován autismus. Je to druhý žák se stejnou diagnózou v jedné třídě. V této třídě se navíc kumulují i jinak problematické osobnosti žáků. S tímto kolektivem se bude nadále pracovat, jednoho provokujícího žáka přeřadíme zpět do paralelní třídy. Spolupracujeme s pracovnicemi sociálního odboru MěÚ Studénka a odboru právní ochrany dětí MěÚ Bílovec. Spolupracovali jsme s PPP, SPC, Policií, lékaři, kurátory a MěÚ v oblasti prevence i řešení negativních jevů a oblasti VPU žáků. Jako každoročně velmi pozitivní a účinná byla okamžitá komunikace s rodiči žáků. Poprvé jsme však narazili na problémy s rozvedenými rodiči, kteří spory o dítě chtěli řešit pomocí školy. Pokračovali jsme s tvorbou portfolií žáků. Nadále pracujeme na zkvalitnění systému při jeho vytváření a jeho dalším využití. Nepodařilo se nám zaměřit na vytváření zpětné vazby a na jeho využívání vyučujícími, žáky i rodiči k sebehodnocení a hodnocení práce za delší období. Toto nám zůstává jako cíl i pro příští školní rok. Pokročili jsme ve sjednocení zpracovávání třídních programů a pomalu se nastavuje i jejich využívání. V příštím školním roce bychom se chtěli zaměřit na jeho aktivní využívání především třídními učiteli. Výskyt sociálně patologických jevů ve škole v uplynulém školním roce: snížená známka z chování neomluve né hodiny alkohol kouření Ostatní drogy Agresivní formy chování vč. šikany krádeže počet 2 počet 3 počet hodin celkem počet žáků Počet žáků Počet případů Počet žáků Počet případů Počet žáků Počet případů Počet žáků Počet případů Počet žáků Počet případů Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ročník Ve školním roce pracovali v ročníku 3 žáci podle IVP pro SPP a dva žáci 1. ročníku byli vyšetřeni v PPP - jedná se o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci všech ročníků s IVP byli vřazeni do tří skupin pro nápravnou péči. Ve dvou skupinách pracovalo osm žáků s vývojovými poruchami učení a jednu skupinu tvořili žáci 3. a 4. ročníku s diagnostikovanými vývojovými poruchami řeči, kteří jsou v péči SPC v Ostravě Zábřehu. Všichni žáci jsou vyučováni proškolenými a kvalifikovanými učiteli. 8

9 Po celý školní rok probíhaly konzultace podle potřeby s třídními učiteli, s pracovníky PPP, SPC, dva učitelé se zúčastnili odborného školení. Rodičům problémových žáků byly dle potřeby poskytovány konzultace o posouzení potřeby odborného vyšetření v PPP, o realizaci závěrů a doporučeních PPP, o průběhu SPP, rodiče se mohli zúčastňovat výuky v hodinách SPP, pracovník PPP byl přítomen i zápisu do 1. třídy, aby poskytoval rodičům odbornou pomoc ročník K 30. červnu bylo evidováno 37 žáků, kteří byli vyšetřeni v PPP nebo SPC. 33 žáků má diagnostikovanou vývojovou poruchu učení nebo chování, a 2 žáci autismus. Osm žáků bylo vyučováno podle IVP v SPP. Žáci s autismem mají IVP pro výuku ve všech předmětech. Pracují s pedagogickou asistentkou a jsou integrovaní v jedné běžné třídě. Ve školním roce proběhlo několik sezení s rodiči a probíhaly průběžné konzultace s třídními učiteli a rodiči integrovaných žáků (i návštěvy v SPP). Žákovský parlament (dále ŽP), Práce ve Školním parlamentu pokračovala v akcích, které byly nastartovány v minulých letech. Scházeli jsme se pravidelně jednou měsíčně. Měli jsme také schůzku s panem ředitelem, ze které vzešlo mnoho podnětů týkajících se obou stran žáci projevili např. zájem o zrcadla na toaletách. Pan ředitel je naopak žádal o zvýšený dohled v šatnách i na toaletách. Akce podzimní pouštění draků se nám nevydařila, kvůli nepřízni počasí, ale lampionový průvod se stezkou odvahy měl nebývalý úspěch. V prosinci jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom na školním dvoře. Letošními velkými akcemi Školního parlamentu a hlavně parlamentního kroužku Vlkova propiska byly Čarodějnice a Den země. Obě akce proběhly ve spolupráci s městem a sklidily zasloužený úspěch. Tento školní rok začal pracovat i Městský parlament BESTT, do kterého jsme se aktivně zapojili. Za naši školu se zapojilo 5 žákyň - 2 z devátého, 2 z osmého a 1 ze sedmého ročníku. Schránka důvěry Na obou stupních je umístěna schránka důvěry, kterou žáci ovšem nevyužívají. Letošní rok pokračovala elektronická schránka důvěry na webových stránkách školy, ta také nebyla žáky využívána. Výhoda obou je v anonymitě žádosti o pomoc. Žáci se svěřují se svými problémy přímo třídním učitelům. Pokud je to známka důvěry v pomoc a případně nízký výskyt projevů šikany, jsme spokojeni. Environmentální výchova (výchova k trvale udržitelnému způsobu života na Zemi) Na začátku školního roku se vždy zamýšlíme, jak bychom co nejlépe naplnili význam slova environmentální, neboli ekologický, a podle toho pak připravujeme program a plán na celý rok. I v tomto roce jsme se přihlásili do soutěže s panem Popelou. Zapojily se, s výjimkou 8. A, všechny třídy. Nejvíce nasbírala třída 5. B, kg a v množství na žáka zvítězila třída 2.A s 48 kg. V průběhu soutěže byla vedena evidence o množství nasbíraného papíru a nejúspěšnější třídy byly na konci školního roku odměněny. Nasbírali jsme celkem kg papíru. Ve spolupráci s Občanským sdružením Hájenka jsme pro děti zorganizovali výukové programy (Povídání o vodě, Betlém, Česílkův svět, Živá voda, Les). Výukové programy Chraňme naše bohatství, Jak se žije v lese, Zelení kamarádi, Rok na statku a Včelí království se uskuteční začátkem školního roku. V 1. a 6. třídách jsme začali pracovat s pracovními sešity k projektu Voda základ života. Pro nepřízeň počasí některá témata dokončíme začátkem roku. V rámci trvalých aktivit školy se všichni žáci i zaměstnanci opět zapojili do ekologizace provozu školy třídíme odpad, šetříme vodou, energiemi (včas zhasínáme, požadujeme utlumení vytápění školy v době prázdnin aj.). Pečujeme o zeleň nejen ve škole, ale také v okolí školy. Na školní zahradě se staráme a nadále zvelebujeme námi vybudované skalky. Také jsme se seznámili s projektem Hraj o Zemi, nainstalovali jsme jej na počítače a v příštím roce se žáci 2. stupně zábavnou formou dozvědí více o životním prostředí. Žáci 6. a 8. ročníků strávili týden ve škole v přírodě, kde bylo hlavním cílem realizace průřezového tématu ekologická výchova. Dopravní výchova Dopravní výchova na 1. stupni se zaměřuje na problematiku bezpečné chůze a orientace v provozu na pozemních komunikacích. Starší děti mají možnost naučit se dobře a bezpečně jezdit na kole a získat důležité řidičské návyky. 9

10 Dopravní výchova na dopravních hřištích je jednou z nejvhodnějších a nejefektivnějších forem dopravní výchovy. Přispívá k rozvoji teoretických vědomostí, praktických znalostí a hlavně návyků. Naše škola využívá dopravní hřiště v Příboře, které i v letošním roce 2011/12 navštívili žáci 4. ročníku. Pod odborným vedením se seznámili s povinnou výbavou jízdního kola a společně si zopakovali dopravní značky a situace na křižovatkách. V druhé části - praktické si vyzkoušeli své znalosti a dovednosti na dopravním hřišti, kde zkušeně zvládali dopravní situace na jízdních kolech. Na podzimní besedě se pod vedením p. Okáče připravovali žáci páté třídy na dopravní testy. Ve dvou vyučovacích hodinách měli možnost se seznámit a přiučit novým znalostem a dovednostem v oblasti dopravní výchovy. Praktické a názorné pracovní listy byly výbornou pomůckou pro zvýšení zájmu a koncentraci všech zúčastněných žáků. Ti, kteří správně a často odpovídali na kladené otázky, byli v závěru besedy oceněni drobnými cenami Besipu. Do školy bezpečně tak zněl název besedy zaměřené na bezpečné chování na silnici. Beseda proběhla v měsíci dubnu v naší škole pro žáky ročníků pod vedením dvou příslušníků Městské policie ve Studénce. S dětmi si zopakovali dopravní značky a pravidla chůze chodců po silnici i po chodníku. Děti poznaly nový termín účastník silničního provozu. Dozvěděly se, že důležitým prvkem je dobrá viditelnost účastníků silničního provozu. Společně odhalili nebezpečná místa při přecházení silnice v našem městě. Na konci besedy si společně vyjmenovali povinnou výbavu jízdního kola. Beseda se všem líbila a těšíme se na uplatnění svých poznatků v praxi. Dopravní výchova na naší škole vyvrcholila v měsíci červnu. Žáci 4. a 5. ročníků si znovu zopakovali své znalosti v dopravní výchově, závěrem 14 žáků získalo průkaz cyklisty. Dne změřili své cyklistické dovednosti žáci ročníků při dopravní soutěži, která se konala na letním stadionu. Slalom mezi kužely, osmička, houpačka, horolezecká cesta, přenášení pitné vody, rychlá jízda to vše zvládli na výbornou naši malí cyklisté. Za svou snahu, obratnost a vytrvalost byli oceněni nejen přihlížejícím publikem, ale i malými cenami, které připravilo SRPDŠ. Dopravní výchova žáků druhého stupně se již zaměřuje na aplikaci v běžném provozu. Informační a komunikační technologie (ICT) Podařilo se: V září 2011 úspěšně ukončila vyučující I. stupně studium k výkonu specializovaných činností koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií (v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb. a odst. 1, písm. a) 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.) a stala se metodikem ICT. Na webové stránky školy byly celoročně zasílány příspěvky o nejrůznějších akcích a projektech školy. Stránky získaly také svou novou výtvarnou podobu. V říjnu 2011 byla provedena estetizace multifunkční učebny 1. stupně v hodnotě Kč. Na 1. i 2. stupni byl ustanoven tzv. mini-tým učitelů, který se snaží ostatním kolegům pomáhat při různých nesnázích u práce s počítačem. Žáci se letos v hodinách informatiky zapojili do projektu Čtení pomáhá, což je celonárodní projekt na podporu čtenářství. Ambasadorem projektu je Zdeněk Svěrák. Tím, že správně odpovídali na zadané otázky, získali za každou přečtenou knihu 50,- Kč. Přispívali tak různým tělesně hendikepovaným dětem. Přispěli přibližně částkou 600,- Kč. Před zápisem do 1. tříd byly opět pozvány děti ze všech studéneckých mateřských škol. Prohlédly si jednotlivé učebny školy. V učebně informatiky se také poprvé seznámily s interaktivní tabulí a zvládly splnění některých jednoduchých úkolů. Za to obdržely diplomy. Také u zápisu do 1. tříd vyučující 1. stupně využily interaktivní tabuli. Děti zde poznávaly geometrické tvary, barvy, počítaly předměty, vyprávěly pohádky, poznávaly první písmena, Vyučující školy se zapojili do projektu EU peníze školám. Vypracovávali celoročně pracovní listy do předmětů matematiky, českého jazyka, přírodovědy, finanční gramotnosti, Využívali při tom nejen programu Word, ale i Power Point a Notice Board. Všechny pracovní listy byly naskenovány a uloženy. Veškeré informace o žácích vyučující ukládají do matriky programu Bakalář, který slouží k přehledu o prospěchu a chování všech žáků školy. V učebně 1. stupně byl problém s připojením na Internet. Proto byl nainstalován Internet po síti a obtíže s připojováním tak už byly odstraněny. V letošním roce se podařilo zakoupit nové vyučovací programy pro žáky: Všeználek venkov, Všeználek zahrada, Slovní druhy, Kraje ČR, Slovní úlohy, Symphony Orchestra, Music Instrument. Programy byly nainstalovány v obou počítačových učebnách. Byly zpracovány nové seznamy nainstalovaných výukových programů. 10

11 V rámci ukončení studia na Základní škole tzv. Záklaďák vytvořili i tři žáci 9. ročníku své práce na počítačích (program Excel). Úspěšně je pak obhájili před zkušební komisí. Všichni si do budoucna zvolili studium informatiky. Zakoupena byla licence firmy Datakabinet, která nabízí možnost interaktivního využití nejrůznějších závěsných map, tabulek, přehledů, pexes, kvízů, Vše je uspořádáno podle jednotlivých předmětů. Všem vyučujícím bylo na pedagogické radě předvedeno, jak s tímto programem pracovat a jak ho používat při výuce. Licence byla zakoupena pro 20 pedagogů na dobu jednoho roku. Firmou Datakabinet byla také v červnu 2012 vyhlášena nová soutěž. Učitelé mohou zaslat své výukové materiály testy, prezentace, fotografie na zadanou adresu, a tak mohou získat pro školu notebooky, fotoaparáty, flash disky. Soutěž trvá do Probíhá i zmapování internetových zdrojů pro pedagogy (odkazy na odborné texty, metodické a didaktické materiály, učební pomůcky, výukové programy, testy, náměty do výuky, magazíny pro pedagogy, informační servery se školní tématikou, ). Toto zmapování bude dokončeno v příštím školním roce. Požadavky pedagogů: Instalace programu Bakalář i ve sborovně 1. stupně možnost zjednodušení přístupu k tomuto programu i pro vyučující 1. stupně. Zakoupení barevné tiskárny do multifunkční učebny 1. stupně zkvalitnění přípravy na výuku a tisk pomůcek. 6. výsledky vzdělávání žáků podle cílů základního vzdělání a cílů výchovně vzdělávacích programů Výsledky vzdělávání ve statistice (stav k ) 1. pololetí: Třída Počty žáků Prospěch celkem CH D Prospělo Z toho s Premianti Neprospělo průměr celkem vyznam. 1.A ,112 2.A ,214 3.A ,286 4.A ,330 4.B ,247 5.A ,564 Celkem stupeň 6.A ,632 6.B ,519 7.A ,739 7.B ,912 8.A ,620 8.B ,775 9.A ,753 9.B ,633 Celkem stupeň Celkem ,556 třída 2. pololetí: Počty žáků Prospěch celkem CH D Prospělo Z toho s Premianti Neprospělo průměr celkem vyznam. 1.A ,151 2.A ,208 3.A ,332 4.A ,345 11

12 4.B ,316 5.A ,564 Celkem stupeň 6.A ,661 6.B ,554 7.A ,765 7.B ,753 8.A ,630 8.B ,772 9.A ,819 9.B ,614 Celkem stupeň Celkem ,569 Použité zkratky: Prospěch počty žáků s prospěchem: vyznam. (prospěl s vyznamenáním), premianti (žáci se samými jedničkami), pros. (prospěl), nepr. (neprospěl). Stav k 3. září 2012 tři žáci úspěšně vykonali opravné zkoušky, jedna se odstěhovala do ciziny a nekonala opravné zkoušky jedna žákyně I. stupně se nedostavila a po dohodě s rodiči opakuje příslušný ročník jedné žákyni osmého ročníku nebyly umožněny opravné zkoušky (3 nedostatečné) a opakuje ročník. Škola opakovaně využívá statistické údaje o vývoji prospěchu zejména při vyhodnocování vývoje jednotlivých tříd a podchycení příčin výraznějších změn v jednotlivých předmětech. Přehled klasifikace vybraných povinných předmětů Přírodovědné předměty Společensko humanitní předměty 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 09/10 10/11 11/12 09/10 10/11 11/12 09/10 10/11 11/12 09/10 10/11 11/12 Fyzika 2,54 2,469 2,36 2,51 2,396 2,355 AJ 1,95 1,828 2,091 2,02 2,055 2,131 Chemie 2,07 2,135 2,342 2,56 2,270 2,590 ČJ 2,01 2,047 2,105 2,02 2,151 2,122 Matematika 2,12 2,043 2,099 2,09 2,094 2,119 Dějepis 2,36 2,193 2,253 2,54 2,319 2,316 Čjs 1,20 1,357 1,469 1,27 1,438 1,599 NJ 2,09 2,077 2,242 2,14 2,538 2,161 Přírodopis 2,31 2,257 2,134 2,36 2,241 2,226 Vlastivěda 1,84 1, ,75 1, Přírodověda 1,75 1, ,72 1, RJ --- 1,565 1, ,935 1,689 Zeměpis 2,73 2,600 2,587 2,60 2,625 2,382 Matematika 1. pololetí 2. pololetí 09/10 10/11 11/12 09/10 10/11 11/12 I. stupeň 1,67 1,574 1,741 1,64 1,684 1,824 II. stupeň 2,65 2,545 2,440 2,61 2,535 2,395 Český jazyk I. stupeň 1,71 1,723 1,804 1,75 1,871 1,852 II. stupeň 2,34 2,393 2,393 2,75 2,451 2,375 Anglický j. I. stupeň -- 1,000 1, ,748 1,880 II. stupeň -- 2,106 2, ,692 2,283 * Čjs ( Člověk a jeho svět) Zhodnocení vzdělávání a výchovy podle cílů ŠVP Základní cíle dle zákona o základním vzdělání. Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné 12

13 možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. Cíle a priority našeho ŠVP Šanci každému a prostor pro všechny. 1. Výchovné o rozvíjet u každého dítěte pozitivní osobnostní a sociální předpoklady, eliminovat nežádoucí a sebeohrožující prvky o zavádět a upevňovat v dětech základní zásady zdravého životního stylu, vztahu k přírodě, ekologického stylu života v rámci zásad trvale udržitelného rozvoje o rozvíjet tvořivost dítěte, sebeuplatnění a adaptabilitu ve snaze posilovat jeho zdravé sebevědomí o upevnit návyk aktivního trávení volného času dětí vhodnou koncepcí nabídky mimoškolních aktivit školní družiny a školního klubu. 2. Vzdělávací o zaměřit se na práci s nadanými dětmi a s dětmi se zdravotním postižením po předchozích konzultacích a doporučeních (PPP a odborných lékařů aj.), vývojovou poruchou učení a poruchami chování o podporovat jazykovou komunikaci v ústní, písemné i ICT podobě, podporovat výuku hlavních evropských jazyků o motivovat zájem dětí o poznání světa, poznávání přírodních zákonitostí o formovat profesní rozvoj dítěte vhodnou a širokou nabídkou volitelných předmětů od sedmého ročníku o nepodporovat vyčleňování žáků se sociálními, zdravotními a učebními problémy z přirozeného kolektivu dětí. Součástí naší práce je i pravidelné hodnocení dosažení těchto cílů a oborových výstupů žáků v jednotlivých ročnících. V letošním školním roce jsme dali prostor dotazníkovému šetření rodičů k činnosti školy, testování žáků a sledování dosažení dílčích kompetencí na konci jednotlivých ročníků. Interní testování: o ZÁKLAĎÁK, červen 2012, 9. ročník Žáci 9. ročníku mimo běžnou klasifikaci na vysvědčení, která podává obraz o zvládnutí oborových kompetencí, procházejí bez výjimek projektem Záklaďák (malá obdoba středoškolské maturity). Cílem tohoto projektu je hodnocení životních dovedností přiměřených pro děti ve věkové skladbě 15 let: samostatné zpracování zadaného úkolu k prokázání hlubšího zájmu o zvolený studijní obor prezentace svých výsledků před komisí obhajoba názoru, argumentace. Dalšími zkouškami jsou matematika, český jazyk a anglický jazyk. Věřte nebo ne, ale žáci přistupují k této zkoušce připravení, formálně ustrojení (není naší podmínkou). Na výsledky ve formě certifikátu školy jsou možná ještě pyšnější než na samotné vysvědčení. Domníváme se, že v tomto věku jim drobná nervozita a stresová situace pomáhá osobnostně dozrávat. o DOTAZNÍK RODIČŮM, červen 2012, celá škola (číslo vyjadřuje počet odpovědí nebo počet bodů, které vyjadřují důležitost faktoru). 1. Který z následujících faktorů byl pro Vás rozhodující pro výběr této školy pro Vaše dítě? Uveďte maximálně dva faktory. - pověst školy, doporučení jiných rodičů 10 - úspěšnost žáků při přechodu na střední školy 4 - množství a rozsah volitelných předmětů 3 - bylo nám to v podstatě jedno 13 - vlastní zkušenosti (např. sourozenec) 49 - dojem z osobní návštěvy školy, informace z www 5 - vzdálenost od bydliště aby dítě nemuselo daleko dojíždět 98 - známý ředitel, učitelky 7 - do školy chodí kamarádi dítěte 30 - nelze posoudit 5 13

14 2. Doporučili byste tuto školu svým známým pro jejich dítě? Ne 7 spíše ne 17 spíše ano 44 ano 51 nelze posoudit Co podle Vás patří mezi hlavní úkoly školy? Vyberte z následujících možností tři nejdůležitější věci, které by se podle Vás mělo dítě ve škole naučit. - naučit se slušně chovat 12 - získat maximum znalostí a dovedností 91 - naučit se učit, vyhledávat a zpracovávat informace 78 - naučit se dodržovat pravidla a respektovat autoritu 31 - naučit se spolupracovat a vycházet s lidmi 43 - dobře se připravit na přijímací zkoušky 23 - naučit se samostatně řešit problémy 33 - získat zdravé sebevědomí a schopnost sebekritiky 21 - naučit se obhajovat vlastní názor a vést diskusi Jak hodnotíte vztah vyučujících k žákům: Výborný 50 dobrý s nedostatky 71 měl by se výrazně změnit Má dítě obavy ze školního hodnocení? Stále 9 Občas 74 Málokdy 27 vůbec ne Učitelé s mým dítětem jednají spravedlivě: Ano 83 ne vždy 46 málokdy 7 ne 0 7. Celkově mi vyhovuje způsob, jakým se mnou škola komunikuje (třídní schůzky, konzultace, letáky, maily, informace na webu apod.): Ano 93 ne vždy 28 příliš ne 11 vůbec ne 3 8. Mám dostatek informací o tom, co se moje dítě ve škole učí: Ano 86 ne vždy 38 málokdy 5 ne 2 9. Jaké je jednání učitelky při styku s rodiči? Podnětné 115 málo taktní s výraznými rozdíly 11 nevhodné Nároky učitelů jsou přiměřené možnostem mého dítěte: Ano 88 ne vždy 37 málokdy 4 ne Zhodnoťte, do jaké míry je Vaše dítě schopno následujících činností. Ke každému řádku napište hodnocení od 1 do 7. (7 bodů je nejvíce) - dodržovat pravidla a respektovat autoritu spolupracovat v kolektivu, vycházet s lidmi naučit se fakta řešit samostatně problémy a komplexní úlohy připravit se na přijímací zkoušky

15 - samostatně se učit, vyhledat a zpracovat informace slušně se chovat vést diskusi, obhajovat vlastní názor zdravého sebevědomí a sebekritiky Mám pocit, že se mohu na učitele obrátit s případnými problémy: Pokaždé 77 ne vždy 46 málokdy 7 není to možné Mám pocit, že se mohu na vedení školy obrátit s případnými problémy: v každém případě 74 ne vždy 41 málokdy 9 není to možné Máte Vy jako rodiče reálnou možnost ovlivňovat chod školy a rozhodovat o její budoucnosti? Ne 27 spíše ne 36 spíše ano 20 ano 0 nelze posoudit Čeho si na této škole nejvíce vážíte? Z následující nabídky vyberte maximálně tři věci. - přístupu učitelů k žákům 41 - vedení školy 9 - kvality výuky 29 - výběru kroužků 40 - přístupu učitelek k rodičům 24 - vztahu mezi žáky navzájem 15 - kvalitního vybavení pomůcky, počítače, učebnice 22 - otevřenosti školy a jejího vedení k našim nápadům a přáním 14 - kvalitní přípravy žáků na další vzdělávání Co by bylo potřeba ve škole změnit? Vyberte maximálně tři věci, které Vám ze všech uvedených na škole vadí nejvíce. - přístup učitelů 24 - vedení školy 15 - kvalita výuky 22 - výběr kroužků 12 - přístup učitelů k rodičům 2 - způsob přípravy žáků na další vzdělávání 22 - špatné vybavení pomůcky, počítače, učebnice atd. 6 - něco jiného 13 - vztahy mezi žáky navzájem 63 - složení pedagogického sboru 17 - nic Dali bychom své dítě do této školy znovu: ano proč: 100 Spokojenost Blízkost bydliště Osobní vztah Kvalita výuky ne proč: 20 Celková nespokojenost Nevyhovující učitelé Špatné zkušenosti, zejména na II. stupni 18. Uveďte, jaký je důvod, proč jste vyplňovali tento dotazník. Vyberte jednu odpověď, která vystihuje Vaši hlavní motivaci. - vyplnili jsme dotazník jen z povinnosti, podobné projekty nic užitečného nepřinášejí 16 - jsme zvědaví na výsledky, ale v konkrétní přínos pro školu ani pro rodiče nevěříme 25 15

16 - domníváme se, že by informace z tohoto dotazníku mohly být užitečné především vedení školy 76 - domníváme se, že podobné dotazníky jsou užitečné, mohou zlepšit kvalitu vzdělávání 0 - nemohu posoudit Co nám (dítěti, rodině) tato škola přinesla, napište konkrétně. Nic 16 Dobré školní akce 5 Základy do života 6 Kvalitní výuka, výsledky 9 Dobří učitelé 3 Příprava na další vzdělání 5 Z 292 rozdaných dotazníků se vrátilo 139, tj. 47 %. Ne všichni rodiče využili své právo odpovědět na jednotlivé otázky. o SEBEHODNOCENÍ PEDAGOGŮ Práce metodických orgánů Oblast výuky - Aktualizovali jsme tématické plány a třídní programy v ročníku. V 5. ročníku jsme zpracovali tématické plány pro všechny vyučovací předměty a zavedli jsme třídní program. - Sjednotili jsme jejich obsah - V závěru školního roku jsme realizovali ročníkové projekty pro jednotlivé ročníky dle ŠVP. - Zpracovali jsme analýzu vzdělávacích oborů matematika, český jazyk a anglický jazyk a závěry se stanou prioritou pro nový školní rok. - Po celý školní rok jsme aktualizovali pedagogická portfolia, do kterých se postupně zařazovaly pracovní listy (projekt EU - peníze do škol). Oblast mimoškolní a projektová Učitelé 1. stupně aktivně pracovali v projektu Comenius Regio (příprava pracovních dílen, účast na výjezdech do Polska, příprava výstavy a další) Zpracovali jsme grantový projekt Voláme sluníčko a velmi úspěšně ho realizovali. Ve výuce je využívána učebna ICT na 1. stupni, byly doplněny programy (HV,ČJS). Od nového školního roku budou navíc využívány nové PC a promítací plátno v učebně výtvarné výchovy. Hodnocení projektových akcí Spolupráce s Městskou knihovnou ve Studénce I v letošním školním roce 2011/2012 jsme neporušili tradici a opět jsme s velkým zájmem navštěvovali knihovnu v našem městě. Paní knihovnice pro nás připravovala vzdělávací lekce, které byly zaměřeny tematicky na oblast učiva, probíraného v jednotlivých ročnících a přiměřené věku a čtenářským zkušenostem našich žáků. Tyto besedy přispívají k motivaci dětí k četbě a vytváří pěkný vztah k literatuře, rozvíjí slovní zásobu, zlepšuje vyjadřování a pomáhá ke zlepšování čtenářské gramotnosti žáků, což je zvláště v dnešní době celostátně velmi sledovaná oblast vzdělávání. Přehled letošních knihovnických lekcí: 1.ročník: Program: O knihovně a Knihy pro začínající čtenáře 2.ročník: Program: Co je to pohádka?, Pohádkový kvíz pro děti a Knihy 3.ročník: pro malé čtenáře Program: Ivona Březinová a její knihy, Knižní novinky a Vyhledávání v elektronickém katalogu 4.ročníky/A,B/: a Program stejný jako 3.ročník Program: dětská literatura v proměnách času a Knižní novinky 5. a 6.ročník: Program: Beseda s výtvarnicí Renatou Fučíkovou Prezentace Knihy-Dějiny Evropy 16

17 Spolupráce s MŠ V pátek 9. prosince 2011 si přišly předškolní děti ze studéneckých mateřských škol prohlédnout naši školu. Podívali se do učeben 1. stupně, učeben informatiky i heren školní družiny. Vyučující pro ně připravily ukázku práce na interaktivní tabuli. Paní učitelka jim nejdříve ukázala, jak taková tabule pracuje a co všechno se na ní dá vykouzlit - jak se dají kopírovat obrázky, co všechno umí kouzelné pero, jak se rychle nakreslí různé tvary, Pak předškoláci už sami zkoušeli, jestli jim práce na interaktivní tabuli půjde. Dětem se práce u tabule moc líbila. Pak všichni společně vyráběli sněhuláky s žáky. Předškoláci byli moc šikovní a všechny úkoly zvládli na jedničku. Za to dostali diplomy, sladkou odměnu a dárek. Ve čtvrtek 19. ledna 2012 proběhl zápis do 1. třídy. Zápisem děti provázela zvířátka, která poznávali, vybarvovali, počítali a o některých i zpívali a přednášeli. Za své výkony všichni získali upomínkový list se svou fotografií a keramický dárek. Vše zakončili v cukrárně s dobrotami z naší školní kuchyně. Recitační soutěž I v letošním školním roce proběhla na 1.st. recitační soutěž. Dne se sešli naši žáci-recitátoři, aby předvedli své umění. Soutěžilo se po ročnících od prvního do pátého. Za každý ročník byli vybráni ti nejlepší, ti následně reprezentovali školu v dalších soutěžích. Hry na ledě Již tradičně rok co rok vrcholí výuka bruslení na zimním stadionu společnou soutěží žáků tříd prvního stupně. Letos se hry na ledě konaly v pondělí 13. února Mezi soutěžní disciplíny patřil například slalom mezi kužely, přenášení pingpongového míčku na lžičce, jízda pod lanem, střelba pukem na branku, jízda na rychlost, roznášení plastových krychliček ke kuželům. Fandit letos přišla i celá řada rodičů. Odměněni sladkostmi byli nakonec všichni ti, co vyhráli i ti, kterým se letos dařilo méně. Dopoledne plné soutěží a pohybu se tak určitě líbilo všem. Vybíjená se uskutečnilo utkání ve vybíjené čtvrtých a pátých tříd. Na utkání přijaly pozvání tyto školy ZŠ Sjednocení, ZŠ TGM, ZŠ Butovice, ZŠ Petřvald. A závěrečné pořadí škol: 1. ZŠ TGM 2. ZŠ Butovice 3. ZŠ Sjednocení 4. ZŠ Petřvald 5. ZŠ Bravantice Všichni hráči dostali za účast sladkou odměnu a diplomy. Olympiáda Dne přišli žáci prvního stupně sportovně oblečeni ne do školy, ale na studénecký stadion. Zde se uskutečnila školní olympiáda, na kterou se každý rok všichni těší a připravují. Děti si mohly vybrat dvě atletické disciplíny ze čtyř běh na 50 m, běh na 400m, hod míčkem a skok do dálky. Počasí bylo na objednávku. Děti soutěžily s chutí, navzájem se povzbuzovaly. Nechyběli ani fandící diváci z řad rodičů. Při organizaci pomáhali žáci 6. B. Děti byly odměněny diplomy a sladkostí. Karneval tvarů a barev, výstava výtvarných prací V rámci projektu Comenius Regio proběhla v květnu a červnu výstava výtvarných prací dětí naší školy a ZUŠ Komenského ve Studénce. Na výstavě bylo možno shlédnout nápaditou plošnou i prostorovou tvorbu žáků prvního až devátého ročníku. Výstava byla doplněna videoprojekcí průběhu celého dvouletého projektu Comenius Regio, z něhož návštěvníci z partnerského města Dabrowa Gornicza přijali naše pozvání a výstavy se rovněž zúčastnili. Mezi návštěvníky nechyběli ani zástupci školské rady, SRPDŠ a Městského úřadu Studénka. Dopravní výchova na naší škole. Na podzim navštívili žáci 4. ročníku dopravní hřiště v Příboře. 17

18 Pod odborným vedením se seznámili s povinnou výbavou jízdního kola a společně si zopakovali dopravní značky a situace na křižovatkách. V druhé části - praktické si vyzkoušeli své znalosti a dovednosti na dopravním hřišti, kde zkušeně zvládali dopravní situace na jízdních kolech. Na podzimní besedě se připravovali žáci páté třídy na dopravní testy. Ve dvou vyučovacích hodinách měli možnost se seznámit a přiučit novým znalostem a dovednostem v oblasti dopravní výchovy. Praktické a názorné pracovní listy byly výbornou pomůckou pro zvýšení zájmu a koncentraci všech zúčastněných žáků. Ti, kteří správně a často odpovídali na kladené otázky, byli v závěru besedy oceněni drobnými cenami Besipu. Do školy bezpečně tak zněl název besedy zaměřené na bezpečné chování na silnici. Beseda proběhla v měsíci dubnu v naší škole pro žáky ročníku pod vedením příslušníků Městské policie ve Studénce. S dětmi si zopakovali dopravní značky a pravidla chůze chodců po silnici i po chodníku. Děti poznaly nový termín účastník silničního provozu. Dozvěděly se, že důležitým prvkem je dobrá viditelnost účastníků silničního provozu. Společně odhalili nebezpečná místa při přecházení silnice v našem městě. Na konci besedy si společně vyjmenovali povinnou výbavu jízdního kola. Beseda se všem líbila a těšíme se na uplatnění svých poznatků v praxi. Dopravní výchova na naší škole vyvrcholila v měsíci červnu. Žáci 4. A 5. ročníků si znovu pod vedením pana Okáče zopakovali své znalosti v dopravní výchově, závěrem 14 žáků získalo průkaz cyklisty. Dne změřili své cyklistické dovednosti žáci ročníků při dopravní soutěži, která se konala na letním stadionu. Slalom mezi kužely, osmička, houpačka, horolezecká cesta, přenášení pitné vody, rychlá jízda to vše zvládli na výbornou naši malí cyklisté. Za svou snahu, obratnost a vytrvalost byli oceněni nejen přihlížejícím publikem, ale i malými cenami, které připravilo SRPDŠ. Další výchovně-vzdělávací akce se zaměřením na žáky II. stupně - adaptační poznávací den pro 6. A, B z důvodu přechodu na 2. stupeň a změny třídního učitele - návštěva Úřadu práce v Novém Jičíně 9. ročník (budoucí volba povolání) - exkurze OZO Ostrava roč., odpadové hospodářství Studénky - Hasík beseda s hasiči se zaměřením na prevenci a chování v případě požáru - výchovně-kulturní program - návštěva kina představení bylo vybíráno s ohledem na věk žáků - kurz první pomoci pro 8. a 9. roč. byl veden proškolenými zaměstnanci rychlé záchranné služby - návštěva knihovny a výstav jí pořádaných - návštěva Muzea S. Freuda v Příboře - výchovná akce zaměřená na pravidla slušného chování. Testování - podzimní testování Scio 9. ročník M, Jč, Aj, OSP objektivní výsledky, pomoc při volbě školy a oboru - celostátní testování 5. a 9. ročníků ČŠI (ověřování celoplošného testování žáků na konci jednotlivých stupňů ZŠ) Externí testování: o SCIO Stonožka v 9. ročníku, listopad 2011 Výsledky slouží především rodičům a žákům při profesní orientaci a volbě správného studijního oboru. Testování žáků z matematiky, mateřského jazyka, cizího jazyka a obecně studijních předpokladů (dále OSP) se v celé ČR zúčastnilo 871 škol, 1320 tříd a téměř žáků. Výsledky v rámci ČR (základní školy bez gymnázií): Počet úloh Průměrné skóre Průměrná čistá úspěšnost Český jazyk 54 17,2 31,8 Matematika 30 10,4 34,7 OSP 60 23,8 39,7 Anglický jazyk 40 12,9 32,3 Průměrné skóre průměrný počet dosažených bodů Průměrná čistá úspěšnost vyjadřuje poměr mezi skóre dosaženým v celém testu a maximálním možným počtem bodů, kterého lze v testu dosáhnout (odpovídá počtu úloh v testu). 18

19 Výsledky naší ZŠ: Počet úloh Průměrné skóre Průměrná čistá úspěšnost Český jazyk Matematika OSP Anglický jazyk V žádném z oborů nijak dramaticky nezaostáváme, výsledky odpovídají OSP žáků. Průměrné výsledky jsou ovlivněny mnoha faktory (sociální složení třídy, odchody nadaných žáků na gymnázium, motivací dětí apod.). Hlubší rozbor nedostatků: Český jazyk nejlépe sloh a literatura, nejhůře dopadla oblast gramatiky. Z hodnocení tematické části testu vyplývá, že průměrné výsledky měli naši žáci ve všech oblastech - gramatika, větný rozbor, jazyk, sloh a literatura. Z hodnocení dovednostní části testu vyplývá, že průměrné výsledky měli naši žáci ve všech oblastech - znalosti, porozumění, aplikace. Matematika nejlépe teoretické znalosti a geometrie, rezervy existují v aplikacích znalostí v oblasti práce s čísly. Z hodnocení tematické části testu vyplývá, že průměrné výsledky měli Vaši žáci ve všech oblastech - aritmetika, algebra, geometrie. Z hodnocení dovednostní části testu vyplývá, že průměrné výsledky měli Vaši žáci ve všech oblastech - znalosti, porozumění, aplikace. OSP žáci mají problémy s orientací v obrázku, řešení slovní zadání úloh a v nedostatečné slovní zásobě, naopak nadprůměrné výsledky vykazují v analýze informací a úrovni vyjádření myšlenky. Anglický jazyk velmi dobré výsledky jsou v práci s textem, nedostatky v živé konverzaci a rozsahu slovní zásoby. Z hodnocení dovednostní části testu vyplývá, že průměrné výsledky měli Vaši žáci v částech poslech, čtení a porozumění textu, komplexní cvičení a v částech konverzační situace, gramatika a slovní zásoba jsou výsledky Vašich žáků slabé. ČŠI testování v 5. a 9. ročníku (červen 2012) Plánované celoplošné testování (NIQES) přechází do ověřovací fáze a snad od roku 2014 již bude spuštěn systém povinného testování žáků závěrečného ročníku obou stupňů základní školy. Testování probíhalo na internetovém rozhraní ze stejných oborů (M, Jč, Ja). Chybělo tedy jen ověřování OSP. CO LZE Z GRAFU VYČÍST O VÝSLEDCÍCH ŠKOLY? Cílem projektu NIQES není srovnávat žáky, třídy nebo školy základním úkolem je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených dovedností. Přesto může být zajímavé zasadit výsledky žáků školy do rámce výsledků všech testovaných žáků. Graf na této stránce ukazuje, jak velké byly podíly žáků, kteří dosáhli v úvodní (společné) části testu průměrné úspěšnosti v rozmezích 0 20 %, %, %, % a %, tj. jaká část ze všech testovaných žáků vyřešila méně než jednu pětinu úloh základní společné části, jaká část jednu až dvě pětiny úloh základní společné části atd. Mezi informacemi nad grafem najdete hodnotu průměrné úspěšnosti Vašich žáků. Graf tedy umožňuje posoudit, zda jsou žáci v průměru ve většinové skupině žáků rozdělených podle výsledků, nebo zda se řadí spíše k okrajovým (pozitivně i negativně) skupinám. Nejedná se o porovnání školy s ostatními školami graf je konstruovaný z výsledků jednotlivých žáků, žádným způsobem nelze z grafu odvodit průměrné hodnoty úspěšností ostatních škol. Je třeba zdůraznit, že i tak je porovnání jen velmi orientační. V některých předmětech neobsahovala úvodní společná část úplný výběr úloh reprezentující minimální standard v jeho celé šíři. Kromě toho až do ukončení testování se poměry jednotlivých skupin žáků mohou měnit (graf zobrazuje průběžně souhrn došlých výsledků). Společné úvodní části testů byly krátké a statistická chyba výsledku (směrodatná odchylka) je značná. Pro účel zběžného posouzení bez vyvozování jakýchkoli zásadních závěrů však prezentovaná informace postačuje. 19

20 Výsledky žáků 5. ročníku Celkové hodnocení anglického jazyka (hodnocení školy: 47,83 %) Celkové hodnocení české jazyka (hodnocení školy: 67,88 %) Celkové hodnocení matematiky (hodnocení školy: 51,82%) Obsahem této stránky je porovnání průměrných výsledků žáků třídy s průměrnými výsledky žáků Vaší školy nebo s průměrným výsledkem všech testovaných žáků. Podobně jako u jiných forem zde prezentovaných výsledků platí, že údaje představují jen velmi hrubé porovnání. Vzhledem k rozsahu testů (nebo jejich částí) je přesnost uvedených údajů omezená (chyba vyjádřená směrodatnou odchylkou poměrně velká) rozhodně nejde z rozdílu několika procentních bodů usuzovat na prokazatelné rozdíly v kvalitě výkonů tříd (nebo školy). Všechny výsledky tohoto celoplošného testování mají mít především signální funkci mají se pokoušet upozorňovat na možné odchylky reálného stavu dovedností žáků od očekávané úrovně. 20

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B.

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská Termín

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Analýza posunu školy

Analýza posunu školy DFHOV SOS Analýza posunu školy Tato zpráva zobrazuje, nakolik se názory respondentů k jednotlivým otázkám během opakovaného dotazníkového šetření v oblasti klimatu změnily. Zaznamenána je změna četnosti

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Projekty na ZŠ Hlušice

Projekty na ZŠ Hlušice Projekty na ZŠ Hlušice EU peníze do škol - EU peníze do škol je grant Evropské unie vypsaný spolu s ministerstvem školství. Účastnili jsme se ho během roků 2011 až 2013. V červnu 2011 jsme podali žádost

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více