Základní škola logopedická s.r.o. Paskovská 65/92, Ostrava Hrabová. Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola logopedická s.r.o. Paskovská 65/92, Ostrava Hrabová. Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola logopedická s.r.o. Paskovská 6/9, Ostrava Hrabová Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok / Říjen

2 a) Základní údaje o škole. Prohlášení.. Prohlášení ředitele školy Prohlašuji, že údaje uvedené ve zprávě o škole jsou pravdivé a jsem si vědom všech následků, které by vznikly nepodloženými údaji. V Ostravě. října Mgr. René Macháč ředitel školy.. Prohlášení zřizovatelky školy Prohlašuji, že údaje uvedené ve zprávě o škole jsou pravdivé a jsem si vědoma všech následků, které by vznikly nepodloženými údaji. V Ostravě. října Mgr. Taťjana Adamovská zřizovatelka školy.. Prohlášení Sdružení rodičů KLOKÁNEK z. s., prohlášení školské rady Výroční zpráva o činnosti školy a vlastní hodnocení školy byly projednány a schváleny Sdružením rodičů KLOKÁNEK z. s. Výroční zpráva o činnosti školy a vlastním hodnocení školy byly projednány a schváleny školskou radou. V Ostravě. října Mgr. Martina Šrámková Předsedkyně školské rady a Sdružení rodičů KLOKÁNEK z.s. Ve výroční zprávě byly použity fotografie z projektu Škola mýma očima

3 . Název a sídlo Základní škola pro logopedická s. r. o. Paskovská 6/9, 7 Ostrava Hrabová, tel www: zs-klokanek.cz IČO: 6 9 7, IZO: Součásti školy Školní družina a klub, IZO: 8 8 Školní jídelna, IZO: 9.. Odloučená pracoviště Adamusova A, 7 Ostrava Hrabůvka, tel Aviatiků 6, 7 Ostrava Hrabůvka, tel Charakteristika školy.. Úplnost a velikost školy Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s.r.o. je školou úplnou ( ročník). Kapacita školy je žáků. Třídy jsou naplněny 8-9 žáky. V ročníku jsou vždy dvě paralelní třídy. Škola je rozmístěna do třech budov v městské části Ostrava-Hrabůvka a Ostrava-Hrabová. Ve dvou budovách je umístěn první stupeň a ve třetí sídlí stupeň druhý. Ve školním roce / docházelo do školy 7 žáků, kteří byli vyučováni podle školního vzdělávacího programu Komunikuji, tedy jsem a Škola šitá dětem na míru zpracovaných dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Všichni žáci navíc procházejí výukou hry na zobcovou flétnu a jejich tělesná výchova má rehabilitační a nápravný charakter s důrazem na zdravý životní styl. Žáci jsou hodnoceni známkou a při zájmu zákonných zástupců je možno hodnotit kombinací známek se slovním hodnocením, či celkovým slovním hodnocením... Komu je škola určena Naše škola byla zřízena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Dominantním postižením našich žáků je narušená komunikační schopnost (řečové postižení), dále pracujeme s žáky se zrakovým postižením a vývojovými poruchami učení. Snažíme se o co nejdokonalejší osobnostní rozvoj, abychom každého připravili nejen na následující studium, ale také pro běžný život a úplné zařazení do společnosti. Naši žáci bydlí zejména v těchto částech Ostravy Hrabůvka, Bělský les, Zábřeh a Hrabová. Někteří dojíždějí i ze vzdálenějších obcí jako je Bílovec, Klímkovice, Polanka nad Odrou apod.... Logopedická péče Nejčastější formou řečových vad, se kterými se běžně setkáváme, jsou vývojová dysfázie, palatolálie, elektivní mutismus, dyslálie, dysartrie a balbuties. Logopedická péče probíhá na prvním i druhém stupni individuální i skupinovou formou. Výuka logopedie se stala nedílnou součástí celého vyučovacího procesu. Je také zařazena do našeho ŠVP na. stupni jako součást předmětu Jazyk český a na druhém stupni v samostatném předmětu Speciální pedagogická péče. Na. stupni začínají žáci den tzv. logo chvilkami. Žáci zde v prvních deseti minutách vyučování rozcvičují mluvidla, nastavují mluvidla do správných poloh, provádějí dechová a artikulační cvičení. Takto jsou lépe připraveni na celé vyučování a každý den procvičí mluvidla, což se odráží v rychlejším odstraňování jejich obtíží. Cílem této péče je kompenzace příslušných vad, osvojení si logicky a gramaticky správné formy řeči, rozvíjení mluvního projevu a komunikačních dovedností. K nápravě používají školní logopedové kromě běžných pomůcek a materiálů také nejnovější počítačové programy. V těchto případech ovšem hraje neopomenutelnou roli také pravidelné domácí cvičení, které mohou s dětmi vykonávat rodiče s pomocí logopedického sešitu, jenž zachycuje postup logopedické nápravy.

4 .. Oftalmopedická péče U mnoha z našich dětí je diagnostikována porucha zraku. A to od nejlehčích forem krátkozrakost, strabismus, astigmatismus až po nevidomost. Nedílnou součástí péče je spolupráce se speciálně pedagogickým centrem pro zrakové vady v Opavě. Samozřejmě příslušná školní péče probíhá v hodinách individuální oftalmopedické péče. Zde s dětmi pracují speciální pedagogové formou speciálních očních cvičení. Práce v těchto hodinách je zaměřena na posílení konvergence a jemnou i hrubou pleoptiku. U jedinců se závažnou poruchou zraku využíváme příslušné speciální pomůcky (televizní lupa, Pichtův psací stroj, Braillovo písmo) a kompenzujeme jejich handicap uzpůsobováním běžných pomůcek (upravování textu v učebnicích i sešitech, zvýrazňování linek, zvětšování textu apod.). Velkým pomocníkem pro práci s nevidomými se stala Braillova tiskárna. Na ni v současné době vytváříme libovolné texty pro naše nevidomé žáky a zároveň přepisujeme učebnice, tak aby měli vždy stejný komfort jako ostatní žáci... Náprava specifických poruch učení Obecně je nejčastější formou specifických poruch učení vyskytující se u našich žáků dyslexie spojená často s dysortografií. Méně často se v naší praxi setkáváme s dysgrafií, dyskalkulií a dyspraxií. Náprava těchto forem probíhá individuální i skupinovou formou. Také je těmto poruchám přizpůsoben celý vyučovací proces. Při cvičeních sledujeme rychlost a kvalitu čtení, porozumění čtenému textu, schopnost převyprávění čteného vlastními slovy, opis textu, psaní dle diktátu. U písma sledujeme jeho úroveň a rychlost, rozlišování dlouhých a krátkých samohlásek, tvrdých a měkkých slabik, rozlišování sykavek, cvičení sluchové analýzy a syntézy, rozvoj fonematického sluchu, cvičení pravolevé orientace atd. Protože se specifické poruchy často pojí i s poruchami komunikačních schopností, logopedická péče se s touto nápravou často prolínají. Speciální reedukační postupy jsou využívány také při práci s dyskalkuliky a dyspraktiky.. Zřizovatel školy Mgr. Taťjana Adamovská, Údaje o vedení školy Ředitel školy: Mgr. René Macháč Psycholog školy: Mgr. Lenka Brandejsová, Ph.D Výchovný poradce: PaedDr. Eva Sembolová Zástupce budovy Aviatiků: Mgr. Martina Paličková Zástupce budovy Adamusova: Mgr. Hana Schindlerová Zástupce budovy Hrabová: Mgr. Jiří Mazurek 6. Adresa pro dálkový přístup Datové schránky ID chckwg 7. Údaje o školské radě Školskou radu ve školním roce / tvořili tři členové. Její úkoly jí stanoví zákon 6/ Sb.. Rada se schází pravidelně dvakrát ve školním roce, popřípadě při mimořádných událostech. Její hlavní dosavadní činnost byla zaměřena na schvalování školních dokumentů, výroční zprávy a hodnocení hospodaření školy. I nadále je školská rada spojena s rodičovským sdružením Klokánek.

5 8. Poslání školy ZŠ logopedická, s.r.o. nabízí vzdělávání žákům od. do 9. ročníku. Vzdělávací program školy odpovídá co do obsahu i náročnosti programům běžných ZŠ, je však rozšířen o cílenou logopedickou péči. V menším kolektivu a pod vedením speciálních pedagogů logopedů mají děti šanci úspěšně překonat své komunikační bariéry, které jim často znemožňují úspěšný start v běžné škole. Promyšlený rozvoj komunikačních schopností v průběhu školní docházky zvyšuje pravděpodobnost, že naši absolventi dobře obstojí nejen při dalším studiu, ale také v osobním a profesním životě. 9. Vize školy - Komunikuji, tedy jsem Kvalitní vzdělávání. Nadstandardní důraz na rozvoj českého jazyka (individuální a skupinová logopedie, čtení s porozuměním). V českém jazyce důraz na komunikaci. Porozumění v cizím jazyce. ŠVP s novými metodami a formami práce. Uplatnění získaných vědomostí, příprava na praktický život. Dobré vztahy a týmová spolupráce. Individuální rozvoj každého dítěte je prioritou školy.

6 b) Přehled oborů vzdělání Škola vyučuje obor základní vzdělávání dle osnov Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Komunikuji, tedy jsem (.,., 6., 7. ročník) a Škola šitá dětem na míru (.,.,., 8., 9. ročníky) zpracovaného dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Oba programy mají totožnou náplň, jen je změněn motivační název v souvislosti se změnou názvu školy a strategie školy vzhledem k žákům s řečovým postižením. Postupně se všichni žáci budou vzdělávat pod jedním názvem Komunikuji, tedy jsem. Žáci s lehkým mentálním postižením se vzdělávají dle IVP, který vychází z přílohy RVP ZV pro žáky s lehkým mentálním postižením.. ŠVP Komunikuji, tedy jsem a Škola šitá dětem na míru Oba Školní vzdělávací programy jsou obsahově totožné, jen mají rozdílný motivační název. Školní program je vytvořen v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s cílem zaměřit se na žáky s různým handicapem. Vypracovaný je zejména pro žáky s vadami řeči, pro které je připraven bohatý program zaměřený na rozvoj jejich řečových dovedností za podpory zkušeného týmu speciálních pedagogů logopedů. Tento program také velmi vyhovuje i dětem s poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie), kdy žáci potřebují pomoc zejména v oblasti rozvoje poznávacích funkcí, které jsou v hojné míře rozvíjeny právě při nápravě řeči v hodinách společné a individuální logopedické péči. Další skupinou, pro kterou je náš program napsán, jsou žáci se zrakovým postižením, a to od žáků slabozrakých až po nevidomé. Máme tým tyflopedů (speciální pedagog zabývající se dětmi se zrakovým postižením), kteří mají mnoho zkušeností a naučíme žáky Braillovu písmu, práci s počítačem, televizní a počítačovou lupou a zabezpečíme výuku prostorové orientace. Náš program je tedy napsán a přizpůsoben zejména těmto třem skupinám žáků žákům s poruchou komunikačních schopností (vady řeči), žákům s SPU a žákům se zrakovým postižením. Dále zajišťujeme vzdělávání pro žáky s tělesným postižením a žáky s kombinací výše zmíněných handicapů. Těmto skupinám žáků vypracováváme individuální vzdělávací program, který vychází z našeho školního vzdělávacího programu a bude respektovat jejich jednotlivé individuální zvláštnosti. Veškerá výše popsaná péče je součástí samostatného předmětu Speciální pedagogická péče, ve kterém se žákům věnujeme skupinově a vždy dle jejich postižení a potřeb. Také ostatní předměty jsou upraveny tak, aby co nejvíce zohledňovaly potřeby žáků s řečovým a zrakovým handicapem. Kromě týmu speciálních pedagogů se žákům věnuje také školní psycholog, který jim pomáhá zvládat školní problémy. Pomáhá také rodičům, kteří se na něj obrátí o pomoc při výchově a profesní orientaci jejich dětí. V neposlední řadě spolupracujeme s ostatními školskými poradenskými pracovišti, Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickými centry. Máme snížený počet žáků ve třídě (8 9 žáků), čímž zabezpečujeme dostatečnou péči a individuální přístup. Škola je zapojena do programů Tvořivá škola a Začít spolu, což nám pomáhá v přibližování učiva každodennímu životu. Do života žáků a školy také zařazujeme zdravý životní styl a vedeme žáky ke sportu. Tyto aktivity podporují ozdravné pobyty dětí v přírodě, lyžařské kurzy a také pobyty dětí a rodičů na víkendových akcích na horách. Na celý systém školního vzdělávání navazují odpolední činnosti školní družiny a školního klubu. Zde se zaměřujeme na to, abychom žákům ukázali, jak smysluplně trávit volný čas a vedeme je formou různorodých kroužků tak, aby si našli koníčky, které je mohou provázet celý život.

7

8 Výchovné a vzdělávací strategie Společné výchovné a vzdělávací strategie jsou podpořeny postupy, které vycházejí z postižení žáků. Vzdělávací výchovné postupy jsou konzultovány týmem školních speciálních pedagogů, kteří jsou členy Školního poradenského pracoviště a školním psychologem, který pomáhá u žáků s multisenzoriálním přístupem, hledáním učebního stylu žáků tak, aby jejich vzdělávání bylo co nejvíce individuální. Kompetence k učení Při výuce čtení používáme různé metody práce tak, aby všichni žáci uměli číst s porozuměním, např. metody kritického myšlení, analyticko-syntetickou metodu, globální metodu. Při zpracování informací pomáháme žákům utřídit jejich význam, zadáváme práci vyžadující samostatné zpracování. Vedeme žáky k efektivnímu rozvržení času vypracováním osnovy, naplánováním jednotlivých kroků při plnění zadaného úkolu. Výběrem různě náročných úloh dáváme všem žákům možnost zažít úspěch. Vedeme žáky k vyhledávání informací z různých zdrojů, jako jsou časopisy, internet, knihy, encyklopedie, televize. Především žáky II. stupně vedeme k tomu, aby si sami zapisovali vlastní poznámky a uměli se v nich orientovat. Společně s žáky hledáme, co je podstatné. Kompetence k řešení problémů Na modelových situacích učíme žáky prakticky řešit problém, a to jak v samostatných předmětech (dramatická výchova, VO, Svět kolem nás apod.), tak v projektech. Žáky vedeme k tomu, aby problém řešili jak samostatně, tak v týmu. Nabízíme situace z praktického života, prostřednictvím kterých učíme žáky problémy řešit. Pomocí otevřených otázek a srovnávání vedeme žáky k tomu, aby problémy v situaci vyhledali a pojmenovali. Zadáváme jasná kritéria hodnocení a případné chyby žáků využíváme při řešení dalších situací pro upevnění správného řešení. Kompetence komunikativní Žáci připravují jednoduché prezentace mediální sdělení, které slouží k vyjádření jejich myšlenek. Nabízíme žákům jednoduché modelové situace a učíme je principům komunikace. Ve výuce zejména u nových témat využíváme evokační aktivity a otevřené otázky. Při besedách, exkurzích apod. si žáci připravují a formulují otázky, které se týkají k tématu. S žáky hodnotíme jejich školní práci např. pomocí reflektivních otázek (pocity), dotazníků, portfolia, různých škál apod. Kompetence sociální a personální Ve vyučování využíváme skupinovou práci, v níž žáci střídají své role ty jsou někdy určeny nebo si je žáci sami vybírají. V jednotlivých třídách vytváříme společně systém pravidel soužití ve třídě. Při porušení je žák schopen vyhodnotit své chování a sjednat nápravu. Vedeme žáky, aby na základě daných kritérií zhodnotili vlastní práci. Při hodnocení se zaměřujeme na splnění kritérií a to v prvé řadě na kladné hodnocení. Metodami OSV vedeme žáky k tomu, že každý jedinec je jiný a hledáme společně cestu, jak vyjít se všemi lidmi. Střídáním rolí, učíme žáky vzájemně se respektovat a dodržovat pravidla chování mezi sebou, ale i v kontaktu s dospělými. Kompetence občanské Technikami šetření (anketa, dotazník ) vedeme žáky k tomu, aby zjišťovali informace. Na exkursích, výletech, v hodinách výchovných předmětů vedeme žáky k poznávání národních tradic a vytváříme kladný vztah k těmto tradicím.

9 Metodami OSV seznamujeme žáky s důsledky negativních sociálně patologických jevů, které žáky obklopují v běžném životě. Realizací koncertů, výstav a dalších akcí pro veřejnost zapojujeme žáky do života v obci a regionu. Sběrovými akcemi a projekty s environmentální tématikou vedeme žáky k aktivní účasti na ochraně životního prostředí. Kompetence pracovní Připravujeme žákům besedy s rodiči o jejich profesi. Žáci 9. ročníku docházejí na besedy na Úřad práce, kde se dozvídají o možnostech svého budoucího pracovního uplatnění. Formou krátkodobých a dlouhodobých plánů vedeme žáky k dobrým pracovním návykům a zodpovědnosti. Manuálními činnostmi vedeme žáky k praktickým pracovním dovednostem.

10 . Učební plán Učební plán Vyučovací předměty Ročník Český jazyk a literatura Speciálně ped. péče Rozvoj komunikačních sch. Komunikační technika Rehabilitace Náprava spec. poruch učení Anglický jazyk Anglická konverzace Dramatická výchova Informatika Matematika Svět kolem nás Výchova k občanství Dějepis Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Estetická výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Povinně volitelné předměty Celkem hodin v ročníku. stupeň. stupeň..... dotace hodin dotace hodin časová dotace povinná využitá dispon. čas. dotace povinná využitá dispon Německý jazyk Výpočetní technika Člověk a umění Rodinná výchova Technická výchova Matematické praktikum

11 c) Přehled pracovníků školy. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor čítal ve školním roce / pedagogických pracovníků speciálních pedagogů, vychovatelů, asistentů pedagoga, školního psychologa. Většina sboru jsou pedagogové, kteří jsou speciálními pedagogy zaměřenými na tyto obory speciální pedagogiky - logopedie, oftalmopedie, náprava SPU a psychopedie. Sbor je poměrně stálý a dochází pouze k malým změnám v kolektivu. Pedagogové, kteří nemají vystudovanou speciální pedagogiku, se dále vzdělávají, aby tuto kvalifikaci získali. Vedení školy je v tomto podporuje a vytváří jim k tomuto potřebné podmínky. Pro stálý pedagogický růst je pro pedagogy každoročně vypracováván plán dalšího vzdělávání, který ukazuje směr při prohlubování jejich pedagogických a profesních dovedností nové metody práce při výuce, komunikace směrem k žákům, rodičům, ostatním pedagogům, schopnost diagnostikovat žáky a motivovat je k dalším činnostem apod.. Personální obsazení školy odborná způsobilost Vedení školy Zřizovatel VŠ Ředitel VŠ Psycholog VŠ Učitelé. A VŠ. A VŠ. A VŠ. A VŠ. A VŠ VŠ Mgr. Mgr. PhD SPU Mgr. Mgr. Mgr. Bc. Mgr. Mgr. logopedie ofalmopedie, logopedie logopedie logopedie surdopedie psychopedie asistent pedagoga/zdravý životní styl logopedie. B. B. B. B. B VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. logopedie logopedie, oftalmopedie ekonomie logopedie, SPU logopedie logopedie 6. A 6. B 7. A 7. B 8. A 8. B 9. A 9. B VŠ VŠ VŠ SŠ VS VŠ VŠ VŠ SŠ Mgr. Mgr. Mgr. SPU M, Biologie SPU, psychopedie Mgr. Mgr. Mgr. Mgr Mgr logopedie, oftalmopedie logopedie SPU, logopedie psychopedie výchovný poradce psychopedie studium spec. ped. logo kurz, SPG pro mistry a vych.

12 VŠ Mgr VŠ Mgr. vychovatelé ŠD/ŠK Avi SŠ Avi VŠ Mgr. Ada VŠ Bc. Ada SŠ Hra SŠ 6 Hra SŠ asistenti pedagoga Ada VŠ Bc. Ada SŠ Avi VŠ Hra SŠ logopedie SPU, psychopedie logopedie logopedie prevence patologický jevů asistent pedagoga kurz asistent pedagoga pedagog volného času kurz asistenta pedagoga Personální zastoupení všichni pracovníci školy studium učitelství

13 Poměr muži - ženy všichni zaměstnanci školy Poměr muži - ženy pedagogičtí pracovníci

14 Věkové složení všech zaměstnanců Věkové složení pedagogického sboru

15 d) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Přijetí do školy Naše škola má pevně stanovenou kapacitu ( žáků ve škole) můžeme přijmout ročně 6-8 dětí k povinné školní docházce od. ročníku. Rozlišujeme dva možné případy přijetí žáka do prvního ročníku nebo přestup z jiné školy do ročníku vyššího. Přijetí ke vzdělávání je podmíněno vyjádřením školského poradenského pracoviště Pedagogicko-psychologickou poradnou nebo Speciálně pedagogickým centrem, které doporučí žáka ke vzdělávání dítěte v naší škole a je mu následně vydán odborný podklad ke vzdělávání ve škole poskytující péči zdravotně postiženým žákům. Společně s přihláškou a žádostí zákonného zástupce, je pak přistoupeno k přijímacímu řízení, na jehož základě je dítě přijato či nepřijato ke vzdělávání ve správním řízení... Přijímání žáků do prvního ročníku Zápis do prvního ročníku se uskutečnil 6.. na budově školy Aviatiků. Zápis proběhl ve třech místnostech, kde učitelé zjišťovali, jak jsou děti připraveny pro školní docházku. Sešlo se zde dětí s rodiči. Po proběhnutém zápise a v průběhu druhého pololetí bylo nakonec přijato 6 budoucí prvňáčků. žáků bylo odesláno na jinou školu. žáků dostalo odklad povinné školní docházky a dostaví se k zápisu opět v příštím školním roku. S rodiči budoucích prvňáčků jsme se společně v červnu sešli na první třídní schůzce, kde se dozvěděli, jak bude vypadat první den školy a také celý průběh vzdělávání v naší škole... Přijetí-přestup do vyššího ročníku než prvního V průběhu školního roku / byli přijati žáci, jeden do. ročníku a druhý do 6. ročníku.

16 e) Výsledky vzdělávání žáků. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků V tomto školním roce prospěli všichni žáci, pouze jeden žák prvního ročníku neprospěl a bude opakovat. ročník, ovšem na jiné škole. Ostatní žáci postoupili do dalšího ročníku. Všichni žáci se vzdělávali dle školního vzdělávacího programu Komunikuji, tedy jsme a Škola šitá dětem na míru, který zvládli a mohli být hodnoceni. Někteří žáci byli hodnoceni kombinovaným hodnocením slovně a klasifikací. V následující tabulce jsou zachyceny výsledky vzdělávání za jednotlivá pololetí školního roku / Třída Celkem Chlapci.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B I. II I II Dívky Prospělo s vyznam. Prospělo I. I I II. II II Neprospělo I. II. Nehodnoceno I. II. Průměr I.,,,,,6,,,6,,,79,8,,6,,9,7,88 II.,,,7,9,9,7,6,,7,6,7,9,,,,,6,87 Slovní hodn. I. II.

17 . Kázeň žáků Ve školním roce / byly žákům dle pravidel hodnocení chování ŠVP a školního řádu jak pochvaly, tak kázeňská opatření. Pochvaly třídního učitele a ředitele školy byly uděleny v obou pololetích žákům za výborné výsledky ve vzdělávání a reprezentaci školy. Na opačném pólu byly žákům uděleny také kázeňské přestupky jako napomenutí třídního učitele, důtky třídního učitele a ředitele školy. Jednalo se o prohřešky proti školnímu řádu, nevhodné chování, neplnění školních povinností. Pro přehlednost hodnocení kázně žáků ve školním roce za jednotlivá pololetí můžete vidět v následující tabulce. Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Druhý stupeň z chování Třetí stupeň z chování. pololetí. pololetí 9 9. Absence počty neomluvených hodin Absence byla po celý školní rok řádně omluvena a nebylo tak v letošním roce přistoupeno k udělení kázeňským přestupkům způsobených neomluvenou absencí. Následující tabulka zaznamenává absenci jednotlivých tříd a pololetí. Třída.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B omluvená I. pol. II. pol Absence neomluvená I. pol II. pol. průměr na žáka I.pol. II. pol. 6,6,, 8,7 8, 66, 6,,7 9,8 7,, 6, 8,88,7 6,8 7,8,,,6,6 9,,87,89 7, 76,,,7 67,, 6, 97,88,7,,7 9,88 89,86

18 . Přijímací řízení na střední školy Školní rok / ukončilo v 9. ročníku žáků. Vhodný obor si žáci vybrali za pomoci rodičů, školního psychologa a výchovného poradce. Všech žáků bylo přijato ke vzdělávání na střední škole a to do tříletých a čtyřletých oborů. Celý proces výběru střední školy je v naší škole řízen tak, aby si žáci vybrali nejvhodnější střední školu vzhledem k jejich postižení a studijním schopnostem. S výběrem vhodného oboru se začíná již v 8. ročníku, kdy žáci navštěvují pracovní úřad a seznamují se s možnostmi pracovního uplatnění v našem regionu. Žáci také v průběhu docházky na. stupeň školy absolvují několik exkurzí do výrobních závodů. Následně společně mohou se školním psychologem, výchovným poradcem absolvovat několik testů, které hodnotí jejich předpoklady pro výkon jimi vybraných vzdělávacích oborů. Každý žák pak vypracuje vlastní prezentaci o škole a oboru, který si vybral a toto pak prezentuje před žáky. stupně. Tabulka zaznamenává, na které obory se žáci dostali. obor požární technik letecký mechanik informační technologie gymnázium zahradnické práce strojní mechanik kuchařské práce kuchař číšník truhlář elektrikář cukrář - pekař aranžérka délka studia počet přijatých

19 f) Prevence sociálně patologických jevů Školní metodik prevence (ŠMP) Pavlína Klevarová realizovala minimální preventivní program, který byl v tomto roce zaměřen: na vytváření kladného psychosociálního klimatu ve třídách a škole mezilidské vztahy na prevenci v oblasti bezpečnosti internetu Programy byly zacíleny na všechny žáky školy a vhodné formy pro jednotlivé věkové skupiny. Průběh realizace MPP / Aktivity ve výuce: preventivní témata dle školního vzdělávacího programu tematicky zaměřené exkurze Jednotlivé tematické aktivity (specifická primární prevence) pro. stupeň- interaktivní besedy (dotazníková anketa) Seznam se bezpečně elektronický výzkum firmy Seznam. CZ a UP Olomouc interaktivní program ve spolupráci s organizací Bílý Nosorožec o.s.: vztahy ve třídě kyberšikana, šikana vliv médií zneužívání dětí hygiena těla, tetování projekt AJAX ve spolupráci s Policií ČR pro. třídy pro ročník přednáška Sexualita- Mudr. Radim Uzel DKMO besedy s Městskou policií: právní vědomí a zodpovědnost- pro všechny žáky školy akce školní družiny a školního klubu víkendové akce letní tábor prožitkový týden žáci. stupeň návštěvy kulturních akcí třídní tematické aktivity mimo školu( viz. program akcí školy) projektové dny na jednotlivých budovách knihovnické lekce dopravní hřiště sportovní aktivity: sportovní den Charitativní akce: sběr víček PET lahví pro postiženou holčičku sběr starého papíru- soutěž s panem Popelou se společností A.S.A. Volnočasové aktivity (nespecifická primární prevence) taneční kroužek ŠK sportovní a pohybové aktivity ŠK, ŠD příprava pokrmů a vedení domácnosti ŠK základy práce na počítači ŠK, ŠD kroužek mažoretek ŠD kroužek country tanců ŠD

20 kroužek angličtiny ŠD kroužek keramiky ŠD turistický kroužek ŠD klub A+A- ŠD Zlepšování třídního a školního klimatu: prožitkový týden 6. a 7. ročníky lyžařský výcvik školní výlety sportovní aktivity Spolupráce s rodiči: v rámci třídních schůzek otevřená diskuse s rodiči a školním metodikem prevence na téma: Nebezpečí internetu Seznam se bezpečně aktuální a potřebné informace vyvěšené na stránkách školy Prezentace jednotlivých akcí a aktivit na školních webových stránkách: sekce Školní metodik prevence a na facebookovém profilu školy. Další vzdělávání pedagogických pracovníků: v rámci DVPP ŠMP- spolupráce s OMP, Bílý Nosorožec o.s., DKMO, Resocia, Městská policie, Policie ČR, ČČK Ostrava, s akreditovanými lektory, Městská policie, s výchovným poradcem školy atd. Výchovný poradce Výchovný poradce (VP) PeadDr. Eva Sembolová působí každodenně na chování a vystupování žáků nejen ve škole, ale i na veřejnosti. Cílem tohoto působení je přispět k dobrému klimatu ve škole a hrdosti, že patřím do této školy. S žáky pracuje VP individuálně i s celými kolektivy tříd a věnuje se převážně těmto tématům: chování ve škole, na veřejnosti, úcta dodržování školního řádu, bezpečnost hygiena besedy o šikaně, drogách způsoby domácí přípravy řešení neomluvená absence VP spolupracuje s učiteli při řešení problémů a je nápomocen radou informací (IVP, absence, fyzické napadání žáků, ubližování apod.). Celoročně VP spolupracoval s vedením školy, psycholožkou, SPC, PPP, PÚ v Ostravě a s rodiči (Informační centrum k volbě povolání, odborné exkurze, dotazníky OSV, hodnocení žáka, volba povolání apod.). Důležitou součástí práce VP je bezpečnost žáků, vštěpování základů společenského chování a respektování názorů jiných, pomoc slabším a dlouhodobě nemocným. V průběhu roku působil výchovný poradce i ostatní vyučující na žáky zejména v oblasti motivace k učení, samostatnosti. Výchovný poradce prováděl pohovory s vyučujícími, spolupracoval na tvorbě IVP, konzultoval a spolupracoval s metodikem prevence a pomáhal třídním učitelům řešit problémy s žáky i zákonnými zástupci při problémech při výchově a vzdělávání.

21 g) Další vzdělávaní pedagogických pracovníků Ve školním roce / se všichni pedagogičtí pracovníci zúčastnili mnoha vzdělávacích akcí. V následující tabulce je přehled všech akcí za kalendářní rok : č Název školení Jak učit dějepis na. st. ZŠ Prevence a lidskost Facebook a marketing Hlasová hygiena u dětí a hlasová cvičení Metody aktivace a motivace žáků v mat. Rozvíjíme čtenářskou a mat. gramotnost na. st. Využití her v rámci prevence pat. jevů na škole Konference pro uč.. st. Hravá logopedie v praxi Angličtina pro. stupeň ZŠ Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti v JČ Účinné kroky při výchově dětí s poruchami chování Zeměpis interaktivní učebnice ve výuce Tóny jara Jak dělat mat., která děti baví Neverbální komunikace Smart notebook Interaktivní tabule Konference M prof. Hejný Metodika efektivního zapojení int. tab. do výuky JČ - Montessori, matematika pro individuální práci Úvod do grafomotoriky Abeceda čtenářských strategií II ČJ materiály, pomůcky pro individuální práci dětí Konference pro uč.. st. Fórum zdraví ve vzdělávání ŠVP - změny a realizace Slovní úlohy kořeněné životem II Čtení bez slabikování Tréninkový program na zaměření grafomot. obtíží Poznejme a využívejme taje magických čtverců Počítač rychlý pomocník Znakový jazyk (. znalostní stupeň) Psychologie práce a organizace, konference Čtení s porozuměním každý den Tvorba www stránek Čteme s porozuměním každý den Rozvíjíme prostorovou představivost Slovní úlohy - žádný problém SFUMATO - prvočtení Právní minimum v oblasti riz. projevů chování Instituce Termín poč. os. Prevalis Avízo Klub logopedů Škola hrou Akademie mod. Vz Oxford Descartes OU Tandem AV media Fraus AV media Akademie mod. vz. NIDV Fraus Ostravský spolek nesl CONTEXO 6 VŠB ABC Music v.s.o. 6 Economia 9

22 č. 6 7 V krajině slov a hlásek Metoda HANDLE Poznejme pinboard Geometrie z provázků a skládání papíru Násobilka x-krát jinak Abeceda čtenářských strategií I Geometrie od A do Z Anglická gramatika v kostce OSV Voskují se nejen lyže Pohybem a hrou podporujeme os a výv. Dítěte Teaching English: Upper Primary Genetická metoda od A do Z Moderní PR Extremismus ve škole Konference Asociace logopedů Myofunkční terapie Diagnostika slovní zásoby Reflexe práce při zmírnění grafom. obtíží Násobilka x-krát jinak Inovativní metody v dějepisné praxi Rozumíme penězům - finanční gramotnosti Zdravotník ZA Soudobé dějiny a moderní výuka Prameny ve výuce dějepisu Angličtina pro učitele Kurz arteterapie Fraus SPKŠ Zřetel Oxford Akademie mod. vz. Intoza PPP Poruba Asociace logopedů Asociace logopedů ALOS PANT o.s. AISIS Červený kříž PANT o.s. PANT o.s. st English s.r.o. Neadro, o.s. Studium na VŠ-zvyšování kvalifikace Název školení Instituce Angličtina pro uč.. stupně Ostravská univerzita Koordinátor ICT NIDV Stud. Ped. K výkonu činnosti ped. Vol. Času KPPP a zařízení pro DVPP Spec. pedagogika pro absolventy VŠ Ostravská univerzita Asistent pedagoga Schika Viva o.p.s. Spec. pedagogika pro vychovatele Ostravská univerzita Studium FS Masarykova un. 9 9 Termín poč. os.

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KROK ZA KROKEM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KROK ZA KROKEM Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KROK ZA KROKEM - 1 - - 2 - PŘEDKLADATEL: Název školy: Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace Adresa školy: Šrámkova 4, 747 05 Opava 5

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, 8. KVĚTNA 63 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 č.j.: ZŠHL/229/2013 30.8. 2013 platnost

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Generála Janouška 1006 Praha 9 - Černý Most II 198 00 IČO: 613 86 898 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 2013-2014 V Praze dne 30.8.2014 Mgr. Ilona Šťastná

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více