Základní škola logopedická s.r.o. Paskovská 65/92, Ostrava Hrabová. Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola logopedická s.r.o. Paskovská 65/92, Ostrava Hrabová. Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola logopedická s.r.o. Paskovská 6/9, Ostrava Hrabová Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok / Říjen

2 a) Základní údaje o škole. Prohlášení.. Prohlášení ředitele školy Prohlašuji, že údaje uvedené ve zprávě o škole jsou pravdivé a jsem si vědom všech následků, které by vznikly nepodloženými údaji. V Ostravě. října Mgr. René Macháč ředitel školy.. Prohlášení zřizovatelky školy Prohlašuji, že údaje uvedené ve zprávě o škole jsou pravdivé a jsem si vědoma všech následků, které by vznikly nepodloženými údaji. V Ostravě. října Mgr. Taťjana Adamovská zřizovatelka školy.. Prohlášení Sdružení rodičů KLOKÁNEK z. s., prohlášení školské rady Výroční zpráva o činnosti školy a vlastní hodnocení školy byly projednány a schváleny Sdružením rodičů KLOKÁNEK z. s. Výroční zpráva o činnosti školy a vlastním hodnocení školy byly projednány a schváleny školskou radou. V Ostravě. října Mgr. Martina Šrámková Předsedkyně školské rady a Sdružení rodičů KLOKÁNEK z.s. Ve výroční zprávě byly použity fotografie z projektu Škola mýma očima

3 . Název a sídlo Základní škola pro logopedická s. r. o. Paskovská 6/9, 7 Ostrava Hrabová, tel www: zs-klokanek.cz IČO: 6 9 7, IZO: Součásti školy Školní družina a klub, IZO: 8 8 Školní jídelna, IZO: 9.. Odloučená pracoviště Adamusova A, 7 Ostrava Hrabůvka, tel Aviatiků 6, 7 Ostrava Hrabůvka, tel Charakteristika školy.. Úplnost a velikost školy Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s.r.o. je školou úplnou ( ročník). Kapacita školy je žáků. Třídy jsou naplněny 8-9 žáky. V ročníku jsou vždy dvě paralelní třídy. Škola je rozmístěna do třech budov v městské části Ostrava-Hrabůvka a Ostrava-Hrabová. Ve dvou budovách je umístěn první stupeň a ve třetí sídlí stupeň druhý. Ve školním roce / docházelo do školy 7 žáků, kteří byli vyučováni podle školního vzdělávacího programu Komunikuji, tedy jsem a Škola šitá dětem na míru zpracovaných dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Všichni žáci navíc procházejí výukou hry na zobcovou flétnu a jejich tělesná výchova má rehabilitační a nápravný charakter s důrazem na zdravý životní styl. Žáci jsou hodnoceni známkou a při zájmu zákonných zástupců je možno hodnotit kombinací známek se slovním hodnocením, či celkovým slovním hodnocením... Komu je škola určena Naše škola byla zřízena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Dominantním postižením našich žáků je narušená komunikační schopnost (řečové postižení), dále pracujeme s žáky se zrakovým postižením a vývojovými poruchami učení. Snažíme se o co nejdokonalejší osobnostní rozvoj, abychom každého připravili nejen na následující studium, ale také pro běžný život a úplné zařazení do společnosti. Naši žáci bydlí zejména v těchto částech Ostravy Hrabůvka, Bělský les, Zábřeh a Hrabová. Někteří dojíždějí i ze vzdálenějších obcí jako je Bílovec, Klímkovice, Polanka nad Odrou apod.... Logopedická péče Nejčastější formou řečových vad, se kterými se běžně setkáváme, jsou vývojová dysfázie, palatolálie, elektivní mutismus, dyslálie, dysartrie a balbuties. Logopedická péče probíhá na prvním i druhém stupni individuální i skupinovou formou. Výuka logopedie se stala nedílnou součástí celého vyučovacího procesu. Je také zařazena do našeho ŠVP na. stupni jako součást předmětu Jazyk český a na druhém stupni v samostatném předmětu Speciální pedagogická péče. Na. stupni začínají žáci den tzv. logo chvilkami. Žáci zde v prvních deseti minutách vyučování rozcvičují mluvidla, nastavují mluvidla do správných poloh, provádějí dechová a artikulační cvičení. Takto jsou lépe připraveni na celé vyučování a každý den procvičí mluvidla, což se odráží v rychlejším odstraňování jejich obtíží. Cílem této péče je kompenzace příslušných vad, osvojení si logicky a gramaticky správné formy řeči, rozvíjení mluvního projevu a komunikačních dovedností. K nápravě používají školní logopedové kromě běžných pomůcek a materiálů také nejnovější počítačové programy. V těchto případech ovšem hraje neopomenutelnou roli také pravidelné domácí cvičení, které mohou s dětmi vykonávat rodiče s pomocí logopedického sešitu, jenž zachycuje postup logopedické nápravy.

4 .. Oftalmopedická péče U mnoha z našich dětí je diagnostikována porucha zraku. A to od nejlehčích forem krátkozrakost, strabismus, astigmatismus až po nevidomost. Nedílnou součástí péče je spolupráce se speciálně pedagogickým centrem pro zrakové vady v Opavě. Samozřejmě příslušná školní péče probíhá v hodinách individuální oftalmopedické péče. Zde s dětmi pracují speciální pedagogové formou speciálních očních cvičení. Práce v těchto hodinách je zaměřena na posílení konvergence a jemnou i hrubou pleoptiku. U jedinců se závažnou poruchou zraku využíváme příslušné speciální pomůcky (televizní lupa, Pichtův psací stroj, Braillovo písmo) a kompenzujeme jejich handicap uzpůsobováním běžných pomůcek (upravování textu v učebnicích i sešitech, zvýrazňování linek, zvětšování textu apod.). Velkým pomocníkem pro práci s nevidomými se stala Braillova tiskárna. Na ni v současné době vytváříme libovolné texty pro naše nevidomé žáky a zároveň přepisujeme učebnice, tak aby měli vždy stejný komfort jako ostatní žáci... Náprava specifických poruch učení Obecně je nejčastější formou specifických poruch učení vyskytující se u našich žáků dyslexie spojená často s dysortografií. Méně často se v naší praxi setkáváme s dysgrafií, dyskalkulií a dyspraxií. Náprava těchto forem probíhá individuální i skupinovou formou. Také je těmto poruchám přizpůsoben celý vyučovací proces. Při cvičeních sledujeme rychlost a kvalitu čtení, porozumění čtenému textu, schopnost převyprávění čteného vlastními slovy, opis textu, psaní dle diktátu. U písma sledujeme jeho úroveň a rychlost, rozlišování dlouhých a krátkých samohlásek, tvrdých a měkkých slabik, rozlišování sykavek, cvičení sluchové analýzy a syntézy, rozvoj fonematického sluchu, cvičení pravolevé orientace atd. Protože se specifické poruchy často pojí i s poruchami komunikačních schopností, logopedická péče se s touto nápravou často prolínají. Speciální reedukační postupy jsou využívány také při práci s dyskalkuliky a dyspraktiky.. Zřizovatel školy Mgr. Taťjana Adamovská, Údaje o vedení školy Ředitel školy: Mgr. René Macháč Psycholog školy: Mgr. Lenka Brandejsová, Ph.D Výchovný poradce: PaedDr. Eva Sembolová Zástupce budovy Aviatiků: Mgr. Martina Paličková Zástupce budovy Adamusova: Mgr. Hana Schindlerová Zástupce budovy Hrabová: Mgr. Jiří Mazurek 6. Adresa pro dálkový přístup Datové schránky ID chckwg 7. Údaje o školské radě Školskou radu ve školním roce / tvořili tři členové. Její úkoly jí stanoví zákon 6/ Sb.. Rada se schází pravidelně dvakrát ve školním roce, popřípadě při mimořádných událostech. Její hlavní dosavadní činnost byla zaměřena na schvalování školních dokumentů, výroční zprávy a hodnocení hospodaření školy. I nadále je školská rada spojena s rodičovským sdružením Klokánek.

5 8. Poslání školy ZŠ logopedická, s.r.o. nabízí vzdělávání žákům od. do 9. ročníku. Vzdělávací program školy odpovídá co do obsahu i náročnosti programům běžných ZŠ, je však rozšířen o cílenou logopedickou péči. V menším kolektivu a pod vedením speciálních pedagogů logopedů mají děti šanci úspěšně překonat své komunikační bariéry, které jim často znemožňují úspěšný start v běžné škole. Promyšlený rozvoj komunikačních schopností v průběhu školní docházky zvyšuje pravděpodobnost, že naši absolventi dobře obstojí nejen při dalším studiu, ale také v osobním a profesním životě. 9. Vize školy - Komunikuji, tedy jsem Kvalitní vzdělávání. Nadstandardní důraz na rozvoj českého jazyka (individuální a skupinová logopedie, čtení s porozuměním). V českém jazyce důraz na komunikaci. Porozumění v cizím jazyce. ŠVP s novými metodami a formami práce. Uplatnění získaných vědomostí, příprava na praktický život. Dobré vztahy a týmová spolupráce. Individuální rozvoj každého dítěte je prioritou školy.

6 b) Přehled oborů vzdělání Škola vyučuje obor základní vzdělávání dle osnov Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Komunikuji, tedy jsem (.,., 6., 7. ročník) a Škola šitá dětem na míru (.,.,., 8., 9. ročníky) zpracovaného dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Oba programy mají totožnou náplň, jen je změněn motivační název v souvislosti se změnou názvu školy a strategie školy vzhledem k žákům s řečovým postižením. Postupně se všichni žáci budou vzdělávat pod jedním názvem Komunikuji, tedy jsem. Žáci s lehkým mentálním postižením se vzdělávají dle IVP, který vychází z přílohy RVP ZV pro žáky s lehkým mentálním postižením.. ŠVP Komunikuji, tedy jsem a Škola šitá dětem na míru Oba Školní vzdělávací programy jsou obsahově totožné, jen mají rozdílný motivační název. Školní program je vytvořen v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s cílem zaměřit se na žáky s různým handicapem. Vypracovaný je zejména pro žáky s vadami řeči, pro které je připraven bohatý program zaměřený na rozvoj jejich řečových dovedností za podpory zkušeného týmu speciálních pedagogů logopedů. Tento program také velmi vyhovuje i dětem s poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie), kdy žáci potřebují pomoc zejména v oblasti rozvoje poznávacích funkcí, které jsou v hojné míře rozvíjeny právě při nápravě řeči v hodinách společné a individuální logopedické péči. Další skupinou, pro kterou je náš program napsán, jsou žáci se zrakovým postižením, a to od žáků slabozrakých až po nevidomé. Máme tým tyflopedů (speciální pedagog zabývající se dětmi se zrakovým postižením), kteří mají mnoho zkušeností a naučíme žáky Braillovu písmu, práci s počítačem, televizní a počítačovou lupou a zabezpečíme výuku prostorové orientace. Náš program je tedy napsán a přizpůsoben zejména těmto třem skupinám žáků žákům s poruchou komunikačních schopností (vady řeči), žákům s SPU a žákům se zrakovým postižením. Dále zajišťujeme vzdělávání pro žáky s tělesným postižením a žáky s kombinací výše zmíněných handicapů. Těmto skupinám žáků vypracováváme individuální vzdělávací program, který vychází z našeho školního vzdělávacího programu a bude respektovat jejich jednotlivé individuální zvláštnosti. Veškerá výše popsaná péče je součástí samostatného předmětu Speciální pedagogická péče, ve kterém se žákům věnujeme skupinově a vždy dle jejich postižení a potřeb. Také ostatní předměty jsou upraveny tak, aby co nejvíce zohledňovaly potřeby žáků s řečovým a zrakovým handicapem. Kromě týmu speciálních pedagogů se žákům věnuje také školní psycholog, který jim pomáhá zvládat školní problémy. Pomáhá také rodičům, kteří se na něj obrátí o pomoc při výchově a profesní orientaci jejich dětí. V neposlední řadě spolupracujeme s ostatními školskými poradenskými pracovišti, Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickými centry. Máme snížený počet žáků ve třídě (8 9 žáků), čímž zabezpečujeme dostatečnou péči a individuální přístup. Škola je zapojena do programů Tvořivá škola a Začít spolu, což nám pomáhá v přibližování učiva každodennímu životu. Do života žáků a školy také zařazujeme zdravý životní styl a vedeme žáky ke sportu. Tyto aktivity podporují ozdravné pobyty dětí v přírodě, lyžařské kurzy a také pobyty dětí a rodičů na víkendových akcích na horách. Na celý systém školního vzdělávání navazují odpolední činnosti školní družiny a školního klubu. Zde se zaměřujeme na to, abychom žákům ukázali, jak smysluplně trávit volný čas a vedeme je formou různorodých kroužků tak, aby si našli koníčky, které je mohou provázet celý život.

7

8 Výchovné a vzdělávací strategie Společné výchovné a vzdělávací strategie jsou podpořeny postupy, které vycházejí z postižení žáků. Vzdělávací výchovné postupy jsou konzultovány týmem školních speciálních pedagogů, kteří jsou členy Školního poradenského pracoviště a školním psychologem, který pomáhá u žáků s multisenzoriálním přístupem, hledáním učebního stylu žáků tak, aby jejich vzdělávání bylo co nejvíce individuální. Kompetence k učení Při výuce čtení používáme různé metody práce tak, aby všichni žáci uměli číst s porozuměním, např. metody kritického myšlení, analyticko-syntetickou metodu, globální metodu. Při zpracování informací pomáháme žákům utřídit jejich význam, zadáváme práci vyžadující samostatné zpracování. Vedeme žáky k efektivnímu rozvržení času vypracováním osnovy, naplánováním jednotlivých kroků při plnění zadaného úkolu. Výběrem různě náročných úloh dáváme všem žákům možnost zažít úspěch. Vedeme žáky k vyhledávání informací z různých zdrojů, jako jsou časopisy, internet, knihy, encyklopedie, televize. Především žáky II. stupně vedeme k tomu, aby si sami zapisovali vlastní poznámky a uměli se v nich orientovat. Společně s žáky hledáme, co je podstatné. Kompetence k řešení problémů Na modelových situacích učíme žáky prakticky řešit problém, a to jak v samostatných předmětech (dramatická výchova, VO, Svět kolem nás apod.), tak v projektech. Žáky vedeme k tomu, aby problém řešili jak samostatně, tak v týmu. Nabízíme situace z praktického života, prostřednictvím kterých učíme žáky problémy řešit. Pomocí otevřených otázek a srovnávání vedeme žáky k tomu, aby problémy v situaci vyhledali a pojmenovali. Zadáváme jasná kritéria hodnocení a případné chyby žáků využíváme při řešení dalších situací pro upevnění správného řešení. Kompetence komunikativní Žáci připravují jednoduché prezentace mediální sdělení, které slouží k vyjádření jejich myšlenek. Nabízíme žákům jednoduché modelové situace a učíme je principům komunikace. Ve výuce zejména u nových témat využíváme evokační aktivity a otevřené otázky. Při besedách, exkurzích apod. si žáci připravují a formulují otázky, které se týkají k tématu. S žáky hodnotíme jejich školní práci např. pomocí reflektivních otázek (pocity), dotazníků, portfolia, různých škál apod. Kompetence sociální a personální Ve vyučování využíváme skupinovou práci, v níž žáci střídají své role ty jsou někdy určeny nebo si je žáci sami vybírají. V jednotlivých třídách vytváříme společně systém pravidel soužití ve třídě. Při porušení je žák schopen vyhodnotit své chování a sjednat nápravu. Vedeme žáky, aby na základě daných kritérií zhodnotili vlastní práci. Při hodnocení se zaměřujeme na splnění kritérií a to v prvé řadě na kladné hodnocení. Metodami OSV vedeme žáky k tomu, že každý jedinec je jiný a hledáme společně cestu, jak vyjít se všemi lidmi. Střídáním rolí, učíme žáky vzájemně se respektovat a dodržovat pravidla chování mezi sebou, ale i v kontaktu s dospělými. Kompetence občanské Technikami šetření (anketa, dotazník ) vedeme žáky k tomu, aby zjišťovali informace. Na exkursích, výletech, v hodinách výchovných předmětů vedeme žáky k poznávání národních tradic a vytváříme kladný vztah k těmto tradicím.

9 Metodami OSV seznamujeme žáky s důsledky negativních sociálně patologických jevů, které žáky obklopují v běžném životě. Realizací koncertů, výstav a dalších akcí pro veřejnost zapojujeme žáky do života v obci a regionu. Sběrovými akcemi a projekty s environmentální tématikou vedeme žáky k aktivní účasti na ochraně životního prostředí. Kompetence pracovní Připravujeme žákům besedy s rodiči o jejich profesi. Žáci 9. ročníku docházejí na besedy na Úřad práce, kde se dozvídají o možnostech svého budoucího pracovního uplatnění. Formou krátkodobých a dlouhodobých plánů vedeme žáky k dobrým pracovním návykům a zodpovědnosti. Manuálními činnostmi vedeme žáky k praktickým pracovním dovednostem.

10 . Učební plán Učební plán Vyučovací předměty Ročník Český jazyk a literatura Speciálně ped. péče Rozvoj komunikačních sch. Komunikační technika Rehabilitace Náprava spec. poruch učení Anglický jazyk Anglická konverzace Dramatická výchova Informatika Matematika Svět kolem nás Výchova k občanství Dějepis Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Estetická výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Povinně volitelné předměty Celkem hodin v ročníku. stupeň. stupeň..... dotace hodin dotace hodin časová dotace povinná využitá dispon. čas. dotace povinná využitá dispon Německý jazyk Výpočetní technika Člověk a umění Rodinná výchova Technická výchova Matematické praktikum

11 c) Přehled pracovníků školy. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor čítal ve školním roce / pedagogických pracovníků speciálních pedagogů, vychovatelů, asistentů pedagoga, školního psychologa. Většina sboru jsou pedagogové, kteří jsou speciálními pedagogy zaměřenými na tyto obory speciální pedagogiky - logopedie, oftalmopedie, náprava SPU a psychopedie. Sbor je poměrně stálý a dochází pouze k malým změnám v kolektivu. Pedagogové, kteří nemají vystudovanou speciální pedagogiku, se dále vzdělávají, aby tuto kvalifikaci získali. Vedení školy je v tomto podporuje a vytváří jim k tomuto potřebné podmínky. Pro stálý pedagogický růst je pro pedagogy každoročně vypracováván plán dalšího vzdělávání, který ukazuje směr při prohlubování jejich pedagogických a profesních dovedností nové metody práce při výuce, komunikace směrem k žákům, rodičům, ostatním pedagogům, schopnost diagnostikovat žáky a motivovat je k dalším činnostem apod.. Personální obsazení školy odborná způsobilost Vedení školy Zřizovatel VŠ Ředitel VŠ Psycholog VŠ Učitelé. A VŠ. A VŠ. A VŠ. A VŠ. A VŠ VŠ Mgr. Mgr. PhD SPU Mgr. Mgr. Mgr. Bc. Mgr. Mgr. logopedie ofalmopedie, logopedie logopedie logopedie surdopedie psychopedie asistent pedagoga/zdravý životní styl logopedie. B. B. B. B. B VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. logopedie logopedie, oftalmopedie ekonomie logopedie, SPU logopedie logopedie 6. A 6. B 7. A 7. B 8. A 8. B 9. A 9. B VŠ VŠ VŠ SŠ VS VŠ VŠ VŠ SŠ Mgr. Mgr. Mgr. SPU M, Biologie SPU, psychopedie Mgr. Mgr. Mgr. Mgr Mgr logopedie, oftalmopedie logopedie SPU, logopedie psychopedie výchovný poradce psychopedie studium spec. ped. logo kurz, SPG pro mistry a vych.

12 VŠ Mgr VŠ Mgr. vychovatelé ŠD/ŠK Avi SŠ Avi VŠ Mgr. Ada VŠ Bc. Ada SŠ Hra SŠ 6 Hra SŠ asistenti pedagoga Ada VŠ Bc. Ada SŠ Avi VŠ Hra SŠ logopedie SPU, psychopedie logopedie logopedie prevence patologický jevů asistent pedagoga kurz asistent pedagoga pedagog volného času kurz asistenta pedagoga Personální zastoupení všichni pracovníci školy studium učitelství

13 Poměr muži - ženy všichni zaměstnanci školy Poměr muži - ženy pedagogičtí pracovníci

14 Věkové složení všech zaměstnanců Věkové složení pedagogického sboru

15 d) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Přijetí do školy Naše škola má pevně stanovenou kapacitu ( žáků ve škole) můžeme přijmout ročně 6-8 dětí k povinné školní docházce od. ročníku. Rozlišujeme dva možné případy přijetí žáka do prvního ročníku nebo přestup z jiné školy do ročníku vyššího. Přijetí ke vzdělávání je podmíněno vyjádřením školského poradenského pracoviště Pedagogicko-psychologickou poradnou nebo Speciálně pedagogickým centrem, které doporučí žáka ke vzdělávání dítěte v naší škole a je mu následně vydán odborný podklad ke vzdělávání ve škole poskytující péči zdravotně postiženým žákům. Společně s přihláškou a žádostí zákonného zástupce, je pak přistoupeno k přijímacímu řízení, na jehož základě je dítě přijato či nepřijato ke vzdělávání ve správním řízení... Přijímání žáků do prvního ročníku Zápis do prvního ročníku se uskutečnil 6.. na budově školy Aviatiků. Zápis proběhl ve třech místnostech, kde učitelé zjišťovali, jak jsou děti připraveny pro školní docházku. Sešlo se zde dětí s rodiči. Po proběhnutém zápise a v průběhu druhého pololetí bylo nakonec přijato 6 budoucí prvňáčků. žáků bylo odesláno na jinou školu. žáků dostalo odklad povinné školní docházky a dostaví se k zápisu opět v příštím školním roku. S rodiči budoucích prvňáčků jsme se společně v červnu sešli na první třídní schůzce, kde se dozvěděli, jak bude vypadat první den školy a také celý průběh vzdělávání v naší škole... Přijetí-přestup do vyššího ročníku než prvního V průběhu školního roku / byli přijati žáci, jeden do. ročníku a druhý do 6. ročníku.

16 e) Výsledky vzdělávání žáků. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků V tomto školním roce prospěli všichni žáci, pouze jeden žák prvního ročníku neprospěl a bude opakovat. ročník, ovšem na jiné škole. Ostatní žáci postoupili do dalšího ročníku. Všichni žáci se vzdělávali dle školního vzdělávacího programu Komunikuji, tedy jsme a Škola šitá dětem na míru, který zvládli a mohli být hodnoceni. Někteří žáci byli hodnoceni kombinovaným hodnocením slovně a klasifikací. V následující tabulce jsou zachyceny výsledky vzdělávání za jednotlivá pololetí školního roku / Třída Celkem Chlapci.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B I. II I II Dívky Prospělo s vyznam. Prospělo I. I I II. II II Neprospělo I. II. Nehodnoceno I. II. Průměr I.,,,,,6,,,6,,,79,8,,6,,9,7,88 II.,,,7,9,9,7,6,,7,6,7,9,,,,,6,87 Slovní hodn. I. II.

17 . Kázeň žáků Ve školním roce / byly žákům dle pravidel hodnocení chování ŠVP a školního řádu jak pochvaly, tak kázeňská opatření. Pochvaly třídního učitele a ředitele školy byly uděleny v obou pololetích žákům za výborné výsledky ve vzdělávání a reprezentaci školy. Na opačném pólu byly žákům uděleny také kázeňské přestupky jako napomenutí třídního učitele, důtky třídního učitele a ředitele školy. Jednalo se o prohřešky proti školnímu řádu, nevhodné chování, neplnění školních povinností. Pro přehlednost hodnocení kázně žáků ve školním roce za jednotlivá pololetí můžete vidět v následující tabulce. Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Druhý stupeň z chování Třetí stupeň z chování. pololetí. pololetí 9 9. Absence počty neomluvených hodin Absence byla po celý školní rok řádně omluvena a nebylo tak v letošním roce přistoupeno k udělení kázeňským přestupkům způsobených neomluvenou absencí. Následující tabulka zaznamenává absenci jednotlivých tříd a pololetí. Třída.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B omluvená I. pol. II. pol Absence neomluvená I. pol II. pol. průměr na žáka I.pol. II. pol. 6,6,, 8,7 8, 66, 6,,7 9,8 7,, 6, 8,88,7 6,8 7,8,,,6,6 9,,87,89 7, 76,,,7 67,, 6, 97,88,7,,7 9,88 89,86

18 . Přijímací řízení na střední školy Školní rok / ukončilo v 9. ročníku žáků. Vhodný obor si žáci vybrali za pomoci rodičů, školního psychologa a výchovného poradce. Všech žáků bylo přijato ke vzdělávání na střední škole a to do tříletých a čtyřletých oborů. Celý proces výběru střední školy je v naší škole řízen tak, aby si žáci vybrali nejvhodnější střední školu vzhledem k jejich postižení a studijním schopnostem. S výběrem vhodného oboru se začíná již v 8. ročníku, kdy žáci navštěvují pracovní úřad a seznamují se s možnostmi pracovního uplatnění v našem regionu. Žáci také v průběhu docházky na. stupeň školy absolvují několik exkurzí do výrobních závodů. Následně společně mohou se školním psychologem, výchovným poradcem absolvovat několik testů, které hodnotí jejich předpoklady pro výkon jimi vybraných vzdělávacích oborů. Každý žák pak vypracuje vlastní prezentaci o škole a oboru, který si vybral a toto pak prezentuje před žáky. stupně. Tabulka zaznamenává, na které obory se žáci dostali. obor požární technik letecký mechanik informační technologie gymnázium zahradnické práce strojní mechanik kuchařské práce kuchař číšník truhlář elektrikář cukrář - pekař aranžérka délka studia počet přijatých

19 f) Prevence sociálně patologických jevů Školní metodik prevence (ŠMP) Pavlína Klevarová realizovala minimální preventivní program, který byl v tomto roce zaměřen: na vytváření kladného psychosociálního klimatu ve třídách a škole mezilidské vztahy na prevenci v oblasti bezpečnosti internetu Programy byly zacíleny na všechny žáky školy a vhodné formy pro jednotlivé věkové skupiny. Průběh realizace MPP / Aktivity ve výuce: preventivní témata dle školního vzdělávacího programu tematicky zaměřené exkurze Jednotlivé tematické aktivity (specifická primární prevence) pro. stupeň- interaktivní besedy (dotazníková anketa) Seznam se bezpečně elektronický výzkum firmy Seznam. CZ a UP Olomouc interaktivní program ve spolupráci s organizací Bílý Nosorožec o.s.: vztahy ve třídě kyberšikana, šikana vliv médií zneužívání dětí hygiena těla, tetování projekt AJAX ve spolupráci s Policií ČR pro. třídy pro ročník přednáška Sexualita- Mudr. Radim Uzel DKMO besedy s Městskou policií: právní vědomí a zodpovědnost- pro všechny žáky školy akce školní družiny a školního klubu víkendové akce letní tábor prožitkový týden žáci. stupeň návštěvy kulturních akcí třídní tematické aktivity mimo školu( viz. program akcí školy) projektové dny na jednotlivých budovách knihovnické lekce dopravní hřiště sportovní aktivity: sportovní den Charitativní akce: sběr víček PET lahví pro postiženou holčičku sběr starého papíru- soutěž s panem Popelou se společností A.S.A. Volnočasové aktivity (nespecifická primární prevence) taneční kroužek ŠK sportovní a pohybové aktivity ŠK, ŠD příprava pokrmů a vedení domácnosti ŠK základy práce na počítači ŠK, ŠD kroužek mažoretek ŠD kroužek country tanců ŠD

20 kroužek angličtiny ŠD kroužek keramiky ŠD turistický kroužek ŠD klub A+A- ŠD Zlepšování třídního a školního klimatu: prožitkový týden 6. a 7. ročníky lyžařský výcvik školní výlety sportovní aktivity Spolupráce s rodiči: v rámci třídních schůzek otevřená diskuse s rodiči a školním metodikem prevence na téma: Nebezpečí internetu Seznam se bezpečně aktuální a potřebné informace vyvěšené na stránkách školy Prezentace jednotlivých akcí a aktivit na školních webových stránkách: sekce Školní metodik prevence a na facebookovém profilu školy. Další vzdělávání pedagogických pracovníků: v rámci DVPP ŠMP- spolupráce s OMP, Bílý Nosorožec o.s., DKMO, Resocia, Městská policie, Policie ČR, ČČK Ostrava, s akreditovanými lektory, Městská policie, s výchovným poradcem školy atd. Výchovný poradce Výchovný poradce (VP) PeadDr. Eva Sembolová působí každodenně na chování a vystupování žáků nejen ve škole, ale i na veřejnosti. Cílem tohoto působení je přispět k dobrému klimatu ve škole a hrdosti, že patřím do této školy. S žáky pracuje VP individuálně i s celými kolektivy tříd a věnuje se převážně těmto tématům: chování ve škole, na veřejnosti, úcta dodržování školního řádu, bezpečnost hygiena besedy o šikaně, drogách způsoby domácí přípravy řešení neomluvená absence VP spolupracuje s učiteli při řešení problémů a je nápomocen radou informací (IVP, absence, fyzické napadání žáků, ubližování apod.). Celoročně VP spolupracoval s vedením školy, psycholožkou, SPC, PPP, PÚ v Ostravě a s rodiči (Informační centrum k volbě povolání, odborné exkurze, dotazníky OSV, hodnocení žáka, volba povolání apod.). Důležitou součástí práce VP je bezpečnost žáků, vštěpování základů společenského chování a respektování názorů jiných, pomoc slabším a dlouhodobě nemocným. V průběhu roku působil výchovný poradce i ostatní vyučující na žáky zejména v oblasti motivace k učení, samostatnosti. Výchovný poradce prováděl pohovory s vyučujícími, spolupracoval na tvorbě IVP, konzultoval a spolupracoval s metodikem prevence a pomáhal třídním učitelům řešit problémy s žáky i zákonnými zástupci při problémech při výchově a vzdělávání.

21 g) Další vzdělávaní pedagogických pracovníků Ve školním roce / se všichni pedagogičtí pracovníci zúčastnili mnoha vzdělávacích akcí. V následující tabulce je přehled všech akcí za kalendářní rok : č Název školení Jak učit dějepis na. st. ZŠ Prevence a lidskost Facebook a marketing Hlasová hygiena u dětí a hlasová cvičení Metody aktivace a motivace žáků v mat. Rozvíjíme čtenářskou a mat. gramotnost na. st. Využití her v rámci prevence pat. jevů na škole Konference pro uč.. st. Hravá logopedie v praxi Angličtina pro. stupeň ZŠ Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti v JČ Účinné kroky při výchově dětí s poruchami chování Zeměpis interaktivní učebnice ve výuce Tóny jara Jak dělat mat., která děti baví Neverbální komunikace Smart notebook Interaktivní tabule Konference M prof. Hejný Metodika efektivního zapojení int. tab. do výuky JČ - Montessori, matematika pro individuální práci Úvod do grafomotoriky Abeceda čtenářských strategií II ČJ materiály, pomůcky pro individuální práci dětí Konference pro uč.. st. Fórum zdraví ve vzdělávání ŠVP - změny a realizace Slovní úlohy kořeněné životem II Čtení bez slabikování Tréninkový program na zaměření grafomot. obtíží Poznejme a využívejme taje magických čtverců Počítač rychlý pomocník Znakový jazyk (. znalostní stupeň) Psychologie práce a organizace, konference Čtení s porozuměním každý den Tvorba www stránek Čteme s porozuměním každý den Rozvíjíme prostorovou představivost Slovní úlohy - žádný problém SFUMATO - prvočtení Právní minimum v oblasti riz. projevů chování Instituce Termín poč. os. Prevalis Avízo Klub logopedů Škola hrou Akademie mod. Vz Oxford Descartes OU Tandem AV media Fraus AV media Akademie mod. vz. NIDV Fraus Ostravský spolek nesl CONTEXO 6 VŠB ABC Music v.s.o. 6 Economia 9

22 č. 6 7 V krajině slov a hlásek Metoda HANDLE Poznejme pinboard Geometrie z provázků a skládání papíru Násobilka x-krát jinak Abeceda čtenářských strategií I Geometrie od A do Z Anglická gramatika v kostce OSV Voskují se nejen lyže Pohybem a hrou podporujeme os a výv. Dítěte Teaching English: Upper Primary Genetická metoda od A do Z Moderní PR Extremismus ve škole Konference Asociace logopedů Myofunkční terapie Diagnostika slovní zásoby Reflexe práce při zmírnění grafom. obtíží Násobilka x-krát jinak Inovativní metody v dějepisné praxi Rozumíme penězům - finanční gramotnosti Zdravotník ZA Soudobé dějiny a moderní výuka Prameny ve výuce dějepisu Angličtina pro učitele Kurz arteterapie Fraus SPKŠ Zřetel Oxford Akademie mod. vz. Intoza PPP Poruba Asociace logopedů Asociace logopedů ALOS PANT o.s. AISIS Červený kříž PANT o.s. PANT o.s. st English s.r.o. Neadro, o.s. Studium na VŠ-zvyšování kvalifikace Název školení Instituce Angličtina pro uč.. stupně Ostravská univerzita Koordinátor ICT NIDV Stud. Ped. K výkonu činnosti ped. Vol. Času KPPP a zařízení pro DVPP Spec. pedagogika pro absolventy VŠ Ostravská univerzita Asistent pedagoga Schika Viva o.p.s. Spec. pedagogika pro vychovatele Ostravská univerzita Studium FS Masarykova un. 9 9 Termín poč. os.

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Příloha č. 1: Dotazník učitelkám mateřských škol

Příloha č. 1: Dotazník učitelkám mateřských škol Příloha č. 1: Dotazník učitelkám mateřských škol Vážené kolegyně, studuji speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. Ve své diplomové práci se zabývám narušenou komunikační schopností u dětí

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

DVPP - šablony pro MŠ

DVPP - šablony pro MŠ srpen 2017 Přehled programů DVPP vhodných pro projekty zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ Vzdělávací institut Středočeského kraje již od září 2016 připravuje v pololetních programových

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Název ŠVP: Barevné vzdělávání školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název ŠVP: Barevné vzdělávání školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP č.2 ŠVP: Barevné vzdělávání školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: 11.ZŠ Plzeň, Baarova 31 Ředitelka školy: Mgr. Vladimíra Holá Účinnost dokumentu: od 1.9.2016 Dodatek k

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

V projektu STAR pracuje v naší mateřské škole: 1 AKTIVIZÁTOR inkluze v MŠ 1 Speciální pedagog- logoped pro MŠ 3 Specialisté předškolní přípravy MŠ

V projektu STAR pracuje v naší mateřské škole: 1 AKTIVIZÁTOR inkluze v MŠ 1 Speciální pedagog- logoped pro MŠ 3 Specialisté předškolní přípravy MŠ Projekt START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří, s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000213, je spolufinancován v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání ze zdrojů

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:206/207 Minimální preventivní program. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 6047844 Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více