Vliv skládkového plynu na sedání skládek TKO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv skládkového plynu na sedání skládek TKO"

Transkript

1 Vliv skládkového plynu na sedání skládek TKO Zdeněk Kudrna 1 a Marek Hrabčák 2 1 Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, Praha 2 Geosofting, s.r.o., Solivarská 28, Prešov - Abstrakt Geodynamické jevy jsou předmětem zkoumání nejen na přirozených svazích, ale také na antropogenních akumulacích. Na skládkách tuhého komunálního odpadu monitorujeme sedání povrchu skládkových těles, jež je důležité jak pro projektanta, tak i pro provozovatele skládky. Množství a složení skládkového plynu vznikajícího z biologicky rozložitelného komunálního odpadu jako směs především metanu a oxidu uhličitého je v určité korelaci k velikosti sedání skládkových těles. Předmětem článku je snaha o kvantifikování této korelace na dvou modelových lokalitách v České a Slovenské republice. Klíčová slova: sedání skládky, skládkový plyn, biodegradace, geotechnický monitoring, model. 1 ÚVOD 1.1 Cíle práce Skládkování tuhého komunálního odpadu (TKO) představuje v České a Slovenské republice stále významný způsob likvidace odpadu. Provozovatele skládky zajímá informace o celkovém množství uloženého odpadu ve skládkovém tělese během životnosti skládky, projektanta mimo jiné zajímá nutné převýšení skládky o předpokládané sednutí, jež bude dosaženo po ukončení konsolidačních a zejména pak biodegradačních procesů skládkového tělesa. Na velkých skládkách, které jsou provozovány jako bioreaktor, sedání jejich povrchu dosahuje řádu prvních metrů. Ze skládky jsou během její životnosti průběžně odsávána velká množství skládkového plynu, který je dále zpravidla využíván na výrobu elektrické energie. Je všeobecně známo, že množství a složení skládkového plynu získaného z TKO je dáno podílem organického odpadu, tzv. biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO). Cílem článku je analyzovat sedání dvou modelových skládkových těles v ČR a v SR vlivem odsátého skládkového plynu, který je ovlivňován množstvím a druhy organického odpadu. 2 PŘEHLED SOUČASNÝCH POZNATKŮ 2.1 Skládkové těleso Pří navrhování každé skládky TKO jde obecně o dodržení metod inženýrského přístupu, který spočívá v respektování zásad bezpečnosti, tedy funkční způsobilosti a ekonomie stavby, jež musí být navrženy v optimálním poměru. Funkční způsobilost skládky úzce souvisí jak s chováním samotného tělesa skládky, souvisejícím s technickými vlastnostmi jednotlivých navržených vrstev skládkového tělesa, tak s výběrem lokality skládky, která je spojena s vlastnostmi jejího podloží. V podstatě jde o dodržení obdobných hlavních vlastností jako u hydrotechnických staveb, tedy o únosnost, stabilitu, sedání a propustnost budovaného tělesa a jeho podloží. V případě výstavby skládek TKO, kdy jde o ekologické stavby, k tomu dále přistupuje velmi malé avšak nenulové riziko případného výskytu kontaminace podloží. K předcházení výskytu výše uvedeného rizika je nezbytná realizace důsledného a systematického hydrogeologického monitoringu podloží skládky, aby se mohla v případě výskytu kontaminačního mraku urychleně realizovat účinná sanační opatření. Problematika geometrie (stability) svahů je často obtížnou geotechnickou úlohou hlavně v případě, že jde o vysoké přirozené svahy, resp. i o svahy člověkem vytvořené, např. hluboké zářezy či vysoké svahy násypů na liniových stavbách či v lomech. Poněkud příznivější situace nastává, když jde např. o násypy liniových staveb či hrázová tělesa vodohospodářských staveb, neboť jde o stavební konstrukce, jejichž materiálové charakteristiky jsou poměrně dobře známy a během výstavby jsou také vlastnosti sypaniny řádně kontrolovány. Je to sice obdobná situace jako je tomu při výstavbě, provozu, rekultivaci a následné péči skládek TKO, avšak problematika stability skládkových těles je značně

2 komplikována složitými biochemickými degradačními procesy, které se v čase postupně vyvíjejí během konsolidace skládkového tělesa a jeho podloží (KUDRNA, 2013). V případě antropogenních akumulací tvořených TKO nastává podstatně složitější situace. Zde pracujeme s materiálem, vykazujícím výrazné znaky nehomogenity a anizotropie, které jsou navíc výrazně časově variabilní působením postupujících oxidačně redukčních reakcí. Důsledkem tohoto stavu je skutečnost, že v případě stabilitní analýzy nemůžeme postupovat tradičními přímými geotechnickými postupy, založenými na odběru vzorků z vrtu, přípravě a testování vzorků v laboratoři, interpretaci charakteristik a následné kvantifikaci stabilitního chování pomocí matematických modelů, neboť prakticky nelze ze skládky odebrat tzv. reprezentativní vzorek. Z toho vyplývá, že při hledání inženýrských postupů k zajištění funkční spolehlivosti takových to velmi náročných staveb nelze postupovat běžně užívanými rutinními postupy, ale je třeba volit netradiční postupy, mající výzkumný charakter. Při inženýrské činnosti je prvořadým úkolem hledání optimální míry mezi primárním požadavkem na bezpečnost stavby a požadavkem na její hospodárnost. Vzhledem k tomu, že tělesa skládek jsou objekty podléhající řízení ve smyslu stavebního zákona, je třeba v průběhu navrhování, výstavby, skládkování, ale i při jejich uzavírání volit takové postupy, jež by nebyly v rozporu s výše uvedenými zásadami. V případě skládkových těles pojem bezpečné stavby implicitně obsahuje také pojem ekologicky bezpečné stavby, neboť je zřejmé, že požadavky na nepropustnost celkového systému bezprostředně souvisí i s jeho dostatečnou stabilitou. Z uvedených skutečností proto vyplývá, že reálný aktuální stav geometrie skládkového tělesa je možno dokumentovat pouze na základě systematického geodetického měření na fixních indikačních bodech na povrchu skládkového tělesa. Četnost a způsob sledování deformací po uzavření skládky a v období následné péče o rekultivovaný povrch se stanoví vždy individuálně. Z těchto důvodů byl požadavek systematického provádění geotechnického monitoringu také včleněn do provozních řádů skládek, aby bylo možné stanovit časový vývoj sednutí povrchu skládky a realizovat jeho případnou prognózu. Při řešení sedání skládky nelze opomenout také sedání jejího podloží. Deformace podloží je závislá na geologických podmínkách lokality a na časovém průběhu postupného přitěžování návozem vrstev odpadů. Výsledné hodnoty sednutí podloží (řádově v cm) jsou vzhledem k velikostem sedání povrchu skládky zanedbatelné. 2.2 Faktory ovlivňující sedání skládky Přetvoření povrchu tělesa skládky závisí na řadě hlavních působících faktorů (KUDRNA 2009a): druh skládkovaného odpadu množství a složení odpadu ve skládce, především biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) stáří skládky použitá technologie zhutňování a s tím související hodnota objemové hmotnosti odpadu čili stupně zhutnění rychlost návozu odpadu celková doba skládkování odpadu množství recirkulované skládkové vody množství a složení skládkového plynu rychlost čerpání skládkového plynu podmínky pro optimální tvorbu skládkového plynu: ph 6,5 8, vlhkost w %, teplota o C stupeň rozvinutí rozkladných biochemických procesů objemový úbytek hmoty skládky vlivem anaerobního kvašení stlačitelnost podloží skládkového tělesa doba, způsob uzavření a rekultivace skládky výška referenčních bodů ode dna skládky doba monitorování indikačních bodů atd.

3 2.3 Skládkový plyn Lze konstatovat, že množství jímané skládkové vody nemá na sedání povrchu skládky významnější vliv, neboť je zpravidla, vzhledem k naším klimatickým podmínkám, většina skládkové vody recirkulována zpět do skládky. Avšak jistě existuje významná korelace celkového množství odčerpaného skládkového plynu k hodnotě sedání povrchu skládky. Je třeba ale vzít v potaz, že závislost mezi sedáním tělesa skládky a uvolňováním skládkového plynu z něho není rovnoměrná, neboť důvodem je značná nehomogenita a variabilita odpadů. V praxi tak nelze použít množství uvolněného skládkového plynu za zcela jednoznačný ukazatel projevů sedání. Množství biogenního materiálu (BRKO) v odpadu se totiž mění a různé substráty produkují skládkový plyn v různém množství, složení a po různou dobu (SEDLÁČEK 2013). Obr. 1 znázorňuje závislost relativního sednutí povrchu skládky vlivem biodegradace TKO na vyprodukovaném množství skládkového plynu podle SIDDIQUIMA (2011). Je zřejmá velmi těsná korelace obou veličin, neboť korelační součinitel činí r = 0,97. Obr. 1 Korelace relativního sedání skládky TKO s produkcí skládkového plynu (SIDDIQUIM 2011) Při výpočtu tvorby plynu je důležitý poločas rozkladu různých frakcí BRKO (čas, za který se rozloží 50 % organické hmoty), který je u snadno rozložitelného odpadu (např. kuchyňské odpady) asi 1 rok, u středně rozložitelného odpadu (např. papír, přírodní textilie) asi 5 roků a u obtížně rozložitelného odpadu (např. dřevo, impregnované lepenky) asi 15 let (www.biom.cz/cz/). Existují ale i další poznatky týkající se rozdělení biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO). XIMENEZ (2008) uvádí poznatky z výzkumu anaerobního rozkladu dřeva ze třech skládek z Austrálie, které byly uzavřené před 19, 29 a 46 roky. Na vykopaných vzorcích dřeva nebyly ani po těchto letech zjištěny žádné vizuální známky degradace. Chemické analýzy ukázaly, že došlo k bezvýznamným změnám v obsahu celulózy a ligninu v porovnaní s kontrolním dřevem. Pouze u vzorků dřeva pocházejících z nejstarší skládky byla dokumentována ztráta uhlíku 18% a 17% z původního obsahu. Tyto výsledky potvrzují již dřívější poznatky o tom, že se dřevo na skládkách v anaerobních podmínkách rozkládá velmi pomalu.

4 Podle PADGETTA (2009) je rozklad dřeva ve skládkách při anaerobních podmínkách v rozmezí od 1,12% do 15,11% konverze uhlíku. Také další autoři poukazují na to, že je dřevo v anaerobních podmínkách relativně málo biologicky odbouratelné. Přestože je zde poměrně široký interval výsledků od < 2 % až 40 % stechiometrického množstva konverze uhlíku, pouze 1 % až 20 % uhlíku se ze dřeva převede na metan. To upřesňuje dosavadní předpoklady, že se rozloží až 50 % dřeva uloženého v prostředí skládek a emituje, v případě že není spalován či využíván, jako metan do ovzduší. Obecně jsou biodegradační procesy zpravidla popisovány ve čtyřech fázích, v nichž se složitá organická hmota činností organismů postupně rozkládá v rámci hydrolýzy, acidogeneze, acetogeneze a metanogeneze jak je znázorněno na Obr. 2. Množství jímané a zpravidla zpět recirkulované skládkové vody ovlivňuje sedání povrchu pouze zprostředkovaně přes dosažení optimální vlhkosti odpadu (cca w %) pro urychlení rozvoje biodegradačních procesů. U posuzované skládky Ďáblice činí podíl biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) průmyslového původu: 10%. Tuto hodnotu je možno, vzhledem k současným trendům s využitím organického materiálu v bioplynových stanicích, považovat za relativně vysokou. Obr. 2 Schéma anaerobní digesce (KÁRA et al. 2007) 3 CHARAKTERISTIKA MODELOVÝCH LOKALIT 3.1 Skládka TKO v Ďáblicích Společnost.A.S.A., spol. s r.o. provozuje skládku tuhého komunálního odpadu v Ďáblicích od roku 1993 (Obr. 3). Byla postavena v souladu s rakouskými normami a splňuje tedy evropské standardy pro skládkování TKO. Je to první skládka ve východní Evropě, která využívá skládkového plynu k výrobě tepelné a elektrické energie Množství odpadu za dobu životnosti skládky - navezený odpad za období /2013: m 3, ,23 t Maximální a průměrná výška skládky - maximální výška rekultivace nade dnem: 37 m - maximální výška odpadu nade dnem: 35,80 m - průměrná výška rekultivace nade dnem: 25 m Procentuální složení odpadu podle katalogu odpadu do skupin - TKO 55% - Inertní materiál (TZS 25%) 35 % - Organický odpad prům. původu 10 % Technologie zhutňování tělesa skládky - střední až vysoký stupeň zhutňování - stupeň zhutnění Ø 1,13 t/m3

5 Obr. 3 Letecký pohled na skládku TKO v Ďáblicích (archiv.a.s.a., spol. s r.o.) Množství odčerpávaného skládkového plynu za rok s uvedením Ø procenta CH 4 (Tab. 1) Tab. 1 Množství odčerpaného skládkového plynu s podílem obsahu metanu rok množství odčerpaného plynu podíl obsahu metanu v plynu m 3 Ø 59,73% CH m 3 Ø 57,84% CH m 3 Ø 55,63% CH m 3 Ø 50,61% CH m 3 Ø 49,94% CH m 3 Ø 47,59% CH m 3 Ø 46,11% CH m 3 Ø 45,88% CH m 3 Ø 45,80% CH m 3 Ø 46,78% CH m 3 Ø 48,35% CH m 3 Ø 52,28% CH m 3 Ø 50,34% CH 4 09/ m 3 Ø 52,00% CH 4 Z uvedených údajů je zřejmé, že se v letech /2013 na skládce TKO v Ďáblicích celkem odčerpalo m 3 skládkového plynu při středně vysoké průměrné hodnotě obsahu metanu (50,63 % CH 4 ) ve skládkovém plynu, který je využíván v kogenerační jednotce k výrobě elektrického proudu a k využití zbytkového tepla. Tyto statistické údaje svědčí o tom, že zde bylo dosaženo, vzhledem k situaci v ČR a v SR, enormních objemů skládkového plynu a skládku v Ďáblicích je možno označit za velmi významnou skládku.

6 3.2 Skládka TKO Snina Obr. 4 Situace skládky ve Snině Při výběru modelové lokality na Slovensku pro posouzení výpočetních modelů sedání povrchu skládek s měřitelnými údaji z topografie těchto lokalit jsme museli přistoupit k určitým kompromisům. Přestože jsme měli poměrně zajímavá data z více lokalit v delších časových řadách, při podrobnějším rozboru se ukázalo, že způsob provozu těchto skládek vylučoval jejich využití pro zkoumaný účel. Jejich povrch byl i během měření opakovaně zhutňovaný nebo sloužil jako dočasná deponie inertního odpadu či příjezdová cesta do dalších kazet skládky. Sedání povrchu odpadu zjištěné geodetickým monitoringem tak nebylo způsobené pouze přirozeným sedáním, ale i jmenovanými externími vlivy. Nakonec jsme pro ověření výpočtových modelů použili poměrně malou skládku ve Snině (Obr. 4). Její výhodou bylo, že topografické údaje jako provozní poměry byly poměrně jednoduché a prověřené. Skládka Snina, ležící v sv. části Slovenska, byla vybudovaná v roce Představuje jednu kazetu o rozměrech cca 210 x 115 m a projektované kapacitě cca m 3. Ihned po zahájení provozu byl do časti kazety uložený komunální odpad z bývalé meziskládky TKO, který vytvořil geometrický jednoduchý tvar - tzv. starou haldu Množství odpadu na skládce V březnu 2004 byla skládka geodeticky zaměřená a kubatura uloženého odpadu byla stanovena m 3. Skládka se svým geometrickým tvarem blíží čtyřbokému hranolu s vrchlíkem. Tato část skládky byla po celé období provozu skládky nevyužívána až do konce roku V prosinci 2013 po geodetickém zaměření skládky byly v uvedené kazetě opakovaně přeměřené výšky vybraných bodů na povrchu této staré haldy podle souřadnic z úvodního měření v březnu Získali jsme tak soubor údajů o nadmořské výšce povrchu odpadu v roce 2004 (těsně po uložení) a v roce 2013 (po devíti letech konsolidace) Rozměry skládky. Rozměry této části skládky jsou: šířka 45 m, délka 82 m a mocnost odpadu od 7,4 až do 14,3 m. Dočasné sklony svahů jsou zhruba 1:1, Složení odpadu Podle údajů provozovatele skládky jde o TKO (cca 90 %) s malým množstvím inertního odpadu (do 10 %). Podíl BRKO v TKO je odhadnut na % podle údajů z analýz odpadu v regionu Způsob zhutňování Odpad byl do této kazety skládky jednorázově převezen ze sousední meziskládky způsobem tzv. sypáním přes hranu na sypný úhel, t.j. bez řádného zhutnění a překrytí inertním odpadem. Vzhledem na složení a způsob uložení odpadu předpokládáme výsledný stupeň zhutnění max. 0,85 t/m Množství skládkového plynu Ihned po uložení odpadu byl ve vrchlíku skládky vybudován odplyňovací vrt s pasivním odvětráváním do ovzduší. Přestože koncem roku 2013 existovalo přesvědčení, že vzhledem k malému

7 objemu odpadu bude produkce skládkového plynu pouze minimální, modelování produkce skládkového plynu pomocí programu model LMOP (GUZZONE a MULLER 2003) prokázalo aktuální produkci v roku 2014 cca 5,8 m 3 /hod, což znamená zhruba m 3 /r. Podobný výpočet pomocí sofistikovanějšího holandského modelu (Afvalzorg Simple Methane Generation Model) SCHARFF (2011) předpokládá emise skládkového plynu v roce 2014 na úrovni 5,2 m 3 /hod. Celková teoretická produkce skládkového plynu z této části skládky při optimálních biodegradačních podmínkách za období 50 roků po odpočítání připovrchové oxidace (15%) bude zhruba 1,43 mil. m 3. Měřením in situ přímo při ústi pažnice byla stanovena koncentrace metanu ve skládkovém plynu do 38 %, přičemž průtok plynu v pažnici byl naměřen 0,825 l/s. Tato hodnota představuje cca m 3 za rok. 4 SEDÁNÍ POVRCHU SKLÁDKOVÉHO TĚLESA 4.1 Skládka TKO v Ďáblicích V prostoru I. etapy výstavby skládky TKO v Ďáblicích byla zahájena v roce 1995 tzv. 0. fáze systematického geodetického monitorování referenčních bodů ještě před jejím uzavřením a zrekultivováním. Měření 2. etáže o výšce 13 až 18 m bylo ukončeno na podzim roku Celkem bylo monitorováno 28 ks bodů, z nichž polovina byla poškozena (ŠKOPEK a KUDRNA 1997). V tomto posudku bylo po 9 měsících měření konstatováno, že: měření vykázalo velmi nestejnoměrné sedání povrchu skládky relativní sednutí činilo 2 3 % mocnosti skládky prognóza (extrapolace a analogie) relativního sednutí dosáhne zhruba 10 %, což při navrhované mocnosti skládky 30 m znamená, že převýšení bude cca 3 m. Po uzavření příslušné části ďáblické skládky v roce 1998 byla zahájena fáze a postupně další fáze systematického geodetického monitorování referenčních bodů, kdy je touto prací interpretována časová řada trvající 14 let nepřetržitého minimálně každoročního měření. Postupně byl v rámci instrumentace skládky zakládán po průběžné rekultivaci jednotlivých ploch systém dalších indikačních bodů, přičemž je v současnosti založeno 33 ks referenčních bodů. Předmětem posledního vyhodnocení (KUDRNA 2013) v jednotlivých časových období (fázích) byly referenční body 1 až 32. Celkem jde o 22 bodů, protože některé z bodů byly časem poškozeny, nebo z důvodů extrémně nízkých hodnot z analýzy vyřazeny. Na vybraných grafech jsou, vzhledem k omezenému rozsahu příspěvku, znázorněny pouze nejstarší části skládky (1. a 2. fáze) skládkování časovými průběhy absolutního sedání (Graf 1 a 2) a časovými průběhy relativního sedání (Graf 3 a 4). Předmětem vyhodnocení jsou fáze 1. až 5., protože 6. fáze (referenční body 33, 34 a 35) mají prozatím kratší časovou řadu pro zpracování časového průběhu sedání. Jestliže porovnáme hodnoty absolutního sedání při posledním měření dne v rámci jednotlivých fází, lze konstatovat, že se průměrné hodnoty od sebe příliš neliší (KUDRNA 2013): 1.fáze (od do ): Ø sednutí 2,21 m 2. fáze (od do ): Ø sednutí 2,37 m 3. fáze (od do ): Ø sednutí 2,11 m 4. fáze (od do ): Ø sednutí 2,53 m 5. fáze (od do ): Ø sednutí 2,16 m Maximální sedání přesahující hodnotu 3 m je ve: 3. sekci (bod 24) 3,05 m 4. sekci (bod 28) 3,32 m Zcela největšího sedání povrchu tělesa ďáblické skládky je tradičně dosahováno v 2. sekci v bodě 19, kde dosahuje v současnosti hodnoty 4,36 m. Naopak minimální sednutí v rámci posuzovaných referenčních bodů je ve 3. sekci v bodě 23, kde činí 1,06 m. Z hlediska funkční způsobilosti skládky je vhodné věnovat pozornost také nerovnoměrnému sedání (KUDRNA 2009b). Obecně je možno konstatovat, že výše uvedené průměrné hodnoty sedání stírají extrémní hodnoty. Ze zkoumání časových závislostí sedání vyplývá poznatek, že vyjma Grafu 1 a

8 sednutí (cm) sednutí (cm) hlavně jeho ekvivalentu Grafu 3, který specifikuje časový průběh relativních sedání, charakterizující rovnoměrné sedání, lze konstatovat, že všechny ostatní průběhy sedání v dalších fázích vykazují nerovnoměrné sedání (Graf 2 a Graf 4). Graf 1 Časový průběh absolutního sedání na skládce TKO v Ďáblicích v období od do čas (dny) Graf 2 Časový průběh absolutního sedání na skládce TKO v Ďáblicích v období od do čas (dny) Graf 3 Časový průběh relativního sedání na skládce TKO v Ďáblicích v období od do

9 relativní sednutí (%) relativní sednutí (%) čas (dny) Graf 4 Časový průběh relativního sedání na skládce TKO v Ďáblicích v období od do čas (dny) Pokud jde o interpretaci relativního sedání (Grafy 3 až 4), kde je na vodorovné časové ose logaritmické měřítko a na svislé ose poměr absolutního sedání k výšce odpadu pod indikačním bodem, tak lze konstatovat, že časový údaj přechodu krátkodobého na dlouhodobé sedání t 2,k = t 1,l se pohybuje v intervalu 300 až 500 dní. Z Grafu 4 ve 2. fázi vyplývá, že maximální hodnota relativního sednutí byla dosažena 15,63 % v bodě 19, zatímco minimální hodnota relativního sednutí pak ve 3. fázi v bodě 23 a činí 4,04 %. Průměrná hodnota relativního sednutí na skládce v Ďáblicích v 1. až 5. fázi ke dni má hodnotu Ø 8,45 %. Z analýzy vyplývá, že přestože většina deformací skládkového tělesa byla minimálně osmi až čtrnáctiletým monitorováním doposud zachycena a je zřejmé, že během ukončování provozu skládky

10 i během období následné péče bude sedání skládky dále pokračovat. Výškově lze tedy vrchlík skládky převýšit zhruba o 4,5 m, což odpovídá uvedené maximální hodnotě relativního sednutí 17 %, kterou uvádí KOENIG et al. (1996). Současně zjištěné hodnoty relativního sednutí okolo 12%, odpovídají převýšení okolo 3,5 m. Během dlouhodobém procesu následné konsolidace po dobu následné péče (cca 30 let) se skládka stabilizuje a její povrch bude zhruba odpovídat úrovni uvedené v projektu. 4.2 Skládka TKO Snina Jak bylo v podkap řečeno, povrch skládky byl podrobně zaměřen v dubnu 2004 a následně bylo těleso skládky ponecháno bez vnějších zásahů. Vzhledem k tomu, že táto část aktivní kazety skládky se nezavážela odpadem, nevznikla u provozovatele potřeba během celého období geodetický zaměřovat povrch skládky. Až v souvislosti s problematikou sedání povrchu skládek z hlediska jejich dlouhodobého sledování proběhlo po devíti letech toto kontrolní geodetické zaměření. Naměřené údaje jsou uvedeny v Tab. 2. Z těchto údajů je zřejmé, že po devíti letech konsolidace nezhutňovaného tělesa skládky došlo k poklesu povrchu odpadu v průměru o 5,2 %. V indikačních bodech došlo k absolutnímu sednutí povrchu skládky v intervalu od 0,17 do 0,85 m při mocnosti odpadu od 7,4 do 14,3 m. Tab. 2 Výsledky sedání povrchu skládkového tělesa ve Snině č. bodu: súradnice bodov: dno kazety hrúbka odpadu nadmorská výška III nadmorská výška XII pokles povrchu Y X (m n m) (m) (m n m) (m n m) (m) (%) , ,84 300,00 7,37 307,37 307,20 0,17 2,3% , ,13 297,70 11,53 309,23 308,73 0,50 4,3% , ,01 297,20 12,98 310,18 309,33 0,85 6,5% , ,22 298,40 9,80 308,20 307,65 0,55 5,6% , ,02 297,60 10,98 308,58 308,06 0,52 4,7% , ,03 297,30 12,71 310,01 309,23 0,78 6,1% , ,14 298,00 12,27 310,27 309,42 0,85 6,9% , ,04 297,00 13,48 310,48 310,09 0,39 2,9% , ,23 299,70 8,28 307,98 307,55 0,43 5,2% , ,75 299,72 8,82 308,54 307,95 0,59 6,7% , ,45 299,75 9,85 309,60 309,14 0,46 4,7% , ,44 296,50 14,26 310,76 309,93 0,83 5,8% 5 VÝPOČTY Je zřejmé, že jednou z cest jak prognózovat sedání povrchu skládek je aplikace vhodných výpočetních modelů, které budou s přijatelnou přesností simulovat chování tak specifických antropogenních akumulacích jakými jsou skládky TKO. V odborné literatuře lze v současnosti vyhledat celou řadu vypracovaných teorií a modelů, které se problematikou sedání v souvislosti s konsolidací a biodegradací materiálu TKO podrobně zabývají. Vzhledem na zaměření příspěvku jsme použili pouze takové jednoduché modely, které vycházejí ze všeobecně známých a praxí ověřených empirických konstant a nevyžadují nákladné testování vstupních parametrů ve velkoobjemových přístrojích nebo in situ, které ostatně nejsou v ČR ani v SR k dispozici. Naším cílem bylo ověřit do jaké míry se budou reálně naměřené topografické údaje shodovat s predikovanými daty určenými níže uvedenými výpočetními modely. Je zřejmé, že praktické využití naleznou pouze takové modely, které potvrdí přijatelnou shodu svých závěrů s reálnými monitorovanými hodnotami sedání.

11 Je všeobecně známo, že silně nehomogenní a anizotropní TKO mění v čase svůj objem vlivem účinku gravitace a biodegradace, která vede ke ztrátám hmoty skládkového tělesa. Složité procesy popisující změny objemu skládek musí být založeny na mechanickém stlačení (konsolidaci) a biodegradačním rozkladu. Potom lze výsledné sedání modelovat jako kombinaci obou procesů, tedy mechanické komprese a biodegradačního poklesu. Ukazuje se, že oba procesy se v čase vzájemně prostupují a ovlivňují. Pro prognózu těchto dlouhodobých poklesů povrchu skládky jsme použili tyto modely: 1. Půdně-mechanický model (SOWERS 1973) S M = H o * C ae * log (t / t o ) kde S M představuje sekundární pokles povrchu v čase t H o je mocnost vrstvy odpadu v daném bodě po primárním poklesu C ae je koeficient sekundárního poklesu t o je referenční čas od začátku sekundárního poklesu 2. Biodegradační model (PARK and LEE 1997) S B = H o * ε * [1 exp (-kt) ] kde S B představuje pokles povrchu v čase t H o je mocnost vrstvy odpadu v daném bodě po primárním poklesu ε je koeficient sekundárního poklesu k je degradační konstanta pro rozklad Výsledné dlouhodobé sedání skládky (S LT ) bude součtem S LT = S M + S B. 6 INTERPRETACE VÝSLEDKŮ Na rozdíl od výpočtů sedaní zemin je skládkové těleso TKO svojí významnou heterogenitou a anizotropií jako i časovou nestabilitou biodegradačních procesů velmi komplikovaný systém. Přesto některé zjednodušené empirické modely poskytují relativně dobré výsledky dlouhodobého sedání povrchu skládky. Nutnou podmínkou je ale správné zohlednění lokálních specifik a aplikace vhodných konstant. Pro výpočet očekávaného sedání povrchu skládky TKO jsme použili dva nejčastěji používané modely SOWERS (1973) a PARK a LEE (1997). První z nich zohledňuje mechanické stlačení odpadu, druhý počítá s biodegradací organického odpadu ve skládce. Pro úbytek hmoty a prognózu sedání tělesa skládky vlivem produkce skládkového plynu jsme použili výpočet podle autora CHIA- NAN (2006). Po použití údajů z úvodního zaměření obou zkoumaných lokalit jako i z dalších geodetických měření v průběhu provozu těchto skládek byly provedeny výpočty podle uvedených modelů. Zjištěné výsledky jsou interpretovány v další časti příspěvku. Pro skládku Ďáblice je porovnání modelových výpočtů sedání se skutečnými zaměřenými údaji uvedeno v Grafech 5 a 6. Podle našich výpočtů představuje průměrné relativní sedání podle SOWERSA 3,5 % a podle PARKA a LEE 11 % mocnosti odpadu. Koeficient korelace vypočtených a naměřených údajů je 0,801, což považujeme za velmi dobrou shodu modelů se skutečností. Z histogramu (Graf 6) je zřejmé, že skutečný zaměřený pokles povrchu skládky Ďáblice dosahuje pouze cca % z vypočteného celkového poklesu podle SOWERSA a podle PARKA a LEEA. Nejvýraznější rozdíly jsou v indikačních bodech 32-35, kde zatím uplynula pouze relativně krátká doba od uložení odpadu na skládku (3-4 roky). Podobný výrazný rozdíl mezi modelovým poklesem a skutečným zaměřeným poklesem je v indikačních bodech 2, 12, 16, 18. V těchto bodech je mocnost odpadu zhruba poloviční oproti ostatním bodům, což se logicky projevilo ve výpočtech. Uvedené

12 Zameraný pokles (m) Graf 5 Porovnání shody skutečného poklesu skládky v Ďáblicích s modelovým výpočtem 5,0 4,5 Graf modelového poklesu vs skutočný zameraný pokles na skládke Ďáblice. 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 - Modelový pokles (m) - 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 výsledky jsou ve shodě s četnými publikovanými závěry, kdy reálna biodegradace je vždy menší než teoreticky vypočtená. Biodegradační konstanta totiž nemůže zcela reálně zohlednit vysokou míru heterogenity skládkového tělesa jako i časový vývoj rozkladu organické hmoty. Pro výpočet sedání tělesa skládky vlivem produkce skládkového plynu jsme nejprve modelovali teoretickou produkci skládkového plynu na základe empirického modelu LMOP (GUZZONE a MULLER 2003) dosazením vhodných konstant, při kterých bude maximální korelace modelu se skutečným odčerpaným množstvím skládkového plynu z této skládky v letech Po extrapolaci nejvhodnější křivky produkce skládkového plynu byla přepočítána celková teoretická produkce skládkového plynu za celé dosavadní období. Podle stechiometrických propočtů byl vypočten úbytek hmoty na skládce rozkladem na skládkový plyn. Vypočítaný biodegradovaný organický odpad představuje 17 % z celkového objemu tělesa skládky, což v přepočtu na mocnost odpadu vykazuje průměrný pokles o 4,2 m. Reálny naměřený pokles povrchu skládky vzhledem ke geometrickému tvaru činí cca 2,77-3,21 m, což je v poměrně dobré shodě s naměřenými údaji v kap. 4.1: maximální zaměřený pokles 4,36 m, průměrný pokles 2,11 2,53 m. Na skládce Snina, vzhledem ke zcela odlišným podmínkám provozu skládky, a k diametrálně menším objemovým a váhovým poměrům než na skládce Ďáblice, byly získány výsledky, které jsou ve větším rozporu s realitou (Graf 7). Z výpočtů byl určen průměrný pokles podle SOWERSE 3,3 % a podle PARKA a LEE pouze 4,9 % mocnosti odpadu. V porovnaní se skládkou Ďáblice je modelový pokles vlivem biodegradace pro tuto skládku výrazně nižší, což vyplývá z mnohem slabších degradačních procesů na této malé skládce, i z faktu, že odpad nebyl řádně hutněn kompaktorem. Koeficient korelace mezi modelovým poklesem a skutečně naměřeným sedáním je r = 0,690. Vypočítaný úbytek objemu hmoty ve skládce vlivem rozkladu na skládkový plyn je 8,8 %, což v přepočtu na výšku skládky znamená pokles jejího povrchu v průměru o 0,55 m, přičemž průměrný zaměřený pokles povrchu skládky Snina byl 0,58 m.

13 pokles (m) pokles (m) Graf 6 Histogram zaměřeného poklesu skládky a modelových výpočtů na skládce Ďáblice 5,0 4,5 Porovnanie výpočtových modelov a skutočného zameraného poklesu povrchu skládky Ďáblice. 5,0 4,5 Biodegrad. model Sowers. model Zameraný pokles 4,0 4,0 3,5 3,5 3,0 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5 0, Graf 7 Histogram zaměřeného poklesu skládky a modelových výpočtů na skládce Snina 1,2 Porovnanie výpočtových modelov a skutočného zameraného poklesu povrchu skládky TKO Snina. 1,2 Park a Lee model Sowers model pokles povrchu 1,0 1,0 0,8 0,8 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0, ZÁVĚR Z našich výsledků vyplývá, že i relativně jednoduché modely procesu sedání skládky TKO mohou přinést dostatečně přesné výsledky pro prognózování budoucího tvaru skládkového tělesa. Jestliže máme k dispozici také údaje o ročním čerpaném množství skládkového plynu, je možné tyto údaje

14 verifikovat i s dalšími modely a upřesnit tak získané údaje. Měrná produkce skládkového plynu jako přímý důsledek rozvoje biodegradačních procesů indikuje, jestli z hlediska dlouhodobého poklesu bude mít na zkoumané skládce výraznější podíl SOWERSŮV model anebo model podle PARKA a LEE. Důležitou úlohu má při těchto výpočtech především výběr vhodných empirických konstant s přihlédnutím k publikovaným údajům. LITERATURA CHIA-NAN, L. Unsaturated consolidation theory for the prediction of long-term municipal solid waste landfill settlement. Waste Manage Res. 2006, 24, pp , ISSN X GUZZONE, B., MULLER, D. User's Manual Mexico Landfill Gas Model, Landfill Methane Outreach Program (LMOP). U.S. Environmental Protection Agency, Washington, D.C., KÁRA, J., PASTOREK, Z. a PŘIBYL, E. Výroba a využití bioplynu v zemědělství. VÚZT, Praha: 2007, pp Manuscript. KOENIG, D., KOCKEL R., JESSBERGER, H.L.: Zur Beurteillung der Standsicherheit und zur Prognose der Setzungen von Mischabfalldeponien. In Proc. 12. Nürn. Deponieseminar, Nürnberg: 1996, pp KUDRNA, Z. Long-term deformations of municipal landfill bodies and their effects on functional safety of superficial sealing. Acta Geodyn. Geomater. 2009a, 6, No. 4, (156), pp ISSN KUDRNA, Z. Riziko nerovnoměrného sedání po uzavření skládek tuhého komunálního odpadu. In Deponie workshop Zittau Liberec, Zittau: Hochschule Zittau/Goerlitz 2009b, pp ISBN KUDRNA, Z. Zpráva o vyhodnocení měření sedání skládky. Skládka TKO v Ďáblicích. ZK, Všenory: 2013, pp Manuscript. PADGETT, J.M. Biodegradability of Wood Products under Simulated Landfill Conditions. Raleigh, North Karolina A thesis submitted for the degree of Master of Science. PARK, H.I., LEE, S.R. Long-term Settlement Behaviour of Landfills with Refuse Decomposition. Journal of Solid Waste Technology and Management. 1997, XXIV, pp SEDLÁČEK, V. Analýza faktorů ovlivňujících geotechnické parametry tuhých komunálních odpadů. PřF UK, Praha: 2013, pp Manuscript. SCHARFF, H. Afvalzorg Simple Methane Generation and Emission Model LFG production, ver. XI. 2011, personal communication with H. Scharff , NV Afvalzorg, Assendelft, The Netherlands. SIDDIQUIM, A.A., Biodegradation and Settlement Behaviour of Mechanically Biologically Treated (MBT) Waste, Thesis for the degree of Ph.D., University of Southampton, School of Civil Engineering and the Environment. April SOWERS, G. F. Settlement of Waste Disposal Fills. In Proc. Eighth International Conference on Solid Mechanics and Foundation Engineering. Montreal: ISSMF 1973, pp ŠKOPEK, J., KUDRNA, Z. Sedání skládky TKO v Praze Ďáblicích. In Geotechnické symposium. Brno: FSv VUT 1997, pp XIMENES, F.A., GARDNER,W.D., COWIEM, A.L. The Decomposition of Wood Products in Landfills in Sydney, Australia. Cooperative Research Centre for Greenhouse Accounting, Australia. Waste Management, Volume 28, 11, 2008, pp,

Zaměření aktuálního stavu, výpočet kubatur a geotechnický monitoring na SKO Libínské sedlo

Zaměření aktuálního stavu, výpočet kubatur a geotechnický monitoring na SKO Libínské sedlo Zaměření aktuálního stavu, výpočet kubatur a geotechnický monitoring na SKO Libínské sedlo stav skládky k 19. 11. 2015 leden 2015 ARTEZIS Solution s.r.o., Osadní 26, 170 00 Praha - Holešovice www.artezis.cz,

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Monitoring přehradních hrází doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.

Více

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

Výpočet konsolidace pod silničním náspem Inženýrský manuál č. 11 Aktualizace: 02/2016 Výpočet konsolidace pod silničním náspem Program: Soubor: Sedání Demo_manual_11.gpo V tomto inženýrském manuálu je vysvětlen výpočet časového průběhu sedání

Více

Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot

Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot Inženýrský manuál č. 17 Aktualizace: 04/2016 Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot Proram: Soubor: Skupina pilot Demo_manual_17.sp Úvod Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití

Více

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH ZAKLÁDÁNÍ NA NÁSYPECH Skladba násypů jako: zeminy, odpad z těžby nerostů nebo průmyslový odpad. Důležité: ukládání jako hutněný nebo nehutněný materiál. Nejnebezpečnější

Více

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti 1.Identifikace provozovatele (žadatele) Biosolid, s.r.o. Kostelanská 2128 686 03 Staré Město IČ : 26136830 2.Popis zařízení a přehled případných hlavních variant

Více

Provoz skládky komunálních odpadů

Provoz skládky komunálních odpadů Provoz skládky komunálních odpadů (ilustrovaný scénář pořadu) Odpady provázejí člověka po celou dobu civilizace. Vznikají při průmyslové činnosti, zemědělství, dopravě a při běžném životě člověka v konzumní

Více

Ing. Eva Jiránková, Ph.D., Ing. Marek Mikoláš, Ing. V 11 Petr Waclawik, Ph.D.

Ing. Eva Jiránková, Ph.D., Ing. Marek Mikoláš, Ing. V 11 Petr Waclawik, Ph.D. Ing. Eva Jiránková, Ph.D., Ing. Marek Mikoláš, Ing. V 11 Petr Waclawik, Ph.D. UTVÁŘENÍ POKLESOVÉ KOTLINY A HODNOCENÍ PORUŠOVÁNÍ PEVNÉHO NADLOŽÍ V PRŮBĚHU DOBÝVÁNÍ SLOJÍ 38, 39 A 40 V 9. KŘE DOLU KARVINÁ,

Více

JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY. Komentované řešení pomocí programu Statistica

JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY. Komentované řešení pomocí programu Statistica JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY Komentované řešení pomocí programu Statistica Vstupní data Data umístěná v excelovském souboru překopírujeme do tabulky ve Statistice a pojmenujeme proměnné, viz prezentace k tématu

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1. Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP

Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1. Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1 Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP Skládkování odpadů v Podkrušnohoří, Produkce odpadů Průmyslové odpady: z vlastní průmyslové výroby odpady z energetiky

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků

ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA POVRCHU TERÉNU A DO PODZEMÍ ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků Ing. Radim Ptáček, Ph.D GEOoffice,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF PROCESS AND ENVIROMENTAL

Více

BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH

BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH Ústav železničních konstrukcí a staveb 1 BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH Otto Plášek Bezstyková kolej na mostech 2 Obsah Vysvětlení rozdílů mezi předpisem SŽDC S3 a ČSN EN 1991-2 Teoretický základ interakce

Více

SSOS_ZE_3.13 Skládky odpadu

SSOS_ZE_3.13 Skládky odpadu Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.13

Více

Význam hydraulických parametrů zemin pro určení obtížně sanovatelných lokalit ve vztahu k in situ technologiím

Význam hydraulických parametrů zemin pro určení obtížně sanovatelných lokalit ve vztahu k in situ technologiím Význam hydraulických parametrů zemin pro určení obtížně sanovatelných lokalit ve vztahu k in situ technologiím Jiří Slouka, Petr Beneš EKOSYSTEM, spol. s r.o., Praha VŠCHT Praha, Ústav chemie ochrany prostředí

Více

Modelování proudění podzemní vody a transportu amoniaku v oblasti popelových skládek závodu Chemopetrol Litvínov a.s.

Modelování proudění podzemní vody a transportu amoniaku v oblasti popelových skládek závodu Chemopetrol Litvínov a.s. Modelování proudění podzemní vody a transportu amoniaku v oblasti popelových skládek závodu Chemopetrol Litvínov a.s. 5. a 6. prosince, Litomyšl PROGEO s.r.o. : Ing. Jan Uhlík, Ph.D. Témata prezentace:

Více

1 Švédská proužková metoda (Pettersonova / Felleniova metoda; 1927)

1 Švédská proužková metoda (Pettersonova / Felleniova metoda; 1927) Teorie K sesuvu svahu dochází často podél tenké smykové plochy, která odděluje sesouvající se těleso sesuvu nad smykovou plochou od nepohybujícího se podkladu. Obecně lze říct, že v nesoudržných zeminách

Více

Postup měření při stanovení radonového indexu pozemku

Postup měření při stanovení radonového indexu pozemku Jak se měří radon Jak se měří radon Postup měření při stanovení radonového indexu pozemku Měřeným parametrem je objemová aktivita radonu 222 Rn v půdním vzduchu. Výsledek je udáván v jednotkách kbq/m 3.

Více

TLOUŠŤKOVÁ A VÝŠKOVÁ STRUKTURA A JEJÍ MODELOVÁNÍ

TLOUŠŤKOVÁ A VÝŠKOVÁ STRUKTURA A JEJÍ MODELOVÁNÍ TLOUŠŤKOVÁ A VÝŠKOVÁ STRUKTURA A JEJÍ MODELOVÁNÍ 1 Vlastnosti tloušťkové struktury porostu tloušťky mají vyšší variabilitu než výšky světlomilné dřeviny mají křivku početností tlouštěk špičatější a s menší

Více

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS Trávníček P., Vítěz T., Dundálková P., Karafiát Z. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty

Více

SLOŽENÍ BIOPLYNU VE VÝZKUMNÉM ZEMNÍM BIOREAKTORU. Bohdan Stejskal

SLOŽENÍ BIOPLYNU VE VÝZKUMNÉM ZEMNÍM BIOREAKTORU. Bohdan Stejskal ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 19, Supplement (2011): 318 322 ISSN 1335-0285 SLOŽENÍ BIOPLYNU VE VÝZKUMNÉM ZEMNÍM BIOREAKTORU Bohdan Stejskal Ústav aplikované a krajinné

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Statický výpočet požární odolnosti

Statický výpočet požární odolnosti požární Motivace Prezentovat metodiku pro prokázání požární spolehlivosti konstrukce Specifikovat informace nezbytné pro schválení navrženého řešení dotčenými úřady státní správy Uvést do možností požárních

Více

Brno, Svitavská 46 tel.: fax.: PROTOKOL

Brno, Svitavská 46 tel.: fax.: PROTOKOL 614 00 Brno, Svitavská 46 tel.: 541321255 fax.: 549247570 PROTOKOL Stanovení hmotnostní bilance emisí metanu za rok 2015 z povrchu skládky odpadů S OO3 Milevsko - Jenišovice Vypracoval: Ing. Jiří Valášek

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Monitoring stavebních jam doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.

Více

prof. Ing. Petr Bujok, CSc. 1, Ing. Martin Klempa, 2 V 2 Ing. Jaroslav Němec, DrSc. 2, Ing. Petr Němec, Ph.D. 3

prof. Ing. Petr Bujok, CSc. 1, Ing. Martin Klempa, 2 V 2 Ing. Jaroslav Němec, DrSc. 2, Ing. Petr Němec, Ph.D. 3 prof. Ing. Petr Bujok, CSc. 1, Ing. Martin Klempa, 2 V 2 Ing. Jaroslav Němec, DrSc. 2, Ing. Petr Němec, Ph.D. 3 VYUŽITÍ OPUŠTĚNÝCH DŮLNÍCH DĚL A UZAVŘENÝCH HLUBINNÝCH UHELNÝCH DOLŮ PRO GEOSEKVESTRACI CO

Více

GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Ing. Radek Bernatík SŽDC, s.o., Ředitelství, Obor traťového hospodářství, Praha 1. Úvod Geotechnický průzkum je soubor činností vedoucích ke zjištění a posouzení

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ & TEORIE SPOLEHLIVOSTI část 8: Normové předpisy

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ & TEORIE SPOLEHLIVOSTI část 8: Normové předpisy SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ & TEORIE SPOLEHLIVOSTI část 8: Normové předpisy Drahomír Novák Jan Eliáš 2012 Spolehlivost konstrukcí, Drahomír Novák & Jan Eliáš 1 část 8 Normové předpisy 2012 Spolehlivost konstrukcí,

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

SANAČNÍ TECHNOLOGIE XV Pardubice RNDr. Ladislav Sýkora.

SANAČNÍ TECHNOLOGIE XV Pardubice RNDr. Ladislav Sýkora. SANAČNÍ TECHNOLOGIE XV 22. 24. 5. 2012 Pardubice RNDr. Ladislav Sýkora Ladislav.sykora@aecom.com Úvod Promývání zemin surfaktanty na dílčí lokalitě E1-západ bylo realizováno v rámci úkolu OSEZ JDZ Soběslav

Více

Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava

Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava nabídka společnosti NOZA, s. r. o. www.nozasro.cz Profil firmy NOZA, s. r. o. Hlavním cílem a

Více

Zpracoval: Mgr. Petr Brůček, Ph.D. vedoucí oddělení ekologie DIAMO s.p., o.z. SUL Příbram Datum:

Zpracoval: Mgr. Petr Brůček, Ph.D. vedoucí oddělení ekologie DIAMO s.p., o.z. SUL Příbram Datum: Zpracoval: Mgr. Petr Brůček, Ph.D. vedoucí oddělení ekologie DIAMO s.p., o.z. SUL Příbram Datum: 16.9.2015 Lom Hájek 14400000 5000 0,035% V podzemní vodě je patrné výrazné překračování indikátoru znečištění

Více

Nakládání s kaly z ČOV a jejich budoucí vývoj. Kristýna HUSÁKOVÁ odbor odpadů

Nakládání s kaly z ČOV a jejich budoucí vývoj. Kristýna HUSÁKOVÁ odbor odpadů Nakládání s kaly z ČOV a jejich budoucí vývoj Kristýna HUSÁKOVÁ odbor odpadů OBSAH Přehled legislativních předpisů EU a ČR Produkce kalů z ČOV Možnosti nakládání s kaly z ČOV v ČR - materiálové využití

Více

ZALOŽENÍ NÁSYPŮ DÁLNICE D8 NA MÁLO ÚNOSNÉM PODLOŽÍ V PROSTORU PLAVIŠTĚ ÚŽÍN

ZALOŽENÍ NÁSYPŮ DÁLNICE D8 NA MÁLO ÚNOSNÉM PODLOŽÍ V PROSTORU PLAVIŠTĚ ÚŽÍN ZALOŽENÍ NÁSYPŮ DÁLNICE D8 NA MÁLO ÚNOSNÉM PODLOŽÍ V PROSTORU PLAVIŠTĚ ÚŽÍN Ing. Petr Kučera Stavební geologie - Geotechnika, a.s. Foundation of Embankment of Motorway D8 on a Soft Subsoil at Úžín Tailing

Více

Aktuální trendy v oblasti modelování

Aktuální trendy v oblasti modelování Aktuální trendy v oblasti modelování Vladimír Červenka Radomír Pukl Červenka Consulting, Praha 1 Modelování betonové a železobetonové konstrukce - tunelové (definitivní) ostění Metoda konečných prvků,

Více

ZKUŠEBNÍ PROTOKOLY. B1M15PPE / část elektrické stroje cvičení 1

ZKUŠEBNÍ PROTOKOLY. B1M15PPE / část elektrické stroje cvičení 1 ZKUŠEBNÍ PROTOKOLY B1M15PPE / část elektrické stroje cvičení 1 1) Typy testů 2) Zkušební laboratoře 3) Dokumenty 4) Protokoly o školních měřeních 2/ N TYPY TESTŮ PROTOTYPOVÉ TESTY (TYPOVÁ ZKOUŠKA) KUSOVÉ

Více

Stanovení hloubky karbonatace v čase t

Stanovení hloubky karbonatace v čase t 1. Zadání Optimalizace bezpečnosti a životnosti existujících mostů Stanovení hloubky karbonatace v čase t Předložený výpočetní produkt je aplikací teoretických postupů popsané v navrhované certifikované

Více

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy 10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy Regresní úloha (analýza) je označení pro statistickou metodu, pomocí nichž odhadujeme hodnotu náhodné veličiny (tzv. závislé proměnné, cílové proměnné, regresandu

Více

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Konsolidace zemin

Více

Ing. Vladimír Polívka, Ing. Igor Němec Z 5 REKULTIVACE ODVALU DOLU TUCHLOVICE

Ing. Vladimír Polívka, Ing. Igor Němec Z 5 REKULTIVACE ODVALU DOLU TUCHLOVICE Ing. Vladimír Polívka, Ing. Igor Němec Z 5 REKULTIVACE ODVALU DOLU TUCHLOVICE 1. Z historie dolu Tuchlovice V 30. letech minulého století bylo prokázáno geologickým průzkumem, že západní část dobývacího

Více

21A412: Optimalizace geometrických parametrů a pevnostních výpočtů ozubených kol automobilních převodovek zahrnující reálné provozní podmínky.

21A412: Optimalizace geometrických parametrů a pevnostních výpočtů ozubených kol automobilních převodovek zahrnující reálné provozní podmínky. 21A412: Optimalizace geometrických parametrů a pevnostních výpočtů ozubených kol automobilních převodovek zahrnující reálné provozní podmínky. Popis aktivity: Zpracování výsledků rozborů geometrických

Více

Bioremediace půd a podzemních vod

Bioremediace půd a podzemních vod Bioremediace půd a podzemních vod Jde o postupy (mikro)biologické dekontaminace půd a podzemních vod Jsou používány tam, kde nepostačuje přirozená atenuace: - polutanty jsou biologicky či jinak špatně

Více

Porovnání vstupů při kalkulaci dopravních staveb

Porovnání vstupů při kalkulaci dopravních staveb Porovnání vstupů při kalkulaci dopravních staveb Iveta Střelcová Jakub Hoskovec Pro zpracování individuální kalkulace byl vybrán kilometrový úsek na silnici II/101 mezi obcemi Zlatníky-Hodkovice a Jesenice.

Více

KONSOLIDACE ZEMIN. Pod pojmem konsolidace se rozumí deformace zeminy v čase pod účinkem vnějšího zatížení.

KONSOLIDACE ZEMIN. Pod pojmem konsolidace se rozumí deformace zeminy v čase pod účinkem vnějšího zatížení. KONSOLIDACE ZEMIN Pod pojmem konsolidace se rozumí deformace zeminy v čase pod účinkem vnějšího zatížení. Konsolidace je reologický proces postupného zmenšování objemu póru zeminy a změny struktury zeminy

Více

VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT. RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s.

VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT. RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s. VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s. EXPERT je soustavou kalkulátorů, které zjednodušují práci při zpracovávání hydrogeologických

Více

Depos Horní Suchá, a.s. Skládka odpadů Solecká Integrované povolení čj. ŽPZ/2802/03/Kl ze dne 17. 9. 2003, ve znění pozdějších změn

Depos Horní Suchá, a.s. Skládka odpadů Solecká Integrované povolení čj. ŽPZ/2802/03/Kl ze dne 17. 9. 2003, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ÚSPORY ENERGIE PŘI CHLAZENÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU

ÚSPORY ENERGIE PŘI CHLAZENÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU 2. Konference Klimatizace a větrání 212 OS 1 Klimatizace a větrání STP 212 ÚSPORY ENERGIE PŘI CHLAZENÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz

Více

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu LEPENÉ SPOJE Nárůst požadavků na technickou úroveň konstrukcí se projevuje v poslední době intenzivně i v oblasti spojování materiálů, kde lepení je často jedinou spojovací metodou, která nenarušuje vlastnosti

Více

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN Stanovení vlhkosti zemin ČSN ISO/TS 17892-1 Vlhkost zeminy Základní zkouška pro zatřídění, pojmenování a popis Příklady dalšího použití: stanovení

Více

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D Program školení 1. Blok Požadavky na stavební konstrukce Okrajové podmínky Nové funkce Úvodní obrazovka Zásobník materiálů Uživatelské skupiny Vlastní katalogy Zásady

Více

Použití minerálních směsí v konstrukčních vrstvách tělesa železničního spodku

Použití minerálních směsí v konstrukčních vrstvách tělesa železničního spodku ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 2016 OLOMOUC, 18. 20. DUBNA 2016 Použití minerálních směsí v konstrukčních vrstvách tělesa železničního spodku Ing. Petr Jasanský Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Více

Založení komunikace na velmi měkkém podloží

Založení komunikace na velmi měkkém podloží Založení komunikace na velmi měkkém podloží Ing. Petr KOMÁREK Základní údaje o projektu Název: Investor: Cíl: BOLSHAYA NEFT SPD SALYM PETROLEUM DEVELOPMENT (joint-venture Shell / Sibir Energy) 2005 - těžba

Více

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku 480/01 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 0. prosince 01 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Dokumentace funkčního vzorku Nástavce pro měření laserovým dálkoměrem na kotevních bodech liniových instalací BOTDA

Dokumentace funkčního vzorku Nástavce pro měření laserovým dálkoměrem na kotevních bodech liniových instalací BOTDA Dokumentace funkčního vzorku Nástavce pro měření laserovým dálkoměrem na kotevních bodech liniových instalací BOTDA vyvinutého v rámci řešení projektu FR-TI3/609 Výzkum a vývoj detekce a kontrolního sledování

Více

IMPLEMENTACE BIOVENTINGU

IMPLEMENTACE BIOVENTINGU IMPLEMENTACE BIOVENTINGU Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize, Radiová 7, Praha 10 envisan@vol.cz 1 CHARAKTERIZACE LOKALITY 1. Přehled existujících informací 2. Složení půdních plynů 3.

Více

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Autor RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Blok BK14 - Sekundární prašnost Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

ATMOGEOCHEMICKÝ PRŮZKUM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ATMOGEOCHEMICKÝ PRŮZKUM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Objednatel: Hutní projekt Ostrava, a.s. Stavba: Město Ostrava Plošná kanalizace Michálkovice Objekt: Posouzení trasy z hlediska nebezpečí výstupu důlních plynů Stupeň: DSP Zakázka: G-3403 Datum: 06/2003

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU Bořivoj Šourek,

Více

INTERPRETACE PUKLINOVÉ SÍTĚ NA ZÁKLADĚ TERÉNNÍCH MĚŘENÍ

INTERPRETACE PUKLINOVÉ SÍTĚ NA ZÁKLADĚ TERÉNNÍCH MĚŘENÍ INTERPRETACE PUKLINOVÉ SÍTĚ NA ZÁKLADĚ TERÉNNÍCH MĚŘENÍ Metody a nástroje hodnocení vlivu inženýrských bariér na vzdálené interakce v prostředí hlubinného úložiště Projekt č.:1h-pk/31 MPO ČR Metody a nástroje

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. 19.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. 19. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. 19 Jiří LUKEŠ 1 HYDROKAROTÁŽNÍ MĚŘENÍ VE VÝZKUMNÝCH VRTECH NA LOKALITĚ POTŮČKY

Více

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO:

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO: SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO: VÝSLEDKY PROJEKTU NA LOKALITĚ TIŠNOV SITA CZ a.s. ECO - Management s.r.o. 21/09/2009 ÚKOL VAV č. SLII2f1-30-70 Projekt součástí úkolu VaV č. SLII2f1-30-70: Výzkum integrovaného

Více

Stanovení nejistot při výpočtu kontaminace zasaženého území

Stanovení nejistot při výpočtu kontaminace zasaženého území Stanovení nejistot při výpočtu kontaminace zasaženého území Michal Balatka Abstrakt Hodnocení ekologického rizika kontaminovaných území představuje komplexní úlohu, která vyžaduje celou řadu vstupních

Více

HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ

HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ Radim Paluska, Miroslav Kyjovský V tomto příspěvku jsou uvedeny poznatky vyplývající ze zkoušek provedených za účelem vyhodnocení rozdílných režimů při

Více

Monitoring vod. Monitoring podzemní voda:

Monitoring vod. Monitoring podzemní voda: Monitoring vod Monitoring podzemní voda:...1 Předprovozní monitoring:...1 Monitoring v rámci provozu...2 Vyhodnocení monitoringu podzemních vod...3 Monitoring povrchová voda:...5 Profil Dubenecký potok

Více

Zaměř ení aktuálního stavu, výpoč et kubatur a geotechnický monitoring na SKO Rakovka stav skládky k 24. 9. 2014 leden 2015 ARTEZIS Solution s.r.o., Osadní 26, 170 00 Praha - Holešovice artezis@artezis.cz,

Více

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád radní pro oblast životního prostředí Kraje Vysočina Historie ISNOV Historické důvody řešení ISNOV trvalé neplnění cílů Plánu odpadového hospodářství

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

Inženýrskogeologický průzkum přirozených stavebních materiálů

Inženýrskogeologický průzkum přirozených stavebních materiálů Inženýrskogeologický průzkum přirozených stavebních materiálů 1) Průzkum přírodních stavebních surovin metodika ložiskové geologie do ig se nezařazuje provádění: specializovaná průzkumná pracoviště úkoly:

Více

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Ivana Pomykačová Konzultační den SZÚ Hodnocení rozborů vody Výsledek měření souvisí s: Vzorkování, odběr vzorku Pravdivost, přesnost, správnost

Více

NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ. Úvod. Vzpěr prutu. Petr Frantík 1

NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ. Úvod. Vzpěr prutu. Petr Frantík 1 NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ Petr Frantík 1 Úvod Úloha pokritického vzpěru přímého prutu je řešena dynamickou metodou. Prut se statickým zatížením je modelován jako nelineární disipativní dynamický systém.

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity nejsou stanoveny. Ze zařízení nedochází k vypouštění látek, pro které by byl emisní limit stanoven. 1.2 Integrované povolení se vydává ke změně stavby

Více

Návrh ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy

Návrh ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2008, kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů a formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů Ministerstvo životního

Více

Předmět a cíle rizikové analýzy přehrad Koncepční přístupy k rizikové analýze přehrad. Aktuální stav RA přehrad v ČR

Předmět a cíle rizikové analýzy přehrad Koncepční přístupy k rizikové analýze přehrad. Aktuální stav RA přehrad v ČR ÚVOD VYMEZENÍ CÍLŮ A OBSAHU PUBLIKACE TERMINOLOGIE POUŽÍVANÁ v ANALÝZE RIZIKA PŘEHRAD NÁVRHOVÉ PARAMETRY VODNÍCH DĚL BEZPEČNOST PŘEHRAD TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ DOHLED Charakteristika a rámec činností TBD

Více

Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod.

Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod. Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod. Zprávu předkládá: Slovenský rybársky zväz MO Holíč Jaroslav Minařík, místopředseda organizace MO SRZ Holíč Michal Náter, hlavní

Více

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné).

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné). VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ PRO VÝROBU TEPELNĚ IZOLAČNÍCH MALT A OMÍTEK UTILIZATION OF ORGANIC WASTES FOR PRODUCTION OF INSULATING MORTARS AND PLASTERS Jméno autora: Doc. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník,

Více

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010 1 Jaká máme zatížení? 2 Co je charakteristická hodnota zatížení? 3 Jaké jsou reprezentativní hodnoty proměnných zatížení? 4 Jak stanovíme návrhové hodnoty zatížení? 5 Jaké jsou základní kombinace zatížení

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Doporučená literatura: ČSN EN 99 Eurokód: zásady navrhování konstrukcí. ČNI, Březen 24. ČSN EN 99-- Eurokód : Zatížení konstrukcí - Část -: Obecná zatížení - Objemové tíhy,

Více

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Průběh zkoušky, literatura Tepelně

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení

CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení biodeteriogenů Biokoroze stavebních materiálů Vznik a

Více

AQUATEST a.s. - sanace

AQUATEST a.s. - sanace SLOVNAFT a.s. TERMINÁL KOŠICE PREZENTACE PRAKTICKÉHO VYUŽITÍ APLIKACE NPAL A FENTONOVA ČINIDLA (METODA ISCO) Mgr. Richard Hampl, Mgr. Jan Patka, AQUATEST, a.s ÚVOD O AREÁLU ZÁJMU OBSAH PREZENTACE POSTUP

Více

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

Matematické modelování dopravního proudu

Matematické modelování dopravního proudu Matematické modelování dopravního proudu Ondřej Lanč, Alena Girglová, Kateřina Papežová, Lucie Obšilová Gymnázium Otokara Březiny a SOŠ Telč lancondrej@centrum.cz Abstrakt: Cílem projektu bylo seznámení

Více

PROTOKOL O PROVEDENÉM MĚŘENÍ

PROTOKOL O PROVEDENÉM MĚŘENÍ Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Procter & Gamble Professional Určení efektivity žehlení PROTOKOL O PROVEDENÉM MĚŘENÍ Vypracovali: Ing. Martin Pavlas, ÚPEI FSI

Více

Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012. Autor: RNDr. Ing. Karel Volf. Zpracováno pro: BAKTOMA spol. s r.o., ČSA 2, 783 53 Velká Bystřice

Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012. Autor: RNDr. Ing. Karel Volf. Zpracováno pro: BAKTOMA spol. s r.o., ČSA 2, 783 53 Velká Bystřice Zpráva o kontrole povrchových vod v revíru Boričky I v souvislosti s aplikací bioenzymatického prostředku PTP, výrobce BAKTOMA spol. s r.o. Velká Bystřice Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012 Autor:

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Modelování zatížení tunelů (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního

Více

OPERATIVNÍ TEPLOTA V PROSTORU S CHLADICÍM STROPEM

OPERATIVNÍ TEPLOTA V PROSTORU S CHLADICÍM STROPEM ANOTACE OPERATIVNÍ TEPLOTA V PROSTORU S CHLADICÍM STROPEM Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Technická 4, 66 7 Praha 6 Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz Pro hodnocení

Více

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A

Více

BRO Předpisy EU. RNDr. Dragica Matulová, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v.v.i. Centrum pro hospodaření s odpady

BRO Předpisy EU. RNDr. Dragica Matulová, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v.v.i. Centrum pro hospodaření s odpady BRO Předpisy EU RNDr. Dragica Matulová, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v.v.i. Centrum pro hospodaření s odpady Evropská Směrnice o bioodpadech první návrh směrnice o bioodpadu-2000 druhý

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

SLEDOVÁNÍ VERTIKÁLNÍCH POSUNŮ NA VÝSYPKÁCH Specializovaná mapa

SLEDOVÁNÍ VERTIKÁLNÍCH POSUNŮ NA VÝSYPKÁCH Specializovaná mapa Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny SLEDOVÁNÍ VERTIKÁLNÍCH POSUNŮ NA VÝSYPKÁCH Specializovaná mapa Případová studie Radovesice Příloha k výzkumnému projektu MZe NAZV QH 92091

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až

Více

Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů na příkladu hodnocení vodního zdroje Bzenec komplex

Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů na příkladu hodnocení vodního zdroje Bzenec komplex Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů na příkladu hodnocení vodního zdroje Bzenec komplex 29.3.2017 Jablonné nad Orlicí Matematické modelování (obecně hydrogeologie) ve svých

Více

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D. Fakulta stavební ČVUT v Praze 1 Úvod Při přesných inženýrsko geodetických

Více

Průběh řešení a dosažené výsledky v oblasti návrhu a měření spolehlivosti mikroelektronických 3D struktur

Průběh řešení a dosažené výsledky v oblasti návrhu a měření spolehlivosti mikroelektronických 3D struktur Průběh řešení a dosažené výsledky v oblasti návrhu a měření spolehlivosti mikroelektronických 3D struktur Úkol je možno rozdělit na teoretickou a praktickou část. V rámci praktické části bylo řešeno, 1)

Více