Vliv skládkového plynu na sedání skládek TKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv skládkového plynu na sedání skládek TKO"

Transkript

1 Vliv skládkového plynu na sedání skládek TKO Zdeněk Kudrna 1 a Marek Hrabčák 2 1 Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, Praha 2 Geosofting, s.r.o., Solivarská 28, Prešov - Abstrakt Geodynamické jevy jsou předmětem zkoumání nejen na přirozených svazích, ale také na antropogenních akumulacích. Na skládkách tuhého komunálního odpadu monitorujeme sedání povrchu skládkových těles, jež je důležité jak pro projektanta, tak i pro provozovatele skládky. Množství a složení skládkového plynu vznikajícího z biologicky rozložitelného komunálního odpadu jako směs především metanu a oxidu uhličitého je v určité korelaci k velikosti sedání skládkových těles. Předmětem článku je snaha o kvantifikování této korelace na dvou modelových lokalitách v České a Slovenské republice. Klíčová slova: sedání skládky, skládkový plyn, biodegradace, geotechnický monitoring, model. 1 ÚVOD 1.1 Cíle práce Skládkování tuhého komunálního odpadu (TKO) představuje v České a Slovenské republice stále významný způsob likvidace odpadu. Provozovatele skládky zajímá informace o celkovém množství uloženého odpadu ve skládkovém tělese během životnosti skládky, projektanta mimo jiné zajímá nutné převýšení skládky o předpokládané sednutí, jež bude dosaženo po ukončení konsolidačních a zejména pak biodegradačních procesů skládkového tělesa. Na velkých skládkách, které jsou provozovány jako bioreaktor, sedání jejich povrchu dosahuje řádu prvních metrů. Ze skládky jsou během její životnosti průběžně odsávána velká množství skládkového plynu, který je dále zpravidla využíván na výrobu elektrické energie. Je všeobecně známo, že množství a složení skládkového plynu získaného z TKO je dáno podílem organického odpadu, tzv. biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO). Cílem článku je analyzovat sedání dvou modelových skládkových těles v ČR a v SR vlivem odsátého skládkového plynu, který je ovlivňován množstvím a druhy organického odpadu. 2 PŘEHLED SOUČASNÝCH POZNATKŮ 2.1 Skládkové těleso Pří navrhování každé skládky TKO jde obecně o dodržení metod inženýrského přístupu, který spočívá v respektování zásad bezpečnosti, tedy funkční způsobilosti a ekonomie stavby, jež musí být navrženy v optimálním poměru. Funkční způsobilost skládky úzce souvisí jak s chováním samotného tělesa skládky, souvisejícím s technickými vlastnostmi jednotlivých navržených vrstev skládkového tělesa, tak s výběrem lokality skládky, která je spojena s vlastnostmi jejího podloží. V podstatě jde o dodržení obdobných hlavních vlastností jako u hydrotechnických staveb, tedy o únosnost, stabilitu, sedání a propustnost budovaného tělesa a jeho podloží. V případě výstavby skládek TKO, kdy jde o ekologické stavby, k tomu dále přistupuje velmi malé avšak nenulové riziko případného výskytu kontaminace podloží. K předcházení výskytu výše uvedeného rizika je nezbytná realizace důsledného a systematického hydrogeologického monitoringu podloží skládky, aby se mohla v případě výskytu kontaminačního mraku urychleně realizovat účinná sanační opatření. Problematika geometrie (stability) svahů je často obtížnou geotechnickou úlohou hlavně v případě, že jde o vysoké přirozené svahy, resp. i o svahy člověkem vytvořené, např. hluboké zářezy či vysoké svahy násypů na liniových stavbách či v lomech. Poněkud příznivější situace nastává, když jde např. o násypy liniových staveb či hrázová tělesa vodohospodářských staveb, neboť jde o stavební konstrukce, jejichž materiálové charakteristiky jsou poměrně dobře známy a během výstavby jsou také vlastnosti sypaniny řádně kontrolovány. Je to sice obdobná situace jako je tomu při výstavbě, provozu, rekultivaci a následné péči skládek TKO, avšak problematika stability skládkových těles je značně

2 komplikována složitými biochemickými degradačními procesy, které se v čase postupně vyvíjejí během konsolidace skládkového tělesa a jeho podloží (KUDRNA, 2013). V případě antropogenních akumulací tvořených TKO nastává podstatně složitější situace. Zde pracujeme s materiálem, vykazujícím výrazné znaky nehomogenity a anizotropie, které jsou navíc výrazně časově variabilní působením postupujících oxidačně redukčních reakcí. Důsledkem tohoto stavu je skutečnost, že v případě stabilitní analýzy nemůžeme postupovat tradičními přímými geotechnickými postupy, založenými na odběru vzorků z vrtu, přípravě a testování vzorků v laboratoři, interpretaci charakteristik a následné kvantifikaci stabilitního chování pomocí matematických modelů, neboť prakticky nelze ze skládky odebrat tzv. reprezentativní vzorek. Z toho vyplývá, že při hledání inženýrských postupů k zajištění funkční spolehlivosti takových to velmi náročných staveb nelze postupovat běžně užívanými rutinními postupy, ale je třeba volit netradiční postupy, mající výzkumný charakter. Při inženýrské činnosti je prvořadým úkolem hledání optimální míry mezi primárním požadavkem na bezpečnost stavby a požadavkem na její hospodárnost. Vzhledem k tomu, že tělesa skládek jsou objekty podléhající řízení ve smyslu stavebního zákona, je třeba v průběhu navrhování, výstavby, skládkování, ale i při jejich uzavírání volit takové postupy, jež by nebyly v rozporu s výše uvedenými zásadami. V případě skládkových těles pojem bezpečné stavby implicitně obsahuje také pojem ekologicky bezpečné stavby, neboť je zřejmé, že požadavky na nepropustnost celkového systému bezprostředně souvisí i s jeho dostatečnou stabilitou. Z uvedených skutečností proto vyplývá, že reálný aktuální stav geometrie skládkového tělesa je možno dokumentovat pouze na základě systematického geodetického měření na fixních indikačních bodech na povrchu skládkového tělesa. Četnost a způsob sledování deformací po uzavření skládky a v období následné péče o rekultivovaný povrch se stanoví vždy individuálně. Z těchto důvodů byl požadavek systematického provádění geotechnického monitoringu také včleněn do provozních řádů skládek, aby bylo možné stanovit časový vývoj sednutí povrchu skládky a realizovat jeho případnou prognózu. Při řešení sedání skládky nelze opomenout také sedání jejího podloží. Deformace podloží je závislá na geologických podmínkách lokality a na časovém průběhu postupného přitěžování návozem vrstev odpadů. Výsledné hodnoty sednutí podloží (řádově v cm) jsou vzhledem k velikostem sedání povrchu skládky zanedbatelné. 2.2 Faktory ovlivňující sedání skládky Přetvoření povrchu tělesa skládky závisí na řadě hlavních působících faktorů (KUDRNA 2009a): druh skládkovaného odpadu množství a složení odpadu ve skládce, především biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) stáří skládky použitá technologie zhutňování a s tím související hodnota objemové hmotnosti odpadu čili stupně zhutnění rychlost návozu odpadu celková doba skládkování odpadu množství recirkulované skládkové vody množství a složení skládkového plynu rychlost čerpání skládkového plynu podmínky pro optimální tvorbu skládkového plynu: ph 6,5 8, vlhkost w %, teplota o C stupeň rozvinutí rozkladných biochemických procesů objemový úbytek hmoty skládky vlivem anaerobního kvašení stlačitelnost podloží skládkového tělesa doba, způsob uzavření a rekultivace skládky výška referenčních bodů ode dna skládky doba monitorování indikačních bodů atd.

3 2.3 Skládkový plyn Lze konstatovat, že množství jímané skládkové vody nemá na sedání povrchu skládky významnější vliv, neboť je zpravidla, vzhledem k naším klimatickým podmínkám, většina skládkové vody recirkulována zpět do skládky. Avšak jistě existuje významná korelace celkového množství odčerpaného skládkového plynu k hodnotě sedání povrchu skládky. Je třeba ale vzít v potaz, že závislost mezi sedáním tělesa skládky a uvolňováním skládkového plynu z něho není rovnoměrná, neboť důvodem je značná nehomogenita a variabilita odpadů. V praxi tak nelze použít množství uvolněného skládkového plynu za zcela jednoznačný ukazatel projevů sedání. Množství biogenního materiálu (BRKO) v odpadu se totiž mění a různé substráty produkují skládkový plyn v různém množství, složení a po různou dobu (SEDLÁČEK 2013). Obr. 1 znázorňuje závislost relativního sednutí povrchu skládky vlivem biodegradace TKO na vyprodukovaném množství skládkového plynu podle SIDDIQUIMA (2011). Je zřejmá velmi těsná korelace obou veličin, neboť korelační součinitel činí r = 0,97. Obr. 1 Korelace relativního sedání skládky TKO s produkcí skládkového plynu (SIDDIQUIM 2011) Při výpočtu tvorby plynu je důležitý poločas rozkladu různých frakcí BRKO (čas, za který se rozloží 50 % organické hmoty), který je u snadno rozložitelného odpadu (např. kuchyňské odpady) asi 1 rok, u středně rozložitelného odpadu (např. papír, přírodní textilie) asi 5 roků a u obtížně rozložitelného odpadu (např. dřevo, impregnované lepenky) asi 15 let (www.biom.cz/cz/). Existují ale i další poznatky týkající se rozdělení biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO). XIMENEZ (2008) uvádí poznatky z výzkumu anaerobního rozkladu dřeva ze třech skládek z Austrálie, které byly uzavřené před 19, 29 a 46 roky. Na vykopaných vzorcích dřeva nebyly ani po těchto letech zjištěny žádné vizuální známky degradace. Chemické analýzy ukázaly, že došlo k bezvýznamným změnám v obsahu celulózy a ligninu v porovnaní s kontrolním dřevem. Pouze u vzorků dřeva pocházejících z nejstarší skládky byla dokumentována ztráta uhlíku 18% a 17% z původního obsahu. Tyto výsledky potvrzují již dřívější poznatky o tom, že se dřevo na skládkách v anaerobních podmínkách rozkládá velmi pomalu.

4 Podle PADGETTA (2009) je rozklad dřeva ve skládkách při anaerobních podmínkách v rozmezí od 1,12% do 15,11% konverze uhlíku. Také další autoři poukazují na to, že je dřevo v anaerobních podmínkách relativně málo biologicky odbouratelné. Přestože je zde poměrně široký interval výsledků od < 2 % až 40 % stechiometrického množstva konverze uhlíku, pouze 1 % až 20 % uhlíku se ze dřeva převede na metan. To upřesňuje dosavadní předpoklady, že se rozloží až 50 % dřeva uloženého v prostředí skládek a emituje, v případě že není spalován či využíván, jako metan do ovzduší. Obecně jsou biodegradační procesy zpravidla popisovány ve čtyřech fázích, v nichž se složitá organická hmota činností organismů postupně rozkládá v rámci hydrolýzy, acidogeneze, acetogeneze a metanogeneze jak je znázorněno na Obr. 2. Množství jímané a zpravidla zpět recirkulované skládkové vody ovlivňuje sedání povrchu pouze zprostředkovaně přes dosažení optimální vlhkosti odpadu (cca w %) pro urychlení rozvoje biodegradačních procesů. U posuzované skládky Ďáblice činí podíl biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) průmyslového původu: 10%. Tuto hodnotu je možno, vzhledem k současným trendům s využitím organického materiálu v bioplynových stanicích, považovat za relativně vysokou. Obr. 2 Schéma anaerobní digesce (KÁRA et al. 2007) 3 CHARAKTERISTIKA MODELOVÝCH LOKALIT 3.1 Skládka TKO v Ďáblicích Společnost.A.S.A., spol. s r.o. provozuje skládku tuhého komunálního odpadu v Ďáblicích od roku 1993 (Obr. 3). Byla postavena v souladu s rakouskými normami a splňuje tedy evropské standardy pro skládkování TKO. Je to první skládka ve východní Evropě, která využívá skládkového plynu k výrobě tepelné a elektrické energie Množství odpadu za dobu životnosti skládky - navezený odpad za období /2013: m 3, ,23 t Maximální a průměrná výška skládky - maximální výška rekultivace nade dnem: 37 m - maximální výška odpadu nade dnem: 35,80 m - průměrná výška rekultivace nade dnem: 25 m Procentuální složení odpadu podle katalogu odpadu do skupin - TKO 55% - Inertní materiál (TZS 25%) 35 % - Organický odpad prům. původu 10 % Technologie zhutňování tělesa skládky - střední až vysoký stupeň zhutňování - stupeň zhutnění Ø 1,13 t/m3

5 Obr. 3 Letecký pohled na skládku TKO v Ďáblicích (archiv.a.s.a., spol. s r.o.) Množství odčerpávaného skládkového plynu za rok s uvedením Ø procenta CH 4 (Tab. 1) Tab. 1 Množství odčerpaného skládkového plynu s podílem obsahu metanu rok množství odčerpaného plynu podíl obsahu metanu v plynu m 3 Ø 59,73% CH m 3 Ø 57,84% CH m 3 Ø 55,63% CH m 3 Ø 50,61% CH m 3 Ø 49,94% CH m 3 Ø 47,59% CH m 3 Ø 46,11% CH m 3 Ø 45,88% CH m 3 Ø 45,80% CH m 3 Ø 46,78% CH m 3 Ø 48,35% CH m 3 Ø 52,28% CH m 3 Ø 50,34% CH 4 09/ m 3 Ø 52,00% CH 4 Z uvedených údajů je zřejmé, že se v letech /2013 na skládce TKO v Ďáblicích celkem odčerpalo m 3 skládkového plynu při středně vysoké průměrné hodnotě obsahu metanu (50,63 % CH 4 ) ve skládkovém plynu, který je využíván v kogenerační jednotce k výrobě elektrického proudu a k využití zbytkového tepla. Tyto statistické údaje svědčí o tom, že zde bylo dosaženo, vzhledem k situaci v ČR a v SR, enormních objemů skládkového plynu a skládku v Ďáblicích je možno označit za velmi významnou skládku.

6 3.2 Skládka TKO Snina Obr. 4 Situace skládky ve Snině Při výběru modelové lokality na Slovensku pro posouzení výpočetních modelů sedání povrchu skládek s měřitelnými údaji z topografie těchto lokalit jsme museli přistoupit k určitým kompromisům. Přestože jsme měli poměrně zajímavá data z více lokalit v delších časových řadách, při podrobnějším rozboru se ukázalo, že způsob provozu těchto skládek vylučoval jejich využití pro zkoumaný účel. Jejich povrch byl i během měření opakovaně zhutňovaný nebo sloužil jako dočasná deponie inertního odpadu či příjezdová cesta do dalších kazet skládky. Sedání povrchu odpadu zjištěné geodetickým monitoringem tak nebylo způsobené pouze přirozeným sedáním, ale i jmenovanými externími vlivy. Nakonec jsme pro ověření výpočtových modelů použili poměrně malou skládku ve Snině (Obr. 4). Její výhodou bylo, že topografické údaje jako provozní poměry byly poměrně jednoduché a prověřené. Skládka Snina, ležící v sv. části Slovenska, byla vybudovaná v roce Představuje jednu kazetu o rozměrech cca 210 x 115 m a projektované kapacitě cca m 3. Ihned po zahájení provozu byl do časti kazety uložený komunální odpad z bývalé meziskládky TKO, který vytvořil geometrický jednoduchý tvar - tzv. starou haldu Množství odpadu na skládce V březnu 2004 byla skládka geodeticky zaměřená a kubatura uloženého odpadu byla stanovena m 3. Skládka se svým geometrickým tvarem blíží čtyřbokému hranolu s vrchlíkem. Tato část skládky byla po celé období provozu skládky nevyužívána až do konce roku V prosinci 2013 po geodetickém zaměření skládky byly v uvedené kazetě opakovaně přeměřené výšky vybraných bodů na povrchu této staré haldy podle souřadnic z úvodního měření v březnu Získali jsme tak soubor údajů o nadmořské výšce povrchu odpadu v roce 2004 (těsně po uložení) a v roce 2013 (po devíti letech konsolidace) Rozměry skládky. Rozměry této části skládky jsou: šířka 45 m, délka 82 m a mocnost odpadu od 7,4 až do 14,3 m. Dočasné sklony svahů jsou zhruba 1:1, Složení odpadu Podle údajů provozovatele skládky jde o TKO (cca 90 %) s malým množstvím inertního odpadu (do 10 %). Podíl BRKO v TKO je odhadnut na % podle údajů z analýz odpadu v regionu Způsob zhutňování Odpad byl do této kazety skládky jednorázově převezen ze sousední meziskládky způsobem tzv. sypáním přes hranu na sypný úhel, t.j. bez řádného zhutnění a překrytí inertním odpadem. Vzhledem na složení a způsob uložení odpadu předpokládáme výsledný stupeň zhutnění max. 0,85 t/m Množství skládkového plynu Ihned po uložení odpadu byl ve vrchlíku skládky vybudován odplyňovací vrt s pasivním odvětráváním do ovzduší. Přestože koncem roku 2013 existovalo přesvědčení, že vzhledem k malému

7 objemu odpadu bude produkce skládkového plynu pouze minimální, modelování produkce skládkového plynu pomocí programu model LMOP (GUZZONE a MULLER 2003) prokázalo aktuální produkci v roku 2014 cca 5,8 m 3 /hod, což znamená zhruba m 3 /r. Podobný výpočet pomocí sofistikovanějšího holandského modelu (Afvalzorg Simple Methane Generation Model) SCHARFF (2011) předpokládá emise skládkového plynu v roce 2014 na úrovni 5,2 m 3 /hod. Celková teoretická produkce skládkového plynu z této části skládky při optimálních biodegradačních podmínkách za období 50 roků po odpočítání připovrchové oxidace (15%) bude zhruba 1,43 mil. m 3. Měřením in situ přímo při ústi pažnice byla stanovena koncentrace metanu ve skládkovém plynu do 38 %, přičemž průtok plynu v pažnici byl naměřen 0,825 l/s. Tato hodnota představuje cca m 3 za rok. 4 SEDÁNÍ POVRCHU SKLÁDKOVÉHO TĚLESA 4.1 Skládka TKO v Ďáblicích V prostoru I. etapy výstavby skládky TKO v Ďáblicích byla zahájena v roce 1995 tzv. 0. fáze systematického geodetického monitorování referenčních bodů ještě před jejím uzavřením a zrekultivováním. Měření 2. etáže o výšce 13 až 18 m bylo ukončeno na podzim roku Celkem bylo monitorováno 28 ks bodů, z nichž polovina byla poškozena (ŠKOPEK a KUDRNA 1997). V tomto posudku bylo po 9 měsících měření konstatováno, že: měření vykázalo velmi nestejnoměrné sedání povrchu skládky relativní sednutí činilo 2 3 % mocnosti skládky prognóza (extrapolace a analogie) relativního sednutí dosáhne zhruba 10 %, což při navrhované mocnosti skládky 30 m znamená, že převýšení bude cca 3 m. Po uzavření příslušné části ďáblické skládky v roce 1998 byla zahájena fáze a postupně další fáze systematického geodetického monitorování referenčních bodů, kdy je touto prací interpretována časová řada trvající 14 let nepřetržitého minimálně každoročního měření. Postupně byl v rámci instrumentace skládky zakládán po průběžné rekultivaci jednotlivých ploch systém dalších indikačních bodů, přičemž je v současnosti založeno 33 ks referenčních bodů. Předmětem posledního vyhodnocení (KUDRNA 2013) v jednotlivých časových období (fázích) byly referenční body 1 až 32. Celkem jde o 22 bodů, protože některé z bodů byly časem poškozeny, nebo z důvodů extrémně nízkých hodnot z analýzy vyřazeny. Na vybraných grafech jsou, vzhledem k omezenému rozsahu příspěvku, znázorněny pouze nejstarší části skládky (1. a 2. fáze) skládkování časovými průběhy absolutního sedání (Graf 1 a 2) a časovými průběhy relativního sedání (Graf 3 a 4). Předmětem vyhodnocení jsou fáze 1. až 5., protože 6. fáze (referenční body 33, 34 a 35) mají prozatím kratší časovou řadu pro zpracování časového průběhu sedání. Jestliže porovnáme hodnoty absolutního sedání při posledním měření dne v rámci jednotlivých fází, lze konstatovat, že se průměrné hodnoty od sebe příliš neliší (KUDRNA 2013): 1.fáze (od do ): Ø sednutí 2,21 m 2. fáze (od do ): Ø sednutí 2,37 m 3. fáze (od do ): Ø sednutí 2,11 m 4. fáze (od do ): Ø sednutí 2,53 m 5. fáze (od do ): Ø sednutí 2,16 m Maximální sedání přesahující hodnotu 3 m je ve: 3. sekci (bod 24) 3,05 m 4. sekci (bod 28) 3,32 m Zcela největšího sedání povrchu tělesa ďáblické skládky je tradičně dosahováno v 2. sekci v bodě 19, kde dosahuje v současnosti hodnoty 4,36 m. Naopak minimální sednutí v rámci posuzovaných referenčních bodů je ve 3. sekci v bodě 23, kde činí 1,06 m. Z hlediska funkční způsobilosti skládky je vhodné věnovat pozornost také nerovnoměrnému sedání (KUDRNA 2009b). Obecně je možno konstatovat, že výše uvedené průměrné hodnoty sedání stírají extrémní hodnoty. Ze zkoumání časových závislostí sedání vyplývá poznatek, že vyjma Grafu 1 a

8 sednutí (cm) sednutí (cm) hlavně jeho ekvivalentu Grafu 3, který specifikuje časový průběh relativních sedání, charakterizující rovnoměrné sedání, lze konstatovat, že všechny ostatní průběhy sedání v dalších fázích vykazují nerovnoměrné sedání (Graf 2 a Graf 4). Graf 1 Časový průběh absolutního sedání na skládce TKO v Ďáblicích v období od do čas (dny) Graf 2 Časový průběh absolutního sedání na skládce TKO v Ďáblicích v období od do čas (dny) Graf 3 Časový průběh relativního sedání na skládce TKO v Ďáblicích v období od do

9 relativní sednutí (%) relativní sednutí (%) čas (dny) Graf 4 Časový průběh relativního sedání na skládce TKO v Ďáblicích v období od do čas (dny) Pokud jde o interpretaci relativního sedání (Grafy 3 až 4), kde je na vodorovné časové ose logaritmické měřítko a na svislé ose poměr absolutního sedání k výšce odpadu pod indikačním bodem, tak lze konstatovat, že časový údaj přechodu krátkodobého na dlouhodobé sedání t 2,k = t 1,l se pohybuje v intervalu 300 až 500 dní. Z Grafu 4 ve 2. fázi vyplývá, že maximální hodnota relativního sednutí byla dosažena 15,63 % v bodě 19, zatímco minimální hodnota relativního sednutí pak ve 3. fázi v bodě 23 a činí 4,04 %. Průměrná hodnota relativního sednutí na skládce v Ďáblicích v 1. až 5. fázi ke dni má hodnotu Ø 8,45 %. Z analýzy vyplývá, že přestože většina deformací skládkového tělesa byla minimálně osmi až čtrnáctiletým monitorováním doposud zachycena a je zřejmé, že během ukončování provozu skládky

10 i během období následné péče bude sedání skládky dále pokračovat. Výškově lze tedy vrchlík skládky převýšit zhruba o 4,5 m, což odpovídá uvedené maximální hodnotě relativního sednutí 17 %, kterou uvádí KOENIG et al. (1996). Současně zjištěné hodnoty relativního sednutí okolo 12%, odpovídají převýšení okolo 3,5 m. Během dlouhodobém procesu následné konsolidace po dobu následné péče (cca 30 let) se skládka stabilizuje a její povrch bude zhruba odpovídat úrovni uvedené v projektu. 4.2 Skládka TKO Snina Jak bylo v podkap řečeno, povrch skládky byl podrobně zaměřen v dubnu 2004 a následně bylo těleso skládky ponecháno bez vnějších zásahů. Vzhledem k tomu, že táto část aktivní kazety skládky se nezavážela odpadem, nevznikla u provozovatele potřeba během celého období geodetický zaměřovat povrch skládky. Až v souvislosti s problematikou sedání povrchu skládek z hlediska jejich dlouhodobého sledování proběhlo po devíti letech toto kontrolní geodetické zaměření. Naměřené údaje jsou uvedeny v Tab. 2. Z těchto údajů je zřejmé, že po devíti letech konsolidace nezhutňovaného tělesa skládky došlo k poklesu povrchu odpadu v průměru o 5,2 %. V indikačních bodech došlo k absolutnímu sednutí povrchu skládky v intervalu od 0,17 do 0,85 m při mocnosti odpadu od 7,4 do 14,3 m. Tab. 2 Výsledky sedání povrchu skládkového tělesa ve Snině č. bodu: súradnice bodov: dno kazety hrúbka odpadu nadmorská výška III nadmorská výška XII pokles povrchu Y X (m n m) (m) (m n m) (m n m) (m) (%) , ,84 300,00 7,37 307,37 307,20 0,17 2,3% , ,13 297,70 11,53 309,23 308,73 0,50 4,3% , ,01 297,20 12,98 310,18 309,33 0,85 6,5% , ,22 298,40 9,80 308,20 307,65 0,55 5,6% , ,02 297,60 10,98 308,58 308,06 0,52 4,7% , ,03 297,30 12,71 310,01 309,23 0,78 6,1% , ,14 298,00 12,27 310,27 309,42 0,85 6,9% , ,04 297,00 13,48 310,48 310,09 0,39 2,9% , ,23 299,70 8,28 307,98 307,55 0,43 5,2% , ,75 299,72 8,82 308,54 307,95 0,59 6,7% , ,45 299,75 9,85 309,60 309,14 0,46 4,7% , ,44 296,50 14,26 310,76 309,93 0,83 5,8% 5 VÝPOČTY Je zřejmé, že jednou z cest jak prognózovat sedání povrchu skládek je aplikace vhodných výpočetních modelů, které budou s přijatelnou přesností simulovat chování tak specifických antropogenních akumulacích jakými jsou skládky TKO. V odborné literatuře lze v současnosti vyhledat celou řadu vypracovaných teorií a modelů, které se problematikou sedání v souvislosti s konsolidací a biodegradací materiálu TKO podrobně zabývají. Vzhledem na zaměření příspěvku jsme použili pouze takové jednoduché modely, které vycházejí ze všeobecně známých a praxí ověřených empirických konstant a nevyžadují nákladné testování vstupních parametrů ve velkoobjemových přístrojích nebo in situ, které ostatně nejsou v ČR ani v SR k dispozici. Naším cílem bylo ověřit do jaké míry se budou reálně naměřené topografické údaje shodovat s predikovanými daty určenými níže uvedenými výpočetními modely. Je zřejmé, že praktické využití naleznou pouze takové modely, které potvrdí přijatelnou shodu svých závěrů s reálnými monitorovanými hodnotami sedání.

11 Je všeobecně známo, že silně nehomogenní a anizotropní TKO mění v čase svůj objem vlivem účinku gravitace a biodegradace, která vede ke ztrátám hmoty skládkového tělesa. Složité procesy popisující změny objemu skládek musí být založeny na mechanickém stlačení (konsolidaci) a biodegradačním rozkladu. Potom lze výsledné sedání modelovat jako kombinaci obou procesů, tedy mechanické komprese a biodegradačního poklesu. Ukazuje se, že oba procesy se v čase vzájemně prostupují a ovlivňují. Pro prognózu těchto dlouhodobých poklesů povrchu skládky jsme použili tyto modely: 1. Půdně-mechanický model (SOWERS 1973) S M = H o * C ae * log (t / t o ) kde S M představuje sekundární pokles povrchu v čase t H o je mocnost vrstvy odpadu v daném bodě po primárním poklesu C ae je koeficient sekundárního poklesu t o je referenční čas od začátku sekundárního poklesu 2. Biodegradační model (PARK and LEE 1997) S B = H o * ε * [1 exp (-kt) ] kde S B představuje pokles povrchu v čase t H o je mocnost vrstvy odpadu v daném bodě po primárním poklesu ε je koeficient sekundárního poklesu k je degradační konstanta pro rozklad Výsledné dlouhodobé sedání skládky (S LT ) bude součtem S LT = S M + S B. 6 INTERPRETACE VÝSLEDKŮ Na rozdíl od výpočtů sedaní zemin je skládkové těleso TKO svojí významnou heterogenitou a anizotropií jako i časovou nestabilitou biodegradačních procesů velmi komplikovaný systém. Přesto některé zjednodušené empirické modely poskytují relativně dobré výsledky dlouhodobého sedání povrchu skládky. Nutnou podmínkou je ale správné zohlednění lokálních specifik a aplikace vhodných konstant. Pro výpočet očekávaného sedání povrchu skládky TKO jsme použili dva nejčastěji používané modely SOWERS (1973) a PARK a LEE (1997). První z nich zohledňuje mechanické stlačení odpadu, druhý počítá s biodegradací organického odpadu ve skládce. Pro úbytek hmoty a prognózu sedání tělesa skládky vlivem produkce skládkového plynu jsme použili výpočet podle autora CHIA- NAN (2006). Po použití údajů z úvodního zaměření obou zkoumaných lokalit jako i z dalších geodetických měření v průběhu provozu těchto skládek byly provedeny výpočty podle uvedených modelů. Zjištěné výsledky jsou interpretovány v další časti příspěvku. Pro skládku Ďáblice je porovnání modelových výpočtů sedání se skutečnými zaměřenými údaji uvedeno v Grafech 5 a 6. Podle našich výpočtů představuje průměrné relativní sedání podle SOWERSA 3,5 % a podle PARKA a LEE 11 % mocnosti odpadu. Koeficient korelace vypočtených a naměřených údajů je 0,801, což považujeme za velmi dobrou shodu modelů se skutečností. Z histogramu (Graf 6) je zřejmé, že skutečný zaměřený pokles povrchu skládky Ďáblice dosahuje pouze cca % z vypočteného celkového poklesu podle SOWERSA a podle PARKA a LEEA. Nejvýraznější rozdíly jsou v indikačních bodech 32-35, kde zatím uplynula pouze relativně krátká doba od uložení odpadu na skládku (3-4 roky). Podobný výrazný rozdíl mezi modelovým poklesem a skutečným zaměřeným poklesem je v indikačních bodech 2, 12, 16, 18. V těchto bodech je mocnost odpadu zhruba poloviční oproti ostatním bodům, což se logicky projevilo ve výpočtech. Uvedené

12 Zameraný pokles (m) Graf 5 Porovnání shody skutečného poklesu skládky v Ďáblicích s modelovým výpočtem 5,0 4,5 Graf modelového poklesu vs skutočný zameraný pokles na skládke Ďáblice. 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 - Modelový pokles (m) - 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 výsledky jsou ve shodě s četnými publikovanými závěry, kdy reálna biodegradace je vždy menší než teoreticky vypočtená. Biodegradační konstanta totiž nemůže zcela reálně zohlednit vysokou míru heterogenity skládkového tělesa jako i časový vývoj rozkladu organické hmoty. Pro výpočet sedání tělesa skládky vlivem produkce skládkového plynu jsme nejprve modelovali teoretickou produkci skládkového plynu na základe empirického modelu LMOP (GUZZONE a MULLER 2003) dosazením vhodných konstant, při kterých bude maximální korelace modelu se skutečným odčerpaným množstvím skládkového plynu z této skládky v letech Po extrapolaci nejvhodnější křivky produkce skládkového plynu byla přepočítána celková teoretická produkce skládkového plynu za celé dosavadní období. Podle stechiometrických propočtů byl vypočten úbytek hmoty na skládce rozkladem na skládkový plyn. Vypočítaný biodegradovaný organický odpad představuje 17 % z celkového objemu tělesa skládky, což v přepočtu na mocnost odpadu vykazuje průměrný pokles o 4,2 m. Reálny naměřený pokles povrchu skládky vzhledem ke geometrickému tvaru činí cca 2,77-3,21 m, což je v poměrně dobré shodě s naměřenými údaji v kap. 4.1: maximální zaměřený pokles 4,36 m, průměrný pokles 2,11 2,53 m. Na skládce Snina, vzhledem ke zcela odlišným podmínkám provozu skládky, a k diametrálně menším objemovým a váhovým poměrům než na skládce Ďáblice, byly získány výsledky, které jsou ve větším rozporu s realitou (Graf 7). Z výpočtů byl určen průměrný pokles podle SOWERSE 3,3 % a podle PARKA a LEE pouze 4,9 % mocnosti odpadu. V porovnaní se skládkou Ďáblice je modelový pokles vlivem biodegradace pro tuto skládku výrazně nižší, což vyplývá z mnohem slabších degradačních procesů na této malé skládce, i z faktu, že odpad nebyl řádně hutněn kompaktorem. Koeficient korelace mezi modelovým poklesem a skutečně naměřeným sedáním je r = 0,690. Vypočítaný úbytek objemu hmoty ve skládce vlivem rozkladu na skládkový plyn je 8,8 %, což v přepočtu na výšku skládky znamená pokles jejího povrchu v průměru o 0,55 m, přičemž průměrný zaměřený pokles povrchu skládky Snina byl 0,58 m.

13 pokles (m) pokles (m) Graf 6 Histogram zaměřeného poklesu skládky a modelových výpočtů na skládce Ďáblice 5,0 4,5 Porovnanie výpočtových modelov a skutočného zameraného poklesu povrchu skládky Ďáblice. 5,0 4,5 Biodegrad. model Sowers. model Zameraný pokles 4,0 4,0 3,5 3,5 3,0 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5 0, Graf 7 Histogram zaměřeného poklesu skládky a modelových výpočtů na skládce Snina 1,2 Porovnanie výpočtových modelov a skutočného zameraného poklesu povrchu skládky TKO Snina. 1,2 Park a Lee model Sowers model pokles povrchu 1,0 1,0 0,8 0,8 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0, ZÁVĚR Z našich výsledků vyplývá, že i relativně jednoduché modely procesu sedání skládky TKO mohou přinést dostatečně přesné výsledky pro prognózování budoucího tvaru skládkového tělesa. Jestliže máme k dispozici také údaje o ročním čerpaném množství skládkového plynu, je možné tyto údaje

14 verifikovat i s dalšími modely a upřesnit tak získané údaje. Měrná produkce skládkového plynu jako přímý důsledek rozvoje biodegradačních procesů indikuje, jestli z hlediska dlouhodobého poklesu bude mít na zkoumané skládce výraznější podíl SOWERSŮV model anebo model podle PARKA a LEE. Důležitou úlohu má při těchto výpočtech především výběr vhodných empirických konstant s přihlédnutím k publikovaným údajům. LITERATURA CHIA-NAN, L. Unsaturated consolidation theory for the prediction of long-term municipal solid waste landfill settlement. Waste Manage Res. 2006, 24, pp , ISSN X GUZZONE, B., MULLER, D. User's Manual Mexico Landfill Gas Model, Landfill Methane Outreach Program (LMOP). U.S. Environmental Protection Agency, Washington, D.C., KÁRA, J., PASTOREK, Z. a PŘIBYL, E. Výroba a využití bioplynu v zemědělství. VÚZT, Praha: 2007, pp Manuscript. KOENIG, D., KOCKEL R., JESSBERGER, H.L.: Zur Beurteillung der Standsicherheit und zur Prognose der Setzungen von Mischabfalldeponien. In Proc. 12. Nürn. Deponieseminar, Nürnberg: 1996, pp KUDRNA, Z. Long-term deformations of municipal landfill bodies and their effects on functional safety of superficial sealing. Acta Geodyn. Geomater. 2009a, 6, No. 4, (156), pp ISSN KUDRNA, Z. Riziko nerovnoměrného sedání po uzavření skládek tuhého komunálního odpadu. In Deponie workshop Zittau Liberec, Zittau: Hochschule Zittau/Goerlitz 2009b, pp ISBN KUDRNA, Z. Zpráva o vyhodnocení měření sedání skládky. Skládka TKO v Ďáblicích. ZK, Všenory: 2013, pp Manuscript. PADGETT, J.M. Biodegradability of Wood Products under Simulated Landfill Conditions. Raleigh, North Karolina A thesis submitted for the degree of Master of Science. PARK, H.I., LEE, S.R. Long-term Settlement Behaviour of Landfills with Refuse Decomposition. Journal of Solid Waste Technology and Management. 1997, XXIV, pp SEDLÁČEK, V. Analýza faktorů ovlivňujících geotechnické parametry tuhých komunálních odpadů. PřF UK, Praha: 2013, pp Manuscript. SCHARFF, H. Afvalzorg Simple Methane Generation and Emission Model LFG production, ver. XI. 2011, personal communication with H. Scharff , NV Afvalzorg, Assendelft, The Netherlands. SIDDIQUIM, A.A., Biodegradation and Settlement Behaviour of Mechanically Biologically Treated (MBT) Waste, Thesis for the degree of Ph.D., University of Southampton, School of Civil Engineering and the Environment. April SOWERS, G. F. Settlement of Waste Disposal Fills. In Proc. Eighth International Conference on Solid Mechanics and Foundation Engineering. Montreal: ISSMF 1973, pp ŠKOPEK, J., KUDRNA, Z. Sedání skládky TKO v Praze Ďáblicích. In Geotechnické symposium. Brno: FSv VUT 1997, pp XIMENES, F.A., GARDNER,W.D., COWIEM, A.L. The Decomposition of Wood Products in Landfills in Sydney, Australia. Cooperative Research Centre for Greenhouse Accounting, Australia. Waste Management, Volume 28, 11, 2008, pp,

Provoz skládky komunálních odpadů

Provoz skládky komunálních odpadů Provoz skládky komunálních odpadů (ilustrovaný scénář pořadu) Odpady provázejí člověka po celou dobu civilizace. Vznikají při průmyslové činnosti, zemědělství, dopravě a při běžném životě člověka v konzumní

Více

Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1. Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP

Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1. Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1 Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP Skládkování odpadů v Podkrušnohoří, Produkce odpadů Průmyslové odpady: z vlastní průmyslové výroby odpady z energetiky

Více

ZALOŽENÍ NÁSYPŮ DÁLNICE D8 NA MÁLO ÚNOSNÉM PODLOŽÍ V PROSTORU PLAVIŠTĚ ÚŽÍN

ZALOŽENÍ NÁSYPŮ DÁLNICE D8 NA MÁLO ÚNOSNÉM PODLOŽÍ V PROSTORU PLAVIŠTĚ ÚŽÍN ZALOŽENÍ NÁSYPŮ DÁLNICE D8 NA MÁLO ÚNOSNÉM PODLOŽÍ V PROSTORU PLAVIŠTĚ ÚŽÍN Ing. Petr Kučera Stavební geologie - Geotechnika, a.s. Foundation of Embankment of Motorway D8 on a Soft Subsoil at Úžín Tailing

Více

BM servis a.s. Řízená skládka odpadů S-IO a S-OO Nový stav Integrované povolení čj. MSK 202791/2006 ze dne 25. 5. 2007, ve znění pozdějších změn

BM servis a.s. Řízená skládka odpadů S-IO a S-OO Nový stav Integrované povolení čj. MSK 202791/2006 ze dne 25. 5. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava

Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava nabídka společnosti NOZA, s. r. o. www.nozasro.cz Profil firmy NOZA, s. r. o. Hlavním cílem a

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy 10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy Regresní úloha (analýza) je označení pro statistickou metodu, pomocí nichž odhadujeme hodnotu náhodné veličiny (tzv. závislé proměnné, cílové proměnné, regresandu

Více

Zakládání ve Scia Engineer

Zakládání ve Scia Engineer Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Ivana Pomykačová Konzultační den SZÚ Hodnocení rozborů vody Výsledek měření souvisí s: Vzorkování, odběr vzorku Pravdivost, přesnost, správnost

Více

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D. Fakulta stavební ČVUT v Praze 1 Úvod Při přesných inženýrsko geodetických

Více

VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT. RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s.

VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT. RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s. VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s. EXPERT je soustavou kalkulátorů, které zjednodušují práci při zpracovávání hydrogeologických

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

SKLÁDKY TUHÝCH KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

SKLÁDKY TUHÝCH KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Výukové materiály projektu NAUČÍME VÁS, JAK BÝT EFEKTIVNĚJŠÍ SKLÁDKY TUHÝCH KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Výukové materiály vznikly za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za jejich

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

EMPLA AG spol. s r. o

EMPLA AG spol. s r. o Problematika odběru a úpravy vzorků zemin, sedimentů a sutí pro analýzu parametrů v sušině, vyhodnocení výsledků vůči stanoveným limitům EMPLA AG spol. s r. o Ing. Vladimír Bláha Vážení posluchači, pro

Více

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady Definice odpadu dle zákona č. 185 / 2001 Sb.: Odpad - je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadu uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu

Více

Zahraniční zkušenosti s posuzováním technologií nakládání s komunálními odpady

Zahraniční zkušenosti s posuzováním technologií nakládání s komunálními odpady Zahraniční zkušenosti s posuzováním technologií nakládání s komunálními odpady POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU LCA onsulting 31.ledna 2008, VÚV T.G.M., Praha Obsah Základní informace k projektu VaV Možnosti

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až

Více

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. lukas.dvorak@tul.cz Obsah prezentace co je to anaerobní membránový bioreaktor princip technologie výhody a nevýhody technologická uspořádání

Více

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Analýza potenciálu produkce odpadu

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Analýza potenciálu produkce odpadu Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč Analýza potenciálu produkce odpadu Datum: 28.11.2013 Razítko a podpis zpracovatele Razítko a podpis žadatele Obsah: 1.Identifikační údaje...3 1.1Název

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ Ing. Stanislav Novák, CSc., Ing. Jiří Mráček, Ph.D. PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPOLEČNOST KLADNO, s. r. o. E-mail: stano@pzsk.cz Klíčová slova: Parametry ovlivňující

Více

Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav)

Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav) Základy technologií a odpadového hospodářství - Počítačovásimulace podzemního proudění a transportu rozpuštěných látek část 2 Jan Šembera, Jaroslav Nosek Technickáuniverzita v Liberci / Technische Universität

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Posouzení ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi

Posouzení ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi Posouzení ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava Těšínská 39, 746 0 Opava e-mail: jiripokorny@mujmail.cz

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

12. Příloha - Minimální spotřeba lepenek při výrobě kartonáží

12. Příloha - Minimální spotřeba lepenek při výrobě kartonáží MINIMÁLNÍ SPOTŘEA LEPENEK PŘI ÝROĚ KARTONÁŽÍ 47. Příloha - Minimální spotřeba lepenek při výrobě kartonáží Potřebnou plochu lepenky na výrobu krabice ovlivňuje jednak typ krabice, jednak její rozměry,

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11.

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11. UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Aplikace STAT1 Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž 3. 11. 2012 Popis a návod k použití aplikace

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

CENÍK ZÁKLADNÍCH PRACÍ GEMATEST s.r.o. Laboratoř geomechaniky Praha Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1291 (platný od 1.11.

CENÍK ZÁKLADNÍCH PRACÍ GEMATEST s.r.o. Laboratoř geomechaniky Praha Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1291 (platný od 1.11. CENÍK ZÁKLADNÍCH PRACÍ GEMATEST s.r.o. Laboratoř geomechaniky Praha Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1291 (platný od 1.11. 2009) ZÁKLADNÍ KLASIFIKAČNÍ SOUBORY Základní klasifikační rozbor

Více

Srovnání kanalizačních sítí v Evropě projekt SMP ( SMP - Sustainable Municipal Project )

Srovnání kanalizačních sítí v Evropě projekt SMP ( SMP - Sustainable Municipal Project ) Srovnání kanalizačních sítí v Evropě projekt SMP ( SMP - Sustainable Municipal Project ) Ing. Pavel Prokop, ADPP I. Úvod Historie inženýrských sítí sahá do hluboké minulosti. Bylo potřeba vést či přivádět

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva)

Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva) Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva) Byl sestaven zjednodušený matematický model pro dvojrozměrné (2D) simulace

Více

Zpracování bioodpadu metodou suché anaerobní fermentace

Zpracování bioodpadu metodou suché anaerobní fermentace Zpracování bioodpadu metodou suché anaerobní fermentace Anaerobní fermentace Výroba bioplynu v anaerobních podmínkách s jeho energetickým využitím Metoda známá v ČR již desítky let Možnosti zpracování

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád radní pro oblast životního prostředí Kraje Vysočina Historie ISNOV Historické důvody řešení ISNOV trvalé neplnění cílů Plánu odpadového hospodářství

Více

WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý

WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý Daniel Juřík, Antonín Popelka, Petr Marvan AIS spol. s r.o. Brno Wide Area Monitoring Systémy (WAMS) umožňují realizovat

Více

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2007

Více

Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy

Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy www.tuv-sud.cz Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy Ing. Pavel Marek, Ph.D. tel: 724996251 e-mail: pavel.marek@tuv-sud.cz Seminář: Stavební veletrh, Brno 14.4. 2010 Historie vzniku Eurokódů

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

přesné jako tabulky, ale rychle a lépe mohou poskytnou názornou představu o důležitých tendencích a souvislostech.

přesné jako tabulky, ale rychle a lépe mohou poskytnou názornou představu o důležitých tendencích a souvislostech. 3 Grafické zpracování dat Grafické znázorňování je velmi účinný způsob, jak prezentovat statistické údaje. Grafy nejsou tak přesné jako tabulky, ale rychle a lépe mohou poskytnou názornou představu o důležitých

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

Srovnání metod pro posuzování kouřových plynů z hlediska kvantitativního

Srovnání metod pro posuzování kouřových plynů z hlediska kvantitativního Srovnání metod pro posuzování kouřových plynů z hlediska kvantitativního Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava Těšínská 39, 746 01 Opava e-mail: jiripokorny@mujmail.cz

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

Určující faktory návratnosti investic do BPS

Určující faktory návratnosti investic do BPS Určující faktory návratnosti investic do BPS Ing. Zdeněk Nesňal Ústav zemědělské ekonomiky a informací konference Energie zemědělské energie Praha, 23.5.2013 Obsah prezentace Účel analýzy Výchozí podmínky

Více

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Výsledky sledování indikátoru: Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Vydala: Mikroregion Drahanská vrchovina Zpracovala: Mgr. František Vlk 2015 Za obsah tohoto

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

INLUENCE OF CHANGES IN MUNICIPAL WASTE COLLECTION SYSTEM FOR THE PRODUCTION OF RECOVERABLE AND NON-RECOVERABLE COMPONENTS

INLUENCE OF CHANGES IN MUNICIPAL WASTE COLLECTION SYSTEM FOR THE PRODUCTION OF RECOVERABLE AND NON-RECOVERABLE COMPONENTS INLUENCE OF CHANGES IN MUNICIPAL WASTE COLLECTION SYSTEM FOR THE PRODUCTION OF RECOVERABLE AND NON-RECOVERABLE COMPONENTS VLIV ZMĚNY SYSTÉMU SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA PRODUKCI JEHO VYUŽITELNÝCH A NEVYUŽITELNÝCH

Více

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX.

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX. Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX. výzvu 1. Jednoznačně definovat lokalitu (komunikaci),

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 využívání R1 Energetické využívání odpadů podle zákona o odpadech

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

Hodina 50 Strana 1/14. Gymnázium Budějovická. Hodnocení akcií

Hodina 50 Strana 1/14. Gymnázium Budějovická. Hodnocení akcií Hodina 50 Strana /4 Gymnázium Budějovická Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý BLOK ČÍSLO 8 Hodnocení akcií Předpokládaný počet : 9 hodin Použitá literatura : František Egermayer, Jan Kožíšek Statistická

Více

Úvod. Postup praktického testování

Úvod. Postup praktického testování Testování vzorků kalů odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 21. 10. 2014 v ČOV Liberec, akciové společnosti Severočeské vodovody a kanalizace Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí

Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí NÁVODY PRO LABORATOŘ PALIV 3. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA Michael Pohořelý, Michal Jeremiáš, Zdeněk Beňo, Josef Kočica Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí Teoretický úvod Základním rozborem

Více

ÚNOSNOST VOZOVEK. Ilja Březina. 26. Listopadu 2012; RHK Brno, Výstaviště 1

ÚNOSNOST VOZOVEK. Ilja Březina. 26. Listopadu 2012; RHK Brno, Výstaviště 1 ÚNOSNOST VOZOVEK Ilja Březina 26. Listopadu 2012; RHK Brno, Výstaviště 1 1 ÚNOSNOST VOZOVEK Únosnost vozovky je schopnost konstrukce vozovky a podloží přenášet dopravní zatížení, které se vyjadřuje zatížením

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b a) TRINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Prumyslová 1000, 739 70 Trinec Staré Mesto,

Více

Společenství prvního stupně ověření norem

Společenství prvního stupně ověření norem Společenství prvního stupně ověření norem Denisa Denglerová Společenství prvního stupně ověření norem Denisa Denglerová Společenství prvního stupně. Ověření norem. Denisa Denglerová Praha: Národní ústav

Více

Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému

Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému Výkonový poměr Faktor kvality FV systému Obsah Výkonový poměr (Performance Ratio) je jedna z nejdůležitějších veličin pro hodnocení účinnosti FV systému. Konkrétně výkonový poměr představuje poměr skutečného

Více

K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR

K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR Vlastimil Kratochvíl * Příspěvek obsahuje popis vlastností některých postupů, využitelných pro transformaci souřadnic mezi geodetickými systémy

Více

Zařízení na zpracování bioodpadu ve Slivenci, parc.č. 1783/21, k.ú. Slivenec

Zařízení na zpracování bioodpadu ve Slivenci, parc.č. 1783/21, k.ú. Slivenec HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VIA ALTA a.s. Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. Okružní 963 67401 Třebíč Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1424882/2012/1/OZP/VI

Více

Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské praxi

Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské praxi Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské prai Naďa Rapantová VŠB-Technická univerzita Ostrava APLIKACE MATEMATICKÉHO MODELOVÁNÍ V HYDROGEOLOGII řešení environmentálních

Více

Mapy obsahu 137 Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 2005

Mapy obsahu 137 Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 2005 Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. 140 00 Praha 4, Bartoškova 28 Mapy obsahu 137 Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 2005 Zpráva SÚRO č. 26 / 2011 Autoři Helena Pilátová SÚRO Ivan

Více

OZO Ostrava s.r.o. Skládka TKO Integrované povolení čj. ŽPZ/2800/03/Kl/1 ze dne 22. 4. 2004, ve znění pozdějších změn

OZO Ostrava s.r.o. Skládka TKO Integrované povolení čj. ŽPZ/2800/03/Kl/1 ze dne 22. 4. 2004, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10 MODELOVÁNÍ základní pojmy a postupy principy vytváření deterministických matematických modelů vybrané základní vztahy používané při vytváření matematických modelů ukázkové příklady Základní pojmy matematický

Více

Název přednášky: Stavby na územích po hornické činnosti

Název přednášky: Stavby na územích po hornické činnosti Hornická Příbram ve vědě a technice 2004 Ing. Jiří Kašpar Mostecká uhelná společnost, a.s., právní nástupce, vedoucí referátu koncepce zahlazování Bc. Lenka Měsková Mostecká uhelná společnost, a.s., právní

Více

Možnosti podpory plošné inventarizace kontaminovaných míst interpretací multi- a hyperspektrálního snímkování Jana Petruchová Lenka Jirásková

Možnosti podpory plošné inventarizace kontaminovaných míst interpretací multi- a hyperspektrálního snímkování Jana Petruchová Lenka Jirásková Možnosti podpory plošné inventarizace kontaminovaných míst interpretací multi- a hyperspektrálního snímkování Jana Petruchová Lenka Jirásková Praha 13.6.2012 Multispektrální data cíl ověření vhodnosti

Více

Písemná práce k modulu Statistika

Písemná práce k modulu Statistika The Nottingham Trent University B.I.B.S., a. s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Statistika Číslo zadání: 144 Autor: Zdeněk Fekar Ročník: II., 2005/2006 1 Prohlašuji, že jsem

Více

Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí-

Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí- Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí- Zpracoval: ROZ MHMP srpen 2014 Základní okruhy prezentace dluhové služby Vlastního hl. m. Prahy (VHMP) Vztahové schéma dluhové služby Dlouhodobé finanční

Více

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Závislost náhodných veličin Úvod Předchozí přednášky: - statistické charakteristiky jednoho výběrového nebo základního souboru - vztahy mezi výběrovým a základním souborem - vztahy statistických charakteristik

Více

Kde se vzala v Asii ropa?

Kde se vzala v Asii ropa? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 24 Kde se vzala v Asii ropa? Pro

Více

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Zpracování náhodného výběru popisná statistika Ing. Michal Dorda, Ph.D. Základní pojmy Úkolem statistiky je na základě vlastností výběrového souboru usuzovat o vlastnostech celé populace. Populace(základní

Více

poloha archivních vrtů HV 1 a HV 2 (1972)

poloha archivních vrtů HV 1 a HV 2 (1972) ÚVOD Na základě objednávky Městské části Praha Ďáblice č.74/09 ze dne 27.10.2009 bylo vypracováno hodnocení vývoje kvality podzemní vody v bezprostředním okolí skládky TKO v Praze-Ďáblicích. Objednatelem

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI

VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. Ing. Petr Slanina Stavební fakulta ČVUT v Praze VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI ABSTRAKT Při jednoduchém výpočtu zkondenzovaného množství vlhkosti uvnitř

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku Pracoval: Jakub Michálek stud. skup. 15 dne: 20. března 2009 Odevzdal dne: Možný

Více

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Moravskoslezský kraj Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Projekt z programu LIFE NATURE Záchrana lužních stanovišť v Povodí Morávky Březen 2008 (návrh) Pozadí problému Monitoring

Více

Mechanika zemin II 6 Plošné základy

Mechanika zemin II 6 Plošné základy Mechanika zemin II 6 Plošné základy 1. Definice 2. Vliv vody na stabilitu a sedání 3. Únosnost 4. Sedání Výpočet okamžitého, konsolidačního a konečného sedání Výpočet podle teorie pružnosti Výpočet podle

Více

Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a mateřského koncernu ENERGIE AG Oberösterreich

Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a mateřského koncernu ENERGIE AG Oberösterreich Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a mateřského koncernu ENERGIE AG Oberösterreich Energie AG Oberösterreich INFRASTRUKTURNÍ KONCERN ČÍSLO 1 Mateřský koncern ENERGIE AG Oberösterreich

Více

Neuronové časové řady (ANN-TS)

Neuronové časové řady (ANN-TS) Neuronové časové řady (ANN-TS) Menu: QCExpert Prediktivní metody Neuronové časové řady Tento modul (Artificial Neural Network Time Series ANN-TS) využívá modelovacího potenciálu neuronové sítě k predikci

Více

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i.

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Jak se měnily rozlohy využití pozemků Příklad pro povodí Labe v Děčíně Data byla převzata ze zdroje:

Více