ZNALECKÝ POSUDEK č /2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č /2012 O ceně nemovitosti: p.č dle KN, LV č. 745, obec Doubravník, katastrální území Doubravník, okres Brno - venkov Objednavatel posudku: Dražební kancelář Dražbyprost, Mírové náměstí 2, Ústí nad Labem Účel posudku: Speciální požadavky zadavatele: Posudek vypracoval: stanovení ceny v místě a čase obvyklé nejsou Ing. Jan Sebera, Rybářská 18, Brno znalec v oboru ekonomika, ceny a odhady se specializací pozemky, trvalé porosty a škody na trvalých porostech Datum, ke kterému je prováděno ocenění: k datu venkovního šetření, tj Použitý oceňovací předpis: zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění zákona č. 121/2000 Sb. a vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška), jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb. V Brně dne Tento posudek obsahuje 6 stran textu, 1 stranu příloh a předává se jedno vyhotovení. A. SITUACE 1

2 A.1 Prohlídka nemovitosti a terénní průzkumné práce Předmětem prohlídky a místního šetření bylo zejména situační seznámení s předmětem odhadu lesního pozemku p.č dle KN, sesouhlasení podkladů a operátů se skutečností, včetně terénního obeznání majetkových hranic. A.2 Podklady pro vypracování posudku A.2.1 Podklady dodané objednavatelem - Výpis z katastru nemovitostí k listu vlastnictví č. 745 (k.ú. Doubravník) ze dne (KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Brno - venkov, vyhotoveno dálkovým přístupem) - Informace zadavatele A.2.2 Podklady zajištěné znalcem - Zákon č. 151/1997 Sb., zákon o oceňování majetku, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 121/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška), jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., 364/2010 Sb. a 387/2011 Sb. (oceňovací vyhláška) - Informace z KN k listu vlastnictví č. 745 (k.ú. Doubravník) ze dne (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/) - LHO (lesní hospodářská osnova) LHO Pernštejn (LHC ), platnost Oblastní plán rozvoje lesů LO 33 Předhoří Českomoravské vrchoviny - Výsledky získané místním šetřením ze dne B. NÁLEZ Z hlediska majetkoprávního je majetek vymezen dle parcel v listu vlastnictví. B.1. Evidenční a vlastnické údaje Výpis z katastru nemovitostí vypracovaný KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Brno - venkov, dne (vybrané údaje): Okres: CZ0643 Brno - venkov Obec: Doubravník Kat. území: List vlastnictví: 745 A Vlastník, jiný oprávněný Vlastnické právo SJM Švehlík Pavel Ing. a Švehlíková Jitka, Voděrady 10, B Nemovitosti Pozemky 2

3 Parcela Výměra (m 2 ) Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany lesní pozemek poz. urč. k pln. fun. lesa B.2 Dokumentace a skutečnost Při prohlídce předmětné nemovitosti bylo konstatováno, že oceňovaný lesní pozemek odpovídá druhu pozemku v KN lesní pozemek. Poskytnuté údaje z KN byly ověřeny aktuálními údaji na Dotčený lesní pozemek je taxačně zařízen, potřebné taxační údaje pro ocenění lesního pozemku a lesního porostu jsem ověřil vlastním měřením. Lesní majetek na parcele č byl oceněn k datu roku 2012 na základě dat z LHO s platností Dle venkovního šetření údaje z tohoto LHO odpovídají skutečnému stavu k datu ocenění. Z důvodu těžebního zásahu byly pozměněny taxační údaje u porostní skupiny 426Bf8. Omezení vlastnického práva je dáno zástavním právem soudcovským. Jiná věcná břemena nejsou zapsána, objednavatel nesdělil žádné jiné závazky a omezení, zejména pak věcné břemeno vznikající přímo ze zákonů (vodního, plynárenského, telekomunikačního, elektrizačního apod.), popřípadě závazky a omezení vyplývající ze smluvních ujednání, o jejichž existenci se nelze přesvědčit ze zápisu z katastru nemovitostí. B.3 Všeobecný popis objektů oceňované nemovitosti Oceňovaná parcela se nachází ve svahu SV expozice, v části s místním názvem Place. Les je přístupný po nezpevněné komunikaci. Oceňovaný les je dle LHO zařazen do kategorie lesa hospodářského a náleží do přírodní lesní oblasti 33 Předhoří Českomoravské vrchoviny. Na parcele převažuje pěstebně zanedbaný mladší porost 3. věkového stupně (porostní skupina 426Bf2) s dominantním zastoupením smrku (SM) a s vtroušenou břízou (BR) a borovicí (BO). Poblíž přístupové komunikace se vyskytuje malá porostní skupina 426Bf8 - kmenovina 9. věkového stupně s dominantním zastoupením smrku a přimíšenou jedlí (JD). Součástí parcely č dle KN je rovněž bezlesí č.104, které navazuje na přístupovou komunikaci. Bezlesí má výměru 0,03 ha a je vedeno jako skládka. C - POSUDEK - OCENĚNÍ NEMOVITOSTI OCENĚNÍ NEMOVITOSTI CENOU OBVYKLOU 3

4 Jak již bylo výše uvedeno, předmět ocenění sestává z lesního pozemku a z lesního porostu. Pro odhad obvyklé ceny je hodnocení prováděno v zásadě třemi základními metodami, které jsou aplikovány v různých modifikacích metodou nákladovou, metodou výnosovou a metodou porovnávací. Vzhledem k nedostupnosti cen obdobných lesních majetků bylo pro určení ceny obvyklé u lesního pozemku předpokládáno, že cena zjištěná lesní půdy (vycházející z výnosového a porovnávacího způsobu) je shodná s cenou obvyklou. Pro ocenění lesního porostu bylo, vzhledem k daným poměrům (především z důvodu neexistence databáze tržních cen obdobných lesních porostů v dané lokalitě), použito výsledků zjednodušeného postupu dle 40 oceňovací vyhlášky, který vychází z výnosových hodnot. Výchozím předpokladem použití této metody je skutečnost, že výnosová hodnota odpovídá užitkům plynoucím z vlastnictví lesa a je srovnatelná se situací na trhu. Pro zpřesnění výsledků je možno použit aplikaci srážek (v daném případě byly srážky použity pro porostní skupinu 426Bf8 u smrku - kmeny postižené v dolní části hnilobou jádra). C.1 Pozemky Ocenění lesního pozemku je provedeno dle 30 oceňovací vyhlášky. Převládajícím souborem lesních typů je 3B (bohatá dubová bučina) náležící do živné řady, která sdružuje půdy geneticky dobře vyvinuté, minerálně středně bohaté a bohaté, s příznivou humifikací a 3Z (zakrslá dubová bučina) náležící do extrémní řady zahrnující stanoviště extrémní povahy na nevyvinutých nebo slabě vyvinutých půdách, často na hřebenech a příkrých svazích. C.1.1 Výpočet ceny lesního pozemku Druh pozemku Výměra (m 2 ) lesní 4258 SLT Parcela č dle KN Cena v Kč/m 2 Srážka (v %) Kp Cena (Kč) B 6, , Z 1, ,00 Celkem ,38 C.2 Trvalé porosty C.2.1 Lesní porost na lesním pozemku 4

5 Cena lesního porostu vychází ze zjednodušeného postupu ( 40 oceňovací vyhlášky). Cena lesního porostu je součtem dílčích cen jednotlivých skupin dřevin v poměru jejich plošného zastoupení v oceňovaném lesním porostu. Cena jednotlivých skupin dřevin se zjistí podle vzorce: ZC SD = V SD * C SD * B a * K p v němž ZC SD = zjištěná cena skupiny dřevin v Kč/m 2 V SD = výměra zastoupené skupiny dřevin v m 2 C SD = cena v Kč/m 2 pro příslušnou skupinu dřevin, věk, bonitní stupeň a zakmenění 1,0 z tabulek č.1 až 6 v příloze č.33 B a = zakmenění porostu ve věku ke dni ocenění K p = koeficient prodejnosti uvedený v příloze č.39, pro lesní porosty má hodnotu 1,00 Parcela č dle KN Porostní skupina: 426Bf2, výměra: 3658 m 2, věk: 23, zakmenění: 10 Dřevina Zastoupení RVB Csd/Kč Srážka (%) Cena (Kč) BO 5 3 5,40-987,66 BR ,10-402,38 SM , ,25 Celkem p.s. 426 Bf ,29 Porostní skupina: 426Bf8, výměra: 300 m 2, věk: 83, zakmenění: 8 JD , ,20 SM , ,66 Celkem p.s. 426 Bf ,86 1 kmeny postižené v dolní části hnilobou Celkem (Kč) ,15 Rekapitulace ceny obvyklé Parc. č. Druh pozemku Výměra (m 2 ) Cena (Kč) 1668 lesní pozemek 4258 pozemek: ,38 lesní porost: ,15 celkem: ,53 Cena obvyklá celkem (Kč) D. ZÁVĚR ,53 Na základě podkladů a místního šetření oceňuji cenou obvyklou lesní pozemek a lesní porost - LV č. 745, v k.ú. Doubravník, obci Doubravník, okres Brno - venkov takto: 5

6 cena parcely č dle KN ,53 Kč celkem ,53 Kč cena oceňovaných nemovitostí celkem po zaokrouhlení slovy: sedmdesátdvatisícečtyřistatřicet Kč ,00 Kč Posudek vypracován dne Ing. Jan Sebera Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne , Spr 2470/97, pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací pozemky, trvalé porosty a škody na trvalých porostech. Znalecký posudek je zapsán pod poř. č. 698 znaleckého deníku. Znalečné účtuji podle připojené likvidace. V Brně dne Ing. Jan Sebera Příloha 6

7 Porostní mapa Výřez z katastrální mapy 7

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 27/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/8 na nemovitých věcech - pozemku p. č. 261/1, 266, 267a 265 - PK, LV číslo 399, katastrální území Jeníkov u Hlinska, obec Jeníkov, okres Chrudim a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03409-0041 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1212-52/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1212-52/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1212-52/2013 O obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 3/4 z pozemků p.č. 1167 a 1194 a lesních porostů, které jsou zapsány na LV č. 98 v k.ú. Kňovice, obec Kňovice, okr.

Více

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Jednotka č. 1661/30 (nebytový prostor) a

Více

Znalecký posudek č. 711-18/2006

Znalecký posudek č. 711-18/2006 Znalecký posudek č. 711-18/2006 stanovení obvyklé ceny zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. St. 28 a pozemků parc.č. St. 28, 68/1 v obci Hostouň, k.ú. Slatina u Hostouně, okres Domažlice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1183/108/2015

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1183/108/2015 ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1183/108/2015 o obvyklé ceně nemovitých věcí podílu ve výši id. 1/3 na pozemcích parc. č. 1160/47 a 3344; to vše v k. ú. / obec Suchá Loz, okres Uherské Hradiště. Objednatel: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 75 na pozemku parc.č. St.

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Členský podíl, s nímž je spojeno členství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK SE STANOVENÍM OBVYKLÉ CENY (TRŽNÍ -V MÍSTĚ A ČASE OBVYKLÉ)

ZNALECKÝ POSUDEK SE STANOVENÍM OBVYKLÉ CENY (TRŽNÍ -V MÍSTĚ A ČASE OBVYKLÉ) ZNALECKÝ POSUDEK SE STANOVENÍM OBVYKLÉ CENY (TRŽNÍ -V MÍSTĚ A ČASE OBVYKLÉ) číslo: 37/3957/2012 o ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 149 (rodinný dům čp. 74 na stavební parcele č. 37 a stavební parcela

Více

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 576 na pozemku parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.326-136 / 14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.326-136 / 14 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.326-136 / 14 o obvyklé ceně podílu 1/6 nemovitých věcí - 4 ks pozemků ZPF parc.č.902/10, parc.č.971/31, parc.č.1000/18, parc.č.1000/29 dle LV 39 pro k.ú.slavonín, obec Olomouc,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

Znalecký posudek č. 462-95/2011

Znalecký posudek č. 462-95/2011 Znalecký posudek č. 462-95/2011 č.j. 025 EX 11022/10 O obvyklé ceně podílu 1/10 nemovitostí a jejich příslušenství zapsaných na LV 12716 v k.ú. Čáslav pozemek p.č. 1510 o ploše 6.672 m 2 v k.ú. Čáslav,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 5266/18/14

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 5266/18/14 Ing. František Lukáš, znalec z oboru ekonomika, odhady nemovitostí. ----------------------------------------------------------------------------------------------- V Pelhřimově dne 17.04.2014 K čj. : 056

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 504-12/2013 O ceně bytové jednotky číslo 90/5 zapsané na listu vlastnictví číslo 1592 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, katastrální území Březová

Více

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Pozemek parc.č. St. 402, jehož součástí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 906-41/2013. O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 906-41/2013. O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 906-41/2013 O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10839-104/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10839-104/2014 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 00377/14-020 Značka: 4673300995_68580 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10839-104/2014 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: stavby č.p. 320 na pozemku p.č.st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2411 66/14 dodatek č. 1 o stanovení obvyklé

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2494/134/14

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2494/134/14 ODBORNÝ POSUDEK č. 2494/134/14 o obvyklé ceně ideální 1/2 nemovité věci bytové jednotky č. 689/215 včetně podílu na společných částech domu a pozemcích, v katastrálním území Milovice a obci Milovice, okres

Více

Znalecký posudek o ceně nemovitosti - odhad obvyklé ceny č. 3765-19/2012

Znalecký posudek o ceně nemovitosti - odhad obvyklé ceny č. 3765-19/2012 Znalecký posudek o ceně nemovitosti - odhad obvyklé ceny č. 3765-19/2012 Typové bytové jednotky obsazené nájemcem s nájemní smlouvou na dobu neurčitou a regulovaným nájemným v budově č.p. 1508, 1509, 1510,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 NEMOVITOST: o ceně byt.jedn. č.590/3 včetně podílu 3/20 na společných částech domu č.p.590 v obci Cvikov, k.ú.cvikov, okres Česká Lípa Katastrální údaje :

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 246/11 o obvyklé ceně nemovitostí - provozovny č.p. 227 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 996 katastrální území : Čisovice obec : Čisovice_ okres : Praha - západ a ocenění

Více