Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah."

Transkript

1 Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský Brod na hranici katastrálních území m sta a obce Prakšice. První doklady o ukládání inertních odpad jsou datovány rokem V roce 1981 bylo vydáno územní rozhodnutí o využití území ( j. Výst.87/81), jímž se, v souladu s tehdejšími p edpisy, povolovalo skládkování v této lokalit na pozemcích parcela. 1391/1, 1987/4,1255, 1256 na k.ú. Uherský Brod a.1149/5, 1149/3, 971/7 na k.ú. Prakšice). Rozší ení skládky do dnešní podoby bylo povoleno stavebním povolením z roku 1989 ( j.Výst.2842/89) a v tomto rozsahu byla také skládka v roce 1991 ( j. výst. 2882/90) a 1992 ( j. Výst.2143/91) zkolaudována. Veškeré doklady, související s vybudováním a provozem, byly adresovány na Technické služby m sta, které byly také provozovatelem skládky. Pon vadž zabezpe ení skládky nespl ovalo podmínky NV.513/1992, bylo, na základ zákona.238/1991 Sb., o odpadech, rozhodnuto o ukon ení provozu skládky k (rozhodnutí OkÚ RŽP Uherské Hradišt ze dne j. OH 2759/95/ŽP). K tomuto datu pak bylo skládkování skute n ukon eno. Na skládku byly ukládány od r.1979 inertní odpady, od r.1992 komunální a pr myslové odpady. Jako náhrada za tuto kon ící skládku byla v roce 1994 zahájena firmou RUMPOLD UHB s.r.o. p íprava na vybudování nové skládky komunálních odpad Prakšice II, p iléhající na t leso staré skládky. Postupnou likvidací podniku Technické služby m sta Uherský Brod a privatizací jeho majetku došlo v b eznu roku 1998 ( ) k p evodu veškerého majetku Technických služeb, v etn skládky Prakšice I, z Fondu národního majetku na M sto Uherský Brod. P i p evodu majetku státu bylo zjišt no, že na skládce je havarijní stav vzniklý sesuvy, kontaminací podzemních i povrchových vod a ohrožením stability celého území v etn p iléhající skládky Prakšice II firmy RUMPOLD UHB, s.r.o. Sou asn bylo zjišt no, že skládka není, v rozporu se zákonem 125/1997 Sb., o odpadech, rekultivována a sou asn nejsou vypo ádány majetkové pom ry u cca 15 pozemk. P estože p vodní projekt z roku 1989 ešil rekultivaci skládky, byla v letech 1998 a 1999 zpracována nová projektová dokumentace sanace a rekultivace skládky, odpovídající platným právním p edpis m a technickým normám (Projekta Tábor s.r.o., b ezen 2000). Sou asn byla, na základ žádosti, M stu p iznána dotace ze SFŽP R na tuto sanaci a rekultivaci skládky ve výši 30,5 mil K ( z toho ,- K p ímá dotace a ,- K p j ka). Až na dva p ípady byly také, formou výkup, vypo ádány majetkoprávní vztahy s majiteli pozemk pod t lesem skládky. Takto p evád né pozemky byly vykupovány za ceny odpovídající ú edním cenám. Nevypo ádané z staly pozemky manžel Janí kových (pozemek parcela. 1149/33) a p. Burán (1149/21 a 1149/27), kde probíhá jednání o majetkoprávním vypo ádání. Stavební ízení na zm nu stavby Sanace a rekultivace skládky odpad Prakšice I bylo zahájeno v ervenci 2000 odborem stavebního ú adu a územního plánování v Uherském Brod. Stavební povolení bylo stavebním ú adem v Uherském Brod vydáno dne a po nabytí právní moci v pr b hu zá í 2000 za ala realizace stavby. Vzhledem k tomu, že nedošlo k dohod mezi M stem a manželi Janí kovými ve v ci majetkoprávního vypo ádání pozemk pod skládkou, podala dne p. Janí ková podn t k p ezkoumání stavebního povolení mimo odvolací ízení k Okresnímu ú adu v Uherském Hradišti. Stavba Sanace a rekultivace skládky Prakšice I byla dokon ena v srpnu 2001 a v zá í 2001 byla zkolaudována. Kolauda ní rozhodnutí ze dne j. STAV /1914/01/Ha nabylo právní moci dne

2 Proti tomuto kolauda nímu rozhodnutí byl p.janí kovou op t podán podn t k p ezkoumání mimo odvolací ízení k Okresnímu ú adu v Uherském Hradišti. Dne bylo rozhodnutím OkÚ v Uherském Hradišti p edm tné stavební povolení zrušeno. Dne bylo rozhodnutím OkÚ v Uherském Hradišti zrušeno kolauda ní rozhodnutí stavby Sanace a rekultivace skládky Prakšice I. Dne zamítl Krajský ú ad Zlínského kraje odvolání M sta proti rozhodnutí OkÚ Uherské Hradišt o zrušení kolauda ního rozhodnutí vydaného stavebním ú adem v Uherském Brod a rozhodnutí okresního ú adu potvrdil. Dne OkÚ Uherské Hradišt op tovn zrušil rozhodnutí stavebního ú adu v Uherském Brod, kterým se povolovala rekultivace skládky Prakšice. Dne Krajský ú ad Zlínského kraje odvolání M sta zamítl a potvrdil rozhodnutí OkÚ Uherské Hradišt, kterým se ruší stavební povolení vydané stavebním ú adem v Uherském Brod. Následn byly také, sd leními ze dne a , Ministerstvem pro místní rozvoj zamítnuty podn ty pro p ezkoumání rozhodnutí krajského ú adu. Protože, i p es neustále probíhající jednání o majetkové vyrovnání s majiteli pozemk pod skládkou, nebylo možno dojít k dohod mezi M stem a t mito majiteli, podalo M sto v zá í 2002 žalobu na z ízení v cného b emene strp ní ásti stavby na pozemku manžel Janí kových za náhradu. Tato cesta byla zvolena jako poslední možnost pro objektivní a nezávislé rozhodnutí sporu mezi majiteli pozemk a M stem jako majitelem stavby obdrželo M sto oznámení stavebního ú adu v Uherském Brod o zahájení ízení o odstran ní stavby Sanace a rekultivace skládky Prakšice I s výzvou o prokázání souladu stavby s ve ejným zájmem. Vzhledem k tomu, že prvoinstan ní správní orgán je vázán právním názorem správního orgánu vyššího stupn, prokázáním souladu s ve ejným zájmem se m.j. v tomto p ípad rozumí i doložení vlastnických i jiných práv k pozemk m. Z tohoto d vodu požádalo M sto o p erušení stavebního ízení do doby rozhodnutí soudu o žalob M sta na z ízení v cného b emene k p edm tným pozemk m. Protože ostatní pot ebné doklady prokazující soulad stavby s ve ejným zájmem M sto v termínu doložilo, p erušil stavební ú ad podle správního ádu ízení do doby pravomocného rozhodnutí soudu. První soudní jednání ve v ci žaloby na z ízení v cného b emene prob hlo Druhé, odro ené jednání pak Na tomto jednání soud vynesl rozsudek, v n mž zamítá žalobu M sta na z ízení v cného b emene strp ní ásti stavby na pozemku manžel Janí kových za náhradu. Proti tomuto rozhodnutí se M sto odvolalo dne ke Krajskému soudu v Brn. Soudní ízení bylo ukon eno rozsudkem Krajského soudu v Brn, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Okresního soudu v Uherském Hradišti o zamítnutí žaloby M sta. Krajský soud se však neztotožnil s právním hodnocením u in ným soudem I.stupn. P edn je krajský soud názoru, že nelze odmítnout žalobu proto, že v cné b emeno zat žuje celý pozemek. Tato skute nost by se projevila jedin ve výši náhrady. Krajský soud však nadto dosp l k záv ru, že stavba Sanace a rekultivace skládky odpadu Prakšice I není stavbou ve smyslu 135c ob.zákoníku zp sobilou být samostatn p edm tem vlastnického práva, a proto se nem že žalobce, t.j. m sto jako vlastník takovéto stavby domáhat s odkazem na toto ustanovení z ízení v cného b emene váznoucího na pozemku jiného vlastníka. Nelze ztotožnit pojem stavby dle stavebního zákona a dle 2

3 ob anského zákoníku. P edm tem ob anskoprávních vztah m že být jen samostatná v c, kterou lze nabývat. Tou stavba Sanace a rekultivace skládky odpadu Prakšice I není. Z výše uvedeného od vodn ní rozsudku krajského soudu je z ejmé, že stavba Sanace a rekultivace skládky odpadu Prakšice I není samostatnou stavbou dotýkající se vlastnických práv majitel pozemk pod stavbou t lesa skládky, ale zm nou, povolené a zkolaudované, stavby skládky Prakšice I, jejímž vlastníkem je stavebník. Z tohoto d vodu je M sto jako stavebník povinno, ve smyslu 58 odst.2) stavebního zákona, prokázat vlastnické nebo jiné právo ke stavb, na níž zm na prob hla. M sto podalo žádost na SÚ o dodate né povolení stavby dopisem ze dne a po doložení doklad bylo dne pod.j. STAV/422/03/Ha vydáno rozhodnutí o dodate ném povolení stavby a souhlas s užíváním stavby Sanace a rekultivace skládky odpad Prakšice I na uvedených pozemcích viz p íloha. 1. Toto rozhodnutí nenabylo právní moci z d vodu podání odvolání pana Janí ka a paní Janí kové. Rozhodnutím KÚ ZLK ze dne pod.j. KUZL 4329/2007 bylo odvolání pana a paní Janí kové zamítnuto a napadené rozhodnutí SÚ potvrzeno. Dnem nabylo Rozhodnutí stavebního ú adu právní moci. Nezávisle na výše uvedených skute nost požádalo M sto KÚ ZLK o stanovení doby trvání a podmínky pé e o skládku po uzav ení jejího provozu, rekultivaci a asanaci dle 52 zákona o odpadech. 185/2001 Sb. Rozhodnutím Krajského ú adu Zlínského kraje.124 ze dne pod.j. KUZL /2005 ŽPZE-SM byla pro skládku Prakšice I stanovena doba trvání a podmínky pé e o skládku po uzav ení jejího provozu, rekultivaci a asanaci dle 52 zákona o odpadech. Sou asn byl tímto rozhodnutím schválen provozní ád skládky a stanoveny podmínky pro její provozování. Rozhodnutí krajského ú adu bylo potvrzeno, v rámci odvolacího ízení, rozhodnutím Ministerstva životního prost edí ze dne pod.j. 570/1693/05/On. V od vodn ní rozhodnutí, dosp lo Ministerstvo životního prost edí k názoru, že: Odstran ní odpad jejich trvalým uložením na skládky a to jak na skládky ádn zabezpe ené a provozované v souladu s právními p edpisy, tak i na skládky provozované v rozporu s právními p edpisy, resp. p ed ú inností právních p edpis, m že p inášet negativní dopad do oblasti životního prost edí. Práv tento dopad je pé í o skládku po ukon ení jejího provozu eliminován. Nedo ešené majetkoprávní vztahy v p edm tné lokalit, které z ejm byly d vodem pro zrušení kolauda ního rozhodnutí mimo odvolací ízení, je t eba ešit podle jiných právních p edpis. P edm tné rozhodnutí orgánu I.stupn není p ekážkou pro do ešení majetkoprávních vztah v dané lokalit. Ministerstvo ve svém od vodn ní z eteln podporuje právní názor odd leného ešení majetkoprávních vztah mezi vlastníky pozemk a vlastníkem stavby a nezbytnost zabezpe ení vliv stavby skládky na životní prost edí jak po stránce fyzické, tak i po stránce formální. Na rekultivaci skládky Prakšice I. Byla poskytnuta dotace a p j ka se SFŽP R (rozhodnutí ministra ŽP R ze dne ). Záv re né vyhodnocení akce bylo M stem Uherský Brod podáno na SFŽP dne s požadovanými p ílohami. Vzhledem k tomu, že p ed záv re ným vyhodnocením akce bylo Okresním ú adem v Uherském Hradišti stavební povolení i kolauda ní rozhodnutí zrušeno, byl termín doložení doklad (kolauda ní rozhodnutí) SFŽP, Dodatkem. 7 ke smlouv o poskytnutí podpory , posunut na 05/2007. V tomto termínu bylo požadované rozhodnutí SFŽP doloženo 3

4 a dne byl M stu Uherský Brod doru en Protokol o definitivním p iznání podpory ze SFŽP (P íloha.1). Na základ podn tu manžel Janí kových probíhala pr b žn od roku 2004 ve ejnosprávní kontrola Finan ního editelství v Brn na správnost použití prost edk poskytnutých ze SFŽP na akci Sanace a rekultivace skládky odpad Prakšice I. Záv re ným Protokolem ze dne (P íloha.2). bylo m.j. konstatováno, že prost edky poskytnuté SFŽP byly v dob svého použití erpány na stanovený ú el v souladu se Smlouvou o poskytnutí podpory (P íloha.4). Dne bylo m stu Uherský Brod doru eno Rozhodnutí Krajského soudu v Brn sp.zn. 29 Ca 70/ (P íloha.3) ve v ci žaloby Petra a Stanislavy Janí kové proti Krajskému ú adu Zlínského kraje. Tímto rozhodnutím bylo zrušeno Rozhodnutí KÚ ZLK ze dne j. KUZL 4329/2007 a rozhodnutí SÚ UB ze dne pod.j. STAV/422/03/Ha, jímž se dodate n povoluje stavba Sanace a rekultivace skládky odpad Prakšice I, s odkazem na nespln ní povinnosti stanovené v 88 odst.1 písm b), resp. 58 odst. 2 stavebního zákona. Rozhodnutím soudu však nebyla sou asn zpochybn na legálnost stavby samotné skládky Prakšice I. K tomuto Rozhodnutí soudu p ijala Rada m sta na svém 49. zasedání usnesení pod. 1820/R49/08, jímž bere na v domí rozsudek Krajského soudu v Brn ze dne ,. j. 29Ca 70/ a pov uje starostu jednáním s vlastníky pozemk pod skládkou odpad Prakšice I o jejich majetkoprávním vypo ádání. Zpracoval Ing. Petr Vozár

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis. zn.: CR 073580/2013 V Chrudimi dne 5. 12. 2014 ís. jedn.: CR 083102/2014 STO/Št

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. C Přílohová část

Technické standardy veřejné kanalizace. C Přílohová část Technické standardy veřejné kanalizace C Přílohová část Ing. Iva Barboriková Prosinec 2010 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové Technické standardy veřejných

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 62 A 107/2013-71 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brn rozhodl v senát složeném z p edsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudc Mgr. Kate iny Kopečkové, Ph.D. a

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 62 A 109/2013-232 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brn rozhodl v senát složeném z p edsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudc Mgr. Kate iny Kopečkové, Ph.D. a

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M STSKÁ ÁST PRAHA 16 Ú AD M STSKÉ ÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozd lovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 016283/14/OVDŽP/Mh Vy izuje Praha. j.: 006879/15/OVDŽP

Více

Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1

Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1 Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1 Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1 (Soupis. 1) PO AD.. ADRESA.P. KATASTR 1 Havelská

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA VÚBP, v.v.i. FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA Projekt VLIV ZM N SV TA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA Program MPSV MODERNÍ SPOLE NOST A JEJÍ PROM NY Zpracováno jako jeden z výstup pro podnikovou sféru

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí Nezapome te bez n j by se vám dovolená mohla hodn prodražit! U p evážné v tšiny evropských zájezd je balí ek cestovního pojišt ní zahrnutý v základní cen zájezdu.

Více

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu Zadávací dokumentace Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu ODDÍL 1 Organizační a právní aspekty zadávací dokumentace... 3 1.1

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 4817/10-842 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS Josef Vilášek Anotace: V souvislosti s výukou p edm tu Krizové ízení ve ve ejné správ se u student projevují problémy s pochopením nejen

Více

Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo pr myslu a obchodu (dále

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K spole nost s ru ením omezeným Kolišt 1965/13a tel. +42 541 211 237, tel. +42 541 24 87 62 B r n o ESKÁ REPUBLIKA www.topauditing.cz Obch. rejst ík KS v Brn C 4855, I : 454 77 639 e-mail: audit@topauditing.cz

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11 ZNALECKÝ POSUDEK. 179/11 o obvyklé cen nemovitostí - rodinný d m.p. 398 s p íslušenstvím a pozemk, zapsaných na LV íslo 1685 katastrální území : Horní Be va obec : Horní Be va_ okres : Vsetín a ocen ní

Více

Titulní strana. estavlky

Titulní strana. estavlky Titulní strana estavlky Redakce úvodem Z obsahu Zprávy obce Borovnice: Co se d je v obci - záznam z ve ejného zasedání Další informace: Stomatologická léka ská pohotovost Ve ejná vyhláška a informace k

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Inventá e Archivu hlavního m sta Prahy STAVEBNÍ ODBOR NVP (ÚNV) (1923) 1946 1986. Díl í inventá. (NAD.: 5) (. pom cky: 497)

Inventá e Archivu hlavního m sta Prahy STAVEBNÍ ODBOR NVP (ÚNV) (1923) 1946 1986. Díl í inventá. (NAD.: 5) (. pom cky: 497) Inventá e Archivu hlavního m sta Prahy 050200/02 STAVEBNÍ ODBOR NVP (ÚNV) (1923) 1946 1986 Díl í inventá (NAD : 5) ( pom cky: 497) Dominik Budský, Barbora Laš ovková Praha 2009 OBSAH Úvod I I Správní

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více