(konsolidovaná zpráva společností sdružených v rámci SPOLCHEMIE GROUP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(konsolidovaná zpráva společností sdružených v rámci SPOLCHEMIE GROUP)"

Transkript

1 Hodnocení dopadů SPOLCHEMIE GROUP na životní prostředí v roce 2013 (konsolidovaná zpráva společností sdružených v rámci SPOLCHEMIE GROUP)

2 Obsah 1. Úvod Ochrana ovzduší Zdroje znečišťování ovzduší Vývoj množství emisí do ovzduší Emise pachových látek - areál Žukovova Ochrana vod Produkce a nakládání s odpadními vodami Znečištění odpadních vod Odpadové hospodářství Produkce odpadů Způsoby odstraňování odpadů Energie a energetická náročnost Sanace starých ekologických zátěží Asanovaná skládka Chabařovice Areál Spolku Investice související s ochranou životního prostředí Monitoring dopadů na životní prostředí Externí komunikace strana 2/12

3 1. Úvod Tato zpráva navazuje na dlouhou řadu výročních zpráv o kvalitě životního prostředí a stavu jeho ochrany vydávanou útvarem ochrany životního prostředí Spolku pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost (Spolek) od počátku 90. let. Vzhledem ke vzniku SPOLCHEMIE GROUP (dále i SG) - volného sdružení společností, které sdílejí společný integrovaný systém řízení dle standardů norem ISO 9001, ISO a OHSAS (IMS), jehož nositelem je Spolek - a vzhledem k vzájemně se ovlivňujícím a prolínajícím se dopadům na životní prostředí společností SPOLCHEMIE GROUP, je tato zpráva společná pro všechny společnosti SG a podává tak souhrnný přehled o stavu environmentálního profilu SG. Informace jsou v této zprávě uváděny převážně souhrnně za celou SG, avšak bez celkové revize uvedených historických řad nebo grafů (kdy se vychází z historie Spolku). Tam, kde je to podstatné z důvodu porovnání nebo sledování trendů, byla dopočítána data za rok 2011 pro celou SG, tzn. v některých oblastech je rok 2011 zlomový. V některých případech, ve vazbě na jednotlivé areály SG, jsou informace prezentovány odděleně pro areál Spolku a areál na Střekově (část bývalé Setuzy, dále i areál Žukovova), a to především z důvodu odlišné infrastruktury těchto lokalit. Zpráva je i jedním ze základních zdrojů informací o stavu plnění programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii, do něhož je zapojen Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, Epispol, a.s., CHS Epi, a.s. a Infraspol, s.r.o. 2. Ochrana ovzduší 2.1. Zdroje znečišťování ovzduší K bylo v rámci SPOLCHEMIE GROUP evidováno 97 zdrojů znečišťování ovzduší (ZZO), z nichž 48 je tzv. vyjmenovaných (dle zákona o ochraně ovzduší, dříve střední, velké a zvláště velké ZZO), tj. je jim uložen přísnější režim pro povolení a provozování. V roce 2013 přibyl jeden nový ZZO (výroba vodního skla) a byl ukončen provoz osmi ZZO (6 ve výrobně kyseliny chlorovodíkové a 2 ve výrobně manganistanu draselného) Počty zdrojů Spolek Chs Epi Epispol Oleochem C-Efekt Radsworth Zeppoil Infraspol Počet ZZO 1) 63/ 30 13/8 8 / 6 3 / 1 4 / 1 4 / 1 1/0 1/1 Pozn.: 1) za lomítkem uveden počet tzv. vyjmenovaných zdrojů (kategorizace dle nového zákona) Vývoj množství emisí do ovzduší V roce 2013 bylo do ovzduší emitováno celkem 30,594 t znečišťujících látek. Oproti roku 2012 byly emise SPOLCHEMIE GROUP nižší o cca 7,2 t, což představuje pokles o 19%. Vývoj emisí základních znečišťujících látek v období 2004 až 2012 je uveden v následující tabulce a pro období 2003 až 2013 je znázorněn na níže uvedených grafech. Navýšení emisí organických látek od roku 2005 je způsobeno změnou ve vykazování emisí (bilanční přístup). Rok / emitovaná látka (t/rok) oxidy síry 148,3 176,4 189,6 145,3 10,4 2,4 3,9 4,6 5,1 3,8 oxidy dusíku 12,2 14,1 16,1 13,1 13,5 10,1 7,9 8,6 9,0 8,1 oxid uhelnatý 5,0 4,5 4,3 6,3 3,0 2,2 1,9 1,7 1,0 0,55 tuhé znečišťující látky (TZL) 2,0 2,2 2,3 2,4 0,47 0,54 0,38 0,30 0,27 0,20 anorganické sloučeniny chloru 0,37 0,72 0,76 0,45 0,85 0,49 0,57 0,74 0,85 0,14 halogenované org. sloučeniny 4,1 2,6 2,3 2,2 0,26 0,54 0,75 0,22 0,22 0,20 ostatní organické látky 12,3 95,5 130,1 52,7 58,3 29,1 28,0 25,4 21,0 17,5 Rtuť 0,055 0,038 0,033 0,041 0,032 0,033 0,032 0,030 0,030 0,034 Celkové emise * 186,1 298,2 347,8 224,4 87,8 45,6 43,5 41,6 37,6 30,6 * V uvedené hodnotě jsou zahrnuty i látky, které nelze zařadit mezi výše uvedené skupiny látek. strana 3/12

4 strana 4/12

5 2.3. Emise pachových látek - areál Žukovova V roce 2013 byla realizována opatření, která byla dohodnuta mezi SG a orgány místní správy při jednání v roce V dubnu 2013 byla zpracována a předložena rozptylová studie pro pachové látky. Této studii předcházela měření koncentrací pachových látek (v únoru a březnu 2013) na dominantních zdrojích v areálu Žukovova. Tyto dominantní zdroje byly vytipovány nezávislou měřící skupinou. Závěrem rozptylové studie je mimo jiné konstatování, že na celkové zátěži pachových látek se zdroje spadající do SPOLCHEMIE GROUP podílejí cca ze 14%. Ze zdrojů SG je významným zdrojem (především svým objemovým tokem) výduch z pracovního prostoru výroby glycerinu, nezakrytá část mechanického předčištění ČOV a několik menších zdrojů, které samostatně nejsou nijak významné, ale v souběhu mohou ovlivnit celkovou imisní situaci v okolí areálu. Návazně na studii byla realizována některá tzv. nízkonákladová opatření a byl připraven návrh technických opatření s nároky na pořizovací náklady. Tento návrh je v současnosti předmětem jednání SG a Krajského úřadu Ústeckého kraje. 3. Ochrana vod Vzhledem k tomu, že oba areály SPOLCHEMIE GROUP mají odlišně zabezpečeno zásobování vodou a nakládání s odpadními vodami, je nutno oba areály hodnotit odděleně a z hlediska odlišných ukazatelů. Zatímco pro areál Spolku jsou významné ukazatele související s anorganickými výrobami (RAS, AOX, Hg atd.), v případě areálu Žukovova jde především o ukazatele charakteristické pro potravinářskou a oleochemickou výrobu (CHSK, NL, BSK5 apod.) Produkce a nakládání s odpadními vodami Areál Spolku Odpadní vody z areálu byly vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu a dočištěny na ČOV v Neštěmicích na základě smlouvy o odvádění odpadních vod a jejich čištění, uzavřené mezi Spolkem a SČVK, a.s. Teplice. V areálu Spolku jsou provozovány dvě biologické čistírny odpadních vod (BČOV), a to z výroby pryskyřic a provozu Epitetra. Provozem Elektrolýza je dále provozována stanice demerkurizace odpadních vod (s obsahem rtuti) Kvalita odpadních vod byla nepřetržitě sledována prostřednictvím automatického monitoringu odpadních vod na měrném objektu K0, který je předávacím místem odpadních vod pro SČVK. Pro analytickou kontrolu byly odebírány 24 hodinové směsné proporcionální vzorky. Celkové množství vypuštěných odpadních vod za rok 2013 bylo m 3, tj. o cca o 8% více než v roce Na toto navýšení měla podstatný vliv i povodeň v červnu 2013, resp. intenzivní srážky, které jí předcházely. Biologická čistírna odpadních vod (z výroby pryskyřic - BČOV) V roce 2013 bylo dosaženo průměrné účinnosti pro BSK5 96,14% (obdobně jako v roce 2012) a pro CHSK 84,2%, což představuje zvýšení oproti roku 2012 o téměř 5%. Patrně se tak plně projevila rekonstrukce aeračního systému nádrže B (realizováno v září 2012) a částečně přispěl i mírný pokles produkce epoxidových a alkydových pryskyřic. strana 5/12

6 Biologická čistírna odpadních vod provozu EPITETRA (EPIČOV) V roce 2013 bylo dosaženo průměrné účinnosti pro BSK5 přes 99,4%, pro CHSK 92,7% a pro AOX 56,1%, což jsou obdobné hodnoty jako v roce Areál Žukovova Odpadní vody ze všech výroben umístěných v areálu - technologické i splaškové - jsou čištěny na centrální ČOV (provozuje Infraspol, s.r.o.). Technologické odpadní vody s obsahem olejů a tuků procházejí před vstupem na ČOV centrálními lapači tuků. Celkové množství vypuštěných odpadních vod za rok 2013 bylo m 3, tj. o cca 12% méně než v roce Čistírna odpadních vod (ČOV) Z hlediska chodu ČOV došlo v roce 2013 ke dvěma zásadním událostem, a to červnové povodni, při níž došlo k zaplavení většiny ČOV a jejímu nucenému týdennímu odstavení, a poruše na dosazovací nádrži v září. Tyto události měly negativní vliv na stabilitu technologických parametrů ČOV a účinnost čistícího procesu v parametru nerozpuštěné látky (NL). V roce 2013 bylo dosaženo průměrné účinnosti pro BSK5 99,5%, pro CHSK 97,5% a pro NL 92,0%. Zatímco pro BSK5 a CHSK byla účinnost v podstatě identická jako v roce 2012, v případě NL došlo k poklesu účinnosti o 1% Znečištění odpadních vod Areál Spolku Vývoj množství znečištění vypuštěného z areálu Spolku v období 2009 až 2013 je uveden v následující tabulce. Vývoj množství znečištění vypuštěného do povrchových vod (v současnosti řeka Labe) za posledních jedenáct let je uveden na grafech níže. Z uvedených dat je patrný pozitivní efekt dočišťování odpadních vod ze Spolku na městské čistírně odpadních vod v Neštěmicích od roku UKAZATEL Výstup ze Spolku (t/rok) Emise do Labe (t/rok) CHSKCr * 56* 58* 39* 46* NLc * 17* 20* 11* 10* RAS ** ** ** ** ** Pcelk. 2,6 3,2 2,5 2,3 3,9 0,1* 0,2* 0,1* 0,1* 0,2* Chloridy nesl ** nesl ** Ncelk ,3* 4,5* 7,5* 12,2* 3,9* Hg 0,020 0,028 0,019 0,015 0,012 0,003** 0,012** 0,008** 0,005** 0,002** AOX 7,2 12,7 17,0 8,4 9,3 2,26** 3,3** 2,9** 2,8** 3,2** TCPE 0,20 0,19 0,23 0,09 0,019 0,12** 0,10** 0,09** 0,02** 0,17** HCB 0,0005 0,0005 0,0007 0,0001 0,0003 0,0004** 0,0005** 0,0006** 0,0002** 0,0001** Množství (tis. m 3 /rok) Poznámky: TCPE - tetrachlorpropylethery HCB - hexachlorbenzen * hodnoty znečištění ze Spolku do recipientu jsou přepočítány na reálnou účinnost odbourávání na městské ČOV ** uvedené hodnoty jsou výstupy z městské ČOV strana 6/12

7 strana 7/12

8 Areál Žukovova Vývoj množství znečištění vypuštěného z areálu Žukovova, resp. ČOV, do povrchových vod (Labe), v období 2009 až 2013 je uveden v následující tabulce a grafu (níže). Tato data potvrzují skutečnost, že v posledních dvou letech došlo k obnovení využití výrobních kapacit, a to na úroveň roku 2009 (výroba jedlých olejů a FAME) za současného snížení objemu produkovaných odpadních vod. Ukazatel CHSKCr t/rok 34,2 24,8 21,1 31,9 34,0 BSK5 t/rok 3,5 2,7 2,3 3,4 3,4 NL t/rok 7,3 7,1 9,3 11,3 12,1 Pcelk. kg/rok N celk. t/rok 1,4 2,5 2,2 1,7 1,3 EL kg/rok Množství tis. m 3 /rok strana 8/12

9 4. Odpadové hospodářství 4.1. Produkce odpadů V roce 2013 vyprodukovala SPOLCHEMIE GROUP t odpadů, což je oproti roku 2011 pokles o cca 6%. U nebezpečných odpadů, jejichž celková produkce závisí i na využití výrobních kapacit jednotlivých výrob, došlo k navýšení produkce na t, tj. na úroveň roku Podstatná část produkce nebezpečných odpadů je spalována ve spalovně provozu EPITETRA (v roce t, tj. 35% celkové produkce SG). U kategorie ostatních odpadů naopak došlo ke snížení produkce na t, tj. pokles o 18% ve srovnání s rokem Nejvýznamějším zdrojem ostatních odpadů SG je čístírna odpadních vod v areálu Žukovova. Roční produkce přebytečného kalu, který je odvážen na kompostárnu, představovala cca t.. Grafické znázornění vývoje produkce odpadů SG/Spolku* v t/rok za posledních jedenáct let: Pozn.: *do roku 2010 data pouze za Spolek, od 2011 za celou SG 4.2. Způsoby odstraňování odpadů Podíl jednotlivých způsobů odstraňování odpadu v roce 2013 na produkci odpadů je uveden na následujícím grafu (z celkového množství spalovaných odpadů představují cca 74 % kapalné odpady provozu Epitetra, spalované ve vlastní spalovně). Mezi odpady, které jsou předávány externím partnerům k recyklaci, je zahrnut i kal z biologického čištění odpadních vod na ČOV v areálu Žukovova, který je kompostován a představuje 77 % všech zhodnocených odpadů. Způsoby odstraňování odpadů v roce 2013: strana 9/12

10 5. Energie a energetická náročnost Celková spotřeba energie (teplo, elektrický proud a zemní plyn) a specifická spotřeba energie (vztaženo na základní a významné produkty) jsou závislé na celkovém objemu výroby a na prosazení jednotlivých výrob (některé výroby jsou velmi náročné v porovnání s ostatními). Objem výroby SPOLCHEMIE GROUP v roce 2013 zhruba odpovídal roku 2012 a obdobně tomu bylo i u celkové spotřeby energie a specifické spotřeby energie. 6. Sanace starých ekologických zátěží 6.1. Asanovaná skládka Chabařovice V lednu 2013 byl zjištěn opakovaný sesuv na západním svahu tělesa skládky, resp. šlo o opakovaný sesuv provizorního opatření, které bylo realizováno v roce 2012 za účelem ochrany vrstvy minerálního těsnění. V únoru 2012 byl dále zjištěn sesuv severní hráze akumulační nádrže AN I. V průběhu roku 2013 byla připravována provizorní opatření, jejichž realizace byla zahájena v posledních měsících roku 2013 a dokončení se předpokládá v prvním pololetí roku Tato opatření budou, stejně jako v předchozích letech, hrazena Spolkem. V průběhu roku 2013 probíhal standardní monitoring skládky, a to včetně stability tělesa skládky. Výsledky tohoto monitoringu byly použity jako podklad pro další jednání o řešení dosud neuzavřených částech projektu sanace skládky: dořešení stability severních svahů (ani na konci roku 2013 nebylo možné svahy prohlásit za stabilizované) vyřešení způsobu nakládání se skládkovými vodami (stávající způsob nelze považovat za dlouhodobě vhodné řešení) problematika sesuvů svrchní rekultivační vrstvy (viz výše), které proběhlo v závěru roku 2013 za účasti zástupců MF ČR, MŽP ČR a ČIŽP. Ve všech uvedených bodech bylo dosaženo shody, že bude nutno zpracovat (na náklady Spolku) aktualizaci analýzy rizik souvisejících se skládkou (v současném stavu) a následně technicko-ekonomickou studii, na jejímž základě bude možné zvolit vhodná řešení výše uvedených problémů. V roce 2013 došlo k výraznému navýšení produkce skládkových vod oproti roku Toto souvisí částečně s klimatickou situací (dopady extrémních srážek, které vedly k červnovým povodním), ale nelze vyloučit ani vliv postupného dosedání tělesa skládky. Určitý vliv mohlo mít dokončení čištění severní části obvodového drénu skládkových vod, což vedlo k eliminaci zadržování vod v tělese skládky. strana 10/12

11 6.2. Areál Spolku V roce 2013 byla opět zahájena realizace sanačních prací ve rtuťových lokalitách (k přerušení došlo v roce 2011 z důvodu pokračujícího provozu elektrolýzy). Na základě odsouhlasené zkrácené aktualizace analýzy rizik a následné změny rozhodnutí ČIŽP, byla vypracována změna projektu sanace rtuťových lokalit, která spočívá ve vybudování tzv. ekokontejnmentu v lokalitě Staré a Nové elektrolýzy. Těmito změnami dojde k maximální eliminaci rizik spojených s kontaminací rtutí. Práce byly rozděleny do dvou etap: 1) Vybudování podzemní těsnící stěny (PTS) a všech souvisejících prací spojených s budoucím ekokontejnmentem 2) Demolice objektů (po ukončení provozu), přeložky inženýrských sítí, uzavření ekokontejnmentu - dokončení sanačního opatření. Podzemní těsnící stěna byla vybudována v druhé polovině roku Na přelomu let 2013 a 2014 probíhaly dokončovací práce spojené s realizací PTS. S realizací druhé etapy se uvažuje až po ukončení a sanaci stávajících výrobních objektů provozu Elektrolýza. Dále v roce 2013 pokračovaly práce na sanaci podzemních vod v oblastech kontaminačních mraků M5, M6 a M1, kde je provozován systém jímání drenážních vod pod oblastí provozu EPITETRA. Rovněž pokračoval monitoring podzemní těsnící stěny, resp. reakčních bran na této stěně, na kontaminačním mraku M2. Aktuální stav sanace podzemních vod byl předmětem Účelové aktualizace analýzy rizik (ÚAAR), která navázala na předchozí rizikové analýzy. ÚAAR byla projednána a oponována všemi účastníky řízení v prosinci V ÚAAR byly navrženy nové a reálně dosažitelné koncentrační limity (na okraji areálu ve směru podzemních vod). Na základě ÚAAR požádal Spolek v závěru roku 2013 o změnu rozhodnutí ČIŽP (ve věci sanace podloží). 7. Investice související s ochranou životního prostředí Přestože v roce 2013 se v SG, stejně jako v předchozích letech, projevovala všeobecné hospodářská situace, která započala krizí v roce 2009, došlo meziročně k významnému navýšení objemu investovaných prostředků. Ačkoli i nadále trvala, resp. trvají, omezení ve vztahu k investičním záměrům, bylo a bude nutné investovat prostředky do projektů nezbytných z hlediska bezpečnosti, udržení výroby a v neposlední řadě na pokračování strategických projektů. Přehled o vývoji pořizování investičního majetku od roku 2005 je uveden v následující tabulce (do roku 2011 pouze Spolek): Investice (miliony Kč) /12 Environment + havarijní prevence 97,2 127,3 49,3 7,1 0,83 2,0 8,3 21,5 259% Environment - staré zátěže (FNM/MF ČR) 461,6 198,1 141,3 171,5 85,5 40,7 142,0 271,4 191% Environment + havarijní prevence (celkem) 558,8 325,4 190,6 178,6 86,3 42,7 150,3 292,9 195% Na environmentálních investičních nákladech se v roce 2013 (již tradičně) nejvíce podílela sanace podloží Spolku (cca 271 mil. Kč), která je hrazena Ministerstvem financí ČR (nástupce Fondu národního majetku ČR). U většiny investičních záměrů se dá jen těžko určit, zda jde o ryze výrobní investici (s cílem navýšení/udržení zisku) nebo investici zaměřenou na minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí nebo na snížení bezpečnostních rizik. Zpravidla se jedná o kombinaci těchto tří oblastí v různých poměrech. V následující tabulce jsou vybrány investice, kde je pozitivní dopad na životní prostředí a bezpečnost podstatný až převažující. Název akce (číslo) tis. Kč Rekonstrukce polního hořáku Sklady HCl (protihavarijní a bezpečnostní opatření) Bezpečnostní opatření celkem Gelmachine Epispol Stáčení produktů pro SBU Pryskyřice Snižování produkce nebezpečných odpadů z EPITETRA Změna dávkování vápna při výrobě epichlorhydrinu 384 Úspora tepla na provoze Epitetra Ekologická opatření - celkem Sanace podloží závodu Spolku- podloží Sanace podloží závodu Spolku - Ledony Asanace skládky Chabařovice 132 Ochrana půdy a podzemních vod - celkem Investice - celkem strana 11/12

12 8. Monitoring dopadů na životní prostředí Monitoring přímých dopadů výrobních činností na jednotlivé složky životního prostředí byl, stejně jako v předchozích letech, zajišťován následujícími pracovišti, opatřeními a organizacemi: Oddělení analytických služeb (Infraspol, s.r.o.) - laboratoř je akreditována ČIA (osvědčení č. 771/2013), výsledky tak mají zákonnou váhu pro dvacet devět (akreditovaných) parametrů odpadních, povrchových a pitných vod, odpadů a jejich výluhů, osvědčení o akreditaci je platné do Systém automatického monitoringu kanalizační sítě v areálu Spolku Na monitorování dopadů na vody se podílí několik externích subjektů: Povodí Labe, s.p. (výstup ČOV Žukovova a nepřímo areál Spolku - výstup z komunální ČOV v Neštěmicích), Povodí Ohře, s.p. a SČVK a.s. Je provozován kontinuální emisní monitoring na spalovně odpadů v provozu EPITETRA, na jednotkách termické oxidace a vymrazování epichlorhydrinu provozu Epispol I. Na provozech Elektrolýza, Kapalný chlor a Epitetra je na výstupu chlorových odplynů instalováno kontinuální sledování nestandardních provozních stavů. Na provoze Podlahoviny je kontinuálně detekován TOC na výstupu z adsorpce odplynů (kontrola stavu náplně). Externí zákonné měření emisí do ovzduší bylo realizováno firmami s autorizací MŽP: EMPLA, s.r.o., DEKONTA, a.s. a Odour, s.r.o. (měření pachové zátěže v areálu Žukovova) Měření hlukové zátěže bylo zajištěno společnostmi EMPLA, s.r.o. (areál Spolku) a REVITA Engineering (areál Žukovova). V rámci provozu areálu asanované skládky v Chabařovicích je realizován stabilitní monitoring (ARCADIS Geotechnika, a.s.), hydrogeologický monitoring (GEOtest Brno, a.s.), geodetický monitoring (Jiří Gazda - geodetické práce) a sledování možných termálních jevů (Referát techniků MaR) 9. Externí komunikace SPOLCHEMIE GROUP otevřeně komunikuje, a to nejen v oblasti ochrany životního prostředí, se všemi dotčenými institucemi, ale i s veřejností. Nejvýznamnějšími institucemi z hlediska komunikace v oblasti ochrany životního prostředí jsou: - Krajský úřad Ústeckého kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství (správní řízení, přezkumy a kontroly integrovaných povolení) a případně i Komise pro životní prostředí (a Rada Ústeckého kraje), členy Komise pro životní prostředí Ústeckého kraje jsou i dva zástupci SG (Ing. Jan Dlouhý a Ing. Luboš Knechtl). - Česká inspekce životního prostředí - Oblastní inspektorát Ústí nad Labem (kontroly: integrovaných povolení, vodního hospodářství, ochrany ovzduší, autorizovaného měření emisí, šetření mimořádných událostí apod.) - Magistrát města Ústí nad Labem - Odbor životního prostředí, Komise ŽP a Rada Města (především projednávání žádostí o integrované povolení a dokumentace EIA, dále povodňové plánování), v závěru roku 2013 se v rámci projektu Magistrátu Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období stal členem pracovní skupiny Životní prostředí, jako zástupce SG, Ing. Pavel Žák - Ministerstvo životního prostředí ČR (sanace starých zátěží, příprava nové legislativy) - Ministerstvo financí ČR (sanace starých zátěží) - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (příprava nové legislativy, technické pracovní skupiny - BAT/BREF, Stockholmská úmluva) - CENIA (plnění ohlašovacích povinností prostřednictvím ISPOP) - KHS (IPPC a hluk) - Povodí Labe, s.p. (vodní hospodářství - havarijní plány, ohlašovací povinnosti ve vztahu k povrchovým vodám, odběr vody z Labe) - Povodí Ohře, s.p. (vodní hospodářství - havarijní plány, ohlašovací povinnosti ve vztahu k povrchovým vodám) - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (čištění odpadních vod Spolku, skládka Chabařovice) - Svaz Chemického průmyslu ČR (výbor pro HSE) Komunikace s veřejností a s angažovanými skupinami Komunikace s veřejností a ekologicky angažovanými skupinami je v oblasti ochrany ŽP vedena a společně koordinována tiskovým mluvčím a vedoucím útvaru ochrany životního prostředí. Při komunikaci s těmito cílovými skupinami je používáno různých forem, včetně periodika SG (Expres), tiskových prohlášení, na webových stránkách zveřejňovaných zpráv (včetně informací předávaných v rámci programu Responsible Care - Odpovědné chování v chemii). SPOLCHEMIE GROUP prostřednictvím tiskového mluvčího, IZD nebo tzv. zelené linky, přijímá dotazy, podněty a stížnosti vztahující se k ochraně a stavu životního prostředí. Po prošetření dotazu/stížnosti je v případě zájmu podávána zpětná informace. strana 12/12

Hodnocení dopadů SPOLCHEMIE GROUP na životní prostředí v roce 2014. (konsolidovaná zpráva společností sdružených v rámci SPOLCHEMIE GROUP)

Hodnocení dopadů SPOLCHEMIE GROUP na životní prostředí v roce 2014. (konsolidovaná zpráva společností sdružených v rámci SPOLCHEMIE GROUP) Hodnocení dopadů SPOLCHEMIE GROUP na životní prostředí v roce 2014 (konsolidovaná zpráva společností sdružených v rámci SPOLCHEMIE GROUP) Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Ochrana ovzduší... 3 2.1. Zdroje

Více

(konsolidovaná zpráva společností sdružených v rámci skupiny SPOLCHEMIE)

(konsolidovaná zpráva společností sdružených v rámci skupiny SPOLCHEMIE) (konsolidovaná zpráva společností sdružených v rámci skupiny SPOLCHEMIE) Obsah 1. Úvod... 3 2. Ochrana ovzduší... 3 2.1. Zdroje znečišťování ovzduší... 3 2.2. Vývoj množství emisí do ovzduší... 3 3. Ochrana

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 214 1 Lovochemie, a.s. věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření bezpečných

Více

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 51922/2013 Čech/391 6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 petr.cech@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

Dekontaminace areálu Elektrárny Kladno v letech 1997 a 2004

Dekontaminace areálu Elektrárny Kladno v letech 1997 a 2004 Dekontaminace areálu Elektrárny Kladno v letech 1997 a 2004 PODPORA A PROPAGACE OBLASTI PODPORY 4.2 OSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ 17. 18. 6. 2009, Dům kultury Kladno, Kladno - Sítná Hlavní témata

Více

Zpráva o vlivu na životní prostředí za rok 2012

Zpráva o vlivu na životní prostředí za rok 2012 Zpráva o vlivu na životní prostředí za rok 2012 Úvod Společnost CHEMOTEX Děčín a.s. má zaveden systém ekologického managementu dle normy ISO 14001:2005. Tento systém byl ověřen a certifikován obnovovacím

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy

Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy Ing. Rudolf Zelinka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odbor provozuschopnosti oddělení životního prostředí e-mail:

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. č.j.: KULK/2714/2003 ze dne 11. května 2004

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. č.j.: KULK/2714/2003 ze dne 11. května 2004 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 8. srpna 2011 Sp. Zn. OŽPZ 203/2010 Č. j. KULK 29223/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/titul,

Více

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) Označení části IP 1. Ochrana ovzduší

Více

Závazné emisní limity při spalování topného oleje pro kotle K1, K2, K3. Závazný limit při spalování TTO. 450 mg/m 3 175 mg/m 3.

Závazné emisní limity při spalování topného oleje pro kotle K1, K2, K3. Závazný limit při spalování TTO. 450 mg/m 3 175 mg/m 3. 1. Emisní limity Ovzduší Emisní limity pro kotle K1, K2, K3, K13 a K14 o celkovém příkonu 257 MW. Dle NV č. 352/2002 Sb. jsou kotle K1, K2 a K3 o celkovém příkonu 231 MW řazeny mezi stacionární zvláště

Více

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA Aarhuská úmluva (celým názvem Mezinárodní úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Krajský úřad Libereckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Adresátům dle rozdělovníku Liberec 21. 4. 2009 Č. j.: KULK 23709/2009 Sp. Zn.: OŽPZ 206/2009 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.:

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

Platné znění části zákona s vyznačením změn

Platné znění části zákona s vyznačením změn Platné znění části zákona s vyznačením změn 11 (5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Píšťovy Chrudim III. Ing. Markéta Dvořáčková

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Píšťovy Chrudim III. Ing. Markéta Dvořáčková BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Píšťovy 820 537 01 Chrudim III Ing. Markéta Dvořáčková 725 730 646 marketa.dvorackova@bioanalytika.cz BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Chrudim Provozuje zkušební laboratoř č. 1012 akreditovanou

Více

VÝSLEDKY EKOLOGICKÉ POLITIKY

VÝSLEDKY EKOLOGICKÉ POLITIKY Výrobní kapacity společnosti VEBA Broumov jsou rozmístěny v regionu Chráněné krajinné oblasti Broumovsko (CHKO) a v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, tzv. Polické pánvi (CHOPAV). Textilní výroba

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2011

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2011 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 211 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 1. Ochrana ovzduší - emisní limity, podmínky monitoringu

Více

Smurfit Kappa Czech s.r.o. Papírenský stroj č.2 Integrované povolení čj. MSK 208/2007 ze dne 12. 7. 2007, ve znění pozdějších změn

Smurfit Kappa Czech s.r.o. Papírenský stroj č.2 Integrované povolení čj. MSK 208/2007 ze dne 12. 7. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

4. Životní prostředí. Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá...

4. Životní prostředí. Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá... 4. Životní prostředí Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá... Z celkové výměry kraje tvoří téměř dvě třetiny nezemědělská půda, tzn. lesní pozemky, zastavěné plochy a nádvoří, vodní plochy a ostatní plochy.

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 28. června 2011 Sp. Zn. OŽPZ 165/2011 Č. j. KULK 3657/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost CENIA, česká informační agentura životního prostředí Litevská 8/1174, 100 05 Praha 10 tel.: +420

Více

Legislativa a normy týkající se ČOV v České republice

Legislativa a normy týkající se ČOV v České republice Legislativa a normy týkající se ČOV v České republice Jedná se o právní předpisy a normy pro navrhování a provoz čistíren odpadních vod na našem území. Zákony a vyhlášky: Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov 145 000 EO. Hranice ČOV Hranice 30 000 EO

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov 145 000 EO. Hranice ČOV Hranice 30 000 EO Odpadní voda popis kanalizace Společnost provozuje 11 čistíren odpadních vod, 61 přečerpávacích stanic a 5 km kanalizačních stok a sběračů, z čehož ve 14 lokalitách je to formou služby pro města a obce

Více

Plzeňský Prazdroj, a.s. Výroba piva a nealkoholických nápojů Integrované povolení čj. ŽPZ/4298/03/Kl/1 ze dne , ve znění pozdějších změn

Plzeňský Prazdroj, a.s. Výroba piva a nealkoholických nápojů Integrované povolení čj. ŽPZ/4298/03/Kl/1 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Vyjádření. k žádosti o změnu integrovaných povolení společnosti KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s.

Vyjádření. k žádosti o změnu integrovaných povolení společnosti KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. Vyjádření k žádosti o změnu integrovaných povolení společnosti KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. V Praze, 22.06.2006 Zadavatel: Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Wonkova

Více

INTENZIFIKACE ČOV V PAPÍRENSKÉM PRŮMYSLU REALIZACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI

INTENZIFIKACE ČOV V PAPÍRENSKÉM PRŮMYSLU REALIZACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI INTENZIFIKACE ČOV V PAPÍRENSKÉM PRŮMYSLU REALIZACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI Ing. Peter Bočan Ing. Roman Wachtl HYDROTECH s.r.o. Odpadní vody v papírenském průmyslu 11.- 12.11.2015 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, CENIA, SEKM, VODA

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, CENIA, SEKM, VODA Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, CENIA, SEKM, VODA Aarhuská úmluva (celým názvem Mezinárodní úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně

Více

Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / telefon Datum S-MHMP /2014/OZP - Mgr. Zuláková/

Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / telefon Datum S-MHMP /2014/OZP - Mgr. Zuláková/ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Dle rozdělovníku Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / telefon Datum S-MHMP-1210893/2014/OZP - Mgr. Zuláková/236 004 384 25.02.2015

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 Rok uvést příslušný

Více

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ. rozhodl. o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ. rozhodl. o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí Spisová zn.: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ č. j. 3357/ZZ/14 Vyřizuje: Ing. Skálová / 221 V Karlových Varech dne 15. 12. 2014 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 2. 2015 Č.j.: 9994/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené

4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené 4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené 4.3.1 Opatření na ochranu životního prostředí Projekt zahrnoval řešení problematiky likvidace odpadních vod v regionu Trutnovsko.

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov EO. Hranice ČOV Hranice EO

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov EO. Hranice ČOV Hranice EO Odpadní voda popis kanalizace Společnost provozuje 11 čistíren odpadních vod, 61 přečerpávacích stanic a 64 km kanalizačních stok a sběračů, z čehož ve 14 lokalitách je to formou služby pro města a obce

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK ZAŘÍZENÍ CUKROVAR ČESKÉ MEZIŘÍČÍ PROVOZOVATELE TEREOS TTD a.s.

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK ZAŘÍZENÍ CUKROVAR ČESKÉ MEZIŘÍČÍ PROVOZOVATELE TEREOS TTD a.s. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK 2014 ZAŘÍZENÍ CUKROVAR ČESKÉ MEZIŘÍČÍ PROVOZOVATELE TEREOS TTD a.s. zpracovaná dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění,

Více

KOMTERM Morava, s.r.o. Energetika Kopřivnice Integrované povolení čj. MSK 24911/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn

KOMTERM Morava, s.r.o. Energetika Kopřivnice Integrované povolení čj. MSK 24911/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o

Více

Ke změně IP byla zaslána následující dokumentace:

Ke změně IP byla zaslána následující dokumentace: KÚ Královéhradeckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Wonkova 42 500 02 Hradec Králové Váš dopis / ze dne Naše č.j. / značka Vyřizuje / linka Praha, dne ZP/25090/05-Mt-G 6425/CEN/06 Ing.Foytlová/22

Více

Základní údaje o čistírně odpadních vod

Základní údaje o čistírně odpadních vod Lanškroun Základní údaje o čistírně odpadních vod V případě čistírny odpadních vod Lanškroun se jedná o mechanicko-biologickou čistírnu s mezofilní anaerobní stabilizací kalu s nitrifikací, s biologickým

Více

1. p o v o l u j e. Předčištěné odpadní vody budou vypouštěny z jednotlivých vyústí v tomto množství a kvalitě:

1. p o v o l u j e. Předčištěné odpadní vody budou vypouštěny z jednotlivých vyústí v tomto množství a kvalitě: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vaše značka/ze dne Naše značka (čj.) Vyřizuje oprávněná úřední osoba/linka Datum 26.2.2014 Ing. Ostatnická Miluše, 569 497 209, 26. května 2014 2.5.2014 mostatnicka@muhb.cz Počet

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vyřizuje: Ing. Eva Křivská. Telefon: ROZHODNUTÍ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vyřizuje: Ing. Eva Křivská. Telefon: ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Číslo jednací: ŽP/41873/2015/6047/2015-krivs Dne: 11.12.2015 Vyřizuje: Ing. Eva Křivská Telefon: 566 781 085 E-mail: krivska@velkemezirici.cz Svaz

Více

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti 1. Identifikace provozovatele (žadatele) van Gansewinkel Services s.r.o. se sídlem: U Vlečky 592, 664 42 Modřice. Umístění zařízení: Moravskoslezský kraj, obec

Více

Tabulka č.1 : Závazné emisní limity Zinkovací linka (odmaštění, pasivace) emisní zdroj ukazatel jednotka zákonný limit závazný limit

Tabulka č.1 : Závazné emisní limity Zinkovací linka (odmaštění, pasivace) emisní zdroj ukazatel jednotka zákonný limit závazný limit 1. podmínka : Dodržovat emisní limity uvedené v tabulkách č.1 č.6 : Tabulka č.1 : Závazné emisní limity Zinkovací linka (odmaštění, pasivace) emisní zdroj ukazatel jednotka zákonný limit závazný limit

Více

Zpráva o vlivu společnosti na životní a pracovní prostředí v roce 2011

Zpráva o vlivu společnosti na životní a pracovní prostředí v roce 2011 Zpráva o vlivu společnosti na životní a pracovní prostředí v roce 2011 1. Charakteristika společnosti Společnost Lach-Ner, s.r.o. je nástupnickou organizací společnosti Lachema a.s., závod Neratovice a

Více

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly Environmentální legislativa Legislativa ČR Právní řád princip hierarchie právní síly 1. Ústavní zákony 2. Zákony 3. Podzákonné předpisy: nařízení vlády vyhlášky ministerstev Environmentální legislativa

Více

Zneškodňování a likvidace odpadů

Zneškodňování a likvidace odpadů Zneškodňování a likvidace odpadů odpady - plynné, kapalné, pevné a biologické odpady -ke spalování, recyklaci, skládkování průmyslové odpady, zemědělské a komunální odpady Účel analýzy : Posouzení způsobu

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí VÝROBA A PRODEJ ČISTÝCH, SPECIÁLNÍCH A FARMAC H E Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Profil firmy Firma Ing. Petr Švec PENTA byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Profil firmy Firma Ing. Petr Švec PENTA s.r.o. byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze českou soukromou firmou. Od 1. ledna 2014 byla

Více

Voda Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek srovnání dvou realizovaných čistíren SBR

Voda Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek srovnání dvou realizovaných čistíren SBR 12. Bienální konference a výstava Voda 2017 Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek srovnání dvou realizovaných čistíren SBR Koller. M., Keclík F., Mráčková

Více

Nové právní předpisy v oblasti vodní legislativy. Mgr. Martin Udatný. Odbor ochrany vod Ministerstvo životního prostředí

Nové právní předpisy v oblasti vodní legislativy. Mgr. Martin Udatný. Odbor ochrany vod Ministerstvo životního prostředí Nové právní předpisy v oblasti vodní legislativy Mgr. Martin Udatný Odbor ochrany vod Ministerstvo životního prostředí Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. NV č. 61/2003 Sb. NV č. 401/2015 Sb. o ukazatelích

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

BENCHMARKING KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ VELKÝCH ČOV V ČR

BENCHMARKING KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ VELKÝCH ČOV V ČR BENCHMARKING KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ VELKÝCH ČOV V ČR Pavel Chudoba Veolia Voda ČR Pařížská 11, 110 00 1, ČR pavel.chudoba@veoliavoda.cz Veolia Voda ČR Provoz vodovodů a kanalizací Provozní model : dlouhodobý

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1- Seznam nahrazovaných povolení...ii. Příloha č. 2 - Graf procesu IPPC v České republice...viii

Seznam příloh. Příloha č. 1- Seznam nahrazovaných povolení...ii. Příloha č. 2 - Graf procesu IPPC v České republice...viii Seznam příloh Příloha č. 1- Seznam nahrazovaných povolení...ii Příloha č. 2 - Graf procesu IPPC v České republice...viii I Příloha č. 1 - Seznam nahrazovaných povolení Zákon č. 25/2001 Sb., o vodách a

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01MHP8M* Čj: MSK 44451/2016 Sp. zn.: ŽPZ/5891/2016/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 58341/2013 OŽPZ 1063/2013 Ing. Švecová/385 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz 17. březen 2014 ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více

I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Veronika Tomášková odbor ochrany ovzduší (Plzeň, 19.11.2013) 1) Emisní požadavky na kotle uváděné na trh po 1.1.2014 1.1.2014 nabývá účinnosti

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25.08.2010 Číslo jednací: 112622/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011 19.5.2011 Zpráva statutárního

Více

4. Životní prostředí. Téměř 28 % území kraje zaujímají plochy chráněných území.

4. Životní prostředí. Téměř 28 % území kraje zaujímají plochy chráněných území. 4. Životní prostředí Téměř 28 % území kraje zaujímají plochy chráněných území. Zhruba tři čtvrtiny plochy okresu Děčín pokrývají chráněná území. Na území Ústeckého kraje se k 31. 12. 215 rozkládalo 1 48

Více

4. Životní prostředí. Půdní fond Orné půdy neustále meziročně ubývá...

4. Životní prostředí. Půdní fond Orné půdy neustále meziročně ubývá... 4. Životní prostředí Půdní fond Orné půdy neustále meziročně ubývá......rozšiřují se lesní pozemky. Pro harmonický vývoj krajiny a kvalitu životního prostředí je důležité hospodaření s půdou. Půdní fond

Více

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP /2016/ Mgr. Zuláková / VIII/R-13/Zul Sp. zn. S-MHMP /2016 OCP

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP /2016/ Mgr. Zuláková / VIII/R-13/Zul Sp. zn. S-MHMP /2016 OCP HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí Dle rozdělovníku Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 1015677/2016/ Mgr. Zuláková / 4384 08.06.2016 VIII/R-13/Zul Sp.

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 59325/ENV/15 V Praze dne 26. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Právní předpisy v ochraně životního prostředí

Právní předpisy v ochraně životního prostředí Právní předpisy v ochraně životního prostředí zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 20. listopadu 2009 Spis: OŽPZ 955/2009 Č. j.: KULK 68633/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 1 Zákon 86/2002 Sb. řeší ochranu ovzduší před znečišťujícími látkami ochranu ozonové vrstvy Země ochranu klimatického systému Země

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná 21. 06. 2016. Charakteristika společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s. je 100 % dceřiná společnost Třineckých železáren, a.s. Zásobuje energiemi především mateřský podnik,

Více

ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ. Hodnota uložená v IP. Naměřená / vypočtená hodnota. bodu Hodnota uložená v IP

ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ. Hodnota uložená v IP. Naměřená / vypočtená hodnota. bodu Hodnota uložená v IP ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) části IP 1.1. Ovzduší části 1.1.1. V souladu s ustanovením

Více

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI VEGETAČNÍ KOŘENOVÉ ČISTÍRNY

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI VEGETAČNÍ KOŘENOVÉ ČISTÍRNY HODNOCENÍ ÚČINNOSTI VEGETAČNÍ KOŘENOVÉ ČISTÍRNY Petra Oppeltová, Zdeňka Přichystalová Mendelova univerzita v Brně VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2011 Přednosti přírodního způsobu čištění odpadních vod: nižší investiční

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 29. 1. 2013 Č.j.: 6457/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

R O Z H O D N U T Í o změně č. 2 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í o změně č. 2 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/768/16 Spis. zn.: ZN/2585/ŽP/15 Počet listů: 3 Počet příloh: 2 Počet listů příloh: 34 Vyřizuje: Ing. Ivana

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 9. 6. 2014 Č. j. 39584/ENV/14 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Městský úřad Černošice

Městský úřad Černošice Městský úřad Černošice odbor životního prostředí pracoviště Podskalská 19, 120 00 Praha 2 telefon: 221 982 111 spis. zn. ŽP/S MEUC-033916/2007/V/Čo V Praze dne 26.10.2007 Vyřizuje : Ing. Čokrt : 221 982

Více

Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci PSU Ekologie a pracovní ochrana 01. 08. 2017 1/5 I. Dodržování

Více

Plán odpadového hospodářství města Dubňany Směrná část

Plán odpadového hospodářství města Dubňany Směrná část Plán odpadového hospodářství města Dubňany 2017-2026 Směrná část Objednatel Zhotovitel Město Dubňany ECO Management, s.r.o. Náměstí 15. dubna 1149 K Západi 2033/54 696 03 Dubňany 621 00 Brno IČ 00284882

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 20. 3. 2015 Č.j.: 14119/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

Národní program snižování emisí ČR

Národní program snižování emisí ČR Seminář Ochrana ovzduší ve státní správě II Sezimovo Ústí 14. 16. listopadu 2006 Národní program snižování emisí ČR Výsledky projektu VaV MŽP SM/9/9/04 Vladislav Bízek, Jana Kašková a Pavel Balahura DHV

Více

Monitoring odpadních vod z čistírny odpadních vod - vyhodnocení kvality

Monitoring odpadních vod z čistírny odpadních vod - vyhodnocení kvality ZÁVĚRY MONITORINGŮ ZA ROK 2015 Na základě kapitoly 11.2. Integrovaného povolení Čj: MSK 20001/2008 pro výrobní závod Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (HMMC) tímto zveřejňujeme závěry z monitoringů

Více

R o z h o d n u t í. vydává

R o z h o d n u t í. vydává V Praze dne: 2.12.2009 Číslo jednací: 081570/2009/KUSK OŽP/Hra Spisová značka: SZ_081570/2009/KUSK/7 Oprávněná úřední osoba: Bc. Eva Hrabovská dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více