Z p r a v o d a j Obec Skalika.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika."

Transkript

1 Z p r a v o d a j Obec Skalika.3 prosinec 2003 Vážení obané. Poslední letošní íslo zpravodaje dostáváte do rukou tsn ped vánoními svátky. Vánoní svátky jsou nejkrásnjší svátky v roce. V tuto dobu jsou si lidé blíž, zapomínají na všední starosti a problémy. Lidé se scházejí ve svých domovech se svými blízkými, hlavn se svými rodii a prarodii. Vánoní doba je doba rozjímání nad tím, co se komu bhem roku podailo, jaká významná událost se vyskytla v rodin. Na vánoní dárky se tší pedevším dti, ale ani dosplí nezstávají pozadu, i když nkdy pedstíráme, že tomu tak není. Víme, že ne všichni rodie mají takové štstí, aby si na n alespo ve svátky vánoní vzpomnly jejich dti. Jsou smutné píklady z domov dchodc, když nkteré dti nebo píbuzní své rodie a známé nenavštíví za celý rok, ani v dobu vánoní. Tak jako vy v rodinách bilancujete letošní rok, tak i zastupitelstvo obce hodnotí svou innost. Mohu Vás všechny ujistit, že nové zastupitelstvo od voleb pracuje velmi dobe a aktivn. Všechny úkoly, které byly pro letošní rok naplánovány, byly beze zbytku splnny. Zastupitelstvo rovnž reagovalo na všechny pipomínky oban a postupn je eší. Za tuto innost bych chtl celému zastupitelstvu, výborm a komisi podkovat. Dovolte mi, abych všem obanm jménem svým a jménem zastupitelstva obce popál radostné prožití svátk vánoních, podkoval za celoroní práci pro své rodiny a pro naši obec, a do nového roku 2004 popál pedevším pevné zdraví, štstí a spokojenost. O r a v a Karel starosta obce

2 Informace z obecního úadu Skládka odpadu Kel V minulém období bylo vzneseno nkolik pipomínek k provozování skládky odpad v k.ú. Kel u Dolních Tšic. Obecní úad nechal již v minulém roce provit dodržování provozního ádu skládky pracovníky Okresního úadu ve Vsetín. Byla provedena kontrola skládky a na základ výsledku nám bylo sdleno, že skládka je provozována v souladu s provozním ádem, na skládku se nedovezl žádný materiál, který by tam nesml být skladován. Rovnž vzorky vody s pilehlých kontrolních šachet byly v poádku a nevykazovaly žádné látky, které by ohrožovaly okolí. Pokud se týká zvýšení dopravy pes naši vesnici, tak bylo spolu s odborem dopravy MÚ Hranice docíleno toho, že v dsledku nosnosti mostku u Hrabí, se zakázal vjezd vozidel nad 16 tun hmotnosti. Plná velkoobjemová vozidla nyní jezdí z Ústí pes Horní Tšice, Kel a na skládku. Pejez prázdných vozidel ze skládky pes obec nelze žádným naízením omezit. Pobíhání ps po vesnici V poslední dob jsme v televizi nkolikrát vidli, co dokáže udlat voln pobíhající pes na návsi. Nikdo z nás, ale pedevším majitel psa, by se asi nechtl dokat situace, aby musel ešit njaký pípad ublížení, pokousání, nebo snad ješt nco horšího, zpsobené jeho psem. Nkdy to vypadá v obci tak, jako by se ješt nic takového nestalo. Dovedou se obané, jejichž psi voln pobíhají po obci, vžít do situace dítte, nebo staršího obana, kterého jejich pes obtžuje? Podle toho, že nechávají tyto psy pes veškeré upozornní dále pobíhat po obci, asi ne. Každý majitel má psa pro sebe a je povinen zajistit psa tak, aby se bez dozoru pohyboval pouze v jeho objektu. Žádáme Vás proto, bute ohleduplní k ostatním obanm, pedevším k dtem a dchodcm. Pokud se situace nezlepší, budeme nuceni vlastníky ps nahlásit k vyešení pestupkové komisi MÚ Hranice a ta urit nesjednává nápravu domluvou. Tídný sbr odpad plasty Ješt jednou upozorujeme obany na znehodnocení plastových obal ped odevzdáváním do sbrných nádob. Pi kontrole odvozu prázdných lahví z PVC bylo zjištno, že až 80% obsahu sbrné nádoby tvoí vyhozené láhve celé, bez znehodnocení promáknutím apod. Žádáme Vás proto, abyste dávali do sbrných nádob pouze zmáknuté láhve. Obec tak platí zbyten náklady na odvoz. Dále Vás žádáme o vtší využití sbru skla. Ve srovnání s jinými obcemi se z naší obce odváží pomrn málo skla a je pedpoklad, že se sklo dává ve vtší míe do popelnic. Využívejte proto sbrných nádob v co nejvtší míe. Ušetíte tím peníze obce a také sob tím, že se nebude muset zvyšovat sazba za odvoz pevného domovního odpadu z dnešních 300,- K na osobu a rok.

3 Novodobá historie - ást 2 Bhem války eští muži nesloužili ve vojsku. V r byl vydán zákon, podle nhož mohli býti použiti k pracím kdekoliv to bylo zapotebí a to ve vku 15 až 65 let. Organizací pracovních sil byly poveny úady práce. Zdejší kraj náležel do psobnosti Úadu práce v Olomouci, který ml poboku v Lipníku. Tento úad pidloval pracovní síly v Protektorát, ale také pro íši. Úedníci jednali nkdy velmi hrub s eskými lidmi. Ze zdejší obce byli pracovn nasazeni tito obané: Humplík Karel. 19 (mladší), Antonín Porubský. 59 (krátce po nasazení v Nmecku uprchl a až do konce války se ukrýval u rodi ve Skalice), Chalupa Jaroslav. 62 (tragicky zahynul v Norimberku), jeho bratr František Chalupa, Mikšánek Jií, František Tvrdo. 21, jeho bratr Karel Tvrdo, brati Josef a František Vykopalovi. 2 (byli nasazeni nejdéle-4roky), Ovaíková Milada. 45, Beinsteinová Ludmila. 41, Kubeša František. 18 (také se mu podailo uprchnout, byl však vypátrán a v doprovodu etníka vrácen do kárného tábora v Kunikách) a lesník Grigar Emil. 44. Tém všichni se vrátili se znienými nervy a nkteí s podlomeným zdravím. Nad naší vesnicí bhem války asto pelétávala bombardovací letadla a stíhaky. Koncem r bylo ze Skaliky svedeno nkolik leteckých souboj. Pi jednom z nich byla sestelena nmecká stíhaka, která se za velikého rachotu zítila u obce Ústí. Také mezi Kamencem a Miloticema byla sestelena nmecká stíhaka, která se zaboila do mlýnské strouhy a celá posádka zahynula. 3. kvtna 1945 anglická letadla bombardovala státní silnici v ernotín. Dunní bomb bylo tak silné, že se obané obávali, že zaíná nálet na Skaliku, kde byly v té dob ubytovány nmecké pracovní oddíly. V okolí naší obce ke konci války operovala skupina partyzán, která udržovala styky s nkolika obany Skaliky. Cílem byl dvr Kamenec, kde pedávali zprávy jiným skupinám. Útoištm byl klášter v Choryni, kde bývali bezpen ukryti. Mezi ernotínem a zastávkou Špiky se jim v dubnu 1945 podailo vyhodit do povtí vlak s ukradenými stroji, mosaznými trubkami a deskami ze slovenských továren. Vzniklá záe od obrovského požáru byla tak silná, že v naší obci bylo možno venku ísti noviny. S partyzány udržoval styky hlavn B. Mikšánek. 19 a Fr. Hadaš. 46. Tajn se scházeli za humny s velitelem partyzán, Karlem, který i s ruskou medikou tajn tém pl roku bydlel ve výminku u Fr. Beinsteina. 63, kde ho pomocí rzných chemikálií falšovali legitimace. Také L. Hadaš a L. Cifr organizovali mezi mládeží odbojové skupiny. Ve sklep u Ant. Vrby se uili zacházet se strojní puškou a rznými granáty. Na obranu vesnice si pipravoval pušku i František Porubský. Neopatrným zacházením vyšel náhodný výstel, který ho na míst usmrtil. Nmci však na vyšetování nemli as, protože fronta se rychle blížila a naši etníci úmysln vyšetování oddalovali. erpáno z kroniky naší obce

4 Zpráviky z naší školiky ky I my dti ze školky, Vám chceme napsat, jak je nám tady dobe. Když pišel ten pravý podzimní as s vní spadaného listí, zaaly jsme se tšit na naši podzimní lucernikovou slavnost zavírání lesa. Netrpliv jsme se ptaly paní uitelky, kdy už konen bude mít svátek Martin, ochránce lesa a zvíátek, a kdy ho pjdeme do lesa navštívit. Pípravy na podzimní slavnost nám dají každý rok spoustu práce. Musíme nasbírat plody pro zvíátka (kaštany a žaludy), abychom pomohly Martinovi. Dalším úkolem pro nás je nauit se znát hodn dležitých vcí o lese, o zvíátkách, o tom, co pírod škodí. Nemén zodpovdnou prací je i vyezávání svtel z dýní a zdobení lampiek, abychom k Martinovi do lesa trefily a nezabloudily. A pak to pijde. Už je tma, když náš svítící prvod vychází od školky. Ješt že nám Martin oznail cestu lampikami. Ale také nám pipravil po cest nkolik tžkých úkol. Víte teba, která zvíátka spí zimním spánkem a co má nejradji veverka? Víte, že žaludy rostou na dubu? I takové otázky my už umíme zodpovdt. Svtýlka nás zavedla až hluboko do lesa k Martinovi. Za pivezené plody pro zvíátka nás Martin obdaroval lesní omalovánkou a lízátkem. Tu noc se nám dobe usínalo. P.S. Ve školce je nám moc dobe. Paní uitelky pro nás poád nco zajímavého pipravují. Adventní as plný pekvapení, kouzel a lásky jsme zahájily návštvou Divadla loutek až ve veliké Ostrav. Te už víme, jak to všechno bylo s Marií, Josefem, Ježíškem a zlým králem Herodesem. Pejeme Vám, abyste po celý píští rok nepotkali žádného takového zlého Herodese.

5 Oprava kaple ve Skalice Zajisté jste si všimli, že se opravuje kaple v areálu ústavu sociální pée. Na zaátku jsme chtli jen vymalovat, ale pi dkladném prohlédnutí jsme se rozhodli pro vtší opravu. Nejdíve jsme otloukli omítky, a se dostane vlhkost ze zdí. Dále pokraovala oprava podlahy, pi které nejvíce pomohli mladí hasii. Také se celá budova podezala a udlala izolace. Byla provedena rekonstrukce rozhlasu a nová elektroinstalace v celé kapli vetn osvtlení. Vymnilo se potrubí k plynovému topení, byla zajištna mramorová dlažba na presbitá a vsazen nový svatostánek. Zajištna je dlažba do celé kaple. Na jae nám dovezou objednaný nový obtní stl a ambon. Vymalování máme zajištno na msíc duben. Doufáme, že se nám podaí s Vaší pomocí vše zdárn dokonit. Pes zimní období budou vyrobeny nové vstupní dvee a na jae usazeny místo stávajících. V jarních msících bude provedena venkovní fasáda, kterou zajiš uje ústav sociální pée. V dalším období se ješt poítá s dodláním lavic v kapli a venkovními úpravami ped kaplí. Z uvedeného pehledu je zejmé, že po dokonení oprav bude naše kaple další ozdobou obce a bude sloužit nejenom vícím k bohoslužbám, ale i ostatním, pedevším k rozlouení se zesnulými obany naší obce. Na financování opravy se prozatím podílí Obec Skalika, vící obané z obce, ústav sociální pée a nkteí dobrovolní dárci. Pokud by nkdo z oban chtl na opravu pispt, mže kontaktovat p. Lišku Františka, který je lenem výboru na opravu kaple, a formu píspvku dohodnout. Kapli chceme slavnostn otevít a posvtit 12. ervna Všem, kteí doposud pomáhali brigádn na zvelebení kaple a také tm, kteí pomáhají finann dkuje výbor na opravu kaple. Veejn ejn prospšné práce Stejn jako v minulém roce tak i v letošním jsme využili možnosti pijmout nkteré obany, kteí byli na úadu práce vedeni jako nezamstnaní, do pracovního pomru na veejn prospšné práce. Pt pracovník pracovalo od 1. dubna do 30. záí a dále 1 pracovník až do 15 prosince. Jeden pracovník pracoval od do Jejich náplní byly pedevším práce na údržb zelen, veejných prostranství, hišt, hbitova, zahrady u sokolovny a školní zahrady. Máma za to, že vtšina z tchto pracovník odvedla kus záslužné práce, za což jim patí podkování. Na tyto práce dostáváme dotaci od úadu práce a veškeré náklady obce po odetení dotace inily ,- K.

6 Informace z ÚSP Skalika as Vánoc.. Každoron se v tento as pozastavujeme a pemýšlíme nejen o uplynulém roce, ale zamýšlíme se i nad hlubšími myšlenkami o obecné lidské existenci. Kdo jsme, jak žijeme, odkud jsme vyšli, kam jdeme. Pemýšlíme o obecn uznávaných hodnotách lidského života, lovího údlu na Zemi.Pi tchto úvahách si vždy pipomenu pekrásnou knížeku od Antoine de Saint-Exupéry Malý princ. V tomto poutavém vyprávní je spousta moudrých myšlenek. V mém malém zamyšlení bych chtl vzpomenout alespo dv. Ta první hovoí o tom, že vci opravdu dležité je možno vidt jedin srdcem. Domnívám se, že v dnešním svt je teba si tuto myšlenku stále více pipomínat. Dnešní hektický a turbulentní bh dn nám jakoby bránil radovat se s prostých, obyejných vcí. Život nás stále a agresivn srovnává s realitou. Pevládá konzum, pomování úspchu pomocí výšky penžního konta, luxusního automobilu apod. Dovolte mi, alespo v ase Vánoc doufat, že to není tak zcela pravda a že se na život dovedeme dívat pomocí srdce a tedy že dovedeme odlišit vci dležité od tch mén dležitých. Druhá myšlenka z Malého prince, na kterou jsem si vzpomnl mluví o tom, že lovk je povinen starat se o ty, které k sob svou láskou pipoutal a uinil je tak na sob závislými. Je to pée o rodinu, známé, ale dovolte mi zmínit i obany postižené. O ty, kteí opravdu mli smlu a narodili se s njakým nedostatkem. Vzpomínám si na slova nkterých lidí, kteí po návštv našeho ústavu odcházejíc prohlašují: lovk teprve až tady vidí, jak je dobe, že má zdravé dti a sám je zdravý. A najednou jim dochází, že to co je považováno za samozejmost, zdraví, není tak málo a že naopak staí tak málo a život mže být úpln jiný. A opravdu nkdy staí jen tak málo! Když už se objeví nkdo, kterého stihl tento údl, je naší povinností postarat se o nj. Náš ústav peuje o 82 klientek. Z toho je polovina umístna na tzv. ošetovatelském oddlení. Zde jsou umis ovány klientky se závažnjším postižením, vyžadující náronjší péi zdravotní. Nejmladší naše dvátko mlo v ervnu 3 roky a nejstarší paní bude mít práv na Boží hod vánoní 75 let. Letos jsme oteveli nové dílny. Nyní už pracujeme v díln keramické, tkalcovské, výtvarném ateliéru a zabýváme se úpravou a vazbou suchých kvtin. Bhem roku jsme se zúastnili mnoha soutží na jiných ústavech, vykonali jsme nkolik návštv v partnerských ústavech a vyjeli jsme na nkolik rekreací. Úspšn vystavujeme výrobky našich klientek, naposledy v Brn pi výstav zdravotnické techniky na BVV. Své aktivity chceme i nadále rozšiovat. Dovolte mi na závr popát všech obanm Skaliky a všem našim píznivcm píjemné prožití Vánoc, hodn zdraví v píštím roce a aby se dovedli dívat na svt srdcem. Také mi dovolte, abych touto cestou podkoval všem tm našim zamstnancm, kteí se svou nelehkou prací zasloužili o pohodu, péi a výchovu našich klientek. Mgr. Nmec Antonín, editel ÚSP

7 Informace TJ Sokol Skalika Výbor TJ Sokol Skalika se omlouvá všem pihlášeným zájemcm na výlet do vinného sklípku za jeho zrušení. Jelikož jsme vasn nezajistili termín dle plánu akcí, byl poet úastník tak malý, že nemlo význam tuto akci uskutenit. V plánu akcí je tento výlet zopakovat a to sice 5. bezna Pojede se do sklípku do Vracova a vzhledem k tomu, že se opt objevilo v kalendái MDŽ, oekáváme velkou úast. Místní rozhlas Vás bude informovat o detailech a o termínu pihlášení. Z dvodu objednání jídla, Vás žádáme o vasné pihlášení, aby se na nás mohl sklepmistr ádn pipravit. Trochu jsme pedbhli, nebo první velkou akcí roku 2004 bude již tradiní spoleenský ples. Bude se konat v pátek K tanci a poslechu bude hrát již provená skupina Pohoda z Hranic. I pro letošní rok bude pipraveno bohaté oberstvení a ješt bohatší tombola. Abychom moc nevychladli, budeme ve spolupráci s kulturní komisí poádat divadalní pedstavení. Nebojte se, nebudou hrát místní sokolíci, ale divadelníci z Devohostic. Nkteí z Vás je již zaátkem letošního roku vidli v nádherné komedii. Protože i pro letošní rok si pipravili komedii, myslím, že se bude na co dívat. Vy, kteí jste to minule nestihli, nenechte si to ujít, protože když podají jenom padesátiprocentní výkon, pkn se nasmjeme. Na vybití energie je hned na nedli plánovaný turnaj ve stolním tenise. Rádi bychom vidli vtší úast než ve dvou pedchozích ronících. Nebojte se, on to tady nikdo neumí (dva profesionálové se stejn nezúastují), a tak zde nejde pouze o výsledky, ale i o pobavení. Po necelém týdnu odpoinku se pak všichni sejdeme na lenské schzi. Ta se uskutení v pátek v hodin. Pozor na stereotyp, nebo ta letošní se neuskutení jako obvykle, ale v novém salónku hospdky u Bagar. Tam se dozvíte vše ostatní a tak je zbytené pokraovat. Dovolte, abychom Vám popáli všechno nejlepší do nového roku, hodn zdraví a pohody a taky samozejm hodn sportovních, ale i soukromých úspch. Na další setkání se tšíme již v ledu roku Výbor TJ Sokol Skalika

8 Krteek ek s kyblíkem. kem. Bylo to jako v pohádce o krtekovi s modrýma kalhotama a velkýma kapsama. V sobotu odpoledne projíždím kolem hišt, když se mi tento pohled naskytl. Hlavou mi blesklo, nkterý z fotbalist se pustil do chytání krtka. Postava však nebyla moc fotbalová, tak jsem se otoil u Sokolovny a jel se podívat, co se dje. Již mi bylo jasné, že do boje s krtkem samotným se nikdo nepustil. Pustili se do likvidace krtinc, ale vskutku po svém. Normální zpsob likvidace krtinc totiž spoívá v tom, že se krtinec zatlaí a rozhrábne se hlína v jeho blízkosti, aby potom v prostoru nescházela. Ono totiž pod tíhou luního válu zem logicky poklesne. Jestliže tam není hromádka hlíny, pak bohužel vznikne dolík. Na zahrádce nebo na zahrad ten dolík až tak nevadí. Na hišti, kde se hraje fotbal, však nikdo nemá as pemýšlet, kam zrovna šlape. Dokonce i naši fotbalisté dokáží vyvinout velkou rychlost a práv tento dolík mže být velice nebezpený. Z vlastní zkušenosti vím, že to mže znamenat konec fotbalové kariéry, ale také doživotní následky. Má reakce byla vcelku logická. V klidu a slušn jsem té paní vysvtlil to, co Vám o pár ádk výše. Paní mi vysvtlila, že hlínu potebuje, a tak jsem jí doporuil, kde ji bez problému mže vzít. Na její odpov, že od krtka je nejlepší jsem již nenašel ádný argument, ale nedal jsem se odbýt a po píslibu, že ty dva naplnné kýble si tedy mže odnést, zaala hišt opouštt. Pozvolna jsem hišt opustil i já a ubíral se do ddiny nco ješt vyídit. V zatáce u Skalagra jsem míjel cyklistu táhnoucího vozík. Na vesnici je to normální, ale mi za zatákou probhlo hlavou o koho jde. Byl to krtekv druh. Nedalo mi to, a protože mi trvalo jen chvíli než jsem si své vyídil, rozhodl jsem se vrátit. Již od Sokolovny jsem spatil ony osoby jak sice pomalu, ale jdou smrem do ddiny. Pece jenom jsem to vysvtlil pochopiteln, ekl jsem si a opt se u Sokolovny otoil, s dobrým pocitem, že jsem zabránil katastrof! Do této chvíle je to asi omluvitelné. Paní se po zavezení nádržky hlína propadá a ubývá a tak si njakou chtla opatit. Nemuselo jí dojít, že tam bude chybt, anebo se stydla nkomu íct. Co m vlastn pivedlo k tomu abych napsal tento lánek, byl fakt, že v nedli, již na hišti nebyl ani jeden krtinec. Pro jistotu jsem se peptal všech fotbalist, zdali nerozhrnovali krtince, a mi bylo jasné která bije. Touha po kvalitní hlín na zahrádce byla prost silnjší než mé argumenty a tak nezbude nic jiného než si na jae zajistit hlínu jinou. Urit i my budeme pemýšlet, kde vzít kvalitní hlínu a urit se najdou hlasy, abychom si ji prost vzali zpátky. Abychom nemuseli na jae obcházet všechny zahrádky, neberte nám ji prosím. Vy chcete mít kvalitní zahrádky a my zase hišt. Jestli si nebudete vdt rady, obra te se na obecní úad a oni Vám jist poradí, kde mžete hlínu získat. Vám ostatním se omlouvám, že jsem zabral kus místa v našem obecním zpravodaji, ale cítil jsem nutnost upozornit ostatní, aby nám neškodili jako ti krteci, a již s lopatkou a nebo ti s tma kýblama. Jaromír Vozák, TJ Sokol Skalika

9 U S N E S E N Í ze schze Zastupitelstva obce Skalika, ka, konané ve stedu 17. prosince 2003 v hod. v salónku hospdky u Bagar Zastupitelstvo obce Skalika bere na vdomí: - zprávu starosty o kontrole plnní minulého usnesení - všechny úkoly z jednání byly splnny.. - zprávu starosty o postupu výkupu pozemk pro stavební místa 2. Zastupitelstvo obce Skalika po projednání schvaluje: 46/2003-ZO zmnu. 1 územního plánu obce Skalika na vykoupení nových míst pro výstavbu rodinných domk pro území obytné isté 47/2003-ZO OZV. 2/2003 o místních poplatcích 48/2003-ZO OZV. 3/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažování, sbru, pepravy, tídní a odstraování komunálních odpad 49/2003-ZO rozpotové zmny podle pedloženého rozpotového opatení. 6/ /2003-ZO - rozpotové provizorium na I. tvrtletí 2004 ve výši ,- K 51/2003-ZO - lenský píspvek obce pro Mikroregion Hranicko ve výši 3.000,- K 52/2003-ZO - úhradu dárk na mikulášskou nadílku pro ÚSP ve Skalice ve výši 2.005,- K 53/2003-ZO - dodatek k ceníku za pronájem obecních budov dle pedloženého návrhu 54/2003-ZO - poízení nového vybavení kanceláe starosty a úetní od firmy Ambra - - Group, s.r.o., Nádražní 289, Sviadnov za cenu ,- K 55/2003-ZO - prodej pozemk parcelní íslo 187 o výme 115 m 2 a parcelní íslo 188 o výme 751 m 2 v k.ú. Skalika u Hranic za cenu 50,- K za l m 2 manželm Zdeku Hrochovi, r /010 a Ludmile Hrochové, r /0576, bytem Skalika.p Kupující uhradí náklady na sepsání kupní smlouvy a poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí 56/2003-ZO - smlouvu o dílo s firmou EKOLTES a.s., Zborovská 606, Hranice, na zajištní svozu komunálního odpadu a uložení na skládku Jelení kopec od na dobu neuritou 3. Zastupitelstvo obce Skalika ukládá: - pokraovat v jednání o výkup pozemk pro stavební místa podání žádostí pro územní rozhodnutí a geometrické zamení - starostovi obce ešit pipomínky z dnešního jednání, uvedené v zápise

10 U S N E S E N Í ze schze Zastupitelstva tva obce Skalika, ka, konané dne 29. íjna 2003 v hod. v jídeln v Mateské škole ve Skalice Zastupitelstvo obce Skalika bere na vdomí: - zprávu starosty obce o kontrole minulého usnesení - všechny úkoly z jednání byly splnny - informaci starosty o postupu prací na píprav výkupu pozemk od oban pro stavební místa - informaci starosty o prbhu besedy s dchodci dne informaci starosty o podaných žádostech na dotace z POV na rok informaci starosty o píprav opravy sokolovny v roce 2004 a možnosti získání dotace - informaci starosty obce o uvažované výstavb lžkového pavilonu v areálu ÚSP Skalika 2. Zastupitelstvo obce Skalika po projednání schvaluje: 35/2003 ZO - rozpotové zmny podle rozpotového opatení. 5/ /2003 ZO smrnici. 4 o úetnictví 37/2003 ZO prodej parcel p.. 741/3 a 741/4 v k.ú. ernotín za celkovou cenu 2.710,- K, podle geometrického plánu /2003 pro k.ú. ernotín, Povodí Moravy s.p., Devaská 11, Brno 38/2003 ZO schválení výplaty další odmny neuvolnným lenm zastupitelstva obce za II. pololetí 2003 podle návrhu 39/2003 ZO uhrazení náklad na dopravu a vcného daru v cen 1.950,- K k návštv družební vesnice Skalice, okr. Tábor pro leny zastupitelstva a ostatní obany z obce 40/2003 ZO - píspvek TJ SOKOL Ústí na podporu mládežnického oddílu kopané Pípravky, kde se pipravují i dti z naší obce, ve výši 3.000,- K pro rok /2003 ZO - schvaluje žádost p. ing. Jiího Hikla o prominutí platby poplatku za PDO pro dm. 44 ve Skalice pro rok /2003 ZO - schvaluje žádost p. Tomekové Marie, bytem Skalika. 82 o prominutí poplatku za PDO pro rok 2003 ve výši 300,- K 43/2003 ZO - jednotnou cenu pro výkup pozemk na stavební místa pro všechny vlastníky pozemk, od kterých se pozemky budou vykupovat 4. Zastupitelstvo obce Skalika ukládá starostovi: - pokraovat v jednání o výkupu pozemk pro stavební místa a svolat spolené jednání vlastník se zástupci obce v termínu do 14. listopadu informovat editele ÚSP pro mládež a dosplé ve Skalice o prozatímním stanovisku obce k pípadné žádosti o pevod majetku ÚSP z KÚ Olomouckého kraje na obec, nebo vzdání se práva pevodu na obec - ešit osvtlení víceúelového hišt a osvtlení samoty bytu ešit ostatní pipomínky z dnešního jednání uvedené v zápise z jednání

11 U S N E S E N Í ze schze Zastupitelstva stva obce Skalika, ka, konané dne 10. listopadu 2003 v hod. v restaurantu u Bagar ve Skalice Zastupitelstvo obce Skalika bere na vdomí: - zprávu starosty obce o kontrole minulého usnesení - úkoly jsou postupn projednávány a plnny - informaci starosty o jednání na stavebním úad Mstského úadu Hranice ve vci možnosti výkupu pozemk pro stavební místa a územního ízení 2. Zastupitelstvo obce Skalika po projednání schvaluje: 44/2003 ZO Obec Skalika se vzdává práva podle 18 odst. 1 zák.. 290/2002 Sb.požádat kraj v zákonné lht o pevod vcí, práv a závazk píspvkové organizace kraje, Ústavu sociální pée pro mládež a dosplé ve Skalice, do vlastnictví obce 45/2003 ZO rozšíit osvtlení na víceúelovém hišti ve Skalice o 4 svtla v cen do ,- K 4. Zastupitelstvo obce Skalika ukládá: - starostovi obce ešit pipomínky z dnešního jednání Plán schzí zastupitelstva obce na rok v hodin v hodin v hodin v hodin v hodin v hodin Pipomínáme obanm, že každé zasedání zastupitelstva obce je veejné. Místo konání schze bude stanoveno vždy aktuáln na pozvánce.

12 AKCE FINANCOVANÉ Z ROZPOTU OBCE V ROCE 2003 Nákup stejnokroj a hadic pro SDH a oprava hasiárny Nákup kopírky na OÚ Zabezpeovací zaízení v ZŠ a na obecním úad Výmna oken v budov. 34 Oprava sochy p. Marie proti vtáku Opava místních komunikací za vtákem, u pošty a u garáží Oprava stechy na budov. 34 Oprava kanalizace, chodníku, parkovišt a vymalování OÚ Oprava kanalizace u.p. 34 Oprava stechy po vichici na ZŠ a MŠ Píspvek na opravu kaple v parku Píspvek na opravu vtrného mlýna Píspvek TJ SOKOL Skalika na innost Nákup travní sekaky, kovinoez Oprava suterénu v MŠ Oprava zdi na hbitov Výmna baterií a splachova WC, kuchy a škola Výmna svítidel ve školce Montáž žaluzií ve škole a školce Nákup poítae, kopírky, rádia, lednice a videa do školky, školy Nový nábytek na OÚ Výmna oken v.p. 34 (pošta, Vinklárková) Osvtlení víceúelového hišt CELKEM ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K 1, ,- K Plánované akce k realizaci v píštím roce 1. Výkupy pozemk od oban pro nová stavební místa v prostoru u MŠ a u vtrného mlýna 2. Výstavba dtského hišt za sokolské zahrad a oprava taneního parketu 3. Oprava sokolovny stecha, topení, izolace strop, fasáda 4. Pipravuje se zmna územního plánu obce v souvislosti s výkupem pozemk pro stavební místa 5. Zamení pozemk,smlouvy, rozdlení parcel na stavební místa, zpracování zástavbové studie a projekt inženýrských sítí Na tyto akce se pedpokládají výdaje cca 3, ,- K. Bližší upesnní všech akcí bude souástí schvalovaného rozpotu obce na rok 2004 v msíci únoru.

13 Pokud chcete doma teplouko mít, musíte stará okna za nová vymnit. firma Vám nabízí: PLASTOVÁ OKNA a DVEE (v. bouracích a dokonovacích prací) OKENNÍ SÍT, ŽALUZIE PARAPETNÍ DESKY GARÁŽOVÁ VRATA Skalika 2 tel.: ; mobil: ; Firma MONTY peje všem spoluobanm píjemné prožití svátk vánoních, bohatého Ježíška a do nového roku 2004 pevné zdraví, štstí, spokojenost a rodinnou pohodu.

14 Termíny akcí na konec roku 2003 a zaátek roku Turnaj v kuleníku a šipkách v hospdce u Bagar MS Nihlov naháka na škodnou zv, sraz v 9.00 u vtrného mlýna Výroní valná hromada SDH Skalika v hospdce Bagar pátek v hod. ukonení roku schze výboru výjezdní zasedání sobota ve hod. dtský maškarní ples v sokolovn pátek ve hod. ples TJ Sokol Skalika sobota v hod. divadelní pedstavení v sokolovn ve Skalice nedle v 8.00 hod. turnaj ve stolním tenise v sokolovn ve Skalice pátek v hod. valná hromada TJ Sokol Skalika salónek hospdky u Bagar vodní medvda v obci sraz masek ve hod. v hasiárn pochovávání basy a tanení zábava v sokolovn pátek v hod. výlet do sklípku, Skalika poádá TJ Sokol Volná místa v majetku obce k pronajmutí Naše obec má nkolik míst, která jsou v souasnosti volná a je možno je pronajmout obanm. Jde o ást bývalé školní zahrady za domem p. Valchae Jaroslava a zahrada u obecního úadu. Tyto prostory jsou nabízeny obanm naší obce za velmi nízké ceny. V pípad zájmu o tyto prostory se obra te na obecní úad, kde dostanete bližší informace. Pokud se do konce února 2004 nepihlásí žádný oban ze Skaliky, nabídneme tyto parcely prostednictvím inzerce v Hranickém týdnu cizím obanm.

15 Návštva va družební vesnice Skalice, okr. Tábor V sobotu 25. íjna jsme na pozvání Navštívili družební vesnice Skalici v okrese Tábor. Návštvy se zúastnilo 34 oban naší obce, kteí byli velmi spokojeni s celým programem. Naši hosté nám ukázali nejenom svou vesnici, ale i vesnice, které patí pod spolený obecní úad ve Skalici. Dále jsme navštívili typické jihoeské obce, z nichž nkteré jsou souástí UNESCO jako chránné památky. Ohlasy na naši návštvu komentují piložené výstižky z okresních novin Táborsko ze dne 27.íjna 2003.

16 J U B I L A N T I íjen: Pavlíková Marie let Mrhal Jaroslav let Váová Eva let Listopad: Stržínek Jan let Jurá Jaroslav let Hajdová Marie let Rýc František let Tomeková Marie let Prosinec: Peea Petr let erveková Alena let Fabík Ladislav let Šrámková Marie let Kraka Vasil let Váa Václav let Jankjová Emilie ÚSP 75 let Leden: Šimíková Eva ÚSP 40 let Ing. Pich Miloslav let iová Jindiška let Mgr. Humplík Karel let Šustek Oldich let Krasák Eduard let Vykopal Miloslav let Ivanová Milada let Icelová Marie let Únor: Hadaš Svatopluk let Polívková Anna ÚSP 50 let Vykopalová Anna let Bezen: Andrysová Vra let Andrys Antonín let Kocurová Pavla ÚSP 45 let Ováík František let Juráová Zdenka let Burian Leopold let Stratilová Marie let Šindelková Ludmila let Kunovská Marie let

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Zastupittelstvo obce po projednání vzalo na vdomí: kontrolu minulého usnesení vzdání se funkce lena zastupitelstva

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE 6. 12. 2010 Zasedání zahájeno: v 18.00 hodin Místo konání: kancelá obecního úadu Poet zastupitel: 9 Pítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schválení programu. 3. Základní a Mateská škola

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 O B E C CH L U M S V A T É M A Í Usnesení Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 Schválený program 1. Kontrola plnní usnesení ze 4.veejného zasedání 2007

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Strana 1 (celkem 7) 29.1.2007 Obsah: Základní údaje platné pro školní rok 2006/2007...3 Charakteristika školní družiny...3 Kde nás najdete...3 Vybavení

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

Termín dalšího zasedání bude uveejnn na internetových stránkách Obce Maletín a na úední desce. V dob mezi svátky bude obecní úad pro veejnost uzaven.

Termín dalšího zasedání bude uveejnn na internetových stránkách Obce Maletín a na úední desce. V dob mezi svátky bude obecní úad pro veejnost uzaven. Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 14. 12. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 9, roník 17, prosinec 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 8. 12. 2011 Zastupitelstvo

Více

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Návrh rozpotu na rok 2009 P Í J M Y schválený rozpoet návrh rozpotu Text roku 2008 na rok 2009 Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Da z píjmu FO záv.innost 3 800 000 4 100 000 Da z píjmu FO samost.výdlená

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov. 36 konané dne 14. 5. 2013 Zasedání se konalo v budov obecního úadu,

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty Pítomni: Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 14. 5. 2014 v

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 ERVEN 2003 Vážení spoluobané, jaro už je tu a s ním i další íslo Telnického zpravodaje. Od minulého ísla nastaly urité zmny. Toto i další ísla budete i nadále dostávat do svých

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Žádost pana Kotase o prodej

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

íslo 1, roník 17, leden 2011

íslo 1, roník 17, leden 2011 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 27. 1. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 1, roník 17, leden 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.1. 2011 Zastupitelstvo schválilo:

Více

íslo 9, roník 16, listopad 2010

íslo 9, roník 16, listopad 2010 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 29. 11. 2010 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 9, roník 16, listopad 2010 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 23.11. 2010 Zastupitelstvo

Více

K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne ve 20:10 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík.

K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne ve 20:10 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík. Zápis z mimoádného 41. zasedání Zastupitelstva M Praha Bchovice konaného dne 14. 12. 2005 v zasedací místnosti ÚM Praha Bchovice, Za Poštovskou zahradou 479, Praha 9 K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady msta Jirkov ze dne

U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady msta Jirkov ze dne U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady msta Jirkov ze dne 28.12.2005 Usnesení.758/05 Kontrola plnní usnesení 1.Usnesení splnná splnná usnesení.534/05, 569/05, 671/05. 2. Inventarizace Mstský úad Jirkov projednala

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Usnesení. 272 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 12. 3. 2007. Usnesení. 273 Rada msta trvá na svém usnesení. 48 ze 16. 1. 2006. Usnesení.

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

USNESENÍ z 19. zasedání Rady msta dne

USNESENÍ z 19. zasedání Rady msta dne USNESENÍ z 19. zasedání Rady msta dne 6. 9. 2007 258/19-07 Rada msta schvaluje program 19. zasedání s navrženým doplnním. 259/19-07 Rada msta schvaluje v pedloženém znní Plán zimní údržby Msta Špindlerv

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov. 17 konané dne 29. 11. 2011 Zasedání se konalo v budov obecního úadu,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006 Usnesení. 1357 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 11. 12. 2006. Usnesení. 1358 Rada msta souhlasí se zveejnním zámru prodeje nemovitostí

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2009

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2009 Junák svaz skaut a skautek R Stedisko 52101 Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem Základní informace o stedisku Adresa stediska: Junák svaz skaut a skautek R Stedisko Fr. Barvíe Tebechovice p.o. Na Stav

Více

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

Zápis. ze III. zasedání Zastupitelstva M Brno-Bohunice, které se konalo dne v sále bohunické radnice Dlouhá 3

Zápis. ze III. zasedání Zastupitelstva M Brno-Bohunice, které se konalo dne v sále bohunické radnice Dlouhá 3 Zápis ze III. zasedání Zastupitelstva M Brno-Bohunice, které se konalo dne 09.03.2011 v sále bohunické radnice Dlouhá 3 Pítomni: dle prezenní listiny Zasedání ídil starosta M Brno-Bohunice Ing. Miloš Vrážel,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006 Usnesení. 650 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 27.06.2006. Usnesení. 651 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo jejíž pedmtem je zakázka

Více

U S N E S E N Í z 3.zasedání Zastupitelstva M Praha Kunratice konaného dne 26.února 2003

U S N E S E N Í z 3.zasedání Zastupitelstva M Praha Kunratice konaného dne 26.února 2003 3.zasedání Zastupitelstva M-Praha-Kunratice 26.2.2003 U S N E S E N Í z 3.zasedání Zastupitelstva M Praha Kunratice konaného dne 26.února 2003 Zastupitelstvo M návrhovou komisi ve složení: Ovovatele zápisu

Více

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012,

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012, OBEC Sosnová Obecn závazná vyhláška. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shroma%&ování, sbru, p'epravy, t'ídní, vyu%ívání a odstra)ování komunálních odpad* Zastupitelstvo obce Sosnová se na svém

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V OKRESE VSETÍN NA PRAHU NOVÉHO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ EVROPSKÉ UNIE Konference pro NNO,

NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V OKRESE VSETÍN NA PRAHU NOVÉHO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ EVROPSKÉ UNIE Konference pro NNO, NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V OKRESE VSETÍN NA PRAHU NOVÉHO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ EVROPSKÉ UNIE Konference pro NNO, 30.10.2006, Vsetín HODNOCENÍ AKCE Na konferenci se telefonicky a e-mailem pihlásilo

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Zápis. z 8. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 5. ervna 2006 od hodin.

Zápis. z 8. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 5. ervna 2006 od hodin. Zápis z 8. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 5. ervna 2006 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Uspoádání užívacího vztahu k.ú. Trhové Sviny Úad pro zastupování státu ve vcech 2) Ohlášení píslušnosti

Více

Upravený rozpoet. Cyklostezka: nákup materiálu 5 2219 5139 nájemné 18 16 019,00 5164 nákup služeb 50 5169 opravy 35 5171 celkem 108 16 019,00 K

Upravený rozpoet. Cyklostezka: nákup materiálu 5 2219 5139 nájemné 18 16 019,00 5164 nákup služeb 50 5169 opravy 35 5171 celkem 108 16 019,00 K Výdaje: Upravený rozpoet erpání Paragraf Položka Silnice: nákup materiálu 20 15 912,00 2212 5139 nákup služeb 60 47 711,90 5169 opravy a udržování 370 341 767,60 5171 cesta k lesu 225.465,-- odvodnní ulice

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.05.2006 Usnesení. 492 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 15. 05. 2006 Usnesení. 493 Rada msta Vimperk bere na vdomí zprávu o aktivitách a zámrech

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Pehled usnesení ze 75. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky

Pehled usnesení ze 75. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení ze 75. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 1. 3. 2010 v kancelái

Více

Milí tenái, as náš vezdejší bží podle všech vdeckých výzkum neustále stejn. Pesto se nám nkdy zdá, že ubíhá jako splašený a my se v jeho proudu

Milí tenái, as náš vezdejší bží podle všech vdeckých výzkum neustále stejn. Pesto se nám nkdy zdá, že ubíhá jako splašený a my se v jeho proudu Milí tenái, as náš vezdejší bží podle všech vdeckých výzkum neustále stejn. Pesto se nám nkdy zdá, že ubíhá jako splašený a my se v jeho proudu nestaíme ani na chvíli pozastavit. Ješt jsme se nestaili

Více

íslo 6, roník 17, erven 2011

íslo 6, roník 17, erven 2011 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 7. 7. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 6, roník 17, erven 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 30. 6. 2011 Zastupitelstvo schválilo:

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Zápis. 2. ze zasedání zastupitelstva obce Starého Hradišt konaného dne 29. listopadu v zasedací místnosti obecního úadu ve Starém Hradišti

Zápis. 2. ze zasedání zastupitelstva obce Starého Hradišt konaného dne 29. listopadu v zasedací místnosti obecního úadu ve Starém Hradišti Zápis. 2 ze zasedání zastupitelstva obce Starého Hradišt konaného dne 29. listopadu v zasedací místnosti obecního úadu ve Starém Hradišti Pítomni: dle prezenní listiny Program zasedání: 1. Schválení inventarizaní

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Tak jsme se opt po roce sešli na Výroní valné hromad, pežili jsme svátky vánoní i oslavy Silvestra bez vtší úhony na zdraví a tak mi dovolte, abych vám popál do tohoto

Více

Z á p i s. Pítomni: dle prezenní listiny. Omluveni: 0. Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Jií Novák, Ing. Petr Kocián. Program:

Z á p i s. Pítomni: dle prezenní listiny. Omluveni: 0. Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Jií Novák, Ing. Petr Kocián. Program: Z á p i s z 1. zasedání Zastupitelstva msta Veselí nad Lužnicí, které se konalo dne 1.11.2006 v 17.00 hodin ve velkém sále Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí Pítomni: dle prezenní listiny Omluveni:

Více

Usnesení z veejného zasedání zastupitelstva obce Bestek konaného dne

Usnesení z veejného zasedání zastupitelstva obce Bestek konaného dne Usnesení z veejného zasedání zastupitelstva obce Bestek konaného dne 26.3.2014 Usnesení. 14/2014 Zastupitelstvo obce podle 84 odst. 1) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších pedpis, schvaluje

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 27.06.2006 Usnesení. 617 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19. 06. 2006. Usnesení. 618 Rada msta rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu. 2

Více

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr.

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 2/2008. Toto íslo vyšlo v kvtnu 2008. Cena 24 K na rok. Toto vydání Javornického obasníku obdrží i mnohé domácnosti v Mikuli a Kukli. Je to z toho

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Z á p i s. Pítomni: dle prezenní listiny. Omluveni: 0. Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Petr Kocián. Program:

Z á p i s. Pítomni: dle prezenní listiny. Omluveni: 0. Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Petr Kocián. Program: Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva msta Veselí nad Lužnicí, konaného dne 10.11.2010 od 17:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí Pítomni: dle prezenní listiny Omluveni:

Více

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika. Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.5 ervenec 2004 Vážení obané. Obdrželi jste do rukou další íslo zpravodaje,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Usnesení. 533 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 14.05.2007. Usnesení. 534 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo, jejíž pedmtem je veejná

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ z 25. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 20. ervna 2006 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti školícího stediska UK (pension VaK) v Peci pod

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Uzávrka pihlášek na zájezdy již 8. ervence!

Uzávrka pihlášek na zájezdy již 8. ervence! (p.. 53) Redakce: J.Punochá Náklad: 80 ks íslo 2/2008 erven Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Z p r a v o d a j --------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.

Z p r a v o d a j --------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika. Z p r a v o d a j --------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika. 6 prosinec 2004 Vážení obané. Poslední vydání zpravodaje letošního roku dostáváte

Více

Zápis. z 11. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 28. srpna 2006 od hodin.

Zápis. z 11. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 28. srpna 2006 od hodin. Zápis z 11. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 28. srpna 2006 od 18. 00 hodin. Program jednání: 1) Nabídka na odkoupení sušárny deva v areálu tepelného hospodáství bez materiálu. 2) Dodatek. 1

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 2/2012 OBCE BESTEK

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 2/2012 OBCE BESTEK OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 2/2012 OBCE BESTEK o stanovení systému shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bestek Zastupitelstvo

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOET NA ROK 2001 (v tis. K) SR UR I.PÍJMY CELKEM 79 878 82 340

SCHVÁLENÝ ROZPOET NA ROK 2001 (v tis. K) SR UR I.PÍJMY CELKEM 79 878 82 340 P í l o h a. 3 SCHVÁLENÝ ROZPOET NA ROK 2001 (v tis. K) SR UR I.PÍJMY CELKEM 79 878 82 340 z toho: daové 39 068 39 068 nedaové 11 928 14 387 kapitálové 5 777 5 777 dotace neinvestiní 21 670 21 673 FRBMS

Více

Msto Chabaovice starosta Jií Záhoík Husovo námstí 183, 403 17 Chabaovice

Msto Chabaovice starosta Jií Záhoík Husovo námstí 183, 403 17 Chabaovice Msto Chabaovice starosta Jií Záhoík Husovo námstí 183, 403 17 Chabaovice Do jednání Zastupitelstva msta Chabaovice dne 6.9.2010 Zpráva starosty msta o innosti za stávající volební období listopad 2006

Více

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Zastupitelstvo msta Napajedla (dále zastupitelstvo") vydalo ve smyslu 96 zákona. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších zmn a doplk, (dále zákon") svým usnesením

Více

Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem

Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem Monika Malinská Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Cíle akce...4 Dležité innosti nutné k zajištní

Více

U s n e s e n í. ze 4. jednání zastupitelstva obce Jindichovice konaného dne Rozpotová zmna.2

U s n e s e n í. ze 4. jednání zastupitelstva obce Jindichovice konaného dne Rozpotová zmna.2 U s n e s e n í ze 4. jednání zastupitelstva obce Jindichovice konaného dne 02.07.2009 Zastupitelstvo obce schvaluje vyazení usnesení zastupitelstva obce.: - 118/08, 160/08, 10/09, 60/09, 61/09, 62/09,

Více

Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky

Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 17. 5. 2010 v kancelái

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 30.04.2007 Usnesení. 451 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 23.04.2007. Usnesení. 452 Rada msta souhlasí se zveejnním zámru pronájmu a budoucího prodeje

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.01.2007 Usnesení. 19 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 8. 1. 2007. Usnesení. 20 Rada msta souhlasí v souladu s 715 obanského zákoníku s výmnou

Více

Zápis. z 6. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 24. dubna 2006 od 18. hodin.

Zápis. z 6. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 24. dubna 2006 od 18. hodin. Zápis z 6. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 24. dubna 2006 od 18. hodin. Pítomno: dle prezenní listiny Program jednání: 1) Rozbor hospodaení k 31.3.2006. 2) Rozpotové opatení. 1/2006. 3) Žádost

Více

Msto Vimperk Steinbrenerova 6, Vimperk, IO: zveejuje

Msto Vimperk Steinbrenerova 6, Vimperk, IO: zveejuje dle usnesení. 505 Rady msta Vimperk ze dne 22.5.2006 nabídku. 6/06 pronájmu pozemku vhodného pro výstavbu nízkopodlažního bytového domu, zapsaného u KÚ v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk

Více

íslo 4, roník 17, duben 2011

íslo 4, roník 17, duben 2011 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 2. 5. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 4, roník 17, duben 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 28. 4. 2011 Zastupitelstvo schválilo:

Více

ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007

ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007 ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007 Ohlédnutí: Vítání obánk Sportovní dtský den Svatovítská pou Sportovní aktuality!!"# - OZ schválilo zprávu auditora o výsledku pezkoumání hospodaení obce a

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Bezen 2006. Vydává Obecní úad v Javorníku

Bezen 2006. Vydává Obecní úad v Javorníku Bezen 2006 Vydává Obecní úad v Javorníku z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 1/2006. Toto íslo vyšlo v beznu 2006. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Výtah ze

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

15. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané 17.12.2007 od 17.30 h. na OÚ Pernink pítomni: viz prezenní listina ovovatelé zápisu: p.

15. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané 17.12.2007 od 17.30 h. na OÚ Pernink pítomni: viz prezenní listina ovovatelé zápisu: p. 15. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané 17.12.2007 od 17.30 h. na OÚ Pernink pítomni: viz prezenní listina ovovatelé zápisu: p. Mašek, Štauber V úvodu požádala starostka zastupitele o doplnní programu

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více