Z p r a v o d a j Obec Skalika.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika."

Transkript

1 Z p r a v o d a j Obec Skalika.3 prosinec 2003 Vážení obané. Poslední letošní íslo zpravodaje dostáváte do rukou tsn ped vánoními svátky. Vánoní svátky jsou nejkrásnjší svátky v roce. V tuto dobu jsou si lidé blíž, zapomínají na všední starosti a problémy. Lidé se scházejí ve svých domovech se svými blízkými, hlavn se svými rodii a prarodii. Vánoní doba je doba rozjímání nad tím, co se komu bhem roku podailo, jaká významná událost se vyskytla v rodin. Na vánoní dárky se tší pedevším dti, ale ani dosplí nezstávají pozadu, i když nkdy pedstíráme, že tomu tak není. Víme, že ne všichni rodie mají takové štstí, aby si na n alespo ve svátky vánoní vzpomnly jejich dti. Jsou smutné píklady z domov dchodc, když nkteré dti nebo píbuzní své rodie a známé nenavštíví za celý rok, ani v dobu vánoní. Tak jako vy v rodinách bilancujete letošní rok, tak i zastupitelstvo obce hodnotí svou innost. Mohu Vás všechny ujistit, že nové zastupitelstvo od voleb pracuje velmi dobe a aktivn. Všechny úkoly, které byly pro letošní rok naplánovány, byly beze zbytku splnny. Zastupitelstvo rovnž reagovalo na všechny pipomínky oban a postupn je eší. Za tuto innost bych chtl celému zastupitelstvu, výborm a komisi podkovat. Dovolte mi, abych všem obanm jménem svým a jménem zastupitelstva obce popál radostné prožití svátk vánoních, podkoval za celoroní práci pro své rodiny a pro naši obec, a do nového roku 2004 popál pedevším pevné zdraví, štstí a spokojenost. O r a v a Karel starosta obce

2 Informace z obecního úadu Skládka odpadu Kel V minulém období bylo vzneseno nkolik pipomínek k provozování skládky odpad v k.ú. Kel u Dolních Tšic. Obecní úad nechal již v minulém roce provit dodržování provozního ádu skládky pracovníky Okresního úadu ve Vsetín. Byla provedena kontrola skládky a na základ výsledku nám bylo sdleno, že skládka je provozována v souladu s provozním ádem, na skládku se nedovezl žádný materiál, který by tam nesml být skladován. Rovnž vzorky vody s pilehlých kontrolních šachet byly v poádku a nevykazovaly žádné látky, které by ohrožovaly okolí. Pokud se týká zvýšení dopravy pes naši vesnici, tak bylo spolu s odborem dopravy MÚ Hranice docíleno toho, že v dsledku nosnosti mostku u Hrabí, se zakázal vjezd vozidel nad 16 tun hmotnosti. Plná velkoobjemová vozidla nyní jezdí z Ústí pes Horní Tšice, Kel a na skládku. Pejez prázdných vozidel ze skládky pes obec nelze žádným naízením omezit. Pobíhání ps po vesnici V poslední dob jsme v televizi nkolikrát vidli, co dokáže udlat voln pobíhající pes na návsi. Nikdo z nás, ale pedevším majitel psa, by se asi nechtl dokat situace, aby musel ešit njaký pípad ublížení, pokousání, nebo snad ješt nco horšího, zpsobené jeho psem. Nkdy to vypadá v obci tak, jako by se ješt nic takového nestalo. Dovedou se obané, jejichž psi voln pobíhají po obci, vžít do situace dítte, nebo staršího obana, kterého jejich pes obtžuje? Podle toho, že nechávají tyto psy pes veškeré upozornní dále pobíhat po obci, asi ne. Každý majitel má psa pro sebe a je povinen zajistit psa tak, aby se bez dozoru pohyboval pouze v jeho objektu. Žádáme Vás proto, bute ohleduplní k ostatním obanm, pedevším k dtem a dchodcm. Pokud se situace nezlepší, budeme nuceni vlastníky ps nahlásit k vyešení pestupkové komisi MÚ Hranice a ta urit nesjednává nápravu domluvou. Tídný sbr odpad plasty Ješt jednou upozorujeme obany na znehodnocení plastových obal ped odevzdáváním do sbrných nádob. Pi kontrole odvozu prázdných lahví z PVC bylo zjištno, že až 80% obsahu sbrné nádoby tvoí vyhozené láhve celé, bez znehodnocení promáknutím apod. Žádáme Vás proto, abyste dávali do sbrných nádob pouze zmáknuté láhve. Obec tak platí zbyten náklady na odvoz. Dále Vás žádáme o vtší využití sbru skla. Ve srovnání s jinými obcemi se z naší obce odváží pomrn málo skla a je pedpoklad, že se sklo dává ve vtší míe do popelnic. Využívejte proto sbrných nádob v co nejvtší míe. Ušetíte tím peníze obce a také sob tím, že se nebude muset zvyšovat sazba za odvoz pevného domovního odpadu z dnešních 300,- K na osobu a rok.

3 Novodobá historie - ást 2 Bhem války eští muži nesloužili ve vojsku. V r byl vydán zákon, podle nhož mohli býti použiti k pracím kdekoliv to bylo zapotebí a to ve vku 15 až 65 let. Organizací pracovních sil byly poveny úady práce. Zdejší kraj náležel do psobnosti Úadu práce v Olomouci, který ml poboku v Lipníku. Tento úad pidloval pracovní síly v Protektorát, ale také pro íši. Úedníci jednali nkdy velmi hrub s eskými lidmi. Ze zdejší obce byli pracovn nasazeni tito obané: Humplík Karel. 19 (mladší), Antonín Porubský. 59 (krátce po nasazení v Nmecku uprchl a až do konce války se ukrýval u rodi ve Skalice), Chalupa Jaroslav. 62 (tragicky zahynul v Norimberku), jeho bratr František Chalupa, Mikšánek Jií, František Tvrdo. 21, jeho bratr Karel Tvrdo, brati Josef a František Vykopalovi. 2 (byli nasazeni nejdéle-4roky), Ovaíková Milada. 45, Beinsteinová Ludmila. 41, Kubeša František. 18 (také se mu podailo uprchnout, byl však vypátrán a v doprovodu etníka vrácen do kárného tábora v Kunikách) a lesník Grigar Emil. 44. Tém všichni se vrátili se znienými nervy a nkteí s podlomeným zdravím. Nad naší vesnicí bhem války asto pelétávala bombardovací letadla a stíhaky. Koncem r bylo ze Skaliky svedeno nkolik leteckých souboj. Pi jednom z nich byla sestelena nmecká stíhaka, která se za velikého rachotu zítila u obce Ústí. Také mezi Kamencem a Miloticema byla sestelena nmecká stíhaka, která se zaboila do mlýnské strouhy a celá posádka zahynula. 3. kvtna 1945 anglická letadla bombardovala státní silnici v ernotín. Dunní bomb bylo tak silné, že se obané obávali, že zaíná nálet na Skaliku, kde byly v té dob ubytovány nmecké pracovní oddíly. V okolí naší obce ke konci války operovala skupina partyzán, která udržovala styky s nkolika obany Skaliky. Cílem byl dvr Kamenec, kde pedávali zprávy jiným skupinám. Útoištm byl klášter v Choryni, kde bývali bezpen ukryti. Mezi ernotínem a zastávkou Špiky se jim v dubnu 1945 podailo vyhodit do povtí vlak s ukradenými stroji, mosaznými trubkami a deskami ze slovenských továren. Vzniklá záe od obrovského požáru byla tak silná, že v naší obci bylo možno venku ísti noviny. S partyzány udržoval styky hlavn B. Mikšánek. 19 a Fr. Hadaš. 46. Tajn se scházeli za humny s velitelem partyzán, Karlem, který i s ruskou medikou tajn tém pl roku bydlel ve výminku u Fr. Beinsteina. 63, kde ho pomocí rzných chemikálií falšovali legitimace. Také L. Hadaš a L. Cifr organizovali mezi mládeží odbojové skupiny. Ve sklep u Ant. Vrby se uili zacházet se strojní puškou a rznými granáty. Na obranu vesnice si pipravoval pušku i František Porubský. Neopatrným zacházením vyšel náhodný výstel, který ho na míst usmrtil. Nmci však na vyšetování nemli as, protože fronta se rychle blížila a naši etníci úmysln vyšetování oddalovali. erpáno z kroniky naší obce

4 Zpráviky z naší školiky ky I my dti ze školky, Vám chceme napsat, jak je nám tady dobe. Když pišel ten pravý podzimní as s vní spadaného listí, zaaly jsme se tšit na naši podzimní lucernikovou slavnost zavírání lesa. Netrpliv jsme se ptaly paní uitelky, kdy už konen bude mít svátek Martin, ochránce lesa a zvíátek, a kdy ho pjdeme do lesa navštívit. Pípravy na podzimní slavnost nám dají každý rok spoustu práce. Musíme nasbírat plody pro zvíátka (kaštany a žaludy), abychom pomohly Martinovi. Dalším úkolem pro nás je nauit se znát hodn dležitých vcí o lese, o zvíátkách, o tom, co pírod škodí. Nemén zodpovdnou prací je i vyezávání svtel z dýní a zdobení lampiek, abychom k Martinovi do lesa trefily a nezabloudily. A pak to pijde. Už je tma, když náš svítící prvod vychází od školky. Ješt že nám Martin oznail cestu lampikami. Ale také nám pipravil po cest nkolik tžkých úkol. Víte teba, která zvíátka spí zimním spánkem a co má nejradji veverka? Víte, že žaludy rostou na dubu? I takové otázky my už umíme zodpovdt. Svtýlka nás zavedla až hluboko do lesa k Martinovi. Za pivezené plody pro zvíátka nás Martin obdaroval lesní omalovánkou a lízátkem. Tu noc se nám dobe usínalo. P.S. Ve školce je nám moc dobe. Paní uitelky pro nás poád nco zajímavého pipravují. Adventní as plný pekvapení, kouzel a lásky jsme zahájily návštvou Divadla loutek až ve veliké Ostrav. Te už víme, jak to všechno bylo s Marií, Josefem, Ježíškem a zlým králem Herodesem. Pejeme Vám, abyste po celý píští rok nepotkali žádného takového zlého Herodese.

5 Oprava kaple ve Skalice Zajisté jste si všimli, že se opravuje kaple v areálu ústavu sociální pée. Na zaátku jsme chtli jen vymalovat, ale pi dkladném prohlédnutí jsme se rozhodli pro vtší opravu. Nejdíve jsme otloukli omítky, a se dostane vlhkost ze zdí. Dále pokraovala oprava podlahy, pi které nejvíce pomohli mladí hasii. Také se celá budova podezala a udlala izolace. Byla provedena rekonstrukce rozhlasu a nová elektroinstalace v celé kapli vetn osvtlení. Vymnilo se potrubí k plynovému topení, byla zajištna mramorová dlažba na presbitá a vsazen nový svatostánek. Zajištna je dlažba do celé kaple. Na jae nám dovezou objednaný nový obtní stl a ambon. Vymalování máme zajištno na msíc duben. Doufáme, že se nám podaí s Vaší pomocí vše zdárn dokonit. Pes zimní období budou vyrobeny nové vstupní dvee a na jae usazeny místo stávajících. V jarních msících bude provedena venkovní fasáda, kterou zajiš uje ústav sociální pée. V dalším období se ješt poítá s dodláním lavic v kapli a venkovními úpravami ped kaplí. Z uvedeného pehledu je zejmé, že po dokonení oprav bude naše kaple další ozdobou obce a bude sloužit nejenom vícím k bohoslužbám, ale i ostatním, pedevším k rozlouení se zesnulými obany naší obce. Na financování opravy se prozatím podílí Obec Skalika, vící obané z obce, ústav sociální pée a nkteí dobrovolní dárci. Pokud by nkdo z oban chtl na opravu pispt, mže kontaktovat p. Lišku Františka, který je lenem výboru na opravu kaple, a formu píspvku dohodnout. Kapli chceme slavnostn otevít a posvtit 12. ervna Všem, kteí doposud pomáhali brigádn na zvelebení kaple a také tm, kteí pomáhají finann dkuje výbor na opravu kaple. Veejn ejn prospšné práce Stejn jako v minulém roce tak i v letošním jsme využili možnosti pijmout nkteré obany, kteí byli na úadu práce vedeni jako nezamstnaní, do pracovního pomru na veejn prospšné práce. Pt pracovník pracovalo od 1. dubna do 30. záí a dále 1 pracovník až do 15 prosince. Jeden pracovník pracoval od do Jejich náplní byly pedevším práce na údržb zelen, veejných prostranství, hišt, hbitova, zahrady u sokolovny a školní zahrady. Máma za to, že vtšina z tchto pracovník odvedla kus záslužné práce, za což jim patí podkování. Na tyto práce dostáváme dotaci od úadu práce a veškeré náklady obce po odetení dotace inily ,- K.

6 Informace z ÚSP Skalika as Vánoc.. Každoron se v tento as pozastavujeme a pemýšlíme nejen o uplynulém roce, ale zamýšlíme se i nad hlubšími myšlenkami o obecné lidské existenci. Kdo jsme, jak žijeme, odkud jsme vyšli, kam jdeme. Pemýšlíme o obecn uznávaných hodnotách lidského života, lovího údlu na Zemi.Pi tchto úvahách si vždy pipomenu pekrásnou knížeku od Antoine de Saint-Exupéry Malý princ. V tomto poutavém vyprávní je spousta moudrých myšlenek. V mém malém zamyšlení bych chtl vzpomenout alespo dv. Ta první hovoí o tom, že vci opravdu dležité je možno vidt jedin srdcem. Domnívám se, že v dnešním svt je teba si tuto myšlenku stále více pipomínat. Dnešní hektický a turbulentní bh dn nám jakoby bránil radovat se s prostých, obyejných vcí. Život nás stále a agresivn srovnává s realitou. Pevládá konzum, pomování úspchu pomocí výšky penžního konta, luxusního automobilu apod. Dovolte mi, alespo v ase Vánoc doufat, že to není tak zcela pravda a že se na život dovedeme dívat pomocí srdce a tedy že dovedeme odlišit vci dležité od tch mén dležitých. Druhá myšlenka z Malého prince, na kterou jsem si vzpomnl mluví o tom, že lovk je povinen starat se o ty, které k sob svou láskou pipoutal a uinil je tak na sob závislými. Je to pée o rodinu, známé, ale dovolte mi zmínit i obany postižené. O ty, kteí opravdu mli smlu a narodili se s njakým nedostatkem. Vzpomínám si na slova nkterých lidí, kteí po návštv našeho ústavu odcházejíc prohlašují: lovk teprve až tady vidí, jak je dobe, že má zdravé dti a sám je zdravý. A najednou jim dochází, že to co je považováno za samozejmost, zdraví, není tak málo a že naopak staí tak málo a život mže být úpln jiný. A opravdu nkdy staí jen tak málo! Když už se objeví nkdo, kterého stihl tento údl, je naší povinností postarat se o nj. Náš ústav peuje o 82 klientek. Z toho je polovina umístna na tzv. ošetovatelském oddlení. Zde jsou umis ovány klientky se závažnjším postižením, vyžadující náronjší péi zdravotní. Nejmladší naše dvátko mlo v ervnu 3 roky a nejstarší paní bude mít práv na Boží hod vánoní 75 let. Letos jsme oteveli nové dílny. Nyní už pracujeme v díln keramické, tkalcovské, výtvarném ateliéru a zabýváme se úpravou a vazbou suchých kvtin. Bhem roku jsme se zúastnili mnoha soutží na jiných ústavech, vykonali jsme nkolik návštv v partnerských ústavech a vyjeli jsme na nkolik rekreací. Úspšn vystavujeme výrobky našich klientek, naposledy v Brn pi výstav zdravotnické techniky na BVV. Své aktivity chceme i nadále rozšiovat. Dovolte mi na závr popát všech obanm Skaliky a všem našim píznivcm píjemné prožití Vánoc, hodn zdraví v píštím roce a aby se dovedli dívat na svt srdcem. Také mi dovolte, abych touto cestou podkoval všem tm našim zamstnancm, kteí se svou nelehkou prací zasloužili o pohodu, péi a výchovu našich klientek. Mgr. Nmec Antonín, editel ÚSP

7 Informace TJ Sokol Skalika Výbor TJ Sokol Skalika se omlouvá všem pihlášeným zájemcm na výlet do vinného sklípku za jeho zrušení. Jelikož jsme vasn nezajistili termín dle plánu akcí, byl poet úastník tak malý, že nemlo význam tuto akci uskutenit. V plánu akcí je tento výlet zopakovat a to sice 5. bezna Pojede se do sklípku do Vracova a vzhledem k tomu, že se opt objevilo v kalendái MDŽ, oekáváme velkou úast. Místní rozhlas Vás bude informovat o detailech a o termínu pihlášení. Z dvodu objednání jídla, Vás žádáme o vasné pihlášení, aby se na nás mohl sklepmistr ádn pipravit. Trochu jsme pedbhli, nebo první velkou akcí roku 2004 bude již tradiní spoleenský ples. Bude se konat v pátek K tanci a poslechu bude hrát již provená skupina Pohoda z Hranic. I pro letošní rok bude pipraveno bohaté oberstvení a ješt bohatší tombola. Abychom moc nevychladli, budeme ve spolupráci s kulturní komisí poádat divadalní pedstavení. Nebojte se, nebudou hrát místní sokolíci, ale divadelníci z Devohostic. Nkteí z Vás je již zaátkem letošního roku vidli v nádherné komedii. Protože i pro letošní rok si pipravili komedii, myslím, že se bude na co dívat. Vy, kteí jste to minule nestihli, nenechte si to ujít, protože když podají jenom padesátiprocentní výkon, pkn se nasmjeme. Na vybití energie je hned na nedli plánovaný turnaj ve stolním tenise. Rádi bychom vidli vtší úast než ve dvou pedchozích ronících. Nebojte se, on to tady nikdo neumí (dva profesionálové se stejn nezúastují), a tak zde nejde pouze o výsledky, ale i o pobavení. Po necelém týdnu odpoinku se pak všichni sejdeme na lenské schzi. Ta se uskutení v pátek v hodin. Pozor na stereotyp, nebo ta letošní se neuskutení jako obvykle, ale v novém salónku hospdky u Bagar. Tam se dozvíte vše ostatní a tak je zbytené pokraovat. Dovolte, abychom Vám popáli všechno nejlepší do nového roku, hodn zdraví a pohody a taky samozejm hodn sportovních, ale i soukromých úspch. Na další setkání se tšíme již v ledu roku Výbor TJ Sokol Skalika

8 Krteek ek s kyblíkem. kem. Bylo to jako v pohádce o krtekovi s modrýma kalhotama a velkýma kapsama. V sobotu odpoledne projíždím kolem hišt, když se mi tento pohled naskytl. Hlavou mi blesklo, nkterý z fotbalist se pustil do chytání krtka. Postava však nebyla moc fotbalová, tak jsem se otoil u Sokolovny a jel se podívat, co se dje. Již mi bylo jasné, že do boje s krtkem samotným se nikdo nepustil. Pustili se do likvidace krtinc, ale vskutku po svém. Normální zpsob likvidace krtinc totiž spoívá v tom, že se krtinec zatlaí a rozhrábne se hlína v jeho blízkosti, aby potom v prostoru nescházela. Ono totiž pod tíhou luního válu zem logicky poklesne. Jestliže tam není hromádka hlíny, pak bohužel vznikne dolík. Na zahrádce nebo na zahrad ten dolík až tak nevadí. Na hišti, kde se hraje fotbal, však nikdo nemá as pemýšlet, kam zrovna šlape. Dokonce i naši fotbalisté dokáží vyvinout velkou rychlost a práv tento dolík mže být velice nebezpený. Z vlastní zkušenosti vím, že to mže znamenat konec fotbalové kariéry, ale také doživotní následky. Má reakce byla vcelku logická. V klidu a slušn jsem té paní vysvtlil to, co Vám o pár ádk výše. Paní mi vysvtlila, že hlínu potebuje, a tak jsem jí doporuil, kde ji bez problému mže vzít. Na její odpov, že od krtka je nejlepší jsem již nenašel ádný argument, ale nedal jsem se odbýt a po píslibu, že ty dva naplnné kýble si tedy mže odnést, zaala hišt opouštt. Pozvolna jsem hišt opustil i já a ubíral se do ddiny nco ješt vyídit. V zatáce u Skalagra jsem míjel cyklistu táhnoucího vozík. Na vesnici je to normální, ale mi za zatákou probhlo hlavou o koho jde. Byl to krtekv druh. Nedalo mi to, a protože mi trvalo jen chvíli než jsem si své vyídil, rozhodl jsem se vrátit. Již od Sokolovny jsem spatil ony osoby jak sice pomalu, ale jdou smrem do ddiny. Pece jenom jsem to vysvtlil pochopiteln, ekl jsem si a opt se u Sokolovny otoil, s dobrým pocitem, že jsem zabránil katastrof! Do této chvíle je to asi omluvitelné. Paní se po zavezení nádržky hlína propadá a ubývá a tak si njakou chtla opatit. Nemuselo jí dojít, že tam bude chybt, anebo se stydla nkomu íct. Co m vlastn pivedlo k tomu abych napsal tento lánek, byl fakt, že v nedli, již na hišti nebyl ani jeden krtinec. Pro jistotu jsem se peptal všech fotbalist, zdali nerozhrnovali krtince, a mi bylo jasné která bije. Touha po kvalitní hlín na zahrádce byla prost silnjší než mé argumenty a tak nezbude nic jiného než si na jae zajistit hlínu jinou. Urit i my budeme pemýšlet, kde vzít kvalitní hlínu a urit se najdou hlasy, abychom si ji prost vzali zpátky. Abychom nemuseli na jae obcházet všechny zahrádky, neberte nám ji prosím. Vy chcete mít kvalitní zahrádky a my zase hišt. Jestli si nebudete vdt rady, obra te se na obecní úad a oni Vám jist poradí, kde mžete hlínu získat. Vám ostatním se omlouvám, že jsem zabral kus místa v našem obecním zpravodaji, ale cítil jsem nutnost upozornit ostatní, aby nám neškodili jako ti krteci, a již s lopatkou a nebo ti s tma kýblama. Jaromír Vozák, TJ Sokol Skalika

9 U S N E S E N Í ze schze Zastupitelstva obce Skalika, ka, konané ve stedu 17. prosince 2003 v hod. v salónku hospdky u Bagar Zastupitelstvo obce Skalika bere na vdomí: - zprávu starosty o kontrole plnní minulého usnesení - všechny úkoly z jednání byly splnny.. - zprávu starosty o postupu výkupu pozemk pro stavební místa 2. Zastupitelstvo obce Skalika po projednání schvaluje: 46/2003-ZO zmnu. 1 územního plánu obce Skalika na vykoupení nových míst pro výstavbu rodinných domk pro území obytné isté 47/2003-ZO OZV. 2/2003 o místních poplatcích 48/2003-ZO OZV. 3/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažování, sbru, pepravy, tídní a odstraování komunálních odpad 49/2003-ZO rozpotové zmny podle pedloženého rozpotového opatení. 6/ /2003-ZO - rozpotové provizorium na I. tvrtletí 2004 ve výši ,- K 51/2003-ZO - lenský píspvek obce pro Mikroregion Hranicko ve výši 3.000,- K 52/2003-ZO - úhradu dárk na mikulášskou nadílku pro ÚSP ve Skalice ve výši 2.005,- K 53/2003-ZO - dodatek k ceníku za pronájem obecních budov dle pedloženého návrhu 54/2003-ZO - poízení nového vybavení kanceláe starosty a úetní od firmy Ambra - - Group, s.r.o., Nádražní 289, Sviadnov za cenu ,- K 55/2003-ZO - prodej pozemk parcelní íslo 187 o výme 115 m 2 a parcelní íslo 188 o výme 751 m 2 v k.ú. Skalika u Hranic za cenu 50,- K za l m 2 manželm Zdeku Hrochovi, r /010 a Ludmile Hrochové, r /0576, bytem Skalika.p Kupující uhradí náklady na sepsání kupní smlouvy a poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí 56/2003-ZO - smlouvu o dílo s firmou EKOLTES a.s., Zborovská 606, Hranice, na zajištní svozu komunálního odpadu a uložení na skládku Jelení kopec od na dobu neuritou 3. Zastupitelstvo obce Skalika ukládá: - pokraovat v jednání o výkup pozemk pro stavební místa podání žádostí pro územní rozhodnutí a geometrické zamení - starostovi obce ešit pipomínky z dnešního jednání, uvedené v zápise

10 U S N E S E N Í ze schze Zastupitelstva tva obce Skalika, ka, konané dne 29. íjna 2003 v hod. v jídeln v Mateské škole ve Skalice Zastupitelstvo obce Skalika bere na vdomí: - zprávu starosty obce o kontrole minulého usnesení - všechny úkoly z jednání byly splnny - informaci starosty o postupu prací na píprav výkupu pozemk od oban pro stavební místa - informaci starosty o prbhu besedy s dchodci dne informaci starosty o podaných žádostech na dotace z POV na rok informaci starosty o píprav opravy sokolovny v roce 2004 a možnosti získání dotace - informaci starosty obce o uvažované výstavb lžkového pavilonu v areálu ÚSP Skalika 2. Zastupitelstvo obce Skalika po projednání schvaluje: 35/2003 ZO - rozpotové zmny podle rozpotového opatení. 5/ /2003 ZO smrnici. 4 o úetnictví 37/2003 ZO prodej parcel p.. 741/3 a 741/4 v k.ú. ernotín za celkovou cenu 2.710,- K, podle geometrického plánu /2003 pro k.ú. ernotín, Povodí Moravy s.p., Devaská 11, Brno 38/2003 ZO schválení výplaty další odmny neuvolnným lenm zastupitelstva obce za II. pololetí 2003 podle návrhu 39/2003 ZO uhrazení náklad na dopravu a vcného daru v cen 1.950,- K k návštv družební vesnice Skalice, okr. Tábor pro leny zastupitelstva a ostatní obany z obce 40/2003 ZO - píspvek TJ SOKOL Ústí na podporu mládežnického oddílu kopané Pípravky, kde se pipravují i dti z naší obce, ve výši 3.000,- K pro rok /2003 ZO - schvaluje žádost p. ing. Jiího Hikla o prominutí platby poplatku za PDO pro dm. 44 ve Skalice pro rok /2003 ZO - schvaluje žádost p. Tomekové Marie, bytem Skalika. 82 o prominutí poplatku za PDO pro rok 2003 ve výši 300,- K 43/2003 ZO - jednotnou cenu pro výkup pozemk na stavební místa pro všechny vlastníky pozemk, od kterých se pozemky budou vykupovat 4. Zastupitelstvo obce Skalika ukládá starostovi: - pokraovat v jednání o výkupu pozemk pro stavební místa a svolat spolené jednání vlastník se zástupci obce v termínu do 14. listopadu informovat editele ÚSP pro mládež a dosplé ve Skalice o prozatímním stanovisku obce k pípadné žádosti o pevod majetku ÚSP z KÚ Olomouckého kraje na obec, nebo vzdání se práva pevodu na obec - ešit osvtlení víceúelového hišt a osvtlení samoty bytu ešit ostatní pipomínky z dnešního jednání uvedené v zápise z jednání

11 U S N E S E N Í ze schze Zastupitelstva stva obce Skalika, ka, konané dne 10. listopadu 2003 v hod. v restaurantu u Bagar ve Skalice Zastupitelstvo obce Skalika bere na vdomí: - zprávu starosty obce o kontrole minulého usnesení - úkoly jsou postupn projednávány a plnny - informaci starosty o jednání na stavebním úad Mstského úadu Hranice ve vci možnosti výkupu pozemk pro stavební místa a územního ízení 2. Zastupitelstvo obce Skalika po projednání schvaluje: 44/2003 ZO Obec Skalika se vzdává práva podle 18 odst. 1 zák.. 290/2002 Sb.požádat kraj v zákonné lht o pevod vcí, práv a závazk píspvkové organizace kraje, Ústavu sociální pée pro mládež a dosplé ve Skalice, do vlastnictví obce 45/2003 ZO rozšíit osvtlení na víceúelovém hišti ve Skalice o 4 svtla v cen do ,- K 4. Zastupitelstvo obce Skalika ukládá: - starostovi obce ešit pipomínky z dnešního jednání Plán schzí zastupitelstva obce na rok v hodin v hodin v hodin v hodin v hodin v hodin Pipomínáme obanm, že každé zasedání zastupitelstva obce je veejné. Místo konání schze bude stanoveno vždy aktuáln na pozvánce.

12 AKCE FINANCOVANÉ Z ROZPOTU OBCE V ROCE 2003 Nákup stejnokroj a hadic pro SDH a oprava hasiárny Nákup kopírky na OÚ Zabezpeovací zaízení v ZŠ a na obecním úad Výmna oken v budov. 34 Oprava sochy p. Marie proti vtáku Opava místních komunikací za vtákem, u pošty a u garáží Oprava stechy na budov. 34 Oprava kanalizace, chodníku, parkovišt a vymalování OÚ Oprava kanalizace u.p. 34 Oprava stechy po vichici na ZŠ a MŠ Píspvek na opravu kaple v parku Píspvek na opravu vtrného mlýna Píspvek TJ SOKOL Skalika na innost Nákup travní sekaky, kovinoez Oprava suterénu v MŠ Oprava zdi na hbitov Výmna baterií a splachova WC, kuchy a škola Výmna svítidel ve školce Montáž žaluzií ve škole a školce Nákup poítae, kopírky, rádia, lednice a videa do školky, školy Nový nábytek na OÚ Výmna oken v.p. 34 (pošta, Vinklárková) Osvtlení víceúelového hišt CELKEM ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K 1, ,- K Plánované akce k realizaci v píštím roce 1. Výkupy pozemk od oban pro nová stavební místa v prostoru u MŠ a u vtrného mlýna 2. Výstavba dtského hišt za sokolské zahrad a oprava taneního parketu 3. Oprava sokolovny stecha, topení, izolace strop, fasáda 4. Pipravuje se zmna územního plánu obce v souvislosti s výkupem pozemk pro stavební místa 5. Zamení pozemk,smlouvy, rozdlení parcel na stavební místa, zpracování zástavbové studie a projekt inženýrských sítí Na tyto akce se pedpokládají výdaje cca 3, ,- K. Bližší upesnní všech akcí bude souástí schvalovaného rozpotu obce na rok 2004 v msíci únoru.

13 Pokud chcete doma teplouko mít, musíte stará okna za nová vymnit. firma Vám nabízí: PLASTOVÁ OKNA a DVEE (v. bouracích a dokonovacích prací) OKENNÍ SÍT, ŽALUZIE PARAPETNÍ DESKY GARÁŽOVÁ VRATA Skalika 2 tel.: ; mobil: ; Firma MONTY peje všem spoluobanm píjemné prožití svátk vánoních, bohatého Ježíška a do nového roku 2004 pevné zdraví, štstí, spokojenost a rodinnou pohodu.

14 Termíny akcí na konec roku 2003 a zaátek roku Turnaj v kuleníku a šipkách v hospdce u Bagar MS Nihlov naháka na škodnou zv, sraz v 9.00 u vtrného mlýna Výroní valná hromada SDH Skalika v hospdce Bagar pátek v hod. ukonení roku schze výboru výjezdní zasedání sobota ve hod. dtský maškarní ples v sokolovn pátek ve hod. ples TJ Sokol Skalika sobota v hod. divadelní pedstavení v sokolovn ve Skalice nedle v 8.00 hod. turnaj ve stolním tenise v sokolovn ve Skalice pátek v hod. valná hromada TJ Sokol Skalika salónek hospdky u Bagar vodní medvda v obci sraz masek ve hod. v hasiárn pochovávání basy a tanení zábava v sokolovn pátek v hod. výlet do sklípku, Skalika poádá TJ Sokol Volná místa v majetku obce k pronajmutí Naše obec má nkolik míst, která jsou v souasnosti volná a je možno je pronajmout obanm. Jde o ást bývalé školní zahrady za domem p. Valchae Jaroslava a zahrada u obecního úadu. Tyto prostory jsou nabízeny obanm naší obce za velmi nízké ceny. V pípad zájmu o tyto prostory se obra te na obecní úad, kde dostanete bližší informace. Pokud se do konce února 2004 nepihlásí žádný oban ze Skaliky, nabídneme tyto parcely prostednictvím inzerce v Hranickém týdnu cizím obanm.

15 Návštva va družební vesnice Skalice, okr. Tábor V sobotu 25. íjna jsme na pozvání Navštívili družební vesnice Skalici v okrese Tábor. Návštvy se zúastnilo 34 oban naší obce, kteí byli velmi spokojeni s celým programem. Naši hosté nám ukázali nejenom svou vesnici, ale i vesnice, které patí pod spolený obecní úad ve Skalici. Dále jsme navštívili typické jihoeské obce, z nichž nkteré jsou souástí UNESCO jako chránné památky. Ohlasy na naši návštvu komentují piložené výstižky z okresních novin Táborsko ze dne 27.íjna 2003.

16 J U B I L A N T I íjen: Pavlíková Marie let Mrhal Jaroslav let Váová Eva let Listopad: Stržínek Jan let Jurá Jaroslav let Hajdová Marie let Rýc František let Tomeková Marie let Prosinec: Peea Petr let erveková Alena let Fabík Ladislav let Šrámková Marie let Kraka Vasil let Váa Václav let Jankjová Emilie ÚSP 75 let Leden: Šimíková Eva ÚSP 40 let Ing. Pich Miloslav let iová Jindiška let Mgr. Humplík Karel let Šustek Oldich let Krasák Eduard let Vykopal Miloslav let Ivanová Milada let Icelová Marie let Únor: Hadaš Svatopluk let Polívková Anna ÚSP 50 let Vykopalová Anna let Bezen: Andrysová Vra let Andrys Antonín let Kocurová Pavla ÚSP 45 let Ováík František let Juráová Zdenka let Burian Leopold let Stratilová Marie let Šindelková Ludmila let Kunovská Marie let

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších Vítzství ve smrti (P. Prokop Petr Siostrzonek OSB) Možná to nkoho pekvapí, možná i pohorší, ale pi pohledu na umírajícího Pána na kíži m napadá jedna Ezopova bajka: Král zvíat lev spolen s liškou a oslem

Více

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 1. Urbanistická studie obce zpracoval STAVOPROJEKT s.r.o., Ing.arch.Kasková A., Karlovy Vary v prosinci 1992, schválena byla zastupitelstvem obce v listopadu

Více

Mstys uklízí ulice, které mu ješt nepatí Vladimír Kapal. VAROVÁNÍ všem majitelm vozidel. Olga Klimecká

Mstys uklízí ulice, které mu ješt nepatí Vladimír Kapal. VAROVÁNÍ všem majitelm vozidel. Olga Klimecká VAROVÁNÍ všem majitelm vozidel Olga Klimecká Dne 4. 2. 2009 jsem byla okolo sedmé hodiny ranní pepadena pímo ped svým domem v ulici Družstevní u svého erveného vozidla Citroen C2. Pachatel se v míst choval

Více

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 -

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 - Povídky Vladimír Lorenz - 1 - Obsah: Povídky...1 Nkolik slov úvodem....2 Povídka o houbách...3 Návštva píbuzných...4 Pes celé msto...6 Radhoš&....7 Dovolená....8 Ne*ekaný dar....11 Stará tešn...11 Nová

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN 2013 Každý z nás je krásný. Pibývajícím vkem, následkem úrazu, alergickou reakcí nebo hormonálním problémem mže naše

Více

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie)

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Arcibiskupské gymnázium Praha 2, Korunní 2 120 00 www.arcig.cz Jan Kužvart, VII.B

Více

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích Z innosti Z konání Valné hromady OUR ze dne 9.4.2008 v Holovousích Úvod edseda OUR pivítal pítomné a podkoval za jejich aktivní úast na valné hromad a hostitelm z VŠÚO za tradi poskytnuté prostory. V úvodu

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA roník XXIII, 2012,. 4 Nejstarší ikonografické vyobrazení jihoeských Nových Hrad Hrad v Nových Hradech na samé výsp jižních ech bývá azen mezi nejstarší horizont šlechtických

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

ZPRAVODAJ. Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008. Oficiální softballové sportovišt na OH 2008 1

ZPRAVODAJ. Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008. Oficiální softballové sportovišt na OH 2008 1 ZPRAVODAJ Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008 Oficiální piktogram softballu na OH 2008 Podkladová fotografie pro piktogram softballu Oficiální softballové sportovišt na OH 2008

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna

eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna Výroní zpráva eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna Sídlo: Brumovská 11 Valašské Klobouky PS 766 01 Bankovní spojení: eská spoitelna

Více

Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a p"átel muzea v Netvo"icích

Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a pátel muzea v Netvoicích Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a p"átel muzea v Netvo"icích Jednoho krásného podzimního dne v roce 1903 vy!la v Národní Politice v"zva, aby rodáci z Netvo#ic p#i!li v ned$li odpoledne do restaurace

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více