SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora."

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013

2 Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit Vydala Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo 1. vydání Znojmo, 2013 Věra Plhoňová, 2013 ISBN

3

4 Název Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit Určení Pro výuku volitelného předmětu všech studijních oborů v kombinované formě studia na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo - 5. semestr Garant/autor Ing. Věra Plhoňová, Ph.D. Cíl Vymezení cíle Cílem této publikace je ozřejmit souvislosti probraného učiva v předmětu Základy podnikání malých a středních firem a procvičit znalosti získané studiem. Dovednosti a znalosti získané po studiu textu Studiem toho předmětu získají absolventi přehled o možnostech, příležitostech a zároveň bariérách a útrapách, které podnikatelskou činnost provázejí od zakládání soukromé společnosti, přes její průběžné činnosti až ukončení podnikání.

5 Obsah: 1 VÝZNAM MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Co to je podnikání? Kdo je podnikatel? BARIÉRY PODNIKÁNÍ VELIKOST FIREM SPOLEČENSKÝ VÝZNAM MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM Ekonomický přínos MSF Koncepce LEAN Omezení malých a středních firem PODPORA MSP Vládní organizace Informační portály Nevládní organizace MSF V EVROPSKÉM PROSTORU Podpora MSP v EU DŮVODY PODNIKÁNÍ A JEHO RIZIKA DŮVODY PODNIKÁNÍ A JEHO RIZIKA Přístup k podnikání SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST PODNIKATELE Stakeholdeři (stakeholders) VLASTNOSTI PODNIKATELE Podnikatel a jeho profil RIZIKA A JEJICH PODSTUPOVÁNÍ Možnosti podnikání v zahraničí RODINNÉ PODNIKÁNÍ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISKA RODINNÉHO PODNIKÁNÍ Síla rodinného podniku Organizace zabývající se rodinným podnikáním Rodinné firmy v České republice Historie rodinných podniků ve světě DEFINICE RODINNÉ FIRMY Švýcarská definice rodinné firmy Německá definice rodinné firmy Rakouská definice rodinné firmy ŘÍZENÍ RODINNÉHO PODNIKU Základní instituce rodinného podniku SILNÉ STRÁNKY PODNIKU SLABÉ STRÁNKY RODINNÉHO PODNIKU Vnitřní slabé stránky podniku Vnější tlaky PRÁVNÍ FORMA PODNIKÁNÍ SPOLEČNÉ PODNIKÁNÍ Tichý společník... 24

6 4.2 ZAHÁJENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Zahájení podnikatelské činnosti FORMY PODNIKÁNÍ Fyzická osoba s živnostenským oprávněním Zahraniční fyzické osoby Sdružení fyzických osob bez právní subjektivity Veřejná obchodní společnost (osobní společnost) Komanditní společnost (společnost smíšeného typu) Společnost s ručením omezeným Akciová společnost Družstvo ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI ZÍSKÁNÍ ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ Všeobecné a specifické podmínky pro provozování Vydání živnostenského oprávnění ZALOŽENÍ PRÁVNICKÉ OSOBY Složení základního kapitálu Zápis do obchodního rejstříku Povinnosti související se vznikem podnikatelské činnosti Provozovny ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI ZRUŠENÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Dobrovolné ukončení činnosti Nucené ukončení VÝMAZ PRÁVNICKÉ OSOBY Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZAKLADATELSKÝ ROZPOČET PODNIKATELSKÝ PLÁN Zásady pro zpracování podnikatelského plánu MANAGEMENT MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM MANAGEMENT Operativní řízení Obecné principy řízení Moderní podnikání Management produktů Management služeb Management výroby (procesů) INOVACE INOVAČNÍ ZDROJE PRÁVA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ SPECIFICKÉ PROBLÉMY Dohody konané mimo pracovní poměr Agenturní zaměstnávání... 46

7 Dodavatelské provedení práce ZÍSKÁVÁNÍ, VÝBĚR A ADAPTACE ZAMĚSTNANCŮ Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců Legislativní předpisy Specifické způsoby zaměstnávání UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU KONTROLA PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ZAMĚSTNAVATELSKÁ PRAXE V PODMÍNKÁCH EU ZAMĚSTNÁVÁNÍ SPECIFICKÝCH SKUPIN PRACOVNÍKŮ OBCHODNÍ ČINNOSTI NÁKUPNÍ ČINNOSTI Nákupní management (Supply management) MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY TVORBA CEN CENA REGULACE CEN SAMOTNÁ TVORBA CEN Nákladové přístupy při tvorbě cen MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVA A ZASILATELSTVÍ SILNIČNÍ DOPRAVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA VODNÍ DOPRAVA Námořní přeprava Říční přeprava LETECKÁ PŘEPRAVA DODACÍ PODMÍNKY INCOTERMS DODACÍ PODMÍNKY INCOTERMS LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY PRO PODNIKÁNÍ LEGISLATIVA Smlouvy Hotovostní platby Kvalita produkce a její zabezpečování SMLUVNÍ VZTAHY Kupní smlouva Ochrana spotřebitele EKOLOGICKÉ POŽADAVKY EKOLOGIE Odpady Povinnost zpětného odběru Obaly REGULACE KVALITY VODY A OVZDUŠÍ Environmentální politika PERSPEKTIVY A OHROŽENÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM VÝVOJ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM... 66

8 Stádium existence Růst Rozvoj Vyspělost PARTNERSTVÍ, SPOJENECTVÍ MSF Klastr Strategická spojení POUŽITÉ LITERÁRNÍ ZDROJE... 69

9 ÚVOD Podnikání není nahodilou činností, ale jde o velmi účelnou náročnou cestu, kterou si nemůže zvolit každý, ale spousta lidí v ní může být úspěšná. To vše je však závislé na lidských schopnostech, znalostech prostředí a oboru a také na štěstí. Podnikatelské prostředí představuje jeden ze základních faktorů ekonomického rozvoje. Kvalitní, podnikatelsky přívětivé prostředí je jednou ze základních podmínek růstu konkurenční schopnosti podniků a je základním předpokladem růstu konkurenceschopnosti celé ekonomiky. Přestože podnikatelské prostředí v České republice není hodnoceno zrovna nejpříznivěji, existují i možnosti podnikat v zahraničí. Malé a střední firmy můžeme označit za hybnou sílu lokálního ekonomického rozvoje, který spolu se sociálním, kulturním a etickým přispěním tvoří základní pilíř demokratické společnosti a jejího zdravého vývoje. Tato učební pomůcka spolu se základním textem distanční studijní opory Základy podnikání malých a středních firem si klade za úkol procvičení znalostí a dovedností spojené se základními podnikatelskými činnostmi a změnami podnikatelského prostředí významně spojenými s globalizací, evropskou kulturou podnikání a jednání. Zaměřuje se na každodenní problémy, jež je nutno řešit v podmínkách omezených jak finančními, tak i lidskými zdroji. Podnikatelská činnost patří mezi nejnáročnější z lidských činností. Podnikatel přebírá zodpovědnost nejen za svůj život, ale i za spokojený život svých zaměstnanců a jejich rodin. Proto představuje velký závazek k celé společnosti.

10 1 VÝZNAM MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM CÍL Cílem kapitoly je nastudovat základní rozdíly velkých a menších společností, dále nastínit význam malých a středních firem. Klade důraz na jejich ekonomický, sociální a etický přínos pro společnost. ČASOVÁ ZÁTĚŽ STUDIUM KAPITOLY: 90 minut PROCVIČOVÁNÍ: 30 minut 1.1 Malé a střední firmy společenský tlak soukromý život významně ovlivňuje životní úroveň obyvatel dotváří urbanizaci měst i vesnic. 60% podíl všech podnikajících subjektů Co to je podnikání? ekonomického pojetí psychologické pojetí sociologické pojetí právnického pojetí neoprávněné podnikání Kdo je podnikatel? Podnikatelem je osoba, která vkládá své úsilí, čas, jméno i prostředky za účelem dosáhnout vytýčených cílů. Zajištění finančních zdrojů nezbytných pro podnikání, schopnost čelit rizikům, předvídat je, snaha se jim vyhnout, stanovení nových perspektivních cílů. Podnik (firma) Podnik představuje systém, ve kterém jsou uspořádány prostředky, které slouží podnikateli k provozování podnikatelské činnosti. Živnost je soustavnou činností provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem o živnostenském podnikání. 10 S tránka

11 1.2 Bariéry podnikání Interní bariéry se vyskytují na straně potenciálního podnikatele: Člověk nechce podnikat. Člověk má obavy z rizik podnikání. Člověk nedisponuje vhodnými osobními vlastnostmi. Člověk neumí podnikat. Chybí nápad, know-how pro podnikání. Nedostatečná identifikace, hodnocení využití příležitostí, neznalost základních požadavků souvisejících s podnikáním. Nedostatečné předpoklady pro výkon role podnikatele. Člověk nemůže podnikat. Chybí dispoziční zdroje (základní kapitál), vhodné prostory. Chybí relevantní podpora okolí důvěra rodiny, potenciálních společníků, peněžních ústavů. Podnikatelské mýty Budu svým vlastním pánem. Podnikání se nedá naučit. Lépe podnikají lidé s vyšším vzděláním. Podnikatelem se člověk rodí, nemůže se jím stát. Většina nových firem zbankrotuje. Vždycky mohu založit svoji vlastní firmu. Můžu být podnikatel, jelikož jsem byl úspěšný v zaměstnání. Nutné schopnosti k podnikání: vytrvalost, sebedůvěra, odpovědnost, iniciativa, úsilí o úspěch, temperament, zkušenosti, schopnosti, zdroje, racionální chování a respektování okolní reality, podnikání je postaveno na důvěře. Externí bariéry: právním prostředí, ekonomické prostředí, obecná atmosféra, malé a střední firmy. 1.3 Velikost firem Podle Českého statistického úřadu - malé firmy - do 20 zaměstnanců, střední do 100 a velké firmy mají více než 100 zaměstnanců. Česká správa sociálního zabezpečení definuje malé organizace jako organizace s méně než 25 zaměstnanci. Velikost firmy dle Evropské unie (viz tabulka1) 11 S tránka

12 Tabulka 1. Velikost firem dle klasifikace Evropské unie Velikost firmy Počet zaměstnanců Roční obrat Aktiva Mikrofirma do 10 do do Malá firma do 50 do do Střední firma do 250 do do Společenský význam malých a středních firem V Evropě MSF představuji 99,8 %, jejich počet se pohybuje kolem 19 milionů a zaměstnávají 74 milionů lidí. V České republice se např. v roce 2004 vyskytovalo MSF, které představovali 99,85 % z celkového počtu. podporují regionální sportovní, charitativní nebo kulturní akce, podílí se na urbanizaci, stabilizují společnost Ekonomický přínos MSF Malé a střední firmy nemohou konkurovat velkým společnostem. Mohou se snadněji přizpůsobit podmínkám nebo novým zákazníkům. Často s těmito velkými firmami spolupracují jako subdodavatelé. Nemohou inovovat své výrobky a služby na úrovni vyšších řádů. Působí proti posilování vlivu globalizačních procesů Koncepce LEAN cesta úspornějších nákladů, nižší náklady na pracovní sílu, umožňuje MSF konkurovat cenami velkým společnostem při výrobě malých sériích Omezení malých a středních firem Jejich ekonomická síla je podstatně nižší. Jsou znevýhodňovány v přístupu ke kapitálu. Nemohou si dovolit zaměstnávat top odborníky, obchodníky, manažery nebo vědce. Jejich slabá pozice je také citelná ve veřejných soutěžích o státní zakázky. 12 S tránka

13 1.5 Podpora MSP Vládní organizace CzechInvest jako národní rozvojová agentura podporuje restrukturalizaci průmyslu. Czech trade je agentura řízená MPO na podporu obchodu. Národní vzdělávací fond byl založený Ministerstvem práce a sociálních věcí. Regionální a informační centra a podnikatelská inovační centra se soustřeďují na podnikatelské, technické a technologické poradenství, dále na transfer technologií ze zahraničí, realizaci výsledků výzkumu a vývoje. Centrum pro regionální rozvoj ČR se snaží o regionální rozvoj zejména ze zdrojů EU. Zabývá se realizací regionální politiky, zejména přeshraniční spoluprací a implementací projektů EU. Informační portály Nevládní organizace Hospodářská komora Profesní společenství Agrární komora. Rozhodčí soud Svaz obchodu ČR a cestovního ruchu Svaz průmyslu a dopravy ČR Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR Unie malých a středních podniků ČR Centrum pro evropskou integraci Podnikatelské inkubátory a vědecko-technické parky Zřizovateli jsou města nebo kraje za účelem rozvoje regionu a snížení nezaměstnanosti. Poskytují odborné poradenství podnikům a značné výhody zejména začínajícím podnikatelům. Vědecko-technické parky Vědeckotechnické parky fungují pro již zaběhlé a fungující firmy. Podpora MSP Finanční programy podpory podnikání TRH CERTIFIKACE DESIGN ALIANCE VÝVOJ 13 Stránka

14 Resortní programy podpory podnikání TANDEM, IMPULS, Program podnikatelských aktivit a prosazování rovnosti žen. Finanční instituce na podporu podnikání Českomoravská záruční a rozvojová banka, Česká exportní banka, Exportní garanční a pojišťovací společnost. 1.6 MSF v evropském prostoru Evropský integrovaný hospodářský prostor. Liberalizační principy EU, MSF v evropském prostoru Podpora MSP v EU Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond Evropská investiční banka Iniciativa JEREMIE Operační program Podnikání a inovace SHRNUTÍ Malé a střední firmy představují významnou součást národních ekonomik. Jsou zárukou barevnosti života v regionu, podílejí se na jeho dotváření a podpoře. Jejich nevýhodou je nedostatečné ocenění jejich činnosti veřejností. Dále nejsou relevantními partnery pro velké investory a finanční instituce, což je znevýhodňuje oproti velkým firmám. Jejich činnost by měla být výrazněji podporována i státními institucemi, protože podíl na vytváření kvality sociálního prostředí je nezastupitelný. OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ 1. Jaké nezbytné schopnosti by tedy měl mít podnikatel, aby mohl v podnikání uspět? 2. Které z uvedených externích bariér považujete za nejvýznamnější. Proč? Je možné použít vaši klasifikaci obecně pro celou ČR? 3. Jak je definována velikost firem? 4. Zhodnoťte přínos malých a středních firem. 5. Jaký je rozdíl mezi vědeckotechnickými parky a podnikatelskými inkubátory. 14 S tránka

15 2 DŮVODY PODNIKÁNÍ A JEHO RIZIKA CÍL Cílem kapitoly je rozlišit přístupy jednotlivých osob k zahájení podnikatelské činnosti a rovněž definovat rozličné skupiny, které mohou být činností podnikatele ovlivněny. Dále studenti budou seznámeni s vlastnostmi, které by měl podnikatel mít a které ho při samostatné ekonomické aktivitě znevýhodňují oproti konkurenci. V závěru budou shrnuty podmínky za nichž lze podnikat nejen na domácím území, ale i v zahraničí. ČASOVÁ ZÁTĚŽ STUDIUM KAPITOLY: 120 minut PROCVIČOVÁNÍ: 45 minut 2.1 Důvody podnikání a jeho rizika Nevýhody podnikatelské činnosti: nepříjemná administrativa a další souvisejícíchčinnosti, péče o zaměstnance a zabezpečení dostatečných prostředků na vyplácení jejich mezd, osmihodinová pracovní doba, proplácení přesčasů, ovlivnění jistoty, ovlivnění rodinného, finančního i zdravotního zázemí, uspokojení z práce Přístup k podnikání Sebezáchovný přístup Podnikání na zkoušku Romantický přístup Podnikatel rozsévač Rentiérské podnikání Exkluzivní podnikání Expanzivní podnikání Tiché podnikání 2.2 Společenská odpovědnost podnikatele Tři základní principy: ekonomická efektivnost environmentální zodpovědnost společenská angažovanost Společenská odpovědnost v procesu podnikání je určitým výrazem společenské smlouvy mezi podnikatelským sektorem a společností státem. 15 S tránka

16 2.2.1 Stakeholdeři (stakeholders) Jsou to osoby, ať už fyzické nebo právnické, které přímo či nepřímo ovlivňují chod firmy. interní stakeholdeři externími stakeholdeři Co může přinést úspěšné podnikání? zvýšení počtu pracovních příležitostí, pokles fluktuace zaměstnanců firmy, možnost přilákání nových kvalitních zaměstnanců, zvýšená produktivita zaměstnanců a celé společnosti, možnost předejít ztrátě důvěry, vyšší loajalita zákazníků a rostoucí prodej, zlepšení reputace firmy, daňové úlevy, stimulaci inovací, zisk konkurenčních výhod a lepší postavení na trhu, přitažlivost pro investory. 2.3 Vlastnosti podnikatele Charisma Podnikatel a jeho profil vrozené schopnosti vědomosti nabyté studiem a praxí Iniciativa, aktivita osobní příklad nezastupitelný, velmi aktivní lidé, dynamičtí, kreativní, iniciativní, optimističtí a pozitivně smýšlející. Motivace Podnikatelé bývají lidé velmi vysoce motivovaní, Motivační důvody 2.4 Rizika a jejich podstupování Desatero úspěšného podnikatele 1. vytrvalost, 2. sebedůvěra, 3. odpovědnost, 4. informovanost, 5. iniciativa, 16 S tránka

17 6. monitoring a využití příležitostí a svých silných stránek, 7. koncepce cena-kvalita-flexibilita, 8. úsilí o úspěch, 9. racionální chování, 10. respektování okolní reality. Podnikání je založeno na dvou základních principech: Nemůže dlouhodobě existovat firma, o jejíž produkci není zájem. Nemůže dlouhodobě existovat firma, která není zisková. Základní předpoklady úspěchu začínající firmy Získat motivaci a mít odhodlání podnikat. Zvážit osobní předpoklady pro podnikání. Objevit a definovat podnikatelský nápad Vyjasnit podnikatelský záměr. Vyjasnit potřebu finančních a dalších zdrojů. Vymezit předmět činnosti a zvolit vhodnou právní formu. Připravit zakladatelský rozpočet. Sestavit podnikatelský plán. Podnikatel by měl získat první zkušenosti v domácím prostředí, než se rozhodne podnikat v zahraničí Možnosti podnikání v zahraničí. Zvolit vhodné teritorium. Mobilita podnikání. Jak lze vstoupit na zahraniční trh? Franchising. Strategické aliance, fúze a přímá zahraniční aktivita. Podnikání v EU Právo na usazení. Volné poskytování služeb. Podnikání na Slovensku distanční nenáročnost, výrazná jazyková příbuznost. historické sepjetí podobný legislativní systém, procedurální a komunikační procesy. Podnikání v jiné zemi uzavření smlouvy o dvojím zdanění, smlouvu o ochraně investic, právní řád je nastaven pro fungování podnikatelských jednotek, zdanění právní jednotky, povinnosti, které se váží na existenci provozoven. 17 S tránka

18 SHRNUTÍ Důvody, které vedou k zahájení podnikatelské činnosti, mohou být nejrůznější. Závisí jen na podnikateli, jaký obor činnosti si zvolí. Dalšími vlivy, které podnikání ovlivňují, jsou ekonomické a legislativní podmínky v zemi podnikání. Je otázkou státních institucí, jaké klima pro podnikání vytváří. OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ 1. Jaké důvody vedou občany k zahájené podnikatelské činnosti? 2. Jaké přístupy k podnikání rozlišujeme u různých skupin fyzických osob? 3. Definujte tiché podnikání a rozlište legální a nelegální formy. 4. Kdo patří mezi interní a externí stakeholdery? 5. Které prvky patří do desatera úspěšného podnikatele? Vyjmenujte minimálně pět. 6. Kdy se může podnikatel rozhodnout o zahájení ekonomické aktivity v zahraničí? 7. Srovnejte podmínky podnikání v zahraničí.rozlište Slovensko, zbytek Evropské unie a třetí země. 18 S tránka

19 3 RODINNÉ PODNIKÁNÍ CÍL Cílem kapitoly je seznámit se s existencí MSF rodinného typu. Tato forma podnikání je spojena s určitými specifiky, které je odlišují od ostatních společností. Také se k nim váží další omezení, ale i výhody, které po prostudování této kapitoly budou objasněny. ČASOVÁ ZÁTĚŽ STUDIUM KAPITOLY: 100 minut PROCVIČOVÁNÍ: 30 minut 3.1 Základní charakteriska rodinného podnikání atraktivní integrace vlastnických a manažerských funkcí, vyžaduje vzdělané a velmi schopné podnikatele Síla rodinného podniku vzniká z nadšení, ochoty riskovat, z umu jednotlivce nebo více členů, ne všichni jsou ochotni pracovat a svým způsobem se obětovat, velká obětavost vytrvalost překonávání, aby firma zůstala pro další generace zachována, nedochází k tunelování společnosti, jméno a tradice, navázat na věhlas svých předků, pokračování v rodinných tradicích, vidina snadných milionových zisků Organizace zabývající se rodinným podnikáním. IFERA - International Family Enterprise Research Academy (www.ifera.org), Center for family Enterprise and Ownership na Jönköping International Business School, ve Švédsku, University of Jyväskylä, School of Business and Economics ve Finsku, The Center for Family Business HSG v St. Gallen ve Švýcarsku, European Business School v Německu, Family Business Centre ve Švýcarsku Rodinné firmy v České republice období po tzv. sametové revoluci, kolem 30 % ze všech podnikatelských subjektů v ČR Mezi významné rodinné firmy fungující na našem území patří: Koh-i-noor. Petrof ZON RAVAK 19 S tránka

20 3.1.4 Historie rodinných podniků ve světě Tabulka 2: Nejstarší podnik na světě Název společnosti Rok založení Obor podnikání Lokalizace Kongo-Gumi 578 Stavebnictví Japonsko Hoshi Ryokan 718 Hotelnictví Japonsko Châtea de Gaulaine 1000 Vinařství Francie Fonderia Pontificia Marinelli 1000 Zvonařství Itálie Barone Ricasoli 1141 Vinařství a výroba olivového oleje Itálie Barovier & Toso 1295 Sklářství Itálie Hotel Pilgrim Hause 1304 Hotelnictví Německo Richard de Bas 1326 Papírenství Francie Torrini Firenze 1369 Zlatnictví Itálie Antinori 1385 Vinařství Itálie Camuffo 1438 Loďařství Itálie Baronnie de Coussegues 1495 Vinařství Francie Fabrica D Armi Pietro Beratta S.p.A Střelné zbraně Itálie William Prym GmbH&Co Výroba měděné a mosazné galanterie Německo John Brook & Sons 1541 Výroba přízí Anglie Codorniu 1551 Vinařství Španělsko Fronjallaz 1552 Vinařství Švýcarsko Von Poschinger Manufaktur 1568 Vinařství Německo Hacienda Los Lingues 1575 Ranč Chile 3.2 Definice rodinné firmy procento, které vlastní rodina, počet generací, které jsou v podniku nebo byly zaangažovány (jako vlastníci nebo zaměstnanci), počet členů rodiny, velikost podniku, míra strategického vlivu rodiny na chod podniku, měkčí parametr úmysl rodiny předat firmu další generaci. 20 S tránka

21 3.2.1 Švýcarská definice rodinné firmy Vymezuje rodinný podnik jako podnik, na který má rozhodující a určující vliv rodina. O rozhodujícím vlivu rodiny se dá mluvit tehdy, pokud rodina zcela dominuje v jednom z určujících faktorů, kterými jsou vlastní kapitál nebo členství ve statutárním orgánu, nebo pokud je menší vliv jednoho faktoru vyrovnána významnějším vlivem faktoru druhého. Nutnou podmínkou je však podíl rodiny na vlastním kapitálu Německá definice rodinné firmy Podle německého výzkumného institutu můžeme o rodinné firmě hovořit, pokud se alespoň dvě fyzické osoby přímo podílí na řízení tohoto podniku a tyto osoby dohromady nebo jejich rodiny vlastní minimálně 50% podíl na dotyčném podniku Rakouská definice rodinné firmy Podle rakouské definice lze mluvit o rodinné firmě, pokud jsou splněna následující kritéria: Osoby majetkově zainteresované na daném podniku musí být členy jedné rodiny. Jednotlivý členové rodiny nebo celá rodina musí být v takové pozici, že daný podnik ovládají (mají většinu hlasovacích práv). 3.3 Řízení rodinného podniku Aby podnik přežil, musí být dostatečně vitální. Vitalita rodinného podniku je limitována slabinami rodinných podniků. Střetávají se zde dva světy. Těmi světy jsou rodina a podnik Základní instituce rodinného podniku Rodinný management O rodinném managementu hovoříme, pokud se na vrcholovém vedení podniku podílí dva nebo více členů dané rodiny. Přitom není podstatné, zda se tito členové podílí na společnosti i majetkově. Partnerský management Sourozenecký management Sourozenci jsou konfrontováni se specifickými otázkami, které vznikají z jejich příbuzenského vztahu. Vztahy sourozenců nepřímo ovlivňují jeho zaměstnance a nepřímo i celý podnik. Až s přechodem do pozice vlastníků rodinného podniku jsou sourozenci odkázáni pouze na svoji vzájemnou přízeň a porozumění. V případě sourozeneckého managementu je vhodné volit stav, kdy má každý ze sourozenců vlastní revír. Management se zapojením zeťů a snach Základem pro rozhodovací pravomoci těchto osob jsou jejich odborné znalosti, dovednosti a schopnosti, které získali nezávisle na rodině. Management klanu Řízení, na kterém participují i vzdálenější příbuzní, bratranci, sestřenice, tety, strýcové. 3.4 Silné stránky podniku vzájemná shoda mezi osobami, angažovanost, znalost, 21 S tránka

22 flexibilita ohledně práce, času, dlouhodobý záměr, stabilní kultura, rychlost přijímání, blízkost lokálních trhů, hrdost a důvěryhodnost, efektivita, produktivita, tvorba pracovních míst, orientace na kvalitu se, společensky odpovědné chování. 3.5 Slabé stránky rodinného podniku Vnitřní slabé stránky podniku Emocionální tlaky Vztah otec-syn Rivalita mezi sourozenci Nepotismus Syndrom rozmazleného dítěte Duch patrona Dojení financí podniku Komunikace Závist, žárlivost Podnikové tlaky Plánování představuje činnost zaměřenou na budoucnost. Organizační činnost zahrnuje rozdělení úkolů. Podnikový management rodinné společnosti ovlivňují dva elementy: vlastním tvůrčím duchem zakladatele a jeho entuziasmem. Podniková kontrola nemá opodstatnění, pokud neexistují předem stanovené cíle. Sedm praktik úspěšných rodinných podniků: 1. jasná a silná vize postavená na sadě hodnot, 2. pozornost zaměřená na trvalé podnikání, 3. strategie, 4. vstřícnost strukturám řízení a správy, 5. jasné rozdělení rolí mezi hráči v rodinném podniku, 6. transparentnost a interní komunikace, 7. úniková strategie pro podílníky Vnější tlaky veřejné mínění, postoj investorů, daňová politika, problémy malých českých rodinných podniků. Externí tlaky Státní sektor, 22 S tránka

23 Společnost, Ekonomika, Klima, Problémy malých českých rodinných podniků. Interní tlaky výroba a výrobní program, finance, lidské zdroje, informace, plánování, management. budoucnost rodinného podnikání nejsou dostatečně mediálně viditelné, přesto jsou hnacím motorem národních ekonomik. složitá pozice kvalitní vzdělání, poradenské službami a platný výzkume SHRNUTÍ Rodinným společnostem není věnována dostatečná pozornost ani veřejnosti ani investorů. Přesto se jedná o společnosti výrazně vitálnější, než jsou firmy bez rodinných vazeb. Rodinné podnikání nabízí příležitosti zaměstnání nejen rodinných členů, ale také stavění na tradici a konkurenceschopnosti společnosti. OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ 1. Jaké výhody mohou nabídnout rodinné firmy stakeholderům. 2. Jaké významné rodinné firmy V České republice znáte, jaké ve světě a které ve vašem blízkém okolí. 3. Jak můžeme definovat rodinnou firmu? 4. Jaké jsou silné a slabé stránky rodinných podniků? 5. S jakými problémy se potýkají rodinné české společnosti? 23 S tránka

24 4 PRÁVNÍ FORMA PODNIKÁNÍ CÍL Cílem kapitoly je seznámit studenty s možnostmi různých forem podnikání a povinností spojných s jejich činností. Jsou zmíněny výhody a úskalí jednotlivých typů společností. ČASOVÁ ZÁTĚŽ STUDIUM KAPITOLY: 120 minut PROCVIČOVÁNÍ: 30 minut 4.1 Společné podnikání výběr společníků: stupeň vzdělání, absolvované kurzy či školení, studium, stáže, délka a druh praxe v oboru, reference renomovaných firem či agentur. pozitivní vztahy a vzájemná důvěra Tichý společník Kdy je výhodné zapojit do podnikání tichého společníka? Legální forma tichého společenství se řídí Obchodního zákoníku. 4.2 Zahájení podnikatelské činnosti Normy upravující základ podnikatelské činnosti: Listina základních práv a svobod Obchodní zákoník Živnostenský zákon Zahájení podnikatelské činnosti Podnikání fyzických osob Podnikající právnické osoby Osobní společnosti Kapitálové společnosti Družstva 4.3 Formy podnikání Fyzická osoba s živnostenským oprávněním Výhody jednoduché zahájení činnosti, minimum právních povinností a formalit, může zvolit, zda chce vést daňovou evidenci nebo podvojné účetnictví. Podnikání lze zahájit ihned po ohlášení, pokud se nejedná o koncesi. 24 S tránka

25 Nevýhody ručení sám vede administrativu. Pro banky není zajímavým partnerem, Z nabytého zisku odvádí sociální pojištění Zahraniční fyzické osoby Podnikání zahraničních osob na našem území se řídí stejnými podmínkami jako pro naše občany. Pokud se jedná o cizince z třetích zemí (tedy ze zemí, které nejsou členy Evropské unie), musí mít občané povolení k pobytu na území ČR Sdružení fyzických osob bez právní subjektivity Vznik a činnost jsou upravovány Občanským zákoníkem. Sepsáním smlouvy nevzniká samostatný právního subjektu. Nemusejí se zapisovat do obchodního rejstříku. Všichni členové mají rovnoprávné postavení Veřejná obchodní společnost (osobní společnost) V názvu společnosti se používají zkratky veř. obch. spol. nebo v. o. s. Společníci ručí společně za závazky. Zisk bývá dělen mezi společníky rovným dílem. Statutárním orgánem jsou všichni společníci, pokud není stanoveno společenskou smlouvou jinak. Při zakládání není nutný počáteční kapitál. Společníci ručí za závazky celým svým majetkem. Pokud chce společnost přijmout nového společníka, je jeho vstup do společnosti poměrně jednoduchý. Problémy se objevují také v případě zániku společníka Komanditní společnost (společnost smíšeného typu) V názvu společnosti se používají zkratky kom. spol. nebo k.s. Komanditisté ručí do výše nesplaceného vkladu. Minimální vklad komanditisty je 5000 Kč. Pokud společnost obsahuje v názvu jméno komandisty, pak ten ručí celým svým majetkem. Statutárním orgánem komanditní společnosti jsou komplementáři. Tito musí splňovat podmínky provozování živnosti, ručí za závazky celým svým majetkem. Výhody komanditní společnosti: malý nebo žádny počáteční kapitál neplatí pro společníky zákaz konkurence Zisk komplementářů podléhá dani z příjmu fyzických osob a sociálnímu pojištění. Společnost se může při splnění určitých podmínek změnit na veřejnou obchodní společnost. Nevýhody komanditní společnosti administrativně náročnější založení, sepsání společenské smlouvy, komplementáři ručí neomezeně. 25 S tránka

26 4.3.6 Společnost s ručením omezeným Společnost může založit 1až 50 společníků. Zákon vylučuje, aby společnost s ručením omezeným, která má jen jednoho společníka, byla jediným zakladatelem jiné společnosti s ručením omezeným. Jedna fyzická osoba může být společníkem maximálně ve třech společnostech s ručením omezeným. Minimální základní kapitál společnosti je Kč. Povinností tohoto typu společností je vytvářet rezervní fond. Nejvyšším orgánem je valná hromada, která jmenuje jednatele společnosti a může také ustanovit dozorčí radu. Výhody: Zákaz konkurence platí pro jednatele i společníky. Základní vklad musí být splacen do 5 let, 30 % však před samotným zápisem do OR, minimálně Kč. Dozorčí rada - kontrolní orgán. Nevýhody: nutnost počátečního vkladu, administrativní náročnost spojená se založením, konáním valných hromad a zápisy z nich za účasti notáře, nutnost stanovení jednatele, menší důvěryhodnost vzhledem k jejich omezenému ručení společníky Akciová společnost V názvu společnosti se používají zkratky akc. spol. nebo a.s. Akciová společnost může být založena buď na základě veřejné nabídky akcií (tzv. sukcesivní založení), nebo bez veřejné nabídky k upsání akcií (tzv. simultánní založení). Základní kapitál společnosti je rozvržen na konkrétní počet akcií o stanovené jmenovité hodnotě min Kč. Pokud společnost disponuje akciemi, které jsou veřejně nabízeny, musí mít minimální hodnotu Kč. Základním dokumentem společnosti jsou stanovy. Nejvyšším orgánem je valná hromada. Kontrolním orgánem je dozorčí rada. Výhody dobré vnímání obchodními partnery jako solidní a stabilní firmy, akcionáři neručí za závazky. Nevýhody vysoký základní kapitál. nemůže být založena jednou fyzickou osobou. Účetní závěrka musí být ověřena auditorem a údaje z ní musí být zveřejněny. Akciové společnosti musí povinně vypracovat výroční zprávu. Pro členy představenstva panuje zákaz konkurence. Zisk společnosti je daněn daní z příjmu právnických osob. 26 S tránka

27 4.3.8 Družstvo Společenství neuzavřeného počtu osob, která se uskupují za účelem podnikání, zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů. Založeno minimálně pěti členy nebo dvěma právnickými osobami. Za své závazky ručí družstvo celým svým majetkem, členové neručí. Při založení musí být vložen minimální vklad Kč, před zápisem splacena minimálně polovina. K založení družstva nevyžaduje sepsání společenské smlouvy. Orgány družstva jsou: členská schůze, představenstvo, kontrolní komise. Výhody Velmi jednoduchý vstup nových členů, při kterém není potřeba měnit stanovy. Členové také mohou jednoduše vystoupit. Členové neručí za závazky společnosti a mají všichni rovné postavení. Základní kapitál je poměrně nízký. Z vyplacených podílů se neplatí pojistné sociální pojištění. Nevýhody Družstva představují zákaz konkurence pro členy představenstva a kontrolní komise, také vytvoření nedělitelného fondu a danění zisku daní z příjmu právnických osob a vyplacené podíly srážkovou daní. SHRNUTÍ Vhodná volby formy podnikání může usnadnit život a ekonomickou činnost podnikatele na mnoho let dopředu. Přestože se společnosti mohou transformovat z některých právních forem na jiné, tato transformace je vždy časově, administrativně i finančně náročnou záležitostí. OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ 1. Co všechno ovlivňuje volbu formy podnikání? 2. Které formy podnikání se mohou měnit na jiné. Uveďte podmínky, za kterých lze tuto transformaci provést? 3. Které společnosti patří k nejčetnější skupině v naší zemi? 4. Jaké jsou jejich výhody a nevýhody? 5. Která forma podnikání patří k nejsložitějším? Uveďte její výhody a nevýhody. 27 S tránka

28 5 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI CÍL Cílem kapitoly je seznámit s nutnými požadavky, procedurami a poplatky státních úřadů, které souvisejí se založením soukromé společnosti. ČASOVÁ ZÁTĚŽ STUDIUM KAPITOLY: 120 minut PROCVIČOVÁNÍ: 30 minut 5.1 Získání živnostenského oprávnění Ověřit zda činnost vykazuje znaky živnosti. Za živnost je považována soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Není to činnost, která by byla nahodilá, nebo se jednalo o skrytý pracovní poměr. Živností nejsou pronájmy, pokud vedle pronájmu nejsou poskytovány jiné než základní služby zajišťující řádný provoz Všeobecné a specifické podmínky pro provozování plnoletost, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. specifické (zvláštní) podmínky. Odpovědná osoba Fyzická osoba, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenských předpisů. Pokud nejde o manžela nebo manželku podnikatele, musí být v zaměstnaneckém vztahu vzhledem k podnikateli. Musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky, mít bydliště v ČR, pohovorem prokázat znalost českého jazyka. Ustanovení nebo zrušení odp. zástupce je podnikatel povinen ohlásit živnostenskému úřadu do 15 dnů od vzniku skutečnosti. U koncesovaných živností je ustanovení odpovědného zástupce složitější. schválení živnostenským úřadem, nový odpovědný zástupce musí být ustanoven do 15 dnů. Typy činnosti živností: Obchodní živnosti bývají zřízeny pro koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Výrobní živnosti nejsou podrobně vyjmenovány. Služby zahrnují poskytování oprav, údržby, přeprava osob a zboží a také zastavárny. 28 S tránka

29 5.1.2 Vydání živnostenského oprávnění U volných živností stačí pouze splnit všeobecné podmínky. U živností řemeslných a vázaných je nutno prokázat odbornou způsobilost, vzdělání nebo praxi. U koncesovaných živností lze získat živnostenský list až na základě nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti? ohlášení živnosti, výpis z Rejstříku trestů podnikatele, výpis z Obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců, doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektům a prostorám, doklad o zaplacení správního poplatku. Postup živnostenského úřadu po ohlášení živnosti Pokud při ohlášení nedojde k naplnění všech požadavků stanovených zákonem, vyzve živnostenský úřad podnikatele ve lhůtě 15 dnů k odstranění závad. Přiměřená lhůtu k odstranění závad nebo nedostatků, nejméně však 15 dnů. 5.2 Založení právnické osoby Založení právnických osob se řídí obchodním zákoníkem. Sepsání společenské smlouvy, resp. zakladatelskou listiny pokud se ve společnosti účastní pouze jeden společník - formu notářského zápisu. Notářský zápis musí obsahovat tyto náležitosti: místo, den, měsíc a rok úkonu, jméno a příjmení notáře a jeho sídlo, jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo (není-li pak datum narození) účastníků a jejich zástupců, prohlášení účastníků o tom, že jsou způsobilí k právním úkonům, údaj, jakým způsobem byla ověřena totožnost účastníků, obsah úkonu, údaj o tom, že byl zápis po přečtení účastníky schválen, podpisy účastníků nebo jejich zástupců, otisk úředního razítka notáře a jeho podpis Složení základního kapitálu U společnosti s ručením omezeným musí být složeno nejméně 30 % z každého vkladu, celkem alespoň Kč. Správou vkladů může být pověřen některý ze zakladatelů, nebo, pokud jde o peněžité vklady, pověřená banka. Ve smlouvě o správě vkladu musí být zahrnuto zřízení účtu, na který budou vklady splaceny a dále i ujednání o pečování vkladu bankou Zápis do obchodního rejstříku Pro vznik nových obchodních společností a družstev je nezbytným krokem zápis do obchodního rejstříku. Společnost vzniká převážně na dobu neurčitou, pokud není uvedeno v zakladatelské nebo společenské smlouvě uvedeno jinak. 29 S tránka

30 Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být podán k příslušnému rejstříkovému soudu nejpozději do 90 dnů od založení společnosti nebo od doručení živnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění. Obecným soudem v rejstříkových věcech je vždy krajský soud: Městský soud v Praze pro Prahu a Středočeský kraj, Krajský soud v Českých Budějovicích, KS v Plzni, KS v Ústí nad Labem, KS v Hradci Králové, KS v Brně a KS v Ostravě Soudní poplatek za zápis společnosti do obchodního rejstříku. Rejstříkový soud musí dodržet obecnou 5 denní lhůtu k provedení zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Pokud je zápis proveden nelze již zrušit rozhodnutí, jímž rejstříkový soud povolil zápis společnosti, ani se nelze domáhat určení, že společnost nevznikla. Poté se lze pouze domáhat prohlášení neplatnosti společnosti, a to jen v zákonem stanovených případech Povinnosti související se vznikem podnikatelské činnosti U správy sociálního zabezpečení, pokud má společnost má zaměstnance. Registrace u zdravotních pojišťoven za předpokladu, že společnost má zaměstnance. Registrace k platbě vybraných daní finančnímu úřadu musí být provedena do 30 dnů. Fyzická osoba má tuto ohlašovací a registrační povinnost: Registrace u správce daně jako poplatník daně z příjmu fyzických osob. Registrace u ČSSZ, jako plátce sociálního pojištění. Ohlášení změny na podnikatelskou činnost u zdravotní pojišťovny. Mezi povinnosti právnické osoby patří: Registrace u správce daně jako poplatník z daně příjmu právnických osob a jiných daní. Registrace k platbě u ČSSZ a dalších institucí. Všechny podnikatelské subjekty jsou povinny vystupovat pod svou obchodní firmou. fyzické osoby nezapsané v OR svým jménem a příjmením, právnické osoby pod názvem společnosti, současně při písemném styku musejí na objednávkách, obchodních dopisech, fakturách uvádět: jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání, identifikační čísla, osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci také údaje o tomto zápisu včetně spisové značky. Povinnosti podnikatelů jako zaměstnavatelů souvisejí s ohlášením správci daně z příjmů ze závislé činnosti, správci sociálního zabezpečení, jako plátce pojistného za zaměstnance, zdravotním pojišťovnám, pojišťovnám KOOPERATIVA a.s. nebo Česká pojišťovna, a.s. -zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Zaměstnanci ze ZPS více než 25 zaměstnanců, mají povinnost zaměstnávat občany se ZPS ve výši povinného podílu občanu na celkovém počtu zaměstnanců, a to 4 %. Povinné plnění zaměstnavatele odebírání výrobků od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 55 % zaměstnanců se ZPS nebo zadávání výrobních programů těmto zaměstnavatelům. Druhým způsobem je odvod do státního rozpočtu. Za každého občana se ZPS, o kterého zaměstnavatel nesplnil povinný podíl, musí odvést 0,5 násobku průměrné mzdy 30 S tránka

31 5.2.4 Provozovny užívací nebo vlastnické právo k provozovně, jakákoliv změn a musí být ohlášena živnostenskému úřadu nejméně 3 dny předem. Provozovna musí být trvale viditelně označena: obchodní firmou, identifikačními čísly, odpovědná osoba za činnost, prodejní nebo provozní doba, Místo podnikání - Kde podnikat? V jakých prostorách? nemovitost, pozemek, vlastnické právo pozemku, parcela, stavba, budova, černá stavba. Katastrální úřady vykonávají státní správu katastru nemovitostí České republiky, vykonávají správu zhušťovacích bodů a podrobných polí polohového a výškového, projednávají porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí České republiky podle zvláštního zákona, schvalují změny pomístního názvosloví a zabezpečují činnosti spojené se standardizací geografického názvosloví, schvalují změny hranic katastrálních území, vykonávají správu základních státních mapových děl stanovených Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, plní další úkoly na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky, kterými je pověří Český úřad zeměměřický a katastrální. Podnikatel smí zahájit podnikání v určitých prostorách v okamžiku, kdy má oprávnění k jejich využívání: disponuje užívacím nebo vlastnickým právem k pozemkům a prostorům. zdědil, koupil, pronajal si nebo zapojil vlastníka vhodných prostor do své společnosti. Věcné břemeno omezuje vlastníka nemovitosti ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen trpět, něčeho se zdržet nebo věcně konat. Podnikatelské prostory a jejich lokalizace centrální zóna (centrum) ostatní zóny vnitřní okruhy vnější okruhy periferie historické budovy novostavby akční rádius zákazníků komerční centra 31 S tránka

32 SHRNUTÍ Založení jakékoliv společnosti je administrativně i finančně více či méně náročné. Základem jakéhokoliv podnikání je získání živnostenského nebo jiného oprávnění. Důležité je vědět, kde podnikatel může provozovat svou činnost a za jakých podmínek. Místo podnikání, to zda podnikatel vlastní, buduje nebo pronajímá prostor, kde podniká, může být alfou a omegou ovlivňující existenci firmy. OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ 1. Jaké jsou podmínky a povinnosti, které musí splnit žadatel o živnostenské oprávnění? 2. Může založit živnost fyzická osoba, která nesplňuje např. podmínky odborné způsobilosti? Za jakých podmínek? 3. Jakou základní proceduru musí podniknout právnická osoba pro své zřízení? 4. Vyjmenujte povinnosti, které souvisejí se založením právnické osoby. 5. Jaké podmínky jsou kladeny na zřízení a činnost provozoven? 32 S tránka

33 6 ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI CÍL Cílem kapitoly je informovat o důvodech, kdy obvykle zanikají podnikatelské subjekty a o činnostech, procedurách a poplatcích, které jsou s touto činností spojeny. ČASOVÁ ZÁTĚŽ STUDIUM KAPITOLY: 120 minut PROCVIČOVÁNÍ: 30 minut 6.1 Zrušení obchodních společností Zrušení a zánik Obchodní společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku Pod pojmem zrušení společnosti bez likvidace rozumíme její plynulý přechod na jejího právního nástupce Likvidací rozumíme takové aktivity společnosti, které následují po rozhodnutí o ukončení její podnikatelské činnosti Dobrovolné ukončení činnosti. Podnikatel se může dobrovolně rozhodnout ukončit činnost pokud: na dobu určitou nebo bylo dosaženo účelu, pro který byla společnost založena, došlo-li k rozhodnutí příslušného orgánu společnosti o jejím zrušení, došlo-li k rozhodnutí příslušného orgánu společnosti o fůzi, převodu jmění na společníka, rozdělení společnosti nebo její přeměně na jinou formu společnosti či družstva Nucené ukončení nekonání valné hromady nebo nebyly zvoleny orgány společnosti, společnost pozbude všech oprávnění k podnikatelské činnosti, nepřekonatelné rozpory mezi společníky, společnost porušuje povinnost vytvářet rezervní fond, zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku. Zrušení společností bez likvidace bez likvidace rozumíme její plynulý přechod na právního nástupce, Při změně právní formy společnost nezaniká, její existence coby právnické osoby stále pokračuje. Sloučením dojde k zániku společnosti, jemuž předchází její zrušení bez likvidace. Splynutí představuje zánik dvou nebo více společností, jemuž předchází jejich zrušení bez likvidace. Zrušení společností s likvidací rozhodnutí o zrušení společnosti, zahájení likvidace, 33 S tránka

34 zjištění, zda není společnost předlužená, vypořádání pohledávek a závazků společnosti, zpeněžení majetku, pokud nebyl tento bod součástí konkurzu, ukončení likvidace, výmaz společnosti z obchodního rejstříku, zápis výmazu, který znamená zánik společnosti. Po dobu likvidace se užívá firma společnosti s dovětkem v likvidaci. Likvidátora jmenuje statutární orgán společnosti Není-li likvidátor jmenován bez zbytečného dokladu, jmenuje ho soud. Na likvidátora přechází působnost statutárního orgánu. Likvidátor: plní závazky společnosti, uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastupuje společnost před soudy a jinými orgány, uzavírá smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků, vykonává práva společnosti. Likvidátor oznámí vstup společnosti do likvidace všem známým věřitelům, je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit nejméně dvakrát za sebou s alespoň dvoutýdenním časovým odstupem rozhodnutí o zrušení společnosti s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce. Likvidace končí rozdělením likvidačního zůstatku, likvidátor taktéž sestaví seznam společníků, kterým vyplatil podíl na likvidačním zůstatku. Do 30 dnů po skončení likvidace podá likvidátor návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku. Zrušení veřejné obchodní společnosti s likvidací porušuje-li jeden ze společníků závažným způsobem své povinnosti, společníci mají právo na podíl na likvidačním zůstatku, fúze - musí být schválena všemi společníky, rozdělení veřejné obchodní společnosti - musí být tento krok schválen všemi společníky. Zrušení komanditní společnosti smrt komanditisty fúze - všichni společníci komanditní společnosti musí schválit Zanikne-li ve společnosti účast všech společníků s výjimkou jednoho komplementáře, může komplementář rozhodnout, že převezme bez likvidace společnosti její jmění. Zrušení společnosti s ručením omezeným Pro s.r.o. není na rozdíl od v.o.s. zákonem stanovena možnost domáhat se u soudu zrušení společnosti. Společníci se také mohou u soudu domáhat zrušení společnosti z důvodů a za podmínek stanovených ve společenské smlouvě. Při zrušení s.r.o. s likvidací má každý společník nárok na podíl na likvidačním zůstatku Zaniká-li společnost bez likvidace, je možné provést fúzi. Se společností s ručením omezeným - sloučení nebo splynutí akciové společnosti do nástupnické společnosti s ručením omezeným Zrušení společnosti s převodem jmění na společníka je možné pouze v případě, že obchodní podíl tohoto společníka představuje nejméně 90 %. Zrušení akciové společnosti O zrušení a.s. s likvidací rozhoduje valná hromada usnesením. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře 34 S tránka

35 Nárok na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku má akcionář po vrácení listinných akcií společnosti likvidátorovi Ke sloučení se vyžaduje schválení projektu fúze všemi zúčastněnými společnostmi. Valná hromada může rozhodnout o zrušení společnosti bez likvidace Nástupnickou společností mohou být pouze a.s. a s.r.o. Zrušení družstva usnesením členské schůze rozhodnutím soudu uplynutím doby, na kterou bylo družstvo zřízeno dosažením účelu, k němuž bylo družstvo zřízeno členská schůze družstva V období mezi zrušením a jeho zánikem bez právního nástupce dochází k likvidaci družstva. Likvidátor je jmenován způsobem uvedeným ve stanovách družstva, jinak ho jmenuje členská schůze. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy. Zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí mezi členy, jejichž členství v družstvu trvalo alespoň jeden rok. Soud může o zrušení družstva rozhodnout v těchto případech: počet členů družstva klesne pod 5; souhrn členských vkladů klesne pod Kč, uplynuly dva roky ode dne, kdy skončilo funkční období orgánů družstva, a nebyly zvoleny nové orgány, byla porušena povinnost svolat členskou schůzi, anebo družstvo po dobu delší než dva roky neprovozuje žádnou činnost, družstvo porušuje povinnost vytvářet nedělitelný fond, družstvo porušuje ustanovení 56 odst. 3 Obchodního zákoníku, založením, splynutím nebo sloučením družstva byl porušen zákon. 6.2 Výmaz právnické osoby z obchodního rejstříku a) Výmaz právnické osoby bez likvidace: jmění zanikající společnosti přechází na právního nástupce v důsledku fúze, převodu jmění, rozdělení; návrh na výmaz podává zanikající právnická osoba, jejím jménem tak činí její statutární orgán (jeho zmocněnec); podpis osoby podávající návrh musí být úředně ověřen; b) Výmaz právnické osoby po likvidaci: právnické osobě nezbyl žádný majetek, návrh na výmaz podává zanikající právnická osoba, doklady, podpis osoby podávající návrh musí být úředně ověřen. 35 S tránka

36 SHRNUTÍ Ukončení podnikatelské činnosti je ovlivněno výrazně právní formou, ale zejména podmínkami za jakých je činnost společnosti ukončována (míra zadlužení, vztahy mezi společníky). Pokud dochází k rozchodu společníků, bývá tento často přirovnáván k rozvodu manželství, tedy bolestný konec spojený s finančními ztrátami. OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ 1. Jak se liší zánik a zrušení společnosti? 2. Kdy zaniká společnost bez likvidace a kdy s likvidací. 3. Kdy je možný výmaz společnosti z obchodního rejstříku a jak je zpoplatněn? 36 S tránka

37 7 PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZDROJE FINANCOVÁNÍ CÍL Cílem kapitoly je informovat studenty o základní možné struktuře podnikatelského plánu a účelu jeho využití. Dalším cílem je informovat o zdrojích financování podnikatelských aktivit. ČASOVÁ ZÁTĚŽ STUDIUM KAPITOLY: 90 minut PROCVIČOVÁNÍ: 25 minut 7.1 Zakladatelský rozpočet Zakladatelský rozpočet tvoří dvě složky: 1. rozpočet potřeby startovacího kapitálu, 2. rozpočet výnosů, nákladů a zisku. Rozpočet potřeby startovacího kapitálu finanční prostředky nutné k založení firmy, finanční prostředky na pořízení DHIM a DNIM, finanční prostředky vložené do oběžného majetku, finanční prostředky určené na zahájení podnikatelské činnosti. 7.2 Podnikatelský plán Zahrnuje popis vnějších i vnitřních faktorů souvisejících se zahájením podnikatelské činnost či fungování existující firmy. Konkretizuje záměry podnikatele do budoucna. Přesně definuje, v jaké fázi se myšlenka nebo podnik nachází a jaké množství peněz potřebuje. Oslovuje finanční sektor, investora za účelem rozvoje podnikatelské myšlenky. Podnikatelský plán je nástroj rozhodovací, kontrolní. Podnikatelský plán umožňuje poměřit své plány s realitou. Pomáhá plánovat výdaje a získat lepší podmínky od dodavatelů či leasingových společností, protože pak není podnikatel v časové tísni Zásady pro zpracování podnikatelského plánu. Jednoduchý, srozumitelný a logický dokument respektuje riziko budoucího vývoje, předvídá a identifikuje rizika a nabízí možné varianty řešení a postupů v kritických situacích. komparativní výhody. Struktura podnikatelského plánu obsah shrnutí stran všeobecný popis firmy klíčové osobnosti 37 S tránka

38 produkty (výrobky, služby), okolí firmy, konkurence, prodej, nové produkty - cena produktu, externí poradce, dodavatelské vztahy Jakost, enviroment, bezpečnost, personální otázky, finanční plán, přílohy, struktura podnikatelského plánu. Přílohy: výpisy z obchodního rejstříku, životopisy klíčových osobností, fotografie, výkresy produktů, výsledky průzkumů trhu, výsledky propagačních akcí, zprávy, články z novin a časopisů o produktu a trhu, technologická schémata výroby, výkazy zisků a ztráty, rozvahy a peněžní toky za uplynulé období, reference významných osobností, důležité smlouvy, získané certifikáty. Zdroje financování podnikatelské činnosti Závisí v největší míře na zaměření společnosti, na oboru podnikání a objemu produkce. Výši počátečního vkladu ovlivňuje právní forma. Jako finanční zdroje může společnost použít zdroje vlastní. Druhou variantou je použití cizích zdrojů. U financování činnosti je potřeba brát v potaz hledisko času. Kdy je vhodné použít cizí kapitál? Podnik nemá k dispozici vlastní zdroje v potřebném objemu. Podnikatel nechce omezovat své řídící pravomoci. Nutno překlenout časový rozdíl mezi příjmy a výdaji. Cizí kapitál zvyšuje rentabilitu podnikání. Cizí kapitál snižuje finanční stabilitu podniku, zvyšuje zadluženost. Vlastní kapitál a jeho využití vklady vlastníků, akcie (na jméno, kmenové akcie, prioritní (přednostní) akcie), zisk - nejlevnějším zdrojem samofinancování. Pro financování rizikových projektů, pro které se cizí zdroje získávají obtížně. odpisy - postupného opotřebení dlouhodobého majetku za určité období v penězích. Odpisy jsou výhodnějším zdrojem než zisk, protože nepodléhají zdanění Velikost odpisů závisí na rozsahu investičního majetku, jeho ocenění, odpisových sazbách a použité metodě odpisování (rovnoměrné nebo zrychlené, které představuje rychlejší obnovu a modernizace podniku). 38 S tránka

39 Cizí zdroje financování a jejich využití Nejčastějšími jsou bankovní úvěry. Cenou za úvěr je úrok a ostatní poplatky s ním spojené. Bonita klienta a doba splatnosti kapitálu Revolvingové úvěry. Podnik musí bance podávat informace, jejichž součástí jsou rozbory pohledávek a závazků podniku, které jsou po splatnosti 30, 60, 90 a 180 dní. U krátkodobých úvěrů lze ručit oběžným majetkem. Dlouhodobý úvěr - zástavy majetku, podepsání směnky nebo kombinaci obou zástav. Obchodní úvěry Dodavatelský úvěr Dluhopisy mohou být zdrojem financování, který není v našich podmínkách příliš častý. Tiché společenství Rizikový kapitál lze použít při realizaci projektů, které nesou vysoká rizika, ale zároveň předpokládají vysoký výnos (kolem 25 %). Výhodou poskytnutí zdrojů pro následný rozvoj firmy. Neplatí žádné splátky ani úrokové náklady, neexistuje negativní vliv na hotovostní tok. Financování rizikovým kapitálem není bez rizika. Fondy rizikového kapitálu participují jak na zisku, tak na ztrátě. Jsou odměňovány podle výkonnosti firmy. V oblasti rizikového kapitálu působí například Czech Venture Capital Association CVAC. Business angels. individuální investoři, kteří využívají vlastní kapitál na financování perspektivních malých a středních podniků s výrazným růstovým potenciálem. zhodnocení vložených prostředků. přináší do firmy i určité know how v podobě odborných znalostí, orientaci v daném oboru popř. kontaktů na strategické partnery, tzv. business angels sítě: Angel Investor Association (www.aia.cz) Central Europe Angel Club (www.ceaa.cz) Business Angels Czech (www.bacz.cz) Business Angels Network (www.bids.cz) Leasing - Spojuje tři subjekty, dodavatele, pronajimatele (zpravidla leasingovou společnost) a nájemce, Operativní leasing ("full-service leasing") má pozitivní vliv na cash-flow. firma tak může investovat volné finanční prostředky do činnosti podnikání. Je poměrně jednoduchý Snižuje mzdové náklady Zpětný leasing který nabízí společnostem finanční prostředky a zdroje z majetku, který již nějakou dobu společnost používá. 39 S tránka

40 podstatou je odkoupení předmětu, který již společnost eviduje ve svém hmotném investičním majetku a jeho následném splácení. Faktoring je formou krátkodobého financování. Je založen na odkupu krátkodobých pohledávek z obchodního styku před dobou jejich splatnosti. pohledávky se splatností dní. Regresní faktoring - faktoringová společnost u této metody zálohově financuje pohledávky před splatností a po dobu tzv. regresní lhůty, kdy rovněž upomínkuje a vymáhá plnění po odběrateli. Po uplynutí regresní lhůty faktor navrací pohledávku zpět dodavateli k obchodnímu řešení. Bezregresní faktoring je službou dříve využívanou především v exportním faktoringu. Bezregresní faktoring integruje výhody financování, správy pohledávek a převzetí rizika platební neschopnosti nebo nevůle odběratele. Je vhodný pro dodavatele, kteří chtějí při dodávkách vyřešit i potenciální problémy s insolvencí odběratelů, resp. kteří se již předem rozhodnou zaplatit vyšší poplatek za větší rozsah služby Forfaiting - odkup dlouhodobých pohledávek, které jsou představovány pohledávkami na minimálně 90 dní, ale i 5-7let. Při forfaitingu se jedná opět o odkup středně a dlouhodobých pohledávek. Většinou se jedná o částky nad milion korun na jeden obchodní případ, proto je tento instrument málo využíván MSP. Finanční prostředky lze čerpat v průběhu obchodu, například část při podpisu smlouvy, další část při první, dílčí dodávce a zbytek po konečné dodávce. ÚLOHA 1 Vytvořte podnikatelský záměr na libovolnou produkční činnost (výroba strojní, stavební, potravinářská, nikoliv poskytování služeb) v rozsahu 8-10 stran. Vzhled bude standardní (Times New Roman, velikost písma12, řádkování jeden a půl, odsazení odstavců, zarovnání do bloků). Práce nebude obsahovat klasickou strukturu seminárních prací zadávaných např. v předmětu Management. Bude pouze čistým podnikatelským plánem na založení, rozšíření nebo libovolnou přeměnu společnosti. Informace o struktuře podnikatelského plánu naleznete v Distanční studijní opoře Základy podnikání malých a středních firem. SHRNUTÍ Podnikatelská činnost, zejména výrobního charakteru je závislá na objemu nejen finančních prostředků, které mohou ovlivnit nejen její založení, ale i investice do nového výrobního programu či zabezpečení zajímavých zakázek. Zajištění dostatečného množství prostředků závisí na osobnosti a volbě podnikatele, popřípadě na zajištění investorem. OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ 1. Co je úkolem podnikatelského plánu? 2. Jaká je základní struktura podnikatelského plánu? Které informace je vhodné umístit do příloh podnikatelského plánu? 3. Jaké zdroje financování lze využít k podnikatelským činnostem? 4. Co je to leasing a jaké jeho formy znáte? 5. Jaký je základní rozdíl mezi faktoringem a forfaitingem? 40 S tránka

41 8 MANAGEMENT MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM CÍL Cílem kapitoly je seznámit studenty se specifiky a úskalími řízení malých a středních firem oproti velkým společnostem. ČASOVÁ ZÁTĚŽ STUDIUM KAPITOLY: 120 minut PROCVIČOVÁNÍ: 40 minut 8.1 Management Specifické aktivity, kterými lze působit na lidi tak, aby lidé udělali, co je třeba, aby bylo dosaženo vytýčených cílů organizace. Management funguje v reálném prostředí. Realita není neměnná. Diskontinuální prostředí Faktorem úspěchu manažera jsou ostatní lidé Operativní řízení Provozní řízení prosazování operativních úkolů, řízení dílčích procesů. Produktový management je spojen s analýzami a vyhodnocení stávajícího portfolia produkce, strategickými rozhodnutími o zařazení nových výrobků, realizace nového či zdokonaleného výrobku. Finanční řízení zahrnuje realizaci změn chodu prostřednictvím ekonomických veličin. Facility management zahrnuje komplexní řízení všech činností, které nepředstavují jádro podnikatelské činnosti Obecné principy řízení Paretovo pravidlo. Pavidlo 80/20 - obecná zásada, kterou lze uplatnit na celou řadu skutečností: 20 % obchodníků zajistí 80 % zakázek. 20 % klientů tvoří 80 % obratu. 20 % vynaloženého času přinese 80 % výsledků (a také 80 % zisku). Další principy: Neřešte úkoly těsně před vypršením stanoveného termín. Cílem v manažerské činnosti by mělo být smysluplné konání. Dělejme, co je potřeba a ne to, co jsme doposud vždy dělali. Zhodnocení vložených prostředků při minimalizaci nákladů dosáhnout maximalizace přidané hodnoty. 41 S tránka

42 8.1.3 Moderní podnikání Světové tržní prostředí, světová ekonomika představuje jednotný sociální organismus. Výrazný nárůst převahy nabídky nad poptávkou. Určujícím pro trh není výrobce, ale zákazník. Důsledné uplatňování: nové pohledy na přínosy pro firmu, nové pohledy na hodnocení firem, hledání nových přínosných zdrojů Management produktů Portfolio produktů Které produkty jsou efektivní a které ztrátové? Které produkty budou efektivní do budoucna? Současný počet a struktura portfolia. Podíl tržeb za výrobky. Jaký podíl má na trhu určitého produkt/produkční skupina? Závislost klíčových dodávek. Spokojenost našich zákazníků. Silné a slabé stránky našich produktů vzhledem ke konkurenci. Kam směřuje technický vývoj v našem oboru podnikání? Efektivita podnikatelské činnosti. Známe klíčové zákazníky a jsme/nejsme na nich závislí? Jsme i my klíčovým dodavatelem pro naše klíčové zákazníky? V čem spočívá konkurenční výhoda našich produktů? Známe užití naší dodávky/služby zákazníka? Známe rozvojový potenciál našich klíčových zákazníků? Máme přehled o konkurenci a jejich vztazích k zákazníkům? Řízení portfolia: provést diagnózu produkčního portfolia, posoudit současný stav, struktura a efektivnost stávajících výrobků a posoudit, které zachovat, vyřadit, změnit nebo vymezit nové, vypracovat plán inovace produktu a jeho realizace v jednotlivých útvarech (marketingu, vývoji, přípravě výroby, investic, ) Management služeb Služby zpravidla představují terciární sektor, který představuje významná část hospodářství mnoha zemí. Podílí se významně na zaměstnanosti, HDP, ale také exportu (ČR k podíl na HDP 57,4 %, zaměstnanost 56,3 %, podíl exportu 12,1 %). Služby také můžeme charakterizovat jako ekonomickou činnost uspokojující potřeby spotřebitele již svým průběhem nikoliv teprve vlastním hmotným statkem. Veřejné služby, služby neziskových organizací, komerční služby. 42 S tránka

43 Inovace ve službách zvláštní kapitola. inovace věcné Inovace služeb je podmíněna inovací postupů její produkce. Franchising - představuje jednu z forem, jak podniknout ve službách významné změny. Česká asociace franchisingu Doba trvání franchisingové smlouvy se pohybuje v rozmezí od 2 do 20 let Management výroby (procesů) transformace surovin, materiálu v hotový výrobek hlavních výrobních procesů musí usilovat, hospodárnost a dodržování termínů kvalita, dodržování legislativních požadavků, respektování a očekávání požadavků zákazníků Konkurenční výhodou může být kvalita, cena, termíny, nabídka nových produktů nebo doprovodných služeb. Koncepce Lean production OUTSORCING - zabezpečení podpůrných činností ve společnosti dodavatelským způsobem. 6 Sigma Benchmarking - "...hledání nejlepších postupů v podnikání, které vedou k vynikajícím výsledkům". Projektový management - projekt představuje sled činností: vytýčení specifického cíle, stanovení data začátku a konce, definování zdrojů financování, definování lidských a jiných zdrojů, určení víceúčelovosti. SHRNUTÍ Řízení malých a středních firem závisí na mnoha faktorech. Velikost firmy je jen jedním z nich. Další podstatné role v managementu hrají předmět podnikatelské činnosti, schopnosti majitele, popřípadě jeho podřízených, věnovat se otázkám plánování a implikace v každodenním životě společnosti pravidel řízení. OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ 1. Čím jsou dány podmínky moderního podnikání? 2. Jaké jsou principy řízení portfolia produktů? 3. Jaká jsou specifika managementu služeb? 4. Čím se řídí management výroby malých a středních firem? 43 S tránka

44 9 INOVACE CÍL Cílem kapitoly je seznámit studenty s možnostmi inovování produktů i procesů v MSF a možností jejich ochrany. ČASOVÁ ZÁTĚŽ STUDIUM KAPITOLY: 100 minut PROCVIČOVÁNÍ: 30 minut Inovace představují zdroj možného rozvoje společnosti. Obnovení a zvyšování sortimentu výrobků, službu relevantních trhů. Vedou ke vzniku nových metod výroby, zásobování a distribuce. Zavádějí změny do řízení, účelnější organizaci práce a pracovních podmínek a know-how pracovníků. P. F. Drucker tvrdí, že změnu nelze řídit, je neovladatelná, chaotická, nepředvídatelná. Dokáže rozvrátit veškeré plány a obrátit organizaci vzhůru nohama. Místo, abyste si dělali starosti s nevyhnutelným chaosem, měli byste ho očekávat a čelit mu. Inovace je považována za ekonomicky aplikovanou invenci. Inovace je úspěšná jen v případě, že je dovedena do konce, na kterém je výrobek, který neleží na skladě a není ztrátový. Změny, které nezasahují základní parametry výrobků inovace prvního řádu, prostá organizační změna, inovace druhého řádu, prostá kvantitativní změna, inovace třetího řádu, adaptační změna, Inovace vyšších řádů ovlivňují kvalitu výrobků: inovace čtvrtého řádu, nástup nové varianty, inovace pátého řádu, nová generace, inovace šestého řádu, koncepční změna, inovace sedmého řádu, nový princip, (nové vynálezy, patenty). Speciální druhy inovací: inovace záporného řádu, inovace nultého řádu. 9.1 Inovační zdroje Inovační zdroje a podněty Invence představuje kvalitativní změnu ve struktuře vědění jednotlivce nebo společnosti. P.F. Drucker formuloval sedm zdrojů inovací: 1. Nečekané události (úspěch, neúspěch). 2. Rozpory, nesoulad 3. Potřeby procesu. 4. Oborové a tržní struktury. 5. Demografické faktory. 6. Změny pohledu na svět. 7. Nové znalosti. 44 S tránka

45 1.1.2 Podmínky úspěchu inovace Inovace znamenají práci. Vyžadují znalosti i značnou vynalézavost. Záleží na talentu, vynalézavosti i na vrozených předpokladech. Inovátoři musí stavět na svých přednostech. Musí mezi nimi existovat charakterová shoda. Musí být spřízněni s danou inovační příležitostí. Inovace představuje určitý dopad na ekonomiku a společnost, změnu chování zákazníků, učitelů, zemědělců, očních chirurgů Inovační strategie reaktivní strategie udržet krok. proaktivní strategii Inovace technologií je založena na obnově výrobního zařízení. Realizace na bázi novějších zařízení. 9.2 Práva průmyslového vlastnictví Licence: vynálezy patentované i nepatentované, technické, provozní, výrobní, obchodní a jiné zkušenosti, poznatky a znalosti know how, konstrukční a technologické podklady, ochranné známky a užitné vzory, projektové, inženýrské a konzultační práce, technické a ekonomické studie, výsledky výzkumných a vývojových prací. Patentově právní ochrana průmyslových inovací je realizována Úřadem průmyslového vlastnictví. patenty pro vynálezy, zápisy průmyslového vzoru, zápisy užitného vzoru, zápis ochranné známky. SHRNUTÍ Inovace představují prostor pro růst konkurence schopnosti společností. Problémem malých a středních firem je omezená možnost disponování volnými prostředky, které by bylo možné investovat do vývoje nových produktů nebo financování vědeckých institucí či odborníků, kteří by jim mohli být v tomto ohledu nápomocni. OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ 1. Definujte inovaci a charakterizujte inovační řády. 2. Jaké jsou inovační zdroje a podněty. 3. Co je to invence? 4. Kde lze úředně registrovat průmyslová práva? 5. Jaká průmyslová práva lze registrovat a čím se liší? 45 S tránka

46 10 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ CÍL Řízení lidských zdrojů je jednou z nejsložitějších a nejdůležitějších činností ve firmách. Kapitola ozřejmí základní principy personálních činností v malých a středních firmách. ČASOVÁ ZÁTĚŽ STUDIUM KAPITOLY: 100 minut PROCVIČOVÁNÍ: 30 minut Pracovně právní předpisy Zákoník práce 262/2006 Sb. Zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání 2/1991 Sb. Zákon 309/ požadavky BOZP Nařízení vlády o minimální mzdě Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele 118/200 Sb Specifické problémy firemní kultura, osobní přístup a atmosféra důvěry mezi zaměstnanci a vedením, vstřícně se akceptuje spojení osobního a pracovního života, prostor pro autonomní a flexibilní nasazení, práce v malých skupinách, kde jsou příjemnější osobní vztahy Dohody konané mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce Dohoda o pracovní činnosti Agenturní zaměstnávání Dohoda agentury práce o dočasném přidělení zaměstnance: Jméno, příjmení (i rodné), státní občanství, datum a místo narození, bydliště zaměstnance, druh práce, kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat, včetně požadavků na odbornou, případně zdravotní způsobilost, určení doby, po kterou bude zaměstnanec práci vykonávat, místo výkonu práce, den nástupu, pracovní a mzdové podmínky, podmínky, za nichž může být přidělení zaměstnance ukončeno předčasně. Není však možné sjednat podmínky pro ukončení doby dočasného přidělení před uplynutím doby pouze ve prospěch uživatele. Číslo a datum vydání rozhodnutí, kterým bylo agentuře vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání. 46 S tránka

47 Agentura přiděluje práci na základě písemného pokynu: název a sídlo uživatele, místo výkonu práce u uživatele, dobu trvání dočasného přidělení, určení vedoucího zaměstnance uživatele oprávněného přidělovat a kontrolovat práci, podmínky jednostranného prohlášení o ukončení výkonu práce před uplynutím doby dočasného přidělení, byly-li sjednány v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce, informaci o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách srovnatelného zaměstnance uživatele Dodavatelské provedení práce Provedení určitého úkolu lze zabezpečit dodavatelem, tedy na smluvním základě s vlastníkem příslušného živnostenského oprávnění. V mnoha takových případech může dojít k tzv. švarc systému. Vedle švarc systému stojí tzv. "outsourcing". Často lze najít jeho překlad jako "vytěsnění" nebo "odsunutí". Outsourcing představuje proces zajišťování dodávek zboží nebo služeb, dříve obstarávaných interně, z vnějších zdrojů. Jedná se o náhradu vnitřních kapacit, kapacitami dodavatele Získávání, výběr a adaptace zaměstnanců Hledat tedy lze mezi potenciálními zájemci: obrátit se na známé požádat současné zaměstnance inzeráty v tisku pracovníci v evidenci úřadů práce, pracovníci vybraní personálními agenturami apod. Pracovní smlouva musí obsahovat: jméno, příjmení zaměstnance, sídlo zaměstnavatele, označení druhu a místa výkonu práce, délka dovolené, způsob určování dovolené, údaje o výpovědních dobách, týdenní pracovní doba a její rozvržení, mzda/plat a způsob odměňování, splatnost mzdy, termín výplaty, místo a způsob vyplácení, údaje o kolektivních smlouvách Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců školení udržovat vzdělávání vyšší vzdělání poskytuje zaměstnancům prostor pro flexibilnější a kreativnější přístup k práci a řešení problémů Legislativní předpisy periodická školení bezpečnostních, požárních a hygienických předpisů, standardizace kvalifikace, hodnocení zaměstnance. 47 S tránka

48 Externí faktory Interní Faktory: Mzda časová nebo úkolová Tarif měsíční či hodinový Osobní ohodnocení, výkonnostní prémie, odměny či jiné benefity. Rovné zacházení, tedy nediskriminační pracovní podmínky Specifické způsoby zaměstnávání Pružná pracovní doba Práce doma 10.3 Ukončení pracovního poměru Dohodnou-li se zaměstnavatel se zaměstnancem, končí pracovní poměr sjednaným datem. Dohoda musí mít písemnou podobu. Výpověď je tedy písemná forma, které musí být doručena druhé straně. Výpověď činí minimálně 2 měsíce, začíná prvním dnem následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne kalendářního měsíce. Mezi nejčastější důvody na straně zaměstnavatele patří: Ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část. Přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část. Pro nadbytečnost vzhledem Nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, dosáhl-li na pracovišti maximálního počtu stanovených pracovních sil. Pozbyl-li zaměstnanec podle lékařů způsobilost konat dosavadní práci. Nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady Neplní své pracovní povinnosti Pro závažné porušení povinností, nebo pro soustavně méně závažné porušování Okamžité zrušení pracovního poměru Zaměstnavatel může podle ust. 55 zákoníku práce zrušit pracovní poměr okamžitě jen výjimečně, a to pouze tehdy, a) byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody b) porušil-li zaměstnanec pracovní povinnost vyplývající z právních předpisů Zaměstnavatel nemůže okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou. Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit, jestliže a) podle lékařského posudku vydaného zařízením pracovně lékařské péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, b) zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí splatnosti. 48 S tránka

49 10.4 Kontrola pracovněprávních předpisů Externí kontrolu mohou provádět: zaměstnanci Ministerstva práce a sociálních věcí, úřadu práce, inspekce práce Zaměstnavatelská praxe v podmínkách EU Pro všechny osoby ze zemí EU existuje možnost svobodného výběru místa výkonu zaměstnání Pracovníka může doprovázet jeho rodina (manželka, nezaopatřené děti do 21 let, ikdyž nejsou občané EU). Zaměstnávání pracovníků EU v ČR se řídí stejnými pravidly. Občan EU má stejná práva jako občan ČR. Pracovní smlouva se řídí právem místa, kde pracovník vykonává práci. Zaměstnavatel platí za zaměstnance z EU zdravotní, sociální pojištění (s účinností od ) pokud zaměstnanec neprokáže příslušnost k právním předpisům země původu E101). Užívá v ČR zdravotní péči, může pobírat dávky v nezaměstnanosti nebo důchod. Zaměstnání cizinců mimo EU: Nutnost pracovního povolení a povolení k pobytu. Česká firma má povinnost nabídnout místo českému občanovi. Aby ho obsadil cizincem, musí prokázat, že místo po dobu šesti měsíců nelze obsadit občanem ČR Zaměstnávání specifických skupin pracovníků Zaměstnávání dětí - zcela zakázáno. Děti mohou být zaměstnávány jen v případě, že dítě v rámci smluvního vztahu poskytuje určitý pracovní výkon, kdy je primární výsledek této práce. Zaměstnávání mladistvých, 15 do18 let Tito musí být podrobeni každoroční lékařské prohlídce. pracovní doba nesmí překročit 40 hodin týdně, 8 hodin denně, Nesmí pracovat v noci Také je pro ně zakázána řada prací, zejména ty, které by mohly ohrozit jejich zdraví a rozvoj. Zaměstnávání žen. dbát omezení, která se týkají těhotných žen, žen na mateřské dovolené nebo těch, které pečují o děti do 3 let věku. S těmito ženami nemůže zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr. Zaměstnávání hendikepovaných se změněnou pracovní schopností (ZPS) a s těžším zdravotním postižením (ZTP). zaměstnavatelé mohou využít slevy na dani dotace a finanční výpomoci 49 S tránka

50 SHRNUTÍ Každá společnost je závislá na práci lidí, kteří jsou v ní zaměstnáni. Nábor a výběr je v případě MSF většinou úlohou podnikatele. Je v jeho kompetenci, které z činností firma přenechá dodavatelům a které bude zajišťovat svými zaměstnanci. Pro všechny firmy však platí stejná omezení u zaměstnanců, kteří patří mezi specifické skupiny. OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ 1. Jaká jsou základní specifika zaměstnávání lidí v malých a středních firmách? 2. Jaké jsou nejběžnější způsoby ukončení pracovního poměru? 3. Jaký je rozdíl mezi outsourcingem a švarc systémem? 4. Jaké jsou specifické způsoby zaměstnávání a jaké jsou jejich principy? 5. Čím se řídí zaměstnávání specifických skupin pracovníků? 50 S tránka

51 11 OBCHODNÍ ČINNOSTI CÍL Cílem kapitoly je seznámit se základními principy nákupních a prodejních procesů v malých a středních společnostech. ČASOVÁ ZÁTĚŽ STUDIUM KAPITOLY: 120 minut PROCVIČOVÁNÍ: 30 minut 11.1 Nákupní činnosti Mezi nákupní elementy patří: základní suroviny a materiály, energetické suroviny, elementy vyráběné v kooperaci, kompletační díly, pomocné materiály nakupované služby, nákupy výrobních prostředků Nákupní management (Supply management) Strategické vstupy představují rozhodující část výrobku nebo nejdražší položku. Kvantita nákupu: Velikost nákupu (objednávky) = spotřeba+ konečná zásoba počáteční zásoba Potřebná velikost může být uspokojena jednou nebo více dodávkami. Progresivní formou je systém Just In Time (JIT), Tento systém je velmi závislý na způsobilosti dodavatelů. Ostatní vstupy představuje materiál, který není klíčový. Existuje značný počet dodavatelů, kteří jej mohou operativně prodat. Nejsou nákladné, lze udržovat zásobu na skladě. Smlouva s dodacími podmínkami: Cena, platební podmínky, dodací podmínky. stavební firmy mohou zahrnout zádržní o 5-10 % zakázky jako jistinu na úhradu reklamačních nákladů, způsob balení, uložení na dopravním prostředku, způsob likvidace obalů či odpadů, počet příslušných dokumentů, protokoly o kvalitě, prohlášení o shodě, záruční lhůty, vymezení rozsahu a obsahu záručního servisu, dohoda o provedení kontroly kvality, rámcová smlouva, prodejní činnosti, 51 S tránka

52 Největším úkolem prodejců je tedy vyhledat a získat vhodné zákazníky a garantovat úhrady za zboží. Prodejce: znalost tvrdých prodejních praktik, zvládání měkkých prodejních praktik, jazykové schopnosti, schopen rozpoznat věrohodné zákazníky i dodavatele, sekundární informace, prodejní činnosti. Ošetření platební morálky zákazníků v zahraničním obchodě Dokumentární inkaso Dokumentární akreditiv Pojištění exportu je státem podporovaný program vývozu, jehož nositelem je Exportní, garanční a pojišťovací společnost, a.s. EGAP. Prodejní činnosti Přímý prodejní kanál realizuje prodejní činnosti společnosti bez externích mezičlánků. Nepřímé prodejní kanály jsou realizovány specializovanými organizace. Dodávání produkce na zahraniční trhy souvisí se zvýšenými náklady. Bankovní úvěry, faktoring nebo forfaiting Mezinárodní obchodní vztahy ČR v EU 1. květen 2004 Mezinárodní obchod v rámci Evropské unie, představuje 80 % z celkového zahraničních obchodních vztahů české republiky. Daň z přidané hodnoty je odváděna v zemi příjemce. Statistické výkazy INTRASTAT. Mimosoudním řešení mezi podnikateli a úřady členských států řeší SOLVIT. Centrum SOLVIT je dokáže vyřešit v řádu týdnů. Pomáhá českým výrobcům a distributorům při problémech při uvádění výrobků na trh jiného členského státu, dalším podnikatelům při neoprávněných požadavcích při vysílání pracovníků nebo dočasném poskytování služeb v jiném státě EU. SHRNUTÍ Prodejní a nákupní činnosti patří ke každodenním činnostem, na nichž závisí chod firem. Prodej je podmíněn platební morálkou zákazníků, kteří mohou být nejen velkým přínosem společnosti, ale také její zkázou. Výhodu tedy představuje diverzifikace odběratelů včetně mezinárodní klientely. OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ 1. Co patří mezi nákupní elementy? 2. Jak lze určit nakupovanou kvantitu? 3. Co patří mezi klíčové a ostatní vstupy? 4. Jak ošetřit platební morálku při mezinárodních obchodech? 5. Jakým způsobem je evidován mezinárodní obchod v rámci Evropské unie? 52 S tránka

53 12 TVORBA CEN CÍL Cena představuje základní podmínku úspěšnosti nebo neúspěšnosti firmy v tržním mechanismu. Studenti budou obeznámeni faktory, které výši cen ovlivňují a základními principy jejich stanovení. ČASOVÁ ZÁTĚŽ STUDIUM KAPITOLY: 120 minut PROCVIČOVÁNÍ: 30 minut 12.1 Cena Ceny jsou upravovány některými legislativními normami: zákon 526/1990 Sb., O cenách ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláška 580/1990 Sb., různé cenové výměry, které bývají zpravidla každý rok aktualizovány Regulace cen V Československu právní regulace veškerých cen až do roku 1991; úředně stanovené ceny, věcné usměrňování cen, časové usměrňování cen se od roku 1993 již neuplatňuje. Ministerstvo zdravotnictví - maximální ceny u zdravotních výkonů, stomatologických výrobků a zdravotnických prostředků. Státní úřad pro kontrolu léčiv - maximální ceny léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely. Dalším státním orgánem, který se podílí na regulaci cen je Celní úřad Kolín. Energetický regulační úřad Český telekomunikační úřad Kraje a obce mohou regulovat na základě pověření Ministerstva financí formou maximálních cen v současné době odtahovou službu, městskou hromadnou dopravu a integrovanou dopravu, taxislužbu, služby parkovišť, služby krematorií, služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa, přikládání a odstranění tzv. botiček Samotná tvorba cen určující náklady. výše nákladů míra zisku. inflace kalkulace 53 S tránka

54 Kalkulace skutečných nákladů zahrnuje výrobní faktory použité v posledním období v jejich současných nebo pořizovacích cenách. Kalkulace na bázi průměrných (normálních) nákladů představuje průměrná množství faktorů za ceny z posledního období. Kalkulace úplných nákladů část režijních nákladů nemusí bezprostředně souviset s daným produktem. nejsou brány v úvahu přírůstkové náklady při zvyšování stávající produkce či zavedení nových výrobků. Kalkulace neúplných nákladů Na jednotlivé výrobky jsou kalkulovány pouze variabilní náklady (jednicové) a variabilní složky režie. Fixní náklady. Nezjišťuje se zisk pro jednotlivé výrobky, ale přínos pro celek na úhradu fixních nákladů a zisku. Pomáhá určit strukturu výroby a výhodnost některých částí. Určuje minimální úroveň ceny, pod kterou nemůžeme výrobek prodávat. Typový kalkulační vzorec pro výrobní a nevýrobní činnosti VŠEOBECNÝ KALKULAČNÍ VZOREC + přímý materiál (základní mater., suroviny, obaly) + přímé mzdy + ostatní přímé náklady (odpisy, energie ) + výrobní (provozní) režie (mzdy režijních pracovníků, opravy, např. odpisy strojů, energie, atp.) Vlastní náklady výroby + správní režie (např. řízení podniku jako celku, odpisy správních budov) Vlastní náklady výkonu + odbytové náklady (např. skladování, propagace, expedice) Úplné vlastní náklady + zisk (ztráta) Cena výkonu Nákladové přístupy při tvorbě cen Časová diferenciace zahrnuje prodej zboží za různé ceny v různých obdobích. Prostorová diferenciace zahrnuje rozlišení cen dle teritorií, ve kterých zaplatí zákazník při koupi stejného výrobku různou cenu. Výrobková diferenciace se pak odráží v nižší ceně základního provedení, cenové úrovni doplňků. Tvorba cen orientovaná na konkurenci Konkurenční cena je základnou pro určení ceny vlastních výrobků. Cenová válka Supermarkety a hypermarkety. Vyhlášení veřejné soutěže Kalkulace cílových nákladů Cílové náklady jsou určující pro stanovení ceny, za kterou by měl být výrobek prodáván. Výsledná cena se může výrazně odlišovat směrem dolů od výsledné kalkulace. 54 S tránka

55 Cenu určuje jistá předpověď ceny, předpokládaný limit, který vychází z cenové hladiny konkurenčních výrobků na trhu. Cílové náklady stanovuje trh. Aby byla tato metoda stanovení ceny úspěšná, je potřeba správné zmapování trhu. Vliv moderních informačních technologií na tvorbu cen Vyhledávat výrobce, kteří mohou nabídnout nové alternativy jak v dodávkách materiálu, tak v cenové škále. Podobný servis nabízejí i některé odborné časopisy. Softwarové společnosti nabízejí různé programové produkty, které umožňují kalkulovat ceny v návaznosti na přání zákazníka. SHRNUTÍ Cena představuje jedinou položku marketingového mixu, která přináší společnosti peníze. Její stanovení určuje ziskovost právě na základě konkurenceschopnost a nepodhodnocení nákladů. OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ 1. Jak a které úřady regulují ceny a u kterých produktů? 2. Jaké formy kalkulací lze uplatnit při tvorbě cen? 3. Co zahrnuje úplný kalkulační vzorec? 4. Jak mohou malé a střední firmy využít cenu produktů vůči konkurenci velkých firem? 5. Které náklady v evropské zóně nejvíce ovlivňují výši ceny? 55 S tránka

56 13 MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVA A ZASILATELSTVÍ CÍL Mezinárodní obchod, ať už aktivní či pasivní, je nedílnou a podstatnou částí hospodářství. Přesun a doprava produktů se neustále zrychluje a klade nároky jak na dodavatele, tak i odběratele. Tato kapitola seznámí studenty s principy, způsoby a administrativou spojenými s přepravou. ČASOVÁ ZÁTĚŽ STUDIUM KAPITOLY: 100 minut PROCVIČOVÁNÍ: 30 minut 13.1 Silniční doprava Nejrozšířenějším, nejširší pokrytí trhu, flexibilní, závislost na počasí, omezená možnost přepravy vyšších hmotností, přetížení dopravní sítě. CMR je dohoda o přepravní smlouvě v silniční dopravě, ke které přistoupila v roce 1974 i ČR. Naložené vozidlo může převážet část své cesty i po moři nebo železnici, letecky nebo po řece. Pak se CMR vztahuje i na tuto část přepravy. Součástí přepravovaného zboží je nákladní list Železniční doprava druhá nejvýznamnější, na střední a dlouhé vzdálenosti, hromadných dodávek v ucelených vlacích, minimálně závislá na počasí, zvládá zátěžové proudy, nezávislá na silniční dopravě, ustanovení Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (Convention relative aux Transports Internationaux Ferroviaires COTIF), železniční nákladní list CIM Vodní doprava Námořní přeprava má význam pro náš zahraniční obchod, je velmi levná, je používána zejména pro produkty s nízkou hodnotou, zejména hromadné substráty, Trampová přeprava, Charterová přeprava, Liniová námořní přeprava. 56 S tránka

57 Říční přeprava nízká cena, vysoká kapacita jednotlivých dopravních prostředků a minimální negativní vliv na životní prostředí. závislost na vodních stavech, nízká rychlost a případně i vyšší náklady na překládku a skladování zboží. Labe a Dunaj byly prohlášeny svobodnými řekami Letecká přeprava vysoká cena, z pohledu celkového objemu mezinárodního obchodu její podíl zanedbatelný, zejména u zásilek výjimečné povahy, letecký nákladní list (Air Waybill AWB), Výše odpovědnosti za ztracené zboží je 250 zlatých franků (tj. cca 20 USD) za kilogram zboží (zlatý frank o váze 10/31 gramu a ryzosti 0,900) Dodací podmínky INCOTERMS 2010 Dodací podmínky INCOTERMS byly ustanoveny již v roce Poslední změnou prošly v roce INCOTERMS 2000 obsahují celkem třináct doložek, které člení do čtyř skupin podle počátečního písmena jednotlivých doložek E (ex), F (free), C (cos, carriage), D (delivered) Dodací podmínky INCOTERMS 2010 E doložka odebrání: EXW Ex Works (named place): Jde o nejkratší dodací paritu, u které má prodávající minimální povinnosti. Jedinou povinností prodávajícího je dát zboží k dispozici kupujícímu ve svém závodě. F - hlavní přepravné neplaceno: FCA Free Carrier (named place): Prodávající splní své povinnosti dodáním zboží celně odbaveného pro vývoz dopravci, kterého jmenoval kupující, na sjednaném místě. FAS Free Alongside Ship (named port of shipment): Prodávající splní své povinnosti dodáním zboží k boku lodi v ujednaném přístavu nakládky. Za celní odbavení a vyřízení veškerých formalit spojených s vývozem zodpovídá prodávající. FOB Free On Board (named port of shipment). Jedna z nejstarších doložek používaná u námořní a říční přepravy, u které je nakládka a vykládka zabezpečována klasickým způsobem., Dodací podmínky INCOTERMS 2010 C - hlavní přepravné placeno 57 S tránka

58 CFR Cost and Freight (named port of destination): U této doložky přecházejí rizika na kupujícího v jiném místě než výlohy. Rizika přecházejí v přístavu nakládky dodáním zboží přes zábradlí lodi (stejně jako u FOB), výlohy až v přístavu určení. CIF Cost, Insurance, Freight (named port of destination): Doložka je obdobná jako CFR, ale navíc je prodávající povinen obstarat na vlastní náklady přepravní pojištění u pojišťovny dobré pověsti, které opravňuje kupujícího nebo jinou zainteresovanou osobu uplatňovat přímo u pojišťovny nároky a předat kupujícímu pojistku nebo jiný důkaz o pojištění. CPT Carriage Paid to (named place of destination): Prodávající vybírá dopravce a hradí výlohy spojené se zbožím až do místa určení. CIP Carriage and Insurance Paid to (named place of destination): Doložka stejná jako CPT, ale opět s povinností prodávajícího obstarat a uhradit pojištění s minimálním rozsahem pojistného krytí. D - doložky dodání DDP -Delivered Duty Paid s dodáním clo placeno (ujednané místo určení). Prodávající nese výlohy a rizika až do určeného místa v zemi dovozu. DAT (Delivered at terminal) s dodáním na terminál (ujednané místo určení) DAP (Delivered at place) s dodáním na místo (ujednané místo určení) Ve srovnání se současnou praxí nebudou nadále existovat standardní podmínky DDU, DAF, DES, DEQ. Pokud je obchodní partneři budou chtít nadále využívat, neměli by se odvolávat na platné INCOTERMS A Povinnosti prodávajícího: A1 Dodání zboží podle smlouvy A2 Licence, povolení, formality A3 Přepravní smlouva a pojištění A4 Dodání A5 Přechod rizik A6 Rozdělení nákladů A7 Vyrozumění kupujícího A8 Důkaz o dodání, dopravní doklad A9 Kontrola - balení značení A10 Jiné povinnosti B Povinnosti kupujícího: B1 Placení ceny B2 Licence, povolení, formality B3 Přepravní smlouva a pojištění B4 Převzetí B5 Přechod rizik B6 Rozdělení nákladů B7 Vyrozumění prodávajícího B8 Důkaz o dodání, dopravní doklad nebo elektronická zpráva B9 Kontrola zboží B10 Jiné povinnosti SHRNUTÍ V době globalizace je přeprava produktů jednou z nejvýznamnějších a také nejdražších položek zboží. Díky rozvoji informačních technologií se mnohé procesy urychlují, na druhé straně samotný transport zůstává úkolem dopravců, jejichž činnost je ovlivněna komplikovanou legislativou a vysokou konkurencí v daném oboru. Způsob volby dopravy závisí na povaze zboží, destinacích a zákaznících, pro které je zboží určeno. OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ 1. Který druh přepravy je v našich podmínkách nejrozšířenější? Charakterizujte jej? 2. Který typ přepravy není ohrožen klimatickými změnami nebo jen minimálně? Charakterizujte jej? 3. Proč je využívání lodní dopravy v české republice omezeně využíváno? 4. Jaké jsou výhody a nevýhody letecké přepravy? 5. Vyjmenujte základní parity podmínek INCOTERMS S tránka

59 14 LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY PRO PODNIKÁNÍ CÍL Cílem kapitoly je seznámit studenty se základní legislativou, která vymezuje možnosti podnikání s ohledem na to, zda se podnikání zaměřuje na zákazníka jako konečného spotřebitele nebo se jedná o firemní klientelu. ČASOVÁ ZÁTĚŽ STUDIUM KAPITOLY: 100 minut PROCVIČOVÁNÍ: 40 minut 14.1 Legislativa sbírka zákonů, weby (www.portal.gov.cz, Soukromoprávní úprava Veřejnoprávní úprava Obchodní a občanský zákoník, Zákoník práce, Zákon na ochranu spotřebitele, Zákon po vinném pojištění zdravotnických zařízení, obecná doporučení pro podnikatele Smlouvy Obchodní zákoník Občanský zákoník Právník není zárukou správnosti smlouvy (formální x věcná stránka) Hotovostní platby Zákon o praní špinavých peněz Kvalita produkce a její zabezpečování atribut nezbytně nutný pro komerční úspěšnost, konkurenční výhodou, lze ušetřit část prostředků, ošizený produkt velmi negativně ovlivňuje zákazníka, Kvalita výroku měla vést k jeho bezpečnému, spolehlivému, hygienickému a zdravotně nezávadnému použití. Ochrannou funkci spotřebitele přebírá stát. 59 S tránka

60 14.2 Smluvní vztahy spotřebitelské smlouvy znevýhodňování spotřebitele oproti dodavateli. Smlouva musí být písemná pouze v případech, kdy aspoň jedna strana o písemné uzavření projeví vůli. Smlouva může být měněna nebo rušena se souhlasem obou stran. všeobecné obchodní podmínky dle odborníků, zájmových organizací Kupní smlouva Obsahem každého smluvního závazku mohou být 4 druhy plnění. Jde o povinnost něco: Dát Konat Nekonat Strpět Ve smlouvě jsou definovány: požadavky balení, umístění na přepravním prostředku, přepravu a skladování, vymezení příslušenství, popřípadě komplety, požadavky záruky, přiložené manuály, návody na obsluhu, montáž, údržbu, úloha a odpovědnost třetích stran, pojistné, podoba vstupní kontroly, řešení reklamací v podobě neshod při přejímce (digitální fotografie, , náhradní dodávky - termíny), náhrada škody v případě způsobené chybou dodavatele, rozsah, možnost a doba využití zádržného. Záruční a reklamační lhůty, odstoupení od smlouvy v kterékoli provozovně, písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, písemné odůvodnění zamítnutí reklamace, Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Základní záruka stanovená zákonem u různého typu produktů: spotřební zboží 24 měsíců od data nákupu (včetně stánků), potravinářské výrobky - 8 dní, krmiva 3 týdny, prodej zvířat - 6 týdnů. Garance služeb je stanovena jinými lhůtami: záruka na zboží na zakázku 6 měsíců, stavební práce nejméně 18 měsíců lhůta začíná běžet po převzetí věci, opravené či upravené věci 3 měsíce. 60 S tránka

61 Záruční a reklamační lhůty, odstoupení od smlouvy Záruční list musí obsahovat: jméno a příjmení, název prodejce, jeho IČO, sídlo. lze jej nahradit dokladem o koupi, obsah záruky, uvést její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob jak uplatnit nároky Ochrana spotřebitele Občanský zákoník, Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, Zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru. Trestní zákon, zvláště pak v ustanovení 121. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, v platném znění; Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění; Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění; Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění; Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění; Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění; Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v platném znění; Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, v platném znění; Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, v platném znění. Obecná bezpečnost Zákon o všeobecné bezpečnosti výrobků, zákon se nevztahuje na použité výrobky, upravuje obecné požadavky na bezpečnost výrobku, dovozci i výrobci mohou uvádět na trh pouze bezpečné výrobky, které odpovídají příslušným právním předpisům, za bezpečný se považuje ten, který splňuje české technické normy nebo odpovídá stavu vědeckých a technických poznatků, známých v době uvedení na trh, orgány dozoru jsou státní instituce. Posuzování shody výrobku vytipovat rizikové skupiny výrobků, určit požadavky, které musí splňovat, vyžadovat prokázání shody, představované potvrzením, že výrobek normy splňuje průmyslová, obchodní a spotřebitelská sféra, orgány státní správy, do jejichž působnosti náleží vydávání právních předpisů upravujících vlastnosti výrobků, zkušební laboratoře, certifikační a inspekční orgány, Český institut pro akreditaci, Český metrologický institutu, Český normalizační institutu, nezávislí odborníci Odpovědnost za škodu Odškodnění za vadu. Nárok na náhradu škody. Bezpečné použití výrobků je jejich hlavním kvalitativním požadavkem. Výrobky musí splňovat technické požadavky a zároveň poskytnout bezpečí s ohledem na běžné používání. 61 S tránka

62 Spotřebitel musí používat výrobek v souladu s instrukcemi od výrobce. Za vadný nelze pokládat výrobek jen proto, že na trh byl uveden dokonalejší. Zproštění odpovědnosti: Výrobce neuvedl výrobek na trh. Nebo vada, která způsobila škodu v době uvedení na trh, neexistovala. Výrobek byl vyroben pro jiný účel, než byl použit. Vada výrobku je důsledkem plnění právních předpisů. Stav vědecko-technických znalostí v době, kdy byl uveden na trh, neumožnil zjistit jeho vadu. Vada výrobku byla způsobena konstrukcí výrobku, do něhož byla součást zapracována nebo byla způsobena návodem k výrobku. Metrologie Český metrologický institut Fundamentální systém kalibrace měřidel, referenční materiály, služby poskytované formou outsourcingu atd. ISO 9001 představují certifikáty systémů jakosti. Jsou založeny na smluvním základě, kdy odběratel požaduje tento certifikát jako záruku stability kvality. ISO TS zajišťují Management Jakosti v průmyslu. HACCP (Hazard Analysis Control Point) zahrnují kritické body v technologii výroby požadavky kvality potravinářského průmyslu a tabáku. SHRNUTÍ Český legislativní systém upravuje vztahy mezi dodavateli, ale také mezi dodavatelem a spotřebitelem (zákazníkem). Spolu s orgány dozoru vytváří podmínky pro ochranu a bezpečnost spotřebitele, které je v zájmu celoplošného systému. OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ 1. Které hlavní legislativní prostředky upravují obchod mezi podnikajícími subjekty? 2. Které hlavní legislativní prostředky upravují obchod občanům (spotřebitelům)? 3. Které legislativní prostředky slouží pro ochranu spotřebitele? 4. V čem sočívá obecná bezpečnost výrobků? 5. Kdy a kdo může být zproštěn odpovědnosti za škodu? 62 S tránka

63 15 EKOLOGICKÉ POŽADAVKY CÍL Cílem kapitoly je přiblížit systémy ochrany životního prostředí a jejich kontrolu v malých a středních firmách. ČASOVÁ ZÁTĚŽ STUDIUM KAPITOLY: 120 minut PROCVIČOVÁNÍ: 45 minut 15.1 Ekologie dynamický rozvoj, zachovat čisté životní prostředí pro budoucí generace, dodržování ekologických požadavků kontroluje stát, ochrana životního prostředí má veřejnoprávní charakter Odpady Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech Za odpad je pokládána každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. S odpadem lze nakládat různě. Prioritou všech společností je produkci odpadů předcházet. Žádoucím se jeví, pokud je možné vzniklý odpad znovu využít. Pokud společnost vytvoří od 50 kg do 50 tun odpadu, musí podat každoroční hlášení k 15. únoru následujícího roku. evidovat druhy, množství a způsob nakládání s odpady. Nebezpečný odpad - výbušnost, oxidace, vysoká hořlavost, dráždivost, žíravost, toxicita, infekčnost, karcinogennost, mutagenita apod. Nebezpečné odpady upravuje vyhláška č. 381/2001 Sb. Manipulovat s nebezpečnými odpady lze až souhlasem obecního úřadu. Pokud společnost vyprodukuje více než 10 tun nebezpečného odpadu více než 1000 tun ostatního odpadu musí zpracovat plán odpadového hospodářství Povinnost zpětného odběru minerálních olejů, oleje z živičných nerostů, akumulátorů, galvanických článků, baterií, výbojek a zářivek, pneumatik, chladniček Obaly balení výrobků, ale i surovin nebo materiálu, obaly představují rovněž velkou část odpadu. 63 S tránka

64 hygienická opatření, hmotnost obalům. Producenti obalů musí vydat písemné prohlášení o uvedení obalu na trh, který splňuje uvedené povinnosti a předat toto prohlášení uživateli obalů nebo těm, co uvádí obal do oběhu. EKO-KOM, a.s. sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů mají podle zákona osoby, které uvádějí obaly nebo balené výrobky na trh nebo do oběhu Společnost EKO-KOM, a.s. fyzicky nenakládá s obalovým odpadem, ale podílí se zejména na financování nákladů spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového odpadu. Dovozci, plniči, distributoři a maloobchody, uvádějící na trh či do oběhu obaly nebo balené výrobky, mají dle zákona o obalech povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Obce a města mají dle zákona o odpadech, povinnost třídit a využívat komunální odpad, jehož součástí jsou také použité obaly Regulace kvality vody a ovzduší Při regulaci kvality vody a ovzduší se aktivity ES soustřeďují na následující oblasti: standardy pro jednotlivé druhy vody, harmonizace systému čištění použité vody před tím, než je vrácena zpět do oběhu vody v přírodě, standardy pro škodlivé látky v ovzduší, standardy pro automobilový průmysl, Regulace čistoty ovzduší se týká zejména zabezpečení zdrojů tepla, lokálního odsávání, filtrace škodlivých těkavých látek a zplodin. Emise Nástroje podnikového managementu v ochraně životního prostředí Podnikový environmentální management je managementem těch činností podniku, které mají vlivy na životní prostředí. Vlivy na životní prostředí mohou být jak pozitivní, tak negativní. Cílem environmentálního managementu je využívat hospodárně statky a služby životního prostředí, omezit emise znečišťujících látek a rizika z environmentálních havárií, a vytvořit bezpečné pracovní podmínky Environmentální politika dobrovolné nástroje environmentální politiky, Ekolabelling, zavádění environmentálních systémů řízení podle EMAS nebo ISO , uzavírání dobrovolných dohod mezi státní administrativou s různými výrobními sdruženími, ústících v závazky organizací používat šetrnější technologie a postupy z hlediska dopadů na životní prostředí, hodnocení možností čistší produkce, Environmentální systémy řízení podle EMAS EMAS - aktivní přístup podniku ke sledování, řízení a postupnému snižování dopadů svých činností na životní prostředí. integrovat environmentální hledisko do všech svých aktivit, 64 S tránka

65 pravidelně hodnotit vliv své činnosti na životní prostředí Norma ISO upravuje požadavky na systém environmentálního managementu. požadavky spadají do kompetence vrcholového managementu požadavky na vlastní fungování EMS v provozních činnostech. SHRNUTÍ Ochrana životního prostředí vstoupila do celospolečenských priorit a nabývá stále vyššího významu. Kvalitu životního prostředí ovlivňují nejen velké firmy, ale i malé a střední společnosti spolu s jednotlivými domácnostmi. Ty se rovněž mohou podílet na narušení rovnováhy, která představuje přijatelné podmínky pro většinu rostlinných a živočišných druhů včetně člověka samotného. OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ 1. Jakým způsobem musejí firmy nakládat s odpady, které produkují? 2. Čím se řídí principy vytváření a zpětného odběru obalů? 3. Jaké parametry jsou sledovány při kontrole znečisťování ovzduší? 4. Jaké znáte environmentální systémy uplatňované v českých podnicích? 65 S tránka

66 16 PERSPEKTIVY A OHROŽENÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM CÍL Malé a střední firmy mohou čelit nepříznivým podmínkám díky vzájemné spolupráci nebo utváření společných forem podnikání. Tato kapitola seznámí studenty s těmito možnostmi a rovněž s vývojem společností. ČASOVÁ ZÁTĚŽ STUDIUM KAPITOLY: 100 minut PROCVIČOVÁNÍ: 25 minut 16.1 Vývoj malých a středních firem Obrázek 1: Schéma možného vývoje malých a středních firem Zdroj: KUBÁLKOVÁ, M Model stádií růstu malých a středních podniků Stádium existence zakladatel definuje důvody, které ho vedou k založení firmy a svá očekávání, zajištění zdrojů, získání informací o příslušné legislativě, omezené finanční zdroje. Řízení firmy probíhá pomocí přímé osobní komunikace, Organizační struktura firmy je vysoce centralizovaná. Opuštění představuje nedynamickou část. 66 S tránka

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Obchodní právo Je souhrn právních norem upravujících postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním. Patří do soukromého práva vzniklo vyčleněním z odvětví občanského

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Příklad dobré praxe V

Příklad dobré praxe V Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe V pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

Obchodní společnosti I.

Obchodní společnosti I. Obchodní společnosti I. Charakteristika OS dělení OS Zákaz zneužití hlasů majetkové poměry OS založení a vznik zákaz konkurence práva a povinnosti orgánů a jejích členů zrušení a zánik os Charakteristika

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim06 Vypracoval, Dne

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Podnikání upravuje Obchodní

Více

Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola

Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola 1 Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola zdravotnictví 5) a) Stanovit pravidla hospodářské

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují).

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují). Obchodní zákoník Je nejdůležitější právní normou pro podnikatele. Upravuje vztahy mezi podnikateli, ale v některých případech se obracíme k obecnější právní normě, kterou je Občanský zákoník. Obchodní

Více

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Založení a vznik obchodní společnosti obecně

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Právní předpisy Občanský zákoník Obchodní zákoník Nový občanský zákoník (+ přidružené zákony: zejm. Zákon o obchodních společnostech a družstvech)

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Sídlo : Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Akcionáři: 72% stát (MPO, MMR a MF), 13 % KB,a.s., 13 % ČS,a.s., 2 % ČSOB,a.s. Počet zaměstnanců : cca 250 5 obchodních

Více

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice, Husova 3, 371 60, IČ: 00582239 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001 Název projektu: Podpora rozvoje podnikatelských

Více

Založení podniku, právní formy podnikání, výhody, nevýhody, možnosti získávání fin. zdrojů

Založení podniku, právní formy podnikání, výhody, nevýhody, možnosti získávání fin. zdrojů Založení podniku, právní formy podnikání, výhody, nevýhody, možnosti získávání fin. zdrojů I. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU Nad čím by se měl zamyslet zakladatel podniku? - vymezit předmět

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání CESKÁ REPUBLIKA Rámcové podmínky pro podnikání Karlovy Vary 31.5.2005 Podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním upravuje zákon c.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Postup sanace DIAGNÓZA

Postup sanace DIAGNÓZA Sanace Reaguje na krizi podniku a lze ji chápat jako soubor opatření přijímaných ze strany vedení podniku, jejichž smyslem je zásadní ozdravení a obnova finanční výkonnosti a prosperity firmy. Postup sanace

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 3. PRÁVNÍ FORMY OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

veřejná obchodní společnost

veřejná obchodní společnost veřejná obchodní společnost Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ Osnova: Podnikání, podnikatel Obchodní rejstřík Volba právní formy Podnik a jeho členění Oceňování podniku PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL Podnikání je u nás upraveno obchodním zákoníkem

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 6) Obchodní korporace Členění obchodních korporací. Obchodní společnosti osobní, kapitálové. Evropská společnost. Družstvo. Státní podnik. Neziskové organizace. Obchodní rejstřík. Fúze, akvizice, Joint

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova: živnost, Živnostenský

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI STEJNOPIS Strana první ------------------------------------------------------------------------------- NZ 254/2014 N 279/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný dne dvacátého čtvrtého listopadu roku dva

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ÚČETNICTVÍ 3 5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Jak si založit živnost?

Jak si založit živnost? Jak si založit živnost? Návštěva (centrální registrační místo) CRM a vyplnění JRF (jednotný registrační formulář Dále doložit: -výpis zrejstříku trestů ČR (nesmí být starší 3 měsíců, není-li přiložen kžádosti,

Více

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : Život podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 ŽIVOT PODNIKU 1. Založení podniku 2. Růst podniku 3. Krize a sanace 4. Zánik podniku Život podniku Podstata počátku i další existence

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 10. 3. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 10. 3. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_20 Název materiálu: PODNIKÁNÍ DLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje obchodní společnosti Očekávaný

Více

Základní pojmy. Právní formy podnikání.

Základní pojmy. Právní formy podnikání. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní pojmy. Právní formy podnikání. Eva Štichhauerová Technická univerzita v

Více

Společenstevní a družstevní právo

Společenstevní a družstevní právo Společenstevní a družstevní právo 2006 2008 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Obchodní společnosti a družstvo Obchodní společnosti Společníci uzavřený počet společníků, vázaný na

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Druh učebního mateirálu: Textový materiál a pracovní list pro žáky

Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Druh učebního mateirálu: Textový materiál a pracovní list pro žáky Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:vy_32_inovace_18_eko_18 Autor: Bc. Jitka

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Kapitálové obchodní společnosti nejsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, majetkové podíly v nich lze snadno prodat. Jsou snadno

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - šest obchodních společností, čtyři podle českého práva, dvě podle evropského práva. Osnova: Rozdělení, vznik, zánik. Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost

Více

Likvidace. Co je to likvidace? Kdy musí být provedena likvidace? 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu

Likvidace. Co je to likvidace? Kdy musí být provedena likvidace? 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Likvidace 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Co je to likvidace? Likvidace = právem upravený postup pro vyrovnání závazků společnosti s věřiteli a dlužníky před výmazem společnosti z obchodního

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání.

Více

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 3. srpna 2011 pod

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Podnikání fyzických osob

Podnikání fyzických osob 2. přednáška Právní formy podniku Podnikání fyzických osob Podnik jednotlivce Výhody Menší regulace státem, což ve svém důsledku znamená minimalizaci nákladů (např. na audit účetní závěrky, zveřejňovací

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 6. prosince 2012 Ročník: druhý

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o.

GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o. PROJEKT FÚZE Zúčastněné společnosti: GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o. Stránka 1 z 13 A) ÚVODNÍ USTANOVENÍ I. Preambule 1.1 Tento projekt je projektem přeměny provedené vnitrostátní

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více