ZNALECKÝ POSUDEK Č.1365/14/65

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK Č.1365/14/65"

Transkript

1 spis. zn. 056 EX 9883/09 Č.j. 056 EX 9883/ Vlastník: Jindřich Bureš, t.č. adresa MÚ náměstí J.M.Marků 12, Lanškroun-Vnitřní Město Lanškroun původně bytem Dolní Třešňovec 76, Lanškroun ZNALECKÝ POSUDEK Č.1365/14/65 o ceně nemovitosti: pozemek parc. č. St. 68/2, zastav. plocha a nádvoří pozemek parc.č. 215/1, zahrada pozemek parc. č. 223/5, zahrada budova bez čp/če, bývalá zem. usedlost nyní dílny a garáže vše v Dolním Třešňovci obec Lanškroun, zapsáno na LV č obec katastrální území oblast kat. území kraj : Lanškroun : Dolní Třešňovec : Ústí nad Orlicí : Pardubice Posudek objednal: Exekutorský úřad Brno-Město, soudní exekutor JUDr. Vít Novozámský Bratislavská 73, Brno-Město vyřizuje Mgr. Martin Kuběna, exekutorský kandidát Účel posudku: Zjištění stávající ceny výše uvedených nemovitostí pro účel exekuce a stanovení poplatků. Cena je stanovena ke zjištěné skutečnosti dne a je pro tento účel platná. Znalecký posudek obsahuje.. stran textu vč. titulního listu a.. stran příloh a předává se ve dvou písemných a jednom elektronickém vyhotovení. Čtvrté pare je uloženo u znalce. Prováděcí předpisy: vyhláška č. 199/2014 Sb., která mění vyhlášku č. 441/2013 Sb. vč. vyhlášky č. 3/2008 Sb. a všech následujících k zákonu č. 151/1997 Sb. ve znění zákona č. 121/2000 Sb. a pozdějších předpisů. Posudek vypracoval: Václav JETMAR soudní znalec obor ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí Mánesova 207 Pražské Předměstí Vysoké Mýto pare:

2 = 2 = Předmětem znaleckého posudku je ocenění bývalé zem. objektu ze 70. let 20. století později upraveného do stávajícího stavu na dílny pro opravy a garážování vozidel (dle údajů sousedky a místních obyvatel). Objekt mohl být vidován a ofotografován pouze zvenku a to při druhé návštěvě, protože vlastník oceňované nemovitosti, povinný Jindřich Bureš odepřel vstup do objektu a na jeho pozemek, takže jeho vnitřní vybavení nemohlo být vizuálně zkontrolováno. Objekt se mě podařilo následně za pomoci mého spolupracovníka zaměřit, takže bylo možné provést ocenění k datu prohlídky K tomu posloužily informace od sousedky přilehlého obytného domu a ortogonální snímky získané nahlížením do katastru nemovitostí. Rovněž tak byl vidován další oceňovaný pozemek zahrady, určený k exekuci, u nedalekého rod. domu č.p. 87 v kat. území Dolní Třešňovec. Podklady pro ocenění: 1. exekuční příkaz č.j. EX 9883/09-12 Exekučního úřadu Brno-město, soudní exekutor JUDr. Vít Novozámský ze dne Usnesení Exekučního úřadu Brno-město, soudní exekutor JUDr. Vít Novozámský o ustanovení V. Jetmara, soudního znalce s úkolem stanovit cenu obvyklou (tržní) na nemovitosti uvedené v exekučním příkaze č.j. EX 9883/ kopie katastrální mapy dotčeného území k.ú. Dolní Třešňovec, M=1:1000 ze dne ortogonální snímek dotčeného území v měřítku 1 : 5000 ze dne katastrální mapa obce Lanškroun v měřítku 1 : 5000 ze dne informace o pozemku parc.č. st.68/2 zastav. plocha a nádvoří v k.ú. Dolní Třešňovec získaná nahlížením do katastru nemovitostí informace o pozemku parc.č.215/1 - zahrada v k.ú. Dolní Třešňovec získaná nahlížením do katastru nemovitostí informace o pozemku parc.č.223/5 zahrada v k.ú. Dolní Třešňovec získaná nahlížením do katastru nemovitostí doporučený dopis s výzvou k prohlídce oceňovaného objektu pro J.Bureše z fotodokumentace oceňované nemovitosti pořízené znalcem (celkem 7 snímků) 11. údaje sdělené sousedy oceňované nemovitosti Stručný popis a zatřídění: Jedná se o objekt bývalého kravína, nyní upravený a používaný jako dílna pro údržbu a garážování vozidel do které nebyl znalci umožněn přístup. Objekt je napojen na všechny v místě dostupné inž. sítě, přístup je po zpevněné vozovce ze silnice z Lanškrouna, vzdálenost do jeho centra je cca 2,5 km. Objekt je zatříděn a oceněn dle status qo tj. stav k datu prohlídky a to jako budova pro údržbu oceněná dle 12 s použitím 10 a 11. Přilehlý pozemek zahrady je zvětší části zaplněn autovraky a zbytky stavebního materiálu, v ohradě na jižní straně mezi zbytky vraků jsou chována černá čínská prasata. Zbylé části jsou zatravněny. Oplocení je zcela zničené, nebo je sousedů. Pozemek se ocení dle 4 pozemky stavební a přilehlé, rovněž tak se ocení pozemek zahrady u rod. domu č.p. 87. Venkovní úpravy se ocení samostatně dle 18 venkovní úpravy s redukcí ceny koeficienty K5 = poloha stavby a Ki = zatřídění dle SKP

3 = 3 = 3 a 4 - stavební pozemek (a pozemek v jednotném funkčním celku) (vyhl.č.199,str.2242) Nález: Pozemek zastavěné plochy a nádvoří je v rovinatém terénu s možností napojení na všechny běžné inž sítě vč. ZP. Přístup k němu je po zpevněné komunikaci vedoucí přes přilehlou zahradu, která s ním tvoří jednotný funkční celek a rovněž předmětem exekuce a ocenění. Ze strany východní a částečně jižní k němu přiléhá pozemek zastav. plochy se stavbou souseda, jinak je obklopen vlastní zahradou. Pozemek zahrady u rodinného domu č.p. 87 (je rovněž v exekuci) je v rovinatém terénu s možností napojení na všechny běžné inž. sítě s přístupem po zpevněné vozovce. Tento pozemek má stanoven vzhledem v jinému druhu stavby samostatný index Ip = index polohy pozemku. Výměry: - dle LV č pro obec Lanškroun k.ú. Dolní Třešňovec - parc.č. St. 68/2 zastavěná plocha a nádvoří výměra: 797 m2 - parc.č. 215/1 zahrada (u objektu dílen) výměra:1042 m2 - parc.č. 223/5 zahrada (u rod. domu) výměra: 461 m2 Stanovení základní ceny ZC: Základní cena výchozí ZCv pro kraj Pardubice, oblast okresu Ústí nad Orlicí dle vyhl.č. 199/2014 Sb. platné od 1.října 2014 (příl.2 tab.1) ,00 Kč/m2 ZCv se upraví koeficienty O1, O2, O3, O4, O5. O6 takže ZC = ZCv x O1 x O2 x O3 x O4 x O5 x O6 (dle tab.2 příl.2) označení znaku název znaku hodnota znaku O1: I. velikost obce nad 5000 obyv. 0,95 O2: III. hospodářsko-správní význam obce 0,85 O3: V. ostatní případy 0,80 O4: I. infrastruktura: všechny sítě 1,00 O5: II. autobus. zastávka 0,95 O6: I. obč. vybavenost: kompletní 1,00 ZC = 740,00 Kč/m2 x 0,95 x 0,85 x 0,80 x 0,95 x 2x1,00 = 454,14 Kč/m2 ZCU = ZC x I kde I = It x Io x Ip kde It = index trhu Io = index omezujících vlivů Ip = index polohy stavby

4 = 4 = Stanovení indexů: It = index trhu (příl.3, tab1, str.2256) č. název znaku popis pásma pásmo hodnota Pi 1. situace na trhu menší poptávka I. - 0,03 2. vlastnické vztahy pozemek se stavbou i bez V. 0,00 3. změny v okolí bez vlivu II. 0,00 4. právní vztahy negativní (exekuce) I. - 0,04 5. ostatní snižující cenu (zástavy) I. - 0,20 6. povodňové riziko zanedbatelné IV. 1,00 suma Pi1 až Pi5..- 0,27 It = Pi6 x (1 + - Pi1 až Pi5) = 1,00 x (1-0,27) = 0,730 Io = index omezujících vlivů (str. 2257) č. název znaku popis pásma pásmo hodnota Pi 1. geometrický tvar bez vlivu na využití II. 0,00 2. svažitost do 15% IV. 0,00 3. základové podmínky neztížené III. 0,00 4. ochranné pásmo žádné I. 0,00 5. omezení mimo chráněná území I. 0,00 6. ostatní snižující (smetiště,skládka) II. -0,10 suma Pi1 až Pi6.. -0,10 Io = 1 + (suma Pi1+ až Pi6) = 1,00 0,10 = 0,900 Ip = index polohy (str.2260, tab.4, sloupec f ) č. název znaku popis pásma pásmo hodnota Pi 1. druh a účel stavby sklady,doprava I. 0,40 2. zástavba okolí rezidenční RD I. - 0,03 3. inž. sítě všechny běžné I. 0,00 4. dopravní dostupnost zpevněná vozovka II. 0,00 5. parkování dobré II. 0,00 6. komerční využitelnost část. výhodná poloha III. 0,05 7. vlivy neuvedené snižující cenu (chlívky) I. - 0,10 suma Pi2 až Pi7.- 0,08 Ip = Pi1 x (1 + - suma Pi2 až Pi7) = 0,40 x (1 0,08) = 0,40 x 0,92 = 0,368

5 = 5 = Ip = index polohy pro rod. dům (str. 2258) č. název znaku popis pásma pásmo hodnota Pi 1. druh stavby RD v obci nad 2000 obyvatel I.f 1,00 2. zástavba v okolí rezidenční zástavba I. +0,04 3. poloha pozemku okrajová část obce III. - 0,05 4. inž. sítě napojení na všechny inž. sítě I. 0,00 5. obč. vybavenost celá a dostupná I. 0,00 6. dopravní dostupnost zpev. vozovka a parkování VI. +0,01 7. hromadná doprava dobrá dostupnost centra III. +0,02 8. komerční využití bez využití II. 0,00 9. obyvatelstvo bezproblémové v okolí II. 0, nezaměstnanost průměr v kraji II. 0, ostatní vlivy snižující cenu (exekuce) I. - 0,20 suma Pi2 až Pi11. 0,18 Ip pro RD = Pi1 x (1 + suma Pi2 až Pi11) = 1,00 x (1 0,18) = 0,820 Ocenění: 1. pozemky u objektu dílen - pozemek parc.č. st.68/2 zastavěná plocha a nádvoří 797 m2 x 454,15 Kč/m2 x 0,730 x 0,900 x 0, ,64 Kč - pozemek parc.č. 215/1 zahrada u objektu dílen 1042 m2 x 454,15 Kč/m2 x 0,730 x 0,900 x 0, ,27 Kč součet pozemků u dílen ,91 Kč 2. pozemek u rod. domu - pozemek parc.č. 223/5 zahrada u RD č.p m2 x 454,15 Kč/m2 x 0,730 x 0,900 x 0, ,29 Kč cena všech pozemků celkem k ,20 Kč

6 = 6 = Objemové podíly: 12 budova pro údržbu a garážování vozidel Dolní Třešňovec R typ: konstrukce a vybavení skutečné povedení S N P CH 1. základy vč. zemních prací beton s izolací x 2. svislé konstrukce zdivo tl. 3é až 45 cm x 3. stropy nespalné x 4. zastřešení mimo krytinu vázaný krov x 5. krytina střech vlnitý eternit a plech x 6 klempířské konstrukce pozink. plech z ½ chybí x 0, úprava vnitřních povrchů vápenné omítky poškozené x 0, úprava vnějších povrchů vápenné omítky z ½ poškozené x 0, vnitřní obklady keramické neuvažuje se schody chybí 0, dveře ocelové x 12. vrata ocelové x 13. okna ocel, dřevo x 14. povrchy podlah beton. maz. z ½ poškozená x 0, vytápění z ½ ÚT x 0, el.instalace kompletní x 17. bleskosvod ano x 18. vnitřní vodovod plast x 19. vnitřní kanalizace plast x 20. vnitřní plynovod neuvažuje se ohřev vody bojler x 22. vybavení kuchyní neuvažuje se hyg. zařízení umyvadlo, WC x 24. výtahy neuvažují se ostatní /dom. telefon, TV/ chybí 0, inst. pref. jádra neuvažují se - součet.. 0,127 K4 = 1,00 0,127 = 0,873 S = standard N = nadstandard P = podstandard CH = chybí

7 = 7 = 12 budova (s použitím 10 a 11) Nález: Jedná se o budovu bývalého kravína, nyní rozdělenou několika příčkami na tři větší sekce a sloužící údajně jako dílna pro údržbu vozidel a jejich příp. garážování. Budova je přízemní s nevyužitým půdním prostorem, nepodsklepená a krytá sedlovou střechou na vázaném krovu s krytinou z vlnitého eternitu a pozinkovaného plechu. Je napojena na běžné inž. sítě vč. ZP. Oproti stavu uvedenému v katastru nemovitostí došlo k ubourání původního vstupu a dozdění malé nakládací rampy. Údržba je zanedbaná, přesné stáří nelze zjistit, stavba je zřejmě ze 70. let 20. století, opotřebení stanoveno při stáří cca 40 let a životnosti 80 let lineární metodou na 50 %. Opotřebení vybavení nelze určit, protože nám byl odmítnut vstup do budovy. Výměry: zastavěná plocha hlavní stavby: 10,62 x 49,57 = 526,43 m2 výška 1.NP : 5,20 m zastavěná plocha rampy : 4,20 x 6,15 = 25,83 m2 - konstr. výška : 3,00 m zastavěná plocha celkem. = 552,26 m2 výška krovu : 4,10 m obestavěný prostor hl. budovy: 526,43 m2 x 5,29 m = 2 737,44 m3 obestavěný prostor krovu : 526,43 m2 x (4,10:2) m = 1 079,19 m3 obestavěný prostor rampy : 25,83 m2 x 3,00 m = 77,49 m3 O.P. celkem 3 894,12 m3 Ocenění (vyhl.441,str.7427): ZCU = ZC x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x KI ZC dle příl.8,str.7474,vyhl.441 ZC pro SKP typu R 46,21, budova pro údržbu a opravy vozidel: Kč/m3 K1 = dle příl.10,str.7482 = 0,939 K2 = 0,92 + 6,60 : 552,26 = 0,932 K3 = (2,10 : prům. výškou 5,139) = 0,709 K4 = 1,00 0,127 (str.6) = 0,873 K5 = poloha stavby: ostatní města = 1,000 Ki = (vyhl.199,příl.41,str.2278) = 2,050 ZCU = Kč/m3 x 0,939 x 0,932 x 0,709 x 0,873 x 1,000 x 2,050 = 2 731,69 Kč/m3 CSn = ZCU x O.P. x (1 opotř.50%:100) = = 2 731,69 Kč/m3 x 3 894,12 m3 x 0,50 = ,00 Kč Cena nákladovým způsobem ,00 Kč Cena stavby: Cena stavby CS = CSn x pp kde pp = It x Ip (str.4) = 0,730 x 0,368 = 0,269 CS = ,00 Kč x 0,269 = ,00 Kč Cena stavby k datu ,00 Kč

8 = 8 = 18 venkovní úpravy Nález: Přesné výměry inž. sítí a žumpy nelze zjistit pro odmítnutí spolupráce vlastníka objektu. Výměry byly stanoveny dle konfigurace přilehlého terénu a dosahu rozvodů inž. sítí v okolí oceňovaného objektu. pol.č přípojka vody DN 50 mm potrubí ocelové, délka cca 25 m, stáří 40 let, životnost 50 let dožitá 25 m x 420 Kč/m ,00 Kč příl.20: K5 = poloha stavby ost. města x 1,00 příl.41: Ki = pro SKP x 2,293 ZC ,50 Kč opotřebení max. 85% ,02 Kč cena přípojky vody k ,47 Kč 3 611,47 Kč pol.č přípojka kanalizace DN 250 mm potrubí kameninové délka cca 20 m, stáří 40 let, životnost 80 let, 20,00 m x 1810 Kč/m ,00 Kč K5 = poloha stavby ost. města x 1,00 Ki = pro SKP x 2,284 ZC ,80 Kč ,40 Kč cena přípojky kanalizace k ,40 Kč ,40 Kč pol žumpa z monolitického i montovaného betonu, nepřístupná, velikost stanovena porovnáním se zem. stavbami (kravíny) podobného typu 4,00 x 4,00 x 3,00 = 36,00 m3 stáří 40 let, životnost 80 let, cena: 36,00 m3 x Kč/m ,00 Kč K5 = poloha stavba ost. města x 1,00 Ki = pro SKP x 2,284 ZC ,20 Kč ,60 Kč cena žumpy k ,60 Kč ,60 Kč

9 = 9 = pol přípojka elektro Al 25 mm2 vzdušná, střešníková dl. 10,50 m, stáří 10 let, životnost 20 let cena: 10,50 m x 450 Kč/m 4 725,00 Kč K5 = poloha stavby ost. města x 1,00 Ki = pro SKP x 2,199 ZC ,27 Kč ,14 Kč cena el. přípojky k ,14 Kč 5 195,14 Kč pol.4.1 plynová přípojka do DN 40 mm délka 10 m, stáří 20 let, životnost 40 let cena: 10,00 m x 305 Kč/m 3 050,00 Kč K5 = poloha stavby ost. města x 1,00 Ki = pro SKP x 2,269 ZC 6 920,45 Kč ,22 Kč cena plyn. přípojky k ,22 Kč 3 460,22 Kč venkovní úpravy celkem k ,83 Kč Poznámka: Zpevněné plochy a zbytky oplocení jsou zcela zničené, neoceňují se. 47 ovocné dřeviny, okrasné rostliny Nález: Trvalé porosty se nacházejí pouze na pozemku parc.č. 223/5 zahrada u RD č.p. 87. Výměry: (dle LV č pro obec Lanškroun, k.ú. Dolní Třešňovec za dne ) parc.č. 223/5 zahrada výměra: 461 m2 Ocenění: ZC pozemku parc.č. 223/5: 461 m2 x 454,15 Kč/m2 x 0,730 x 1,00 x 0,820 = ,29 Kč z toho cena 1/3 pokryvné plochy cena smíšených porostů (koeficient 0,065 dle 47, odst. /5/) k : ,83 Kč ,83 Kč x 0, ,39 Kč

10 = 10 = R E K A P I T U L A C E 3 a 4 - pozemek stavební a pozemky v jednotném funkčním celku 1. pozemky u objektu dílen: - parc.č. st. 68/2 zastav. plocha a nádvoří ,64 Kč - parc.č. 215/1 - zahrada ,27 Kč mezisoučet ,91 Kč 2. pozemek u rod. domu č.p.87 - parc.č. 223/5 zahrada ,29 Kč pozemky celkem ,20 Kč 12 budova dílen ,00 Kč 18 venkovní úpravy ,83 Kč 47 trvalé porosty (u RD) 2 441,39 Kč Zjištěná cena celkem k ,42 Kč Kč Zaokrouhlená dle ,00 Stanovení ceny obvyklé (tržní): Vzhledem k situaci na trhu s nemovitostmi, kde již po dobu cca pěti posledních let převažuje nabídka nad poptávkou a také ke krizovým jevům v celém hospodářství státu a hlavně s porovnáním s podobnými nabízenými nemovitostmi v tomto regionu (MM reality, Reality mix, realitní kancelář EVROPA Broumov, TANA Ústí nad Orlicí, POHODA Vys. Mýto) se cena obvyklá (tržní) pohybuje min. o cca 40 až 45 % níže než cena stanovená dle cenového předpisu. Pro porovnání je připojena nabídka podobných objektu v Pardubickém kraji. OBVYKLÁ CENA TRŽNÍ SOUČASNÁ ČINÍ až Kč slovy: jeden milion osm set třicet tisíc až dva miliony korun českých ve Vysokém Mýtě

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13902-342/13 o ceně rodinného domu č.p.52 na parc.č.st.63/3, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně příslušenství, pozemků parc.č.st.63/3, 279/1 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8469-122/10 o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Veveří 125 615

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek č. 2096 / 68 / 2015

Znalecký posudek č. 2096 / 68 / 2015 Znalecký posudek č. 2096 / 68 / 2015 o ceně nemovitých věcí podíl 5/96 pozemku st.p.č. 3 jehož součástí je stavba č.p. 22 v katastrálním území Mýto v Čechách, obec Mýto, okres Rokycany. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 8435-88/10/d o ceně bytu č. 23/4 v domě č.p. 23, k.ú. Merklín u Karlových Var, obec Merklín, okres Karlovy Vary. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A

Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A O ceně obvyklé domu č.p.61 s příslušenstvím a pozemkem parc.č. 2657 v k.ú.plzeň, obec Plzeň, okres Plzeň - město. Objednatel posudku: Hypoteční banka a.s. Radlická

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4578-377/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4578-377/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4578-377/2015 O ceně pozemku p.č.st.2/2, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1932 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.58 a pozemku p.č.st.3, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 3893. a zjištění ceny obvyklé

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 3893. a zjištění ceny obvyklé 1 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 3893 a zjištění ceny obvyklé budovy občanské vybavenosti autoservisu s administrativní budovy č.p. 3843 a 3915 včetně venkovních úprav v katastrálním území a obci Hodonín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 A / 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 A / 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 03409-0041 A / 2015 o ceně nemovitosti - st.p.č.617 včetně stavebního objektu, p.p.č.705/5 a č.705/6 v k.ú. Machnín, obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14189-219/14 o ceně pozemku parc.č.525/110, katastrální území a obec Metylovice, okres Frýdek - Místek. (LV č.1430) Objednavatel posudku: Vlastník nemovité věci: Ing.Ivana Janečková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 728-7 / 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 728-7 / 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 728-7 / 2015 Znalecký posudek o ceně zjištěné areálu Státního oblastního archivu v Plzni, který je situován v katastrálním území Hradiště u Blovic, obec Blovice, okres Plzeň - jih.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 148502. Krakovská 1675/2 11000 Praha. pro účely daní a poplatků jako podklad pro převod nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 148502. Krakovská 1675/2 11000 Praha. pro účely daní a poplatků jako podklad pro převod nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 148502 O ceně rodinného domu č.p. 137 trvalých porostů a pozemků v k.ú. Neuměřice, obec Neuměřice Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: M&M Reality holding, a.s. Krakovská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 624-19/2015. O obvyklé ceně rekreační chaty Dolní Dvořiště, Všeměřice. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 624-19/2015. O obvyklé ceně rekreační chaty Dolní Dvořiště, Všeměřice. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 624-19/2015 O obvyklé ceně rekreační chaty Dolní Dvořiště, Všeměřice Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2350-89/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2350-89/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2350-89/2015 spoluvlastnického podílu : 2/3 na pozemcích st.p.č.264, p.č.2/10 s rodinným domem čp.99 a příslušenstvím v obci: Černolice, okres: Praha-západ. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Č.j. EX 335/07. Zjištění ceny k prodeji nemovitosti v dražbě

ZNALECKÝ POSUDEK. Č.j. EX 335/07. Zjištění ceny k prodeji nemovitosti v dražbě ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11281-161/08 o ceně rodinného domu čp.43 na parc.č.st.27, katastrální území a obec Černíkov, okres Klatovy, včetně pozemků a příslušenství. (LV č.377) Objednavatel posudku: Soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 618-13/2015. O obvyklé ceně pozemků v k. ú. Skorkov. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 618-13/2015. O obvyklé ceně pozemků v k. ú. Skorkov. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 618-13/2015 O obvyklé ceně pozemků v k. ú. Skorkov. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha - západ Liborova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13946-386/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. povinný Tovární č.p.

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13946-386/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. povinný Tovární č.p. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13946-386/13 o ceně rodinného domu č.p.828 na parc.č.2341/1, ul.tovární, katastrální území, obec a okres Tachov, včetně pozemku parc.č.2341/1, příslušenství a ceny obvyklé. (LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8639-292/10 o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno -

Více

A. Nález 1. Znalecký úkol 2. Prohlídka a zaměření nemovitosti 3. Podklady pro vypracování posudku 4. Vlastnické a evidenční údaje Kraj: Okres: Obec:

A. Nález 1. Znalecký úkol 2. Prohlídka a zaměření nemovitosti 3. Podklady pro vypracování posudku 4. Vlastnické a evidenční údaje Kraj: Okres: Obec: Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1529-029/2014 o ceně nebytového objektu, budovy velkoskladu květin s příslušenstvím, stavební plocha p.č.188 v k.ú. Dobrá Voda u Orlického Podhůří, obci Orlické

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13716-156/13. Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava Nádražní 477/184, 702 00 Ostrava

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13716-156/13. Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava Nádražní 477/184, 702 00 Ostrava ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13716-156/13 o ceně rodinného domu č.p.371 na parc.č.538, katastrální území Louky nad Olší, obec a okres Karviná, včetně pozemků parc.č.538 a 539, příslušenství a ceny obvyklé.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1798-3 / 2015 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.103 se stavební plochou p.č.st.424, příslušenství a ostatními pozemky uvedenými na LV č.711 pro obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13891-331/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. povinný Pod strání 983/14 743 01 Bílovec

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13891-331/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. povinný Pod strání 983/14 743 01 Bílovec ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13891-331/13 o ceně rodinného domu č.p.983 na parc.č.895/67, ul. Pod strání 14, katastrální území Bílovec - město, obec Bílovec, okres Nový Jičín, včetně příslušenství, pozemků

Více

Znalecký posudek č. 3808-185/2011

Znalecký posudek č. 3808-185/2011 Znalecký posudek č. 3808-185/2011 o ceně nemovitosti čp. ll v obci a kat. území Dráchov, okr. Tábor. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Písek Prokopova 339/14 397 Ol Písek Účel posudku: Stanovení ceny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun ZNALECKÝ POSUDEK č. 320-9-2014 O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 O ceně podílu o velikosti 14/16 pozemku p.č.250, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 192 m 2, jehož součástí je zemědělské stavení bez čp/če v místní části Slížany,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27-25/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27-25/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 27-25/2011 o ceně budovy bez čp. a če. (garáž) stojící na pozemku parc. č. 3644/65, zapsané na LV č. 3901 vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Znalecký posudek č. 2828/101/2013

Znalecký posudek č. 2828/101/2013 Znalecký posudek č. 2828/101/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.126 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 566, 568 a 1416 v k.ú. Bystřany, obec Bystřany, okres Teplice. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 2875/148/2013

Znalecký posudek č. 2875/148/2013 Znalecký posudek č. 2875/148/2013 O ceně provozních jednotek č.669//302 a 669/303 s podílem na domě č.p.669 a pozemku parc.č. 81 v k.ú.děčín, obec Děčín, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5294-149/2014 O ceně venkovních úprav a trvalých porostů zhodnocujících pozemky vnávaznosti na stavbu sportovní víceúčelové haly č.p. 2904 v kat. území Opava-Předměstí, obec Opava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1903-4 / 2016 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.158 se stavební plochou p.č.st.314 a ostatními pozemky v obci a k.ú. Vnorovy, okres Hodonín, kraj Jihomoravský.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4106-56-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4106-56-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4106-56-2015 o obvyklé ceně nemovitosti - ocenění pozemku parc.č. 143 a dům č.p.311 na pozemku parc.č.143 obec a k.ú. Loket, okres Sokolov, kraj Karlovarský Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13781-221/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Beneda 13 384 22 Bušanovice

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13781-221/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Beneda 13 384 22 Bušanovice ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13781-221/13 o ceně rodinného domu č.p.13 na parc.č.st.82, katastrální území a obec Bušanovice, okres Prachatice, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.139) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 Objednatel znaleckého posudku: Bohemia servis spol. s r. o. Husova 378 530 03 Pardubice Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu číslo popisné 245

Více

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015 Pořadové číslo 1329-01/2015 Znalecký posudek Ocenění nemovitosti bytové jednotky č. 187/7 v obytné budově čp. 187 v Českých Velenicích, k.ú. a obci České Velenice, okres Jindřichův Hradec. Vyhotovení :

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2199-67/2014 spoluvlastnického podílu :1/6 na pozemcích p.č.1413, p.č.1412 s rodinným domem čp.258 a příslušenstvím v kat.území : Komárov u Hořovic, obec: Komárov, okres:beroun. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13385-245/12. Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava Nádražní 477/184, 702 00 Ostrava. Hornická 486/13 737 01 Český Těšín

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13385-245/12. Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava Nádražní 477/184, 702 00 Ostrava. Hornická 486/13 737 01 Český Těšín ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13385-245/12 o ceně rekreační chaty ev.č.337 na parc.č.st.1683, katastrální území a obec Morávka, okres Frýdek - Místek, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.85)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13232-092/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13232-092/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13232-092/12 o ceně řadové patrové garáže na parc.č.956, v katastrálním území Slezská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava - město, bez pozemku jiného vlastníka. (LV č.2527) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 729-8 / 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 729-8 / 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 729-8 / 2015 Znalecký posudek o ceně zjištěné areálu Státního oblastního archivu v Plzni, který je situován v katastrálním území Žlutice, obec Žlutice, okres Karlovy Vary Objednavatel

Více

Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena

Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena č. 1430-0164/2013 o ceně rodinného domu č.p 24 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.225/1 v k.ú. Zbytiny, obci Zbytiny, okres Prachatice. LV 194. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j.043 EX 1315/09. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j.043 EX 1315/09. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12678-383/10 o ceně objektů bez čp/če na parc.č.st.103, st.104, st.105, st.106, katastrální území a obec Jedousov, okres Pardubice, včetně ceny obvyklé v místě a čase. (LV č.322)

Více

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Znalecký posudek č. 1949-483/2015 Objednatel posudku: Petr Janša realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny stavby pro obchod č. p. 3 v kat. území Dolní

Více

Znalecký posudek číslo 1/9/15

Znalecký posudek číslo 1/9/15 Kraj : Liberecký Č.j.: 080 EX 1991/14-25 Oblast : Liberecký Obec : Višňová Katastr. území : Víska u Frýdlantu Znalecký posudek číslo 1/9/15 Věc: Ocenění nemovitosti sestávající z rodinného domu vč. příslušenství,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0849-027/2015 NEMOVITÁ VĚC: Podíl 2/10 z celku pozemků v k.ú. Srdov Vlastníci pozemků: SJM Jerman Zdeněk Ing. a Jermanová Radmila Ing., Palachova 1748/7, 400 01 Ústí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2440/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2440/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2440/2015 O ceně obvyklé řadové garáže bez č.p./č.e s pozemkem č.par. 1038 zastavěná plocha a nádvoří v obci Dobřany, okres Plzeň - jih, kat. území Dobřany, kraj Plzeňský. Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1272/13/20

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1272/13/20 Vlastník: Ludevít Lali, r.č. 650601/1127, bytem U Nádraží 272, 517 61 Rokytnice v Orlických horách ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1272/13/20 o ceně nemovitosti: ½ bytové jednotky č. 272/10 vč. ½ podílu 660/11355

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2197 O ceně - zemědělské usedlosti č.p.6, její obytné části, zemědělských staveb, studny, venkovních úprav a pozemků zapsaných na LV č.231 pro k.ú. Ratišovice, obec Běhařovice, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4738/2014 NEMOVITÁ VĚC: 3/4 rodinného domu č.p. 7 na pozemkiu p.č.. St. 41 a 3/4 pozemku p.č. St. 41 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Třebívlice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2137-5/2014. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2137-5/2014. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2137-5/2014 spoluvlastnické podílu:1/2 pozemků p.č.1694, p.č.1695 s rodinným domem čp.121 a příslušenstvím v kat.území: Újezd nad Lesy, ul.novosibřinská, v Praze 21. Objednatel znaleckého

Více

088EX 3201/09-52 Znalecký posudek č. 3839/79/15 Š O ceně rodinného domu č.p. 184, ul. Havířská, parc.č. 3680 v k.ú a obci Kladno

088EX 3201/09-52 Znalecký posudek č. 3839/79/15 Š O ceně rodinného domu č.p. 184, ul. Havířská, parc.č. 3680 v k.ú a obci Kladno 088EX 3201/09-52 Znalecký posudek č. 3839/79/15 Š O ceně rodinného domu č.p. 184, ul. Havířská, parc.č. 3680 v k.ú a obci Kladno Postup při zpracování posudku : Pan Milan Gatyás - není znám jeho pobyt,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Gallová Marie. Stanovení ceny pro smluvní převod nemovitosti. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Gallová Marie. Stanovení ceny pro smluvní převod nemovitosti. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14373-123/15 o ceně bytové jednotky č.274/19 situované v domě č.p.274 na parc.č.437/1, katastrální území Opava - Město, obec a okres Opava, včetně podílu o velikosti 302/10000 na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2126-135/2013 1/2 bytu č.419/9 v bytovém domě čp.409-420,713,714 ; ul.jablonecká, v Praze 9, v kat.území: Střížkov (část domu v k.ú.prosek). Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15316814

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15316814 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15316814 NEMOVITOST: o ceně RD č.p.20 vč.pozemků st.23, 112 a p.č.35, 36/2, 553/6 a příslušenství v obci Neratovice, k.ú.korycany, okres Mělník Katastrální údaje :

Více

Case study : Tržní ocenění rodinný dům

Case study : Tržní ocenění rodinný dům Case study : Tržní ocenění rodinný dům Pro vypracování ocenění byly použity následující podklady : informace o pozemcích č.parc.st. x a č.parc. y z katastru nemovitostí, k.ú. Horoměřice, www.cuzk.cz, Vyhláška

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012 o ceně rodinného domu č.p. 677/3, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

Znalecký posudek č. 2569/25/2012 - A

Znalecký posudek č. 2569/25/2012 - A Znalecký posudek č. 2569/25/2012 - A O ceně bytové jednotky č. 989/11 s podílem na společných částech domu č.p. 988, 989 a pozemků parc.č. 11102/55 a 11102/56 v k.ú. Plzeň, obec Plzeň, okres Plzeň-město.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13879-319/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Jablunkovská 160 Staré Město 739 61 Třinec

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13879-319/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Jablunkovská 160 Staré Město 739 61 Třinec ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13879-319/13 o ceně výrobní haly bez čp/če na parc.č.1073/15, katastrální území a obec Třinec, okres Frýdek - Místek. (LV č.3294) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1372-0106/2013 o ceně rodinného domu č.p.97 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.129 v k.ú. Stránské, obci Rýmařov, okres Bruntál. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 NEMOVITOST: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Průhonice, Rodinný dům č.p. 52, katastrální území Průhonice, obec Průhonice, okres Praha Západ Weedon Iveta,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 O ceně pozemku p.č.1585/5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 291 m 2, jehož součástí je objekt restaurace č.p.118 v obci Rýmařov, ulice Mlýnská, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8720-373/10 o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr

Více

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení.

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení. ZNALECKÝ POSUDEK 3111/31/2014 O ceně obvyklé na stavbu č.p. 22 postavené na pozemku St.6, stavební pozemek St. 6 ve výši spoluvlastnického podílu 1/2; budovy bez č.p. na pozemku St. 50/2 ve výši spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6. ZNALECKÝ POSUDEK č. 25/903/2014 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 20, rodinného domu č.p. 104 včetně součástí, příslušenství, venkovních úprav, studny, trvalých porostů, věcných břemen, zastavěných

Více

Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní

Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní č. 1442-0175/2013 o ceně chaty č.e.89 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.568 v k.ú. Vyžlovka, obci Vyžlovka, okres Praha-východ. LV č.380. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 14040-070/14. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 14040-070/14. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14040-070/14 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 k pozemku parc.č.938 zastavěného rodinným domem čp.1966, na ul.ke stadionu, katastrální území, obec a okres Kladno,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2092-101/2013 bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3500/09

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 532-27/2015. Boharyně 70 503 23 Boharyně

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 532-27/2015. Boharyně 70 503 23 Boharyně ZNALECKÝ POSUDEK č. 532-27/2015 o ceně bývalé zemědělské usedlosti sestávající z obytného stavení, stodoly, vedlejších staveb zahradního přístřešku a přístřešku zádveří, kopané studny, venkovních úprav,

Více

OCENĚNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

OCENĚNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ OCENĚNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ ev.č. 1-1498-15 Předmět posudku: o obvyklé ceně oploceného areálu v k.ú. Liboc u Kynšperka, obci Kynšperk nad Ohří, sestávající z par. č 7/1, 7/2, 7/3 a 123/2 a budov včetně příslušenství

Více

Znalecký posudek č. 2014/028

Znalecký posudek č. 2014/028 Znalecký posudek č. 2014/028 o ceně nemovitosti, parcely č. st.237 v katastrálním území Drnovice, obec Drnovice, okres Blansko, kraj Jihomoravský, zapsané na LV č. 779 pro katastrální území Drnovice. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/7883/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/7883/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 153/7883/2013 o stanovení obvyklé ceny domu čp. 555 s příslušenstvím a pozemkem v kat. území Kostelec nad Černými lesy, obec Kostelec nad Černými lesy, Středočeský kraj Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitosti pro exekuční řízení č.j. 043 EX 1233/09

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitosti pro exekuční řízení č.j. 043 EX 1233/09 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12743-023/11 o ceně rodinného domu čp.89, katastrální území a obec Dolní Lukavice, okres Plzeň - jih, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.541) Objednavatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2196-64/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2196-64/2014 ZNALECKÝ POSUDEK 2196-64/2014 spoluvl.podílu: 1/4 na pozemcích p.104/1, p.104/2 s rodinným domem čp.266 a příslušenstvím v obci Osek, okres: Beroun. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 616-11/2015. O obvyklé ceně bytu v Praze, Záběhlicích, ul. Mikanova 3260/1. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 616-11/2015. O obvyklé ceně bytu v Praze, Záběhlicích, ul. Mikanova 3260/1. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 616-11/2015 O obvyklé ceně bytu v Praze, Záběhlicích, ul. Mikanova 3260/1. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad

Více

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění Příklad výnosového ocenění Příloha č.1 Pro aplikační příklad výnosového ocenění pro moji diplomovou práci jsem vybrala existující areál. Areál se skládá z výrobní budovy, haly a pozemků. Komplex se nachází

Více

Znalecký posudek č. 3541-32/07

Znalecký posudek č. 3541-32/07 Znalecký posudek č. 3541-32/07 o ceně 1/4 rodinného domku čp.15 a pozemků parc.č.st.9 a parc.č.21 v kat.území Nedrahovické Podhájí, obec Nedrahovice, okres Příbram. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 947-81/2013 O ceně RD s příslušenstvím v městské části Panenská č.p.33, obec Jemnice, na parcele č. st. 1, parcely č.st. 1, parcely č. 288/5, vše v k.ú. Panenská, zapsáno u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 177113915 NEMOVITÁ VĚC: o ceně id. vl. podílu 1/2 na RD č.p.88 stavba stojí na pozemku st.80 vč.pozemků st.80, p.č.1344/1, 1344/2 a příslušenství v obci Hradec nad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03231-0080 / 2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03231-0080 / 2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 03231-0080 / 2014 o ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.45 v k.ú. Údrč, obec Bochov, kraj Karlovarský, včetně příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1863-2012

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1863-2012 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 1863-2012 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 59, pozemky parcelní číslo 121,122, Rodinný dům čp. 59, pozemky parcelní číslo 121,122 Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Nový

Více

Znalecký posudek č. 3797

Znalecký posudek č. 3797 Znalecký posudek č. 3797 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 216/1 v rodinném domu č.p. 216 na pozemku parc. č. st. 392 včetně pozemku v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1737/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1737/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1737/2012 O ceně obvyklé na rekreační chatě č.e. 115 na pozemku č.par. 423/78 lesní pozemek jiného vlastníka (Česká republika) v obci Hradištko, okres Praha - západ a kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2047-56/2013 o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v ě IV. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun - č.j.015 EX 1362/2011 Palackého 31/2 26601 Beroun

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2419/39/15 o ceně obvyklé 1/6 pozemku st.parc.č. 19 se stavbou č.p. 53, pozemku parc.č.43 (zahrada) vše na LV č. 105 pro k.ú. Libotov, obec Libotov, okres Trutnov. Objednavatel znaleckého

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13174-034/12. Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava Nádražní 477/184, 702 00 Ostrava. exekuční řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13174-034/12. Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava Nádražní 477/184, 702 00 Ostrava. exekuční řízení ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13174-034/12 o ceně rodinného domu č.p.109 na parc.č.125, katastrální území a obec Velatice, okres Brno - venkov, včetně pozemku, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.156) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2332/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2332/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2332/2014 O ceně obvyklé pozemku č.par. 1093 zastavěná plocha a nádvoří - pozemek pod garáží Mariánské Lázně, okres Cheb, kat. území Mariánské Lázně, kraj Karlovarský. v obci Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU PŘÍLOHY 65 14 SEZNAM PŘÍLOH 1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU... 67 2 OCENĚNÍ NÁKLADOVOU METODOU... 91 3 POROVNÁVACÍ ZPŮSOB NEVYHLÁŠKOVÝ... 132 4 METODA PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ... 148 5 OCENĚNÍ POZEMKŮ... 153

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4503-302/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4503-302/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4503-302/2015 O ceně pozemků v obci Daskabát včetně příslušenství, p.č.334, zahrada, o velikosti 80 m 2, p.č.335, zahrada, o velikosti 955 m 2 a p.č.336, ostatní plocha, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. ZNALECKÝ POSUDEK č. 1479-12/2013 O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-Město, soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4188/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 953, včetně součástí a příslušenství, pro katastrální území a obec Velká Dobrá, okres Kladno. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2167-35/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2167-35/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2167-35/2014 pozemků st.p.č.238, p.č.1337/11 s rodinným domem čp.148 a příslušenstvím v obci Doksy, k.ú.doksy u Kladna, ul.školní. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 18/896/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 18/896/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 18/896/2014 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 147 včetně součástí, příslušenství, venkovních úprav, trvalých porostů, zastavěné plochy č. 211 a pozemkové parcely č. 159/1 v obci

Více