S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ"

Transkript

1 ČISTÉ MĚSTO aneb KAM S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ

2

3 RNDr. Miroslav Sedláček Čisté město aneb Kam s odpadem v Brně 2011 Třinácté aktualizované a doplněné vydání vychází v březnu Podklady: MŽP ČR, OŽP MMB, ČIŽP, a. s.,.a.s.a., spol. s r. o. Odborný dohled: Ing. Jan Sponar, PhD., Česká inspekce životního prostředí. SOLITON.CZ, o. s., 2011 ISBN

4 provádí a zajišťuje tyto služby: DIVIZE SVOZ Černovická 15, Brno, tel.: , fax: , Svoz komunálního a vybraného průmyslového odpadu. Sběr a svoz separovaného skla, PET lahví a papíru. Pronájem velkoobjemových kontejnerů. Mimořádný odvoz odpadů na objednávku. Centrální dispečink odvozu odpadů ze sběrných středisek odpadů a sběrných dnů. Pronájem a prodej širokého sortimentu odpadových nádob. DIVIZE SPALOVNA Jedovnická 2, Brno, tel.: , fax: , Energetické využívání komunálního a vybraného průmyslového odpadu. Provozování sběrných středisek odpadu. Ekologickou likvidaci nelegálních skládek. Poradenskou činnost v oboru nakládání s odpady. zelená linka

5 OBSAH Odpad, původce odpadu, nakládání s odpady... 4 Povinnosti původce odpadu Zařazování odpadů... 5 Třídění a oddělené shromažďování... 6 Evidence odpadů a jejich ohlašování... 7 Ohlašovací povinnosti provozovatelů zařízení... 8 Odpadový hospodář... 9 Plán odpadového hospodářství... 9 Komunální odpad v Brně... 9 Poplatek občana města Brna Žádost o více popelnic Pálení odpadu Povinnosti vlastníka objektu Stavební odpad Autovraky Poplatek za ledničku, televizor apod Seznam zákonných předpisů Sběrná střediska odpadů (SSO) a shromažďovací místa odpadu (SMO)...16 Adresář sběrných středisek PODĚKOVÁNÍ SOLITON.CZ děkuje všem, kteří v uplynulých dvanácti letech jakýmkoliv způsobem podpořili vydávání a distribuci této informační ročenky o třídění a sběru odpadů ve městě Brně, především společnostem.a.s.a. a Živnostenskému úřadu města Brna a Finančnímu ředitelství v Brně. Dík patří také všem dřívějším i současným spolupracovníkům a spolupracovnicím, zejména (chronologicky) Ing. Dobromilu Rychetskému, Mgr. Aristidu Francovi, Mojmíru Gayerovi, Monice Kváčkové, PhDr. Danuši Tomášové z Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna, Mgr. Haně Kovářové, Ing. Janu Sponarovi, Ph.D., z České inspekce životního prostředí, Danielu Tylovi a Dominiku Tylovi, Pavlu Jankovi a Mgr. Aleně Štouračové.

6 Odpad původce odpadu nakládání s odpady Odpad je to, čeho se chceme zbavit nebo co musíme odstranit. (Definice a pojmy viz zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, též pouze zákon.) Odpad ale zlikvidovat nelze, můžeme ho pouze přemísťovat a přetvářet. Nezmizí nám ze života, když nám zmizí z očí. Tříděním získáme část odpadů schopných recyklace (papír, kovy, plasty, sklo, stavební materiál). Vytříděním nebezpečných složek odpadu v domácnosti nebo v dílně se omezí jejich vliv na životní prostředí. Značná část zbylých odpadů je spálena v městské spalovně, kde je tak využit jejich energetický potenciál. Pouze nespalitelný a nevyužitelný zbytek odpadů se ukládá na zabezpečenou skládku. Účelem zákona, jeho prováděcích předpisů a příslušné městské vyhlášky 1 je vytvořit jasná pravidla pro všechny, při jejichž činnosti vznikají odpady. Samozřejmě se rozlišuje, jestli odpad pochází z domácnosti nebo z výroby, služeb a jiného podnikání. Odpadem je movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou, a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji trvale odložit. Pokud není schopen vlastník nebo producent odpadu tento odpad využít nebo odstranit sám, může se ho zbavit pouze předáním osobě oprávněné k nakládání s odpady (např. ke sběru nebo výkupu odpadů, k jeho dalšímu využití nebo k jeho odstranění). Mohou však nastat situace, kdy bude třeba odstranit věc nezávisle na vůli nebo subjektivním pohledu vlastníka. Stává se tak např. při překročení záruční doby u potravin, snížení kvality zboží apod. Budeme užívat běžný termín odpad, ačkoli jej nelze definovat zcela jednoznačně. Proto byl sestaven seznam látek, které za odpady považujeme (Katalog odpadů). Jednotlivé druhy odpadů se pojmenovávají podle vzniku, původu, skupenství, vlastností apod. Snaha oficiálně definovat a popsat všechny druhy odpadů směřuje k odstranění nejasností především při aplikaci zákona a jeho prováděcích předpisů. Okruh věcí, které se za dále stanovených podmínek považují za odpady, je uveden v příloze č. 1 zákona. Přímo ze zákona má každá osoba povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zákona, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a přitom tato věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního předpisu (např. zákona o ochraně spotřebitele). Odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona, je označen jako nebezpečný odpad (N), v případě komunálního odpadu jako jeho nebezpečná složka. Nakládáním s odpady se rozumí jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. Původcem odpadu je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady, které produkují fyzické osoby na území obce (avšak nikoli při podnikání) se za původce odpadu považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů. 1 lze hledat na z nabídky pak volit Dokumenty města, Vyhlášky a nařízení 4

7 Povinnosti původce odpadu Povinnosti jsou stanoveny zákonem o odpadech a upřesněny v prováděcích předpisech 2, které vyšly ve Sbírce zákonů, v částce 145/2001 a dalších. Lze je získat v prodejnách SEVT společně s ostatními právními předpisy a potřebnými formuláři a také na internetu. (Aktuální znění předpisu lze získat na adrese nebo např. na adrese vydané předpisy lze získat na adrese clanek/sbirka-zakonu-stejnopisy-sbirky-zakonu.aspx.). V obecné rovině se v nich uvádí, že každý má při své činnosti povinnost především předcházet vzniku odpadů, a pokud jejich vzniku nelze zabránit, minimalizovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Každý má také povinnost zajistit využití vzniklých odpadů, přičemž přednost má materiálové využití před jiným využitím (např. energetickým). Odpady se odstraňují teprve tehdy, není-li možné je vhodným a přijatelným způsobem využít. Výrobce a dovozce výrobků musí vhodnou formou, např. v návodu na použití, uvádět informace o způsobu využití nebo odstranění nespotřebovaných částí výrobků. Povinnosti k obalům a nakládání s obaly je popsáno v zákoně č. 477/2001 Sb., v platném znění, nakládání s odpady z obalů spadá pod zákon o odpadech. Původce je povinen zařazovat odpady podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů a odpady takto třídit a shromažďovat. Pokud původce odpadu nakládá s nebezpečným odpadem, je jednou z jeho hlavních povinností zajistit si u příslušného správního úřadu souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem. Novou povinností je zpracovat základní popis odpadu pro každý odpad předávaný do zařízení k využití odpadu. Příklad je uveden na Zařazování odpadů Původce je povinen zařazovat odpady podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů. Jednotlivým druhům odpadů jsou přidělena šestimístná čísla, z nichž první dvojčíslí určuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu. Při zařazování se nejprve vyhledá skupina odpadů podle oboru, odvětví nebo technologického postupu, ve kterém odpad vzniká, v dané podskupině se potom vyhledá název druhu odpadu s příslušným katalogovým číslem. Nelze-li pro určitý odpad nalézt odpovídající katalogové číslo ve skupinách 01 až 12 a 17 až 20, hledá se ve skupinách 13 až 15. V případě, že ani v těchto skupinách není vhodné číslo, hledá se ve skupině 16. Pokud se ani tam nenalezne, je možno přidělit katalogové číslo z první vyhledávané skupiny, tj. z položky skupin 01 až 12 a 17 až 20, k němuž se připojí koncové dvojčíslí 99 a v popisu se užije technický nebo běžně užívaný název odpadu. Pokud je odpad složen z více složek, které jsou v katalogu uvedeny pod samostatnými čísly, zařadí se odpad k takovému druhu, který je z hlediska škodlivých účinků na člověka nebo životní prostředí nejvíce nebezpečný. Současně s určením druhu odpadu je třeba tento odpad zařadit do kategorie. Je to nutné nejen pro vedení vlastní firemní evidence odpadů, ale i pro určení a zajištění správného způsobu nakládání s těmito odpady. Do kategorie nebezpečných odpadů se zařazují materiály, které jsou uvedeny v Seznamu nebezpečných odpadů (příloha č. 2 Katalogu odpadů), dále ty, které jsou smíšeny nebo zne- 2 Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, Vyhláška MŽP č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, Vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB, další viz v závěru této brožury 5

8 čištěny některou nebezpečnou složkou (příloha č. 5 zákona), a také materiály, které jsou znečištěny některým z odpadů uvedeným v Seznamu nebezpečných odpadů. Může se stát, že produkovaný materiál není uveden v Seznamu nebezpečných odpadů, avšak má některou z nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona. Tento odpad se zařazuje do kategorie nebezpečný odpad a pro evidenci se užije symbol O/N. Další symboly jsou N pro nebezpečný odpad a O pro ostatní odpad. Původce odpadu a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným odpadem, jsou povinni zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a vybavit jím místa nakládání s tímto odpadem. Obsah identifikačního listu nebezpečného odpadu je stanoven v příloze č. 3 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Odpady tedy zařazuje původce sám a je také odpovědný za správné zařazení. Není-li si původce sám jist, jak zařadit svůj odpad, předloží žádost o jeho zařazení správnímu úřadu (v městě Brně Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna, dále OŽP MMB). Úřad zašle svůj návrh na Ministerstvo životního prostředí, které rozhodne o zařazení takového odpadu. Tento postup vychází z potřeby zařazovat sporné druhy odpadu jednotně na celém území České republiky. Do skupiny 20 (komunální odpady a jim podobné odpady) se zařazují pouze odpady vznikající při nevýrobní činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání (úřady, kanceláře, šatny apod.). Odpady z obalů se vždy zařazují do podskupiny Třídění a oddělené shromažďování Povinností původce odpadu je třídit a odděleně shromažďovat odpady podle jednotlivých druhů a kategorií. V některých případech však může být takové třídění neúčelné a zbytečné. Proto zákon umožňuje od něj upustit, ovšem pouze se souhlasem správního úřadu. Původce je povinen odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Může tak činit sám nebo prostřednictvím např. Českomoravské komoditní burzy (http://www.cmkbk.cz/cmkbk/portal/), firem oprávněných k výkupu a zpracování odpadů nebo např. webových stránek K převzetí odpadu do vlastnictví za účelem využití nebo odstranění tohoto odpadu je oprávněn pouze subjekt, který je provozovatelem zařízení k využití, k odstranění, ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu. V případě komunálního odpadu je to obec. Nelze totiž předat odpad do vlastnictví např. přepravní firmě, která není současně provozovatelem výše uvedeného zařízení! Přepravní firma pouze zodpovídá za bezkonfliktní přepravu odpadu od původce do daného zařízení. Původce odpadu je povinen si ověřit, že firma, které hodlá odpad předat, je oprávněna tento odpad převzít, tj. má-li od krajského úřadu příslušné povolení pro provoz zařízení k využití nebo odstranění odpadu. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán. Je třeba poznamenat, že v novele zákona o odpadech byly upraveny výše pokut a v případě porušení uvedeného postupu by mohly být obě strany trestány až do výše 1 milionu Kč. Firmy, kterým je v Jihomoravském kraji uděleno oprávnění k těmto aktivitám, lze hledat na webových stránkách nebo také přes (Správa města, Magistrát města Brna, Úsek rozvoje města, Odbor životního prostředí, Oddělení odpadového hospodářství, Seznam zařízení ke sběru, výkupu, odstraňování a využívání odpadů). 3 Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů 6

9 Pokud původce odpadů, zařazených v Katalogu odpadů jako nebezpečné, prokáže osvědčením, že tyto odpady nemají vlastnosti způsobující nebezpečnost, může s nimi nakládat jako s odpady ostatními (tedy bez nebezpečných vlastností). Při tom je však povinen kontrolovat vlastnosti těchto odpadů a zjistí-li, že odpad má některou z nebezpečných vlastností, je povinen nakládat s tímto odpadem jako s nebezpečným, tedy podle jeho skutečných, aktuálních vlastností. Způsoby ověřování vlastností jsou stanoveny v příslušném osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností. Tyto odpady bude evidovat pod označením kategorie N/O. Hodnocení nebezpečných vlastností se provádí podle vyhlášky č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů. Důležitou povinností je zabezpečení odpadů před jejich nežádoucím znehodnocením, odcizením a před jejich únikem, který by mohl ohrozit životní prostředí. Původce odpadu je povinen umožnit vstup kontrolním orgánům, na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout úplné a pravdivé informace, které se dotýkají oblasti nakládání s odpady. Původce je dále povinen platit poplatky způsob a rozsah je stanoven v zákoně o odpadech. Evidence odpadů a jejich ohlašování Způsob vedení evidence odpadů a jejich ohlašování je upraven vyhláškou č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen vyhláška ). Evidenci jsou povinni vést původci, všechny osoby oprávněné ke sběru a výkupu odpadů, k využívání a odstraňování odpadů, a také osoby oprávněné k přepravě a dopravě nebezpečných odpadů. Evidence se vede průběžně v rozsahu a s náležitostmi uvedenými ve vyhlášce, pro každou provozovnu a pro každý druh odpadu samostatně. V průběžné evidenci se sleduje množství vzniklého odpadu, způsob naložení s odpadem (využití nebo odstranění vlastními prostředky, předání k využití nebo odstranění jiné oprávněné osobě), množství předaného odpadu s přesným uvedením dat příjemce, případně množství přijatého odpadu včetně identifikace dodavatele a konečně datum a číslo zápisu a jméno a příjmení odpovědné osoby. K identifikaci druhu a kategorie odpadu se užívají katalogová čísla odpadu a symboly O, N, O/N, N/O. K popisu způsobu naložení s odpadem je vhodné využít kódů z tabulky k příl. 22 a pro vlastní evidenci lze využít i formulář hlášení o produkci nakládání s odpady, který tvoří přílohu č. 20 vyhlášky (také např. na adrese p20). Průběžnou evidenci lze vést v PC a v tomto formátu ji při kontrole předkládat správním orgánům. Průběžná evidence se vede při každé ucelené produkci při naplnění nádoby, kontejneru, při převzetí odpadu od jiné osoby nebo naopak při jeho předání jiné oprávněné osobě. Jedná-li se o nepřetržitý vznik odpadů, stačí vést evidenci v týdenních intervalech. V případě periodického svozu komunálního odpadu se vede evidence v měsíčních intervalech. Původci, kteří produkují více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo více než 100 tun ostatních odpadů za kalendářní rok nebo jakékoli množství odpadů stanovených prováděcím předpisem, musí zaslat každoročně do 15. února hlášení o druzích, množství a způsobu nakládání s nimi (za předchozí rok). Roční hlášení podávají původci na formulářích dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., za každou provozovnu zvlášť. Může se stát, že jednotlivé provozovny nebudou dosahovat limitu 100 kg nebezpečných nebo 100 tun ostatních odpadů. Pokud však souhrn odpadů ze všech provozoven překročí uvedené meze, bude mít původce povinnost příslušné hlášení zaslat. Mobilní provozovny budou hlášení poskytovat podle místa nakládání s odpady. 7

10 V současné době se hlášení podává pomocí ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností) viz stránky ve vyjmenovaných případech, tj. pro rok 2011: 1. ohlašovatelé, kteří jsou povinni hlásit dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, 2. provozovatelé činností dle přílohy č. I nařízení ES č. 166/2006, kterým nevznikla povinnost hlásit do IRZ, 3. ohlašovatelé, kterým vznikla za rok 2010 povinnost hlásit do IRZ, 4. ohlašovatelé, kteří povinně podávali hlášení prostřednictvím ISPOP v roce Pro rok 2012 je však podávání hlášení již rozšířeno na další prostřednictvím ISPOP hlásí v roce 2012 a dalších letech všichni, kteří jsou povinni hlásit dle: zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. Pro osoby oprávněné k nakládání s odpady není množství odpadů limitováno, hlášení je podáváno v závislosti na typu povolení. Termíny a místo podání jsou dány zákonem č. 25/2008 Sb. Odesílatel a také příjemce odpadů je povinen příslušným správním úřadům průběžně po celý rok zasílat hlášení o přepravě nebezpečných odpadů. Evidence o přepravě nebezpečných odpadů se vede pro každou přepravu samostatně, v rozsahu a s náležitostmi uvedenými v příloze č. 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb. K ohlašování se používá sedmi stejnopisů Evidenčních listů pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR. Na jejich vyplnění se podílejí odesílatel, dopravce a příjemce odpadu. V případě, že odesílatel neobdrží do 20 dnů od odeslání odpadu od příjemce potvrzený evidenční list, má povinnost informovat o tom správní úřad příslušný podle místa zahájení přepravy a Českou inspekci životního prostředí (v Brně oblastní inspektorát ČIŽP, Lieberzeitova 14, Brno, další viz Při vnitropodnikové dopravě, pokud nebezpečný odpad neopustí areál provozovny a doprava je zajišťována vlastními dopravními prostředky, není třeba vést evidenci přepravy. Firma oprávněná ke sběru nebo výkupu odpadů je povinna vést evidenci osob, od kterých přijala tyto druhy odpadu: měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, cín, směsi těchto kovů, kabely, železné kovy, neželezné kovy, železo a ocel, směsné kovy a kovy. K plnění této povinnosti má právo vyžadovat k nahlédnutí průkaz totožnosti, neboť v evidenci se kromě katalogového čísla a názvu druhu odpadu vede jméno, příjmení, místo trvalého pobytu a číslo občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti každé z osob, od kterých byly odpady převzaty. Bez ověření jejich totožnosti nesmí odpad odebrat. Oprávněná osoba je povinna zveřejňovat druhy sbíraných odpadů a podmínky jejich sběru nebo výkupu a posléze za těchto podmínek odpady sbírat nebo vykupovat. Vztahují se ni ostatní povinnosti původce. Veškerou evidenci je nutno archivovat nejméně po dobu 5 let. Informace o komerčních interaktivních formulářích pro odpady lze získat na adrese odpady.inisoft.cz. Ohlašovací povinnosti provozovatelů zařízení Provozovatelé zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů, obce nebo osoby oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů ohlašují údaje o jimi provozovaných shromažďovacích místech pro sběr nebezpečných odpadů a sběrových místech a skladech (viz přílohy č vyhlášky). 8

11 Osoby, které skladují zařízení nebo látky s obsahem PCB 4 větším než 50 mg/kg, nebo provozují zařízení s náplní větší než 5 litrů, která obsahuje PCB, jsou povinny vést samostatně evidenci o tomto zařízení nebo látkách na evidenčním listu dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 vyhlášky č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB. V případě, že dojde ke změnám v evidovaných skutečnostech, mají osoby povinnost tyto změny oznámit ministerstvu do 15. února následujícího roku. Odpadový hospodář Původce a oprávněná osoba, kteří v posledních dvou letech nakládali s více než 100 tunami nebezpečných odpadů za rok, a provozovatel první a druhé fáze provozu skládky mají povinnost zajistit odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby, odpadového hospodáře. Splňuje-li výše uvedené podmínky i jednotlivá samostatná provozovna, je původce nebo oprávněná osoba povinna určit odpadového hospodáře i pro tuto samostatnou provozovnu. Plán odpadového hospodářství Původce odpadu, který produkuje ročně více než 10 tun nebezpečného odpadu nebo více než 1000 tun ostatního odpadu, musí zpracovat plán odpadového hospodářství. Tento plán musí být v souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje, kterou kraj vyhlašuje obecně závaznou vyhláškou. Původce je povinen zpracovat návrh plánu do jednoho roku od vyhlášení závazné části řešení plánu odpadového hospodářství kraje nebo od vyhlášení její změny. Komunální odpad v městě Brně Původcem komunálního odpadu, tj. odpadu vzniklého při činnosti fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu (odpady skupiny 20), je obec. Obec může stanovit obecně závaznou vyhláškou obce pravidla nakládání s tímto odpadem. Pro město Brno zabezpečuje svoz tzv. zbytkového odpadu (složka komunálního odpadu, která zbývá po vytřídění využitelných, nebezpečných a objemných složek) společnost SAKO Brno,, která tyto činnosti může zajišťovat i subdodavatelsky. Svoz provádí také společnost.a.s.a., spol. s r. o. a van Gansewinkel, a. s. Statutární město Brno ve vyhlášce 5 stanovilo místa určená k odkládání komunálního odpadu (dále jen KO). Těmi jsou sběrné nádoby umístěné jednak na stálých stanovištích (na zbytkový odpad, hovorově popelnice), na sběrných místech (kontejnery na využitelné složky KO), ve sběrných střediscích (objemný odpad, nebezpečný odpad, využitelné složky) a na speciálním sběrném voze (nebezpečné odpady). Barevné rozlišení a označení těchto nádob je v souladu se standardem EU. Nádoby pro využitelné složky KO (kontejnery) město rozmisťuje na veřejně přístupných stanovištích, v tzv. sběrných místech. Jsou to zejména nádoby na sběr bílého skla, barevného skla, PET lahví, papíru a textilu. 4 Pod pojem PCB zahrnuje vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb. polychlorované bifenyly, polychlorované terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetan, monometyldichlordifenylmetan, monometyldibromdifenylmetan a veškeré směsi obsahující kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg. 5 Obecně závazná vyhláška č. 14/2007, platí od

12 Nebezpečné složky KO jsou ty druhy odpadů, které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností (např. léky, použité injekční stříkačky a jehly z domácností, suché baterie, akumulátory, kyseliny, louhy, zbytky barev a ředidel včetně obalů, zářivky, látky neznámého složení a další). Tyto odpady nemohou být odkládány do běžných nádob. Jejich důkladnější třídění probíhá ve sběrném středisku. Sběr nebezpečných odpadů probíhá také formou mobilního svozu. Informace o datech, hodinách a místech zastávek v průběhu celého roku jsou otiskovány ve zpravodajích městských částí, které vydávají úřady městských částí. Tyto informace lze získat na jednotlivých úřadech, na odboru životního prostředí magistrátu. Nebezpečným odpadem jsou mj. i nespotřebované léky odebírají je všechny lékárny. Dalšími možnostmi odložení nepotřebných věcí je využití zpětného odběru některých výrobků. Poslední prodejce je povinen při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto použitých výrobků. V případě, že tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně, zdarma, po celou provozní dobu a bez nucení zákazníka k opětnému nákupu. Povinnost zpětného odběru se vztahuje na tyto výrobky: minerální oleje a oleje živičných nerostů jiné než surové, přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70 % hmotnosti minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků elektrické akumulátory galvanické články a baterie výbojky a zářivky pneumatiky elektrozařízení pocházející z domácnosti (např. chladničky, mrazící zařízení, televize, žehličky) V souladu s předpisy EU mohou být stanoveny další výrobky. Pokud budou občané využívat možnosti zpětného odběru použitých výrobků, ulehčí tak městskému systému svozu a zpracování odpadů. Objemný odpad je takový komunální odpad, který se svými rozměry nebo charakterem nedá zařadit mezi odpad zbytkový (např. lednice, sporáky, koberce, nábytek a jeho části, tabulové sklo, zrcadla, obrazovky, televizory, monitory, různé přístroje a zařízení a další). Objemný odpad je přijímán téměř 50 sběrnými středisky odpadů (SSO). Občané zde mohou (do 5 kg nebezpečného odpadu a 50 kg ostatního odpadu) zdarma odložit textil, sklo a skleněné střepy, železné a neželezné kovy, zářivky, nábytek, trámy, větve, truhlářský odpad, papír všeho druhu, různé plasty, monočlánkové, knoflíkové a jiné baterie, olověné akumulátory i s náplní, stavební suť v menším objemu, různé pneumatiky, léčiva včetně lékovek, zbytky barev a ředidel, televizory, chladničky a další. Při překročení stanoveného limitu jsou povinni uhradit cenu podle ceníku schváleného Radou města Brna. Ceník naleznete na sako.cz/sso/cenik. Podnikatelé, produkující menší množství odpadu, mohou odpad odevzdat do SSO a po zaplacení obdrží doklad o jeho legálním předání k využití, resp. odstranění. Zbytkový odpad je to, co zbude po vytřídění využitelných složek, nebezpečných složek a objemného odpadu. Sběrné nádoby jsou umístěny na stálém stanovišti nepřetržitě přístupném fyzickým osobám užívajícím objekty, pro které jsou sběrné nádoby určeny. Vlastník (případně správce nebo uživatel) nemovitosti určí po dohodě se svozovou společností svozo- 10

13 vé stanoviště sběrných nádob, zajistí bezpečný přístup ke sběrným nádobám a zabezpečuje v dohodnutý den svozu přistavení nádob na svozové stanoviště. Odložením odpadu mimo sběrné nádoby jsou porušena ustanovení vyhlášky o odpadech a znečišťuje se tím životní prostředí. Viník může být pokutován až do Kč. Inspekce uloží pokutu v přestupkovém řízení do Kč, pokud fyzická osoba (míněn nepodnikající občan) převezme odpad do svého vlastnictví, přepravuje odpad v rozporu s přímo platným předpisem ES nebo nakládá s odpadem na místech, která nejsou zařízením k nakládání s odpady či je pronajímá jiné osobě (viz 69 zákona). Adresy sběrných středisek odpadů a provozní dobu můžete nalézt v závěru této brožury, plně aktuální na adrese Lze využít i Zelenou linku Poplatek občana města Brna Vyhláškou města Brna 24/2001 byl zaveden výběr místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek za odpady). Poplatkovou povinnost má každý občan (tedy i děti), který má trvalý pobyt na území města Brna, nebo který má k tomuto datu na území města ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, v níž není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu (dále jen rekreační stavba). Občan, který zahájí trvalý pobyt (přistěhování, narození na území města Brna) během kalendářního roku, má povinnost uhradit poměrnou část poplatku od počátku měsíce, v němž došlo k přihlášení k trvalému pobytu (zapsání do matriky). Pro příklad uveďme, že osobě, která se k trvalému pobytu přihlásí dne 20. září, vzniká poplatková povinnost již od 1. září. Totéž platí v případě nabytí rekreační stavby do vlastnictví občana. Při ukončení trvalého pobytu nebo při zániku vlastnictví rekreační stavby ve městě končí poplatková povinnost posledním uceleným měsícem jeho trvalého pobytu nebo vlastnictví rekreační stavby tedy pokud ke změně dojde k 20. září, poplatková povinnost končí v měsíci srpnu. Výši poplatku tvoří poměrná část poplatku za odpady, stanoveného každoročně městem, vypočtená dle počtu kalendářních měsíců trvalého pobytu nebo vlastnictví stavby v daném roce. Za fyzické osoby, které nemohou jednat samostatně pro nezpůsobilost nebo omezenou způsobilost k právním úkonům (např. děti), jednají jejich zákonní zástupci. Poplatníci se nemusí městu ohlašovat, neboť správci poplatku mohou jako základní databázi využít evidence obyvatel a nemovitostí. Sazba poplatku je dána zákonem o místních poplatcích. Konkrétní výši poplatku upravuje vyhláška konkrétní obce či města. Sazba poplatku v Brně činí 500,- Kč. Prvá část je 250,- Kč za osobu a kalendářní rok, a tu tvoří náklady, které obec vynaložila v minulém roce na spalování KO, provoz využitelných složek KO (sklo, PET láhve), mobilní sběr a svoz drobného chemického odpadu a nepotřebných léčiv, provoz sběrných středisek odpadu. Druhou část poplatku tvoří částka 250,- Kč stanovená na základě skutečných nákladů města předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu. (Pozn. redakce: Předchozí odstavec sazba poplatku byl převzat z webové stránky Podle údajů MMB v roce 2008 činily roční skutečné náklady na osobu 455,92 Kč.) 11

14 Statutární město Brno vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 18/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s datem nabytí účinnosti Od poplatku za odpady jsou osvobozeni: vlastníci staveb k individuální rekreaci na území města Brna (poplatek za tuto stavbu) fyzické osoby s trvalým pobytem na úřední adrese (adresa ohlašovny) třetí a další dítě v rodině, pokud nedosáhne v daném roce pro splatnost poplatku 15 let Samostatnou kapitolu tvoří kategorie občanů sociálně potřebných, nezaměstnaných a rodin s nezaopatřenými dětmi, které se mohou obrátit se žádostí o jednorázovou dávku na příslušnou městskou část, na odbor sociální péče. Pokud jim vznikne nárok, mohou dostat část nebo celý poplatek zpět. Úhrada místního poplatku za komunální odpad je odůvodněně zvýšený náklad na domácnost, pro který lze navýšit dávku. Nárok nevzniká každému a nevzniká automaticky. Poplatek jsou všichni, na něž se nevztahuje osvobození, povinni včas a v plné výši zaplatit bez vyměření jednorázově do daného roku. Bez vyměření znamená, že město není povinno rozesílat ani složenky nebo jiné upozornění na blížící se termín splatnosti. V případě neuhrazení poplatku bude doručen platební výměr (obvykle v srpnu nebo září), ve kterém může být poplatek zvýšen až na trojnásobek. Režim místního poplatku umožňuje správci tohoto poplatku postupovat velmi rychle a účinně při jeho vymáhání k uhrazení je možno použít exekuce na účty u bank a stavebních spořitelen, na mzdu, sociální dávky, důchody, stipendia a pod. Poplatek se zasílá na speciální účet č /5400. Variabilním symbolem je rodné číslo odesílatele, konst. symbol Za domácnost může odvést poplatek za všechny její členy jeden společný zástupce. Při tom je povinen písemně oznámit správci poplatku, za koho poplatky odvedl (jména, data narození, po případě i adresu). To lze učinit em přes adresu z nabídky Potřebuji si vyřídit Komunální odpad. Platby mohou být zasílány bezhotovostním převodem, složenkou typu A nebo placeny v hotovosti v pokladnách magistrátu na Malinovského nám. 3 a na Šumavské ulici č. 33. Žádost o více popelnic Stejně jako jinde se také v Brně neustále zvyšuje množství produkovaných odpadů. Město je proto připraveno zvýšit na potřebných místech počet popelnic nebo zkrátit interval svozu. Žádost lze podat na dispečinku, Černovická 15, tel , fax , popřípadě prostřednictvím OŽP MMB, Kounicova 67, Brno. Pálení odpadu Je zakázáno pálit odpad mimo zařízení k tomu určené, a proto lze v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo otevřených grilovacích zařízeních spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva (určená k tomu účelu výrobcem), přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami 6. 6 Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění 12

15 Povinnosti vlastníka objektu Vlastník objektu je povinen zajistit, aby sběrné nádoby, umístěné uvnitř objektů, nezpůsobovaly hygienické závady, a proto jsou povinni provádět ochranou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, případně speciální zákroky při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých hlodavců, členovců a dalších živočichů. Stavební odpad Stavební odpad, vzniklý na území města při stavební nebo demoliční činnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, je jeho původce povinen třídit na složky: 1. využitelné (např. suť, beton, cihly apod.), které musí nabídnout k využití provozovateli zařízení na recyklaci/znovuzískání ostatních anorganických materiálů, 2. spalitelné, které musí odstranit spalovna komunálního odpadu, 3. nevyužitelné a nespalitelné, které musí odstranit na povolené skládky. Původce může za úplatu odložit malé množství stavebního odpadu ve sběrném středisku odpadů. Při nakládání se stavebním odpadem nesmí docházet k nepříznivému dopadu na životní prostředí. Evidenci odpadů a doklady o jejich legálním využití/odstranění je povinen předložit správnímu orgánu při kontrole a také při kolaudaci stavby. Bez těchto dokladů nebude stavba zkolaudována! Při nakládání s odpady s obsahem azbestu (eternit, azbestocementové trubky, izolace apod.) je původce povinen zajistit, aby při tomto nakládání nedocházelo k uvolňování azbestových vláken či azbestového prachu do ovzduší. Tyto odpady musí být proto upraveny, zabaleny nebo jinak zajištěny proti úniku prachových částic. Odpady s obsahem azbestu je zakázáno recyklovat. Autovraky Autovrakem se rozumí každé úplné nebo neúplné motorové nebo nemotorové vozidlo, které bylo původně určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí, a tomuto účelu již neslouží, stalo se odpadem. Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen jej předat pouze provozovateli zařízení k využívání, sběru nebo výkupu autovraků. Provozovatel tohoto zařízení je povinen při přejímce vydat potvrzení o převzetí a zneškodnění autovraku. Technické podrobnosti pro nakládání s autovraky a postup při jejich demontáži určuje vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. Porušení těchto ustanovení fyzickou osobou se hodnotí jako přestupek a lze uložit pokutu až do výše Kč 7. Poplatek za ledničku, televizor apod. Elektroodpad a vyřazené elektrické přístroje z domácností jsou odebírány ve sběrných střediscích za poplatek. Poplatek se nemusí platit ve vybraných sběrných střediscích, která současně fungují jako místa zpětného odběru výrobků, lze tyto výrobky vrátit bez poplatku. Před jejich odevzdáním doporučujeme se telefonicky informovat přímo ve sběrném středisku nebo na informační lince (volání zdarma) nebo na adrese u posledního prodejce. 7 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, 69 13

16 a) Poslední prodejce zajistí, aby spotřebitel mohl při nákupu nového současně odevzdat starý (stejný nebo podobný) přístroj, a to v místě prodeje nebo v místě dodání (nákup:odběr = 1:1) 8. b) Poslední prodejce je povinen při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto použitých výrobků. V případě, že tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od spotřebitele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup zboží (nákup:odběr = 0:X) 9. Seznam předpisů (stav v lednu 2011) Aktuální znění předpisů lze získat na adrese: Vydané předpisy lze získat na adrese: Věstník MŽP Věstník Ministerstva zdravotnictví Předpisy Evropských společenství lze získat na adrese: 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 381/2001 Sb., Katalog odpadů 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 384/2001 Sb., o nakládání s PCB 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů VYHLÁŠKA 309/2004 Jihomoravského kraje ze dne 17. června 2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 2/2004 Zlínského kraje ze dne , kterou se vyhlašuje Závazná část Plánu odpadového hospodářství kraje OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 1/2004 (KV3) kraje Vysočina ze dne , kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina 6/2010 Sb., úplné znění zákona o právu na informace o životním prostředí 69/2009 Sb., ve věci návrhu na zrušení vyhlášky o nakládání s elektrozařízeními 8 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, 37k odst. 4 9 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, 38 odst. 5 14

17 ZP35/2007 Metodický návod pro plnění povinnosti původců odpadů, stanovenou 16 odst. 1 písm. j) zákona č. 185/2001 Sb. ZP12/2007 Sdělení odboru odpadů MŽP o uveřejnění Seznamu osob, které byly MŽP pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni , uveřejněno ve Věstníku MŽP č. 4/2007, str. 15 ZP06/2007 Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů ZP02/2006 Metodický pokyn pro shromažďování a skladování zařízení, kapalin a provozních náplní s obsahem PCB a pro dekontaminaci zařízení s obsahem PCB (polychlorovaných bifenylů) 54/90 489/ Sdělení Ministerstva financí k účetnímu a daňovému režimu financování nakládání s elektrozařízením pocházejícím z domácnosti ZP2005/12 Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí, uveřejněno ve Věstníku MŽP č. 6/2005, str. 27 ZP2005/10 Sdělení legislativního odboru MŽP k úplnému znění zákona o odpadech, uveřejněného ve Sbírce zákonů pod č. 106/2005 Sb., uveřejněno ve Věstníku MŽP č. 5/2005, str. 59 ZP2004/13 Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí, uveřejněno ve Věstníku MŽP č. 10/2004, str. 4 HEM /2126 Seznam osob, které byly Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů podle 7 odst. 7 zákona č. 185/2001 Sb., stav ke dni , uveřejněno ve Věstníku Min. zdravotnictví, str. 8 ZP10/2003 METODICKÝ POKYN odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb ZP2003/30 Sdělení odboru odpadů MŽP o seznamu osob, které byly MŽP pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni , uveřejněno ve Věstníku MŽP č. 8/2003, str. 50 ZP2003/22 Sdělení odboru odpadů MŽP o pověření odborného subjektu k odborným a registračním činnostem, uveřejněno ve Věstníku MŽP č. 6/2003, str. 41 ZP2003/07 Sdělení odboru odpadů MŽP o rozšíření seznamu osob, které byly MŽP pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni , uveřejněno ve Věstníku MŽP č. 3/2003, str. 63 ZP2003/02 Sdělení odboru odpadů MŽP o zveřejnění manuálu pro vedení evidencí podle 30 a 40 zákona č. 185/2001 Sb., na webové stránce MŽP uveřejněno ve Věstníku MŽP č. 2/2003, str. 53 ZP28/2002 Metodický pokyn odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k hodnocení vyluhovatelnosti odpadů ZP24/2002 METODICKÝ POKYN odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k odběru vzorků z maloolejových vypínačů vysokého napětí za účelem inventarizace zařízení s PCB dle 26, 27 a 39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ZP31/2001 METODICKÝ POKYN odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zařazování odpadů na Zelený seznam Věstník MŽP viz Věstník Ministerstva zdravotnictví viz 15

18 Sběrná střediska odpadů (SSO) a shromažďovací místa odpadu (SMO), je statutárním městem Brnem pověřena zajišťováním odvozu a využitím odpadů ze sběrných středisek odpadů v jednotlivých městských částech. Sběrná střediska odpadů jsou budována za účelem třídění odpadu (nábytek, dřevo, větve, stavební odpad, pneumatiky a další), který běžně nelze uložit do sběrných nádob. Současně sběrná střediska odpadů slouží ke třídění využitelných složek komunálního odpadu (textil, PET, papír, sklo, polystyren, železné a neželezné kovy, tetrapack) a k vyčlenění nebezpečných odpadů (akumulátory, zbytky barev a ředidel, motorový olej a další). Zároveň dochází k omezování tvorby nelegálních skládek i ke zlepšení estetického vzhledu městských částí (odstranění nevhodných velkoobjemových kontejnerů v občanské zástavbě, které mohou být i zdrojem znečištění). V Brně se začalo s provozem prvních sběrných středisek v roce 1995 a k jich na území města Brna funguje 41. Obsluhu sběrných středisek odpadů zajišťuje pro statutární město Brno 6 různých společností. Od roku 2008 některá sběrná střediska odpadu přecházejí do režimu SHROMAŽĎOVACÍ- HO MÍSTA ODPADU (dále SMO), která odebírají omezený sortiment odpadů a to pouze odpady skupiny 20 (komunální odpady) a odpady kat. č (obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami znečištěné). Nepřijímají odpady od fyzických osob podnikajících, právnických osob a odpad od fyzických osob vzniklý mimo území města Brna. Rovněž neodebírají všechny odpady skupiny 17 (stavební a demoliční odpad) a odpady skupiny č. 16 (pneumatiky) od občanů. Zpětný odběr elektrozařízení (chladničky, televizory, monitory, počítače, sporáky, vysavače, mixéry, zářivky atd.) z domácností je zde prováděn. Shromažďovacími místy odpadu jsou: SMO Adamovská, Atriová, Bieblova, Bratří Žurků, Černovičky, Drozdí, Dusíkova, Húskova, Korejská, Kšírova, Líšeňská, Mírová, Pastviny, Plynárenská, Pražská, Sochorova, Točná, Útěchovská, Veveří, Vídeňská-Jílová, Vltavská, Zemanova-Černozemní, Žebětínská Sběrná střediska odpadu a shromažďovací místa odpadu v Brně (vyjma Černovičky, Huskova, Nezamyslova, J. Faimonové, Zemanova-Černozemní) jsou MÍSTY ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ. SSO Nezamyslova, SMO Húskova, SMO Zemanova, SMO Černovičky nepřijímají nebezpečný odpad. NÁPOJOVÉ KARTONY a HLINÍK mohou občané Brna od třídit do kontejnerů na PET. Nápojové kartony (tetrapacky) vypláchněte a sešlápněte. Do nádob na hliník patří pouze neznečištěná víčka od jogurtů, hliníkové obaly (např. z čokolády apod.) a prázdné a sešlápnuté plechovky od nápojů. POZOR! Všechna víčka od jogurtů nejsou hliníková hliník po zmačkání zůstane ve zmáčknutém stavu, fóliová víčka, byť vypadají jako hliník, se po zmáčknutí vrátí do původního stavu. 16

19 Informace k odběru suti: Na sběrných střediscích odpadů (SSO) se přijímá stavební suť (odpad katalog. č Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků čisté bez příměsí určené k recyklaci) pouze bez dalších příměsí (armatury, plastové trubky nebo zbytky obalů apod. ). Suť bez příměsí doporučujeme odevzdávat na SSO nejlépe v pytlích, aby mohla být snadno zvážena. Volně ložená suť se z důvodu prašnosti při překládce na SSO neodebírá. V případě většího množství stavební suti čisté či znečištěné doporučujeme využít služeb recyklační deponie společnosti DUFONEV R.C. na Černovických terasách: Vinohradská ulice, Brno, Černovice, tel.:

20 Adresář sběrných středisek odpadů (viz též Ulice Provozní doba Bohunice SSO Ukrajinská Út So 9 13,14 18 SMO Pražská SMO Bratří Žurků Bosonohy Po 14 18; Út a Čt 8 12, 12:30 16; St 8 12, 12:30 19; Pá 8 12, 12:30 15; Brno jih Po 13 17, Út Pá 8 12, 13 17, Obsluhu zajišťuje Telefon SMO Kšírova Po 13 17, Út Pá 8 12, 13 17, SSO Košuličova : Po 12 16, Út Pá 8 16, : Po 13 17, Út Pá 8 12, 13 17, Brno sever SMO Dusíkova Po 14 18, Út Pá 8 12, 14 18, SMO Bieblova Po 13 18, Út Pá 8 12, 14 18,, Ne SSO Okružní Po 14 18, Út Pá 9 13, 14 18, SMO Útěchovská Po 14 18, Út Pá 8 12, 14 18, SSO Jana Svobody Po 13 17, Út Pá 8 12, 13 17,

POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Ministerstvo životního prostředí Odbor výkonu státní správy VII Ing. Marie Boehmová 1. Obecné povinnosti Prvotní původce (každý) je povinen nakládat s odpady a zbavovat

Více

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 Obec Chlístov Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Práce s odpady a jejich recyklace. Škola jako centrum celoživotního učení - další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.

Práce s odpady a jejich recyklace. Škola jako centrum celoživotního učení - další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02. Práce s odpady a jejich recyklace Škola jako centrum celoživotního učení - další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024 Slide 1 LEGISLATIVA -ZÁKONY ZÁKON č. 185/2001 Sb., o odpadech

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav Zastupitelstvo města Čáslav se usneslo podle

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1. 2011 podle ustanovení 10 písm. d) zákona

Více

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství 14.11.2013 Ing. Veronika Jarolímová Ř ČIŽP OOH jarolimova_veronika@cizp.cz Legislativa Zákon č. 185/2001

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 25. února 2016 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

o nakládání s komunálním odpadem

o nakládání s komunálním odpadem Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 3 / 2008 o nakládání s komunálním odpadem Město Nejdek na základě usnesení č. ZM/242/9/08 zastupitelstva města ze dne 10. dubna 2008, ve smyslu ustanovení 17 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

Obecně závazná vyhláška č.2/2001

Obecně závazná vyhláška č.2/2001 Obecně závazná vyhláška č.2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobrá. Zastupitelstvo obce

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 města Opočno

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 města Opočno Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 města Opočno o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Opočna, včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015)

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015) Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015) Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009,

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném

Více

o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce a jejích částech.

o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce a jejích částech. Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 Obce Horní Krupá o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce a jejích částech. Zastupitelstvo obce Horní Krupá vydává dne 7. 12. 2001 v souladu

Více

Část I. Obecná ustanovení. Čl. 1 Účel vyhlášky

Část I. Obecná ustanovení. Čl. 1 Účel vyhlášky VYHLÁŠKA OBCE VĚŽKY č. 2/2001 Kterou se stanoví shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Věžky vydává

Více

-1- Obec Roudná. Čl. l

-1- Obec Roudná. Čl. l -1- Obec Roudná Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce Roudná

Více

O nakládání s komunálním odpadem

O nakládání s komunálním odpadem Obec Sadov na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 19.12.2001 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM MĚSTO OTROKOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM Zastupitelstvo města Otrokovice rozhodlo dne 16. dubna 2015 usnesením č. ZMO/45/04/15

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

OBEC PRAVLOV. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2001. o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Pravlov.

OBEC PRAVLOV. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2001. o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Pravlov. OBEC PRAVLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Pravlov. Zastupitelstvo obce Pravlov se na svém zasedání dne 30.12..2001 usneslo podle

Více

Vyhláška č. 01/2002 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HRADEŠICE O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE HRADEŠICE

Vyhláška č. 01/2002 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HRADEŠICE O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE HRADEŠICE Vyhláška č. 01/2002 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HRADEŠICE O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE HRADEŠICE Obecní zastupitelstvo v Hradešicích vydává podle 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

MĚSTO KRUPKA Obecně závazná vyhláška č. 25 /2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

MĚSTO KRUPKA Obecně závazná vyhláška č. 25 /2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem MĚSTO KRUPKA Obecně závazná vyhláška č. 25 /2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Zastupitelstvo města Krupka se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Část prvá Základní ustanovení

Část prvá Základní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA k zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Heřmanov se dne 2.

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

. 2/2002 o stanovení systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad , v etn systému

. 2/2002 o stanovení systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad , v etn systému V Y H L Á Š K A č. 2/2002 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem v obci Čebín. Zastupitelstvo

Více

Článek č. 1. Předmět úpravy

Článek č. 1. Předmět úpravy Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem. Zastupitelstvo

Více

ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Město Nový Knín Obecně závazná vyhláška města Nový Knín č. 1/2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ondřejov č. 1/2010 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška obce Ondřejov č. 1/2010 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška obce Ondřejov č. 1/2010 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 23. 2. 2010 podle ustanovení 10 písm. d) zákona

Více

Obec Třebovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,

Obec Třebovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, Obec Třebovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

VYHLÁŠKA obce Kolová

VYHLÁŠKA obce Kolová VYHLÁŠKA obce Kolová Obec Kolová vydává na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 22.1.2002 podle 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev

Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev zpět Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev č. 2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v Obci Korouhev Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce a jejich místních částí Zastupitelstvo obce Havlíčkova Borová vydává dne 13.12.2001 v souladu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. /2016,

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. /2016, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2016 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: Magistrát města Brna, Dominikánské

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

VYHLÁŠKA č. 5/2006. ve znění vyhlášky č. 1/2010 Obecně závazná vyhláška obce Stárkov

VYHLÁŠKA č. 5/2006. ve znění vyhlášky č. 1/2010 Obecně závazná vyhláška obce Stárkov VYHLÁŠKA č. 5/2006 ve znění vyhlášky č. 1/2010 Obecně závazná vyhláška obce Stárkov o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Oddíl I. Základní ustanovení

Oddíl I. Základní ustanovení MĚSTO OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBEC PSTRUZI Okres Frýdek - Místek. OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA č. 2/2009

OBEC PSTRUZI Okres Frýdek - Místek. OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA č. 2/2009 v, OBEC PSTRUZI Okres Frýdek - Místek ~,,, v OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA č. 2/2009 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011,

Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011, Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Stašov se usneslo dne 16.12. 2011 vydat

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obec Vilémov, okres Děčín Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 ze dne 11. dubna 2002 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obec Vilémov, okres Děčín Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 ze dne 11. dubna 2002 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obec Vilémov, okres Děčín Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 ze dne 11. dubna 2002 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Vilémov vydává na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001

Více

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 13 kterou se stanoví

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2008

Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 Obec Baška Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC PSTRUŽÍ Okres Frýdek Místek. VYHLÁŠKA č.2/2003

OBEC PSTRUŽÍ Okres Frýdek Místek. VYHLÁŠKA č.2/2003 OBEC PSTRUŽÍ Okres Frýdek Místek VYHLÁŠKA č.2/2003 Zastupitelstva obce O nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Zastupitelstvo obce Pstruží na svém zasedání dne 7.2.2003 schválilo v souladu s 10 písm.a)

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Práva a povinnosti při nakládání s odpady

Práva a povinnosti při nakládání s odpady Snížení rizik ohrožení zdraví člověka a životního prostředí podporou výuky chemie na ZŠ Práva a povinnosti při nakládání s odpady Ing. Tomáš Buriánek burianek@spschbr.cz 1 Odpadová legislativa zákon č.

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky:

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: MĚSTO KRÁLÍKY Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: O zavedení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem Spis.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Článek 1. Závaznost vyhlášky

Článek 1. Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška obce Petříkov č. 1/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Petříkov a

Více

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM.

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. OBEC SVINOŠICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVINOŠICE č. 03 /2007 KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. Zastupitelstvo obce Svinošice, se na svém zasedání dne 26.listopadu 2007 usnesením

Více

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy Vyhláška Č. 1 /2001 Obce Lhotka O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Lhotka Zastupitelstvo obce

Více

OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

Obecně závazná vyhláška č.1/2007

Obecně závazná vyhláška č.1/2007 Obecně závazná vyhláška č.1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Hnojice, včetně systému

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Čakov včetně katastrálních

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje:

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje: 1 z 6 352 VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování

Více

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Křtěnov Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Křtěnov se na

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2001 Datum účinnosti: 1. ledna 2002 Typ: platná

Více

Vyhláška č. 1/2001. o nakládání s komunálním odpadem na správním území obce Radovesnice I. Článek 2 Základní pojmy pro účely této vyhlášky

Vyhláška č. 1/2001. o nakládání s komunálním odpadem na správním území obce Radovesnice I. Článek 2 Základní pojmy pro účely této vyhlášky Vyhláška č. 1/2001 o nakládání s komunálním odpadem na správním území obce Radovesnice I Obecní zastupitelstvo v Radovesnicích I podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění

Více

a) odpad podobný komunálnímu je odpad podobného složení jako komunální odpad vznikající při nevýrobní činnosti právnických osob nebo fyzických osob

a) odpad podobný komunálnímu je odpad podobného složení jako komunální odpad vznikající při nevýrobní činnosti právnických osob nebo fyzických osob Město Planá OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2012, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Planá a systém

Více

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Obecně závazná vyhláška č. 6/2008,

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Obecně závazná vyhláška č. 6/2008, MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Obecně závazná vyhláška č. 6/2008, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice. Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo

Více

Čl. 1. Obecné povinnosti

Čl. 1. Obecné povinnosti Obecně závazná vyhláška obce Mouchnice č.1/2001 o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem. Zastupitelstvo

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne ,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne , OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne 14. 9. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje Zastupitelstvo Jihočeského kraje se usneslo dne

Více

Sběrná místa. 1) Na sběrném místě v ul. dr. Milady Horákové lze odevzdat: 2) Na sběrném dvoře v Ampérové ulici lze dále odevzdat:

Sběrná místa. 1) Na sběrném místě v ul. dr. Milady Horákové lze odevzdat: 2) Na sběrném dvoře v Ampérové ulici lze dále odevzdat: Sběrná místa Na území města Liberce je v současné době v provozu několik sběrných míst. V ulici Ampérová a v ulici Dr. Milady Horákové mohou občané města Liberce odložit zdarma až 500 kilogramů odpadu

Více

Novela vyhlášky č. 383/2001 Sb. Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí

Novela vyhlášky č. 383/2001 Sb. Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí Novela vyhlášky č. 383/2001 Sb. Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí Žádost o souhlas s provozem zařízení Změny v žádosti o souhlas k provozu zařízení identifikace provozovny, kde je

Více

Obecně závazná vyhláška Města Skuteč č. 6/2001

Obecně závazná vyhláška Města Skuteč č. 6/2001 Obecně závazná vyhláška Města Skuteč č. 6/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území Skuteč, Skutíčko,

Více

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice č. 2 / 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016

Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016 Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, o poplatku za komunální odpad a nakládání se stavebním odpadem

Více

Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK

Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK Povinnosti obcí při nakládání s odpady dle současné platné legislativy Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK Cíle prezentace Seznámit účastníky setkání s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství

Více

o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem

o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem MĚSTO PLESNÁ 5. května 301, 351 35 Plesná Obecně závazná vyhláška číslo 1/2002 o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Plesná číslo 1/2002 o nakládání s komunálním a

Více

Odpadové hospodářství v potravinářském provozu

Odpadové hospodářství v potravinářském provozu Odpadové hospodářství v potravinářském provozu Legislativa Platné právní předpisy pro nakládání s odpady k 1.1. 2012: zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění (2013 nový zákon) vyhláška č. 381/2001

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více