Základní školy Žerotínova, kterou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní školy Žerotínova, kterou"

Transkript

1 Obelisk è. 7vèervenec 2012vroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: , , mail: ZUŠ v amfiteátru pøedstavila umìní mladých taneèníkù V pátek 15. a sobotu 16.èervna se v amfiteátru v Zámeckém parku konal "Taneèní salón", tedy závìreèná vystoupení všech žákù taneèního oboru ZUŠ Alfréda Radoka a hostù. Pátek patøil klasickému a scénickému tanci. V sobotu se tanèila moderna, street a disco dance - temperamentní, moderní a rytmické choreografie v podání taneèních skupiny Aneri a taneèní skupiny D-Company. Foto Lezsek Wojaczek Zákon na skládce porušen dvakrát! (red.)hned dvojí porušení zákona o odpadech konstatovala v pøípadì skládky firmy Jiøího Nauše na mìstských pozemcích u Beèvy Èeská inspekce životního prostøedí. Za toto porušení uložila pokuty tisíc korun. Koneèné rozhodnutí padlo poèátkem letošního èervna po osmnáctimìsíèním prošetøování a odvoláních. Jen pro pøipomenutí vzniku celé kauzy: pøed Vánocemi 2010 byla naše redakce (a vzápìtí také napø. ÈSOP) upozornìna na možnost porušování zákona na uvedené skládce. Tento podnìt jsme okamžitì pøedali Èeské inspekci životního prostøedí, která zahájila správní øízení. Na konci ledna 2011 byla vìc otevøena zastupitelem Knápkem na jednání zastupitelstva, ale jeho èlenové se spokojili s písemným prohlášením Jiøího Nauše, že je vše v naprostém poøádku s tím, že se k záležitosti vrátí až po ukonèení šetøení ÈIŽP. Jiøí Nauš mezitím rozpoutal kampaò proti naší redakci, když na nìkolik stovek mailových adres mj. napsal: Samozøejmì že veškerá moje èinnost probíhá v souladu se zákonem... Aniž by mìli v rukou jakýkoliv protokol, atest, zprávu èi dùkaz, dovedou vypotit z pomsty takovýto nesmysl. Jsou tak hloupí, že si pøed svým udáním neumí pøeèíst ani zákon o odpadech... Jak vidno z rozhodnutí ÈIŽP, není to naše redakce, kdo si neumìla uvedený zákon pøeèíst. Na øadì nyní jsou naši radní a zastupitelé, kteøí by k celé vìci mìli zaujmout stanovisko (zatím se vedení mìsta výsledek šetøení snažilo jen utajit). Používání pronajatého mìstského pozemku v rozporu se zákonem by mìlo za normálních okolností být dùvodem k vypovìzení smlouvy. Tak si poèkejme. Zvláštní ocenìní v celé této kauze zaslouží Obèanské sdružení Valaši, díky kterému se koneèné výsledky šetøení dostaly na veøejnost a celá vìc tak nemohla zùstat zapomenuta. (více v pøíspìvku na str. 4) Benefièní koncert Markéty Irglové (red.) 6. srpna se ve spolupráci s Kulturním zaøízením uskuteèní koncert Markéty Irglové, jehož výtìžek by mìl pomoci v nelehké životní situaci Hanì Wolfové, uèitelce ze Základní školy Žerotínova, kterou Markéta navštìvovala. O osudu Hany Wolfové, která se ocitla ze dne na den na invalidním vozíèku a v souèasné dobì bojuje o to, aby se mohla vrátit do školy mezi své milované žáèky, jsme obsáhle informovali v pøedminulém èísle. Markéta Irglová se v Èeské republice zastaví pøi cestì na turné v Èínì, Jižní Korei a Malajsii a odehraje zde celkem sedm koncertù. Doprovodí ji famózní hráèka na perský buben Aida Shahgashemi a kytarista Rob Bochnik ze skupiny The Frames. Valašskomeziøíèský dobroèinný koncert byl pøidán dodateènì díky tomu, že si Markéta v rodném mìstì naplánovala odpoèinkový den. S uspoøádáním koncertu souhlasila okamžitì, Hanu Wolfovou si pamatuje jako obìtavou pedagožku, pro kterou platí, že je pro ni uèitelství více posláním než povoláním. Koncert se uskuteèní v M-klubu nebo velkém sále KZ, pøedprodej vstupenek v KZ (tel , kzvalmez.cz), cena 200,- Kè. Prosíme pøípadné zájemce o zakoupení co nejdøíve v pøedprodeji, aby bylo možno upøesnit místo konání.

2 Geodetické práce. Ladislav Vrána, Svìrákova , , 2 èervenec 2012 Podle ministerstva jsou kontroly strážníkù nezákonné Øešení areálu Køižanovy pily odloženo (red.)kdyby to nebylo tak vážné, bylo by to k zasmání. Krátce po konání referend v Polièné a Krhové, která se konala v dubnu a vedla k odtržení obou místních èástí od mìsta, povìøili zastupitelé starostu (tak trochu proti jeho vùli), aby vyracoval analýzu, co bylo pøíèinou vzniku této situace a jaké dùsledky z toho pro mìsto vyplynou. Stalo se tak poté, co na program jednání zastupitelstva nebyla tato tak zásadní problematika vùbec zaøazena. Starosta ve své analýze (pokud tedy tento materiál lze s vážnou tváøí vùbec tak nazvat), kterou zastupitelé dostali tìsnì pøed konáním jejich èervnového zasedání, uvedl sedm dùvodù odštìpení dvou místních èástí. Vyjmenujeme je všechny a upozoròujeme ètenáøe, že se nejedná o žert (kurzívou starostovo vysvìtlení): 1. blbá nálada - podle starosty je 92% lidí v ÈR nespokojeno se souèasnou politickou situací. 2. historické dùvody 3. ostøejší konkurence v oblasti veøejných zakázek, politické ambice - Být starostou Krhové nebo Polièné není jen o platu Kè, budou se zde rozdìlovat veøejné zakázky v rozsahu nejménì 10 mil. roènì. 4. investice do místních èástí - Byly velmi vysoké, pøesto zde dlouhodobì pøetrvávala nespokojenost. Hrozba odtržení byla vždy nástrojem efektivního vydírání. 5. rozbuška - školy - Neprojednané zrušení škol v Polièné a Krhové bylo hlavní pøíèinou odtržení, ještì ten veèer zasedly petièní výbory. 6. skládka, lesy - Skládka bude znamenat nemalé pøíjmy do obecní kasy. Osamostatnìní tedy neznamená, že skládka Dopisem v záležitosti naøízení provádìní neoprávnìných kontrol v objektu soukromého podnikatele mìstskou policií se na zastupitele obrátil strážník Vlastimil Novosád. Tato záležitost byla již nìkolikrát v zastupitelstvu projednávána, naposledy minulý mìsíc. Øeditel mìstské policie Kadora nakonec zastupitelùm musel pøedložit materiál, ze kterého vyplynulo, že se dva mìsíce až do otevøení celé záležitosti strážníkem Novosádem, skuteènì provádìly takøka dennì kontroly uvnitø areálu slévárny a mìstská policie tak vlastnì suplovala práci soukromé bezpeènostní služby. Ve svém dopise V. Novosád mj. napsal: "Pracuji u mìstské policie již od r a od r.1995, jako vedoucí smìny až do konce mìsíce bøezna tohoto roku, kdy jsem byl odvolán novým øeditelem MP Bc. Ivanem Kadorou. Hlavní dùvod mého odvolání je mé upozornìní, tehdy mnì ještì podøízených strážníkù, že naøízené kontroly ve fa. Zekom, øeditelem Bc. Ivanem Kadorou, jsou v hrubém rozporu se zákonem o Obecní policii a nemají žádnou zákonnou oporu." Vlastimil Novosád se obrátil i na orgány èinné v trestním øízením s podezøením, že se jedná o zneužití pravomoci veøejného èinitele. Odpovìdí mu bylo, že nejde o spáchání trestného èinu, ale o kázeòský pøestupek øeditele Kadory, který by mìl øešit starosta jako velitel mìstské policie. Se stejnou vìcí se jmenovaný strážník obrátil i na Ministerstvo vnitra, odbor, který má èinnost mìstských policií na starosti. Názor této instituce v posuzování uvedených bezplatných kontrol byl o poznání tvrdší: "Zajiš ování ostrahy majetku uvnitø uzavøených objektù, které slouží podnikání obchodní spoleènosti ve vlastnictví soukromoprávního subjektu, je v hrubém rozporu se smyslem zákona è. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znìní pozdìjších pøedpisù a naprosto nerespektuje úèel institutu obecní policie jako takové..., odpovìdìla vedoucí oddìlení Mgr. Milena Baèkovská. Dále napsala, že "Ostraha soukromého majetku nemùže být považována za èinnost pøi zajiš ování místních záležitostí veøejného poøádku a ani zákon o obecní policii, ani jiná veøejnoprávní norma upravující pùsobnost obecní policie, resp. obcí možnost takového využití obecní policie nezakládá." Na základì tohoto stanoviska se strážník Novosád obrátil se stížností na Policii ÈR a vysvìtlujícím dopisem i pøímo na zastupitele. Starosta i zastupitelé tedy mají na stole jasné stanovisko ministerstva, vjehož závìru se mj. píše: "Situace, kdy je i pøi absenci pøímé úplaty èi jiné neoprávnìnì poskytnuté protihodnoty využito obecní policie v rozporu se zákonem k poskytnutí služby pro soukromou osobu a pouze v jejím zájmu, skuteènì mùže být posouzena jako jednání, které je trestným èinem." Nechme se pøekvapit, jak si s tím poradí - zvítìzí pravda nebo stranicko-koalièní dohody? Za rozpad mìsta mùže podle starosty blbá nálada nebude, naopak. 7.kampaò - Pøípravné výbory manipulovaly fakty, slibovaly obèanùm nesplnitelné. Média stála na jejich stranì (David a Goliáš). Nejostøeji proti starostovì zdùvodnìní vystoupil zastupitel Bohdan Mikušek: Zpráva, kterou nám pøipravil pan starosta, je nedùstojná toho, co jsme po nìm požadovali minule - shrnout dùvody. Dostali jsme nìjaké historické vìci, blbá nálada apod. Mìli bychom se s touto vážnou situací a zmìnou mìsta vyrovnat. Nemìli bychom to pøejít jen tak bez projednání a zamyšlení, proè se tak stalo. Dále mluvil o svém pøekvapení, když na zasedání zastupitelù po konání referend se nic neprojednávalo, v programu to nebylo, jako by se nic nestalo, nevypadalo to, že by se tím nìkdo mìl zabývat. Èekal jsem, že se s tím pan starosta vypoøádá se ctí, provede analýzu a vyvodí závìry, které jsou dùležité pro to, aby to nemohlo pokraèovat i v dalších místních èástech. Materiál, který jsme dostali, žádné závìry neobsahuje a chybí tam i sebereflexe, kterou jsem èekal. Slyšel jsem, že celá eskalace byla proto, že pan starosta slíbil zástupcùm Krhové i Polièné, že optimalizace se jich nebude týkat. Ráno pøed konáním zastupitelstva se pøedsedové politických klubù domluvili na jiném návrhu, než deklaroval starosta. Pak jsem si v novinách pøeèetl, že je pan starosta sám pøekvapen, co zastupitelstvo pøijalo.vyznívá to, že nìco slíbil, pak se na nìèem domluvil, pøedložil a pak od toho dává ruce pryè. Více z diskuze k tématu pøíštì. (ji)právní zástupce rodiny Køižanù, které byl v restituci po dlouhých dvaceti letech soudních tahanic vrácen rodinný majetek Køižanovy pily na Nádražní u- lici, se obrátil na zastupitele s výhradami ohlednì územního plánu v této oblasti. Jedná se napøílad o pøesun autobusového Èást areálu Køižanovy pily nádraží ze Zašovské ulice. Tento návrh považujeme za poplatný své dobì, ale víme, že mìsto na tuto stavební akci nemá a nevíme o žádném soukromém investorovi, který by to byl schopen zainvestovat. Neexistuje ani žádná analýza, že by to mìsto opravdu potøebovalo. Vnímáme to pouze jako blokaci na dlouhá léta. Druhým bodem sporu je návrh na regulaèní plán, který je podle nìj nadbyteèný a znevýhodòující další využití oblasti. Starosta se vyjádøil tak, že by vstøícným krokem ze strany mìsta mohla být napravena majetková køivda na rodinì spáchaná, a že po jednání s dopravcem nevyplynula potøeba pøesunu autobusového nádraží, ani obèané podle nìj o pøesun neusilují. Vladimír Místecký protestoval, že taková Nový hurá projekt využití zámku na stole konec nadìjí pro ZUŠ (ib) Již pøed mnoha lety bylo slíbeno bývalým vedením mìsta umístìní nehudebních oborù ZUŠ do jižního køídla zámku a dokonce mìsto dostalo od ministerstva školství na tento úèel 20 mil. Kè. Krachem Integrastavu však zùstalo jižní a èást západního køídla nedokonèeno, projekt kongresového centra, který pozapomnìl na zušku, se neuskuteènil, dotace zmizela ve víru podivných podnikatelských praktik a s ní i celkové náklady na zámek ve výši cca 350 mil. Kè.To vše pøed zraky tehdejších zastupitelù. S dalšími volbami a s nadìjí na získání evropských fondù pøišla koalice ÈSSD-ODS SNK-ED, a ta se pøela jedno volební období, co by mìlo být v jižním køídle zámku. Projekt Litera musel ustoupit projektu MUZA, jinými slovy u- místìní ZUŠ dali zastupitelé pøednost pøed knihovnou. Gestor projektu (bývalá místostarostka) se vzdal øízení a byl tedy Agenturou VIA vypracován projet MUZA, který však díky zvláštním okolnostem Rada mìsta den pøed odevzdáním projektu (!!) neschválila. Nikdo nemùže pochopit, proè Rada mìsta nepøedložila projekt. Kdyby totiž prošel a byl schválen, bylo to lepší než se vzdát šance na úspìch. Již tehdy pøi složitých jednáních pan starosta uprostøed diskuse pøedsedù klubù, zda bude knihovna èi Zuška v zámku, navrhl z nenadání jako možnou variantu umístìní muzea, na což všichni pøítomní reagovali dosti pobavenì a hlavnì odmítavì. Nyní se však situace otoèila. Na poslední chvíli (rozumìj pøed krajskými a senátními závažná vìc nebyla projednána na dopravním výboru, proto navrhl její odložení. Také Ing. Mikušek se vyjádøil v podobném duchu: Pøemýšlím, na základì èeho rozhodovala Rada mìsta, protože nám chybí materiály. Ano, povaha územního plánu zasahuje do vlastnických práv vlastníkù, ale nemùžeme zaèínat od konce, øíkat nepotøebujeme to, když nevíme, nemáme materiály. Musíme vidìt jasné dùvody proè ne, ale nemáme je. Navrhl bod stáhnout a znovu jej otevøít po øádném projednání. Pikantní je, že tento návrh pøichází od zástupce strany, která se domáhá církevních restitucí. reagoval starosta Èásteèka. Diskuzi vítám, ale vzhledem k tomu, že ke shodì nedojdeme, materiál stahuji, uzavøel pøedkladatel Mgr. Pernický. volbami) se otevøel regionální operaèní program Cestovní ruch a z toho se budou financovat projekty, na které se nedostalo. Hlavním cílem je uchlácholení nejistých volièù souhlasících se znovuzvolením velkých stran, které chtìjí nadále rozhodovat o Zlínském kraji. Projekt umístìní muzea ve 2. a 3. patøe (pravdìpodobnì zámecký prohlídkový okruh s vypùjèeného nábytku a depozitáøe rovnající se v podstatì skladùm pro muzeum) bude stát cca 35 mil. Kè. Projekt je domluvený s øeditelem Muzea a Krajem za podpory starosty, který si tak plní své pøedstavy a chce uklidnit hlavnì své volièe po své fatální prohøe o místní èásti Krhová a Polièná. Projekt je spíchnutý horkou jehlou, a to tak narychlo, že ani øeditel KZ o nìm nic moc neví (je uvádìn jako øeditel celého objektu!), vedoucí odboru neví, jaké budou provozní náklady, kolik lidí se zamìstná a kdo bude tvoøit celkovou koncepci cestovního ruchu vzhedem k projektu a podpoøe turismu ve mìstì. Vedení mìsta a potažmo vedoucí pøíslušného odboru jakékoli koncepce kultury nebo rozvoje cestovního ruchu odmítají vypracovat a následnì projednat v zastupitelstvu. Projekt Muzejní a galerijní centrum zahrnuje vznik další galerie (máme jich ve mìstì minimálnì tøi) v pøízemí a také rozšíøení kapacity ubytování ve 4. patøe. Co dodat? Mìsto dále pokraèuje v kocourkovském stylu a obèané se na to v klidu dívají. Uèiní jako volièi této svévoli pøítrž nebo zase zvolí ty samé pantáty?

3 3 èervenec 2012

4 4 Konec nadìjí Je konec nadìjí, že se vedení mìsta umoudøí? Jsem velmi pesimistická v této otázce, i když osoba pana místostarosty Krchòáka a jeho pøístup mne velmi potìšil, ale teprve se rozhlíží a dìlá si jistì pøehled ve svých resortech. Dosáhl již zvýšení podpory v sociální oblasti a byl velmi pohotový ve vztahu k durdícímu se kolegovi Petrošovi, kterého nazval s lehkou nadsázkou bývalým kamarádem a elegatnì ho utøel tak, že starý politický harcovník musel pøed jeho vtipem kapitulovat. Pan místostarosta je urèitì moudrý a vzdìlaný muž a je pro mìsto zárukou solidnosti zejména v oblasti služeb týkajících se seniorù. Velmi mne mrzí, že projekty jako je Nízkoprahové centrum, jen zazáøí, jsou proinvestovány peníze a pak projekt zhasne nìkde v ústraní a míjí se úèinkem jako by ani pro úèel samotný nebyl dùležitý. Projekt jsem kritizovala, zejména jeho umístìní v místì bývalé Malty u velké herny Bonver. Byli jsme ubezpeèeni, že nájem si hradí Charita z projektu, což byla pravda, ale jen do chvíle, kdy projekt bìžel. Nyní peníze chybí, tak musíme pøidat 85 tisíc jako mìsto, což by mnì tolik nevadilo, kdyby dále zùstali na svém místì, kde si dìcka zvykla chodit. Vždy vybavení z projektu bylo pomìrnì bohaté a po osobní návštìvì jsem byla ochotna uznat, že nízkoprahové centrum Zastávka má svùj smysl právì v centru mìsta. Nyní samozøejmì nastává moment starejte se sami, což se stalo, ale Zastávka už nebude na místì, kde se investovalo do reklamy a vybavení, ale pøesune se na neviditelné zapadlé místo na Vrbenskou v místì, kde sídlí Diakonie. Má to celé smysl? Podle mého: buï nepodporovat takové projekty vùbec anebo cílevìdomì tuto skupinu mládeže vèas podchytit a vìnovat se jí ve spolupráci s pøíslušnými organizacemi v kultuøe a sportu. Tak se vlk nažral a koza zùstala celá. Konec nadìjí, že mìsto bude postupovat koncepènì a promyšlenì, je také nasnadì. Strategické plány a dotazníková šetøení jsou spíše v rovinì zabavení zamìstnancù a obèanù, utrácení penìz a èasu, než strategie postupu v budování logické struktury mìsta.v holandské Bussumi se mohou naši vùdci mìsta uèit, ale moc nechtìjí, starosta neumí anglicky kromì slova super a budget (rozumìj rozpoèet), a tak se nemùže pøirozenì družit, jak se to dìje bìžnì v Evropì. Znalost angliètiny, tedy aspoò schopnost domluvit se, patøí k základnímu vybavení hlavy mìsta v dnešní dobì, natož když starosta touží být senátorem.volièi však na to nedbají. Co potom chcete? Pak musíte skousnout, že se sice nìkdy, neznámo kdy, bude pøemís ovat mìstský úøad do centra na Soudní, ale už se ví, že Mìstská policie se do budovy nevleze. Zajímavé je, že když jsme kdysi mluvili o tomto projektu v útrobách modré strany, slyšela jsem nìco diametrálnì odlišného. Chce to jen vymyslet moderní uspoøádání. Místo toho se zuøivì buduje ve slepé ulici nìjaký architektonický paskvil místo toho, aby se rozšíøily bytové jednotky pro seniory nebo aby se tøeba pøemýšleno o zbourání toho pøístavku a udìlalo radìji parkovištì, které tam zoufale chybí a je v této ulici opravdu velmi tìsno. Prý už s tím policisté poèítají a v nejhorším to autem hrknou z kopca dole rovnou na most. Hurá! Èeský èlovìk je zvyklý improvizovat. Konec nadìjí mají i mladí umìlci s umístìním ZUŠ v zámku, ale zato bude více galerií ve mìstì!! Proè proboha, ptáte se? No, protože pan starosta má sen...umístit muzeum do dvou pater, k tomu pøiprcnout rozšíøení ubytovny (nevadí, že existuje pravdivé pravicové heslo, že mìsto neumí podnikat, v èerty s tím), která se zmìní jako mávnutím proutku v hotel (?!). A dole galerie, sklady, obrazárny a tak. Že chcete vìdìt, kolik to bude stát? To nikdo neví, ale je tu argument, pøed kterým všichni zastupitelé padnou na kolena, koncepce nekoncepce. Argumentem je poslední šance získat prachy z evropské dojné krávy a nikdy jinak! Já dodávám, že soudruzi z velkých stran si už plácli, takže je super èas pøed volbama. Dajte vlku nažrat, voliè zùstane celý a my tu budeme hospodaøit s tym budgetem, jak my chceme. To, že jsme umìlecké aktivity zamýšleli v moderní duchu propojit a vytvoøit dùležitý interaktivní prostøedí pro mládež s dìním v KZ a kulturního tvoøení ve mìstì vložit do celku inspirativních historických prostor spolu s kulturní legendou a stávajícími galeriemi s vynikající úrovní, to radnici ani moc nezajímá. Volby, pøátelé, zachování køesel na kraji a v senátu, to je, oè tu bìží. Takže to zase máte v rukou, Vy volièi!! Je konec nadìjí, že se nìco zmìní? Pìkné léto pøeje Irena Brouwerová èervenec 2012 Závìry šetøení ÈIŽP ve vìci ekologické skládky Ètenáøi si jistì budou pamatovat na záležitost z pøelomu roku , kdy na základì nìkolika podnìtù se Èeská inspekce životního prostøedí zaèala zabývat problematikou navážení nebezpeèného odpadu na skládku firmy Stavební mechanizace Jiøího Nauše. Jednalo se hlavnì (mimo jiné) o odpadový materiál ze spoleènosti DEZA a.s. vyvážený uvedenou firmou na skládku nacházející se na pronajatém pozemku od mìsta v tìsné blízkosti øeky Beèvy v Krásnì (nehledì k tomu, že tato plocha ve vlastnictví mìsta nebyla urèena a schválena jako skládka!). ÈIŽP nejprve požádala o základní prošetøení situace MìÚ - odbor životního prostøedí a na základì jeho zápisu provedla inspekce nìkolik vlastních dalších šetøení v prùbìhu ledna až bøezna Na základì pøedbìžných výsledkù hodnotila situaci jako dosti vážnou a zahájila nìkolik správních øízení. V prùbìhu tìchto øízení (pøed jejich ukonèením) nám však odmítala sdìlovat jakékoliv informace. Celá causa zøejmì proto tak trochu zapadla. Naše sdružení však celou záležitost dále prùbìžnì sledovalo až do ministerské úrovnì. První øízení tedy bylo vedeno se spoleèností RESTA s.r.o. a skonèilo uložením pokuty Kè (nabylo právní moci ) za porušení povinností dle zákona o odpadech, nebo uvedená spoleènost provozovala zaøízení k využívání odpadù bez potøebného souhlasu pøíslušného správního úøadu. Správní øízení se spoleèností Stavební mechanizace VM s.r.o. bylo zahájeno a vleklo se témìø rok. Firma Stavební mechanizace totiž nejprve požádala o prodloužení lhùty do , aby se mohla vyjádøit k podkladùm pøed vydáním rozhodnutí. Bylo jí vyhovìno, ale spoleènost se uchýlila k další obstrukci a pøed vypršením lhùty podala námitku o podjatosti úøední osoby. Toto podání pak musel øešit odvolací orgán, který však podjatost zamítl (v prosinci 2011). V lednu 2012 tedy ÈIŽP vydala Rozhodnutí o uložení Celým Valašskem hýbe informace o tìžbì zemního plynu z bøidlic. Najednou jsou všichni proti, ale pokud se podíváme o pár mìsícù zpìt, zjistíme, že tomu bylo trošku jinak. Proè asi? Ministerstvo životního prostøedí (MŽP) již 18.srpna 2011 organizuje Zahájení øízení ve vìci stanovení prùzkumného území Meziøíèí na ústní jednání do Kulturního zaøízení VM. Na tuto akci jsou pozvány úøady dotèených obcí, vèetnì Valašského Meziøíèí! (Obelisk è.4/ duben 2012). V té dobì prodával Jiøí Èásteèka Hotel Panáèek Ministerstvo životního prostøedí povolilo britské tìžaøské firmì Cuadrilla a její èeské poboèce Cuadrilla Morava s.r.o. hledat nejen na Valašsku zemní plyn. Jak informovalo Echo Valašska (è.1/ leden 2012) v té dobì nebyl proti v podstatì nikdo. Starosta Jiøí Èásteèka (ODS) tìžbu plynu dokonce i podporoval!!! Jednoznaènì to podporuji. Urèitì se nebojíme, tìžba plynu není tìžba uhlí. A nevypadá, že by i šéf místní poboèky Èeského svazu ochráncù pøírody Milan Orálek byl proti: V CHKO Beskydy budou mít tìžaøi velké problémy, tam se vrtací práce témìø nepovolují. Teï bude záležet na krajském úøadì a obcích, jestli jim vrtat povolí. Který ale jinak novou technologii tìžby hydraulickým štìpením prý vítá Je tøeba dodat, že vìtšina území Val. Meziøíèí nepatøí do CHKO Beskydy a i pøesto byl ochranáø pøírody zcela v klidu. O rozhodnutí MŽP bylo informováno vedení mìsta VM. Ostatní mìsta v okolí (Rožnov, Hranice, Frenštát atd.) v té dobì s tìžbou nesouhlasily! Vedení VM o tomto faktu neinformovalo obèany mìsta nikde a vùbec! A tak již 10.ledna 2012 Rada mìsta Valašského Meziøíèí rozhodla o vyhlášení zámìru vkladu všech mìstských lesù ze spoleènosti Mìstské lesy do základního jmìní spoleènosti ST SERVIS s.r.o. Spoleènost, která je neustále zadlužená a vykazovala ztrátu kolem 10 mil. Kè. Øeditelem Mìstských lesù je zastupitel za ODS Ing. Marek Netolièka. Jelikož v té dobì vrcholila snaha o pokut spoleènosti Stavební mechanizace a úhradì nákladù øízení. Sankce ve výši 100 tis. Kè byla uložena za porušení Zák. è.185/2001 Sb. o odpadech, nebo spoleènost nakládala s odpady v zaøízení, v nìmž nebylo nakládání s odpady povoleno, a další pokuta ve výši 80 tis. Kè byla uložena za porušení dalších ustanovení zákona o odpadech, nebo spoleènost pøevzala odpad, pøestože k jeho pøevzetí nebyla podle uvedeného zákona oprávnìná. Proti rozhodnutí ÈIŽP o uložení pokut se spoleènost odvolala k Ministerstvu ŽP. Odvolací orgán však rozhodnutím ze dne odvolání zamítl a rozhodnutí ÈIŽP potvrdil! Na základì inspekcí zjištìných dalších skuteèností v souvislostí se spoleèností Stavební mechanizace VM s.r.o. byla pak ÈIŽP vedena ještì další správní øízení a sice se spoleèností TS VM, s.r.o. a s IDS- Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Spoleènosti TS VM, s.r.o. byla uložena pokuta ve výši 80 tis. Kè za porušení zákona o odpadech, kdy spoleènost jako provozovatel zaøízení ke sbìru a výkupu odpadù pøedala odpad Stavební mechanizaci VM s.r.o., která k pøevzetí pøedávaného odpadu nebyla oprávnìna. Všechny výše u- vedené sankce již nabyly právní moci a jsou tedy definitivní! Správní øízení vedené s a.s. IDS Olomouc ještì nebylo skonèeno a tudíž není v právní moci. Uvedené závìry šetøení ÈIŽP jednoznaènì potvrdily oprávnìnost podnìtù a dokázaly, že manipulace s odpady (pøedávání a pøebírání) vèetnì jejich vyvážení do nepatøièných míst nebyla v poøádku, jak se uvádìlo. Ètenáøi nech si tedy o bezúhonné èinnosti firmy Stavební mechanizace VM a dalších spoleèností v souvislosti s ekologickou skládkou ve Valašské Meziøíèí udìlají svùj úsudek sami. A tak trochu se do podvìdomí vkrádá otázka, zda takovýto postup uvedených spoleèností byl èi je ojedinìlý? Obèanské sdružení Valaši Opravdu jen konspiraèní teorie? Aneb o tìžbì plynu ve Valmezu odtržení Krhové a Polièné, dvou obcí u Valmezu a pøípravné výbory mìly podezøení o vytunelování nebo rozprodej právì jejich lesù, tak k pøevodu naštìstí nedošlo. Jde vidìt, že šlo o podezøení oprávnìné. Vždy právì v tìchto lesích má zmínìná tìžba plynu probíhat!!! A jen naivní èlovìk nebo blázen si mùže myslet, že do této kauzy nepatøí a hlavní slovo v ní nemá již zmínìný starosta Valašského Meziøíèí Jiøí Èásteèka, kterému tìžba nevadila Copak by mohla? Je opravdu jen náhoda, že bývalý øeditel poboèky plynárenské spoleènosti (o jeho podivném nákupu objektù zrušených plynáren už toho bylo napsáno taky dost) neudìlal vùbec nic proti tomu, aby se v okolí mìsta VM tìžil zemní plyn? Tady jde jasnì vidìt, že nìkdo mìl velký zájem, aby zde tìžba plynu probìhla. Vždy kontakty na lidi z bývalé branže jsou stále v mobilu Nedivil bych se, že ani ten pøevod mìstských lesù nebyla náhoda a vše nám jako puzzle krásnì zapadá do sebe. Pak staèilo jen povìøit druhou osobu, aby koupila za nìkoho našetøené miliony z výhodných nákupù a prodejù rùzného majetku zkrachovaný ST Servis a lesy máme doma... A nakonec perlièka k zasmání Po pùl roce se probudil ze zimního spánku i pán ochranáø z ÈSOP Milan Orálek a chystá se koneènì zapojit do petice STOP HF (Hydraulic Fraction - hydraulické štìpení). Už asi ví, že lesy pøevedené nejsou, ST Servis na prodej taky není, tak nám urychlenì pøevlekl kabát a reaguje zcela opaènì. Jen starostovi to stále nedochází I když mu nedochází více vìcí, viz. zmínìné odtržení Krhové a Polièné, na kterém má hlavní podíl. Ale ono se vlastnì opìt nic nestalo, že pane starosto? Nenechte si srát na hlavu PS: V èlánku jsou použity citace z místních novin (Echo Valašska, Obelisk), za což jim dìkuji. Rád bych citoval i ze Zpravodaje mìsta Valašského Meziøíèí, ale bohužel k dnešnímu dni 26.èervna 2012 jsem o tìžbì plynu z bøidlic na území mìsta VM nenašel zcela nic! Po 20 letech se v ÈR opìt nic nezmìnilo. Stále platí heslo: O NÁS - BEZ NÁS, ale s ODS!!!

5 5 èervenec 2012

6 6 Z historie Vážení obèané - pøátelé, stále se mi vracejí rùzné vzpomínky z mládí o našem mìstì, obèanech, rùzných obchodech živnostníkù, které již zanikly, avšak také o školách našeho mìsta i Vyšší prùmyslové škole strojnické ve Vsetínì, kde jsem nastoupil v záøí Ubìhlo jen pár mìsícù a v únoru 1941 byl mùj otec zatèen a odsouzen na 4 roky, bohužel s návratem nežádoucím. Byla to pro nás tìžká doba, vždy otec byl naším jediným živitelem, kterého jsme pak již nikdy nevidìli. Proto jen ta má krátká a smutná vzpomínka. Proè jsem se rozhodl navštìvovat školu až v Krásnì? Vždy jsme bydleli na námìstí vedle døívìjšího obecního úøadu. A škola byla od nás jen pár krokù, v místech dnešní spoøitelny. V tehdejší dobì bylo totiž mnoho žákù a tak mìstská škola byla plnì obsazena Mìš áky a tak jsem musel chodit s Krasòakama. V Krásnì se vždy mluvilo krátce. Krasòaci mají ftáka, dali mu horkého zemòáka a on jim zcip. Tak jsem se ocitl ve škole v Krásnì nad Beèvou. V èervnu letošního roku uspoøádala nynìjší ZŠ Masarykova akademii v rámci stoletého výroèí školy, která byla slavnostnì otevøena za doby císaøe pána. Na tuto oslavu jsem byl osobnì pozván paní uèitelkou Hruškovou, jako jeden nejstarších žákù tehdejší školy. Pøed 80 léty, v záøí roku 1929 jsem jako devítiletý žáèek zapoèal chodil do této o- becné školy. Vyuèovací doba byla tehdy 5 roèní. Škola ještì nemìla ústøední topení a tak se topilo v zimì ve všech tøídách v kamnech uhlím. Ale to hlavní, co nás nejvíce zajímalo, bylo, jací budou uèitelé, kteøí nás pak uvádìli do veškerých tajností uèiva, od písanek abecedy a poètù s èíslicemi, které nás pak provázely po celou dobu studia a celým životem. Kdo nás tehdy uèil: Byl to øídící uèitel, jen pro 1. tøídu, František Tetøev, ruský legionáø z první svìtové války, Jindøich Volek, rovnìž ruský legionáø. Následuje profesor Oto Vaverka, který nás nejen uèil, ale založil zde dorost Èeskoslovenského èerveného køíže nebo rodièovské sdružení, které tehdy nejlépe splòovalo spojení mezi uèitelem, žákem a rodièi. Taktéž jsme mìli i uèitelky, u kterých byla èervenec 2012 Vzpomínka na mé døívìjší školy - ke 100. výroèí obecné školy v Krásnì - ZŠ Masarykova Mìš anská škola v Krásnì - dnes stará budova ZŠ Masarykova ona zvláštnost, že studovat mohly jen ty, které pro uèitelskou práci zùstanou neprovdané nebo bezdìtné. Byla to záruka, že se budou více vìnovat dìtem ve škole než doma. Celibát uèitelek byl ale krátce po 1. svìtové válce zrušen. V obecné škole to byla uèitelka Ludmila Talacková a Šišáková pro èeštinu, poèty, dìjepis, zemìpis a zpìv. Od 3. tøídy jsme se uèili nìmèinu, která však byla pøedmìtem nepovinným. Po ukonèení obecné školy, která byla tøíletá, se pak žák mohl rozhodnout pro další vzdìlávání v uèòovské škole pro rùzná øemesla nebo ve škole vyšší. Tou byla mìš- anská škola. Øeditelem byl Cyril Suchánek, který uèil obèanskou výchovu, dále Macháèek a František Holešovský, jehož pevná a mohutná postava v nás vyvolávala velkou pozornost pro dané uèivo. Taktéž uèitel Šišák pro kreslení a rùzná navrhovaná øemesla pro plakáty. Byl dobøe znám jako vedoucí Skautu v našem mìstì. Pro pøedmìt pøírodopisu, tìsnopisu a pro psaní na stroji tu byl Augustin Hýža, nìmecký jazyk, nepovinný pøedmìt, uèil Jaroslav Vaculín. Nesmím zapomenout ani na uèitele Štefka a Ladislava Tìšínského pro uèivo matematiky a rýsování, který po 2. svìtové válce dokonèil vysokou školu jako profesor matematiky. Uèily nás také uèitelky: Byla to svobodná Kuchyòová, velmi oblíbená pro její znalost èeštiny, zemìpisu, který znala z mnohých zájezdù po rùzných státech. Mìla však pøezdívku Kaèa a to možná omylem, nebo její švagrová mìla na Vsetínské ulici obchùdek s názvem Kaèa. Další svobodné uèitelce Nedošínské se øíkalo Habešanka. Bylo to jistì pro její snìdou tváø a velmi husté èerné vlasy. Poslední, již vdaná uèitelka se synem Bublíková, vyuèovala vìtšinou dìvèata. Bydlela v Polièné, kde mìl její manžel pilu. Tak nám ta doba utekla a pøi ukonèení 3. Sbor dobrovolných hasièù v Polièné má ve svých øadách dvojnásobného vicemistra Evropy Již podruhé se jím stal èlen SDH Polièná Josef Palát, povoláním profesionální hasiè HZSp DEZA, a.s. Ve Valašském Meziøíèí. Jožka se ve dnech èervna letošního roku zúèastnil 8. Mistrovství Evropy TFA (Toughest Firefighter Alive - nejtvrdší hasiè pøežije), které probíhalo v nìmeckém Mönchenglanbachu. Specifikace této soutìže se závod od závodu mírnì liší. V letošním roce èekal na soutìžící kompletní zásahový odìv, vèetnì bot, ve kterém museli absolvovat první èást nároèné soutìže. Sérii obvyklých disciplín, jako jsou údery kladivem, bìh se závažím v tunelu, transport figuríny, pøekonání bariéry, postavení žebøíku, vytažení závaží do 2. patra, zakonèil bìh do 16. patra výškové budovy. Soutìže se zúèastnilo 140 závodníkù z 11 zemí Evropy, mezi nimi i sedmnáctièlenná èeská výprava. Jožka v této tvrdé konkurenci obhájil loòské støíbro ve své kategorii do 35 let, s celkovým výsledným èasem 7 minut 10 vteøin. Navíc se oproti loòskému roku zlepšil o 32 vteøin. V loòském souboji získal støíbro za 7 minut 42 vteøin. V souboji štafet se umístil na 3. místì a v celkovém hodnocení dosáhl krásného 8. místa ze 140 soutìžících. Jako mezinárodní, probìhla soutìž TFA 19. kvìtna v rakouském Siegendorfu, za úèasti 200 závodníkù. I zde Jožka zabojoval a i zde dosáhl na støíbro. A opìt se oproti loòskému roku zlepšil, když z 10. místa se probojoval až na místo druhé. A v rámci Èeské republiky? V sobotu 16. èervna na soutìži TFA VRATIMOV CUP vybojoval zlato. A opìt se zlepšil oproti minulému roku. Tehdy se probojoval na 4. roèníku jsme všichni obdrželi propouštìcí vysvìdèení. Pak se každý mohl rozhodnout pro odchod nebo absolvování ètvrtého roèníku, který byl jednoroèní uèební kurz. Pøi nastoupení do tohoto kurzu pro rok 1938/39 byla 21. záøí vyhlášena mobilizace pro muže vojáky dle udaných roèníkù. Dotklo se to i naší školy pro uvolnìní místnosti vojsku. Celá tato pøipravenost byla ohodnocena velmi dobøe. Byla to jen krátká doba a pøišla demobilizace celé naší armády, která opouštìla pevnosti, kasárna a další budovy. Nastala pro náš stát nesnesitelná doba. Mnichovská dohoda o nás bez nás. Okupace naší krásné vlasti, Èeskoslovenské republiky, a popravování našich nejlepších obèanù, kteøí se postavili ilegálním odbojem proti protektorátu. Ale tu dobu již velmi dobøe znáte, nebo jste to mnozí velmi tìžce v rodinách prožívali. Závìrem mé vzpomínky bych velmi rád podìkoval paní uèitelce Hruškové za pozvání na tuto oslavu, která byla jejím øízením skvìle a zajímavì pøipravena. Vždy jen tímto zpùsobem se mùžeme dostat na lepší cestu k výuce a mezi žáky. Pøeji Vám mnoho štìstí do budoucna. Tímto závìrem bych rád pøipomenul známá slova: Škola je základ života. Jaká rodina, takový stát. Vzpomínky jsou jediným rájem, z kterého nelze odejít. Radko Sekerka Dorost Èsl. Èerveného køíže na obecné škole v Krásnì. Bílá sobota Z archivu p. Radko Sekerky místo. Tato soutìž, která je poøádána v rámci moravskoslezského kraje, má celkem pìt kol: 1. kolo zaèíná ve Vratimovì, pokraèuje se 2. kolem ve Slezské Hartì, následuje Horní Lhota, Štramberk a konèí se Ostravskou vìží. V loòském roce obhájil v silné konkurenci 3. místo. Za tìmito výsledky je však ukryta spousta hodin tvrdého tréninku, pevné vùle i odhodlání. V tomto úsilí jej obìtavì podporuje jeho pøítelkynì, která jej doprovází na všech závodech, dodává mu odvahu i sílu k úèasti závodù v tìžké konkurenci. Protože Jožka, i pøes všechny tyto úspìchy, zùstal skromným valašským ogarem, pøejeme mu, aby se mu i nadále daøilo, aby mu zdraví sloužilo a on mohl i nadále prezentovat hasièský sport. Výbor SDH Polièná

7 7 èervenec 2012

8 8 Ze života meziøíèských škol Tøe áci z Vyhlídky na škole v pøírodì Ve dnech kvìtna byla tøída 3. B v krásném horském prostøedí Velkých Karlovic na ozdravném pobytu. Èekal nás pestrý a bohatý program. Cestou na hotel jsme se ráno zastavili v Uniparu na exkurzi v provozu, kde se dìti seznámily s ruèní výrobou svíèek a nakoupily si malé dárky. Celý týden dìti soutìžily ve znalostech o pøírodì, historii valašského kraje a topografických znaèkách. Souèasnì se seznámily s prací lesníkù, døevorubcù, policistù. Vyrobily si pìkné dáreèky pro sebe i rodièe. Nauèily se indiánskou obrázkovou abecedu, abecedu Morseovu, pracovat s buzolou a urèoval azimut. Všechny znalosti získané bìhem celého školního roku mohly uplatnit pøi soutìžích a pøírodovìdných stezkách. Na pobytu nám nechybìl ani veselý pohyb pøi hudbì nebo pøekonání sebe sama pøi veèerní stezce odvahy. Všechny úkoly byly náležitì odmìnìny. Rovnìž návštìva muzea ve Velkých Karlovicích byla velmi poutavì pøipravena bývalým panem uèitelem, který dìti zaujal. Vypravili jsme se na krásnou chatu Èarták, kde jsme zhlédli stálou expozici v kapli. Celý týden se nám vydaøil, rychle utekl a dìti našly nové kamarády ze ZŠ Zašová. Mgr. Jana Pitelová, tø. uèitelka ZŠ Vyhlídka Zábavnì sportovní odpoledne na Žerotínce èervenec 2012 Realizace projektu Šance pro všechny konèí V období od listopadu 2010 do èervna 2012 probíhala na ZŠ a MŠ Køižná realizace projektu ESF Šance pro všechny zamìøený na modernizaci výuky pracovního vyuèování a výtvarné výchovy. Cílem bylo obohatit výuku o nové a netradièní výtvarné techniky a rozšíøit možnosti pracovního uplatnìní našich žákù. Završením témìø dvouleté práce pedagogických pracovníkù a pøedevším žákù školy byla výstava výrobkù a výkresù zhotovených podle metodických materiálù projektu, která se uskuteènila v prostorách kavárny zámku Žerotínù ve druhém èervnovém týdnu tohoto roku. Slavnostní vernisáž se konala v pondìlí 11.èervna v 15 hodin. Kromì pøivítání hostù, slavnostního projevu a oficiálního zahájení mohli úèastníci vyslechnout i malé hudební vystoupení žákù školy. Návštìvníci pak mohli až do pátku 15.èervna zhlédnout pestrou škálu výrobkù vystavených na stolech a výtvarných prací na nových panelech poøízených z prostøedkù projektu. Mohli tak obdivovat šikovnost nejmenších dìtí a zruènost starších žákù jak základní školy praktické, tak i základní školy speciální a pøesvìdèit se o tom, že i dìti s mentálním handicapem jsou velmi zruèné a dokáží vytvoøit malá umìlecká dílka i výrobky, které mohou využívat v bìžném životì. Výsledky práce na celém projektu se stanou trvalou souèástí školního vzdìlávacího programu a budou sloužit ke zkvalitnìní výuky žákù naší školy. Realizaèní tým projektu OPVK ESF ZŠ a MŠ Køižná Letos jsme se rozhodli, že dìti i rodièe pøekvapíme trochu netradiènì. 21. èervna jsme uspoøádali pro všechny dìtské zájemce sportovní odpoledne s obèerstvením. Poèasí nám pøálo, a tak už pøed 14. hodinou se zaèali objevovat první zájemci. A že mìli z èeho vybírat! Sotva vstoupili na pozemek, pøivítali je veselým ržáním a frkáním 4 koníci, na kterých se dìti mohly povozit. Kousek dál, ve stínku jabloní, se skrývala alchymistická laboratoø Debrujárù, kde si leccos vyzkoušely a hlavnì se dozvìdìly øadu zajímavostí z chemie. A hned vedle si mohly vyrobit vlastní samolepku. (Na památku?) A pak už nevìdìly, co døíve vyzkoušet. Vystøelit si z luku na terè, vyzkoušet perfektní klokaní boty, zaskákat si v bumperballu, vyøádit se v nafukovacím domku, ulovit si zlatou rybku, vystøílet nìkolik ran do usmìvavé pusy klauna, porazit soupeøe v bungee runningu, èi zahrát si disc golf Ale to nebylo všechno. Jelikož sluníèko pálilo jako o závod, každý mìl možnost neomezeného pití a po získání nìkolika bodù z jednotlivých stanoviš, mohl ukojit i chu ové buòky dozlatova grilovaným buøtíkem. A tìm, kteøí nevydrží bez nìjaké sladkosti, byl k dispozici dobøe zásobený kiosek. Ani mladší sourozenci nepøišli zkrátka. S pomocí rodièù si mohli také mnohé vyzkoušet, a že byli leckdy dokonce šikovnìjší, než jejich starší sourozenec, bylo vidìt spokojené úsmìvy všude kolem. Kolektiv uèitelù ZŠ Žerotínova Beseda se spisovatelkou Ivou Procházkovou 21. èervna byla naše tøída 7.B, jako jediná, vybrána za školu na besedu se známou souèasnou spisovatelkou IVOU PROCHÁZKOVOU. Autorka pracovala øadu let v Nìmecku, proto jsou její knihy vydávány hlavnì v nìmèinì a èeštinì. Na setkání nám pøeèetla úryvky ze své poslední knihy UZLY A POMERANÈE, která je urèena mládeži. Autorka nám knihu pøedstavila, ale hlavní pointu neøekla, aby nás inspirovala k její koupi. Po prezentaci knihy nám dala prostor pro dotazy. Jedna otázka napø. byla Jak dlouho jste psala knihu Uzly a pomeranèe? Odpovìdìla nám, že rok a pùl, protože ji zároveò, jako vìtšinu ostatních, pøekládala do nìmèiny. Dále následovalo nìkolik zajímavých dotazù, z nichž byl nejpoutavìjší: Kdy jste napsala svoji první knihu? V jednadvaceti letech. Závìrem besedy jsme mohli požádat o podpis. Této možnosti bohužel mnoho žákù nevyužilo, protože skoro nikdo nemìl papír, ani tužku. Po rozlouèení vìtšina odcházela spokojena, protože jsme se nejen mohli setkat se známou spisovatelkou, ale navíc jsme pøišli o dvì vyuèovací hodiny, což nás ke konci školního roku opravdu potìšilo. Linda Hásová, Lucie Došková - 7.B

9 9 Ze života meziøíèských škol Splnìný sen malé Adélky: víkend s èeskými hokejisty V dubnu splnilo rádio Impuls Adélce Sekyrové, žákyni 4.B ZŠ Žerotínova, sen a umožnilo jí bìhem EURO HOCKEY TOUR setkání s dnes už bronzovými hokejisty v Brnì. První den fandila našim hokejistùm v utkání se Švédskem.To hlavní ale pøišlo až následující den. Osobnì se setkala s hokejisty už u snídanì, byla i v šatnì. Vyfotila se s Petrem Nedvìdem a odpoledne v dresu fandila pøi utkání s Finskem. O pøestávce ji moderátor pozval na ledovou plochu, kde jí pøed zaplnìnou arénou pøedal kapitán Tomáš Plekanec dres èeské reprezentace. Bylo to super, plácli si se mnou, byla jsem v kabinách, na ledì, dostala jsem šálu, kšiltovku, dres s podpisama, radovala se Adélka a dle motta rádia Impuls poslala dobrý skutek dál, když hokejistùm udìlala radost valašským frgálem a slivovicí. Adélka Sekyrová je velká sportovní fanynka. Nejtìžší je pro ni vyrovnat se s tím, že nemùže chodit. Chtìla by sportovat. Snažíme se ji do všeho ve škole zapojovat. Pozitivnì ji nabíjí sledování sportovních utkání. Nedávno dostala nabídku od zlaté paralympionièky ve vrhu koulí Evy Kacanu na trénováni v lehké atletice v hodu kuželkou.ve høe BOCCIA už má Adélka první závod za sebou a chtìla by dál soutìžit.všechny sportovní aktivity jsou dost nároèné na dopravu tak bychom byli rádi za jakýkoliv sponzorský dar. Tel , Sekyrovi èervenec 2012 Masaryèka na výletì za elektøinou a historií Konec školního roku bývá ve znamení školních výletù a naše paní uèitelky pro nás pøipravily velký historicko - zemìpisnì - technický výlet. Mìli jsme postupnì navštívit vodní dílo v Dalešicích, nejvìtší jadernou elektrárnu v ÈR - JE Dukovany a památník bitvy tøí císaøù ve Slavkovì u Brna.. Plán výletu vypadal velice lákavì a tak jsme se všichni nemohli doèkat. Exkurze se zúèastnili žáci osmých a devátých tøíd ZŠ Masarykova, kteøí v èasných ranních hodinách nasedli do nablýskaného autobusu CK VALAŠKA. První zastávka byla v pøeèerpávací vodní elektrárnì Dalešice. Po prohlídce vodního díla s prùvodkyní jsme zhlédli krátký filmu o dalešické elektrárnì, abychom všichni lépe pochopili, jak vodní elektrárna pracuje. Návštìvu PVE Dalešice zakonèila prohlídka strojovny uvnitø v pøízemí areálu, kde jsme mohli na vlastní oèi vidìt jednu z turbín v plném provozu. Pak jsme se vydali na exkurzi do Dukovan, do jedné ze dvou èeských jaderných elektráren, která je zèásti závislá na dalešické pøehradì. Voda z Dalešic totiž slouží jako chladivo dukovanských reaktorù. Už z dálky jsme vidìli osm mohutných kouøících chladicích vìží. A to jsme ještì zdaleka netušili, co se skrývá za branou! Film doprovázený rùznými audiovizuálními efekty, u- kázka toho, jak funguje tlakovodní jaderný reaktor nebo model trubièek s radioaktivním materiálem v životní velikosti. V další èásti elektrárny byl umístìn obrovský blikající model reaktoru, do kterého se nìkteøí postavili a po spuštìní se stali souèástí štìpné reakce. Dozvìdìli jsme se také nìco o provozu a bezpeènosti elektrárny. Na závìr jsme si ještì pøipomnìli princip jaderné elektrárny na fantastickém zvukovém a komentovaném modelu celého výrobního bloku elektrárny. Posledním místem, které jsme navštívili, byla Mohyla míru. Uvnitø památníku jsme si mohli vyzkoušet zvláštní akustiku této historické stavby. Poté jsme v pøilehlém muzeu zhlédli interaktivní výstavu o tom, co k bitvì u Slavkova vedlo a jak zaèínala. V další místnosti jsme se díky filmové projekci stali úèastníky bojù. A na úplný závìr jsme se seznámili s taktikou ruských, francouzských a rakouských vojsk a se zbranìmi, kterými vojáci bojovali. Po zakoupení suvenýrù jsme se pak všichni sice unaveni, ale plni zážitkù z bá-jeèného výletu vrátili domù. I když jsme museli brzy vstávat, tak to naše putování rozhodnì stálo za to. Jiøí Janiš, žák 9. B Díky projektu "Pas mladého umìlce" prožili žáci ZUŠ neobyèejné zážitky (sš)skvìlou pøíležitost poznat prestižní èeské divadelní scény mìli žáci ZUŠ díky projektu Pas mladého umìlce, který probíhal po celý školní rok 2011/2012. Projekt financovaný z prostøedkù Nadace OKD zavedl dìti do Národního divadla v Praze, do Státní opery a Stavovského divadla v Praze, do Brnìnské filharmonie a ostravského Národního divadla moravskoslezského. Kromì hraných pøedstavení projekt dìti navštívily s kurátorem výstavy souèasného výtvarného umìní v Galerii Kaple a v ostravském Domì umìní. Intenzivní zážitek z plného zvuku mohutného orchestru dìti prožily na koncertu Brnìnské filharmonie v Janáèkovì divadle v Brnì. Klasická hudba P. I. Èajkovského byla prostøídána souèasnou vážnou hudbou èeského autora M. Slimáèka. Po závìreèném Brahmsovì klavírním koncertu v podání G. Ohlssona sklidili filharmonici veliký aplaus a dokonce volání bravo. Veselý veèer plný tance a známých melodií nabídl v Ostravì èeský muzikál z pera Jiøího Voskovce a Jana Wericha Divotvorný hrnec se známou postavou èeského vodníka Èochtana. Úplnì jiný prožitek mìly dìti ze scény historického Stavovského divadla, které v roce 1787 zažilo samotného Mozarta. Tentokrát byla na programu Mozartova opera Kouzelná flétna vìèný pøíbìh o tom, že láska pøekoná všechno zlo a úskalí a nakonec zvítìzí, i když jí musí nìkdy pomoci trocha kouzel tøeba oèarovaná flétna. Pro nìkteré dìti to bylo první setkání se skuteènou operou a pøedstavení v režii Davida Radoka s krásnou moderní výpravou bylo tou nejlepší volbou. Posledním pøekvapením byla pro úèastníky z projektu Nadace OKD nádherná klasická baletní pohádka Labutí jezero Petra Iljièe Èajkovského, kterou zhlédli v Praze. 20 snìhobílých labutí v èele s krásnou Odettou publikum okouzlilo. A jako v každé pohádce i tentokrát byl zlý èarodìj Rudovous poražen a osvobozená Odetta se v lidské podobì setkala se svým princem. Neobvyklý projekt Pas mladého umìlce nabídl dìtem setkání se špièkovými èeskými umìlci a zprostøedkoval jim poznání rùzných umìleckých žánrù muzikálu, opery, baletu, klasické hudby i výtvarného umìní. Snad se jim tyto mimoøádné prožitky stanou inspirací.

10 èervenec 2012

11 èervenec 2012

12 èervenec 2012

13 èervenec 2012

14 10 èervenec 2012

15 11 èerven 2012 V nemocnici nauèí zájemce správnì chodit po seversku Po 27 letech pøedává MUDr. Pavel Prodìlal primariát mladšímu kolegovi MUDr. Petru Zajíèkovi MUDr. Pavel Prodìlal nastoupil do Nemocnice Valašské Meziøíèí v roce Sportovní ambulance v nemocnici nabízí novinku - dynamické tejpování Instruktážní hodiny Nordic walkingu, neboli severské chùze, nabídne Nemocnice Valašské Meziøíèí, èlen skupiny AGEL, zájemcùm také v èervenci a srpnu. Termíny konání budou upøesnìny na základì zájmu ze strany klientù. Úèastníci se seznámí se správnou technikou, dozví se rozdíly mezi nordic walkingem a klasickou chùzí. Pøi nordic walkingu využívá chodec speciálnì navržené hole, které kromì toho, že pøi pohybu umožòují zapojit i svalstvo horní poloviny tìla, poskytují efektivní oporu, a tím zlepšují stabilitu pøi chùzi. Pøi severské chùzi tak sportovec spálí mnohem více kalorií než pøi chùzi klasické. Zájemce na instruktážní hodinì seznámíme nejen teoreticky, ale pøedevším prakticky se správnou technikou severské chùze. Nejdøíve všem optimálnì nastavíme výšku holí, vysvìtlíme, jaký má tento sport úèinky na kardiovaskulární systém, a jaká má být správná hodnota tepové frekvence. Následnì pokraèujeme praktickým nácvikem hodiny nordic walkingu v areálu nemocnièní zahrady, vysvìtluje fyzioterapeutka Bc. Eva Kopecká a dodává, že správná technika chùze s holemi a MUDr. Petr Zajíèek (vlevo), MUDr. Pavel Prodìlal (vpravo) s kolegynìmi Novou rehabilitaèní metodu, takzvaný DYNAMICTAPING, zaèala v tìchto dnech nabízet pacientùm sportovní ambulance valašskomeziøíèské nemocnice. Novou metodu vyvinuli australští fyzioterapeuté a v Èesku jde o úplnou novinku. Dynamictape (dynamická páska je roztažitelná nejen do délky, ale také do šíøky) byl navržen za jiným úèelem než kineziotape. Mají rùzné fyzikální vlastnosti a zkušený terapeut je schopen urèit, kdy použít kinezio-pásku a kdy dynamickou pásku. Èasto mùžeme využít kombinaci obou pásek. Dynamické tejpování spoèívá v nalepování speciálních pružných pásek na pokožku podobnì jako kineziotejp, ale navíc umožòuje tejpování celého pohybu - tzv. biomechanického tejpování. Jedná se o doplòkovou metodu léèby bolavých kloubù a svalù. Materiál, ze kterého je speciální páska vyrobena, je pružný a odolný, aby na O devìt let pozdìji se stal primáøem interního oddìlení, pøièemž v této funkci pùsobil až dosud. Po 27 letech nároèné práce se rozhodl pøedat post primáøe mladšímu kolegovi MUDr. Petru Zajíèkovi. MUDr. Pavel Prodìlal bude i nadále pracovat jednak jako odborný internista v nemocnièní ambulanci a dále jako specialista v Hospici Citadela ve Valašském Meziøíèí. daném místì vydržel nìkolik dnù. Aplikace pásky nebrání ani denní hygienì èi provozování vodních i jiných sportù. Na rozdíl od klasických tejpù je dynamictape navíc roztažitelný nejen do délky, ale také do šíøky, èímž pøi správné aplikaci mùže výraznì u- snadnit pohyb popisuje lékaø sportovní ambulance MUDr. Petr Zajíèek s tím, že metodu si oblíbili hlavnì sportovci. Usnadòuje provedení žádaného pohybu pøi souèasném ochranném stabilizování kloubu bez omezení rozsahu pohybu. Kromì dynamického tejpování zaèala nedávno nabízet sportovní ambulance svým pacientùm také klasické kineziotejpování. Je to moderní doplòková metoda léèení, která urychluje prùbìh léèby pacienta v rehabilitaèním procesu. Pracuje cestou ovlivnìní somatosenzorického, krevního a lymfatického systému. Uplatpohyb paží navíc podporuje správné Mohu øíci, že mì medicína vždy nesmírnì zajímala, bavila, byla a stále je dùležitou souèástí mého každodenního života. Když jsem v roce 1985 nastupoval na post primáøe, byly všechny lékaøské obory na nesrovnatelnì menší vìdecké a technické úrovni než dnes a mìly nesrovnatelnì menší možnosti. To platilo i pro interní lékaøství. Nemocnice byla základního typu, druhá v okrese, vzpomíná MUDr. Pavel Prodìlal, který ve funkci primáøe usiloval jednak o to, aby byly ve Valašském Meziøíèí zastoupeny hlavní interní obory - intenzivní medicína, kardiologie, gastroenterologie ale hlavnì se snažil vybudovat fungující a vzdìlaný kolektiv lékaøù a nelékaøských specialistù. Souèasná medicína je obor vyžadující dokonale sehraný a spolupracující lidský tým. Tento úkol není nikdy definitivnì splnìn. Mùj nástupce MUDr. Petr Zajíèek držení tìla, protože zapojuje pøibližnì 90 procent kosterního svalstva. Severská chùze je pomìrnì mladý sport, který si získává stálé vìtší oblibu lidí po celém svìtì. Jako sport se vyvinul z tradièní chùze s holemi v horském prostøedí a z technik letní pøípravy bìžcù na lyžích. Jeho poèátky jsou datovány ve 30. letech 20. století ve Finsku. Zájemci se mohou hlásit na telefonním èísle nebo ve sportovní ambulanci ve valašskomeziøíèské nemocnici, kde jim budou rovnìž ochotnì zodpovìzeny veškeré doplòující otázky. Úèastníci musí mít k absolvování instruktážní hodiny s sebou vlastní hole. Cena instruktáže je 150 korun. Ing. Hana Szotkowská je vysoce vzdìlaný internista, kardiolog. Pøeji mu, aby se mu ve funkci primáøe daøilo obor interní lékaøství dál rozvinout a nìkdy v budoucnosti pøedat dokonale odbornì fundované a perfektnì fungující interní oddìlení svému nástupci, doplnil Pavel Prodìlal. Na post primáøe interního oddìlení Nemocnice VM novì nastoupil tøicetisedmiletý MUDr. Petr Zajíèek, který dosud pùsobil jako lékaø na interním oddìlení nemocnice. Studoval na Lékaøské fakultì UP v Olomouci, kde v roce 1999 promoval. Mezi jeho záliby patøí historie a sport. V nové roli primáøe budu chtít pøedevším udržet trend, který nastolil mùj pøedchùdce - pokraèovat v dalším rozvoji interního oddìlení na úrovní souèasného vìdìní a zachovat povìst valašskomeziøíèské interny jako líheò kvalitních mladých lékaøù, sdìlil MUDr. Zajíèek. òuje se jako pomocná metoda pøi léèbì nìkterých diagnóz v rehabilitaci, neurologii, traumatologii, ortopedii, lymfologii, gynekologii a sportovní fyzioterapii. Celý proces dynamického tejpování i kinesiotejpování je pomìrnì jednoduchý a úèinný, ale mùže jej provádìt jen kvalifikovaná a zaškolená osoba, fyzioterapeut nebo lékaø dùležitá je pøedevším správná diagnostika a spolupráce mezi terapeutem a paciente. V naší sportovní ambulanci tuto službu provádí fyzioterapeutka Bc.Eva Kopecká dodává MUDr. Zajíèek. Ošetøení není hrazeno zdravotní pojiš ovnou. Cena jednoho ošetøení se odvíjí od množství použitých tejpù. Lidé se mohou na dynamické tejpování i kineziotejpování ve valašskomeziøíèské nemocnici objednávat na telefonním èísle (Strana obsahuje PR informace NVM)

16 12 èervenec 2012

17 OBELISK. Toto èíslo vyšlo 12. èervence Vydává Marek IRGL, šéfredaktor, Tolstého 466/1, V.M. Tel./fax , Náklad ks, MK ÈR E 13230, IÈO ,vychází min. 12 x roènì 13 Valašský Špalíèek se povedl Jestliže se ještì pøed pìti lety festival Valašský Špalíèek potácel v totální krizi a pøed dvìma se odrazil ode dna posluchaèského nezájmu, ten letošní, tøicátý roèník již lze považovat za návrat ke starým dobrým èasùm. Zaloužila se o to pøedevším chytrá a zajímavá dramaturgie Davida Schwagera, rozumnì pojaté vstupné, ale také bohatší nabídka služeb, tedy jídla a nápojù, než v pøedchozích letech. Nádvoøí zámku bylo témìø zaplnìno již úvodní ètvrteèní podveèer, kdy po vernisáži výstavy Czech Press Photo vystoupila mladá meziøíèská skupina The Dust nejprve samostatnì a posléze s doprovodem velkého smyècového tìlesa, sestaveného z žákù a pedagogù místní ZUŠ. Profesionální výkon od amatérù - bezesporu první vrchol festivalu! Následující dva dny už pak pøinášely jedno hudební pøekvapení èi lahùdku nebo legendu za sebou. Vyjmenovávat nemá smysl, špatné nebo nezajímavé v programu Ètvrtek 19. èervence v hod., amfiteátr BRAN Šest hudebníkù, kteøí pøinášejí do støední Evropy to nejlepší z keltské, konkrétnì bretonské hudby. Ètvrtek 26. èervence v hod., amfiteátr TOMÁŠ KOÈKO & ORCHESTR World music inspirovaná moravskou tradièní tvorbou ocenìná cenou Andìl. Ètvrtek 2. srpna v hod., amfiteátr SEJDEME SE PØI DECHOVCE Dechová hudba mìsta Val. a Dechová hudba Hustopeèe nad Beèvou. Ètvrtek 9. srpna v hod., amfiteátr MEDICIMBAL Originální spojení cimbálu a rockové kapely, široký repertoár od lidovek až Docuku Nylon Jail zkrátka chybìlo. Mne samotného nejvíce potìšily tøi vystoupení: kladenská kapela Zrní, kombinace toho nejlepšího z èeského alternativního folku i undergroundu s nenápadnì charismatickým zpìvákem a chytrými texty. Na nové scénì Špalíèku ve sklepení restaurace U Zvonu, kterou v pátek sestavil z èeských folkaøù Karel Prokeš, mì svou laskavostí a vírou v dobro pohladilo vystoupení Petra Lutky. Nejvìtší (a velmi pøíjemné) pøekvapení ale èekalo nakonec. Poslední kapelou v M-klubu, zaskakující pùvodnì za jiné muzikanty, bylo seskupení Nylon Jail meziøíèského rodáka Romana Vièíka (na snímku). Za psychedelicko/elektrické country, tentokrát s nápadnì charismatickým zpìvákem neškoleného, ale o to více pùsobivého hlasu, které kolem druhé hodiny ranní pøedvedli, by se nemusely stydìt ani americké hvìzdy typu Iron and Wine nebo Will Oldham. Až tady budou hrát na samostatném koncertì, nenechte si jej ujít! Zaèíná Meziøíèské kulturní léto k novodobým interpretùm jako jsou U2, R.E.M., ABBA, PINK FLOYD èi BEATLES. Ètvrtek 16. srpna v hod., amfiteátr BROUCI BAND The Beatles revival Vše výše uvedené - vstup volný. Pátek - sobota srpna ve hod., amfiteátr PROMÍTÁNÍ LETNÍHO KINA - 80Kè. Petr Nábor - ÚLET Prvotina valašskomeziøíèského rodáka strhujícím zpùsobem popisuje jeho zážitky z útìku od reality všedních dnù do New Yorku, kam se vydal ve svých 18 letech bez jakýchkoliv prostøedkù a vyšlapaných cestièek. Ve svých úvahách se také zamýšlí nad smyslem života, hledáním sama sebe a porovnáváním fyzického utrpení nad pocitem duševní svobody. Útlá knížeèka se ète jedním dechem a nejeden ètenáø pozná, kdo se pod pseudonymem Petr Nábor skrývá. Knihu je možno za cenu 125 korun objednat na internetu: nebo èervenec 2012 Hudební obor Jana Šoltise zakonèil školní rok koncertem V pátek 15. èervna se koncertem v pizzerii Al Ponte rozlouèili žáci soukromého hudebního oboru Jana Šoltise se školním rokem. V pestrém programu úèinkovali sólisté, dua i skupiny s žánrovì i nástrojovì rozmanitým repertoárem. Premiérová byla prezentace nového oboru - karaoke, který je urèen pro zájemce o studium zpìvu. K dobré atmosféøe pøispìla svým vystoupením rockpopová skupina ATD a také dospìlé kapely - folkcountry Sysli a ragtime a swing hrající Crazy Band. Bibliobox Bedøich O prázdninách má knihovna zkrácenou otevírací dobu, proto vìøíme, že uvítáte novou službu, kterou jsme pro vás pøipravili. Jedná se o schránku urèenou k vracení knih oznaèovanou jako Bibliobox. Je urèen k vracení knih a èasopisù mimo otevírací dobu knihovny. Nelze jej využít pro vracení CD. Knihy z biblioboxu pokøtìného jménem Bedøich vybírají knihovníci každé ráno pøed otevøením knihovny a hned je odeèítají z vašeho ètenáøského konta. Vše je založeno na dùvìøe mezi knihovníkem a ètenáøem. V pøípadì vrácení upomínaných knih vám poplatek za upomínku zùstane k úhradì pøi další návštìvì knihovny. Box je vybaven dvojitými dvíøky a mìkkým dnem pro ochranu vkládaných knih a zabezpeèen tak, aby z nìj knihy nikdo nepovolaný nemohl vytáhnout. Vìøíme, že v dnešní uspìchané dobì bibliobox Bedøich pøed knihovnou rychle zdomácní a bude vám dobøe sloužit jak v dobì, kdy je knihovna zavøená, tak ve chvílích, kdy spìcháte a jen vracíte už pøeètené knihy. V prùbìhu letních mìsícù budou mít zájemci možnost zhlédnout prùøezovou výstavu uèitelù a žákù zdejší Støední umìleckoprùmyslové školy skláøské. Výstava byla zahájena vernisáží v pondìlí 25. èervna v prostorách jižního køídla zámku Žerotínù. Potrvá do 30. záøí. Návštìvníci se mohou tìšit na práce ze všech ateliérù, které na škole pùsobí, tedy designu skla, umìleckoøemeslného zpracování skla, užité malby a prùmyslového Karaoke v provedení Adélky Stanèíkové Výstava I LOVE SUPŠSVM probíhá na staveništi v zámku Øeditelka SPŠS kláøské Dana Budajová na vernisáži s místostarostou MUDr. Krchòákem designu. Pùjde pøedevším o prezentaci závìreèných studentských prací jak klauzurních tak maturitních a ukázku z poslední tvorby jednotlivých pedagogù. Krásné prostory s klenbami, ve kterých výstava probíhá, ještì nejsou zcela stavebnì dokonèeny, avšak hrubé betonové podlahy i absence elektrického osvìtlení dodá vystaveným dílùm urèitou nenapodobitelnou atmosféru. MgA. Jitka Skoèková

18 14 èervenec 2012

19 15 èervenec 2012 Program kina Svìt v èervenci Ètvrtek - støeda ve 20:00 THE AMAZING SPIDER-MAN Americký akèní film. Režie: Marc Webb. Hrají: Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans, Sally Field. Pøístupno, 140 Kè, 137 min., èeský dabing. Ètvrtek - nedìle, v 18:00 MADAGASKAR 3 (Madagascar 3) Americká animovaná komedie. Režie: Eric Darnell, Tom McGrath. Pøístupno, 90 Kè, 92 min., èeský dabing. Pondìlí - støeda v 17:30 DO ØÍMA S LÁSKOU (To Rome With Love) Komedie. Režie: Woody Allen. Film je složen ze ètyø povídek. Hrají: Woody Allen, Penélope Cruz, Ellen Page, Jesse Eisenberg, A. Baldwin. Pøíst., 90 Kè, 102 min., tit. Ètvrtek - nedìle v 18:00 DOBA LEDOVÁ 4: ZEMÌ V POHYBU (Ice Age: Continental Drift) Americká animovaná komedie. Režie: Steve Martino, Mike Thurmeier. Pøístupno, 90 Kè, 94 min., èeský dabing. Ètvrtek - nedìle ve 20:00 hod. 3D, pondìlí støeda ve 20:00 hod. 2D ABRAHAM LINCOLN: LOVEC UPÍRÙ (Abraham Lincoln: Vampire Hunter ) Americký fantasy thriller. Režie: Timur Bekmambetov. Hrají: Benjamin Walker, Dominic Cooper, Anthony Mackie. Od 15 let, 3D -150 Kè, 2D -100 Kè, 105 min., titulky. Pondìlí - støeda :00 hod. AŽ VYJDE MÌSÍC (Moonrise Kingdom) Americké komediální drama. Režie: Wes Anderson. Samovi a Suzy je dvanáct let. Oba spojuje stejný problém: se svým okolím si nerozumí... Hrají: Willis, Edward Norton, Tilda Swinton, Bill Murray, Frances McDormand. Od 12 let, 90 Kè, 94 min., titulky. Støeda ve 14:00 NEDOTKNUTELNÍ (Intouchables) Francouzské komediální drama. Režie: Olivier Nakache, Eric Toledano. Nejnavštìvovanìjší film roku ve Francii. Hrají: Francois Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny. Od 12 let, 50 Kè, 112 min., titulky. Ètvrtek - nedìle v v 17:30 LÍBÁŠ JAKO ÏÁBEL Èeská komedie. Režie: Marie Poledòáková. Hrají: Jiøí Bartoška, Kamila Magálová, Oldøich Kaiser, Eva Holubová. Pøístupno, 90 Kè, 113 min. Ètvrtek - støeda ve 20:00 TEMNÝ RYTÍØ POVSTAL (The Dark Knight Rises) Americký akèní film. Režie: Christopher Nolan. Hrají: Christian Bale, Anne Hathaway, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy, Gary Oldman. Od 12 let, 100 Kè, 165 min., titulky. Nedìle v 17:30, pondìlí - úterý v 17:30 BEZ KALHOT (Magic Mike) Americká komedie. Režie: Steven Soderbergh otevírá dveøe do svìta mužských striptérù. Hrají: Channing Tatum, Matthew McConaughey, Alex Pettyfer. Od 12 let, 90 Kè, 110 min., titulky. Nejprodávanìjší knihy týden: 1. Zhubnìte jednou provždy, Maèingová A. 2. Šéf na grilu II, Polreich Z. 3. Všechno je jinak, Pikora, Šichtaøová 4. Zrozena k smrti,, Jackson L. 5. Domácí krabièková dieta, Doležalová A. Knižní novinky Strážce osudu - románový debut vyšel témìø po 50 letech, McCarthy C. Zvíøe politické - proè jsou lidé politiètí živoèichové?, Koukolík F. Varovné signály oèkování - vysvìtlení princ.imunity a následkù vakcinace, Strunecká A. Velká transformace - exploze nových náboženství pø. n.l., Armstrongová Mladí kanoisté ve Strakonicích zazáøili Vedra, málo vody, hodnì závodníkù, tak vypadal závod Èeského poháru žáku ve Strakonicích. Jako první se jel slalom. Hned v úvodní kategorii kanoe žen, mìli Valmezáci 4 zástupkynì. V kategorii starších žaèek pøedvedla krásné dvì jízdy Barbora Bayerová a sama nevìøila oèím, že se probojovala na bronzovou pozici. Ještì vìtší radost pak museli mít její rodièe ve chvíli, kdy její mladší sestra Markéta Bayerová svedla tìžký boj s Antonií Galuškovou, jejíž táta je nejvìtším výrobcem lodí u nás, a velmi tìsnì tak získala také bronzovou medaili. Ve slalomu pak ještì pøidali zlato Štìpán Tichý s Adamem Škoròou, kteøí vyhráli suverénnì kategorii mladších žákù na deblkanoi, jakoby snad ani nemìli soupeøe. V odpolední èásti dne se jel závod ve sprintu. Kvùli nedostatku vody byl sprint opravdu krátký a tak o jednotlivých pozicích mezi závodníky i žákovského vìku rozhodovaly desetiny vteøin. První kategorií byly kanoe jednotlivcù. Na startovní listinì jste mohli vidìt 4 Valachy, z nichž 2 promìnili své jízdy za vítìzné. V kategorii starších žákù Jan Kaminský vybojoval 2. místo, v kategorii mladších pak Adam Škoròa místo 3. V silnì nabité konkurenci kanoistek se dokázaly hned 3 dìvèata dostat na bednu. V kategorii starších žaèek brala Barbora Bayerová 2. místo a Nikola Huòková se umístila na bronzové pozici. V kategorii mladších nestaèila Markéta Bayerová pouze na soupeøku z Horšovského Týna a umístila se stejnì jako její sestra na støíbrné pozici. V královské kate- Huòková, Kamiòská, Bayerová gorii Valmezákù deblkanoiích pak pøidala dvojice Jakub Køenek a Tadeáš Starý ještì bronzovou placku ve starších žácích. Tím se Èeský pohár žákù pøehoupl do druhé poloviny. O tom, kdo si nakonec poháry za rok 2012 odnese, rozhodne závod na zaèátku srpna v Brnì a MÈR žákù na obtížné trati v Køivoklátì. D. Fusková ml.

20 16 èervenec 2012

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD Obelisk è.5vkvìten 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel.: 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Po dlouhé zimì se jaro ve mìstì rozbìhlo bouølivým tempem V posledních letech se øíká, že vlastnì ani žádné

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje ÈERVEN 2005 èíslo 6 Historické vláèky v Mladìjovì nejezdí Po mladìjovské úzkokolejce zatím nevyjel jediný historický vláèek. Aèkoliv byla turistická sezóna již zahájena, úzkorozchodná tra zeje prázdnotou.

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla Noc s Andersenem v Mìstské knihovnì Ostrov 5 XIII. XIV. roèník Program XXIII. jáchymovského pekla Radùza v divadelním sále DK Ostrov Zdarma 2012 2 3 8 Klášterní slavnosti každoroènì rozšiøují program Je

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. èervna 2004 strana 1 èíslo: 6 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. èervna 2004 V tomto èísle najdete: Školáci v Chorvatsku str. 4 K výroèí B. Smetany str. 6 Benátecké jaro str. 7 Výlet do vých.

Více

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králický zpravodaj 11/2003-1 Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè BUNKR V OBLEŽENÍ Redakce KZ byla upozornìna na zavážení vchodu a støílen betonového bunkru (K S 16 U DRÁHY) z 2.

Více

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu).

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu). 9 XII. roèník Einsiedelnská kaple v Ostrovì oslaví tøi sta let Tøi stovky let od vzniku výrazné dominanty ostrovského Posvátného okrsku - Einsiedelnské kaple si pøipomínáme právì nyní, v záøí. Nádherná

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

ZRCADLO13 ZRCADLO SLEVY

ZRCADLO13 ZRCADLO SLEVY ZRCADLO ZRCADLO13 MÏsÌËnÌ vyd nì»ervenec 2004 RoËnÌk III. ï ËÌslo Toto číslo vyšlo 2. července 2004 Distribuční sí ZRCADLA: Cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Mor. Krumlov

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi:

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi: Králický zpravodaj 07/2004-1 Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku Pracovní návrh k veøejné diskuzi: 1. Cíl koncepce Koncepce chce být

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních.

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních. Program adventu a Vánoc v Ostrovì 12 XIII. roèník Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele Úspìchy cyklisty Davida Zadáka Zdarma 2011 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních V øíjnu loòského

Více

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VII. ZÁŘÍ 2002 Podzimními Chřiby Klub èeských turistù TJ atra-slavia Napajedla poøádá v sobotu 12. øíjna již 31. roèník pochodu podzimními Chøiby. Pøipraveny

Více

XXNìkolik dní se kolemjdoucím. hradbami naskýtal šokující pohled na rozbité náhrobní kameny, zlomený køíž a vysypanou urnu s lidskými ostatky.

XXNìkolik dní se kolemjdoucím. hradbami naskýtal šokující pohled na rozbité náhrobní kameny, zlomený køíž a vysypanou urnu s lidskými ostatky. ZRCADLO DISTRIBUÈNÍ 12 ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo ZRCADLO SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany

Více