Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů. Podpora aktivního učení a stárnutí znevýhodněných seniorů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů. Podpora aktivního učení a stárnutí znevýhodněných seniorů"

Transkript

1 Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů Podpora aktivního učení a stárnutí znevýhodněných seniorů

2 1 Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů Název projektu: Číslo projektu: Podprogram: Webové stránky projektu: Podpora aktivního učení a stárnutí znevýhodněných senioru LLP PT-GRUNDTVIG-GMP Grundtvig Multilaterální Projekty Datum sestavení: PALADIN koordinátor: rozvoj WP6 koordinátor: Asociace VIDA. Mezigenerační spolupráce a aktivní Gabor Dombi WP6 koordinátorská organizace: INFORUM [fórum maďarských IT pro informační společnost] Telefonní číslo: gmail.com Autoři: Faragó, J. (Ed.), Dombi, G., Oliveira, A. L., Fiordelli, M., Zarifis, G., & Pinto, T. A. Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské komise. Tato publikace vyjadřuje názory výše uvedených autorů a Komise nenese žádnou odpovědnost za informace, jež mohou být v tomto dokumentu obsažené. Tento dokument může být volně kopírován a distribuován za předpokladu, že v něm nebudou prováděny žádné změny a budou respektována autorská práva. Elektronickou verzi tohoto dokumentu v 21 oficielnich jazycích Evropské Unie je možné stáhnout na internetových strankach projektu:

3 2 Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů Obsah Úvod - Sociální aspekty přístupu sebeřízeného vzděláváni... 3 Společenská poptávka... 3 Měnící se světová poptávka... 3 Výsledky výzkumu projektu Paladin Občanství Vzdělávání Zdraví Aktivita Finance... 8 Hlavní principy (jednotlivé aspekty - identifikace potřeb seniorů)... 8 Akční princip Reference Seznam literatury... 13

4 3 Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů Úvod - Sociální aspekty přístupu sebeřízeného vzděláváni Společenská poptávka Stupeň rozvoje společnosti lze měřit pomocí toho, jak se chová ke svým seniorům. Ve skutečnosti senioři musí čelit mnohem více problémům než zbytek společnosti v Evropě. Pro ilustraci popis jedné ze skupin seniorů, lidé starší 50 let, kteří se snaží uplatnit ve státní správě, si nemohou najít zaměstnání (nezávisle na jejich vzdělání), proto o nich můžeme mluvit jako o penzistech, kteří jsou bez sebemenší naděje na pomoc ze strany společnosti 1. Existuje velké riziko, že pokud se příjmy seniorů sníží, poklesne také jejich společenské uznání a jejich vztahy a sociální sítě se rozpadnou. Takto znevýhodnění senioři se mohou začít navíc cítit nepotřební, vedle toho, že musí bojovat o své živobytí díky omezeným příjmům sníženým v konkurenčním boji s mladšími generacemi. I když průměrná délka života se obecně zvyšuje, v zemích východní a jižní Evropy je nižší ve srovnání se západní a severní Evropou. Ztráta kontaktu se společností může vést k rozvoji psychosomatických onemocnění, stejně jako k rostoucímu počtu nutných lékařských zákroků. V důsledku nedostatku pozornosti ze strany společnosti dochází rovněž ke zvýšení sociálních výdajů. Měnící se světová poptávka V průběhu posledních dvaceti let jsme svědky technicko-technologické revoluce. Tato revoluce má přímý vliv na kvalitu života seniorů. Poptávka se přesouvá směrem k informačním technologiím a s nimi souvisejícím znalostem. Značná část těchto vynálezů v oblasti informačních technologií je využívána také starší částí populace. (Příkladem toho je mobilní telefon, který je seniory často používán jako prostředek k přivolání pomoci.) Nicméně požadavky starších lidí nejsou vždy uspokojeny 2. Ti šťastnější členové starší generace, kteří ovšem představují 1 (Studie o agismu vypracovaná nejvýznamnějším maďarským výzkumným institutem TARKI) 2 IKT helyzetelemzés 2010 végén (Zpráva o převládajicí podmínkach v ICT, konec roku 2010)

5 4 Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů menšinu (především ti s vyššími příjmy a s vyšším vzděláním), hledají příležitosti, kterými mohou být aktivními členy nově definovaného světa. Často navštěvují levnější nebo bezplatné kurzy a běžně využívají možnosti sebevzdělávání. Méně šťastnou většinu seniorů představují ti, kteří žijí sami, žijí ve větší vzdálenosti od měst a vzdělávacích středisek, mají nižší příjmy nebo nižší vzdělání. Nové informace, technologie a možnosti se k této skupině lidí nedostanou, a pokud přece, dostanou se k nim s velkým zpožděním. Výsledky výzkumu projektu Paladin Projekt PALADIN má za cíl zlepšit postavení znevýhodněných seniorů, kteří jsou starší 50 let s nízkou kvalifikací, prostřednictvím rozvoje nástrojů na zvýšení jejich připravenosti ke sebevzdělávání. Jedním z hlavních cílů projektu Paladin bylo sestavit pět škál pro hodnocení sebeřízení znevýhodněných seniorů v oblastech zdraví, aktivita, vzdělávání, občanství a finance. Na operativní úrovni bylo cílem vytvořit vědecky validní stupnice, které by byly zároveň vizuálně atraktivní a jednoduché, jak k užívání, tak k pochopení. Vzhledem k tomu, že sebevzdělávání a sebe účinnost v oblasti sebe řízeného učení, mají velmi úzký vztah (Hoban a Sersland, 1999, 2000, Oliveira a Simoes, 2001, 2006, Oliveira, 2005, 2009), byly stupnice vyvinuty na základě váhy těchto dvou teoretických konstruktů: sebevzdělávání a sebe účinnost. Ve světle nových paradigmat učení a měnících se sociálních podmínek projekt Paladin zdůrazňuje, že zdraví, aktivita, vzdělávání, občanství a finance jsou klíčovými faktory funkčnosti v naší společnosti. Na základě tohoto předpokladu tvrdí, že posilování schopnosti učit se a rozvíjení výše zmíněných faktorů je efektivním způsob boje proti znevýhodňování seniorů. (Oliveira et al., 2011) Prvním metodologickým krokem výzkumu bylo definování relevantních oblastí fungování v každé z pěti oblastí: zdraví, aktivita, vzdělávání, občanství a finance. Pilotní studie byly provedeny u seniorů v Portugalsku (Coimbra a Lousada), Španělsku (Zaragoza), Řecku (Soluň), Švýcarsku (Lugano), Maďarsku (Budapešť) a na Maltě (různá města a obce). Cílovou populací pro studii byli senioři starší 50 let s nízkou úrovní vzdělání, nízkou kvalifikací a špatnou ekonomickou situací (Zarifis, 2010). Další krok spočíval v provádění vlastní studie ve všech výše

6 5 Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů zmíněných zemích s využitím menšího počtu efektivnějších měřítek na rozsáhlejším vzorku populace. Tímto způsobem se sebralo velké množství dat (kvantitativních a kvalitativních) od znevýhodněných seniorů, i když to nelze považovat za reprezentativní v aplikaci na celosvětovou populaci. Stručné shrnutí výsledků studie bude uvedeno níže u každé oblasti. 1. Občanství Pokud jde o kvantitativní data, vzorek z Řecka vykazoval nejnižší výsledky (průměr = 116,03), následovalo Španělsko (průměr = 142,81), Maďarsko (průměr = 153,62), Švýcarsko (průměr = 156,46) a Malta (průměr = 159,52). Portugalsko mělo nejvyšší hodnoty (průměr = 162,51), což znamená, že se senioři cítí jistější v občanských postojích a chování. Kvalitativní výsledky z Portugalska a Malty ukázaly, že senioři v těchto dvou zemích mají tendenci vnímat se dobrými občany a toto své přesvědčení staví na základě dvou aspektů: pomáhají ostatním lidem a také se (především senioři z Malty) cítí být velmi dobře integrováni do společensti a mají pocit, že mohou přispět ke "všeobecnému dobru". Ve Švýcarském vzorku senioři uváděli, že se "někdy lidé chovají ke starším jako by neměli ve společenském životě žádné slovo". V jiných vzorcích se objevily některé neobvyklé názory typu: "Neakceptuji líné lidi" (senior ze Španělska) nebo "Já jsem dobrý občan. Odešel jsem po 50 letech práce do důchodu, a pak jsem i nadále pokračoval v práci "(senior z Maďarska). Díky mimořádně silnému odhodlání být společensky prospěšný může dojít k vyšší vnímavosti vůči různým prospěšným aktivitám. Mimo aktivity, které byly studovány v projektu Paladin, koordinátoři zjistili, že starší lidé s velmi silnou touhu být prospěšní ve své komunitě, jsou vnímavější k účasti na politických událostech, pomáhají neformálně ve svých čtvrtích a v organizacích, jejichž jsou součástí, často také finančně přispívají na důležité komunitní události.

7 6 Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů 2. Vzdělávání Pokud jde o sebedůvěru v oblasti sebe řízeného vzdělávání, kvantitativní údaje rovněž ukazují v Řecku nejnižší hodnoty (průměr = 81,47), následuje Malta (průměr = 129,68), Španělsko (průměr = 141,11) a Švýcarsko (průměr = 142,94). Portugalští senioři (průměr = 162,72) spolu s maďarskými (průměr = 163,40) dosáhli nejvyšších hodnot, což v překladu znamená, že tito senioři jsou sebevědomější, co se sebevzdělávání týče. V oblasti vzdělávání se nachází dva ústřední směry napříč všemi účastnícími se zeměmi. První a převládající směr je, že senioři přičítají velký význam vzdělávání a odborné přípravě, a to především proto, že tyto činnosti vnímají jako klíčové nástroje pro podporu kvality každodenního života. Druhý a méně výrazný směr je ten, že někteří senioři mají pochybnosti o účinnosti vzdělávání a odborné přípravy v měnícím se prostředí života seniorů. Zejména ve Španělsku u účastníků převažoval názor, že senioři se účastní vzdělávacích akcí jen když jsou k dispozici (a senioři nemají nic jiného na práci), nebo když je vzdělávání vyžadováno z profesních důvodů. Na vzorku z Maďarska je zajímavé, že účastníci považují trénink v oblasti informačních a komunikačních technologií za stejně důležitý. Ve Švýcarsku někteří senioři zdůraznili, že jakmile jsou v důchodu, některé oblasti již nejsou důležité. 3. Zdraví Obecně platí, že senioři se cítí sebejistí při přijímání odpovědnosti za své vlastní zdraví, i když s jistými variacemi mezi jednotlivými zeměmi. Z kvantitativního hlediska ukázal řecký vzorek nejnižší výsledky (průměr = 116,39), následuje Španělsko (průměr = 132,01), Švýcarsko (průměr = 138,08) a Maďarsko (průměr = 140,23). Senioři z Portugalska (průměr = 153,92) a Malty (průměr = 163,47) vykazovali nejvyšší hodnoty, což znamená, že se cítí jistější při přejímání odpovědnosti za jejich zdraví. Portugalští senioři vyjádřili velké množství názorů ohledně jejich vztahu ke zdraví, což ukazuje, že je pro ně tato oblast velmi důležitá. Obecně lze říci, že se všichni shodli, že každý by měl dbát o zdravý životní styl s cílem zvýšit tak svoji kvalitu života. Téměř všichni senioři jsou přesvědčeni, že vědí, co mají dělat pro zlepšení svého zdraví. Někteří z nich zmínili jisté obtíže při komunikaci se zdravotnickým personálem, protože ne vždy byli schopni všemu porozumět. Jiní připustili, že mají

8 7 Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů omezený přístup k informacím potřebným pro rozvoj zdravého životního stylu. Jako další příklady byly uvedeny potřeba zvýšení fyzické aktivity a změna stravovacích návyků. 4. Aktivita Pokud jde o kvantitativní údaje, data řeckých seniorů ukázala nejnižší výsledky ohledně jejich aktivity (průměr = 109,66), následuje je Španělsko (průměr = 134,24), Švýcarsko (průměr = 139,22) a Malta (průměr = 146,07). Senioři z Portugalska (průměr = 151,73) a Maďarska (průměr = 156,45) vykazují nejvyšší hodnoty, což znamená, že mají větší sebejistotu v účasti na některých aktivitách (profesních, dobrovolnických, kulturních, volno časových aktivitách sloužících k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji). Obecně v portugalském vzorku platí, že senioři mají důvěru ve vlastní schopnosti vykonávat každodenní činnosti, i když žijí v domově důchodců, kde tyto činnosti vykonávat nemusejí. Mají sklon charakterizovat se jako aktivní, a někteří dokonce vyjádřili odhodlání zvýšit svoji aktivitu, aby se mohli vrátit do pracovního procesu nebo dokonce rozvíjet aktivity na pomoc druhým. Ve Španělsku někteří senioři litovali, že nemají čas dělat jiné druhy aktivit (přáli by si větší rozmanitost aktivit). Řečtí senioři vyjádřili v rámci projektu dualitu názorů, pokud jde o jejich zájem o aktivity. Část z nich vyjádřila značný zájem najít si práci a jiní se naopak netajili tím, že nemají žádný zájem o jakýkoli druh činnosti. Ve vzorku z Malty a Maďarska se senioři spíše vyjadřovali k důležitosti osobního uspokojení a pozitivních stavů aktivitou způsobených. Data sebraná na Maltě zdůraznila důležitou úlohu rodiny - a zvláště dětí - v tomto procesu. Řečtí respondenti byli velmi opatrní a důkladní při popisu svých činností. Silně pozitivní reakce na tuto sféru může znamenat, že aktivity jsou seniory vysoce ceněny a může to rovněž naznačovat jejich zájem nejen dosavadní aktivity udržovat, ale také je zlepšovat. Starší lidé, kteří se zaměřují na aktivní využití schopností mohou být vnímavější k různým okruhům činností, v nichž by své schopnosti dobře zhodnotili. Proaktivní přístup a snaha zapojit se do různých činností, může vést k touze mít flexibilní rozvrh. Pokud se koordinátoři setkají se seniory, kteří mají flexibilní plány, mohou odvodit jejich zájem o různé druhy činností. To potvrzuje také odkaz

9 8 Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů na starší literaturu, která uvádí, že seniory lákají obzvláště pracovní pozice, které nabízí flexibilitu v pracovních podmínkách. Senioři, kteří jsou flexibilní, jsou schopni skloubit placenou práci s dalšími aktivitami. V souvislosti s aktivitou starších lidí je třeba vzít v úvahu rozporuplnost. Zatímco postupné zvyšování věku odchodu do důchodu stále pokračuje (s cílem snížit mandatorní výdaje státu), je paradoxně faktem, že zaměstnanci starší 50 let nemají téměř šanci na trhu práce. Podle Maďarského centrálního statistického úřadu většina maďarských důchodců by dnes ráda pracovala po odchodu do důchodu, ale počet těch, kterým se opravdu podaří najít zaměstnání je pouze mezi 0,5 a 3 procenty. 5. Finance V oblasti financí španělští (průměr = 132,08) a řečtí (průměr = 134,09) senioři dosáhli nejnižších hodnot, následovala je Malta (průměr = 146,52) a Švýcarsko (průměr = 155,05). Maďarsko (průměr = 156,31) a Portugalsko (průměr = 156,93) dosáhli nejvyšší hodnoty, což znamená, že se cítí jistější, co se jejich finanční situace týče. Finance je oblast, kde je možné najít více společných názorů napříč účastnícími se zeměmi. Pouze odpovědi španělských a řeckých respondentů byly méně výrazné. Obecně platí, že senioři vidí svůj nízký příjem jako velký problém, protože to znamená nízký rozpočet, který je omezuje v jejich každodenním životě. Navzdory této skutečnosti, jsou však senioři přesvědčeni, že jsou schopni najít optimální řešení a to prostřednictvím šetrného hospodaření s jejich finančními prostředky. Někteří respondenti, zejména z Malty a ze Švýcarska, se zmínili, že rodina je někdy důležitou pomocnou rukou při zvládání finančních potíží. Hlavní principy (jednotlivé aspekty - identifikace potřeb seniorů) Lidé, kteří se dokáží sami vzdělávat, jsou vítězi budoucnosti, protože mají ve svých rukou schopnost zvyšovat své znalosti a to po celý život (Collins, 2006). Jakmile jsou lidé vyškoleni pro samostatné učení, budou schopni se sebevzdělávat kdykoli a v jakékoli situaci. "Sebevzdělávání (self-directed learning) tvoří základ celoživotního vzdělávání... Dovednost se sebevzdělávat, je-li úspěšně osvojena,

10 9 Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů poskytuje studentům přístup k celoživotnímu učení" (Dynan, Cate & Rhee, 2008). Schopnost sebevzdělávat se poskytuje možnost zlepšit kvalitu života člověka, protože dává studentům ty správné nástroje pro celoživotní učení (Yamada, 1994). Sebevzděláváním je nazýván "způsob života a ne technika", protože jeho základem je postoj, který bude trvat v každé situaci a v dlouhodobé perspektivě (Clinton a Rieber, 2010). Jsme schopni zlepšit vlastní učení, pokud pochopíme jednotlivé komponenty sebevzdělávání. Sebevzdělání klade důraz na "autonomii, vnitřní motivaci, přizpůsobivost, sebekázeň a kritickou reflexi, může pomoci studentům se více soustředit, řídit a být úspěšnými (Ausburn 2002)". (Clark, 2005). Samostatně řízené učení je tím efektivnější čím silnější je studentova vnitřní motivace. Tyto výhody jsou chápány jako efektivní zbraň proti předčasnému úpadku jak mentálnímu, tak fyzickému a také proti závislosti, protože mají moc vyvolat motivaci se učit a rozvíjet. Navíc je tento silný potenciál využitelný v jakémkoliv předmětu a u všech studentů. Ve skutečnosti se však mnozí dospělí nejsou schopni zcela samostatně vzdělávat. Spíše se dá říci, že jednotlivci zaujímají různé pozice na kontinuu vlastní osy, nazvěme ji self-directedness, což znamená, že někteří jsou více autonomní a jiní naopak méně autonomní. Co se vzdělávání týče, dospělí s nižší úrovní vzdělání mají tendenci být závislejší, než dospělí s vyšším vzděláním. (Terry, 2006) Takže bychom měli být zvláště pozorní k povaze autonomie dospělého člověka a pomoci mu zvyšovat jeho vnitřní motivaci, sebevědomí a účast na vzdělávacích aktivitách. Kromě toho, individuální rozdíly mezi seniory se značně zvyšují s přibývajícím věkem. Každý člověk ve vysokém věku je diametrálně odlišný, protože v průběhu života prošel mnoho cest, které jej zformovaly jako jedinečnou individualitu. Každý starší dospělý má jiné touhy a plány do budoucna. Pro celé spektrum sebevzdělávání je podstatné správné užívání nástrojů, které mohou proces učení ulehčit. Technologie hraje důležitou roli v moderní společnosti a může být také skvělým pomocníkem při procesu sebevzdělávání. Jak Clark poukazuje ve své výzkumné studii hlavně znevýhodněné skupiny lidí mohou profitovat z použití technologie.

11 10 Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů Chu a Tsai (2009) zdůrazňuje, že sebevzdělávání na internetu je vhodný způsob zejména pro seniory v nevýhodné situaci. Je to opravdu skvělý prostředek jak pomoci lidem (od 45 do 59 a nad 60 let) překonat různé bariéry při učení. Navíc internet je při vzdělávání charakteristický tím, že je nejpohodlnější a finančně efektivní, může si ho dovolit každý a vydrží celý život. Tyto charakteristiky internetu jsou důvodem, proč je nástrojem, který jde tak dobře dohromady se sebevzděláváním. Akční princip (Doporučení pro tvůrce legislativy v oblasti sociálních služeb, vzdělávání a odborné přípravy) Podle výsledků výzkumu projektu Paladin a zkušeností zúčastněných odborníků by se dalo v této fázi shrnout několik legislativních doporučení: Sebevědomí seniorů by mělo být podpořeno, povědomí o jejich užitečnosti by mělo být posíleno prostřednictvím podpory a nabízením různých programů směřujících k zvýšení jejich informovanosti. Postoje seniorů by měly být změněny tak, aby senioři pozitivně vnímali vlastní obraz, obraz starších lidí. Pomoc musí být poskytnuta lidem nad 50 let při získávání moderních dovedností a znalostí. To by vyžadovalo, aby vzdělávání dospělých nebylo jednostranně zaměřeno pouze na úspěšnost na trhu práce, ale všechny formy celoživotního vzdělávání by měly být podporovány, aby byli následně senioři schopni získat dovednosti, které potřebují. Zdraví, aktivita, vzdělávání, občanství a finance byly potvrzeny jako klíčové oblasti pro starší lidi. Rozvoj schopností v těchto oblastech bude mít pozitivní vliv na jejich každodenní život. Připravenost pro samostatné učení u starších lidí může být podporována online nebo offline výcviky, které zajistí získání schopnosti sebevzdělávat se v každé situaci, v každém kraji, univerzitě, kulturním centru a knihovně. "Lektor sebevzdělávání seniorů" nebo "senior pedagog" profese by měla být vytvořena jako nové povolání (jako vznikl vzdělavatel dospělých důsledkem potřeby vzdělávat dospělé). Učení, vedení a všechny formy "vzdělávání seniorů" by neměly být omezeny na seniory samotné. Mezigenerační vzdělávání by mělo být

12 11 Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů podporováno, a to nejen jako flexibilní metodika pro zlepšení učení, ale také jako strategie k posílení solidarity a sociální soudržnosti. Vlastní organizace seniorů by měla být podporována, pokud jde o volný čas seniorů, o jejich vzdělávání a jejich zaměstnání. Nicméně je důležité zdůraznit, že schopnost sebeřízení je v kódu DNA většiny podnikatelů a připravenost učit se je třeba podporovat, protože to může hrát důležitou roli při podnikatelském vzdělávání dospělých a starších lidí. Využívání nástrojů, které byly vyvinuté projektem Paladin, na zvýšení schopnosti samostatného učení starších lidí je třeba podporovat na globální úrovni. Členové starší generace, jsou spíše ochotni přijmout informace od lidí v svého věku. Tento postoj může být překonán za pomoci mezigeneračních prostředníků. Starší lidé by měli být podporování a mělo by se jim dostat pomoci, která podpoří jejich seberealizaci a sebeřízení. Buď sami nebo ve spolupráci s mladšími generacemi, starší lidé mají velký podnikatelský potenciál, který lze využít k vytvoření vlastního podnikání (ziskového nebo neziskového). Podnikatelské vzdělávání spolu s národními programy na podporu podnikání by měly být vytvořeny. PALADIN výzkum potvrdil některé hypotézy z literatury. Ty je třeba také respektovat při navrhování vzdělávacích programů: Volba o tom co, jak a kdy se učit by měla spočívat na studentech (student se nemusí přizpůsobit "programu", naopak "program" je tu proto, aby se přizpůsobil studentovi). Rozvojové potřeby dospělých by měly být respektovány. Individuální rozdíly by měly být brány v úvahu. Tempo studujících je třeba respektovat. Samostatná práce je příležitostí k pokroku pro mnohem rychlejší nebo pomalejší studenty v závislosti na individuálních schopnostech. Každý člověk potřebuje svůj čas. Flexibilní plán by měly být k dispozici. Přátelské a příjemné učební prostředí by mělo být vytvořeno. Bariéry by měly být odstraněny.

13 12 Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů Vzájemná spolupráce studentů by měla být podporována. Je známo, že strategie celoživotního učení by měly nalézt rozličnější, flexibilnější a přitažlivější cesty (Rada, 2009), proto je díky svému potenciálu sebevzdělávání považováno za velmi účinný nástroj k posílení připravenosti na samostatné učení pro seniory, a to zejména pro ty, kteří jsou ve znevýhodněné pozici. Reference Oliveira, A. L., Vieira, C., Nogueira, S., Lima, M., Alcoforado, L., & Ferreira, J. A. (2011). PALADIN, WP3 development Report: Development of Self-directed Learning Readiness Scales for disadvantage seniors in health, activity, education, citizenship and finances. Coimbra: Universidade, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação. Collins, A. (2006). How society can foster self-directed learning. Human Development, 49(4), Dynan, L., Cate, T., & Rhee, K. (2008). The impact of learning structure on studentsʼ readiness for self-directed learning. Journal of Education for Business, 84(2), Clark, K. (2005). Serving underserved communities with instructional technologies: Giving them what they need, not what you want. Urban Education, 40(4), Council (2009). Council conclusions of 12 May 2009 on a strategic framework for European cooperation in education and training ( ET 2020 ). OJ C (2009/C 119/02). Council of the European Union. Zarifis, G. (2010). Disadvantage seniors in Europe: Main identifiers: A desk research approach. In Chu, R. J.-C., & Tsai, C.-C. (2009). Self-directed learning readiness, internet selfefficacy and preferences towards constructivist internet-based learning environments among higher-aged adults. Journal of Computer Assisted Learning, 25(5), Terry, M. (2006). Self-directed learning by undereducated adults. Educational Research Quarterly, 29(4),

14 13 Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů Seznam literatury Clinton, G., & Rieber, L. P. (2010). The Studio experience at the University of Georgia: an example of constructionist learning for adults. Educational Technology Research and Development, 58(6), McMillan, S. J., & Macias, W. (2008). Strengthening the safety net for online seniors: factors influencing differences in health information seeking among older internet users. Journal of health communication, 13(8), McMillan, S., Avery, E. J., & Macias, W. (2008). From Have Nots To Watch Dogs. Information, Communication & Society, 11(5), Yamada, Masayuki (Department of Education, Akita University, Akita, J. (1994). Yamada 1994.pdf. Educational Gerontology,

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

PhDr. Michal Šerák, Ph.D. Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze

PhDr. Michal Šerák, Ph.D. Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze PhDr. Michal Šerák, Ph.D. Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze Podíl populace 65+ ve vybraných regionech % 31,2 31,8 32,9 32,3 30 27,8 26,9 29,7 28,1

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 Vzdělávání dospělých v ČR Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 1 2 12 Podíl dospělé populace na dalším vzdělávání v ČR a EU v letech 2008 2014 11,4 11 10,8 10,5 10,6 10 9,7 9 9,4 9,3

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Metodologie výzkumu mezigeneračního učení: od otázek k výsledkům

Metodologie výzkumu mezigeneračního učení: od otázek k výsledkům Metodologie výzkumu mezigeneračního učení: od otázek k výsledkům Milada Rabušicová Lenka Kamanová Kateřina Pevná Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta Masarykovy university, Brno Výzkumný projekt

Více

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková Balíček ICN Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní zátěže sester Kapitola 5: Důležitost pracovního

Více

POLITICKÝ DOKUMENT Doporučení pro zvýšení inkluzivity systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení v Evropě pro romskou komunitu

POLITICKÝ DOKUMENT Doporučení pro zvýšení inkluzivity systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení v Evropě pro romskou komunitu POLITICKÝ DOKUMENT Doporučení pro zvýšení inkluzivity systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení v Evropě pro romskou komunitu Zpřístupnění systémů uznávání neformálního vzdělávání a

Více

VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ. Analytická zpráva

VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ. Analytická zpráva VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ Analytická zpráva Analytická zpráva byla vytvořena ve spolupráci Centra občanského vzdělávání Masarykovy univerzity

Více

PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR

PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR Mgr. Ilona Štorová 16.11.2012 OBSAH Identifikace projektu Klíčové aktivity Výstupy projektu Pilíře Age Managementu Pracovní schopnost

Více

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce)

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Partneři projektu Skupina zaměstnavatelských svazů Slovinska (ZDS), Chorvatska (HUP), Maďarska (MGYOSZ), Rakouska (IV), Slovenska (RÚZ) a

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj. kariérového poradenství

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj. kariérového poradenství Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj 1. Charakteristika kariérového poradenství Výchova k podnikavosti (dále VkP)

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0030 Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. Olomouc ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

Více

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Český statistický úřad 2013 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203469 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Tento

Více

Rovné příležitosti pro všechny generace @ IBM

Rovné příležitosti pro všechny generace @ IBM Petr Šebek IBM Česká republika Rovné příležitosti pro všechny generace @ IBM Podpora hodnot napříč generacemi E-mail: petr_sebek@cz.ibm.com Svět stárne = generační dopad na IBM populaci IBM populace rozdělená

Více

AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI

AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI Mgr. Ilona Štorová 5.12.2012 OBSAH Identifikace projektu Klíčové aktivity Výstupy projektu Pracovní schopnost Index pracovní schopnosti Strategie Age Managementu v ČR Aktivní

Více

Vzdělávací potřeby dospělých v České republice

Vzdělávací potřeby dospělých v České republice Vzdělávací potřeby dospělých v České republice Milada Rabušicová,, Ladislav Rabušic,, KláraK Šeďová, Petr Novotný Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (http://www.phil.muni.cz/ped/)

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Age management a dosavadní výsledky výzkumu v oblasti zaměstnávání osob 50+

Age management a dosavadní výsledky výzkumu v oblasti zaměstnávání osob 50+ Age management a dosavadní výsledky výzkumu v oblasti zaměstnávání osob 50+ Praha, 22. 11. 2013 Nikola Šimandlová Alternativa 50+, o.p.s. +420 777 564 332 nikola.simandlova@alternativaplus.cz http://alternativaplus.cz

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce)

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) Červen 2016 1 Jaké neformální vzdělávání chceme realizovat/podporovat v JmK? 1. Vymezení subjektů poskytujících neformální vzdělávání Definice

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

České předškolní vzdělávání v mezinárodním kontextu

České předškolní vzdělávání v mezinárodním kontextu České předškolní vzdělávání v mezinárodním kontextu PhDr. Irena Borkovcová Celostátní konference Inovace v předškolním vzdělávání s mezinárodní účastí MŠMT, Praha, 18.10.2013 Mezinárodní spolupráce ECEC

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Age Management, zaměstnanost a pilotní ověření metody Work Ability Index

Age Management, zaměstnanost a pilotní ověření metody Work Ability Index Age Management, zaměstnanost a pilotní ověření metody Work Ability Index Úřad práce ČR Krajská pobočka v Brně RNDr. Jiří Fukan, Ph.D. jiri.fukan@bm.mpsv.cz Národní cíle České republiky v oblasti zaměstnanosti

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012 Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig Projektové řízení mezinárodního partnerství 6. září 2012 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (2007 2013) Comenius primární a sekundární vzdělávání Leonardo da

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Hodnocení vzdělávací akce.

Hodnocení vzdělávací akce. Projekt terénního výzkumu Hodnocení vzdělávací akce. NEWTON CENTER, spol. s r.o. Praha 4, Krč, Štúrova 55, PSČ 142 00 IČO: 250 80 211 WWW.NEWTONCENTER.CZ 1 Obsah: I. Přípravná fáze...3 II. Realizační fáze...4

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Vzdělávání dospělých v pracovním a profesním kontextu

Vzdělávání dospělých v pracovním a profesním kontextu Vzdělávání dospělých v pracovním a profesním kontextu ČAPV, České Budějovice, 2007 Mgr. Petr Novotný, Ph.D. Ústav pedagogických věd FF MU v Brně A. Nováka 1 602 00 Brno e-mail: novotny@phil.muni.cz Příspěvek

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Profesní růst Školení pracovníků

Profesní růst Školení pracovníků EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Název projektu: Profesní růst Školení pracovníků UNO Praha Příjemce dotace UNO PRAHA spol. s r.o. Thámova 1, 186 00 Praha 8 www.uno.cz

Více

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Střední průmyslová škola textilní, Tyršova 1, Liberec 9. 2. 2012 Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Projekt Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji projekt realizovaný v rámci Operačního

Více

GRUNDTVIG. evropský program

GRUNDTVIG. evropský program GRUNDTVIG evropský program pro podporu vzdělávání dospělých GRUNDTVIG podprogram LLP 2 2 GRUNDTVIG v České republice 2001 2003 v rámci EU programu Socrates I 2004 2006 v rámci EU programu Socrates II 2007

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

Příprava na stárnutí z pohledu vzdělávání seniorů Ivo Rašín Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Demografická tichá revoluce, se může stát trestem za nevšímavost Příprava na vlastní stáří a život

Více

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Demografická změna a role měst v rozvoji komunitních zdravotních a sociálních služeb Magistrát hl.města Prahy 13.ledna 2015 Alena Šteflová Kancelář WHO

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Výrobní podnik při současných tržních podmínkách SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 Osnova tématu: 1. Globální pohled na svět, společnost a ekonomiku

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ. Jak se cítíme v Terra Group?

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ. Jak se cítíme v Terra Group? PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ Jak se cítíme v Terra Group? SLOVO ÚVODEM Vážení kolegové, Ve dnech 30.3 13.4.2016 byl ve společnosti Terra Group realizován průzkum spokojenosti zaměstnanců. Průzkum byl

Více

THE e-skills MANIFESTO. Czech - Shrnutí

THE e-skills MANIFESTO. Czech - Shrnutí THE e-skills MANIFESTO Czech - Shrnutí Please find the full e-skills Manifesto in English here: http://bit.ly/manifesto2016 SHRNUTÍ Od začátku kampaně eskills for Jobs v roce 2010 byl dokument Manifest

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

12485/16 ebk/el/jhu 1 DG B 1C

12485/16 ebk/el/jhu 1 DG B 1C Rada Evropské unie Brusel 28. září 2016 (OR. en) 12485/16 SOC 551 EMPL 362 ECOFIN 824 EDUC 293 JEUN 63 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Výbor pro zaměstnanost Výbor stálých zástupců / Rada Nová

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. EFEKTIVNĚ VZDĚLÁVAT ZAMĚSTNANCE MŮŽE I MALÝ A STŘEDNÍ PODNIK Tomáš Langer Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Evropský sociální fond Investice do lidí

Evropský sociální fond Investice do lidí Evropský sociální fond Investice do lidí Evropská komise Tento leták je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Ani Evropská komise, ani žádná osoba jednající za Evropskou komisi nenesou odpovědnost

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Kde získat další informace? http://opvvv.msmt.cz http://www.msmt.cz https://www.facebook.com/opvvv/ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ opvvv@msmt.cz Informace o ostatních operačních programech:

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

A. Datová příloha k potřebám regionálního školství

A. Datová příloha k potřebám regionálního školství A. Datová příloha k potřebám regionálního školství 1 Významný počet žáků nedosahuje ani základní úrovně v klíčových kompetencích Graf ukazuje podíl žáků, kteří dosáhli nižší úrovně než 2 (tmavě modré)

Více

Strategii vzdělávání do roku 2020

Strategii vzdělávání do roku 2020 Strategii vzdělávání do roku 2020 Celý text: http://www.msmt.cz/ministerstvo/strategie-vzdelavaci-politiky-2020 2 VIZE V nejobecnější podobě lze smysl vzdělávání vyjádřit prostřednictvím čtyř jeho hlavních

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS Dietetika: profese ke zdraví Dietetická profese má oficiální definici, která byla přijata Mezinárodní konfederací

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné 1 [SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

Více

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Learn.Empowerment Samořízené studium pro nezaměstnané osoby s nedostatečnou kvalifikací Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Shrnutí Jak mohou být inovativní výstupy

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém

Více

Edukační interakce s cílovými skupinami celoživotního vzdělávání v knihovnách

Edukační interakce s cílovými skupinami celoživotního vzdělávání v knihovnách Edukační interakce s cílovými skupinami celoživotního vzdělávání v knihovnách Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU pmazacov@phil.muni.cz Co je obsahem Kompetenční

Více

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace (projekt ) MUDr. Vladimíra Lipšová SZÚ, CHPPL Informace o projektu Účastníci Výběr tématu Cíle, cílové skupiny E-learning Web anketa, výsledky Závěr, kontakty

Více

Katalog vzdělávání 2016 Obsah

Katalog vzdělávání 2016 Obsah Katalog vzdělávání 2016 Obsah Osobnostní rozvoj... 2 1. Prezentační dovednosti... 2 2. Komunikační dovednosti... 2 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 2 4. Myšlenkové mapy... 3 IT kurzy... 4 1. Adobe

Více

EM-kit. Empowerment of immigrant women

EM-kit. Empowerment of immigrant women 1 Design a obsah u I. Představení Stupnice (škála) aktivního občanství je nástrojem podpory koučů, kteří jsou zodpovědní za zlepšení integrace a sociální participace žen migrantek s nízkým vzděláním. Ve

Více

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW KLÍČOVÉ KOMPETENCE

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW KLÍČOVÉ KOMPETENCE A IS IS, a.s. F l o r i á nsk é nám. 1 0 3-27 2 0 1 K l a d no - h2 k.a i si s.c z T e l., f a x: +4 2 0 312 245 8 1 8 - e -m a il: h2 k @ a i si s. c z HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW Nástroj pro hodnocení

Více

Jsme každým dnem starší, ale cítíme se stále mladší. Projekt Grundtvig. Číslo 1 prosinec 2012

Jsme každým dnem starší, ale cítíme se stále mladší. Projekt Grundtvig. Číslo 1 prosinec 2012 Projekt Grundtvig Číslo 1 prosinec 2012 Jsme každým dnem starší, ale cítíme se stále mladší If you have any news you would like to have included in our next issue please submit details to editor. Obsah

Více

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance Finanční vzdělávání v International Personal Finance International Personal Finance Kdo jsme? mezinárodní finanční společnost obsluhujeme 2.5 miliónu zákazníků v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku,

Více

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Poděkování Mnohokrát děkujeme všem respondentům a také těm, kdo dotazník pomáhali šířit. Vyhodnocení zpracovala Rut Kolínská. Vyplněné dotazníky v tištěné

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT Provozovatel: Obecný přehled unite-it za rok 2014 Síť Unite-IT oslavila druhý rok projektu, ale teprve první rok za plného provozu, přičemž nadále expandovala, rostla

Více

Hodnocení a uznávání výsledků neformálního vzdělávání kariérových poradců. Zuzana Freibergová

Hodnocení a uznávání výsledků neformálního vzdělávání kariérových poradců. Zuzana Freibergová Hodnocení a uznávání výsledků neformálního vzdělávání kariérových poradců Zuzana Freibergová IMPROVE Improving Validation of Not-Formal Learning in European Career Guidance Practitioners Projekt IMPROVE

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 1 1 2 Foto archiv OP VVV Obsah Co je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání?... 4 Oblasti intervencí OP VVV... 5 Zaměření OP VVV... 5 Alokace ESI fondů

Více

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6.

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. 2014 Obecné kompetence v Norsku Podle PIAAC výrazně lepší výsledky

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 11/2013 Výsledky průzkumu za rok 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje 2. Přehled odpovědí Jaké

Více