Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů. Podpora aktivního učení a stárnutí znevýhodněných seniorů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů. Podpora aktivního učení a stárnutí znevýhodněných seniorů"

Transkript

1 Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů Podpora aktivního učení a stárnutí znevýhodněných seniorů

2 1 Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů Název projektu: Číslo projektu: Podprogram: Webové stránky projektu: Podpora aktivního učení a stárnutí znevýhodněných senioru LLP PT-GRUNDTVIG-GMP Grundtvig Multilaterální Projekty Datum sestavení: PALADIN koordinátor: rozvoj WP6 koordinátor: Asociace VIDA. Mezigenerační spolupráce a aktivní Gabor Dombi WP6 koordinátorská organizace: INFORUM [fórum maďarských IT pro informační společnost] Telefonní číslo: gmail.com Autoři: Faragó, J. (Ed.), Dombi, G., Oliveira, A. L., Fiordelli, M., Zarifis, G., & Pinto, T. A. Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské komise. Tato publikace vyjadřuje názory výše uvedených autorů a Komise nenese žádnou odpovědnost za informace, jež mohou být v tomto dokumentu obsažené. Tento dokument může být volně kopírován a distribuován za předpokladu, že v něm nebudou prováděny žádné změny a budou respektována autorská práva. Elektronickou verzi tohoto dokumentu v 21 oficielnich jazycích Evropské Unie je možné stáhnout na internetových strankach projektu:

3 2 Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů Obsah Úvod - Sociální aspekty přístupu sebeřízeného vzděláváni... 3 Společenská poptávka... 3 Měnící se světová poptávka... 3 Výsledky výzkumu projektu Paladin Občanství Vzdělávání Zdraví Aktivita Finance... 8 Hlavní principy (jednotlivé aspekty - identifikace potřeb seniorů)... 8 Akční princip Reference Seznam literatury... 13

4 3 Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů Úvod - Sociální aspekty přístupu sebeřízeného vzděláváni Společenská poptávka Stupeň rozvoje společnosti lze měřit pomocí toho, jak se chová ke svým seniorům. Ve skutečnosti senioři musí čelit mnohem více problémům než zbytek společnosti v Evropě. Pro ilustraci popis jedné ze skupin seniorů, lidé starší 50 let, kteří se snaží uplatnit ve státní správě, si nemohou najít zaměstnání (nezávisle na jejich vzdělání), proto o nich můžeme mluvit jako o penzistech, kteří jsou bez sebemenší naděje na pomoc ze strany společnosti 1. Existuje velké riziko, že pokud se příjmy seniorů sníží, poklesne také jejich společenské uznání a jejich vztahy a sociální sítě se rozpadnou. Takto znevýhodnění senioři se mohou začít navíc cítit nepotřební, vedle toho, že musí bojovat o své živobytí díky omezeným příjmům sníženým v konkurenčním boji s mladšími generacemi. I když průměrná délka života se obecně zvyšuje, v zemích východní a jižní Evropy je nižší ve srovnání se západní a severní Evropou. Ztráta kontaktu se společností může vést k rozvoji psychosomatických onemocnění, stejně jako k rostoucímu počtu nutných lékařských zákroků. V důsledku nedostatku pozornosti ze strany společnosti dochází rovněž ke zvýšení sociálních výdajů. Měnící se světová poptávka V průběhu posledních dvaceti let jsme svědky technicko-technologické revoluce. Tato revoluce má přímý vliv na kvalitu života seniorů. Poptávka se přesouvá směrem k informačním technologiím a s nimi souvisejícím znalostem. Značná část těchto vynálezů v oblasti informačních technologií je využívána také starší částí populace. (Příkladem toho je mobilní telefon, který je seniory často používán jako prostředek k přivolání pomoci.) Nicméně požadavky starších lidí nejsou vždy uspokojeny 2. Ti šťastnější členové starší generace, kteří ovšem představují 1 (Studie o agismu vypracovaná nejvýznamnějším maďarským výzkumným institutem TARKI) 2 IKT helyzetelemzés 2010 végén (Zpráva o převládajicí podmínkach v ICT, konec roku 2010)

5 4 Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů menšinu (především ti s vyššími příjmy a s vyšším vzděláním), hledají příležitosti, kterými mohou být aktivními členy nově definovaného světa. Často navštěvují levnější nebo bezplatné kurzy a běžně využívají možnosti sebevzdělávání. Méně šťastnou většinu seniorů představují ti, kteří žijí sami, žijí ve větší vzdálenosti od měst a vzdělávacích středisek, mají nižší příjmy nebo nižší vzdělání. Nové informace, technologie a možnosti se k této skupině lidí nedostanou, a pokud přece, dostanou se k nim s velkým zpožděním. Výsledky výzkumu projektu Paladin Projekt PALADIN má za cíl zlepšit postavení znevýhodněných seniorů, kteří jsou starší 50 let s nízkou kvalifikací, prostřednictvím rozvoje nástrojů na zvýšení jejich připravenosti ke sebevzdělávání. Jedním z hlavních cílů projektu Paladin bylo sestavit pět škál pro hodnocení sebeřízení znevýhodněných seniorů v oblastech zdraví, aktivita, vzdělávání, občanství a finance. Na operativní úrovni bylo cílem vytvořit vědecky validní stupnice, které by byly zároveň vizuálně atraktivní a jednoduché, jak k užívání, tak k pochopení. Vzhledem k tomu, že sebevzdělávání a sebe účinnost v oblasti sebe řízeného učení, mají velmi úzký vztah (Hoban a Sersland, 1999, 2000, Oliveira a Simoes, 2001, 2006, Oliveira, 2005, 2009), byly stupnice vyvinuty na základě váhy těchto dvou teoretických konstruktů: sebevzdělávání a sebe účinnost. Ve světle nových paradigmat učení a měnících se sociálních podmínek projekt Paladin zdůrazňuje, že zdraví, aktivita, vzdělávání, občanství a finance jsou klíčovými faktory funkčnosti v naší společnosti. Na základě tohoto předpokladu tvrdí, že posilování schopnosti učit se a rozvíjení výše zmíněných faktorů je efektivním způsob boje proti znevýhodňování seniorů. (Oliveira et al., 2011) Prvním metodologickým krokem výzkumu bylo definování relevantních oblastí fungování v každé z pěti oblastí: zdraví, aktivita, vzdělávání, občanství a finance. Pilotní studie byly provedeny u seniorů v Portugalsku (Coimbra a Lousada), Španělsku (Zaragoza), Řecku (Soluň), Švýcarsku (Lugano), Maďarsku (Budapešť) a na Maltě (různá města a obce). Cílovou populací pro studii byli senioři starší 50 let s nízkou úrovní vzdělání, nízkou kvalifikací a špatnou ekonomickou situací (Zarifis, 2010). Další krok spočíval v provádění vlastní studie ve všech výše

6 5 Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů zmíněných zemích s využitím menšího počtu efektivnějších měřítek na rozsáhlejším vzorku populace. Tímto způsobem se sebralo velké množství dat (kvantitativních a kvalitativních) od znevýhodněných seniorů, i když to nelze považovat za reprezentativní v aplikaci na celosvětovou populaci. Stručné shrnutí výsledků studie bude uvedeno níže u každé oblasti. 1. Občanství Pokud jde o kvantitativní data, vzorek z Řecka vykazoval nejnižší výsledky (průměr = 116,03), následovalo Španělsko (průměr = 142,81), Maďarsko (průměr = 153,62), Švýcarsko (průměr = 156,46) a Malta (průměr = 159,52). Portugalsko mělo nejvyšší hodnoty (průměr = 162,51), což znamená, že se senioři cítí jistější v občanských postojích a chování. Kvalitativní výsledky z Portugalska a Malty ukázaly, že senioři v těchto dvou zemích mají tendenci vnímat se dobrými občany a toto své přesvědčení staví na základě dvou aspektů: pomáhají ostatním lidem a také se (především senioři z Malty) cítí být velmi dobře integrováni do společensti a mají pocit, že mohou přispět ke "všeobecnému dobru". Ve Švýcarském vzorku senioři uváděli, že se "někdy lidé chovají ke starším jako by neměli ve společenském životě žádné slovo". V jiných vzorcích se objevily některé neobvyklé názory typu: "Neakceptuji líné lidi" (senior ze Španělska) nebo "Já jsem dobrý občan. Odešel jsem po 50 letech práce do důchodu, a pak jsem i nadále pokračoval v práci "(senior z Maďarska). Díky mimořádně silnému odhodlání být společensky prospěšný může dojít k vyšší vnímavosti vůči různým prospěšným aktivitám. Mimo aktivity, které byly studovány v projektu Paladin, koordinátoři zjistili, že starší lidé s velmi silnou touhu být prospěšní ve své komunitě, jsou vnímavější k účasti na politických událostech, pomáhají neformálně ve svých čtvrtích a v organizacích, jejichž jsou součástí, často také finančně přispívají na důležité komunitní události.

7 6 Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů 2. Vzdělávání Pokud jde o sebedůvěru v oblasti sebe řízeného vzdělávání, kvantitativní údaje rovněž ukazují v Řecku nejnižší hodnoty (průměr = 81,47), následuje Malta (průměr = 129,68), Španělsko (průměr = 141,11) a Švýcarsko (průměr = 142,94). Portugalští senioři (průměr = 162,72) spolu s maďarskými (průměr = 163,40) dosáhli nejvyšších hodnot, což v překladu znamená, že tito senioři jsou sebevědomější, co se sebevzdělávání týče. V oblasti vzdělávání se nachází dva ústřední směry napříč všemi účastnícími se zeměmi. První a převládající směr je, že senioři přičítají velký význam vzdělávání a odborné přípravě, a to především proto, že tyto činnosti vnímají jako klíčové nástroje pro podporu kvality každodenního života. Druhý a méně výrazný směr je ten, že někteří senioři mají pochybnosti o účinnosti vzdělávání a odborné přípravy v měnícím se prostředí života seniorů. Zejména ve Španělsku u účastníků převažoval názor, že senioři se účastní vzdělávacích akcí jen když jsou k dispozici (a senioři nemají nic jiného na práci), nebo když je vzdělávání vyžadováno z profesních důvodů. Na vzorku z Maďarska je zajímavé, že účastníci považují trénink v oblasti informačních a komunikačních technologií za stejně důležitý. Ve Švýcarsku někteří senioři zdůraznili, že jakmile jsou v důchodu, některé oblasti již nejsou důležité. 3. Zdraví Obecně platí, že senioři se cítí sebejistí při přijímání odpovědnosti za své vlastní zdraví, i když s jistými variacemi mezi jednotlivými zeměmi. Z kvantitativního hlediska ukázal řecký vzorek nejnižší výsledky (průměr = 116,39), následuje Španělsko (průměr = 132,01), Švýcarsko (průměr = 138,08) a Maďarsko (průměr = 140,23). Senioři z Portugalska (průměr = 153,92) a Malty (průměr = 163,47) vykazovali nejvyšší hodnoty, což znamená, že se cítí jistější při přejímání odpovědnosti za jejich zdraví. Portugalští senioři vyjádřili velké množství názorů ohledně jejich vztahu ke zdraví, což ukazuje, že je pro ně tato oblast velmi důležitá. Obecně lze říci, že se všichni shodli, že každý by měl dbát o zdravý životní styl s cílem zvýšit tak svoji kvalitu života. Téměř všichni senioři jsou přesvědčeni, že vědí, co mají dělat pro zlepšení svého zdraví. Někteří z nich zmínili jisté obtíže při komunikaci se zdravotnickým personálem, protože ne vždy byli schopni všemu porozumět. Jiní připustili, že mají

8 7 Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů omezený přístup k informacím potřebným pro rozvoj zdravého životního stylu. Jako další příklady byly uvedeny potřeba zvýšení fyzické aktivity a změna stravovacích návyků. 4. Aktivita Pokud jde o kvantitativní údaje, data řeckých seniorů ukázala nejnižší výsledky ohledně jejich aktivity (průměr = 109,66), následuje je Španělsko (průměr = 134,24), Švýcarsko (průměr = 139,22) a Malta (průměr = 146,07). Senioři z Portugalska (průměr = 151,73) a Maďarska (průměr = 156,45) vykazují nejvyšší hodnoty, což znamená, že mají větší sebejistotu v účasti na některých aktivitách (profesních, dobrovolnických, kulturních, volno časových aktivitách sloužících k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji). Obecně v portugalském vzorku platí, že senioři mají důvěru ve vlastní schopnosti vykonávat každodenní činnosti, i když žijí v domově důchodců, kde tyto činnosti vykonávat nemusejí. Mají sklon charakterizovat se jako aktivní, a někteří dokonce vyjádřili odhodlání zvýšit svoji aktivitu, aby se mohli vrátit do pracovního procesu nebo dokonce rozvíjet aktivity na pomoc druhým. Ve Španělsku někteří senioři litovali, že nemají čas dělat jiné druhy aktivit (přáli by si větší rozmanitost aktivit). Řečtí senioři vyjádřili v rámci projektu dualitu názorů, pokud jde o jejich zájem o aktivity. Část z nich vyjádřila značný zájem najít si práci a jiní se naopak netajili tím, že nemají žádný zájem o jakýkoli druh činnosti. Ve vzorku z Malty a Maďarska se senioři spíše vyjadřovali k důležitosti osobního uspokojení a pozitivních stavů aktivitou způsobených. Data sebraná na Maltě zdůraznila důležitou úlohu rodiny - a zvláště dětí - v tomto procesu. Řečtí respondenti byli velmi opatrní a důkladní při popisu svých činností. Silně pozitivní reakce na tuto sféru může znamenat, že aktivity jsou seniory vysoce ceněny a může to rovněž naznačovat jejich zájem nejen dosavadní aktivity udržovat, ale také je zlepšovat. Starší lidé, kteří se zaměřují na aktivní využití schopností mohou být vnímavější k různým okruhům činností, v nichž by své schopnosti dobře zhodnotili. Proaktivní přístup a snaha zapojit se do různých činností, může vést k touze mít flexibilní rozvrh. Pokud se koordinátoři setkají se seniory, kteří mají flexibilní plány, mohou odvodit jejich zájem o různé druhy činností. To potvrzuje také odkaz

9 8 Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů na starší literaturu, která uvádí, že seniory lákají obzvláště pracovní pozice, které nabízí flexibilitu v pracovních podmínkách. Senioři, kteří jsou flexibilní, jsou schopni skloubit placenou práci s dalšími aktivitami. V souvislosti s aktivitou starších lidí je třeba vzít v úvahu rozporuplnost. Zatímco postupné zvyšování věku odchodu do důchodu stále pokračuje (s cílem snížit mandatorní výdaje státu), je paradoxně faktem, že zaměstnanci starší 50 let nemají téměř šanci na trhu práce. Podle Maďarského centrálního statistického úřadu většina maďarských důchodců by dnes ráda pracovala po odchodu do důchodu, ale počet těch, kterým se opravdu podaří najít zaměstnání je pouze mezi 0,5 a 3 procenty. 5. Finance V oblasti financí španělští (průměr = 132,08) a řečtí (průměr = 134,09) senioři dosáhli nejnižších hodnot, následovala je Malta (průměr = 146,52) a Švýcarsko (průměr = 155,05). Maďarsko (průměr = 156,31) a Portugalsko (průměr = 156,93) dosáhli nejvyšší hodnoty, což znamená, že se cítí jistější, co se jejich finanční situace týče. Finance je oblast, kde je možné najít více společných názorů napříč účastnícími se zeměmi. Pouze odpovědi španělských a řeckých respondentů byly méně výrazné. Obecně platí, že senioři vidí svůj nízký příjem jako velký problém, protože to znamená nízký rozpočet, který je omezuje v jejich každodenním životě. Navzdory této skutečnosti, jsou však senioři přesvědčeni, že jsou schopni najít optimální řešení a to prostřednictvím šetrného hospodaření s jejich finančními prostředky. Někteří respondenti, zejména z Malty a ze Švýcarska, se zmínili, že rodina je někdy důležitou pomocnou rukou při zvládání finančních potíží. Hlavní principy (jednotlivé aspekty - identifikace potřeb seniorů) Lidé, kteří se dokáží sami vzdělávat, jsou vítězi budoucnosti, protože mají ve svých rukou schopnost zvyšovat své znalosti a to po celý život (Collins, 2006). Jakmile jsou lidé vyškoleni pro samostatné učení, budou schopni se sebevzdělávat kdykoli a v jakékoli situaci. "Sebevzdělávání (self-directed learning) tvoří základ celoživotního vzdělávání... Dovednost se sebevzdělávat, je-li úspěšně osvojena,

10 9 Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů poskytuje studentům přístup k celoživotnímu učení" (Dynan, Cate & Rhee, 2008). Schopnost sebevzdělávat se poskytuje možnost zlepšit kvalitu života člověka, protože dává studentům ty správné nástroje pro celoživotní učení (Yamada, 1994). Sebevzděláváním je nazýván "způsob života a ne technika", protože jeho základem je postoj, který bude trvat v každé situaci a v dlouhodobé perspektivě (Clinton a Rieber, 2010). Jsme schopni zlepšit vlastní učení, pokud pochopíme jednotlivé komponenty sebevzdělávání. Sebevzdělání klade důraz na "autonomii, vnitřní motivaci, přizpůsobivost, sebekázeň a kritickou reflexi, může pomoci studentům se více soustředit, řídit a být úspěšnými (Ausburn 2002)". (Clark, 2005). Samostatně řízené učení je tím efektivnější čím silnější je studentova vnitřní motivace. Tyto výhody jsou chápány jako efektivní zbraň proti předčasnému úpadku jak mentálnímu, tak fyzickému a také proti závislosti, protože mají moc vyvolat motivaci se učit a rozvíjet. Navíc je tento silný potenciál využitelný v jakémkoliv předmětu a u všech studentů. Ve skutečnosti se však mnozí dospělí nejsou schopni zcela samostatně vzdělávat. Spíše se dá říci, že jednotlivci zaujímají různé pozice na kontinuu vlastní osy, nazvěme ji self-directedness, což znamená, že někteří jsou více autonomní a jiní naopak méně autonomní. Co se vzdělávání týče, dospělí s nižší úrovní vzdělání mají tendenci být závislejší, než dospělí s vyšším vzděláním. (Terry, 2006) Takže bychom měli být zvláště pozorní k povaze autonomie dospělého člověka a pomoci mu zvyšovat jeho vnitřní motivaci, sebevědomí a účast na vzdělávacích aktivitách. Kromě toho, individuální rozdíly mezi seniory se značně zvyšují s přibývajícím věkem. Každý člověk ve vysokém věku je diametrálně odlišný, protože v průběhu života prošel mnoho cest, které jej zformovaly jako jedinečnou individualitu. Každý starší dospělý má jiné touhy a plány do budoucna. Pro celé spektrum sebevzdělávání je podstatné správné užívání nástrojů, které mohou proces učení ulehčit. Technologie hraje důležitou roli v moderní společnosti a může být také skvělým pomocníkem při procesu sebevzdělávání. Jak Clark poukazuje ve své výzkumné studii hlavně znevýhodněné skupiny lidí mohou profitovat z použití technologie.

11 10 Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů Chu a Tsai (2009) zdůrazňuje, že sebevzdělávání na internetu je vhodný způsob zejména pro seniory v nevýhodné situaci. Je to opravdu skvělý prostředek jak pomoci lidem (od 45 do 59 a nad 60 let) překonat různé bariéry při učení. Navíc internet je při vzdělávání charakteristický tím, že je nejpohodlnější a finančně efektivní, může si ho dovolit každý a vydrží celý život. Tyto charakteristiky internetu jsou důvodem, proč je nástrojem, který jde tak dobře dohromady se sebevzděláváním. Akční princip (Doporučení pro tvůrce legislativy v oblasti sociálních služeb, vzdělávání a odborné přípravy) Podle výsledků výzkumu projektu Paladin a zkušeností zúčastněných odborníků by se dalo v této fázi shrnout několik legislativních doporučení: Sebevědomí seniorů by mělo být podpořeno, povědomí o jejich užitečnosti by mělo být posíleno prostřednictvím podpory a nabízením různých programů směřujících k zvýšení jejich informovanosti. Postoje seniorů by měly být změněny tak, aby senioři pozitivně vnímali vlastní obraz, obraz starších lidí. Pomoc musí být poskytnuta lidem nad 50 let při získávání moderních dovedností a znalostí. To by vyžadovalo, aby vzdělávání dospělých nebylo jednostranně zaměřeno pouze na úspěšnost na trhu práce, ale všechny formy celoživotního vzdělávání by měly být podporovány, aby byli následně senioři schopni získat dovednosti, které potřebují. Zdraví, aktivita, vzdělávání, občanství a finance byly potvrzeny jako klíčové oblasti pro starší lidi. Rozvoj schopností v těchto oblastech bude mít pozitivní vliv na jejich každodenní život. Připravenost pro samostatné učení u starších lidí může být podporována online nebo offline výcviky, které zajistí získání schopnosti sebevzdělávat se v každé situaci, v každém kraji, univerzitě, kulturním centru a knihovně. "Lektor sebevzdělávání seniorů" nebo "senior pedagog" profese by měla být vytvořena jako nové povolání (jako vznikl vzdělavatel dospělých důsledkem potřeby vzdělávat dospělé). Učení, vedení a všechny formy "vzdělávání seniorů" by neměly být omezeny na seniory samotné. Mezigenerační vzdělávání by mělo být

12 11 Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů podporováno, a to nejen jako flexibilní metodika pro zlepšení učení, ale také jako strategie k posílení solidarity a sociální soudržnosti. Vlastní organizace seniorů by měla být podporována, pokud jde o volný čas seniorů, o jejich vzdělávání a jejich zaměstnání. Nicméně je důležité zdůraznit, že schopnost sebeřízení je v kódu DNA většiny podnikatelů a připravenost učit se je třeba podporovat, protože to může hrát důležitou roli při podnikatelském vzdělávání dospělých a starších lidí. Využívání nástrojů, které byly vyvinuté projektem Paladin, na zvýšení schopnosti samostatného učení starších lidí je třeba podporovat na globální úrovni. Členové starší generace, jsou spíše ochotni přijmout informace od lidí v svého věku. Tento postoj může být překonán za pomoci mezigeneračních prostředníků. Starší lidé by měli být podporování a mělo by se jim dostat pomoci, která podpoří jejich seberealizaci a sebeřízení. Buď sami nebo ve spolupráci s mladšími generacemi, starší lidé mají velký podnikatelský potenciál, který lze využít k vytvoření vlastního podnikání (ziskového nebo neziskového). Podnikatelské vzdělávání spolu s národními programy na podporu podnikání by měly být vytvořeny. PALADIN výzkum potvrdil některé hypotézy z literatury. Ty je třeba také respektovat při navrhování vzdělávacích programů: Volba o tom co, jak a kdy se učit by měla spočívat na studentech (student se nemusí přizpůsobit "programu", naopak "program" je tu proto, aby se přizpůsobil studentovi). Rozvojové potřeby dospělých by měly být respektovány. Individuální rozdíly by měly být brány v úvahu. Tempo studujících je třeba respektovat. Samostatná práce je příležitostí k pokroku pro mnohem rychlejší nebo pomalejší studenty v závislosti na individuálních schopnostech. Každý člověk potřebuje svůj čas. Flexibilní plán by měly být k dispozici. Přátelské a příjemné učební prostředí by mělo být vytvořeno. Bariéry by měly být odstraněny.

13 12 Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů Vzájemná spolupráce studentů by měla být podporována. Je známo, že strategie celoživotního učení by měly nalézt rozličnější, flexibilnější a přitažlivější cesty (Rada, 2009), proto je díky svému potenciálu sebevzdělávání považováno za velmi účinný nástroj k posílení připravenosti na samostatné učení pro seniory, a to zejména pro ty, kteří jsou ve znevýhodněné pozici. Reference Oliveira, A. L., Vieira, C., Nogueira, S., Lima, M., Alcoforado, L., & Ferreira, J. A. (2011). PALADIN, WP3 development Report: Development of Self-directed Learning Readiness Scales for disadvantage seniors in health, activity, education, citizenship and finances. Coimbra: Universidade, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação. Collins, A. (2006). How society can foster self-directed learning. Human Development, 49(4), Dynan, L., Cate, T., & Rhee, K. (2008). The impact of learning structure on studentsʼ readiness for self-directed learning. Journal of Education for Business, 84(2), Clark, K. (2005). Serving underserved communities with instructional technologies: Giving them what they need, not what you want. Urban Education, 40(4), Council (2009). Council conclusions of 12 May 2009 on a strategic framework for European cooperation in education and training ( ET 2020 ). OJ C (2009/C 119/02). Council of the European Union. Zarifis, G. (2010). Disadvantage seniors in Europe: Main identifiers: A desk research approach. In Chu, R. J.-C., & Tsai, C.-C. (2009). Self-directed learning readiness, internet selfefficacy and preferences towards constructivist internet-based learning environments among higher-aged adults. Journal of Computer Assisted Learning, 25(5), Terry, M. (2006). Self-directed learning by undereducated adults. Educational Research Quarterly, 29(4),

14 13 Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů Seznam literatury Clinton, G., & Rieber, L. P. (2010). The Studio experience at the University of Georgia: an example of constructionist learning for adults. Educational Technology Research and Development, 58(6), McMillan, S. J., & Macias, W. (2008). Strengthening the safety net for online seniors: factors influencing differences in health information seeking among older internet users. Journal of health communication, 13(8), McMillan, S., Avery, E. J., & Macias, W. (2008). From Have Nots To Watch Dogs. Information, Communication & Society, 11(5), Yamada, Masayuki (Department of Education, Akita University, Akita, J. (1994). Yamada 1994.pdf. Educational Gerontology,

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Vzory a hodnoty dobrovolnictví

Vzory a hodnoty dobrovolnictví Vzory a hodnoty dobrovolnictví Pavol Frič (Fakulta sociálních věd UK) a Tereza Pospíšilová (Fakulta humanitních studií UK) Projekt Vzory a hodnoty dobrovolnictví v české a norské společnosti realizuje

Více

AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI

AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI Mgr. Ilona Štorová 5.12.2012 OBSAH Identifikace projektu Klíčové aktivity Výstupy projektu Pracovní schopnost Index pracovní schopnosti Strategie Age Managementu v ČR Aktivní

Více

Evropský sociální fond Investice do lidí

Evropský sociální fond Investice do lidí Evropský sociální fond Investice do lidí Evropská komise Tento leták je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Ani Evropská komise, ani žádná osoba jednající za Evropskou komisi nenesou odpovědnost

Více

PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR

PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR Mgr. Ilona Štorová 16.11.2012 OBSAH Identifikace projektu Klíčové aktivity Výstupy projektu Pilíře Age Managementu Pracovní schopnost

Více

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT Provozovatel: Obecný přehled unite-it za rok 2014 Síť Unite-IT oslavila druhý rok projektu, ale teprve první rok za plného provozu, přičemž nadále expandovala, rostla

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Demografická změna a role měst v rozvoji komunitních zdravotních a sociálních služeb Magistrát hl.města Prahy 13.ledna 2015 Alena Šteflová Kancelář WHO

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika)

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika) Chytrá Smart Technology technologická Solutions zařízení for Children pro děti with s dyslexií Dyslexia Co-funded Tento projekt by the je realizován Lifelong Learning s podporou programme programu of the

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA ACTIVE A.G.E. Urbact II Tematická síť Dokument: Návrh Místního akčního plánu Vytvořeno: 20. ledna 2010 Originál: Česky Obsah 1. Úvod...- 2-2. Praha: město

Více

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Learn.Empowerment Samořízené studium pro nezaměstnané osoby s nedostatečnou kvalifikací Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Shrnutí Jak mohou být inovativní výstupy

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

Nízkoprahové kurzy v oblasti jazykového vzdělávání

Nízkoprahové kurzy v oblasti jazykového vzdělávání Nízkoprahové kurzy v oblasti jazykového vzdělávání čeština pro cizince Mgr. Markéta Slezáková spoluautorka koncepce Nízkoprahových kurzů češtiny pro cizince Centra pro integrace cizinců Nízkoprahové kurzy

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI (TE4I) HLAVNÍ KONCEPČNÍ ZÁVĚRY

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI (TE4I) HLAVNÍ KONCEPČNÍ ZÁVĚRY VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI (TE4I) HLAVNÍ KONCEPČNÍ ZÁVĚRY Úvod Tento dokument přináší přehled závěrů a doporučení projektu Evropské agentury pro rozvoj speciálního vzdělávání (dále jen Agentury) s názvem

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Požadavky trhu práce a praxe v profesním vzdělávání v geoinformatice současná situace v Evropě a u nás Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ, Milan KONEČNÝ, Tomáš Řezník LGC, MU Brno 16. 5. 2014 Situace na VŠ Málo

Více

Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dokument: Návrh Místního akčního plánu 20. listopadu 2010 Originál: Česky Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ACTIVE A.G.E. Urbact II Tematická síť - 1 - Obsah Obsah... 2 1. Úvod...

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 11/2013 Výsledky průzkumu za rok 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje 2. Přehled odpovědí Jaké

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

PISA - LETÁK I. To vše by mělo zajímat rodiče, žáky, veřejnost a ty, kteří mohou ovlivnit podobu a funkci školského systému.

PISA - LETÁK I. To vše by mělo zajímat rodiče, žáky, veřejnost a ty, kteří mohou ovlivnit podobu a funkci školského systému. PISA - LETÁK I Učení pro život Jsou mladí lidé připraveni na to, aby se vyrovnali s požadavky budoucnosti? Jsou schopni přicházet s novými myšlenkami a nápady, zdůvodňovat je a sdělovat je efektivně ostatním?

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Jsme každým dnem starší, ale cítíme se stále mladší. Projekt Grundtvig. Číslo 1 prosinec 2012

Jsme každým dnem starší, ale cítíme se stále mladší. Projekt Grundtvig. Číslo 1 prosinec 2012 Projekt Grundtvig Číslo 1 prosinec 2012 Jsme každým dnem starší, ale cítíme se stále mladší If you have any news you would like to have included in our next issue please submit details to editor. Obsah

Více

Czech Interview Protocols. Scénář pro rozhovory. Navreme Boheme, s.r.o.

Czech Interview Protocols. Scénář pro rozhovory. Navreme Boheme, s.r.o. Czech Interview Protocols Scénář pro rozhovory Navreme Boheme, s.r.o. Content Scénář pro rozhovory skoordinátory a lektory programu... 3 Scénář pro rozhovory s tvůrci politik a podstatnými aktéry... 10

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Hoganův osobnostní dotazník () je metoda měření normální osobnosti určená pro predikci pracovního výkonu. Je ideálním nástrojem, který vám může

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné 1 [SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

Výzkumný projekt Pohled za současné obzory (Beyond Current Horizons)

Výzkumný projekt Pohled za současné obzory (Beyond Current Horizons) Výzkumný projekt Pohled za současné obzory (Beyond Current Horizons) Cílem projektu bylo vypracovat soubor dlouhodobých scénářů pro budoucnost vzdělávání do roku 2025 a dál v kontextu očekávaných sociálních

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU JANA DRGÁČOVÁ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Abstrakt:Příspěvek stručně informuje o projektu, který

Více

Seznam oceněných projektů Keeping on track

Seznam oceněných projektů Keeping on track Seznam oceněných projektů Keeping on track mature@eu: Supporting Employers Recruiting and Selecting Mature Aged Persons (mature@eu: Podpora zaměstnavatelů při najímání a výběru osob ve zralém věku) - předkladatel:

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Proces stárnutí evropské populace Mezinárodní, longitudinální,

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011

Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011 Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011 V současnosti existuje množství projektů, o kterých není mezi občany dostatečné povědomí. Jejich dopad je v řadě případů relativně malý v porovnání

Více

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Zpráva o šetření Září 2010 Mgr. Eva Žilayová 1 Obsah: A) Úvod a metodologická část. 3 (cíl, účel, obsahové

Více

Přehled současných projektů v podpoře zdraví na pracovišti. 49. konzultační den SZÚ 13. 12. 2012 PhDr. Ludmila Kožená CHPPL SZÚ

Přehled současných projektů v podpoře zdraví na pracovišti. 49. konzultační den SZÚ 13. 12. 2012 PhDr. Ludmila Kožená CHPPL SZÚ Přehled současných projektů v podpoře zdraví na pracovišti 49. konzultační den SZÚ 13. 12. 2012 PhDr. Ludmila Kožená CHPPL SZÚ I. Podpora návratu na pracoviště 8. iniciativa Evropské sítě podpory zdraví

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Vydáno v projektu NSK2 jako pracovní materiál Národní ústav odborného

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech

Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech "MĚSTO, KTERÉ (SI) TVOŘÍME Město více generací/sociální aspekty městského rozvoje Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech Mgr. Marcela Janečková Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

TOTEM regionální dobrovolnické centrum

TOTEM regionální dobrovolnické centrum TOTEM regionální dobrovolnické centrum Posláním TOTEM RDC je vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti 1999 2014 DLOUHODOBÉ CÍLE A LINIE

Více

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE project no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 This project has been funded with support from

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Domácí péče a bydlení v datech projektu SHARE

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Domácí péče a bydlení v datech projektu SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Domácí péče a bydlení v datech projektu SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s Výroční zpráva My. Aktivity o.p.s 2012 obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024) Konference

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA Dokument: Návrh Místního akčního plánu 20. ledna 2010 Originál: Česky Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA ACTIVE A.G.E. Urbact II Tematická síť Obsah 1. Úvod... 3 2. Praha: město s nejstarší

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více