Šetření spokojenosti klientů v Domově důchodců Rokytnice nad Jizerou pro rok 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Šetření spokojenosti klientů v Domově důchodců Rokytnice nad Jizerou pro rok 2009"

Transkript

1 Šetření spokojenosti klientů v Domově důchodců Rokytnice nad Jizerou pro rok Uvedení do problematiky Ve snaze poskytovat klientům stále kvalitnější sluţby, které by odpovídaly individuálním přáním a poţadavkům klientů probíhalo v době od 22. července do 16. srpna 29 šetření spokojenosti klientů v Domově důchodců Rokytnice nad Jizerou. Pro šetření byl vytvořen tzv. Dotazník kvality poskytování sluţeb klientům, který je pracovním materiálem, jehoţ prostřednictvím mají klienti, jejich blízcí, příbuzní a přátelé moţnost změnit současnou podobu v sluţeb, které naše zařízení nabízí. Aby bylo moţné kvalitněji předat informace o probíhajícím šetření klientům a jejich rodinám či známým, byl ke spolupráci ústně i písemně vyzván téţ personál domova (pečovatelky, zdravotní sestry, pracovníci recepce atd.). 2. Cíl šetření Cílem šetření je: zjištění spokojenosti klientů poskytovanými sluţbami v Domově Důchodců Rokytnice nad Jizerou zajistit klientům moţnost svobodně a anonymně se vyjádřit ke svému pobytu v Domově Důchodců Rokytnice nad Jizerou navrhnout vhodná opatření ke zkvalitnění poskytovaných sluţeb na základě vyjádření klientů 3. Obsah šetření Šetření: a) obsahuje dva druhy dotazníků: dotazník určený klientům dotazník určený příbuzným, blízkým a známým klientů b) seznamuje s výsledky zpracovanou komparací a grafickým znázorněním dotazníkového šetření. c) navrhuje některá opatření ke zlepšení poskytování sluţeb v Domově důchodců Rokytnice nad Jizerou 1

2 4. Stanovení hypotéz Hypotéza H I (rozdělena do dílčích hypotéz h1, h2, h3) H I: Klienti jsou s poskytováním sluţeb v Domově důchodců Rokytnice celkově spokojeni. h 1 Klienti jsou zcela spokojeni s prostředím, ve kterém ţijí. h 2 Klienti jsou spokojeni s chováním a přístupem personálu. h 3 Klienti jsou zcela spokojeni se sluţbami, které poskytuje jídelna. h 4 Klienti jsou zcela spokojeni s vyplněním jejich volného času. (Hypotéza H I je sestavena na základě toho, ţe ve schránkách stíţnosti, připomínky a pochvaly se většinou mnoho připomínek neobjevuje.) Hypotéza H II H II: Příbuzní se jiţ nezajímají o svého blízkého v domově a o jeho spokojenost, jsou rádi, ţe se ho tzv. zbavili. (Hypotéza H II vychází z všeobecného mýtu, který říká, ţe Domov Důchodců je moţnost, jak se zbavit nepohodlného rodiče, prarodiče ) 5. Základní informace o vybraných jedincích Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou má kapacitu pro 115 klientů. Jsou zde poskytovány dva druhy sluţeb, Domov pro seniory a Domov se zvláštním reţimem. V dotazníkovém šetření není rozlišeno, jakou sluţbu klient vyuţívá. Důvodem je to, ţe i někteří klienti, kteří vyuţívají sluţeb Domova se zvláštním reţimem, byli schopni se ke svému pobytu vyjádřit a říci, co se jim zde líbí nebo nelíbí. Tento názor povaţuji za mnohem důleţitější neţli názor jejich blízkých, kterým by byl případně dotazník zaslán k vyplnění. Příbuzní zde neţijí a hůře odhadují z pouhých návštěv celkovou spokojenost klienta v Domově Důchodců. Avšak je zde i skupina klientů, kteří nebyli schopni vyplnit dotazník sami nebo za pomoci výzkumníka. V tomto případě byl dotazník zaslán prostřednictví České pošty rodině nebo opatrovníkovi. 6. Vyuţité techniky a metody šetření (výzkumu) Pro uskutečnění výzkumu byla zvolena technika standardizovaného dotazníkového šetření, tzn., ţe byly zvoleny stejné podmínky a postupy u všech respondentů. V práci je vyuţita metoda kvantitativního výzkumu jehoţ cílem je testování předem stanovených hypotéz (vis. výše). 2

3 6.1 Základní informace o připraveném dotazníku Dotazník je výzkumná technika, kde se objevuje více otázek neţli v anketě (anketa zpravidla mívá 4-6 otázek). Při dotazníkovém šetření byla vyuţita standardizovaná forma, kdy jsou otázky předem připraveny na tištěném formuláři a jsou stejné pro všechny respondenty. Pro zachování důvěry a lepší pocit našich klientů byl zvolen dotazník, jehoţ vyplnění je zcela anonymní. V dotazníkovém šetření jsou vyuţity převáţně polootevřené otázky, které umoţňují odpovědi různé intenzity (zcela spokojen/a, částečně spokojen/a, málo spokojen/a, nespokojen/a) nebo několik různých odpovědí na jednu otázku, a otevřené otázky, která umoţňuje odpovědět volně svými slovy. Pro výzkum byly vyuţity dva typy dotazníků: 1. Dotazník určený klientům byl nabídnut kaţdému klientovi individuálně prostřednictví pověřené sociální pracovnice domova. 2. Dotazník určený příbuzným, známým, blízkým klientům některým příbuzným, jejichţ blízký není zdravotně způsobilý se k otázkám vyjádřit, byl dotazník zaslán prostřednictvím České pošty. Aby však nedocházelo k diskriminaci, měli by mít i ostatní moţnost vyjádřit své názory ke kvalitě poskytování sluţeb jejich blízkému, ať se jedná například o ostatní členy rodiny nebo přátele našich klientů. Tyto osoby pak měly moţnost si dotazník vyzvednout na recepci či na sesterně v jakémkoliv patře domova. Oba dotazníky jsou postavené na stejné myšlence, tedy na moţnosti vyjádřit se k současnému stavu sluţeb poskytovaných klientům. Otázky se obsahově prakticky příliš neliší. Oba typy dotazníků jsou anonymní a zcela dobrovolné! Kde bylo moţné získat dotazník? 1. Dotazník určený klientům byl kaţdému z klientů nabídnut individuálně nebo bylo moţné jej získat u sociální pracovnice. 2. Dotazník určený příbuzným, známým, blízkým klientů byl umístěn na recepci či sesterně v jakémkoliv patře. Vedle knihy návštěv v recepci byla umístěna písemná ţádost o vyplnění. Na dotazníky téţ upozorňoval personál na recepci. Kde získat podrobné informace o dotazníku? na úvodní straně dotazníku na recepci na sesterně na nástěnkách v jakémkoliv patře u sociální pracovnice 3

4 Kam umisťovali klienti vyplněné dotazníky? Pokud byl vyplněn dotazník ve spolupráci s pověřenou sociální pracovnicí, která prováděla výzkum, byl předán jí. Anonymita byla zajištěna tím, ţe pověřená pracovnice byla nová a klienty ještě osobně neznala. V případech, kdy dotazník vyplňoval klient sám, mohl jej předat osobně sociální pracovnici či jakékoliv sestře nebo jej vhodit do schránky stíţnosti, připomínky a pochvaly na jakémkoli patře. Kam umisťovali příbuzní, blízcí nebo známí klienta vyplněný dotazník? Vyplněný dotazník bylo moţné zanechat na recepci, sesterně, předat sociální pracovnici či vhodit do schránky stíţnosti, připomínky a pochvaly na jakémkoli patře nebo jej zaslat poštou na adresu domova: Domov Důchodců Dolní Rokytnice Rokytnice nad Jizerou 6. 2 Předvýzkum Předvýzkum slouţí k zjištění vhodnosti zvolené techniky sběru dat, sloţitosti zvolených otázek atd.. V Domově Důchodců v Rokytnici nad Jizerou proběhl předvýzkum pouze na vzorku 3 klientů. Byl zvolen jeden klient, který je schopen písemného projevu samostatně, a dvě klientky, které potřebovaly s dotazníkem vypomoci, z nichţ s jednou z nich je velmi špatná komunikace v důsledku obtíţného vyjadřování. Tito klienti zvládli dotazník poměrně bez problémů. Pouze některé otázky byly zkonkretizovány a bylo zvětšeno a ztučněno písmo na připraveném formuláři. Odpovědi těchto tří klientů pak byly rovněţ zahrnuty do celkového vyhodnocení, kdy otázky nebyly prakticky změněny a jejich obsah zůstal stejný jako u dotazníku, který byl předán ostatním klientům. Nepovaţovala jsem za vhodné tyto tři klienty obtěţovat vyplňováním dotazníku znovu Výhody a nevýhody zvolené techniky sběru dat Výhody dotazníku: 1. obsáhne velký počet lidí na velkém prostoru 2. získáme rozsáhlý materiál logicky uspořádaný 3. není časově ani finančně příliš náročná 4. respondent má čas na promyšlení odpovědí, které jsou přesnější 5. dotazníky mohou být snadno zpracovány pomocí PC Nevýhody dotazníku:: 1. určitá nepřesnost, která je dána různým výkladem otázek v závislosti na věku, vzdělání respondentů, zdr. stavu 2. není moţné většinou ověřit správnost odpovědí 4

5 7. Vzory dotazníků 7. 1 Dotazník určený klientům Dotazník kvality poskytovaní služeb klientům v Domově Důchodců Rokytnice nad Jizerou Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vám předložit tento dotazník, který je zaměřen na kvalitu poskytování služeb v Domově Důchodců Rokytnice nad Jizerou. Dotazník bude pracovním materiálem, jehož prostřednictvím můžete změnit podobu současně poskytovaných služeb, které domov nabízí. Otázky jsou zaměřené především na Vaši celkovou spokojenost v domově, Vaše názory na prostředí, poskytovanou péči, pořádané aktivity, stravování, přístup zaměstnanců domova a na okolnosti, které u Vás podporují, či naopak ohrožují pocit bezpečí. Vyplněný dotazník je možné vhodit do schránky připomínek a pochval nebo jej zanechat na sesterně. Budeme velice rádi, pokud přijmete tuto nabídku ke spolupráci a věnujete svůj čas na vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je zcela anonymní, nemusíte jej tedy ani podepisovat a tudíž nemusíte mít obavy z jeho zneužití ve Váš neprospěch. Děkuji za ochotu a přejeme Vám příjemný zbytek dne. Veronika Vránová Sociální pracovnice 5

6 Dotazník pro klienty Na otázky odpovídejte zakroužkováním vyhovující odpovědi, případně dopište dle vlastního názoru a uvážení. Pohlaví: muž X žena Věk: 1) Jak dlouho v domově žijete? a) Méně než 1 rok b) 1 5 let c) 6 1 let d) Více než 1 let 2) Líbí se vám prostředí (lokalita) domova? a) Ano b) Ne c) Je mi to jedno d) : 3) Jste spokojen/a s celkovým vzhledem, umístěním, úklidem a vybaveností vašeho pokoje? a) Zcela spokojen/a b) Částečně spokojen/a c) Málo spokojen/a d) Nespokojen/a e) :.. 4) Jste spokojen/a se správou a vypráním vašeho prádla? a) Zcela spokojen/a b) Částečně spokojen/a c) Málo spokojen/a d) Nespokojen/a e) :.. 5) Respektuje personál domova vaše soukromí? a) Ano b) Ne c) Je mi to jedno d) :.. 6

7 6) Připadá vám zdravotní péče dostatečná? a) Ano jsem zcela spokojen/a b) Ne jsem nespokojen/a s dostupností pomoci lékaře c) Ne jsem nespokojen/a s dostupností pomoci zdravotní sestry d) Ne jsem nespokojen/a s dostupností pomoc pečovatelky e) Je mi to jedno f) :. 7) Je pro vás důležitý a příjemný přímý fyzický kontakt s pracovníky domova (během koupání, přemisťování na lůžko,wc atd.)? a) Je pro mě důležitý a je mi příjemný b) Je pro mě důležitý, ale není mi příjemný c) Není pro mě důležitý. d) Není mi příjemný. e) : 8) Využíváte rehabilitační cvičení a jste s ním spokojen/á? a) Ano využívám a jsem spokojen/á b) Ano využívám a nejsem spokojen/á c) Ne nevyužívám cvičení d) :.. 9) Jste spokojen/á se svým důvěrníkem? a) Ano b) Ne c) Nevím, kdo je můj důvěrník d) :. 1) Jste spokojen/a s vyřizováním úředních záležitostí s pomocí sociální pracovnice domova (kontakt s úřady, vyřizování věcí kolem důchodů, peněz atd.)? a) Zcela spokojen/a b) Částečně spokojen/a c) Málo spokojen/a d) Nespokojen/a e) :.. 7

8 11) Jste spokojen/a s výší finančních prostředků, s kterými disponujete? a) Zcela spokojen/a b) Částečně spokojen/a c) Málo spokojen/a d) Nespokojen/a e) :. 12) Jste spokojen/a se zajištěním nákupů? a) Zcela spokojen/a b) Částečně spokojen/a c) Málo spokojen/a d) Nespokojen/a e) : 13) Využíváte možnosti chodit v domově do jídelny? a) Ano rád/a se najím s ostatními lidmi b) Ano ale chodím tam nerad/a c) Ne neumožňujeme mi to můj zdravotní stav d) Ne jím rád/a v soukromí svého pokoje e) :.. 14) Jste spokojen/a s jídlem, které je vám v domově připravováno? a) Zcela spokojen/a b) Částečně spokojen/a c) Málo spokojen/a d) Nespokojen/a e) : 15) Je nabídka pro vyplnění volného času dostatečná? a) Ano b) Ne c) Nevím vyplňuji si volný čas sám a nabídka mě nezajímá d).. 16) Cítíte se nucen/a k některým činnostem? a) Ano jsem nucen/a do aktivit pořádaných sociálními pracovníky, jedná se například o procházky venku, opékaní buřtů, účast v kavárně, divadle a jiné b) Ano jsem nucena jíst, i když mi jídlo nechutná nebo se cítím sytý/á c) Ano jsem nucen/a ráno vstávat, i když bych si rád/a ještě chvíli pospal/a d) Ano jsem nucen/a chodit na WC, i když to není nutné e) Ne nejsem do ničeho nucen/a, všechny činnosti vykonávám dobrovolně f) :... 8

9 17) Jste spokojen/á s možností chodit ven (i s doprovodem)? a) Zcela spokojen/a b) Částečně spokojen/a c) Málo spokojen/a d) Nespokojen/a e) : 18) Jste spokojen/a s přísunem informací o dění v domově? a) Zcela spokojen/a b) Částečně spokojen/a c) Málo spokojen/a d) Nespokojen/a e) :. 19) Jste spokojen/a s kontakty s rodinou? a) Zcela spokojen/a b) Částečně spokojen/a c) Málo spokojen/a d) Nespokojen/a e) : 2) Je pro vás důležité udržovat vztahy s lidmi v domově? a) Ano b) Ne c) Ne, ale jsem rád/a v jejich společnosti d) :. 21) Máte pocit, že vám vaše okolí dostatečně naslouchá? a) Ano b) Ne c) Občas d).. 22) Myslíte si, že jinde by bylo o vás lépe postaráno nežli v domově? a) Ano doma b) Ano v jiném domově c) Ne myslím, že je to všude stejné d) Ne myslím, že je zde péče dobrá e) :. 9

10 23) Kdybyste mohl/a vrátit čas, nastoupil/a by jste znovu do Domova Důchodců Rokytnice nad Jizerou? a) Ano líbí se mi tu b) Ano stejně by mě k tomu donutili c) Ne hledal/a bych jiný domov s lepší péčí d) :.. 24) Co vám v tuto chvíli dělá starosti, čím se trápíte? (doplňte) 25) Co vám v domově chybí? (doplňte) Místo pro vaše poznámky a postřehy:. 1

11 7. 2 Dotazník určený příbuzným, známým či blízkým klientů Dotazník kvality poskytovaní služeb klientům v Domově Důchodců Rokytnice nad Jizerou Vážená paní, vážený pane, dovoluji si Vám předložit tento dotazník, který je zaměřen na kvalitu poskytování služeb Vašim blízkým v Domově Důchodců Rokytnice nad Jizerou. Dotazník bude pracovním materiálem, jehož prostřednictvím můžete změnit podobu současně poskytovaných služeb, které naše zařízení nabízí. Otázky jsou zaměřené především na celkovou spokojenost v domově, Vaše názory na prostředí, poskytovanou péči, pořádané aktivity, stravování, přístup zaměstnanců domova a na okolnosti, které u Vašeho blízkého podporují, či naopak ohrožují pocit bezpečí. Vyplněný dotazník je možné zanechat na vrátnici či na sesterně nebo jej zaslat poštou na adresu domova do 16. srpna 29. Budu velice ráda, pokud přijmete tuto nabídku ke spolupráci a věnujete svůj čas na vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je zcela anonymní. Děkuji za ochotu a přeji Vám příjemný zbytek dne. Veronika Vránová Sociální pracovnice 11

12 Dotazník pro blízké klientů Váš vztah k blízké osobě v domově: Pohlaví vašeho blízkého v domově: muž X žena Věk blízké osoby v domově: 1) Jak dlouho žije váš blízký v domově? a) Méně než 1 rok b) 1-5 let c) 6 1 let d) Více než 1 let 2) Líbí se vám prostředí (lokalita) domova? e) Ano f) Ne g) Je mi to jedno h) : 3) Jste spokojen/a s celkovým vzhledem, umístěním, úklidem a vybaveností pokoje? f) Zcela spokojen/a g) Částečně spokojen/a h) Málo spokojen/a i) Nespokojen/a j) :.. 4) Jste spokojen/a se správou a vypráním prádla vašemu blízkému? f) Zcela spokojen/a g) Částečně spokojen/a h) Málo spokojen/a i) Nespokojen/a j) :.. 12

13 5) Respektuje personál domova soukromí vašeho blízkého? e) Ano f) Ne g) Je mi to jedno h) Nevím i) :.. 6) Je k vašemu blízkému a k vám personál dostatečně vlídný a ochotný? a) Ano b) Ne c) Je mi to jedno d) :.. 7) Připadá vám zdravotní péče dostatečná? a) Ano jsem zcela spokojen/a b) Ne jsem nespokojen/a s dostupností pomoci lékaře c) Ne jsem nespokojen/a s dostupností pomoci zdravotní sestry d) Ne jsem nespokojen/a s dostupností pomoci pečovatelky e) Je mi to jedno f) :. 8) Je pro vašeho blízkého důležitý a příjemný přímý fyzický kontakt s pracovníky domova ((během koupání, přemisťování na lůžko,wc atd.)? f) Je pro něho/ ni důležitý a příjemný g) Je pro něho/ni důležitý, ale není příjemný h) Není pro něho/ni důležitý. i) Není pro něho/ni příjemný. j) : 9) Využívá váš blízký rehabilitační cvičení a je s ním spokojen/á? e) Ano využívá a je spokojen/á f) Ano využívá a není spokojen/á g) Ne nevyužívá cvičení h) :.. 13

14 1) Jste spokojen/á s důvěrníkem vaší blízké osoby? e) Ano f) Ne g) Nevím kdo je jeho/její důvěrník h) :. 11) Jste spokojen/a s vyřizováním úředních záležitostí vašeho blízkého za pomoci sociální pracovnice domova (kontakt s úřady, vyřizování věcí kolem důchodů, peněz atd.)? f) Zcela spokojen/a g) Částečně spokojen/a h) Málo spokojen/a i) Nespokojen/a j) :.. 12) Jste spokojen/a s výší finančních prostředků, s kterými váš blízký disponuje? f) Zcela spokojen/a g) Částečně spokojen/a h) Málo spokojen/a i) Nespokojen/a j) : 13) Jste spokojen/a se zajištěním nákupů? f) Zcela spokojen/a g) Částečně spokojen/a h) Málo spokojen/a i) Nespokojen/a j) : 14) Využívá váš blízký možnosti chodit v domově do jídelny? f) Ano rád/a se nají s ostatními lidmi g) Ano ale chodí tam nerad/a h) Ne neumožňujeme mu to jeho/její zdravotní stav i) Ne jí rád/a v soukromí svého pokoje j) Nevím k) :.. 14

15 15) Jste spokojen s jídlem, které je vašemu blízkému v domově připravováno? a) Zcela spokojen/a b) Částečně spokojen/a c) Málo spokojen/a d) Nespokojen/a e) :. 16) Je nabídka pro vyplnění volného času dostatečná? a) Ano b) Ne c) Nevím d).. 17) Cítíte, že je váš blízký nucen nedobrovolně k některým činnostem? a) Ano je nucen/a do aktivit pořádaných sociálními pracovníky, jedná se například o procházky venku, opékaní buřtů, účast v kavárně divadle a jiné b) Ano je nucen/a jíst jídlo, které ji nechutná nebo se již cítí sytý/á c) Ano je nucen/a personálem zařízení užívat léky, i když to není nutné d) Ano je nucen/a ráno vstávat, i když by si rád/a ještě chvíli pospal/a e) Ano je nucen/a chodit na WC, i když to není nutné f) Ne není do ničeho nucen/a, všechny činnosti vykonává dobrovolně g) :.. 18) Jste spokojen/á s možností vašeho blízkého chodit ven (i s doprovodem)? a) Zcela spokojen/a b) Částečně spokojen/a c) Málo spokojen/a d) Nespokojen/a e) :. 19) Jste spokojen/a s přísunem informací o dění v domově? a) Zcela spokojen/a b) Částečně spokojen/a c) Málo spokojen/a d) Nespokojen/a e) :. 15

16 2) Je pro vás důležité udržovat vztahy s blízkou osobou v domově? e) Ano f) Ne g) :.. 21) Myslíte si, že jsou v domově dobré mezilidské vztahy? a) Ano b) Ne c) 22) Máte pocit, že vašemu blízkému okolí dostatečně naslouchá? e) Ano f) Ne g) Občas h).. 23) Myslíte si, že jinde by bylo o vašeho blízkého lépe postaráno nežli v Domově Důchodců v Rokytnici nad Jizerou? f) Ano doma g) Ano v jiném domově h) Ne myslím, že je to všude stejné i) Ne myslím, že je zde péče dobrá j) :. 24) Jak často navštěvujete vašeho blízkého v domově? a) Denně b) Několikrát do týdne c) Několikrát do měsíce d) Jednou za půl roku e) Jednou za rok f) Nenavštěvuji g) :. 16

17 25) Co vašeho blízkého v současné době nejvíce trápí (doplňte)? 26) Co si myslíte, že v domově chybí (doplňte)? Místo pro vaše poznámky a postřehy: 17

18 8. Komparace dotazníkového šetření a grafické znázornění 8. 1 Nabídka dotazníků Nabídka dotazníku klientům Vyplnil/a samostatně 13 Vyplnil/a s pomocí 5 Odmítl/a vyplnit 5 Zasláno příbuzným 42 Nebylo moţné vyhotovit ani zaslat 2 Nový klienti v době výzkumu 3 celkem 115 Nebylo možné vyhotovit ani zaslat; 2 Zasláno příbuzným; 42 Odmítl/a vyplnit; 5 Nabídka dotazníku Nový klienti v době výzkumu; 3 Vyplnil/a samostatně; 13 Vyplnil/a s pomocí; 5 Vyplnil/a samostatně Vyplnil/a s pomocí Odmítl/a vyplnit Zasláno příbuzným Nebylo možné vyhotovit ani zaslat Nový klienti v době výzkumu Dotazník byl nabídnut celkově 68 klientům, z nichţ 5 klientů odmítlo dotazník vyplnit. Jako důvod odmítnutí byl uváděn zhoršený zdravotní stav, kdy se necítí na to dotazník vyplnit nebo jim toto šetření přišlo zcela zbytečné a byla jsem odmítnuta se slovy,,je to zbytečné, stejně se tu nic nezmění. 13 klientů vyplnilo dotazník zcela samostatně naopak 5 klientů poţádalo o pomoc výzkumníka. Dotazník byl zaslán 42 příbuzných klientů, s kterými nebylo moţné dotazník vyplnit z důvodu jejich nepřiměřeného zdravotního nebo mentálního stavu. 18

19 Ve dvou případech nebylo moţné, aby klient dotazník vyplnil sám nebo s pomocí z důvodu jeho nepříznivého zdravotního stavu a ani nebylo moţné informovat o dotazníku rodinu, protoţe jiţ ţádnou nemají. Proto tito dva klienti byli téţ ze šetření vyřazeni. Z výzkumu byli vyřazeni také klienti, kteří zde pobývají po dobu kratší neţli 14 dní. Pro tyto klienty bývá přechod z domácího, případně z nemocničního prostředí, velmi stresující a na ţivot v domově si teprve zvykají. Nepovaţuji tedy za důleţité ani za etické je do výzkumu zahrnout a obtěţovat je vyplňováním dalších papírů. Dotazník tedy nebyl proveden se třemi klienty z důvodu jejich krátkého pobytu v DD Výsledky vyhodnocení dotazníku, který byl určen klientům Základní informace o jedincích Pohlaví Muţ 24 Ţena 37 Neuvedl 2 celkem 63 Pohlaví Celkem odpovědělo 63 klientů Neuvedl; 2 Muž ; 24 Dotazníkové šetření se zúčastnilo celkově 63 klientů, kdy na otázky odpovídalo 37 ţen a 24 muţů. Dva klienti své pohlaví neuvedli. Žena; 37 Muž Žena Neuvedl Ţeny Věk klientů Muţi Neuvedl/a pohlaví Celkem Méně neţli 6 let rané stáří vlastní stáří a více dlouhověkost Neuvedl/a Celkem

20 Věk všech klientů dle klasifikace stáří, kterou uvádí WHO Méně nežli 6 let rané stáří vlastní stáří 9 - a více dlouhověkost Neuvedl/a starší. 5 klientů svůj věk vůbec neuvedlo. Věk klientů v tabulce byl rozdělen dle klasifikace stáří, kterou uvádí Světová zdravotnická organizace (WHO): na rané stáří, vlastní stáří a dlouhověkost. Objevují se zde i klienti, mladší 6-ti let. V domově se opravdu nachází několik klientů, jejichţ věk je niţší neţli 6 let, avšak nesmí být opomenuto, ţe se dotazníkového šetření zúčastnilo i několik klientů, kteří vyuţívají sluţeb domova se zvláštním reţimem. Někteří klienti tedy odpovídali, ţe je jim něco přes 2 nebo 36 let, přesto, ţe na první pohled je zřejmé, ţe je osoba mnohem 1. Jak dlouho v domově ţijete? Méně neţ jeden 1rok 1-5 let 6-1 let Více neţ 1 let Nevím Celkem Ţeny Muţi Pohlaví neuvedeno Muži Celkem odpovělo 24 mužů 2 2 Celkem Tato otázka byla zařazena do šetření z toho důvodu, ţe klienti, kteří pobývají v Domově Důchodců delší dobu, mají lepší přehled a mohou téţ srovnávat s tím, co bylo dříve, co je teď, co se zlepšilo, či naopak zhoršilo. V dotazníkovém šetření převládaly odpovědi klientů, kteří zde ţijí 1-5 let. Tito klienti jiţ zaţili v domově celoroční provoz a mají proto moţnost lépe posoudit kvalitu poskytovaných sluţeb, neţli klienti, kteří zde ţijí kratší dobu. 5 klientů z 63 dotazovaných uvedlo, ţe si jiţ nepamatují délku pobytu v domově: je to již dlouho. 13% 8% 17% 29% 33% Méně než jeden 1rok 1-5 let 6-1 let Více než 1 let Nevím 2

21 Ženy Celkem odpovědělo 37 žen 11% 8% 16% 27% Méně než jeden 1rok 1-5 let 38% Otázky zaměřené na prostředí a čistotu 6-1 let Více než 1 let Nevím 2. Líbí se vám prostředí (lokalita) domova? Méně neţ 1 rok 1-5 let 6-1 let Více neţ 1 let Nevím Celkem Ano Ne Je mi to jedno Názor klientů na prostředí Ano Ne Je mi to jedno Klienti ve většině případů odpověděli, ţe se jim prostředí domova líbí. Z rozhovorů vyplynulo, ţe nejkrásnější je zde zahrada, která je pečlivě udrţovaná a je pro mnoho klientů příjemným potěšením. Avšak někteří z klientů vyjádřili i svoji nespokojenost. Klienti uváděli např.: Moc hluku uvnitř a především kolem (např. větrák u bufetu píská a také sekačky kolem a řezačky pod kopcem). Jeden klient téţ uvádí, ţe se mu okolí kolem domova líbí, ale bohuţel se ven skoro vůbec nedostane. 21

22 3. Jste spokojen/a s celkovým vzhledem, umístěním, úklidem a vybaveností vašeho pokoje? Méně neţ 1 rok 1-5 let 6-1 let Více neţ 1 let Nevím Celkem Zcela spokojen/a Částečně spokojen/a Málo spokojen/a Nespokojen/a

23 Celková spokojenost klientů se vzhledem, umístěním, úklidem a vybaveností pokoje. 7 1 Zcela spokojen/a Málo spokojen/a 55 Částečně spokojen/a Nespokojen/a Většina klientů odpovídala na tuto otázku převáţně kladně. Někteří klienti si však stěţovali na ruch z okolí. Jeden z klientů, který ţije v pokoji, který je umístěn na straně k silnici, uvedl, ţe ho ruší kolem projíţdějící auta a uvítal by zpomalovací pruh, který by téţ zajistil větší bezpečnost klientů při procházkách. Z rozhovoru s klienty vyplynulo to, ţe by zde uvítali alespoň značku omezující rychlost. Objevují se zde i pochvaly na úklid, kdy jeden z klientů uvádí, ţe se mu moc líbí, ţe se zde tzv. uklízí i detaily. Naopak se zde objevují i připomínky k úklidu, kdy jedna ţena uvedla: Úklid by mohl být lepší, přes víkend se neutírá podlaha někdy úklid odbudou. Musíme si uvědomit, ţe kaţdý má svůj individuální názor a kaţdý nahlíţí na některé věci jinak. Ţeny, které byly v minulosti zvyklé si uklízet samy a byly zvyklé na svůj pořádek mohou pak být s odváděnou prací zde nespokojené, kdy bude dobře uklizenou pouze pokud si uklidí samy (i kdyţ jim to dnes jiţ jejich zdravotní stav nedovoluje.) K otázce vztahující se na vybavenost pokoje jedna klientka uvedla, ţe jí vadí madla na WC, která ji tam spíše překáţejí. 4. Jste spokojen/a se správou a vypráním vašeho prádla? Méně neţ 1 rok 1-5 let 6-1 let Více neţ 1 let Nevím Celkem Zcela spokojen/a Částečně spokojen/a Málo spokojen/a Nespokojen/a Celková spokojenost klientů se správou a vypráním prádla. 3 Zcela spokojen/a Málo spokojen/a 2 58 Částečně spokojen/a Nespokojen/a 92% klientů odpovědělo, ţe je zcela spokojeno se správou a vypráním prádla. Pouze v několika případech se objevují připomínky k ţehlení, kdy se občas stane, ţe je něco zmačkané a špatně vyţehlené. K této otázce měly spíše připomínky ţeny. Odpovědi nelze zpochybňovat, ale zde je opět dobré se zamyslet nad tím, ţe některé ţeny byly dříve zvyklé si tyto věci dělat tzv. po svém. 23

24 Péče o klienta a důstojné zacházení 5. Respektuje personál domova vaše soukromí Méně neţ 1 rok 1-5 let 6-1 let Více neţ 1 let Nevím Celkem Ano Ne Je mi to jedno Celková spokojenost klientů s respektováním jejich soukromí Ano Ne Je mi to jedno 54 Tato otázka se zdála pro některé klienty obtíţná a nejprve ji příliš neporozuměli. V některých případech bylo tedy nutné vysvětlit klientům, co je myšleno respektováním soukromí. Jedná se tedy převáţně: o zaklepání na dveře při vstupu do pokoje, koupelny, zavírání dveří pokud je klient převlékán atd.. Jedna klientka odpověděla, ţe soukromí zde není celkově a neního ani moţné dosáhnout. Klientka uvedla: vždyť je to Domov Důchodců. Jeden z klientů také uvedl, ţe by uvítal více ohleduplnosti a taktu vůči starším. V jednom případě se téţ na otázku Respektuje personál domova vaše soukromí? objevila odpověď občas. Celkově však převaţuje spokojenost klientů s respektováním jejich soukromí. 24

25 Ano - jsem zcela spokojen/a Ne - jsem nespokojen/a s dostupností pomoci lékaře Ne - jsem nespokojen/a s dostupností pomoci sestry Ne - jsem nespokojen/a s dostupností pomoci pečovatelky Je mi to jedno 6. Připadá vám zdravotní péče dostatečná Méně neţ 1 rok 1-5 let 6-1 let Více neţ 1 let Nevím Celkem Celková spokojenost klientů se zdravotní péčí. 1 Ano - jsem zcela spokojen/a Ne - jsem nespokojen/a s dostupností pomoci lékaře Ne - jsem nespokojen/a s dostupností pomoci sestry Ne - jsem nespokojen/a s dostupností pomoci pečovatelky Je mi to jedno 45 71% z 63 dotazovaných klientů uvedlo, ţe jsou zde se zdravotní péčí zcela spokojeni. V moţnosti jiné klienti uváděli: 1x je to zde celkově špatné, 2x - péče by mohla být celkově lepší, 1x - jak kdy, ale snaží se, 1x- potřebuji celkově více ohledu. Objevily se zde i pochvaly, především na pečovatelky: Nejlepší pečovatelky. S dostupností pomoci lékaře nebylo celkově spokojeno 7 klientů, kdy v poznámce jiné se objevilo: Musím do Jilemnice 2x týdně k doktoru. nebo Doktor přijde, když musí. V jednom případě klient uvedl, ţe s péčí zde je zcela spokojen, ale nesouhlasí s poplatky 3 Kč za lékaře a s doplatky za léky. 25

26 7. Je pro vás důleţitý a příjemný přímý fyzický kontakt s pracovníky domova (během koupání, přemisťování na lůţko, WC atd.)? Méně neţ 1 rok 1-5 let 6-1 let Více neţ 1 let Nevím Celkem Je pro mě důleţitý a je mi příjemný Je pro mě důleţitý, ale není mi příjemný Není pro mě důleţitý Není mi příjemný Celkový názor klientů na fyzický kontak s pracovníky domova Je pro mě důležitý a je mi příjemný 48 Je pro mě důležitý, ale není mi příjemný Není pro mě důležitý Není mi příjemný Tato otázka se můţe jevit jako velmi obtíţná. Někteří klienti proto občas zakrouţkovali i více odpovědí. Otázkou byl myšlen kontakt klientů a pracovníků během koupání, převlékání, přemisťování atd. Tato otázka byla většině klientů podrobně vysvětlena, byl jim uveden příklad s koupáním a poté klienti bez problémů na otázku odpověděli. Zařazení této otázky do dotazníku se můţe zdát zdánlivě zbytečné u klientů, u kterých je přímý fyzický kontakt s pracovníky nutný z důvodu jejich zdravotního stavu např. při koupání, ale je důleţité mít stále na mysli, ţe kaţdý klient je lidskou bytostí, která můţe cítit stud i v pokročilém věku, a některé dotyky jim mohou být nepříjemné i přes to, ţe jsou někdy nezbytné. V tomto případě je důleţité upozornit klienta slovně na kaţdý krok, který bude právě proveden, a na jeho nutnost. Většina klientů však uvádí, ţe jim fyzický kontakt s pracovníky domova nevadí a ţe jsou naopak rádi, kdyţ jim personál vypomůţe s činnostmi, které jiţ sami nezvládnou př. Oni vědí, skvělá péče v koupelně, oholí. 26

27 Ano vyuţívám a jsem spokojen/a Ano vyuţívám a nejsem spokojen/a 8. Vyuţíváte rehabilitační cvičení a jste s ním spokojen/a? Méně neţ 1 rok 1-5 let 6-1 let Více neţ 1 let Nevím Celkem Ne nevyuţívám cvičení Spokojenos klientů s rehabilitačním cvičením Ano využívám a jsem spokojen/a Ano využívám a nejsem spokojen/a Ne nevyužívám cvičení 2 Většina klientů uvedla, ţe rehabilitační cvičení nevyuţívá vůbec. Jedna klientka téţ odpověděla, ţe na rehabilitace dříve chodila, ale nepomohla jí, tak přestala docházet. Avšak klienti, kteří docházejí na rehabilitační cvičení pravidelně, si toto cvičení převáţně chválí a jsou s ním spokojeni. Pouze u dvou klientů byla zaznamenána nespokojenost. Ta byla v jednom případě odůvodněna tím, ţe má klient pocit, ţe cvičení stejně nepomáhá. 9. Jste spokojen/a se svým důvěrníkem? Méně neţ 1 rok 1-5 let 6-1 let Více neţ 1 let Nevím Celkem Ano Ne 1 1 Nevím, kdo je můj důvěrník

Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj

Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření. Dotazník pro uživatele domovů pro seniory

Vyhodnocení dotazníkového šetření. Dotazník pro uživatele domovů pro seniory Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazník pro uživatele domovů pro seniory Projekt: Komunitní plán sociálních sluţeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079 Dotazníkové šetření

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA ZE SOCIOLOGICKÝCH ŠETŘENÍ

SOUHRNNÁ ZPRÁVA ZE SOCIOLOGICKÝCH ŠETŘENÍ Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Průzkum sociální situace cizinců na území Hl. m. Prahy

Průzkum sociální situace cizinců na území Hl. m. Prahy Závěrečná zpráva projektu Průzkum sociální situace cizinců na území Hl. m. Prahy Poradna pro integraci, o.s. Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. Praha, 2010 Obsah Úvod... 2 1. Koncentrace cizinců na

Více

Fakulta zdravotnických studií. Eva Štouračová

Fakulta zdravotnických studií. Eva Štouračová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Uspokojování psychosociálních potřeb u hospitalizovaných klientů na oddělení následné péče Eva Štouračová Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Význam rané péče JAN Olomouc o. s. pro rodiče s dětmi s PAS

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Význam rané péče JAN Olomouc o. s. pro rodiče s dětmi s PAS CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Význam rané péče JAN Olomouc o. s. pro rodiče s dětmi s PAS Veronika Pasierbová Vedoucí práce: Mg. Sylva Kočí Olomouc 2014 Prohlášení Prohlašuji,

Více

Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností

Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností Příloha č. 1 Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností Kromě základních práv a povinností zaměstnance-úředníka, uvedených v zákoníku práce a v zákoně č. 312/2002 Sb., o úřednících

Více

Metodika slaďování rodinného a pracovního života - Flexibilní formy zaměstnávání a jak zřídit dětský koutek

Metodika slaďování rodinného a pracovního života - Flexibilní formy zaměstnávání a jak zřídit dětský koutek Metodika slaďování rodinného a pracovního života - Flexibilní formy zaměstnávání a jak zřídit dětský koutek autorky: Mgr. Monika Tannenbergerová Mgr. Jana Koukalová editorka: Šárka Nekudová Ekologický

Více

4 Analýza podmínek života seniorů s chronickým onemocněním v domově pro seniory

4 Analýza podmínek života seniorů s chronickým onemocněním v domově pro seniory 4 Analýza podmínek života seniorů s chronickým onemocněním v domově pro seniory 4.1 Cíle výzkumu, metodologie, stanovení výzkumných tezí Hlavním cílem výzkumného projektu bylo zjistit podmínky ţivota seniorů

Více

Podpora rodin v rámci dohod o výkonu pěstounské péče

Podpora rodin v rámci dohod o výkonu pěstounské péče CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Podpora rodin v rámci dohod o výkonu pěstounské péče Aneţka Schindlerová Vedoucí práce: Mgr. Anna Lazecká Olomouc 2014 Prohlašuji, ţe jsem

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Ivančice. Dotazník (obce)

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Ivančice. Dotazník (obce) Dotazník - obce Vážení, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Ivančice Dotazník (obce) Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro tvorbu

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Očekávání uţivatelů Sociálně aktivizační sluţby pro seniory poskytované Maltézskou pomocí o.p.s. v Olomouci ve vztahu k této sluţbě a jejich

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 na základě dotazníkového šetření mezi obyvateli MČ Praha 1 uskutečněného v lednu únoru Vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 Praha 4 www.agora-ce.cz

Více

ANALÝZA POTŘEB VYBRANÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ MLADÁ BOLESLAV

ANALÝZA POTŘEB VYBRANÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ MLADÁ BOLESLAV TENTO PROJEKT 3/4160 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Komunitní plánování sociálních služeb Statutárního města Mladá Boleslav ANALÝZA POTŘEB VYBRANÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ

Více

Katalog pobytových služeb z hlediska klientů

Katalog pobytových služeb z hlediska klientů Katalog pobytových služeb z hlediska klientů ZPRACOVÁNO v rámci realizace Individuálního projektu Karlovarského kraje Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje Zpracoval:

Více

Komentované výsledky dotazníkového šetření v domovech pro seniory

Komentované výsledky dotazníkového šetření v domovech pro seniory MŮJ DOMOV Základní dotazníky KALIBRO Celkové výsledky za seniory a zaměstnance Komentované výsledky dotazníkového šetření v domovech pro seniory RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Výhody a nevýhody internetové komunikace v manažerském pojetí Advantages and Disadvantages of Internet Communication in Managerial Conception

Výhody a nevýhody internetové komunikace v manažerském pojetí Advantages and Disadvantages of Internet Communication in Managerial Conception MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav managementu a marketingu Habigerová Monika Výhody a nevýhody internetové komunikace v manažerském pojetí Advantages and Disadvantages of Internet Communication in Managerial

Více

Otázky a odpovědi. k transformaci sociální služby Domov Pístina. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

Otázky a odpovědi. k transformaci sociální služby Domov Pístina. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Otázky a odpovědi k transformaci sociální služby Domov Pístina Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou

Více

PROFESIONÁLNÍ PĚSTOUNSKÁ PÉČE V SYSTÉMU NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

PROFESIONÁLNÍ PĚSTOUNSKÁ PÉČE V SYSTÉMU NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY PROFESIONÁLNÍ PĚSTOUNSKÁ PÉČE V SYSTÉMU NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Lada Neradová Sociální práce 2009-2012 Vedoucí bakalářské

Více

VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. OSTRAVA STUDIJNÍ PROGRAM EKONOMIKA A MANAGEMENT STUDIJNÍ OBOR PODNIKÁNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Webové stránky města Příbor

VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. OSTRAVA STUDIJNÍ PROGRAM EKONOMIKA A MANAGEMENT STUDIJNÍ OBOR PODNIKÁNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Webové stránky města Příbor VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. OSTRAVA STUDIJNÍ PROGRAM EKONOMIKA A MANAGEMENT STUDIJNÍ OBOR PODNIKÁNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Webové stránky města Příbor Autor: Jiří Jurečka Vedoucí bakalářské práce: Ing. Šárka

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací Věra Zapletalová Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI Občanské sdružení Instand, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, leden 2011. CESTA K ROZVOJI Institut

Více

Domov pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách

Domov pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách STANDARDY KVALITY Domov pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách Obsah: 1. Cíle a způsoby poskytování služeb.str. 3 2. Ochrana práv uživatelů v DD

Více

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Výsledky Analýzy potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval

Více

Srovnání institutu pěstounské péče v České republice a Velké Británii

Srovnání institutu pěstounské péče v České republice a Velké Británii CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Srovnání institutu pěstounské péče v České republice a Velké Británii Téma práce: Srovnání systémů náhradní rodinné péče v České republice

Více

PROBLÉMY, SE KTERÝMI SE SETKÁVAJÍ ŽADATELÉ O ADOPCI V OBDOBÍ OD ROZHODNUTÍ SE PRO ADOPCI AŽ PO SOUDNÍ ŘÍZENÍ

PROBLÉMY, SE KTERÝMI SE SETKÁVAJÍ ŽADATELÉ O ADOPCI V OBDOBÍ OD ROZHODNUTÍ SE PRO ADOPCI AŽ PO SOUDNÍ ŘÍZENÍ MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Joštova 10, Brno PROBLÉMY, SE KTERÝMI SE SETKÁVAJÍ ŽADATELÉ O ADOPCI V OBDOBÍ OD ROZHODNUTÍ SE PRO ADOPCI AŽ PO

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Gabriela Tremlová Životní situace dětí odcházejících v době plnoletosti ze zařízení FOD - Klokánek Katedra: Sociální pedagogiky

Více

Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě

Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě Bakalářská práce Autor: Diana Šťastná Bankovní management Vedoucí práce:

Více

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI Tato analýza vznikla v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav na období 2014-2018, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního

Více