Šetření spokojenosti klientů v Domově důchodců Rokytnice nad Jizerou pro rok 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Šetření spokojenosti klientů v Domově důchodců Rokytnice nad Jizerou pro rok 2009"

Transkript

1 Šetření spokojenosti klientů v Domově důchodců Rokytnice nad Jizerou pro rok Uvedení do problematiky Ve snaze poskytovat klientům stále kvalitnější sluţby, které by odpovídaly individuálním přáním a poţadavkům klientů probíhalo v době od 22. července do 16. srpna 29 šetření spokojenosti klientů v Domově důchodců Rokytnice nad Jizerou. Pro šetření byl vytvořen tzv. Dotazník kvality poskytování sluţeb klientům, který je pracovním materiálem, jehoţ prostřednictvím mají klienti, jejich blízcí, příbuzní a přátelé moţnost změnit současnou podobu v sluţeb, které naše zařízení nabízí. Aby bylo moţné kvalitněji předat informace o probíhajícím šetření klientům a jejich rodinám či známým, byl ke spolupráci ústně i písemně vyzván téţ personál domova (pečovatelky, zdravotní sestry, pracovníci recepce atd.). 2. Cíl šetření Cílem šetření je: zjištění spokojenosti klientů poskytovanými sluţbami v Domově Důchodců Rokytnice nad Jizerou zajistit klientům moţnost svobodně a anonymně se vyjádřit ke svému pobytu v Domově Důchodců Rokytnice nad Jizerou navrhnout vhodná opatření ke zkvalitnění poskytovaných sluţeb na základě vyjádření klientů 3. Obsah šetření Šetření: a) obsahuje dva druhy dotazníků: dotazník určený klientům dotazník určený příbuzným, blízkým a známým klientů b) seznamuje s výsledky zpracovanou komparací a grafickým znázorněním dotazníkového šetření. c) navrhuje některá opatření ke zlepšení poskytování sluţeb v Domově důchodců Rokytnice nad Jizerou 1

2 4. Stanovení hypotéz Hypotéza H I (rozdělena do dílčích hypotéz h1, h2, h3) H I: Klienti jsou s poskytováním sluţeb v Domově důchodců Rokytnice celkově spokojeni. h 1 Klienti jsou zcela spokojeni s prostředím, ve kterém ţijí. h 2 Klienti jsou spokojeni s chováním a přístupem personálu. h 3 Klienti jsou zcela spokojeni se sluţbami, které poskytuje jídelna. h 4 Klienti jsou zcela spokojeni s vyplněním jejich volného času. (Hypotéza H I je sestavena na základě toho, ţe ve schránkách stíţnosti, připomínky a pochvaly se většinou mnoho připomínek neobjevuje.) Hypotéza H II H II: Příbuzní se jiţ nezajímají o svého blízkého v domově a o jeho spokojenost, jsou rádi, ţe se ho tzv. zbavili. (Hypotéza H II vychází z všeobecného mýtu, který říká, ţe Domov Důchodců je moţnost, jak se zbavit nepohodlného rodiče, prarodiče ) 5. Základní informace o vybraných jedincích Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou má kapacitu pro 115 klientů. Jsou zde poskytovány dva druhy sluţeb, Domov pro seniory a Domov se zvláštním reţimem. V dotazníkovém šetření není rozlišeno, jakou sluţbu klient vyuţívá. Důvodem je to, ţe i někteří klienti, kteří vyuţívají sluţeb Domova se zvláštním reţimem, byli schopni se ke svému pobytu vyjádřit a říci, co se jim zde líbí nebo nelíbí. Tento názor povaţuji za mnohem důleţitější neţli názor jejich blízkých, kterým by byl případně dotazník zaslán k vyplnění. Příbuzní zde neţijí a hůře odhadují z pouhých návštěv celkovou spokojenost klienta v Domově Důchodců. Avšak je zde i skupina klientů, kteří nebyli schopni vyplnit dotazník sami nebo za pomoci výzkumníka. V tomto případě byl dotazník zaslán prostřednictví České pošty rodině nebo opatrovníkovi. 6. Vyuţité techniky a metody šetření (výzkumu) Pro uskutečnění výzkumu byla zvolena technika standardizovaného dotazníkového šetření, tzn., ţe byly zvoleny stejné podmínky a postupy u všech respondentů. V práci je vyuţita metoda kvantitativního výzkumu jehoţ cílem je testování předem stanovených hypotéz (vis. výše). 2

3 6.1 Základní informace o připraveném dotazníku Dotazník je výzkumná technika, kde se objevuje více otázek neţli v anketě (anketa zpravidla mívá 4-6 otázek). Při dotazníkovém šetření byla vyuţita standardizovaná forma, kdy jsou otázky předem připraveny na tištěném formuláři a jsou stejné pro všechny respondenty. Pro zachování důvěry a lepší pocit našich klientů byl zvolen dotazník, jehoţ vyplnění je zcela anonymní. V dotazníkovém šetření jsou vyuţity převáţně polootevřené otázky, které umoţňují odpovědi různé intenzity (zcela spokojen/a, částečně spokojen/a, málo spokojen/a, nespokojen/a) nebo několik různých odpovědí na jednu otázku, a otevřené otázky, která umoţňuje odpovědět volně svými slovy. Pro výzkum byly vyuţity dva typy dotazníků: 1. Dotazník určený klientům byl nabídnut kaţdému klientovi individuálně prostřednictví pověřené sociální pracovnice domova. 2. Dotazník určený příbuzným, známým, blízkým klientům některým příbuzným, jejichţ blízký není zdravotně způsobilý se k otázkám vyjádřit, byl dotazník zaslán prostřednictvím České pošty. Aby však nedocházelo k diskriminaci, měli by mít i ostatní moţnost vyjádřit své názory ke kvalitě poskytování sluţeb jejich blízkému, ať se jedná například o ostatní členy rodiny nebo přátele našich klientů. Tyto osoby pak měly moţnost si dotazník vyzvednout na recepci či na sesterně v jakémkoliv patře domova. Oba dotazníky jsou postavené na stejné myšlence, tedy na moţnosti vyjádřit se k současnému stavu sluţeb poskytovaných klientům. Otázky se obsahově prakticky příliš neliší. Oba typy dotazníků jsou anonymní a zcela dobrovolné! Kde bylo moţné získat dotazník? 1. Dotazník určený klientům byl kaţdému z klientů nabídnut individuálně nebo bylo moţné jej získat u sociální pracovnice. 2. Dotazník určený příbuzným, známým, blízkým klientů byl umístěn na recepci či sesterně v jakémkoliv patře. Vedle knihy návštěv v recepci byla umístěna písemná ţádost o vyplnění. Na dotazníky téţ upozorňoval personál na recepci. Kde získat podrobné informace o dotazníku? na úvodní straně dotazníku na recepci na sesterně na nástěnkách v jakémkoliv patře u sociální pracovnice 3

4 Kam umisťovali klienti vyplněné dotazníky? Pokud byl vyplněn dotazník ve spolupráci s pověřenou sociální pracovnicí, která prováděla výzkum, byl předán jí. Anonymita byla zajištěna tím, ţe pověřená pracovnice byla nová a klienty ještě osobně neznala. V případech, kdy dotazník vyplňoval klient sám, mohl jej předat osobně sociální pracovnici či jakékoliv sestře nebo jej vhodit do schránky stíţnosti, připomínky a pochvaly na jakémkoli patře. Kam umisťovali příbuzní, blízcí nebo známí klienta vyplněný dotazník? Vyplněný dotazník bylo moţné zanechat na recepci, sesterně, předat sociální pracovnici či vhodit do schránky stíţnosti, připomínky a pochvaly na jakémkoli patře nebo jej zaslat poštou na adresu domova: Domov Důchodců Dolní Rokytnice Rokytnice nad Jizerou 6. 2 Předvýzkum Předvýzkum slouţí k zjištění vhodnosti zvolené techniky sběru dat, sloţitosti zvolených otázek atd.. V Domově Důchodců v Rokytnici nad Jizerou proběhl předvýzkum pouze na vzorku 3 klientů. Byl zvolen jeden klient, který je schopen písemného projevu samostatně, a dvě klientky, které potřebovaly s dotazníkem vypomoci, z nichţ s jednou z nich je velmi špatná komunikace v důsledku obtíţného vyjadřování. Tito klienti zvládli dotazník poměrně bez problémů. Pouze některé otázky byly zkonkretizovány a bylo zvětšeno a ztučněno písmo na připraveném formuláři. Odpovědi těchto tří klientů pak byly rovněţ zahrnuty do celkového vyhodnocení, kdy otázky nebyly prakticky změněny a jejich obsah zůstal stejný jako u dotazníku, který byl předán ostatním klientům. Nepovaţovala jsem za vhodné tyto tři klienty obtěţovat vyplňováním dotazníku znovu Výhody a nevýhody zvolené techniky sběru dat Výhody dotazníku: 1. obsáhne velký počet lidí na velkém prostoru 2. získáme rozsáhlý materiál logicky uspořádaný 3. není časově ani finančně příliš náročná 4. respondent má čas na promyšlení odpovědí, které jsou přesnější 5. dotazníky mohou být snadno zpracovány pomocí PC Nevýhody dotazníku:: 1. určitá nepřesnost, která je dána různým výkladem otázek v závislosti na věku, vzdělání respondentů, zdr. stavu 2. není moţné většinou ověřit správnost odpovědí 4

5 7. Vzory dotazníků 7. 1 Dotazník určený klientům Dotazník kvality poskytovaní služeb klientům v Domově Důchodců Rokytnice nad Jizerou Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vám předložit tento dotazník, který je zaměřen na kvalitu poskytování služeb v Domově Důchodců Rokytnice nad Jizerou. Dotazník bude pracovním materiálem, jehož prostřednictvím můžete změnit podobu současně poskytovaných služeb, které domov nabízí. Otázky jsou zaměřené především na Vaši celkovou spokojenost v domově, Vaše názory na prostředí, poskytovanou péči, pořádané aktivity, stravování, přístup zaměstnanců domova a na okolnosti, které u Vás podporují, či naopak ohrožují pocit bezpečí. Vyplněný dotazník je možné vhodit do schránky připomínek a pochval nebo jej zanechat na sesterně. Budeme velice rádi, pokud přijmete tuto nabídku ke spolupráci a věnujete svůj čas na vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je zcela anonymní, nemusíte jej tedy ani podepisovat a tudíž nemusíte mít obavy z jeho zneužití ve Váš neprospěch. Děkuji za ochotu a přejeme Vám příjemný zbytek dne. Veronika Vránová Sociální pracovnice 5

6 Dotazník pro klienty Na otázky odpovídejte zakroužkováním vyhovující odpovědi, případně dopište dle vlastního názoru a uvážení. Pohlaví: muž X žena Věk: 1) Jak dlouho v domově žijete? a) Méně než 1 rok b) 1 5 let c) 6 1 let d) Více než 1 let 2) Líbí se vám prostředí (lokalita) domova? a) Ano b) Ne c) Je mi to jedno d) : 3) Jste spokojen/a s celkovým vzhledem, umístěním, úklidem a vybaveností vašeho pokoje? a) Zcela spokojen/a b) Částečně spokojen/a c) Málo spokojen/a d) Nespokojen/a e) :.. 4) Jste spokojen/a se správou a vypráním vašeho prádla? a) Zcela spokojen/a b) Částečně spokojen/a c) Málo spokojen/a d) Nespokojen/a e) :.. 5) Respektuje personál domova vaše soukromí? a) Ano b) Ne c) Je mi to jedno d) :.. 6

7 6) Připadá vám zdravotní péče dostatečná? a) Ano jsem zcela spokojen/a b) Ne jsem nespokojen/a s dostupností pomoci lékaře c) Ne jsem nespokojen/a s dostupností pomoci zdravotní sestry d) Ne jsem nespokojen/a s dostupností pomoc pečovatelky e) Je mi to jedno f) :. 7) Je pro vás důležitý a příjemný přímý fyzický kontakt s pracovníky domova (během koupání, přemisťování na lůžko,wc atd.)? a) Je pro mě důležitý a je mi příjemný b) Je pro mě důležitý, ale není mi příjemný c) Není pro mě důležitý. d) Není mi příjemný. e) : 8) Využíváte rehabilitační cvičení a jste s ním spokojen/á? a) Ano využívám a jsem spokojen/á b) Ano využívám a nejsem spokojen/á c) Ne nevyužívám cvičení d) :.. 9) Jste spokojen/á se svým důvěrníkem? a) Ano b) Ne c) Nevím, kdo je můj důvěrník d) :. 1) Jste spokojen/a s vyřizováním úředních záležitostí s pomocí sociální pracovnice domova (kontakt s úřady, vyřizování věcí kolem důchodů, peněz atd.)? a) Zcela spokojen/a b) Částečně spokojen/a c) Málo spokojen/a d) Nespokojen/a e) :.. 7

8 11) Jste spokojen/a s výší finančních prostředků, s kterými disponujete? a) Zcela spokojen/a b) Částečně spokojen/a c) Málo spokojen/a d) Nespokojen/a e) :. 12) Jste spokojen/a se zajištěním nákupů? a) Zcela spokojen/a b) Částečně spokojen/a c) Málo spokojen/a d) Nespokojen/a e) : 13) Využíváte možnosti chodit v domově do jídelny? a) Ano rád/a se najím s ostatními lidmi b) Ano ale chodím tam nerad/a c) Ne neumožňujeme mi to můj zdravotní stav d) Ne jím rád/a v soukromí svého pokoje e) :.. 14) Jste spokojen/a s jídlem, které je vám v domově připravováno? a) Zcela spokojen/a b) Částečně spokojen/a c) Málo spokojen/a d) Nespokojen/a e) : 15) Je nabídka pro vyplnění volného času dostatečná? a) Ano b) Ne c) Nevím vyplňuji si volný čas sám a nabídka mě nezajímá d).. 16) Cítíte se nucen/a k některým činnostem? a) Ano jsem nucen/a do aktivit pořádaných sociálními pracovníky, jedná se například o procházky venku, opékaní buřtů, účast v kavárně, divadle a jiné b) Ano jsem nucena jíst, i když mi jídlo nechutná nebo se cítím sytý/á c) Ano jsem nucen/a ráno vstávat, i když bych si rád/a ještě chvíli pospal/a d) Ano jsem nucen/a chodit na WC, i když to není nutné e) Ne nejsem do ničeho nucen/a, všechny činnosti vykonávám dobrovolně f) :... 8

9 17) Jste spokojen/á s možností chodit ven (i s doprovodem)? a) Zcela spokojen/a b) Částečně spokojen/a c) Málo spokojen/a d) Nespokojen/a e) : 18) Jste spokojen/a s přísunem informací o dění v domově? a) Zcela spokojen/a b) Částečně spokojen/a c) Málo spokojen/a d) Nespokojen/a e) :. 19) Jste spokojen/a s kontakty s rodinou? a) Zcela spokojen/a b) Částečně spokojen/a c) Málo spokojen/a d) Nespokojen/a e) : 2) Je pro vás důležité udržovat vztahy s lidmi v domově? a) Ano b) Ne c) Ne, ale jsem rád/a v jejich společnosti d) :. 21) Máte pocit, že vám vaše okolí dostatečně naslouchá? a) Ano b) Ne c) Občas d).. 22) Myslíte si, že jinde by bylo o vás lépe postaráno nežli v domově? a) Ano doma b) Ano v jiném domově c) Ne myslím, že je to všude stejné d) Ne myslím, že je zde péče dobrá e) :. 9

10 23) Kdybyste mohl/a vrátit čas, nastoupil/a by jste znovu do Domova Důchodců Rokytnice nad Jizerou? a) Ano líbí se mi tu b) Ano stejně by mě k tomu donutili c) Ne hledal/a bych jiný domov s lepší péčí d) :.. 24) Co vám v tuto chvíli dělá starosti, čím se trápíte? (doplňte) 25) Co vám v domově chybí? (doplňte) Místo pro vaše poznámky a postřehy:. 1

11 7. 2 Dotazník určený příbuzným, známým či blízkým klientů Dotazník kvality poskytovaní služeb klientům v Domově Důchodců Rokytnice nad Jizerou Vážená paní, vážený pane, dovoluji si Vám předložit tento dotazník, který je zaměřen na kvalitu poskytování služeb Vašim blízkým v Domově Důchodců Rokytnice nad Jizerou. Dotazník bude pracovním materiálem, jehož prostřednictvím můžete změnit podobu současně poskytovaných služeb, které naše zařízení nabízí. Otázky jsou zaměřené především na celkovou spokojenost v domově, Vaše názory na prostředí, poskytovanou péči, pořádané aktivity, stravování, přístup zaměstnanců domova a na okolnosti, které u Vašeho blízkého podporují, či naopak ohrožují pocit bezpečí. Vyplněný dotazník je možné zanechat na vrátnici či na sesterně nebo jej zaslat poštou na adresu domova do 16. srpna 29. Budu velice ráda, pokud přijmete tuto nabídku ke spolupráci a věnujete svůj čas na vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je zcela anonymní. Děkuji za ochotu a přeji Vám příjemný zbytek dne. Veronika Vránová Sociální pracovnice 11

12 Dotazník pro blízké klientů Váš vztah k blízké osobě v domově: Pohlaví vašeho blízkého v domově: muž X žena Věk blízké osoby v domově: 1) Jak dlouho žije váš blízký v domově? a) Méně než 1 rok b) 1-5 let c) 6 1 let d) Více než 1 let 2) Líbí se vám prostředí (lokalita) domova? e) Ano f) Ne g) Je mi to jedno h) : 3) Jste spokojen/a s celkovým vzhledem, umístěním, úklidem a vybaveností pokoje? f) Zcela spokojen/a g) Částečně spokojen/a h) Málo spokojen/a i) Nespokojen/a j) :.. 4) Jste spokojen/a se správou a vypráním prádla vašemu blízkému? f) Zcela spokojen/a g) Částečně spokojen/a h) Málo spokojen/a i) Nespokojen/a j) :.. 12

13 5) Respektuje personál domova soukromí vašeho blízkého? e) Ano f) Ne g) Je mi to jedno h) Nevím i) :.. 6) Je k vašemu blízkému a k vám personál dostatečně vlídný a ochotný? a) Ano b) Ne c) Je mi to jedno d) :.. 7) Připadá vám zdravotní péče dostatečná? a) Ano jsem zcela spokojen/a b) Ne jsem nespokojen/a s dostupností pomoci lékaře c) Ne jsem nespokojen/a s dostupností pomoci zdravotní sestry d) Ne jsem nespokojen/a s dostupností pomoci pečovatelky e) Je mi to jedno f) :. 8) Je pro vašeho blízkého důležitý a příjemný přímý fyzický kontakt s pracovníky domova ((během koupání, přemisťování na lůžko,wc atd.)? f) Je pro něho/ ni důležitý a příjemný g) Je pro něho/ni důležitý, ale není příjemný h) Není pro něho/ni důležitý. i) Není pro něho/ni příjemný. j) : 9) Využívá váš blízký rehabilitační cvičení a je s ním spokojen/á? e) Ano využívá a je spokojen/á f) Ano využívá a není spokojen/á g) Ne nevyužívá cvičení h) :.. 13

14 1) Jste spokojen/á s důvěrníkem vaší blízké osoby? e) Ano f) Ne g) Nevím kdo je jeho/její důvěrník h) :. 11) Jste spokojen/a s vyřizováním úředních záležitostí vašeho blízkého za pomoci sociální pracovnice domova (kontakt s úřady, vyřizování věcí kolem důchodů, peněz atd.)? f) Zcela spokojen/a g) Částečně spokojen/a h) Málo spokojen/a i) Nespokojen/a j) :.. 12) Jste spokojen/a s výší finančních prostředků, s kterými váš blízký disponuje? f) Zcela spokojen/a g) Částečně spokojen/a h) Málo spokojen/a i) Nespokojen/a j) : 13) Jste spokojen/a se zajištěním nákupů? f) Zcela spokojen/a g) Částečně spokojen/a h) Málo spokojen/a i) Nespokojen/a j) : 14) Využívá váš blízký možnosti chodit v domově do jídelny? f) Ano rád/a se nají s ostatními lidmi g) Ano ale chodí tam nerad/a h) Ne neumožňujeme mu to jeho/její zdravotní stav i) Ne jí rád/a v soukromí svého pokoje j) Nevím k) :.. 14

15 15) Jste spokojen s jídlem, které je vašemu blízkému v domově připravováno? a) Zcela spokojen/a b) Částečně spokojen/a c) Málo spokojen/a d) Nespokojen/a e) :. 16) Je nabídka pro vyplnění volného času dostatečná? a) Ano b) Ne c) Nevím d).. 17) Cítíte, že je váš blízký nucen nedobrovolně k některým činnostem? a) Ano je nucen/a do aktivit pořádaných sociálními pracovníky, jedná se například o procházky venku, opékaní buřtů, účast v kavárně divadle a jiné b) Ano je nucen/a jíst jídlo, které ji nechutná nebo se již cítí sytý/á c) Ano je nucen/a personálem zařízení užívat léky, i když to není nutné d) Ano je nucen/a ráno vstávat, i když by si rád/a ještě chvíli pospal/a e) Ano je nucen/a chodit na WC, i když to není nutné f) Ne není do ničeho nucen/a, všechny činnosti vykonává dobrovolně g) :.. 18) Jste spokojen/á s možností vašeho blízkého chodit ven (i s doprovodem)? a) Zcela spokojen/a b) Částečně spokojen/a c) Málo spokojen/a d) Nespokojen/a e) :. 19) Jste spokojen/a s přísunem informací o dění v domově? a) Zcela spokojen/a b) Částečně spokojen/a c) Málo spokojen/a d) Nespokojen/a e) :. 15

16 2) Je pro vás důležité udržovat vztahy s blízkou osobou v domově? e) Ano f) Ne g) :.. 21) Myslíte si, že jsou v domově dobré mezilidské vztahy? a) Ano b) Ne c) 22) Máte pocit, že vašemu blízkému okolí dostatečně naslouchá? e) Ano f) Ne g) Občas h).. 23) Myslíte si, že jinde by bylo o vašeho blízkého lépe postaráno nežli v Domově Důchodců v Rokytnici nad Jizerou? f) Ano doma g) Ano v jiném domově h) Ne myslím, že je to všude stejné i) Ne myslím, že je zde péče dobrá j) :. 24) Jak často navštěvujete vašeho blízkého v domově? a) Denně b) Několikrát do týdne c) Několikrát do měsíce d) Jednou za půl roku e) Jednou za rok f) Nenavštěvuji g) :. 16

17 25) Co vašeho blízkého v současné době nejvíce trápí (doplňte)? 26) Co si myslíte, že v domově chybí (doplňte)? Místo pro vaše poznámky a postřehy: 17

18 8. Komparace dotazníkového šetření a grafické znázornění 8. 1 Nabídka dotazníků Nabídka dotazníku klientům Vyplnil/a samostatně 13 Vyplnil/a s pomocí 5 Odmítl/a vyplnit 5 Zasláno příbuzným 42 Nebylo moţné vyhotovit ani zaslat 2 Nový klienti v době výzkumu 3 celkem 115 Nebylo možné vyhotovit ani zaslat; 2 Zasláno příbuzným; 42 Odmítl/a vyplnit; 5 Nabídka dotazníku Nový klienti v době výzkumu; 3 Vyplnil/a samostatně; 13 Vyplnil/a s pomocí; 5 Vyplnil/a samostatně Vyplnil/a s pomocí Odmítl/a vyplnit Zasláno příbuzným Nebylo možné vyhotovit ani zaslat Nový klienti v době výzkumu Dotazník byl nabídnut celkově 68 klientům, z nichţ 5 klientů odmítlo dotazník vyplnit. Jako důvod odmítnutí byl uváděn zhoršený zdravotní stav, kdy se necítí na to dotazník vyplnit nebo jim toto šetření přišlo zcela zbytečné a byla jsem odmítnuta se slovy,,je to zbytečné, stejně se tu nic nezmění. 13 klientů vyplnilo dotazník zcela samostatně naopak 5 klientů poţádalo o pomoc výzkumníka. Dotazník byl zaslán 42 příbuzných klientů, s kterými nebylo moţné dotazník vyplnit z důvodu jejich nepřiměřeného zdravotního nebo mentálního stavu. 18

19 Ve dvou případech nebylo moţné, aby klient dotazník vyplnil sám nebo s pomocí z důvodu jeho nepříznivého zdravotního stavu a ani nebylo moţné informovat o dotazníku rodinu, protoţe jiţ ţádnou nemají. Proto tito dva klienti byli téţ ze šetření vyřazeni. Z výzkumu byli vyřazeni také klienti, kteří zde pobývají po dobu kratší neţli 14 dní. Pro tyto klienty bývá přechod z domácího, případně z nemocničního prostředí, velmi stresující a na ţivot v domově si teprve zvykají. Nepovaţuji tedy za důleţité ani za etické je do výzkumu zahrnout a obtěţovat je vyplňováním dalších papírů. Dotazník tedy nebyl proveden se třemi klienty z důvodu jejich krátkého pobytu v DD Výsledky vyhodnocení dotazníku, který byl určen klientům Základní informace o jedincích Pohlaví Muţ 24 Ţena 37 Neuvedl 2 celkem 63 Pohlaví Celkem odpovědělo 63 klientů Neuvedl; 2 Muž ; 24 Dotazníkové šetření se zúčastnilo celkově 63 klientů, kdy na otázky odpovídalo 37 ţen a 24 muţů. Dva klienti své pohlaví neuvedli. Žena; 37 Muž Žena Neuvedl Ţeny Věk klientů Muţi Neuvedl/a pohlaví Celkem Méně neţli 6 let rané stáří vlastní stáří a více dlouhověkost Neuvedl/a Celkem

20 Věk všech klientů dle klasifikace stáří, kterou uvádí WHO Méně nežli 6 let rané stáří vlastní stáří 9 - a více dlouhověkost Neuvedl/a starší. 5 klientů svůj věk vůbec neuvedlo. Věk klientů v tabulce byl rozdělen dle klasifikace stáří, kterou uvádí Světová zdravotnická organizace (WHO): na rané stáří, vlastní stáří a dlouhověkost. Objevují se zde i klienti, mladší 6-ti let. V domově se opravdu nachází několik klientů, jejichţ věk je niţší neţli 6 let, avšak nesmí být opomenuto, ţe se dotazníkového šetření zúčastnilo i několik klientů, kteří vyuţívají sluţeb domova se zvláštním reţimem. Někteří klienti tedy odpovídali, ţe je jim něco přes 2 nebo 36 let, přesto, ţe na první pohled je zřejmé, ţe je osoba mnohem 1. Jak dlouho v domově ţijete? Méně neţ jeden 1rok 1-5 let 6-1 let Více neţ 1 let Nevím Celkem Ţeny Muţi Pohlaví neuvedeno Muži Celkem odpovělo 24 mužů 2 2 Celkem Tato otázka byla zařazena do šetření z toho důvodu, ţe klienti, kteří pobývají v Domově Důchodců delší dobu, mají lepší přehled a mohou téţ srovnávat s tím, co bylo dříve, co je teď, co se zlepšilo, či naopak zhoršilo. V dotazníkovém šetření převládaly odpovědi klientů, kteří zde ţijí 1-5 let. Tito klienti jiţ zaţili v domově celoroční provoz a mají proto moţnost lépe posoudit kvalitu poskytovaných sluţeb, neţli klienti, kteří zde ţijí kratší dobu. 5 klientů z 63 dotazovaných uvedlo, ţe si jiţ nepamatují délku pobytu v domově: je to již dlouho. 13% 8% 17% 29% 33% Méně než jeden 1rok 1-5 let 6-1 let Více než 1 let Nevím 2

21 Ženy Celkem odpovědělo 37 žen 11% 8% 16% 27% Méně než jeden 1rok 1-5 let 38% Otázky zaměřené na prostředí a čistotu 6-1 let Více než 1 let Nevím 2. Líbí se vám prostředí (lokalita) domova? Méně neţ 1 rok 1-5 let 6-1 let Více neţ 1 let Nevím Celkem Ano Ne Je mi to jedno Názor klientů na prostředí Ano Ne Je mi to jedno Klienti ve většině případů odpověděli, ţe se jim prostředí domova líbí. Z rozhovorů vyplynulo, ţe nejkrásnější je zde zahrada, která je pečlivě udrţovaná a je pro mnoho klientů příjemným potěšením. Avšak někteří z klientů vyjádřili i svoji nespokojenost. Klienti uváděli např.: Moc hluku uvnitř a především kolem (např. větrák u bufetu píská a také sekačky kolem a řezačky pod kopcem). Jeden klient téţ uvádí, ţe se mu okolí kolem domova líbí, ale bohuţel se ven skoro vůbec nedostane. 21

22 3. Jste spokojen/a s celkovým vzhledem, umístěním, úklidem a vybaveností vašeho pokoje? Méně neţ 1 rok 1-5 let 6-1 let Více neţ 1 let Nevím Celkem Zcela spokojen/a Částečně spokojen/a Málo spokojen/a Nespokojen/a

23 Celková spokojenost klientů se vzhledem, umístěním, úklidem a vybaveností pokoje. 7 1 Zcela spokojen/a Málo spokojen/a 55 Částečně spokojen/a Nespokojen/a Většina klientů odpovídala na tuto otázku převáţně kladně. Někteří klienti si však stěţovali na ruch z okolí. Jeden z klientů, který ţije v pokoji, který je umístěn na straně k silnici, uvedl, ţe ho ruší kolem projíţdějící auta a uvítal by zpomalovací pruh, který by téţ zajistil větší bezpečnost klientů při procházkách. Z rozhovoru s klienty vyplynulo to, ţe by zde uvítali alespoň značku omezující rychlost. Objevují se zde i pochvaly na úklid, kdy jeden z klientů uvádí, ţe se mu moc líbí, ţe se zde tzv. uklízí i detaily. Naopak se zde objevují i připomínky k úklidu, kdy jedna ţena uvedla: Úklid by mohl být lepší, přes víkend se neutírá podlaha někdy úklid odbudou. Musíme si uvědomit, ţe kaţdý má svůj individuální názor a kaţdý nahlíţí na některé věci jinak. Ţeny, které byly v minulosti zvyklé si uklízet samy a byly zvyklé na svůj pořádek mohou pak být s odváděnou prací zde nespokojené, kdy bude dobře uklizenou pouze pokud si uklidí samy (i kdyţ jim to dnes jiţ jejich zdravotní stav nedovoluje.) K otázce vztahující se na vybavenost pokoje jedna klientka uvedla, ţe jí vadí madla na WC, která ji tam spíše překáţejí. 4. Jste spokojen/a se správou a vypráním vašeho prádla? Méně neţ 1 rok 1-5 let 6-1 let Více neţ 1 let Nevím Celkem Zcela spokojen/a Částečně spokojen/a Málo spokojen/a Nespokojen/a Celková spokojenost klientů se správou a vypráním prádla. 3 Zcela spokojen/a Málo spokojen/a 2 58 Částečně spokojen/a Nespokojen/a 92% klientů odpovědělo, ţe je zcela spokojeno se správou a vypráním prádla. Pouze v několika případech se objevují připomínky k ţehlení, kdy se občas stane, ţe je něco zmačkané a špatně vyţehlené. K této otázce měly spíše připomínky ţeny. Odpovědi nelze zpochybňovat, ale zde je opět dobré se zamyslet nad tím, ţe některé ţeny byly dříve zvyklé si tyto věci dělat tzv. po svém. 23

24 Péče o klienta a důstojné zacházení 5. Respektuje personál domova vaše soukromí Méně neţ 1 rok 1-5 let 6-1 let Více neţ 1 let Nevím Celkem Ano Ne Je mi to jedno Celková spokojenost klientů s respektováním jejich soukromí Ano Ne Je mi to jedno 54 Tato otázka se zdála pro některé klienty obtíţná a nejprve ji příliš neporozuměli. V některých případech bylo tedy nutné vysvětlit klientům, co je myšleno respektováním soukromí. Jedná se tedy převáţně: o zaklepání na dveře při vstupu do pokoje, koupelny, zavírání dveří pokud je klient převlékán atd.. Jedna klientka odpověděla, ţe soukromí zde není celkově a neního ani moţné dosáhnout. Klientka uvedla: vždyť je to Domov Důchodců. Jeden z klientů také uvedl, ţe by uvítal více ohleduplnosti a taktu vůči starším. V jednom případě se téţ na otázku Respektuje personál domova vaše soukromí? objevila odpověď občas. Celkově však převaţuje spokojenost klientů s respektováním jejich soukromí. 24

25 Ano - jsem zcela spokojen/a Ne - jsem nespokojen/a s dostupností pomoci lékaře Ne - jsem nespokojen/a s dostupností pomoci sestry Ne - jsem nespokojen/a s dostupností pomoci pečovatelky Je mi to jedno 6. Připadá vám zdravotní péče dostatečná Méně neţ 1 rok 1-5 let 6-1 let Více neţ 1 let Nevím Celkem Celková spokojenost klientů se zdravotní péčí. 1 Ano - jsem zcela spokojen/a Ne - jsem nespokojen/a s dostupností pomoci lékaře Ne - jsem nespokojen/a s dostupností pomoci sestry Ne - jsem nespokojen/a s dostupností pomoci pečovatelky Je mi to jedno 45 71% z 63 dotazovaných klientů uvedlo, ţe jsou zde se zdravotní péčí zcela spokojeni. V moţnosti jiné klienti uváděli: 1x je to zde celkově špatné, 2x - péče by mohla být celkově lepší, 1x - jak kdy, ale snaží se, 1x- potřebuji celkově více ohledu. Objevily se zde i pochvaly, především na pečovatelky: Nejlepší pečovatelky. S dostupností pomoci lékaře nebylo celkově spokojeno 7 klientů, kdy v poznámce jiné se objevilo: Musím do Jilemnice 2x týdně k doktoru. nebo Doktor přijde, když musí. V jednom případě klient uvedl, ţe s péčí zde je zcela spokojen, ale nesouhlasí s poplatky 3 Kč za lékaře a s doplatky za léky. 25

26 7. Je pro vás důleţitý a příjemný přímý fyzický kontakt s pracovníky domova (během koupání, přemisťování na lůţko, WC atd.)? Méně neţ 1 rok 1-5 let 6-1 let Více neţ 1 let Nevím Celkem Je pro mě důleţitý a je mi příjemný Je pro mě důleţitý, ale není mi příjemný Není pro mě důleţitý Není mi příjemný Celkový názor klientů na fyzický kontak s pracovníky domova Je pro mě důležitý a je mi příjemný 48 Je pro mě důležitý, ale není mi příjemný Není pro mě důležitý Není mi příjemný Tato otázka se můţe jevit jako velmi obtíţná. Někteří klienti proto občas zakrouţkovali i více odpovědí. Otázkou byl myšlen kontakt klientů a pracovníků během koupání, převlékání, přemisťování atd. Tato otázka byla většině klientů podrobně vysvětlena, byl jim uveden příklad s koupáním a poté klienti bez problémů na otázku odpověděli. Zařazení této otázky do dotazníku se můţe zdát zdánlivě zbytečné u klientů, u kterých je přímý fyzický kontakt s pracovníky nutný z důvodu jejich zdravotního stavu např. při koupání, ale je důleţité mít stále na mysli, ţe kaţdý klient je lidskou bytostí, která můţe cítit stud i v pokročilém věku, a některé dotyky jim mohou být nepříjemné i přes to, ţe jsou někdy nezbytné. V tomto případě je důleţité upozornit klienta slovně na kaţdý krok, který bude právě proveden, a na jeho nutnost. Většina klientů však uvádí, ţe jim fyzický kontakt s pracovníky domova nevadí a ţe jsou naopak rádi, kdyţ jim personál vypomůţe s činnostmi, které jiţ sami nezvládnou př. Oni vědí, skvělá péče v koupelně, oholí. 26

27 Ano vyuţívám a jsem spokojen/a Ano vyuţívám a nejsem spokojen/a 8. Vyuţíváte rehabilitační cvičení a jste s ním spokojen/a? Méně neţ 1 rok 1-5 let 6-1 let Více neţ 1 let Nevím Celkem Ne nevyuţívám cvičení Spokojenos klientů s rehabilitačním cvičením Ano využívám a jsem spokojen/a Ano využívám a nejsem spokojen/a Ne nevyužívám cvičení 2 Většina klientů uvedla, ţe rehabilitační cvičení nevyuţívá vůbec. Jedna klientka téţ odpověděla, ţe na rehabilitace dříve chodila, ale nepomohla jí, tak přestala docházet. Avšak klienti, kteří docházejí na rehabilitační cvičení pravidelně, si toto cvičení převáţně chválí a jsou s ním spokojeni. Pouze u dvou klientů byla zaznamenána nespokojenost. Ta byla v jednom případě odůvodněna tím, ţe má klient pocit, ţe cvičení stejně nepomáhá. 9. Jste spokojen/a se svým důvěrníkem? Méně neţ 1 rok 1-5 let 6-1 let Více neţ 1 let Nevím Celkem Ano Ne 1 1 Nevím, kdo je můj důvěrník

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 ANIMA VIVA o. s. 1/14 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti od klientů DpS Bechyně

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti od klientů DpS Bechyně Vyhodnocení dotazníků spokojenosti od klientů DpS Bechyně Vyplněný dotazník spokojenosti vrátilo k vyhodnocení z celkem 51 klientů pohlaví počet muž 14 žena 37 73% 27% muž žena INFORMACE 1. Měl/a jste

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A CHARITA OSTRAVA Kořenského 17 703 00 Ostrava-Vítkovice SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB CHARITY

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci únoru roku 2013 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření. Dotazník pro uživatele domovů pro seniory

Vyhodnocení dotazníkového šetření. Dotazník pro uživatele domovů pro seniory Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazník pro uživatele domovů pro seniory Projekt: Komunitní plán sociálních sluţeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079 Dotazníkové šetření

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem 300 214 86 % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili

Více

Výzkum spokojenosti klientů s Městským úřadem Velké Meziříčí

Výzkum spokojenosti klientů s Městským úřadem Velké Meziříčí 1 Výzkum spokojenosti klientů s Městským úřadem Velké Meziříčí (Valná hromada Mikroregionu Velkomeziříčsko Bítešsko) Velké Meziříčí listopad a prosinec 2011 2 Projekt: Posilování institucionální kapacity

Více

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města Program rozvoje města Nový Bor ANKETA určena obyvatelům města Vážení obyvatelé našeho města, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o pomoc. Město připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce

Více

Dotazník ke zjištění spokojenosti rodinných příslušníků s péčí SENIORu, p.o. o jejich blízké budova B

Dotazník ke zjištění spokojenosti rodinných příslušníků s péčí SENIORu, p.o. o jejich blízké budova B Dotazník ke zjištění spokojenosti rodinných příslušníků s péčí SENIORu, p.o. o jejich blízké budova B Do dotazníkové ankety ke zjištění spokojenosti s péčí o své blízké v SENIORu Otrokovice sociální službě

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Dotazníkové šetření spokojenosti se sociální pobytovou službou Domova důchodců Horní Planá. Vyhodnocení Dotazníků pro obyvatele Domova důchodců

Dotazníkové šetření spokojenosti se sociální pobytovou službou Domova důchodců Horní Planá. Vyhodnocení Dotazníků pro obyvatele Domova důchodců Dotazníkové šetření spokojenosti se sociální pobytovou službou Domova důchodců Horní Planá Vyhodnocení Dotazníků pro obyvatele Domova důchodců Horní Planá Vyplněných dotazníků bylo navráceno celkem 56,

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. Vyhodnocení dotazníkového šetření z listopadu 2014 V listopadu 2014 jsme uskutečnili dotazníkové šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. a mezi jejich rodinnými příslušníky. Cílem

Více

Dotazník - pro uživatele

Dotazník - pro uživatele Dotazník - pro uživatele Vážení uživatelé, připravili jsme pro Vás dotazník, abychom zjistili, zda plníme Veřejný závazek (poslání organizace, cíle organizace, zásady práce), který jsme si stanovili a

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE

Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE Vyhodnocení dotazníku Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE Projekt: Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079

Více

Dotazník spokojenosti klientů terénní pečovatelské služby poskytované na území Černošic

Dotazník spokojenosti klientů terénní pečovatelské služby poskytované na území Černošic Dotazník spokojenosti klientů terénní pečovatelské služby poskytované na území Černošic Sledované období: červen 2013 Datum zpracování: 28. 6. 2013 Počet respondentů: 42 Zpracovala: Monika Formáčková 1)

Více

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA Vážení rodinní příslušníci, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je zcela anonymní. Vaše odpovědi

Více

Přínos koučování pro lektory

Přínos koučování pro lektory Přínos koučování pro lektory Vyhodnocení elektronického dotazníku ke koučování Červen 2012 Veřejná zakázka KURIKULUM S - Vzdělávání lektorů a konzultantů formou koučování se realizovala od 6. března do

Více

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Zpracoval: Simona Zárybnická, Alena Nováková 1 Obsah 1. Cíl ankety (dotazníkového šetření) 3 2. Metoda dotazníkového šetření 4 3. Vyhodnocení dotazníků 5

Více

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO UŽIVATELE SLUŽEB STŘEDISEK ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE CHARITY OSTRAVA

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO UŽIVATELE SLUŽEB STŘEDISEK ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE CHARITY OSTRAVA CHARITA OSTRAVA Kořenského 1323/17 703 00 Ostrava-Vítkovice SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO UŽIVATELE SLUŽEB STŘEDISEK ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE CHARITY OSTRAVA V Ostravě 25. listopadu 2015 Předkládá

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který nám bude sloužit k hodnocení a zvyšování kvality služeb poskytovaných ANIMA VIVA o.s.

Více

ZPRÁVA Dotazník Stravování ve školní jídelně

ZPRÁVA Dotazník Stravování ve školní jídelně ZPRÁVA Dotazník Stravování ve školní jídelně Zástupci školní jídelny vedoucí paní Hrubá Členové stravovací komise Mgr. Dosedělová Mgr. Mikešová R. Mgr. Slezák Zástupci rodičů ve stravovací komisi paní

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Dotazník specifických potřeb. Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava

Dotazník specifických potřeb. Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava Dotazník specifických potřeb Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava 1. Řekl byste o sobě, že máte vše, co potřebujete ke spokojenému životu? Určitě ano 1 Spíše ano 2 Spíše ne 3

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O POBYT A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

VSTUPNÍ DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O POBYT A SOCIÁLNÍ SLUŽBY VSTUPNÍ DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O POBYT A SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zájemce Jméno a příjmení: Datum narození: Adresa: Telefon: Rodiče nebo zákonní zástupci Jméno a příjmení: Adresa: Zaměstnání: Telefon: Typ služby,

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci Dotazníkové šetření zaměstnanci DST - Vyhodnocení Pro sběr dat byl použit dotazník. Dotazník byl zaměřen na zaměstnance, na jejich spokojenost s prací, roli v týmu, ocenění jejich práce. Dotazník obsahoval

Více

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY Naše komunita je zřízená od ledna 2007. Na 5. komunitě bydlí 8 obyvatel ve čtyřech dvoulůžkových pokojích. Všichni naši obyvatelé jsou zcela závislí na pomoci personálu. Tato pravidla

Více

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Stránka 1 z 8 Odpovídalo 255 zástupců rodin. Vyhodnocení výzkumu KP 2014 Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Výzkum byl vyhodnocen celkově a dále podle počtu dětí v rodinách. Ve výzkumném souboru

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Z celkového počtu 131 vydaných dotazníků se do školy k vyhodnocení vrátilo 85 vyplněných dotazníků. 1) Jste spokojeni s tím, jak je Vaše škola

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů v obcích Prácheňska

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů v obcích Prácheňska Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů v obcích Prácheňska Zjišťovali jsme, s jakými problémy se potýkají senioři na Prácheňsku a jejich rodiny, a s čím potřebují pomoci. Zjišťování probíhalo v dubnu 2007.

Více

Výsledky průzkumu spokojenosti uživatelů se službami Knihovny města Ostravy. Září říjen 2012

Výsledky průzkumu spokojenosti uživatelů se službami Knihovny města Ostravy. Září říjen 2012 Výsledky průzkumu spokojenosti uživatelů se službami Knihovny města Ostravy Září říjen 2012 Počet respondentů adresný online dotazník byl rozeslán na 7285 adres, návratnost 45% počet dokončených dotazníků:

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015)

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) V březnu letošního roku byl v Mateřské škole Hluk iniciován Městským úřadem Hluk dotazník, jehož cílem bylo zjistit potřeby

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb. v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích

Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb. v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Dotazník je určen pro uživatele služby DOZP a OS CSS pro osoby se zrakovým postižením

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

Vyhodnocení dotazníku ke zlepšení spolupráce. Jarmila Legnerová, 4.9.2013

Vyhodnocení dotazníku ke zlepšení spolupráce. Jarmila Legnerová, 4.9.2013 Vyhodnocení dotazníku ke zlepšení spolupráce s dárci krve Jarmila Legnerová, 4.9.2013 Cíl DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Zmonitorovat spokojenost a informovanost dárců krve vzhledem k zavedené regulaci dárcovství.

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2013 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK )

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2013 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) Strana: 1 z 10 Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) PRŮZKUM ZAMĚŘENÝ NA ZJIŠTĚNÍ SPOKOJENOSTI UŢIVATELŮ SLUŢEB A ZHODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŢEB

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2014 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK )

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2014 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) Strana: 1 z 10 Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) PRŮZKUM ZAMĚŘENÝ NA ZJIŠTĚNÍ SPOKOJENOSTI UŢIVATELŮ SLUŢEB A ZHODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŢEB

Více

P R Ů Z K U M SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SLUŽEB PATRONÁTNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V ROCE 2013

P R Ů Z K U M SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SLUŽEB PATRONÁTNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V ROCE 2013 POMOCNÍK v akci o.p.s. Kosmonautů 167, 530 09 Pardubice Mobil + 420 723 244 979 www.pomocnikvakci.estranky.cz P R Ů Z K U M SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SLUŽEB PATRONÁTNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V ROCE 2013 Zpracovala:

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2012 - PARDUBICE Strana: 1 z 5. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE (dále jen CZP PK )

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2012 - PARDUBICE Strana: 1 z 5. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE (dále jen CZP PK ) Strana: 1 z 5 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE (dále jen CZP PK ) PRŮZKUM ZAMĚŘENÝ NA ZJIŠTĚNÍ SPOKOJENOSTI UŢIVATELŮ SLUŢEB A ZHODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŢEB V ROCE 2012 Strana:

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov seniorů Budíškovice 378 91 Budíškovice 1 tel., fax: 384 495 122 e-mail: vedouci@ddbudiskovice.cz mob.: 728 728 122, tel.: 384 496 477 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Specifické potřeby občanů města Ostravy Občané se zrakovým postižením

Specifické potřeby občanů města Ostravy Občané se zrakovým postižením Specifické potřeby občanů města Ostravy Občané se zrakovým postižením TATO ZPRÁVA BYLA VYTVOŘENA V RÁMCI PROJEKTU KP OSTRAVA, REG. ČÍSLO CZ 04.1.05/3.2.81.3/3891, KTERÝ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření říjen 2012 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během měsíce října 2012 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo zjistit spokojenost klientů s činností Poradny a získat

Více

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015 Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro ZÁKLADNÍ INFORMACE Sběr dat: únor březen Forma distribuce:

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM 2013 Společný evropský indikátor A.1 Objednatel: Statutární město Hradec Králové Československé armády 408 502 00 Hradec Králové Vypracoval: AUGUR Consulting

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY.

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY. DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY Obsah Článek 1 Základní ustanovení 2 Článek 2 Ubytování 2 Článek 3 Doba

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Dotazníkového šetření se zúčastnilo 36 žáků ve dvou skupinách 1. Skupina 18 žáků, z toho 12 dívek a 6 chlapců 2. Skupina 18 žáků, z toho

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA PRO REGION LOMNICKO

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA PRO REGION LOMNICKO Průzkum potřeb veřejnosti a kvality sociálních sluţeb v okrese Semily VÝZKUMNÁ ZPRÁVA PRO REGION LOMNICKO 2009 Zpracovala: Bc. Tereza Marková Kontakt: Syndie.Tera@email.cz - 1 - OBSAH: 1. INFORMACE O PRŮZKUMU

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr.

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření občané obce Seloutky Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele:.. 1) Vzhledem ke svému dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nezvládám nebo zvládám jen s pomocí nebo dohledem jiné osoby tyto

Více

Analytická činnost nabídky a poptávky v oblasti vzdělávání dospělých. Dotazníkové šetření pro účastníky ověřování vzdělávacích programů

Analytická činnost nabídky a poptávky v oblasti vzdělávání dospělých. Dotazníkové šetření pro účastníky ověřování vzdělávacích programů Projekt Další vzdělávání pro Vás Analytická činnost nabídky a poptávky v oblasti vzdělávání dospělých Dotazníkové šetření pro účastníky ověřování vzdělávacích programů V březnu uskutečnila Střední škola

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU Pečovatelská služba MČ Praha 20 je terénní sociální služba, poskytovaná dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, osobám, které mají sníženou

Více

Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011

Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011 Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011 V průběhu roku 2011 mělo v týmu Hnízdo souvislou nebo průběžnou praxi 13 studentů. Během měsíce ledna se zúčastnili studenti FSS OSU jednodenní praxe v týmu

Více

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ A-01 HODNOCENÍ AMBULANTNÍ PÉČE

KVALITA OČIMA PACIENTŮ A-01 HODNOCENÍ AMBULANTNÍ PÉČE KVALITA OČIMA PACIENTŮ A-01 HODNOCENÍ AMBULANTNÍ PÉČE Název zdravotnického zařízení: Kód oddělení: Kodér Děrovač 1 Děrovač 2 Číslo dotazníku Dotazník by měl pacient vyplnit sám. Pokud potřebuje při vyplňování

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 2010 OBSAH: 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - OBČANÉ... 3 1.1 Základní charakteristiky... 4 1.2 Bydlení... 8 1.3 Kvalita života... 11 1.4 Sociální

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany S t r a t e g i e C L L D 2 1 4 Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany Dotazník ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na léta 14 - Dotazníkové šetření probíhalo v letech

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

AUTOEVALUACE 2008/2009. DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně. květen 2009. Celkem na 2. stupni: 152 žáků. Dotazník vyplnilo: 97 rodičů

AUTOEVALUACE 2008/2009. DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně. květen 2009. Celkem na 2. stupni: 152 žáků. Dotazník vyplnilo: 97 rodičů AUTOEVALUACE 28/29 DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně květen 29 Celkem na 2. stupni: 152 žáků Dotazník vyplnilo: 97 rodičů Počet vyplněných dotazníků. 1 8 6 4 2 97 55 vyplnilo nevyplnilo 1. Jak hodnotíte

Více

Dotazník byl rozdán v počtu 48 kusů, vyhodnocení bylo sestaveno z 32 vrácených dotazníků. Dotazník bylo možné vyplnit od 14.4.2010 do 31.5.

Dotazník byl rozdán v počtu 48 kusů, vyhodnocení bylo sestaveno z 32 vrácených dotazníků. Dotazník bylo možné vyplnit od 14.4.2010 do 31.5. Vyhodnocení Dotazník byl rozdán v počtu 48 kusů, vyhodnocení bylo sestaveno z 32 vrácených dotazníků. Dotazník bylo možné vyplnit od 4.4.2 do 3..2 ) Jste spokojen(a) s prací výboru samosprávy (předseda,

Více

Výsledky dotazníkového šetření provedeného v rámci odborné konference sester na téma Ošetřovatelská dokumentace

Výsledky dotazníkového šetření provedeného v rámci odborné konference sester na téma Ošetřovatelská dokumentace Klvaňovo gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov Výsledky dotazníkového šetření provedeného v rámci odborné konference sester na téma Ošetřovatelská dokumentace Vypracovala: Mgr.

Více

VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE

VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VZTAHY V TŘÍDNÍM KOLEKTIVU V PRŮBĚHU ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY TŘÍDY S AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ ŠIKANOU PhDr. Pavel Letý Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU Vyhodnocení ankety pro veřejnost 1. Cíl ankety Předat všem obyvatelům mikroregionu základní informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 Městský úřad Tišnov Vyhodnocení dotazníkového šetření Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 2 Městský úřad Tišnov V roce 2012 a 2015 proběhlo na Městském úřadě v Tišnově dotazníkové

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více