CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Příprava projektu v zařízení pro seniory v Brně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Příprava projektu v zařízení pro seniory v Brně"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Příprava projektu v zařízení pro seniory v Brně Michaela Šalplachtová Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem tuto práci zpracovala samostatně na základě pouţitých pramenů a literatury uvedených v bibliografickém seznamu. Datum:

3 Poděkování Velice ráda bych chtěla poděkovat vedoucí mé absolventské práce paní Ing. Ester Danihelkové za odborné vedení mé práce, cenné rady, připomínky a vynaloţené úsilí a čas. Dále velice děkuji své rodině a přátelům za důvěru a podporu při psaní mé absolventské práce

4 Motto,,Nečinnost tělo oslabuje, práce posiluje; první urychluje stáří, druhá prodlužuje mládí. (Aulus Cornelius Celsus)

5 Obsah ÚVOD Vymezení pojmu senior, stáří a potřeby seniorů Senior Rozdělení stáří Ţivot lidí seniorského věku Lidské potřeby Pyramida potřeb u starých lidí Fyziologické potřeby Potřeba jistoty a bezpečí Sociální potřeby Potřeba autonomie Potřeba seberealizace Kvalita ţivota Definice kvality ţivota Dimenze kvality ţivota Sociální sluţby Zákon o sociálních sluţbách Odlehčovací sluţby Aktivizační činnosti Motivace k činnostem Moţnosti aktivizace seniorů Arteterapie Dramaterapie Muzikoterapie Bazální stimulace Reminiscenční terapie... 22

6 5 PROJEKTOVÁ ČÁST Popis zařízení Denní a přechodný pobyt Brno - Líšeň Analýza potřeb Časový harmonogram projektu Personální obsazení projektu Finanční zajištění projektu Rozpočet projektu ZÁVĚR SEZNAM ODBORNÉ LITERATURY SEZNAM PŘÍLOH ANOTACE: ABSTRACT:... 43

7 ÚVOD Čas povaţuji za jednu z mála spravedlností v tomto ţivotě. Záleţí na nás, abychom dokázali, ţe ţivot není jen řada dní, ale ţe je důleţitá náplň těchto dní, kterou můţeme svojí vůlí, chtěním a touhou ovlivnit. Je ţádoucí si uvědomit, ţe kaţdý z nás jednou zestárne. Jak člověk stárne a zraje, mění se i jeho ţivotní hodnoty. Starší věk se díky dobrému přístupu člověka k ţivotu a ke stáří můţe stát šťastným, dokonce i nejšťastnějším obdobím ţivota. Skutečnosti, ţe osob seniorského věku přibývá, musíme věnovat zvýšenou pozornost, a na základě této situace i jednat. Je nezbytně nutné vytvořit podmínky pro důstojné, kvalitní, poklidné, ale především i aktivní stáří. V průběhu posledních let sice dochází ke zvýšení počtu zařízení pro seniory, popřípadě k jejich úpravám, ale je také nezbytně nutné osoby v daných zařízení více aktivizovat, smysluplně vyplňovat trávení jejich volného času. Stáří patří sice mezi závěrečné etapy ţivota, ale to opravdu neznamená, ţe ho senior nemůţe proţít více aktivně. Během studia jsem absolvovala několik praxí, v rámci kterých jsem se setkala s různou mírou činností zaměřených na aktivizaci klientů v zařízeních sociálních sluţeb pro seniory. Na základě těchto zkušeností jsem se rozhodla navštívit konkrétní zařízení, v němţ jsem realizovala analýzu potřeb. Cílem předkládané absolventské práce je příprava projektu uvedení reminiscenční terapie do praxe. Příprava je zaměřena na personální, finanční a časovou stránku tak, aby bylo moţno poznatky vyuţít k naplánování a realizaci projektu. Práce je členěna do pěti kapitol. První kapitola seznámí čtenáře s pojmy senior, stáří a stárnutí. Tato kapitola je důleţitá především pro detailnější poznání cílové skupiny, coţ je pro přípravu projektu důleţité. Dále kapitola popisuje základní ţivotní potřeby osob a jejich detailnější rozdělení. Zde je důleţité si uvědomit, ţe kaţdý člověk má své specifické potřeby, které musí být uspokojeny, aby nedošlo k deprivaci potřeb. Musíme také vědět, ţe pokud nebudou uspokojeny základní ţivotní potřeby, nemohou být uspokojeny ani potřeby vyšší. 5

8 Druhá kapitola se zabývá pojmem kvalita ţivota, na kterou nahlíţí mnoho autorů různým pohledem. V této části se můţeme dočíst, ţe je ţádoucí, aby byl ţivot kvalitní v kaţdé etapě našeho ţivota, a právě díky aktivizačním činnostem můţeme dosáhnout kvalitního stáří, ale i zkvalitnění sociálních sluţeb. Ve třetí kapitole vymezuji konkrétní typ sociální sluţby, ve kterém příprava projektu proběhne. Kapitola je zaměřena na zákon o sociálních sluţbách. Čtvrtá kapitola se věnuje novým metodám a trendům moţnosti aktivizace seniorů. Je důleţité seniory pozitivně motivovat k aktivizaci, aby nedocházelo k degradaci osobnosti. Navrhuji také moţné aktivizační činnosti, které poté detailněji charakterizuji s moţností vyuţití u seniorů, zaměřuji se však zejména na reminiscenční terapii. Praktická část této práce obsahuje popis konkrétního zařízení sociálních sluţeb pro přípravu projektu. Zaměřuji se zde zejména na vyhodnocení analýzy potřeb, kterou jsem v Denním a přechodném pobytu v Brně Líšni realizovala. Příprava projektu je zaměřena na personální, finanční a časovou stránku tak, aby bylo moţné poznatky vyuţít k naplánování a realizaci projektu. K volbě tohoto tématu mne vedly zejména osobní zkušenosti z praxí v zařízení pro seniory, mám také velice kladný vztah k prarodičům, kdy mě tento vztah ke starším lidem vedl k výběru praxí, zde se tento vztah rozvinul a inspiroval mě k výběru tématu. Ve svém volném čase pořádám akce pro senior klub. Jsem přesvědčena, ţe kaţdý člověk si zaslouţí proţít své stáří smysluplně a aktivně. 6

9 1 Vymezení pojmu senior, stáří a potřeby seniorů 1.1 Senior Za nejvhodnější k popsání cílové skupiny povaţuji označení senior, setkáváme se však také s dalšími názvy jako jsou člověk přestárlý či letilý, starý člověk. O vhodnosti jednotlivých označení lze debatovat, pro moji práci však volba konkrétního slova není podstatná. (Šipr, 1997, s. 10) Staří lidé jsou součástí lidské společnosti uţ od nepaměti. V historii byli často zatracováni či obdivováni, vţdy s nimi však muselo být počítáno. Je tomu tak i dnes. Populace stárne velikou rychlostí a starých lidí kaţdým rokem přibývá. K výrazným změnám soudobého světa patří přibývání lidstva, přelidněnost v některých oblastech, velký podíl zde má i migrace osob, ale hlavní vliv má stárnutí populace. Předpokládá, ţe v roce 2060 budou méně neţ dva pracující lidé na jednoho seniora. (Čevela a kol., 2012, s. 80) Thareauová a Pichaud (1998, s. 25) definují staré lidi jako ty, kteří ţijí v určitém společenství delší dobu neţ ostatní. Tomeš (2010, s. 227) popisuje stáří jako přirozené a poslední období lidského ţivota, kdy postupně dochází k omezení funkcí lidského organismu. Je však nutno dodat, ţe tato omezení přicházejí u kaţdého člověka jinak rychle a v jinou dobu. Období stáří trvá let, a je stejně důleţité a dlouhé jako mládí a dospělost. Stáří patří mezi vývojovou etapu lidského ţivota, ve kterém je kladen velký důraz hlavně na uchování a udrţení pohybových dovedností a psychosociálního rozvoje osobnosti. (Klevetová, Dlabalová, 2008, s. 11) Z gerontologického pohledu můţeme stáří definovat jako obecné označení pozdních fází ontogeneze. Tato etapa uzavírá a završuje lidský ţivot a dochází v ní k mnohým funkčním změnám. (Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012, s. 19) V české odborné literatuře se dočteme, ţe stáří a stárnutí je individuální, proto právě ten okamţik, kdy stáří začíná, se u jednotlivých osob liší. U kaţdého z nás se 7

10 projevuje stárnutí jinak, důvodem můţe být ţivotní styl, stres, špatná ţivotospráva nebo genetické předpoklady. (Mühlpachr, 2005, s. 23) Pacovský (1997, s. 30) chápe stárnutí jako cestu do stáří, jiný autor jako plynulý a pozvolný přirozený zákonitý proces. (Jarošová, 2006, s. 8) Senioři jsou lidé, kteří se po několika letech učí přijímat podporu a pomoc od někoho jiného. Senioři ztrácí síly, a uţ nestačí na to, na co stačily. Stávají se na ostatních lidech více a více závislými. Senior potřebuje: přiměřené zdraví, materiální a finanční zabezpečení a dále místo, kde je doma, kde se cítí vážen a ctěn a kde ho má někdo rád. (Haškovcová, 2010, s. 125) Stárnoucím osobám se také mění jejich hodnoty a dochází u nich ke změnám psychického stavu. Stále častěji se upínají k nemateriálním hodnotám a především prostřednictvím vzpomínek přemítají často o své minulosti. (Malíková, 2011, s. 19) S věkem se mění také potřeby a hodnoty člověka. Více důleţitým se pro člověka stává uspokojování vyšších ţivotních potřeb. Podle Thareauové a Pichauda (1998, s. 49) mezi ně patří: potřeba náležet k nějaké skupině, například rodině ( ) dále potřeba lásky je velmi důležité, aby s člověkem druzí nebo alespoň jeden člověk počítal, protože to je smyslem života. Definování potřeb a hodnot těchto lidí patří k jedné ze stěţejních částí mé absolventské práce. 1.2 Rozdělení stáří Období raného stáří probíhá v rozmezí mezi rokem, dalším typem je období pravého stáří, které se vymezuje mezi rokem, a posledním typem je období dlouhověkosti, které začíná počátkem 90. roku. Podle Mühlpachra můţeme osoby seniorského věku také rozdělit do tří skupin, první skupinou jsou tzv. mladí senioři, ve věku mezi 65 aţ 74 lety, zde bývá uváděna problematika s adaptací na volný čas, na nové koníčky, seberealizaci a jiné. Druhou skupinou jsou tzv. staří senioři, jsou to osoby ve věku 75 aţ 84 let, u kterých můţe docházet k atypickému průběhu chorob, ke změně funkčních zdatností apod. Poslední skupinou jsou tzv. velmi staří senioři, ve věku 85 a více let. (Mühlpachr, 2005, s. 18) 8

11 Je především nutné si uvědomit, ţe stáří je přirozeným procesem změn, kterými osoby prochází celý ţivot, ale více se tyto změny projevují aţ v průběhu pozdějšího věku. Jak píše Jarošová (2006, s. 9):,, Stáří je zákonitým a dovršujícím procesem vývoje člověka. V mé absolventské práci bohuţel nelze popsat všechny okolnosti, které souvisejí s pojmy senior, stárnutí a stáří, avšak povaţuji za nezbytné se o těchto pojmech zmínit, abych mohla v následující části psát o ţivotních potřebách seniorů. 1.3 Život lidí seniorského věku V následující části vysvětluji důleţité pojmy, které se vztahují k obecně základním ţivotním potřebám. Myslím si, ţe je ţádoucí tyto procesy pochopit, abychom těmto lidem mohli porozumět a uměli tak reflektovat jejich potřeby. Několik autorů, na které v mé práci dále odkazuji, klade velký důraz na naplnění lidských potřeb. Pokud lidé nemohou své potřeby dostatečně naplnit, obracejí se tak na druhé. Z tohoto důvodu zmiňuji ve své absolventské práci potřeby seniorů, o které by se měl můj projekt opírat Lidské potřeby Kaţdý člověk směřuje své jednání a chování k naplňování svých potřeb. Lidské potřeby můţeme rozdělit na ty, které jsou pro naši existenci nezbytné, a na potřeby vyšší. Nezbytné ţivotní potřeby jsou ty, které jsou nezbytné pro naše přeţití, jako potřeba jíst, dýchat, spát a vyměšovat se. Jejich uspokojování je automatické. Mezi potřeby vyšší patří potřeba autonomie, bezpečí. Podle Bickové (2011, s. 27) : Pokud jsou včas a dostatečně uspokojeny, člověk se jimi příliš nezabývá. V rámci lidských potřeb musí člověk nejprve pro svoji existenci uspokojit nejzákladnější potřeby. Jestliţe jsou tyto potřeby uspokojeny, můţe tak dojít k uspokojení potřeb vyšších. (Bicková, 2011, s. 27) 9

12 1.3.2 Pyramida potřeb u starých lidí V souvislosti s kvalitou života ve stáří a jeho smysluplností je nutno vycházet z teorie lidských potřeb jednoho z představitelů humanistické psychologie A. H. Maslowa. (Čevela, Kalvach, Čeledová 2012, s. 33) Abraham H. Maslow byl jedním z nejvýznamnějších autorů, který ve 40. letech 20. století ve své teorii propojil a sjednotil hodnoty člověka s psychologickými a biologickými potřebami do jednoho celku. Maslow předpokládal, ţe existuje hierarchie potřeb, a ţe je důleţité se zaměřit na cíle k jejich dosaţení. Níţe poloţeny potřeby jsou významnější, a musí být uspokojeny, aby mohlo docházet k uspokojování vyšších potřeb. Podle autorovy teorie má kaţdý člověk pět základních lidských potřeb. Jsou jimi biologické potřeby, potřeba bezpečí, sociální potřeby, potřeba autonomie a potřeba seberealizace. (Dvořáčková, 2012, s. 40) Obrázek 1: Maslowova pyramida potřeb Zdroj: Pichaud, Thareauová, 1998,s. 36 Fyziologické potřeby První potřebou jsou fyziologické potřeby. Jak jsem jiţ výše uvedla, jsou to základní a nejvíce důleţité potřeby k udrţení ţivota. V případě, ţe některá z těchto potřeb nebude uspokojena, dojde k celkovému narušení vývoje, zdraví a stavu člověka. Mezi 10

13 fyziologické potřeby patří výţiva, dýchání, vylučování, spánek a odpočinek, pohyb a hygiena. (Klevetová a kol., 2008, s. 57) Podle Pichauda a kol. (1998, s. 36) se : Neuspokojení jedné z nich se může odrazit na našem celkovém stavu a zdraví. Potřeba jistoty a bezpečí Další potřebou je potřeba jistoty a bezpečí. Velká část seniorů můţe mít vzhledem ke svému zdravotnímu stavu zhoršenou mobilitu a hybnost. (Klevetová a kol, 2008, s. 68) Podle Thareauové a Pichauda (1998, s. 38) lze rozlišit tyto potřeby do tří stupňů, kterými jsou: Potřeba ekonomického zabezpečení znamená mít dostatek financí na ţivobytí. Strach z nedostatku peněz je u starých lidí dost silný, protoţe můţe vyvolat vzpomínky, jenţ lidé trpěli nedostatkem. Potřeba fyzického bezpečí znamená, ţe u osob seniorského věku vzhledem k jejich zdravotnímu stavu můţe docházet častěji k úrazům či pádům. Pro jejich pocit bezpečí je vhodné pouţít různé kompenzační pomůcky, popřípadě zajistit přítomnost další osoby. Potřeba psychického bezpečí znamená mít pocit určité jistoty a nemít strach. Sociální potřeby Na třetím stupni jsou potřeby sociální. Kaţdý z nás má potřebu někam patřit, mít určitou roli ve společnosti, práci, rodině apod. Ve stáří dochází k řadě změn a ztrát, které mohou senioři velice špatně přijímat. Tyto změny jsou spjaty především s odchodem do důchodu, s osamostatněním jejich dětí, změnou koníčků. (Klevetová a kol., 2008, s. 69) Sociální potřeby rozdělujeme na: potřebu informovanosti, zde je ţádoucí mít informace o světě a svém okolí. Potřebu náležet k nějaké skupině, znamená být členem nějaké skupiny a zapojovat se do jejího fungování. Můţe to být rodina, klub, nebo skupina přátel. Naplňování této potřeby můţe být váţně narušeno například při stěhování. Potřeba lásky znamená být milován a milovat. Pro seniory je důleţité, aby je měl někdo 11

14 rád. Potřeba vyjadřovat se být vyslechnut znamená s někým mluvit, sdílet s přáteli své názory, myšlenky či postoje. (Pichaud, Thareauová 1998, s. 36) Potřeba autonomie Čtvrtou potřebou je potřeba autonomie a svobody. Ve starším věku můţe docházet ke ztrátě autonomie, s čím je spojeno například omezení ve svobodě volit místo, osoby, čas a činnosti s druhými lidmi. Můţe také docházet ke sníţení míry zodpovědnosti za svoje rozhodnutí. (Klevetová a kol, 2008, s. 69) Člověk má právo na sebeurčení, tedy schopnost volby, svobodného rozhodování a jednání v souladu se svými potřebami. (Pichaud, Thareauová 1998, s. 46) Potřeba seberealizace Do této potřeby patří především nalezení smyslu ţivota. Za nezbytné povaţuji seniory motivovat k činnostem, aby zůstali stále aktivní, aby se snaţili nalézt nový smysl ţivota, nové zájmy a činnosti. Tato potřeba bývá ve starším věku hůře naplňována, protoţe senioři mohou mít pocit, ţe ve stáří jiţ nemá nic smysl. (Klevetová a kol. 2008, s ) Člověk touží po seberealizaci, po nalezení smyslu svého života. Může to být spojeno s rodinou, prací, vášnivým zájmem o něco, s vírou. (Pichaud, Thareauová 1998, s. 41) Z předešlého kontextu tedy vyplývá, ţe uspokojení je určité splnění poţadavků či naplnění, které daný jedinec má. Nejlepší by bylo, kdyby senior své potřeby uspokojoval sám, tak jak on uzná za vhodné, jak zrovna potřebuje. Bohuţel s postupujícím věkem senior často na uspokojování potřeb sám nestačí, a proto potřebuje pomoc druhých při některých úkonech. (Klevetová a kol., 2008, s. 76) 12

15 2 Kvalita života Kvalitou ţivota se začne člověk zaobírat teprve v okamţiku důleţité ţivotní změny. V případě seniorů to můţe být právě změna v přechodu do zařízení sociálních sluţeb nebo odchodu do starobního důchodu. Člověk hledá ve svém ţivotě jiné hodnoty, které by jej měly dokázat uspokojit. Zásadním momentem při diskusi o kvalitě ţivota je vyjasnění samotného pojmu kvalita ţivota, který níţe definuji. 2.1 Definice kvality života Kvalita ţivota je široký pojem, a bývá zejména předmětem zájmu medicíny, psychologie, sociologie a dalších věd. V dřívější době se kvalita zaměřovala spíše na zmírnění bolestí a útrap nemocných, v dnešní době se klade důraz i na štěstí a spokojenost. Celá řada autorů definovala kvalitu, já si však pro svoji práci vybrala definice autorů, které jsou mi blízké. Na základě uvedených definic si představím nejlépe kvalitu ţivota. Malcolm Payne (2005, s. 67) píše:,,kvalita života znamená naplnění požadavků, které se týkají sociálních a materiálních podmínek života a fyzického zdraví. Mederly a kol. (2003, s. 32) definují kvalitu ţivota takto: V současnosti převládá ve světě názor, že celkovou kvalitu života člověka je nutno chápat jako vzájemné spolupůsobení hlavních aspektů, jež se podílejí na uspokojování materiálních a duchovních potřeb člověka Podle Andráška (2008, s. 41) lze kvalitu ţivota definovat takto: Mieru, s akou súbor charakteristík života jednotlivca spĺňa jeho individuálne požiadavky, resp. jako kvalitatívne ohodnotenie ľudského života, v subjektívnej rovine vyjadrené ako pocit šťastia alebo spokojnosti, ktoré je výsledkom vplyvu a vzájomnej interakcie (environmentálnych, ekonomických a sociálnych) a interných (psychologických) faktorov na život človeka. 13

16 Šimková (2007, s. 38) zastává názor, ţe: Kvalita života je záležitostí subjektivního hodnocení a vypovídá spíše o tom, jak se jednotlivec sám cítí, kde žije a jaký je jeho životní styl ( ). Dvořáčková uvádí, ţe ve stáří je velice důleţité si vytvořit určitý program pro svůj volný čas, aby mohl být ţivot kvalitní. To potom můţe slouţit jako prevence proti nesoběstačnosti a sociální izolaci. I starší lidé by měli navazovat nové kontakty, setkávat se s vrstevníky a prohlubovat mezigenerační vazby. Senioři by měli dostatečně odpočívat, ale zároveň by se měli i aktivně udrţovat, tak aby vznikala rovnováha. S odchodem do důchodu se totiţ mění role, proţívání a vnímání, a tak je ţádoucí, aby si našli nové role, poslání a i nadále ţili v rámci moţností plnohodnotný ţivot. (Dvořáčková, 2012, s. 27) Ke kvalitě ţivota je důleţité se zaměřit na společné oblasti, jako je například aktivní stárnutí, prostředí, ve kterém senioři ţijí, zlepšení zdravotní péče a zdraví ve stáří, ochrana lidských práv. (Dvořáčková, 2012., s ) Ke kvalitě ţivota také neodmyslitelně patří schopnost rozhodovat se, svoboda si vybírat, soběstačnost, aktivita a duševní schopnosti. (Mátl, Jabůrková, 2007, s. 37) 2.2 Dimenze kvality života Na kvalitu ţivota lze pohlíţet z hlediska objektivního či subjektivního proţívání. Objektivní kvalita ţivota sleduje sociální podmínky, materiální zabezpečení, fyzické zdraví a sociální status. Lze ji vymezit jako souhrn sociálních, ekonomických, environmentálních a zdravotních podmínek, které ovlivňují ţivot kaţdého člověka. Subjektivní kvalita ţivota určuje, jak jedinec vnímá sám své postavení ve společnosti v kontextu hodnotového systému a své kultury. Výsledná spokojenost člověka záleţí na jeho očekáváních, zájmech a osobních cílech. (Vaďurová, Muhlpachr, 2005, s. 17) Obě dimenze poskytuji odlišný pohled na kvalitu a přinášejí jiné výsledky, ale pro celkové zhodnocení kvality jsou nepostradatelné. Ve své přípravě projektu se zabývám oběma hledisky, více však zejména subjektivní kvalitou ţivota, která i podle odborníků je zásadnější pro ţivot člověka. 14

17 ,,Občané každého věku by měli hrát aktivní roli při určování povahy a kvality jim poskytovaných služeb. Potřebujeme hlavně více možností pro aktivní a soběstačný život ve stáří. Potřebujeme stáří přátelské komunity, které poskytují více příležitostí pro sociální aktivity a hodnotné trávení volného času. (Národní program přípravy na stárnutí, 15

18 3 Sociální služby Sociální sluţby jsou v ţivotě seniorů velice důleţité, jak vyplývá jiţ z předešlých kapitol, míra jejich závislosti záleţí na mnoha faktorech, jako je především zdravotní stav jedince, finanční situace nebo podpora rodiny. V České republice máme velkou škálu sociálních sluţeb. Nastavení těchto sluţeb by mělo pomoci klientům v uspokojování jejich potřeb. Předchozí kapitola pojednává o tom, ţe potřeby lidí jsou různé a proto nabídka sociálních sluţeb je široká, a to zejména aby byla poskytnuta pomoc klientům, byla dodrţována jejich práva, individualita a aby zde kaţdý člověk našel svoje místo. Péče a její formy se musejí doplňovat a hlavně kombinovat tak, aby vyhovovaly potřebám klientů a jejich rodinám, a poskytli jim tak moţnost volby. (Šelner, 2004, s. 16) 3.1 Zákon o sociálních službách Zákon o sociálních sluţbách definuje sluţby takto: Sociální služby jsou poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit kvalitu jejich života, případně je v maximální možné míře do společnosti začlenit, nebo společensky chránit před riziky, jejichž jsou tito lidé nositeli. Sociální služby zohledňují jak osobu uživatele, tak jeho rodinu, skupiny do nichž patří, případně zájmy širšího společenství. (Matoušek, 2007, s. 9) Podle místa, kde sluţby poskytujeme, můţeme definovat tři základní sluţby, mezi které se řadí terénní sluţby tyto sluţby jsou poskytovány v přirozeném prostředí jedince, tedy tam kde jedinec ţije, nejčastěji jde o osobní asistenci, sluţby pečovatelské sluţby či terénní programy. Druhou sluţbou jsou ambulantní sluţby, zde dochází sám klient do specializovaných zařízení (jako jsou například denní stacionáře, kontaktní centra a jiné). Posledním typem jsou pobytové sluţby zde jedinec na určitou dobu pobývá, řadí se sem domovy pro seniory, azylové domy. (Malíková, 2011, s. 42) Sociální sluţby jsou ze zákona poskytovány v hlavních třech formách, které jsou popsány výše, a ty zahrnují sloţky sociálního poradenství, sluţby sociální péče a sluţby sociální prevence. V našem případě se stávají nejvíce významnými sluţby sociální péče, 16

19 jejichţ hlavním cílem je zabezpečit základní ţivotní potřeby jedinců v případě, ţe nemohou být zajištěny bez péče jiné osoby, a jedná se o sluţby níţe zmíněné. (Malíková, 2011, s. 42) V následující části popisuji podle Zákona o sociálních sluţbách (Zákon č. 108/2006 Sb.) odlehčovací sluţby z toho důvodu, ţe zařízení, ve kterém jsem realizovala analýzu potřeb a ve kterém posléze bude realizována příprava projektu, je uvedeno v registru jako odlehčovací sluţba Odlehčovací služby Odlehčovací sluţby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové sluţby poskytované osobám, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postiţení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem sluţby je umoţnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Sluţba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, d) poskytnutí ubytování v případě pobytové sluţby, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, f) sociálně terapeutické činnosti, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí, h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. (Zákon o sociálních sluţbách 108/2006 Sb.: 4) Ačkoliv zařízení Denní a přechodný pobyt je registrováno jako odlehčovací sluţba, tedy klienti jsou zde umístěni na kratší dobu, je ţádoucí klienty stále aktivizovat. 17

20 4 Aktivizační činnosti Zmíněný pojem aktivizace definuje zákon o sociálních sluţbách, charakterizuje jej jako jednu z poskytovaných činností. Záměrem zákona bylo především vytvořit určitý rámec. Obecně jsou to činnosti, které vedou k nastartování aktivity, která vede ke zvládání těţkostí spojených s handicapem. (Medlíková, 2011, s. 40) Lidská aktivita je určitý fenomén, na který lze nahlíţet z pohledu různých věd. V našem případě budeme ale aktivitu pojímat jako jednu z nejdůleţitějších nástrojů, který napomáhá v naplňování kvality ţivota seniorů. Je tomu tak z toho důvodu, ţe všeobecně aktivita přispívá k větší ţivotní spokojenosti. Změny můţeme pozorovat na základě kladného subjektivního proţitku, například z rodinných vztahů, ze smysluplně stráveného času, z kvalitně vykonané práce atd. Dále aktivita přispívá k udrţení potřebné duševní a tělesné výkonnosti, například posilování paměti, myšlení a tvořivosti. A díky těmto věcem dochází ke smysluplnému zapojení jedince do společnosti. (Kozáková, Müller, 2006, s. 36) Jakákoliv aktivita mobilizuje fyzickou a psychickou stránku osobnosti kaţdého člověka. V případě nečinnosti, především v seniorském věku, můţe dojít k celkovému úpadku osobnosti. Nečinnost můţe vést k urychlení fyziologických procesů stárnutí, k depresím, ale i k rozpadu osobnosti. Fyzická i psychická aktivita zpomaluje procesy stárnutí. Je sice pravda, ţe starý člověk má mít právo na odpočinek, můţe se cítit více unavený, ale nesmíme dopustit, aby propadl nečinnosti. Jediná moţnost, jak můţeme procesy stárnutí zpomalit, je snaha o udrţení seniora v aktivitě, která je adekvátní k jeho moţnostem a schopnostem. (Šimíčková - Číţková, 2003, s. 147) Jak uvádí Kalvach (2004, s. 439) :,, Aktivita je způsob, jak člověk může přežít, jak může uspokojit své potřeby, jak si může zpříjemnit život, jak může vytvořit něco, co ho přesahuje. Činnosti přinášejí člověku mnohé strukturují čas, ovlivňují společenské kontakty, podporují fyzickou i duševní činorodost, vytvářejí společenský status. 18

21 4.1 Motivace k činnostem Motivace je jakousi pákou lidského chování, které nás nutí uspokojovat svoje vlastní potřeby. Potřeby člověka, jak jsem jiţ výše v textu zmiňovala, nesouvisí jen s upokojením biologickým potřeb organismu, ale také s pracovní a sociální existencí ve společnosti. (Klevetová a kol., 2008, s. 35) Kaţdý uţivatel si zvolí sám, zda se chce aktivity zúčastnit, jen se dívat nebo se vůbec aktivity nezúčastnit. Pracovníci se snaţí uţivatele motivovat svým postojem, kterým musí dávat najevo, ţe je zcela chápou. Je vhodné danou aktivitu klientům popsat, říct jim moţnosti ukončení, v případě, ţe budou chtít kdykoliv odejít. (Rheinwaldová, 1999, s ) 4.2 Možnosti aktivizace seniorů Terapeutické přístupy můţeme vymezit jako takové způsoby, při kterých dochází k cílenému jednání člověka s člověkem, a tato práce směřuje k zmírnění či odstranění neţádoucích potíţí, popřípadě k jisté prospěšné změně. Tyto přístupy aplikují terapeuti pomocí jednotlivých terapií a mohou k tomu vyuţívat nejrůznějších zdrojů, metod, prostředků, technik a forem práce. (Kozáková, Müller, 2006, s. 41) V dnešní době existuje celá řada nových trendů a metod do zařízení sociálních sluţeb. Jedním z nich jsou expresivní terapie, bazální stimulace a reminiscenční terapie. Expresivní terapie můţeme definovat jako akční terapie, které vybízejí klienty k aktivní spoluúčasti na ozdravném procesu. Kaţdý člověk má odlišný styl vyjadřování, takový, jaký mu vyhovuje. Expresivní terapie mu poskytuje prostor pro vyjádření niterných pocitů a myšlenek, které není schopen vyjádřit verbálně. (Kozáková, Müller, 2006, s. 42) 19

22 Arteterapie Arteterapie je jednou z nejvíce pouţívaných expresivních terapií. Hlavním nástrojem této terapie je kresba. Jde o specifický druh komunikace, který dokáţe nahradit určité nedostatky při běţné řeči. (Kozáková, Müller, 2006, s. 49) Existuje celá řada arteterapeutických technik, patří mezi ně například tématická kresba, modelování, koláţ výstřiţků či volný výtvarný projev. (Caseová, Dalleyová, 1995, s. 9-10). Arteterapie u seniorů se vyuţívá především pro posílení vědomí své vlastní hodnoty, při procvičování krátkodobé paměti a jako pomůcka nácviku, rehabilitace jemné motoriky. Tato technika jim pomáhá se přizpůsobit nové ţivotní situaci, kdy dochází ke ztrátě zdraví, poklesu fyzických sil. (Šičková, 2002, s. 65) Dramaterapie Dramaterapie má velikou řadu definic, já si vybrala definici od Müllera (2005, s. 101), který definuje dramaterapii takto: Dramaterapie je léčebně-výchovná disciplína, v níž převažují skupinové aktivity využívající divadelních a dramatických prostředků k dosažení stavu symptomatické úlevy, ke zmírnění důsledků psychických poruch i sociálních problémů a k dosažení personálně osobnostního růstu a integrace osobnosti. Dramaterapie je výchovně léčebná disciplína, díky které můţe jedinec poznat sám sebe. Můţeme se s touto terapií setkat jak ve formě skupinové, tak individuální. (Valenta, 2011, s. 23) Muzikoterapie Muzikoterapie je terapeutický přístup, který se řadí mezi expresivní terapie. Základními elementy muzikoterapeutického procesu jsou klient, hudba a terapeut. Všechny tyto elementy jsou ve vzájemném vztahu, který má vliv na rozvoj terapeutického procesu a tím dosaţení terapeutické změny. (Kantor, 2008, s. 24) 20

23 Moreno (2005, s. 15) uvádí, ţe: Muzikoterapie je cílevědomý proces, během nějž terapeut pomáhá klientovi zlepšit, udržet nebo obnovit pocit duševní pohody. Využívá k tomu hudební prožitky a jako dynamická hnací síla slouží vztahy, jež se vytvoří skrze hudební prožitky. Muzikoterapie napomáhá klientům k psychické pohodě, posiluje jejich sebevědomí, a to proto, ţe texty písní a říkadel zůstávají nejdéle v dlouhodobé paměti. Při muzikoterapii procvičujeme paměť, kdy klienti mají za úkol vybrat si píseň, kterou se poté naučí zpívat. (Holmerová, Jarolímová, Suchá, 2007, s ). Muzikoterapie má na klienty uklidňující a utišující vliv. Umoţňuje jim zahledět se do svého nitra a regenerovat se. Výzkumy dokázaly, ţe jiţ po 10 minutách, kdy klienti poslouchají vhodně vybranou terapeutickou hudbu, tak u nich vymizela únava, stress, negativní emoce. Muzikoterapie eliminuje i agresi, nechuť a zlost. Vyuţívá se také jako pomocné léčení při mnoha nemocech. (Romanowska, 2005, s. 75) Bazální stimulace Bazální stimulace se řadí mezi pedagogicko-psychologické aktivity, s cílem nabízet moţnosti pro vývoj osobnosti. (Vítková, M. 2001) Friedlová (2007, s. 19) píše: Bazální stimulace je komunikační, interakční a vývoj podporující stimulační koncept, který se orientuje na všechny oblasti lidských potřeb a přizpůsobuje se věku a stavu klienta, na kterého se pohlíží jako na rovnocenného partnera, člověka s vlastní historií a určitými schopnostmi a s individualitou, kterou tělesně i psychicky manifestuje V rámci své absolventské práce vzhledem k obsáhlosti tématu nemohu detailněji popsat všechny tyto činnosti. Ve své práci se zaměřuji především na reminiscenční terapii, o kterou na základě analýzy potřeb mají klienti a vedoucí zařízení největší zájem. 21

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Příprava projektu v zařízení pro seniory v Brně

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Příprava projektu v zařízení pro seniory v Brně CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Příprava projektu v zařízení pro seniory v Brně Michaela Šalplachtová Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlášení Prohlašuji,

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s.

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Obsah směrnice: I. Smysl směrnice II. Veřejný závazek III. Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V R 1 Osoba zajišťuje péči o děti odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu Osoba pečuje/ má zajištěnu péči o svou hygienu podle svých potřeb, zvyklostí a zdravotního stavu Podpora a posilování rodičovských

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012)

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012) Analýza potřeb seniorů v Plzeňském kraji z perspektivy poskytovatelů: Služby osobní asistence (pracovní verze analýzy určená k připomínkování) 21.2.2013 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji Zlín, 14. 5. 2009 Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Osnova: 1. Právní zakotvení inspekcí 2. Provedené inspekce v ZK v roce

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Domov důchodců Ústí nad Orlicí poskytuje komplex sociálních služeb, které si kladou za cíl umožnit seniorům a osobám s demencí plnohodnotný život s přihlédnutím k individualitě

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava.

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Poskytujeme sociální služby lidem ve věku od tří let se zdravotním postižením mentálním

Více

Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem

Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem Akreditovaný výcvikový vzdělávací program pod vedením PhDr. Mariny Stejskalové, CSc. Vzdělávací program Výcvikový vzdělávací program je jako

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Prvky mentální aktivizace. Mgr. Markéta Vaculová

Prvky mentální aktivizace. Mgr. Markéta Vaculová Prvky mentální aktivizace Mgr. Markéta Vaculová Aktivizace a zákon Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách dává všem poskytovatelům povinnost zajistit všem uživatelům volnočasové aktivity nebo pracovat

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a Poslání: Veřejný závazek Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a matky s dětmi z Českého Těšína a celé České republiky, které se ocitly v tíživé životní

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

SENZA družstvo, chráněná dílna Prostějov.

SENZA družstvo, chráněná dílna Prostějov. SENZA družstvo, chráněná dílna Prostějov www.senzapv.cz senzapv@senzapv.cz cekalova@oslipka.cz Olomouc 17.12.2012 Vznik SENZA družstva subjektivní situace Důvody založení družstva zkušenosti z poskytování

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Aktivizace osob

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

TEORIE ŘÍZENÍ. ČVUT Fakulta stavební

TEORIE ŘÍZENÍ. ČVUT Fakulta stavební TEORIE ŘÍZENÍ ČVUT Fakulta stavební FREDERICK HERZBERG ZNAMENANÝ Zdeněk ŠVESTKA Tomáš CHALOUPKOVÁ Kamila * 18. 4. 1923 Lynn Massachusetts t 19. 1. 2000 Salt Lake City - Utah FREDERICK IRVING HERZBERG Obsah

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby Stáří nemusí být překážkou hezkého života INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby 1. Pro koho a proč jsme tady 2. Nabídka služeb shrnutí 3. Úhrada za poskytované služby 4. Návštěvy v Domově V

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Informální edukace a její metody

Informální edukace a její metody doc. Michal Kaplánek, Th.D. Jabok ZS 2011/2012 Informální edukace a její metody Přednáška č. 2 Volný čas, výchova ve volném čase a pro volný čas, možnosti výchovy v NZDM Chápání volného času v současnosti

Více

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Prostějov 22.7.2010 ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení LIPKA 1.5.2010 zahájilo realizaci dvouletého projektu OP LZZ "Celoživotním vzděláváním

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Obsah prezentace Úvod Rámcové vzdělávací programy Vzdělávací oblasti a jejich výstupy Role knihovníka

Více

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách Příloha č. 1 SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Níže uvedené obsahy jednotlivých kurzů jsou pouze orientační, zadavatel umožňuje cíle kurzu naplnit i jiným obdobným obsahem kurzů dle akreditace uchazečů.

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Průvodce sociální službou

Průvodce sociální službou Průvodce sociální službou OKAMŽITÁ KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU: 3 KLIENTI (roční kapacita 12 klientů) PROVOZNÍ DOBA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE: TERÉNNÍ SLUŽBY: STŘEDA 15:00 19:00 hod., PÁTEK

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Struktura 2.bloku. monitoring, diagnostika, intervence, evaluace metody/ administrace, vyhodnocení, interpretace,

Struktura 2.bloku. monitoring, diagnostika, intervence, evaluace metody/ administrace, vyhodnocení, interpretace, Struktura 2.bloku monitoring, diagnostika, intervence, evaluace metody/ administrace, vyhodnocení, interpretace, doporučení/ analytické metody / analýza zdrojů, individuální výchovný plán výchovný plán

Více

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě 1. Poslání Domova pro seniory Bechyně V našem domově poskytujeme klientům sociální pobytovou službu. Zajišťujeme jim zde prožití klidného stáří v příjemném a bezpečném prostředí. Naše služba patří seniorům,

Více