Smart Modes - senioři jako chodci a cyklisté v kontextu se vzorem aktivit, typických pro starší lidi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smart Modes - senioři jako chodci a cyklisté v kontextu se vzorem aktivit, typických pro starší lidi"

Transkript

1 Smart Modes - senioři jako chodci a cyklisté v kontextu se vzorem aktivit, typických pro starší lidi Georg Rudinger, Udo Käser Souhrn: Smart Modes - chůze a jízda na kole - jsou pro seniory obzvláště důležitou formou účasti na provozu na komunikacích. Představují zdroje mobility, s jejichž pomocí se pro seniory zpřístupňují blízké oblasti až do nejvyššího stáří. Na pozadí chování a jednání starších lidí ve volném čase mimo domov se analyzují objektivní znaky a subjektivní význam těchto forem mobility, jsou ukázány možnosti řízení mobility na komunální, regionální a mezinárodní úrovni na základě úspěšných příkladů a diskutují se budoucí úkoly dopravní politiky, uvědomující si trvalou udržitelnost a bezpečnost, s cílem podpořit Smart Modes (Chytré způsoby). Úvod Při chůzi a při jízdě na jízdním kole - tak zvaných Smart Modes 1 - se jedná o formy mobility, které mohou být v průběhu lidského života kdykoliv použity, mají ale mimořádný význam především pro děti a starší lidi. Zatímco děti nemají k dispozici alternativy, protože jim chybějí předpoklady k účasti na motorizované individuální dopravě, nevracejí se starší lidé často již k jiným dopravním prostředkům, jako je automobil, nebo veřejná místní doprava. Je-li pro zaměstnané dospělé lidi právě automobil dominantním dopravním prostředkem (Spolkové ministerstvo dopravy, 2002), realizují starší lidé dvě třetiny všech cest v okolí svého bydliště pěšky a 86 % ze všech starších se účastní provozu na komunikacích jako chodci. Přes 40 % starších využívá jízdní kolo jako dopravní prostředek nejčastěji, asi 10 % starších do 70 let jsou dokonce denně aktivní s jízdním kolem (Rudinger, Holz-Rau & Grotz, 2004). Co tedy činí z tohoto druhu pohybu po silničních komunikacích Smart Modes (Chytré způsoby)? Chůze a jízda na kole jsou levné, čisté a nanejvýš zdravé formy pohybu v silničním provozu. Pohybem je udržováno zdraví, je podporováno a předchází se nemocem. Odpovídají stavbě lidského těla a jsou všeobecně přístupné: podle údajů Světové zdravotnické organizace může 96 % ze všech lidí chodit pěšky a 75 % jezdit na kole (Davis, 2002). Dále se vyznačují vysokou sociální, ekonomickou a ekologickou udržitelností a mají veliký rozvojový potenciál (Gaffron, 2002). Současně se u chodců a cyklistů jedná o mimořádně slabé účastníky silničního provozu, kteří jsou odkázáni na zvláštní ohled a opatrnost ze strany motorizovaných účastníků dopravy a jsou přístupni cílům v poměrně malém okruhu. Přes mnoho pozitivních vlastností chůze a jízdy na kole byl veřejný a odborný zájem na nich po dlouhou dobu spíše malý. A tak zůstaly průzkumy ke způsobům chování a postoji chodců a cyklistů v silničním provozu, které byly prováděny Thomaem v rámci gerontologických průzkumů v 60. a 70. letech (B. Thomae, Knorr & Mathey, 1977) ojedinělými výzkumnými kroky bez velké odezvy. Teprve v posledních letech se Smart Modes dostaly do popředí politiky a výzkumu díky zvyšujícímu se ekologickému uvědomění. V podobných studiích (Steffens, 1999 nebo Gaffron, 2002) se autoři pokusili vyjasnit, kterými aktivitami a kde se starší zabývají, která časová okna využívají, jak se vyhledávají místa pro 11 Původně byla chůze a jízda na kole - tendenčně a spíše negativně - označovány jako "Slow Modes" (Pomalé způsoby). Teprve během jednání o trvalé udržitelnosti se objevilo označení "Sustainable Modes" (Udržitelné způsoby) v souvislosti s výzkumnými projekty, jako např. STELLA. Označení Smart Modes lze nalézt až ve výzkumných projektech jako FRAME. Zdůrazňuje pozitivní postoj k pohybu jako je chůze nebo jízda na kole.

2 činnosti mimo domov a z jakých důvodů se rozhoduje o specifické volbě dopravního prostředku. Cílem jsou, nikoliv v poslední řadě, politická doporučení k jednání o realizaci podmínek pro individuálně trvale udržitelnou a s ohledem na motorizovanou individuální dopravu šetrnou mobilitu, prostřednictvím které právě Smart Modes zvyšuje svoji důležitost a nabývá na významu. Aktivity starších lidí mimo domov Jakým způsobem jsou starší lidé aktivní ve svém volném čase podrobně ukazuje studie AEMEIS. Podle ní lze rozlišit pět životních stylů (Jansen, 2001): - životní styl, při němž starší hledají povzbuzení a jsou aktivní hlavně mimo domov a ve společnosti (např. společenské činnosti, sportovní aktivity), - životní styl intelektuální aktivity, při němž starší se zabývají převážně poznáváním (např. kurzy další vzdělávání, návštěvy muzeí), - životní styl mnohostranné aktivity, při němž jsou starší aktivní doma i mimo domov bez specifických preferencí, - klidný životní styl, při němž starší kladou těžiště činnosti do domácích aktivit, - odmítavý životní styl, při němž se u starších u většiny aktivit setkáváme s nezájmem a odmítnutím. Modelově lze, ve shodě se studií KONTIV (Spolkové ministerstvo dopravy, 2002), rozlišit dva póly: mobilní starší, kteří ve veřejném prostoru aktivně vyhledávají a využívají zdroje mimo domov a nemobilní starší, kteří žijí osaměle v soukromí. Individuálně je volba mezi spíše mimo domovní nebo spíše domácí orientaci často daleko více podmíněna subjektivním vnímáním vlastního tělesného rozpoložení, než rovněž neméně důležitými objektivními omezeními v pohyblivosti nebo funkcích. Starší, kteří se cítí v sociálním porovnání se stejně starými jako výkonní, jsou často, i přes případná uvedená omezení, velmi činorodí. Potud souvisí životní styl často, ale nikoliv nutně, se stářím. Tak se ještě 70 % všech starších ve věku let, ale také 47 % seniorů ve věku let zabývá denně minimálně jednou činností mimo domov. Současně se ale spolu se změnou množství aktivit mimo domov objevuje snížení jejich okruhu. Ve vyšším stáří dochází k soustředění na místa v blízkosti bydliště, která lze dosáhnout pěšky a jsou ve vzdálenosti do jednoho kilometru. Ještě s vyšším rozlišením lze množství a kvalitu aktivit starších lidí mimo domov posoudit ze studie FRAME. Podle ní se starší zabývají v časovém úseku jednoho roku v průměru 439 aktivitami mimo domov, tedy denně jednou až dvěma činnostmi. Rozpětí od méně než 100 do více než aktivit mimo domov za rok je mimořádně velké (viz obr. 1.) Ukazuje se, že relativně málo aktivní starší nejsou zcela pasivní: jsou ve svém volném čase sice vzácněji aktivní mimo domov, zabývají se ale činnostmi mimo domov ve svém volném čase stále ještě pravidelně a nikoliv pouze sporadicky. Dokonce i spodní desetina z 10 % málo aktivních účastníků průzkumu se v průměru zabývá dvěmi až třemi aktivitami týdně v porovnání ke dvěma nebo třem podnikáním denně ve volném čase v horní desetině. Pro popsání aktivního chování starších lidí má rozmanitost nejrůznějších aktivit, které jsou vykonávány, ještě daleko větší důležitost než četnost aktivit. V průměru se senioři ve volném čase zabývají 12 různými činnostmi mimo dům v roce (viz obr.2). Těmi může být různé vyplnění volného času, jako je návštěva muzeí, návštěva příbuzných, sportovní činnost, jednodenní výlety, spolková činnost a podobně. Rozpětí rozmanitostí aktivit je, podobně jako jejich četnost, velmi vysoké a sahá od 7 do 17 různých obsahů volného času ve spodní, příp. horní desetině. Pokud není rozsah aktivit mimo domov u starších, kteří jsou jen velmi málo

3 různorodě aktivní, omezen pouze na jednotlivé obsahy volného času. I když je jejich spektrum aktivit mimo domov menší, zabývají se i tak rozmanitým vyplněním volného času mimo domov. Činnosti mimo domov za rok Počet různých činností Obr. l: Četnost aktivit mimo domov za rok rok Obr. 2: Rozmanitost aktivit mimo domov za Vysoké rozpětí četnosti a rozmanitosti aktivit mimo dům u starších lidí dokládá vysokou vnitřní individuální variabilitu stáří (Lehr, 2007). Podobně rozdílně dopadají pro ně i "vzory aktivity" jako kombinace rozmanitosti a četnosti aktivit. Ukazují se čtyři typické vzory starších lidí (viz obr. 3): - starší první skupiny (17,7 %) jsou, pokud jde o rozmanitost a četnost aktivit, spíše málo aktivní. Většinou jsou starší než 75 let a zdravotně částečně omezováni. Mají jen omezený okruh společenské sítě a omezený finanční rozpočet. V jejich volném čase převládají společenské aktivity v nejbližším okolí, - starší druhé skupiny (50,0 %) vykazují střední rozmanitost a značné rozpětí ročních až 900 aktivit. Jsou v průměru 70 let staří a mají společenské sítě střední velikosti. Jejich schopnost pohybovat se je lehce omezena, ale přesto hodnotí své zdraví dobře a spokojenost se životem a volným časem je vysoká, - starší třetí skupiny (30,5 %) se zabývají různými aktivitami o velké rozmanitosti se střední až vysokou četností. Povětšině se jedná o "mladé staré" s rozsáhlými společenskými sítěmi a velmi dobrým zdravím, - starší čtvrté skupiny (0,5 %) se zabývají jen málo rozdílnými aktivitami, sledují je ale velmi intenzivně. Podobají se seniorům třetí skupiny, přesto se jedná téměř vždy o starší, kteří bydlí ve městě a jejich aktivity ve volném čase se zaměřují na společenské a sportovní vyplnění volného času. Potud vyplývají vzory aktivit z celkové souvislosti individuálních, sociálních a prostorově strukturálních faktorů. Psychologicky souvisejí s vnímanou spokojeností starších lidí. Dále má různá forma aktivit mimo domov bezprostřední důsledky na volbu dopravních prostředků všeobecně a využití Smart Modes zvlášť. Volba dopravního prostředku a Smart Modes V tomto smyslu jsou společenské a prostorově-strukturní rámcové podmínky, individuální situace bydlení a specificky mobilně-relevantní psychologické znaky osobnosti jakož i subjektivní stanovení cílů jednání mimo domov předurčující pro mobilní chování (Rudinger, 2004). Tak lze pro užívání automobilu konstatovat, že v posledních deseti až patnácti letech došlo i ve skupině seniorů ke stále silnější vazbě na osobní automobil. Stále méně starších si nedovede představit vystačit bez automobilu. To vede, vedle intenzivního

4 využívání osobního automobilu seniory, kteří jej vysoce uznávají vzhledem k jeho rychlosti, nákladům a pohodlí, i k častému využívání staršími, kteří by radši dali přednost veřejné místní dopravě. Ti užívají automobil proto, protože jim chybějí alternativy ve veřejné místní dopravě - především na venkově - a protože je vhodný k dosažení cílů, které jsou vzdálené více než dva kilometry. Tím není posuzování veřejné osobní dopravy jako takové nepříznivější než osobního automobilu. Vlak je staršími dokonce lépe hodnocen než automobil, zatímco tramvajová a především autobusová doprava dopadly hůře. Přesto se starší vracejí k veřejným dopravním prostředkům spíše vzácně. Jsou v městském prostoru využívány z cca 16 % ze všech dopravních prostředků pro trasy o délce mezi jedním a dvěma kilometry a z cca 25 % pro trasy o délce přes dva kilometry. Pro krátké trasy v městském prostoru a ve venkovské a příměstské oblasti hraje veřejná osobní místní doprava pro seniory všeobecně jen velmi malou roli. Obr. 3: Model aktivity chování ve volném čase mimo domov Aktivitätshäufigkeit = Četnost činností Naproti tomu jsou chůze a jízda na kole (tedy Smart Modes) klasickým "dopravním prostředkem" blízkého okolí. Pro krátké cesty o délce pod jeden kilometr chodí starší téměř vždy pěšky nebo využívají jízdní kolo. Vzdálenosti střední délky mezi jedním a dvěma kilometry urazí ze 60 % pěšky nebo na kole. Cesty o délce přes dva kilometry naproti tomu překonávají pěšky nebo na kole jen zřídka: využívání Smart Modes je pod 10 %. Přitom starší užívají Smart Modes hlavně pro zvláštní aktivity. Denně pořizuje 36 % ze všech starších své nákupy pěšky nebo na jízdním kole. 34 % takto navštíví lékaře, 30 % pěstuje prostřednictvím Smart Modes společenské kontakty. Pro takovéto aktivity starší dosahují pěšky cíle do střední vzdálenosti až jeden kilometr, zatímco na kole je v průměru zpřístupněno území až do okruhu tří kilometrů. Pro lidi ve vysokém stáří, tj. nad 80 let, jsou tyto průměrné vzdálenosti daleko menší, a to v závislosti na zdravotním stavu, aniž by nevyhnutelně museli přestat chodit pěšky. Rovněž na kole jezdí senioři až do nejvyššího stáří. Tak klesá podíl starších, kteří užívají jízdní kolo denně, u žen teprve po 80 letech zřetelně pod 5 %. Pro muže se snižuje tento podíl teprve při vyšším stáří. Ve studii FRAME se uvádí, že se jízdní kolo přestává užívat až od stáří kolem 90 let. S přibývajícím stářím se projevuje koncentrace na bezprostřední prostor kolem bydlení, aniž by, při dostatečně vhodné

5 infrastruktuře v obytné zóně, nutně klesla četnost využívání chůze a jízdy na kole. Teprve tehdy, když prostředí působí vůči starším chodcům a cyklistům nepřátelsky, přikloňují se více k osobním automobilům jako k alternativnímu zdroji k těmto způsobům přemístitelnosti. To se potvrzuje stejným způsobem jak pro Německo, tak i v mezinárodním porovnání průmyslových zemí (Mollenkopf, 1999). Vedle vzdálenosti k cíli, která primárně ovlivňuje rozhodování o chůzi pěšky nebo jízdě na kole, má sekundárně význam i obytný prostor (viz obr. 4). Ve venkovské oblasti jsou Smart Modes využívány častěji než v městské a příměstské oblasti. Hodnocením jiných dopravních prostředků, jako jsou osobní automobil nebo veřejná osobní místní doprava, zůstává jejich využívání naproti tomu téměř neovlivněno. Do té míry jsou chůze a jízda na kole jako "dopravní prostředek", pomocí něhož se seniorům otevírá vnější svět až do nejvyššího stáří, dalekosáhle nezávislé na individuální situaci bydlení, jakož i na specificky pro mobilitu důležité psychologické osobní znaky. Především závisejí na společenských a prostorově-strukturních rámcových podmínkách a subjektivním stanovení cílů pro konání mimo domov. Obr. 4: Model aktivity chování ve volném čase mimo domov Städtlischer Raum = Městský prostor Suburbaner Raum = Příměstská oblast Ländlicher Raum = Venkovská oblast Starší lidé jako chodci a cyklisté v silničním provozu V jaké pozici jsou starší jako chodci a cyklisté v silničním provozu? Jaká je jejich situace objektivně a jak je subjektivně prožívána? Na jedné straně jsou z dvojího hlediska zranitelní: podobně jako děti jsou starší lidé jako účastníci provozu zranitelnější než ostatní lidé. Nadto jsou Smart Modes jako takové slabšími dopravními prostředky než např. osobní automobil nebo dopravní prostředky veřejné dopravy, neboť chodci a cyklisté jsou v silničním provozu méně chráněni než automobilisté nebo uživatelé osobní veřejné dopravy (Rudinger et al., 1999). Tohoto potenciálního ohrožení jsou si starší jako chodci a cyklisté vědomi, ale pouze v poměrně malém rozsahu. Tak hrají u nich úvahy o dopravní bezpečnosti při rozhodování o dopravním prostředku pouze malou roli a jsou jako důvod ke zrušení uskutečnění plánu pro volný čas nevýznamné. Na druhou stranu jsou starší jako uživatelé Smart Modes v dvojím ohledu znevýhodněni: tak se mohou chodci a cyklisté lehčeji dostat v silničním provozu do střetu se silnějšími, motorizovanými účastníky provozu a obráceně - např. při přecházení silnice. To se

6 projevuje také v tom, že motorizovaní účastníci provozu jsou v daleko větší míře než chodci a cyklisté hlavními původci nehod, zatímco senioři jsou často nadprůměrně jako chodci a cyklisté účastni na nehodách, aniž by byli hlavními původci (Günther, 2004). Současně uzpůsobují plánovači a rozhodovací orgány svět dopravy často podle norem, které se spíše orientují na potřeby motorizované individuální dopravy a veřejné osobní místní dopravy - např. při plánování časových taktů fází světelné signalizace. Využívání chůze a jízdy na kole je jako důsledek subjektivní volby pohybu a individuálního řízení mobility dále vždy vyjádřením prožitků vlastního stáří, které je ovlivněno individuální a společenskou představou stárnutí. Do té míry souvisí chůze a jízda na kole bezprostředně s vlastním a cizím vnímáním staršího člověka a vnímáním stáří ve společnosti. Konečně chůze a jízda na kole mají při omezené hybnosti - např. při zdravotních problémech a omezenými funkcemi - kompenzační potenciál, pokud je infrastruktura v blízkém okolí dostatečně vhodná: i při zdravotních nedostatcích dokáže tak jednotlivec dosáhnout cílů v nejbližším okolí. To je podtrženo tím, že při omezeném zdraví se sice v průměru délky cest zkracují a četnost aktivit zmenšuje, nikoliv ale procentuální četnost cest, které jsou absolvovány pěšky nebo na jízdním kole. Oba jmenované způsoby mohou pomoci k dlouhodobému zajištění psychického zdraví starších. To je o to důležitější, protože se u nich jedná o přirozené formy pohybu, na něž jsou starší zvyklí a s nimiž nemusí být seznamováni, na rozdíl od technických prostředků, u nichž je vždy nutný nějaký návod. Realizace a důsledky - současný stav a výhled Přijme-li se politické rozhodnutí podporovat chůzi a jízdu na kole, tzn. Smart Modes, dostane se do popředí otázka, jakými způsoby realizace v dosahu politických činností bude moci být ovlivněna volba a využívání Smart Modes. Podle Gaffrona (2002) je nutno pro úspěch příslušných opatření vyjasnit, jaké jsou dány externí faktory a podmínky, jakým způsobem lze využít zdrojů národní a místní politiky, jaké procesy existují uvnitř skupiny nositelů jednání a interakce mezi dalšími skupinami a organizacemi, jaká stanoviska zaujímají rozhodovací orgány a plánovači a jaké způsoby jednání existují u cílové skupiny. Současně je třeba nepřetržitě kontrolovat kvalitativní a kvantitativní změny, způsobené přijatými opatřeními. Pro využití jízdního kola je typickým příkladem projekt EU BYPAD. Obr. 5 modelově ukazuje strategické úvahy v tomto projektu k podpoře využívání jízdního kola. Na evropské úrovni jsou projekty jako ADONIS (Analysis and development of new insight into substitution of short car trips by cykling and walking, Analýza a vývoj nového pohledu na nahrazení krátkých cest automobilem jízdou na kole a chůzí) nebo PROMISING (Promotion of mobility and safety of vurneable road users, Podpora mobility a bezpečnosti u zranitelných uživatelů silnic) dalšími příklady pokusů blíže prozkoumat Smart Modes a podpořit jejich využívání. V evropském, případně mezinárodním právu existují naplnění v Evropské chartě o právech chodců (1988), v chartě Světové zdravotnické organizace k přepravě, životnímu prostředí a zdraví (1999) nebo v Bílé knize o přepravě EU (2001). Modely pro regionální prosazení a realizaci představují vůči chodcům a cyklistům příznivě nakloněná města jako Münster (Německo), Odense (Dánsko), Groningen (Norsko) nebo York (Spojené království).

7 Také na komunální úrovni již existuje větší počet snah o přiměřené uspořádání silničního provozu pro chodce a cyklisty a podporu využívání Smart Modes. Příkladem jsou časopisy pro cyklisty jako je "RAD in Pott" pro města Duisburg, Essen, Mülheim a Oberhausen, které ukazují aktuální vývoj v dopravní politice v oblasti rozšíření, případně typy pro volný čas a odkazy na akce nebo projekty, jako je podpůrný projekt "Radl a im Alter - aber sicher" (Jezdit na kole ve stáří - ale bezpečně) spolkového ministerstva dopravy, ve kterém se uskutečňuje výcvik k dopravní bezpečnosti pro cyklisty v prostoru velkého Mnichova (Spolkové ministerstvo dopravy, 2006). Faktory pozadí Uznání Uživatelé - zeměpis - image jízdního kola - struktura prostoru - vnímání výhod a nevýhod - akční skupiny - přepravní možnosti - skupiny soupeřů - vývoj příjmů - národní politika Místní mobilní politika - politické cíle/řízení - personální management Strategie/program Projekty/činnosti Užití jízdního kola Obr. 5: Projekt EU BYPAD (Bicycle Policy Audit) Takové komunální, regionální a mezinárodní projekty poukazují na úkoly, které se v budoucnu budou vytvářet na podporu využívání chůze a jízdy na kole /Smart Modes) ve smyslu trvale udržitelného rozvoje mobility a jejího promyšleného řízení: politika musí postavit výhybky tak, aby pěší chůze a jízda na kole se stala pro starší ještě atraktivnější a překážky a důvody proti byly odstraněny. Důležitými součástmi jsou především opatření, která směřují, ve smyslu rizikového managementu, ke snížení dvojí zranitelnosti a zvýšení bezpečnosti pro chodce a cyklisty. Současně by se mělo zoptimalizovat infrastrukturní uspořádání malých území z pohledu dosažitelnosti a bezbariérového přístupu (Holz-Rau et al., 2004). Na druhou stranu by neměla být nadále rychlost - také z ekologických důvodů - základem moderní dopravní politiky. Konečně Smart Modes jsou formami mobility, které lehčeji než jiné dopravní prostředky mohou žít v sociálním společenství. Právě charakter užitku pěší chůze a jízdy na kole nabízí možnosti zvýšit jejich využívání a zaručit zásadně udržení mobility ve stáří. Výběr z literatury, uváděné v textu: - Spolkové ministerstvo dopravy (2006). Výcvik jízdy a bezpečnosti: Jízda na kole ve stáří - ale bezpečně! - k dispozici na - Davis A. (2002). Fyzicky aktivní život při každodenním pohybu se speciálním zaměřením na děti a starší lidi. Příklady a metody z Evropy. Kodaň: WHO Europe,

8 - Gaffron, P. (2002). Realizace politiky pro chodce a jízdu na kole. STELLA Focus Group 3 Meeting: , Bonn, - Günther, J. (2004). Senioři v silničním provozu. Statistické měsíčníky země Porýní-Falc, 58, , - Holz-Rau, Kasper & Scheiner (2004). Doporučení pro jednání a příklady trvale udržitelné mobility starších lidí. V G. Rudinger, C. Holz-Rau & R. Grotz: Mobilita starších lidí ve volném čase ( ), Dortmund: IRPUD, - Jansen, E. (2001). Mobilita a bezpečnost starších lidí. Určení stanovisek a perspektivy, Bonn & Berlín: PACE, - Lehr, U. (2007). Psychologie stárnutí. 11. vydání, Limpert, Quelle & Mayer, AULA: Wiebelsheim, - Mollenkopf, H. (1999). Mobilita a volba mobility - nebo: Musí to být vždy automobil? H.J. Kaiser, W. D. Oswald: Stárnutí a jízda automobilem ( ), Bern: Huber, - Rudinger, G., Rietz, C., Rietz M. & Zimmermann E. (1999): Závěrečná zpráva k výzkumnému projektu "Bezpečnost seniorů v silničním provozu". Bonn: PACE, - Thomae, H., Knorr, D. & Mathey, F.J. (1977). Postoj a způsoby jednání starších chodců ve velkém městě. Příspěvek výzkumu nehod. Stuttgart : Kohlhammer Název originálu: Smart Modes: Senioren als Fussgänger und Radfahrer im Kontext alterstypischer Aktivitätsmuster Zdroj: Zeitschrift für Verkehrssicherheit 3/2077, s Překlad: Jiří Mencl Korektura: ODIS

Karel Schmeidler Mobilita, transport a dostupnost ve městě

Karel Schmeidler Mobilita, transport a dostupnost ve městě Karel Schmeidler Mobilita, transport a dostupnost ve městě 1 Obrázky na obálku (přebal) 2 3 4 5 Mobilita, transport a dostupnost ve městě Mobilita ve městě pro každého Vztah mezi dopravou a růstem měst

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Zpracovatel: KP projekt s.r.o., Riegrova

Více

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 pracovní verze Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Podklad pro veřejné projednání dne 27. 8. 2015 OBSAH Předmluva... 3 Výchozí předpoklady Generelu... 5 Programové

Více

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TECHNICKÉ PODMÍNKY SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č.J. 42/2010-120-STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 1. 2010. OBSAH OBECNÁ ČÁST 1 Klidňování dopravy... 7 1.1

Více

Integrované dopravní systémy 1 K použití tohoto materiálu: Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových kurzů

Více

Pokyny EU pro pohybovou aktivitu

Pokyny EU pro pohybovou aktivitu Překlad dokumentu: EU Physical Activity Guidelines Pokyny EU pro pohybovou aktivitu Doporučená politická opatření na podporu zdraví upevňujících pohybových aktivit Schváleno pracovní skupinou Sport a zdraví

Více

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ P R A H A Duben 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. DETERMINANTY ZDRAVÍ... 3 3. ZDRAVOTNÍ STAV OBYVATEL...

Více

Doprava a využití území 1

Doprava a využití území 1 Doprava a využití území 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových kurzů a učebních

Více

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA OBSAH: ÚVOD 5 1 ZAPOJENÍ VĚŘEJNOSTI 7 2 CYKLISTIKA V ŠIRŠÍM KONTEXTU 8 A CYKLISTIKA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ 8 B CYKLISTIKA A MOBILITA 9 C CYKLISTIKA A KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP VE STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ 10 D CYKLISTIKA

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

ITF MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ FÓRUM

ITF MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ FÓRUM OECD ORGANIZACE PRO HOSPODÁŘSKOU SPOLUPRÁCI A ROZVOJ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) je jedinečným fórem, kde spolupracují vlády 30 demokratických zemí. Zaměřuje se na ekonomické,

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI Leden 2014 STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 2 z 67 Obsah 1 Úvod...

Více

Zdraví ve všech politikách

Zdraví ve všech politikách Zdraví ve všech politikách Zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu DOPRAVA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ZDRAVÍ 1 Titul: Zdraví ve všech politikách - zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu doprava, územní

Více

České vydání Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

České vydání Národní rada osob se zdravotním postižením ČR WHO Library Cataloguing-in-Publication Data International Classification of Functioning, Disability and Health : ICF 1. Human development, 2. Body constitution, 3. Health status, 4. Disability evaluation,

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP Tato analýza byla zpracována v rámci systémového projektu MPSV ČR zaměřeného na zvýšení efektivnosti nástrojů podpory zaměstnávání OZP a je součástí souboru výstupů, které budou základem pro další budoucí

Více

Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území

Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území Obsah Úvod... 5 1. Vyhodnocení poznatků získaných v předchozích etapách řešení projektu.. 6 1.1 Poznatky získané v rámci analýzy

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce v městě Brně

Postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce v městě Brně Grantový projekt Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00038, financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR

NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR OBSAH Slovo ministra dopravy 3 Usnesení vlády České republiky 4 Úvod 5 1. Popis současného stavu profil ČR 6 2. SWOT analýza 24 3. Priority a cíle 26 Priorita

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část KONCEPT 10 VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK Ing. Pavel Roháč, Ing. Petr Macejka a kol. UDIMO spol. s r. o. 2014 OBSAH OBSAH... 1 PŘEDMLUVA... 4 1.

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Základy cestovního ruchu

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Základy cestovního ruchu Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Základy cestovního ruchu distanční studijní opora Jiří Vystoupil Martin Šauer Brno 2006 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v

Více

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr.

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr. Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020 National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020 www.mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj Ministry of Regional

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR pracovní verze 4.1 ze dne 03. 12. 2013 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více