INVESTIEREN SIE IN SÜDMÄHREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTIEREN SIE IN SÜDMÄHREN"

Transkript

1 INVESTUJTE NA JI NÍ MORAVÌ INVEST IN SOUTH MORAVIA INVESTIEREN SIE IN SÜDMÄHREN Phare Tento projekt je spolufinancován z prostøedkù EU, z FMP CBC Phare This project was cofinancing by the European Unions Phare Cross-border cooperation

2 BLANSKO OBSAH: Jihomoravský kraj v èíslech strana è. Geografická poloha regionu Proè investovat na ji Prùmyslový profil regionu Existující zahranièní investice Nezamìstnanost, kvalifikaèní struktura Z Š ì am stnanost, prùmìrné mzdy kolství a vzd ní Moravì ìlanostní struktura Pøehled prùmyslových zón Podnikatelské služby v regionu Ceny médií a informace o podmínkách pøipojení Kultura, sport, voln ý èas Dùležité kontakty Pøehled prùmyslových zón BUÈOVICE - MAREFY ÈERNOVICKÁ TERASA - BPZ-ÈT - NESYT 1 HUSTOPEÈE - LOKALITA P2 KUØIM - VAILLANT MIKULOV - MERFIN POHOØELICE - SPODNÍ ŠTINGARY TECHNOLOGICKÝ PARK TIŠNOV - DÍLY POD MÌSTEM VESELÍ - PØEDMÌSTÍ VIŠÒOVÉ - U MRAZÍREN - DOBŠICKÁ

3 BLANSKO GEOGRAFICKÁ POLOHA REGIONU 01 Brno - Praha Brno - Vídeò 200 km 130 km Oslo Helsinki Stockholm Brno - Berlín 550 km Moskva Brno - Varšava 600 km Brno - Budapeš 370 km London Amsterdam Berlin Warszawa Kiev Brno - Mnichov Brno - Brusel Brno - Londýn Brno - Paøí 550 km km km km Paris Bruxelles Praha CZ D Wien A 500km PL Brno SK Bratislava Budapest H Brno - Øím km 1000km Roma 1500km

4 01 BLANSKO GEOGRAFICKÁ POLOHA REGIONU Jihomoravský kraj v èíslech Mìsta nad 10 tis. obyvatel: Brno Znojmo Hodonín Bøeclav Vyškov Blansko Kyjov Veselí nad Moravou Boskovice Rozloha: Poèet obyvatel: Hustota osídlení: Prùmìrná roèní teplota: Roèní úhrn srá ek: ,25 km obyv./ Km 9,6 C 510 mm 2 ÚHRN SRÁ EK (mm/mìsíc) PRÙMÌRNÁ TEPLOTA VZDUCHU ( C/mìsíc) I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII

5 BLANSKO PROÈ INVESTOVAT NA JI NÍ MORAVÌ dùvodù, proè investovat na ji ní Moravì: l l l l l l l l l l l l vynikající poloha na køi ovatce hlavních evropských dopravních tahù krajské hlavní mìsto Brno, nabízející spoleèenský a kulturní komfort velkomìsta dlouholetá tradice špièkových prùmyslových podnikù, zamìøìných pøedevším na strojírenství a elektrotechniku poøádání obchodních a výstavních akcí celosvìtového významu široká nabídka vysoce kvalifikované pracovní síly sedm vysokých škol a rozvinutá výzkumnì-vývojová základna kvalitní dopravní a technická infrastruktura strukturovaná nabídka investièních pøíle itostí nízké ivotní a investièní náklady kvalitní ivotní prostøedí s pestrou nabídkou rùzných typù bydlení krásná krajina s mno stvím pøíle itostí pro sport a vyu ití volného èasu milí a pøívìtiví lidé, kteøí vám nabídnou své srdce a rozum

6 02 BLANSKO PROÈ INVESTOVAT NA JI NÍ MORAVÌ Veletrhy Brno Veletrhy Brno, a.s. jsou jvìtší vystavovatelskou spoleèností v Èeské republice Èeský technologický park Brno Èeský technologický park Brno je sídlem spoleèností Siemens, IBM, Invensys, Control Techniques, Silicon Graphics a dalších. 2 Technologický park nabízí mprostor pro kanceláøe, výzkuma lehký prùmysl. Mezinárodní letištì Brno-Tuøany Letištì zajiš uje rychlé a komfortní spojení Jihomoravského kraje se svìtem. Jihomoravskýkraj másilnou tradici v elektrotechnice, strojírenství a zamìøuje se na podnikání v hi-tech oborech.

7 BLANSKO PRÙMYSLOVÝ PROFIL REGIONU 03 Prùmyslové podniky s více 250 zamìstnanci v Jihomoravském kraji Poèet prùmyslových podnikù: 1 podnik 5 podnikù V. Opatovice Letovice Boskovice Rájec Rájeèko V.Bitýška Drásov Kuøim Blansko Adamov Ivanovice Zastávka Rosice Zbýšov Ivanèice Mor. Krumlov Moravany Modøice Hrušovany Mokrá- Horákov Rousínov Slavkov Vyškov dánice Kyjov Bzec Veselí n.m. Znojmo Hustopeèe Hodonín Strá nice Velká n.vel. Bøeclav Odvìtví prùmyslové výroby - prùmysl: strojírenský a kovozpracující potravináøský textilní ko edìlný døevozpracující a nábytkáøský papírenský a polygrafický chemický a farmaceutický gumárenský a plastikáøský sklo, keramika a stavební hmoty elektrotechnika, elektronika a optická zaøízení výroba dopravních prostøedkù jiný prùmysl

8 03 BLANSKO PRÙMYSLOVÝ PROFIL REGIONU Nejvìtší podnikatelské subjekty v Jihomoravském kraji podle prùmyslových odvìtví v roce 2000 Poøadí Odvìtví Poèet podnikatelských subjektù (nad 100 zam.) Prùmìrný evidenèní poèet zamìstnancù v roce Strojírenský a kovozpracující prùmysl 2. Kovozpracující Potravináøský Elektrotechnika, elektronika a optická/výzkumná zaøízení 5. Textilní Sklo, keramika a stav. hmoty Jiný Døevozpracující a nábytkáøský Papírenský a polygrafický Gumárenský a plastikáøský Chemický a farmaceutický Výroba dopravních prostøedkù Ko edìlný Celkem Zdroj: ÈSÚ Pozn. : Pouze podniky se sídlem v Jihomoravském kraji, nikoliv poboèné závody podnikù se sídlem mimo kraj. Organizaèní struktura hospodáøství v Jihomoravském kraji a skladba prùmyslových odvìtví ( v roce 2000) ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA HOSPODÁØSTVÍ: SKLADBA PRÙMYSLOVÝCH ODVÌTVÍ: Státní podniky Akciové spoleènosti Soukromé spoleènosti Dru stva Fyzické osoby % Strojírenství Ergetika Elektrotechnika Textil + odìvnictví Potravináøství Chemie Ostatní %

9 BLANSKO EXISTUJÍCÍ ZAHRANIÈNÍ INVESTICE 04 Zahranièní investoøi s více 300 zamìstnanci v Jihomoravském kraji Odvìtví prùmyslové výroby - prùmysl: strojírenský a kovozpracující potravináøský textilní ko edìlný døevozpracující a nábytkáøský chemický a farmaceutický elektrotechnika, elektronika a optická zaøízení sklo, keramika a stavební hmoty papírenský a polygrafický 8 V.Bitýška Mor. Krumlov Drásov Moravany Velké Opatovice Kuøim 3 Rájeèko 5 18 Mokrá Horákov Hrušovany Boskovice 7 Slavkov Velikost subjektu podle poètu zamìstnancù: Kyjov 11 více 1000 zamìstnancù zamìstnancù Znojmo Hodonice Hustopeèe 27 Bøeclav Hodonín 13 22

10 04 BLANSKO EXISTUJÍCÍ ZAHRANIÈNÍ INVESTICE Zahranièní investoøi s více 300 zamìstnanci v Jihomoravském kraji Jméno firmy Odvìtví Pùvod kapitálu Poèet zamìstnancù 1. Flextronics International, s.r.o. elektronika USA Více AMP-Tyco Czech elektronika USA Více Als tom Power (former ABB ergetické Francie Více 1000 Ergetické systémy) s trojírens tví 4. Moravské šamotové a lupkové prùmysl stav. hmot Nìmecko Více 1000 zá vod y, a.s. 5. Nová Mos ilana a.s. textil, odìvy Itálie Více Mirva Boskovice a.s. (Dürkopp strojírenství Nìmecko Více 1000 Ad ler ) 7. Celestica Czech Republic elektronika K anada/usa Více Hartmann-Rico zdravotnípotøeby Nìmecko Více ABB-EJF elektrotechnika Švýcarsko Lachema, a.s. (Pliva) farmacie Chorvats ko Vetropack Moravia Glass výroba skla Rakousko (Ve tro pa ck) 12. Otis s trojírenství Nìmecko-USA Jihomoravská armaturka, (Bopp strojírenství Nìmecko und Reuther Armaturen) 14. Keramické závody-laufen Znojmo keramický Nìmecko /Španìlsko Vertexa.s., závod Moravský Krumlova závod Hodonice 16. Rauscher- m edicínské a hygienické výrobky výroba a zpracování sklenìných vláken výro ba zdravotnických Francie Rakous ko ALPS Electric Czech Republic elektronika Japonsko Èes komoravs ký cement, závod výroba s tav. hmot Nìmecko Mokrá. Heidelberger Zement) 19. Novibra Boskovice strojírenství Nìmecko Moraviapress polygrafie Rakousko 21. Juli Motorenwerk elektrotechnika Nìmecko DYAS (Lignum Holz) døevozpracující Rakous ko BMT(MüncherMedizin Mechanik zd ravo tnické Nìmecko GmbH) pøís troje 24. Romika Indus tries obuvnický Nìmecko Egston s ystem electronic s.r.o., elektrotechnika Rakousko provozovna Znojmo 26. Cutis in, a.s., závod Slavkov u Brna potrav.prùmysl Velká Británie Worthington Gastec kovozpracující USA Siemens Elektromotory, závod elektrotechnika Nìmecko Drásov 29. Starobrno potravináøství Rakous ko ABB-Lummus Global, (ABB Oil and Gas. B.V.,) s trojírenství Nizozemí

11 BLANSKO NEZAMÌSTNANOST, KVALIFIKAÈNÍ STRUKTURA 05 Srovnání míry zamìstnanosti ji ní Moravy a krajù ÈR Srovnání míry zamìstnanosti ji ní Moravy a ÈR v posledních letech Jihomoravský kraj Èeskárepublika 10% 9% 8% 7% 7,9% 9,1% 8,8% 9,0% 9,4% 8,5% 8,9% 6% 5% 5,4% 6,1% 4% 3% 2% 1% 0% 3,0% 3,4% 4,3%

12 05 BLANSKO NEZAMÌSTNANOST, KVALIFIKAÈNÍ STRUKTURA Míra zamìstnanosti na ji ní Moravì v územním èlenìní dle obvodù POU Letovice Boskovice Tišnov Blansko Kuøim Vyškov Ivanovice Rosice Brno Šlapanice Rousínov Buèovice Ivanèice Slavkov Mor. Krumlov idlochovice dánice Kyjov Vranov n.d. Znojmo Miroslav Hrušovany n.j. Pohoøelice Mikulov Hustopeèe Klobouky Hodonín Bzec Veselí n.mor. Strá nice Velká n.vel. Bøeclav Situace na trhu práce na ji ní Moravì umístìní uchazeèi ve vìkové skupinì do 24 let

13 BLANSKO ZAMÌSTNANOST, PRÙMÌRNÉ MZDY 06 Struktura zamìstnanosti v okresech Jihomoravského kraje Odvìtví : Blansko prùmysl zemìdìlství stavebnictví Brno - venkov obchod doprava a telekomunikace ostatní slu by Brno Vyškov Znojmo Bøeclav Hodonín Struktura zamìstnanosti v prùmyslu v Jihomoravském kraji Výroba a rozvod elektøiny, plynu a vody 9% Ostatní zpracovatelský prùmysl 5% Výroba dopravních prost øedkù 2% Výroba elektrických a optických pøístrojù 10% Výroba strojù a zaøízení 18% Dobývání rostných surovin 2% Potravináøský a tabákový 11% Textilní a odìvní 8% Ko edìlný 2% Døevozpracující 4% Papírenský a polygrafický 4% Chemický a farmaceutický 2% Výroba kovù a kovovýchvýrobkù 15% Gumárenský a plastikáøský 3% Skláøský a keramický 5%

14 05 06 BLANSKO NEZAMÌSTNANOST, KVALIFIKAÈNÍ PRÙMÌRNÉ STRUKTURA MZDY Míra Prùmìrné zamìstnanosti mzdy v okresech na ji ní Moravì vjihomoravského územním èlenìní kraje dlevobvodù roce 2000 POU Tišnov Letovice Boskovice Blansko Blansko Kuøim Vyškov Ivanovice Vranov n.d. Znojmo Brno - venkov Znojmo Mor. Krumlov Rosice Miroslav Hrušovany n.j. Ivanèice Brno Pohoøelice Brno idlochovice Mikulov Šlapanice Hustopeèe Slavkov Klobouky Rousínov Bøeclav Vyškov dánice Buèovice Hodonín Kyjov Bzec Veselí n.mor. Strá nice Hodonín Velká n.vel. Situace na trhu práce na ji ní Moravì umístìní uchazeèi ve vìkové skupinì do 24 let Bøeclav Kè Prùmìrnámìsíèní mzda v prùmyslu v roce 2000 Jihomoravský kraj Èeská republika Prùmìrná mìsíèní mzda [Kè] Dobývání rostných surovin Potravináøský atabákový Textilní a odìvní Ko edìlný Døevozpracující Papírenský apolygrafický Chemický a farmaceutický Gumárenský a plastikáøský Skláøský a keramický Výroba kovù a kovových výrobkù Výrobastrojùa zaøízení Výroba elektrických a optických pøístrojù Výroba dopravních prostøedkù Ostatní zpracovatelský prùmysl Výroba arozvodelektøiny, plynu a vody Prùmysl celkem

15 BLANSKO ŠKOLSTVÍ A VZDÌLANOSTNÍ STRUKTURA 07 Vzdìlanostní struktura obyvatelstva v okresech Jihomoravského kraje obyvatelstvo starší 15 let stav ,2% Bez vzdìlání a základní Uèòovské a støední bez maturity Úplné støední odborné Úplné støední všeobecné VŠ - univerzitní VŠ - technické VŠ - ekonomické VŠ - zemìdìlské VŠ - ostatní 23, 6% 40,3% 5, 8% 15,3 % 3,4% 5,2% 33,8% 6,1% 2,1% 1,9% 0,2% 0,8% 0,2% 16,1% 29,9% 6,2% 36,9 % 3,7% 2,2% 0,6% 1,4% 5,6% 1,8% 25,4% 1,0% 0,3% 0,9% 0,5% 37,7 % 16,7 % 39,5% 3,6% 1,9% 5, 1% 2,0% 35,4% 14,5% 0,2% 42, 6% 3, 3% 4,3 % 2,0 % 0,9% 0, 2% 0, 9% 0, 2% 34,7% 35,2% 0,9% 0,2% 14,8% 3,3% 2,3% 36,4% 15,8% 3,2% 4,8% 39, 9% 2,0% 1,4% 0,3% 0,8% 0,2% 6,3% 2,4% 0,2% 1,1% 0,3% 40,9% ÈR 18,8% 4,3% 35,8% 3,0 % 7,2% 2,5% 0,6% 0,7% 33,9% 0,4%

16 BLANSKO ŠKOLSTVÍ A VZDÌLANOSTNÍ STRUKTURA 07 Vysoké školy v Jihomoravském kraji a poèty studentù jednotlivých fakult: V Jihomoravském kraji je 7 mìstì vysokých škol s 27 fakultami, na kterých studuje formou øádného denního studia studentù. Formou øádného studia pøi zamìstnání bo formou studia postgraduálního studuje dalších zhruba studentù. M a s a r y k o v a u n i v e r z i t a: erotínovo nám. 9, Brno Fakulta filozofická 2566 Fakulta lékaøská 1541 Fakulta právnická 2215 Fakulta pøírodovìdecká 1866 Fakulta ekonomicko - správní Fakulta pedagogická 3619 Fakulta sociálních studií 812 Fakulta informatiky 1151 Celkem...8 fakult Vy soké uè ení technic ké: Antonínská1,60190 Brno Fakulta strojní 3434 Fakulta elektrotechnická a informatiky Fakulta chemická 593 Fakulta architektury 473 Fakulta podnikatelská 1134 Fakulta výtvarného umìní 179 Fakulta stavební 3669 Celkem...7 fakult Me nde lova ze mìdìlskáa lesnickáunive rzita Zemìdìlskál, Brno Fakulta agronomická Fakulta provoznì ekonomická Fakulta lesnická a døevaøská 975 Fakulta zahradnická 666 Celkem...4 fakulty Veter inární a far mac eutick á univer zita Palackéhotøída l/3, Brno Fakulta veterinárního lékaøství 591 Fakulta farmaceutická 541 Fakulta veterinární hygieny a ekologie 309 Celkem...3 fakulty J anáèk ov a aka de mie m úzic kýc h umìní Beethovenova 2, Brno Fakulta divadelní 239 Fakulta hudební 260 Celkem...2 fakulty 499 Vojensk áa kadem ie v Brnì Kounicova 65, Brno Fakultavelitelskáaštábní 129 Fakulta vojenskotechnická - druhù vojsk 602 Fakulta letectva a protivzdušné obrany 935 Celkem...3 fakulty 1666 Vy sokávojenská šk ola pozem ního v ojsk a ve Vy šk ov ì Víta Nejedlého, Vyškov 3 tel.0507/ Fakulta øízení vojenských systémù 550 Fakulta ekonomiky obrany státu Celkem...2 fakulty

17 BLANSKO PØEHLED PRÙMYSLOVÝCH ZÓN 08 Pøehled prùmyslových zón BLANSKO BPZ-ÈT 2 -TECHNOLOGICKÝ PARK 3 BUÈOVICE-MAREFY 4 -NESYT 1 5 HUSTOPEÈE-LOKALITA P2 6 KUØIM-VAILLANT 7 MIKULOV-MERFIN 8 POHOØELICE-SPODNÍ ŠTINGARY 9 TIŠNOV-DÍLY POD MÌSTEM 10 VESELÍ-PØEDMÌSTÍ 11 VIŠÒOVÉ-U MRAZÍREN 12 -DOBŠICKÁ

18 BLANSKO PØEHLED PRÙMYSLOVÝCH ZÓN 08 Dotace na vytvoøená pracovní místa podle okresù KATEGORIE OKRESÙ DOTACE NA 1 VYTVOØENÉ PRACOVNÍ MÍSTO MÍRA NEZAMÌSTNANOSTI A Kè nad 50% celostátního prùmìru B Kè 25%-50% nad celostátní prùmìr C Kè 1%-25% nad celostátní prùmìr D 0 Kè pod celostátnímprùmìrem CH SO KV TC DO TP UL MO CV LT LN KD RA PS RO BE PZ PM PB PJ DC LB CL JN SM TU MB ME JC PH AB PI TA KT ST PT CB CK BN HK NB KO PU KH CR HB PE JI TR JH NA RK UO SY ZR BK BI BM ZN BV JE SU OC BR OP KI OV NJ PR PV VS KM VY ZL HO UH FM

19 BLANSKO PODNIKATELSKÉ SLU BY V REGIONU 09 Kontaktní adresy na podnikatelské slu by Obchodní a hospodáøské komory REGIONÁLNÍ HOSPODÁØSKÁ KOMORA JI NÍ MORAVY Výstavištì 1, areál BVV, Brno tel: 05/ , fax: 05/ OKRESNÍ HOSPODÁØSKÁ KOMORA BLANSKO Sukova 6, Blansko tel:0506/415244, fax:0506/ iol.cz OBCHODNÍ A HOSPODÁØSKÁ KOMORA - MÌSTO Výstavištì 1, areál BVV, Brno tel: 05/ , fax: 05/ ohkbrno.cz OKRESNÍ HOSPODÁØSKÁ KOMORA - VENKOV Hvìzdová 13, Brno tel: 05/ , fax: 05/ brno.at.cz OKRESNÍ HOSPODÁØSKÁ KOMORA nám. T. G. Masaryka 13, Bøeclav tel: 0627/ , fax: 0627/ OBCHODNÍ HOSPODÁØSKÁ KOMORA areál fy Šebesta, s.r.o. Svatoborská 591, Kyjov tel: 0628/ 25910, fax: 0628/ sebesta.cz OKRESNÍ HOSPODÁØSKÁ KOMORA Havlíèkova 7, Vyškov tel: 0507/ 23332, fax: 0507/ vys.czn.cz OKRESNÍ HOSPODÁØSKÁ KOMORA Sokolská 18, Znojmo tel: 0624/ , fax: 0624/ mbox.zn.cz

20 BLANSKO PODNIKATELSKÉ SLU BY V REGIONU 09 Kontaktní adresy na podnikatelské slu by Banky V kraji má poboèky nìkolik desítek bankovních ústavù, z nich je celá øada vlastnìna zahranièními bankami (nìmeckými, rakouskými, francouzskými, nizozemskými, belgickými). Právnické slu by Èeská advokátní komora Praha, regionální sekce Brno Veveøí 70, Brno tel. 05/ Notáøská komora Èeské republiky Jeèná 11, Praha 2 Tel.: /2/ , fax: /2/ , mbox.vol.cz Projektanti, stavební in enýøi, architekti Èeská komora autorizovaných in enýrù oblast Brno Vrchlického sad 2 tel. 05/574310, Èeská komora architektù, poboèka Brno Starobrnìnská 16/18, Brno tel. 05, cka.cc Realitní kanceláøe Asociace realitních kanceláøí Èech, Moravy a Slezska Na Chodovci 2880/3, Praha 4 Spoøilov Tel. 02/ , fax: 02/ arkcms.cz Registr realitních agentur (mo nost vyhledávání realitních kanceláøí podle sídla a regionálního zamìøení)-www.movitosti21.cz Celnice Celní øeditelství Brno Kolištì 21, Brno tel. 05/ , fax (05) cs.mfcr.cz Èeský statistický úøad Èeský statistický úøad, Krajská reprezentace Brno útvar informaèních slu eb Jezuitská 2, Brno tel. 05/ , gw.czso.cz Auditorské, daòové a úèetní slu by Komora auditorù Èeské republiky poštovní schránka 772, Opletalova 55, Praha 1 Tel.: 02/ , Fax: 02/ kacr.cz, Komora daòových poradcù ÈR Kozí 4, Brno tel. 05/ , fax: kdpcr.cz Èeská komora odhadcù majetku Václavské nám. 15, Praha 1 tel: , fax: ckom.cz, Svaz úèetních a Komora certifikovaných úèetních Štìpánská 28, Praha 1 Tel.: 02/ , Fax: 02/ komora-ucetnich.cz

21 BLANSKO CENY MÉDIÍ A INFORMACE O PODMÍNKÁCH PØIPOJENÍ 10 1.Elektrická ergie: Jihomoravská ergetika, a.s., Lidická 36, Brno Monopolní dodavatel elektrické ergie a souvisejících slu eb v Jihomoravském kraji. Kontaktní osoba: Ing. Pavel Tesaø, vedoucí odboru marketingu Tel: Fax: jme.cz Intert: Zpùsob komunikace: individuální, prostøednictvím key account managera. Ceny se stanovují individuálnì pro ka dého zákazníka na základì odebraného mno ství elektrické ergie. Sazby a orientaèní ceny jsou uvedeny v ceníku na webových stránkách 2.Voda + kanalizace: V Jihomoravském kraji pùsobí v rámci jednotlivých regionù rùzní správci vodovodní a kanalizaèní sítì, sítì jsou v majetku obcí a mìst. Ceny vodného a stoèného jsou dohodnuté ceny mezi správci a majiteli sítí. 2.1 Pitná voda (vodné): Brnìnské vodárny a kanalizace, a.s. Hybešova 16, Brno Tel: 05 / * 3 Cena:16,60 Kè/m+ 5% DPH Vodárenská akciová spoleènost, a.s., divize Brno venkov Sobìšická 156, Brno Tel: 05 / * 3 Cena:18,30 Kè/m+ 5% DPH Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brnìnská 13, Vyškov Tel: 0507 / * 3 Cena:21,43 Kè/m+ 5% DPH Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyòova 2, èp. 2933, Hodonín Tel: 0628 / * 3 Cena:17,21 Kè/m+ 5% DPH Vodovody a kanalizace Bøeclav, a.s. Èechova 23, Bøeclav Tel: 0627 / * 3 Cena:19,60 Kè/m+ 5% DPH Vodárenská akciová spoleènost, a.s., divize Znojmo Kotkova 20, Znojmo Tel: 0624 / * 3 Cena:18,10 Kè/m+ 5% DPH (* ceny platné pro rok 2001) 2.2 Kanalizace (stoèné): Brnìnské vodárny a kanalizace, a.s. Hybešova 16, Brno Tel: 05 / * 3 Cena:20,00 Kè/m+ 5% DPH Vodárenská akciová spoleènost, a.s., divize Brno venkov Sobìšická 156, Brno Tel: 05 / * 3 Cena:16,60 Kè/m+ 5% DPH Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brnìnská 13, Vyškov Tel: 0507 / * 3 Cena:13,33 Kè/m+ 5% DPH Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyòova 2, èp. 2933, Hodonín Tel: 0628 / * 3 Cena:18,84 Kè/m+ 5% DPH Vodovody a kanalizace Bøeclav, a.s. Èechova 23, Bøeclav Tel: 0627 / * 3 Cena:18,30 Kè/m+ 5% DPH Vodárenská akciová spoleènost, a.s., divize Znojmo Kotkova 20, Znojmo Tel: 0624 / * 3 Cena:12,60 Kè/m+ 5% DPH (* ceny platné pro rok 2001) 3.Plyn: Jihomoravská plynárenská, a.s. Špitálka 15, Brno Monopolní dodavatel plynu a souvisejících slu eb v Jihomoravském kraji. 3 Velkoodbìr (nad kwh/rok, 1 m= 10,4 kwh): Øíjen-bøezen: 0,484 Kè/kWh + stálá mìsíèní platba 4,00 Kè + 5% DPH Duben-záøí: 0, 475 Kè/kWh + stálá mìsíèní platba 4,00 Kè + 5% DPH Støední odbìr ( kwh/rok): Øíjen-bøezen: 0,582 Kè/kWh + 5% DPH Duben-záøí: 0, 574 Kè/kWh + 5% DPH Maloodbìr - 4 kategorie ( kwh/rok): Celoroènì:0,81-0,57 Kè/kWh + stálá mìsíèní platba 16,39-139,34 Kè + 5% DPH (* ceny platné od ) 4. Telekomunikace: Nejvýznamnìjší provozovatel telekomunikaèních slu eb s monopolním postavenímna èeskémtrhu je Èeský Telecom, a.s., vlastník majoritního podílu i jednoho z mobilních operátorù (Eurotel Praha spol.s r.o.). S blí ícímse datemukonèení monopolu (øíjen 2002) a s postupnou liberalizací trhu dochází k rozšiøování nabídky o další subjekty; vzhledemk jejich poètu výèet ní úplný. 4.1 Pevná telefonní sí : Èeský Telecom, a.s. Šilingrovo nám.3/4, Brno Tel: 05 / *, 0800 / (Zelená linka) Intert:www.telecom.cz Zøízení telefonní stanice 3.500,00 Kè Mìsíèní paušál (Kè) 0,00 a 225,00 Místní hovory (Kè/min.) 0,80 a 2,90 Mezimìstské hovory (Kè/min.) 1,00 a 7,40 Hovory do mobilní sítì (Kè/min.) 6,80 a 9,40 Tarif Intert 2001: 2 minuty pøipojení (Kè) 2,60 60 minut pøipojení (Kè) 15,60 a 54,60 Ceny uvedeny vèetnì DPH (aktuální ceny záøí/2001)

22 BLANSKO CENY MÉDIÍ A INFORMACE O PODMÍNKÁCH PØIPOJENÍ Mobilní telefonní sí : Paegas -infolinka z mobilního telefonu *4603 Aktivace: (Kè)0/3.500 Mìsíèní paušál: (Kè) Minuty zdarma: Sazba (Kè/min.):2,50-4,00 Na ostatní sítì (Kè/min.): 3,00-6,50 Eurotel -infolinka z mobilního telefonu *11 Aktivace (Kè): 495 / 3680 Mìsíèní paušá:l (Kè) Minuty zdarma Sazba (Kè/min.): 2,70-9,90 Na ostatní sítì (Kè/min.): 4,00-11,70 Oskar -infolinka z mobilního telefonu *077 Aktivace: (Kè) 0 Mìsíèní paušál (Kè): Minuty zdarma: Sazba (Kè/min.): 3,00-14,00 Na ostatní sítì (Kè/min.): 3,50-28,00 ceny + DPH 5% (aktuální ceny záøí/ DPH+ 5% ) 4.3 Z nabídky další operátorù na èeském trhu: GTS Brno Pálavské nám.11, Brno Intert:www.gts.cz gtsgroup.cz Tel.:05 / *, 0800 / (Zelená linka) Alternativní operátor poskytující komplexní nabídku hlasových, datových a dalších slu eb v oblasti telekomunikací. Ceny se stanovují individuálnì pro ka dého zákazníka dle druhu a objemu poskytnutých slu eb. TELE2,s.r.o. Londýnská 8, Praha 2 Intert:www.tele2.cz tele2.cz Tel.:02 / Poskytovatelé bezdrátového pøipojení na intert.. Ceny se stanovují individuálnì pro ka dého zákazníka dle druhu a objemu poskytnutých slu eb. 5.Odpady: Nejvýznamìjší dodavatelé v Jihomoravském kraji: SAKO, a.s., Spalovna a komunální odpady Brno, a.s. Jedovnická 2, Brno Intert:www.sako.cz sako.cz Divize Spalovna: Tel.:05 / Divize Svoz: Tel.:05 / Poskytovatelé komplexních slu eb v odpadovém hospodáøství; Ceník za svoz a zškodnìní smìsného komunálního odpadu ka doroènì schválen Zastupitelstvemmìsta Brna a je k dispozici na firemních webových stránkách. A.S.A., spol.s r.o. provozovna Brno Vídeòská 102, Brno Intert:www.asa-cz.cz asa-cz.cz Tel.:05 / Poskytovatelé komplexních slu eb v odpadovém hospodáøství. Ceny sjednávány individuálnì s ka dýmzákazníkemdle objemu poskytnutých slu eb. van Gansewinkel, a.s. areál Agropodnik Modøice, Modøice Intert:www.vangansewinkel.cz vangansewinkel.cz Tel.:05 / Poskytovatelé komplexních slu eb v odpadovém hospodáøství. Ceny sjednávány individuálnì s ka dýmzákazníkemdle objemu poskytnutých slu eb. Aliatel, a.s., regionální zastoupení Brno Údolní 27, Brno: Intert:www.aliatel.cz aliatel.cz Tel.: 05 / Poskytovatelé telefonního a datového pøipojení a intertu pro firemní klientelu. Ceny se stanovují individuálnì pro ka dého zákazníka dle druhu a objemu poskytnutých slu eb. Qt CZ, s.r.o. Špitálka 23, Brno Intert:www.qt.cz qmail.cz Tel.: 05 / Poskytovatelé bezdrátového pøipojení na intert a dalších slu eb v oboru datové komunikace. Ceny se stanovují individuálnì pro ka dého zákazníka dle druhu a objemu poskytnutých slu eb.

23 BLANSKO KULTURA, SPORT, VOLNÝ ÈAS V nádherné pøírodì mù ete obdivovat krásu moravských hradù a zámkù (Veveøí). 11 Ulice a námìstí jihomoravských mìst ijí bohatým spoleèenským ivotem. Jednímz jvýznamnìjších sportovních podnikù v Jihomoravském kraji je Grand Prix motocyklù na Masarykovì okruhu. Ve vinných sklepech ji ní Moravy snadno podlehte kouzlu dávných èasù. Kalendáø kulturních akcí je ka doroènì nabitý atraktivní nabídkou všech ánrù (Státní filharmonie Brno). Do center mìst se vrací elegance a vysoký standard nakupování.

24 2 BLANSKO 5 4 KULTURA, SPORT, VOLNÝ ÈAS Hlavní turistické oblasti Jihomoravského kraje 4 Slavkovské bojištì - Mohyla míru památník bitvy tøí císaøù 1 Lednicko-Valtický areál, se svýmjediènýmzámeckým parkemje zaøazen na seznampamátek UNESCO. 2 Brno je historickou metropolí Moravy (portál Staré radnice). 5 Moravský kras láká návštìvníky kouzlemkrápníkových jeskyní. 3 Slovácko, kraj dobrého vína a ivých lidových tradic. 6 Národní park Podyjí. Zde se snoubí krásy pøírody s kulturními památkami. (Vranov nad Dyjí)

25 BLANSKO DÙLE ITÉ KONTAKTY Klíèové kontaktní adresy na ji ní Moravì 12 Krajský úøad Jihomoravského kraje Adresa: erotínovo nám. 3/5, Brno Tel: Fax: kr-jihomoravsky.cz Hejtman: p. Stanislav Jurák Zástupce hejtmana s pravomocí pro regionální rozvoj: p. František Polách Øeditel krajského úøadu: p. Jiøí Crha kr-jihomoravsky.cz Tel: Fax: Regionální rozvojová agentura ji ní Moravy Adresa: Výstavištì 1, Areál BVV, Brno Øeditel: p. Vladimír Gašpar rrajm.cz Tel/fax: Regionální zástupce CzechInvest (podpora zahranièních investoru): p. David Uhlíø rrajm.cz Tel/fax: Sdru ení obcí a mìst ji ní Moravy Adresa:nám. T. G. M. 10, Bøeclav Pøedseda: p. Miroslav Ondruš breclav-city.cz Tel: Sekretariát: sl. Blanka Mašová Adresa: Výstavištì 1, Areál BVV, Brno rrajm.cz Tel/fax:

26 BLANSKO DÙLE ITÉ KONTAKTY 12 Klíèové kontaktní adresy na ji ní Moravì Regionální obchodní a hospodáøská komora Adresa: Výstavištì 1, Areál BVV, Brno Tajemník: p. Petr Bajer ohkbrno.cz Tel: Regionální zástupkynì Czechtrade (podpora èeských exportérù):pí. Dagmar Matìjková ohkbrno.cz Tel: Statutární mìsto Brno Adresa: Magistrát mìsta Brna, Malinovského nám. 3, Brno Primátor: p. Petr Duchoò brno.cz Tel: Odbor hospodáøského rozvoje: pí. Marie Jalová brno.cz Tel: Odbor zahranièních vztahù: p. Mojmír Jeøábek brno.cz Tel: Okresní úøady Okresní úøad Blansko Adresa: Námìstí Republiky 1, Blansko Pøednosta: p. Lubomír Toufar Tel: okubk.cz Okresní úøad Brno - venkov Adresa: Moravské nám. 6, Brno Pøednosta: p. Vladislav Rù ièka Tel: oku-bo.cz Okresní úøad Bøeclav Adresa: Nám. T. G. M. 10, Bøeclav Pøednosta: p. Dymo Piškula Tel: oku-bv.cz Okresní úøad Hodonín Adresa: Národní tøída 25, Hodonín Pøednosta: pí. Danuše Køivánková Tel: oku-ho.cz Okresní úøad Vyškov Adresa: Nádra ní 7, Vyškov Pøednosta: p. Ivo Bárek Tel: oku-vy.cz Okresní úøad Znojmo Adresa: Nám. armády 8, Znojmo Pøednosta: p. Josef Sedlák Tel: oku-zn.cz

27 BUÈOVICE MAREFY BLANSKO E50 BUÈOVICE - MAREFY BUÈOVICE 250m

28 BUÈOVICE MAREFY GEOGRAFICKÁ Á POLOHA REGIONU BUÈOVICE - MAREFY Okres: Obec / poèet obyvatel: Vyškov Buèovice Katastrální území: Nabízenáplocha / ha: Buèovice - Marefy 50,00 5. Cena (Kè/m 2 ): 5a. Nabídková cena: 100,00 Kè 5b. Dle cenové mapy: 6. Vlastnictví pozemkù: 6a. Obecní ano 6c. Soukromé 6e. Církevní 6b. Státní ano 6d. Restituce 6f. Ostatní 7. 7a. 7b. 7c. Územní pøíprava: Vyu ití dle ÚPn SÚ: Podíl ZPF: Provedené prùzkumy: ÚPn SÚ Buèovice - prùmyslová zóna 100% jsou 8. 8a. 8b. 8c. 8d. 8e. 8f. 9. 9a. 9b. 9c. 9d. 9e. 10. Napojení na sítì TI: Vodovod: Kanalizace: Plynovod: Elektøina: Centrální zásobování tepla: Skládka odpadu: Dopravní napojení: Dálnice: Silnice I./II.tøídy: eleznice: Letištì: eleznièní vleèka: Omezení výstavby: 10a. Záplavové území: 10b. Ochranné pásmo TI: 10c. Ochranné pásmo dálnice: 10d. Ochranné pásmo eleznice: 10e. Ochranné pásmo letištì: 10f. Památková ochrana: 10g. Ochrana pøírody: 10h. Biokoridory: 11. Podmínky vyu ití lokality: 11a. Vydaná územní rozhodnutí: 11b. Investoøi v území: 12. Kontakt: DN na hranici lokality ÈOV m od hranice lokality STL IPE na hranici lokality ano m od hranice lokality ano m od hranice lokality Kozlany - 7,0 km D1 Praha, Brno - Olomouc (exit Holubice) - 15 km I/ m od hranice lokality eleznièní stanice Buèovice m od hranice lokality Brno Tuøany - 20 km, Wien Schwechat km ano m od hranice lokality OP - VVN max. 3 nadzemní podla í jsou Mìstský úøad Buèovice Sovìtská758, Buèovice, ÈR Tel.: +420/507/ , fax: +420/507/ http:

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více

Mortalita - ostatní příčiny

Mortalita - ostatní příčiny Mortalita - ostatní příčiny Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40 J47)

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40 J47) Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J4 J47) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut

Více

Financování vodárenské infrastruktury. Ing. Oldřich Vlasák

Financování vodárenské infrastruktury. Ing. Oldřich Vlasák Financování vodárenské infrastruktury Ing. Oldřich Vlasák Obsah 1. Základní charakteristiky vodárenství v ČR 2. Regulace a legislativní rámec 3. Modely provozování infrastruktury 4. Zdroje financování

Více

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) kraj Vysočina

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) kraj Vysočina Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz

Více

Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Vysočina

Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Vysočina Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

Mortalita onemocnění ledvin (N00 N29) kraj Vysočina

Mortalita onemocnění ledvin (N00 N29) kraj Vysočina Mortalita onemocnění ledvin (N N29) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití IX. Konference o bezpečnosti v obcích a městech Praha 16. dubna 2015 JUDr. Tomáš Koníček 23. 1. 2015 Základní statistické

Více

Mortalita - nehody (V01 X59)

Mortalita - nehody (V01 X59) Mortalita - nehody (V1 X59) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Mortalita dopravní nehody (V01 V99)

Mortalita dopravní nehody (V01 V99) Mortalita dopravní nehody (V1 V99) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Evropská Institute unieof Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a

Více

Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34)

Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34) Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34) Zpracoval: Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin

Více

Státní veterinární správa České republiky. Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/2009

Státní veterinární správa České republiky. Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/2009 Státní veterinární správa České republiky Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/29 Vzteklina nákazová situace v roce 28 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č.

Více

Metodická pomůcka pro zřizování, rozmísťování a evidenci bodů záchrany na území České republiky

Metodická pomůcka pro zřizování, rozmísťování a evidenci bodů záchrany na území České republiky Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Čj. MV-140575-1/PO-IZS-2015 Datum: 23. října 2015 Počet listů: 6 Přílohy: 2/2 Schválil: brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat?

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? NE? -> Tak pro to něco udělejme! Ladislav Dušek Elektronizace zdravotnictví je velké téma Proč vůbec elektronizovat zdravotnictví? Jediný rozumný důvod

Více

Mortalita dopravní nehody (V01 V99)

Mortalita dopravní nehody (V01 V99) Mortalita dopravní nehody (V1 V99) Zpracoval: Mortalita - dopravní nehody (V1 V99): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav

Více

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16)

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Zpracoval: Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

Mortalita - nehody (V01 X59)

Mortalita - nehody (V01 X59) Mortalita - nehody (V1 X59) Zpracoval: Mortalita - nehody (V1 X59): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost

Více

Základní statistické údaje o trestné činnosti v roce 2012

Základní statistické údaje o trestné činnosti v roce 2012 Policejní prezidium 15. 1. 2013 Základní statistické údaje o trestné činnosti v roce 2012 plk. JUDr. Václav Kučera 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Více

Výsledky analýzy pro rozvojovou strategii města. Tým Kasper Business Solutions, s.r.o.

Výsledky analýzy pro rozvojovou strategii města. Tým Kasper Business Solutions, s.r.o. Výsledky analýzy pro rozvojovou strategii města Tým Kasper Business Solutions, s.r.o. Program prezentace Poskytnout informace ohledně výsledků analýzy ohledně strategie rozvoje města Kostelec nad Orlicí

Více

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00 F07)

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00 F07) Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G3, F F7) Zpracoval: Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G3, F F7): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY

SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY KONFERENCJA INAUGURUJĄCA 17 WRZEŚNIA 2009 INAUGURAČNÍ KONFERENCE 17. ZÁŘÍ 2009 Mikroprojekt Sieć współpracy Urzędów

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Daniel Klimeš, Pavel Andres Úvod

Více

Prezentace podnikatelských ploch pro investory. Prezentace průmyslových ploch pro investory

Prezentace podnikatelských ploch pro investory. Prezentace průmyslových ploch pro investory Prezentace průmyslových ploch pro investory 1 Obsah Město Přerov Mapa podnikatelských ploch Informace o jednotlivých plochách Brownfieldy ve městě Kontakty 2 Město Přerov: Základní přehled Počet obyvatel

Více

schválené Zastupitelstvem města Brna na Z4/021 zasedání konaném dne

schválené Zastupitelstvem města Brna na Z4/021 zasedání konaném dne 1. strana z 5 Změny Územního plánu města Brna schválené Zastupitelstvem města Brna na Z4/021 zasedání konaném dne 21. 12. 2004. Změny Územního plánu města Brna 2002-I Změny A - textové části regulativů

Více

O D B O R O V Ý S V A Z K O V O

O D B O R O V Ý S V A Z K O V O Solidarity and Cooperation Against Misusing Global Crisis Current information OS KOVO Czech Republic European Employee Network Agricultural Machinery Workshop February 24, 2010 Praha, Hotel Artemis Josef

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA POHOŘELICE PODROBNÝ TECHNICKÝ POPIS ZÓNY LOKALITA Obec: Okres: Katastrální území: Pohořelice Břeclav Pohořelice Čísla parcel: Katastrální mapa: Adresa lokality: Viz: Údaje z KN Protokol

Více

MŠMT ČR : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OSNOVA : 1. VĚSTNÍK 2. WWW.MSMT.CZ

MŠMT ČR : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OSNOVA : 1. VĚSTNÍK 2. WWW.MSMT.CZ OSNOVA : MŠMT ČR : 1. VĚSTNÍK 2. WWW.MSMT.CZ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Aktuality Tiskové zprávy Kontakt Dotazy Mapa serveru Odkazy Vyhledávání O úřadu Dokumenty Ekonomika školství Evropský

Více

Základní informace km 2 (4. nejrozsáhlejší kraj) Významné řeky: Nejvyšší bod:

Základní informace km 2 (4. nejrozsáhlejší kraj) Významné řeky: Nejvyšší bod: JIHOMORAVSKÝ KRAJ Základní informace Rozloha: Počet obyvatel: 7 188 km 2 (4. nejrozsáhlejší kraj) 1 178 812 (3. nejlidnatější kraj) Hustota obyvatel: 164 obyv./km 2 HDP: Sousední země: 498 757 mil. Kč,

Více

SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU 2000 2014 Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze 2014 Česká republika Kolorektální karcinom v ČR: výzva pro celou společnost Tragická

Více

PR MYSLOVÁ ZÓNA ZBOŽÍ

PR MYSLOVÁ ZÓNA ZBOŽÍ M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM PR MYSLOVÁ ZÓNA ZBOŽÍ Adresa: nám stí T. G. Masaryka 38 544 01 Dv r Králové nad Labem I O: 277 819 Telefon / Fax: 499 320 111 / 499 320 178 www: www.mudk.cz e-mail: starosta@mudk.cz

Více

Ceník Střešní produkty pro obytné domy 15. 3. 2012 DPH 20% Obsah

Ceník Střešní produkty pro obytné domy 15. 3. 2012 DPH 20% Obsah Střešní produkty pro obytné domy 1.. 01 DPH 0% Obsah Střešní krytiny Oplechování a příslušenství pro taškové krytiny Speciální příslušenství pro krytinu Classic Okapový systém Střešní bezpečnostní prvky

Více

Státní veterinární správa České republiky. Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/2005

Státní veterinární správa České republiky. Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/2005 Státní veterinární správa České republiky Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/25 Vzteklina nákazová situace v roce 24 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č.

Více

PASPORT LOKALITY HRADEC KRÁLOVÉ TŘEBEŠ

PASPORT LOKALITY HRADEC KRÁLOVÉ TŘEBEŠ PASPORT LOKALITY HRADEC KRÁLOVÉ TŘEBEŠ HRADEC KRÁLOVÉ TŘEBEŠ ezetice Všestary Neděliště Lochenice Skalice Předměřice nad Labem Světí Černilov Divec e Stěžery Hradec Králové Blešno ice skačka Hradec Králové

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2790/135/2012 6 Rodinný dům č. p. 594 s příslušenstvím a pozemky Družstevní 594, Petřvald Kraj Moravskoslezský, okres

Více

Využití dat EHIS k hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR

Využití dat EHIS k hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR Využití dat EHIS k hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Šárka Daňková 26. 10. 2016, Praha Vytvořilo společné pracoviště Institut biostatistiky a analýz

Více

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 3/2001

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 3/2001 Státní veterinární správa České republiky Informační bulletin č. 3/001 Veterinární hygienický dozor vybraná data z roku 000 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 3 / 001 1 Státní veterinární

Více

Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období

Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období 2007 2013 Jihomoravský kraj Výše dotace pro projekty realizované na území Jihomoravského kraje z OP období 2007 2013 145 mld. Kč

Více

DATABÁZE GREENFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE STATISTICKÉ ÚDAJE

DATABÁZE GREENFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE STATISTICKÉ ÚDAJE STATISTICKÉ ÚDAJE V databázi Greenfields Libereckého kraje evidujeme celkem 18 rozvojových lokalit o celkové rozloze 487ha. Tento počet se mění v závislosti na změnách územních plánů jednotlivých územních

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

NÁVRH ZADÁNÍ H R U Š K Y. okr. Břeclav. říjen 2010

NÁVRH ZADÁNÍ H R U Š K Y. okr. Břeclav. říjen 2010 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru H R U Š K Y okr. Břeclav říjen 2010 Pořizovatel: Obecní úřad Hrušky Objednatel: Obec Hrušky, U zbrojnice 100, 691 56 Hrušky Projektant:

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2009

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2009 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2009 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Zbyněk Bortlíček, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34)

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4270-69/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4270-69/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4270-69/2015 O ceně bytové jednotky č.466/4 v Ústí nad Labem, místní část Neštěmice, Opletalova č.p.466, vč.příslušenství a podílu o velikosti 577/35888 na společných částech domu a

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov REGISTRAČNÍ ŘÁD VOLEJBALU Číslo směrnice: 05/2011 změna 01/2012 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 1. dubna 2012 Účinnost

Více

Turistická informační centra v Jihomoravském kraji

Turistická informační centra v Jihomoravském kraji Turistická informační centra v Jihomoravském kraji Baťův kanál Informační centrum, Zámecká 2, Veselí nad Moravou www.batacanal.cz Mail: abk@batacanal.cz Tel.: 420 518 325 330, Bílé Karpaty Vzdělávací a

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

Státní veterinární správa České republiky. Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/2010

Státní veterinární správa České republiky. Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/2010 Státní veterinární správa České republiky Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/21 Vzteklina nákazová situace v roce 29 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č.

Více

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2014

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2014 Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2014 Celkové pořadí Pořadí v oblasti podnikatelské prostředí podle 17 kritérií (více detailů v tabulce č. 2, 3 a

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012,

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012, Vážení přátelé, držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti a rodiče dětí do tří let, můžete získat zdarma EUROKLÍČ a zapojit se aktivně do projektu Euroklíč v Jihomoravském

Více

170 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6640/50 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance.

170 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6640/50 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance. ZNALECKÝ POSUDEK č.6640/50 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance Předmět ocenění: 12.1 Jednoduchá stavba - garáž Stávající Číslo popisné: rozestavěná stavba Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo ZP-5608 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2622/3 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Přerov, k.ú. Přerov Adresa nemovitosti: Alšova 2622/1, 750 02

Více

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 obor * škola kód název oboru délka studia zřizovate l školy okres Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 26-41-L/01

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. Akce : R O S I C E ZMĚNA č.i ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU Pořizovatel :

Více

A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2

A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH : A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 A1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY...2 A1.2. ÚDAJE O ŽADATELI...2 A1.3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA...2 B1. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...3 C1. ÚDAJE

Více

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M I K U L O V ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 46/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

EURODRAŽBY.CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 46/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) EURODRAŽBY.CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 46/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 10.3 Byt (spoluvlastnický podíl na budově) Stávající Číslo jednotky: 2673/26

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 9/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 9/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 9/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 374 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 62/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 62/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 62/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 728/14 V budově č. p.: 728 Na pozemku

Více

Zlínský region. Petr Fiala Regional Project Manager. Brno 18.4.2007

Zlínský region. Petr Fiala Regional Project Manager. Brno 18.4.2007 Zlínský region Petr Fiala Regional Project Manager Brno 18.4.2007 Základní údaje Source : Český statistický úřad, www.cszo.cz Rozloha (km2) Počet obyvatel 2005 Krajské město : Zlin 2005 Major regional

Více

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ Akce : INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK Investor : MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK, Náměstí 28, 549 22 NOVÝ HRÁDEK Stupeň : Dokumentace k provedení stavby Číslo zak.: 4571 A. PRŮVODNÍ

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2574/47/2011 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1158/34 Adresa nemovitosti: Holasická 1158, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Ostatní stavby: Pozemky: st. 1521 Kraj

Více

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 01/2015

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 01/2015 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 01/015 o ceně rodinného domu č. p. 90 na pozemku p. č. 3, vč. příslušenství a pozemků p. č. 34/1, 34/, 334/3 dle listu vlastnictví č. 49, k.ú. Dobřínsko, obec Dobřínsko, okres Znojmo

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. okr. Brno - venkov KVĚTEN 2008

NÁVRH ZADÁNÍ. okr. Brno - venkov KVĚTEN 2008 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru MĚSTA POHOŘELICE okr. Brno - venkov KVĚTEN 2008 Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad Objednatel:

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 12 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDA NÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU 2013

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU 2013 VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU 2013 PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Dílčí zpráva 1 Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí odbor ochrany vod Vršovická 65 100 00 Praha 10 Projekt: VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1971/066/2016 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2287/1 včetně podílu na č.p. 2287, 2288 a na pozemku p.č. 5771/7 Adresa nemovitosti: Střelnice 2287,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

Nezaměstnanost ve světě

Nezaměstnanost ve světě Nezaměstnanost Nezaměstnanost ve světě Nezaměstnanost Kdo je z pohledu ekonomie nezaměstnaný Výpočet míry nezaměstnanosti Typy nezaměstnanosti Dobrovolná a nedobrovolná nezamětnanost Náklady nezaměstnanosti

Více

Agentura CzechInvest. Regionální kancelář pro Kraj Vysočina Adam Joura květen 2016

Agentura CzechInvest. Regionální kancelář pro Kraj Vysočina Adam Joura květen 2016 Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Kraj Vysočina Adam Joura květen 2016 Obsah Představení Oznámení Služby agentury CzechInvest Upozornění: Prezentace vznikla pro účely Exportního fóra konaného

Více

KRYCÍ LISTY ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ

KRYCÍ LISTY ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ Přílo č. 1 KRYCÍ LISTY ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ strana Rozvojová území pro bydlení: B1 Vinice-jih 3 B2 Vinice-sever 5 B3 Pod Mikulkou 7 B4 Bílá Hora-Pecihrádek 9 B5 Újezd B5e Na Drážkách 11 B6 Červený Hrádek

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4382/2013 NEMOVITOST: 1/5 stavby pro rodinnou rekreaci č.ev. 50 na pozemku jiného vlastníka Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Znojmo, obec Štítary, k.ú.

Více

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 majek@usbrno.cz

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE...

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... Obsah: 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... 2 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 2 3.2 ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH V LOKALITĚ...

Více

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR 1. DÁIČNÍ A SIIČNÍ SÍŤ V OKRESE ČR Pro dopravu nákladů, osob a informací jsou nutné podmínky pro její realizaci, jako je kupříkladu vhodná dopravní infrastruktura. V případě pozemní silniční dopravy to

Více

Podpora malých a středních podniků (SME) Karel Mourek, ředitel úseku komerční centra České spořitelny 6. října 2009

Podpora malých a středních podniků (SME) Karel Mourek, ředitel úseku komerční centra České spořitelny 6. října 2009 Podpora malých a středních podniků (SME) Karel Mourek, ředitel úseku komerční centra České spořitelny 6. října 2009 Segmentace klientů Makro segmenty Ústí nad Liberec Labem DC LB JN TP UL CL SM TU NA MO

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 7774821 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2011) Počet obyvatel (dle SLBD 2011) 605

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 7774821 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2011) Počet obyvatel (dle SLBD 2011) 605 Základní údaje o obci Název obce Němčičky Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 7774821 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2011) 50,5 ha Počet obyvatel (dle SLBD 2011) 605

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620 Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Obsah Popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha pozemku... 5 Výměry:... 6 Územní plán:...

Více

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5 íloha. 12 - Životní prost edí Obec Rizikovost Popis ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov Jav rek Litostrov Rudka ky Dolní Kounice Hlína Ivan ice hlavní tak II/386 uzav

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3582-405/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3582-405/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3582-405/2013 O ceně bytové jednotky č.21/9 v obci Žár č.p.21, včetně příslušenství a podílu o velikosti 7488/132597 na společných částech domu a pozemku p.č.st.69/2 zastavěná plocha

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Hory stavební úřad Ulice: Horní nám. 1 PSČ, obec: 123 45 Hory V Horách dne 12. 12. 2007 Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ podle ustanovení 110 odst. 1 a 2, zákona

Více

VI. Setkání starostů Jihomoravského kraje. Tereza Ulverová Provozní ředitelka

VI. Setkání starostů Jihomoravského kraje. Tereza Ulverová Provozní ředitelka VI. Setkání starostů Jihomoravského kraje Tereza Ulverová Provozní ředitelka STABILNÍ KOLEKTIVNÍ SYSTÉM pro zpětný odběr elektrozařízení založený, řízený a kontrolovaný výrobci ARDO ČR domácí spotřebiče,

Více

POZEMEK PRO KOMERČNÍ VÝSTAVBU 1 41 64 m 2 - RUDOLTICE U LANŠKROUNA

POZEMEK PRO KOMERČNÍ VÝSTAVBU 1 41 64 m 2 - RUDOLTICE U LANŠKROUNA POZEMEK PRO KOMERČNÍ VÝSTAVBU 1 41 64 m 2 - RUDOLTICE U LANŠKROUNA Obec Rudoltice Katastrální území Rudoltice u Lanškrouna Pozemková parcela 4216/5 Výměra 1 41 64 m 2 Cena informace v kanceláři Rovinatý

Více

OBEC VODĚRADY. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY

OBEC VODĚRADY. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY OBEC VODĚRADY Číslo opatření obecné povahy: 1/09 Dne: 25.06.2009 Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY Zastupitelstvo obce, příslušné podle 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006

Více

IČ: 25023217 telefon: 800 900 490 e-mail: Datum místního šetření: 14.7.2015 Datum zpracování : 14.7.2015

IČ: 25023217 telefon: 800 900 490 e-mail: Datum místního šetření: 14.7.2015 Datum zpracování : 14.7.2015 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/97/2015/4 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 152/3 Adresa nemovitosti: Zahrádky 152 Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec

Více

RODINNÉ DOMY KAMENCE TĚŠNOVICE

RODINNÉ DOMY KAMENCE TĚŠNOVICE RODINNÉ DOMY KAMENCE TĚŠNOVICE MÍSTO STAVBY : Kroměříž, m.č. Těšňovice, trať Kamence ZADAVATEL : Autoeden Zedník s.r.o Lesní 331 Vážany, Kroměříž 76701 STUPEŇ DOKUMENTACE : Územní studie Zakázkové číslo

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE 1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno územím dílčí změny v katastrálním území obce Sudoměřice. Na základě požadavku

Více

Podvyužité areály (brownfields) 61. Himpex, U Náhonu 12

Podvyužité areály (brownfields) 61. Himpex, U Náhonu 12 Podvyužité areály (brownfields) 61 Budova Himpex, U Náhonu 12 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PLOCHY: Bývalé drobné zboží Březhrad. Skladovací objekt s výhledem na rybník, louky a pole. Dvě výrobní haly a panelová

Více

ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2015 Č. j.: Stran: 8 Přílohy: 1 Název: Rozpočet Obce Čermná nad Orlicí na rok 2015. Podkladový materiál: pro III. veřejné zasedání zastupitelstva obce Čermná nad

Více

tabulka 8: Ubytovací zařízení na území Jihomoravského kraje

tabulka 8: Ubytovací zařízení na území Jihomoravského kraje tabulka 8: Ubytovací zařízení na území Jihomoravského kraje kód obce obec 546941 Dobšice 6220 Znojmo 1 1 550132 Olšany 6219 Vyškov 1 1 2 550175 Podomí 6219 Vyškov 1 1 2 555282 Kurdějov 6207 Hustopeče 1

Více