INVESTIEREN SIE IN SÜDMÄHREN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTIEREN SIE IN SÜDMÄHREN"

Transkript

1 INVESTUJTE NA JI NÍ MORAVÌ INVEST IN SOUTH MORAVIA INVESTIEREN SIE IN SÜDMÄHREN Phare Tento projekt je spolufinancován z prostøedkù EU, z FMP CBC Phare This project was cofinancing by the European Unions Phare Cross-border cooperation

2 BLANSKO OBSAH: Jihomoravský kraj v èíslech strana è. Geografická poloha regionu Proè investovat na ji Prùmyslový profil regionu Existující zahranièní investice Nezamìstnanost, kvalifikaèní struktura Z Š ì am stnanost, prùmìrné mzdy kolství a vzd ní Moravì ìlanostní struktura Pøehled prùmyslových zón Podnikatelské služby v regionu Ceny médií a informace o podmínkách pøipojení Kultura, sport, voln ý èas Dùležité kontakty Pøehled prùmyslových zón BUÈOVICE - MAREFY ÈERNOVICKÁ TERASA - BPZ-ÈT - NESYT 1 HUSTOPEÈE - LOKALITA P2 KUØIM - VAILLANT MIKULOV - MERFIN POHOØELICE - SPODNÍ ŠTINGARY TECHNOLOGICKÝ PARK TIŠNOV - DÍLY POD MÌSTEM VESELÍ - PØEDMÌSTÍ VIŠÒOVÉ - U MRAZÍREN - DOBŠICKÁ

3 BLANSKO GEOGRAFICKÁ POLOHA REGIONU 01 Brno - Praha Brno - Vídeò 200 km 130 km Oslo Helsinki Stockholm Brno - Berlín 550 km Moskva Brno - Varšava 600 km Brno - Budapeš 370 km London Amsterdam Berlin Warszawa Kiev Brno - Mnichov Brno - Brusel Brno - Londýn Brno - Paøí 550 km km km km Paris Bruxelles Praha CZ D Wien A 500km PL Brno SK Bratislava Budapest H Brno - Øím km 1000km Roma 1500km

4 01 BLANSKO GEOGRAFICKÁ POLOHA REGIONU Jihomoravský kraj v èíslech Mìsta nad 10 tis. obyvatel: Brno Znojmo Hodonín Bøeclav Vyškov Blansko Kyjov Veselí nad Moravou Boskovice Rozloha: Poèet obyvatel: Hustota osídlení: Prùmìrná roèní teplota: Roèní úhrn srá ek: ,25 km obyv./ Km 9,6 C 510 mm 2 ÚHRN SRÁ EK (mm/mìsíc) PRÙMÌRNÁ TEPLOTA VZDUCHU ( C/mìsíc) I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII

5 BLANSKO PROÈ INVESTOVAT NA JI NÍ MORAVÌ dùvodù, proè investovat na ji ní Moravì: l l l l l l l l l l l l vynikající poloha na køi ovatce hlavních evropských dopravních tahù krajské hlavní mìsto Brno, nabízející spoleèenský a kulturní komfort velkomìsta dlouholetá tradice špièkových prùmyslových podnikù, zamìøìných pøedevším na strojírenství a elektrotechniku poøádání obchodních a výstavních akcí celosvìtového významu široká nabídka vysoce kvalifikované pracovní síly sedm vysokých škol a rozvinutá výzkumnì-vývojová základna kvalitní dopravní a technická infrastruktura strukturovaná nabídka investièních pøíle itostí nízké ivotní a investièní náklady kvalitní ivotní prostøedí s pestrou nabídkou rùzných typù bydlení krásná krajina s mno stvím pøíle itostí pro sport a vyu ití volného èasu milí a pøívìtiví lidé, kteøí vám nabídnou své srdce a rozum

6 02 BLANSKO PROÈ INVESTOVAT NA JI NÍ MORAVÌ Veletrhy Brno Veletrhy Brno, a.s. jsou jvìtší vystavovatelskou spoleèností v Èeské republice Èeský technologický park Brno Èeský technologický park Brno je sídlem spoleèností Siemens, IBM, Invensys, Control Techniques, Silicon Graphics a dalších. 2 Technologický park nabízí mprostor pro kanceláøe, výzkuma lehký prùmysl. Mezinárodní letištì Brno-Tuøany Letištì zajiš uje rychlé a komfortní spojení Jihomoravského kraje se svìtem. Jihomoravskýkraj másilnou tradici v elektrotechnice, strojírenství a zamìøuje se na podnikání v hi-tech oborech.

7 BLANSKO PRÙMYSLOVÝ PROFIL REGIONU 03 Prùmyslové podniky s více 250 zamìstnanci v Jihomoravském kraji Poèet prùmyslových podnikù: 1 podnik 5 podnikù V. Opatovice Letovice Boskovice Rájec Rájeèko V.Bitýška Drásov Kuøim Blansko Adamov Ivanovice Zastávka Rosice Zbýšov Ivanèice Mor. Krumlov Moravany Modøice Hrušovany Mokrá- Horákov Rousínov Slavkov Vyškov dánice Kyjov Bzec Veselí n.m. Znojmo Hustopeèe Hodonín Strá nice Velká n.vel. Bøeclav Odvìtví prùmyslové výroby - prùmysl: strojírenský a kovozpracující potravináøský textilní ko edìlný døevozpracující a nábytkáøský papírenský a polygrafický chemický a farmaceutický gumárenský a plastikáøský sklo, keramika a stavební hmoty elektrotechnika, elektronika a optická zaøízení výroba dopravních prostøedkù jiný prùmysl

8 03 BLANSKO PRÙMYSLOVÝ PROFIL REGIONU Nejvìtší podnikatelské subjekty v Jihomoravském kraji podle prùmyslových odvìtví v roce 2000 Poøadí Odvìtví Poèet podnikatelských subjektù (nad 100 zam.) Prùmìrný evidenèní poèet zamìstnancù v roce Strojírenský a kovozpracující prùmysl 2. Kovozpracující Potravináøský Elektrotechnika, elektronika a optická/výzkumná zaøízení 5. Textilní Sklo, keramika a stav. hmoty Jiný Døevozpracující a nábytkáøský Papírenský a polygrafický Gumárenský a plastikáøský Chemický a farmaceutický Výroba dopravních prostøedkù Ko edìlný Celkem Zdroj: ÈSÚ Pozn. : Pouze podniky se sídlem v Jihomoravském kraji, nikoliv poboèné závody podnikù se sídlem mimo kraj. Organizaèní struktura hospodáøství v Jihomoravském kraji a skladba prùmyslových odvìtví ( v roce 2000) ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA HOSPODÁØSTVÍ: SKLADBA PRÙMYSLOVÝCH ODVÌTVÍ: Státní podniky Akciové spoleènosti Soukromé spoleènosti Dru stva Fyzické osoby % Strojírenství Ergetika Elektrotechnika Textil + odìvnictví Potravináøství Chemie Ostatní %

9 BLANSKO EXISTUJÍCÍ ZAHRANIÈNÍ INVESTICE 04 Zahranièní investoøi s více 300 zamìstnanci v Jihomoravském kraji Odvìtví prùmyslové výroby - prùmysl: strojírenský a kovozpracující potravináøský textilní ko edìlný døevozpracující a nábytkáøský chemický a farmaceutický elektrotechnika, elektronika a optická zaøízení sklo, keramika a stavební hmoty papírenský a polygrafický 8 V.Bitýška Mor. Krumlov Drásov Moravany Velké Opatovice Kuøim 3 Rájeèko 5 18 Mokrá Horákov Hrušovany Boskovice 7 Slavkov Velikost subjektu podle poètu zamìstnancù: Kyjov 11 více 1000 zamìstnancù zamìstnancù Znojmo Hodonice Hustopeèe 27 Bøeclav Hodonín 13 22

10 04 BLANSKO EXISTUJÍCÍ ZAHRANIÈNÍ INVESTICE Zahranièní investoøi s více 300 zamìstnanci v Jihomoravském kraji Jméno firmy Odvìtví Pùvod kapitálu Poèet zamìstnancù 1. Flextronics International, s.r.o. elektronika USA Více AMP-Tyco Czech elektronika USA Více Als tom Power (former ABB ergetické Francie Více 1000 Ergetické systémy) s trojírens tví 4. Moravské šamotové a lupkové prùmysl stav. hmot Nìmecko Více 1000 zá vod y, a.s. 5. Nová Mos ilana a.s. textil, odìvy Itálie Více Mirva Boskovice a.s. (Dürkopp strojírenství Nìmecko Více 1000 Ad ler ) 7. Celestica Czech Republic elektronika K anada/usa Více Hartmann-Rico zdravotnípotøeby Nìmecko Více ABB-EJF elektrotechnika Švýcarsko Lachema, a.s. (Pliva) farmacie Chorvats ko Vetropack Moravia Glass výroba skla Rakousko (Ve tro pa ck) 12. Otis s trojírenství Nìmecko-USA Jihomoravská armaturka, (Bopp strojírenství Nìmecko und Reuther Armaturen) 14. Keramické závody-laufen Znojmo keramický Nìmecko /Španìlsko Vertexa.s., závod Moravský Krumlova závod Hodonice 16. Rauscher- m edicínské a hygienické výrobky výroba a zpracování sklenìných vláken výro ba zdravotnických Francie Rakous ko ALPS Electric Czech Republic elektronika Japonsko Èes komoravs ký cement, závod výroba s tav. hmot Nìmecko Mokrá. Heidelberger Zement) 19. Novibra Boskovice strojírenství Nìmecko Moraviapress polygrafie Rakousko 21. Juli Motorenwerk elektrotechnika Nìmecko DYAS (Lignum Holz) døevozpracující Rakous ko BMT(MüncherMedizin Mechanik zd ravo tnické Nìmecko GmbH) pøís troje 24. Romika Indus tries obuvnický Nìmecko Egston s ystem electronic s.r.o., elektrotechnika Rakousko provozovna Znojmo 26. Cutis in, a.s., závod Slavkov u Brna potrav.prùmysl Velká Británie Worthington Gastec kovozpracující USA Siemens Elektromotory, závod elektrotechnika Nìmecko Drásov 29. Starobrno potravináøství Rakous ko ABB-Lummus Global, (ABB Oil and Gas. B.V.,) s trojírenství Nizozemí

11 BLANSKO NEZAMÌSTNANOST, KVALIFIKAÈNÍ STRUKTURA 05 Srovnání míry zamìstnanosti ji ní Moravy a krajù ÈR Srovnání míry zamìstnanosti ji ní Moravy a ÈR v posledních letech Jihomoravský kraj Èeskárepublika 10% 9% 8% 7% 7,9% 9,1% 8,8% 9,0% 9,4% 8,5% 8,9% 6% 5% 5,4% 6,1% 4% 3% 2% 1% 0% 3,0% 3,4% 4,3%

12 05 BLANSKO NEZAMÌSTNANOST, KVALIFIKAÈNÍ STRUKTURA Míra zamìstnanosti na ji ní Moravì v územním èlenìní dle obvodù POU Letovice Boskovice Tišnov Blansko Kuøim Vyškov Ivanovice Rosice Brno Šlapanice Rousínov Buèovice Ivanèice Slavkov Mor. Krumlov idlochovice dánice Kyjov Vranov n.d. Znojmo Miroslav Hrušovany n.j. Pohoøelice Mikulov Hustopeèe Klobouky Hodonín Bzec Veselí n.mor. Strá nice Velká n.vel. Bøeclav Situace na trhu práce na ji ní Moravì umístìní uchazeèi ve vìkové skupinì do 24 let

13 BLANSKO ZAMÌSTNANOST, PRÙMÌRNÉ MZDY 06 Struktura zamìstnanosti v okresech Jihomoravského kraje Odvìtví : Blansko prùmysl zemìdìlství stavebnictví Brno - venkov obchod doprava a telekomunikace ostatní slu by Brno Vyškov Znojmo Bøeclav Hodonín Struktura zamìstnanosti v prùmyslu v Jihomoravském kraji Výroba a rozvod elektøiny, plynu a vody 9% Ostatní zpracovatelský prùmysl 5% Výroba dopravních prost øedkù 2% Výroba elektrických a optických pøístrojù 10% Výroba strojù a zaøízení 18% Dobývání rostných surovin 2% Potravináøský a tabákový 11% Textilní a odìvní 8% Ko edìlný 2% Døevozpracující 4% Papírenský a polygrafický 4% Chemický a farmaceutický 2% Výroba kovù a kovovýchvýrobkù 15% Gumárenský a plastikáøský 3% Skláøský a keramický 5%

14 05 06 BLANSKO NEZAMÌSTNANOST, KVALIFIKAÈNÍ PRÙMÌRNÉ STRUKTURA MZDY Míra Prùmìrné zamìstnanosti mzdy v okresech na ji ní Moravì vjihomoravského územním èlenìní kraje dlevobvodù roce 2000 POU Tišnov Letovice Boskovice Blansko Blansko Kuøim Vyškov Ivanovice Vranov n.d. Znojmo Brno - venkov Znojmo Mor. Krumlov Rosice Miroslav Hrušovany n.j. Ivanèice Brno Pohoøelice Brno idlochovice Mikulov Šlapanice Hustopeèe Slavkov Klobouky Rousínov Bøeclav Vyškov dánice Buèovice Hodonín Kyjov Bzec Veselí n.mor. Strá nice Hodonín Velká n.vel. Situace na trhu práce na ji ní Moravì umístìní uchazeèi ve vìkové skupinì do 24 let Bøeclav Kè Prùmìrnámìsíèní mzda v prùmyslu v roce 2000 Jihomoravský kraj Èeská republika Prùmìrná mìsíèní mzda [Kè] Dobývání rostných surovin Potravináøský atabákový Textilní a odìvní Ko edìlný Døevozpracující Papírenský apolygrafický Chemický a farmaceutický Gumárenský a plastikáøský Skláøský a keramický Výroba kovù a kovových výrobkù Výrobastrojùa zaøízení Výroba elektrických a optických pøístrojù Výroba dopravních prostøedkù Ostatní zpracovatelský prùmysl Výroba arozvodelektøiny, plynu a vody Prùmysl celkem

15 BLANSKO ŠKOLSTVÍ A VZDÌLANOSTNÍ STRUKTURA 07 Vzdìlanostní struktura obyvatelstva v okresech Jihomoravského kraje obyvatelstvo starší 15 let stav ,2% Bez vzdìlání a základní Uèòovské a støední bez maturity Úplné støední odborné Úplné støední všeobecné VŠ - univerzitní VŠ - technické VŠ - ekonomické VŠ - zemìdìlské VŠ - ostatní 23, 6% 40,3% 5, 8% 15,3 % 3,4% 5,2% 33,8% 6,1% 2,1% 1,9% 0,2% 0,8% 0,2% 16,1% 29,9% 6,2% 36,9 % 3,7% 2,2% 0,6% 1,4% 5,6% 1,8% 25,4% 1,0% 0,3% 0,9% 0,5% 37,7 % 16,7 % 39,5% 3,6% 1,9% 5, 1% 2,0% 35,4% 14,5% 0,2% 42, 6% 3, 3% 4,3 % 2,0 % 0,9% 0, 2% 0, 9% 0, 2% 34,7% 35,2% 0,9% 0,2% 14,8% 3,3% 2,3% 36,4% 15,8% 3,2% 4,8% 39, 9% 2,0% 1,4% 0,3% 0,8% 0,2% 6,3% 2,4% 0,2% 1,1% 0,3% 40,9% ÈR 18,8% 4,3% 35,8% 3,0 % 7,2% 2,5% 0,6% 0,7% 33,9% 0,4%

16 BLANSKO ŠKOLSTVÍ A VZDÌLANOSTNÍ STRUKTURA 07 Vysoké školy v Jihomoravském kraji a poèty studentù jednotlivých fakult: V Jihomoravském kraji je 7 mìstì vysokých škol s 27 fakultami, na kterých studuje formou øádného denního studia studentù. Formou øádného studia pøi zamìstnání bo formou studia postgraduálního studuje dalších zhruba studentù. M a s a r y k o v a u n i v e r z i t a: erotínovo nám. 9, Brno Fakulta filozofická 2566 Fakulta lékaøská 1541 Fakulta právnická 2215 Fakulta pøírodovìdecká 1866 Fakulta ekonomicko - správní Fakulta pedagogická 3619 Fakulta sociálních studií 812 Fakulta informatiky 1151 Celkem...8 fakult Vy soké uè ení technic ké: Antonínská1,60190 Brno Fakulta strojní 3434 Fakulta elektrotechnická a informatiky Fakulta chemická 593 Fakulta architektury 473 Fakulta podnikatelská 1134 Fakulta výtvarného umìní 179 Fakulta stavební 3669 Celkem...7 fakult Me nde lova ze mìdìlskáa lesnickáunive rzita Zemìdìlskál, Brno Fakulta agronomická Fakulta provoznì ekonomická Fakulta lesnická a døevaøská 975 Fakulta zahradnická 666 Celkem...4 fakulty Veter inární a far mac eutick á univer zita Palackéhotøída l/3, Brno Fakulta veterinárního lékaøství 591 Fakulta farmaceutická 541 Fakulta veterinární hygieny a ekologie 309 Celkem...3 fakulty J anáèk ov a aka de mie m úzic kýc h umìní Beethovenova 2, Brno Fakulta divadelní 239 Fakulta hudební 260 Celkem...2 fakulty 499 Vojensk áa kadem ie v Brnì Kounicova 65, Brno Fakultavelitelskáaštábní 129 Fakulta vojenskotechnická - druhù vojsk 602 Fakulta letectva a protivzdušné obrany 935 Celkem...3 fakulty 1666 Vy sokávojenská šk ola pozem ního v ojsk a ve Vy šk ov ì Víta Nejedlého, Vyškov 3 tel.0507/ Fakulta øízení vojenských systémù 550 Fakulta ekonomiky obrany státu Celkem...2 fakulty

17 BLANSKO PØEHLED PRÙMYSLOVÝCH ZÓN 08 Pøehled prùmyslových zón BLANSKO BPZ-ÈT 2 -TECHNOLOGICKÝ PARK 3 BUÈOVICE-MAREFY 4 -NESYT 1 5 HUSTOPEÈE-LOKALITA P2 6 KUØIM-VAILLANT 7 MIKULOV-MERFIN 8 POHOØELICE-SPODNÍ ŠTINGARY 9 TIŠNOV-DÍLY POD MÌSTEM 10 VESELÍ-PØEDMÌSTÍ 11 VIŠÒOVÉ-U MRAZÍREN 12 -DOBŠICKÁ

18 BLANSKO PØEHLED PRÙMYSLOVÝCH ZÓN 08 Dotace na vytvoøená pracovní místa podle okresù KATEGORIE OKRESÙ DOTACE NA 1 VYTVOØENÉ PRACOVNÍ MÍSTO MÍRA NEZAMÌSTNANOSTI A Kè nad 50% celostátního prùmìru B Kè 25%-50% nad celostátní prùmìr C Kè 1%-25% nad celostátní prùmìr D 0 Kè pod celostátnímprùmìrem CH SO KV TC DO TP UL MO CV LT LN KD RA PS RO BE PZ PM PB PJ DC LB CL JN SM TU MB ME JC PH AB PI TA KT ST PT CB CK BN HK NB KO PU KH CR HB PE JI TR JH NA RK UO SY ZR BK BI BM ZN BV JE SU OC BR OP KI OV NJ PR PV VS KM VY ZL HO UH FM

19 BLANSKO PODNIKATELSKÉ SLU BY V REGIONU 09 Kontaktní adresy na podnikatelské slu by Obchodní a hospodáøské komory REGIONÁLNÍ HOSPODÁØSKÁ KOMORA JI NÍ MORAVY Výstavištì 1, areál BVV, Brno tel: 05/ , fax: 05/ OKRESNÍ HOSPODÁØSKÁ KOMORA BLANSKO Sukova 6, Blansko tel:0506/415244, fax:0506/ iol.cz OBCHODNÍ A HOSPODÁØSKÁ KOMORA - MÌSTO Výstavištì 1, areál BVV, Brno tel: 05/ , fax: 05/ ohkbrno.cz OKRESNÍ HOSPODÁØSKÁ KOMORA - VENKOV Hvìzdová 13, Brno tel: 05/ , fax: 05/ brno.at.cz OKRESNÍ HOSPODÁØSKÁ KOMORA nám. T. G. Masaryka 13, Bøeclav tel: 0627/ , fax: 0627/ OBCHODNÍ HOSPODÁØSKÁ KOMORA areál fy Šebesta, s.r.o. Svatoborská 591, Kyjov tel: 0628/ 25910, fax: 0628/ sebesta.cz OKRESNÍ HOSPODÁØSKÁ KOMORA Havlíèkova 7, Vyškov tel: 0507/ 23332, fax: 0507/ vys.czn.cz OKRESNÍ HOSPODÁØSKÁ KOMORA Sokolská 18, Znojmo tel: 0624/ , fax: 0624/ mbox.zn.cz

20 BLANSKO PODNIKATELSKÉ SLU BY V REGIONU 09 Kontaktní adresy na podnikatelské slu by Banky V kraji má poboèky nìkolik desítek bankovních ústavù, z nich je celá øada vlastnìna zahranièními bankami (nìmeckými, rakouskými, francouzskými, nizozemskými, belgickými). Právnické slu by Èeská advokátní komora Praha, regionální sekce Brno Veveøí 70, Brno tel. 05/ Notáøská komora Èeské republiky Jeèná 11, Praha 2 Tel.: /2/ , fax: /2/ , mbox.vol.cz Projektanti, stavební in enýøi, architekti Èeská komora autorizovaných in enýrù oblast Brno Vrchlického sad 2 tel. 05/574310, Èeská komora architektù, poboèka Brno Starobrnìnská 16/18, Brno tel. 05, cka.cc Realitní kanceláøe Asociace realitních kanceláøí Èech, Moravy a Slezska Na Chodovci 2880/3, Praha 4 Spoøilov Tel. 02/ , fax: 02/ arkcms.cz Registr realitních agentur (mo nost vyhledávání realitních kanceláøí podle sídla a regionálního zamìøení)-www.movitosti21.cz Celnice Celní øeditelství Brno Kolištì 21, Brno tel. 05/ , fax (05) cs.mfcr.cz Èeský statistický úøad Èeský statistický úøad, Krajská reprezentace Brno útvar informaèních slu eb Jezuitská 2, Brno tel. 05/ , gw.czso.cz Auditorské, daòové a úèetní slu by Komora auditorù Èeské republiky poštovní schránka 772, Opletalova 55, Praha 1 Tel.: 02/ , Fax: 02/ kacr.cz, Komora daòových poradcù ÈR Kozí 4, Brno tel. 05/ , fax: kdpcr.cz Èeská komora odhadcù majetku Václavské nám. 15, Praha 1 tel: , fax: ckom.cz, Svaz úèetních a Komora certifikovaných úèetních Štìpánská 28, Praha 1 Tel.: 02/ , Fax: 02/ komora-ucetnich.cz

21 BLANSKO CENY MÉDIÍ A INFORMACE O PODMÍNKÁCH PØIPOJENÍ 10 1.Elektrická ergie: Jihomoravská ergetika, a.s., Lidická 36, Brno Monopolní dodavatel elektrické ergie a souvisejících slu eb v Jihomoravském kraji. Kontaktní osoba: Ing. Pavel Tesaø, vedoucí odboru marketingu Tel: Fax: jme.cz Intert: Zpùsob komunikace: individuální, prostøednictvím key account managera. Ceny se stanovují individuálnì pro ka dého zákazníka na základì odebraného mno ství elektrické ergie. Sazby a orientaèní ceny jsou uvedeny v ceníku na webových stránkách 2.Voda + kanalizace: V Jihomoravském kraji pùsobí v rámci jednotlivých regionù rùzní správci vodovodní a kanalizaèní sítì, sítì jsou v majetku obcí a mìst. Ceny vodného a stoèného jsou dohodnuté ceny mezi správci a majiteli sítí. 2.1 Pitná voda (vodné): Brnìnské vodárny a kanalizace, a.s. Hybešova 16, Brno Tel: 05 / * 3 Cena:16,60 Kè/m+ 5% DPH Vodárenská akciová spoleènost, a.s., divize Brno venkov Sobìšická 156, Brno Tel: 05 / * 3 Cena:18,30 Kè/m+ 5% DPH Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brnìnská 13, Vyškov Tel: 0507 / * 3 Cena:21,43 Kè/m+ 5% DPH Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyòova 2, èp. 2933, Hodonín Tel: 0628 / * 3 Cena:17,21 Kè/m+ 5% DPH Vodovody a kanalizace Bøeclav, a.s. Èechova 23, Bøeclav Tel: 0627 / * 3 Cena:19,60 Kè/m+ 5% DPH Vodárenská akciová spoleènost, a.s., divize Znojmo Kotkova 20, Znojmo Tel: 0624 / * 3 Cena:18,10 Kè/m+ 5% DPH (* ceny platné pro rok 2001) 2.2 Kanalizace (stoèné): Brnìnské vodárny a kanalizace, a.s. Hybešova 16, Brno Tel: 05 / * 3 Cena:20,00 Kè/m+ 5% DPH Vodárenská akciová spoleènost, a.s., divize Brno venkov Sobìšická 156, Brno Tel: 05 / * 3 Cena:16,60 Kè/m+ 5% DPH Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brnìnská 13, Vyškov Tel: 0507 / * 3 Cena:13,33 Kè/m+ 5% DPH Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyòova 2, èp. 2933, Hodonín Tel: 0628 / * 3 Cena:18,84 Kè/m+ 5% DPH Vodovody a kanalizace Bøeclav, a.s. Èechova 23, Bøeclav Tel: 0627 / * 3 Cena:18,30 Kè/m+ 5% DPH Vodárenská akciová spoleènost, a.s., divize Znojmo Kotkova 20, Znojmo Tel: 0624 / * 3 Cena:12,60 Kè/m+ 5% DPH (* ceny platné pro rok 2001) 3.Plyn: Jihomoravská plynárenská, a.s. Špitálka 15, Brno Monopolní dodavatel plynu a souvisejících slu eb v Jihomoravském kraji. 3 Velkoodbìr (nad kwh/rok, 1 m= 10,4 kwh): Øíjen-bøezen: 0,484 Kè/kWh + stálá mìsíèní platba 4,00 Kè + 5% DPH Duben-záøí: 0, 475 Kè/kWh + stálá mìsíèní platba 4,00 Kè + 5% DPH Støední odbìr ( kwh/rok): Øíjen-bøezen: 0,582 Kè/kWh + 5% DPH Duben-záøí: 0, 574 Kè/kWh + 5% DPH Maloodbìr - 4 kategorie ( kwh/rok): Celoroènì:0,81-0,57 Kè/kWh + stálá mìsíèní platba 16,39-139,34 Kè + 5% DPH (* ceny platné od ) 4. Telekomunikace: Nejvýznamnìjší provozovatel telekomunikaèních slu eb s monopolním postavenímna èeskémtrhu je Èeský Telecom, a.s., vlastník majoritního podílu i jednoho z mobilních operátorù (Eurotel Praha spol.s r.o.). S blí ícímse datemukonèení monopolu (øíjen 2002) a s postupnou liberalizací trhu dochází k rozšiøování nabídky o další subjekty; vzhledemk jejich poètu výèet ní úplný. 4.1 Pevná telefonní sí : Èeský Telecom, a.s. Šilingrovo nám.3/4, Brno Tel: 05 / *, 0800 / (Zelená linka) Intert:www.telecom.cz Zøízení telefonní stanice 3.500,00 Kè Mìsíèní paušál (Kè) 0,00 a 225,00 Místní hovory (Kè/min.) 0,80 a 2,90 Mezimìstské hovory (Kè/min.) 1,00 a 7,40 Hovory do mobilní sítì (Kè/min.) 6,80 a 9,40 Tarif Intert 2001: 2 minuty pøipojení (Kè) 2,60 60 minut pøipojení (Kè) 15,60 a 54,60 Ceny uvedeny vèetnì DPH (aktuální ceny záøí/2001)

22 BLANSKO CENY MÉDIÍ A INFORMACE O PODMÍNKÁCH PØIPOJENÍ Mobilní telefonní sí : Paegas -infolinka z mobilního telefonu *4603 Aktivace: (Kè)0/3.500 Mìsíèní paušál: (Kè) Minuty zdarma: Sazba (Kè/min.):2,50-4,00 Na ostatní sítì (Kè/min.): 3,00-6,50 Eurotel -infolinka z mobilního telefonu *11 Aktivace (Kè): 495 / 3680 Mìsíèní paušá:l (Kè) Minuty zdarma Sazba (Kè/min.): 2,70-9,90 Na ostatní sítì (Kè/min.): 4,00-11,70 Oskar -infolinka z mobilního telefonu *077 Aktivace: (Kè) 0 Mìsíèní paušál (Kè): Minuty zdarma: Sazba (Kè/min.): 3,00-14,00 Na ostatní sítì (Kè/min.): 3,50-28,00 ceny + DPH 5% (aktuální ceny záøí/ DPH+ 5% ) 4.3 Z nabídky další operátorù na èeském trhu: GTS Brno Pálavské nám.11, Brno Intert:www.gts.cz gtsgroup.cz Tel.:05 / *, 0800 / (Zelená linka) Alternativní operátor poskytující komplexní nabídku hlasových, datových a dalších slu eb v oblasti telekomunikací. Ceny se stanovují individuálnì pro ka dého zákazníka dle druhu a objemu poskytnutých slu eb. TELE2,s.r.o. Londýnská 8, Praha 2 Intert:www.tele2.cz tele2.cz Tel.:02 / Poskytovatelé bezdrátového pøipojení na intert.. Ceny se stanovují individuálnì pro ka dého zákazníka dle druhu a objemu poskytnutých slu eb. 5.Odpady: Nejvýznamìjší dodavatelé v Jihomoravském kraji: SAKO, a.s., Spalovna a komunální odpady Brno, a.s. Jedovnická 2, Brno Intert:www.sako.cz sako.cz Divize Spalovna: Tel.:05 / Divize Svoz: Tel.:05 / Poskytovatelé komplexních slu eb v odpadovém hospodáøství; Ceník za svoz a zškodnìní smìsného komunálního odpadu ka doroènì schválen Zastupitelstvemmìsta Brna a je k dispozici na firemních webových stránkách. A.S.A., spol.s r.o. provozovna Brno Vídeòská 102, Brno Intert:www.asa-cz.cz asa-cz.cz Tel.:05 / Poskytovatelé komplexních slu eb v odpadovém hospodáøství. Ceny sjednávány individuálnì s ka dýmzákazníkemdle objemu poskytnutých slu eb. van Gansewinkel, a.s. areál Agropodnik Modøice, Modøice Intert:www.vangansewinkel.cz vangansewinkel.cz Tel.:05 / Poskytovatelé komplexních slu eb v odpadovém hospodáøství. Ceny sjednávány individuálnì s ka dýmzákazníkemdle objemu poskytnutých slu eb. Aliatel, a.s., regionální zastoupení Brno Údolní 27, Brno: Intert:www.aliatel.cz aliatel.cz Tel.: 05 / Poskytovatelé telefonního a datového pøipojení a intertu pro firemní klientelu. Ceny se stanovují individuálnì pro ka dého zákazníka dle druhu a objemu poskytnutých slu eb. Qt CZ, s.r.o. Špitálka 23, Brno Intert:www.qt.cz qmail.cz Tel.: 05 / Poskytovatelé bezdrátového pøipojení na intert a dalších slu eb v oboru datové komunikace. Ceny se stanovují individuálnì pro ka dého zákazníka dle druhu a objemu poskytnutých slu eb.

23 BLANSKO KULTURA, SPORT, VOLNÝ ÈAS V nádherné pøírodì mù ete obdivovat krásu moravských hradù a zámkù (Veveøí). 11 Ulice a námìstí jihomoravských mìst ijí bohatým spoleèenským ivotem. Jednímz jvýznamnìjších sportovních podnikù v Jihomoravském kraji je Grand Prix motocyklù na Masarykovì okruhu. Ve vinných sklepech ji ní Moravy snadno podlehte kouzlu dávných èasù. Kalendáø kulturních akcí je ka doroènì nabitý atraktivní nabídkou všech ánrù (Státní filharmonie Brno). Do center mìst se vrací elegance a vysoký standard nakupování.

24 2 BLANSKO 5 4 KULTURA, SPORT, VOLNÝ ÈAS Hlavní turistické oblasti Jihomoravského kraje 4 Slavkovské bojištì - Mohyla míru památník bitvy tøí císaøù 1 Lednicko-Valtický areál, se svýmjediènýmzámeckým parkemje zaøazen na seznampamátek UNESCO. 2 Brno je historickou metropolí Moravy (portál Staré radnice). 5 Moravský kras láká návštìvníky kouzlemkrápníkových jeskyní. 3 Slovácko, kraj dobrého vína a ivých lidových tradic. 6 Národní park Podyjí. Zde se snoubí krásy pøírody s kulturními památkami. (Vranov nad Dyjí)

25 BLANSKO DÙLE ITÉ KONTAKTY Klíèové kontaktní adresy na ji ní Moravì 12 Krajský úøad Jihomoravského kraje Adresa: erotínovo nám. 3/5, Brno Tel: Fax: kr-jihomoravsky.cz Hejtman: p. Stanislav Jurák Zástupce hejtmana s pravomocí pro regionální rozvoj: p. František Polách Øeditel krajského úøadu: p. Jiøí Crha kr-jihomoravsky.cz Tel: Fax: Regionální rozvojová agentura ji ní Moravy Adresa: Výstavištì 1, Areál BVV, Brno Øeditel: p. Vladimír Gašpar rrajm.cz Tel/fax: Regionální zástupce CzechInvest (podpora zahranièních investoru): p. David Uhlíø rrajm.cz Tel/fax: Sdru ení obcí a mìst ji ní Moravy Adresa:nám. T. G. M. 10, Bøeclav Pøedseda: p. Miroslav Ondruš breclav-city.cz Tel: Sekretariát: sl. Blanka Mašová Adresa: Výstavištì 1, Areál BVV, Brno rrajm.cz Tel/fax:

26 BLANSKO DÙLE ITÉ KONTAKTY 12 Klíèové kontaktní adresy na ji ní Moravì Regionální obchodní a hospodáøská komora Adresa: Výstavištì 1, Areál BVV, Brno Tajemník: p. Petr Bajer ohkbrno.cz Tel: Regionální zástupkynì Czechtrade (podpora èeských exportérù):pí. Dagmar Matìjková ohkbrno.cz Tel: Statutární mìsto Brno Adresa: Magistrát mìsta Brna, Malinovského nám. 3, Brno Primátor: p. Petr Duchoò brno.cz Tel: Odbor hospodáøského rozvoje: pí. Marie Jalová brno.cz Tel: Odbor zahranièních vztahù: p. Mojmír Jeøábek brno.cz Tel: Okresní úøady Okresní úøad Blansko Adresa: Námìstí Republiky 1, Blansko Pøednosta: p. Lubomír Toufar Tel: okubk.cz Okresní úøad Brno - venkov Adresa: Moravské nám. 6, Brno Pøednosta: p. Vladislav Rù ièka Tel: oku-bo.cz Okresní úøad Bøeclav Adresa: Nám. T. G. M. 10, Bøeclav Pøednosta: p. Dymo Piškula Tel: oku-bv.cz Okresní úøad Hodonín Adresa: Národní tøída 25, Hodonín Pøednosta: pí. Danuše Køivánková Tel: oku-ho.cz Okresní úøad Vyškov Adresa: Nádra ní 7, Vyškov Pøednosta: p. Ivo Bárek Tel: oku-vy.cz Okresní úøad Znojmo Adresa: Nám. armády 8, Znojmo Pøednosta: p. Josef Sedlák Tel: oku-zn.cz

27 BUÈOVICE MAREFY BLANSKO E50 BUÈOVICE - MAREFY BUÈOVICE 250m

28 BUÈOVICE MAREFY GEOGRAFICKÁ Á POLOHA REGIONU BUÈOVICE - MAREFY Okres: Obec / poèet obyvatel: Vyškov Buèovice Katastrální území: Nabízenáplocha / ha: Buèovice - Marefy 50,00 5. Cena (Kè/m 2 ): 5a. Nabídková cena: 100,00 Kè 5b. Dle cenové mapy: 6. Vlastnictví pozemkù: 6a. Obecní ano 6c. Soukromé 6e. Církevní 6b. Státní ano 6d. Restituce 6f. Ostatní 7. 7a. 7b. 7c. Územní pøíprava: Vyu ití dle ÚPn SÚ: Podíl ZPF: Provedené prùzkumy: ÚPn SÚ Buèovice - prùmyslová zóna 100% jsou 8. 8a. 8b. 8c. 8d. 8e. 8f. 9. 9a. 9b. 9c. 9d. 9e. 10. Napojení na sítì TI: Vodovod: Kanalizace: Plynovod: Elektøina: Centrální zásobování tepla: Skládka odpadu: Dopravní napojení: Dálnice: Silnice I./II.tøídy: eleznice: Letištì: eleznièní vleèka: Omezení výstavby: 10a. Záplavové území: 10b. Ochranné pásmo TI: 10c. Ochranné pásmo dálnice: 10d. Ochranné pásmo eleznice: 10e. Ochranné pásmo letištì: 10f. Památková ochrana: 10g. Ochrana pøírody: 10h. Biokoridory: 11. Podmínky vyu ití lokality: 11a. Vydaná územní rozhodnutí: 11b. Investoøi v území: 12. Kontakt: DN na hranici lokality ÈOV m od hranice lokality STL IPE na hranici lokality ano m od hranice lokality ano m od hranice lokality Kozlany - 7,0 km D1 Praha, Brno - Olomouc (exit Holubice) - 15 km I/ m od hranice lokality eleznièní stanice Buèovice m od hranice lokality Brno Tuøany - 20 km, Wien Schwechat km ano m od hranice lokality OP - VVN max. 3 nadzemní podla í jsou Mìstský úøad Buèovice Sovìtská758, Buèovice, ÈR Tel.: +420/507/ , fax: +420/507/ http:

1 POLOHA A KLIMA. 1.1 Poloha 1 1.2 Klima 1 2 HISTORIE. 2.1 Historický přehled 4 2.2 Kulturní památky 4 3 SPOLEČNOST

1 POLOHA A KLIMA. 1.1 Poloha 1 1.2 Klima 1 2 HISTORIE. 2.1 Historický přehled 4 2.2 Kulturní památky 4 3 SPOLEČNOST OBSAH strana 1 POLOHA A KLIMA 2 HISTORIE 3 SPOLEČNOST 4 EKONOMIKA 5 KVALITA ŽIVOTA 6 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 1.1 Poloha 1 1.2 Klima 1 2.1 Historický přehled 4 2.2 Kulturní památky 4 3.1 Obyvatelstvo 5

Více

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová Tato publikace je spolufinancována

Více

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Projekt Metropolitní sí moderního mìsta Strakonice.net je zamìøen na rozvoj a modernizaci v oblasti informaèních a komunikaèních technologií (IKT), a to nejen

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265, http://www.vsps-su.cz Øeditel školy: Ing. Petr Vepøek Pracovník pro informace:

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013. 1. Analytická ást

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013. 1. Analytická ást PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010 2013 ANALYTICKÁ PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 1. Analytická ást ZPRACOVATEL: Sdružení Vysoké u ení technické v Brn, Antonínská 548/1,

Více

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi:

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi: Králický zpravodaj 07/2004-1 Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku Pracovní návrh k veøejné diskuzi: 1. Cíl koncepce Koncepce chce být

Více

Praha. Fakta & čísla. http://magistrat.praha-mesto.cz www.praha.eu

Praha. Fakta & čísla. http://magistrat.praha-mesto.cz www.praha.eu Praha Fakta & čísla Hlavní město Praha Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1 Česká republika informační středisko: +420 236 002 428 e-mail: podatelna@cityofprague.cz http://magistrat.praha-mesto.cz www.praha.eu

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Vánoce se blí í... mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a

Vánoce se blí í... mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a Èíslo 11 listopad - prosinec 2006 Rozvoj dýmkaøské výroby od vedlejší èinnosti k Jan Soukal /64/, Fr. Mlejnek /56/,Ro kovi /6/, Josefa Vávrová øemeslné a pak i tovární formì byl umo òován v obci, nemající

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÁ ZÓNA LIBEREC SEVER

OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÁ ZÓNA LIBEREC SEVER Obchodní a průmyslová zóna, září 2004 CELKOVÉ INFORMACE Obchodní a průmyslová zóna je umístěna v severozápadníčásti Liberce, v katastrálním území Růžodol I. a Stráž nad Nisou. Nachází se v nezastavěném

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

V čem spočívá podstata našich úspěchů

V čem spočívá podstata našich úspěchů KLEMENT a.s. je akciová spoleènost, univerzálního zamìøení v oborech stavebnictví a strojírenství, zajišťující øízení a realizaci komplexních stavebních dìl a technologických celkù. Spoleènost KLEMENT

Více

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 2 ² ÚNOR 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny Babièce Viktorii Mazurkové

Více

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více

Kontakt. Zpráva o èinnosti. Hospodáøská rozvojová agentura tøinecka, Podnikatelské centrum, s. r. o. Družstevní 294, 739/ 61 Tøinec

Kontakt. Zpráva o èinnosti. Hospodáøská rozvojová agentura tøinecka, Podnikatelské centrum, s. r. o. Družstevní 294, 739/ 61 Tøinec Tøinec Kontakt 4 0 0 2 Hospodáøská rozvojová agentura tøinecka, Podnikatelské centrum, s. r. o. Zpráva o èinnosti Družstevní 294, 739/ 61 Tøinec tel.: 558 321 280, fax: 558 321 300 www.hrat.org, hrat@hrat.org

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Milí ètenáøi na eho Obì níku, vítáme vás v mìsíci bøeznu a pøiná íme vám dal í z na ich pravidelných úvodníkù,

Více

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO Nejlepší ekologický zemědělec za uplynulý rok - farma Borová 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Slovo předsedy Struktura členské základny Poradenství Projekty Propagace a podpora odbytu Zastupování členů svazu Zahraniční

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 Zaèátkem roku hodnotí kaādý z nás uplynulý rok. I my jsme pro vás pøipravili pøehled nìkterých zajímavých a dùleāitých akcí, které se ve mìstì Strakonice uskuteènily v roce 2007.

Více

XX/Moravský Krumlov/ Více jak desítka firem v Moravském Krumlovì a jeho okolí byla v minulých

XX/Moravský Krumlov/ Více jak desítka firem v Moravském Krumlovì a jeho okolí byla v minulých ZRCADLO ZRCADLO23 Nez visl region lnì Ëtrn ctidenìk RoËnÌk III. ï ËÌslo PF 2005 Redakce ZRCADLA pøeje všem ètenáøùm pohodové Vánoce a šastný nový rok Toto číslo vyšlo 17. prosince 2004 Distribuční sí ZRCADLA:

Více

Odbor správy majetku vedoucí Ing. Jiøí Šùstek

Odbor správy majetku vedoucí Ing. Jiøí Šùstek MÌSTO LUHAÈOVICE Zastupitelstvo mìsta Luhaèovic ZML pracovalo v roce 2011 ve složení: PhDr. František Hubáèek, Ing. Marie Semelová, Mgr. Roman Lebloch, Ing. Pavel Køenek, Bc. Eva Tomalová, Alena Tománková,

Více

14 300 nových pracovních míst v JMK

14 300 nových pracovních míst v JMK List pro transparentní rozvoj podnikání v Jihomoravském kraji květen 2010 J ako sdílená výzkumně vývojová platforma z odvětví obráběcích strojů, strojírenské výrobní techniky a technologie má sloužit tzv.

Více

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo 16 SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 ZPRACOVATEL: Sdružení Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno GaREP,

Více

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králický zpravodaj 11/2003-1 Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè BUNKR V OBLEŽENÍ Redakce KZ byla upozornìna na zavážení vchodu a støílen betonového bunkru (K S 16 U DRÁHY) z 2.

Více

Zprávy ze SEVEn. Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s.

Zprávy ze SEVEn. Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s. Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 9 ČÍSLO 4 prosinec 2001 Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s. Soutìž Úsporná svítidla Ètyøicet sedm návrhù svítidel vhodných k použití s

Více

ZRCADLO13 ZRCADLO SLEVY

ZRCADLO13 ZRCADLO SLEVY ZRCADLO ZRCADLO13 MÏsÌËnÌ vyd nì»ervenec 2004 RoËnÌk III. ï ËÌslo Toto číslo vyšlo 2. července 2004 Distribuční sí ZRCADLA: Cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Mor. Krumlov

Více